Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 17. maj 2006 Århus Kommune"

Transkript

1 Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede område der er 47 mio. kr. større end forventet ved budgetlægningen. Den finansielle egenkapital er inkl. statusreguleringer opgjort til -448 mio. kr. ultimo 2005, hvilket stort set svarer til forudsætningerne for budget Heri er bl. a. indregnet effekten af afskrivningen af daginstitutions- og skoleområdets akkumulerede gæld pr. primo 2005 med sammenlagt 213 mio. kr. Set i forhold til de seneste forudsætninger for 2005 og efterfølgende år i budgettet for medfører regnskabsresultatet for 2005 opgjort medio april 2006 ikke nogen ændring af forventningerne til Århus Kommunes økonomiske situation - bortset fra den forværring af den finansielle egenkapital, der følger af afskrivningen af daginstitutions- og skoleområdets akkumulerede gæld pr. primo Beslutningen om at afskrive gælden blev truffet af Byrådet i forbindelse med indstillingen om Århus Kommunes regnskab for 2004 af 1. juni Beslutningen, som havde baggrund i et ønske om, at områderne kunne indgå gældfrie i den nye magistratsstruktur indebar, at sektorerne fik en gældseftergivelse imod, at den samlede fremtidige ramme til områderne blev nedjusteret således, at gældseftergivelsen samlet set er finansielt neutral for kommunen. Konsekvensen af nedskrivningen af gælden er at decentraliseringsordningernes tilgodehavender forøges tilsvarende og dermed den væsentligste årsag til, at kommunens finansielle egenkapital forværres med 248 mio. kr. Det skal hertil bemærkes, at også strukturreformen indebærer, at der vil ske store forskydninger bl. a. som følge af likviditetstræk (betalinger) til amtet/regionen i forbindelse med overdragelse af aktiver til Århus Kommune samt betalinger til trafikselskabet der modsvares af fremtidige indtægter for leje af garageanlæg m.v. I forbindelse med budgetlægningen for skønnes der på den baggrund behov for at se de nævnte ændringer i en helhed - herunder at revurdere målsætningen og niveauet for den fremtidige udvikling i den finansielle egenkapital. Rådhuset 8000 Århus C Sagsnummer M0/2006/01831 Sagsbehandler Helge Skriver Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005

2 Regnskabsresultatet for 2005 skal ses i sammenhæng med overførsel af bevilgede udgifter mellem årene. På drifts- og anlægsområdet overføres bevilgede men endnu ikke forbrugte nettoudgifter fra et år til et andet. Sådanne overførsler er en konsekvens af de bevillingsprincipper Århus Kommune anvender. Borgmesterens Afdeling indstiller, at Byrådet i forbindelse med godkendelsen af regnskabet for 2005 godkender en række budget- og rammejusteringer m.v. i 2006 og efterfølgende år. Baggrunden herfor er primært overførsler af akkumuleret overskud vedrørende de decentraliserede områder, overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb og puljebeløb samt tekniske ændringer jf. afsnit 4. På baggrund af de af Regeringen udmeldte budgetrammer for 2006 foreslås budgettet for 2006 på serviceområderne tilpasset den udmeldte ramme for Århus Kommune med henblik på at minimere risikoen for, at Århus Kommunes statstilskud kan blive reduceret i 2007 som følge af en evt. overskridelse af den samlede budgetramme for kommunerne under et. Herudover indstiller Borgmesterens Afdeling en række tekniske ændringer vedrørende diverse økonomirelaterede forhold til Byrådets godkendelse på baggrund af regnskabet for 2005 jf. afsnit 5. Regnskabsresultatet for 2005 er uddybende beskrevet i regnskabsmaterialet og resumeret i en regnskabsredegørelse. 2. Tidligere beslutninger Ifølge regulativet for Århus Kommunes kasse- og regnskabsvæsen og hertil relaterede instruktioner påhviler det kommunens institutioner at udarbejde regnskabsforklaringer til det afsluttede regnskab. I regnskabsforklaringerne skal følgende forhold belyses: Overholdelsen af budgettet - herunder forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab. Opfyldelsen af de opstillede mål og delmål - herunder baggrunden for manglende målopfyldelse. For decentraliserede områder belyses endvidere baggrunden for og planlagt anvendelse af over-/underskud. Herudover indeholder regnskabet og sektorernes regnskabsforklaringer en række afrapporteringer vedrørende afsluttede projekter, opgaver og lignende. Såfremt der ikke i løbet af regnskabsåret er meddelt tillægsbevilling til konstaterede afvigelser, skal disse søges godkendt af Byrådet i forbindelse med godkendelsen af regnskabet. 3. Beskrivelse af indstillingen Regnskabsmaterialet Magistratsafdelingerne har aflagt regnskab for regnskabsåret 2005 for de sektorer, som de er ansvarlige for. Regnskabsresultatet for 2005 er Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 2 af 19

3 beskrevet i regnskabet, i regnskabsbemærkningerne og i en regnskabsredegørelse. Det skal bemærkes, at regnskabet er aflagt i forhold til den magistratsstruktur, som har været gældende i byrådsperioden 2002 til De trykte regnskabsbemærkninger, som fremsendes sammen med denne indstilling, indeholder en beskrivelse af sektorernes indhold og afgrænsning, opfølgning på mål og et økonomisk resumé. Der foreligger derudover uddybende regnskabsbemærkninger for de enkelte sektorer. Heri indgår en opgørelse af og efter behov en uddybende beskrivelse af afvigelser mellem budget og regnskab samt en specifikation af de enkelte rammeopgørelser på de decentraliserede områder. Disse regnskabsbemærkninger er fremlagt på byrådets læseværelse samt elektronisk tilgængelige i Håndbøger fra Borgmesterens Afdeling, håndbogen om økonomi, afsnit 6.01 Regnskab 2005 og på Århus Kommunes hjemmeside. Nøgletal Århus Kommunes økonomi beskrives ved hjælp af en række nøgletal. Overskuddet viser årets resultat på de skattefinansierede områder. De decentraliserede områders regnskabsresultat indgår som en del af overskuddet. En reduktion af overskuddet i forhold til budgettet kan bl.a. skyldes forbrug af udgifter overført fra tidligere år. Den finansielle egenkapital er tilsvarende et udtryk for det skattefinansierede områdes finansielle nettoformue, og de årlige ændringer i den finansielle egenkapital svarer stort set til overskuddet. Den langsigtede udvikling i kommunens økonomi beskrives ved hjælp af den finansielle egenkapital. Ved vurderingen af de langsigtede konsekvenser af regnskabsresultatet tages udgangspunkt i de senest offentliggjorte skøn, som på nuværende tidspunkt medio maj 2006 er budget 2006 til Regnskabets hovedtal Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede område der er 47 mio. kr. større end forventet ved budgetlægningen. Den finansielle egenkapital er inkl. statusreguleringer opgjort til -448 mio. kr. ultimo 2005, hvilket stort set svarer til forudsætningerne for budget Heri er bl. a. indregnet effekten af afskrivningen af daginstitutions- og skoleområdets akkumulerede gæld pr. primo 2005 med sammenlagt 213 mio. kr. Bag den i sig selv beskedne forværring ligger en lang række betydelige bruttoafvigelser. En del af bruttoafvigelserne i 2005 skal ses i lyset af forbrug af bevillinger overført fra tidligere år og overførsel af uforbrugte bevillinger til efterfølgende år. Hertil kommer betydelige merudgifter indenfor de budgetgaranterede og ikkestyrbare udgiftsområder og væsentlige mindreindtægter vedrørende renter. Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 3 af 19

4 De væsentligste årsager til nettoforværringen af det budgetterede underskud er følgende modsat rettede forhold: Områder med nettomerudgifter: Driftsudgifterne på de skattefinansierede områder blev 91 mio. kr. større end budgetteret. Heraf udgør merudgifter på de decentraliserede områder ca. 53 mio. kr. og merudgifter på de ikkestyrbare udgiftsområder - herunder på de budgetgaranterede områder - ca. 38 mio. kr. Nettobidraget til momsudligningsordningen blev 5 mio. kr. større end budgetteret som følge af diverse efterreguleringer. Nettorenteindtægterne blev 18 mio. kr. mindre end budgetteret bl. a. som følge af et lavere renteniveau end forudsat ved budgetlægningen. Indtægterne vedrørende generelle tilskud blev 4 mio. kr. mindre end budgetteret. Indtægterne vedrørende skatter blev 1 mio. kr. mindre end budgetteret. Områder med nettomindreudgifter: Anlægsudgifterne på de skattefinansierede områder blev 61 mio. kr. lavere end budgetteret primært som følge af nettomerindtægter vedrørende jordforsyningsområdet, hvor et mersalg af jord i 2005 forudsættes at medføre tilsvarende udgifter til jordkøb i de efterfølgende år. Udgifterne vedrørende finansielle tilskud blev 11 mio. kr. lavere end budgetteret bl. a. som følge af mindreudgifter vedrørende betaling af forfaldne frigørelsesafgifter. Set i forhold til de seneste forudsætninger for 2005 og efterfølgende år i budgettet for medfører regnskabsresultatet for 2005 opgjort medio april 2006 ikke nogen ændring af forventningerne til Århus Kommunes økonomiske situation - bortset fra den forværring af den finansielle egenkapital, der følger af afskrivningen af daginstitutions- og skoleområdets akkumulerede gæld pr. primo Beslutningen om at afskrive gælden blev truffet af Byrådet i forbindelse med indstillingen om Århus Kommunes regnskab for 2004 af 1. juni Beslutningen, som havde baggrund i et ønske om, at områderne kunne indgå gældfrie i den nye magistratsstruktur indebar, at sektorerne fik en gældseftergivelse imod, at den samlede fremtidige ramme til områderne blev nedjusteret således, at gældseftergivelsen samlet set er finansielt neutral for kommunen. Konsekvensen af nedskrivningen af gælden er at decentraliseringsordningernes tilgodehavender forøges tilsvarende og dermed den væsentligste årsag til, at kommunens finansielle egenkapital forværres med 248 mio. kr. Det skal hertil bemærkes, at også strukturreformen indebærer, at der vil ske store forskydninger bl. a. som følge af likviditetstræk (betalinger) til amtet/regionen i forbindelse med overdragelse af aktiver til Århus Kommune samt betalinger til trafikselskabet der modsvares af fremtidige indtægter for leje af garageanlæg m.v. Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 4 af 19

5 I forbindelse med budgetlægningen for skønnes der på den baggrund behov for at se de nævnte ændringer i en helhed - herunder at revurdere målsætningen og niveauet for den fremtidige udvikling i den finansielle egenkapital. Overførsler af uforbrugte bevillinger til 2006 og efterfølgende år Nettoforværringen i regnskabet for 2005 på 47 mio. kr. skal ses i sammenhæng med overførsel af bevilgede udgifter mellem årene. På drifts- og anlægsområdet overføres bevilgede men endnu ikke forbrugte nettoudgifter fra et år til et andet. Sådanne overførsler er en konsekvens af de bevillingsprincipper Århus Kommune anvender. Borgmesterens Afdeling indstiller, at Byrådet i forbindelse med godkendelsen af regnskabet for 2005 godkender en række budget- og rammejusteringer m.v. i 2006 og efterfølgende år. Baggrunden herfor er primært overførsler af akkumuleret overskud vedrørende de decentraliserede områder, overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb og puljebeløb samt tekniske ændringer. Af overførslerne er en del tidligere overført fra 2004 til De samlede overførsler af uforbrugte bevillinger vedrørende regnskabet kan resumeres i følgende nettomerudgifter: Overførsler af opsparing vedr. de decentraliserede områder på 330 mio. kr. til 2006 og efterfølgende år. En del af beløbet er indregnet i budgettet for i tidligere indstillinger bl. a. i indstillingen om forventet regnskab pr. ultimo september Andre dele af beløbet indregnes i budgettet for med denne indstilling. Det skal i relation til de omtalte overførsler bemærkes, at 200 mio. kr. af de decentraliserede områders opsparede overskud forudsætningsvist først forventes anvendt udenfor budgetperioden. Overførsel/modregning af diverse drifts- og anlægsudgifter på netto 452 mio. kr. til 2006 og efterfølgende år. En del af beløbet er indregnet i budgettet for i tidligere indstillinger bl. a. i indstillingen om forventet regnskab pr. ultimo september Andre dele af beløbet indregnes i budgettet for med denne indstilling. Det skal i relation til de omtalte overførsler bemærkes, at 200 mio. kr. i form af tidligere bevilgede anlægsudgifter forudsætningsvis først forventes anvendt udenfor budgetperioden. Overførsel af diverse finansielle tilskud på netto 36 mio. kr. til 2006 og efterfølgende år. Beløbet er indregnet i i forbindelse med tillægsbevillinger på et tidligere tidspunkt. Overførsler vedrørende de takstfinansierede områder og ældreboligområdet på sammenlagt 170 mio. kr. En del af beløbet er indregnet i budgettet for i tidligere indstillinger bl. a. i indstillingen om forventet regnskab pr. ultimo september Andre dele af beløbet indregnes i budgettet for med denne indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 5 af 19

6 Opfølgning på aftalen mellem Regeringen og Kommunernes landsforening for 2006 Den reviderede aftale I budgetterne for 2006 overskred kommunerne samlet set den aftalte servicevækstramme med ca. 2,2 mia. kr. Regeringen fandt aftaleoverskridelsen uacceptabel og anmodede derfor kommunerne om inden 15. februar 2006 at gennemgå og tilpasse budgetterne med henblik på at bringe dem i overensstemmelse med aftalen. Århus Kommune skal på denne baggrund reduceret de budgetterede serviceudgifter i 2006 med i alt 93 mio. kr. Budgetreduktionen har karakter af en tvungen opsparing, idet afdelingernes rammer ikke er ændret i forbindelse med budgettilpasningen. Desuden har man via en reserveopsamling neutraliseret effekten af overførte serviceudgifter fra 2005 til 2006 på i alt 80 mio. kr. Reserveopsamlingen afspejler en forudsætning om, at et lige så stort beløb overføres fra 2006 til Efter genåbningen af kommunernes budgetter er aftaleafvigelsen nu nedbragt til ca. 500 mio. kr. Regeringen har i første omgang valgt at acceptere denne aftaleoverskridelse med henvisning til, at den kan tilskrives særlige engangsudgifter i tilknytning til kommunalreformen og skatteopgavens overflytning til staten. Der vil derfor ikke ske en reduktion af statstilskuddet til kommunerne på baggrund af de nye budgetter. Regeringen har imidlertid tilkendegivet, at den vil foretage modregning i bloktilskuddet for 2007 i kommuner med budgetoverskridelser, såfremt de revisionsgodkendte regnskaber for 2006 set under ét overskrider det nye budgetniveau for serviceudgifterne opgjort eksklusive tillægsbevillinger, som vedrørende overførsler af mindreforbrug f. eks. i form af opsparing på de decentraliserede områder fra 2005 til Det fremgår af et fremsat lovforslag, at en eventuel bloktilskudsreduktion fordeles i samme forhold som kommunernes indbyrdes overskridelse af budgettet. Den enkelte kommune vil dermed i værste fald miste indtægter svarende til kommunens overskridelse af det revurderede budget. Hvis nogle kommuner har afholdt færre serviceudgifter end budgetteret, vil "aftalebrydere" slippe med indtægtsreduktioner, der er noget mindre end deres individuelle overskridelser. Da regeringen ser indikationer på, at nogle kommuner blot har omkonteret udgifter fra drift til anlæg, uden der er aftalemæssigt grundlag herfor, vil kommunerne samtidig blive pålagt i tilknytning til regnskabsaflæggelsen for 2006 at udarbejde: En særlig revisionspåtegnet redegørelse for konteringen af drift og anlæg. En revisionspåtegnet opgørelse af serviceudgifterne i regnskabet for Behovet for Styring af serviceudgifterne i Århus Kommune i 2006 Den nye aftaleopfølgning og eventuelle økonomiske sanktion på baggrund af regnskab 2006 nødvendiggør et særligt lokalt fokus på serviceudgifterne i Regnskabet for Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 6 af 19

7 Århus Kommunes budgetlægning har siden Budgettet for 1999 indeholdt et systematisk fokus på serviceudgifterne og overholdelse af servicevækstrammen. I de øvrige kommuner har der ikke været samme fokus på overholdelse af de aftalte vækstrammer. Det har betydet, at der på landsplan typisk har været overskrivelser af den aftalte vækstramme budgetmæssigt og regnskabsmæssigt. Regeringen har hidtil alene fokuseret på udviklingen fra ét budget til det næste. I forbindelse med Regeringens opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2006 har man imidlertid flyttet fokus til også at gælde udviklingen i regnskabet for 2006 set i forhold til det reviderede budget for Det fremsatte lovforslag fastlægger den tekniske opgørelse af den serviceramme, som regnskab 2006 ikke må overskride på følgende måde: "De budgetterede serviceudgifter vil blive opgjort som serviceudgifterne i kommunernes vedtagne budgetter, som offentliggjort af Danmarks Statistik i januar 2006, korrigeret for tillægsbevillinger og pålæg om besparelser, som indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet i februar Såfremt det fremgår af indberetningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at en del af de indberettede tillægsbevillinger vedrører overførsel af uforbrugte bevillinger (f. eks. i form af overførsel af opsparing på de decentraliserede områder) fra 2005 til 2006, vil disse tillægsbevillinger ikke indgå i opgørelsen af serviceudgifterne i det reviderede budget". Kommunen vil altså undgå økonomiske sanktioner, såfremt serviceudgifterne i regnskab 2006 ikke overstiger det reviderede budget for 2006, som indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet i februar og korrigeret for overførsel af uforbrugte bevillinger. Efterfølgende tabel viser det revurderede budget for 2006, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet på denne vis har beregnet for Århus Kommune. Mio. kr. Revurderet budget 2006 Vedtaget budget 2006 Serviceudgifter i alt 8.609, ,0 Århus Kommunes serviceudgifter i Regnskab 2006 skal med andre ord holdes på eller under 8.609,7 mio. kr., hvis kommunen vil være sikker på at undgå økonomisk sanktion i form af reduceret statstilskud. Initiativer til sikring af styring af serviceudgifterne i 2006 For at sikre, at Århus Kommune overholde de udmeldte rammer for kommunens økonomi og dermed ikke risikere at blive ramt af en reduktion i bloktilskuddene i 2007 som følge af en rammeoverskridelse i 2006 foreslås at der iværksættes følgende initiativer vedrørende regnskab 2006: Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 7 af 19

8 Ansvaret for overholdelsen af det reviderede budget for 2006: De enkelte magistratsafdelings har ansvaret for at overholde de udmeldte rammer i form af reviderede budgetter for Hvis Århus Kommune overskrider den udmeldte udgiftsramme under et, og evt. i forlængelse heraf bliver mødt med en reduktion af statstilskuddet, finansieres reduktionen af de respektive magistratsafdelinger i forhold til deres forholdsmæssige overskridelse af de udmeldte udgiftsrammer. De reviderede budgettet fordelt på magistratsafdelingerne fastlægges ved at deres styrbare udgifter reduceres med forskellen mellem det vedtagne budget for 2006 og det reviderede budget for 2006 i alt 93,3 mio. kr. Reduktionen fordeles proportionalt på magistratsafdelinger i forhold til deres andel af de styrbare serviceudgifter. Det skal bemærkes, at i indstillingen om Prioriteringskataloget fra januar 2006, er følgende princip for fordelingen af reduktionen fastlagt: Denne reduktion foreslås i indstillingen indarbejdet i budgettet for 2006 ud fra sektorernes andel af de samlede styrbare driftsudgifter i Århus Kommune. Reduktionen gennemføres uden reduktion af de decentraliserede områders økonomiske rammer, og har dermed karakter af en form for tvungen opsparing i Opsparingen forbliver i afdelingerne efter de almindelige regler for decentraliseringsordningerne. Håndtering af de forskellige udgiftsområder: På de decentraliserede områder sikres overholdelsen af de udmeldte udgiftsrammer ved, at de pågældende områder pålægges at overholde de udmeldte udgiftsrammer i form af et revideret budget. Konsekvenserne heraf vil være, en tvungen opsparing i 2006, som i forbindelse med regnskab 2006 overføres til forbrug i 2007 og efterfølgende år. I de tilfælde, hvor aktivitetsændringer medfører rammekorrektion f. eks. i form af budgetmodeller eller lignende skal aktivitetsændringen finansieres magistratsafdelingsvist indenfor det reviderede budget og evt. opsparet overskud som følge heraf overføres til forbrug i 2007 og efterfølgende år. På de ikke-styrbare udgiftsområder foreslås, at der fortsat sker en opsamling af evt. merudgifter på reservekontoen til senere finansiering. Der tages stilling til et evt. finansieringsbehov i forbindelse med Byrådets behandling af indstillingerne om forventet regnskab medio september 2006 og medio november 2006 samt ved byrådets behandling af regnskabet for 2006 Tilpasning af budget 2006: For at understøtte magistratsafdelingernes overholdelse af de udmeldte rammer vedrørende regnskab 2006 overføres nettomerudgiftsbevillinger vedrørende 2006 uden rammekorrektion på de styrbare områder til 2007 i forbindelse med Byrådets vedtagelse af regnskabet for Udmøntningen af reserverne vedrørende tilpasning af budgettet for 2006 til den udmeldte ramme for 2006 sker i første omgang til Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 8 af 19

9 de respektive magistratsafdelingers administrationssektorer. De udmøntede beløb kan efterfølgende videreudmøntes i indstillinger til Byrådet f. eks. i indstillingerne om forventet regnskab medio september 2006 og medio november Økonomiske konsekvenser På baggrund af regnskabsresultatet for 2005 foreslås, at Byrådet i forbindelse med godkendelsen af regnskabet vedtager tillægsbevillinger, som indebærer nettomerudgifter i 2006 og efterfølgende år på sammenlagt 143 mio. kr. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der i forbindelse med Byrådets behandling af indstillingen om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo september 2005 den 14. december 2005 er godkendt en række overførsler fra 2005 til 2006 og efterfølgende år Baggrunden for disse tillægsbevillinger er primært de nævnte overførsler af akkumulerede overskud vedrørende de decentraliserede områder, overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb og puljebeløb samt tekniske ændringer. Budgetjusteringerne er nærmere beskrevet i de efterfølgende afsnit. 4.1 Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder - rammeopgørelsen Efterfølgende tabel viser resultatet for de skattefinansierede decentraliserede områder for 2005 samt områdernes akkumulerede nettoopsparing. Som det ses af tabellen, har de skattefinansierede områder en akkumuleret opsparing på i alt 330 mio. kroner ultimo I forhold til status ultimo 2004 er der sket en stigning i områdernes opsparing inkl. forrentning på 25 mio. kroner. Herudover er der foretaget statuskorrektioner på i alt 131 mio. kr. bl. a. som følge af afskrivning af daginstitutionsområdets og folkeskoleområdets oparbejdede gæld. Dette skyldes bl. a., at ældreområdet, folkeskoleområdet og fritids- og kulturområdet har haft betydelige overskud i Resultat for de decentraliserede områder samt status ultimo kr. Status Ultimo 2004 Statuskor rektioner m.v. Overskud i 2005 inkl. Forrentning Status Ultimo Socialområdet, administration Socialområdet, Serviceramme Arbejdsmarkedsområdet, administration Arbejdsmarkedsområdet, serviceudgifter Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 9 af 19

10 Resultat for de decentraliserede områder samt status ultimo kr. Status Ultimo 2004 Statuskor rektioner m.v. Overskud i 2005 inkl. Forrentning Status Ultimo Arbejdsmarkedsområdet, overførselsudgifter Administration m.v., Mag. 1. Afd Daginstitutioner Kommunal Tandpleje Sundhedstjeneste Vejvæsen Vej- og kloakvedligeholdelsen Brand- & Redningsvæsen Bolig- & Ejendomsforvaltningen Naturforvaltningen Administration m.v., Mag. 2. Afd Sundhed og omsorg Sundhed og omsorg, K.B.-bev Administration m.v., Mag. 3. Afd Folkeskoler Sprogcentret Folkeskoler, K.B.-bevillinger Fritidsfaciliteter Folkebiblioteksvæsen Folkebiblioteksvæsen, K.B.-bev Århus Symfoniorkester Musikhuset Administration m.v., Mag. 4. Afd Skatteforvaltningen Kollektiv Trafik Parkeringskontrol Sekretariatet, Mag. 5. Afd Administration m.v., Borgm. Afd I alt Opsparingen fordelt på institutioner er for sektorene 1.80, 3.31, 4.11 og 4.21 specificeret i bilag 1. Magistratsafdelingerne har tillægsbevillingsmæssigt anmodet om at få overført den væsentligste del af det akkumulerede overskud til 2006 Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 10 af 19

11 og efterfølgende år jf. dog Bemærkninger vedrørende opfølgning på aftalen mellem Regeringen og Kommunernes landsforening for 2006 og behovet for styring af serviceudgifterne i Århus Kommune i Tillægsbevillingerne i denne indstilling er udformet i overensstemmelse hermed. Ved opgørelsen af rammerne for 2005 er indarbejdet en række rammeændringer af teknisk karakter f. eks. som følge af efterreguleringer og lignende. Rammeændringerne er resumeret i efterfølgende oversigt: Tekst Rammeændring i kr. - Magistratens 1. Afdeling Magistratens 2. Afdeling Magistratens 3. Afdeling Magistratens 4. Afdeling Magistratens 5. Afdeling Borgmesterens Afdeling Overførsler i alt Hertil kommer, at sektorernes primosaldi for 2006 korrigeres med netto -12,0 mio. kr. vedrørende en række forhold, som det af regnskabstekniske årsager ikke har været hensigtsmæssigt at indregne som rammeændringerne i 2005 samt, at der er overført 60 mio. kr. af den akkumulerede opsparing pr. ultimo 2005 vedrørende sektor 3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede til en reserve vedrørende diverse initiativer indenfor ældreområdet. Specifikation af de bagvedliggende rammereguleringer og primoreguleringer er vedlagt originalsagen. Overskridelser af overførselsadgangen/opsparingsmaksimum m.v. I henhold til de generelle rammer og vilkår for decentralisering i Århus Kommune har de skattefinansierede decentraliserede områder mulighed for at overføre over- og underskud til de efterfølgende år. Opsparingen eller låntagningen er på årsbasis generelt begrænset til +/- 10 % af områdernes ramme, dog således at låntagningen for de store serviceområder er begrænset til 5 % af rammen. Akkumuleret må områderne generelt have en opsparing på 20 % af rammen. I 2005 har der på enkelte områder været overskud/akkumuleret opsparing, som overstiger de fastlagte maksimumsgrænser. Der foreslås i relation hertil følgende disponering af den opsparing, som overskrider de fastlagte udsvingsgrænser væsentligt: Sektor 0.31 Administration m.v., Borgmesterens Afdeling: Indenfor Borgmesterens Afdelings ramme til administration m.v. Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 11 af 19

12 er der en overskridelse af den maksimale akkumulerede opsparing på 21,0 mio. kr., som primært kan henføres til ikke-rammekorrigerede overførsler vedrørende de tværkommunale puljer/indsatsområder Erhvervspuljen, IT-Puljen og IT-Kontoen. Da der er tale om overskridelser, som hovedsageligt er en følge af forskydninger af udgifter mellem årene, foreslås, at disse områders fulde opsparing overføres til anvendelse i de efterfølgende år. Det foreslås endvidere, at 11,0 mio. kr. af den akkumulerede opsparing vedrørende IT-Kontoen overføres til en reserve til senere udmøntning. Sektor 5.81 Administration m.v., Magistratens 5 Afdeling: Sektorens akkumulerede opsparing ved udgangen af 2005 udgjorde 1,4 mio. kr. I lighed med tidligere år overskrides maksimumgrænsen for akkumuleret opsparing. Det skyldes blandt andet, at sektorens opsparing til engangsudgifter i forbindelse med magistratsreform og strukturreform ikke er afholdt i 2005, men først afholdes i de nye magistratsafdelinger i 2006 og senere. Det samlede tilgodehavende foreslås som følge heraf overført til de afdelinger, hvortil sektorens budget er fordelt jævnfør beslutning i Magistraten 27. juni Tilgodehavendet er i forbindelse med magistratsreformen aftalt fordelt mellem tre magistratsafdelinger med samme andele som sektorens budget er fordelt. Det giver følgende fordeling af tilgodehavendet: Til Teknik og Miljø 0,4 mio. kr., til Kultur og Borgerservice 0,4 mio. kr. og til Børn og Unge 0,6 mio. kr. Supplerende bemærkninger vedrørende de decentraliserede områder Vedrørende de decentraliserede områder skal bemærkes følgende i relation til regnskabet for 2005: Sektor 1.02 Tilbud til familier og handicappede: Sektoren havde i 2005 et underskud på 21,1 mio. kr. Det skal bemærkes, at underskuddet ligger langt under de årlige udsvingsgrænser på 88,8 mio. kr., samt at det akkumulerede underskud på 1,5 mio. kr. ligeledes ligger langt under det maksimalt tilladte akkumulerede underskud, som er på 177,6 mio. kr. Sektor 1.43 Arbejdsmarkedsområdet, styrbare budgetgaranterede udgifter: Sektoren havde i 2005 et underskud på 16,1 mio. kr. Det skal bemærkes, at området er budgetgaranteret, så merudgifterne indenfor området i 2005 forventes alt andet lige delvist kompenseret via en efterregulering af de generelle tilskud i Sektor 3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede: Det skal bemærkes, at magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har omprioritert indenfor den samlede ramme, så der tildeles plejeboligerne et permanent højere budget på årligt 21 mio. kr., hvilket svarer til ca. 60 stillinger. Sektor 5.41 Busdrift og Handicapkørsel: For busdriften og Handicapkørsel er der ultimo 2005 et samlet tilgodehavende i Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 12 af 19

13 kommunekassen på 9,8 mio. kr., hvilket svarer til en opsparingsprocent på 6,8 %. Af overskuddet søges et beløb på 2,1 mio. kr. overført til Beløbet vedrører projekter, det ikke var muligt at gennemføre i Det resterende tilgodehavende i kommunekassen henstår til en sikring af økonomien for busdriften og handicapkørsel. Pr. 1. januar 2007 overdrages busdriften, herunder Trafikselskabet og Busselskabet samt handicapkørsel til et kommende trafikselskab. Det foreslås på den baggrund, at der i forbindelse med regnskab 2006 når der er klarhed over overskuddets størrelse vil blive taget stilling til anvendelsen af overskuddet i den kollektive trafik. 4.2 Regnskabsresultatet for de takstfinansierede områder. De takstfinansierede områders regnskabsresultat for 2005 er resumeret i nedenstående oversigt: Resultat for de takstfinansierede områder samt ønskede overførsel til 2005 og efterfølgende år kr. Merforbrug i forhold til budget 2005 Drift Anlæg I alt Afv. i forhold til ajourført budget Samlet overførsel til efterfølgen de år *) Sektor 2.30 Spildevandsanlæg Sektor 5.10 Århus Kommunale Værker I alt (-) angiver nettomindreudgifter/nettomerindtægter. *) I forhold til ajourført budget. De takstfinansierede områder har samlet set haft nettomindreudgifter i forhold til budgettet for 2005 på 312 mio. kr. I forhold til det ajourførte budget er der nettomindreudgifter på 144 mio kr. En del af den samlede forbedring i 2005 overføres til 2006 og efterfølgende år som merudgifter/mindreindtægter i disse år. Forbedringen i 2005 har nedbragt de takstfinansierede områders nettogæld til det skattefinansierede område tilsvarende. Det indebærer, at det ultimo 2005 kun er renovationsområdet der har gæld til det skattefinansierede område, mens de øvrige forsyningsområder har betydelige tilgodehavender. Det skal bemærkes, at de takstfinansierede områderne styres på, om de planer Byrådet godkender (primært i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet) for afvikling af deres mellemværender med det skattefinansierede område overholdes. Det skal endvidere bemærkes, at opfølgningen herpå sker i forbindelse med den løbende ajourføring af områdernes budgetter og i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 13 af 19

14 4.3 Tillægsbevillinger på drifts- og anlægsområdet i 2006 og efterfølgende år som følge af regnskabsresultatet for 2005 på de ikke-decentraliserede områder og på anlægsområdet Styrbare ikke-decentraliserede områder under drift Byrådet har vedtaget, at overskridelser af det ajourførte budget på de styrbare ikke-decentraliserede områder skal modregnes i efterfølgende år eller indenfor de decentraliserede områder. For hovedparten af de styrbare driftsudgifter, som er omfattet af en decentraliseringsordning, sker denne modregning via den årlige overførsel af over- og underskud jf. afsnit 4.1. På de styrbare ikke-decentraliserede områder er der samlet nettomindreudgifter på 3,8 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget i Ikke-styrbare områder under drift Byrådet har vedtaget, at budgetafvigelser på et ikke-styrbart ikkebudgetgaranterede område skal finansieres indenfor det ikke-styrbare område under ét, og hvis dette ikke kan lade sig gøre indenfor det styrbare område. I relation hertil opsamles budgetafvigelser på det ikke-styrbare område på reservekontoen. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen vurderes, om der skal optages mindreudgiftsreserver som følge af afholdte merudgifter på de ikke-styrbare områder. I regnskab 2005 er der i alt ufinansierede nettomerudgifter indenfor de ikke-styrbare serviceområder på 20,2 mio. kr. og ufinansierede nettomerudgifter indenfor de ikke-styrbare overførselsområder på 17,9 mio. kr. Ifølge Århus Kommunes økonomiske styringsprincipper skal byrådet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen forholde sig til, hvordan disse merudgifter finansieres. I regnskabet for 2005 svarer merudgifterne på de ikke-styrbare områder på sammenlagt 38,1 til et mindreudgiftskrav i form af en evigtvarende forrentning på 1,5 mio. kr. Modsvarende har der på en række områder været mindreudgifter bl. a. vedrørende udmøntning af reserver og vedrørende finansielle tilskud. På baggrund heraf foreslås, at der ikke optages et sparekrav svarende til en forrentning af merudgifterne på de ikke-styrbare områder i 2005 til udmøntning i de efterfølgende år. Tekniske ændringer vedrørende drift og anlæg Efter aftale med magistratsafdelingerne foreslås en række tillægsbevillinger i form af rent tekniske ændringer i øvrigt vedrørende driftsbudgettet for Disse justeringer vedrører primært tidsforskydning af puljebeløb fra 2005 til Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 14 af 19

15 På anlægsområdet, der som hovedregel ikke er omfattet af decentraliseringen, er der i visse tilfælde afvigelser i form af mer-/mindreforbrug af rådighedsbeløb i forhold til de ajourførte rådighedsbeløb for 2005 som følge af tidsforskydning m.v. Disse tidsforskydninger foreslås overført til eller modregnet i 2006 efter aftale med magistratsafdelingerne. Det samlede forslag til tillægsbevillinger i form af nettomerudgifter på de ikke-decentraliserede drifts- og anlægsområder for 2006 og efterfølgende år, som ikke allerede er indregnet budgetmæssigt i forbindelse med tidligere indstillinger, er specificeret på magistratsafdelingsniveau i følgende oversigt: Tekst Overført til kr. - Magistratens 1. Afdeling Magistratens 2. Afdeling Magistratens 3. Afdeling Magistratens 4. Afdeling Magistratens 5. Afdeling Borgmesterens Afdeling *) #) Renter og finansiering Overførsler i alt En detaljeret specifikation af forslagene til budgetjusteringer er vedlagt originalsagen. Det fremgår af specifikationen, at der vedrørende anlægsbudgetterne er foreslået justeringer både af anlægsrådighedsbeløb og af anlægsbevillinger. Tekniske ændringer vedrørende reservekontoen Ved opgørelse af de økonomiske konsekvenser af regnskab 2005 for 2006 og efterfølgende år forudsættes i lighed med for 2004 en permanent udskydelse af forbrug af opsparing på de decentraliserede områder og af rådighedsbeløb til anlæg på i alt 400 mio. kr. De afsatte budgetreserver i relation hertil foreslås justeret i overensstemmelse hermed. 4.4 Anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter og afrapportering om uafsluttede anlægsprojekter. Afsluttede KB-bevillinger o.l. Ifølge procedure for aflæggelse af anlægsregnskaber aflægges der anlægsregnskab for KB- bevillinger o.l. i forbindelse med byrådets behandling af regnskabet for Ultimo 2005 var der i alt 72 KB-bevillinger o.l., der skal aflægges anlægsregnskab for. I forbindelse med fremsendelsen af regnskabsmaterialet har magistratsafdelingerne fremsendt anlægsregnskaber for disse KB-bevillinger (vedlagt originalsagen). Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 15 af 19

16 Regnskabsresultatet for disse KB-bevillinger er resumeret i følgende oversigt: Tekst Ajourført budget i 2005 Forbrug i kr. - Afvigelse R/Aj. B i alt KB-bevillinger i alt i 2005: Udgifter Indtægter Det i 2005 realiserede mindreforbrug søges for størstedelens vedkommende overført til 2006 jf. bemærkningerne vedrørende overførsler af rådighedsbeløb. Ifølge proceduren for aflæggelse af anlægsregnskaber revideres ovennævnte KB-bevillinger i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for Økonomisystemet indeholder en række anlægsarbejder, som hverken er tilknyttet anlægsbevilling eller rådighedsbeløb, f. eks. fordi rådighedsbeløbene er overført til andre anlægsarbejder. Baggrunden herfor er dels behovet for afsættelse af budgetbeløb til planlagte anlægsprojekter, dels afsættelse af anlægsrammer og anlægsreserver. Sådanne projekter foreslås afsluttet teknisk på samme måde som KB-Bevillingerne. Øvrige anlægsregnskaber Byrådet har tidligere vedtaget, at anlægsregnskaber generelt behandles og godkendes i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2005 aflægges som følge heraf anlægsregnskab for 96 anlægsarbejder, som er afsluttet i løbet af regnskabsåret 2005 (anlægsregnskaberne er vedlagt originalsagen). Den samlede økonomi i de anlægsregnskaber, som afsluttes i forbindelse med regnskabet for 2005 er resumeret i nedenstående oversigt: Tekst U/ I Bevilling Forbrug Afvigelse Afvigelse (%) kr. Anlægsregnskaber som afsluttes i forbindelse med regnskab 2005 i alt U ,6% I ,7% Mindreforbrug i 2005 overføres generelt til 2006 jf. bemærkningerne vedrørende overførsler af rådighedsbeløb. Borgmesterens Afdeling har vurderet de fremsendte anlægsregnskaber, og har ikke haft bemærkninger hertil. Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 16 af 19

17 4.5 Status vedrørende anlægsregnskaber I forbindelse med aflæggelsen af regnskabet har magistratsafdelingerne indsendt redegørelser over de anlægsbevillinger, der endnu ikke er aflagt anlægsregnskab for. Borgmesterens Afdeling har gennemgået det indsendte materiale og har ingen væsentlige bemærkninger hertil. 5. Øvrige forhold vedrørende regnskabet for Uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Det fremgår af bemærkningerne til regnskabet, at der i 2005 samlet er foretaget afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender på i alt 16 mio. kr. Afskrivningerne vedrører primært sociale restancer (primært kontanthjælp imod tilbagebetaling med 7 mio. kr.), rente- og afdragsfri lån og Århus Sporvejes kontrolafgifter. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Århus Sporvejes afskrivninger indgår i decentraliseringsordningen. Det skal endvidere bemærkes, at Århus Kommunes afskrivningspraksis er nærmere belyst i en budgetanalyse, som blev forelagt Byrådet medio august Budgetanalysen er tilgængelig i Håndbøger fra Borgmesterens Afdeling, håndbogen om økonomi, afsnit 6.05 Regnskabsrelaterede analyser og redegørelser o.l. Der er registreret kassedifferencer (underskud) på under 0,1 mio. kr. Der henvises i øvrigt til regnskabsbemærkningerne, som indeholder en specifikation af ovennævnte forhold på forvaltningsniveau. 5.2 Særlige forhold i regnskab 2005 Magistratens 3. Afdelings beregning af fritvalgspriser for 2005 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har den 10. april 2006 fremsendt notatet "Priser på pleje og praktisk hjælp - regnskab 2005". Notatet er medtaget som et bilag til regnskabet for Det følger af den almindelige procedure for regnskabsaflæggelsen, at beregningen først godkendes endeligt med revisionens godkendelse af regnskabet for 2005 og indstillingen herom, som forelægges byrådet i september Magistratens 3. Afdelings køb/salg af pladser Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har i 2005 en nettomindreudgift på køb/salg af pladser på 6,3 mio. kr. Overskuddet indebærer, at afdelingen både kompenseres via budgetmodellen og via betalingen fra andre kommuner. Afdeling havde samtidig en nettomindreudgift på ca. 5 mio. kr. i 2004 og kan ligeledes forvente en mindreudgift i Det skal bemærkes, at Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har medtaget området som et forslag til prioriteringskataloget med en besparelse på 6 mio. kr. årligt. Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 17 af 19

18 5.3 Øvrige forhold med relation til regnskab 2005 Revisionsberetning vedrørende selskabsskatteområdet Ernst & Young har fremsendt beretning nr. 4 vedrørende revision af selskabsskatteområdet i Revisionsberetningen er vedlagt originalsagen. Revisionen af området har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionens side. 6. Beslutningspunkter På baggrund af bemærkningerne til regnskabsaflæggelsen for 2005 indstilles: At De i regnskab 2005 konstaterede afvigelser på bevillingskonti godkendes. At De skattefinansierede decentraliserede områders akkumulerede resultat for 2005 godkendes. At De takstfinansierede områders regnskabsresultat godkendes. At De beskrevne budget- og rammeændringer gennemføres. At Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender på i alt 16 mio. kr. samt kassedifferencer (underskud) på i alt 0,1 mio. kr. godkendes. At De øvrige anførte korrektioner, henstillinger m.v. vedrørende regnskab 2005 godkendes. At Revisionsberetningen vedrørende selskabsskatteområdet godkendes. At De i relation til overholdelse af den udmeldte budgetramme for 2006 foreslåede justeringer af budget 2006 og proceduren herfor godkendes. Vedlagt: 1. Regnskab Regnskabsbemærkninger Regnskabsredegørelse Bilag: 1. Oversigt over opsparing på institutionsniveau på udvalgte områder. Vedlagt originalsagen: 1. Beretning nr. 4 vedrørende revision af selskabsskatteområdet for perioden 1. januar til 31. oktober Oversigt over tillægsbevillinger som foreslås godkendt med regnskab 2005 Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 18 af 19

19 3. Oversigt over rammeændringer som foreslås godkendt med regnskab K.B.-bevillinger 5. Anlægsregnskaber. Nicolai Wammen / Niels Vad Sørensen Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 Side 19 af 19

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Sag nr. 1 Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler 9 bilag REGNSKAB

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere