Lovforslag Skatteministeriet J. nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052"

Transkript

1 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr /07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, genindførelse af omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde, skønsmæssig ansættelse i gaveafgiftssager og ophævelse af særordningen med eftergivelse af gæld for socialt udsatte m.v.) 1 I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. november 2005, som ændret bl.a. ved 5 i lov nr. 405 af 8. maj 2006, 2 i lov nr. 462 af 16. december 2009, 37 i lov nr. 698 af 25. juni 2010 og senest ved 4 i lov nr af 21. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 5, 1. pkt., ændres»pågældende«til:»aktuelle«. 2. 1, stk. 5, 2. pkt., affattes således:»dette gælder dog ikke, hvis den selvangivelsespligtige er omfattet af ordningen i dette stykke, 4. pkt., eller senest den 31. januar i året efter indkomstårets udløb har anmodet told- og skatteforvaltningen om at modtage et oplysningskort.«3. I 1, stk. 5, indsættes som 4. pkt.:»skatteministeren kan fastsætte regler om, at visse selvangivelsespligtige, som ifølge lovgivningen forudsættes at indgive en selvangivelse, i stedet modtager en årsopgørelse med et oplysningskort.«4. 4, stk. 1, nr. 1, affattes således:»1) Den selvangivelsespligtige eller dennes ægtefælle er omfattet af ordningen i 1, stk. 5, 4. pkt.«5. I 4, stk. 1, nr. 2, indsættes efter»5,«:»1.-3. pkt.,«. 6. 5, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., affattes således:»tilsvarende gælder personer, som alene har fået tilsendt oplysninger om indberettede tal til brug for årsopgørelsen, og personer omfattet af ordningen i 1, stk. 5, 4. pkt., medmindre de pågældende personer har valgt at indgive en selvangivelse efter regler fastsat af skatteministeren.«7. 5, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt.«8. I 8 P, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:»skatteministeren kan fastsætte regler for indberetning af renter efter 5 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlig.«9. 16, stk. 1, affattes således:»skattepligtige, der uden at have indgivet selvangivelse eller gaveanmeldelse modtager meddelelse om ansættelse af indkomst, ejendomsværdiskat eller grundlag for gaveafgift, skal, hvis ansættelsen er for lav, underrette told- og skatteforvaltningen herom inden 4 uger efter anmeldelsens modtagelse. Fristen regnes dog tidligst fra udløbet af selvangivelsesfristen eller fristen for anmeldelse af gaveafgiftspligtig gave.«

2 Page 2 of 38 2 I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 19, stk. 1, ophæves»eller told- og skatteforvaltningen og sagens parter i øvrigt er enige om afgørelsen«, og som 3. pkt. indsættes:»det gælder heller ikke, hvis told- og skatteforvaltningen og sagens parter er enige om afgørelsen.«2. I 20, stk. 3, ophæves»eller told- og skatteforvaltningen og sagens parter i øvrigt er enige om afgørelsen«, og som 2. pkt. indsættes:»underretning kan ligeledes undlades, hvis told- og skatteforvaltningen og sagens parter er enige om afgørelsen.«3. 53, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Følgende juridiske personer er alene godtgørelsesberettigede efter 52, stk.2 og 3: 1) Skattepligtige efter selskabsskattelovens 1 eller 2. 2) Skattepligtige efter fondsbeskatningslovens 1.«3 I lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 4. oktober 2007, som ændret bl.a. ved 78 i lov nr af 19. december 2008, og senest ved 6 i lov nr. 221 af 21. marts 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 26 indsættes som stk. 3-5:»Stk. 3. Indgives gaveanmeldelse, som nævnt i stk. 1 og 2, ikke rettidigt, og kan gavens værdi opgøres, betales et tillæg på 200 kr., for hver dag fristen overskrides, dog højst på kr. i alt. For øvrige gaver kan tillæg først beregnes fra det tidspunkt, hvor told- og skatteforvaltningen gør opmærksom på, at der skal indgives gaveanmeldelse. Tillægget tilfalder staten. Der pålægges ikke tillæg, hvis told- og skatteforvaltningen efterfølgende foretager en skønsmæssig ansættelse. Stk. 4. Uanset stk. 3 kan told- og skatteforvaltningen pålægge daglige bøder. Bøden tilfalder staten. Stk. 5. Foreligger en gaveanmeldelse ikke rettidigt, kan told- og skatteforvaltningen foretage en skønsmæssig ansættelse af værdien af gaven.«2. 27, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Finder told- og skatteforvaltningen, at en værdiansættelse ikke svarer til handelsværdien på tidspunktet for gavens modtagelse, kan den ændre værdiansættelsen inden 6 måneder efter modtagelsen af anmeldelsen. Fristen begynder først at løbe fra det tidspunkt, hvor told- og skatteforvaltningen har de oplysninger, der er nødvendige for at behandle værdiansættelsen.«3. I 39, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:»tilsvarende gælder inddrivelse af tillæg og bøder efter 26, stk. 3 og 4.«4 I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 29. november 2010, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr af 22. december 2010, 2 i lov nr af 22. december 2010, 1 i lov nr. 554 af 1. juni 2011 og senest ved 3 i lov nr. 624 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. 7, nr. 23, ophæves. Nr bliver herefter nr I lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som ændret bl.a. ved 3 i lov nr. 947 af 20. december 1999, 10 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, 6 i lov nr af 17. december 2002, 9 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, 28 i lov nr af 19. december 2008, 3 i lov nr af 21. december 2009, 3 i lov nr af 8. december 2010 og senest ved 1 i lov nr. 626 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 3, stk. 2, 4. pkt., ændres»røgtobak nævnt i 1, punkt B,«til:»groftskåret røgtobak«.

3 Page 3 of I 9, stk. 1, ændres» 29, stk. 1«til:» 20, stk. 1«. 3. I 10, stk. 1, 1. pkt., udgår»som led i udøvelsen af sit erhverv«. 4. I 10 a, stk. 1, nr. 1, ændres»selv transporterer«til:»enten selv transporterer eller på egne vegne lader transportere« a, stk. 1, nr. 2, affattes således:»2) fjernsalg, når en person, der ikke er autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager eller midlertidigt registreret varemodtager her i landet, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed her i landet, køber varer i et andet EU-land, og når varerne direkte eller indirekte transporteres af sælgeren eller på dennes vegne her til landet.«6. I 10 a, stk. 7, 1. pkt., indsættes efter»varer«:», der er omfattet af 7,«. 7. I 12, stk. 1, 1. pkt., ændres»registreret«til:»autoriseret«. 8. Overskriften før 18,»Kapitel 3, Fælles bestemmelser«, ophæves. 9. I 21 b, 1. pkt., ændres» 18, stk. 11 og 12«til:» 18, stk. 10 og 11«. 10. I 25, stk. 1, nr. 2, ændres» 3«til:» 2, 3«, og» 18, stk. 1, 2, 3 eller 8«ændres til:» 18, stk. 1-4 eller 6-9«. 11. I 25, stk. 1, nr. 3, ændres» 18, stk. 8«til:» 18, stk. 6«. 12. I 25, stk. 5, ændres» 18, stk. 1-3, 8 eller 10-13«til:» 10, stk. 1, 2. pkt., udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder ved overtrædelse af 18, stk. 1-4 eller 6-9«. 13. I 25, stk. 6, ændres to steder» 18, stk. 1-4 eller 6-9«til:» 10, stk. 1, 2. pkt., eller 18, stk. 1-4 eller 6-9«. 14. I 29 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. Virksomheder kan få godtgjort afgift, der er betalt her i landet af varer, omfattet af 7, hvis virksomheden har leveret varerne til udlandet. Afgiftsbeløb under 50 kr. godtgøres ikke.«stk. 4 bliver herefter stk I 29, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres»stk. 1«til:»stk. 1-4«. 6 I lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 22. oktober 2007, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr af 21. december 2009 og senest ved 5 i lov nr af 8. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 7, stk. 4, 1. pkt., udgår»som led i udøvelsen af sit erhverv«. 2. I 8, stk. 1, nr. 1, ændres»selv transporterer«til:»enten selv transporterer eller på egne vegne lader transportere«. 3. I 8, stk. 1, nr. 2, affattes således:»2) fjernsalg, når en person, der ikke er autoriseret oplagshaver eller midlertidigt registreret varemodtager her i landet, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed her i landet, køber varer i et andet EU-land, og når varerne direkte eller indirekte transporteres af sælgeren eller på dennes vegne her til landet.«4. I 15 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. Virksomheder kan få godtgjort afgift, der er betalt her i landet af varer, hvis virksomheden har leveret varerne til udlandet. Afgiftsbeløb under 50 kr. godtgøres ikke.«stk. 4 bliver herefter stk I 15, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres»stk. 1 og stk. 3«til:»stk. 1, 3 og 4«. 6. I 31, stk. 1, nr. 3, ændres» 20, stk. 9«til:» 20, stk. 7«. 7. I 31, stk. 5, 1. pkt., og 31, stk. 6, 1. og 2. pkt., ændres» 7, stk. 5«til:» 7, stk. 4, 2. pkt.«8. I 33 indsættes som stk. 12:

4 Page 4 of 38»Stk. 12. Hvis to eller flere autoriserede virksomheder efter regler, der er fastsat efter 9 a, stk. 2, 2. pkt., har fået told- og skatteforvaltningens tilladelse til at benytte fælles lokaler til at oplægge varer under afgiftssuspensionsordningen, hæfter virksomhederne for afgift af varerne i forhold til deres ejerskab til varerne. Virksomhederne hæfter solidarisk for betalingen af afgift af varer, der er oplagt eller har været oplagt i virksomhedernes fælles benyttede lokaler, hvis virksomhedernes forholdsmæssige afgiftstilsvar ikke kan opgøres korrekt som følge af mangelfuld dokumentation for virksomhedernes forholdsmæssige ejerskab til varerne, eller ved overtrædelse af andre vilkår for told- og skatteforvaltningens tilladelse til at benytte de fælles lokaler. Told- og skatteforvaltningen kan i særligt begrundede tilfælde lempe for hæftelsen efter 2. pkt.«7 I lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006, som ændret bl.a. ved 30 i lov nr af 19. december 2008, 4 i lov nr af 21. december 2009 og senest ved 2 i lov nr. 626 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 6, stk. 1, 1. pkt., udgår»som led i udøvelsen af sit erhverv«. 2. I 6 a, stk. 1, nr. 1, ændres»selv transporterer«til:»enten selv transporterer eller på egne vegne lader transportere«. 3. I 6 a, stk. 1, nr. 2, affattes således:»2) fjernsalg, når en person, der ikke er autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager eller midlertidigt registreret varemodtager her i landet, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed her i landet, køber varer i et andet EU-land, og når varerne direkte eller indirekte transporteres af sælgeren eller på dennes vegne her til landet.«4. I 11 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. Virksomheder kan få godtgjort afgift, der er betalt her i landet af varer, hvis virksomheden har leveret varerne til udlandet. Afgiftsbeløb under 50 kr. godtgøres ikke.«stk. 4 bliver herefter stk I 11, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres»stk. 1 og 2«til:»stk. 1-4« ophæves. 7. I 27 indsættes som stk. 12:»Stk. 12. Hvis to eller flere autoriserede virksomheder efter regler, der er fastsat efter 7, stk. 2, 2. pkt., har fået told- og skatteforvaltningens tilladelse til at benytte fælles lokaler til at oplægge varer under afgiftssuspensionsordningen, hæfter virksomhederne for afgift af varerne i forhold til deres ejerskab til varerne. Virksomhederne hæfter solidarisk for betalingen af afgift af varer, der er oplagt eller har været oplagt i virksomhedernes fælles benyttede lokaler, hvis virksomhedernes forholdsmæssige afgiftstilsvar ikke kan opgøres korrekt som følge af mangelfuld dokumentation for virksomhedernes forholdsmæssige ejerskab til varerne, eller ved overtrædelse af andre vilkår for told- og skatteforvaltningens tilladelse til at benytte de fælles lokaler. Told- og skatteforvaltningen kan i særligt begrundede tilfælde lempe for hæftelsen efter 2. pkt.«8. I 32, stk. 1, ændres»registrerede«til:»autoriserede«. 8 I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 313 af 1. april 2011, som ændret ved 4 i lov nr. 625 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 4, stk. 1, 1. pkt., udgår»som led i udøvelsen af sit erhverv«. 2. I 4 b, stk. 1, nr. 1, ændres»selv transporterer«til:»enten selv transporterer eller på egne vegne lader transportere«. 3. I 4 b, stk. 1, nr. 2, affattes således:»2) fjernsalg, når en person, der ikke er autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager eller midlertidigt registreret varemodtager her i landet, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed her i landet, køber varer i et andet EU-land, og når varerne direkte eller indirekte transporteres af sælgeren eller på dennes vegne her til landet.«4. I 33, stk. 1, ændres», 29 og 30«til:»og 29-32«. 9

5 Page 5 of 38 I lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved 4 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, 12 i lov nr af 19. december 2008 og senest ved 5 i lov nr af 21. december 2009, foretages følgende ændring: 1. I 10 a, stk. 5, udgår»som led i udøvelsen af sit erhverv«. 10 I lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001, som ændret bl.a. ved 5 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, 13 i lov nr af 19. december 2008 og senest ved 6 i lov nr af 21. december 2009, foretages følgende ændring: 1. I 7 a, stk. 5, udgår»som led i udøvelsen af sit erhverv«. 11 I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 109 af 22. januar 2007, som ændret ved 86 i lov nr af 19. december 2008, 21 i lov nr af 19. december 2008, 3 i lov nr. 524 af 12. juni 2009 og 7 i lov nr af 21. december 2009, foretages følgende ændring: 1. I 10 a, stk. 5, udgår»som led i udøvelsen af sit erhverv«. 12 I lov nr af 19. december 2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige), foretages følgende ændring: , nr. 4, ophæves. 13 I lov nr af 8. december 2010 om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Fremrykning af forhøjelse af lønsumsafgift for finansielle virksomheder, lønsumsafgiftsfritagelse for undervisning på professionshøjskoler, ændring af reglerne om renten af registreringsafgift ved bl.a. forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing), foretages følgende ændring: 1. 11, stk. 5, affattes således:»stk. 5. Ændringen af tobaksafgiftslovens 1, stk. 1, som affattet ved denne lovs 3, nr. 2, har virkning for cigaretter og røgtobak, som fra og med den 1. januar 2014 udleveres til forbrug fra autoriserede virksomheder, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.«14 Lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper, jf. lovbekendtgørelse nr af 25. oktober 2006, som ændret ved 120 i lov nr af 19. december 2008, ophæves. 15 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012, jf. dog stk. 5. Stk. 2. 1, nr. 9, og 3 har virkning for gaver modtaget fra og med den 1. januar Stk. 3. 2, nr. 3, har virkning for sager, der er indbragt eller anlagt fra og med den 1. januar Stk. 4. 4, nr. 1, og 14 har virkning for ansøgninger, der modtages af told- og skatteforvaltningen fra og med den 1. januar Stk. 5. 5, nr. 1-13, 6, nr. 1-3, 6 og 7, 7, nr. 1-3 og 8, 8-11 og 13 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 6. 5, nr. 14, 6, nr. 4, og 7, nr. 4, har virkning for ansøgning om godtgørelse af afgift af varer, der er leveret til udlandet fra og med den 1. april Ansøgning om godtgørelse af afgift af varer, der er leveret til udlandet den 1. april 2010 og til og med ikrafttrædelsestidspunktet for 5, nr. 14, 6, nr. 4, og 7, nr. 4, skal indsendes til told- og skatteforvaltningen senest den 1. april Bemærkninger til lovforslaget

6 Page 6 of 38 Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets formål og baggrund 2.1. Udvidelse af årsopgørelsesordningen 2.2. Omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde 2.3. Sagsfremstillinger og agterskrivelser ved enighed mellem parten og SKAT om sagen 2.4. Procesforbedringer vedrørende gaveafgift 2.5. Fælles afgiftsoplag for spiritus, øl og vin 2.6. Ophævelse af særordningen med gældseftergivelse for socialt udsatte 2.7. Præciseringer i visse love på Skatteministeriets område 3. Lovforslagets enkelte elementer 3.1. Den udvidede årsopgørelsesordning Gældende ret Forslagets baggrund Forslagets indhold 3.2. Omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde Gældende ret Forslagets baggrund Forslagets indhold 3.3. Sagsfremstillinger og agterskrivelser ved enighed mellem parten og SKAT om sagen Gældende ret Sagsfremstilling ifølge skatteforvaltningslovens regler Forvaltningslovens regler om begrundelse Agterskrivelse ifølge skatteforvaltningslovens regler Partshøringsregler ifølge forvaltningslovens regler Forslagets baggrund Forslagets indhold 3.4. Procesforbedringer vedrørende gaveafgift Gældende ret SKATs indsigelsesfrist Manglende gaveanmeldelse Forslagets baggrund Indsigelsesfrist Manglende gaveanmeldelse Forslagets indhold Indsigelsesfrist Manglende gaveanmeldelse

7 Page 7 of Fælles afgiftsoplag for spiritus, øl og vin Gældende ret Forslagets baggrund Forslagets indhold 3.6. Ophævelse af særordningen med gældseftergivelse for socialt udsatte Gældende ret Forslagets baggrund Forslagets indhold 3.7. Præciseringer i visse love på Skatteministeriets område 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 5. Administrative konsekvenser for det offentlige 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet 8. Administrative konsekvenser for borgerne 9. Miljømæssige konsekvenser 10. Forholdet til EU-retten 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 12. Sammenfattende skema 1. Indledning Lovforslaget indeholder en række ændringer af administrative regler og ansvarsregler på Skatteministeriets område. En række af de foreslåede ændringer har det formål at smidiggøre SKATs administration. Dette gøres ved at fjerne nogle overflødige procedurer og ordninger, der kun anvendes i begrænset omfang. Det gøres endvidere ved at justere de processuelle regler for værdiansættelse på gaveafgiftsområdet og ved at udvide årsopgørelsesordningen. Det drejer sig om følgende initiativer: Ordningen med udsendelse af fortrykt årsopgørelse udvides med personer, som typisk som lønmodtagere samtidig driver en mindre erhvervsvirksomhed, som f.eks. forældreudleje. Det præciseres, at der ikke udarbejdes sagsfremstilling og agterskrivelse, når der er enighed mellem SKAT og en part om en afgørelse, selvom sagen er initieret af SKAT. Der foreslås visse procesforbedringer vedrørende gaveafgift bl.a. forlængelse af sagsbehandlingsfrister og mulighed for skønsmæssig ansættelse. Særordningen med gældseftergivelse for socialt udsatte ophæves. Herudover indeholder lovforslaget et forslag om udvidelse af mulighederne for omkostningsgodtgørelse. Det drejer sig om følgende initiativ: Reglerne om omkostningsgodtgørelse udvides. Det betyder, at skattepligtige selskaber og fonde kan få omkostningsgodtgørelse med 100 pct. for udgifter til sagkyndig bistand m.v. i de sager, hvor prøvelsen for den pågældende instans sker på Skatteministeriets initiativ. Det samme gælder i syns- og skønssager ved Landsskatteretten eller Skatterådet, hvis der er givet tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse. Endelig indeholder forslaget følgende yderligere ændringer: For at smidiggøre regler og lette administrative byrder for virksomhederne får to eller flere virksomheder adgang til at oprette fælles afgiftsoplag for spiritus, øl og vin. I den forbindelse indføres regler, der præciserer hæftelsen for afgift ved fælles afgiftsoplag.

8 Page 8 of 38 En række præciseringer i visse love på Skatteministeriets område. 2. Lovforslagets formål og baggrund 2.1. Udvidelse af årsopgørelsesordningen Borgere med ukomplicerede skatteforhold skal ikke udfylde en egentlig selvangivelse, som f.eks. alle selvstændigt erhvervsdrivende skal i dag, men modtager direkte en årsopgørelse fra SKAT. Disse borgere er under den såkaldte årsopgørelsesordning. Har borgerne ikke noget at tilføje årsopgørelsen, behøver de ikke at foretage sig videre. Har SKAT en formodning om, at borgerne har noget at selvangive, sender SKAT borgerne et oplysningskort, som borgerne kan anvende til at selvangive på, medmindre de pågældende borgere har fravalgt at modtage papirudgaven af årsopgørelsen. Årsopgørelsesordningen afløste fra og med 2008 ordningen med udsendelse af en fortrykt selvangivelse til skatteydere med enkle beskatningsforhold. Fra at alle modtog en selvangivelse, herunder i fortrykt form, blev årsopgørelsesordningen udgangspunktet. For skatteydere, som ikke tidligere modtog en fortrykt selvangivelse, dvs. skatteydere med mere komplicerede skatteforhold, som f.eks. selvstændigt erhvervsdrivende, var udgangspunktet fortsat, at de modtog en egentlig selvangivelse. Forslaget har til formål at gøre det muligt for skatteministeren at lade visse grupper af skattepligtige, som i dag udfylder en egentlig selvangivelse, overgå til den ordning, hvor de skattepligtige modtager en årsopgørelse direkte. Denne ordning er for disse grupper af skattepligtige i forslaget benævnt den udvidede årsopgørelsesordning. Det gælder i første omgang skattepligtige, som typisk som lønmodtagere samtidig driver en mindre virksomhed med udlejning, herunder udlejning af lejlighed til eget barn (forældreudlejning). Forslaget gør det muligt i takt med at dette findes forsvarligt - at udvide antallet af grupper af skattepligtige, som kan komme ind under den udvidede årsopgørelsesordning Omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde Baggrunden for forslaget er, ud fra en retssikkerhedsmæssig betragtning at genindføre omkostningsgodtgørelse frem for den nugældende ordning om fradragsret for udgifter til sagkyndig bistand m.v. i de sager, hvor prøvelsen af en afgørelse sker på Skatteministeriets initiativ, og i sager, hvor Landsskatteretten eller Skatterådet finder, at der skal udmeldes syn og skøn. Herved får selskaber og fonde de samme økonomiske muligheder som staten til at føre sagen ved den pågældende instans og i forbindelse med syns- og skønssager Sagsfremstillinger og agterskrivelser ved enighed mellem parten og SKAT om sagen Hensigten med forslaget er at præcisere reglerne om, hvorvidt der skal udarbejdes sagsfremstilling og sendes agterskrivelse efter skatteforvaltningslovens regler, når der er enighed mellem parterne. Baggrunden for forslaget er, at der kan være tvivl om, hvorvidt der skal udarbejdes sagsfremstilling og sendes agterskrivelse, når der er enighed om en afgørelse imellem SKAT og parten i tilfælde, hvor afgørelsen ikke træffes efter anmodning fra parten Procesforbedringer vedrørende gaveafgift Gaveafgiften eksisterer i dag parallelt med indkomstskattesystemet. Afgiften angives og afregnes i et særskilt system og med nogle få særlige forvaltningsregler, der også afviger fra skattesystemet. I forbindelse med samlingen af skatteopgaven under staten blev det overvejet at integrere de to systemer. I lovforslaget til skatteforvaltningsloven gav Skatteministeriet derfor en hensigtserklæring om at integrere gaveafgiften mere fuldstændigt i indkomstskatten. En nærmere vurdering har vist, at en sådan integration ikke er hensigtsmæssig. I stedet foreslås nogle justeringer af boafgiftsloven, således at SKAT får en længere frist til at ændre en gaves værdi, at SKAT får mulighed for at foretage skønsmæssig ansættelse af gaver, at SKAT kan fremtvinge gaveanmeldelser, og at der bliver mulighed for at påligne et tillæg ved for sen anmeldelse. Herudover bliver der adgang til omkostningsgodtgørelse efter de almindelige regler Fælles afgiftsoplag for spiritus, øl og vin Det foreslås at lempe regler for afgiftsoplag til opbevaring af afgiftspligtige varer efter spiritusafgiftsloven og øl- og vinafgiftsloven, således at det bliver muligt for to eller flere autoriserede oplagshavere at benytte fælles lokaler til afgiftsoplag af varer, uden at virksomhedernes ejerandele af varerne skal holdes direkte fysisk adskilt fra hinanden Ophævelse af særordningen med gældseftergivelse for socialt udsatte Ordningen om gældseftergivelse for socialt udsatte har kun været brugt i ringe omfang. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, hvor forsøgsordningen blev indført, at ordningen skulle evalueres med henblik på, om ordningen skulle ophøre efter 4 år eller fortsætte. Evalueringen i 2010 har vist, at ordningen kun har været anvendt i lille grad, og at de, der har fået eftergivelse, efterfølgende har mistet den, enten fordi de igen er kommet på kontanthjælp eller lignende eller har fået ny gæld.

9 Page 9 of Præciseringer i visse love på Skatteministeriets område Ved forslaget foretages en række konsekvensrettelser og præciseringer af skattekontrolloven og visse afgiftslove. 3. Lovforslagets enkelte elementer 3.1. Den udvidede årsopgørelsesordning Gældende ret Reglerne om selvangivelsespligt og selvangivelsesform følger af skattekontrollovens afsnit I. Efter skattekontrollovens 1 skal enhver, der er skattepligtig her til landet, årligt selvangive sin indkomst, hvad enten den er positiv eller negativ. Skattepligtige, der ikke modtager en selvangivelsesblanket, er ikke fritaget for at selvangive. Efter skattekontrollovens 1, stk. 5, modtager selvangivelsespligtige, som for det seneste indkomstår i overensstemmelse med bestemmelsen i 4, stk. 5, har undladt at selvangive, eller som ikke har ændret deres forskudsopgørelse for det pågældende indkomstår, en årsopgørelse uden oplysningskort. Andre selvangivelsespligtige, som ikke modtager en selvangivelse, modtager en årsopgørelse sammen med et oplysningskort. Personer, som modtager et oplysningskort sammen med årsopgørelsen, er således personer, om hvem SKAT formoder, at de har noget at selvangive. Formodningen bygger på, at disse personer har selvangivet for det seneste indkomstår eller foretaget ændringer af deres forskudsopgørelse for det aktuelle indkomstår. Uanset bestemmelsen i 1, stk. 5, modtager selvangivelsespligtige, som er samlevende med en ægtefælle, som modtager en selvangivelse, ud over et eventuelt oplysningskort alene oplysninger om indberettede tal til brug for årsopgørelsen (en såkaldt servicemeddelelse ). Årsopgørelsen dannes, når begge ægtefæller har selvangivet. Dette følger af 1, stk. 6. Selvangivelsesfristen for fysiske personer er senest den 1. juli i året efter indkomstårets udløb. Skattepligtige på årsopgørelsesordningen har dog selvangivelsesfrist 1. maj, medmindre den selvangivelsespligtige deltager i et anpartsprojekt, som nævnt i personskattelovens 4, stk. 1, nr. 10 eller 12, eller den selvangivelsespligtige skriftligt meddeler SKAT, at den pågældende ikke ønsker at være omfattet af ordningen i 1, stk. 5, og dermed ønsker at anvende selvangivelsesfristen den 1. juli. SKAT kan efter 4, stk. 4, efter anmodning give henstand med selvangivelsesfristen, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Det følger af 4, stk. 5, at skattepligtige på årsopgørelsesordningen kan undlade at selvangive, hvis de anvendte oplysninger i årsopgørelsen eller indberettede tal er korrekte og fyldestgørende. Har den selvangivelsespligtige ikke selvangivet rettidigt, betales efter skattekontrollovens 5 et skattetillæg på 200 kr. for hver dag, selvangivelsesfristen overskrides, dog højst på kr. i alt. Det gælder dog ikke for personer på årsopgørelsesordningen, som ikke har fravalgt selvangivelsesfristen den 1. maj. For personer, hvis skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår ikke overstiger bundfradraget for topskatten efter 7 i personskatteloven, udgør skattetillægget 100 kr. for hver dag, fristen overskrides, dog højst kr. i alt. SKAT kan efter ansøgning fritage helt eller delvis for skattetillægget, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Uanset ovenstående kan SKAT fremtvinge en selvangivelse ved pålæg af daglige bøder. Det følger af 5, stk. 3, at foreligger en selvangivelse ikke på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt. For skattepligtige, som modtager en årsopgørelse uden at have selvangivet, er der i skattekontrollovens 16 en særlig bestemmelse, der angår en sådan skattepligtigs ansvar for ikke at reagere på en for lav skatteansættelse. Efter bestemmelsen skal skattepligtige, der uden at have selvangivet modtager en årsopgørelse, underrette SKAT inden 4 uger efter modtagelsen af årsopgørelsen, hvis ansættelsen er for lav. Fristen regnes dog tidligst fra udløbet af selvangivelsesfristen. Overtrædes bestemmelsen forsætligt eller groft uagtsomt, er straffen bøde. Er overtrædelsen begået med forsæt til at unddrage det offentlige skat, kan straffen stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens 289. I tilknytning til 16 er det i skattekontrollovens 1 A bestemt, at skatteministeren kan fastsætte regler om, at skattepligtige ikke kan ændre oplysninger om visse indkomster og fradrag, som indberetningspligtige efter skattekontrolloven har indberettet til SKAT. Skatteministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om, hvordan den underretning til SKAT, der er nævnt i 16 om indkomster og fradrag efter stk. 1, kan finde sted. Denne bemyndigelse er udnyttet ved bekendtgørelse nr. 783 af 24. juni 2010 om begrænsning i borgernes adgang til at ændre visse oplysninger om indkomster og fradrag i årsopgørelsen samt om borgernes underretning af SKAT om en for lav skatteansættelse.

Skatteministeriet J. nr. 12-0173537 Udkast. Forslag. til. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter m.v.)

Skatteministeriet J. nr. 12-0173537 Udkast. Forslag. til. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter m.v.) Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 23 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 12-0173537 Udkast Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (Udvidelse

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

2012/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2012/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016. Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2012/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173537 Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

LOV nr 1354 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.

LOV nr 1354 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v. LOV nr 1354 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173537 Senere ændringer til forskriften LBK nr 106 af 23/01/2013 LBK

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 04-711-30 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - Forslag til Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 22 af 7. december 2004. Kristian

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014 Notat 5. november 2015 J.nr. 15-1589483 Proces og Administration HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2014 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren

Læs mere

Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. til

Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.).

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.). Skatteudvalget L 121 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt J.nr. 2005-711-0050 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0033 Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven LOV nr 545 af 26/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0026 Senere ændringer til forskriften LBK nr 175 af 23/02/2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0016 December 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0016 December 2007 Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0016 December 2007 Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre skatte- og afgiftslove (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl.

Til samtlige kommuner, m.fl. Til samtlige kommuner, m.fl. Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud som følge af indførelsen af regler om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud

Læs mere

Lov om ændring af forskellige skattelove (Modernisering af skatteadministrationen)

Lov om ændring af forskellige skattelove (Modernisering af skatteadministrationen) Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 28 Offentligt Skatteministeriet Skatte- og Afgiftsadministrationen Den 14. december 2007 J.nr. 2007-711-0008 4. udkast Lov om ændring af forskellige skattelove

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM2016.378.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 4/5 2016 at imødekomme en ansøgning om omkostningsgodtgørelse,

Læs mere

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven LBK nr 758 af 02/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven 1) Hermed bekendtgøres skatteforvaltningsloven, jf. lov nr. 427 af 6. juni 2005,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Retssikkerhedspakke III. Klar og præcis lovgivning

Retssikkerhedspakke III. Klar og præcis lovgivning Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning 2 Forord Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning 3 1. Klare rammer for skattebetalingen...

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt 9. december 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 64 - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2009-10. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2009-10. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2009-10 Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. marts 2015 Lovudkast om udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v. og lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP Kristian Stidsen m.fl.: Omkostningsgodtgørelse i skattesager 3. udgave, ThomsonReuters 2010, Hans Henrik Bonde Eriksen m.fl. Skatte- og afgiftsproces, Jurist- og økonomforbundets forlag 2010, side 291-297

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014

(Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014 (Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0161737 Senere ændringer til forskriften LBK nr 11 af 06/01/2014 LBK nr 185 af 18/02/2014 LBK

Læs mere

Lov om ændring af en række love som følge af skatteforvaltningsloven

Lov om ændring af en række love som følge af skatteforvaltningsloven Lov om ændring af en række love som følge af skatteforvaltningsloven (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 228 Offentligt 26. juni 2014 J.nr.14-2198204 SKAT, Jura, Proces og administration Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2013 1. Baggrunden for redegørelsen.

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn

Bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn BEK nr 1515 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin. j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ Her står du: Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. > 2013 Dokumentets dato 13 feb 2013 Dato for 02 jul 2013 14:47 offentliggørelse SKM-nummer

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 218 Offentligt Notat 10. juni 2016 J.nr. 16-0058199 Civil og Straffeproces HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2015 1. Baggrunden for redegørelsen Efter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 1910 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000010 Senere ændringer

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Skatteministeriet, 04-711-30 den 11. oktober 2004 UDKAST 5 Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Kapitel

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Diverse EUskattetilpasninger: Repræsentation, eksportmedarbejdere, velgørende foreninger m.v. samt

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af en række love (Ændringer som følge af lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning) (Kommunalreform)

Forslag til Lov om ændring af en række love (Ændringer som følge af lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning) (Kommunalreform) Skatteministeriet, 04-711-28 den 6. oktober 2004 UDKAST 18 Forslag til Lov om ændring af en række love (Ændringer som følge af lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning) (Kommunalreform) 1 I lov

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 212 Bilag 11 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0002899 Lovforslag nr. 212 fremsat af skatteministeren den 24. april 2013 (uddrag) Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love 1) 2011/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0049 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 2 Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Reglerne i dag

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 3 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt j.nr. 07-081220 Dato : 15. maj 2007 Til Folketingets Skatteudvalg L L 213 - forslag til lov om Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love

Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love LOV nr 1395 af 23/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0227905 Senere ændringer til forskriften LBK nr 382 af 08/04/2013

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) BEK nr 1394 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7012-00036 Senere ændringer

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR -1 - Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM2010.658.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 25/5

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2886/3KR/AKC/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: Klager

Læs mere

Gaver, arveforskud og arv

Gaver, arveforskud og arv - 1 06.13.2017-39 (20170930) Gaver, arveforskud og arv Gaver, arveforskud og arv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ikke sjældent har forældre i den tredje alder et ønske om at give børn og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter LBK nr 1484 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1662877 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere