Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 17. maj 2006 Århus Kommune"

Transkript

1 Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede område der er 47 mio. kr. større end forventet ved budgetlægningen. Den finansielle egenkapital er inkl. statusreguleringer opgjort til -448 mio. kr. ultimo 2005, hvilket stort set svarer til forudsætningerne for budget Heri er bl. a. indregnet effekten af afskrivningen af daginstitutions- og skoleområdets akkumulerede gæld pr. primo 2005 med sammenlagt 213 mio. kr. Set i forhold til de seneste forudsætninger for 2005 og efterfølgende år i budgettet for medfører regnskabsresultatet for 2005 opgjort medio april 2006 ikke nogen ændring af forventningerne til Århus Kommunes økonomiske situation - bortset fra den forværring af den finansielle egenkapital, der følger af afskrivningen af daginstitutions- og skoleområdets akkumulerede gæld pr. primo Beslutningen om at afskrive gælden blev truffet af Byrådet i forbindelse med indstillingen om Århus Kommunes regnskab for 2004 af 1. juni Beslutningen, som havde baggrund i et ønske om, at områderne kunne indgå gældfrie i den nye magistratsstruktur indebar, at sektorerne fik en gældseftergivelse imod, at den samlede fremtidige ramme til områderne blev nedjusteret således, at gældseftergivelsen samlet set er finansielt neutral for kommunen. Konsekvensen af nedskrivningen af gælden er at decentraliseringsordningernes tilgodehavender forøges tilsvarende og dermed den væsentligste årsag til, at kommunens finansielle egenkapital forværres med 248 mio. kr. Det skal hertil bemærkes, at også strukturreformen indebærer, at der vil ske store forskydninger bl. a. som følge af likviditetstræk (betalinger) til amtet/regionen i forbindelse med overdragelse af aktiver til Århus Kommune samt betalinger til trafikselskabet der modsvares af fremtidige indtægter for leje af garageanlæg m.v. I forbindelse med budgetlægningen for skønnes der på den baggrund behov for at se de nævnte ændringer i en helhed - herunder at revurdere målsætningen og niveauet for den fremtidige udvikling i den finansielle egenkapital. Rådhuset 8000 Århus C Sagsnummer M0/2006/01831 Sagsbehandler Helge Skriver Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005

2 Regnskabsresultatet for 2005 skal ses i sammenhæng med overførsel af bevilgede udgifter mellem årene. På drifts- og anlægsområdet overføres bevilgede men endnu ikke forbrugte nettoudgifter fra et år til et andet. Sådanne overførsler er en konsekvens af de bevillingsprincipper Århus Kommune anvender. Borgmesterens Afdeling indstiller, at Byrådet i forbindelse med godkendelsen af regnskabet for 2005 godkender en række budget- og rammejusteringer m.v. i 2006 og efterfølgende år. Baggrunden herfor er primært overførsler af akkumuleret overskud vedrørende de decentraliserede områder, overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb og puljebeløb samt tekniske ændringer jf. afsnit 4. På baggrund af de af Regeringen udmeldte budgetrammer for 2006 foreslås budgettet for 2006 på serviceområderne tilpasset den udmeldte ramme for Århus Kommune med henblik på at minimere risikoen for, at Århus Kommunes statstilskud kan blive reduceret i 2007 som følge af en evt. overskridelse af den samlede budgetramme for kommunerne under et. Herudover indstiller Borgmesterens Afdeling en række tekniske ændringer vedrørende diverse økonomirelaterede forhold til Byrådets godkendelse på baggrund af regnskabet for 2005 jf. afsnit 5. Regnskabsresultatet for 2005 er uddybende beskrevet i regnskabsmaterialet og resumeret i en regnskabsredegørelse. 2. Tidligere beslutninger Ifølge regulativet for Århus Kommunes kasse- og regnskabsvæsen og hertil relaterede instruktioner påhviler det kommunens institutioner at udarbejde regnskabsforklaringer til det afsluttede regnskab. I regnskabsforklaringerne skal følgende forhold belyses: Overholdelsen af budgettet - herunder forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab. Opfyldelsen af de opstillede mål og delmål - herunder baggrunden for manglende målopfyldelse. For decentraliserede områder belyses endvidere baggrunden for og planlagt anvendelse af over-/underskud. Herudover indeholder regnskabet og sektorernes regnskabsforklaringer en række afrapporteringer vedrørende afsluttede projekter, opgaver og lignende. Såfremt der ikke i løbet af regnskabsåret er meddelt tillægsbevilling til konstaterede afvigelser, skal disse søges godkendt af Byrådet i forbindelse med godkendelsen af regnskabet. 3. Beskrivelse af indstillingen Regnskabsmaterialet Magistratsafdelingerne har aflagt regnskab for regnskabsåret 2005 for de sektorer, som de er ansvarlige for. Regnskabsresultatet for 2005 er Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 2 af 19

3 beskrevet i regnskabet, i regnskabsbemærkningerne og i en regnskabsredegørelse. Det skal bemærkes, at regnskabet er aflagt i forhold til den magistratsstruktur, som har været gældende i byrådsperioden 2002 til De trykte regnskabsbemærkninger, som fremsendes sammen med denne indstilling, indeholder en beskrivelse af sektorernes indhold og afgrænsning, opfølgning på mål og et økonomisk resumé. Der foreligger derudover uddybende regnskabsbemærkninger for de enkelte sektorer. Heri indgår en opgørelse af og efter behov en uddybende beskrivelse af afvigelser mellem budget og regnskab samt en specifikation af de enkelte rammeopgørelser på de decentraliserede områder. Disse regnskabsbemærkninger er fremlagt på byrådets læseværelse samt elektronisk tilgængelige i Håndbøger fra Borgmesterens Afdeling, håndbogen om økonomi, afsnit 6.01 Regnskab 2005 og på Århus Kommunes hjemmeside. Nøgletal Århus Kommunes økonomi beskrives ved hjælp af en række nøgletal. Overskuddet viser årets resultat på de skattefinansierede områder. De decentraliserede områders regnskabsresultat indgår som en del af overskuddet. En reduktion af overskuddet i forhold til budgettet kan bl.a. skyldes forbrug af udgifter overført fra tidligere år. Den finansielle egenkapital er tilsvarende et udtryk for det skattefinansierede områdes finansielle nettoformue, og de årlige ændringer i den finansielle egenkapital svarer stort set til overskuddet. Den langsigtede udvikling i kommunens økonomi beskrives ved hjælp af den finansielle egenkapital. Ved vurderingen af de langsigtede konsekvenser af regnskabsresultatet tages udgangspunkt i de senest offentliggjorte skøn, som på nuværende tidspunkt medio maj 2006 er budget 2006 til Regnskabets hovedtal Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede område der er 47 mio. kr. større end forventet ved budgetlægningen. Den finansielle egenkapital er inkl. statusreguleringer opgjort til -448 mio. kr. ultimo 2005, hvilket stort set svarer til forudsætningerne for budget Heri er bl. a. indregnet effekten af afskrivningen af daginstitutions- og skoleområdets akkumulerede gæld pr. primo 2005 med sammenlagt 213 mio. kr. Bag den i sig selv beskedne forværring ligger en lang række betydelige bruttoafvigelser. En del af bruttoafvigelserne i 2005 skal ses i lyset af forbrug af bevillinger overført fra tidligere år og overførsel af uforbrugte bevillinger til efterfølgende år. Hertil kommer betydelige merudgifter indenfor de budgetgaranterede og ikkestyrbare udgiftsområder og væsentlige mindreindtægter vedrørende renter. Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 3 af 19

4 De væsentligste årsager til nettoforværringen af det budgetterede underskud er følgende modsat rettede forhold: Områder med nettomerudgifter: Driftsudgifterne på de skattefinansierede områder blev 91 mio. kr. større end budgetteret. Heraf udgør merudgifter på de decentraliserede områder ca. 53 mio. kr. og merudgifter på de ikkestyrbare udgiftsområder - herunder på de budgetgaranterede områder - ca. 38 mio. kr. Nettobidraget til momsudligningsordningen blev 5 mio. kr. større end budgetteret som følge af diverse efterreguleringer. Nettorenteindtægterne blev 18 mio. kr. mindre end budgetteret bl. a. som følge af et lavere renteniveau end forudsat ved budgetlægningen. Indtægterne vedrørende generelle tilskud blev 4 mio. kr. mindre end budgetteret. Indtægterne vedrørende skatter blev 1 mio. kr. mindre end budgetteret. Områder med nettomindreudgifter: Anlægsudgifterne på de skattefinansierede områder blev 61 mio. kr. lavere end budgetteret primært som følge af nettomerindtægter vedrørende jordforsyningsområdet, hvor et mersalg af jord i 2005 forudsættes at medføre tilsvarende udgifter til jordkøb i de efterfølgende år. Udgifterne vedrørende finansielle tilskud blev 11 mio. kr. lavere end budgetteret bl. a. som følge af mindreudgifter vedrørende betaling af forfaldne frigørelsesafgifter. Set i forhold til de seneste forudsætninger for 2005 og efterfølgende år i budgettet for medfører regnskabsresultatet for 2005 opgjort medio april 2006 ikke nogen ændring af forventningerne til Århus Kommunes økonomiske situation - bortset fra den forværring af den finansielle egenkapital, der følger af afskrivningen af daginstitutions- og skoleområdets akkumulerede gæld pr. primo Beslutningen om at afskrive gælden blev truffet af Byrådet i forbindelse med indstillingen om Århus Kommunes regnskab for 2004 af 1. juni Beslutningen, som havde baggrund i et ønske om, at områderne kunne indgå gældfrie i den nye magistratsstruktur indebar, at sektorerne fik en gældseftergivelse imod, at den samlede fremtidige ramme til områderne blev nedjusteret således, at gældseftergivelsen samlet set er finansielt neutral for kommunen. Konsekvensen af nedskrivningen af gælden er at decentraliseringsordningernes tilgodehavender forøges tilsvarende og dermed den væsentligste årsag til, at kommunens finansielle egenkapital forværres med 248 mio. kr. Det skal hertil bemærkes, at også strukturreformen indebærer, at der vil ske store forskydninger bl. a. som følge af likviditetstræk (betalinger) til amtet/regionen i forbindelse med overdragelse af aktiver til Århus Kommune samt betalinger til trafikselskabet der modsvares af fremtidige indtægter for leje af garageanlæg m.v. Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 4 af 19

5 I forbindelse med budgetlægningen for skønnes der på den baggrund behov for at se de nævnte ændringer i en helhed - herunder at revurdere målsætningen og niveauet for den fremtidige udvikling i den finansielle egenkapital. Overførsler af uforbrugte bevillinger til 2006 og efterfølgende år Nettoforværringen i regnskabet for 2005 på 47 mio. kr. skal ses i sammenhæng med overførsel af bevilgede udgifter mellem årene. På drifts- og anlægsområdet overføres bevilgede men endnu ikke forbrugte nettoudgifter fra et år til et andet. Sådanne overførsler er en konsekvens af de bevillingsprincipper Århus Kommune anvender. Borgmesterens Afdeling indstiller, at Byrådet i forbindelse med godkendelsen af regnskabet for 2005 godkender en række budget- og rammejusteringer m.v. i 2006 og efterfølgende år. Baggrunden herfor er primært overførsler af akkumuleret overskud vedrørende de decentraliserede områder, overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb og puljebeløb samt tekniske ændringer. Af overførslerne er en del tidligere overført fra 2004 til De samlede overførsler af uforbrugte bevillinger vedrørende regnskabet kan resumeres i følgende nettomerudgifter: Overførsler af opsparing vedr. de decentraliserede områder på 330 mio. kr. til 2006 og efterfølgende år. En del af beløbet er indregnet i budgettet for i tidligere indstillinger bl. a. i indstillingen om forventet regnskab pr. ultimo september Andre dele af beløbet indregnes i budgettet for med denne indstilling. Det skal i relation til de omtalte overførsler bemærkes, at 200 mio. kr. af de decentraliserede områders opsparede overskud forudsætningsvist først forventes anvendt udenfor budgetperioden. Overførsel/modregning af diverse drifts- og anlægsudgifter på netto 452 mio. kr. til 2006 og efterfølgende år. En del af beløbet er indregnet i budgettet for i tidligere indstillinger bl. a. i indstillingen om forventet regnskab pr. ultimo september Andre dele af beløbet indregnes i budgettet for med denne indstilling. Det skal i relation til de omtalte overførsler bemærkes, at 200 mio. kr. i form af tidligere bevilgede anlægsudgifter forudsætningsvis først forventes anvendt udenfor budgetperioden. Overførsel af diverse finansielle tilskud på netto 36 mio. kr. til 2006 og efterfølgende år. Beløbet er indregnet i i forbindelse med tillægsbevillinger på et tidligere tidspunkt. Overførsler vedrørende de takstfinansierede områder og ældreboligområdet på sammenlagt 170 mio. kr. En del af beløbet er indregnet i budgettet for i tidligere indstillinger bl. a. i indstillingen om forventet regnskab pr. ultimo september Andre dele af beløbet indregnes i budgettet for med denne indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 5 af 19

6 Opfølgning på aftalen mellem Regeringen og Kommunernes landsforening for 2006 Den reviderede aftale I budgetterne for 2006 overskred kommunerne samlet set den aftalte servicevækstramme med ca. 2,2 mia. kr. Regeringen fandt aftaleoverskridelsen uacceptabel og anmodede derfor kommunerne om inden 15. februar 2006 at gennemgå og tilpasse budgetterne med henblik på at bringe dem i overensstemmelse med aftalen. Århus Kommune skal på denne baggrund reduceret de budgetterede serviceudgifter i 2006 med i alt 93 mio. kr. Budgetreduktionen har karakter af en tvungen opsparing, idet afdelingernes rammer ikke er ændret i forbindelse med budgettilpasningen. Desuden har man via en reserveopsamling neutraliseret effekten af overførte serviceudgifter fra 2005 til 2006 på i alt 80 mio. kr. Reserveopsamlingen afspejler en forudsætning om, at et lige så stort beløb overføres fra 2006 til Efter genåbningen af kommunernes budgetter er aftaleafvigelsen nu nedbragt til ca. 500 mio. kr. Regeringen har i første omgang valgt at acceptere denne aftaleoverskridelse med henvisning til, at den kan tilskrives særlige engangsudgifter i tilknytning til kommunalreformen og skatteopgavens overflytning til staten. Der vil derfor ikke ske en reduktion af statstilskuddet til kommunerne på baggrund af de nye budgetter. Regeringen har imidlertid tilkendegivet, at den vil foretage modregning i bloktilskuddet for 2007 i kommuner med budgetoverskridelser, såfremt de revisionsgodkendte regnskaber for 2006 set under ét overskrider det nye budgetniveau for serviceudgifterne opgjort eksklusive tillægsbevillinger, som vedrørende overførsler af mindreforbrug f. eks. i form af opsparing på de decentraliserede områder fra 2005 til Det fremgår af et fremsat lovforslag, at en eventuel bloktilskudsreduktion fordeles i samme forhold som kommunernes indbyrdes overskridelse af budgettet. Den enkelte kommune vil dermed i værste fald miste indtægter svarende til kommunens overskridelse af det revurderede budget. Hvis nogle kommuner har afholdt færre serviceudgifter end budgetteret, vil "aftalebrydere" slippe med indtægtsreduktioner, der er noget mindre end deres individuelle overskridelser. Da regeringen ser indikationer på, at nogle kommuner blot har omkonteret udgifter fra drift til anlæg, uden der er aftalemæssigt grundlag herfor, vil kommunerne samtidig blive pålagt i tilknytning til regnskabsaflæggelsen for 2006 at udarbejde: En særlig revisionspåtegnet redegørelse for konteringen af drift og anlæg. En revisionspåtegnet opgørelse af serviceudgifterne i regnskabet for Behovet for Styring af serviceudgifterne i Århus Kommune i 2006 Den nye aftaleopfølgning og eventuelle økonomiske sanktion på baggrund af regnskab 2006 nødvendiggør et særligt lokalt fokus på serviceudgifterne i Regnskabet for Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 6 af 19

7 Århus Kommunes budgetlægning har siden Budgettet for 1999 indeholdt et systematisk fokus på serviceudgifterne og overholdelse af servicevækstrammen. I de øvrige kommuner har der ikke været samme fokus på overholdelse af de aftalte vækstrammer. Det har betydet, at der på landsplan typisk har været overskrivelser af den aftalte vækstramme budgetmæssigt og regnskabsmæssigt. Regeringen har hidtil alene fokuseret på udviklingen fra ét budget til det næste. I forbindelse med Regeringens opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2006 har man imidlertid flyttet fokus til også at gælde udviklingen i regnskabet for 2006 set i forhold til det reviderede budget for Det fremsatte lovforslag fastlægger den tekniske opgørelse af den serviceramme, som regnskab 2006 ikke må overskride på følgende måde: "De budgetterede serviceudgifter vil blive opgjort som serviceudgifterne i kommunernes vedtagne budgetter, som offentliggjort af Danmarks Statistik i januar 2006, korrigeret for tillægsbevillinger og pålæg om besparelser, som indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet i februar Såfremt det fremgår af indberetningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at en del af de indberettede tillægsbevillinger vedrører overførsel af uforbrugte bevillinger (f. eks. i form af overførsel af opsparing på de decentraliserede områder) fra 2005 til 2006, vil disse tillægsbevillinger ikke indgå i opgørelsen af serviceudgifterne i det reviderede budget". Kommunen vil altså undgå økonomiske sanktioner, såfremt serviceudgifterne i regnskab 2006 ikke overstiger det reviderede budget for 2006, som indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet i februar og korrigeret for overførsel af uforbrugte bevillinger. Efterfølgende tabel viser det revurderede budget for 2006, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet på denne vis har beregnet for Århus Kommune. Mio. kr. Revurderet budget 2006 Vedtaget budget 2006 Serviceudgifter i alt 8.609, ,0 Århus Kommunes serviceudgifter i Regnskab 2006 skal med andre ord holdes på eller under 8.609,7 mio. kr., hvis kommunen vil være sikker på at undgå økonomisk sanktion i form af reduceret statstilskud. Initiativer til sikring af styring af serviceudgifterne i 2006 For at sikre, at Århus Kommune overholde de udmeldte rammer for kommunens økonomi og dermed ikke risikere at blive ramt af en reduktion i bloktilskuddene i 2007 som følge af en rammeoverskridelse i 2006 foreslås at der iværksættes følgende initiativer vedrørende regnskab 2006: Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 7 af 19

8 Ansvaret for overholdelsen af det reviderede budget for 2006: De enkelte magistratsafdelings har ansvaret for at overholde de udmeldte rammer i form af reviderede budgetter for Hvis Århus Kommune overskrider den udmeldte udgiftsramme under et, og evt. i forlængelse heraf bliver mødt med en reduktion af statstilskuddet, finansieres reduktionen af de respektive magistratsafdelinger i forhold til deres forholdsmæssige overskridelse af de udmeldte udgiftsrammer. De reviderede budgettet fordelt på magistratsafdelingerne fastlægges ved at deres styrbare udgifter reduceres med forskellen mellem det vedtagne budget for 2006 og det reviderede budget for 2006 i alt 93,3 mio. kr. Reduktionen fordeles proportionalt på magistratsafdelinger i forhold til deres andel af de styrbare serviceudgifter. Det skal bemærkes, at i indstillingen om Prioriteringskataloget fra januar 2006, er følgende princip for fordelingen af reduktionen fastlagt: Denne reduktion foreslås i indstillingen indarbejdet i budgettet for 2006 ud fra sektorernes andel af de samlede styrbare driftsudgifter i Århus Kommune. Reduktionen gennemføres uden reduktion af de decentraliserede områders økonomiske rammer, og har dermed karakter af en form for tvungen opsparing i Opsparingen forbliver i afdelingerne efter de almindelige regler for decentraliseringsordningerne. Håndtering af de forskellige udgiftsområder: På de decentraliserede områder sikres overholdelsen af de udmeldte udgiftsrammer ved, at de pågældende områder pålægges at overholde de udmeldte udgiftsrammer i form af et revideret budget. Konsekvenserne heraf vil være, en tvungen opsparing i 2006, som i forbindelse med regnskab 2006 overføres til forbrug i 2007 og efterfølgende år. I de tilfælde, hvor aktivitetsændringer medfører rammekorrektion f. eks. i form af budgetmodeller eller lignende skal aktivitetsændringen finansieres magistratsafdelingsvist indenfor det reviderede budget og evt. opsparet overskud som følge heraf overføres til forbrug i 2007 og efterfølgende år. På de ikke-styrbare udgiftsområder foreslås, at der fortsat sker en opsamling af evt. merudgifter på reservekontoen til senere finansiering. Der tages stilling til et evt. finansieringsbehov i forbindelse med Byrådets behandling af indstillingerne om forventet regnskab medio september 2006 og medio november 2006 samt ved byrådets behandling af regnskabet for 2006 Tilpasning af budget 2006: For at understøtte magistratsafdelingernes overholdelse af de udmeldte rammer vedrørende regnskab 2006 overføres nettomerudgiftsbevillinger vedrørende 2006 uden rammekorrektion på de styrbare områder til 2007 i forbindelse med Byrådets vedtagelse af regnskabet for Udmøntningen af reserverne vedrørende tilpasning af budgettet for 2006 til den udmeldte ramme for 2006 sker i første omgang til Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 8 af 19

9 de respektive magistratsafdelingers administrationssektorer. De udmøntede beløb kan efterfølgende videreudmøntes i indstillinger til Byrådet f. eks. i indstillingerne om forventet regnskab medio september 2006 og medio november Økonomiske konsekvenser På baggrund af regnskabsresultatet for 2005 foreslås, at Byrådet i forbindelse med godkendelsen af regnskabet vedtager tillægsbevillinger, som indebærer nettomerudgifter i 2006 og efterfølgende år på sammenlagt 143 mio. kr. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der i forbindelse med Byrådets behandling af indstillingen om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo september 2005 den 14. december 2005 er godkendt en række overførsler fra 2005 til 2006 og efterfølgende år Baggrunden for disse tillægsbevillinger er primært de nævnte overførsler af akkumulerede overskud vedrørende de decentraliserede områder, overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb og puljebeløb samt tekniske ændringer. Budgetjusteringerne er nærmere beskrevet i de efterfølgende afsnit. 4.1 Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder - rammeopgørelsen Efterfølgende tabel viser resultatet for de skattefinansierede decentraliserede områder for 2005 samt områdernes akkumulerede nettoopsparing. Som det ses af tabellen, har de skattefinansierede områder en akkumuleret opsparing på i alt 330 mio. kroner ultimo I forhold til status ultimo 2004 er der sket en stigning i områdernes opsparing inkl. forrentning på 25 mio. kroner. Herudover er der foretaget statuskorrektioner på i alt 131 mio. kr. bl. a. som følge af afskrivning af daginstitutionsområdets og folkeskoleområdets oparbejdede gæld. Dette skyldes bl. a., at ældreområdet, folkeskoleområdet og fritids- og kulturområdet har haft betydelige overskud i Resultat for de decentraliserede områder samt status ultimo kr. Status Ultimo 2004 Statuskor rektioner m.v. Overskud i 2005 inkl. Forrentning Status Ultimo Socialområdet, administration Socialområdet, Serviceramme Arbejdsmarkedsområdet, administration Arbejdsmarkedsområdet, serviceudgifter Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 9 af 19

10 Resultat for de decentraliserede områder samt status ultimo kr. Status Ultimo 2004 Statuskor rektioner m.v. Overskud i 2005 inkl. Forrentning Status Ultimo Arbejdsmarkedsområdet, overførselsudgifter Administration m.v., Mag. 1. Afd Daginstitutioner Kommunal Tandpleje Sundhedstjeneste Vejvæsen Vej- og kloakvedligeholdelsen Brand- & Redningsvæsen Bolig- & Ejendomsforvaltningen Naturforvaltningen Administration m.v., Mag. 2. Afd Sundhed og omsorg Sundhed og omsorg, K.B.-bev Administration m.v., Mag. 3. Afd Folkeskoler Sprogcentret Folkeskoler, K.B.-bevillinger Fritidsfaciliteter Folkebiblioteksvæsen Folkebiblioteksvæsen, K.B.-bev Århus Symfoniorkester Musikhuset Administration m.v., Mag. 4. Afd Skatteforvaltningen Kollektiv Trafik Parkeringskontrol Sekretariatet, Mag. 5. Afd Administration m.v., Borgm. Afd I alt Opsparingen fordelt på institutioner er for sektorene 1.80, 3.31, 4.11 og 4.21 specificeret i bilag 1. Magistratsafdelingerne har tillægsbevillingsmæssigt anmodet om at få overført den væsentligste del af det akkumulerede overskud til 2006 Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 10 af 19

11 og efterfølgende år jf. dog Bemærkninger vedrørende opfølgning på aftalen mellem Regeringen og Kommunernes landsforening for 2006 og behovet for styring af serviceudgifterne i Århus Kommune i Tillægsbevillingerne i denne indstilling er udformet i overensstemmelse hermed. Ved opgørelsen af rammerne for 2005 er indarbejdet en række rammeændringer af teknisk karakter f. eks. som følge af efterreguleringer og lignende. Rammeændringerne er resumeret i efterfølgende oversigt: Tekst Rammeændring i kr. - Magistratens 1. Afdeling Magistratens 2. Afdeling Magistratens 3. Afdeling Magistratens 4. Afdeling Magistratens 5. Afdeling Borgmesterens Afdeling Overførsler i alt Hertil kommer, at sektorernes primosaldi for 2006 korrigeres med netto -12,0 mio. kr. vedrørende en række forhold, som det af regnskabstekniske årsager ikke har været hensigtsmæssigt at indregne som rammeændringerne i 2005 samt, at der er overført 60 mio. kr. af den akkumulerede opsparing pr. ultimo 2005 vedrørende sektor 3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede til en reserve vedrørende diverse initiativer indenfor ældreområdet. Specifikation af de bagvedliggende rammereguleringer og primoreguleringer er vedlagt originalsagen. Overskridelser af overførselsadgangen/opsparingsmaksimum m.v. I henhold til de generelle rammer og vilkår for decentralisering i Århus Kommune har de skattefinansierede decentraliserede områder mulighed for at overføre over- og underskud til de efterfølgende år. Opsparingen eller låntagningen er på årsbasis generelt begrænset til +/- 10 % af områdernes ramme, dog således at låntagningen for de store serviceområder er begrænset til 5 % af rammen. Akkumuleret må områderne generelt have en opsparing på 20 % af rammen. I 2005 har der på enkelte områder været overskud/akkumuleret opsparing, som overstiger de fastlagte maksimumsgrænser. Der foreslås i relation hertil følgende disponering af den opsparing, som overskrider de fastlagte udsvingsgrænser væsentligt: Sektor 0.31 Administration m.v., Borgmesterens Afdeling: Indenfor Borgmesterens Afdelings ramme til administration m.v. Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 11 af 19

12 er der en overskridelse af den maksimale akkumulerede opsparing på 21,0 mio. kr., som primært kan henføres til ikke-rammekorrigerede overførsler vedrørende de tværkommunale puljer/indsatsområder Erhvervspuljen, IT-Puljen og IT-Kontoen. Da der er tale om overskridelser, som hovedsageligt er en følge af forskydninger af udgifter mellem årene, foreslås, at disse områders fulde opsparing overføres til anvendelse i de efterfølgende år. Det foreslås endvidere, at 11,0 mio. kr. af den akkumulerede opsparing vedrørende IT-Kontoen overføres til en reserve til senere udmøntning. Sektor 5.81 Administration m.v., Magistratens 5 Afdeling: Sektorens akkumulerede opsparing ved udgangen af 2005 udgjorde 1,4 mio. kr. I lighed med tidligere år overskrides maksimumgrænsen for akkumuleret opsparing. Det skyldes blandt andet, at sektorens opsparing til engangsudgifter i forbindelse med magistratsreform og strukturreform ikke er afholdt i 2005, men først afholdes i de nye magistratsafdelinger i 2006 og senere. Det samlede tilgodehavende foreslås som følge heraf overført til de afdelinger, hvortil sektorens budget er fordelt jævnfør beslutning i Magistraten 27. juni Tilgodehavendet er i forbindelse med magistratsreformen aftalt fordelt mellem tre magistratsafdelinger med samme andele som sektorens budget er fordelt. Det giver følgende fordeling af tilgodehavendet: Til Teknik og Miljø 0,4 mio. kr., til Kultur og Borgerservice 0,4 mio. kr. og til Børn og Unge 0,6 mio. kr. Supplerende bemærkninger vedrørende de decentraliserede områder Vedrørende de decentraliserede områder skal bemærkes følgende i relation til regnskabet for 2005: Sektor 1.02 Tilbud til familier og handicappede: Sektoren havde i 2005 et underskud på 21,1 mio. kr. Det skal bemærkes, at underskuddet ligger langt under de årlige udsvingsgrænser på 88,8 mio. kr., samt at det akkumulerede underskud på 1,5 mio. kr. ligeledes ligger langt under det maksimalt tilladte akkumulerede underskud, som er på 177,6 mio. kr. Sektor 1.43 Arbejdsmarkedsområdet, styrbare budgetgaranterede udgifter: Sektoren havde i 2005 et underskud på 16,1 mio. kr. Det skal bemærkes, at området er budgetgaranteret, så merudgifterne indenfor området i 2005 forventes alt andet lige delvist kompenseret via en efterregulering af de generelle tilskud i Sektor 3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede: Det skal bemærkes, at magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har omprioritert indenfor den samlede ramme, så der tildeles plejeboligerne et permanent højere budget på årligt 21 mio. kr., hvilket svarer til ca. 60 stillinger. Sektor 5.41 Busdrift og Handicapkørsel: For busdriften og Handicapkørsel er der ultimo 2005 et samlet tilgodehavende i Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 12 af 19

13 kommunekassen på 9,8 mio. kr., hvilket svarer til en opsparingsprocent på 6,8 %. Af overskuddet søges et beløb på 2,1 mio. kr. overført til Beløbet vedrører projekter, det ikke var muligt at gennemføre i Det resterende tilgodehavende i kommunekassen henstår til en sikring af økonomien for busdriften og handicapkørsel. Pr. 1. januar 2007 overdrages busdriften, herunder Trafikselskabet og Busselskabet samt handicapkørsel til et kommende trafikselskab. Det foreslås på den baggrund, at der i forbindelse med regnskab 2006 når der er klarhed over overskuddets størrelse vil blive taget stilling til anvendelsen af overskuddet i den kollektive trafik. 4.2 Regnskabsresultatet for de takstfinansierede områder. De takstfinansierede områders regnskabsresultat for 2005 er resumeret i nedenstående oversigt: Resultat for de takstfinansierede områder samt ønskede overførsel til 2005 og efterfølgende år kr. Merforbrug i forhold til budget 2005 Drift Anlæg I alt Afv. i forhold til ajourført budget Samlet overførsel til efterfølgen de år *) Sektor 2.30 Spildevandsanlæg Sektor 5.10 Århus Kommunale Værker I alt (-) angiver nettomindreudgifter/nettomerindtægter. *) I forhold til ajourført budget. De takstfinansierede områder har samlet set haft nettomindreudgifter i forhold til budgettet for 2005 på 312 mio. kr. I forhold til det ajourførte budget er der nettomindreudgifter på 144 mio kr. En del af den samlede forbedring i 2005 overføres til 2006 og efterfølgende år som merudgifter/mindreindtægter i disse år. Forbedringen i 2005 har nedbragt de takstfinansierede områders nettogæld til det skattefinansierede område tilsvarende. Det indebærer, at det ultimo 2005 kun er renovationsområdet der har gæld til det skattefinansierede område, mens de øvrige forsyningsområder har betydelige tilgodehavender. Det skal bemærkes, at de takstfinansierede områderne styres på, om de planer Byrådet godkender (primært i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet) for afvikling af deres mellemværender med det skattefinansierede område overholdes. Det skal endvidere bemærkes, at opfølgningen herpå sker i forbindelse med den løbende ajourføring af områdernes budgetter og i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 13 af 19

14 4.3 Tillægsbevillinger på drifts- og anlægsområdet i 2006 og efterfølgende år som følge af regnskabsresultatet for 2005 på de ikke-decentraliserede områder og på anlægsområdet Styrbare ikke-decentraliserede områder under drift Byrådet har vedtaget, at overskridelser af det ajourførte budget på de styrbare ikke-decentraliserede områder skal modregnes i efterfølgende år eller indenfor de decentraliserede områder. For hovedparten af de styrbare driftsudgifter, som er omfattet af en decentraliseringsordning, sker denne modregning via den årlige overførsel af over- og underskud jf. afsnit 4.1. På de styrbare ikke-decentraliserede områder er der samlet nettomindreudgifter på 3,8 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget i Ikke-styrbare områder under drift Byrådet har vedtaget, at budgetafvigelser på et ikke-styrbart ikkebudgetgaranterede område skal finansieres indenfor det ikke-styrbare område under ét, og hvis dette ikke kan lade sig gøre indenfor det styrbare område. I relation hertil opsamles budgetafvigelser på det ikke-styrbare område på reservekontoen. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen vurderes, om der skal optages mindreudgiftsreserver som følge af afholdte merudgifter på de ikke-styrbare områder. I regnskab 2005 er der i alt ufinansierede nettomerudgifter indenfor de ikke-styrbare serviceområder på 20,2 mio. kr. og ufinansierede nettomerudgifter indenfor de ikke-styrbare overførselsområder på 17,9 mio. kr. Ifølge Århus Kommunes økonomiske styringsprincipper skal byrådet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen forholde sig til, hvordan disse merudgifter finansieres. I regnskabet for 2005 svarer merudgifterne på de ikke-styrbare områder på sammenlagt 38,1 til et mindreudgiftskrav i form af en evigtvarende forrentning på 1,5 mio. kr. Modsvarende har der på en række områder været mindreudgifter bl. a. vedrørende udmøntning af reserver og vedrørende finansielle tilskud. På baggrund heraf foreslås, at der ikke optages et sparekrav svarende til en forrentning af merudgifterne på de ikke-styrbare områder i 2005 til udmøntning i de efterfølgende år. Tekniske ændringer vedrørende drift og anlæg Efter aftale med magistratsafdelingerne foreslås en række tillægsbevillinger i form af rent tekniske ændringer i øvrigt vedrørende driftsbudgettet for Disse justeringer vedrører primært tidsforskydning af puljebeløb fra 2005 til Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 14 af 19

15 På anlægsområdet, der som hovedregel ikke er omfattet af decentraliseringen, er der i visse tilfælde afvigelser i form af mer-/mindreforbrug af rådighedsbeløb i forhold til de ajourførte rådighedsbeløb for 2005 som følge af tidsforskydning m.v. Disse tidsforskydninger foreslås overført til eller modregnet i 2006 efter aftale med magistratsafdelingerne. Det samlede forslag til tillægsbevillinger i form af nettomerudgifter på de ikke-decentraliserede drifts- og anlægsområder for 2006 og efterfølgende år, som ikke allerede er indregnet budgetmæssigt i forbindelse med tidligere indstillinger, er specificeret på magistratsafdelingsniveau i følgende oversigt: Tekst Overført til kr. - Magistratens 1. Afdeling Magistratens 2. Afdeling Magistratens 3. Afdeling Magistratens 4. Afdeling Magistratens 5. Afdeling Borgmesterens Afdeling *) #) Renter og finansiering Overførsler i alt En detaljeret specifikation af forslagene til budgetjusteringer er vedlagt originalsagen. Det fremgår af specifikationen, at der vedrørende anlægsbudgetterne er foreslået justeringer både af anlægsrådighedsbeløb og af anlægsbevillinger. Tekniske ændringer vedrørende reservekontoen Ved opgørelse af de økonomiske konsekvenser af regnskab 2005 for 2006 og efterfølgende år forudsættes i lighed med for 2004 en permanent udskydelse af forbrug af opsparing på de decentraliserede områder og af rådighedsbeløb til anlæg på i alt 400 mio. kr. De afsatte budgetreserver i relation hertil foreslås justeret i overensstemmelse hermed. 4.4 Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter og afrapportering om uafsluttede anlægsprojekter. Afsluttede KB-bevillinger o.l. Ifølge procedure for aflæggelse af anlægsregnskaber aflægges der anlægsregnskab for KB- bevillinger o.l. i forbindelse med byrådets behandling af regnskabet for Ultimo 2005 var der i alt 72 KB-bevillinger o.l., der skal aflægges anlægsregnskab for. I forbindelse med fremsendelsen af regnskabsmaterialet har magistratsafdelingerne fremsendt anlægsregnskaber for disse KB-bevillinger (vedlagt originalsagen). Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 15 af 19

16 Regnskabsresultatet for disse KB-bevillinger er resumeret i følgende oversigt: Tekst Ajourført budget i 2005 Forbrug i kr. - Afvigelse R/Aj. B i alt KB-bevillinger i alt i 2005: Udgifter Indtægter Det i 2005 realiserede mindreforbrug søges for størstedelens vedkommende overført til 2006 jf. bemærkningerne vedrørende overførsler af rådighedsbeløb. Ifølge proceduren for aflæggelse af anlægsregnskaber revideres ovennævnte KB-bevillinger i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for Økonomisystemet indeholder en række anlægsarbejder, som hverken er tilknyttet anlægsbevilling eller rådighedsbeløb, f. eks. fordi rådighedsbeløbene er overført til andre anlægsarbejder. Baggrunden herfor er dels behovet for afsættelse af budgetbeløb til planlagte anlægsprojekter, dels afsættelse af anlægsrammer og anlægsreserver. Sådanne projekter foreslås afsluttet teknisk på samme måde som KB-Bevillingerne. Øvrige anlægsregnskaber Byrådet har tidligere vedtaget, at anlægsregnskaber generelt behandles og godkendes i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2005 aflægges som følge heraf anlægsregnskab for 96 anlægsarbejder, som er afsluttet i løbet af regnskabsåret 2005 (anlægsregnskaberne er vedlagt originalsagen). Den samlede økonomi i de anlægsregnskaber, som afsluttes i forbindelse med regnskabet for 2005 er resumeret i nedenstående oversigt: Tekst U/ I Bevilling Forbrug Afvigelse Afvigelse (%) kr. Anlægsregnskaber som afsluttes i forbindelse med regnskab 2005 i alt U ,6% I ,7% Mindreforbrug i 2005 overføres generelt til 2006 jf. bemærkningerne vedrørende overførsler af rådighedsbeløb. Borgmesterens Afdeling har vurderet de fremsendte anlægsregnskaber, og har ikke haft bemærkninger hertil. Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 16 af 19

17 4.5 Status vedrørende anlægsregnskaber I forbindelse med aflæggelsen af regnskabet har magistratsafdelingerne indsendt redegørelser over de anlægsbevillinger, der endnu ikke er aflagt anlægsregnskab for. Borgmesterens Afdeling har gennemgået det indsendte materiale og har ingen væsentlige bemærkninger hertil. 5. Øvrige forhold vedrørende regnskabet for Uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Det fremgår af bemærkningerne til regnskabet, at der i 2005 samlet er foretaget afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender på i alt 16 mio. kr. Afskrivningerne vedrører primært sociale restancer (primært kontanthjælp imod tilbagebetaling med 7 mio. kr.), rente- og afdragsfri lån og Århus Sporvejes kontrolafgifter. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Århus Sporvejes afskrivninger indgår i decentraliseringsordningen. Det skal endvidere bemærkes, at Århus Kommunes afskrivningspraksis er nærmere belyst i en budgetanalyse, som blev forelagt Byrådet medio august Budgetanalysen er tilgængelig i Håndbøger fra Borgmesterens Afdeling, håndbogen om økonomi, afsnit 6.05 Regnskabsrelaterede analyser og redegørelser o.l. Der er registreret kassedifferencer (underskud) på under 0,1 mio. kr. Der henvises i øvrigt til regnskabsbemærkningerne, som indeholder en specifikation af ovennævnte forhold på forvaltningsniveau. 5.2 Særlige forhold i regnskab 2005 Magistratens 3. Afdelings beregning af fritvalgspriser for 2005 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har den 10. april 2006 fremsendt notatet "Priser på pleje og praktisk hjælp - regnskab 2005". Notatet er medtaget som et bilag til regnskabet for Det følger af den almindelige procedure for regnskabsaflæggelsen, at beregningen først godkendes endeligt med revisionens godkendelse af regnskabet for 2005 og indstillingen herom, som forelægges byrådet i september Magistratens 3. Afdelings køb/salg af pladser Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har i 2005 en nettomindreudgift på køb/salg af pladser på 6,3 mio. kr. Overskuddet indebærer, at afdelingen både kompenseres via budgetmodellen og via betalingen fra andre kommuner. Afdeling havde samtidig en nettomindreudgift på ca. 5 mio. kr. i 2004 og kan ligeledes forvente en mindreudgift i Det skal bemærkes, at Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har medtaget området som et forslag til prioriteringskataloget med en besparelse på 6 mio. kr. årligt. Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 17 af 19

18 5.3 Øvrige forhold med relation til regnskab 2005 Revisionsberetning vedrørende selskabsskatteområdet Ernst & Young har fremsendt beretning nr. 4 vedrørende revision af selskabsskatteområdet i Revisionsberetningen er vedlagt originalsagen. Revisionen af området har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionens side. 6. Beslutningspunkter På baggrund af bemærkningerne til regnskabsaflæggelsen for 2005 indstilles: At De i regnskab 2005 konstaterede afvigelser på bevillingskonti godkendes. At De skattefinansierede decentraliserede områders akkumulerede resultat for 2005 godkendes. At De takstfinansierede områders regnskabsresultat godkendes. At De beskrevne budget- og rammeændringer gennemføres. At Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender på i alt 16 mio. kr. samt kassedifferencer (underskud) på i alt 0,1 mio. kr. godkendes. At De øvrige anførte korrektioner, henstillinger m.v. vedrørende regnskab 2005 godkendes. At Revisionsberetningen vedrørende selskabsskatteområdet godkendes. At De i relation til overholdelse af den udmeldte budgetramme for 2006 foreslåede justeringer af budget 2006 og proceduren herfor godkendes. Vedlagt: 1. Regnskab Regnskabsbemærkninger Regnskabsredegørelse Bilag: 1. Oversigt over opsparing på institutionsniveau på udvalgte områder. Vedlagt originalsagen: 1. Beretning nr. 4 vedrørende revision af selskabsskatteområdet for perioden 1. januar til 31. oktober Oversigt over tillægsbevillinger som foreslås godkendt med regnskab 2005 Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 18 af 19

19 3. Oversigt over rammeændringer som foreslås godkendt med regnskab K.B.-bevillinger 5. Anlægsregnskaber. Nicolai Wammen / Niels Vad Sørensen Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 19 af 19

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Den 9. maj 2007 Århus Kommune

Den 9. maj 2007 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. maj 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2006 1. Resume Regnskabet for 2006 viser et overskud på det skattefinansierede

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2160 Jour. nr.: Ref.: HS/JT Vedrørende

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 26. november 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Indstilling Magistraten i Århus

Indstilling Magistraten i Århus Indstilling Magistraten i Århus Til Århus Byråd Borgmesterens Afdeling Den 6. august 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Forslag til årsbudget for 2008 samt budgetoverslag for

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Bilag 5: Regnskabsmæssige forhold til godkendelse og/eller orientering. A: Økonomiske forhold vedrørende regnskabet for 2013. Den 8.

Bilag 5: Regnskabsmæssige forhold til godkendelse og/eller orientering. A: Økonomiske forhold vedrørende regnskabet for 2013. Den 8. Den 8. maj 2014 Aarhus Kommune Bilag 5: Regnskabsmæssige forhold til godkendelse og/eller orientering Borgmesterens Afdeling A: Økonomiske forhold vedrørende regnskabet for 2013 B5.1 Uerholdelige tilgodehavender

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. oktober 2015 regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Aarhus Kommune. Regnskab

Aarhus Kommune. Regnskab Aarhus Kommune for 2013 Aarhus Kommune for 2013 Indholdsfortegnelse RESULTATOPGØRELSE... BALANCE (hovedfunktionsniveau)... LEDELSESPÅTEGNING... REVISIONSPÅTEGNING... VII XI XII XIII FORORD... XIX GENERELLE

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 130 - Ejendomsforvaltningen 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 250 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014. Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet

Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet 1 Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet Indledning Det samlede dagtilbudsområde i Børn og Unge-afdelingen havde ved udgangen af 2003 en gæld på 34,7 Det forventede regnskab for 2004

Læs mere

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Indstilling. Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance og overdragelsesaftale. 1. Resume

Indstilling. Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance og overdragelsesaftale. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. december 2009 Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance og overdragelsesaftale Økonomiområdet Teknik

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. 2. budgetopfølgning for budget 2018 d. 3.8.2018 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.

Læs mere

På den ikke-decentraliserede drift forventes en merudgift på 1,4 mio. kr., primært som følge af udgifter til Udbetaling Danmark.

På den ikke-decentraliserede drift forventes en merudgift på 1,4 mio. kr., primært som følge af udgifter til Udbetaling Danmark. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur Dato 7. november 2016 og Borgerservice 1. Resumé Kultur har opgjort forventningerne til regnskabet for 2016. På den decentraliserede drift forventes

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Forslag. Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009

Forslag. Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009 2007/2 LSF 174 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-2400-54 Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2015 Forventet regnskab Korrigeret budget Budget 2015 Det skattefinansierede

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen.

1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 1. september 2014 Forslag til budget 2015-2018 1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

Indstilling om diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2015

Indstilling om diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 20. april 2016 Indstilling om diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2015 1. Resume I indstillingen Aarhus

Læs mere

Aarhus Kommune. Regnskab

Aarhus Kommune. Regnskab Aarhus Kommune Regnskab for 2014 Aarhus Kommune Regnskab for 2014 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 4 Balance (hovedfunktionsniveau)... 6 Ledelsespåtegning... 7 Revisionspåtegning... 8 Forord...

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med

Læs mere

Dagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2016 for Børne- og Undervisningsudvalgets område

Læs mere

Principper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Allerød Kommune August 2018 Indledning Allerød Kommune er med en bruttoomsætning på mere end 2 mia. kr. og mere end 1.800

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på drift og 61,3 mio. kr. på anlæg. Samlet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere