Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013"

Transkript

1 Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi Årsrapport 2013

2 INDHOLD Påtegninger: 5 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning: 7 Fakta om 8 Hoved- og nøgletal for koncernen 9 Beretning - og årsregnskab 1. januar december 2013: 14 Resultatopgørelse 15 Balance 17 Egenkapitalopgørelse 18 Pengestrømsopgørelse 19 Redaktør og tekst: Ane Søby Eskildsen, kommunikationschef Tekst: Martin Bak Layout: Annette Windfeld, Gigraf Foto: Svend Pedersen, 727 Photo Aps, Louise Koustrup, Ronnie Ranch Hedegaard m.fl. Tryk: Scanprint. 2

3 VELKOMMEN Velkommen til Insero Vi skaber de nyeste løsninger og tester dem i et levende laboratorium Kære læser Insero har gennemgået en markant udvikling. Fra at være en fond, der primært investerede på baggrund af ansøgninger, er vi i dag en vidensvirksomhed bestående af fem datterselskaber, tre udviklingsmiljøer og ni iværksættervirksomheder, som alle tilbyder innovative services inden for energi og kommunikationsteknologi. Insero er blandt de førende, når det kommer til nye energiformer og komplekse løsninger til flytrafik, og vi tester fremtidens forretningsmodeller og læringsaktiviteter. Et af Inseros store tiltag har været at etablere et levende laboratorium. En platform, hvor nye teknologier og forretningsmodeller bliver testet og demonstreret både i professionelle miljøer og i private husstandes hverdagsrutiner. Interessen for brugerdrevet innovation og unikke testfaciliteter er stor blandt vores kunder, samarbejdspartnere og investorer lige fra EU s forskningsprogrammer til amerikanske NASA. For at sikre fortsat vækst investerer Insero risikovillig kapital i perspektivrige iværksættere, som har potentialet til at skabe en god forretning. Vi understøtter, at entreprenørånden spirer både i folkeskolen og i etablerede virksomheder. Insero er godt på vej til at opfylde ambitionen om at blive en magnet for viden og udvikling af teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi både lokalt, nationalt og globalt. Vi kan se, at vores kompetencer og tilbud til kunderne, samt vores investeringer i projekter, skaber vækst og udvikling bliver året, hvor Insero kommer på markedet med en række nye løsninger og svar på nogle af de højaktuelle spørgsmål om fremtiden. Kan kommunerne udskifte deres almindelige biler med elbiler? Kan vi styre vores energi mere intelligent? Hvordan kan vi udnytte de forretningsmuligheder, der er inden for energirenovering og Smart Grid? God læselyst. Mogens Vig Pedersen Adm. direktør Ulrik Kragh Bestyrelsesformand 3

4 Årsrapport 2013 Insero 4

5 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 for. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og fondens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og fondens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og fondens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Horsens, den 12. marts 2014 Direktion: Mogens Vig Pedersen Bestyrelse: Ulrik Kragh Peter Sven Sørensen Jørgen Brønd Marianne Kjerkegaard Kristensen formand næstformand Ole Kramer Assia Ingeborg Hybert Zouaoui Povl Thomsen 5

6 PÅTEGNINGER Den uafhængige revisors erklæringer Til repræsentantskabet i Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for for regnskabsåret 1. januar 31. december regnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som fonden samt pengestrømsopgørelse for koncernen. regnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og fondens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Horsens, den 12. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søren P. Nielsen statsaut. revisor Lars Mortensen Bjerg statsaut. revisor 6

7 Fakta om Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaardsvej 4a 8700 Horsens Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. januar 2008 Hjemsted: Horsens Regnskabsår: 1. januar december Revision KPMG Statsautoriseret revisionspartnerselskab Bank Sydbank A/S Søndergade Horsens Bestyrelse / best. hverv Ulrik Kragh, formand Insero Science Academy, formand DELTA VP. Sitemanager Midt- og Nordjylland DELTA Technology & Development AB, Direktør, Sverige Energi Horsens Net Holding A/S, formand DONG Energy Thermal A/S NRGi Amba, repræsentantskabsmedlem Horsens Statsskole Repræsentantskabet for Horsens Folkeblad fond Peter Sven Sørensen, næstformand Insero Science Academy, næstformand Energi Horsens Net Holding A/S Familien Hede Nielsens Fond, formand Kirkholm Invest A/S Helge Frandsen A/S Schou Sørensen Holding ApS Sportscollege Horsens Sportsrideklubben Skovly Lokalrådet for Sydbank A/S Horsens Repræsentantskabet for Sydbank A/S Repræsentantskabet for Horsens Folkeblads Fond Jørgen Brønd Insero Science Academy Protekta Farms A/S, formand Boring Højskolegård A/S Bankrådet i Nordea Horsens Ole Kramer Insero Science Academy Ejerforeningen Borgergade NRGi, repræsentantskabsmedlem Horsens Adventkirke Assia Ingeborg Hybert Zouaoui Insero Science Academy NRGi, repræsentantskabsmedlem Klimarådet, formand Horsens All Stars Radikale Venstre, Hovedbestyrelse Povl Thomsen Insero Science Academy Direktion / best. hverv Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Net Holding A/S Insero E-Mobility A/S, formand Insero Energy A/S, formand Insero Business Services A/S, formand Insero Software A/S, formand Vitus Bering Innovation Park Green Tech Center, formand AC-Sun ApS Eliteidrætsrådet Klimarådet Marianne Kjerkegaard Kristensen Insero Science Academy NRGi, repræsentantskabsmedlem 7

8 LEDELSESBERETNING Hoved- og nøgletal for koncernen mio. kr Hovedtal Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat Balancesum Egenkapital Pengestrøm fra driftsaktiviteten Pengestrøm fra investeringsaktiviteten Heraf til investering i materielle anlægsaktiver Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten Pengestrøm i alt Nøgletal Likviditetsgrad 18 % 363 % 35 % Egenkapitalandel (soliditet) 54 % 57 % 60 % Egenkapitalforrentning -6 % -9 % 4 % Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede i året Faktiske antal fuldtidsbeskæftigede pr. 31. december Som følge af særlige strategiske grundlag er det ikke fundet relevant at beregne alle normale nøgletal, som f.eks. overskudsgrad, afkastkrav m.v. Der skal henvises til definitioner og begreber i anvendt regnskabspraksis. 8

9 LEDELSESBERETNING Beretning ens hovedaktiviteter Insero blev etableret i 2008 med det formål at skabe vækst og udvikling i området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde. Insero er i dag en vidensvirksomhed, der spænder over fem datterselskaber, tre udviklingsmiljøer og ni iværksættervirksomheder, som alle tilbyder innovative services inden for energi og kommunikationsteknologi. På den baggrund er Insero i dag blandt de førende aktører på en række områder, for eksempel nye energiformer og komplekse software løsninger til lufttrafik, og vi er med til at teste fremtidens forretningsmodeller og læringsaktiviteter. Udover at løse opgaver for danske og internationale kunder deltager Insero i en række udviklingsprojekter, hvor ny viden, nye forretningsmodeller og teknologier udvikles og testes. Moderselskabet investerer desuden i iværksættere, virksomheder og udviklingsprojekter inden for energi og kommunikationsteknologi. Derudover bidrager til lokale aktiviteter inden for uddannelse, sport og kultur. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold en har i regnskabsåret 2013 øget sit aktivitetsomfang i betydelig grad ikke mindst sit engagement og investeringer i forsknings- og udviklingsprojekter. Insero har i 2013 haft fokus på, via udviklingsprojekter, at skabe et levende laboratorium i lokalområdet. Med det EU-finansierede projekt Insero Live Lab viser Insero vejen frem inden for fremtidens Smart Grid. I projektet tester 20 familier nye energiteknologier i deres hverdag, herunder elbiler, varmepumper, solceller og meget mere. Derudover har Insero i 2013 bevilget midler til uddannelsesprojekter. I det nye Projekt Fremtek introducerer Insero Science Academy fremtidens teknologier, som 3D-print og NAO robotter, i undervisningen for 500 elever i områdets skoler. I et andet projekt har Hældagerskolen i Vejle fået bevilget midler til at skabe nye kreative rammer for naturfagene blandt andet ved at indrette et eksperimentarium, som skal skabe nye muligheder og samtidig styrke den kreative dimension i undervisningen. På venturesiden er der i regnskabsåret foretaget en investering i en iværksættervirksomhed: Brainreader ApS, som tilbyder et beslutningsstøtteværktøj til diagnosticering af Alzheimers. Brainreaders system kan, på baggrund af et MR-scanningsbillede, hurtigt levere en objektiv vurdering af hjernen. Systemet analyserer billedet og måler hjernens volumen, form og struktur, samt andre mønstre, der er centrale i forhold til at forudsige Alzheimers. Disse informationer hjælper lægen til at stille en mere præcis diagnose af Alzheimers selv på et meget tidligt stadie. Insero har i regnskabsåret som ventet ikke modtaget udbytte fra sin beholdning af DONG Energy aktier. Det manglende udbytte fra beholdningen af DONG Energy aktier er ikke tilfredsstillende og samtidig den væsentligste årsag til årets negative resultat. I forhold til DONG Energy aktierne, har Insero værdireguleret sin beholdning af aktier med ca. 106 mio. kr. Nedskrivningen er foretaget med udgangspunkt i regnskabsprincippet, hvor dagsværdien tolkes som sidst handlede kurs. Inseros beholdning af DONG Energy aktier er, som konsekvens heraf, reguleret til kursen, som den var i november 2013, hvor der blev indgået en investeringsaftale mellem staten og et konsortium bestående af Goldman Sachs, ATP og PFA. På balancedagen overstiger værdien af den salgsoption, som Insero har i forhold til staten, imidlertid værdien af aktiebeholdningen og er dermed indregnet som særskilt aktiv på 131 mio. kr. Samlet har der været tale om en positiv nettoregulering af beholdningen af DONG Energy aktier på knap 12 mio. kr. Den positive nettoregulering skyldes forrentningen af salgsoptionen i regnskabsåret. Forholdene vedrørende DONG Energy er omtalt nærmere under afsnittet Finansiering, herunder DONG Energy. Ledelsens vurdering af årets resultat Det manglende udbytte fra beholdningen af DONG Energy er utilfredsstillende, om end forventet, og den væsentligste årsag til årets negative resultat på 39 mio. kr. før resultatdisponering. Insero har i 2013 forfulgt en ambitiøs vækst- og udviklingsstrategi. Der er på den baggrund skabt en betydelig vækst i nettoomsætningen på 20 mio. kr. svarende til en vækst på 97 % fra regnskabsåret Væksten i organisationens størrelse forløber i overensstemmelse med strategi og budget og har, også i overensstemmelse med forventningen, ført til, at Insero selskaberne har bidraget til koncernens resultat med et negativt resultat på 5 mio. kr., før elimineringer, efter skat og minoritetsinteresser. Specifikationen hertil fremgår af note 3 Segmentopdeling på forretningsområder for koncernen. Det er fortsat udfordrende at finde andre risikovillige investorer til syndikering af investeringer i udvikling af nye teknologier og iværksættere inden for energi- og kommunikationsteknologi. I årets løb har Insero tiltrukket syndikeret kapital for et beløb svarende til 8 mio. kr. Udviklingen i Inseros venture investeringer i iværksættere har i 2013 samlet udviklet sig med positive og negative resultater som det er forventeligt for den type risikovillige investeringer. 9

10 LEDELSESBERETNING Insero har haft betydelig succes med sin strategi om at tiltrække bevillinger af forsknings, udviklings- og demonstrationsmidler. Der er tiltrukket bevillinger for 41 mio. kr. i Bevillingerne danner en god bund for den forventede omsætningsvækst i Niveauet af almene investeringer i uddannelse, forskning og lokalsamfundet er fastholdt i forhold til tidligere år med 15 mio. kr., hvilket er indeholdt i årets resultat efter almene investeringer. Ledelsens forventninger til 2014, er at investeringerne i vækst fortsætter i overensstemmelse med strategien frem mod Ledelsen vil samtidig i årets løb foretage en tilbundsgående evaluering af Inseros kapitalanbringelser og på baggrund heraf vurdere om kapitalanbringelserne er hensigtsmæssige i forhold til koncernens øvrige strategi. På baggrund af ovenstående forhold er Insero koncernens vækst og resultat meget tilfredsstillende, men resultatet fra DONG Energy gør det samlede resultat utilfredsstillende. Det samlede resultat er dog som forventet. Nettoomsætning Flere af de almene investeringer inden for udvikling, uddannelse, sport og kultur, som foretager, involverer et eller flere af Inseros datterselskaber. Almene investeringer behandles regnskabsmæssigt under resultatdisponeringen i resultatopgørelsen. Som følge heraf, er der i koncernregnskabet ikke foretaget eliminering af de koncern-interne almene investeringer i resultatopgørelsen. I nettoomsætningen er indregnet koncern-interne almene investeringer på i alt tkr. Et eksempel på almene investeringer, hvor et Insero datterselskab er involveret, er udviklingsprojektet Energy Together. Det er et projekt, der har til formål at udvikle en model, som kortlægger det samlede energisystem. Modellen er webbaseret og giver interesserede mulighed for at få indblik i energisystemet og dets beslutningsprocesser samt at simulere effekten af forandringer i systemet. På baggrund af både historiske og realtidsdata vil brugerne kunne zoome ind og ud af energisystemet og dermed lære systemets mekanismer at kende. Finansiering, herunder DONG Energy A/S Inseros aktiepost på 2,56 % i DONG Energy A/S er Inseros væsentligste aktiv og har i tidligere regnskabsår været Inseros væsentligste kilde til finansiering. I 2013 er der som ventet ikke udbetalt udbytte i DONG vedrørende regnskabsåret 2012, hvilket i betydelig grad påvirker Inseros årsresultat for I 2013 indledte DONG Energy en proces, der havde til formål at styrke selskabets finansielle position ved at tilføre selskabet yderligere egenkapital gennem en kapitalforhøjelse. Processen mundede den 29. november 2013 ud i, at Staten underskrev en investeringsaftale med et konsortium bestående af Goldman Sachs, ATP og PFA om en kapitaludvidelse på samlet 11 mia. kr. Efterfølgende, efter regnskabsårets afslutning, har de eksisterende mindretalsaktionærer tilført selskabet yderligere ca. 2 mia. kr. således at DONG Energy er blevet tilført samlet 13 mia. kr. ved kapitalforhøjelsen. Insero deltog i kapitaludvidelsen med en nytegning på 80 mio. kr., således at Inseros ejerandel fra den 20. februar 2014 udgør 1,99 %. Værdien af aktiebeholdningen på 2,56 % af DONG Energy måles i regnskab til dagsværdi, hvilket ledelsen vurderer bedst kan udtrykkes ved anvendelse af sidst handlede kurs. Det er Inseros opfattelse, at dagsværdien af DONG Energy per 31. december 2013, er afspejlet i kursen på 107,25 kr. per aktie, der er blevet benyttet i forbindelse med investeringsaftalen af den 29. november Aktiebeholdningen er i overensstemmelse hermed blevet værdireguleret og udgør ved årsskiftet 2013 samlet 806 mio. kr. Ved udgangen af 2013 udgør optionsværdien knyttet til beholdningen af DONG Energy aktier en selvstændig værdi på 131 mio. kr. og modsvarer, sammen med dagsværdien på aktierne, en samlet værdi af Inseros engagement i DONG Energy på 937 mio. kr. Der er i forbindelse med gennemførslen af kapitalforhøjelsen i DONG Energy indgået en ny ejeraftale mellem de eksisterende mindretalsaktionærer og den danske stat. Insero Horsens har under denne, sammen med de øvrige eksisterende mindretalsaktionærer i DONG Energy, en salgsoption under hvilken fortsat, helt eller delvist og frem til udgangen af 2020, kan sælge sin beholdning af gamle aktier i DONG Energy til den danske stat. De gamle aktier repræsenterede ved slutningen af regnskabsåret 2,56 % af aktiekapitalen i DONG Energy og svarer efter kapitalforhøjelsen til en ejerandel på 1,81 %. Inseros mulighed for at udnytte salgsoptionen for de gamle aktier er ved ejeraftalen i resten af 2014 underlagt visse begrænsninger, ligesom der er aftalt en løbende forrentning af salgsoptionen som en del af ejeraftalen. En mindre del af formue henstår i likvide midler og er under forvaltning hos tre kapitalforvaltere. De forvaltede midler, samt afkastet herfra, vil i de kommende år udgøre en del af finansieringen af aktiviteterne i. Investeringer I 2012 tog sammen med CASA og Lysholt Erhverv beslutning om at påbe- 10

11 LEDELSESBERETNING gynde opførslen af Green Tech Center, et nyt stort demonstrationscenter i Vejle Nord. I Green Tech Center har virksomheder, forskere og uddannelsesfolk adgang til at demonstrere og teste nye teknologier inden for green tech. Det sker henholdsvis i en kontorbygning, et laboratorium med testfaciliteter og i en park. For at tilbyde så realistiske demonstrationsfaciliteter som muligt har Green Tech Center etableret flere energilaug for områdets virksomheder og private boliger. Disse energilaug fungerer som levende laboratorier, hvor interesserede har tilladelse til, i anonymiseret form, at anvende deres energidata til udvikling af nye produkter, services og forskning. Green Tech Center indvies i juni Efter balancedagen er der, sammen med de øvrige investorer, taget beslutning om at ud vide Green Tech Center med yderligere laboratoriefaciliteter, der ventes at stå færdige i Ud over den nyinvestering, der er omtalt under afsnittet Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold, har gennemført en række opfølgningsinvesteringer i selskaber i Inseros portefølje. Der er i regnskabsåret 2013 blevet gennemført opfølgningsinvesteringer i selskaberne Miitors, TEGnology, Emazys Technologies, ECOmove, Munin Spot Technology, Insero E-mobility og Insero Business Services. Som omtalt i årsrapporten for 2012 har Insero i regnskabsåret 2013 stiftet selskabet Insero Science Academy. Forventninger til fremtiden forventninger til 2014 er, at omfanget af nye investeringer i iværksættere bliver større end i 2013 og at almene investeringer holdes på samme niveau som i Det ventes, at indtægterne i 2014 for koncernen bliver væsentligt større end i 2013 (mio. kr. 40), og det er derfor forventningen, at aktivitetsomfanget i selskaberne Insero E-Mobility, Insero Software, Insero Energy, Insero Science Academy og Insero Business Services øges betydeligt. Det er samtidig forventningen, at Insero yderligere vil udbygge sin deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter. Insero venter et samlet negativt resultat efter almene investeringer for regnskabsåret 2014, fortrinsvis på grund af det forventede manglende udbytte fra DONG Energy, jf. afsnittet Finansielle risici, og på grund af de almene bevillinger, som ikke har til formål at give Insero et afkast. opgør årligt den såkaldte dispositionsramme, der skal sikre, at Insero Horsens disponerer inden for vedtægtens bestemmelse om midlernes anvendelse. Dispositionsrammen for 2014 er på basis af faktiske tal fra 2008 til 2013 opgjort til 93 millioner kroner efter, der er taget højde for reservationer til allerede foretagne erhvervsinvesteringer og de forventede kapacitetsomkostninger i Risikoforhold Generelle risici formål, der omfatter investering af risikovillig kapital i erhvervsprojekter, er i sagens natur præget af både mange muligheder og risici. forventer i 2014 at øge omfanget af investeringer i iværksættere. Hovedparten af disse iværksættere vil beskæftige sig med nye innovative teknologier og nye forretningsmæssige koncepter. I takt med at investeringerne i nye iværksættere øges, vil de generelle risici, der er knyttet til investeringer, følgelig tage til. Investeringerne i iværksættere byder på den ene side på muligheder for at realisere potentielt store gevinster, skabe ny viden og arbejdspladser, men på den anden er der også en generel risiko for, at nogle af de iværksættere investerer i over tid ikke kan videreføres i den oprindelige form eller helt må afvikles. En sådan afvikling kan medføre, at vil realisere et tab på investeringen. En af de iværksættere Insero har investeret i er ECOmove ApS, der regnskabsmæssigt er et datterselskab. Selskabet har i 2013 ændret sin strategi fra at fokusere på udvikling af en elbil til at specialisere sig i letvægtsteknologier til anvendelse i elbiler generelt. har sammen med selskabets øvrige investorer i den forbindelse gennemført en gældseftergivelse og nedskrivning af visse af selskabets immaterielle aktiver. Den regnskabsmæssige nettoeffekt på koncernens resultat, efter minoritetsinteresser, udgør knap 8 mio. kr. Finansielle risici Det er forventningen, at der ikke vil blive modtaget udbytte fra selskabets beholdning af DONG Energy aktier i 2014, da det primære formål med den gennemførte kapitalforhøjelse i februar 2014 har været at konsolidere DONG Energys finansielle position. Det bemærkes, at handlemuligheder, i forhold til aktieposten i DONG Energy, er underlagt visse begrænsninger af en ejeraftale indgået efter balancedagen i tilknytning til kapitaludvidelsen i DONG Energy, mellem hovedaktionæren, Staten, repræsenteret ved Finansministeriet, og kredsen af øvrige eksisterende mindretalsaktionærer. Aftalen løber frem til udgangen af I ejeraftalen gives kredsen af mindretalsaktionærer, herunder, en ret til at sælge deres aktier til Staten op til en eventuel børsnotering af DONG Energy på nærmere bestemte vilkår. Retten til at sælge aktieposten til Staten lægger en bund under formue og begrænser dermed de finansielle risici, der er knyttet 11

12 LEDELSESBERETNING til aktiebesiddelse i DONG Energy. Den generelle risiko, der er knyttet til forvaltning af de likvide midler, har Insero Horsens søgt nedbragt ved diversifikation, dvs. ved at sprede sine investeringer og ved at anbringe midlerne med udgangspunkt i en forholdsvis konservativ risikoprofil. Kreditrisici har på balancedagen indgået låneaftaler og aftaler om supplerende kreditfaciliteter med Jyske Bank A/S og Sydbank A/S. Aktiebeholdningen af DONG Energy aktier er på balancedagen stillet til sikkerhed for disse låneaftaler. I forhold til kreditrisici generelt er det værd at bemærke, at kreditrisici i overvejende grad er afdækket i kraft af salgsoptionen på DONG Energy aktierne. Det skyldes først og fremmest, at låneaftalerne er variabelt forrentede og at salgsoptionen, der er knyttet til beholdningen af DONG Energy aktierne, er indrettet således, at den forrentning, der ligger i optionsstrukturen spejler forrentningen i låneaftalerne. I en situation med en rentestigning, vil værdien af salgsoptionen stige samtidig med, at renteomkostningerne til lånene øges. Insero vil i øvrigt løbende vurdere behovet for at afdække sine likviditetsrelaterede kreditrisici. Det kan ske ved at benytte sig af finansielle instrumenter, så rentedannelsen derved ikke får unødig negativ indflydelse på likviditet og resultat i regnskabsåret har således delvist afdækket sin likviditetsrelaterede risiko ved at indgå en renteswap aftale baseret på låneaftalen med Sydbank A/S. I forbindelse med afdækningen af kreditrisici vurderes det på tilsvarende vis løbende, om finansieringen ligger i en fornuftig valuta, henset til finansielle strategi. s øvrige kreditrisici er i øvrigt begrænsede og med sikkerhed i fast ejendom. Vidensressourcer Niveauet af vidensressourcer er som forventet øget markant i årets løb for hele koncernen. Med Inseros proaktive strategi, der fokuserer på at opbygge og udvikle en vidensvirksomhed, udvikle nye projekter og investere i iværksættere og uddannelse, er det forventningen, at niveauet af vidensressourcer også vil blive øget væsentligt i Som et eksempel deltager Insero i udviklingsprojekter med international udveksling: Insero E-Mobility deltager i et fireårigt EU-projekt, hvor der testes forretningsmodeller for elbiler i et levende laboratorium i samarbejde med engelske Aston University og Göteborg Universitet. Som en del af projektet udveksles forskere og personale mellem projektdeltagerne. Et andet eksempel, på Inseros udvikling af ny viden, er energirenovering. I de senere år har emnet stået højt på den politiske dagsorden, og opgaven er nu at kommercialisere den viden, de danske virksomheder besidder. Derfor har Insero etableret initiativet Energi & Byggeri, som sætter fokus på at udvikle og iværksætte innovative samarbejder og forretningsmuligheder på området. Energi & Byggeri styrker det lokale samspil mellem boligejere, håndværkere og finansieringsinstitutter ved at afholde en række netværksaktiviteter såsom uddannelser for håndværkere, kurser for kommuner samt arrangementer for boligforeninger og private boligejere. Samtidig demonstreres energirenoveringer i praksis, så bygningsejerne får de bedste løsninger. Energi & Byggeri er et konkret eksempel på hvordan Insero i samspil med områdets aktører arbejder med at skabe udvikling og vækst gennem at øge vidensniveauet inden for udvalgte områder. Det betydelige omfang af udviklingsprojekter og vækst i koncernen ventes også at føre til en positiv afsmitning på lokalområdets borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, hvilket er et centralt element i forhold til nå Inseros formål om at skabe lokale arbejdspladser og understøtte erhvervslivet i at skabe udvikling og vækst. Insero har i 2013 iværksat et koncerninternt kursusprogram der har budt på to kursusrækker. Den ene kursusrække er et længerevarende energi-kursus, der blandt andet gennemgår energisyste met, energiteknologi, dets aktører med mere og den anden kursusrække omhandler økonomi for ikke-økonomer. Endelig har Insero i 2013 styrket sine koncerninterne kompetencer, så de nu også omfatter ekspertise inden for jura og rekruttering. Miljøforhold og samfundsansvar Insero arbejder aktivt for at reducere energiforbruget ved blandt andet at investere i innovative teknologier, der tænker energi smart. Tidligere har Insero investeret i flere iværksættervirksomheder, der arbejder aktivt med energiteknologi, ligesom også flere af datterselskaberne aktivt beskæftiger sig med energiteknologier. Insero Software har udviklet en teknologi, der binder informationer fra forskellige energienheder sammen. I Green Tech Center i Vejle samler Insero Software informationer fra et energilaug og parrer dem med data fra centret i en fælles platform. I det EU-finansierede udviklingsprojekt FINESCE, hvor også Insero Energy, Insero Business Services og Insero E-mobility spiller centrale roller, bruges teknologien til at styre 20 familiers forbrug af energi samt opladning af elbil. Begge projekter giver forskere, virksomheder og andre interesserede mulighed for at få adgang til de indsamlede data og den viden, der ligger i dem. Ultimativt er det et bidrag til 12

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 INTERNT Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 Årsregnskab for 1. januar - 31. december 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere