Lovforslag Skatteministeriet J. nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052"

Transkript

1 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr /07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, genindførelse af omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde, skønsmæssig ansættelse i gaveafgiftssager og ophævelse af særordningen med eftergivelse af gæld for socialt udsatte m.v.) 1 I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. november 2005, som ændret bl.a. ved 5 i lov nr. 405 af 8. maj 2006, 2 i lov nr. 462 af 16. december 2009, 37 i lov nr. 698 af 25. juni 2010 og senest ved 4 i lov nr af 21. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 5, 1. pkt., ændres»pågældende«til:»aktuelle«. 2. 1, stk. 5, 2. pkt., affattes således:»dette gælder dog ikke, hvis den selvangivelsespligtige er omfattet af ordningen i dette stykke, 4. pkt., eller senest den 31. januar i året efter indkomstårets udløb har anmodet told- og skatteforvaltningen om at modtage et oplysningskort.«3. I 1, stk. 5, indsættes som 4. pkt.:»skatteministeren kan fastsætte regler om, at visse selvangivelsespligtige, som ifølge lovgivningen forudsættes at indgive en selvangivelse, i stedet modtager en årsopgørelse med et oplysningskort.«4. 4, stk. 1, nr. 1, affattes således:»1) Den selvangivelsespligtige eller dennes ægtefælle er omfattet af ordningen i 1, stk. 5, 4. pkt.«5. I 4, stk. 1, nr. 2, indsættes efter»5,«:»1.-3. pkt.,«. 6. 5, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., affattes således:»tilsvarende gælder personer, som alene har fået tilsendt oplysninger om indberettede tal til brug for årsopgørelsen, og personer omfattet af ordningen i 1, stk. 5, 4. pkt., medmindre de pågældende personer har valgt at indgive en selvangivelse efter regler fastsat af skatteministeren.«7. 5, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt.«8. I 8 P, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:»skatteministeren kan fastsætte regler for indberetning af renter efter 5 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlig.«9. 16, stk. 1, affattes således:»skattepligtige, der uden at have indgivet selvangivelse eller gaveanmeldelse modtager meddelelse om ansættelse af indkomst, ejendomsværdiskat eller grundlag for gaveafgift, skal, hvis ansættelsen er for lav, underrette told- og skatteforvaltningen herom inden 4 uger efter anmeldelsens modtagelse. Fristen regnes dog tidligst fra udløbet af selvangivelsesfristen eller fristen for anmeldelse af gaveafgiftspligtig gave.«

2 Page 2 of 38 2 I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 19, stk. 1, ophæves»eller told- og skatteforvaltningen og sagens parter i øvrigt er enige om afgørelsen«, og som 3. pkt. indsættes:»det gælder heller ikke, hvis told- og skatteforvaltningen og sagens parter er enige om afgørelsen.«2. I 20, stk. 3, ophæves»eller told- og skatteforvaltningen og sagens parter i øvrigt er enige om afgørelsen«, og som 2. pkt. indsættes:»underretning kan ligeledes undlades, hvis told- og skatteforvaltningen og sagens parter er enige om afgørelsen.«3. 53, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Følgende juridiske personer er alene godtgørelsesberettigede efter 52, stk.2 og 3: 1) Skattepligtige efter selskabsskattelovens 1 eller 2. 2) Skattepligtige efter fondsbeskatningslovens 1.«3 I lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 4. oktober 2007, som ændret bl.a. ved 78 i lov nr af 19. december 2008, og senest ved 6 i lov nr. 221 af 21. marts 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 26 indsættes som stk. 3-5:»Stk. 3. Indgives gaveanmeldelse, som nævnt i stk. 1 og 2, ikke rettidigt, og kan gavens værdi opgøres, betales et tillæg på 200 kr., for hver dag fristen overskrides, dog højst på kr. i alt. For øvrige gaver kan tillæg først beregnes fra det tidspunkt, hvor told- og skatteforvaltningen gør opmærksom på, at der skal indgives gaveanmeldelse. Tillægget tilfalder staten. Der pålægges ikke tillæg, hvis told- og skatteforvaltningen efterfølgende foretager en skønsmæssig ansættelse. Stk. 4. Uanset stk. 3 kan told- og skatteforvaltningen pålægge daglige bøder. Bøden tilfalder staten. Stk. 5. Foreligger en gaveanmeldelse ikke rettidigt, kan told- og skatteforvaltningen foretage en skønsmæssig ansættelse af værdien af gaven.«2. 27, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Finder told- og skatteforvaltningen, at en værdiansættelse ikke svarer til handelsværdien på tidspunktet for gavens modtagelse, kan den ændre værdiansættelsen inden 6 måneder efter modtagelsen af anmeldelsen. Fristen begynder først at løbe fra det tidspunkt, hvor told- og skatteforvaltningen har de oplysninger, der er nødvendige for at behandle værdiansættelsen.«3. I 39, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:»tilsvarende gælder inddrivelse af tillæg og bøder efter 26, stk. 3 og 4.«4 I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 29. november 2010, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr af 22. december 2010, 2 i lov nr af 22. december 2010, 1 i lov nr. 554 af 1. juni 2011 og senest ved 3 i lov nr. 624 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. 7, nr. 23, ophæves. Nr bliver herefter nr I lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som ændret bl.a. ved 3 i lov nr. 947 af 20. december 1999, 10 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, 6 i lov nr af 17. december 2002, 9 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, 28 i lov nr af 19. december 2008, 3 i lov nr af 21. december 2009, 3 i lov nr af 8. december 2010 og senest ved 1 i lov nr. 626 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 3, stk. 2, 4. pkt., ændres»røgtobak nævnt i 1, punkt B,«til:»groftskåret røgtobak«.

3 Page 3 of I 9, stk. 1, ændres» 29, stk. 1«til:» 20, stk. 1«. 3. I 10, stk. 1, 1. pkt., udgår»som led i udøvelsen af sit erhverv«. 4. I 10 a, stk. 1, nr. 1, ændres»selv transporterer«til:»enten selv transporterer eller på egne vegne lader transportere« a, stk. 1, nr. 2, affattes således:»2) fjernsalg, når en person, der ikke er autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager eller midlertidigt registreret varemodtager her i landet, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed her i landet, køber varer i et andet EU-land, og når varerne direkte eller indirekte transporteres af sælgeren eller på dennes vegne her til landet.«6. I 10 a, stk. 7, 1. pkt., indsættes efter»varer«:», der er omfattet af 7,«. 7. I 12, stk. 1, 1. pkt., ændres»registreret«til:»autoriseret«. 8. Overskriften før 18,»Kapitel 3, Fælles bestemmelser«, ophæves. 9. I 21 b, 1. pkt., ændres» 18, stk. 11 og 12«til:» 18, stk. 10 og 11«. 10. I 25, stk. 1, nr. 2, ændres» 3«til:» 2, 3«, og» 18, stk. 1, 2, 3 eller 8«ændres til:» 18, stk. 1-4 eller 6-9«. 11. I 25, stk. 1, nr. 3, ændres» 18, stk. 8«til:» 18, stk. 6«. 12. I 25, stk. 5, ændres» 18, stk. 1-3, 8 eller 10-13«til:» 10, stk. 1, 2. pkt., udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder ved overtrædelse af 18, stk. 1-4 eller 6-9«. 13. I 25, stk. 6, ændres to steder» 18, stk. 1-4 eller 6-9«til:» 10, stk. 1, 2. pkt., eller 18, stk. 1-4 eller 6-9«. 14. I 29 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. Virksomheder kan få godtgjort afgift, der er betalt her i landet af varer, omfattet af 7, hvis virksomheden har leveret varerne til udlandet. Afgiftsbeløb under 50 kr. godtgøres ikke.«stk. 4 bliver herefter stk I 29, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres»stk. 1«til:»stk. 1-4«. 6 I lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 22. oktober 2007, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr af 21. december 2009 og senest ved 5 i lov nr af 8. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 7, stk. 4, 1. pkt., udgår»som led i udøvelsen af sit erhverv«. 2. I 8, stk. 1, nr. 1, ændres»selv transporterer«til:»enten selv transporterer eller på egne vegne lader transportere«. 3. I 8, stk. 1, nr. 2, affattes således:»2) fjernsalg, når en person, der ikke er autoriseret oplagshaver eller midlertidigt registreret varemodtager her i landet, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed her i landet, køber varer i et andet EU-land, og når varerne direkte eller indirekte transporteres af sælgeren eller på dennes vegne her til landet.«4. I 15 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. Virksomheder kan få godtgjort afgift, der er betalt her i landet af varer, hvis virksomheden har leveret varerne til udlandet. Afgiftsbeløb under 50 kr. godtgøres ikke.«stk. 4 bliver herefter stk I 15, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres»stk. 1 og stk. 3«til:»stk. 1, 3 og 4«. 6. I 31, stk. 1, nr. 3, ændres» 20, stk. 9«til:» 20, stk. 7«. 7. I 31, stk. 5, 1. pkt., og 31, stk. 6, 1. og 2. pkt., ændres» 7, stk. 5«til:» 7, stk. 4, 2. pkt.«8. I 33 indsættes som stk. 12:

4 Page 4 of 38»Stk. 12. Hvis to eller flere autoriserede virksomheder efter regler, der er fastsat efter 9 a, stk. 2, 2. pkt., har fået told- og skatteforvaltningens tilladelse til at benytte fælles lokaler til at oplægge varer under afgiftssuspensionsordningen, hæfter virksomhederne for afgift af varerne i forhold til deres ejerskab til varerne. Virksomhederne hæfter solidarisk for betalingen af afgift af varer, der er oplagt eller har været oplagt i virksomhedernes fælles benyttede lokaler, hvis virksomhedernes forholdsmæssige afgiftstilsvar ikke kan opgøres korrekt som følge af mangelfuld dokumentation for virksomhedernes forholdsmæssige ejerskab til varerne, eller ved overtrædelse af andre vilkår for told- og skatteforvaltningens tilladelse til at benytte de fælles lokaler. Told- og skatteforvaltningen kan i særligt begrundede tilfælde lempe for hæftelsen efter 2. pkt.«7 I lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006, som ændret bl.a. ved 30 i lov nr af 19. december 2008, 4 i lov nr af 21. december 2009 og senest ved 2 i lov nr. 626 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 6, stk. 1, 1. pkt., udgår»som led i udøvelsen af sit erhverv«. 2. I 6 a, stk. 1, nr. 1, ændres»selv transporterer«til:»enten selv transporterer eller på egne vegne lader transportere«. 3. I 6 a, stk. 1, nr. 2, affattes således:»2) fjernsalg, når en person, der ikke er autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager eller midlertidigt registreret varemodtager her i landet, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed her i landet, køber varer i et andet EU-land, og når varerne direkte eller indirekte transporteres af sælgeren eller på dennes vegne her til landet.«4. I 11 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. Virksomheder kan få godtgjort afgift, der er betalt her i landet af varer, hvis virksomheden har leveret varerne til udlandet. Afgiftsbeløb under 50 kr. godtgøres ikke.«stk. 4 bliver herefter stk I 11, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres»stk. 1 og 2«til:»stk. 1-4« ophæves. 7. I 27 indsættes som stk. 12:»Stk. 12. Hvis to eller flere autoriserede virksomheder efter regler, der er fastsat efter 7, stk. 2, 2. pkt., har fået told- og skatteforvaltningens tilladelse til at benytte fælles lokaler til at oplægge varer under afgiftssuspensionsordningen, hæfter virksomhederne for afgift af varerne i forhold til deres ejerskab til varerne. Virksomhederne hæfter solidarisk for betalingen af afgift af varer, der er oplagt eller har været oplagt i virksomhedernes fælles benyttede lokaler, hvis virksomhedernes forholdsmæssige afgiftstilsvar ikke kan opgøres korrekt som følge af mangelfuld dokumentation for virksomhedernes forholdsmæssige ejerskab til varerne, eller ved overtrædelse af andre vilkår for told- og skatteforvaltningens tilladelse til at benytte de fælles lokaler. Told- og skatteforvaltningen kan i særligt begrundede tilfælde lempe for hæftelsen efter 2. pkt.«8. I 32, stk. 1, ændres»registrerede«til:»autoriserede«. 8 I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 313 af 1. april 2011, som ændret ved 4 i lov nr. 625 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 4, stk. 1, 1. pkt., udgår»som led i udøvelsen af sit erhverv«. 2. I 4 b, stk. 1, nr. 1, ændres»selv transporterer«til:»enten selv transporterer eller på egne vegne lader transportere«. 3. I 4 b, stk. 1, nr. 2, affattes således:»2) fjernsalg, når en person, der ikke er autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager eller midlertidigt registreret varemodtager her i landet, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed her i landet, køber varer i et andet EU-land, og når varerne direkte eller indirekte transporteres af sælgeren eller på dennes vegne her til landet.«4. I 33, stk. 1, ændres», 29 og 30«til:»og 29-32«. 9

5 Page 5 of 38 I lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved 4 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, 12 i lov nr af 19. december 2008 og senest ved 5 i lov nr af 21. december 2009, foretages følgende ændring: 1. I 10 a, stk. 5, udgår»som led i udøvelsen af sit erhverv«. 10 I lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001, som ændret bl.a. ved 5 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, 13 i lov nr af 19. december 2008 og senest ved 6 i lov nr af 21. december 2009, foretages følgende ændring: 1. I 7 a, stk. 5, udgår»som led i udøvelsen af sit erhverv«. 11 I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 109 af 22. januar 2007, som ændret ved 86 i lov nr af 19. december 2008, 21 i lov nr af 19. december 2008, 3 i lov nr. 524 af 12. juni 2009 og 7 i lov nr af 21. december 2009, foretages følgende ændring: 1. I 10 a, stk. 5, udgår»som led i udøvelsen af sit erhverv«. 12 I lov nr af 19. december 2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige), foretages følgende ændring: , nr. 4, ophæves. 13 I lov nr af 8. december 2010 om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Fremrykning af forhøjelse af lønsumsafgift for finansielle virksomheder, lønsumsafgiftsfritagelse for undervisning på professionshøjskoler, ændring af reglerne om renten af registreringsafgift ved bl.a. forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing), foretages følgende ændring: 1. 11, stk. 5, affattes således:»stk. 5. Ændringen af tobaksafgiftslovens 1, stk. 1, som affattet ved denne lovs 3, nr. 2, har virkning for cigaretter og røgtobak, som fra og med den 1. januar 2014 udleveres til forbrug fra autoriserede virksomheder, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.«14 Lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper, jf. lovbekendtgørelse nr af 25. oktober 2006, som ændret ved 120 i lov nr af 19. december 2008, ophæves. 15 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012, jf. dog stk. 5. Stk. 2. 1, nr. 9, og 3 har virkning for gaver modtaget fra og med den 1. januar Stk. 3. 2, nr. 3, har virkning for sager, der er indbragt eller anlagt fra og med den 1. januar Stk. 4. 4, nr. 1, og 14 har virkning for ansøgninger, der modtages af told- og skatteforvaltningen fra og med den 1. januar Stk. 5. 5, nr. 1-13, 6, nr. 1-3, 6 og 7, 7, nr. 1-3 og 8, 8-11 og 13 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 6. 5, nr. 14, 6, nr. 4, og 7, nr. 4, har virkning for ansøgning om godtgørelse af afgift af varer, der er leveret til udlandet fra og med den 1. april Ansøgning om godtgørelse af afgift af varer, der er leveret til udlandet den 1. april 2010 og til og med ikrafttrædelsestidspunktet for 5, nr. 14, 6, nr. 4, og 7, nr. 4, skal indsendes til told- og skatteforvaltningen senest den 1. april Bemærkninger til lovforslaget

6 Page 6 of 38 Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets formål og baggrund 2.1. Udvidelse af årsopgørelsesordningen 2.2. Omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde 2.3. Sagsfremstillinger og agterskrivelser ved enighed mellem parten og SKAT om sagen 2.4. Procesforbedringer vedrørende gaveafgift 2.5. Fælles afgiftsoplag for spiritus, øl og vin 2.6. Ophævelse af særordningen med gældseftergivelse for socialt udsatte 2.7. Præciseringer i visse love på Skatteministeriets område 3. Lovforslagets enkelte elementer 3.1. Den udvidede årsopgørelsesordning Gældende ret Forslagets baggrund Forslagets indhold 3.2. Omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde Gældende ret Forslagets baggrund Forslagets indhold 3.3. Sagsfremstillinger og agterskrivelser ved enighed mellem parten og SKAT om sagen Gældende ret Sagsfremstilling ifølge skatteforvaltningslovens regler Forvaltningslovens regler om begrundelse Agterskrivelse ifølge skatteforvaltningslovens regler Partshøringsregler ifølge forvaltningslovens regler Forslagets baggrund Forslagets indhold 3.4. Procesforbedringer vedrørende gaveafgift Gældende ret SKATs indsigelsesfrist Manglende gaveanmeldelse Forslagets baggrund Indsigelsesfrist Manglende gaveanmeldelse Forslagets indhold Indsigelsesfrist Manglende gaveanmeldelse

7 Page 7 of Fælles afgiftsoplag for spiritus, øl og vin Gældende ret Forslagets baggrund Forslagets indhold 3.6. Ophævelse af særordningen med gældseftergivelse for socialt udsatte Gældende ret Forslagets baggrund Forslagets indhold 3.7. Præciseringer i visse love på Skatteministeriets område 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 5. Administrative konsekvenser for det offentlige 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet 8. Administrative konsekvenser for borgerne 9. Miljømæssige konsekvenser 10. Forholdet til EU-retten 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 12. Sammenfattende skema 1. Indledning Lovforslaget indeholder en række ændringer af administrative regler og ansvarsregler på Skatteministeriets område. En række af de foreslåede ændringer har det formål at smidiggøre SKATs administration. Dette gøres ved at fjerne nogle overflødige procedurer og ordninger, der kun anvendes i begrænset omfang. Det gøres endvidere ved at justere de processuelle regler for værdiansættelse på gaveafgiftsområdet og ved at udvide årsopgørelsesordningen. Det drejer sig om følgende initiativer: Ordningen med udsendelse af fortrykt årsopgørelse udvides med personer, som typisk som lønmodtagere samtidig driver en mindre erhvervsvirksomhed, som f.eks. forældreudleje. Det præciseres, at der ikke udarbejdes sagsfremstilling og agterskrivelse, når der er enighed mellem SKAT og en part om en afgørelse, selvom sagen er initieret af SKAT. Der foreslås visse procesforbedringer vedrørende gaveafgift bl.a. forlængelse af sagsbehandlingsfrister og mulighed for skønsmæssig ansættelse. Særordningen med gældseftergivelse for socialt udsatte ophæves. Herudover indeholder lovforslaget et forslag om udvidelse af mulighederne for omkostningsgodtgørelse. Det drejer sig om følgende initiativ: Reglerne om omkostningsgodtgørelse udvides. Det betyder, at skattepligtige selskaber og fonde kan få omkostningsgodtgørelse med 100 pct. for udgifter til sagkyndig bistand m.v. i de sager, hvor prøvelsen for den pågældende instans sker på Skatteministeriets initiativ. Det samme gælder i syns- og skønssager ved Landsskatteretten eller Skatterådet, hvis der er givet tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse. Endelig indeholder forslaget følgende yderligere ændringer: For at smidiggøre regler og lette administrative byrder for virksomhederne får to eller flere virksomheder adgang til at oprette fælles afgiftsoplag for spiritus, øl og vin. I den forbindelse indføres regler, der præciserer hæftelsen for afgift ved fælles afgiftsoplag.

8 Page 8 of 38 En række præciseringer i visse love på Skatteministeriets område. 2. Lovforslagets formål og baggrund 2.1. Udvidelse af årsopgørelsesordningen Borgere med ukomplicerede skatteforhold skal ikke udfylde en egentlig selvangivelse, som f.eks. alle selvstændigt erhvervsdrivende skal i dag, men modtager direkte en årsopgørelse fra SKAT. Disse borgere er under den såkaldte årsopgørelsesordning. Har borgerne ikke noget at tilføje årsopgørelsen, behøver de ikke at foretage sig videre. Har SKAT en formodning om, at borgerne har noget at selvangive, sender SKAT borgerne et oplysningskort, som borgerne kan anvende til at selvangive på, medmindre de pågældende borgere har fravalgt at modtage papirudgaven af årsopgørelsen. Årsopgørelsesordningen afløste fra og med 2008 ordningen med udsendelse af en fortrykt selvangivelse til skatteydere med enkle beskatningsforhold. Fra at alle modtog en selvangivelse, herunder i fortrykt form, blev årsopgørelsesordningen udgangspunktet. For skatteydere, som ikke tidligere modtog en fortrykt selvangivelse, dvs. skatteydere med mere komplicerede skatteforhold, som f.eks. selvstændigt erhvervsdrivende, var udgangspunktet fortsat, at de modtog en egentlig selvangivelse. Forslaget har til formål at gøre det muligt for skatteministeren at lade visse grupper af skattepligtige, som i dag udfylder en egentlig selvangivelse, overgå til den ordning, hvor de skattepligtige modtager en årsopgørelse direkte. Denne ordning er for disse grupper af skattepligtige i forslaget benævnt den udvidede årsopgørelsesordning. Det gælder i første omgang skattepligtige, som typisk som lønmodtagere samtidig driver en mindre virksomhed med udlejning, herunder udlejning af lejlighed til eget barn (forældreudlejning). Forslaget gør det muligt i takt med at dette findes forsvarligt - at udvide antallet af grupper af skattepligtige, som kan komme ind under den udvidede årsopgørelsesordning Omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde Baggrunden for forslaget er, ud fra en retssikkerhedsmæssig betragtning at genindføre omkostningsgodtgørelse frem for den nugældende ordning om fradragsret for udgifter til sagkyndig bistand m.v. i de sager, hvor prøvelsen af en afgørelse sker på Skatteministeriets initiativ, og i sager, hvor Landsskatteretten eller Skatterådet finder, at der skal udmeldes syn og skøn. Herved får selskaber og fonde de samme økonomiske muligheder som staten til at føre sagen ved den pågældende instans og i forbindelse med syns- og skønssager Sagsfremstillinger og agterskrivelser ved enighed mellem parten og SKAT om sagen Hensigten med forslaget er at præcisere reglerne om, hvorvidt der skal udarbejdes sagsfremstilling og sendes agterskrivelse efter skatteforvaltningslovens regler, når der er enighed mellem parterne. Baggrunden for forslaget er, at der kan være tvivl om, hvorvidt der skal udarbejdes sagsfremstilling og sendes agterskrivelse, når der er enighed om en afgørelse imellem SKAT og parten i tilfælde, hvor afgørelsen ikke træffes efter anmodning fra parten Procesforbedringer vedrørende gaveafgift Gaveafgiften eksisterer i dag parallelt med indkomstskattesystemet. Afgiften angives og afregnes i et særskilt system og med nogle få særlige forvaltningsregler, der også afviger fra skattesystemet. I forbindelse med samlingen af skatteopgaven under staten blev det overvejet at integrere de to systemer. I lovforslaget til skatteforvaltningsloven gav Skatteministeriet derfor en hensigtserklæring om at integrere gaveafgiften mere fuldstændigt i indkomstskatten. En nærmere vurdering har vist, at en sådan integration ikke er hensigtsmæssig. I stedet foreslås nogle justeringer af boafgiftsloven, således at SKAT får en længere frist til at ændre en gaves værdi, at SKAT får mulighed for at foretage skønsmæssig ansættelse af gaver, at SKAT kan fremtvinge gaveanmeldelser, og at der bliver mulighed for at påligne et tillæg ved for sen anmeldelse. Herudover bliver der adgang til omkostningsgodtgørelse efter de almindelige regler Fælles afgiftsoplag for spiritus, øl og vin Det foreslås at lempe regler for afgiftsoplag til opbevaring af afgiftspligtige varer efter spiritusafgiftsloven og øl- og vinafgiftsloven, således at det bliver muligt for to eller flere autoriserede oplagshavere at benytte fælles lokaler til afgiftsoplag af varer, uden at virksomhedernes ejerandele af varerne skal holdes direkte fysisk adskilt fra hinanden Ophævelse af særordningen med gældseftergivelse for socialt udsatte Ordningen om gældseftergivelse for socialt udsatte har kun været brugt i ringe omfang. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, hvor forsøgsordningen blev indført, at ordningen skulle evalueres med henblik på, om ordningen skulle ophøre efter 4 år eller fortsætte. Evalueringen i 2010 har vist, at ordningen kun har været anvendt i lille grad, og at de, der har fået eftergivelse, efterfølgende har mistet den, enten fordi de igen er kommet på kontanthjælp eller lignende eller har fået ny gæld.

9 Page 9 of Præciseringer i visse love på Skatteministeriets område Ved forslaget foretages en række konsekvensrettelser og præciseringer af skattekontrolloven og visse afgiftslove. 3. Lovforslagets enkelte elementer 3.1. Den udvidede årsopgørelsesordning Gældende ret Reglerne om selvangivelsespligt og selvangivelsesform følger af skattekontrollovens afsnit I. Efter skattekontrollovens 1 skal enhver, der er skattepligtig her til landet, årligt selvangive sin indkomst, hvad enten den er positiv eller negativ. Skattepligtige, der ikke modtager en selvangivelsesblanket, er ikke fritaget for at selvangive. Efter skattekontrollovens 1, stk. 5, modtager selvangivelsespligtige, som for det seneste indkomstår i overensstemmelse med bestemmelsen i 4, stk. 5, har undladt at selvangive, eller som ikke har ændret deres forskudsopgørelse for det pågældende indkomstår, en årsopgørelse uden oplysningskort. Andre selvangivelsespligtige, som ikke modtager en selvangivelse, modtager en årsopgørelse sammen med et oplysningskort. Personer, som modtager et oplysningskort sammen med årsopgørelsen, er således personer, om hvem SKAT formoder, at de har noget at selvangive. Formodningen bygger på, at disse personer har selvangivet for det seneste indkomstår eller foretaget ændringer af deres forskudsopgørelse for det aktuelle indkomstår. Uanset bestemmelsen i 1, stk. 5, modtager selvangivelsespligtige, som er samlevende med en ægtefælle, som modtager en selvangivelse, ud over et eventuelt oplysningskort alene oplysninger om indberettede tal til brug for årsopgørelsen (en såkaldt servicemeddelelse ). Årsopgørelsen dannes, når begge ægtefæller har selvangivet. Dette følger af 1, stk. 6. Selvangivelsesfristen for fysiske personer er senest den 1. juli i året efter indkomstårets udløb. Skattepligtige på årsopgørelsesordningen har dog selvangivelsesfrist 1. maj, medmindre den selvangivelsespligtige deltager i et anpartsprojekt, som nævnt i personskattelovens 4, stk. 1, nr. 10 eller 12, eller den selvangivelsespligtige skriftligt meddeler SKAT, at den pågældende ikke ønsker at være omfattet af ordningen i 1, stk. 5, og dermed ønsker at anvende selvangivelsesfristen den 1. juli. SKAT kan efter 4, stk. 4, efter anmodning give henstand med selvangivelsesfristen, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Det følger af 4, stk. 5, at skattepligtige på årsopgørelsesordningen kan undlade at selvangive, hvis de anvendte oplysninger i årsopgørelsen eller indberettede tal er korrekte og fyldestgørende. Har den selvangivelsespligtige ikke selvangivet rettidigt, betales efter skattekontrollovens 5 et skattetillæg på 200 kr. for hver dag, selvangivelsesfristen overskrides, dog højst på kr. i alt. Det gælder dog ikke for personer på årsopgørelsesordningen, som ikke har fravalgt selvangivelsesfristen den 1. maj. For personer, hvis skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår ikke overstiger bundfradraget for topskatten efter 7 i personskatteloven, udgør skattetillægget 100 kr. for hver dag, fristen overskrides, dog højst kr. i alt. SKAT kan efter ansøgning fritage helt eller delvis for skattetillægget, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Uanset ovenstående kan SKAT fremtvinge en selvangivelse ved pålæg af daglige bøder. Det følger af 5, stk. 3, at foreligger en selvangivelse ikke på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt. For skattepligtige, som modtager en årsopgørelse uden at have selvangivet, er der i skattekontrollovens 16 en særlig bestemmelse, der angår en sådan skattepligtigs ansvar for ikke at reagere på en for lav skatteansættelse. Efter bestemmelsen skal skattepligtige, der uden at have selvangivet modtager en årsopgørelse, underrette SKAT inden 4 uger efter modtagelsen af årsopgørelsen, hvis ansættelsen er for lav. Fristen regnes dog tidligst fra udløbet af selvangivelsesfristen. Overtrædes bestemmelsen forsætligt eller groft uagtsomt, er straffen bøde. Er overtrædelsen begået med forsæt til at unddrage det offentlige skat, kan straffen stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens 289. I tilknytning til 16 er det i skattekontrollovens 1 A bestemt, at skatteministeren kan fastsætte regler om, at skattepligtige ikke kan ændre oplysninger om visse indkomster og fradrag, som indberetningspligtige efter skattekontrolloven har indberettet til SKAT. Skatteministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om, hvordan den underretning til SKAT, der er nævnt i 16 om indkomster og fradrag efter stk. 1, kan finde sted. Denne bemyndigelse er udnyttet ved bekendtgørelse nr. 783 af 24. juni 2010 om begrænsning i borgernes adgang til at ændre visse oplysninger om indkomster og fradrag i årsopgørelsen samt om borgernes underretning af SKAT om en for lav skatteansættelse.

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Kundeinformation januar 2004

Kundeinformation januar 2004 Kundeinformation januar 2004 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD 2004 tegner til at blive et godt

Læs mere

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten Dato: J.nr.: 2004-3405-980 Sagsbehandler: VSA Akt. nr.: 48 om ombudsmandens undersøgelse af 40 klagesager fra Landsskatteretten INDHOLDSFORTEGNELSE I. UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE...3

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

S TATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

S TATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2008 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere