ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK"

Transkript

1 ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr Alm. sund fornuft ALM.SUND FORNUFT

2 M I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Oversigter K onc ernoversigt 3 S elskab soplysninger 4 B eretn in g H oved- og nøgletal 5 Alm. Brand A/ S K onc ernen 6 S kadeforsikring 9 Bankvirksomh ed 12 L ivsforsikring 15 Ø vrige aktiviteter 18 D el å rsra p p o rt K o n c ern en Anvendt regnskab spraksis 19 Balanc e 20 R esultatopgørelse 21 Egenkapitalforklaring 22 K apitalmodel 22 Pengestrømsopgørelse 23 R esultatopgørelse - S egmentopdelt 24 Noter 25 o d ersel sk a b Anvendt regnskab spraksis 27 Balanc e 28 R esultatopgørelse 29 Egenkapitalforklaring 30 Noter 31 S ide 2

3 Ko n c e r n o v e r s i g t H o ved sel sk a b er i A l m. B ra n d K o n c ern en Alm. Brand A/ S K onc ernen er en dansk finansiel konc ern b estående af et b ørsnoteret h oldingselskab, h vorunder der er en ræ kke datterselskab er, der driver virksomh ed inden for skadeforsikring, b ankvirksomh ed samt livs- og pensionsforsikring, ligesom der drives investeringsvirksomh ed som et naturligt led i den primæ re driftsaktivitet. S ide 3

4 Ko n c e r n o v e r s i g t Bestyrelse C h ristian N.B. U lric h J ørgen H. M ikkelsen H enrik S tenb jerre Boris N. K jeldsen Niels K ofoed J ørgen S. L arsen H enning K affka L one C lausen S usanne L arsen D i rek ti o n S øren Boe M ortensen Administrerende direktør H enrik Nordam V ic eadministrerende direktør R ev i si o n Deloitte, S tatsautoriseret R evisionsaktieselskab I n tern rev i si o n R evisionsc h ef Poul-Erik W inth er Nielsen S elsk a b so p lysn i n g er Alm. Brand A/ S Alm. Brand H uset M idtermolen K øb enh avn Ø T elefon T elefax C V R -nr I nternet: w w w.almb rand.dk almb almb rand.dk S ide 4

5 H o v e d - o g n ø g l e t a l H o v ed - o g n ø g leta l 1 1 Å M i o kvartal 3. kvartal.- 3. kvt kvt. re t.kr. HOVEDTAL I n d g B L i v K j ø b h n s R I n v t i n g m v S d e i n d g tæ te r Skade an k en av ke e 4 7 es er am le tæ te r R e s u F o r s i i n g s t i s r u l t s o r s i i n g R u l t b F o r s i i n g s t i s r u l t l i v s f o r s i i n g F o r s i i n g s t i s r u l t K j ø b h n s R R e s u f o i n g s - o g b o m h e d R u l t i n v t i n g s v i r o m h t r t o r i n g A n o r n æ r p o s t R e s u f ø s R e s u e f s M i n o r i t s i n t s n p i o s r u l t R e s u e f s e m i n o i n s s e R e s u f ø s e m i n o i n s s e ltat kr ekn k es at af kadef kr es at af an k kr ekn k es at af kr 47 kr ekn k es at af en av ke e ltat af rs kri an kvi rks es at af es er ks ed ef er en ef del dr e di e er 6 7 ltat r kat 34 Skat ltat te r kat et er es er es an del af er den es at ltat te r kat ks kl. ri te ts te re r ltat r kat ks kl. ri te ts te re r 3 3 A f l ø b s r es u l t at H en s æ t t el s er t i l f o r s i kr i n g s ko n t r akt er E g en kap i t al H er af m i n o r i t et s i n t er es s er A kt i v er i al t N Ø G LETAL E g i t f o r r t n i n g f ø r s. m i n o r i t s i n t s p % 2 2 % 1 1 E g i t f o r r t n i n g t s. m i n o r i t s i n t s p. 2 0 % % 1 en kap al en kat eks kl et er es er a. 5% 7% 8% en kap al en ef er kat eks kl et er es er a. 5% 7% 7% R u l t p r. i R u l t p r. i u, I n v æ r p r. i B ø r s r s u l t i m o B ø r s r s / I n v æ r 1, 3 1, 1, 3 1, 1, 3 A n t i u l t i m o ( s t ) G n s n i t l i g t t i ( s t ) es at akt e, kr es at akt e dv an det kr dr e di akt e, kr ku ku dr e di al akt er k. 6 6 en em an al akt er k A n t i t i l b b t f r t i l 2 9. o o b ( s t ) 9 G n s n i t s r s t i l b b t i, U o i n g s p r o c t i t * U o i n g s p r o c t r t t i l b b s p r o g r * 3 % al akt er ag ekø em kt er 6 k. 41 en em ku ag ekø e akt er kr dl dn en al 7% dl dn en es er en de ag ekø am *) Målt på markedsværdien den 29. oktober 2006 S ide 5

6 B e r e t n i n g - Ko n c e r n e n A lm. Bra n d A / S K o n c ern en Alm. Brand A/ S er en b ørsnoteret dansk finansiel konc ern med fokus på det danske marked. K onc ernen h ar aktiviteter inden for skadeforsikring, livsforsikring og pension samt b ank h erunder b ilfinansiering, leasing samt b ørsmæ glervirksomh ed og h ar en omsæ tning på knap 7 mia.kr. Alm. Brands vision er V i skal tage h ånd om vores kunder, og visionen er en ledetråd for den oplevelse, Alm. Brand ønsker kunderne skal h ave, når de er i kontakt med Alm. Brand. Alm. Brand læ gger væ gt på at væ re lokalt forankret, og over h alvdelen af konc ernens knap medarb ejdere arb ejder tæ t på kunden på forsikringskontorer og b ankfilialer over h ele landet. K onc ernens forsikrings- og pensionsprodukter dæ kker såvel privatområdet som landb rug og mindre og mellemstore erh vervsvirksomh eder, og Alm. Brand er landets fjerde største udb yder af skadeforsikringsprodukter. Banken er ligeledes landsdæ kkende og b landt Danmarks større b anker. Banken tilb yder individuelle løsninger, der dæ kker alle finansielle b eh ov for privat- og landb rugskunder. R esu l ta t Alm. Brand A/ S K onc ernens resultat for tredje kvartal 2006 b lev et overskud på 293 mio.kr. før skat og minoriteter. R esultatet i samme periode i 2005 b lev 193 mio.kr. Å r til dato b lev resultatet før skat 766 mio.kr. mod 500 mio.kr før skat i den tilsvarende periode i R esultatet efter skat udgjorde 603 mio.kr. R esultatet er meget tilfredsstillende og er en følge af et sæ rdeles godt forløb i alle konc ernens tre forretningsområder - ikke mindst i skadeforsikring. R esultatet for tredje kvartal 2006 svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat og eksklusive minoriteter på 25% p.a. mod 19% p.a. i samme periode Efter skat b lev egenkapitalforrentningen tilsvarende på 20% p.a. Å r til dato b lev egenkapitalforrentningen på 22% p.a. mod 17% p.a. i samme periode i S om følge af det positive forløb opjusteres forventningerne til h ele 2006 med 130 mio.kr. til 950 mio.kr. før skat. Det forventede resultat opjusteres for alle konc ernens forretningsområder. L igeledes forøges konc ernens aktietilb agekøb s- program med 100 mio.kr. til 500 mio.kr. K onc ernens samlede omsæ tning i tredje kvartal 2006 b lev på 1,7 mia.kr. Å r til dato b lev omsæ t- ningen på 5,0 mia.kr. R esultatet pr. aktie år til dato b lev 28 kr. U ltimo tredje kvartal 2006 var indre væ rdi pr. aktie 227 kr. K onc ernens egenkapital udgjorde 5,3 mia.kr. ultimo tredje kvartal 2006 mod 4,9 mia.kr. ultimo Forretningsdrift R esultatet af skadeforsikringsaktiviteterne for årets første tre kvartaler b lev et overskud på 538 mio.kr. Bruttopræ mieindtæ gterne fra konc ernens skadeforsikringsaktiviteter for tredje kvartal udgjorde mio.kr., h vilket er en stigning på 5,5% i forh old til samme periode Å r til dato er præ mierne steget med 4,1%. U dviklingen er meget tilfredsstillende og afspejler de aktiviteter, konc ernen h ar igangsat i løb et af 2005 med h enb lik på at sikre en øget væ kst. V æ ksten svarer til konc ernens væ kststrategimål og forventes fortsat at udvikle sig positivt. C omb ined R atio udgjorde 85,9 i tredje kvartal 2006 mod 89,6 i samme periode Å r til dato udgjorde C omb ined R atio 88,6. S kadeforløb et h ar væ ret meget tilfredsstillende og afspejler det arb ejde, konc ernen h ar gennemført med at forb edre porteføljen, således at forh oldet mellem pris og risiko forb edres. Et b etydeligt antal storskader og mange regnvejrsskader i august h ar b etydet, at omfanget af storskader og vejrligskader nu samlet er på et normalt niveau for året som h elh ed, h vilket h ar påvirket kvartalsresultatet negativt. R esultatet af b ankaktiviteterne eksklusive minoriteter b lev et overskud på 137 mio.kr. S ide 6

7 B e r e t n i n g - Ko n c e r n e n Der h ar i tredje kvartal 2006 væ ret en tilfredsstillende udvikling på alle udlånssegmenter. S åledes er udlånet steget 24% i forh old til ultimo tredje kvartal L igeledes er b ankens b ørsorganisation b emandingsmæ ssigt nu på plads, og fokus er h erefter rettet mod at udb ygge de forretningsmæ ssige aktiviteter. Bankens resultat for 2006 er påvirket af b etydelige investeringer på b ørsområdet, af udb ygning af detailb anken i forb indelse med konc ernens væ kststrategi samt af meget lave realiserede tab på udlån, h vilket h ar medført en indtæ gtsførelse på 25 mio.kr. på området. R esultatet af livsforsikringsaktiviteterne b lev et overskud på 64 mio.kr. I livselskab et var udviklingen i præ mierne og i de forretningsmæ ssige aktiviteter som forventet. H erudover udviklede salget af konc ernens ikkegaranterede pensionsprodukter, der udb ydes i b anken, sig positivt. Afkastet af investeringerne b lev tæ t på nul i årets første tre kvartaler og afspejler det stigende renteniveau samt udviklingen på aktiemarkederne. K urstab et på ob ligationsb eh oldningen b lev stort set modsvaret af et tilsvarende fald i h ensæ ttelsesb eh ovet. U ltimo tredje kvartal 2006 udgjorde kollektivt b onuspotentiale i livs- og pensionsforsikringsselskab et 3,8% af de forsikringsmæ ssige h ensæ t- telser, h vilket er en stigning på 0,7%-point i forh old til ultimo R esultatet af øvrige aktiviteter udgjorde et overskud på 27 mio.kr. fordelt med et overskud i K jøb enh avnske R e på 46 mio.kr. og h oldingomkostninger på 19 mio.kr. S a m l ede om k ostninger K onc ernens samlede erh vervelses- og administrationsomkostninger udgjorde 332 mio.kr. for tredje kvartal 2006 mod 298 mio.kr. i samme periode året før. Å r til dato udgjorde omkostningerne mio.kr. S tigningen i forh old til 2005 afspejler de planlagte investeringer i væ kst på alle konc ernens forretningsområder. I nv esteringsresu l ta t K onc ernens rente- og geb yrindtæ gter samt kursreguleringer udgjorde en gevinst på 868 mio.kr. i tredje kvartal 2006 mod en gevinst på 509 mio.kr. i samme periode året før. Å r til dato er der realiseret indtæ gter på samlet mio.kr. mod mio.kr. i I afkastet indgår kurstab med 237 mio.kr. mod kursgevinster i samme periode 2005 på 807 mio.kr. Afkastet er således isæ r påvirket af stigningen i den lange rente. L angt h ovedparten af investeringsaktiverne er plac eret i renteb æ rende papirer. I skadeforsikring er varigh eden c irka to år. V arigh eden i liv og pension er c irka ni år, h vilket tilnæ rmelsesvis svarer til varigh eden på passivsiden. A nta l a nsa tte I tredje kvartal 2006 h ar der gennemsnitligt væ ansat mod i P erio d en s b egiven h ed er ret A k tietil b a gek ø b I forb indelse med offentliggørelsen af årsrapporten 2005 for Alm. Brand A/ S fastlagde konc ernen et aktietilb agekøb sprogram på samlet 400 mio.kr. K onc ernens h ovedaktionæ r, Alm. Brand af 1792 fmb a, sæ lger ud af sine aktier proportionalt med opkøb af aktier fra de øvrige aktionæ rer. S om følge af det meget positive resultat forøges konc ernens aktietilb agekøb sprogram med 100 mio.kr. til 500 mio.kr. U ltimo oktob er 2006 h avde konc ernen tilb agekøb t for c irka 300 mio.kr. egne aktier svarende til 60% af det forventede b eløb på 500 mio.kr. M ed udgangspunkt i Alm. Brands markedsvæ rdi den 29. oktob er 2006 svarer det forventede samlede tilb agekøb på 500 mio.kr. til en udlodningsproc ent på 7%. U dlodningsproc enten for det resterende tilb agekøb sprogram er på 3% svarende til et yderligere tilb agekøb på 200 mio.kr. frem til ultimo januar På konc ernens h jemmeside fremgår de fastlagte retningslinier for konc ernens tilb agekøb sprogram. S ide 7

8 æ B e r e t n i n g - Ko n c e r n e n F o rven tn in ger På b aggrund af det positive forløb i alle konc ernens forretningsområder - h erunder sæ rligt skadeforsikring - opjusteres forventningerne til Alm. Brand K onc ernens samlede resultat for h ele 2006 til 950 mio.kr. før skat og eksklusive minoriteter. L igeledes forøges konc ernens aktietilb agekøb s- program med 100 mio.kr. til 500 mio.kr. F orventningerne til skadeforsikring opjusteres med 90 mio.kr. til 680 mio.kr., forventningerne til b anken opjusteres med 10 mio.kr. til 160 mio.kr., mens forventningerne til liv og pension opjusteres med 10 mio.kr. til 80 mio.kr. Ø vrige aktiviteter opjusteres med 20 mio.kr. til 30 mio.kr. og er en følge af et b edre end forventet forløb for konc ernens reassuranc eaktiviteter, der er i afløb. F orventningerne til C omb ined R atio i skadeforsikring forventes for 2006 at væ re på niveau 89 mod tidligere forventning på 91. Prognosen er b aseret på renteniveauet medio novemb er Både for konc ernen som h elh ed som for de enkelte forretningsområder kan resultatet b live påvirket af større æ ndringer i konjunkturforh oldene, renteniveauet og aktiemarkedet. Derudover kan resultatet b live påvirket af tab på deb itorer samt af skadesforløb et. D isc l a im er Prognosen er b aseret på renteniveauet medio novemb er Alle forventninger vedrørende fremtiden er alene b aseret på den information, der var kendt på offentliggørelsestidspunktet. Både for konc ernen som h elh ed som for de enkelte forretningsområder kan resultatet b live påvirket af større æ ndringer i en ræ kke forh old. S om eksempler på sådanne påvirkninger kan næ vnes ndringer i konjunkturforh oldene, på de finansielle markeder, i lovgivningen, i konkurrenc esituationen og på genforsikringsmarkedet, uventede b e- givenh eder som voldsomt vejrlig eller terrorb egivenh eder, tab på deb itorer, større æ ndringer af skadeforløb et m.v. De ovenfor næ vnte risikofaktorer er ikke udtømmende. I nvestorer og andre, der tager b eslutninger på grundlag af informationen i denne rapport, b ør selv overveje h vilke usikkerh eder, der kan h ave b etydning. F or en mere grundig gennemgang af konc ernens risic i h envises til årsrapporten. Delårsrapporten er oversat til engelsk. S åfremt der måtte væ re forskelle mellem den danske og den engelske version, er den danske version gæ ldende K onc ernens samlede omsæ tning forventes i h ele 2006 at b live i niveauet 6,6 mia.kr. R l o S L Ø R esu ta tf rven tn in ger til August 2006 Novemb er 2006 kade Bank iv vrige esultat før skat ekskl. minoriteter S ide 8

9 B e r e t n i n g - S k a d e f o r s i k r i n g Skadeforsikring Ekskl. Kjøbenhavnske Re 3 t 3 t Å r M i o kvar al. kvar al.-. kvt..-. kvt. et.kr F k F s R a f F o r i r R y K A f s v s F a f f s h s i i r m i t o f f o r i r A f S k a t Bruttopræmieindtægter ors ik rings tek nis rente 8 Bruttoers ta tnings udgif ter ors ik rings mæs ige drif ts omk os tninger 85 es ul ta t genf ors ik ring si kr ng st ekni sk esu lt at 99 enter og udb tter mv 80 8 urs regul eringer 86 dminis tra tions omk os tninger i orb indel e med inv es terings irk omh ed orrentning ors ik rings mæs ige ens ættel er 8 Resu lt at af nvest er ng svi kso hed alt ef er ver ør sel af si kr ng st ekni sk ent e ndre indtægter og omk os tninger Resu lt at ør skat t Resu lt at ef er skat A f l ø b s res ul ta t F s h s F a k E a l A k a l ors ik rings mæs ige ens ættel er ors ik rings tiv er 8 8 genk pita 80 tiv er i t E 6 4, 2 % 7 7, 1 % 6 4, 6 % 9 3, 4 %, 7 % O 1 4 % 1 3 % 2 0, 4 % 1 9, 3 % 1 9, 1 % N 3, 2 % - 5, 3, 6 % - 2 0, - 1 4, 5 % C R a, 9 %, 6 % 6 % 9 1, 9 % 9 1, 3 % O R a, 2 % 1 %, 9 0, 2 % 9 0, 3 % rs ta tnings proc ent 86 mk os tnings proc ent 8, 8, ettogenf ors ik rings proc ent 8% 8% omb ined tio , pera ting tio 84 88, 86 8% E a l f f ø s k a a. 3 7 % 3 1 % % 2 2 % E a l f s k a a. 2 7 % 2 3 % 2 9 % 1 5 % 1 3 % genk pita orrentning r t p. 8% genk pita orrentning ef ter t p. S k a d ef o rsi k ri n g R esu l ta t R esultatet af konc ernens skadeforsikringsaktiviteter i tredje kvartal 2006 b lev et overskud før skat på 182 mio.kr., h vilket er meget tilfredsstillende. R esultatet i samme periode 2005 var et overskud på 133 mio.kr. før skat. Å r til dato udgjorde resultatet et overskud på 538 mio.kr. mod 283 mio.kr. i samme periode 2005, der dog var negativt påvirket af stormen den 8. januar 2005 med 160 mio.kr. R esultatet for tredje kvartal 2006 svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på 37% p.a. mod 31% i samme periode Å r til dato svarer resultatet til en forrentning af egenkapitalen før skat på 38% p.a. mod 23% p.a. i samme periode P ræ m ier Bruttopræ mieindtæ gter i tredje kvartal 2006 udgjorde mio.kr., h vilket er 5,5% h øjere end samme periode sidste år. Å r til dato udgjorde b ruttopræ mierne mio.kr. mod mio.kr. i samme periode 2005, h vilket er en stigning på 4,1% i forh old til samme periode S ide 9

10 O O O B e r e t n i n g - S k a d e f o r s i k r i n g F or h ele 2006 forventes præ mierne at stige knap 5%. U dviklingen er meget tilfredsstillende og afspejler de aktiviteter, konc ernen h ar igangsat i løb et af 2005 og 2006 med h enb lik på at sikre en øget væ kst. Det er konc ernens mål at øge præ mieindtæ gterne fra 2005 til 2010 med 50%, og udviklingen følger fortsat forventningerne. S k a deforl ø b Erstatningsproc enten i tredje kvartal 2006 b lev på 64,2 mod 77,1 i samme periode Å r til dato udgjorde erstatningsproc enten 64,6 mod 93,4 i Erstatningsproc enten i 2005 eksklusive stormen udgjorde 67,1. R esultatet i tredje kvartal 2006 er negativt påvirket af skyb rud i august samt en ræ kke storskader. S åledes er niveauet for stor- og vejrligskader nu normalt for året som h elh ed. T il trods h erfor er resultatet meget tilfredsstillende. Det gode resultat afspejler konc ernens løb ende arb ejde med at sikre korrekt risikovurdering på h vert enkelt kundesegment, således at porteføljen h ar en tilfredsstillende kvalitet i forh old til risiko. S kadeforløb et i tredje kvartal er positivt påvirket af afløb sgevinster på to sager, som h ar b idraget positivt med 17 mio.kr. Å r til dato udgjorde afløb s- resultatet en gevinst på 8 mio.kr. mod 63 mio.kr. i samme periode sidste år. N ettogenforsik ringsp roc ent I årets første tre kvartaler b lev nettogenforsikringsproc enten 3,6 mod minus 20,8 i samme periode af 2005, der var påvirket af b etydelige indtæ gter fra genforsikring som følge af stormen i januar En negativ genforsikringsproc ent svarer til en indtæ gt for Alm. Brand. O m k ostninger mkostningsproc enten b lev 18,4 i tredje kvartal 2006 mod 18,3 i samme periode 2005, mens den år til dato udgjorde 20,4 mod 19,3 sidste år, h vilket svarer til forventningerne. mkostningsproc enten forventes fortsat at ligge i niveauet 20 for h ele De b esparelser, som konc ernen opnår ved løb ende at effektivisere proc esser og forretningsgange vil b live investeret i øgede ressourc er til konc ernens salgs- og servic ekorps. C om b ined R a tio R esultatet i tredje kvartal 2006 medførte en C omb ined R atio på 85,9 mod 89,6 i Å r til dato medførte resultatet en C omb ined R atio på 88,6 mod 91,9 i samme periode 2005 målt inklusive stormen. I nv esteringsresu l ta t I nvesteringsresultatet af skadeforsikringsaktiviteterne for årets første tre kvartaler udgjorde 273 mio.kr. mod 111 mio.kr. i den tilsvarende periode I nvesteringsafkastet af aktiverne, som h ovedsageligt er plac eret i korte ob ligationer, ligger på niveau med det forventede. Den stigende korte rente i årets første tre kvartaler 2006 h ar medført kurstab på ob ligationsb eh oldningen, men omvendt er investeringsafkastet positivt påvirket af, at erstatningsh ensæ ttelserne ultimo tredje kvartal diskonteres med en h øjere rente end ultimo H erudover h ar aktiverne i årets første h alvår h aft en b etydelig kortere varigh ed end erstatningsh ensæ ttelserne. Der er i løb et af 2006 gradvis sket en tilpasning af varigh eden af aktiverne, således at de i h øjere grad matc h er passiverne. P erio d en s b egiven h ed er Forsik ring a f S tork om m u ner og R egioner De offentlige strukturæ ndringer af kommuner og amter til S torkommuner og R egioner gør, at flere af disse i år h ar deres forsikringer i EU -udb ud. F orsikring af S torkommuner og R egioner er b landt Alm. Brands interesseområder, og konc ernen deltager derfor aktivt i udb udsrunderne. Alm. Brand h ar allerede vundet en ræ kke af udb uddene og forventer fremover ligeledes at få andel af dette marked. p rettel se a f ny e sa l gsc entre S om et led i Alm. Brands løb ende arb ejde med at effektivisere salgskanalerne h ar Alm. Brand b e- sluttet at oprette 12 forsikringssalgsc entre fordelt over h ele landet. Alle salgsc entre vil ligge i provinsb yer med et b etydeligt potentiale for væ kst. S algsc entrene skal væ re opsøgende overfor nye privatkunder og mindre erh verv. I forb indelse med etab leringen af de nye salgsc entre, er konc ernens agenturkontrakter opsagt. H ovedparten af medarb ejderne fra disse agenturer fortsæ tter som medarb ejdere i Alm. Brand. S ide 10

11 G B e r e t n i n g - S k a d e f o r s i k r i n g S ty rk et u dda nnel se a f sa l gs- og serv ic em eda rb ejderne S om et afgørende element i konc ernens væ kststrategi, fokuseres der markant på styrket uddannelse og kompetenc eudvikling af samtlige ledere og rådgivere via det nye kompetenc ekonc ept Alm. Brand Akademi. F ørste udrulning er netop igangsat for alle salgsledere og rådgivere, h vor fokus er på løft af kompetenc erne inden for salgsledelse og rådgivningsb aseret salg. F o rven tn in ger S kadeforsikringsaktiviteterne er også i tredje kvartal 2006 forløb et b edre end forventet. S om følge af det positive forløb opjusteres forventningerne til 680 mio.kr. for h ele Dette svarer til en opjustering på 90 mio.kr. i forh old til de seneste udmeldte forventninger. F orventningen til C omb ined R atio justeres tilsvarende således, at der forventes en C omb ined R atio på 89 mod tidligere forventet 91. N y t sa l gsv æ rk tø j til a ssu ra ndø rerne ennem det seneste h alvandet år er der arb ejdet intensivt på et nyt salgsvæ rktøj, som b edre støtter op om Alm. Brands vision At tage h ånd om kunderne. V æ rktøjet fungerer som en mob il online-applikation til vores forsikringssystem og sikrer, at assurandøren kan fæ rdiggøre arb ejdet ude h os kunden med øget servic e som følge. I første omgang dæ kker systemet alle privatforsikringsprodukterne samt pension. S å snart udviklingen af det nye forsikringssystem til erh verv og landb rug er fæ rdig, implementeres også et nyt salgsvæ rktøj til landb rugs- og erh vervsprodukterne i systemet. S ide 11

12 B e r e t n i n g - B a n k v i r k s o m h e d Bankvirksomhed 1 1 Å M i o kvartal 3. kvartal.- 3. kvt kvt. re t.kr N e n i n d g G y o p v ( ) s a m u y m v. 4 N e n - o g g e b y n d g K u l A R e s u f ø o m s i n g e O m k o s o a f s k N k p å u å o a v m v u l a f k a p l a R e s u f ø s S k a R e s u e f s Renteindtægter Renteu dgif ter tto re te tæ te r eb rer g ro is io ns indtægter netto t db tte tto re te ri tæ te r rs regu eringer ndre drif ts indtægter ltat r ko tn r tninger g riv ninger eds riv ninger dl n g til go deh ender Res ta t ita ndel e ltat r kat 37 t ltat te r kat 3 U å G a m v. I å 5 5 E a p l B a l a 5 dl n ra ntier ndl n genk ita nc e ) a l p. a. I p o m k o s k p 5 4 I p o m k o s k m o s k a b 5 5 N k p c p. a. - S o l v p c 5 % E a p l f o f ø s k a p. a. % E a p l f o s k a p. a. % Rentem rgina 2, 0% 2, 2% 2, 0% 2, 3% 2, 3% ndtj ening r. tnings ro ne ro ra ta 1, 3 1, 63 1, 7 1, 63 1, 60 ndtj ening r. tnings ro ne ders el 1, 9 1, 69 1, 3 1, 69 1, 65 eds riv nings ro ent 0, 0% 0, 0% 0, 2% 0, 0% 0, 0% 1) ens ro ent 10, 6% 11, 2% 10, 6% 11, 2% 11, genk ita rrentning r t 19% 21% 16% 24 23% genk ita rrentning ef ter t 15 17% 12% 17% 16% 1) Rentemarginal p.a. og solvensprocent er beregnet på fuldkonsoliderede koncerntal. H vor intet andet er anfø rt, er ovenstående opgj ort ved pro rata konsolidering af datterselskaber. A nvendelse af pro rata konsolidering indebæ rer, at banken medtager den til sin ej erandel kny ttede forh oldsmæ ssige andel af datterselskabernes aktiver, forpligtelser, indtæ gter og omkostninger. Ba n k v i rk so m h ed R esu l ta t Bankens resultat for tredje kvartal 2006 udgjorde 56 mio.kr. før skat og eksklusive minoriteter mod 54 mio.kr. i samme kvartal sidste år. Å r til dato udgjorde resultatet før skat og eksklusive minoriteter 137 mio.kr. mod 169 mio.kr. i samme periode R esultatet er tilfredsstillende givet markedsforh oldene med stigende rente og investering i fremtidig væ kst på detailb ank- og b ørsområdet. R esultatet for tredje kvartal 2006 svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på 19% p.a. mod 21% p.a. i tredje kvartal Å r til dato er egenkapitalforrentningen før skat på 16% p.a., mens den var 24% p.a. for samme periode N etto rente- og geb y rindtæ gter Netto rente- og geb yrindtæ gterne udgjorde 114 mio.kr. mod 124 mio.kr. i tredje kvartal Å r til dato udgjorde netto rente- og geb yrindtæ gterne 367 mio.kr. mod 376 mio.kr. i U dviklingen i renteindtæ gterne er positivt påvirket af den øgede væ kst i b anken og negativt påvirket af den faldende rentemarginal. R entemarginalen er faldet dels som følge af den stigende konkurrenc e, dels som følge af omlæ g- ning til udlån med mindre risiko. G eb yrindtæ g- terne er lavere end sidste år, h vilket h ovedsageligt skyldes den omstrukturering konc ernens b ørsområde h ar gennemført. O mstruktureringen S ide 12

13 B e r e t n i n g - B a n k v i r k s o m h e d er nu på plads, og fokus er h erefter rettet mod at udb ygge de forretningsmæ ssige aktiviteter. K u rsregu l eringer Bankens kursreguleringer udgjorde i tredje kvartal 2006 en gevinst på 43 mio.kr. mod 14 mio.kr. i samme periode Å r til dato 2006 udgjorde kursreguleringerne 40 mio.kr. mod 59 mio.kr. i Af den samlede kursregulering udgjorde kursgevinst på aktier c irka 30 mio.kr., h voraf knap 10 mio.kr. skyldes b ankens b eh oldning af aktier i de to b ørsnoterede datterselskab er. O m k ostninger I tredje kvartal 2006 udgjorde b ankens samlede omkostninger 111 mio.kr. mod 87 mio.kr. i samme periode sidste år. Å r til dato udgjorde omkostningerne 313 mio.kr. mod 268 mio.kr. i De øgede omkostninger skyldes dels investeringer til styrkelse af b ankens b ørsaktiviteterne dels ansæ ttelse af flere b ankrådgivere som led i strategien om øget væ kst på detailb ankområdet. S tigningen skal desuden ses i relation til, at aktivitetsniveauet målt som væ kst i udlånet er steget med 24%. I ndtjeningen pr. omkostningskrone udgjorde 1,53 i tredje kvartal 2006 mod 1,63 i tredje kvartal N edsk riv ninger p å u dl å n m v. Å r til dato udgjorde de samlede driftsførte nedskrivninger på udlån og garantier en indtæ gt på 25 mio.kr. mod en udgift på 1 mio.kr. i samme periode sidste år. Banken er således b egunstiget af lavere tab end forventet, h vilket er en følge af de gode konjunkturer i Danmark samt konc ernens ønske om en lav risiko i b ankens engagementer. Bankens akkumulerede nedskrivninger/ h ensæ t- telser på udlån og garantier udgjorde 189 mio.kr. ultimo tredje kvartal Det svarer til en akkumuleret nedskrivningsproc ent på 1,3 mod 1,7 ultimo tredje kvartal 2005 og 1,6 ultimo B a l a n c e U d- og indl å n sa m t ga ra ntier Bankens b alanc e er positivt påvirket af, at udlånsporteføljen fortsat vokser. V æ ksten er b landt andet en følge af den fortsatte suc c es med udlån til b oliger og projektfinansiering h erunder investeringskunder. Endvidere oplever b anken et generelt øget kundeengagement i forb indelse med Alm. Brand K onc ernens dob b el tk U NDE-konc ept. Bankens udlån udgjorde 13,0 mia. kr. ultimo tredje kvartal 2006, h vilket er en stigning på 1,6 mia.kr. i forh old til ultimo 2005, og en stigning på 2,5 mia.kr. eller 24% siden ultimo tredje kvartal V æ ksten i b ankens udlån er tilfredsstillende og skal ses på b aggrund af b ankens strategi om at fokusere på udvalgte segmenter og samtidig h ave en kendt og moderat risiko. Bankens indlån udgjorde 10,1 mia.kr. ultimo tredje kvartal 2006, h vilket er en stigning på 1,1 mia.kr. i forh old til ultimo 2005 og en stigning på 0,5 mia.kr. eller 5% siden ultimo tredje kvartal Bankens garantier og andre forpligtelser var 1,9 mia.kr. ultimo tredje kvartal 2006, h vilket er en stigning på 0,2 mia.kr. i forh old til ultimo tredje kvartal G æ l d til k reditinstitu tter Bankens gæ ld til kreditinstitutter er øget fra 4,0 mia.kr. ultimo tredje kvartal 2005 til 6,4 mia.kr. ultimo tredje kvartal K a p ita l Bankens egenkapital eksklusive minoriteter udgjorde 1,2 mia.kr. ultimo tredje kvartal Den samlede b asiskapital udgjorde 1,6 mia.kr., mens b ankens solvensproc ent udgjorde 10,6, og kernekapitalproc enten udgjorde 8,7. V æ sen tl ige b egiven h ed er S ty rk et distrib u tion Alm. Brand K onc ernen h ar i 2006 styrket den dec entrale distrib ution b etydeligt. Dels er der foretaget en omfattende modernisering af en ræ kke af konc ernens filialer, og dels er antallet af kunderådgivere øget. Endvidere er der ansat 12 filialdirektører, som skal styrke salget af b åde b ank- og forsikringsprodukter. L ik v iditet til frem tidig u dl å nsv æ k st Alm. Brand Bank h ar ultimo tredje kvartal 2006 udstedt ob ligationer for 1,0 mia.kr. O b ligationerne er noterede på det norske Alternative Bond M arked med en løb etid på tre år og er aftaget af norske institutionelle investorer. F ormålet med denne udstedelse er at sikre likviditet til den fortsatte væ kst i b ankkonc ernens udlån. Hy b ridk a p ita l I oktob er 2006 h ar b anken optaget 175 mio.kr. i h yb ridkapital. H yb ridkapitalen er noteret på K ø- b enh avns F ondsb ørs og indgår som en del af kapitalgrundlaget i b anken. S ide 13

14 O B e r e t n i n g - B a n k v i r k s o m h e d Henton B ø rsm æ gl ersel sk a b fu sioneret m ed A l m. B ra nd B a nk På en ekstraordinæ r generalforsamling i Alm. Brand Bank A/ S ultimo oktob er 2006 b lev fusionen mellem Alm. Band Bank A/ S og H enton Børsmæ glerselskab A/ S godkendt. H erefter er de to enh eders forretningsmæ ssige aktiviteter sammenlagt i Alm. Brand Bank A/ S. Børsaktiviteterne vil fremover b live drevet under navnet Alm. Brand H enton, men derudover medfører fusionen ingen æ ndringer. F o rven tn in ger Banken forventer for 2006 et resultat før skat og eksklusive minoriteter i niveauet 160 mio.kr. Det er en opjustering på 10 mio.kr. i forh old til den seneste udmelding i forb indelse med kvartalsrapporten for første h alvår pjusteringen er en følge af det lidt h øjere resultat i de tre første kvartaler end forventet. P rojek tfina nsiering Alm. Brand Bank h ar i 2006 væ ret aktiv deltager i flere ejendomsob ligationsudstedelser b aseret på udenlandske ejendomsporteføljer. Banken h ar varetaget rolle som ob ligationsb ank, tegningssted og garantistiller. Bankens projektfinansieringsafdeling h ar opnået en ekspertise på dette nye forretningsområde, der er i b etydelig væ kst. Det forventes, at b anken fremover vil deltage aktivt på ejendomsob ligationsområdet. S ide 14

15 B e r e t n i n g - L i v s f o r s i k r i n g Livsforsikring 1 1 Å M i o kvartal 3. kvartal.- 3. kvt kvt. re t.kr. 1 1 F o g s y d s I n v t g s a f k a s t t t o g F o g s s d t s o o s t n g a l t R u l t a t a f g f o g - Æ n d g l s f o g s h s t s Æ n d g k o l l t t b o n u s p o t t l F o i n g s i s s u E g k a p a l s v t g s a f k a s t 1 R e s u f ø s S k a t R e s u e f s Præmier rs ik rin el er es erin ef er ren ef rd el in rs ik rin mæs ig e rif mk in er, i es en rs ik rin rin i iv rs ik rin en æt el er rin i ek iv en ia e rs kri te kn k re ltat en it en in es erin ltat r kat ltat te r kat 3 R e s u s m e n s æ i n g R u l t a t a f o o s t n g 1 R u l t a t a f v t g 8 - S t y s a f y d s g a n t Æ n d g a f k o l l t t b o n u s p o t t l R o u l t a t R u l t a t a f g f o g - R e s u f ø s S k a t R e s u e f s ltate ts am tn es mk in er es in es erin rk el e el es ra i mv rin ek iv en ia e is ik res es en rs ik rin ltat r kat ltat te r kat 3 H s t s t f o g s k o n t k t E g k a p a l A k t a l t en æt el er il rs ik rin ra er en it iv er i E g k a p a l f o t n g f ø s k a t p. a. 1 8 % 1 E g k a p a l f o t n g t s k a t p. a. 1 8 % % B o n u s g d 8 % 5 % 8 % 5 % 1 % en it rren in r 4% 6% 7% 3% en it rren in ef er 0% 6% 6% 25 ra 3, 2, 3, 2, 3, I n ve s te ri n g s af kas t af ku n d e m i d le r i li vs f o rs i kri n g kvartal P e o d e n s A f M i o i p c R t d a k t - 1-1, 1 % K a p a l a n d 5 5 5, G n d o g b y g n g O o s t n g v v t g s v s o - 1 I - 4 0, 0 % ri kas t.kr. af kas t t. en eb æren e iv er 09 it el e 9% ru e in er 62 4, 7% mk in er ed in es erin irk mh ed 2 alt L i v sf o rsi k ri n g V æ k st m o d I følge konc ernens nye væ kststrategi skal en stadig større del af pensionsopsparingen ske i Alm. Brands I nvesteringsordninger, som er etab - leret i Alm. Brand Bank. Disse U nit L ink-lignende ordninger forventes at medføre et b edre afkast samt større valgmuligh eder for konc ernens kun- der i forh old til de traditionelle, garanterede opsparingsordninger. S åledes udgjorde de samlede indb etalinger til pensionsopsparing inklusive b åde investeringsordninger i b anken og alle præ mieindtæ gter i livsforsikringsselskab et 567 mio.kr. mod 494 mio.kr. i samme periode sidste år, svarende til en stigning på knap 15%. S ide 15

16 O O B e r e t n i n g - L i v s f o r s i k r i n g R esu l ta t R esultatet før skat udgjorde 39 mio.kr. i tredje kvartal 2006 mod 15 mio.kr. i samme periode Å r til dato udgjorde resultatet før skat 64 mio.kr. mod 62 mio.kr. i R esultatet i tredje kvartal 2006 svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på 14% p.a. mod en forrentning på 6% p.a. i samme periode i Å r til dato svarer resultatet til en forrentning før skat på 7% p.a. mod 8% p.a. i samme periode P ræ m ier Bruttopræ mierne udgjorde 123 mio.kr. i tredje kvartal 2006 mod 140 mio.kr. i samme periode Å r til dato udgjorde b ruttopræ mierne 461 mio.kr. mod 473 mio.kr. i samme periode sidste år. Præ mieudviklingen i konc ernens livselskab svarer til forventningerne og afspejler konc ernens nye væ kststrategi. Forsik ringsu db eta l inger F orsikringsudb etalingerne i tredje kvartal 2006 udgjorde 156 mio.kr. mod 148 mio.kr. i Å r til dato udgjorde udb etalingerne 538 mio.kr. mod 508 mio.kr. for samme periode I nv esteringsa fk a st F or årets første tre kvartaler b lev afkastet af investeringsaktiver før pensionsafkastskat tilh ø- rende kunderne negativt med 3 mio.kr. mod et positivt afkast på mio.kr. for samme periode Det svarer til et afkast på 0% for 2006 år til dato. Det negative investeringsafkast i årets første tre kvartaler 2006 skyldes kurstab som følge af den stigende rente. Det negative afkast modsvares stort set af et fald i h ensæ ttelsesb eh ovet, idet også diskonteringsrenten på h ensæ ttelserne stiger. Det er konc ernens politik i b etydeligt omfang at h ave en b alanc eret aktiv- og passivside, h vorved risikoen mindskes. Afkastet af investeringsaktiverne tilh ørende egenkapitalens depot i årets tre første kvartaler udgjorde 17 mio.kr., svarende til et afkast på 1,7% ( 2,2% p.a.) mod et afkast på 23 mio.kr. i samme periode Afkastet af de samlede investeringsaktiver før pensionsafkastskat b lev således på 14 mio.kr., svarende til et afkast på 0,1% ( 0,1% p.a.). O m k ostninger mkostningerne til erh vervelse og administration udgjorde 18 mio.kr. i tredje kvartal 2006 mod 16 mio.kr. i samme periode Å r til dato udgjorde omkostningerne 58 mio.kr. mod 50 mio.kr. sidste år. De samlede omkostninger i 2006 ligger på niveau med det forventede. S tigningen i forh old til 2005 er en følge af selskab ets investeringer i nye it-væ rktøjer til forb edring af selskab ets salgs- og servic eniveau. O m k ostnings- og risik oresu l ta t mkostningsresultatet, som er forskellen mellem opkræ vede omkostningsb idrag og faktiske omkostninger, b lev positivt med 4 mio.kr. i årets første tre kvartaler Det samlede omkostningsresultat er tilfredsstillende. R isikoresultatet, som er forskellen mellem opkræ vede præ mier til risikodæ kning og de faktiske udgifter til erstatninger, b lev ligeledes positivt med 51 mio.kr. i årets første tre kvartaler 2006 og er ligeledes tilfredsstillende. B a l a n c e Egenkapitalen i L ivkonc ernen udgjorde mio.kr. ved udgangen af tredje kvartal 2006, svarende til en overdæ kningsgrad på 5,9%. S olvensdæ kningen var 214%. K ollektivt b onuspotentiale udgjorde 389 mio.kr. ultimo tredje kvartal 2006 mod 314 mio.kr. ultimo 2005, svarende til en b onusgrad på 3,8%, h vilket er en stigning i forh old til ultimo 2005 på 0,7%- point. V æ sen tl ige b egiven h ed er N y t sa l gsv æ rk tø j I septemb er b lev konc ernens nye salgsvæ rktøj lanc eret. På pensionsområdet giver væ rktøjet forenklede kundevendte proc esser, overb lik for kunderne gennem lagdelt information, understøttelse af den samlede væ kststrategi for livsforsikring og pensionsopsparing og effektivisering gennem direkte adgang til Alm. Brand' s netvæ rk og integration med administrative systemer. Alt i alt medfører det nye salgsvæ rktøj et b etydeligt b edre overb lik for kunder og salgsmedarb ejdere og derved en b edre servic e for kunderne. S ide 16

17 B e r e t n i n g - L i v s f o r s i k r i n g F o rven tn in ger S om følge af et b edre resultat end forventet på risikoresultatet opjusteres forventningerne til resultatet for h ele 2006 med 10 mio.kr. Der forventes således et resultat på 80 mio.kr. for h ele R esultatet afh æ nger i b etydelig grad af udviklingen i renteniveauet og på aktiemarkederne. S ide 17

18 Ø W B e r e t n i n g Ø v r i g e a k t i v i t e t e r v ri g e a k ti v i teter K j ø b en h a vn sk e R e R esultatet for årets første tre kvartaler af reassuranc eaktiviteterne, der er under afvikling, udgjorde 46 mio.kr. mod 1 mio.kr. i samme periode R esultatet er meget tilfredsstillende. De forsikringsmæ ssige h ensæ ttelser for egen regning udgjorde 1,3 mia.kr. ultimo tredje kvartal Der er fortsat stor usikkerh ed om opgørelsen af en ræ kke indtrufne b egivenh eder, h erunder orld T rade C enter skaden. R isic iene er nøjere b eskrevet i konc ernens årsrapport for A n d et Andre øvrige aktiviteter b estår af konc ernudgifter, regulering af egne aktier mv. og b idrager med et underskud før skat på 19 mio.kr. i årets første tre kvartaler, h vilket er som forventet. F or h ele året forventes et underskud på 30 mio.kr. F o rven tn in ger F orventningerne til resultatet af de samlede øvrige aktiviteter inklusive K jøb enh avnske R e opjusteres til et overskud på 30 mio.kr., h vilket svarer til en opjustering af resultatet på 20 mio.kr. Egenkapitalen i K jøb enh avnske R e udgjorde 199 mio.kr. ved udgangen af tredje kvartal F orventningerne til resultatet før skat for h ele 2006 er opjusteret med 20 mio.kr. til 60 mio.kr. S ide 18

19 A n v e n d t r e g n s k a b s p r a k s i s K o n c ern Gen erel t K onc ernregnskab et aflæ gges i overensstemmelse med I AS 34 Præ sentation af delårsrapporter som godkendt af EU. Delårsregnskab et for moderselskab et aflæ gges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomh ed, h erunder b ekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskab er og tvæ rgående pensionskasser samt danske regnskab svejledninger. Delårsrapporten aflæ gges h erudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for b ørsnoterede finansielle selskab er. De yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter er for konc ernen fastlagt i I F R S -b ekendtgørelsen for finansielle virksomh eder udstedt i h enh old til lov om finansiel virksomh ed samt af K øb enh avns F ondsb ørs. Delårsrapporten aflæ gges i danske kroner ( DK K ), der anses for at væ re den primæ re valuta for konc ernens aktiviteter og den funktionelle valuta for moderselskab et. b Anvendt regnskab spraksis for konc ernregnskab et er uæ ndret i forh old til årsrapporten for Anvendt regnskab spraksis for moderselskab et i øvrigt er eskrevet i tilknytning til moderselskab ets delårsrapport, jæ vnfør sæ rskilt afsnit i næ rvæ rende rapport. Delårsrapporten for tredje kvartal er urevideret. S ide 19

20 B a l a n c e Ba la n c e - K o n c ern en 30. september 30. september 31. d ec ember M i o.k r Aktiver D o d o U d s d s K d j o G f o g s d f o g s n A n d U d n g s d o g s T o d d h o s s o g c K s o n g o g f o g s o d d Immaterielle aktiver mic ilej en mme ku te katteaktiver ap italan ele i in t ven tu res en rs ikrin an ele af rs ikrin ko trakter re aktiver lå In ves terin ej en mme In ves terin aktiver ilg eh aven er kred itin titu tter en tralb an ker as eb eh ld in an rd rin tilg eh aven er Aktiver i alt Passiver R v, o v f ø r r u m v M o r s K o n c n Aktiekapital es er er er t es ltat in itets in ter es er er eg en kapital s v n H s æ f o r s g s n d r h s æ U d s d s o r d r s I n d n U d s o b n 1. G æ s o g c P s 5 0 An ar lig lå ekapital en ttels er til ikr in ko tr akter 0 02 An e en ttels er ku te kattef plig tels er An e pas iv er lå 07 ted te lig atio er ld til kr ed itin titu tter en tr alb an ker as iver i alt N o 1 E g n N o 2 Æ n d r g o r, g o g g te e Aktier te in i ev en tu alf plig tels er ar an tier leas in af taler S ide 20

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT

BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Oversigter

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Fuldstændigt Prospekt I nv esteringsf oreningen A lm. B ra nd I nv est A f deling 3 - Pa nteb rev e P r. 1. m a j 2006 A n s v a r f o r p r o s p e k t e t V i e r k l æ r e r h e r v e d, a t o p l y

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsf o rsi kri ng N r 5 1 5 3 5153 S æ l g e r a n s v a r S id e 2 I nd h o ld sf o rt egnelse S id e 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 H vem er dæ k k et 4 2

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 1. kvartal Alm Brand Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 INDHOLD Alm. Brand - 1. kvartal SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoply sninger 3 Koncernov ersigt LEDELSENS BERETNING

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring N r 5 0 4 6 I nd h ol d sfortegnel se S id e 2 1 F æ l l esb estem m el ser 1 H vem er d æ kket? 3 2 V ed skad e 3 3 And en forsikring 3 4 O pkræ vning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Fællesfonden Urevideret årsregnskab 2003

Fællesfonden Urevideret årsregnskab 2003 Fællesfonden Urevideret årsregnskab 2003 Dokid 184237 Det konsoliderede årsregnskab for fællesfonden for 2003 er udarbejdet på baggrund af de af stiftsøvrighederne udarbejdede, men endnu ikke reviderede

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

! " # $ %%$ $ ) ) ! ) '(% + /''(! + ) '(( %% '(( 01 * + + ) + %% '(' '(/ +! % / '(' %% ! %.2!! '((! &!! 0+ +. ) '(( " $ '((3- ) 4!

!  # $ %%$ $ ) ) ! ) '(% + /''(! + ) '(( %% '(( 01 * + + ) + %% '(' '(/ +! % / '(' %% ! %.2!! '((! &!! 0+ +. ) '((  $ '((3- ) 4! Resultatkontrakt Vedrørende Etnisk Erhvervsfremme 1. april 2010-31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region M idtjylland(rm ) Regional U dvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:5 798

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15 Lyngby Hovedgade 4 2800 Lyngby Tlf. 4596 7000 Fax. 4587 3544 Direktionen Pr. Telefax 3. april 1998 Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998 Nikolaj Plads 6 1007 København K Side 1 af 15 - Årsregnskab

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 WWW.ALMBRAND.DK A LM. S U N D F O R N U F T Alm. Brand A/S - INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Økonomiske modeller og noter JV2000

Økonomiske modeller og noter JV2000 1 Økonomiske modeller og noter JV2000 2 Idegrundlag Planlægning/planer Målsætning Budgettering Politikker Registrering Strategisk analyse Kontrol/revision Komme til / Falde bort analyse (beslutning her)

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 NYT PARTNERSKAB KOM GODT FRA START ALM. BRAND Nr. 1 April 2003 ALM. BRAND

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere