SKAKO INDUSTRIES A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKAKO INDUSTRIES A/S"

Transkript

1 SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 5 LEDELSESBERETNING 7 PÅTEGNINGER: LEDELSESPÅTEGNING 19 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 20 ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR DECEMBER: RESULTATOPGØRELSE 22 BALANCE PR. 31. DECEMBER 24 PENGESTRØMSOPGØRELSE 26 EGENKAPITALOPGØRELSE 27 NOTER 28 KONCERNOVERSIGT 63 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 2 af 64

3 LEDELSESBERETNING SELSKABSOPLYSNINGER SKAKO Industries A/S Bygmestervej Faaborg Telefon Telefax Web: CVR-nr: Hjemsted: Faaborg-Midtfyn Bestyrelse: Vagn Rosenkilde (formand) Fødselsår: 1942 Ledelseshverv i andre selskaber: Direktør Bestyrelsesformand: Norisol A/S Erik Blacha Holding A/S Enkotec Holding A/S Bramming Plast-Industri A/S Bestyrelsesmedlem: J. Lauritzen A/S Medlem af selskabets bestyrelse siden Bjarne Hansen (næstformand) Fødselsår: 1940 Skibsreder Partner: WingPartners I/S Bestyrelsesformand: Billund Lufthavn A/S Bestyrelsesmedlem: F. Uhrenholt Holding A/S Aalborg Industries Holding A/S Newco AEP A/S Business Work Wear A/S Post Norden AB Keppel Offshore and Marine Pty. Ltd. Medlem af selskabets bestyrelse siden Henrik Lind Fødselsår: 1947 Advokat: GORRISSEN FEDERSPIEL Bestyrelsesmedlem: H+H International A/S Medlem af selskabets bestyrelse siden SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 3 af 64

4 LEDELSESBERETNING FORTSAT Per Have Fødselsår: 1957 Chief Financial Officer: Danfoss Group President: Bitten og Mads Clausen s Fond Bestyrelsesmedlem: Fleggaard Leasing A/S Medlem af selskabets bestyrelse siden Christian Herskind Fødselsår: 1961 Adm. direktør: Refshaleøen Holding A/S CEO: Britannia Invest A/S Bestyrelsesformand: Sumisura A/S Bestyrelsesmedlem: Mannaz A/S (næstformand) Zealand Pharma A/S COOR Service Management A/S (kommitteret) Medlem af selskabets bestyrelse siden Direktion: Adm. direktør Torben Faurby Fødselsår: 1952 Adm. direktør siden august Generalforsamling: Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 28. april 2010 klokken 14:00 hos SKAKO Industries A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg. SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 4 af 64

5 LEDELSESBERETNING FORTSAT Hoved- og nøgletal for koncernen tkr. Hovedtal Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat af fortsættende aktivitete Årets resultat af ophørende aktivitete Årets resultat Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Rentebærende netto aktiver Investering i materielle aktiver Afskrivning på materielle aktiver Pengestrøm til driften Pengestrøm fra investering Pengestrøm fra finansiering Pengestrøm i alt Gennemsnitligt antal ansatte Nøgletal Overskudsgrad -15,1% 0,6% 5,3% 5,2% -7,2% Afkastningsgrad -14,5% 0,9% 6,7% 4,4% -3,5% Likviditetsgrad 148,3% 160,6% 185,2% 231,0% 356,1% Soliditetsgrad 39,0% 45,8% 50,2% 62,0% 74,0% Egenkapitalforrentning -34,6% -6,8% -2,2% 5,1% 11,2% Resultat pr. aktie (EPS), kr. -28,6-7,1-2,8 10,3 37,4 Indre værdi, ultimo kr. pr. aktie 66,8 95,4 111,9 134,7 269,4 Børskurs, ultimo, kr Udbytte pr. aktie á kr. 20 0,00 0,00 7,50 120,00 150,00 Udbetalingsgrad 0,0% 0,0% -272,2% 1166,0% 400,6% Pris pr. krones overskud (PE) -1,5-14,1-62,4 32,2 6,7 Kurs/indre værdi (KI) 0,7 1,0 1,5 2,5 0,9 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 5 af 64

6 LEDELSESBERETNING FORTSAT Hoved- og nøgletal for koncernen fortsat Beregning af nøgletal Resultat pr. aktie (EPS) opgøres i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Overskudgrad: Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Afkastningsgrad: Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlige aktiver Likviditetsgrad: Kortfristede aktiver, ultimo x 100 Kortfristede gældsforpligtelser, ultimo Soliditetsgrad: Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser, ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo Egenkapitalforrentning: Koncernens andel af årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital ekskl. minoritetsinteresser Resultat pr. aktie (EPS): Indre værdi ultimo pr. aktie: Børskurs ultimo: Udbytte pr. aktie, kr. Koncernens andel af årets resultat Gennemsnitligt antal aktier Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser, ultimo Antal aktier, ultimo Kurs på noterede aktier, ultimo Udbytteprocent x aktiens pålydende 100 Udbetalingsgrad: Udbytte i kr. x 100 Koncernens andel af årets resultat Pris pr. krones overskud (PE): Kurs/Indre værdi (KI): Børskurs, ultimo EPS Børskurs, ultimo Indre værdi, ultimo SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 6 af 64

7 LEDELSESBERETNING FORTSAT Resumé SKAKO Industries koncernen har i 2009 haft et stærkt faldende aktivitetsniveau med en omsætningsreduktion på 44% samt en betydelig reduktion i ordreindgangen set i forhold til året før. Omsætningen udgjorde 415 mio. kr. mod 735 mio. kr. i Som en konsekvens af udviklingen er den reduktion i medarbejderstaben, som blev påbegyndt i efteråret 2008, fortsat i Der er på koncernbasis reduceret med 35% svarende til 149 personer i forhold til primo året. Medarbejderstaben udgør ved udgangen af året 274 personer, mod et gennemsnitligt antal medarbejdere i 2009 på 352, hvilket betyder, at den økonomiske effekt af reduktionen først vil slå fuldt igennem i WorldLift Industries A/S har gennem 2009 udviklet og implementeret en ny strategisk platform, der skal bringe virksomheden i front på det globale marked som en effektiv cost leader med intensiv fokus på innovation og markedsudvikling. Virksomheden har samlet sine danske aktiviteter i Odense som en fokuseret slutmontage fabrik for lifte, afviklet virksomhedens fabrik i Holbæk og arbejder fortsat med outsourcing af en stor del af produktionen til lande med lavere produktionsomkostninger. I segmentet betonanlæg har det seneste års kraftige opbremsning i markedet og den fortsatte usikkerhed betydet en revurdering af, hvorledes denne aktivitet fremtidigt skal organiseres. Et igangværende restruktureringsprojekt vil betyde, at de nuværende to virksomheder, SKAKO A/S i Faaborg og Couvrot S.A. i Lille, fremover vil blive markedsført under samme brand, SKAKO Concrete. Der vil ske forenkling, så den samlede virksomhed tilbyder et ensartet produktprogram. Koncernen havde et underskud af primær drift (EBIT) på 62,6 mio. kr. mod et overskud på 4,3 mio. kr. i SKAKO Industries koncernens resultat før skat blev et underskud på 63,0 mio. kr. mod et overskud på 2,5 mio. kr. i Koncernens resultat efter skat blev et underskud på 63,8 mio. kr. mod et underskud på 16,1 mio. kr. i Årets underskud før skat på 63,0 mio. kr. er i overensstemmelse med de udtrykte forventninger om et underskud før skat i størrelsesordenen mio. kr. som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 11/2009 af 20. august Bestyrelsen anser det samlede resultatet som meget utilfredsstillende. Med baggrund i årets resultat og udsigterne for 2010 foreslår bestyrelsen, at der ikke udbetales udbytte for Selvom vilkårene for erhvervslivet er under stabilisering, er udsigten for koncernens virksomheder for 2010 præget af usikkerhed. Der forventes imidlertid en betydelig forbedring af resultatet, og at driften giver en positiv likviditet. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU. Anvendt regnskabspraksis er ændret i forhold til årsrapporten for 2008, idet præsentationen er tilpasset ændringerne i IAS 1 Præsentation af årsregnskaber og IFRS 8 Segmentoplysninger. SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 7 af 64

8 LEDELSESBERETNING FORTSAT Koncernens økonomiske udvikling Koncernens resultat er stærkt præget af finanskrisen og den gennemførte omstrukturering af WorldLift Industries A/S. Finanskrisens opbremsning af den europæiske og amerikanske byggesektor har medført en betydelig reduktion i kundernes efterspørgsel. Hertil kommer, at de kunder, der har behov og gerne vil investere, er ramt af hele banksektorens manglende evne til at medvirke til finansieringen. Som en konsekvens af udviklingen er den reduktion i medarbejderstaben, som blev påbegyndt i efteråret 2008, fortsat i Der er på koncernbasis reduceret med 35% svarende til 149 personer i forhold til primo året. Medarbejderstaben udgør ved udgangen af året 274 personer, mod et gennemsnitligt antal medarbejdere i 2009 på 352, hvilket betyder, at den økonomiske effekt af reduktionen først vil slå fuldt igennem i SKAKO Industries koncernen har i 2009 haft et stærkt faldende aktivitetsniveau med en omsætningsreduktion på 44% samt en betydelig reduktion i ordreindgangen set i forhold til året før. Omsætningen udgjorde 415 mio. kr. mod 735 mio. kr. i Eksportandelen af omsætningen udgjorde 92% mod 87% i Omsætningen fordeler sig på koncernens tre forretningssegmenter med 222 mio. kr. på Betonanlæg, 111 mio. kr. på Vibrationsudstyr og 82 mio. kr. på Personlifte, hvilket svarer til en procentmæssig reduktion på henholdsvis 48%, 24% og 51% Koncernen havde et underskud af primær drift (EBIT) på 62,6 mio. kr. mod et overskud på 4,3 mio. kr. i De enkelte segmenter bidrager hertil med 16,2 mio. kr. fra Betonanlæg, 3,1 mio. kr. fra Vibrationsudstyr og 44,0 mio. kr. fra Personlifte, hvortil kommer 5,5 mio. kr. fra moderselskabet og de inaktive selskaber. De tilsvarende resultater for 2008 var henholdsvis 20,7 mio. kr., 10,7 mio. kr., -21,4 mio. kr. og 5,7 mio. kr. For en nærmere beskrivelse af resultaterne i de enkelte segmenter henvises til afsnittet Udvikling i koncernens segmenter. Koncernens finansielle poster udgør en nettoudgift på 0,4 mio. kr. mod 1,8 mio. kr. i SKAKO Industries koncernens resultat før skat blev et underskud på 63,0 mio. kr. mod et overskud på 2,5 mio. kr. i De enkelte forretningssegmenter bidrager hertil med 18,8 mio. kr. fra Betonanlæg, 2,5 mio. kr. fra Vibrationsudstyr og 46,5 mio. kr. fra Personlifte, hvortil kommer 0,2 mio. kr. fra moderselskabet og de inaktive selskaber. Skat af årets resultat udgør en omkostning på 0,8 mio. kr. mod en omkostning på 18,6 mio. kr. i Koncernens resultat efter skat blev et underskud på 63,8 mio. kr. mod et underskud på 16,1 mio. kr. i Bestyrelsen anser det samlede resultatet som meget utilfredsstillende Årets underskud før skat på 63,0 mio. kr. er i overensstemmelse med de udtrykte forventninger om et underskud før skat i størrelsesordenen mio. kr. som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 11/2009 af 20. august Koncernens egenkapital pr. 31. december 2009 udgør 152,0 mio. kr. mod 217,0 mio. kr. ultimo Ændringen kan hovedsageligt henføres til årets underskud på 63,8 mio. kr. Koncernens balance udgør 389,2 mio. kr. pr. 31. december 2009, mod 473,6 mio. kr. ved udgangen af 2008 og de rentebærende netto forpligtelser udgør 51,5 mio. kr. pr. 31. december 2009 mod rentebærende netto aktiver 17,8 mio. kr. ved udgangen af Ændringen i de rentebærende forpligtelser/aktiver skyldes hovedsageligt finansiering af årets negative resultat samt forskydninger i varetilgodehavender, varegæld, varebeholdninger samt forudbetalinger. SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 8 af 64

9 LEDELSESBERETNING FORTSAT Koncernens samlede pengestrøm er negativ med 21,1 mio. kr. Pengestrøm fra driften er påvirket af det negative resultat, hvortil kommer forskydninger i varetilgodehavender og varegæld samt varebeholdninger, og udgør i alt 57,3 mio. kr. Pengestrøm fra investering er positiv og beløber sig netto til 1,4 mio. kr. og er sammensat af pengestrøm fra salg af fabrik i Frankrig m.m. på 14,8 mio. kr. samt salg af værdipapirer på 11,2 mio. kr. og med fradrag af nettoinvestering i anlægsaktiver på 24,5 mio. kr. Pengestrøm fra finansiering er positiv med 34,8 mio. kr., som hovedsageligt kommer fra optagelse af langfristet lån i ny fabrik i Frankrig. Soliditeten udgør 39,0% ultimo 2009 mod 45,8% ultimo Koncernens strategi SKAKO Industries A/S virker indenfor tre segmenter: Maskiner og komplette anlæg til fremstilling af beton - SKAKO A/S og Couvrot SA. Vibrationsudstyr til industriel brug - SKAKO Comessa A/S Personlifte WorldLift Industries A/S Disse tre segmenter er på forskellige stadier både forretnings- og udviklingsmæssigt. Der er derfor individuelle strategier for hvert segment. Maskiner og komplette anlæg til fremstilling af beton udgør den største del af SKAKO Industries med fabrikker i Faaborg i Danmark og Lille i Frankrig. Det seneste års kraftige opbremsning i markedet og den fortsatte usikkerhed har betydet en revurdering af, hvorledes denne aktivitet fremtidigt skal organiseres. Et igangværende restruktureringsprojekt vil betyde, at de nuværende to virksomheder, SKAKO A/S i Faaborg og Couvrot S.A. i Lille, fremover vil blive markedsført under samme brand, SKAKO Concrete. Der vil ske forenkling, så den samlede virksomhed tilbyder et ensartet produktprogram. Fortsat fokus på optimering af supply chain og outsourcing vil betyde, at en større del af produktionen flyttes tættere på de markeder, hvor aktiviteterne foregår. Vibrationsudstyr til industrielt brug, med produktion i Faaborg i Danmark og Strasbourg i Frankrig, er teknologisk baseret. Der udvikles, designes og sælges vibrationsudstyr til industrien. Markedet bearbejdes efter en nichestrategi, hvor målgruppen er virksomheder inden for udvalgte segmenter, der anvender vibrationsudstyr til industriel brug. Personlifte produceres og markedsføres af selskabet WorldLift Industries A/S, der blev dannet ved en sammenlægning af Denka Lift A/S, Holbæk med E. Falck Schmidt A/S, Odense i Selskabet har haft nogle svære år med negative resultater. Selskabet har gennem 2009 udviklet og implementeret en ny strategisk platform, der skal bringe virksomheden i front på det globale marked som en effektiv cost leader med intensiv fokus på innovation og markedsudvikling. Virksomheden har samlet sine danske aktiviteter i Odense som en fokuseret slutmontage fabrik for lifte, afviklet virksomhedens fabrik i Holbæk og arbejder fortsat med outsourcing af en stor del af produktionen til lande med lavere produktionsomkostninger. Dette har resulteret i en reduktion i antallet af medarbejdere fra 132 til 40 med fuld virkning fra ultimo SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 9 af 64

10 LEDELSESBERETNING FORTSAT Navneændring Det er besluttet at fokusere koncernen og koncernens virksomheder samt produkter under navnet SKAKO. I konsekvens heraf vil der på generalforsamlingen blive stillet forslag om, at moderselskabet SKAKO Industries A/S skifter navn til SKAKO A/S. Koncernen vil herefter blive omtalt som SKAKO koncernen. Det nuværende SKAKO A/S vil skifte navn til SKAKO Concrete A/S. Forretningssegmentet beton vil blive markedsført under ét navn: SKAKO Concrete. Forretningssegmentet vibration vil for fremtiden være SKAKO Vibration, og lift aktiviteterne såvel i Danmark som i USA markedsføres under SKAKO Lift. Der er samtidig hermed gennemført en modernisering og opdatering af koncernens logo. SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 10 af 64

11 LEDELSESBERETNING FORTSAT Udvikling i koncernens segmenter Betonanlæg Betonsegmentet omfatter udvikling, markedsføring og levering af maskiner og komplette anlæg til fremstilling af beton både til fabriksbeton og beton til produktion af betonelementer, rør, fliser og tagsten m.m. Der er produktionsfaciliteter i Faaborg i Danmark og Lille i Frankrig. Omsætningen blev 222,2 mio. kr. mod 423,6 mio. kr. i Resultat før skat blev et underskud på 18,8 mio. kr. mod et overskud på 20,2 mio. kr. i Årets resultat efter skat blev et underskud på 22,5 mio. kr. mod et overskud på 14,2 mio. kr. i Det faldende aktivitetsniveau har nødvendiggjort en fortsat tilpasning af organisationen, og medarbejderstaben er i 2009 reduceret med 42. Ultimo året udgør medarbejderstaben 167, mod et gennemsnit for året på 189 personer. Det franske selskab Couvrot SA, har i starten af 2009 taget sin nye fabrik i brug. De nye faciliteter er bygget i henhold til LEAN principper, som gør at virksomheden står godt rustet til den kommende tids udfordringer med forøget konkurrence forventes at blive et år præget af et igangværende restruktureringsprojekt og udfordringer på grund af de økonomiske og markedsmæssige forhold generelt indenfor bygge- og anlægssektoren. Der vil blive fokuseret på de nye markeder især i Mellemøsten, hvor der skønnes at være gode muligheder for vækst. Der arbejdes med muligheder for at udvikle forretningsområdet maskiner til fremstilling af beton gennem partnerskaber med virksomheder med komplementære produkter, der tilsammen kan give kunden en samlet løsning. Der vil fortsat blive fokuseret på besparelser på såvel produktionsomkostninger samt kapacitetsomkostninger gennem effektiviseringer ud fra LEAN tankegange og fokus på nye samarbejdspartnere. For en nærmere beskrivelse af historie, forretningsområder, produkter m.v. henvises til hjemmesiderne for henholdsvis SKAKO A/S og Couvrot SA: Mio. kr Omsætning 222,2 423,6 353,9 Resultat af primær drift -16,2 20,7 34,7 Resultat før skat -18,8 20,2 34,6 Årets resultat -22,5 14,2 22,1 Egenkapital ultimo 31,3 67,5 72,1 Samlede aktiver 195,3 247,2 246,3 Antal heltidsansatte Omsætning fordelt på markeder Øvrige markeder 19% USA/Canada 4% Øvrige Europa 34% Norden 14% Frankrig 29% SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 11 af 64

12 LEDELSESBERETNING FORTSAT Udvikling i koncernens segmenter fortsat Vibrationsudstyr SKAKO Comessa udvikler, designer og sælger vibrationsmaskiner og anlæg til industriel anvendelse. Der er produktionsfaciliteter i Faaborg i Danmark og Strasbourg i Frankrig. Den globale finanskrise, som startede i 2. halvår 2008, fortsatte i Dette har medført et væsentligt fald i omsætningen i 2009, og segmentets omsætning blev 114,5 mio. kr. mod 154,0 mio. kr. i Heraf udgør omsætning med koncernforbundne selskaber 3,3% mod 4,5% i Resultat før skat blev et overskud på 2,5 mio. kr. mod 7,6 mio. kr. i 2008 og betragtes som tilfredsstillende i betragtning af den aktuelle markedssituation. Skako Comessa påbegyndte i efteråret 2008 en tilpasning af organisationen, hvilket har medført en reduktion af medarbejderstaben med 21, således at denne ved udgangen af 2009 udgør 63 personer. Selskabet er tilpasset det aktuelle markedsniveau og resultatet er i 2009 negativ påvirket af fratrædelsesomkostninger. Markedet bearbejdes efter en nichestrategi, hvor målgruppen er virksomheder inden for udvalgte segmenter, der anvender vibrationsudstyr til industriel brug. Der arbejdes i 2010 på en fastholdelse af markedsandele på etablerede markeder samt nyetablering på enkelte vækstmarkeder. For en nærmere beskrivelse af forretningsområder, produkter m.v. henvises til hjemmesiden: Omsætning fordelt på markeder Mio. kr Omsætning 114,5 154,0 132,6 Resultat af primær drift 3,1 10,7 5,5 Resultat før skat 2,5 7,6 4,1 Årets resultat 1,3 5,3 2,7 Egenkapital ultimo 48,2 48,8 44,1 Samlede aktiver 92,9 109,1 114,7 Antal heltidsansatte Øvrige markeder 50% Norden 16% Frankrig 14% Øvrige Europa 20% SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 12 af 64

13 LEDELSESBERETNING FORTSAT Udvikling i koncernens segmenter fortsat Personlifte WorldLift Industries udvikler, producerer og markedsfører personlifte. Selskabets produkter afsættes primært i Nordeuropa, Asien og USA. Afsætningen sker dels via et internationalt forhandlernet og dels ved direkte salg. Selskabet har hovedsæde i Odense, hvor samtlige produkter samles i en slutmontage. Selskabets egne produkter udgør trailerlifte under brandet Denka samt speciallifte under de to brands Falcon Spider og Falcon Narrow. Herudover har selskabet ultimo 2009 indledt et strategisk samarbejde med en udenlandsk partner omkring forhandling af små bæltedrevne kompaktlifte som supplement til Falcon Spider programmet på udvalgte hovedmarkeder. WorldLift Industries opnåede i 2009 en omsætning på 81,8 mio. kr. mod 165,3 mio. kr. i Nedgangen i omsætningen kan primært henføres til en kraftig opbremsning i selskabets afsætning af trailerlifte. Selskabets resultat før skat var et underskud på 46,5 mio. kr. mod et underskud på 25,7 mio. i Resultatet for 2009 som helhed er meget utilfredsstillende. Som følge af den negative egenkapital i WorldLift Industries A/S, har SKAKO Industries A/S efter regnskabsårets udløb ydet et koncerntilskud på 60 mio. kr. til retablering af egenkapitalen. SKAKO Industries A/S har desuden afgivet støtterklæring overfor WorldLift Industries A/S gældende til 30. juni Der er gennemført en gennemgribende turn around. Dette har betydet, at medarbejderantallet er reduceret fra 132 til 40 (gennemsnit for året udgør 96). Som en konsekvens af markedsforholdene og en ny produktstrategi er varebeholdningerne blevet nøje vurderet, hvilket har medført væsentlige nedskrivninger. Generelt har der i løbet af 2009 været en kraftig opbremsning i efterspørgslen på trailerlifte sammenholdt med Dette skyldes primært reducerede investeringsbudgetter hos markedets store udlejningsvirksomheder samt de vanskelige finansielle og økonomiske forhold som selskabets øvrige kunder generelt har været udsat for. Behovet for speciallifte er ikke i samme grad påvirket af krisen, dog har der kunnet spores en større generel afmatning i USA end på andre markeder. Efterspørgslen efter selskabets speciallifte understøttes af lanceringen af verdens højeste lift af Spider typen på 52 meter, som markedet har taget godt imod. Hovedfokus i 2010 vil være en fortsat optimering af dels den nye outsourcing strategi og dels konsolideringen af slutmontagen i Odense. Selskabets direktion er ændret pr. 1. august 2009, hvor Kenneth Loberg tiltrådte som administrerende direktør. For en nærmere beskrivelse af WorldLift Industries historie, produkter m.v. henvises til hjemmesiden: Omsætning fordelt på markeder Mio. kr Omsætning 81,8 165,3 152,4 Resultat af primær drift -44,0-21,4-2,4 Resultat før skat -46,5-25,7-6,0 Årets resultat -43,2-29,1-4,6 Egenkapital ultimo -44,4-1,2 6,9 Samlede aktiver 61,8 92,3 102,7 Antal heltidsansatte Øvrige markeder 33% Øvrige Europa 33% Norden 34% SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 13 af 64

14 LEDELSESBERETNING FORTSAT God selskabsledelse Bestyrelsen forholder sig løbende til anbefalingerne for god selskabsledelse og tager stilling til i hvilket omfang anbefalingerne skal implementeres i selskabet. Ifølge anbefalingerne er det acceptabelt at udøve selskabsledelse på anden vis end i henhold til de anbefalede retningslinjer, så længe selskabet forklarer baggrunden for afvigelsen ( følg eller forklar-princippet ). En fuldstændig gengivelse af SKAKO Industries politik for god selskabsledelse er tilgængelig på selskabets hjemmeside Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Aktionærerne har via selskabets hjemmeside adgang til viden og data om selskabet, herunder års- og delårsrapporter og alle øvrige selskabsmeddelelser. Via selskabets mailadresse er det nemt for selskabets aktionærer at komme i dialog med selskabet. Da SKAKO Industries har meget få udenlandske aktionærer, forefindes præsentationer, årsrapporter og selskabsmeddelelser kun på dansk. Selskabets vedtægter indeholder ingen bestemmelser om stemmeretsdifferentiering eller begrænsninger. Interessenternes rolle og betydning for selskabet Direktionen forestår under ansvar overfor bestyrelsen den daglige ledelse af selskabets og koncernens samlede virksomhed. Bestyrelsen fastsætter de forskrifter og retningslinjer, der til enhver tid skal gælde selskabets virksomhed, og direktionen er overfor bestyrelsen ansvarlig for, at selskabets virksomhed foregår i overensstemmelse hermed og i øvrigt er i overensstemmelse med forretningsorden, vedtægter, lovgivningen, og de af bestyrelsen tagne beslutninger. Alle spørgsmål af usædvanlig art eller væsentlig betydning skal af direktionen forelægges bestyrelsen. De underliggende forretningssegmenter, Betonanlæg, Vibrationsudstyr og Personlifte, varetager relationer til egne kunder, medarbejdere, leverandører og lokale myndigheder. Direktionen i SKAKO Industries A/S varetager i samråd med bestyrelsens formandskab de generelle informationer til selskabets aktionærer. Det er bestyrelsens opfattelse, at selskabets tarv og dermed også aktionærernes tarv bedst varetages gennem en åben, konstruktiv og kontinuerlig dialog mellem selskabet og alle dets interessenter. Åbenhed og gennemsigtighed SKAKO Industries sikrer via interne regelsæt for aktiehandel og videregivelse af intern viden, at alle får lige adgang til væsentlige informationer om selskabet, der kan antages at få betydning for kursdannelsen på selskabets aktier, ligesom disse sikrer at ingen uvedkommende får adgang til sådan information, før den er offentliggjort via GlobeNewswire fra NASDAQ OMX Nordic Copenhagen. Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsens forretningsorden fastlægger retningslinjerne for ansvarsfordeling, ledelsesmæssig kontrol m.v. Der er ikke fundet behov for at udarbejde en separat arbejdsbeskrivelse for bestyrelsens formand og næstformand. Der afholdes løbende møder mellem bestyrelsens formand og direktionen. Bestyrelsens sammensætning Det er bestyrelsens mål, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer komplementerer hinanden med hensyn til erfaring og kvalifikationer, da man hermed på bedst mulig måde kan sikre direktionen det nødvendige og kvalificerede modspil. Selskabets bestyrelse består p.t. af fem medlemmer, hvilket vurderes som hensigtsmæssigt, såvel i relation til selskabets behov som til bestyrelsens opgaver. Bestyrelsen anser alle medlemmer som uafhængige. SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 14 af 64

15 LEDELSESBERETNING FORTSAT God selskabsledelse fortsat Bestyrelsen afholder mindst fem fastlagte ordinære møder om året, hvortil kommer eventuelle ekstraordinære indkaldte møder. Bestyrelsen omfatter medlemmer, der beklæder flere bestyrelsesposter. Det er bestyrelsens opfattelse, at det er individuelt, hvor mange forskellige hverv det enkelte bestyrelsesmedlem kan overkomme. Bestyrelsen har ikke opstillet en formel selvevalueringsprocedure, da det vurderes, at selvevaluering er en kontinuerlig proces. Det er formandens opgave at sikre, at bestyrelsen som helhed udfører de opgaver, der er den pålagt, samt at de enkelte medlemmer udfører deres opgaver på tilfredsstillende vis. Hele bestyrelsen er på valg hvert år på selskabets generalforsamling, og valg afgøres ved simpel stemmeflerhed. På selskabets ordinære generalforsamling den 22. april 2009 blev Per Have og Christian Herskind indvalgt i bestyrelsen medens Jørgen Ajslev udtrådte. Der var genvalg til Vagn Rosenkilde, Bjarne Hansen og Henrik Lind. Bestyrelsen konstituerede sig med Vagn Rosenkilde som bestyrelsesformand og Bjarne Hansen som næstformand. Bestyrelsen har for 2009 modtaget et honorar på t.kr. Fordelingen fremgår af note 5. Bestyrelsen ejede samlet ultimo året aktier i selskabet. Fordelingen fremgår af note 31. Bestyrelsens og direktionens vederlag Det er bestyrelsens opfattelse, at vederlag til bestyrelse og direktionen er såvel konkurrencedygtigt som rimeligt. Overordnede retningslinjer vedrørende incitamentsprogrammer til direktionen blev fremlagt og vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2008, og er tilgængelige på selskabets hjemmeside Der ikke er særlige fratrædelsesordninger for direktionen. Revisionsudvalg Bestyrelsen har i 2009 nedsat et revisionsudvalg. Revisionsudvalgets ansvarsområder og kompetence er fastlagt i et kommissorium, der er godkendt af bestyrelsen. Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der alene skal forberede beslutninger, som træffes i den samlede bestyrelse. Bestyrelsen sikrer bl.a. via det godkendte kommissorium, at etableringen af revisionsudvalg medfører, at væsentlig og behørig information tilgår alle bestyrelsesmedlemmer. Revisionsudvalgets kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt i bestyrelsen. Revisionsudvalget er underlagt samme fortrolighedsbestemmelser som bestyrelsen. Redegørelse for hovedelementerne i koncernens interne kontroller og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelse og direktion har det overordnede ansvar for koncernens risikostyring og interne kontrol i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i relation til regnskabsaflæggelsen. Den overordnede risikostyring og fastlæggelse af interne kontroller er forankret i SKAKO Industries, mens den praktiske håndtering sker i samspil med koncernens driftsselskaber. Med henblik på at sikre høj kvalitet i koncernens finansielle rapportering har ledelsen vedtaget en række procedurer og retningslinjer for regnskabsaflæggelse og interne kontroller, som skal følges af datterselskaberne i deres rapportering, herunder Månedlig opfølgning på opnåede mål og resultatet i forhold til godkendte budgetter og kvartalsmæssigt udarbejdede estimater for såvel resultat, balance og pengestrømmes samt nøgletal Løbende opfølgning på projekter, herunder håndtering af risici og regnskabsmæssig behandling heraf Rapporteringsinstruks Regnskabsafslutningsinstruks SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 15 af 64

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

SKAKO A/S ÅRSRAPPORT 2011

SKAKO A/S ÅRSRAPPORT 2011 SKAKO A/S Bygmestervej 2 5600 Faaborg CVR-nr. 36 44 04 14 ÅRSRAPPORT 2011 SKAKO A/S Årsrapport 2011 Side 1 af 66 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere