Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport"

Transkript

1 Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011

2 2

3 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent af den samlede danske udledning af CO2. Det tal er stigende, og transportområdet har gennem årtier været energi og klimapolitikkens akilleshæl. Der udestår en stor samfundsmæssig opgave i at udvikle et godt og effektivt transportsystem med høj mobilitet og med et energiforbrug, der er betragteligt lavere end det nuværende. På trods af stadig større fokus på nedbringelse af CO2 udslip i transportsektoren er vejinvesteringerne på sigt langt større end investeringer i banenettet. Analysen viser, at samfundet spilder store mængder af tid og ressourcer, mens befolkningen holder i kø på indfaldsvejene, men mange foretrækker stadig bilen frem for den kollektive transport. Roadpricing, hvor man betaler, efter hvor og hvornår man kører, har været foreslået som regulering af trafikken. Knap halvdelen af befolkningen er positive over for roadpricing, mens lidt under en tredjedel er modstandere. Elbiler løser ikke trængselsproblemerne, men kan være med til at mindske CO2 udledningen. Der er imidlertid stadig uendeligt få elbiler på de danske veje. De potentielle købere peger på, at de stadig er for ufleksible og dyre. Generelt peger svarene i undersøgelsen på, at mange er konservative, når det gælder deres brug af transportmidler, og at det kræver en vis regulering, hvis større grupper skal ændre transportvaner. Anbefalinger Klimavenlige personkøretøjer som fx el eller hybridbiler skal gøres økonomisk attraktive. Den kollektive trafik skal opgraderes til at kunne konkurrere med persontransport på tid og regularitet, især hvad angår pendlerne til og fra de større byer. Byplanlægning, der understøtter cyklister, fodgængere og kollektiv transport, bør prioriteres i alle byer. Tog skal opgraderes til at kunne konkurrere med bil og fly på længere distancer dvs. på tid, komfort, regularitet og fleksibilitet (mange afgange).

4 4

5 Fremtidens transport 5 Trafikken og klimaudfordringen På mange områder er det lykkedes Danmark at nedbringe udledningen af CO2 siden Såvel husholdninger som produktionserhverv og handels og serviceerhverv har reduceret CO2 emissionerne siden Samlet set er emissionerne ved slutforbruget af energi i Danmark reduceret fra 61 mio. ton i 1990 til 50 mio. ton i Tilbage står transportsektoren, hvor udledningen i samme periode er steget fra 13 mio. ton CO2 til 16 mio. ton svarende til en stigning på næsten 25 procent. Figur 1 CO 2 -emissioner ved slutforbrug af energi i Danmark (mio. ton) Energisektor Husholdninger Handels- og serviceerhverv Produktionserhverv Transport Kilde: Energistyrelsen Reduktionen i udledningen fra husholdninger, produktionserhverv samt handels og servicesektoren, kombineret med stigningen i transportsektoren, har, som det fremgår af figur 2, betydet, at udledningen fra biler, busser, lastbiler m.m. nu udgør over 30 procent af de samlede udledninger. I 1990 var andelen 20 procent. Den store forskydning mellem sektorerne skyldes, dels at transportsektoren ikke har kunnet fremvise energiforbedringer i samme omfang som de øvrige sektorer, dels at især persontransporten med bil er steget.

6 6 Figur 2 Transportsektorens andel af de samlede CO 2 -emissioner ved slutforbrug af energi i Danmark 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Kilde: Energistyrelsen Udvikling i trafikken Hver dansker tilbagelægger i gennemsnit ca km årligt på vejene. Sammenlagt blev det i 2009 til 71 mia. personkilometer. Størsteparten (73 procent) af denne transport sker i personbiler, taxaer og små varebiler. Større varebiler tegner sig for yderligere 12 procent af de tilbagelagte kilometer. Tabel 1 Persontransport efter transportmiddel (millioner persontransportkilometer) Udvikling (indeks 2000=100) Personbiler og små varebiler (under 2 ton) Taxi Varebiler (2-3,5 ton) Motorcykler Knallert By- og rutebus Turist- og privatbus Cykler/knallerter I alt Kilde: Danmarks Statistik

7 Fremtidens transport Stigningen i persontransporten udgøres især af personbiler og varebiler. Brugen af de tre transportmidler er tilsammen steget med 7 procent siden Det har helt afgørende betydning, når de tre transportmidler udgør 86 procent af de samlede persontransportkilometer. I samme periode kan man (jf. tabel 1) se fald i transporten med bus og cykel. I takt med den stigende transport følger problemer med øget trængsel på transportvejene, øget energiforbrug og påvirkning af miljøet. Dermed stiger også behovet for at finde løsninger, der kan mindske disse uønskede effekter. Det stiller store krav til den fremtidige planlægning og optimering af persontransporten i Danmark. Tabel 2 Fordeling af persontransport efter transportmiddel (fordeling af persontransportkilometer) Personbiler, taxi og små varebiler (under 2 ton) 73% Varebiler (2-3,5 ton) 12% Motorcykler og knallert 45 2% By- og rutebus 4% Turist- og privatbus 6% Cykler/knallerter 3% I alt 100% Kilde: Danmarks Statistik Figur 3 Trafikinvesteringer (millioner kroner 2009 priser) Vejnettet Banenettet Storebælt/ Øresundsforbindelse Kilde: Danmarks Statistik

8 8 Investeringerne i vej og baneanlæg udgjorde i 2009 godt 14,2 mia. kr. Langt størsteparten af investeringerne tilfaldt vejnettet, som med 11,6 mia. i 2009 udgjorde 81 procent af de samlede investeringer i vej og bane. Investeringer i det samlede banenet udgjorde i ,6 mia. kr. Figur 3 viser udviklingen i investeringer i vej og bane siden Før årtusindskiftet var investeringerne i høj grad præget af de store anlægsarbejder i først Storebæltsforbindelsen og siden Øresundsundsforbindelsen. Siden da er trafikinvesteringerne i det danske vejnet altså steget til det femdobbelte af investeringerne i banenettet. Pendling IDA har spurgt et repræsentativt udsnit af den voksne befolkning mellem 18 og 65 år for at afdække pendlingsmønstre og transporttider. I alt svarede 1000 personer på spørgeskemaet. På landsplan bruger 16 procent almindeligvis de offentlige transportmidler, når de skal på arbejde. 62 procent tager bilen, mens 27 procent tager cyklen. Ikke overraskende er de især dem, der bor i bykommunerne, der tager offentlige transportmidler eller cykel. I hovedstadsregionen er det kun lidt under halvdelen af de erhvervsaktive, der tager bilen på arbejde. De større afstande til arbejdspladsen og de dårlige kollektive transportmuligheder uden for bycentrene betyder, at 73 procent af de erhvervsaktive i landkommunerne tager bilen på arbejdet. Tabel 3 Hvordan kommer du almindeligvis på arbejde (mulighed for flere svar) Hovedstadsregionen Bykommuner Landkommuner Hele landet Jeg arbejder hjemme 3 % 2 % 5 % 3 % Offentlig transport 25 % 22 % 10 % 16 % Cykel 37 % 37 % 16 % 27 % Bil 48 % 52 % 73 % 62 % Motorcykel/knallert 1 % 1 % 2 % 1 % Jeg går 5 % 5 % 4 % 4 % Andet 1 % 1 % 2 % 1 % Deltagerne i undersøgelsen er blevet spurgt om, hvor lang tid de dagligt bruger på transport til og fra arbejdet. Som det fremgår af tabel 3, bruger 43 procent under en halv time, mens det i den anden ende af skalaen er mere end hver fjerde pendler, der bruger over en time på transport for at kunne passe deres arbejde.

9 Fremtidens transport Tabel 4 Hvor meget tid bruger du dagligt til og fra arbejdet? Hele landet 0-15 minutter 18 % minutter 25 % minutter 18 % 45-1 time 14 % Over 1 time 26 % I alt 100 % En del af den daglige transport for bilisterne udgøres af den spildtid, der tilbringes i køer eller langsom trafik. De fleste spilder mindre end et kvarter om dagen i bilkøerne, mens 6 procent vurderer, at de kunne komme frem og tilbage en halv time hurtigere, hvis de kørte i let trafik. I gennemsnit bliver det til 9 minutter blandt de knap 1,4 mio. danskere, der dagligt kører i bil til og fra arbejdet. Det betyder, at vi spilder timer om dagen i bilkøer eller hvad der svarer til knap fuldtidsbeskæftigede om året. Det er vanskeligt helt at eliminere kødannelser i myldretiden, og regnestykket skal da også mere illustrere, hvor meget tid samfundet mister på de stigende trafikmængder i og omkring de større byer. Tabel 5 Hvor meget tid vil du vurdere, at du spilder til daglig i trafikken som følge af køer, langsom trafik m.m.? (sammenlignet med hvis du kørte samme strækning i let trafik, hvor du kører så hurtigt, det er tilladt) 0-15 minutter 78 % minutter 11 % Over 30 minutter 6 % Ved ikke 4 % I alt 100 % Anm: Spørgsmålet er kun stillet til bilister Deltagerne i undersøgelsen har svaret på, hvor lang tid det ville tage dem at komme til og fra arbejdet, hvis de skiftede bilen ud med offentlig transport. Tabel 6 viser, at det tidsmæssigt ikke kan betale sig for gennemsnittet. Der synes dog at ligge en mulig tidsmæssig gevinst for de pendlere, der har rigtig langt på arbejdet. Selv om gennemsnittet af bilister ikke vil kunne spare tid ved at skifte til kollektiv transport, kunne man forestille sig, at der på de mest trafikerede strækninger kunne spares tid. IDA har derfor set nærmere på en række af de strækninger, der ofte fremhæves som særlig ramt af kødannelse.

10 10 Tabel 6 Transporttid til og fra arbejde for bilister Daglig transporttid Minutter spildt pga. køer, langsom Minutter det ville tage, hvis man skifter trafik m.m. bilen ud med offentlig transport 0-15 minutter 5 minutter 34 minutter minutter 6 minutter 64 minutter minutter 8 minutter 86 minutter 45 minutter 1 time 9 minutter 104 minutter 1 time 1 time og 15 minutter 11 minutter 117 minutter 1 time og 15 minutter 1½ time 18 minutter 119 minutter 1½ time 2 timer 19 minutter 130 minutter Over 2 timer 23 minutter 139 minutter Alle 9 minutter 84 minutter Tabel 7 Her spilder man tiden (Alle tal i minutter) Tid med bil i myldretid Tid med bil udenfor myldretid Tid med offentlig transport Spildtid ved myldretid Hovedstaden Køge Rådhuspladsen Frederikssund - Rådhuspladsen Farum - Rådhuspladsen Tårnby - Rådhuspladsen Roskilde - Rådhuspladsen Helsingør - Rådhuspladsen Fyn Nyborg Odense C Østjylland Vamdrup - Kolding Vorbasse - Kolding Horsens Rådhus - Fredericia centrum Silkeborg - Aarhus Banegård Grenå - Aarhus Banegård Aalborg Støvring - Aalborg/Nørresundby Hjørring - Aalborg Rådhus Kilde: Trafikken.dk Kortlægningen, der er vist i tabel 7, afslører, at det er omkring København, spildtiden er størst. På fire strækninger ligger spildtiden på mellem 20 og 37 minutter, når man sammenligner en myldretidskørsel med kørsel en dag i weekenden. Tilsvarende er der fire af de seks strækninger i hovedstadsområdet, hvor det går hurtigere med offentlig transport. I de viste eksempler er der dog tale om transport fra bycentrum til bycentrum, og transporttiden med offentlig transport kan derfor også være længere end den viste, hvis man

11 Fremtidens transport ikke bor i centrum, eller hvis man bor langt fra en S togsstation. Under alle omstændigheder er der i hovedstadsregionen betydelige trafikproblemer i form af kødannelse og spildtid. På de øvrige strækninger, som ligger omkring Odense, Vejle, Kolding Aarhus og Aalborg, er spildtiden 11 minutter på en enkelt rute og ellers mellem 2 og 7 minutter. Kødannelsen og dermed risikoen for at sidde fast i trafikken hænger nøje sammen med, hvilket tidspunkt man kører til og fra arbejde. Som tabellerne 8 og 9 viser, kører omkring tre ud af fire i myldretiden. Der kunne altså være muligheder for at sprede trafikken ud over en større del af dagen end de tre timer om morgenen og de tre timer om eftermiddagen, hvor hovedparten af de beskæftigede bevæger sig mellem hjem og arbejde. Tabel 8 På hvilket tidspunkt tager du almindeligvis på arbejde? Bykommuner Øvrige kommuner Hele landet I myldretiden (myldretiden = mellem klokken 6-9 på hverdage) 78 % 71 % 75 % Uden for myldretiden 12 % 16 % 14 % Det er meget forskelligt 10 % 13 % 11 % I alt 100 % 100 % 100 % Tabel 9 På hvilket tidspunkt tager du almindeligvis fra arbejde? Bykommuner Øvrige kommuner Hele landet I myldretiden (myldretiden = mellem klokken på hverdage) 74 % 66 % 70 % Uden for myldretiden 14 % 18 % 16 % Det er meget forskelligt 11 % 16 % 14 % I alt 100 % 100 % 100 % Som det fremgik af tabel 7, var der i Hovedstadsregionen pæne tidsmæssige gevinster for pendlere ved at skifte fra bil til offentlig transport. På en række strækninger kan der spares omkring et kvarter hver vej, hvis man tager bus eller tog frem for bilen. Samtidig er der også et prismæssigt aspekt. For daglige pendlere er der en besparelse i størrelsesordenen procent af transportudgiften, hvis de tager kollektiv transport frem for bil. På trods af både tidsmæssige og økonomiske fordele ved at rejse med kollektiv transport på en del strækninger i hovedstadsregionen er det stadig næsten halvdelen, der foretrækker at tage bilen. Det kan være pga. en række praktiske forhold, som at arbejdsplads eller hjem ikke har umiddelbar adgang til for eksempel S tog, ekspresbusser eller metro. Mange vil også pege på, at det er lettere, når der skal hentes børn og købes ind på vejen hjem. Endelig kan der være andre grunde end de rent praktiske forbundet med det at eje og benytte bil, fx: Kulturbetingede, vaner og frihedsfornemmelsen. Selv ventetiden i bilkøen på motorvejen om morgenen på vej til arbejdet kan være en kærkommen fritid (dagens eneste); en god undskyldning for blot at slappe af og høre radio.

12 12 Tabel 10 Gevinst ved offentlig transport Gevinst ved offentlig transport Pris med bil (kroner) Pris med offentlig transport 1 (kroner) Besparelse i procent ved at tage offentlig transport Hovedstaden Køge Rådhuspladsen 15minutter % Frederikssund - Rådhuspladsen 15 minutter % Farum - Rådhuspladsen -4 minutter % Tårnby - Rådhuspladsen -6 minutter % Roskilde - Rådhuspladsen 14 minutter % Helsingør - Rådhuspladsen 15 minutter % Fyn Nyborg Odense C 1 minut % Østjylland Vamdrup - Kolding -7 minutter % Vorbasse - Kolding -46 minutter % Horsens Rådhus - Fredericia centrum -7 minutter % Silkeborg - Aarhus Banegård -12 minutter % Grenå - Aarhus Banegård -28 minutter % Aalborg Støvring - Aalborg/Nørresundby -21 minutter % Hjørring - Aalborg Rådhus -27 minutter % Kilde: Trafikken.dk Deltagerne i undersøgelsen er blevet spurgt, om de i løbet af de seneste to år har ændret transportform til og fra arbejdet. En fjerdedel af danskerne benytter sig af et andet transportmiddel, end de gjorde for et par år siden. 9 procent er begyndt at tage bilen, mens der omvendt er 5 procent, som bruger kollektiv transport. 9 procent tager i dag som noget nyt cyklen til og fra arbejdet. Der er altså en lille bevægelse væk fra pendling i bil mod kollektiv transport og cykel. 1 Pris pr tur for pendlere med månedskort

13 Fremtidens transport Figur 4 Har du i løbet af de seneste to år skiftet transportform til og fra arbejde? Jeg tager oftere cyklen 9% Jeg tager oftere bilen 9% Jeg kører oftere med offentlig transport 5% Anden ændring 2% Det er uændret 75% En barriere for at tage offentlige transportmidler en del af vejen på arbejde kan være manglen på parkeringsmuligheder ved trafikknudepunkter, hvor man kan sætte bilen og tage tog eller ekspresbus til arbejdspladsen. Det er kun en mindre del af bilisterne, der synes, at det er den barriere, der gør, at de ikke tager de offentlige transportmidler en del af vejen på arbejde. 14 procent svarer i høj grad eller nogen grad, at manglende parkeringspladser er en barriere. Omvendt ville man på en let og relativt billig måde være nået langt, hvis det kunne lade sig gøre at flytte hver syvende bilist over i bus eller tog. Tabel 11 I hvor høj grad afholder manglen på parkeringspladser ved trafikknudepunkter dig fra at tage offentlig transport en del af vejen på arbejde I høj grad 7 % I nogen grad 7 % I ringe grad 9 % Slet ikke 70 % Ved ikke 7 % I alt 100 %

14 14 Roadpricing Når man diskuterer mulighederne for at begrænse mængden af trafik (og trængslen i byerne og på indfaldsvejene), falder talen ofte på roadpricing. Roadpricing eller kørselsafgifter kan udformes på forskellig vis. Mest avanceret er afgifter, baseret på hvor langt den enkelte bil kører, hvor (i tæt trafikerede byområder vs. på landet) og på hvilke vejtyper (motorvej vs. landevej). Dette system kræver indsamling af kørselsdata via en afsenderboks i hver enkelt bil og et satellitsystem, der indsamler data og dermed fra centralt hold kan udskrive regninger til hver enkelt bilist. Typen af data, der indsamles, kan variere fra et overblik over tidspunkter og vejtyper til en indsamling af præcise ruter, altså hvor og hvornår hver enkelt bil har kørt og hvorfra og hvortil. Overvågningsmæssigt giver sidstnævnte model en række privatretlige udfordringer. Selv med den enkle tids og vejtype model er der en række udfordringer, ikke mindst af teknisk art. En mere simpel udgave er at lægge betalingsringe om de største og mest trafikplagede byer. Et sådant system kendes fra Stockholm og London, hvor det begge steder har medført et væsentligt mindre antal bilister og dermed forbedrede trafikforhold, ikke mindst fordi det har dæmmet op for den ellers forventede stigning i antallet af biler. Betalingsringe kan indføres på få år. Roadpricing deler vandene blandt danskerne dog med en lille overvægt af positive tilkendegivelser. 47 procent svarer, at de er positive eller meget positive over for, at bilejere skal betale en kørselsafgift, som er afhængig af bilens miljøpåvirkning, hvor mange kilometer der køres, hvor der køres, og på hvilket tidspunkt der køres. Omvendt er der 32 procent, der er negative over for forslaget, mens 20 procent hverken er positive eller negative. I en tilsvarende måling, som IDA fik gennemført i 2008, var mønsteret nogenlunde det samme. Det fremgår af tabel 12 nedenfor. Tabel 12 Hvad er din grundlæggende holdning til, at bilejere skal betale en kørselsafgift, som er afhængig af bilens miljøpåvirkning, hvor mange kilometer der køres, hvor der køres, og på hvilket tidspunkt der køres (såkaldt roadpricing)? Meget positiv 15 % 14 % Overvejende positiv 29 % 33 % Hverken positiv eller negativ 23 % 20 % Overvejende negativ 21 % 17 % Meget negativ 12 % 15 % Total 100 % 100 %

15 Fremtidens transport Når befolkningen stilles over for forslaget om, at bilejere fremover skal betale for hver kilometer, de kører, mod at registreringsafgiften til gengæld bliver sat ned til det halve, er der igen meget delte meninger. 39 procent er positive, mens lige så mange 38 procent er negative. Tabel 13 Et forslag lyder på, at bilejere fremover skal betale for hver km, der køres i bil. Til gengæld bliver registreringsafgiften på bilen sat ned til det halve. Hvad er din holdning til dette forslag? Meget positiv 11 % 10 % Overvejende positiv 35 % 29 % Hverken positiv eller negativ 20 % 24 % Overvejende negativ 24 % 22 % Meget negativ 10 % 16 % Total 100 % 100 % Alternativt til en kørselsafgift kunne man forestille sig bompenge, hvor der betales for at køre ind i de mest trafikerede byområder. Det ville især adressere trængselsproblemerne i visse byer. Tabel 14 I stedet for kørselsafgift kunne man indføre såkaldte "betalingsringe" omkring de større byer, så der betales en afgift for at køre ind i byområdet. Hvad er din holdning til dette forslag? Meget positiv 23 % 13 % Overvejende positiv 33 % 36 % Hverken positiv eller negativ 20 % 19 % Overvejende negativ 14 % 17 % Meget negativ 10 % 16 % Total 100 % 100 % Elbiler Der er gået næsten 30 år, siden elbilen Hope Whisper blev præsenteret for offentligheden. Selve præsentationen endte med, at bilen kørte af banen, og det har været meget betegnende for den manglende succes for bilen i Danmark. I 2010 kørte der således kun 219 elbiler rundt på de danske veje. Til sammenligning var der registreret godt 2,1 mio. benzin og dieselbiler.

16 16 Tabel 15 Bestand af køretøjer fordelt efter drivmiddel Benzin Diesel El Øvrige drivmidler Drivmidler i alt Kilde: Danmarks Statistik IDA har spurgt et udsnit af befolkningen, om de kunne finde på at anskaffe en elbil. Som det fremgår af tabel 14, svarer 6 procent, at det kunne de helt sikkert, mens yderligere 33 procent måske ville købe en. Modsat er der 37 procent, som formentlig ikke ville købe en eldrevet bil, men 19 er sikre på, at det ikke er noget for dem. Tallenene viser, at på trods af, at flertallet ikke er til elbiler på nuværende tidspunkt, så er der et betydeligt markedspotentiale, i og med at næsten fire ud af ti kunne finde på at anskaffe en elbil Tabel 16 Kunne du finde på at anskaffe en elbil? Ja, helt sikkert 6 % Ja, måske 33 % Nej, formodentlig ikke 37 % Nej, helt sikkert ikke 19 % Ved ikke 6 % I alt 100 % De 56 procent, som ikke umiddelbart er interesserede i at anskaffe en elbil, er blevet spurgt om, hvad der har betydning for det valg. 28 procent svarer, at det er ufleksibelt, at de skal lades op (har for lille rækkevidde), mens 24 procent mener, at bilerne er for dyre. At de nuværende modeller skulle have et kedeligt image, have for svag en motor og køre for langsomt er kun mindre barrierer. Det er lavere pris og større fleksibilitet, der er afgørende, hvis man ønsker at få flere til at køre el bil. Tabel 17 Hvorfor kunne du ikke finde på at anskaffe en elbil? Det er ufleksibelt at de skal lades op 28 % De er for dyre 24 % De er for små 12 % De kører for langsomt 8 % De har en svag motor 6 % De kører for langsomt 4 % De har et kedeligt image 4 % Andet 3 % Ved ikke 11 %

17 Fremtidens transport Set i lyset af, at det tilsyneladende er prisen, der er den største barriere for udbredelsen af elbiler, er deltagerne i undersøgelsen blevet spurgt, om de er enige i, at den nuværende afgiftsfritagelse for elbiler bør forlænges, indtil der er udviklet modeller, som kan konkurrere på prisen med benzin og dieselbiler. Hele 83 procent af befolkningen synes, at afgiftsfritagelsen for elbiler bør forlænges ud over den nuværende aftale, der løber frem til og med Kun 5 procent ønsker ikke at give elbilerne en afgiftsfritaget udviklingsperiode, indtil de bedre kan konkurrere med benzin og dieselbiler. Figur 5 I dag er elbiler fritaget for afgifter frem til udgangen af Mener du, at afgiftsfritagelsen for elbiler bør forlænges, indtil der er udviklet modeller, som kan konkurrere på prisen med benzin og dieselbiler? Helt uenig 3% Ved ikke 12% Overvejende uenig 2% Helt enig 55% Overvejende enig 28% I modsætning til elbilerne kan hybridbilerne skifte fra el til almindelig forbrændingsmotor, når batteriet er brugt, og de er dermed også væsentligt mere fleksible. Netop den manglende fleksibilitet er, som det fremgik af tabel 15, en væsentlig barriere for at anskaffe en elbil. Klimakommissionen foreslog i sin rapport i september 2010, at hybridbiler fritages for afgifter, så prisen kommer ned på kroner. Spørgsmålet er, om det er nok til at få danskerne til at vælge en hybridbil, næste gang de skal købe bil. Knap en tredjedel svarer, at de i høj grad eller i meget høj grad ville overveje at købe en hybridbil, hvis de blev fritaget fra afgifter, som Klimakommissionen har foreslået. Yderligere 37 procent ville i nogen grad overveje en hybridbil. At prisen stadig er en væsentlig del af overvejelsen understreges af, at det især er dem med de højeste indkomster, der vil overveje at købe en hybridbil. Som det fremgår af figur 5, er der dog også

18 18 et pænt markedspotentiale i husstande med en indkomst under kroner om året. Af dem er der 27procent, som i høj grad eller meget høj grad ville overveje en hybridbil, hvis afgifterne blev sløjfet. Figur 5 Klimakommissionen har foreslået, at hybridbiler fritages for afgifter, så prisen kommer ned på kroner. Kunne det få dig til at overveje at anskaffe en hybridbil, når du skal købe bil? (Fordelt efter husstandens indkomst) 100% 80% 60% 40% 20% 35% 36% 16% 18% 40% 21% 37% 18% I nogen grad I høj grad I meget høj grad 0% 11% 10% 16% 12% Under Over Alle Timeplanen Der har gennem længere tid været diskussion om etablering af forbedring af banenettet og indsættelse af hurtigtog mellem de fire største danske byer: København, Odense, Aarhus og Aalborg. De skulle sikre en såkaldt timeplan, hvor man kunne køre mellem København og Odense på en time, København og Aarhus på to timer og København og Aalborg på tre timer. Ifølge IDAs rundspørge i befolkningen er der 6 procent, der kører mellem de fire største byer mindst en gang om måneden. Yderligere 25 procent kører en eller flere gange årligt, mens 33 procent svarer, at det er sjældnere end en gang om året. Endelig er der 36 procent, der svarer, at de aldrig kører mellem København Odense, Odense Århus eller Århus Ålborg.

19 Fremtidens transport Tabel 18 Hvor ofte kører eller flyver du mellem de fire 2 største danske byer? Dagligt 1 % Flere gange om ugen 1 % Flere gange om måneden 4 % Flere gange om året 25 % Sjældnere 33 % Aldrig 36 % i alt 100 % De 31 procent, som kører mellem København Odense, Odense Aarhus eller Aarhus Aalborg mindst en gang om året, tager almindeligvis bilen. Det gør sig gældende for to ud af tre. 22 procent tager toget, mens bus, fly eller andre transportmidler tegner sig for resten. Tabel 19 Hvilken transportform bruger du oftest mellem de fire største danske byer? Bus 5 % Tog 22 % Bil 66 % Fly 3 % Andet 4 % i alt 100 % Spørgsmålet er, om hurtigere togforbindelser på hovedstrækningerne kunne få flere af bilisterne eller de flyrejsende til at springe på toget? Svarene er vist i tabel procent ville helt sikkert gøre det, hvis der blev etableret en timeplan, mens yderligere 34 procent sandsynligvis ville gøre det. Svarene betyder alt i alt, at der ville være et potentiale på 10 procent af befolkningen, som ville overveje at skifte bil eller fly ud med tog, hvis timeplanen mellem de fire største byer blev en realitet. Tabel 20 Ville en togforbindelse, hvor man kunne køre mellem København og Odense på en time, København og Aarhus på to timer og København og Aalborg på tre timer, få dig til vælge toget? Helt sikkert 13 % Sandsynligvis 34 % Sandsynligvis ikke 31 % Helt sikkert ikke 12 % Ved ikke 10 % i alt 100 % 2 København, Odense, Århus og Ålborg

20 20 Kontakt Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til konsulent Camilla Kloby Pedersen eller journalist Ulrik Frandsen Metode Undersøgelsen er gennemført for IDA af Userneeds blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen. Der er indsamlet svar fra 1000 personer mellem 18 og 65 år. Dataindsamlingen er foretaget i december 2010.

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger September 2008 Persontransport Resume Hver dansker tilbagelægger i gennemsnit ca. 14.500 km årligt. Størsteparten (67 %) af denne transport sker i personbiler. Omfanget af tilbagelagte personkilometer

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Grøn trafik. Målsætninger Socialdemokraterne fastsætter følgende tre målsætninger for transportsektoren i Danmark, der skal opfyldes senest i 2030:

Grøn trafik. Målsætninger Socialdemokraterne fastsætter følgende tre målsætninger for transportsektoren i Danmark, der skal opfyldes senest i 2030: 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Grøn trafik Socialdemokraternes investeringsplan for Danmarks infrastruktur Antal danskere der bruger kollektiv trafik skal fordobles. Spildtid i

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Vejen til grøn biltrafik

Vejen til grøn biltrafik Vejen til grøn biltrafik Det Radikale Venstres folketingsgruppe, januar 2010 Vejen til grøn biltrafik Radikale Venstre vil skabe en grønnere trafik i Danmark. Vi vil reducere bilernes CO2- udledning med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse Energirenovering En befolkningsundersøgelse Januar 2015 Energirenovering Indledning Siden den første store oliekrise i begyndelsen af 70 erne har der været stigende bevidsthed om fordelene ved at isolere

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER

FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER 1 FAIR FORDELING MINDRE FORURENING OG BILLIGE KLIMAVENLIGE BILER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Kørselsafgift på 35 øre pr. kilometer på trafikerede veje med særligt trængselsgebyr i hovedstaden

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

En trængselsafgift g set fra et forskerperspektiv

En trængselsafgift g set fra et forskerperspektiv En trængselsafgift g set fra et forskerperspektiv Mogens Fosgerau DTU Transport 5. December 2011 Punkter Virker det? Er det godt? Hvor skal ringen ligge? Hvor stor skal taksten være? Hvordan skal den variere

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel February 25, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvordan fremmes delebilisme

Hvordan fremmes delebilisme 7. januar 2008 Til politikere og beslutningstagere med indflydelse på trafikplanlægning Hvordan fremmes delebilisme Bilismen stiger markant i disse år, og koster samfundet mange penge. Bilisme betragtes

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Baggrund og formål: El, varme og transport er skyld i det største CO2-udslip i Danmark og flere og flere kommuner

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557)

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557) Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 Undersøgelsen af Odense Bilklub er foretaget som en før- og efterundersøgelse ved hjælp af spørgeskemaer, kørebøger og udlånskvitteringer. Undersøgelsen involverer

Læs mere

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling NOTAT Til Alexander Schou Nielsen, Clever Vedr. Analyser af GPS-data fra Test en elbil Fra Morten Aabrink/Carsten Jensen 11. april 2014 moaa Analyser af GPS-data fra Test en elbil Dataindsamling Resultaterne

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg G røn Køreplan Brochure Siemens.indd 1 SIEMENS WIND POWER, Aalborg 30-06-2010 10:39:58 Brochure Siemens.indd 2 30-06-2010 10:39:58 Forord SIEMENS WIND POWER Aalborg arbejder for at bidrage til en bæredygtig

Læs mere

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi 2008-11 en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Vejforum 8. december 2010 Agenda Forslag til kvalitetsmål Hvorfor cykelsuperstier? Proces og samarbejde hvad har vi lært? Hvad er en cykelsupersti Første pilotrute

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Gratis offentlig transport

Gratis offentlig transport Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget MPU alm. del - Bilag 110,TRU alm. del - Bilag 126 Offentligt Nr. 232 november 2006 Gratis offentlig transport Københavns trængselsproblemer udfordres af forslag

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Mulighederne med ITS. Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark

Mulighederne med ITS. Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark Mulighederne med ITS Ved Jens Peder Kristensen, KeyResearch, Næstformand i ITS Danmark ITS er ITS = Intelligente Transport Systemer Fælles betegnelse for computerstøttede teknologier der anvendes inden

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport Ny rapport Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport - Vidensoverblik,, vurderinger og væsentlige anbefalinger fra en arbejdsgruppe nedsat af Teknologirådet Arbejdsgruppens opgave At kortlægge

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Andelen af regionale togrejser i en mono og polycentrisk byregionsstruktur Baggrund, Effekter og perspektiver Thomas Hjorth

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

DEN ALTERNATIVE TRÆNGSELSKOMMISSION

DEN ALTERNATIVE TRÆNGSELSKOMMISSION SEPTEMBER 2013 MICROSOFT DANMARK DEN ALTERNATIVE TRÆNGSELSKOMMISSION WHITE PAPER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013 MICROSOFT

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Personbefordring i landdistrikterne

Personbefordring i landdistrikterne Personbefordring i landdistrikterne Et LAG Favrskovprojekt Civilingeniør, Trafikforsker & Adjunkt Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Jørgen Møller Arkitekt, Landsbyforsker & Lektor Trafikforskningsgruppen

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 - Af Anette Pittelkow, Anker Lohmann-Hansen, Harry Lahrmann, Jan Kildebogaard og Johan Nielsen. Keywords - dansk: kørselsafgifter, afgifter,

Læs mere

Omlægning af bilafgifterne

Omlægning af bilafgifterne Fremtidens transport II Session 3: Road pricing Ingeniørhuset 18. januar 2010 Omlægning af bilafgifterne hvorfor og hvordan? En grøn transportpolitik 2 side 7 Transportsektorens afgifter 3 Kilde: Nøgletal

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere