Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013"

Transkript

1 Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi Årsrapport 2013

2 INDHOLD Påtegninger: 5 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning: 7 Fakta om 8 Hoved- og nøgletal for koncernen 9 Beretning - og årsregnskab 1. januar december 2013: 14 Resultatopgørelse 15 Balance 17 Egenkapitalopgørelse 18 Pengestrømsopgørelse 19 Redaktør og tekst: Ane Søby Eskildsen, kommunikationschef Tekst: Martin Bak Layout: Annette Windfeld, Gigraf Foto: Svend Pedersen, 727 Photo Aps, Louise Koustrup, Ronnie Ranch Hedegaard m.fl. Tryk: Scanprint. 2

3 VELKOMMEN Velkommen til Insero Vi skaber de nyeste løsninger og tester dem i et levende laboratorium Kære læser Insero har gennemgået en markant udvikling. Fra at være en fond, der primært investerede på baggrund af ansøgninger, er vi i dag en vidensvirksomhed bestående af fem datterselskaber, tre udviklingsmiljøer og ni iværksættervirksomheder, som alle tilbyder innovative services inden for energi og kommunikationsteknologi. Insero er blandt de førende, når det kommer til nye energiformer og komplekse løsninger til flytrafik, og vi tester fremtidens forretningsmodeller og læringsaktiviteter. Et af Inseros store tiltag har været at etablere et levende laboratorium. En platform, hvor nye teknologier og forretningsmodeller bliver testet og demonstreret både i professionelle miljøer og i private husstandes hverdagsrutiner. Interessen for brugerdrevet innovation og unikke testfaciliteter er stor blandt vores kunder, samarbejdspartnere og investorer lige fra EU s forskningsprogrammer til amerikanske NASA. For at sikre fortsat vækst investerer Insero risikovillig kapital i perspektivrige iværksættere, som har potentialet til at skabe en god forretning. Vi understøtter, at entreprenørånden spirer både i folkeskolen og i etablerede virksomheder. Insero er godt på vej til at opfylde ambitionen om at blive en magnet for viden og udvikling af teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi både lokalt, nationalt og globalt. Vi kan se, at vores kompetencer og tilbud til kunderne, samt vores investeringer i projekter, skaber vækst og udvikling bliver året, hvor Insero kommer på markedet med en række nye løsninger og svar på nogle af de højaktuelle spørgsmål om fremtiden. Kan kommunerne udskifte deres almindelige biler med elbiler? Kan vi styre vores energi mere intelligent? Hvordan kan vi udnytte de forretningsmuligheder, der er inden for energirenovering og Smart Grid? God læselyst. Mogens Vig Pedersen Adm. direktør Ulrik Kragh Bestyrelsesformand 3

4 Årsrapport 2013 Insero 4

5 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 for. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og fondens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og fondens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og fondens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Horsens, den 12. marts 2014 Direktion: Mogens Vig Pedersen Bestyrelse: Ulrik Kragh Peter Sven Sørensen Jørgen Brønd Marianne Kjerkegaard Kristensen formand næstformand Ole Kramer Assia Ingeborg Hybert Zouaoui Povl Thomsen 5

6 PÅTEGNINGER Den uafhængige revisors erklæringer Til repræsentantskabet i Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for for regnskabsåret 1. januar 31. december regnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som fonden samt pengestrømsopgørelse for koncernen. regnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og fondens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Horsens, den 12. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søren P. Nielsen statsaut. revisor Lars Mortensen Bjerg statsaut. revisor 6

7 Fakta om Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaardsvej 4a 8700 Horsens Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. januar 2008 Hjemsted: Horsens Regnskabsår: 1. januar december Revision KPMG Statsautoriseret revisionspartnerselskab Bank Sydbank A/S Søndergade Horsens Bestyrelse / best. hverv Ulrik Kragh, formand Insero Science Academy, formand DELTA VP. Sitemanager Midt- og Nordjylland DELTA Technology & Development AB, Direktør, Sverige Energi Horsens Net Holding A/S, formand DONG Energy Thermal A/S NRGi Amba, repræsentantskabsmedlem Horsens Statsskole Repræsentantskabet for Horsens Folkeblad fond Peter Sven Sørensen, næstformand Insero Science Academy, næstformand Energi Horsens Net Holding A/S Familien Hede Nielsens Fond, formand Kirkholm Invest A/S Helge Frandsen A/S Schou Sørensen Holding ApS Sportscollege Horsens Sportsrideklubben Skovly Lokalrådet for Sydbank A/S Horsens Repræsentantskabet for Sydbank A/S Repræsentantskabet for Horsens Folkeblads Fond Jørgen Brønd Insero Science Academy Protekta Farms A/S, formand Boring Højskolegård A/S Bankrådet i Nordea Horsens Ole Kramer Insero Science Academy Ejerforeningen Borgergade NRGi, repræsentantskabsmedlem Horsens Adventkirke Assia Ingeborg Hybert Zouaoui Insero Science Academy NRGi, repræsentantskabsmedlem Klimarådet, formand Horsens All Stars Radikale Venstre, Hovedbestyrelse Povl Thomsen Insero Science Academy Direktion / best. hverv Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Net Holding A/S Insero E-Mobility A/S, formand Insero Energy A/S, formand Insero Business Services A/S, formand Insero Software A/S, formand Vitus Bering Innovation Park Green Tech Center, formand AC-Sun ApS Eliteidrætsrådet Klimarådet Marianne Kjerkegaard Kristensen Insero Science Academy NRGi, repræsentantskabsmedlem 7

8 LEDELSESBERETNING Hoved- og nøgletal for koncernen mio. kr Hovedtal Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat Balancesum Egenkapital Pengestrøm fra driftsaktiviteten Pengestrøm fra investeringsaktiviteten Heraf til investering i materielle anlægsaktiver Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten Pengestrøm i alt Nøgletal Likviditetsgrad 18 % 363 % 35 % Egenkapitalandel (soliditet) 54 % 57 % 60 % Egenkapitalforrentning -6 % -9 % 4 % Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede i året Faktiske antal fuldtidsbeskæftigede pr. 31. december Som følge af særlige strategiske grundlag er det ikke fundet relevant at beregne alle normale nøgletal, som f.eks. overskudsgrad, afkastkrav m.v. Der skal henvises til definitioner og begreber i anvendt regnskabspraksis. 8

9 LEDELSESBERETNING Beretning ens hovedaktiviteter Insero blev etableret i 2008 med det formål at skabe vækst og udvikling i området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde. Insero er i dag en vidensvirksomhed, der spænder over fem datterselskaber, tre udviklingsmiljøer og ni iværksættervirksomheder, som alle tilbyder innovative services inden for energi og kommunikationsteknologi. På den baggrund er Insero i dag blandt de førende aktører på en række områder, for eksempel nye energiformer og komplekse software løsninger til lufttrafik, og vi er med til at teste fremtidens forretningsmodeller og læringsaktiviteter. Udover at løse opgaver for danske og internationale kunder deltager Insero i en række udviklingsprojekter, hvor ny viden, nye forretningsmodeller og teknologier udvikles og testes. Moderselskabet investerer desuden i iværksættere, virksomheder og udviklingsprojekter inden for energi og kommunikationsteknologi. Derudover bidrager til lokale aktiviteter inden for uddannelse, sport og kultur. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold en har i regnskabsåret 2013 øget sit aktivitetsomfang i betydelig grad ikke mindst sit engagement og investeringer i forsknings- og udviklingsprojekter. Insero har i 2013 haft fokus på, via udviklingsprojekter, at skabe et levende laboratorium i lokalområdet. Med det EU-finansierede projekt Insero Live Lab viser Insero vejen frem inden for fremtidens Smart Grid. I projektet tester 20 familier nye energiteknologier i deres hverdag, herunder elbiler, varmepumper, solceller og meget mere. Derudover har Insero i 2013 bevilget midler til uddannelsesprojekter. I det nye Projekt Fremtek introducerer Insero Science Academy fremtidens teknologier, som 3D-print og NAO robotter, i undervisningen for 500 elever i områdets skoler. I et andet projekt har Hældagerskolen i Vejle fået bevilget midler til at skabe nye kreative rammer for naturfagene blandt andet ved at indrette et eksperimentarium, som skal skabe nye muligheder og samtidig styrke den kreative dimension i undervisningen. På venturesiden er der i regnskabsåret foretaget en investering i en iværksættervirksomhed: Brainreader ApS, som tilbyder et beslutningsstøtteværktøj til diagnosticering af Alzheimers. Brainreaders system kan, på baggrund af et MR-scanningsbillede, hurtigt levere en objektiv vurdering af hjernen. Systemet analyserer billedet og måler hjernens volumen, form og struktur, samt andre mønstre, der er centrale i forhold til at forudsige Alzheimers. Disse informationer hjælper lægen til at stille en mere præcis diagnose af Alzheimers selv på et meget tidligt stadie. Insero har i regnskabsåret som ventet ikke modtaget udbytte fra sin beholdning af DONG Energy aktier. Det manglende udbytte fra beholdningen af DONG Energy aktier er ikke tilfredsstillende og samtidig den væsentligste årsag til årets negative resultat. I forhold til DONG Energy aktierne, har Insero værdireguleret sin beholdning af aktier med ca. 106 mio. kr. Nedskrivningen er foretaget med udgangspunkt i regnskabsprincippet, hvor dagsværdien tolkes som sidst handlede kurs. Inseros beholdning af DONG Energy aktier er, som konsekvens heraf, reguleret til kursen, som den var i november 2013, hvor der blev indgået en investeringsaftale mellem staten og et konsortium bestående af Goldman Sachs, ATP og PFA. På balancedagen overstiger værdien af den salgsoption, som Insero har i forhold til staten, imidlertid værdien af aktiebeholdningen og er dermed indregnet som særskilt aktiv på 131 mio. kr. Samlet har der været tale om en positiv nettoregulering af beholdningen af DONG Energy aktier på knap 12 mio. kr. Den positive nettoregulering skyldes forrentningen af salgsoptionen i regnskabsåret. Forholdene vedrørende DONG Energy er omtalt nærmere under afsnittet Finansiering, herunder DONG Energy. Ledelsens vurdering af årets resultat Det manglende udbytte fra beholdningen af DONG Energy er utilfredsstillende, om end forventet, og den væsentligste årsag til årets negative resultat på 39 mio. kr. før resultatdisponering. Insero har i 2013 forfulgt en ambitiøs vækst- og udviklingsstrategi. Der er på den baggrund skabt en betydelig vækst i nettoomsætningen på 20 mio. kr. svarende til en vækst på 97 % fra regnskabsåret Væksten i organisationens størrelse forløber i overensstemmelse med strategi og budget og har, også i overensstemmelse med forventningen, ført til, at Insero selskaberne har bidraget til koncernens resultat med et negativt resultat på 5 mio. kr., før elimineringer, efter skat og minoritetsinteresser. Specifikationen hertil fremgår af note 3 Segmentopdeling på forretningsområder for koncernen. Det er fortsat udfordrende at finde andre risikovillige investorer til syndikering af investeringer i udvikling af nye teknologier og iværksættere inden for energi- og kommunikationsteknologi. I årets løb har Insero tiltrukket syndikeret kapital for et beløb svarende til 8 mio. kr. Udviklingen i Inseros venture investeringer i iværksættere har i 2013 samlet udviklet sig med positive og negative resultater som det er forventeligt for den type risikovillige investeringer. 9

10 LEDELSESBERETNING Insero har haft betydelig succes med sin strategi om at tiltrække bevillinger af forsknings, udviklings- og demonstrationsmidler. Der er tiltrukket bevillinger for 41 mio. kr. i Bevillingerne danner en god bund for den forventede omsætningsvækst i Niveauet af almene investeringer i uddannelse, forskning og lokalsamfundet er fastholdt i forhold til tidligere år med 15 mio. kr., hvilket er indeholdt i årets resultat efter almene investeringer. Ledelsens forventninger til 2014, er at investeringerne i vækst fortsætter i overensstemmelse med strategien frem mod Ledelsen vil samtidig i årets løb foretage en tilbundsgående evaluering af Inseros kapitalanbringelser og på baggrund heraf vurdere om kapitalanbringelserne er hensigtsmæssige i forhold til koncernens øvrige strategi. På baggrund af ovenstående forhold er Insero koncernens vækst og resultat meget tilfredsstillende, men resultatet fra DONG Energy gør det samlede resultat utilfredsstillende. Det samlede resultat er dog som forventet. Nettoomsætning Flere af de almene investeringer inden for udvikling, uddannelse, sport og kultur, som foretager, involverer et eller flere af Inseros datterselskaber. Almene investeringer behandles regnskabsmæssigt under resultatdisponeringen i resultatopgørelsen. Som følge heraf, er der i koncernregnskabet ikke foretaget eliminering af de koncern-interne almene investeringer i resultatopgørelsen. I nettoomsætningen er indregnet koncern-interne almene investeringer på i alt tkr. Et eksempel på almene investeringer, hvor et Insero datterselskab er involveret, er udviklingsprojektet Energy Together. Det er et projekt, der har til formål at udvikle en model, som kortlægger det samlede energisystem. Modellen er webbaseret og giver interesserede mulighed for at få indblik i energisystemet og dets beslutningsprocesser samt at simulere effekten af forandringer i systemet. På baggrund af både historiske og realtidsdata vil brugerne kunne zoome ind og ud af energisystemet og dermed lære systemets mekanismer at kende. Finansiering, herunder DONG Energy A/S Inseros aktiepost på 2,56 % i DONG Energy A/S er Inseros væsentligste aktiv og har i tidligere regnskabsår været Inseros væsentligste kilde til finansiering. I 2013 er der som ventet ikke udbetalt udbytte i DONG vedrørende regnskabsåret 2012, hvilket i betydelig grad påvirker Inseros årsresultat for I 2013 indledte DONG Energy en proces, der havde til formål at styrke selskabets finansielle position ved at tilføre selskabet yderligere egenkapital gennem en kapitalforhøjelse. Processen mundede den 29. november 2013 ud i, at Staten underskrev en investeringsaftale med et konsortium bestående af Goldman Sachs, ATP og PFA om en kapitaludvidelse på samlet 11 mia. kr. Efterfølgende, efter regnskabsårets afslutning, har de eksisterende mindretalsaktionærer tilført selskabet yderligere ca. 2 mia. kr. således at DONG Energy er blevet tilført samlet 13 mia. kr. ved kapitalforhøjelsen. Insero deltog i kapitaludvidelsen med en nytegning på 80 mio. kr., således at Inseros ejerandel fra den 20. februar 2014 udgør 1,99 %. Værdien af aktiebeholdningen på 2,56 % af DONG Energy måles i regnskab til dagsværdi, hvilket ledelsen vurderer bedst kan udtrykkes ved anvendelse af sidst handlede kurs. Det er Inseros opfattelse, at dagsværdien af DONG Energy per 31. december 2013, er afspejlet i kursen på 107,25 kr. per aktie, der er blevet benyttet i forbindelse med investeringsaftalen af den 29. november Aktiebeholdningen er i overensstemmelse hermed blevet værdireguleret og udgør ved årsskiftet 2013 samlet 806 mio. kr. Ved udgangen af 2013 udgør optionsværdien knyttet til beholdningen af DONG Energy aktier en selvstændig værdi på 131 mio. kr. og modsvarer, sammen med dagsværdien på aktierne, en samlet værdi af Inseros engagement i DONG Energy på 937 mio. kr. Der er i forbindelse med gennemførslen af kapitalforhøjelsen i DONG Energy indgået en ny ejeraftale mellem de eksisterende mindretalsaktionærer og den danske stat. Insero Horsens har under denne, sammen med de øvrige eksisterende mindretalsaktionærer i DONG Energy, en salgsoption under hvilken fortsat, helt eller delvist og frem til udgangen af 2020, kan sælge sin beholdning af gamle aktier i DONG Energy til den danske stat. De gamle aktier repræsenterede ved slutningen af regnskabsåret 2,56 % af aktiekapitalen i DONG Energy og svarer efter kapitalforhøjelsen til en ejerandel på 1,81 %. Inseros mulighed for at udnytte salgsoptionen for de gamle aktier er ved ejeraftalen i resten af 2014 underlagt visse begrænsninger, ligesom der er aftalt en løbende forrentning af salgsoptionen som en del af ejeraftalen. En mindre del af formue henstår i likvide midler og er under forvaltning hos tre kapitalforvaltere. De forvaltede midler, samt afkastet herfra, vil i de kommende år udgøre en del af finansieringen af aktiviteterne i. Investeringer I 2012 tog sammen med CASA og Lysholt Erhverv beslutning om at påbe- 10

11 LEDELSESBERETNING gynde opførslen af Green Tech Center, et nyt stort demonstrationscenter i Vejle Nord. I Green Tech Center har virksomheder, forskere og uddannelsesfolk adgang til at demonstrere og teste nye teknologier inden for green tech. Det sker henholdsvis i en kontorbygning, et laboratorium med testfaciliteter og i en park. For at tilbyde så realistiske demonstrationsfaciliteter som muligt har Green Tech Center etableret flere energilaug for områdets virksomheder og private boliger. Disse energilaug fungerer som levende laboratorier, hvor interesserede har tilladelse til, i anonymiseret form, at anvende deres energidata til udvikling af nye produkter, services og forskning. Green Tech Center indvies i juni Efter balancedagen er der, sammen med de øvrige investorer, taget beslutning om at ud vide Green Tech Center med yderligere laboratoriefaciliteter, der ventes at stå færdige i Ud over den nyinvestering, der er omtalt under afsnittet Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold, har gennemført en række opfølgningsinvesteringer i selskaber i Inseros portefølje. Der er i regnskabsåret 2013 blevet gennemført opfølgningsinvesteringer i selskaberne Miitors, TEGnology, Emazys Technologies, ECOmove, Munin Spot Technology, Insero E-mobility og Insero Business Services. Som omtalt i årsrapporten for 2012 har Insero i regnskabsåret 2013 stiftet selskabet Insero Science Academy. Forventninger til fremtiden forventninger til 2014 er, at omfanget af nye investeringer i iværksættere bliver større end i 2013 og at almene investeringer holdes på samme niveau som i Det ventes, at indtægterne i 2014 for koncernen bliver væsentligt større end i 2013 (mio. kr. 40), og det er derfor forventningen, at aktivitetsomfanget i selskaberne Insero E-Mobility, Insero Software, Insero Energy, Insero Science Academy og Insero Business Services øges betydeligt. Det er samtidig forventningen, at Insero yderligere vil udbygge sin deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter. Insero venter et samlet negativt resultat efter almene investeringer for regnskabsåret 2014, fortrinsvis på grund af det forventede manglende udbytte fra DONG Energy, jf. afsnittet Finansielle risici, og på grund af de almene bevillinger, som ikke har til formål at give Insero et afkast. opgør årligt den såkaldte dispositionsramme, der skal sikre, at Insero Horsens disponerer inden for vedtægtens bestemmelse om midlernes anvendelse. Dispositionsrammen for 2014 er på basis af faktiske tal fra 2008 til 2013 opgjort til 93 millioner kroner efter, der er taget højde for reservationer til allerede foretagne erhvervsinvesteringer og de forventede kapacitetsomkostninger i Risikoforhold Generelle risici formål, der omfatter investering af risikovillig kapital i erhvervsprojekter, er i sagens natur præget af både mange muligheder og risici. forventer i 2014 at øge omfanget af investeringer i iværksættere. Hovedparten af disse iværksættere vil beskæftige sig med nye innovative teknologier og nye forretningsmæssige koncepter. I takt med at investeringerne i nye iværksættere øges, vil de generelle risici, der er knyttet til investeringer, følgelig tage til. Investeringerne i iværksættere byder på den ene side på muligheder for at realisere potentielt store gevinster, skabe ny viden og arbejdspladser, men på den anden er der også en generel risiko for, at nogle af de iværksættere investerer i over tid ikke kan videreføres i den oprindelige form eller helt må afvikles. En sådan afvikling kan medføre, at vil realisere et tab på investeringen. En af de iværksættere Insero har investeret i er ECOmove ApS, der regnskabsmæssigt er et datterselskab. Selskabet har i 2013 ændret sin strategi fra at fokusere på udvikling af en elbil til at specialisere sig i letvægtsteknologier til anvendelse i elbiler generelt. har sammen med selskabets øvrige investorer i den forbindelse gennemført en gældseftergivelse og nedskrivning af visse af selskabets immaterielle aktiver. Den regnskabsmæssige nettoeffekt på koncernens resultat, efter minoritetsinteresser, udgør knap 8 mio. kr. Finansielle risici Det er forventningen, at der ikke vil blive modtaget udbytte fra selskabets beholdning af DONG Energy aktier i 2014, da det primære formål med den gennemførte kapitalforhøjelse i februar 2014 har været at konsolidere DONG Energys finansielle position. Det bemærkes, at handlemuligheder, i forhold til aktieposten i DONG Energy, er underlagt visse begrænsninger af en ejeraftale indgået efter balancedagen i tilknytning til kapitaludvidelsen i DONG Energy, mellem hovedaktionæren, Staten, repræsenteret ved Finansministeriet, og kredsen af øvrige eksisterende mindretalsaktionærer. Aftalen løber frem til udgangen af I ejeraftalen gives kredsen af mindretalsaktionærer, herunder, en ret til at sælge deres aktier til Staten op til en eventuel børsnotering af DONG Energy på nærmere bestemte vilkår. Retten til at sælge aktieposten til Staten lægger en bund under formue og begrænser dermed de finansielle risici, der er knyttet 11

12 LEDELSESBERETNING til aktiebesiddelse i DONG Energy. Den generelle risiko, der er knyttet til forvaltning af de likvide midler, har Insero Horsens søgt nedbragt ved diversifikation, dvs. ved at sprede sine investeringer og ved at anbringe midlerne med udgangspunkt i en forholdsvis konservativ risikoprofil. Kreditrisici har på balancedagen indgået låneaftaler og aftaler om supplerende kreditfaciliteter med Jyske Bank A/S og Sydbank A/S. Aktiebeholdningen af DONG Energy aktier er på balancedagen stillet til sikkerhed for disse låneaftaler. I forhold til kreditrisici generelt er det værd at bemærke, at kreditrisici i overvejende grad er afdækket i kraft af salgsoptionen på DONG Energy aktierne. Det skyldes først og fremmest, at låneaftalerne er variabelt forrentede og at salgsoptionen, der er knyttet til beholdningen af DONG Energy aktierne, er indrettet således, at den forrentning, der ligger i optionsstrukturen spejler forrentningen i låneaftalerne. I en situation med en rentestigning, vil værdien af salgsoptionen stige samtidig med, at renteomkostningerne til lånene øges. Insero vil i øvrigt løbende vurdere behovet for at afdække sine likviditetsrelaterede kreditrisici. Det kan ske ved at benytte sig af finansielle instrumenter, så rentedannelsen derved ikke får unødig negativ indflydelse på likviditet og resultat i regnskabsåret har således delvist afdækket sin likviditetsrelaterede risiko ved at indgå en renteswap aftale baseret på låneaftalen med Sydbank A/S. I forbindelse med afdækningen af kreditrisici vurderes det på tilsvarende vis løbende, om finansieringen ligger i en fornuftig valuta, henset til finansielle strategi. s øvrige kreditrisici er i øvrigt begrænsede og med sikkerhed i fast ejendom. Vidensressourcer Niveauet af vidensressourcer er som forventet øget markant i årets løb for hele koncernen. Med Inseros proaktive strategi, der fokuserer på at opbygge og udvikle en vidensvirksomhed, udvikle nye projekter og investere i iværksættere og uddannelse, er det forventningen, at niveauet af vidensressourcer også vil blive øget væsentligt i Som et eksempel deltager Insero i udviklingsprojekter med international udveksling: Insero E-Mobility deltager i et fireårigt EU-projekt, hvor der testes forretningsmodeller for elbiler i et levende laboratorium i samarbejde med engelske Aston University og Göteborg Universitet. Som en del af projektet udveksles forskere og personale mellem projektdeltagerne. Et andet eksempel, på Inseros udvikling af ny viden, er energirenovering. I de senere år har emnet stået højt på den politiske dagsorden, og opgaven er nu at kommercialisere den viden, de danske virksomheder besidder. Derfor har Insero etableret initiativet Energi & Byggeri, som sætter fokus på at udvikle og iværksætte innovative samarbejder og forretningsmuligheder på området. Energi & Byggeri styrker det lokale samspil mellem boligejere, håndværkere og finansieringsinstitutter ved at afholde en række netværksaktiviteter såsom uddannelser for håndværkere, kurser for kommuner samt arrangementer for boligforeninger og private boligejere. Samtidig demonstreres energirenoveringer i praksis, så bygningsejerne får de bedste løsninger. Energi & Byggeri er et konkret eksempel på hvordan Insero i samspil med områdets aktører arbejder med at skabe udvikling og vækst gennem at øge vidensniveauet inden for udvalgte områder. Det betydelige omfang af udviklingsprojekter og vækst i koncernen ventes også at føre til en positiv afsmitning på lokalområdets borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, hvilket er et centralt element i forhold til nå Inseros formål om at skabe lokale arbejdspladser og understøtte erhvervslivet i at skabe udvikling og vækst. Insero har i 2013 iværksat et koncerninternt kursusprogram der har budt på to kursusrækker. Den ene kursusrække er et længerevarende energi-kursus, der blandt andet gennemgår energisyste met, energiteknologi, dets aktører med mere og den anden kursusrække omhandler økonomi for ikke-økonomer. Endelig har Insero i 2013 styrket sine koncerninterne kompetencer, så de nu også omfatter ekspertise inden for jura og rekruttering. Miljøforhold og samfundsansvar Insero arbejder aktivt for at reducere energiforbruget ved blandt andet at investere i innovative teknologier, der tænker energi smart. Tidligere har Insero investeret i flere iværksættervirksomheder, der arbejder aktivt med energiteknologi, ligesom også flere af datterselskaberne aktivt beskæftiger sig med energiteknologier. Insero Software har udviklet en teknologi, der binder informationer fra forskellige energienheder sammen. I Green Tech Center i Vejle samler Insero Software informationer fra et energilaug og parrer dem med data fra centret i en fælles platform. I det EU-finansierede udviklingsprojekt FINESCE, hvor også Insero Energy, Insero Business Services og Insero E-mobility spiller centrale roller, bruges teknologien til at styre 20 familiers forbrug af energi samt opladning af elbil. Begge projekter giver forskere, virksomheder og andre interesserede mulighed for at få adgang til de indsamlede data og den viden, der ligger i dem. Ultimativt er det et bidrag til 12

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ALECTIA Årsrapport 2010

ALECTIA Årsrapport 2010 ALECTIA Årsrapport 2010 2/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 SELSKABSOPLYSNINGER ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Telefon: 88 19 10 00 Telefax: 88 19 10 01 Hjemmeside: E-mail: www.alectia.com info@alectia.com

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport // 2014 Chosen by 120 Nordic banks 2 // SDC Årsrapport 2014 // Indhold Indhold Om SDC 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Koncernstruktur 6 Ledelsesberetning 7 Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

2013 nye veje for vandet

2013 nye veje for vandet 2013 nye veje for vandet Herning Vand holding A/S Hoved- & nøgletal tkr. 2013 2012 2011 2010 2009 Hovedtal Nettoomsætning 129.254 139.586 135.731 127.897 26.705 Bruttoresultat 19.455 19.700 17.472 3.669

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere