SKAKO INDUSTRIES A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKAKO INDUSTRIES A/S"

Transkript

1 SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 5 LEDELSESBERETNING 7 PÅTEGNINGER: LEDELSESPÅTEGNING 19 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 20 ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR DECEMBER: RESULTATOPGØRELSE 22 BALANCE PR. 31. DECEMBER 24 PENGESTRØMSOPGØRELSE 26 EGENKAPITALOPGØRELSE 27 NOTER 28 KONCERNOVERSIGT 63 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 2 af 64

3 LEDELSESBERETNING SELSKABSOPLYSNINGER SKAKO Industries A/S Bygmestervej Faaborg Telefon Telefax Web: CVR-nr: Hjemsted: Faaborg-Midtfyn Bestyrelse: Vagn Rosenkilde (formand) Fødselsår: 1942 Ledelseshverv i andre selskaber: Direktør Bestyrelsesformand: Norisol A/S Erik Blacha Holding A/S Enkotec Holding A/S Bramming Plast-Industri A/S Bestyrelsesmedlem: J. Lauritzen A/S Medlem af selskabets bestyrelse siden Bjarne Hansen (næstformand) Fødselsår: 1940 Skibsreder Partner: WingPartners I/S Bestyrelsesformand: Billund Lufthavn A/S Bestyrelsesmedlem: F. Uhrenholt Holding A/S Aalborg Industries Holding A/S Newco AEP A/S Business Work Wear A/S Post Norden AB Keppel Offshore and Marine Pty. Ltd. Medlem af selskabets bestyrelse siden Henrik Lind Fødselsår: 1947 Advokat: GORRISSEN FEDERSPIEL Bestyrelsesmedlem: H+H International A/S Medlem af selskabets bestyrelse siden SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 3 af 64

4 LEDELSESBERETNING FORTSAT Per Have Fødselsår: 1957 Chief Financial Officer: Danfoss Group President: Bitten og Mads Clausen s Fond Bestyrelsesmedlem: Fleggaard Leasing A/S Medlem af selskabets bestyrelse siden Christian Herskind Fødselsår: 1961 Adm. direktør: Refshaleøen Holding A/S CEO: Britannia Invest A/S Bestyrelsesformand: Sumisura A/S Bestyrelsesmedlem: Mannaz A/S (næstformand) Zealand Pharma A/S COOR Service Management A/S (kommitteret) Medlem af selskabets bestyrelse siden Direktion: Adm. direktør Torben Faurby Fødselsår: 1952 Adm. direktør siden august Generalforsamling: Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 28. april 2010 klokken 14:00 hos SKAKO Industries A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg. SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 4 af 64

5 LEDELSESBERETNING FORTSAT Hoved- og nøgletal for koncernen tkr. Hovedtal Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat af fortsættende aktivitete Årets resultat af ophørende aktivitete Årets resultat Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Rentebærende netto aktiver Investering i materielle aktiver Afskrivning på materielle aktiver Pengestrøm til driften Pengestrøm fra investering Pengestrøm fra finansiering Pengestrøm i alt Gennemsnitligt antal ansatte Nøgletal Overskudsgrad -15,1% 0,6% 5,3% 5,2% -7,2% Afkastningsgrad -14,5% 0,9% 6,7% 4,4% -3,5% Likviditetsgrad 148,3% 160,6% 185,2% 231,0% 356,1% Soliditetsgrad 39,0% 45,8% 50,2% 62,0% 74,0% Egenkapitalforrentning -34,6% -6,8% -2,2% 5,1% 11,2% Resultat pr. aktie (EPS), kr. -28,6-7,1-2,8 10,3 37,4 Indre værdi, ultimo kr. pr. aktie 66,8 95,4 111,9 134,7 269,4 Børskurs, ultimo, kr Udbytte pr. aktie á kr. 20 0,00 0,00 7,50 120,00 150,00 Udbetalingsgrad 0,0% 0,0% -272,2% 1166,0% 400,6% Pris pr. krones overskud (PE) -1,5-14,1-62,4 32,2 6,7 Kurs/indre værdi (KI) 0,7 1,0 1,5 2,5 0,9 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 5 af 64

6 LEDELSESBERETNING FORTSAT Hoved- og nøgletal for koncernen fortsat Beregning af nøgletal Resultat pr. aktie (EPS) opgøres i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Overskudgrad: Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Afkastningsgrad: Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlige aktiver Likviditetsgrad: Kortfristede aktiver, ultimo x 100 Kortfristede gældsforpligtelser, ultimo Soliditetsgrad: Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser, ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo Egenkapitalforrentning: Koncernens andel af årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital ekskl. minoritetsinteresser Resultat pr. aktie (EPS): Indre værdi ultimo pr. aktie: Børskurs ultimo: Udbytte pr. aktie, kr. Koncernens andel af årets resultat Gennemsnitligt antal aktier Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser, ultimo Antal aktier, ultimo Kurs på noterede aktier, ultimo Udbytteprocent x aktiens pålydende 100 Udbetalingsgrad: Udbytte i kr. x 100 Koncernens andel af årets resultat Pris pr. krones overskud (PE): Kurs/Indre værdi (KI): Børskurs, ultimo EPS Børskurs, ultimo Indre værdi, ultimo SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 6 af 64

7 LEDELSESBERETNING FORTSAT Resumé SKAKO Industries koncernen har i 2009 haft et stærkt faldende aktivitetsniveau med en omsætningsreduktion på 44% samt en betydelig reduktion i ordreindgangen set i forhold til året før. Omsætningen udgjorde 415 mio. kr. mod 735 mio. kr. i Som en konsekvens af udviklingen er den reduktion i medarbejderstaben, som blev påbegyndt i efteråret 2008, fortsat i Der er på koncernbasis reduceret med 35% svarende til 149 personer i forhold til primo året. Medarbejderstaben udgør ved udgangen af året 274 personer, mod et gennemsnitligt antal medarbejdere i 2009 på 352, hvilket betyder, at den økonomiske effekt af reduktionen først vil slå fuldt igennem i WorldLift Industries A/S har gennem 2009 udviklet og implementeret en ny strategisk platform, der skal bringe virksomheden i front på det globale marked som en effektiv cost leader med intensiv fokus på innovation og markedsudvikling. Virksomheden har samlet sine danske aktiviteter i Odense som en fokuseret slutmontage fabrik for lifte, afviklet virksomhedens fabrik i Holbæk og arbejder fortsat med outsourcing af en stor del af produktionen til lande med lavere produktionsomkostninger. I segmentet betonanlæg har det seneste års kraftige opbremsning i markedet og den fortsatte usikkerhed betydet en revurdering af, hvorledes denne aktivitet fremtidigt skal organiseres. Et igangværende restruktureringsprojekt vil betyde, at de nuværende to virksomheder, SKAKO A/S i Faaborg og Couvrot S.A. i Lille, fremover vil blive markedsført under samme brand, SKAKO Concrete. Der vil ske forenkling, så den samlede virksomhed tilbyder et ensartet produktprogram. Koncernen havde et underskud af primær drift (EBIT) på 62,6 mio. kr. mod et overskud på 4,3 mio. kr. i SKAKO Industries koncernens resultat før skat blev et underskud på 63,0 mio. kr. mod et overskud på 2,5 mio. kr. i Koncernens resultat efter skat blev et underskud på 63,8 mio. kr. mod et underskud på 16,1 mio. kr. i Årets underskud før skat på 63,0 mio. kr. er i overensstemmelse med de udtrykte forventninger om et underskud før skat i størrelsesordenen mio. kr. som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 11/2009 af 20. august Bestyrelsen anser det samlede resultatet som meget utilfredsstillende. Med baggrund i årets resultat og udsigterne for 2010 foreslår bestyrelsen, at der ikke udbetales udbytte for Selvom vilkårene for erhvervslivet er under stabilisering, er udsigten for koncernens virksomheder for 2010 præget af usikkerhed. Der forventes imidlertid en betydelig forbedring af resultatet, og at driften giver en positiv likviditet. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU. Anvendt regnskabspraksis er ændret i forhold til årsrapporten for 2008, idet præsentationen er tilpasset ændringerne i IAS 1 Præsentation af årsregnskaber og IFRS 8 Segmentoplysninger. SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 7 af 64

8 LEDELSESBERETNING FORTSAT Koncernens økonomiske udvikling Koncernens resultat er stærkt præget af finanskrisen og den gennemførte omstrukturering af WorldLift Industries A/S. Finanskrisens opbremsning af den europæiske og amerikanske byggesektor har medført en betydelig reduktion i kundernes efterspørgsel. Hertil kommer, at de kunder, der har behov og gerne vil investere, er ramt af hele banksektorens manglende evne til at medvirke til finansieringen. Som en konsekvens af udviklingen er den reduktion i medarbejderstaben, som blev påbegyndt i efteråret 2008, fortsat i Der er på koncernbasis reduceret med 35% svarende til 149 personer i forhold til primo året. Medarbejderstaben udgør ved udgangen af året 274 personer, mod et gennemsnitligt antal medarbejdere i 2009 på 352, hvilket betyder, at den økonomiske effekt af reduktionen først vil slå fuldt igennem i SKAKO Industries koncernen har i 2009 haft et stærkt faldende aktivitetsniveau med en omsætningsreduktion på 44% samt en betydelig reduktion i ordreindgangen set i forhold til året før. Omsætningen udgjorde 415 mio. kr. mod 735 mio. kr. i Eksportandelen af omsætningen udgjorde 92% mod 87% i Omsætningen fordeler sig på koncernens tre forretningssegmenter med 222 mio. kr. på Betonanlæg, 111 mio. kr. på Vibrationsudstyr og 82 mio. kr. på Personlifte, hvilket svarer til en procentmæssig reduktion på henholdsvis 48%, 24% og 51% Koncernen havde et underskud af primær drift (EBIT) på 62,6 mio. kr. mod et overskud på 4,3 mio. kr. i De enkelte segmenter bidrager hertil med 16,2 mio. kr. fra Betonanlæg, 3,1 mio. kr. fra Vibrationsudstyr og 44,0 mio. kr. fra Personlifte, hvortil kommer 5,5 mio. kr. fra moderselskabet og de inaktive selskaber. De tilsvarende resultater for 2008 var henholdsvis 20,7 mio. kr., 10,7 mio. kr., -21,4 mio. kr. og 5,7 mio. kr. For en nærmere beskrivelse af resultaterne i de enkelte segmenter henvises til afsnittet Udvikling i koncernens segmenter. Koncernens finansielle poster udgør en nettoudgift på 0,4 mio. kr. mod 1,8 mio. kr. i SKAKO Industries koncernens resultat før skat blev et underskud på 63,0 mio. kr. mod et overskud på 2,5 mio. kr. i De enkelte forretningssegmenter bidrager hertil med 18,8 mio. kr. fra Betonanlæg, 2,5 mio. kr. fra Vibrationsudstyr og 46,5 mio. kr. fra Personlifte, hvortil kommer 0,2 mio. kr. fra moderselskabet og de inaktive selskaber. Skat af årets resultat udgør en omkostning på 0,8 mio. kr. mod en omkostning på 18,6 mio. kr. i Koncernens resultat efter skat blev et underskud på 63,8 mio. kr. mod et underskud på 16,1 mio. kr. i Bestyrelsen anser det samlede resultatet som meget utilfredsstillende Årets underskud før skat på 63,0 mio. kr. er i overensstemmelse med de udtrykte forventninger om et underskud før skat i størrelsesordenen mio. kr. som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 11/2009 af 20. august Koncernens egenkapital pr. 31. december 2009 udgør 152,0 mio. kr. mod 217,0 mio. kr. ultimo Ændringen kan hovedsageligt henføres til årets underskud på 63,8 mio. kr. Koncernens balance udgør 389,2 mio. kr. pr. 31. december 2009, mod 473,6 mio. kr. ved udgangen af 2008 og de rentebærende netto forpligtelser udgør 51,5 mio. kr. pr. 31. december 2009 mod rentebærende netto aktiver 17,8 mio. kr. ved udgangen af Ændringen i de rentebærende forpligtelser/aktiver skyldes hovedsageligt finansiering af årets negative resultat samt forskydninger i varetilgodehavender, varegæld, varebeholdninger samt forudbetalinger. SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 8 af 64

9 LEDELSESBERETNING FORTSAT Koncernens samlede pengestrøm er negativ med 21,1 mio. kr. Pengestrøm fra driften er påvirket af det negative resultat, hvortil kommer forskydninger i varetilgodehavender og varegæld samt varebeholdninger, og udgør i alt 57,3 mio. kr. Pengestrøm fra investering er positiv og beløber sig netto til 1,4 mio. kr. og er sammensat af pengestrøm fra salg af fabrik i Frankrig m.m. på 14,8 mio. kr. samt salg af værdipapirer på 11,2 mio. kr. og med fradrag af nettoinvestering i anlægsaktiver på 24,5 mio. kr. Pengestrøm fra finansiering er positiv med 34,8 mio. kr., som hovedsageligt kommer fra optagelse af langfristet lån i ny fabrik i Frankrig. Soliditeten udgør 39,0% ultimo 2009 mod 45,8% ultimo Koncernens strategi SKAKO Industries A/S virker indenfor tre segmenter: Maskiner og komplette anlæg til fremstilling af beton - SKAKO A/S og Couvrot SA. Vibrationsudstyr til industriel brug - SKAKO Comessa A/S Personlifte WorldLift Industries A/S Disse tre segmenter er på forskellige stadier både forretnings- og udviklingsmæssigt. Der er derfor individuelle strategier for hvert segment. Maskiner og komplette anlæg til fremstilling af beton udgør den største del af SKAKO Industries med fabrikker i Faaborg i Danmark og Lille i Frankrig. Det seneste års kraftige opbremsning i markedet og den fortsatte usikkerhed har betydet en revurdering af, hvorledes denne aktivitet fremtidigt skal organiseres. Et igangværende restruktureringsprojekt vil betyde, at de nuværende to virksomheder, SKAKO A/S i Faaborg og Couvrot S.A. i Lille, fremover vil blive markedsført under samme brand, SKAKO Concrete. Der vil ske forenkling, så den samlede virksomhed tilbyder et ensartet produktprogram. Fortsat fokus på optimering af supply chain og outsourcing vil betyde, at en større del af produktionen flyttes tættere på de markeder, hvor aktiviteterne foregår. Vibrationsudstyr til industrielt brug, med produktion i Faaborg i Danmark og Strasbourg i Frankrig, er teknologisk baseret. Der udvikles, designes og sælges vibrationsudstyr til industrien. Markedet bearbejdes efter en nichestrategi, hvor målgruppen er virksomheder inden for udvalgte segmenter, der anvender vibrationsudstyr til industriel brug. Personlifte produceres og markedsføres af selskabet WorldLift Industries A/S, der blev dannet ved en sammenlægning af Denka Lift A/S, Holbæk med E. Falck Schmidt A/S, Odense i Selskabet har haft nogle svære år med negative resultater. Selskabet har gennem 2009 udviklet og implementeret en ny strategisk platform, der skal bringe virksomheden i front på det globale marked som en effektiv cost leader med intensiv fokus på innovation og markedsudvikling. Virksomheden har samlet sine danske aktiviteter i Odense som en fokuseret slutmontage fabrik for lifte, afviklet virksomhedens fabrik i Holbæk og arbejder fortsat med outsourcing af en stor del af produktionen til lande med lavere produktionsomkostninger. Dette har resulteret i en reduktion i antallet af medarbejdere fra 132 til 40 med fuld virkning fra ultimo SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 9 af 64

10 LEDELSESBERETNING FORTSAT Navneændring Det er besluttet at fokusere koncernen og koncernens virksomheder samt produkter under navnet SKAKO. I konsekvens heraf vil der på generalforsamlingen blive stillet forslag om, at moderselskabet SKAKO Industries A/S skifter navn til SKAKO A/S. Koncernen vil herefter blive omtalt som SKAKO koncernen. Det nuværende SKAKO A/S vil skifte navn til SKAKO Concrete A/S. Forretningssegmentet beton vil blive markedsført under ét navn: SKAKO Concrete. Forretningssegmentet vibration vil for fremtiden være SKAKO Vibration, og lift aktiviteterne såvel i Danmark som i USA markedsføres under SKAKO Lift. Der er samtidig hermed gennemført en modernisering og opdatering af koncernens logo. SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 10 af 64

11 LEDELSESBERETNING FORTSAT Udvikling i koncernens segmenter Betonanlæg Betonsegmentet omfatter udvikling, markedsføring og levering af maskiner og komplette anlæg til fremstilling af beton både til fabriksbeton og beton til produktion af betonelementer, rør, fliser og tagsten m.m. Der er produktionsfaciliteter i Faaborg i Danmark og Lille i Frankrig. Omsætningen blev 222,2 mio. kr. mod 423,6 mio. kr. i Resultat før skat blev et underskud på 18,8 mio. kr. mod et overskud på 20,2 mio. kr. i Årets resultat efter skat blev et underskud på 22,5 mio. kr. mod et overskud på 14,2 mio. kr. i Det faldende aktivitetsniveau har nødvendiggjort en fortsat tilpasning af organisationen, og medarbejderstaben er i 2009 reduceret med 42. Ultimo året udgør medarbejderstaben 167, mod et gennemsnit for året på 189 personer. Det franske selskab Couvrot SA, har i starten af 2009 taget sin nye fabrik i brug. De nye faciliteter er bygget i henhold til LEAN principper, som gør at virksomheden står godt rustet til den kommende tids udfordringer med forøget konkurrence forventes at blive et år præget af et igangværende restruktureringsprojekt og udfordringer på grund af de økonomiske og markedsmæssige forhold generelt indenfor bygge- og anlægssektoren. Der vil blive fokuseret på de nye markeder især i Mellemøsten, hvor der skønnes at være gode muligheder for vækst. Der arbejdes med muligheder for at udvikle forretningsområdet maskiner til fremstilling af beton gennem partnerskaber med virksomheder med komplementære produkter, der tilsammen kan give kunden en samlet løsning. Der vil fortsat blive fokuseret på besparelser på såvel produktionsomkostninger samt kapacitetsomkostninger gennem effektiviseringer ud fra LEAN tankegange og fokus på nye samarbejdspartnere. For en nærmere beskrivelse af historie, forretningsområder, produkter m.v. henvises til hjemmesiderne for henholdsvis SKAKO A/S og Couvrot SA: Mio. kr Omsætning 222,2 423,6 353,9 Resultat af primær drift -16,2 20,7 34,7 Resultat før skat -18,8 20,2 34,6 Årets resultat -22,5 14,2 22,1 Egenkapital ultimo 31,3 67,5 72,1 Samlede aktiver 195,3 247,2 246,3 Antal heltidsansatte Omsætning fordelt på markeder Øvrige markeder 19% USA/Canada 4% Øvrige Europa 34% Norden 14% Frankrig 29% SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 11 af 64

12 LEDELSESBERETNING FORTSAT Udvikling i koncernens segmenter fortsat Vibrationsudstyr SKAKO Comessa udvikler, designer og sælger vibrationsmaskiner og anlæg til industriel anvendelse. Der er produktionsfaciliteter i Faaborg i Danmark og Strasbourg i Frankrig. Den globale finanskrise, som startede i 2. halvår 2008, fortsatte i Dette har medført et væsentligt fald i omsætningen i 2009, og segmentets omsætning blev 114,5 mio. kr. mod 154,0 mio. kr. i Heraf udgør omsætning med koncernforbundne selskaber 3,3% mod 4,5% i Resultat før skat blev et overskud på 2,5 mio. kr. mod 7,6 mio. kr. i 2008 og betragtes som tilfredsstillende i betragtning af den aktuelle markedssituation. Skako Comessa påbegyndte i efteråret 2008 en tilpasning af organisationen, hvilket har medført en reduktion af medarbejderstaben med 21, således at denne ved udgangen af 2009 udgør 63 personer. Selskabet er tilpasset det aktuelle markedsniveau og resultatet er i 2009 negativ påvirket af fratrædelsesomkostninger. Markedet bearbejdes efter en nichestrategi, hvor målgruppen er virksomheder inden for udvalgte segmenter, der anvender vibrationsudstyr til industriel brug. Der arbejdes i 2010 på en fastholdelse af markedsandele på etablerede markeder samt nyetablering på enkelte vækstmarkeder. For en nærmere beskrivelse af forretningsområder, produkter m.v. henvises til hjemmesiden: Omsætning fordelt på markeder Mio. kr Omsætning 114,5 154,0 132,6 Resultat af primær drift 3,1 10,7 5,5 Resultat før skat 2,5 7,6 4,1 Årets resultat 1,3 5,3 2,7 Egenkapital ultimo 48,2 48,8 44,1 Samlede aktiver 92,9 109,1 114,7 Antal heltidsansatte Øvrige markeder 50% Norden 16% Frankrig 14% Øvrige Europa 20% SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 12 af 64

13 LEDELSESBERETNING FORTSAT Udvikling i koncernens segmenter fortsat Personlifte WorldLift Industries udvikler, producerer og markedsfører personlifte. Selskabets produkter afsættes primært i Nordeuropa, Asien og USA. Afsætningen sker dels via et internationalt forhandlernet og dels ved direkte salg. Selskabet har hovedsæde i Odense, hvor samtlige produkter samles i en slutmontage. Selskabets egne produkter udgør trailerlifte under brandet Denka samt speciallifte under de to brands Falcon Spider og Falcon Narrow. Herudover har selskabet ultimo 2009 indledt et strategisk samarbejde med en udenlandsk partner omkring forhandling af små bæltedrevne kompaktlifte som supplement til Falcon Spider programmet på udvalgte hovedmarkeder. WorldLift Industries opnåede i 2009 en omsætning på 81,8 mio. kr. mod 165,3 mio. kr. i Nedgangen i omsætningen kan primært henføres til en kraftig opbremsning i selskabets afsætning af trailerlifte. Selskabets resultat før skat var et underskud på 46,5 mio. kr. mod et underskud på 25,7 mio. i Resultatet for 2009 som helhed er meget utilfredsstillende. Som følge af den negative egenkapital i WorldLift Industries A/S, har SKAKO Industries A/S efter regnskabsårets udløb ydet et koncerntilskud på 60 mio. kr. til retablering af egenkapitalen. SKAKO Industries A/S har desuden afgivet støtterklæring overfor WorldLift Industries A/S gældende til 30. juni Der er gennemført en gennemgribende turn around. Dette har betydet, at medarbejderantallet er reduceret fra 132 til 40 (gennemsnit for året udgør 96). Som en konsekvens af markedsforholdene og en ny produktstrategi er varebeholdningerne blevet nøje vurderet, hvilket har medført væsentlige nedskrivninger. Generelt har der i løbet af 2009 været en kraftig opbremsning i efterspørgslen på trailerlifte sammenholdt med Dette skyldes primært reducerede investeringsbudgetter hos markedets store udlejningsvirksomheder samt de vanskelige finansielle og økonomiske forhold som selskabets øvrige kunder generelt har været udsat for. Behovet for speciallifte er ikke i samme grad påvirket af krisen, dog har der kunnet spores en større generel afmatning i USA end på andre markeder. Efterspørgslen efter selskabets speciallifte understøttes af lanceringen af verdens højeste lift af Spider typen på 52 meter, som markedet har taget godt imod. Hovedfokus i 2010 vil være en fortsat optimering af dels den nye outsourcing strategi og dels konsolideringen af slutmontagen i Odense. Selskabets direktion er ændret pr. 1. august 2009, hvor Kenneth Loberg tiltrådte som administrerende direktør. For en nærmere beskrivelse af WorldLift Industries historie, produkter m.v. henvises til hjemmesiden: Omsætning fordelt på markeder Mio. kr Omsætning 81,8 165,3 152,4 Resultat af primær drift -44,0-21,4-2,4 Resultat før skat -46,5-25,7-6,0 Årets resultat -43,2-29,1-4,6 Egenkapital ultimo -44,4-1,2 6,9 Samlede aktiver 61,8 92,3 102,7 Antal heltidsansatte Øvrige markeder 33% Øvrige Europa 33% Norden 34% SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 13 af 64

14 LEDELSESBERETNING FORTSAT God selskabsledelse Bestyrelsen forholder sig løbende til anbefalingerne for god selskabsledelse og tager stilling til i hvilket omfang anbefalingerne skal implementeres i selskabet. Ifølge anbefalingerne er det acceptabelt at udøve selskabsledelse på anden vis end i henhold til de anbefalede retningslinjer, så længe selskabet forklarer baggrunden for afvigelsen ( følg eller forklar-princippet ). En fuldstændig gengivelse af SKAKO Industries politik for god selskabsledelse er tilgængelig på selskabets hjemmeside Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Aktionærerne har via selskabets hjemmeside adgang til viden og data om selskabet, herunder års- og delårsrapporter og alle øvrige selskabsmeddelelser. Via selskabets mailadresse er det nemt for selskabets aktionærer at komme i dialog med selskabet. Da SKAKO Industries har meget få udenlandske aktionærer, forefindes præsentationer, årsrapporter og selskabsmeddelelser kun på dansk. Selskabets vedtægter indeholder ingen bestemmelser om stemmeretsdifferentiering eller begrænsninger. Interessenternes rolle og betydning for selskabet Direktionen forestår under ansvar overfor bestyrelsen den daglige ledelse af selskabets og koncernens samlede virksomhed. Bestyrelsen fastsætter de forskrifter og retningslinjer, der til enhver tid skal gælde selskabets virksomhed, og direktionen er overfor bestyrelsen ansvarlig for, at selskabets virksomhed foregår i overensstemmelse hermed og i øvrigt er i overensstemmelse med forretningsorden, vedtægter, lovgivningen, og de af bestyrelsen tagne beslutninger. Alle spørgsmål af usædvanlig art eller væsentlig betydning skal af direktionen forelægges bestyrelsen. De underliggende forretningssegmenter, Betonanlæg, Vibrationsudstyr og Personlifte, varetager relationer til egne kunder, medarbejdere, leverandører og lokale myndigheder. Direktionen i SKAKO Industries A/S varetager i samråd med bestyrelsens formandskab de generelle informationer til selskabets aktionærer. Det er bestyrelsens opfattelse, at selskabets tarv og dermed også aktionærernes tarv bedst varetages gennem en åben, konstruktiv og kontinuerlig dialog mellem selskabet og alle dets interessenter. Åbenhed og gennemsigtighed SKAKO Industries sikrer via interne regelsæt for aktiehandel og videregivelse af intern viden, at alle får lige adgang til væsentlige informationer om selskabet, der kan antages at få betydning for kursdannelsen på selskabets aktier, ligesom disse sikrer at ingen uvedkommende får adgang til sådan information, før den er offentliggjort via GlobeNewswire fra NASDAQ OMX Nordic Copenhagen. Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsens forretningsorden fastlægger retningslinjerne for ansvarsfordeling, ledelsesmæssig kontrol m.v. Der er ikke fundet behov for at udarbejde en separat arbejdsbeskrivelse for bestyrelsens formand og næstformand. Der afholdes løbende møder mellem bestyrelsens formand og direktionen. Bestyrelsens sammensætning Det er bestyrelsens mål, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer komplementerer hinanden med hensyn til erfaring og kvalifikationer, da man hermed på bedst mulig måde kan sikre direktionen det nødvendige og kvalificerede modspil. Selskabets bestyrelse består p.t. af fem medlemmer, hvilket vurderes som hensigtsmæssigt, såvel i relation til selskabets behov som til bestyrelsens opgaver. Bestyrelsen anser alle medlemmer som uafhængige. SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 14 af 64

15 LEDELSESBERETNING FORTSAT God selskabsledelse fortsat Bestyrelsen afholder mindst fem fastlagte ordinære møder om året, hvortil kommer eventuelle ekstraordinære indkaldte møder. Bestyrelsen omfatter medlemmer, der beklæder flere bestyrelsesposter. Det er bestyrelsens opfattelse, at det er individuelt, hvor mange forskellige hverv det enkelte bestyrelsesmedlem kan overkomme. Bestyrelsen har ikke opstillet en formel selvevalueringsprocedure, da det vurderes, at selvevaluering er en kontinuerlig proces. Det er formandens opgave at sikre, at bestyrelsen som helhed udfører de opgaver, der er den pålagt, samt at de enkelte medlemmer udfører deres opgaver på tilfredsstillende vis. Hele bestyrelsen er på valg hvert år på selskabets generalforsamling, og valg afgøres ved simpel stemmeflerhed. På selskabets ordinære generalforsamling den 22. april 2009 blev Per Have og Christian Herskind indvalgt i bestyrelsen medens Jørgen Ajslev udtrådte. Der var genvalg til Vagn Rosenkilde, Bjarne Hansen og Henrik Lind. Bestyrelsen konstituerede sig med Vagn Rosenkilde som bestyrelsesformand og Bjarne Hansen som næstformand. Bestyrelsen har for 2009 modtaget et honorar på t.kr. Fordelingen fremgår af note 5. Bestyrelsen ejede samlet ultimo året aktier i selskabet. Fordelingen fremgår af note 31. Bestyrelsens og direktionens vederlag Det er bestyrelsens opfattelse, at vederlag til bestyrelse og direktionen er såvel konkurrencedygtigt som rimeligt. Overordnede retningslinjer vedrørende incitamentsprogrammer til direktionen blev fremlagt og vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2008, og er tilgængelige på selskabets hjemmeside Der ikke er særlige fratrædelsesordninger for direktionen. Revisionsudvalg Bestyrelsen har i 2009 nedsat et revisionsudvalg. Revisionsudvalgets ansvarsområder og kompetence er fastlagt i et kommissorium, der er godkendt af bestyrelsen. Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der alene skal forberede beslutninger, som træffes i den samlede bestyrelse. Bestyrelsen sikrer bl.a. via det godkendte kommissorium, at etableringen af revisionsudvalg medfører, at væsentlig og behørig information tilgår alle bestyrelsesmedlemmer. Revisionsudvalgets kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt i bestyrelsen. Revisionsudvalget er underlagt samme fortrolighedsbestemmelser som bestyrelsen. Redegørelse for hovedelementerne i koncernens interne kontroller og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelse og direktion har det overordnede ansvar for koncernens risikostyring og interne kontrol i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i relation til regnskabsaflæggelsen. Den overordnede risikostyring og fastlæggelse af interne kontroller er forankret i SKAKO Industries, mens den praktiske håndtering sker i samspil med koncernens driftsselskaber. Med henblik på at sikre høj kvalitet i koncernens finansielle rapportering har ledelsen vedtaget en række procedurer og retningslinjer for regnskabsaflæggelse og interne kontroller, som skal følges af datterselskaberne i deres rapportering, herunder Månedlig opfølgning på opnåede mål og resultatet i forhold til godkendte budgetter og kvartalsmæssigt udarbejdede estimater for såvel resultat, balance og pengestrømmes samt nøgletal Løbende opfølgning på projekter, herunder håndtering af risici og regnskabsmæssig behandling heraf Rapporteringsinstruks Regnskabsafslutningsinstruks SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 15 af 64

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1.

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1. Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Delårsrapport for 1. halvår 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 25. maj 2011 Selskabsmeddelelse nr. 8/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2011 Resume Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for K/S Imola Tosa Virumgårdsvej 25, 2830 Virum Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 08 38 07 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2016. Rasmus Berger Dirigent

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 15 69 45 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 /9 2015 John Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere