ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT"

Transkript

1 Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012

2 Forretningsområder Business areas SHIPMANAGEMENT Selskabet teknisk management, som forestår bemanding, supply management, dokninger, ombygninger og rapportering for rederiets egne skibe samt 17 skibe for eksterne kunder. Afdelingen har 9 ansatte. SHIPMANAGEMENT The Company technical management, crewing, supply management, dockings, conversions and reporting for the Company s own vessels and 17 vessels for external clients. The department has 9 employees. CONSULTING Rederiets afdeling for Shipdesign og Consulting har betydelig ekspertise inden for projektdesign, herunder nybygningstilsyn, inspektioner, dokninger og anden teknisk rådgivning. Der ydes p.t. nybygningstilsyn på 12 skibe. Afdelingen har 5 fastansatte i København og et antal projektansatte. CONSULTING The Company s department for Shipdesign and Consulting has a considerable expert knowledge within project design, including newbuilding supervision, inspections, dockings and other types of technical consultancy. Presently, newbuilding supervision is performed on 12 vessels. The department has 5 permanent employees in Copenhagen and a number of project employees. 2 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012

3 Indholdsfortegnelse Table of contents Indhold Contents LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger...4 Hoved- og nøgletal...5 Beretning...7 Aktionærinformation...18 Bestyrelse, direktion og ledelse...22 Overblik over ERRIAs historie...30 Selskabsstruktur...31 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning...32 Revisionspåtegning...34 REGNSKABER Totalindkomstopgørelse...36 Balance...38 Egenkapitalopgørelse...40 Pengestrømsopgørelse...42 Noter...44 MANAGEMENT REVIEW Company details...4 Key figures and financial ratios...5 Review...7 Shareholder information...18 Board of Directors, Executive Management and Management...22 History of ERRIA in brief...30 Company structure...31 STATEMENT Management s statement...32 Auditor s report...35 FINANCIAL STATEMENT Statement of Comprehensive Income...36 Balance sheet...38 Change in equity...40 Cash flow statement...42 Notes...44 Den danske tekst står som regel i venstre kolonne eller på den venstre side. The English text is usually found in the column or the page to the right. I finansielle oversigter findes de danske tekster over de engelske tekster. In the financial overviews the English text is found below the Danish text. Please note In the event of discrepancy between the meanings of the Danish language version and the English language version of the Annual Report 2012, the Danish version prevails. The Danish decimal and digit grouping symbols have been used in the financial statements. 3

4 Selskabsoplysninger Company details Selskab Erria A/S CVR nr Hjemstedskommune Tårnby, Danmark Company Erria A/S Danish Central Business Registration No Registered in Tårnby, Denmark Amager Strandvej 390, 2 nd DK-2770 Kastrup Amager Strandvej 390, 2 nd DK-2770 Kastrup Telefon Telefax Internet Bestyrelse Kaare Vagner (Bestyrelsesformand) Finn Buus Nielsen (Næstformand) Claus Jarlgaard Jensen Peter Jein Direktion Administrerende Direktør Henrik N. Andersen Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Phone Fax Internet Board of Directors Kaare Vagner (Chairman) Finn Buus Nielsen (Deputy Chairman) Claus Jarlgaard Jensen Peter Jein Executive Board CEO and managing director Henrik N. Andersen Auditors PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, 24. april 2013 The Annual General Meeting approved the annual report on 24 April 2013 Dirigent Chairman of the Annual General Meeting 4 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012

5 Hoved- og nøgletal Key figures and financial ratios KONCERN GROUP tdkk Hovedtal Key Figures Omsætning Revenue Resultat af primær drift Operating profit (24.781) (40.642) ( ) (15.017) Finansielle poster, netto Financials, net (2.037) (11.814) (5.110) (8.187) (17.865) Årets resultat fra fortsættende aktiviteter Profit for the year continuing activities (27.318) (54.328) 962 Årets resultat fra ophørende aktiviteter Profit for the year from discontinuing activities ( ) (60.348) Årets resultat Profit for the year ( ) (59.386) ( ) (33.235) Årets totalindkomst Total Comprehensive Income for the year ( ) (62.128) ( ) (24.612) Egenkapital Equity ( ) Balancesum Balance sheet total Køb af skibe Purchase of vessels Investeret kapital inkl. goodwill Invested Capital including goodwill Gennemsnitlig antal aktier Average number of shares Nøgletal Ratios Overskudsgrad EBIT (%) EBIT margin (%) Neg. Neg. 4 Neg. Neg. Afkast af investeret kapital inklusive goodwill EBIT (%) Return on invested capital including goodwill EBIT (%) Neg. Neg. 0 Neg. Neg. Egenkapitalens forrentning (%) Return on Equity (%) Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Egenkapitalandel (%) Equity ratio (%) 7 Neg Indtjening pr. aktie, moderselskabets aktionærer (DKK) Earning per share, equity holders of the company (DKK) 26 (74) (14) (37) (7) Udbytte pr. aktie (DKK) Dividend per share (DKK) Hoved- og nøgletal for 2008 til 2009 er ikke tilpasset mht. ophørende aktiviteter. Hoved- og nøgletal for 2008 til 2009 er derfor identiske med de aflagte årsrapporter for perioden. Financial highlights for 2008 to 2009 are not adjusted with respect to discontinued operations. Financial highlights for 2008 to 2009 are identical to the annual reports for the period. 5

6 6 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012

7 Beretning Review Strategi og forretningsområder Erria A/S fortsættende aktivitetsområder er Consulting og Ship Management. Strategy and business areas Erria A/S s continuing activities comprise Consulting and Ship Management. Det er selskabets mål at fastholde og udvikle ekspertisen indenfor Consulting og Ship Management på nicheområder og herigennem udvide selskabets gunstige markedsposition The object of the Company is to maintain and develop the expertise within Consulting and Ship Management in niches and through this expand the Company s favourable market position. Selskabets overordnede strategi er at differentiere sig fra konkurrenterne, ved at tilbyde en komplet vifte af Shipping Services i et tæt samarbejde med kunderne. The overall strategy of the Company is to differentiate itself from its competitors by offering a complete range of Shipping Services in close partnership with customers. Selskabet har ekspertise indenfor: The Company has expertise within: Skibsdesign og consulting Teknisk management Bemanding Skibsselskabsadministration Supply management Køb og salg af skibe Skibs og værftsinspektioner Ship design and consulting Technical management Crew management Ship Company administration Supply management Purchase and sale of vessels Ships and yardinspections Erria A/S er en maritim one stop shop. Selskabet kan internationalt tilbyde services i flere lande, hvor de lokale kompetencer og ressourcer udnyttes optimalt. Dette er for at sikre en dynamisk organisation indenfor skibsadministration bemanding, skibsteknisk rådgivning, nybygningstilsyn, skibsinvestering, indkøb og forsyning samt et internationalt service- og reparationsteam. Transaktion med Uni-Tankers A/S Som beskrevet i sidste årsrapport og fondsbørsmeddelelse er ejerskabet af tankskibene og Ibex Maritime Ltd. overgået til Uni- Tankers A/S i 1. halvår 2012, og skibene blev overdraget som en kontant handel. Som vederlag for Ibex Maritime Ltd. modtog Erria A/S et ejerskab i Uni-Tankers A/S svarende til 15% af den nominelle aktiekapital. Salget skete den 6. januar 2012 og medførte en avance på ca. 12 mio. DKK. I 2. halvår 2012 gennemførte Uni-Tankers A/S en kapitaludvidelse hvor Erria A/S andel blev reduceret til 12,8% af den nominelle aktiekapital. Kapitalforhøjelse og rekonstruktion Rekonstruktionen af Erria A/S, som har indeholdt ovennævnte afhændelse af tankskibene mv. blev endeligt afsluttet i december. Danske Bank har eftergivet gældsforpligtelserne til banken, løst selskabet for resthæftelserne i kommanditselskaberne og gennemført en refinansiering som Erria A/S har mulighed for at honorere. Erria A/S is a maritime one stop shop. The Company offers its services Internationally in several countries with optimal use of local competencies and resources, this ensures a dynamic organisation within administrative ship and crew management, technical consultancy concerning ships and newbuilding supervision, ship investment, purchase and procurement as well as an international service and repair team. Transaction with Uni-Tankers A/S As described in last year s annual report and OMX release, the ownership of the vessels and Ibex Maritime Ltd. has been transferred to Uni-Tankers A/S in 1. half of 2012 and the vessels was transferred as a cash transaction. As consideration for Ibex Maritime Ltd. Erria A/S received shares of Uni-Tankers A/S corresponding to 15% of the nominal share capital. The sale was effected on 6 January 2012 and resulted in a gain of approx. DKK 12 mio. In 2. half of 2012 Uni-Tankers A/S completed a capital increase where Erria A/S share was reduced to 12.8% of the nominal share capital. Capital increase and reconstruction The reconstruction of Erria A/S, which included above mentioned disposal of the chemical vessel etc., was finally concluded in December. Danske Bank has waived debt obligations to the bank, resolved the company of the remaining liabilities in the limited partnerships and implemented a refinancing which Erria A/S is able to honor. 7

8 Beretning Review Den resterende gæld på 15 mio. DKK til Danske Bank vil efter planen være fuldt afviklet i The remaining debt of DKK 15 mio. to Danske Bank will according to plan be fully settled in Erria A/S egenkapital udgør pr. 31. december mio. DKK. On 31 December 2012 Erria A/S equity amounts to DKK 5 mio. Bestyrelsen vil på den ordinære generalforsamling stille forslag til nedsættelse af aktiekapitalen til dækning af underskud. Aktiviteterne i det fortsættende Erria A/S Det fortsættende Erria A/S vil udbygge forretningsområderne Consulting og Ship Management. The Board of Directors will on the annual general meeting propose a reduction of the share capital in order to cover deficit. Activities in the continuing Erria A/S The continuing Erria A/S will expand the business segments Consulting and Ship Management. Organisationen er i 2012 blevet slanket og fokus er rettet mod udviklingen af selskabets kernekompetancer: Consulting og Ship Management ydelser til nye og eksisterende kunder. The organisation has been streamlined and focus is on the development of the company s core competence: Consulting and Ship management services to new and existing customers. Ultimo 2012 ejer Erria A/S datterselskabet Erria Latinoamerica S.A., samt kapitalandele i Saigon Shipping Joint Stock Company Ltd. (associeret) og Uni-Tankers A/S. Udvikling i året 2012 Koncern Årets resultat af de fortsættende aktiviteter er på -27 mio. DKK (2011: -54 mio. DKK), heraf udgør 25 mio. DKK nedskrivninger af kapitalandele i Saigon Shipping Joint Stock Company og Uni- Tankers A/S. Nedskrivningerne sker som følge af et mere konservativt syn på fremtidsudsigterne inden for de shipping segmenter, som de to virksomheder opererer i. At the end of 2012 Erria A/S owns the subsidiaries Erria Latinoamerica S. A. and shares in Saigon Shipping Joint Stock Company Ltd. (associate) and Uni-Tankers A/S. Development in the year 2012 Group The loss for the year for continuing activities is DKK -27 mio. (2011: DKK -54 mio.), of which DKK 25 mio. is impairments of investments in Saigon Shipping Joint Stock Company and Uni-Tankers A/S. The impairment occurs as a result of a more conservative view on prospects within the shipping segments in which the two companies operates. Årets resultat af ophørende aktiviteter blev på 257 mio. DKK mod -281 mio. DKK i Resultatet for 2012 er væsentligt påvirket af: Indtægt som følge af gældseftergivelser Indtægt pga. medhold i voldgiftssag mod Rushan Shipyard samt kompensation af tilbagebetalte forudbetalinger Avance ved salg af Ibex Maritime Ltd. Nedskrivning af M/V Erria Vietnam i forbindelse med indgåelse af salgsaftale Som følge af afhændelsen af M/V Erria Vietnam er det i 2011 særskilte segment Skibsreder i 2012 medtaget under ophørende aktiviteter. Sammenligningstallene i resultatopgørelsen er tilpasset. M/V Erria Vietnam er leveret til køber 11. marts Årets resultat blev på 229 mio. DKK mod -335 mio. DKK i Koncernens totalindkomst blev 229 mio. DKK mod -333 mio. DKK i 2011, hvilket, omstændighederne taget i betragtning, anses for tilfredsstillende. Koncernens egenkapital udgjorde ultimo mio. DKK mod -225 mio. DKK ved udgangen af Egenkapitalen er således genetableret. Selskabet beskæftigede ved regnskabsårets afslutning 59 medarbejdere på kontorerne i Danmark og i udlandet. The profit from discontinued operations amounted to DKK 257 mio. against DKK -281 mio. in The 2012 result is significantly influenced by: Income as a result of remissions of debt Income due to succesful arbitration against Rushan shipyard and compentation from detained prepayments Gain on sale of Ibex Maritime Ltd. Impairment loss of M/V Erria Vietnam related to concluded bill of sale As consequence of the disposal of M/V Erria Vietnam, the 2011 separate segment Shipowner, is in 2012 included under discontinuing activities. The comparative figures in the statement of comprehensive income are adapted. M/V Erria Vietnam has been delivered to the buyer 11. March The profit for the year amounted to DKK 229 mio. against a loss of DKK 335 mio. in The consolidated comprehensive income amounted to a DKK -229 mio. against a negative comprehensive income of DKK 333 mio. in 2011, which, given the circumstances is considered satisfactory. Consolidated equity amounted to DKK 5 mio. against DKK -225 mio. at the end of Equity is thus restored. The Company employed 59 people at year end at the offices in Denmark and abroad. 8 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012

9 Året der gik Selskabet har overdraget kemikalietankskibene til Uni-Tankers A/S og afviklet shipping relaterede aktiviteter i selskabet. The past year The company has transferred the chemical tankers to Uni-Tankers A/S and settled shipping related activities in the company. Det sidste skib M/V Erria Vietnam er solgt ultimo 2012 og leveres til køber 11. marts The last vessel M/V Erria Vietnam is sold by the end of 2012 and will be delivered to the buyer 11. March ERRIAs containerskib M/V Erria Vietnam er nedskrevet til nettosalgsprisen på 2,5 mio. USD. ERRIA s containervessel M/V Erria Vietnam is impaired to the net sale value of USD 2.5 mio.. Der er således udelukkende selskabets fortsættende forretningsområder tilbage, hvilket nu giver mulighed for fuld fokus på selskabets kernekompetanceområder. There is thus only the company s continuing business segments left, which now allows full focus on the company s core competence areas. Organisationen er blevet slanket og fokus er rettet mod udviklingen af consulting og ship management ydelser til nye og eksisterende kunder. The organisation has been streamlined and focus is on the development of Consulting and Ship management services to new and existing customers. Erria A/S annullerede i 2012 den 3. og sidste nybygning på det kinesiske værft i Rushan. Voldgiftssagen mod Erria A/S vedrørende uretmæssig annullering af nybygningskontrakterne blev afgjort til ERRIAs fordel. Alle forudbetalinger til Rushan samt sagsomkostningerne er udbetalt til ERRIA, som derved kunne indtægtsføre 85 mio. i regnskabsåret. Erria A/S cancelled the 3. and last newbuilding from the chinese yard in Rushan. The arbitration against Erria A/S concering cancellation of the newbuilding contracts was decided in favour of ERRIA. All prepayments to Rushan legal costs has been paid to ERRIA, and thereby could recognise a revenue of DKK 85 mio. in the financial year. Det associerede selskab Saigon Shipping Company Ltd. er nedskrevet med yderligere 5,0 mio. DKK og Uni-Tankers A/S aktierne med 20,0 mio. DKK. Risici Styring af risici Aktiv vurdering af risici spiller en central rolle i Koncernens strategi om at sikre en stabil indtjening. Selskabets direktion og Bestyrelse vurderer løbende de risici, som Selskabet er eksponeret for og vurderer ligeledes, om der bør tages forholdsregler i forhold til eksponeringen. Rådgivningsaftaler Koncernen har indgået en række aftaler indenfor Consulting og Ship Management. Koncernen har en række store kontrakter indenfor hvert forretningsområde, som udgør en væsentlig del af omsætningen, hvorfor koncernen har en afhængighed af få enkeltkunder og enkeltprojekter. Fragtraterisici Koncernen er fremadrettet hovedsagligt eksponeret over for skibsdrift gennem aktieposterne i Uni-Tankers A/S og Saigon Shipping Joint Stock Company. Forsikring Der er en række risici forbundet med operation af skibe. De værdimæssigt væsentligste begivenheder, der er omfattet af forsikringsdækning er olieudslip og totalforlis (mistet værdi for egne skibe samt den ombordværende kommercielle last). Selskabet sikrer sig mod disse ved at tegne forsikringer hos anerkendte internationale selskaber. The associate Saigon Shipping Company Ltd. is impaired with additional DKK 5.0 mio. and the Uni-Tankers A/S shares with DKK 20.0 mio. Risks Risk management Active risk assessment plays a key role in the Group s strategy to ensure stable earnings. The Board of Directors and the Executive Management of the Company currently assess the exposure of the Company and moreover consider whether any measures should be taken with respect to this exposure. Consultancy agreements The Group has concluded a number of agreements within Consulting and Ship Management. The Group has a number of large contracts within each business area, which form a major part of the turnover. It gives the Group a dependence of few individual customers and projects. Freight risks In the future the Group will primarily be exposed to operation risks through its shareholdings in Uni-Tankers A/S and Saigon Shipping Joint Stock Company. Insurance There are a number of risks associated with the operation of vessels. The most important events in terms of value covered by insurance are oil spills and total losses (lost value of own vessels and the occupants of commercial cargo). The Company protects itself against such risks by taking out insurance policies with recognised international companies. 9

10 Beretning Review IT IT-afdelingen har etableret et teknisk beredskab. Dermed er der planer for, hvorledes Selskabet fortsat kan fungere ved selv kritiske nedbrud på IT-området. Beredskabet lever op til det ledelsesmæssigt besluttede beredskabsniveau om at levere nøddrift indenfor henholdsvis 8 til 24 timer afhængig af systemnedbrud. Administrationsaftaler Selskabet har administrationsaftaler på eksternt ejede skibe, som er i management. I sagens natur foreligger der en operationel risiko for, at selskabet kan miste en eller flere aftaler på dette område. Selskabet vil i en sådan situation tilstræbe at tilpasse organisationen. Finansielle risici Der henvises til regnskabets note 3. Forventninger til 2013 Selskabet kan som følge af sine kompetencer og omdømme forstærke sin indtjening på hovedforretningsområder. Da Erria A/S efter afvikling af kemikalietankskibene er fokuseret på Consulting og Ship Management, forventes i 2013 en væsentlig positiv udvikling af totalindkomsten og et positivt cash-flow. Kapital- og likviditetsforhold - fortsat drift Der henvises til redegørelsen i regnskabets note 2. Usikkerhed ved indregning eller måling Der henvises til regnskabets note 2 Væsentlige valg i anvendt regnskabspraksis samt væsentlige regnskabsmæssige skøn, afsnittet om væsentlige regnskabsmæssige skøn vedrørende opgørelse af dagsværdi af kapitalandele. Her redegøres for usikkerhederne vedrørende værdiansættelsen af kapitalandele til dagsværdi. Begivenheder efter balancedagen M/V Erria Vietnam er leveret til køber den 11. marts Derudover er der efter balancedagen ikke indtruffet forhold som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. Fremadrettede udsagn Denne årsrapport indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler ledelsens nuværende opfattelse af fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om 2013 og årene fremover er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og selskabets faktiske resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Årsrapporten er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier i Erria A/S. IT The IT department has set up technical emergency preparedness. Thus, there are plans in place to enable the Shipping Company to continue operation even with critical IT breakdowns. The preparedness meets the level determined by Management to provide emergency operation within 8 to 24 hours, respectively, depending on the system. Management agreements The Shipping Company has management agreements on both its own vessels and externally owned vessels under management. Naturally, there is an operational risk that the Shipping Company may lose one or more agreements in this area. The Shipping Company will in such a situation make an effort to adjust the organisation accordingly. Financial risks Reference is made to note 3 to the financial statement. Expectations for 2013 Due to its competencies and reputation the Company can strengthen its earnings in the main business areas. Following the disposal of the chemical tankers Erria A/S is focused on Consulting and Ship Management, And expects in 2013 a significant positive development in the Comprehensive income and a positive cash flow. Capital and cash situation going concern Reference is made to the statement in note 2 of the financial statement. Uncertainty concering recognition or measurement Reference is made to the financial statement note 2 Significant choices in accounting policies and substantial accounting estimates, the section regarding significant accounting estimates regarding statement of fair value adjustment of investment. This presents the uncertainties regarding fair value assessment of investments. Subsequent events M/V Erria Vietnam has been delivered to buyer on 11 March In addition, there has been no events after the balance sheet day, which has significance influence on the appraisal of the annual report. Forward-looking statements This Annual Report contains forward-looking statements that reflect Management s current view of future events and financial performance. Statements regarding 2013 and future years are inherently subject to uncertainties and the Company s actual results may therefore differ from expectations. The Annual Report is not a solicitation to buy or sell shares of Erria A/S. 10 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012

11 11

12 Beretning Review Corporate Governance Selskabets bestyrelse forholder sig løbende til rammerne og principperne for den overordnede styring af Koncernen. Målet er at sikre, at Koncernen ledes på en sådan måde, at Koncernen kan opnå målet om en langsigtet værditilvækst for aktionærerne. Selskabet lever op til hovedparten af komitéens anbefalinger, men følger ikke anbefalingerne på følgende områder: Selskabet har ikke en politik vedr. samfundsansvar. Selskabets oplysninger til markedet udfærdiges ikke fuldt ud på engelsk. Selskabet er dog opmærksom på de enkelte tilfælde, hvor en oversættelse til engelsk kan være hensigtsmæssig. Selskabet har ikke en egentlig arbejds- og opgavebeskrivelse af formandens og næstformandens opgaver, pligter og ansvar. Selskabet har i stedet valgt at anvende den vedtagne forretningsorden. Selskabets bestyrelse har ikke medarbejdervalgte medlemmer grundet sin størrelse og begrænsede antal medarbejdere Selskabet har ikke en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer. Selskabet lægger vægt på, at Bestyrelsen består af medlemmer med en betydelig relevant erhvervsmæssig erfaring og medlemmer til bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Henset til selskabets størrelse finder bestyrelsen det mest hensigtsmæssigt, at den samlede bestyrelse forestår opgaverne, og har derfor ikke nedsat et nomineringsudvalg eller et vederlagsudvalg. Bestyrelsen har ikke udformet en egentlig vederlagspolitik, men har og vil løbende vurdere Bestyrelsens og direktionens vederlag i forhold til de stillede opgaver og ansvar, som er forbundet hermed. Selskabet har valgt ikke at have en whistleblower-ordning. som følge af, at de relativt få medarbejdere har mulighed for direkte og uformel adgang til både Bestyrelse og direktion. Med udgangspunkt i anbefalinger fra Komitéen for god selskabsledelse (Corporate Governance), har Erria A/S ønsket at foretage en grundig individuel gennemgang i kommentarform, af hver enkelt anbefaling. Dette kan læses i sin helhed på under Investor Relations i punktet Corporate Governance, hvor den fulde redegørelse kan hentes (downloades) nederst på siden, samt ved at benytte dette link: Corporate governance The Company s Board of Directors currently considers the framework and principles for the overall management of the Group. The objective is to ensure that the Group is managed in such a way that it will meet its target of a long-term increase in value for the shareholders. The Company complies with the majority of the Committee s recommendations but does not follow the recommendations in the below areas: The Company does not have a policy on corporate social responsibility. The Company s announcements to the market are not prepared in English in all cases. However, the Company is aware of the cases where translation into English may be appropriate. The Company does not have an actual description of the work, duties and responsibilities of the Chairman and the Deputy Chairman. The Company has instead chosen to apply the rules of procedure already adopted. There are no board members elected by the employees on the Company s Board of Directors due to its size and the limited number of employees. The Company has no age limits for board members as the Company emphasises that the Board of Directors includes members with important, relevant business experience and as board members are elected for one year at a time. In view of the Company size, the Board of Directors finds is appropriate that the entire Board of Directors carry out the tasks, and has therefore not appointed a rating committee or a remuneration committee. The Board of Directors has not laid down any actual remuneration policy but has assessed, and will continue to assess, the remuneration of the Board of Directors and the Executive Management in the light of the work and responsibilities related to the office. Due to the fairly few employees having the possibility of direct and informal access to both the Board of Directors and the Executive Management, the Company has chosen not to have any whistleblower system. Based on the recommendations on corporate governance issued by the Committee on Corporate Governance in Denmark Erria A/S wanted to make a thorough individual review by commenting on every single recommendation. This can be read in its entirety on under Investor Relations in the Corporate Governance section where the complete statement can be downloaded either at the bottom of the page or by using the below link: 12 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012

13 Bestyrelsen Ifølge selskabets vedtægter vælger generalforsamlingen mellem tre og syv medlemmer til Bestyrelsen. Bestyrelsen består pt. af fire generalforsamlingsvalgte medlemmer, som vælges for et år ad gangen med mulighed for genvalg. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Direktionen deltager sædvanligvis i bestyrelsesmøderne, som afholdes minimum 5 gange årligt. Bestyrelsen har mødtes 9 gange i Bestyrelsen modtager en løbende orientering om Koncernens forhold, herunder en fast månedlig rapportering. Bestyrelsens medlemmer modtager et fast årligt honorar, som godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten. Bestyrelsen er ikke omfattet af bonus- eller optionsordninger. Ingen af Bestyrelsens medlemmer har ret til særligt vederlag i forbindelse med fratræden. Direktion Direktionen ansættes af Bestyrelsen, der fastsætter direktionens ansættelsesvilkår. Direktionen er ansvarlig for den daglige drift af Koncernen under iagttagelse af de retningslinjer og anvisninger, som Bestyrelsen angiver. Aflønningen af direktionen, der frem til 7. marts 2012 bestod af to medlemmer, fastsættes af bestyrelsen. Ved væsentlige ændringer i selskabets ejerforhold har direktionen ret til at oppebære særligt vederlag. Der er ikke fremadrettet indgået konkrete aftaler om incitamentsaflønning af direktionen. Forhandlingsudvalg Bestyrelsen besluttede at nedsætte et forhandlingsudvalg bestående af bestyrelsesformanden og direktionen. Forhandlingsudvalget har forhandlet med Uni-Tankers A/S på vegne af K/S erne, Erria Tankers Ltd. og Erria A/S med det formål at opnå de bedst mulige forhandlingsresultater ud fra de afgivne fuldmagter og mandater fra K/S-selskaberne og Erria A/S. Udvalget er nedlagt efter forhandlingsafslutning. Revisionsudvalg Selskabet har genoprettet et revisionsudvalg bestående af et bestyrelsesmedlem, der fungerer som formand for udvalget, og bestyrelsesformanden. Udvalget har i 2012 afholdt 2 møder. The Board of Directors According to the Articles of Association of the Company the General Meeting elects between three and seven members to the Board of Directors. At present, the Board of Directors has four members elected by the General Meeting who are elected for one year at a time with the possibility of re-election. The Board of Directors appoints its Chairman and Deputy Chairman from among its members. The Executive Management normally participates in the meetings of the Board of Directors which are held at least five times a year. The Board of Directors met 9 times in The Board is regularly briefed on the Group s circumstances and receives reports on a monthly basis. Board members receive a fixed annual fee as approved by the General Meeting in connection with the adoption of the Annual Report. The Board of Directors is not covered by any bonus or share option schemes. None of the board members are entitled to special consideration when resigning. Executive Management The Executive Management is appointed by the Board of Directors which lays down the terms of employment. The Executive Management is responsible for the day-to-day operation of the Group in compliance with the guidelines and directions determined by the Board of Directors. The remuneration of the Executive Management, which up to 7 March 2012 consisting of two members, is determined by the Board of Directors. Where substantial changes take place in company ownership, the Executive Management has the right to receive special remuneration. No specific agreements have been concluded on incentive remuneration of the Executive Management. Negotiating committee The Board of Directors decided to appoint a negotiating committee consisting of the Chairman and executive management. The negotiating committee has negotiated with Uni-Tankers A/S on behalf of the K/S companies, Erria Tankers Ltd. and Erria A/S in order to achieve the best possible outcome based on the vote proxies and mandates from the K/S companies and Erria A/S. The committee is resignated after the end of the negotiations. Accounting committee The Board of Directors has restored an accounting committee, consisting of a member of the Board of Directors, in the function of chairman, and the chairman of the Board of Directors. The Committee has in 2012 held 2 meetings. 13

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S Vedtægter for Articles of association of CVR-nr.12760043 SE no. 12760043 Page 1 of 6 Dansk Vedtægter for CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of (SE no. 12760043) (the Company

Læs mere

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.00 AMAGER STRANDVEJ 390, 2., KASTRUP. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

1 af 6. Corporate Governance. Ledelsesrapporteringssystemer og interne kontrolsystemer. Management reporting systems and internal control systems

1 af 6. Corporate Governance. Ledelsesrapporteringssystemer og interne kontrolsystemer. Management reporting systems and internal control systems Ledelsesrapporteringssystemer og interne kontrolsystemer Som børsnoteret selskab skal Rederiet fastsætte procedurer, som giver Bestyrelsen et rimeligt grundlag for at foretage hensigtsmæssige vurderinger

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015 BALTIC PETROLEUM K/S c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d. 2100 København Ø Annual report 1 January 2015-31 December 2015 The annual report has been presented and approved on the company's general

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Side 1 af 6 Dansk Vedtægter for Cheminova A/S CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of Cheminova A/S (CVR no. 12760043) (the Company

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Nomeco A/S Årsrapport 2015/16 Annual report 2015/16 Ledelsesberetning Management's review Oplysninger om selskabet Company details Navn/Name Adresse, postnr., by/address, Postal code, City Nomeco A/S Borgmester

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284

Læs mere

Erklæring fra bestyrelsen i henhold til selskabslovens 156, stk. 2, 2. pkt.

Erklæring fra bestyrelsen i henhold til selskabslovens 156, stk. 2, 2. pkt. Statement by the Board of Directors pursuant to section 156(2)2 of the Danish Companies Act CVR No. 22 46 02 18 Erklæring fra bestyrelsen i henhold til selskabslovens 156, stk. 2, 2. pkt. CVR nr. 22 46

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016

FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 FØRSTE HALVÅR 2016 FIRST HALF YEAR OF 2016 Enalyzer First North Meddelelse nr. 93, 25. august 2016 Enalyzer First North Announcement no. 93, 25 August 2016 RESUME RESUME Enalyzer s bestyrelse har behandlet

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 18. marts 2015 Årets ord 2014 2 Rapportering på både dansk og engelsk 3 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Bedring i økonomien, men også modvind BNP-vækst;

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 Copenhagen V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/04/2016 Ulrik

Læs mere

Carlsberg International A/S

Carlsberg International A/S Carlsberg International A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016

Læs mere

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014 Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december - 31. december 2014 Annual Report for 23 December - 31 December 2014 CVR-nr. 36 47 39 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli juni 2014

Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli juni 2014 Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report for 1 July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 25 84 15 49 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LEMER EUROPEAN GROUP ApS

LEMER EUROPEAN GROUP ApS LEMER EUROPEAN GROUP ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2014 Miguel Nobrega Gouveia Dirigent Side 2

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015 Carlsberg Invest A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016 Andreas

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Positivt resultat og stabil udvikling

Positivt resultat og stabil udvikling Selskabsmeddelelse nr. 7/2013 Den 28. maj 2013 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 31. marts 2013: Positivt resultat og stabil udvikling Erria har i 1. kvartal frasolgt sit sidste skib og

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

ApS Maximilianstrasse Komplementar Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V

ApS Maximilianstrasse Komplementar Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V ApS Maximilianstrasse Komplementar ApS Maximilianstrasse Komplementar Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V CVR nr. 28 51 37 12 Årsrapport 2015 Annual Report 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V Silver Street, Northampton 2006 ApS Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V CVR nr. 29 78 41 67 Årsrapport 2015 Annual Report 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013

Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013 Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013 Annual Report for 29 January - 31 December 2013 35 03 61 48 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 26. august godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008. Koncernen har valgt,

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 17. marts 2016 Vi har nået de finansielle målsætninger for 2015 Mål Status ultimo 2015 Egenkapitalforrentning på 9,5 % 11,6%* Forbedrede ratings Omkostninger

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Årsrapport 12. maj december 2015

Årsrapport 12. maj december 2015 Årsrapport 12. maj - 31. december 2015 Annual report 12 May - 31 December 2015 CVR-nr. 36 89 81 35 Company reg. no. 36 89 81 35 K/S GG 11 A c/o Gefion Group Østergade 1, 2. 1100 København K Årsrapporten

Læs mere

Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation. Årsrapport for 1. januar december 2015

Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation. Årsrapport for 1. januar december 2015 Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation Ole Maaløes Vej 3, DK-2200 København N Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr.

Læs mere

Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012

Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012 Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012 Annual Report for 2012 CVR-nr. 25 07 67 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/5 2013 The Annual

Læs mere

www.pwc.dk/bestyrelsesarbejde Bestyrelseskonferencen 2014 10. oktober 2014

www.pwc.dk/bestyrelsesarbejde Bestyrelseskonferencen 2014 10. oktober 2014 www.pwc.dk/bestyrelsesarbejde Bestyrelseskonferencen 2014 10. oktober 2014 Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 2 s årlige lønundersøgelse v/ Claus Høegh-Jensen, Partner, 3 Aflønning af ledelser s lønundersøgelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 5. november godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. september 2008. Koncernen

Læs mere

VEDERLAGSPOLITIK / REMUNERATION POLICY ASETEK A/S NIK/NIK/ /

VEDERLAGSPOLITIK / REMUNERATION POLICY ASETEK A/S NIK/NIK/ / VEDERLAGSPOLITIK / REMUNERATION POLICY ASETEK A/S 1 15. MARTS 2014 VEDERLAGSPOLITIK FOR BE- STYRELSEN OG DIREKTIONEN I ASETEK A/S REMUNERATION POLICY FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND THE EXECUTIVE MAN- AGEMENT

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr. 32 35 79 03, ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes The Board of Photocat A/S, Danish CVR No 32 35 79 03 (the Company ) hereby

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

WESTEX TRANSIT INCORPORATED K/S

WESTEX TRANSIT INCORPORATED K/S WESTEX TRANSIT INCORPORATED K/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/09/2013 Phiip Burwell Dirigent Side 2 af 8 Indhold

Læs mere

Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014

Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014 Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 32 46 99 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

LINELUND TRADE K/S. Kristianiagade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

LINELUND TRADE K/S. Kristianiagade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 LINELUND TRADE K/S Kristianiagade 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/06/2016 Steven Probert

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

TILMELDINGSBLANKET VEDERLAGSPOLITIK FOR CHR. HANSEN HOLDING A/S REMUNERATION POLICY FOR CHR. HANSEN HOLDING A/S

TILMELDINGSBLANKET VEDERLAGSPOLITIK FOR CHR. HANSEN HOLDING A/S REMUNERATION POLICY FOR CHR. HANSEN HOLDING A/S Bilag 1 til indkaldelse til Generalforsamling den 29. november 2011 Annex 1 to Notice to convene Annual General Meeting on 29 November 2011 TILMELDINGSBLANKET Chr. Hansen Holding A/S ordinære generalforsamling

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION Bilag 1 VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION FOR / OF SOLRØD BIOGAS A/S CVR NR. 35 86 29 51 /CVR NO. 35 86 29 51 28. MAJ 2014 1. Selskabets navn 1. The name of the Company 1.1 Selskabets navn er "Solrød

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Solvency II Clarification of current regulations

Solvency II Clarification of current regulations www.pwc.dk Clarification of current regulations SIX Financial Information 24th of Jette Lunding Sandqvist, Actuary, Director Revision. Skat. Rådgivning. Agenda What s in focus? A view from an actuary What

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Afgørelse vedrørende styrelsens undersøgelse af Deloitte s udførte kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Genan

Afgørelse vedrørende styrelsens undersøgelse af Deloitte s udførte kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Genan 9. september 2016 Sag 2015-1636 Afgørelse vedrørende styrelsens undersøgelse af Deloitte s udførte kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Genan Business & Development A/S Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Inpay Holding ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015

Inpay Holding ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015 Inpay Holding ApS Bredgade 25 2. H, DK-1260 København K Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 35 05 22 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder:

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder: Bilag A Appendix A Den 8. juni 2016 besluttede generalforsamlingen i TCM Group A/S at bemyndige bestyrelsen til indtil 8. juni 2021 (i) at udstede og tildele warrants ad en eller flere omgange til medarbejdere

Læs mere

Scania-MAN Administration ApS. Årsrapport for 2015

Scania-MAN Administration ApS. Årsrapport for 2015 Scania-MAN Administration ApS c/o Deloitte, Weidekampsgade 6, DK-2300 København S Årsrapport for 2015 Annual Report for 2015 CVR-nr. 34 09 09 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Strategic Investments A/S CVR-nr./71 06 47 19 1 C V R - N R. : D K 6 2 6 0 6 7 1 1. R E G. A D R.

Læs mere

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Strategic Investements A/S CVR-nr./71 06 47 19 1 26. AUGUST 2013 C V R - N R. : D K 6 2 6 0 6 7 1

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Revisionsudvalg: Bidrag til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesarbejdet i virksomhedernes og samfundets tjeneste 7. maj 2013

Revisionsudvalg: Bidrag til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesarbejdet i virksomhedernes og samfundets tjeneste 7. maj 2013 Revisionsudvalg: Bidrag til bestyrelsesarbejdet Bestyrelsesarbejdet i virksomhedernes og samfundets tjeneste 7. maj 2013 Efter Enron, WorldCom m.v. kom SOX og EuroSox Business Week, 22 July 2002 1 American

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

PERIODEREGNSKAB 1. JULI DECEMBER 2016 DFP GROUP APS ULVEBJERG 20 BAGSVÆRD. CVR-nr

PERIODEREGNSKAB 1. JULI DECEMBER 2016 DFP GROUP APS ULVEBJERG 20 BAGSVÆRD. CVR-nr PERIODEREGNSKAB INTERIM BALANCE SHEET 1. JULI - 31. DECEMBER 2016 1 JULY - 31 DECEMBER 2016 DFP GROUP APS ULVEBJERG 20 2880 BAGSVÆRD CVR-nr. 33 50 02 62 CENTRAL BUSINESS REGISTRATION no. 33 50 02 62 Godkendt

Læs mere

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S CVR-nr./registration no. 32357903 Februar 2017 1. Selskabets navn 1. The Company s name 1.1 Selskabets navn er Photocat A/S. 1.1 The name

Læs mere

Årsrapport for 1. januar december 2015

Årsrapport for 1. januar december 2015 IVS A/S c/o PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, DK- DK-2900 Hellerup Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 21 64 04 76 Årsrapporten er

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 4 juni 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere