Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013"

Transkript

1 Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi Årsrapport 2013

2 INDHOLD Påtegninger: 5 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning: 7 Fakta om 8 Hoved- og nøgletal for koncernen 9 Beretning - og årsregnskab 1. januar december 2013: 14 Resultatopgørelse 15 Balance 17 Egenkapitalopgørelse 18 Pengestrømsopgørelse 19 Redaktør og tekst: Ane Søby Eskildsen, kommunikationschef Tekst: Martin Bak Layout: Annette Windfeld, Gigraf Foto: Svend Pedersen, 727 Photo Aps, Louise Koustrup, Ronnie Ranch Hedegaard m.fl. Tryk: Scanprint. 2

3 VELKOMMEN Velkommen til Insero Vi skaber de nyeste løsninger og tester dem i et levende laboratorium Kære læser Insero har gennemgået en markant udvikling. Fra at være en fond, der primært investerede på baggrund af ansøgninger, er vi i dag en vidensvirksomhed bestående af fem datterselskaber, tre udviklingsmiljøer og ni iværksættervirksomheder, som alle tilbyder innovative services inden for energi og kommunikationsteknologi. Insero er blandt de førende, når det kommer til nye energiformer og komplekse løsninger til flytrafik, og vi tester fremtidens forretningsmodeller og læringsaktiviteter. Et af Inseros store tiltag har været at etablere et levende laboratorium. En platform, hvor nye teknologier og forretningsmodeller bliver testet og demonstreret både i professionelle miljøer og i private husstandes hverdagsrutiner. Interessen for brugerdrevet innovation og unikke testfaciliteter er stor blandt vores kunder, samarbejdspartnere og investorer lige fra EU s forskningsprogrammer til amerikanske NASA. For at sikre fortsat vækst investerer Insero risikovillig kapital i perspektivrige iværksættere, som har potentialet til at skabe en god forretning. Vi understøtter, at entreprenørånden spirer både i folkeskolen og i etablerede virksomheder. Insero er godt på vej til at opfylde ambitionen om at blive en magnet for viden og udvikling af teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi både lokalt, nationalt og globalt. Vi kan se, at vores kompetencer og tilbud til kunderne, samt vores investeringer i projekter, skaber vækst og udvikling bliver året, hvor Insero kommer på markedet med en række nye løsninger og svar på nogle af de højaktuelle spørgsmål om fremtiden. Kan kommunerne udskifte deres almindelige biler med elbiler? Kan vi styre vores energi mere intelligent? Hvordan kan vi udnytte de forretningsmuligheder, der er inden for energirenovering og Smart Grid? God læselyst. Mogens Vig Pedersen Adm. direktør Ulrik Kragh Bestyrelsesformand 3

4 Årsrapport 2013 Insero 4

5 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 for. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og fondens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og fondens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og fondens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Horsens, den 12. marts 2014 Direktion: Mogens Vig Pedersen Bestyrelse: Ulrik Kragh Peter Sven Sørensen Jørgen Brønd Marianne Kjerkegaard Kristensen formand næstformand Ole Kramer Assia Ingeborg Hybert Zouaoui Povl Thomsen 5

6 PÅTEGNINGER Den uafhængige revisors erklæringer Til repræsentantskabet i Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for for regnskabsåret 1. januar 31. december regnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som fonden samt pengestrømsopgørelse for koncernen. regnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og fondens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Horsens, den 12. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søren P. Nielsen statsaut. revisor Lars Mortensen Bjerg statsaut. revisor 6

7 Fakta om Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaardsvej 4a 8700 Horsens Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. januar 2008 Hjemsted: Horsens Regnskabsår: 1. januar december Revision KPMG Statsautoriseret revisionspartnerselskab Bank Sydbank A/S Søndergade Horsens Bestyrelse / best. hverv Ulrik Kragh, formand Insero Science Academy, formand DELTA VP. Sitemanager Midt- og Nordjylland DELTA Technology & Development AB, Direktør, Sverige Energi Horsens Net Holding A/S, formand DONG Energy Thermal A/S NRGi Amba, repræsentantskabsmedlem Horsens Statsskole Repræsentantskabet for Horsens Folkeblad fond Peter Sven Sørensen, næstformand Insero Science Academy, næstformand Energi Horsens Net Holding A/S Familien Hede Nielsens Fond, formand Kirkholm Invest A/S Helge Frandsen A/S Schou Sørensen Holding ApS Sportscollege Horsens Sportsrideklubben Skovly Lokalrådet for Sydbank A/S Horsens Repræsentantskabet for Sydbank A/S Repræsentantskabet for Horsens Folkeblads Fond Jørgen Brønd Insero Science Academy Protekta Farms A/S, formand Boring Højskolegård A/S Bankrådet i Nordea Horsens Ole Kramer Insero Science Academy Ejerforeningen Borgergade NRGi, repræsentantskabsmedlem Horsens Adventkirke Assia Ingeborg Hybert Zouaoui Insero Science Academy NRGi, repræsentantskabsmedlem Klimarådet, formand Horsens All Stars Radikale Venstre, Hovedbestyrelse Povl Thomsen Insero Science Academy Direktion / best. hverv Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Net Holding A/S Insero E-Mobility A/S, formand Insero Energy A/S, formand Insero Business Services A/S, formand Insero Software A/S, formand Vitus Bering Innovation Park Green Tech Center, formand AC-Sun ApS Eliteidrætsrådet Klimarådet Marianne Kjerkegaard Kristensen Insero Science Academy NRGi, repræsentantskabsmedlem 7

8 LEDELSESBERETNING Hoved- og nøgletal for koncernen mio. kr Hovedtal Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat Balancesum Egenkapital Pengestrøm fra driftsaktiviteten Pengestrøm fra investeringsaktiviteten Heraf til investering i materielle anlægsaktiver Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten Pengestrøm i alt Nøgletal Likviditetsgrad 18 % 363 % 35 % Egenkapitalandel (soliditet) 54 % 57 % 60 % Egenkapitalforrentning -6 % -9 % 4 % Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede i året Faktiske antal fuldtidsbeskæftigede pr. 31. december Som følge af særlige strategiske grundlag er det ikke fundet relevant at beregne alle normale nøgletal, som f.eks. overskudsgrad, afkastkrav m.v. Der skal henvises til definitioner og begreber i anvendt regnskabspraksis. 8

9 LEDELSESBERETNING Beretning ens hovedaktiviteter Insero blev etableret i 2008 med det formål at skabe vækst og udvikling i området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde. Insero er i dag en vidensvirksomhed, der spænder over fem datterselskaber, tre udviklingsmiljøer og ni iværksættervirksomheder, som alle tilbyder innovative services inden for energi og kommunikationsteknologi. På den baggrund er Insero i dag blandt de førende aktører på en række områder, for eksempel nye energiformer og komplekse software løsninger til lufttrafik, og vi er med til at teste fremtidens forretningsmodeller og læringsaktiviteter. Udover at løse opgaver for danske og internationale kunder deltager Insero i en række udviklingsprojekter, hvor ny viden, nye forretningsmodeller og teknologier udvikles og testes. Moderselskabet investerer desuden i iværksættere, virksomheder og udviklingsprojekter inden for energi og kommunikationsteknologi. Derudover bidrager til lokale aktiviteter inden for uddannelse, sport og kultur. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold en har i regnskabsåret 2013 øget sit aktivitetsomfang i betydelig grad ikke mindst sit engagement og investeringer i forsknings- og udviklingsprojekter. Insero har i 2013 haft fokus på, via udviklingsprojekter, at skabe et levende laboratorium i lokalområdet. Med det EU-finansierede projekt Insero Live Lab viser Insero vejen frem inden for fremtidens Smart Grid. I projektet tester 20 familier nye energiteknologier i deres hverdag, herunder elbiler, varmepumper, solceller og meget mere. Derudover har Insero i 2013 bevilget midler til uddannelsesprojekter. I det nye Projekt Fremtek introducerer Insero Science Academy fremtidens teknologier, som 3D-print og NAO robotter, i undervisningen for 500 elever i områdets skoler. I et andet projekt har Hældagerskolen i Vejle fået bevilget midler til at skabe nye kreative rammer for naturfagene blandt andet ved at indrette et eksperimentarium, som skal skabe nye muligheder og samtidig styrke den kreative dimension i undervisningen. På venturesiden er der i regnskabsåret foretaget en investering i en iværksættervirksomhed: Brainreader ApS, som tilbyder et beslutningsstøtteværktøj til diagnosticering af Alzheimers. Brainreaders system kan, på baggrund af et MR-scanningsbillede, hurtigt levere en objektiv vurdering af hjernen. Systemet analyserer billedet og måler hjernens volumen, form og struktur, samt andre mønstre, der er centrale i forhold til at forudsige Alzheimers. Disse informationer hjælper lægen til at stille en mere præcis diagnose af Alzheimers selv på et meget tidligt stadie. Insero har i regnskabsåret som ventet ikke modtaget udbytte fra sin beholdning af DONG Energy aktier. Det manglende udbytte fra beholdningen af DONG Energy aktier er ikke tilfredsstillende og samtidig den væsentligste årsag til årets negative resultat. I forhold til DONG Energy aktierne, har Insero værdireguleret sin beholdning af aktier med ca. 106 mio. kr. Nedskrivningen er foretaget med udgangspunkt i regnskabsprincippet, hvor dagsværdien tolkes som sidst handlede kurs. Inseros beholdning af DONG Energy aktier er, som konsekvens heraf, reguleret til kursen, som den var i november 2013, hvor der blev indgået en investeringsaftale mellem staten og et konsortium bestående af Goldman Sachs, ATP og PFA. På balancedagen overstiger værdien af den salgsoption, som Insero har i forhold til staten, imidlertid værdien af aktiebeholdningen og er dermed indregnet som særskilt aktiv på 131 mio. kr. Samlet har der været tale om en positiv nettoregulering af beholdningen af DONG Energy aktier på knap 12 mio. kr. Den positive nettoregulering skyldes forrentningen af salgsoptionen i regnskabsåret. Forholdene vedrørende DONG Energy er omtalt nærmere under afsnittet Finansiering, herunder DONG Energy. Ledelsens vurdering af årets resultat Det manglende udbytte fra beholdningen af DONG Energy er utilfredsstillende, om end forventet, og den væsentligste årsag til årets negative resultat på 39 mio. kr. før resultatdisponering. Insero har i 2013 forfulgt en ambitiøs vækst- og udviklingsstrategi. Der er på den baggrund skabt en betydelig vækst i nettoomsætningen på 20 mio. kr. svarende til en vækst på 97 % fra regnskabsåret Væksten i organisationens størrelse forløber i overensstemmelse med strategi og budget og har, også i overensstemmelse med forventningen, ført til, at Insero selskaberne har bidraget til koncernens resultat med et negativt resultat på 5 mio. kr., før elimineringer, efter skat og minoritetsinteresser. Specifikationen hertil fremgår af note 3 Segmentopdeling på forretningsområder for koncernen. Det er fortsat udfordrende at finde andre risikovillige investorer til syndikering af investeringer i udvikling af nye teknologier og iværksættere inden for energi- og kommunikationsteknologi. I årets løb har Insero tiltrukket syndikeret kapital for et beløb svarende til 8 mio. kr. Udviklingen i Inseros venture investeringer i iværksættere har i 2013 samlet udviklet sig med positive og negative resultater som det er forventeligt for den type risikovillige investeringer. 9

10 LEDELSESBERETNING Insero har haft betydelig succes med sin strategi om at tiltrække bevillinger af forsknings, udviklings- og demonstrationsmidler. Der er tiltrukket bevillinger for 41 mio. kr. i Bevillingerne danner en god bund for den forventede omsætningsvækst i Niveauet af almene investeringer i uddannelse, forskning og lokalsamfundet er fastholdt i forhold til tidligere år med 15 mio. kr., hvilket er indeholdt i årets resultat efter almene investeringer. Ledelsens forventninger til 2014, er at investeringerne i vækst fortsætter i overensstemmelse med strategien frem mod Ledelsen vil samtidig i årets løb foretage en tilbundsgående evaluering af Inseros kapitalanbringelser og på baggrund heraf vurdere om kapitalanbringelserne er hensigtsmæssige i forhold til koncernens øvrige strategi. På baggrund af ovenstående forhold er Insero koncernens vækst og resultat meget tilfredsstillende, men resultatet fra DONG Energy gør det samlede resultat utilfredsstillende. Det samlede resultat er dog som forventet. Nettoomsætning Flere af de almene investeringer inden for udvikling, uddannelse, sport og kultur, som foretager, involverer et eller flere af Inseros datterselskaber. Almene investeringer behandles regnskabsmæssigt under resultatdisponeringen i resultatopgørelsen. Som følge heraf, er der i koncernregnskabet ikke foretaget eliminering af de koncern-interne almene investeringer i resultatopgørelsen. I nettoomsætningen er indregnet koncern-interne almene investeringer på i alt tkr. Et eksempel på almene investeringer, hvor et Insero datterselskab er involveret, er udviklingsprojektet Energy Together. Det er et projekt, der har til formål at udvikle en model, som kortlægger det samlede energisystem. Modellen er webbaseret og giver interesserede mulighed for at få indblik i energisystemet og dets beslutningsprocesser samt at simulere effekten af forandringer i systemet. På baggrund af både historiske og realtidsdata vil brugerne kunne zoome ind og ud af energisystemet og dermed lære systemets mekanismer at kende. Finansiering, herunder DONG Energy A/S Inseros aktiepost på 2,56 % i DONG Energy A/S er Inseros væsentligste aktiv og har i tidligere regnskabsår været Inseros væsentligste kilde til finansiering. I 2013 er der som ventet ikke udbetalt udbytte i DONG vedrørende regnskabsåret 2012, hvilket i betydelig grad påvirker Inseros årsresultat for I 2013 indledte DONG Energy en proces, der havde til formål at styrke selskabets finansielle position ved at tilføre selskabet yderligere egenkapital gennem en kapitalforhøjelse. Processen mundede den 29. november 2013 ud i, at Staten underskrev en investeringsaftale med et konsortium bestående af Goldman Sachs, ATP og PFA om en kapitaludvidelse på samlet 11 mia. kr. Efterfølgende, efter regnskabsårets afslutning, har de eksisterende mindretalsaktionærer tilført selskabet yderligere ca. 2 mia. kr. således at DONG Energy er blevet tilført samlet 13 mia. kr. ved kapitalforhøjelsen. Insero deltog i kapitaludvidelsen med en nytegning på 80 mio. kr., således at Inseros ejerandel fra den 20. februar 2014 udgør 1,99 %. Værdien af aktiebeholdningen på 2,56 % af DONG Energy måles i regnskab til dagsværdi, hvilket ledelsen vurderer bedst kan udtrykkes ved anvendelse af sidst handlede kurs. Det er Inseros opfattelse, at dagsværdien af DONG Energy per 31. december 2013, er afspejlet i kursen på 107,25 kr. per aktie, der er blevet benyttet i forbindelse med investeringsaftalen af den 29. november Aktiebeholdningen er i overensstemmelse hermed blevet værdireguleret og udgør ved årsskiftet 2013 samlet 806 mio. kr. Ved udgangen af 2013 udgør optionsværdien knyttet til beholdningen af DONG Energy aktier en selvstændig værdi på 131 mio. kr. og modsvarer, sammen med dagsværdien på aktierne, en samlet værdi af Inseros engagement i DONG Energy på 937 mio. kr. Der er i forbindelse med gennemførslen af kapitalforhøjelsen i DONG Energy indgået en ny ejeraftale mellem de eksisterende mindretalsaktionærer og den danske stat. Insero Horsens har under denne, sammen med de øvrige eksisterende mindretalsaktionærer i DONG Energy, en salgsoption under hvilken fortsat, helt eller delvist og frem til udgangen af 2020, kan sælge sin beholdning af gamle aktier i DONG Energy til den danske stat. De gamle aktier repræsenterede ved slutningen af regnskabsåret 2,56 % af aktiekapitalen i DONG Energy og svarer efter kapitalforhøjelsen til en ejerandel på 1,81 %. Inseros mulighed for at udnytte salgsoptionen for de gamle aktier er ved ejeraftalen i resten af 2014 underlagt visse begrænsninger, ligesom der er aftalt en løbende forrentning af salgsoptionen som en del af ejeraftalen. En mindre del af formue henstår i likvide midler og er under forvaltning hos tre kapitalforvaltere. De forvaltede midler, samt afkastet herfra, vil i de kommende år udgøre en del af finansieringen af aktiviteterne i. Investeringer I 2012 tog sammen med CASA og Lysholt Erhverv beslutning om at påbe- 10

11 LEDELSESBERETNING gynde opførslen af Green Tech Center, et nyt stort demonstrationscenter i Vejle Nord. I Green Tech Center har virksomheder, forskere og uddannelsesfolk adgang til at demonstrere og teste nye teknologier inden for green tech. Det sker henholdsvis i en kontorbygning, et laboratorium med testfaciliteter og i en park. For at tilbyde så realistiske demonstrationsfaciliteter som muligt har Green Tech Center etableret flere energilaug for områdets virksomheder og private boliger. Disse energilaug fungerer som levende laboratorier, hvor interesserede har tilladelse til, i anonymiseret form, at anvende deres energidata til udvikling af nye produkter, services og forskning. Green Tech Center indvies i juni Efter balancedagen er der, sammen med de øvrige investorer, taget beslutning om at ud vide Green Tech Center med yderligere laboratoriefaciliteter, der ventes at stå færdige i Ud over den nyinvestering, der er omtalt under afsnittet Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold, har gennemført en række opfølgningsinvesteringer i selskaber i Inseros portefølje. Der er i regnskabsåret 2013 blevet gennemført opfølgningsinvesteringer i selskaberne Miitors, TEGnology, Emazys Technologies, ECOmove, Munin Spot Technology, Insero E-mobility og Insero Business Services. Som omtalt i årsrapporten for 2012 har Insero i regnskabsåret 2013 stiftet selskabet Insero Science Academy. Forventninger til fremtiden forventninger til 2014 er, at omfanget af nye investeringer i iværksættere bliver større end i 2013 og at almene investeringer holdes på samme niveau som i Det ventes, at indtægterne i 2014 for koncernen bliver væsentligt større end i 2013 (mio. kr. 40), og det er derfor forventningen, at aktivitetsomfanget i selskaberne Insero E-Mobility, Insero Software, Insero Energy, Insero Science Academy og Insero Business Services øges betydeligt. Det er samtidig forventningen, at Insero yderligere vil udbygge sin deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter. Insero venter et samlet negativt resultat efter almene investeringer for regnskabsåret 2014, fortrinsvis på grund af det forventede manglende udbytte fra DONG Energy, jf. afsnittet Finansielle risici, og på grund af de almene bevillinger, som ikke har til formål at give Insero et afkast. opgør årligt den såkaldte dispositionsramme, der skal sikre, at Insero Horsens disponerer inden for vedtægtens bestemmelse om midlernes anvendelse. Dispositionsrammen for 2014 er på basis af faktiske tal fra 2008 til 2013 opgjort til 93 millioner kroner efter, der er taget højde for reservationer til allerede foretagne erhvervsinvesteringer og de forventede kapacitetsomkostninger i Risikoforhold Generelle risici formål, der omfatter investering af risikovillig kapital i erhvervsprojekter, er i sagens natur præget af både mange muligheder og risici. forventer i 2014 at øge omfanget af investeringer i iværksættere. Hovedparten af disse iværksættere vil beskæftige sig med nye innovative teknologier og nye forretningsmæssige koncepter. I takt med at investeringerne i nye iværksættere øges, vil de generelle risici, der er knyttet til investeringer, følgelig tage til. Investeringerne i iværksættere byder på den ene side på muligheder for at realisere potentielt store gevinster, skabe ny viden og arbejdspladser, men på den anden er der også en generel risiko for, at nogle af de iværksættere investerer i over tid ikke kan videreføres i den oprindelige form eller helt må afvikles. En sådan afvikling kan medføre, at vil realisere et tab på investeringen. En af de iværksættere Insero har investeret i er ECOmove ApS, der regnskabsmæssigt er et datterselskab. Selskabet har i 2013 ændret sin strategi fra at fokusere på udvikling af en elbil til at specialisere sig i letvægtsteknologier til anvendelse i elbiler generelt. har sammen med selskabets øvrige investorer i den forbindelse gennemført en gældseftergivelse og nedskrivning af visse af selskabets immaterielle aktiver. Den regnskabsmæssige nettoeffekt på koncernens resultat, efter minoritetsinteresser, udgør knap 8 mio. kr. Finansielle risici Det er forventningen, at der ikke vil blive modtaget udbytte fra selskabets beholdning af DONG Energy aktier i 2014, da det primære formål med den gennemførte kapitalforhøjelse i februar 2014 har været at konsolidere DONG Energys finansielle position. Det bemærkes, at handlemuligheder, i forhold til aktieposten i DONG Energy, er underlagt visse begrænsninger af en ejeraftale indgået efter balancedagen i tilknytning til kapitaludvidelsen i DONG Energy, mellem hovedaktionæren, Staten, repræsenteret ved Finansministeriet, og kredsen af øvrige eksisterende mindretalsaktionærer. Aftalen løber frem til udgangen af I ejeraftalen gives kredsen af mindretalsaktionærer, herunder, en ret til at sælge deres aktier til Staten op til en eventuel børsnotering af DONG Energy på nærmere bestemte vilkår. Retten til at sælge aktieposten til Staten lægger en bund under formue og begrænser dermed de finansielle risici, der er knyttet 11

12 LEDELSESBERETNING til aktiebesiddelse i DONG Energy. Den generelle risiko, der er knyttet til forvaltning af de likvide midler, har Insero Horsens søgt nedbragt ved diversifikation, dvs. ved at sprede sine investeringer og ved at anbringe midlerne med udgangspunkt i en forholdsvis konservativ risikoprofil. Kreditrisici har på balancedagen indgået låneaftaler og aftaler om supplerende kreditfaciliteter med Jyske Bank A/S og Sydbank A/S. Aktiebeholdningen af DONG Energy aktier er på balancedagen stillet til sikkerhed for disse låneaftaler. I forhold til kreditrisici generelt er det værd at bemærke, at kreditrisici i overvejende grad er afdækket i kraft af salgsoptionen på DONG Energy aktierne. Det skyldes først og fremmest, at låneaftalerne er variabelt forrentede og at salgsoptionen, der er knyttet til beholdningen af DONG Energy aktierne, er indrettet således, at den forrentning, der ligger i optionsstrukturen spejler forrentningen i låneaftalerne. I en situation med en rentestigning, vil værdien af salgsoptionen stige samtidig med, at renteomkostningerne til lånene øges. Insero vil i øvrigt løbende vurdere behovet for at afdække sine likviditetsrelaterede kreditrisici. Det kan ske ved at benytte sig af finansielle instrumenter, så rentedannelsen derved ikke får unødig negativ indflydelse på likviditet og resultat i regnskabsåret har således delvist afdækket sin likviditetsrelaterede risiko ved at indgå en renteswap aftale baseret på låneaftalen med Sydbank A/S. I forbindelse med afdækningen af kreditrisici vurderes det på tilsvarende vis løbende, om finansieringen ligger i en fornuftig valuta, henset til finansielle strategi. s øvrige kreditrisici er i øvrigt begrænsede og med sikkerhed i fast ejendom. Vidensressourcer Niveauet af vidensressourcer er som forventet øget markant i årets løb for hele koncernen. Med Inseros proaktive strategi, der fokuserer på at opbygge og udvikle en vidensvirksomhed, udvikle nye projekter og investere i iværksættere og uddannelse, er det forventningen, at niveauet af vidensressourcer også vil blive øget væsentligt i Som et eksempel deltager Insero i udviklingsprojekter med international udveksling: Insero E-Mobility deltager i et fireårigt EU-projekt, hvor der testes forretningsmodeller for elbiler i et levende laboratorium i samarbejde med engelske Aston University og Göteborg Universitet. Som en del af projektet udveksles forskere og personale mellem projektdeltagerne. Et andet eksempel, på Inseros udvikling af ny viden, er energirenovering. I de senere år har emnet stået højt på den politiske dagsorden, og opgaven er nu at kommercialisere den viden, de danske virksomheder besidder. Derfor har Insero etableret initiativet Energi & Byggeri, som sætter fokus på at udvikle og iværksætte innovative samarbejder og forretningsmuligheder på området. Energi & Byggeri styrker det lokale samspil mellem boligejere, håndværkere og finansieringsinstitutter ved at afholde en række netværksaktiviteter såsom uddannelser for håndværkere, kurser for kommuner samt arrangementer for boligforeninger og private boligejere. Samtidig demonstreres energirenoveringer i praksis, så bygningsejerne får de bedste løsninger. Energi & Byggeri er et konkret eksempel på hvordan Insero i samspil med områdets aktører arbejder med at skabe udvikling og vækst gennem at øge vidensniveauet inden for udvalgte områder. Det betydelige omfang af udviklingsprojekter og vækst i koncernen ventes også at føre til en positiv afsmitning på lokalområdets borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, hvilket er et centralt element i forhold til nå Inseros formål om at skabe lokale arbejdspladser og understøtte erhvervslivet i at skabe udvikling og vækst. Insero har i 2013 iværksat et koncerninternt kursusprogram der har budt på to kursusrækker. Den ene kursusrække er et længerevarende energi-kursus, der blandt andet gennemgår energisyste met, energiteknologi, dets aktører med mere og den anden kursusrække omhandler økonomi for ikke-økonomer. Endelig har Insero i 2013 styrket sine koncerninterne kompetencer, så de nu også omfatter ekspertise inden for jura og rekruttering. Miljøforhold og samfundsansvar Insero arbejder aktivt for at reducere energiforbruget ved blandt andet at investere i innovative teknologier, der tænker energi smart. Tidligere har Insero investeret i flere iværksættervirksomheder, der arbejder aktivt med energiteknologi, ligesom også flere af datterselskaberne aktivt beskæftiger sig med energiteknologier. Insero Software har udviklet en teknologi, der binder informationer fra forskellige energienheder sammen. I Green Tech Center i Vejle samler Insero Software informationer fra et energilaug og parrer dem med data fra centret i en fælles platform. I det EU-finansierede udviklingsprojekt FINESCE, hvor også Insero Energy, Insero Business Services og Insero E-mobility spiller centrale roller, bruges teknologien til at styre 20 familiers forbrug af energi samt opladning af elbil. Begge projekter giver forskere, virksomheder og andre interesserede mulighed for at få adgang til de indsamlede data og den viden, der ligger i dem. Ultimativt er det et bidrag til 12

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for K/S Imola Tosa Virumgårdsvej 25, 2830 Virum Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 08 38 07 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2016. Rasmus Berger Dirigent

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

Kunst og Rammer ApS CVR-nr

Kunst og Rammer ApS CVR-nr CVR-nr. 26 53 40 89 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.09.12 Peter Henriksen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg CVR-nr. 33 74 65 98 Årsrapport 1. januar

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr K/S MKA Vindmøller CVR-nr. 29 21 81 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06 2015 Kurt Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6 INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2 LEDELSESPÅTEGNING Side 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4 LEDELSESBERETNING Side 6 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/102014-30/92015 Side 7 BALANCE

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere