Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse"

Transkript

1 EIOPA-BoS-15/109 DA Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fax ; site:

2 1. Indledning 1.1. I henhold til artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 ("EIOPA-forordningen") 1 udsteder EIOPA retningslinjer rettet til de kompetente nationale myndigheder med henblik på tilsynsindberetning og offentliggørelse Retningslinjerne vedrører artikel 35, 51, 53, 54, 55, 254, stk. 2, og artikel 256 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF 2 ("Solvens II-direktivet) og artikel , , artikel 359 og artikel 365, samt bilag XX i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/35 ("den delegerede forordning") 3, som fastlægger de oplysninger, som tilsynsmyndighederne skal tilvejebringe i den regelmæssige tilsynsrapport, i den kvantitative tilsynsindberetning, foruddefinerede begivenheder, samt de oplysninger, der bør offentliggøres i rapporten om solvens og finansiel situation Retningslinjerne indeholder yderligere oplysninger om, hvad tilsynsmyndighederne bør forvente af forsikrings- og genforsikringsselskaber, deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, for så vidt angår: a) indholdet af rapporten om solvens og finansiel situation som specificeret i afdeling I, kapitel XII, afsnit 1, i den delegerede forordning; b) indholdet af den regelmæssige tilsynsrapport som specificeret i afdeling I, kapitel XII, afsnit 1, i den delegerede forordning; c) valideringer af de årlige og kvartalsvise kvantitative skemaer, der supplerer de oplysninger, der fremlægges i den regelmæssige tilsynsrapport, som defineret i de gennemførelsesmæssige tekniske standarder for skemaerne for indsendelse af oplysninger til tilsynsmyndighederne; d) indberetning i tilfælde af foruddefinerede begivenheder som defineret i Solvens II-direktivet; e) selskabets procedurer for offentliggørelse og tilsynsindberetning i henhold til krav i Solvens II-direktivet Retningslinjerne for indholdet af rapporten om solvens og finansiel situation og den regelmæssige tilsynsrapport har til formål at harmonisere offentliggørelse og tilsynsindberetning i det omfang, en yderligere præcisering af den 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF, (EUT L 331 af , s. 48.) 2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), (EUT L 335 af , s. 1.) 3 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), (EUT L 12 af , s. 1) 2/20

3 delegerede forordning er nødvendig, ved at specificere det forventede minimumsindhold af valgte udsnit af rapporterne Medmindre andet er anført, finder retningslinjerne henvendt til individuelle selskaber anvendelse på individuelle forsikrings- og genforsikringsselskaber, tredjepartsfilialer, deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber Hvor det er relevant, finder de retningslinjer, der både gælder for afsnittene i rapporten om solvens og finansiel situation og den regelmæssige tilsynsrapport, anvendelse på filialer, der er etableret i Fællesskabet, og som hører til forsikrings- eller genforsikringsselskaber med hovedsæde uden for Fællesskabet (tredjelandsfilialer), når de udarbejder deres regelmæssige tilsynsrapport (da tredjelandsfilialer ikke skal udarbejde en rapport om solvens og finansiel situation, og den regelmæssige tilsynsrapport for forsikrings- og genforsikringsselskaber supplerer rapporten om solvens og finansiel situation) Desuden finder retningslinjerne for koncerner anvendelse på deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, når der udarbejdes rapport om solvens og finansiel situation på koncernbasis eller rapport om solvens og finansiel situation på individuel basis og regelmæssig tilsynsrapport på koncernbasis Medmindre andet er anført, finder disse retningslinjer anvendelse på alle selskaber, uanset om de bruger standardformlen, en intern model eller en delvis intern model til beregning af solvenskapitalkravet (SCR) Retningslinjer for foruddefinerede begivenheder, der finder anvendelse på både individuelle selskaber og på koncerner, har til formål at specificere de krav, der er fastsat i artikel 35, stk. 2, litra a), nr (ii), og artikel 245, stk. 2, i Solvens IIdirektivet Ved anvendelsen af disse retningslinjer bør der tages hensyn til det princip om væsentlighed, der er defineret i artikel 291 og artikel 305 i den delegerede forordning Begreber, der ikke er defineret i disse retningslinjer, har den betydning, der fremgår af de retsakter, der henvises til i indledningen Retningslinjerne er gældende fra den 1. januar /20

4 Afsnit I - Rapport om solvens og finansiel situation A. Virksomhed og resultater Retningslinje 1 - Virksomhed I henhold til afsnit A.1 Virksomhed i rapporten om solvens og finansiel situation, som defineret i bilag XX i den delegerede forordning, bør forsikringsog genforsikringsselskaber beskrive mindst følgende oplysninger om deres virksomhed: a) Navn og sted for de juridiske og fysíske personer, der direkte eller indirekte besidder en kvalificerende deltagelse i selskabet (herunder det direkte og øverste moderselskab eller fysiske person), ejerandelen og andelen af stemmerettighederne, hvis denne afviger fra ejerandelen; b) En liste over væsentlige tilknyttede selskaber, inklusive navn, juridisk form, land, ejerandel og andelen af stemmerettighederne, hvis denne afviger fra ejerandelen; c) En forenklet koncernstruktur. Retningslinje 2 Resultater af andre aktiviteter I henhold til afsnit A.4. Resultater af andre aktiviteter i rapporten om solvens og finansiel situation, som defineret i bilag XX i den delegerede forordning, bør forsikrings- og genforsíkringsselskaber give en generel beskrivelse af alle leasingordninger i forbindelse med hver væsentlig leasingordning, opdelt særskilt for finansiel leasing og driftsleasing. B. Ledelsessystem Retningslinje 3 - Ledelsesstruktur I henhold til afsnit B.1. Generelle oplysninger om ledelsessystemet i rapporten om solvens og finansiel situation, som defineret i bilag XX i den delegerede forordning, bør forsikrings- og genforsikringsselskaber forklare, hvordan personer, der varetager nøgleposter, har den nødvendige bemyndigelse, ressourcer og operationelle uafhængighed til at udføre deres opgaver, og hvordan de rapporterer til og adviserer administrations-, ledelseseller tilsynsorganet i forsikrings- eller genforsikringsselskabet ( AMSB ). Retningslinje 4 - Risikostyringssystem for brugere af interne modeller I henhold til afsnit B.3 Risikostyringssystem, herunder vurderingen af egen risiko og solvens i rapporten om solvens og finansiel situation, som defineret i bilag XX i den delegerede forordning, bør forsikrings- og genforsikringsselskaber, der anvender en partiel eller komplet intern model til beregning af SCR, mindst beskrive følgende oplysninger om ledelsessystemet for den interne model: 4/20

5 a) Eventuelle ansvarlige roller og særlige udvalg, deres primære opgaver, position og ansvarsområde; b) Hvordan eksisterende udvalg interagerer med AMSB for at leve op til kravene i artikel 116 i Solvens II-direktivet; c) Alle væsentlige ændringer i ledelsessystemet i den interne model i regnskabsperioden; d) En beskrivelse af valideringsprocessen (der anvendes til at overvåge den interne models resultater og hensigtmæssighed). C. Risikoprofil Retningslinje 5 - Forsikringsrisiko I henhold til afsnit C.1 Forsikringsrisiko i rapporten om solvens og finansiel situation, som defineret i bilag XX i den delegerede forordning, bør forsikringsog genforsikringsselskaber, for så vidt angår brugen af special purpose vehicles, beskrive, om de har været bemyndiget i medfør af artikel 211 i Solvens IIdirektivet, identificere de risici, der overføres til dem og forklare, hvordan princippet om fuld finansiering vurderes løbende. D. Værdiansættelse til solvensformål Retningslinje 6 Aktiver Oplysninger om aggregering efter klasse I henhold til afsnit D.1 Aktiver i rapporten om solvens og finansiel situation, som defineret i bilag XX i den delegerede forordning, bør forsikrings- og genforsikringsselskaber i forbindelse med aggregering af aktiver i væsentlige klasser beskrive det værdiansættelsesgrundlag, der er anvendt på dem, vurdere disse aktivers art, funktion, risiko og væsentlighed Andre klasser, bortset fra dem, der anvendes i solvens II-balanceskemaet, som defineret i den gennemførelsesmæssige tekniske standard med hensyn til procedurer, formater og skemaer i rapporten om solvens og finansiel situation, bør kun anvendes, såfremt selskabet er i stand til at påvise over for tilsynsmyndigheden, at en anden præsentation er klarere og mere relevant. Retningslinje 7 Indhold efter væsentlige klasser af aktiver I henhold til afsnit D.1 Aktiver i rapporten om solvens og finansiel situation, som defineret i bilag XX i den delegerede forordning, bør forsikrings- og genforsikringsselskaber, i forbindelse med hver væsentlige aktivklasse, beskrive mindst følgende kvantitative og kvalitative oplysninger: a) Det anvendte grundlag for indregning og værdiansættelse, herunder anvendte metoder og input, samt andre vurderinger end skøn, der i væsentligt omfang kunne påvirke de indregnede beløb, navnlig: 5/20

6 i. For væsentlige immaterielle aktiver: aktivernes art og oplysninger om den dokumentation og de kriterier, der er anvendt til at konkludere, at der eksisterer et aktivt marked for disse aktiver; ii. For væsentlige finansielle aktiver: oplysninger om de kriterier, der er anvendt til at vurdere, om markeder er aktive, og hvis markederne er inaktive, en beskrivelse af den anvendte værdiansættelsesmodel; iii. For finansiel leasing og driftsleasing: generel beskrivelse af leasingarrangementerne i relation til hver væsentlig aktivklasse, der er omfattet af leasingarrangementet, særskilt for finansiel leasing og for driftsleasing; iv. For væsentlige udskudte skatteaktiver: oplysninger om oprindelsen af indregningen af udskudte skatteaktiver samt eventuelt beløb og udløbsdato for fradragsberettigede midlertidige forskelle, uudnyttede skattemæssige underskud eller uudnyttede skattemæssige fradrag, for hvilke der ikke er indregnet udskudte skatteaktiver i balancen; v. For tilknyttede selskaber: hvor tilknyttede selskaber ikke er blevet værdiansat ved hjælp af officielle markedskurser på aktive markeder eller ved brug af den justerede indre værdis metode, give en forklaring på, hvorfor anvendelsen af disse metoder ikke var mulig eller gennemførlig. b) Alle ændringer i det anvendte indregnings- og værdiansættelsesgrundlag eller i skøn i indberetningsperioden; c) Antagelser og vurderinger, herunder vedrørende de fremtidige og andre væsentlige kilder til skønsmæssig usikkerhed. Retningslinje 8 Værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser I henhold til afsnit D.2 Forsikringsmæssige hensættelser i rapporten om solvens og finansiel situation, som defineret i bilag XX i den delegerede forordning, bør forsikrings- og genforsikringsselskaber beskrive de væsentlige forenklede metoder, der anvendes til at beregne forsikringsmæssige hensættelser, herunder de hensættelser, der anvendes til beregning af risikotillægget. Retningslinje 9 Forpligtelser bortset fra forsikringsmæssige hensættelser oplysninger om aggregering efter klasse I henhold til afsnit D.3 Andre forpligtelser i rapporten om solvens og finansiel situation, som defineret i bilag XX i den delegerede forordning, bør forsikringsog genforsikringsselskaber ved aggregering af forpligtelser, bortset fra forsikringsmæssige hensættelser, i væsentlige klasser for at beskrive det værdiansættelsesgrundlag, der er anvendt på dem, vurdere disse forpligtelsers art, funktion, risiko og væsentlighed Andre klasser, bortset fra dem der anvendes i solvens II-balanceskemaet, som defineret i de gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indsendelse af 6/20

7 oplysninger til tilsynsmyndighederne, bør kun anvendes, såfremt selskabet er i stand til at påvise over for tilsynsmyndigheden, at en anden præsentation er klarere og mere relevant. Retningslinje 10 Indhold efter væsentlige klasser af forpligtelser, bortset fra forsikringsmæssige hensættelser I henhold til afsnit D.3 Andre forpligtelser i rapporten om solvens og finansiel situation, som defineret i bilag XX i den delegerede forordning, bør forsikringsog genforsikringsselskaber, i forbindelse med hver væsentlige klasse af forpligtelser bortset fra forsikringsmæssige hensættelser, beskrive mindst følgende kvantitative og kvalitative oplysninger: a) Anvendt indregnings- og værdiansættelsesgrundlag, herunder anvendte metoder og input, navnlig: i. generelt beskrive de væsentlige forpligtelser, der opstår som følge af leasingarrangementer, med særskilt oplysning om finansiel leasing og driftsleasing; ii. iii. iv. oprindelsen af indregningen af udskudte skatteforpligtelser samt eventuelt beløb og udløbsdato for fradragsberettigede midlertidige forskelle, uudnyttede skattemæssige underskud eller uudnyttede skattemæssige fradrag, for hvilke der ikke er indregnet nogen udskudt skatteforpligtelse i balancen; forpligtelsens art og, hvis det er kendt, det forventede tidspunkt for eventuelle træk på virksomhedens økonomiske ressourcer og en indikation af usikkerhed omkring den beløbsmæssige størrelse af eller tidspunkt for træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, og hvordan risikoen for afvigelser er blevet indregnet i værdiansættelsen; arten af forpligtelser vedrørende ydelser til medarbejdere og en opdeling af beløbene efter forpligtelsens art og arten af de definerede ydelsesbaserede aktiver under ordningen, størrelsen af hver aktivklasse, procentsatsen af hver aktivklasse med hensyn til de samlede definerede aktiver under ydelsesplanen, herunder godtgørelsesrettigheder. b) Alle ændringer i det anvendte indregnings- og værdiansættelsesgrundlag eller i skøn i indberetningsperioden; c) Antagelser og vurderinger, herunder vedrørende de fremtidige og andre væsentlige kilder til skønsmæssig usikkerhed. 7/20

8 E. Kapitalstyring Retningslinje 11 - Kapitalgrundlag Yderligere solvensnøgletal I henhold til afsnit E.1 Kapitalgrundlag i rapporten om solvens og finansiel situation, som defineret i bilag XX i den delegerede forordning, bør rapporten, hvor selskaber offentliggør yderligere nøgletal ud over dem, der er medtaget i skema S.23.01, ligeledes omfatte en forklaring af beregningen og betydningen af de yderligere nøgletal. Retningslinje 12 - Kapitalgrundlag Oplysninger om egenkapitalens struktur, beløb, kvalitet og anerkendelse af kapitalgrundlag I henhold til afsnit E.1 Kapitalgrundlag i rapporten om solvens og finansiel situation, som defineret i bilag XX i den delegerede forordning, bør forsikringsog genforsikringsselskaber, i forbindelse med deres kapitalgrundlag, beskrive mindst følgende oplysninger: a) for hvert væsentlige element af kapitalgrundlaget, der er fastsat i artikel 69, 72, 74, 76 og 78, samt for de elementer, der har fået tilsynsmæssig godkendelse i henhold til artikel 79 i den delegerede forordning, de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 297, stk. 1, i den delegerede forordning, med en sondring mellem elementer af basiskapitalgrundlaget og elementer af det supplerende kapitalgrundlag; b) for hvert væsentlige element af kapitalgrundlaget, det omfang det er tilgængeligt, efterstillet, samt dets varighed og andre karakteristika, der er relevante for vurderingen af dets kvalitet; c) en analyse af væsentlige ændringer i kapitalgrundlaget i indberetningsperioden, herunder værdien af elementer af kapitalgrundlaget udstedt i årets løb, værdien af instrumenter indløst i årets løb, og i hvilket omfang udstedelsen er blevet anvendt til at finansiere indløsningen; d) i relation til efterstillet gæld en forklaring af ændringer i værdien heraf; e) ved offentliggørelse af de i artikel 297, stk. 1, litra c), i den delegerede forordning krævede oplysninger, en forklaring af eventuelle begrænsninger i det disponible kapitalgrundlag og virkningen af begrænsninger i berettiget tier 2-kernekapital, tier 3-kernekapital og begrænset tier 1- kapital; f) nærmere oplysninger om den vigtigste mekanisme for tabsabsorbering, der anvendes for at overholde artikel 71, stk. 1, litra e), i den delegerede forordning, herunder tærskelværdien, og dens virkninger; g) en forklaring af de vigtigste elementer i afstemningsreserven; h) for hvert element af kapitalgrundlaget, der er omfattet af overgangsordninger: 8/20

9 i. den tier, som hvert element af kapitalgrundlaget er blevet klassificeret i og hvorfor; ii. datoen for næste udnyttelse og regelmæssigheden af alle efterfølgende udnyttelsesdatoer, eller det forhold at ingen udnyttelsesdatoer forfalder før efter udgangen af overgangsperioden. i) Ved offentliggørelse af de i artikel 297, stk. 1, litra g), i den delegerede forordning krævede oplysninger, oplysninger om ordningens type og arten af det element af basiskapitalgrundlaget, som hvert element af det supplerende kapitalgrundlag ville blive ved at blive indkaldt eller indfriet, inklusive tier, samt når elementet er blevet godkendt af tilsynsmyndigheden, og hvis der blev godkendt en metode, i hvor lang tid; j) hvor en metode er blevet anvendt til at fastlægge størrelsen af et væsentligt element af det supplerende kapitalgrundlag, bør selskaberne beskrive: i. hvordan værdiansættelsen i forbindelse med metoden har ændret sig over tid; ii. iii. hvilke input til metoden, der har været de vigtigste drivkræfter for denne bevægelse; i hvilket omfang det beregnede beløb påvirkes af tidligere erfaring, herunder resultatet af tidligere indkaldelser. k) Vedrørende elementer fratrukket kapitalgrundlaget: i. de samlede overskydende aktiver i forhold til forpligtelser inden for afgrænsede fonde og matchtilpasningsporteføljer med identifikation af det beløb, for hvilket der foretages en tilpasning ved bestemmelsen af det disponible kapitalgrundlag; ii. omfanget af og grundene til væsentlige begrænsninger af, fradrag i eller andre byrder, som kapitalgrundlaget er behæftet med. Retningslinje 13 - Forskelle mellem standardformlerne og de anvendte interne modeller I henhold til afsnit E.4 Forskelle mellem standardformlen og en intern model i rapporten om solvens og finansiel situation, som defineret i bilag XX i den delegerede forordning, bør forsikrings- og genforsikringsselskaber, når de offentliggør de væsentligste forskelle i metoder og underliggende antagelser, der anvendes i standardformlen og i den interne model, beskrive mindst følgende: a) Strukturen i den interne model; b) Aggregeringsmetoder og diversificeringsvirkninger; c) Risici, der ikke er omfattet af standardformlen, men som er er dækket af den interne model. 9/20

10 Rapport om solvens og finansiel situation på koncernniveau A. Virksomhed og resultater Retningslinje 14: Oplysninger om anvendelsesområdet for koncernen I henhold til afsnit A.1 Virksomhed i rapporten om solvens og finansiel situation på koncernniveau, som defineret i bilag XX i den delegerede forordning, bør deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber forklare de væsentlige forskelle mellem det anvendelsesområde for koncernen, der er anvendt for koncernregnskaber og anvendelsesområdet for de konsoliderede oplysninger, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 335 i den delegerede forordning. E. Kapitalstyring Retningslinje 15 - Oplysninger om kapitalgrundlag - koncerner I henhold til afsnit E.1 Kapitalgrundlag i rapporten om solvens og finansiel situation, som defineret i bilag XX i den delegerede forordning, bør deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber, for så vidt angår koncernens kapitalgrundlag, beskrive mindst følgende oplysninger: a) De elementer af kapitalgrundlaget, der er blevet udstedt af et selskab i koncernen, bortset fra det deltagende forsikrings- og genforsikringsselskab, forsikringsholdingselskab eller blandede finansielle holdingselskab; b) Hvor der er udstedt væsentlige elementer af kapitalgrundlaget af et tilsvarende tredjelandsforsikrings- eller genforsikringsselskab, der er medtaget via metoden med fradrag og aggregering, hvis medlemsstaten tillader brugen af lokale regler, den lokale differentiering af disse elementer af kapitalgrundlaget, herunder oplysninger om differentieringsstrukturen, kriterier og begrænsninger; c) Hvor der udstedes væsentlige elementer af kapitalgrundlaget af et selskab, der ikke er et forsikrings- eller genforsikringsselskab og er omfattet af differentieringskrav, bortset fra solvens II-kravene, kilden til og arten af disse differentieringskrav, samt omfanget af kapitalgrundlaget i hver tier; d) Hvordan koncernens kapitalgrundlag er blevet beregnet med fradrag af eventuelle koncerninterne transaktioner, herunder koncerninterne transaktioner med enheder i andre finansielle sektorer; e) Arten af restriktionerne for omsætteligheden og ombytteligheden af elementer i kapitalgrundlaget i eventuelle tilknyttede selskaber. 10/20

11 Afsnit II Regelmæssig tilsynsindberetning Virksomhed og resultater Retningslinje 16 - Virksomhed I henhold til afsnit A.1 Virksomhed i den regelmæssige tilsynsrapport, som defineret i bilag XX i den delegerede forordning, bør forsikrings- og genforsikringsselskaber, når de giver oplysninger om deres virksomhed, medtage oplysninger om: a) antal fuldtidsansatte medarbejdere; b) en liste over alle tilknyttede selskaber og filialer. Retningslinje 17 - Forsikringsresultater I henhold til afsnit A.2 Forsikringsresultater i den regelmæssige tilsynsrapport, som defineret i bilag XX i den delegerede forordning, bør forsikrings- og genforsikringsselskaber, når de giver oplysninger om risikoreduktionsmetoder i forbindelse med forsikringsvirksomhed, medtage en beskrivelse af: a) virkningen af risikoreduktionsmetoder på forsikringsresultater; b) effektiviteten af risikoreduktionsmekanismer. B. Ledelsessystem Retningslinje 18 - Ledelsesstruktur I henhold til afsnit B.1 Generelle oplysninger om ledelsessystemet i den regelmæssige tilsynsrapport, som defineret i bilag XX i den delegerede forordning, bør forsikrings- og genforsikringsselskaber forklare: a) den interne organisationsstruktur, herunder et detaljeret organisationsdiagram og positioner for personer, der varetager nøgleposter; b) hvorledes selskabets aflønningspolitik og -praksis er forenelig med og fremmer sund og effektiv risikostyring og ikke tilskynder til overdreven risikotagning. Retningslinje 16 Risikostyringssystem I henhold til afsnit B.3 Risikostyringssystem, herunder vurderingen af egenrisiko og solvens i den regelmæssige tilsynsrapport, som defineret i bilag XX i den delegerede forordning, bør forsikrings- og genforsikringsselskaber gøre rede for: a) hvordan strategier, målsætninger, processer og indberetningsprocedurer for selskabets risikostyring for hver enkelt risikokategori dokumenteres, overvåges og håndhæves; 11/20

12 b) i de tilfælde, hvor selskabet har en outsourcingaftale, der har ført til en begrænsning (ingen indberetning) af den eksterne rating og udpegede ECAI i de kvantitative indberetningsskemaer, de procedurer, der er gennemført af selskabet for at overvåge og sikre overholdelsen af kravene på det omtalte område, og hvordan det garanteres, at alle relevante oplysninger, der ligger til grund for investeringsporteføljen, medtages i risikostyringen; c) arten og hensigtsmæssigheden af nøgledata, der anvendes i interne modeller og som minimum den proces, der er indført til at kontrollere datakvaliteten. C. Risikoprofil Retningslinje 20 Andre væsentlige risici I henhold til afsnit C.6 Andre væsentlige risici i den regelmæssige tilsynsrapport, som defineret i bilag XX i den delegerede forordning, bør forsikrings- og genforsikringsselskaber: a) forklare, hvordan det sikres, at brugen af derivater bidrager til en reduktion af risici eller forbedrer effektiv porteføljeforvaltning; b) medtage nærmere oplysninger om væsentlig hensyntagen til risikoreduktionsmetoder i forbindelse med genforsikring og finansiering og væsentlige fremtidige ledelsestiltag, der anvendes i beregningen af SCR, og hvordan disse har opfyldt kriterierne for indregning; c) hvor selskabet har valgt Andet i post C Type forsikringsmodel i skema S.30.03, som defineret i den tekniske standard, for så vidt angår skemaerne for indgivelse af oplysninger til tilsynsmyndighederne, gøre rede for den anvendte forsikringsmodel; d) hvor selskabet tilhører en koncern, give kvalitative og kvantitative oplysninger vedrørende betydelige transaktioner i koncernen, herunder oplysninger om: i. transaktionernes størrelse; ii. iii. størrelsen af eventuelle mellemværender; relevante vilkår og betingelser for transaktionerne. D. Værdiansættelse til solvensformål Retningslinje 21 Værdiansættelse af øvrige aktiver I henhold til afsnit D.1 andre væsentlige risici i den regelmæssige tilsynsrapport, som defineret i bilag XX i den delegerede forordning, bør forsikrings- og genforsikringsselskaber: a) når udskudte skatteaktiver indregnes, forklare, hvorledes de vurderer sandsynligheden for fremtidig skattepligtig indkomst, hvor det er relevant, 12/20

13 og identificere beløbet og den forventede tidshorisont for udligningen af midlertidige forskelle; b) hvor de ikke har været i stand til at tilvejebringe en maksimumsværdi på alle ubegrænsede garantier (som balanceførte eller ikkebalanceførte poster), som de har indberettet i de kvantitative indberetningsskemaer S.03.03, som defineret i den gennemførelsesmæssige tekniske standard, i skemaerne for indgivelse af oplysninger til tilsynsmyndighederne. Retningslinje 22 Forsikringsmæssige hensættelser I henhold til afsnit D.2 Forsikringsmæssige hensættelser i den regelmæssige tilsynsrapport, som defineret i bilag XX i den delegerede forordning, bør forsikrings- og genforsikringsseleskaber, med undtagelse af deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskabet, give oplysninger om forsikringsmæssige hensættelser, herunder: a) Oplysninger om de relevante aktuarmæssige metoder og antagelser, der er anvendt i beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser, herunder oplysninger om eventuelle anvendte forenklinger (bl.a. ved beregning af de fremtidige præmier og risikotillæg og henførsel heraf til de enkelte forretningsområder), samt en begrundelse for, at den valgte metode er rimelig i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af selskabets risici, herunder grundene til eventuelle væsentlige ændringer i brugen af disse metoder; b) En forklaring af de anvendte grænser i kontrakterne for hvert forretningsområde i forbindelse med værdiansættelsen af forsikringsmæssige hensættelser, og nærmere oplysninger om alle kontrakter, der indeholder væsentlige fornyelser i eksisterende forretningsområder; c) Oplysninger om centrale optioner og garantier i forbindelse med beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser og betydningen af hver enkelt, og om hvordan de udvikler sig; d) En oversigt over væsentlige ændringer i omfanget af forsikringsmæssige hensættelser siden sidste indberetningsperiode, herunder grunde til væsentlige ændringer, navnlig baggrunden for væsentlige ændringer i antagelser; e) Væsentlige ændringer i genoptagelsessandsynligheden; f) Nærmere oplysninger om de homogene risikogrupper, der anvendes til at beregne de forsikringsmæssige hensættelser; g) Eventuelle henstillinger vedrørende gennemførelsen af forbedringer i de interne procedurer i relation til data, der findes relevante; h) Oplysninger om alle væsentlige utilstrækkelige data og justeringer; i) En beskrivelse af de forsikringsmæssige hensættelser, der er blevet beregnet som helhed; 13/20

14 j) En beskrivelse af tilfælde, hvor der er anvendt regnskabsmæssig adskillelse ved væsentlige kontrakter; k) Oplysninger om Economic Scenario Generator, herunder en redegørelse for, hvordan der er opnået konsistens i forhold til den risikofrie rente, og hvilke antagelser af volatilitet, der er blevet valgt; l) Beskrivelse af de i femte led i artikel 44, litra a), b) og c), i Solvens IIdirektivet omtalte vurderinger. Hvor reduktionen af matchtilpasningen eller volatilitetsjusteringen til nul ville medføre manglende overholdelse af SCR, en analyse af de foranstaltninger, det kunne anvende i en sådan situation til genetablering af det kapitalgrundlag, der medgår til dækning af SCR eller reduktion af dets risikoprofil for at overholde SCR igen; m) Oplysninger om den tilgang, der er anvendt til beregning af væsentlige beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler. Retningslinje 23 Ikkebalanceførte poster I henhold til afsnit D.1. Aktiver eller D.3 Andre forpligtelser i den regelmæssige tilsynsrapport, som defineret i bilag XX i den delegerede forordning, bør forsikrings- og genforsikringsselskaber medtage en beskrivelse af alle andre væsentlige ikkebalanceførte aktiver eller forpligtelser, der ikke er indberettet i skema S som defineret i den gennemførelsesmæssige tekniske standard, i skemaerne for indsendelse af oplysninger til tilsynsmyndighederne. E. Kapitalstyring Retningslinje 24 Udlodninger til aktionærer I henhold til afsnit E.1 Kapitalgrundlag i den regelmæssige tilsynsrapport, som defineret i bilag XX i den delegerede forordning, bør forsikrings- og genforsikringsselskaber give oplysninger om størrelsen af udlodninger til aktionærerne. Retningslinje 25 Forenklet beregning i standardformlen I henhold til afsnit E.2 Solvenskapitalkrav og minimumskapitalkrav i den regelmæssige tilsynsrapport, som defineret i bilag XX i den delegerede forordning, bør forsikrings- og genforsikringsselskaber, i det omfang det er væsentligt, gøre rede for, hvordan brugen af en forenklet beregning i standardformlen for SCR er berettiget på grundlag af arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, som selskabet står over for. 14/20

15 Regelmæssig tilsynsrapport på koncernniveau B. Ledelsessystem Retningslinje 26 Udarbejdelse af konsoliderede data I henhold til afsnit B.1 Generelle oplysninger om ledelsessystemet i den regelmæssige tilsynsrapport på koncernniveau, som defineret i bilag XX i den delegerede forordning, bør deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber som minimum give oplysninger om: a) hvordan koncernens konsoliderede, aggregerede eller kombinerede data (afhængigt af den valgte metode) er blevet udarbejdet samt de processer, der findes for at udarbejde dem; b) oplysninger om det grundlag, metoder og antagelser, der er anvendt på koncernniveau til værdiansættelsen til solvensformål af koncernens aktiver og forpligtelser, bortset fra forsikringsmæssige hensættelser, navnlig med hensyn til værdiansættelsen af tredjelandsselskabers og ikkeregulerede selskabers bidrag til koncerndata. C. Risikoprofil Retningslinje 27 - Alle andre væsentlige oplysninger om virksomhed I henhold til afsnit C.6 Andre væsentlige risici i den regelmæssige tilsynsrapport, som defineret i bilag XX i den delegerede forordning, bør deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber give oplysninger om vilkår og betingelser i forbindelse med væsentlige koncerninterne transaktioner, herunder oplysninger om: a) Forretningsmæssig begrundelse for operationen eller transaktionen; b) Hver parts risici og afkast i forbindelse med operationen eller transaktionen; c) Alle særlige aspekter af operationen eller transaktionen, som er (eller kan blive) ufordelagtige for en af parterne; d) Alle interessekonflikter, der måtte være opstået under forhandlingen og gennemførelsen af operationen eller transaktionen, og eventuelle interessekonflikter, der måtte opstå i fremtiden; e) Hvis transaktionen er knyttet til andre operationer eller transaktioner, for så vidt angår tidspunkt, funktion og planlægning, bør hver enkelt virkning af den enkelte operation eller transaktion og den samlede nettovirkning af de tilknyttede operationer og transaktioner på hver part i operationen eller transaktionen og på koncernen indberettes; 15/20

16 f) I hvilket omfang operationen eller transaktionen er afhængig af en likvidation og omstændigheder, under hvilke operationen eller transaktionen kan gennemføres. Retningslinje 28 - Risikoprofil I henhold til afsnit C.6 Andre væsentlige risici i den regelmæssige tilsynsrapport på koncernniveau, som defineret i bilag XX i den delegerede forordning, bør deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber give kvalitative og kvantitative oplysninger om alle væsentlige risikokoncentrationer på koncernniveau, herunder: a) En beskrivelse af risikoen/risiciene; b) Sandsynlighed for at risici opstår; c) Afhjælpningsforanstaltninger, herunder en vurdering af et worst casescenarie i tilfælde af misligholdelse af engagementet; d) Analyse og kvantificering af risikokoncentrationerne fordelt på retlige enheder; e) Overensstemmelse med koncernens forretningsmodel, risikovillighed og - strategi, herunder overholdelse af de grænser, der er fastsat af det interne kontrolsystem og risikostyringsprocesser i koncernen; f) Hvorvidt tab som følge af risikokoncentrationer påvirker koncernens samlede rentabilitet eller dens kortsigtede likviditet; g) Indbyrdes forhold, overensstemmelse og samspil mellem risikofaktorer på tværs af koncernen og eventuelle følgevirkninger af risikokoncentrationer i et bestemt område; h) Kvantitative oplysninger om risikokoncentrationen og virkningen på selskabet og koncernen og virkningen af genforsikringskontrakter; i) Hvorvidt det pågældende element er et aktiv, en forpligtelse eller en ikkebalanceført post. D. Værdiansættelse til solvensformål Retningslinje 29 Forsikringsmæssige hensættelser I henhold til afsnit D.2 Forsikringsmæssige hensættelser i den regelmæssige tilsynsrapport, som defineret i bilag XX i den delegerede forordning, bør forsikrings- og genforsikringsselskaber, deltagende forsikrings- og genforsikringsselskaber, forsikringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskabet give oplysninger om koncernens forsikringsmæssige hensættelser, herunder: a) Oplysninger om eventuelle væsentlige justeringer af den enkelte forsikringsmæssige hensættelse, f.eks. eliminering af koncerninterne 16/20

17 transaktioner, med henblik på beregningen af koncernens forsikringsmæssige hensættelser; b) hvor koncernen anvender de langsigtede garantiforanstaltninger eller midlertidige foranstaltninger, oplysninger om hvorledes justeringerne på koncernniveau påvirker foranstaltninger anvendt på individuelt niveau; c) oplysninger om grundlag, metoder og antagelser anvendt ved beregningen af bidrag fra tredjelandsforsikrings- og genforsikringsselskabers forsikringsmæssige hensættelser, enten hvis reglerne i Solvens IIdirektivet lægges til grund eller andre regler fra en tilsvarende ordning, hvor dette er tilladt. Afsnit III - Tilsynsmæssig indberetning efter foruddefinerede hændelser Retningslinje 30 - Identifikation og udløsende hændelse for indberetning af foruddefinerede hændelser Forsikrings- og genforsikringsselskaber bør straks skriftligt underrette tilsynsmyndigheden om forekomsten af enhver hændelse, der med rimelighed kunne føre til eller allerede har ført til væsentlige ændringer i et selskabs eller en koncerns virksomhed og resultater, ledelsessystem, risikoprofil, og solvens og finansielle situation ( foruddefineret situation ). I tvivlstilfælde bør forsikrings- og genforsikringsselskaber høre de tilsynsførende myndigheder om, hvorvidt en given hændelse ville kunne klassificeres som en foruddefineret hændelse. Afsnit IV - Offentliggørelse og tilsynsindberetningsprocedurer Retningslinje 31 - Politik om offentliggørelse Forsikrings- og genforsikringsselskaber bør have en politik for offentliggørelse, der er i overensstemmelse med retningslinje 7 i retningslinjerne for ledelsessystemet, og som derudover indeholder følgende: a) identifikation af de personer/funktioner, der er ansvarlige for udformningen og gennemgangen af de oplysninger, der offentliggøres; b) processerne for gennemførelse af kravene til offentliggørelse; c) processerne for AMSB's gennemgang og godkendelse af rapporten om solvens og finansiel situation; d) identifikation af de allerede tilgængelige oplysninger i det offentlige rum, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet med hensyn til deres art og omfang anser at svare til oplysningskravene i rapporten om solvens og finansiel situation; e) specifikke oplysninger om, at forsikrings- eller genforsikringsselskabet har til hensigt ikke at offentliggøre under de omstændigheder, der er fastsat i artikel 53, stk. 1, i Solvens II-direktivet; 17/20

18 f) yderligere oplysninger om, at selskabet har besluttet frivilligt at offentliggøre i medfør af artikel 54, stk. 2, i Solvens II-direktivet. Retningslinje 32 - Rapport om solvens og finansiel situation - Manglende offentliggørelse af oplysninger Forsikrings- og genforsikringsselskaber bør ikke indgå kontraktlige forpligtelser, der pålægger dem tavshedspligt eller pligt til fortrolighed af oplysninger, der i henhold til rapporten om solvens og finansiel situation kræves offentliggjort. Retningslinje 33 Kvantitive indberetningsskemaers format Forsikrings- og genforsikringsselskaber bør overveje datapunktsmodellen som offentliggjort af EIOPA 4, når de indberetter oplysninger, der er indeholdt i de kvantitative indberetningsskemaer. Retningslinje 34 - Valideringer Forsikrings- og genforsikringsselskaber bør sikre, at de data, der indsendes i de kvantitative indberetningsskemaer, overholder de af EIOPA offentliggjorte valideringsregler 5. Retningslinje 35 - Regelmæssig tilsynsrapport Henvisninger til andre dokumenter Når forsikrings- og genforsikringsselskaber i den regelmæssige tilsynsrapport henviser til andre dokumenter, der er underlagt deres tilsynsmyndigheders indberetningskrav, bør disse henvisninger føre direkte til selve oplysningerne og ikke til et generelt dokument Forsikrings- og genforsikringsselskaber bør ikke i den regelmæssige tilsynsrapport anvende referencer til andre dokumenter, der ikke er omfattet af deres tilsynsmyndigheders indberetningskrav. Retningslinje 36 Politik for tilsynsindberetning Forsikrings- og genforsikringsselskaber bør sikre, at politikken for tilsynsindberetning er i overensstemmelse med retningslinje 7 i retningslinjerne for ledelsessystemet, og derudover indeholder følgende: a) identifikation af personer/funktioner, der er ansvarlige for udarbejdelse og gennemgang af indberetninger til tilsynsmyndighederne; b) beskrivelse af processer og tidsplan for opfyldelsen af de forskellige indberetningskrav, gennemgang og godkendelse; c) forklaring af processer og kontrolforanstaltninger til sikring af, at de leverede data er pålidelige, fuldstændige og konsistente /20

19 Retningslinje 37 Godkendelse af oplysninger indsendt til tilsynsmyndighederne Forsikrings- og genforsikringsselskaber bør sikre, at overgangsoplysningerne, den regelmæssige tilsynsrapport og de årlige kvantitative indberetningsskemaer er blevet godkendt af AMSB, før de indgives til den pågældende tilsynsmyndighed Forsikrings- og genforsikringsselskaber bør sikre, at de kvartalsvise kvantitative skemaer er blevet godkendt enten af AMSB eller af personer, der reelt driver forsikrings- eller genforsikringsselskabet, før de indsendes til den pågældende tilsynsmyndighed. Retningslinje 38 Første indsendelse af den regelmæssige tilsynsrapport Forsikrings- og genforsikringsselskaber bør indsende den regelmæssige tilsynsrapport første gang i forbindelse med deres regnskabsår, der slutter den 30. juni 2016 eller senere, men før den 1. januar Retningslinje 39 Overgangsoplysninger Forsikrings- og genforsikringsselskaber bør indsende en kvalitativ forklaring i et elektronisk læsbart format af de vigtigste forskelle mellem de tal, der er angivet i åbningsværdiansættelsen ved hjælp af solvens II-værdiansættelsen og de tal, der er beregnet i henhold til den solvensordning, der tidligere var gældende, jf. 314 i den delegerede forordning Disse beskrivende oplysninger bør følge strukturen for de vigtigste klasser af aktiver og forpligtelser som defineret for solvens II-balancen og specificeret i den forsikringsmæssige standard for skemaerne til indsendelse af oplysninger til tilsynsmyndighederne. Overholdelse og indberetningsregler Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i henhold til artikel 16 i EIOPA-forordningen. I overensstemmelse med EIOPA-forordningens artikel 16, stk. 3, bestræber de kompetente myndigheder og finansielle institutioner sig på at efterleve disse retningslinjer og henstillinger bedst muligt Kompetente myndigheder, der efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, indarbejder dem i deres lov- eller tilsynsrammer på passende vis Kompetente myndigheder underretter EIOPA om, hvorvidt de efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, og de angiver deres begrundelse for eventuelt manglende efterlevelse, senest to måneder efter udstedelsen af de oversatte versioner Hvis de kompetente myndigheder ikke har svaret inden denne dato, anses de for ikke at efterleve indberetningen og vil blive indberettet i overensstemmelse hermed. 19/20

20 Afsluttende bestemmelser om revision Disse retningslinjer revideres af EIOPA. 20/20

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA-BoS-14/259 DA Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA-BoS-15/113 DA Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany

Læs mere

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA-BoS-14/178 DA Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA-BoS-15/111 DA Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapital

Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer om koncernsolvens

Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer om grænser for kontrakter

Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for en se-igennem-metode

Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA-BoS-14/171 DA Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

EIOPACP 13/09 DA. Retningslinjer for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSAprincipperne)

EIOPACP 13/09 DA. Retningslinjer for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSAprincipperne) EIOPACP 13/09 DA Retningslinjer for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSAprincipperne) EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920;

Læs mere

Retningslinjer om grænser for aftaler

Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA-BoS-15/107 DA Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA-BoS-15/107 DA Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Retningslinjer for afgrænsede fonde

Retningslinjer for afgrænsede fonde EIOPA-BoS-14/169 DA Retningslinjer for afgrænsede fonde EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for koncernsolvens

Retningslinjer for koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer for koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici

Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici EIOPA-BoS-14/176 DA Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Lønmodtagernes Dyrtidsfond BEK nr 1414 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0064 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinjer for ring-fenced funds

Retningslinjer for ring-fenced funds EIOPA-BoS-14/169 DA Retningslinjer for ring-fenced funds EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for tilsynsprocessen

Retningslinjer for tilsynsprocessen EIOPA-BoS-14/179 DA Retningslinjer for tilsynsprocessen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

EIOPACP 13/010 DA. Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder

EIOPACP 13/010 DA. Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder EIOPACP 13/010 DA Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder 1/39 Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1) BEK nr 1671 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0035 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI)

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA(BoS(14(026 DA Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s EIOPA16/858 DA Retningslinjer for fremme af en effektiv dialog mellem de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med forsikringsselskaber, og de revisorer og revisionsfirmaer, der udfører den lovpligtige

Læs mere

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGGØRELSE AF BEHÆFTEDE OG UBEHÆFTEDE AKTIVER 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 Retningslinjer for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver EBA-retningslinjer for offentliggørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER?

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? 27.2.2015 Den 21. januar 2015 fremsatte erhvervs- og vækstministeren et forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, der har

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Arbejdsmarkedets Tillægspension BEK nr 1390 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0063 Senere ændringer til

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Retningslinjer for driften af tilsynskollegier

Retningslinjer for driften af tilsynskollegier EIOPA-BoS-14/146 DA Retningslinjer for driften af tilsynskollegier EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1 (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august 2014, foretages

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1) BEK nr 817 af 03/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0034 Senere ændringer til

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DATAINDSAMLING VEDRØRENDE HØJTLØNNEDE EBA/GL/2014/07 16/07/2014. Retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede

RETNINGSLINJER FOR DATAINDSAMLING VEDRØRENDE HØJTLØNNEDE EBA/GL/2014/07 16/07/2014. Retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede 1 Status for disse retningslinjer Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i medfør af artikel 16 i Europa-

Læs mere

Retningslinjer for ledelsessystem

Retningslinjer for ledelsessystem EIOPA-BoS-14/253 DA Retningslinjer for ledelsessystem EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Retningslinjer for konstatering af, hvornår realisering af aktiver og passiver ved almindelig insolvensbehandling kan have negative virkninger for et eller flere finansielle markeder

Læs mere

EIOPACP 13/011 DA. Retningslinjer for præansøgningsproces for interne. modeller

EIOPACP 13/011 DA. Retningslinjer for præansøgningsproces for interne. modeller EIOPACP 13/011 DA Retningslinjer for præansøgningsproces for interne modeller 1/34 Retningslinjer for præansøgningsproces for interne modeller 1. Indledning 1.1. I overensstemmelse med artikel 16 i forordning

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Retningslinjer for ledelsessystem

Retningslinjer for ledelsessystem EIOPACP 13/08 DA Retningslinjer for ledelsessystem 1/20 Retningslinjer for ledelsessystem Indledning 1.1. I overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) 1094/2010 af 24. november 2010 (kaldet "EIOPAforordningen"

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

for restancer og tvangsauktion

for restancer og tvangsauktion EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EBA retningslinjer for restancer og tvangsauktion 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 13.4.2017 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser

Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser EIOPA-BoS-16/071 DA Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser 1/12 Indledning 1.1. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 2,

Læs mere

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0360 (COD) 9480/17 EF 103 ECOFIN 434 CCG 16 CODEC 873 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer 19. juni 2014 EBA/GL/2014/04 Retningslinjer vedrørende harmoniserede definitioner og indberetningsskemaer for kreditinstitutters finansieringsplaner i medfør af henstilling A4 i ESRB/2012/2 1 EBA's retningslinjer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 C(2014) 7230 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

Læs mere

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 London, 27. juli 2012 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning (EBA/GL/2012/4) Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold

Læs mere

Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer

Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer EIOPA-BoS-15/108 DA Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/23 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 11. december 2015 om vurderingen af tredjelandes

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AF AKTIONÆRER EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Endelige retningslinjer for behandling af aktionærer ved bail-in eller nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter 1. Compliance-

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Endelige retningslinjer for satsen for konvertering af gæld til egenkapital ved bail-in 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 101/156 13.4.2017 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/697 af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0685 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0685 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0685 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2016 COM(2015) 685 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om virkningerne af den reviderede

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger om CRA-forordningens anvendelsesområde 17. juni 2013 ESMA/2013/720. Dato: 17. juni 2013 ESMA/2013/720 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde

Læs mere