ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK"

Transkript

1 ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr Alm. sund fornuft ALM.SUND FORNUFT

2 M I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Oversigter K onc ernoversigt 3 S elskab soplysninger 4 B eretn in g H oved- og nøgletal 5 Alm. Brand A/ S K onc ernen 6 S kadeforsikring 9 Bankvirksomh ed 12 L ivsforsikring 15 Ø vrige aktiviteter 18 D el å rsra p p o rt K o n c ern en Anvendt regnskab spraksis 19 Balanc e 20 R esultatopgørelse 21 Egenkapitalforklaring 22 K apitalmodel 22 Pengestrømsopgørelse 23 R esultatopgørelse - S egmentopdelt 24 Noter 25 o d ersel sk a b Anvendt regnskab spraksis 27 Balanc e 28 R esultatopgørelse 29 Egenkapitalforklaring 30 Noter 31 S ide 2

3 Ko n c e r n o v e r s i g t H o ved sel sk a b er i A l m. B ra n d K o n c ern en Alm. Brand A/ S K onc ernen er en dansk finansiel konc ern b estående af et b ørsnoteret h oldingselskab, h vorunder der er en ræ kke datterselskab er, der driver virksomh ed inden for skadeforsikring, b ankvirksomh ed samt livs- og pensionsforsikring, ligesom der drives investeringsvirksomh ed som et naturligt led i den primæ re driftsaktivitet. S ide 3

4 Ko n c e r n o v e r s i g t Bestyrelse C h ristian N.B. U lric h J ørgen H. M ikkelsen H enrik S tenb jerre Boris N. K jeldsen Niels K ofoed J ørgen S. L arsen H enning K affka L one C lausen S usanne L arsen D i rek ti o n S øren Boe M ortensen Administrerende direktør H enrik Nordam V ic eadministrerende direktør R ev i si o n Deloitte, S tatsautoriseret R evisionsaktieselskab I n tern rev i si o n R evisionsc h ef Poul-Erik W inth er Nielsen S elsk a b so p lysn i n g er Alm. Brand A/ S Alm. Brand H uset M idtermolen K øb enh avn Ø T elefon T elefax C V R -nr I nternet: w w w.almb rand.dk almb almb rand.dk S ide 4

5 H o v e d - o g n ø g l e t a l H o v ed - o g n ø g leta l 1 1 Å M i o kvartal 3. kvartal.- 3. kvt kvt. re t.kr. HOVEDTAL I n d g B L i v K j ø b h n s R I n v t i n g m v S d e i n d g tæ te r Skade an k en av ke e 4 7 es er am le tæ te r R e s u F o r s i i n g s t i s r u l t s o r s i i n g R u l t b F o r s i i n g s t i s r u l t l i v s f o r s i i n g F o r s i i n g s t i s r u l t K j ø b h n s R R e s u f o i n g s - o g b o m h e d R u l t i n v t i n g s v i r o m h t r t o r i n g A n o r n æ r p o s t R e s u f ø s R e s u e f s M i n o r i t s i n t s n p i o s r u l t R e s u e f s e m i n o i n s s e R e s u f ø s e m i n o i n s s e ltat kr ekn k es at af kadef kr es at af an k kr ekn k es at af kr 47 kr ekn k es at af en av ke e ltat af rs kri an kvi rks es at af es er ks ed ef er en ef del dr e di e er 6 7 ltat r kat 34 Skat ltat te r kat et er es er es an del af er den es at ltat te r kat ks kl. ri te ts te re r ltat r kat ks kl. ri te ts te re r 3 3 A f l ø b s r es u l t at H en s æ t t el s er t i l f o r s i kr i n g s ko n t r akt er E g en kap i t al H er af m i n o r i t et s i n t er es s er A kt i v er i al t N Ø G LETAL E g i t f o r r t n i n g f ø r s. m i n o r i t s i n t s p % 2 2 % 1 1 E g i t f o r r t n i n g t s. m i n o r i t s i n t s p. 2 0 % % 1 en kap al en kat eks kl et er es er a. 5% 7% 8% en kap al en ef er kat eks kl et er es er a. 5% 7% 7% R u l t p r. i R u l t p r. i u, I n v æ r p r. i B ø r s r s u l t i m o B ø r s r s / I n v æ r 1, 3 1, 1, 3 1, 1, 3 A n t i u l t i m o ( s t ) G n s n i t l i g t t i ( s t ) es at akt e, kr es at akt e dv an det kr dr e di akt e, kr ku ku dr e di al akt er k. 6 6 en em an al akt er k A n t i t i l b b t f r t i l 2 9. o o b ( s t ) 9 G n s n i t s r s t i l b b t i, U o i n g s p r o c t i t * U o i n g s p r o c t r t t i l b b s p r o g r * 3 % al akt er ag ekø em kt er 6 k. 41 en em ku ag ekø e akt er kr dl dn en al 7% dl dn en es er en de ag ekø am *) Målt på markedsværdien den 29. oktober 2006 S ide 5

6 B e r e t n i n g - Ko n c e r n e n A lm. Bra n d A / S K o n c ern en Alm. Brand A/ S er en b ørsnoteret dansk finansiel konc ern med fokus på det danske marked. K onc ernen h ar aktiviteter inden for skadeforsikring, livsforsikring og pension samt b ank h erunder b ilfinansiering, leasing samt b ørsmæ glervirksomh ed og h ar en omsæ tning på knap 7 mia.kr. Alm. Brands vision er V i skal tage h ånd om vores kunder, og visionen er en ledetråd for den oplevelse, Alm. Brand ønsker kunderne skal h ave, når de er i kontakt med Alm. Brand. Alm. Brand læ gger væ gt på at væ re lokalt forankret, og over h alvdelen af konc ernens knap medarb ejdere arb ejder tæ t på kunden på forsikringskontorer og b ankfilialer over h ele landet. K onc ernens forsikrings- og pensionsprodukter dæ kker såvel privatområdet som landb rug og mindre og mellemstore erh vervsvirksomh eder, og Alm. Brand er landets fjerde største udb yder af skadeforsikringsprodukter. Banken er ligeledes landsdæ kkende og b landt Danmarks større b anker. Banken tilb yder individuelle løsninger, der dæ kker alle finansielle b eh ov for privat- og landb rugskunder. R esu l ta t Alm. Brand A/ S K onc ernens resultat for tredje kvartal 2006 b lev et overskud på 293 mio.kr. før skat og minoriteter. R esultatet i samme periode i 2005 b lev 193 mio.kr. Å r til dato b lev resultatet før skat 766 mio.kr. mod 500 mio.kr før skat i den tilsvarende periode i R esultatet efter skat udgjorde 603 mio.kr. R esultatet er meget tilfredsstillende og er en følge af et sæ rdeles godt forløb i alle konc ernens tre forretningsområder - ikke mindst i skadeforsikring. R esultatet for tredje kvartal 2006 svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat og eksklusive minoriteter på 25% p.a. mod 19% p.a. i samme periode Efter skat b lev egenkapitalforrentningen tilsvarende på 20% p.a. Å r til dato b lev egenkapitalforrentningen på 22% p.a. mod 17% p.a. i samme periode i S om følge af det positive forløb opjusteres forventningerne til h ele 2006 med 130 mio.kr. til 950 mio.kr. før skat. Det forventede resultat opjusteres for alle konc ernens forretningsområder. L igeledes forøges konc ernens aktietilb agekøb s- program med 100 mio.kr. til 500 mio.kr. K onc ernens samlede omsæ tning i tredje kvartal 2006 b lev på 1,7 mia.kr. Å r til dato b lev omsæ t- ningen på 5,0 mia.kr. R esultatet pr. aktie år til dato b lev 28 kr. U ltimo tredje kvartal 2006 var indre væ rdi pr. aktie 227 kr. K onc ernens egenkapital udgjorde 5,3 mia.kr. ultimo tredje kvartal 2006 mod 4,9 mia.kr. ultimo Forretningsdrift R esultatet af skadeforsikringsaktiviteterne for årets første tre kvartaler b lev et overskud på 538 mio.kr. Bruttopræ mieindtæ gterne fra konc ernens skadeforsikringsaktiviteter for tredje kvartal udgjorde mio.kr., h vilket er en stigning på 5,5% i forh old til samme periode Å r til dato er præ mierne steget med 4,1%. U dviklingen er meget tilfredsstillende og afspejler de aktiviteter, konc ernen h ar igangsat i løb et af 2005 med h enb lik på at sikre en øget væ kst. V æ ksten svarer til konc ernens væ kststrategimål og forventes fortsat at udvikle sig positivt. C omb ined R atio udgjorde 85,9 i tredje kvartal 2006 mod 89,6 i samme periode Å r til dato udgjorde C omb ined R atio 88,6. S kadeforløb et h ar væ ret meget tilfredsstillende og afspejler det arb ejde, konc ernen h ar gennemført med at forb edre porteføljen, således at forh oldet mellem pris og risiko forb edres. Et b etydeligt antal storskader og mange regnvejrsskader i august h ar b etydet, at omfanget af storskader og vejrligskader nu samlet er på et normalt niveau for året som h elh ed, h vilket h ar påvirket kvartalsresultatet negativt. R esultatet af b ankaktiviteterne eksklusive minoriteter b lev et overskud på 137 mio.kr. S ide 6

7 B e r e t n i n g - Ko n c e r n e n Der h ar i tredje kvartal 2006 væ ret en tilfredsstillende udvikling på alle udlånssegmenter. S åledes er udlånet steget 24% i forh old til ultimo tredje kvartal L igeledes er b ankens b ørsorganisation b emandingsmæ ssigt nu på plads, og fokus er h erefter rettet mod at udb ygge de forretningsmæ ssige aktiviteter. Bankens resultat for 2006 er påvirket af b etydelige investeringer på b ørsområdet, af udb ygning af detailb anken i forb indelse med konc ernens væ kststrategi samt af meget lave realiserede tab på udlån, h vilket h ar medført en indtæ gtsførelse på 25 mio.kr. på området. R esultatet af livsforsikringsaktiviteterne b lev et overskud på 64 mio.kr. I livselskab et var udviklingen i præ mierne og i de forretningsmæ ssige aktiviteter som forventet. H erudover udviklede salget af konc ernens ikkegaranterede pensionsprodukter, der udb ydes i b anken, sig positivt. Afkastet af investeringerne b lev tæ t på nul i årets første tre kvartaler og afspejler det stigende renteniveau samt udviklingen på aktiemarkederne. K urstab et på ob ligationsb eh oldningen b lev stort set modsvaret af et tilsvarende fald i h ensæ ttelsesb eh ovet. U ltimo tredje kvartal 2006 udgjorde kollektivt b onuspotentiale i livs- og pensionsforsikringsselskab et 3,8% af de forsikringsmæ ssige h ensæ t- telser, h vilket er en stigning på 0,7%-point i forh old til ultimo R esultatet af øvrige aktiviteter udgjorde et overskud på 27 mio.kr. fordelt med et overskud i K jøb enh avnske R e på 46 mio.kr. og h oldingomkostninger på 19 mio.kr. S a m l ede om k ostninger K onc ernens samlede erh vervelses- og administrationsomkostninger udgjorde 332 mio.kr. for tredje kvartal 2006 mod 298 mio.kr. i samme periode året før. Å r til dato udgjorde omkostningerne mio.kr. S tigningen i forh old til 2005 afspejler de planlagte investeringer i væ kst på alle konc ernens forretningsområder. I nv esteringsresu l ta t K onc ernens rente- og geb yrindtæ gter samt kursreguleringer udgjorde en gevinst på 868 mio.kr. i tredje kvartal 2006 mod en gevinst på 509 mio.kr. i samme periode året før. Å r til dato er der realiseret indtæ gter på samlet mio.kr. mod mio.kr. i I afkastet indgår kurstab med 237 mio.kr. mod kursgevinster i samme periode 2005 på 807 mio.kr. Afkastet er således isæ r påvirket af stigningen i den lange rente. L angt h ovedparten af investeringsaktiverne er plac eret i renteb æ rende papirer. I skadeforsikring er varigh eden c irka to år. V arigh eden i liv og pension er c irka ni år, h vilket tilnæ rmelsesvis svarer til varigh eden på passivsiden. A nta l a nsa tte I tredje kvartal 2006 h ar der gennemsnitligt væ ansat mod i P erio d en s b egiven h ed er ret A k tietil b a gek ø b I forb indelse med offentliggørelsen af årsrapporten 2005 for Alm. Brand A/ S fastlagde konc ernen et aktietilb agekøb sprogram på samlet 400 mio.kr. K onc ernens h ovedaktionæ r, Alm. Brand af 1792 fmb a, sæ lger ud af sine aktier proportionalt med opkøb af aktier fra de øvrige aktionæ rer. S om følge af det meget positive resultat forøges konc ernens aktietilb agekøb sprogram med 100 mio.kr. til 500 mio.kr. U ltimo oktob er 2006 h avde konc ernen tilb agekøb t for c irka 300 mio.kr. egne aktier svarende til 60% af det forventede b eløb på 500 mio.kr. M ed udgangspunkt i Alm. Brands markedsvæ rdi den 29. oktob er 2006 svarer det forventede samlede tilb agekøb på 500 mio.kr. til en udlodningsproc ent på 7%. U dlodningsproc enten for det resterende tilb agekøb sprogram er på 3% svarende til et yderligere tilb agekøb på 200 mio.kr. frem til ultimo januar På konc ernens h jemmeside fremgår de fastlagte retningslinier for konc ernens tilb agekøb sprogram. S ide 7

8 æ B e r e t n i n g - Ko n c e r n e n F o rven tn in ger På b aggrund af det positive forløb i alle konc ernens forretningsområder - h erunder sæ rligt skadeforsikring - opjusteres forventningerne til Alm. Brand K onc ernens samlede resultat for h ele 2006 til 950 mio.kr. før skat og eksklusive minoriteter. L igeledes forøges konc ernens aktietilb agekøb s- program med 100 mio.kr. til 500 mio.kr. F orventningerne til skadeforsikring opjusteres med 90 mio.kr. til 680 mio.kr., forventningerne til b anken opjusteres med 10 mio.kr. til 160 mio.kr., mens forventningerne til liv og pension opjusteres med 10 mio.kr. til 80 mio.kr. Ø vrige aktiviteter opjusteres med 20 mio.kr. til 30 mio.kr. og er en følge af et b edre end forventet forløb for konc ernens reassuranc eaktiviteter, der er i afløb. F orventningerne til C omb ined R atio i skadeforsikring forventes for 2006 at væ re på niveau 89 mod tidligere forventning på 91. Prognosen er b aseret på renteniveauet medio novemb er Både for konc ernen som h elh ed som for de enkelte forretningsområder kan resultatet b live påvirket af større æ ndringer i konjunkturforh oldene, renteniveauet og aktiemarkedet. Derudover kan resultatet b live påvirket af tab på deb itorer samt af skadesforløb et. D isc l a im er Prognosen er b aseret på renteniveauet medio novemb er Alle forventninger vedrørende fremtiden er alene b aseret på den information, der var kendt på offentliggørelsestidspunktet. Både for konc ernen som h elh ed som for de enkelte forretningsområder kan resultatet b live påvirket af større æ ndringer i en ræ kke forh old. S om eksempler på sådanne påvirkninger kan næ vnes ndringer i konjunkturforh oldene, på de finansielle markeder, i lovgivningen, i konkurrenc esituationen og på genforsikringsmarkedet, uventede b e- givenh eder som voldsomt vejrlig eller terrorb egivenh eder, tab på deb itorer, større æ ndringer af skadeforløb et m.v. De ovenfor næ vnte risikofaktorer er ikke udtømmende. I nvestorer og andre, der tager b eslutninger på grundlag af informationen i denne rapport, b ør selv overveje h vilke usikkerh eder, der kan h ave b etydning. F or en mere grundig gennemgang af konc ernens risic i h envises til årsrapporten. Delårsrapporten er oversat til engelsk. S åfremt der måtte væ re forskelle mellem den danske og den engelske version, er den danske version gæ ldende K onc ernens samlede omsæ tning forventes i h ele 2006 at b live i niveauet 6,6 mia.kr. R l o S L Ø R esu ta tf rven tn in ger til August 2006 Novemb er 2006 kade Bank iv vrige esultat før skat ekskl. minoriteter S ide 8

9 B e r e t n i n g - S k a d e f o r s i k r i n g Skadeforsikring Ekskl. Kjøbenhavnske Re 3 t 3 t Å r M i o kvar al. kvar al.-. kvt..-. kvt. et.kr F k F s R a f F o r i r R y K A f s v s F a f f s h s i i r m i t o f f o r i r A f S k a t Bruttopræmieindtægter ors ik rings tek nis rente 8 Bruttoers ta tnings udgif ter ors ik rings mæs ige drif ts omk os tninger 85 es ul ta t genf ors ik ring si kr ng st ekni sk esu lt at 99 enter og udb tter mv 80 8 urs regul eringer 86 dminis tra tions omk os tninger i orb indel e med inv es terings irk omh ed orrentning ors ik rings mæs ige ens ættel er 8 Resu lt at af nvest er ng svi kso hed alt ef er ver ør sel af si kr ng st ekni sk ent e ndre indtægter og omk os tninger Resu lt at ør skat t Resu lt at ef er skat A f l ø b s res ul ta t F s h s F a k E a l A k a l ors ik rings mæs ige ens ættel er ors ik rings tiv er 8 8 genk pita 80 tiv er i t E 6 4, 2 % 7 7, 1 % 6 4, 6 % 9 3, 4 %, 7 % O 1 4 % 1 3 % 2 0, 4 % 1 9, 3 % 1 9, 1 % N 3, 2 % - 5, 3, 6 % - 2 0, - 1 4, 5 % C R a, 9 %, 6 % 6 % 9 1, 9 % 9 1, 3 % O R a, 2 % 1 %, 9 0, 2 % 9 0, 3 % rs ta tnings proc ent 86 mk os tnings proc ent 8, 8, ettogenf ors ik rings proc ent 8% 8% omb ined tio , pera ting tio 84 88, 86 8% E a l f f ø s k a a. 3 7 % 3 1 % % 2 2 % E a l f s k a a. 2 7 % 2 3 % 2 9 % 1 5 % 1 3 % genk pita orrentning r t p. 8% genk pita orrentning ef ter t p. S k a d ef o rsi k ri n g R esu l ta t R esultatet af konc ernens skadeforsikringsaktiviteter i tredje kvartal 2006 b lev et overskud før skat på 182 mio.kr., h vilket er meget tilfredsstillende. R esultatet i samme periode 2005 var et overskud på 133 mio.kr. før skat. Å r til dato udgjorde resultatet et overskud på 538 mio.kr. mod 283 mio.kr. i samme periode 2005, der dog var negativt påvirket af stormen den 8. januar 2005 med 160 mio.kr. R esultatet for tredje kvartal 2006 svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på 37% p.a. mod 31% i samme periode Å r til dato svarer resultatet til en forrentning af egenkapitalen før skat på 38% p.a. mod 23% p.a. i samme periode P ræ m ier Bruttopræ mieindtæ gter i tredje kvartal 2006 udgjorde mio.kr., h vilket er 5,5% h øjere end samme periode sidste år. Å r til dato udgjorde b ruttopræ mierne mio.kr. mod mio.kr. i samme periode 2005, h vilket er en stigning på 4,1% i forh old til samme periode S ide 9

10 O O O B e r e t n i n g - S k a d e f o r s i k r i n g F or h ele 2006 forventes præ mierne at stige knap 5%. U dviklingen er meget tilfredsstillende og afspejler de aktiviteter, konc ernen h ar igangsat i løb et af 2005 og 2006 med h enb lik på at sikre en øget væ kst. Det er konc ernens mål at øge præ mieindtæ gterne fra 2005 til 2010 med 50%, og udviklingen følger fortsat forventningerne. S k a deforl ø b Erstatningsproc enten i tredje kvartal 2006 b lev på 64,2 mod 77,1 i samme periode Å r til dato udgjorde erstatningsproc enten 64,6 mod 93,4 i Erstatningsproc enten i 2005 eksklusive stormen udgjorde 67,1. R esultatet i tredje kvartal 2006 er negativt påvirket af skyb rud i august samt en ræ kke storskader. S åledes er niveauet for stor- og vejrligskader nu normalt for året som h elh ed. T il trods h erfor er resultatet meget tilfredsstillende. Det gode resultat afspejler konc ernens løb ende arb ejde med at sikre korrekt risikovurdering på h vert enkelt kundesegment, således at porteføljen h ar en tilfredsstillende kvalitet i forh old til risiko. S kadeforløb et i tredje kvartal er positivt påvirket af afløb sgevinster på to sager, som h ar b idraget positivt med 17 mio.kr. Å r til dato udgjorde afløb s- resultatet en gevinst på 8 mio.kr. mod 63 mio.kr. i samme periode sidste år. N ettogenforsik ringsp roc ent I årets første tre kvartaler b lev nettogenforsikringsproc enten 3,6 mod minus 20,8 i samme periode af 2005, der var påvirket af b etydelige indtæ gter fra genforsikring som følge af stormen i januar En negativ genforsikringsproc ent svarer til en indtæ gt for Alm. Brand. O m k ostninger mkostningsproc enten b lev 18,4 i tredje kvartal 2006 mod 18,3 i samme periode 2005, mens den år til dato udgjorde 20,4 mod 19,3 sidste år, h vilket svarer til forventningerne. mkostningsproc enten forventes fortsat at ligge i niveauet 20 for h ele De b esparelser, som konc ernen opnår ved løb ende at effektivisere proc esser og forretningsgange vil b live investeret i øgede ressourc er til konc ernens salgs- og servic ekorps. C om b ined R a tio R esultatet i tredje kvartal 2006 medførte en C omb ined R atio på 85,9 mod 89,6 i Å r til dato medførte resultatet en C omb ined R atio på 88,6 mod 91,9 i samme periode 2005 målt inklusive stormen. I nv esteringsresu l ta t I nvesteringsresultatet af skadeforsikringsaktiviteterne for årets første tre kvartaler udgjorde 273 mio.kr. mod 111 mio.kr. i den tilsvarende periode I nvesteringsafkastet af aktiverne, som h ovedsageligt er plac eret i korte ob ligationer, ligger på niveau med det forventede. Den stigende korte rente i årets første tre kvartaler 2006 h ar medført kurstab på ob ligationsb eh oldningen, men omvendt er investeringsafkastet positivt påvirket af, at erstatningsh ensæ ttelserne ultimo tredje kvartal diskonteres med en h øjere rente end ultimo H erudover h ar aktiverne i årets første h alvår h aft en b etydelig kortere varigh ed end erstatningsh ensæ ttelserne. Der er i løb et af 2006 gradvis sket en tilpasning af varigh eden af aktiverne, således at de i h øjere grad matc h er passiverne. P erio d en s b egiven h ed er Forsik ring a f S tork om m u ner og R egioner De offentlige strukturæ ndringer af kommuner og amter til S torkommuner og R egioner gør, at flere af disse i år h ar deres forsikringer i EU -udb ud. F orsikring af S torkommuner og R egioner er b landt Alm. Brands interesseområder, og konc ernen deltager derfor aktivt i udb udsrunderne. Alm. Brand h ar allerede vundet en ræ kke af udb uddene og forventer fremover ligeledes at få andel af dette marked. p rettel se a f ny e sa l gsc entre S om et led i Alm. Brands løb ende arb ejde med at effektivisere salgskanalerne h ar Alm. Brand b e- sluttet at oprette 12 forsikringssalgsc entre fordelt over h ele landet. Alle salgsc entre vil ligge i provinsb yer med et b etydeligt potentiale for væ kst. S algsc entrene skal væ re opsøgende overfor nye privatkunder og mindre erh verv. I forb indelse med etab leringen af de nye salgsc entre, er konc ernens agenturkontrakter opsagt. H ovedparten af medarb ejderne fra disse agenturer fortsæ tter som medarb ejdere i Alm. Brand. S ide 10

11 G B e r e t n i n g - S k a d e f o r s i k r i n g S ty rk et u dda nnel se a f sa l gs- og serv ic em eda rb ejderne S om et afgørende element i konc ernens væ kststrategi, fokuseres der markant på styrket uddannelse og kompetenc eudvikling af samtlige ledere og rådgivere via det nye kompetenc ekonc ept Alm. Brand Akademi. F ørste udrulning er netop igangsat for alle salgsledere og rådgivere, h vor fokus er på løft af kompetenc erne inden for salgsledelse og rådgivningsb aseret salg. F o rven tn in ger S kadeforsikringsaktiviteterne er også i tredje kvartal 2006 forløb et b edre end forventet. S om følge af det positive forløb opjusteres forventningerne til 680 mio.kr. for h ele Dette svarer til en opjustering på 90 mio.kr. i forh old til de seneste udmeldte forventninger. F orventningen til C omb ined R atio justeres tilsvarende således, at der forventes en C omb ined R atio på 89 mod tidligere forventet 91. N y t sa l gsv æ rk tø j til a ssu ra ndø rerne ennem det seneste h alvandet år er der arb ejdet intensivt på et nyt salgsvæ rktøj, som b edre støtter op om Alm. Brands vision At tage h ånd om kunderne. V æ rktøjet fungerer som en mob il online-applikation til vores forsikringssystem og sikrer, at assurandøren kan fæ rdiggøre arb ejdet ude h os kunden med øget servic e som følge. I første omgang dæ kker systemet alle privatforsikringsprodukterne samt pension. S å snart udviklingen af det nye forsikringssystem til erh verv og landb rug er fæ rdig, implementeres også et nyt salgsvæ rktøj til landb rugs- og erh vervsprodukterne i systemet. S ide 11

12 B e r e t n i n g - B a n k v i r k s o m h e d Bankvirksomhed 1 1 Å M i o kvartal 3. kvartal.- 3. kvt kvt. re t.kr N e n i n d g G y o p v ( ) s a m u y m v. 4 N e n - o g g e b y n d g K u l A R e s u f ø o m s i n g e O m k o s o a f s k N k p å u å o a v m v u l a f k a p l a R e s u f ø s S k a R e s u e f s Renteindtægter Renteu dgif ter tto re te tæ te r eb rer g ro is io ns indtægter netto t db tte tto re te ri tæ te r rs regu eringer ndre drif ts indtægter ltat r ko tn r tninger g riv ninger eds riv ninger dl n g til go deh ender Res ta t ita ndel e ltat r kat 37 t ltat te r kat 3 U å G a m v. I å 5 5 E a p l B a l a 5 dl n ra ntier ndl n genk ita nc e ) a l p. a. I p o m k o s k p 5 4 I p o m k o s k m o s k a b 5 5 N k p c p. a. - S o l v p c 5 % E a p l f o f ø s k a p. a. % E a p l f o s k a p. a. % Rentem rgina 2, 0% 2, 2% 2, 0% 2, 3% 2, 3% ndtj ening r. tnings ro ne ro ra ta 1, 3 1, 63 1, 7 1, 63 1, 60 ndtj ening r. tnings ro ne ders el 1, 9 1, 69 1, 3 1, 69 1, 65 eds riv nings ro ent 0, 0% 0, 0% 0, 2% 0, 0% 0, 0% 1) ens ro ent 10, 6% 11, 2% 10, 6% 11, 2% 11, genk ita rrentning r t 19% 21% 16% 24 23% genk ita rrentning ef ter t 15 17% 12% 17% 16% 1) Rentemarginal p.a. og solvensprocent er beregnet på fuldkonsoliderede koncerntal. H vor intet andet er anfø rt, er ovenstående opgj ort ved pro rata konsolidering af datterselskaber. A nvendelse af pro rata konsolidering indebæ rer, at banken medtager den til sin ej erandel kny ttede forh oldsmæ ssige andel af datterselskabernes aktiver, forpligtelser, indtæ gter og omkostninger. Ba n k v i rk so m h ed R esu l ta t Bankens resultat for tredje kvartal 2006 udgjorde 56 mio.kr. før skat og eksklusive minoriteter mod 54 mio.kr. i samme kvartal sidste år. Å r til dato udgjorde resultatet før skat og eksklusive minoriteter 137 mio.kr. mod 169 mio.kr. i samme periode R esultatet er tilfredsstillende givet markedsforh oldene med stigende rente og investering i fremtidig væ kst på detailb ank- og b ørsområdet. R esultatet for tredje kvartal 2006 svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på 19% p.a. mod 21% p.a. i tredje kvartal Å r til dato er egenkapitalforrentningen før skat på 16% p.a., mens den var 24% p.a. for samme periode N etto rente- og geb y rindtæ gter Netto rente- og geb yrindtæ gterne udgjorde 114 mio.kr. mod 124 mio.kr. i tredje kvartal Å r til dato udgjorde netto rente- og geb yrindtæ gterne 367 mio.kr. mod 376 mio.kr. i U dviklingen i renteindtæ gterne er positivt påvirket af den øgede væ kst i b anken og negativt påvirket af den faldende rentemarginal. R entemarginalen er faldet dels som følge af den stigende konkurrenc e, dels som følge af omlæ g- ning til udlån med mindre risiko. G eb yrindtæ g- terne er lavere end sidste år, h vilket h ovedsageligt skyldes den omstrukturering konc ernens b ørsområde h ar gennemført. O mstruktureringen S ide 12

13 B e r e t n i n g - B a n k v i r k s o m h e d er nu på plads, og fokus er h erefter rettet mod at udb ygge de forretningsmæ ssige aktiviteter. K u rsregu l eringer Bankens kursreguleringer udgjorde i tredje kvartal 2006 en gevinst på 43 mio.kr. mod 14 mio.kr. i samme periode Å r til dato 2006 udgjorde kursreguleringerne 40 mio.kr. mod 59 mio.kr. i Af den samlede kursregulering udgjorde kursgevinst på aktier c irka 30 mio.kr., h voraf knap 10 mio.kr. skyldes b ankens b eh oldning af aktier i de to b ørsnoterede datterselskab er. O m k ostninger I tredje kvartal 2006 udgjorde b ankens samlede omkostninger 111 mio.kr. mod 87 mio.kr. i samme periode sidste år. Å r til dato udgjorde omkostningerne 313 mio.kr. mod 268 mio.kr. i De øgede omkostninger skyldes dels investeringer til styrkelse af b ankens b ørsaktiviteterne dels ansæ ttelse af flere b ankrådgivere som led i strategien om øget væ kst på detailb ankområdet. S tigningen skal desuden ses i relation til, at aktivitetsniveauet målt som væ kst i udlånet er steget med 24%. I ndtjeningen pr. omkostningskrone udgjorde 1,53 i tredje kvartal 2006 mod 1,63 i tredje kvartal N edsk riv ninger p å u dl å n m v. Å r til dato udgjorde de samlede driftsførte nedskrivninger på udlån og garantier en indtæ gt på 25 mio.kr. mod en udgift på 1 mio.kr. i samme periode sidste år. Banken er således b egunstiget af lavere tab end forventet, h vilket er en følge af de gode konjunkturer i Danmark samt konc ernens ønske om en lav risiko i b ankens engagementer. Bankens akkumulerede nedskrivninger/ h ensæ t- telser på udlån og garantier udgjorde 189 mio.kr. ultimo tredje kvartal Det svarer til en akkumuleret nedskrivningsproc ent på 1,3 mod 1,7 ultimo tredje kvartal 2005 og 1,6 ultimo B a l a n c e U d- og indl å n sa m t ga ra ntier Bankens b alanc e er positivt påvirket af, at udlånsporteføljen fortsat vokser. V æ ksten er b landt andet en følge af den fortsatte suc c es med udlån til b oliger og projektfinansiering h erunder investeringskunder. Endvidere oplever b anken et generelt øget kundeengagement i forb indelse med Alm. Brand K onc ernens dob b el tk U NDE-konc ept. Bankens udlån udgjorde 13,0 mia. kr. ultimo tredje kvartal 2006, h vilket er en stigning på 1,6 mia.kr. i forh old til ultimo 2005, og en stigning på 2,5 mia.kr. eller 24% siden ultimo tredje kvartal V æ ksten i b ankens udlån er tilfredsstillende og skal ses på b aggrund af b ankens strategi om at fokusere på udvalgte segmenter og samtidig h ave en kendt og moderat risiko. Bankens indlån udgjorde 10,1 mia.kr. ultimo tredje kvartal 2006, h vilket er en stigning på 1,1 mia.kr. i forh old til ultimo 2005 og en stigning på 0,5 mia.kr. eller 5% siden ultimo tredje kvartal Bankens garantier og andre forpligtelser var 1,9 mia.kr. ultimo tredje kvartal 2006, h vilket er en stigning på 0,2 mia.kr. i forh old til ultimo tredje kvartal G æ l d til k reditinstitu tter Bankens gæ ld til kreditinstitutter er øget fra 4,0 mia.kr. ultimo tredje kvartal 2005 til 6,4 mia.kr. ultimo tredje kvartal K a p ita l Bankens egenkapital eksklusive minoriteter udgjorde 1,2 mia.kr. ultimo tredje kvartal Den samlede b asiskapital udgjorde 1,6 mia.kr., mens b ankens solvensproc ent udgjorde 10,6, og kernekapitalproc enten udgjorde 8,7. V æ sen tl ige b egiven h ed er S ty rk et distrib u tion Alm. Brand K onc ernen h ar i 2006 styrket den dec entrale distrib ution b etydeligt. Dels er der foretaget en omfattende modernisering af en ræ kke af konc ernens filialer, og dels er antallet af kunderådgivere øget. Endvidere er der ansat 12 filialdirektører, som skal styrke salget af b åde b ank- og forsikringsprodukter. L ik v iditet til frem tidig u dl å nsv æ k st Alm. Brand Bank h ar ultimo tredje kvartal 2006 udstedt ob ligationer for 1,0 mia.kr. O b ligationerne er noterede på det norske Alternative Bond M arked med en løb etid på tre år og er aftaget af norske institutionelle investorer. F ormålet med denne udstedelse er at sikre likviditet til den fortsatte væ kst i b ankkonc ernens udlån. Hy b ridk a p ita l I oktob er 2006 h ar b anken optaget 175 mio.kr. i h yb ridkapital. H yb ridkapitalen er noteret på K ø- b enh avns F ondsb ørs og indgår som en del af kapitalgrundlaget i b anken. S ide 13

14 O B e r e t n i n g - B a n k v i r k s o m h e d Henton B ø rsm æ gl ersel sk a b fu sioneret m ed A l m. B ra nd B a nk På en ekstraordinæ r generalforsamling i Alm. Brand Bank A/ S ultimo oktob er 2006 b lev fusionen mellem Alm. Band Bank A/ S og H enton Børsmæ glerselskab A/ S godkendt. H erefter er de to enh eders forretningsmæ ssige aktiviteter sammenlagt i Alm. Brand Bank A/ S. Børsaktiviteterne vil fremover b live drevet under navnet Alm. Brand H enton, men derudover medfører fusionen ingen æ ndringer. F o rven tn in ger Banken forventer for 2006 et resultat før skat og eksklusive minoriteter i niveauet 160 mio.kr. Det er en opjustering på 10 mio.kr. i forh old til den seneste udmelding i forb indelse med kvartalsrapporten for første h alvår pjusteringen er en følge af det lidt h øjere resultat i de tre første kvartaler end forventet. P rojek tfina nsiering Alm. Brand Bank h ar i 2006 væ ret aktiv deltager i flere ejendomsob ligationsudstedelser b aseret på udenlandske ejendomsporteføljer. Banken h ar varetaget rolle som ob ligationsb ank, tegningssted og garantistiller. Bankens projektfinansieringsafdeling h ar opnået en ekspertise på dette nye forretningsområde, der er i b etydelig væ kst. Det forventes, at b anken fremover vil deltage aktivt på ejendomsob ligationsområdet. S ide 14

15 B e r e t n i n g - L i v s f o r s i k r i n g Livsforsikring 1 1 Å M i o kvartal 3. kvartal.- 3. kvt kvt. re t.kr. 1 1 F o g s y d s I n v t g s a f k a s t t t o g F o g s s d t s o o s t n g a l t R u l t a t a f g f o g - Æ n d g l s f o g s h s t s Æ n d g k o l l t t b o n u s p o t t l F o i n g s i s s u E g k a p a l s v t g s a f k a s t 1 R e s u f ø s S k a t R e s u e f s Præmier rs ik rin el er es erin ef er ren ef rd el in rs ik rin mæs ig e rif mk in er, i es en rs ik rin rin i iv rs ik rin en æt el er rin i ek iv en ia e rs kri te kn k re ltat en it en in es erin ltat r kat ltat te r kat 3 R e s u s m e n s æ i n g R u l t a t a f o o s t n g 1 R u l t a t a f v t g 8 - S t y s a f y d s g a n t Æ n d g a f k o l l t t b o n u s p o t t l R o u l t a t R u l t a t a f g f o g - R e s u f ø s S k a t R e s u e f s ltate ts am tn es mk in er es in es erin rk el e el es ra i mv rin ek iv en ia e is ik res es en rs ik rin ltat r kat ltat te r kat 3 H s t s t f o g s k o n t k t E g k a p a l A k t a l t en æt el er il rs ik rin ra er en it iv er i E g k a p a l f o t n g f ø s k a t p. a. 1 8 % 1 E g k a p a l f o t n g t s k a t p. a. 1 8 % % B o n u s g d 8 % 5 % 8 % 5 % 1 % en it rren in r 4% 6% 7% 3% en it rren in ef er 0% 6% 6% 25 ra 3, 2, 3, 2, 3, I n ve s te ri n g s af kas t af ku n d e m i d le r i li vs f o rs i kri n g kvartal P e o d e n s A f M i o i p c R t d a k t - 1-1, 1 % K a p a l a n d 5 5 5, G n d o g b y g n g O o s t n g v v t g s v s o - 1 I - 4 0, 0 % ri kas t.kr. af kas t t. en eb æren e iv er 09 it el e 9% ru e in er 62 4, 7% mk in er ed in es erin irk mh ed 2 alt L i v sf o rsi k ri n g V æ k st m o d I følge konc ernens nye væ kststrategi skal en stadig større del af pensionsopsparingen ske i Alm. Brands I nvesteringsordninger, som er etab - leret i Alm. Brand Bank. Disse U nit L ink-lignende ordninger forventes at medføre et b edre afkast samt større valgmuligh eder for konc ernens kun- der i forh old til de traditionelle, garanterede opsparingsordninger. S åledes udgjorde de samlede indb etalinger til pensionsopsparing inklusive b åde investeringsordninger i b anken og alle præ mieindtæ gter i livsforsikringsselskab et 567 mio.kr. mod 494 mio.kr. i samme periode sidste år, svarende til en stigning på knap 15%. S ide 15

16 O O B e r e t n i n g - L i v s f o r s i k r i n g R esu l ta t R esultatet før skat udgjorde 39 mio.kr. i tredje kvartal 2006 mod 15 mio.kr. i samme periode Å r til dato udgjorde resultatet før skat 64 mio.kr. mod 62 mio.kr. i R esultatet i tredje kvartal 2006 svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på 14% p.a. mod en forrentning på 6% p.a. i samme periode i Å r til dato svarer resultatet til en forrentning før skat på 7% p.a. mod 8% p.a. i samme periode P ræ m ier Bruttopræ mierne udgjorde 123 mio.kr. i tredje kvartal 2006 mod 140 mio.kr. i samme periode Å r til dato udgjorde b ruttopræ mierne 461 mio.kr. mod 473 mio.kr. i samme periode sidste år. Præ mieudviklingen i konc ernens livselskab svarer til forventningerne og afspejler konc ernens nye væ kststrategi. Forsik ringsu db eta l inger F orsikringsudb etalingerne i tredje kvartal 2006 udgjorde 156 mio.kr. mod 148 mio.kr. i Å r til dato udgjorde udb etalingerne 538 mio.kr. mod 508 mio.kr. for samme periode I nv esteringsa fk a st F or årets første tre kvartaler b lev afkastet af investeringsaktiver før pensionsafkastskat tilh ø- rende kunderne negativt med 3 mio.kr. mod et positivt afkast på mio.kr. for samme periode Det svarer til et afkast på 0% for 2006 år til dato. Det negative investeringsafkast i årets første tre kvartaler 2006 skyldes kurstab som følge af den stigende rente. Det negative afkast modsvares stort set af et fald i h ensæ ttelsesb eh ovet, idet også diskonteringsrenten på h ensæ ttelserne stiger. Det er konc ernens politik i b etydeligt omfang at h ave en b alanc eret aktiv- og passivside, h vorved risikoen mindskes. Afkastet af investeringsaktiverne tilh ørende egenkapitalens depot i årets tre første kvartaler udgjorde 17 mio.kr., svarende til et afkast på 1,7% ( 2,2% p.a.) mod et afkast på 23 mio.kr. i samme periode Afkastet af de samlede investeringsaktiver før pensionsafkastskat b lev således på 14 mio.kr., svarende til et afkast på 0,1% ( 0,1% p.a.). O m k ostninger mkostningerne til erh vervelse og administration udgjorde 18 mio.kr. i tredje kvartal 2006 mod 16 mio.kr. i samme periode Å r til dato udgjorde omkostningerne 58 mio.kr. mod 50 mio.kr. sidste år. De samlede omkostninger i 2006 ligger på niveau med det forventede. S tigningen i forh old til 2005 er en følge af selskab ets investeringer i nye it-væ rktøjer til forb edring af selskab ets salgs- og servic eniveau. O m k ostnings- og risik oresu l ta t mkostningsresultatet, som er forskellen mellem opkræ vede omkostningsb idrag og faktiske omkostninger, b lev positivt med 4 mio.kr. i årets første tre kvartaler Det samlede omkostningsresultat er tilfredsstillende. R isikoresultatet, som er forskellen mellem opkræ vede præ mier til risikodæ kning og de faktiske udgifter til erstatninger, b lev ligeledes positivt med 51 mio.kr. i årets første tre kvartaler 2006 og er ligeledes tilfredsstillende. B a l a n c e Egenkapitalen i L ivkonc ernen udgjorde mio.kr. ved udgangen af tredje kvartal 2006, svarende til en overdæ kningsgrad på 5,9%. S olvensdæ kningen var 214%. K ollektivt b onuspotentiale udgjorde 389 mio.kr. ultimo tredje kvartal 2006 mod 314 mio.kr. ultimo 2005, svarende til en b onusgrad på 3,8%, h vilket er en stigning i forh old til ultimo 2005 på 0,7%- point. V æ sen tl ige b egiven h ed er N y t sa l gsv æ rk tø j I septemb er b lev konc ernens nye salgsvæ rktøj lanc eret. På pensionsområdet giver væ rktøjet forenklede kundevendte proc esser, overb lik for kunderne gennem lagdelt information, understøttelse af den samlede væ kststrategi for livsforsikring og pensionsopsparing og effektivisering gennem direkte adgang til Alm. Brand' s netvæ rk og integration med administrative systemer. Alt i alt medfører det nye salgsvæ rktøj et b etydeligt b edre overb lik for kunder og salgsmedarb ejdere og derved en b edre servic e for kunderne. S ide 16

17 B e r e t n i n g - L i v s f o r s i k r i n g F o rven tn in ger S om følge af et b edre resultat end forventet på risikoresultatet opjusteres forventningerne til resultatet for h ele 2006 med 10 mio.kr. Der forventes således et resultat på 80 mio.kr. for h ele R esultatet afh æ nger i b etydelig grad af udviklingen i renteniveauet og på aktiemarkederne. S ide 17

18 Ø W B e r e t n i n g Ø v r i g e a k t i v i t e t e r v ri g e a k ti v i teter K j ø b en h a vn sk e R e R esultatet for årets første tre kvartaler af reassuranc eaktiviteterne, der er under afvikling, udgjorde 46 mio.kr. mod 1 mio.kr. i samme periode R esultatet er meget tilfredsstillende. De forsikringsmæ ssige h ensæ ttelser for egen regning udgjorde 1,3 mia.kr. ultimo tredje kvartal Der er fortsat stor usikkerh ed om opgørelsen af en ræ kke indtrufne b egivenh eder, h erunder orld T rade C enter skaden. R isic iene er nøjere b eskrevet i konc ernens årsrapport for A n d et Andre øvrige aktiviteter b estår af konc ernudgifter, regulering af egne aktier mv. og b idrager med et underskud før skat på 19 mio.kr. i årets første tre kvartaler, h vilket er som forventet. F or h ele året forventes et underskud på 30 mio.kr. F o rven tn in ger F orventningerne til resultatet af de samlede øvrige aktiviteter inklusive K jøb enh avnske R e opjusteres til et overskud på 30 mio.kr., h vilket svarer til en opjustering af resultatet på 20 mio.kr. Egenkapitalen i K jøb enh avnske R e udgjorde 199 mio.kr. ved udgangen af tredje kvartal F orventningerne til resultatet før skat for h ele 2006 er opjusteret med 20 mio.kr. til 60 mio.kr. S ide 18

19 A n v e n d t r e g n s k a b s p r a k s i s K o n c ern Gen erel t K onc ernregnskab et aflæ gges i overensstemmelse med I AS 34 Præ sentation af delårsrapporter som godkendt af EU. Delårsregnskab et for moderselskab et aflæ gges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomh ed, h erunder b ekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskab er og tvæ rgående pensionskasser samt danske regnskab svejledninger. Delårsrapporten aflæ gges h erudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for b ørsnoterede finansielle selskab er. De yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter er for konc ernen fastlagt i I F R S -b ekendtgørelsen for finansielle virksomh eder udstedt i h enh old til lov om finansiel virksomh ed samt af K øb enh avns F ondsb ørs. Delårsrapporten aflæ gges i danske kroner ( DK K ), der anses for at væ re den primæ re valuta for konc ernens aktiviteter og den funktionelle valuta for moderselskab et. b Anvendt regnskab spraksis for konc ernregnskab et er uæ ndret i forh old til årsrapporten for Anvendt regnskab spraksis for moderselskab et i øvrigt er eskrevet i tilknytning til moderselskab ets delårsrapport, jæ vnfør sæ rskilt afsnit i næ rvæ rende rapport. Delårsrapporten for tredje kvartal er urevideret. S ide 19

20 B a l a n c e Ba la n c e - K o n c ern en 30. september 30. september 31. d ec ember M i o.k r Aktiver D o d o U d s d s K d j o G f o g s d f o g s n A n d U d n g s d o g s T o d d h o s s o g c K s o n g o g f o g s o d d Immaterielle aktiver mic ilej en mme ku te katteaktiver ap italan ele i in t ven tu res en rs ikrin an ele af rs ikrin ko trakter re aktiver lå In ves terin ej en mme In ves terin aktiver ilg eh aven er kred itin titu tter en tralb an ker as eb eh ld in an rd rin tilg eh aven er Aktiver i alt Passiver R v, o v f ø r r u m v M o r s K o n c n Aktiekapital es er er er t es ltat in itets in ter es er er eg en kapital s v n H s æ f o r s g s n d r h s æ U d s d s o r d r s I n d n U d s o b n 1. G æ s o g c P s 5 0 An ar lig lå ekapital en ttels er til ikr in ko tr akter 0 02 An e en ttels er ku te kattef plig tels er An e pas iv er lå 07 ted te lig atio er ld til kr ed itin titu tter en tr alb an ker as iver i alt N o 1 E g n N o 2 Æ n d r g o r, g o g g te e Aktier te in i ev en tu alf plig tels er ar an tier leas in af taler S ide 20

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Oversigter

Læs mere

Side 3 af 23 A l m. B r a n d A / S D e l å r s r a p p o r t f o r f ø r s t e k v a r t a l 2 0 0 5 Side 4 af 23 Hoved- og nøgletal Å M i o 2 0 0 5 2 0 0 4 2 0 0 4 1. kvartal 1. kvartal re t. kr. HOVEDTAL

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 5 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 7 4 7 T elef a x 3 5 2 6 6 2 3 8 w w w. a lmb ra nd. dk Kø b en h av n s F o n d sb ø rs N i k o l aj P l

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 24/2007

Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 24/2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 24/2007 Silkeborg, den 16. august 2007 Rapport for 1. halvår 2007 Resumé ITH Industri Invest A/S (ITH) har

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København Carnegie den 26. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab Markedsandel

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår IR

Alm. Brand A/S 1. halvår IR Alm. Brand A/S 1. halvår - IR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr juni Til Københavns Fondsbørs via Stock Wise. +DOYnUVUDSSRUW

Fondsbørsmeddelelse nr juni Til Københavns Fondsbørs via Stock Wise. +DOYnUVUDSSRUW Roblon A/S Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2006 22. juni 2006 Til Københavns Fondsbørs via Stock Wise +DOYnUVUDSSRUW Bestyrelsen for ROBLON har på sit møde den

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år.

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år. Side 1 af 10 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2001 Hovedtal Regnskabet for Alm. Brand A/S udviser følgende hovedtal: Samlede indtægter 3,0 mia.kr. Periodens resultat 75 mio.kr. Koncern egenkapital 3,7 mia.kr.

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport IR

Alm. Brand A/S Årsrapport IR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - IR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Alm. Brand Bank LD Invest Markets 11. juni 2009

Alm. Brand Bank LD Invest Markets 11. juni 2009 Alm. Brand Bank LD Invest Markets 11. juni 2009 0 Alm. Brand Bank Del af Alm. Brand A/S 500.000 kunder *) Alm. Brand Forsikring er Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab 65.000 kunder *) 25.000 dobbeltkunder

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2007

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2007 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M INDHOLD Alm. Brand A/ S - 3. k v art al 20 0 7 SELSKABSOPLYSNINGER

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

1. halvår. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49

1. halvår. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 1. halvår Alm Brand Forsikring 2014 Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger 3 Hoved- og nøgletal LEDELSENS BERETNING

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007)

Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007) 9. maj 2007 Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007) InterMail har i 2. kvartal 2006/07 haft fokus på integrationen af den svensk/finske virksomhed OP Kuvert, som blev overtaget den

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling.

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2001 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere