Lovforslag Skatteministeriet J. nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052"

Transkript

1 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr /07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, genindførelse af omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde, skønsmæssig ansættelse i gaveafgiftssager og ophævelse af særordningen med eftergivelse af gæld for socialt udsatte m.v.) 1 I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. november 2005, som ændret bl.a. ved 5 i lov nr. 405 af 8. maj 2006, 2 i lov nr. 462 af 16. december 2009, 37 i lov nr. 698 af 25. juni 2010 og senest ved 4 i lov nr af 21. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 5, 1. pkt., ændres»pågældende«til:»aktuelle«. 2. 1, stk. 5, 2. pkt., affattes således:»dette gælder dog ikke, hvis den selvangivelsespligtige er omfattet af ordningen i dette stykke, 4. pkt., eller senest den 31. januar i året efter indkomstårets udløb har anmodet told- og skatteforvaltningen om at modtage et oplysningskort.«3. I 1, stk. 5, indsættes som 4. pkt.:»skatteministeren kan fastsætte regler om, at visse selvangivelsespligtige, som ifølge lovgivningen forudsættes at indgive en selvangivelse, i stedet modtager en årsopgørelse med et oplysningskort.«4. 4, stk. 1, nr. 1, affattes således:»1) Den selvangivelsespligtige eller dennes ægtefælle er omfattet af ordningen i 1, stk. 5, 4. pkt.«5. I 4, stk. 1, nr. 2, indsættes efter»5,«:»1.-3. pkt.,«. 6. 5, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., affattes således:»tilsvarende gælder personer, som alene har fået tilsendt oplysninger om indberettede tal til brug for årsopgørelsen, og personer omfattet af ordningen i 1, stk. 5, 4. pkt., medmindre de pågældende personer har valgt at indgive en selvangivelse efter regler fastsat af skatteministeren.«7. 5, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt.«8. I 8 P, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:»skatteministeren kan fastsætte regler for indberetning af renter efter 5 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlig.«9. 16, stk. 1, affattes således:»skattepligtige, der uden at have indgivet selvangivelse eller gaveanmeldelse modtager meddelelse om ansættelse af indkomst, ejendomsværdiskat eller grundlag for gaveafgift, skal, hvis ansættelsen er for lav, underrette told- og skatteforvaltningen herom inden 4 uger efter anmeldelsens modtagelse. Fristen regnes dog tidligst fra udløbet af selvangivelsesfristen eller fristen for anmeldelse af gaveafgiftspligtig gave.«

2 Page 2 of 38 2 I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 19, stk. 1, ophæves»eller told- og skatteforvaltningen og sagens parter i øvrigt er enige om afgørelsen«, og som 3. pkt. indsættes:»det gælder heller ikke, hvis told- og skatteforvaltningen og sagens parter er enige om afgørelsen.«2. I 20, stk. 3, ophæves»eller told- og skatteforvaltningen og sagens parter i øvrigt er enige om afgørelsen«, og som 2. pkt. indsættes:»underretning kan ligeledes undlades, hvis told- og skatteforvaltningen og sagens parter er enige om afgørelsen.«3. 53, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Følgende juridiske personer er alene godtgørelsesberettigede efter 52, stk.2 og 3: 1) Skattepligtige efter selskabsskattelovens 1 eller 2. 2) Skattepligtige efter fondsbeskatningslovens 1.«3 I lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 4. oktober 2007, som ændret bl.a. ved 78 i lov nr af 19. december 2008, og senest ved 6 i lov nr. 221 af 21. marts 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 26 indsættes som stk. 3-5:»Stk. 3. Indgives gaveanmeldelse, som nævnt i stk. 1 og 2, ikke rettidigt, og kan gavens værdi opgøres, betales et tillæg på 200 kr., for hver dag fristen overskrides, dog højst på kr. i alt. For øvrige gaver kan tillæg først beregnes fra det tidspunkt, hvor told- og skatteforvaltningen gør opmærksom på, at der skal indgives gaveanmeldelse. Tillægget tilfalder staten. Der pålægges ikke tillæg, hvis told- og skatteforvaltningen efterfølgende foretager en skønsmæssig ansættelse. Stk. 4. Uanset stk. 3 kan told- og skatteforvaltningen pålægge daglige bøder. Bøden tilfalder staten. Stk. 5. Foreligger en gaveanmeldelse ikke rettidigt, kan told- og skatteforvaltningen foretage en skønsmæssig ansættelse af værdien af gaven.«2. 27, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Finder told- og skatteforvaltningen, at en værdiansættelse ikke svarer til handelsværdien på tidspunktet for gavens modtagelse, kan den ændre værdiansættelsen inden 6 måneder efter modtagelsen af anmeldelsen. Fristen begynder først at løbe fra det tidspunkt, hvor told- og skatteforvaltningen har de oplysninger, der er nødvendige for at behandle værdiansættelsen.«3. I 39, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:»tilsvarende gælder inddrivelse af tillæg og bøder efter 26, stk. 3 og 4.«4 I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 29. november 2010, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr af 22. december 2010, 2 i lov nr af 22. december 2010, 1 i lov nr. 554 af 1. juni 2011 og senest ved 3 i lov nr. 624 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. 7, nr. 23, ophæves. Nr bliver herefter nr I lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som ændret bl.a. ved 3 i lov nr. 947 af 20. december 1999, 10 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, 6 i lov nr af 17. december 2002, 9 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, 28 i lov nr af 19. december 2008, 3 i lov nr af 21. december 2009, 3 i lov nr af 8. december 2010 og senest ved 1 i lov nr. 626 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 3, stk. 2, 4. pkt., ændres»røgtobak nævnt i 1, punkt B,«til:»groftskåret røgtobak«.

3 Page 3 of I 9, stk. 1, ændres» 29, stk. 1«til:» 20, stk. 1«. 3. I 10, stk. 1, 1. pkt., udgår»som led i udøvelsen af sit erhverv«. 4. I 10 a, stk. 1, nr. 1, ændres»selv transporterer«til:»enten selv transporterer eller på egne vegne lader transportere« a, stk. 1, nr. 2, affattes således:»2) fjernsalg, når en person, der ikke er autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager eller midlertidigt registreret varemodtager her i landet, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed her i landet, køber varer i et andet EU-land, og når varerne direkte eller indirekte transporteres af sælgeren eller på dennes vegne her til landet.«6. I 10 a, stk. 7, 1. pkt., indsættes efter»varer«:», der er omfattet af 7,«. 7. I 12, stk. 1, 1. pkt., ændres»registreret«til:»autoriseret«. 8. Overskriften før 18,»Kapitel 3, Fælles bestemmelser«, ophæves. 9. I 21 b, 1. pkt., ændres» 18, stk. 11 og 12«til:» 18, stk. 10 og 11«. 10. I 25, stk. 1, nr. 2, ændres» 3«til:» 2, 3«, og» 18, stk. 1, 2, 3 eller 8«ændres til:» 18, stk. 1-4 eller 6-9«. 11. I 25, stk. 1, nr. 3, ændres» 18, stk. 8«til:» 18, stk. 6«. 12. I 25, stk. 5, ændres» 18, stk. 1-3, 8 eller 10-13«til:» 10, stk. 1, 2. pkt., udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder ved overtrædelse af 18, stk. 1-4 eller 6-9«. 13. I 25, stk. 6, ændres to steder» 18, stk. 1-4 eller 6-9«til:» 10, stk. 1, 2. pkt., eller 18, stk. 1-4 eller 6-9«. 14. I 29 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. Virksomheder kan få godtgjort afgift, der er betalt her i landet af varer, omfattet af 7, hvis virksomheden har leveret varerne til udlandet. Afgiftsbeløb under 50 kr. godtgøres ikke.«stk. 4 bliver herefter stk I 29, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres»stk. 1«til:»stk. 1-4«. 6 I lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 22. oktober 2007, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr af 21. december 2009 og senest ved 5 i lov nr af 8. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 7, stk. 4, 1. pkt., udgår»som led i udøvelsen af sit erhverv«. 2. I 8, stk. 1, nr. 1, ændres»selv transporterer«til:»enten selv transporterer eller på egne vegne lader transportere«. 3. I 8, stk. 1, nr. 2, affattes således:»2) fjernsalg, når en person, der ikke er autoriseret oplagshaver eller midlertidigt registreret varemodtager her i landet, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed her i landet, køber varer i et andet EU-land, og når varerne direkte eller indirekte transporteres af sælgeren eller på dennes vegne her til landet.«4. I 15 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. Virksomheder kan få godtgjort afgift, der er betalt her i landet af varer, hvis virksomheden har leveret varerne til udlandet. Afgiftsbeløb under 50 kr. godtgøres ikke.«stk. 4 bliver herefter stk I 15, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres»stk. 1 og stk. 3«til:»stk. 1, 3 og 4«. 6. I 31, stk. 1, nr. 3, ændres» 20, stk. 9«til:» 20, stk. 7«. 7. I 31, stk. 5, 1. pkt., og 31, stk. 6, 1. og 2. pkt., ændres» 7, stk. 5«til:» 7, stk. 4, 2. pkt.«8. I 33 indsættes som stk. 12:

4 Page 4 of 38»Stk. 12. Hvis to eller flere autoriserede virksomheder efter regler, der er fastsat efter 9 a, stk. 2, 2. pkt., har fået told- og skatteforvaltningens tilladelse til at benytte fælles lokaler til at oplægge varer under afgiftssuspensionsordningen, hæfter virksomhederne for afgift af varerne i forhold til deres ejerskab til varerne. Virksomhederne hæfter solidarisk for betalingen af afgift af varer, der er oplagt eller har været oplagt i virksomhedernes fælles benyttede lokaler, hvis virksomhedernes forholdsmæssige afgiftstilsvar ikke kan opgøres korrekt som følge af mangelfuld dokumentation for virksomhedernes forholdsmæssige ejerskab til varerne, eller ved overtrædelse af andre vilkår for told- og skatteforvaltningens tilladelse til at benytte de fælles lokaler. Told- og skatteforvaltningen kan i særligt begrundede tilfælde lempe for hæftelsen efter 2. pkt.«7 I lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006, som ændret bl.a. ved 30 i lov nr af 19. december 2008, 4 i lov nr af 21. december 2009 og senest ved 2 i lov nr. 626 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 6, stk. 1, 1. pkt., udgår»som led i udøvelsen af sit erhverv«. 2. I 6 a, stk. 1, nr. 1, ændres»selv transporterer«til:»enten selv transporterer eller på egne vegne lader transportere«. 3. I 6 a, stk. 1, nr. 2, affattes således:»2) fjernsalg, når en person, der ikke er autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager eller midlertidigt registreret varemodtager her i landet, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed her i landet, køber varer i et andet EU-land, og når varerne direkte eller indirekte transporteres af sælgeren eller på dennes vegne her til landet.«4. I 11 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. Virksomheder kan få godtgjort afgift, der er betalt her i landet af varer, hvis virksomheden har leveret varerne til udlandet. Afgiftsbeløb under 50 kr. godtgøres ikke.«stk. 4 bliver herefter stk I 11, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres»stk. 1 og 2«til:»stk. 1-4« ophæves. 7. I 27 indsættes som stk. 12:»Stk. 12. Hvis to eller flere autoriserede virksomheder efter regler, der er fastsat efter 7, stk. 2, 2. pkt., har fået told- og skatteforvaltningens tilladelse til at benytte fælles lokaler til at oplægge varer under afgiftssuspensionsordningen, hæfter virksomhederne for afgift af varerne i forhold til deres ejerskab til varerne. Virksomhederne hæfter solidarisk for betalingen af afgift af varer, der er oplagt eller har været oplagt i virksomhedernes fælles benyttede lokaler, hvis virksomhedernes forholdsmæssige afgiftstilsvar ikke kan opgøres korrekt som følge af mangelfuld dokumentation for virksomhedernes forholdsmæssige ejerskab til varerne, eller ved overtrædelse af andre vilkår for told- og skatteforvaltningens tilladelse til at benytte de fælles lokaler. Told- og skatteforvaltningen kan i særligt begrundede tilfælde lempe for hæftelsen efter 2. pkt.«8. I 32, stk. 1, ændres»registrerede«til:»autoriserede«. 8 I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 313 af 1. april 2011, som ændret ved 4 i lov nr. 625 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 4, stk. 1, 1. pkt., udgår»som led i udøvelsen af sit erhverv«. 2. I 4 b, stk. 1, nr. 1, ændres»selv transporterer«til:»enten selv transporterer eller på egne vegne lader transportere«. 3. I 4 b, stk. 1, nr. 2, affattes således:»2) fjernsalg, når en person, der ikke er autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager eller midlertidigt registreret varemodtager her i landet, eller som ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed her i landet, køber varer i et andet EU-land, og når varerne direkte eller indirekte transporteres af sælgeren eller på dennes vegne her til landet.«4. I 33, stk. 1, ændres», 29 og 30«til:»og 29-32«. 9

5 Page 5 of 38 I lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved 4 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, 12 i lov nr af 19. december 2008 og senest ved 5 i lov nr af 21. december 2009, foretages følgende ændring: 1. I 10 a, stk. 5, udgår»som led i udøvelsen af sit erhverv«. 10 I lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001, som ændret bl.a. ved 5 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, 13 i lov nr af 19. december 2008 og senest ved 6 i lov nr af 21. december 2009, foretages følgende ændring: 1. I 7 a, stk. 5, udgår»som led i udøvelsen af sit erhverv«. 11 I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 109 af 22. januar 2007, som ændret ved 86 i lov nr af 19. december 2008, 21 i lov nr af 19. december 2008, 3 i lov nr. 524 af 12. juni 2009 og 7 i lov nr af 21. december 2009, foretages følgende ændring: 1. I 10 a, stk. 5, udgår»som led i udøvelsen af sit erhverv«. 12 I lov nr af 19. december 2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige), foretages følgende ændring: , nr. 4, ophæves. 13 I lov nr af 8. december 2010 om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Fremrykning af forhøjelse af lønsumsafgift for finansielle virksomheder, lønsumsafgiftsfritagelse for undervisning på professionshøjskoler, ændring af reglerne om renten af registreringsafgift ved bl.a. forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing), foretages følgende ændring: 1. 11, stk. 5, affattes således:»stk. 5. Ændringen af tobaksafgiftslovens 1, stk. 1, som affattet ved denne lovs 3, nr. 2, har virkning for cigaretter og røgtobak, som fra og med den 1. januar 2014 udleveres til forbrug fra autoriserede virksomheder, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.«14 Lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper, jf. lovbekendtgørelse nr af 25. oktober 2006, som ændret ved 120 i lov nr af 19. december 2008, ophæves. 15 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012, jf. dog stk. 5. Stk. 2. 1, nr. 9, og 3 har virkning for gaver modtaget fra og med den 1. januar Stk. 3. 2, nr. 3, har virkning for sager, der er indbragt eller anlagt fra og med den 1. januar Stk. 4. 4, nr. 1, og 14 har virkning for ansøgninger, der modtages af told- og skatteforvaltningen fra og med den 1. januar Stk. 5. 5, nr. 1-13, 6, nr. 1-3, 6 og 7, 7, nr. 1-3 og 8, 8-11 og 13 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 6. 5, nr. 14, 6, nr. 4, og 7, nr. 4, har virkning for ansøgning om godtgørelse af afgift af varer, der er leveret til udlandet fra og med den 1. april Ansøgning om godtgørelse af afgift af varer, der er leveret til udlandet den 1. april 2010 og til og med ikrafttrædelsestidspunktet for 5, nr. 14, 6, nr. 4, og 7, nr. 4, skal indsendes til told- og skatteforvaltningen senest den 1. april Bemærkninger til lovforslaget

6 Page 6 of 38 Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets formål og baggrund 2.1. Udvidelse af årsopgørelsesordningen 2.2. Omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde 2.3. Sagsfremstillinger og agterskrivelser ved enighed mellem parten og SKAT om sagen 2.4. Procesforbedringer vedrørende gaveafgift 2.5. Fælles afgiftsoplag for spiritus, øl og vin 2.6. Ophævelse af særordningen med gældseftergivelse for socialt udsatte 2.7. Præciseringer i visse love på Skatteministeriets område 3. Lovforslagets enkelte elementer 3.1. Den udvidede årsopgørelsesordning Gældende ret Forslagets baggrund Forslagets indhold 3.2. Omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde Gældende ret Forslagets baggrund Forslagets indhold 3.3. Sagsfremstillinger og agterskrivelser ved enighed mellem parten og SKAT om sagen Gældende ret Sagsfremstilling ifølge skatteforvaltningslovens regler Forvaltningslovens regler om begrundelse Agterskrivelse ifølge skatteforvaltningslovens regler Partshøringsregler ifølge forvaltningslovens regler Forslagets baggrund Forslagets indhold 3.4. Procesforbedringer vedrørende gaveafgift Gældende ret SKATs indsigelsesfrist Manglende gaveanmeldelse Forslagets baggrund Indsigelsesfrist Manglende gaveanmeldelse Forslagets indhold Indsigelsesfrist Manglende gaveanmeldelse

7 Page 7 of Fælles afgiftsoplag for spiritus, øl og vin Gældende ret Forslagets baggrund Forslagets indhold 3.6. Ophævelse af særordningen med gældseftergivelse for socialt udsatte Gældende ret Forslagets baggrund Forslagets indhold 3.7. Præciseringer i visse love på Skatteministeriets område 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 5. Administrative konsekvenser for det offentlige 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet 8. Administrative konsekvenser for borgerne 9. Miljømæssige konsekvenser 10. Forholdet til EU-retten 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 12. Sammenfattende skema 1. Indledning Lovforslaget indeholder en række ændringer af administrative regler og ansvarsregler på Skatteministeriets område. En række af de foreslåede ændringer har det formål at smidiggøre SKATs administration. Dette gøres ved at fjerne nogle overflødige procedurer og ordninger, der kun anvendes i begrænset omfang. Det gøres endvidere ved at justere de processuelle regler for værdiansættelse på gaveafgiftsområdet og ved at udvide årsopgørelsesordningen. Det drejer sig om følgende initiativer: Ordningen med udsendelse af fortrykt årsopgørelse udvides med personer, som typisk som lønmodtagere samtidig driver en mindre erhvervsvirksomhed, som f.eks. forældreudleje. Det præciseres, at der ikke udarbejdes sagsfremstilling og agterskrivelse, når der er enighed mellem SKAT og en part om en afgørelse, selvom sagen er initieret af SKAT. Der foreslås visse procesforbedringer vedrørende gaveafgift bl.a. forlængelse af sagsbehandlingsfrister og mulighed for skønsmæssig ansættelse. Særordningen med gældseftergivelse for socialt udsatte ophæves. Herudover indeholder lovforslaget et forslag om udvidelse af mulighederne for omkostningsgodtgørelse. Det drejer sig om følgende initiativ: Reglerne om omkostningsgodtgørelse udvides. Det betyder, at skattepligtige selskaber og fonde kan få omkostningsgodtgørelse med 100 pct. for udgifter til sagkyndig bistand m.v. i de sager, hvor prøvelsen for den pågældende instans sker på Skatteministeriets initiativ. Det samme gælder i syns- og skønssager ved Landsskatteretten eller Skatterådet, hvis der er givet tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse. Endelig indeholder forslaget følgende yderligere ændringer: For at smidiggøre regler og lette administrative byrder for virksomhederne får to eller flere virksomheder adgang til at oprette fælles afgiftsoplag for spiritus, øl og vin. I den forbindelse indføres regler, der præciserer hæftelsen for afgift ved fælles afgiftsoplag.

8 Page 8 of 38 En række præciseringer i visse love på Skatteministeriets område. 2. Lovforslagets formål og baggrund 2.1. Udvidelse af årsopgørelsesordningen Borgere med ukomplicerede skatteforhold skal ikke udfylde en egentlig selvangivelse, som f.eks. alle selvstændigt erhvervsdrivende skal i dag, men modtager direkte en årsopgørelse fra SKAT. Disse borgere er under den såkaldte årsopgørelsesordning. Har borgerne ikke noget at tilføje årsopgørelsen, behøver de ikke at foretage sig videre. Har SKAT en formodning om, at borgerne har noget at selvangive, sender SKAT borgerne et oplysningskort, som borgerne kan anvende til at selvangive på, medmindre de pågældende borgere har fravalgt at modtage papirudgaven af årsopgørelsen. Årsopgørelsesordningen afløste fra og med 2008 ordningen med udsendelse af en fortrykt selvangivelse til skatteydere med enkle beskatningsforhold. Fra at alle modtog en selvangivelse, herunder i fortrykt form, blev årsopgørelsesordningen udgangspunktet. For skatteydere, som ikke tidligere modtog en fortrykt selvangivelse, dvs. skatteydere med mere komplicerede skatteforhold, som f.eks. selvstændigt erhvervsdrivende, var udgangspunktet fortsat, at de modtog en egentlig selvangivelse. Forslaget har til formål at gøre det muligt for skatteministeren at lade visse grupper af skattepligtige, som i dag udfylder en egentlig selvangivelse, overgå til den ordning, hvor de skattepligtige modtager en årsopgørelse direkte. Denne ordning er for disse grupper af skattepligtige i forslaget benævnt den udvidede årsopgørelsesordning. Det gælder i første omgang skattepligtige, som typisk som lønmodtagere samtidig driver en mindre virksomhed med udlejning, herunder udlejning af lejlighed til eget barn (forældreudlejning). Forslaget gør det muligt i takt med at dette findes forsvarligt - at udvide antallet af grupper af skattepligtige, som kan komme ind under den udvidede årsopgørelsesordning Omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde Baggrunden for forslaget er, ud fra en retssikkerhedsmæssig betragtning at genindføre omkostningsgodtgørelse frem for den nugældende ordning om fradragsret for udgifter til sagkyndig bistand m.v. i de sager, hvor prøvelsen af en afgørelse sker på Skatteministeriets initiativ, og i sager, hvor Landsskatteretten eller Skatterådet finder, at der skal udmeldes syn og skøn. Herved får selskaber og fonde de samme økonomiske muligheder som staten til at føre sagen ved den pågældende instans og i forbindelse med syns- og skønssager Sagsfremstillinger og agterskrivelser ved enighed mellem parten og SKAT om sagen Hensigten med forslaget er at præcisere reglerne om, hvorvidt der skal udarbejdes sagsfremstilling og sendes agterskrivelse efter skatteforvaltningslovens regler, når der er enighed mellem parterne. Baggrunden for forslaget er, at der kan være tvivl om, hvorvidt der skal udarbejdes sagsfremstilling og sendes agterskrivelse, når der er enighed om en afgørelse imellem SKAT og parten i tilfælde, hvor afgørelsen ikke træffes efter anmodning fra parten Procesforbedringer vedrørende gaveafgift Gaveafgiften eksisterer i dag parallelt med indkomstskattesystemet. Afgiften angives og afregnes i et særskilt system og med nogle få særlige forvaltningsregler, der også afviger fra skattesystemet. I forbindelse med samlingen af skatteopgaven under staten blev det overvejet at integrere de to systemer. I lovforslaget til skatteforvaltningsloven gav Skatteministeriet derfor en hensigtserklæring om at integrere gaveafgiften mere fuldstændigt i indkomstskatten. En nærmere vurdering har vist, at en sådan integration ikke er hensigtsmæssig. I stedet foreslås nogle justeringer af boafgiftsloven, således at SKAT får en længere frist til at ændre en gaves værdi, at SKAT får mulighed for at foretage skønsmæssig ansættelse af gaver, at SKAT kan fremtvinge gaveanmeldelser, og at der bliver mulighed for at påligne et tillæg ved for sen anmeldelse. Herudover bliver der adgang til omkostningsgodtgørelse efter de almindelige regler Fælles afgiftsoplag for spiritus, øl og vin Det foreslås at lempe regler for afgiftsoplag til opbevaring af afgiftspligtige varer efter spiritusafgiftsloven og øl- og vinafgiftsloven, således at det bliver muligt for to eller flere autoriserede oplagshavere at benytte fælles lokaler til afgiftsoplag af varer, uden at virksomhedernes ejerandele af varerne skal holdes direkte fysisk adskilt fra hinanden Ophævelse af særordningen med gældseftergivelse for socialt udsatte Ordningen om gældseftergivelse for socialt udsatte har kun været brugt i ringe omfang. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, hvor forsøgsordningen blev indført, at ordningen skulle evalueres med henblik på, om ordningen skulle ophøre efter 4 år eller fortsætte. Evalueringen i 2010 har vist, at ordningen kun har været anvendt i lille grad, og at de, der har fået eftergivelse, efterfølgende har mistet den, enten fordi de igen er kommet på kontanthjælp eller lignende eller har fået ny gæld.

9 Page 9 of Præciseringer i visse love på Skatteministeriets område Ved forslaget foretages en række konsekvensrettelser og præciseringer af skattekontrolloven og visse afgiftslove. 3. Lovforslagets enkelte elementer 3.1. Den udvidede årsopgørelsesordning Gældende ret Reglerne om selvangivelsespligt og selvangivelsesform følger af skattekontrollovens afsnit I. Efter skattekontrollovens 1 skal enhver, der er skattepligtig her til landet, årligt selvangive sin indkomst, hvad enten den er positiv eller negativ. Skattepligtige, der ikke modtager en selvangivelsesblanket, er ikke fritaget for at selvangive. Efter skattekontrollovens 1, stk. 5, modtager selvangivelsespligtige, som for det seneste indkomstår i overensstemmelse med bestemmelsen i 4, stk. 5, har undladt at selvangive, eller som ikke har ændret deres forskudsopgørelse for det pågældende indkomstår, en årsopgørelse uden oplysningskort. Andre selvangivelsespligtige, som ikke modtager en selvangivelse, modtager en årsopgørelse sammen med et oplysningskort. Personer, som modtager et oplysningskort sammen med årsopgørelsen, er således personer, om hvem SKAT formoder, at de har noget at selvangive. Formodningen bygger på, at disse personer har selvangivet for det seneste indkomstår eller foretaget ændringer af deres forskudsopgørelse for det aktuelle indkomstår. Uanset bestemmelsen i 1, stk. 5, modtager selvangivelsespligtige, som er samlevende med en ægtefælle, som modtager en selvangivelse, ud over et eventuelt oplysningskort alene oplysninger om indberettede tal til brug for årsopgørelsen (en såkaldt servicemeddelelse ). Årsopgørelsen dannes, når begge ægtefæller har selvangivet. Dette følger af 1, stk. 6. Selvangivelsesfristen for fysiske personer er senest den 1. juli i året efter indkomstårets udløb. Skattepligtige på årsopgørelsesordningen har dog selvangivelsesfrist 1. maj, medmindre den selvangivelsespligtige deltager i et anpartsprojekt, som nævnt i personskattelovens 4, stk. 1, nr. 10 eller 12, eller den selvangivelsespligtige skriftligt meddeler SKAT, at den pågældende ikke ønsker at være omfattet af ordningen i 1, stk. 5, og dermed ønsker at anvende selvangivelsesfristen den 1. juli. SKAT kan efter 4, stk. 4, efter anmodning give henstand med selvangivelsesfristen, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Det følger af 4, stk. 5, at skattepligtige på årsopgørelsesordningen kan undlade at selvangive, hvis de anvendte oplysninger i årsopgørelsen eller indberettede tal er korrekte og fyldestgørende. Har den selvangivelsespligtige ikke selvangivet rettidigt, betales efter skattekontrollovens 5 et skattetillæg på 200 kr. for hver dag, selvangivelsesfristen overskrides, dog højst på kr. i alt. Det gælder dog ikke for personer på årsopgørelsesordningen, som ikke har fravalgt selvangivelsesfristen den 1. maj. For personer, hvis skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår ikke overstiger bundfradraget for topskatten efter 7 i personskatteloven, udgør skattetillægget 100 kr. for hver dag, fristen overskrides, dog højst kr. i alt. SKAT kan efter ansøgning fritage helt eller delvis for skattetillægget, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Uanset ovenstående kan SKAT fremtvinge en selvangivelse ved pålæg af daglige bøder. Det følger af 5, stk. 3, at foreligger en selvangivelse ikke på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt. For skattepligtige, som modtager en årsopgørelse uden at have selvangivet, er der i skattekontrollovens 16 en særlig bestemmelse, der angår en sådan skattepligtigs ansvar for ikke at reagere på en for lav skatteansættelse. Efter bestemmelsen skal skattepligtige, der uden at have selvangivet modtager en årsopgørelse, underrette SKAT inden 4 uger efter modtagelsen af årsopgørelsen, hvis ansættelsen er for lav. Fristen regnes dog tidligst fra udløbet af selvangivelsesfristen. Overtrædes bestemmelsen forsætligt eller groft uagtsomt, er straffen bøde. Er overtrædelsen begået med forsæt til at unddrage det offentlige skat, kan straffen stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens 289. I tilknytning til 16 er det i skattekontrollovens 1 A bestemt, at skatteministeren kan fastsætte regler om, at skattepligtige ikke kan ændre oplysninger om visse indkomster og fradrag, som indberetningspligtige efter skattekontrolloven har indberettet til SKAT. Skatteministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om, hvordan den underretning til SKAT, der er nævnt i 16 om indkomster og fradrag efter stk. 1, kan finde sted. Denne bemyndigelse er udnyttet ved bekendtgørelse nr. 783 af 24. juni 2010 om begrænsning i borgernes adgang til at ændre visse oplysninger om indkomster og fradrag i årsopgørelsen samt om borgernes underretning af SKAT om en for lav skatteansættelse.

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. til

Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0016 December 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0016 December 2007 Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0016 December 2007 Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre skatte- og afgiftslove (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014

(Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014 (Gældende) Udskriftsdato: 3. oktober 2014 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0161737 Senere ændringer til forskriften LBK nr 11 af 06/01/2014 LBK nr 185 af 18/02/2014 LBK

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Skatteministeriet, 04-711-30 den 11. oktober 2004 UDKAST 5 Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Kapitel

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\573071\Dokumenter\573071.fm 18-11-08 14:5 k04 KFR. Fremsat den 19. november 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\573071\Dokumenter\573071.fm 18-11-08 14:5 k04 KFR. Fremsat den 19. november 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2008-09 Fremsat den 19. november 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Frist- og forældelsesregler

Frist- og forældelsesregler Frist- og forældelsesregler Danmarks Skatteadvokater 12. og 13. juni 2013 v/advokat Bente Møll Pedersen Fristreglernes udvikling Bestemmelserne i skatteforvaltningsloven 26 og 27 er en videreførelse af

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 30. november 2010 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0025 Oktober 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0025 Oktober 2008 Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0025 Oktober 2008 Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven og forskellige andre love

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0030 Udkast (4 af 20-03-2009) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). /Tina R Olsen J.nr. j.nr. 08-063204 Dato : 23. maj 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 224, 225, 226 og 227 af 24. april 2008. (Alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 201 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven,

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur

Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013. L 212 Ændring af klagestruktur Danmarks Skatteadvokater 16. maj 2013 L 212 Ændring af klagestruktur Baggrund for revision af klagestruktur Det nuværende klagesystem bygger på en forældet myndighedsstruktur 1990 (skattestyrelsesloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010

Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Skatteankenævn Midt- og Østsjælland Beretning 2010 Indledning Formålet med denne beretning er at informere om skatteankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar 2010 til 31.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 83 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-170-0904 Udkast (2) 2. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, arbejdsmarkedsfondsloven og kildeskatteloven

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0025 Udkast 20. marts 2009

Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0025 Udkast 20. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 222 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0025 Udkast 20. marts 2009 Forslag til lov om en grøn check (Skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Til lovforslag nr. L 111 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2011 Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Kapitel

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag.

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Folketingets Kommunaludvalg Dato: 2. december 2010 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: DEPPHO Sags nr.: 1005128

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere