ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT"

Transkript

1 Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012

2 Forretningsområder Business areas SHIPMANAGEMENT Selskabet teknisk management, som forestår bemanding, supply management, dokninger, ombygninger og rapportering for rederiets egne skibe samt 17 skibe for eksterne kunder. Afdelingen har 9 ansatte. SHIPMANAGEMENT The Company technical management, crewing, supply management, dockings, conversions and reporting for the Company s own vessels and 17 vessels for external clients. The department has 9 employees. CONSULTING Rederiets afdeling for Shipdesign og Consulting har betydelig ekspertise inden for projektdesign, herunder nybygningstilsyn, inspektioner, dokninger og anden teknisk rådgivning. Der ydes p.t. nybygningstilsyn på 12 skibe. Afdelingen har 5 fastansatte i København og et antal projektansatte. CONSULTING The Company s department for Shipdesign and Consulting has a considerable expert knowledge within project design, including newbuilding supervision, inspections, dockings and other types of technical consultancy. Presently, newbuilding supervision is performed on 12 vessels. The department has 5 permanent employees in Copenhagen and a number of project employees. 2 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012

3 Indholdsfortegnelse Table of contents Indhold Contents LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger...4 Hoved- og nøgletal...5 Beretning...7 Aktionærinformation...18 Bestyrelse, direktion og ledelse...22 Overblik over ERRIAs historie...30 Selskabsstruktur...31 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning...32 Revisionspåtegning...34 REGNSKABER Totalindkomstopgørelse...36 Balance...38 Egenkapitalopgørelse...40 Pengestrømsopgørelse...42 Noter...44 MANAGEMENT REVIEW Company details...4 Key figures and financial ratios...5 Review...7 Shareholder information...18 Board of Directors, Executive Management and Management...22 History of ERRIA in brief...30 Company structure...31 STATEMENT Management s statement...32 Auditor s report...35 FINANCIAL STATEMENT Statement of Comprehensive Income...36 Balance sheet...38 Change in equity...40 Cash flow statement...42 Notes...44 Den danske tekst står som regel i venstre kolonne eller på den venstre side. The English text is usually found in the column or the page to the right. I finansielle oversigter findes de danske tekster over de engelske tekster. In the financial overviews the English text is found below the Danish text. Please note In the event of discrepancy between the meanings of the Danish language version and the English language version of the Annual Report 2012, the Danish version prevails. The Danish decimal and digit grouping symbols have been used in the financial statements. 3

4 Selskabsoplysninger Company details Selskab Erria A/S CVR nr Hjemstedskommune Tårnby, Danmark Company Erria A/S Danish Central Business Registration No Registered in Tårnby, Denmark Amager Strandvej 390, 2 nd DK-2770 Kastrup Amager Strandvej 390, 2 nd DK-2770 Kastrup Telefon Telefax Internet Bestyrelse Kaare Vagner (Bestyrelsesformand) Finn Buus Nielsen (Næstformand) Claus Jarlgaard Jensen Peter Jein Direktion Administrerende Direktør Henrik N. Andersen Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Phone Fax Internet Board of Directors Kaare Vagner (Chairman) Finn Buus Nielsen (Deputy Chairman) Claus Jarlgaard Jensen Peter Jein Executive Board CEO and managing director Henrik N. Andersen Auditors PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, 24. april 2013 The Annual General Meeting approved the annual report on 24 April 2013 Dirigent Chairman of the Annual General Meeting 4 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012

5 Hoved- og nøgletal Key figures and financial ratios KONCERN GROUP tdkk Hovedtal Key Figures Omsætning Revenue Resultat af primær drift Operating profit (24.781) (40.642) ( ) (15.017) Finansielle poster, netto Financials, net (2.037) (11.814) (5.110) (8.187) (17.865) Årets resultat fra fortsættende aktiviteter Profit for the year continuing activities (27.318) (54.328) 962 Årets resultat fra ophørende aktiviteter Profit for the year from discontinuing activities ( ) (60.348) Årets resultat Profit for the year ( ) (59.386) ( ) (33.235) Årets totalindkomst Total Comprehensive Income for the year ( ) (62.128) ( ) (24.612) Egenkapital Equity ( ) Balancesum Balance sheet total Køb af skibe Purchase of vessels Investeret kapital inkl. goodwill Invested Capital including goodwill Gennemsnitlig antal aktier Average number of shares Nøgletal Ratios Overskudsgrad EBIT (%) EBIT margin (%) Neg. Neg. 4 Neg. Neg. Afkast af investeret kapital inklusive goodwill EBIT (%) Return on invested capital including goodwill EBIT (%) Neg. Neg. 0 Neg. Neg. Egenkapitalens forrentning (%) Return on Equity (%) Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Egenkapitalandel (%) Equity ratio (%) 7 Neg Indtjening pr. aktie, moderselskabets aktionærer (DKK) Earning per share, equity holders of the company (DKK) 26 (74) (14) (37) (7) Udbytte pr. aktie (DKK) Dividend per share (DKK) Hoved- og nøgletal for 2008 til 2009 er ikke tilpasset mht. ophørende aktiviteter. Hoved- og nøgletal for 2008 til 2009 er derfor identiske med de aflagte årsrapporter for perioden. Financial highlights for 2008 to 2009 are not adjusted with respect to discontinued operations. Financial highlights for 2008 to 2009 are identical to the annual reports for the period. 5

6 6 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012

7 Beretning Review Strategi og forretningsområder Erria A/S fortsættende aktivitetsområder er Consulting og Ship Management. Strategy and business areas Erria A/S s continuing activities comprise Consulting and Ship Management. Det er selskabets mål at fastholde og udvikle ekspertisen indenfor Consulting og Ship Management på nicheområder og herigennem udvide selskabets gunstige markedsposition The object of the Company is to maintain and develop the expertise within Consulting and Ship Management in niches and through this expand the Company s favourable market position. Selskabets overordnede strategi er at differentiere sig fra konkurrenterne, ved at tilbyde en komplet vifte af Shipping Services i et tæt samarbejde med kunderne. The overall strategy of the Company is to differentiate itself from its competitors by offering a complete range of Shipping Services in close partnership with customers. Selskabet har ekspertise indenfor: The Company has expertise within: Skibsdesign og consulting Teknisk management Bemanding Skibsselskabsadministration Supply management Køb og salg af skibe Skibs og værftsinspektioner Ship design and consulting Technical management Crew management Ship Company administration Supply management Purchase and sale of vessels Ships and yardinspections Erria A/S er en maritim one stop shop. Selskabet kan internationalt tilbyde services i flere lande, hvor de lokale kompetencer og ressourcer udnyttes optimalt. Dette er for at sikre en dynamisk organisation indenfor skibsadministration bemanding, skibsteknisk rådgivning, nybygningstilsyn, skibsinvestering, indkøb og forsyning samt et internationalt service- og reparationsteam. Transaktion med Uni-Tankers A/S Som beskrevet i sidste årsrapport og fondsbørsmeddelelse er ejerskabet af tankskibene og Ibex Maritime Ltd. overgået til Uni- Tankers A/S i 1. halvår 2012, og skibene blev overdraget som en kontant handel. Som vederlag for Ibex Maritime Ltd. modtog Erria A/S et ejerskab i Uni-Tankers A/S svarende til 15% af den nominelle aktiekapital. Salget skete den 6. januar 2012 og medførte en avance på ca. 12 mio. DKK. I 2. halvår 2012 gennemførte Uni-Tankers A/S en kapitaludvidelse hvor Erria A/S andel blev reduceret til 12,8% af den nominelle aktiekapital. Kapitalforhøjelse og rekonstruktion Rekonstruktionen af Erria A/S, som har indeholdt ovennævnte afhændelse af tankskibene mv. blev endeligt afsluttet i december. Danske Bank har eftergivet gældsforpligtelserne til banken, løst selskabet for resthæftelserne i kommanditselskaberne og gennemført en refinansiering som Erria A/S har mulighed for at honorere. Erria A/S is a maritime one stop shop. The Company offers its services Internationally in several countries with optimal use of local competencies and resources, this ensures a dynamic organisation within administrative ship and crew management, technical consultancy concerning ships and newbuilding supervision, ship investment, purchase and procurement as well as an international service and repair team. Transaction with Uni-Tankers A/S As described in last year s annual report and OMX release, the ownership of the vessels and Ibex Maritime Ltd. has been transferred to Uni-Tankers A/S in 1. half of 2012 and the vessels was transferred as a cash transaction. As consideration for Ibex Maritime Ltd. Erria A/S received shares of Uni-Tankers A/S corresponding to 15% of the nominal share capital. The sale was effected on 6 January 2012 and resulted in a gain of approx. DKK 12 mio. In 2. half of 2012 Uni-Tankers A/S completed a capital increase where Erria A/S share was reduced to 12.8% of the nominal share capital. Capital increase and reconstruction The reconstruction of Erria A/S, which included above mentioned disposal of the chemical vessel etc., was finally concluded in December. Danske Bank has waived debt obligations to the bank, resolved the company of the remaining liabilities in the limited partnerships and implemented a refinancing which Erria A/S is able to honor. 7

8 Beretning Review Den resterende gæld på 15 mio. DKK til Danske Bank vil efter planen være fuldt afviklet i The remaining debt of DKK 15 mio. to Danske Bank will according to plan be fully settled in Erria A/S egenkapital udgør pr. 31. december mio. DKK. On 31 December 2012 Erria A/S equity amounts to DKK 5 mio. Bestyrelsen vil på den ordinære generalforsamling stille forslag til nedsættelse af aktiekapitalen til dækning af underskud. Aktiviteterne i det fortsættende Erria A/S Det fortsættende Erria A/S vil udbygge forretningsområderne Consulting og Ship Management. The Board of Directors will on the annual general meeting propose a reduction of the share capital in order to cover deficit. Activities in the continuing Erria A/S The continuing Erria A/S will expand the business segments Consulting and Ship Management. Organisationen er i 2012 blevet slanket og fokus er rettet mod udviklingen af selskabets kernekompetancer: Consulting og Ship Management ydelser til nye og eksisterende kunder. The organisation has been streamlined and focus is on the development of the company s core competence: Consulting and Ship management services to new and existing customers. Ultimo 2012 ejer Erria A/S datterselskabet Erria Latinoamerica S.A., samt kapitalandele i Saigon Shipping Joint Stock Company Ltd. (associeret) og Uni-Tankers A/S. Udvikling i året 2012 Koncern Årets resultat af de fortsættende aktiviteter er på -27 mio. DKK (2011: -54 mio. DKK), heraf udgør 25 mio. DKK nedskrivninger af kapitalandele i Saigon Shipping Joint Stock Company og Uni- Tankers A/S. Nedskrivningerne sker som følge af et mere konservativt syn på fremtidsudsigterne inden for de shipping segmenter, som de to virksomheder opererer i. At the end of 2012 Erria A/S owns the subsidiaries Erria Latinoamerica S. A. and shares in Saigon Shipping Joint Stock Company Ltd. (associate) and Uni-Tankers A/S. Development in the year 2012 Group The loss for the year for continuing activities is DKK -27 mio. (2011: DKK -54 mio.), of which DKK 25 mio. is impairments of investments in Saigon Shipping Joint Stock Company and Uni-Tankers A/S. The impairment occurs as a result of a more conservative view on prospects within the shipping segments in which the two companies operates. Årets resultat af ophørende aktiviteter blev på 257 mio. DKK mod -281 mio. DKK i Resultatet for 2012 er væsentligt påvirket af: Indtægt som følge af gældseftergivelser Indtægt pga. medhold i voldgiftssag mod Rushan Shipyard samt kompensation af tilbagebetalte forudbetalinger Avance ved salg af Ibex Maritime Ltd. Nedskrivning af M/V Erria Vietnam i forbindelse med indgåelse af salgsaftale Som følge af afhændelsen af M/V Erria Vietnam er det i 2011 særskilte segment Skibsreder i 2012 medtaget under ophørende aktiviteter. Sammenligningstallene i resultatopgørelsen er tilpasset. M/V Erria Vietnam er leveret til køber 11. marts Årets resultat blev på 229 mio. DKK mod -335 mio. DKK i Koncernens totalindkomst blev 229 mio. DKK mod -333 mio. DKK i 2011, hvilket, omstændighederne taget i betragtning, anses for tilfredsstillende. Koncernens egenkapital udgjorde ultimo mio. DKK mod -225 mio. DKK ved udgangen af Egenkapitalen er således genetableret. Selskabet beskæftigede ved regnskabsårets afslutning 59 medarbejdere på kontorerne i Danmark og i udlandet. The profit from discontinued operations amounted to DKK 257 mio. against DKK -281 mio. in The 2012 result is significantly influenced by: Income as a result of remissions of debt Income due to succesful arbitration against Rushan shipyard and compentation from detained prepayments Gain on sale of Ibex Maritime Ltd. Impairment loss of M/V Erria Vietnam related to concluded bill of sale As consequence of the disposal of M/V Erria Vietnam, the 2011 separate segment Shipowner, is in 2012 included under discontinuing activities. The comparative figures in the statement of comprehensive income are adapted. M/V Erria Vietnam has been delivered to the buyer 11. March The profit for the year amounted to DKK 229 mio. against a loss of DKK 335 mio. in The consolidated comprehensive income amounted to a DKK -229 mio. against a negative comprehensive income of DKK 333 mio. in 2011, which, given the circumstances is considered satisfactory. Consolidated equity amounted to DKK 5 mio. against DKK -225 mio. at the end of Equity is thus restored. The Company employed 59 people at year end at the offices in Denmark and abroad. 8 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012

9 Året der gik Selskabet har overdraget kemikalietankskibene til Uni-Tankers A/S og afviklet shipping relaterede aktiviteter i selskabet. The past year The company has transferred the chemical tankers to Uni-Tankers A/S and settled shipping related activities in the company. Det sidste skib M/V Erria Vietnam er solgt ultimo 2012 og leveres til køber 11. marts The last vessel M/V Erria Vietnam is sold by the end of 2012 and will be delivered to the buyer 11. March ERRIAs containerskib M/V Erria Vietnam er nedskrevet til nettosalgsprisen på 2,5 mio. USD. ERRIA s containervessel M/V Erria Vietnam is impaired to the net sale value of USD 2.5 mio.. Der er således udelukkende selskabets fortsættende forretningsområder tilbage, hvilket nu giver mulighed for fuld fokus på selskabets kernekompetanceområder. There is thus only the company s continuing business segments left, which now allows full focus on the company s core competence areas. Organisationen er blevet slanket og fokus er rettet mod udviklingen af consulting og ship management ydelser til nye og eksisterende kunder. The organisation has been streamlined and focus is on the development of Consulting and Ship management services to new and existing customers. Erria A/S annullerede i 2012 den 3. og sidste nybygning på det kinesiske værft i Rushan. Voldgiftssagen mod Erria A/S vedrørende uretmæssig annullering af nybygningskontrakterne blev afgjort til ERRIAs fordel. Alle forudbetalinger til Rushan samt sagsomkostningerne er udbetalt til ERRIA, som derved kunne indtægtsføre 85 mio. i regnskabsåret. Erria A/S cancelled the 3. and last newbuilding from the chinese yard in Rushan. The arbitration against Erria A/S concering cancellation of the newbuilding contracts was decided in favour of ERRIA. All prepayments to Rushan legal costs has been paid to ERRIA, and thereby could recognise a revenue of DKK 85 mio. in the financial year. Det associerede selskab Saigon Shipping Company Ltd. er nedskrevet med yderligere 5,0 mio. DKK og Uni-Tankers A/S aktierne med 20,0 mio. DKK. Risici Styring af risici Aktiv vurdering af risici spiller en central rolle i Koncernens strategi om at sikre en stabil indtjening. Selskabets direktion og Bestyrelse vurderer løbende de risici, som Selskabet er eksponeret for og vurderer ligeledes, om der bør tages forholdsregler i forhold til eksponeringen. Rådgivningsaftaler Koncernen har indgået en række aftaler indenfor Consulting og Ship Management. Koncernen har en række store kontrakter indenfor hvert forretningsområde, som udgør en væsentlig del af omsætningen, hvorfor koncernen har en afhængighed af få enkeltkunder og enkeltprojekter. Fragtraterisici Koncernen er fremadrettet hovedsagligt eksponeret over for skibsdrift gennem aktieposterne i Uni-Tankers A/S og Saigon Shipping Joint Stock Company. Forsikring Der er en række risici forbundet med operation af skibe. De værdimæssigt væsentligste begivenheder, der er omfattet af forsikringsdækning er olieudslip og totalforlis (mistet værdi for egne skibe samt den ombordværende kommercielle last). Selskabet sikrer sig mod disse ved at tegne forsikringer hos anerkendte internationale selskaber. The associate Saigon Shipping Company Ltd. is impaired with additional DKK 5.0 mio. and the Uni-Tankers A/S shares with DKK 20.0 mio. Risks Risk management Active risk assessment plays a key role in the Group s strategy to ensure stable earnings. The Board of Directors and the Executive Management of the Company currently assess the exposure of the Company and moreover consider whether any measures should be taken with respect to this exposure. Consultancy agreements The Group has concluded a number of agreements within Consulting and Ship Management. The Group has a number of large contracts within each business area, which form a major part of the turnover. It gives the Group a dependence of few individual customers and projects. Freight risks In the future the Group will primarily be exposed to operation risks through its shareholdings in Uni-Tankers A/S and Saigon Shipping Joint Stock Company. Insurance There are a number of risks associated with the operation of vessels. The most important events in terms of value covered by insurance are oil spills and total losses (lost value of own vessels and the occupants of commercial cargo). The Company protects itself against such risks by taking out insurance policies with recognised international companies. 9

10 Beretning Review IT IT-afdelingen har etableret et teknisk beredskab. Dermed er der planer for, hvorledes Selskabet fortsat kan fungere ved selv kritiske nedbrud på IT-området. Beredskabet lever op til det ledelsesmæssigt besluttede beredskabsniveau om at levere nøddrift indenfor henholdsvis 8 til 24 timer afhængig af systemnedbrud. Administrationsaftaler Selskabet har administrationsaftaler på eksternt ejede skibe, som er i management. I sagens natur foreligger der en operationel risiko for, at selskabet kan miste en eller flere aftaler på dette område. Selskabet vil i en sådan situation tilstræbe at tilpasse organisationen. Finansielle risici Der henvises til regnskabets note 3. Forventninger til 2013 Selskabet kan som følge af sine kompetencer og omdømme forstærke sin indtjening på hovedforretningsområder. Da Erria A/S efter afvikling af kemikalietankskibene er fokuseret på Consulting og Ship Management, forventes i 2013 en væsentlig positiv udvikling af totalindkomsten og et positivt cash-flow. Kapital- og likviditetsforhold - fortsat drift Der henvises til redegørelsen i regnskabets note 2. Usikkerhed ved indregning eller måling Der henvises til regnskabets note 2 Væsentlige valg i anvendt regnskabspraksis samt væsentlige regnskabsmæssige skøn, afsnittet om væsentlige regnskabsmæssige skøn vedrørende opgørelse af dagsværdi af kapitalandele. Her redegøres for usikkerhederne vedrørende værdiansættelsen af kapitalandele til dagsværdi. Begivenheder efter balancedagen M/V Erria Vietnam er leveret til køber den 11. marts Derudover er der efter balancedagen ikke indtruffet forhold som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. Fremadrettede udsagn Denne årsrapport indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler ledelsens nuværende opfattelse af fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om 2013 og årene fremover er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og selskabets faktiske resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Årsrapporten er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier i Erria A/S. IT The IT department has set up technical emergency preparedness. Thus, there are plans in place to enable the Shipping Company to continue operation even with critical IT breakdowns. The preparedness meets the level determined by Management to provide emergency operation within 8 to 24 hours, respectively, depending on the system. Management agreements The Shipping Company has management agreements on both its own vessels and externally owned vessels under management. Naturally, there is an operational risk that the Shipping Company may lose one or more agreements in this area. The Shipping Company will in such a situation make an effort to adjust the organisation accordingly. Financial risks Reference is made to note 3 to the financial statement. Expectations for 2013 Due to its competencies and reputation the Company can strengthen its earnings in the main business areas. Following the disposal of the chemical tankers Erria A/S is focused on Consulting and Ship Management, And expects in 2013 a significant positive development in the Comprehensive income and a positive cash flow. Capital and cash situation going concern Reference is made to the statement in note 2 of the financial statement. Uncertainty concering recognition or measurement Reference is made to the financial statement note 2 Significant choices in accounting policies and substantial accounting estimates, the section regarding significant accounting estimates regarding statement of fair value adjustment of investment. This presents the uncertainties regarding fair value assessment of investments. Subsequent events M/V Erria Vietnam has been delivered to buyer on 11 March In addition, there has been no events after the balance sheet day, which has significance influence on the appraisal of the annual report. Forward-looking statements This Annual Report contains forward-looking statements that reflect Management s current view of future events and financial performance. Statements regarding 2013 and future years are inherently subject to uncertainties and the Company s actual results may therefore differ from expectations. The Annual Report is not a solicitation to buy or sell shares of Erria A/S. 10 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012

11 11

12 Beretning Review Corporate Governance Selskabets bestyrelse forholder sig løbende til rammerne og principperne for den overordnede styring af Koncernen. Målet er at sikre, at Koncernen ledes på en sådan måde, at Koncernen kan opnå målet om en langsigtet værditilvækst for aktionærerne. Selskabet lever op til hovedparten af komitéens anbefalinger, men følger ikke anbefalingerne på følgende områder: Selskabet har ikke en politik vedr. samfundsansvar. Selskabets oplysninger til markedet udfærdiges ikke fuldt ud på engelsk. Selskabet er dog opmærksom på de enkelte tilfælde, hvor en oversættelse til engelsk kan være hensigtsmæssig. Selskabet har ikke en egentlig arbejds- og opgavebeskrivelse af formandens og næstformandens opgaver, pligter og ansvar. Selskabet har i stedet valgt at anvende den vedtagne forretningsorden. Selskabets bestyrelse har ikke medarbejdervalgte medlemmer grundet sin størrelse og begrænsede antal medarbejdere Selskabet har ikke en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer. Selskabet lægger vægt på, at Bestyrelsen består af medlemmer med en betydelig relevant erhvervsmæssig erfaring og medlemmer til bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Henset til selskabets størrelse finder bestyrelsen det mest hensigtsmæssigt, at den samlede bestyrelse forestår opgaverne, og har derfor ikke nedsat et nomineringsudvalg eller et vederlagsudvalg. Bestyrelsen har ikke udformet en egentlig vederlagspolitik, men har og vil løbende vurdere Bestyrelsens og direktionens vederlag i forhold til de stillede opgaver og ansvar, som er forbundet hermed. Selskabet har valgt ikke at have en whistleblower-ordning. som følge af, at de relativt få medarbejdere har mulighed for direkte og uformel adgang til både Bestyrelse og direktion. Med udgangspunkt i anbefalinger fra Komitéen for god selskabsledelse (Corporate Governance), har Erria A/S ønsket at foretage en grundig individuel gennemgang i kommentarform, af hver enkelt anbefaling. Dette kan læses i sin helhed på under Investor Relations i punktet Corporate Governance, hvor den fulde redegørelse kan hentes (downloades) nederst på siden, samt ved at benytte dette link: Corporate governance The Company s Board of Directors currently considers the framework and principles for the overall management of the Group. The objective is to ensure that the Group is managed in such a way that it will meet its target of a long-term increase in value for the shareholders. The Company complies with the majority of the Committee s recommendations but does not follow the recommendations in the below areas: The Company does not have a policy on corporate social responsibility. The Company s announcements to the market are not prepared in English in all cases. However, the Company is aware of the cases where translation into English may be appropriate. The Company does not have an actual description of the work, duties and responsibilities of the Chairman and the Deputy Chairman. The Company has instead chosen to apply the rules of procedure already adopted. There are no board members elected by the employees on the Company s Board of Directors due to its size and the limited number of employees. The Company has no age limits for board members as the Company emphasises that the Board of Directors includes members with important, relevant business experience and as board members are elected for one year at a time. In view of the Company size, the Board of Directors finds is appropriate that the entire Board of Directors carry out the tasks, and has therefore not appointed a rating committee or a remuneration committee. The Board of Directors has not laid down any actual remuneration policy but has assessed, and will continue to assess, the remuneration of the Board of Directors and the Executive Management in the light of the work and responsibilities related to the office. Due to the fairly few employees having the possibility of direct and informal access to both the Board of Directors and the Executive Management, the Company has chosen not to have any whistleblower system. Based on the recommendations on corporate governance issued by the Committee on Corporate Governance in Denmark Erria A/S wanted to make a thorough individual review by commenting on every single recommendation. This can be read in its entirety on under Investor Relations in the Corporate Governance section where the complete statement can be downloaded either at the bottom of the page or by using the below link: 12 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012

13 Bestyrelsen Ifølge selskabets vedtægter vælger generalforsamlingen mellem tre og syv medlemmer til Bestyrelsen. Bestyrelsen består pt. af fire generalforsamlingsvalgte medlemmer, som vælges for et år ad gangen med mulighed for genvalg. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Direktionen deltager sædvanligvis i bestyrelsesmøderne, som afholdes minimum 5 gange årligt. Bestyrelsen har mødtes 9 gange i Bestyrelsen modtager en løbende orientering om Koncernens forhold, herunder en fast månedlig rapportering. Bestyrelsens medlemmer modtager et fast årligt honorar, som godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten. Bestyrelsen er ikke omfattet af bonus- eller optionsordninger. Ingen af Bestyrelsens medlemmer har ret til særligt vederlag i forbindelse med fratræden. Direktion Direktionen ansættes af Bestyrelsen, der fastsætter direktionens ansættelsesvilkår. Direktionen er ansvarlig for den daglige drift af Koncernen under iagttagelse af de retningslinjer og anvisninger, som Bestyrelsen angiver. Aflønningen af direktionen, der frem til 7. marts 2012 bestod af to medlemmer, fastsættes af bestyrelsen. Ved væsentlige ændringer i selskabets ejerforhold har direktionen ret til at oppebære særligt vederlag. Der er ikke fremadrettet indgået konkrete aftaler om incitamentsaflønning af direktionen. Forhandlingsudvalg Bestyrelsen besluttede at nedsætte et forhandlingsudvalg bestående af bestyrelsesformanden og direktionen. Forhandlingsudvalget har forhandlet med Uni-Tankers A/S på vegne af K/S erne, Erria Tankers Ltd. og Erria A/S med det formål at opnå de bedst mulige forhandlingsresultater ud fra de afgivne fuldmagter og mandater fra K/S-selskaberne og Erria A/S. Udvalget er nedlagt efter forhandlingsafslutning. Revisionsudvalg Selskabet har genoprettet et revisionsudvalg bestående af et bestyrelsesmedlem, der fungerer som formand for udvalget, og bestyrelsesformanden. Udvalget har i 2012 afholdt 2 møder. The Board of Directors According to the Articles of Association of the Company the General Meeting elects between three and seven members to the Board of Directors. At present, the Board of Directors has four members elected by the General Meeting who are elected for one year at a time with the possibility of re-election. The Board of Directors appoints its Chairman and Deputy Chairman from among its members. The Executive Management normally participates in the meetings of the Board of Directors which are held at least five times a year. The Board of Directors met 9 times in The Board is regularly briefed on the Group s circumstances and receives reports on a monthly basis. Board members receive a fixed annual fee as approved by the General Meeting in connection with the adoption of the Annual Report. The Board of Directors is not covered by any bonus or share option schemes. None of the board members are entitled to special consideration when resigning. Executive Management The Executive Management is appointed by the Board of Directors which lays down the terms of employment. The Executive Management is responsible for the day-to-day operation of the Group in compliance with the guidelines and directions determined by the Board of Directors. The remuneration of the Executive Management, which up to 7 March 2012 consisting of two members, is determined by the Board of Directors. Where substantial changes take place in company ownership, the Executive Management has the right to receive special remuneration. No specific agreements have been concluded on incentive remuneration of the Executive Management. Negotiating committee The Board of Directors decided to appoint a negotiating committee consisting of the Chairman and executive management. The negotiating committee has negotiated with Uni-Tankers A/S on behalf of the K/S companies, Erria Tankers Ltd. and Erria A/S in order to achieve the best possible outcome based on the vote proxies and mandates from the K/S companies and Erria A/S. The committee is resignated after the end of the negotiations. Accounting committee The Board of Directors has restored an accounting committee, consisting of a member of the Board of Directors, in the function of chairman, and the chairman of the Board of Directors. The Committee has in 2012 held 2 meetings. 13

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat Serendex Pharmaceuticals A/S Generalforsamlingsprotokollat Den 30. april 2015 kl. 10:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Serendex Pharmaceuticals A/S, CVR-nr. 30532228, hos Bech-Bruun, Langelinie

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010 Forretningsområder Business areas SKIBSREDER SHIPOWNER ACTIVITIES BEFRAGTNING COMMERCIAL Rederiet beskæftiger sig med shippingaktiviteter indenfor segmenterne for

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2013

Regnskab for 1. halvår 2013 PRESSEKONFERENCE Regnskab for 1. halvår 2013 Eivind Kolding CEO & Chairman of the Executive Board Henrik Ramlau-Hansen CFO & Member of the Executive Board 1. august 2013 Hele pressemødet webcastes og kan

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 1. Navn 1. Name 1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding A/S. 1.1 The Company s name is Chr. Hansen Holding A/S.

Læs mere

Værdiansættelse i praksis

Værdiansættelse i praksis Værdiansættelse i praksis Erfaringer med DCF-modellen Finansforeningen, 24 April 2015 Tina Aggerholm, VP Group Accounting Andreas Mailand, Director IFRS Controlling Anvendte DCF modeller Aktiv Model Formål

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

30 August 2013 File no.: 1017301/4796 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION for for EDB Gruppen Holding A/S EDB Gruppen Holding A/S 30 August 2013 File no.: 1017301/4796 1 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 NAME

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma Advisor-Revision Statsautoriseret Revisionsanpartselskab Att.: Jahn Thorup Jernbanepladsen 1, 1 sal 2800 Lyngby Regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet for 2013 for Periamma Denne regnskabserklæring

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nye anbefalinger og nøgletal 2015

Nye anbefalinger og nøgletal 2015 Nye anbefalinger og nøgletal 2015 Kun nøgletal for industri, service og handel behandles. Nøgletal for finans, der dækker pengeinstitutter, skadesog livsforsikring, behandles ikke 5. juni 2015 kpmg.dk

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S Side 1 Vedtægter for Serendex Pharmaceuticals A/S Articles of Association for Serendex Pharmaceuticals A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1 Name,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007 2 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007 Overblik Overview Resultater i 2007 Koncernens samlede årsresultat blev på 15.102 tdkk, hvilket er en stigning på 39% sammenlignet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT FABRICIUS MARINE A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2006 2 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2006 Indholdsfortegnelse Table of contents INDHOLD CONTENTS Selskabsoplysninger...4 Hoved- og nøgletal...6 Ledelsesberetning...10

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Annual Report for 2011 CVR-nr. 30 35 30 64 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den "V s'2012 The Annual Report was presented

Læs mere

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig.

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. Referat fra FastPassCorp A/S s ordinære generalforsamling Fredag den 29. april 2011 kl 15.00 Gert Mortensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til 10.1 Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT. 3. REGNSKABSÅR 3 TH FliVANCIAL YEAR

LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT. 3. REGNSKABSÅR 3 TH FliVANCIAL YEAR Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautonseret revisionsaktieselskab Aboulevarden 11-13 DK-8000 Arhus C CVR-nr. 20 22 26 70 LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 3. REGNSKABSÅR 3

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 21. MARTS 2014,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Vedtægter for Auriga Industries A/S DK/UK

Vedtægter for Auriga Industries A/S DK/UK Vedtægter for Auriga Industries A/S DK/UK CVR-nr. 34629218 Page 1 of 11 Dansk: Vedtægter for Auriga Industries A/S CVR-nr. 34629218 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Selskabsledelse i GrønlandsBANKEN God selskabsledelse er et naturligt og væsentligt element i GrønlandsBANKENs arbejde med bankens målsætninger. Vi mener at god selskabsledelse naturligt handler om hele

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning.23 Den uafhængige revisors erklæringer.

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning.23 Den uafhængige revisors erklæringer. Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Brev fra ledelsen. 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Hovedpunkter i 2013 og 2014 4 Strategi, forretningsområder og mål 5 Finansiel rapportering..

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere