Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen"

Transkript

1 Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

2

3 Aage Michelsen, Steen Askholt Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 14. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011

4 Lærebog om indkomstskat 14. udgave, 1. oplag 2011 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2011 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax:

5 Forord Forord Bogen, der nu foreligger i en 14. udgave, tilsigter at give en systematisk fremstilling af dansk indkomstskatteret. Bogens omfang og vægtning af de enkelte emner er i overvejende grad bestemt af, at bogen anvendes som grundlag for undervisningen ved handelshøjskolerne og universiteterne. Omtalen af og henvisningerne til praksis og litteratur prætenderer derfor ikke generelt at være udtømmende. På områder, hvor der er offentliggjort en meget omfattende praksis, er der foretaget en udvælgelse, hvorved der er lagt megen vægt på, at de spørgsmål, der behandles i bogen, altid bliver illustreret med en omtale af den mest relevante og nyeste praksis. EU-Domstolens domme om indkomstskatteretlige spørgsmål er også blevet inddraget i fremstillingen. Henvisninger til Ligningsvejledningen er overalt til LV Bogen anvender samme systematik som 13. udgave Det er vores håb, at 14. udgave af bogen ligesom de tidligere udgaver også med fordel kan benyttes af revisorer, advokater, ansatte i skatteforvaltningen og andre praktikere. Bl.a. af denne grund er der udarbejdet et stikordsregister samt et register over de i bogen omtalte domme, landsskatteretskendelser, bindende svar og andre administrative afgørelser. Med virkning fra og med 2001 er der kun henvist til den pågældende doms, kendelses eller afgørelses SKM-nr., jf. SKAT s hjemmeside. Skattekonsulent, cand.jur. Steen Askholt har udarbejdet kapitlerne 5, 6, 8, 18, 19, 21, 22, 28 og 42. Professor, cand. jur. Jane Bolander, ph.d. har udarbejdet kapitlerne 12, 13, 14, 17, 20, 32, 35 og 40. Lektor, cand.jur. John Engsig har udarbejdet kapitlerne 3, 7, 9, 15, 16, 24 og 25. Lektor, cand. jur. Liselotte Madsen, ph.d. har udarbejdet kapitlerne 10, 11, 27, 29, 31, 33, 34 og 36. Professor, cand.jur. Aage Michelsen har udarbejdet kapitlerne 1, 2, 4, 23, 26, 37 og 39. Senior tax manager Anja Svendgaard har udarbejdet kapitel 30, Senior skattekonsulent, cand.jur. Henrik Nielsen har udarbejdet kapitel 38, partner, cand.jur. Hanne Søgaard Hansen har udarbejdet kapitel 41 og advokat Lida Hulgaard har udarbejdet kapitel 43, hvilket vi skylder dem stor tak for. 5

6 Forord Materiale, der er fremkommet efter 1. juni 2011, har det kun i et begrænset omfang været muligt at tage hensyn til. Århus, juli 2011 Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen 6

7 Indholdsoversigt Indholdsoversigt Indholdsoversigt Afsnit 1 Indledning og retskilder. Skatteforvaltningens opbygning Kapitel 1. Indledning Kapitel 2. Skattelovgivningens struktur Kapitel 3. Skattemyndighederne og deres opgaver Kapitel 4. Retskilder Afsnit 2 Indkomstbegreber og skatteberegning Kapitel 5. Indkomstbegreberne i hovedtræk Kapitel 6. Indkomstbegreber med relation til skatteberegningen mv. 167 Afsnit 3 Erhvervsindkomst Kapitel 7. Indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed Kapitel 8. Driftsomkostninger, driftstab og andre fradrag Kapitel 9. Afskrivninger Afsnit 4 Lønmodtagere mv. Kapitel 10. Opgørelse af bruttolønindkomsten Kapitel 11. Lønmodtageres fradrag Afsnit 5 Gaver og andre indtægter Kapitel 12. Gaver Kapitel 13. Andre indtægter Afsnit 6 Kapitalindtægter og -udgifter Kapitalgevinster og afhændelsestab Kapitel 14. Realisationskriterier og berigtigelsesformer

8 Indholdsoversigt Kapitel 15. Driftsmidler og andet løsøre Kapitel 16. Fast ejendom Kapitel 17. Renter og kursgevinster Kapitel 18. Aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer Kapitel 19. Immaterielle aktiver Kapitel 20. Finansielle kontrakter Kapitel 21. Overdragelse af erhvervsvirksomhed Kapitel 22. Succession ved overdragelse af aktier og erhvervsvirksomhed Afsnit 7 Andre problemer ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst Kapitel 23. Rette indkomstmodtager og lovhjemlet indkomstdeling Afsnit 8 Familiebeskatning Kapitel 24. Beskatning af ægtefæller og ugifte samlevende Kapitel 25. Beskatning af forældre og børn Afsnit 9 Subjektiv skattepligt Kapitel 26. Subjektiv skattepligt for personer Kapitel 27. Subjektiv skattepligt for selskaber mv Afsnit 10 Selskabsbeskatningen Kapitel 28. Stiftelse af selskaber mv Kapitel 29. Indkomstopgørelsen og skatteberegningen i aktieselskaber mv Kapitel 30. Beskatning af koncerner mv Kapitel 31. Andelsselskabs-, institutions- samt fonds- og foreningsbeskatning Kapitel 32. Ydelse mellem selskaber mv. og selskabsdeltagerne Kapitel 33. Opløsning af selskaber og foreninger mv. og overgang i skattepligt Kapitel 34. Omstrukturering af selskaber mv Kapitel 35. Rekonstruktion Kapitel 36. Beskatningen af indkomst i selskaber, der ikke er selvstændige skattesubjekter

9 Indholdsoversigt Afsnit 11 International skatteret Kapitel 37. International skatteret Afsnit 12 Beskatning ved død samt boafgift Kapitel 38. Beskatning ved død Kapitel 39. Boafgift Kapitel 40. Beskatning ved konkurs Afsnit 14 Pensionsbeskatning Kapitel 41. Pensionsbeskatning Afsnit 15 Skatternes beregning og opkrævning Kapitel 42. Skatternes beregning og opkrævning Afsnit 16 Strafferetlige sanktioner Kapitel 43. Strafferetlige sanktioner

10

11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning og retskilder. Skatteforvaltningens opbygning Kapitel 1. Indledning Begreb og formålet med skatteopkrævning Historisk udvikling Skatteretlige grundprincipper Inddeling af skatterne Fremstillingens genstand og systematik Kapitel 2. Skattelovgivningens struktur Indledning Lovgivning om subjektiv skattepligt Generelt Subjektiv skattepligt for fysiske personer Subjektiv skattepligt for selskaber og foreninger mv Subjektiv skattepligt for fonde, arbejdsmarkedssammenslutninger og brancheforeninger Tonnageskatteloven Subjektiv skattepligt for dødsboer Dobbeltbeskatningsoverenskomster Objektiv skattepligt Generelt Indkomstbegrebet Driftsomkostningsbegrebet og andre fradragsberettigede udgifter Sømænd Familiebeskatning Skatteberegningen for fysiske personer Skatteopkrævningen Særregler for selskaber og foreninger mv Særregler om fonde, arbejdsmarkedssammenslutninger og brancheforeninger

12 10. Dødsboer Konkursboer Pensionsbeskatning Kulbrinteskat Arbejdsmarkedsbidrag Pensionsopsparing (SP-bidrag) Skatteforvaltningsret Kommuneskat og sundhedsbidrag Boafgift og gaveafgift International skat EU-retten Kapitel 3. Skattemyndighederne og deres opgaver Indledning Forvaltningens organisation og opgaver Skatteministeriet Skatterådet Skatteankenævn Landsskatteretten Retssikkerhedschefen Regler for sagsbehandling Sagsfremstilling og agterskrivelse Bindende svar Frister for ansættelse Ordinær ansættelse Ekstraordinær ansættelse Forældelse efter de almindelige forældelsesregler Skatteforbehold, omgørelse og omvalg Samspillet med forvaltningslovens regler Konsekvenserne af sagsbehandlingsfejl Klage og domstolsprøvelse Klage over skatteansættelsen Klage til skatteankenævnet Klage til Landsskatteretten Domstolsprøvelse Omkostningsgodtgørelse Kapitel 4. Retskilder Den skatteretlige retskildelære De enkelte retskilder

13 2.1. Grundloven Grundlovens Delegation af lovgivningsmagt Gælder der et obligatorisk princip eller et opportunitetsprincip? Grundlovens 73 Er der grænser for lovgivningsmagtens skattepålægsmagt? Skattelovgivningen Administrativt fastsatte forskrifter Forskellige typer af administrative forskrifter Bekendtgørelser SKATs juridiske vejledninger, SKATs styresignaler og SKATs meddelelser Særligt om Ligningsvejledningen og Den juridiske vejledning Særligt om uformelle tilkendegivelser Domspraksis Administrativ praksis Indledning Præjudikatvirkning over for forvaltningen selv lighedsprincippet Præjudikatvirkning over for domstolene Individuel praksisændring i strid med en skatteyders forventninger Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand Traktater EU-skatteret Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Udenlandsk praksis Retssædvane Den skatteretlige doktrin Forholdets natur Lovfortolkning Lovfortolkning i almindelighed Forholdet mellem skatteret og privatret Særligt om omgåelsesproblemet i skatteretten

14 Afsnit 2 Indkomstbegreber og skatteberegning Kapitel 5. Indkomstbegreberne i hovedtræk Teoretiske indkomstbegreber Indkomstbegrebet i gældende dansk skatteret Positiv begrebsbestemmelse Negativ begrebsbestemmelse Kun nettoindkomsten er skattepligtig Begrænset skattepligtige personers samt selskabers og dødsboers skattepligtige indkomst Globalindkomstprincippet og territorialindkomstprincippet Indkomstperiode Indkomstår og skatteår. Omlægning af indkomstår Begreberne Omlægning af indkomstår Når indkomståret ikke udgør en 12-måneders-periode Periodeafgrænsning og resultatudjævning Periodeafgrænsning Resultatudjævning, herunder underskudsfremførsel Kapitel 6. Indkomstbegreber med relation til skatteberegningen mv Indledning Personskattelovens indkomstbegreber Personlig indkomst Kapitalindkomst Aktieindkomst CFC-indkomst Særregler om fradrag Fradrag i den personlige indkomst Fradrag i kapitalindkomsten Fradrag i aktieindkomst Ligningsmæssige fradrag Underskudsfremførsel Generelt om underskud Underskud i den skattepligtige indkomst Underskud i den personlige indkomst Underskud ved anparts- og udlejningsvirksomhed Begrænset skattepligtige

15 3. Samspillet mellem personskatteloven og virksomhedsskatteloven Generelt om virksomhedsskatteloven Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen Andre særordninger i virksomhedskatteloven Særligt om underskud ved virksomhedsbeskatning Arbejdsmarkedsbidrag Generelt om arbejdsmarkedsbidraget Bidragsgrundlaget for løn- og honorarmodtagere Bidragsgrundlaget for selvstændigt erhvervsdrivende Afsnit 3 Erhvervsindkomst Kapitel 7. Indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed Begreb og afgrænsning Opgørelsen af erhvervsindkomst Den skatteretlige indkomstopgørelse bygger på bogføringen og regnskabet i virksomheden Periodisering I almindelighed Betingede overdragelser Igangværende arbejder for fremmed regning Bruttoindkomst og nettoindkomst Samlede retserhvervelser Værdiforskydningers betydning for indkomstopgørelsen Opgørelse af ultimovarelageret Varelagerbegrebet Afgrænsning af varelagre der tilhører virksomheden ultimo Værdiansættelsen af varelageret ultimo Andre bestemmelser om opgørelsen af varelagre mv Værdiforskydninger på debitorer Forskydninger i kreditorerne Bruttoindkomstens fremtrædelsesform Indledning Beskatning af forbrug af egne varer mv Værdien af eget arbejde samt mestersalær Arbejde udført på egne private formuegoder Arbejde udført på goder til erhvervsmæssig brug

16 Arbejde udført for andre Betaling med usædvanlige betalingsmidler Erhvervelser på fordelagtige vilkår Indirekte indkomstopgørelse Virksomhedsskatteloven Indledning Virksomhedsordningen Betingelser for at benytte ordningen Erhvervsmæssig virksomhed Regnskabsmæssige krav mv Indtræden i ordningen Afgrænsning af indskudte aktiver Afgrænsning af indskudte passiver Opgørelse af indskudskontoen Virksomhedens indkomstopgørelse Skattelovgivningens almindelige regler Renteperiodisering Rentekorrektion Refusion af udgifter afholdt af privatøkonomien Privatudgifter afholdt af virksomhedsøkonomien Virksomhedsindkomstens beskatning Beskatningen i grundtræk Beregning og beskatning af kapitalafkast Overførsel af overskud Opsparing af overskud Beskatning af tidligere opsparede overskud Underskud Hæverækkefølgen Beskatning ved afståelse, ophør og omdannelse Udtræden uden virksomhedsophør Beskatning efter konkursskatteloven Ophør af skattepligt Afståelse eller ophør af al erhvervsvirksomhed Afståelse og opstart af anden virksomhed Delvis afståelse eller ophør Virksomhedsomdannelse Dødsfald Kapitalafkastordningen Betingelser for at benytte ordningen Kapitalafkastberegningen

17 Ordningen i grundtræk Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget Beregning af kapitalafkastet Henlæggelse til konjunkturudligning Ordningen i grundtræk Opgørelse af henlæggelsen Beskatning af henlæggelsen Den særlige kapitalafkastordning for aktier og anparter Ordningen i hovedtræk Betingelser for anvendelse af ordningen Krav til den skattepligtige Krav til selskabet Opgørelse af kapitalafkastet Udligningsordningen for forfattere og skabende kunstnere Opgørelse af arbejdsmarkedsbidrag Kapitel 8. Driftsomkostninger, driftstab og andre fradrag Indledning Driftsomkostninger Generelt om omkostningsbegrebet Udgifterne skal være erhvervsmæssige Kravet om tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed Personligt arbejde uden for tjenesteforhold Hobbyvirksomhed Generelt Afgrænsningen mellem erhverv og hobby Afgrænsningen over for udgifter til privatforbrug Generelt Arbejdsværelse i hjemmet Arbejdstøj Sundhedsudgifter Udgifter til pc mv. og telefon Udgifter til faglitteratur Flytteudgifter Rejseudgifter Kursus- og kongresudgifter mv Gaver, repræsentation og reklame Andre driftsudgifter Udgifter vedrørende indkomstgrundlaget

18 Etablering og ophør af virksomhed Forbedring eller ændring af indkomstgrundlaget Aktivering og afskrivning af driftsomkostninger Fradrag for etableringsudgifter mv. med særlig hjemmel Fradragsbegrænsninger omkostninger uden fradrag Indledning Repræsentation, LL 8, stk Udgifter til tobak Udgifter til bestikkelse Værnsregler vedrørende udlandstransaktioner Finansielle udgifter Bistand i skattesager Bøder, bod mv Bidrag til politiske partier Andre omkostninger uden fradrag Udgiftens tidsmæssige placering Driftstab Afgrænsning af driftstab over for afhændelsestab og driftsomkostninger Hjælpebegreber ved afgørelse af, om tab er fradragsberettiget Genstandskriteriet, omsætnings- eller anlægsaktiver Årsagskriteriet Forskellige eksempler på driftstab Afskrivningslovens regler Tab på kontante pengebeholdninger Tab på udlån og kaution Erstatning og lignende Tab opstået ved forsætlig skadeforvoldelse eller strafbar handling Tabets konstatering Tabsreducerende omstændigheder Kapitel 9. Afskrivninger Begreb og lovgrundlag Afskrivningsmetoder Afskrivninger efter afskrivningsloven Lovens anvendelsesområde Opdeling på afskrivningsgrupper efter art Opdelingens overordnede betydning

19 Driftsmiddel eller skib Driftsmiddel eller installation/bygningsbestanddel Installation eller bygningsbestanddel Opdeling efter aktuel anvendelse Opdelingens overordnede betydning Driftsmidler og skibe Bygninger Installationer Driftsmidler og skibe, jf. AL 2 ff Betingelser for påbegyndelse af afskrivninger Afskrivningsmåde. Saldosystemet Afskrivningsgrundlaget Delvis erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe, jf. AL Afskrivning på bygninger mv., jf. AL Bygninger og installationer Betingelser for afskrivning Afskrivningsmåde Afskrivningsgrundlag Bygninger på lejet grund og ejendomme med hjemfaldsforpligtelse mv Dræningsanlæg mv. på jordbrugsbedrifter Øvrige afskrivninger efter afskrivningsloven Forskudsafskrivninger Substansforbrug Ombygning af lejede lokaler Goodwill og andre immaterielle aktiver Kvoter og betalingsrettigheder Ombygning af værelser til landboturisme Tilslutningsafgifter Straksafskrivning af tilskudsbeløb Kunstnerisk udsmykning Afskrivninger uden for afskrivningsloven Afskrivninger efter ligningsloven Afskrivninger efter statsskatteloven Henlæggelse til etableringskonti og iværksætterkonti

20 Afsnit 4 Lønmodtagere mv. Kapitel 10. Opgørelse af bruttolønindkomsten Begrebet lønindkomst Beskatning af løn og andre kontante godtgørelser Skattefrie udgiftsgodtgørelser Udlæg efter regning Befordringsgodtgørelse Rejsegodtgørelser Jubilæumsgratialer og fratrædelsesgodtgørelser Beskatning af personalegoder mv Afgrænsning af de skattepligtige goder Indledning Goder, der altid beskattes og ikke omfattes af bagatelgrænserne Multimedier Goder uden væsentlig værdi Bagatelgrænserne i LL 16, stk Fri kost Rabatter Fri befordring Uddannelsesudgifter, studierejser mv Sundhedsudgifter Køberettigheder, udbytteandele mv Værdiansættelsen Aktieaflønning mv. af medarbejdere Indledning Medarbejderordninger omfattet af LL 7 A LL 7 H og LL Konvertible obligationer Beskatning af øvrige arbejdsvederlag mv Honorarindtægter mv Værdi af eget arbejde mv Øvrige spørgsmål vedr. lønindkomst mv Beskatningstidspunktet for løn og honorarindtægter Afgrænsningen mellem A-indkomst og B-indkomst Indberetningspligt Kapitel 11. Lønmodtageres fradrag Generelt om lønmodtageres fradrag

21 2. Udgifter uden for fradragsbegrænsningen i LL 9, stk Befordringsudgifter Rejseudgifter efter LL 9 A Kontingenter til fagforening og arbejdsløshedsforsikring Udgifter til hjemme-pc-ordning Standardiserede fradrag for visse lønmodtagergrupper Beskæftigelsesfradrag, jf. LL 9 J Dobbelt husførelse, jf. SL 6, litra a Udgifter omfattet af fradragsbegrænsningen i LL 9, stk Driftsomkostninger efter SL 6 a Afgrænsning over for privatudgifter Afgrænsning over for etableringsudgifter mv Afskrivning på aktiver Driftstab mv Etablerings- og iværksætterkonti Reglernes formål og virkemåde Fradrag for indskud Etablering af erhvervsvirksomhed Hævning af beløb efter etablering Forlods afskrivning af anskaffede aktiver Dækning af fradragsberettigede udgifter Erhvervelse af virksomhed i selskabsform Efterbeskatning Afsnit 5 Gaver og andre indtægter Kapitel 12. Gaver Indledning og oversigt Gavebegrebet Gavens fremtrædelsesform og værdi Generelt om gavens fremtrædelsesform Værdiansættelse af gaven Særligt om løbende ydelser og formuegoder med brugseller indtægtsnydelsesret for andre Beskatning af gavemodtager Oversigt Lejlighedsgaver Hædersgaver, studierejselegater og andre engangsbeløb Gaver mellem ægtefæller og registrerede partnere

22 4.5. Gaveafgift Den gaveafgiftspligtige personkreds Gaveafgiftens beregning Afgiftspligtens indtræden, grundlaget for opgørelsen, forfaldstid og hæftelse Tilknytningskravet og dobbeltbeskatning Den skattemæssige behandling af gavegiver Fradragsret for gaver Realisation af kapitalgevinst og succession Anskaffelses- og afståelsestidspunkt Kapitel 13. Andre indtægter Generelt om statsskattelovens Understøttelse, aftægt, livrente og lignende De generelle regler i SL 4, stk. 1, litra c Andre særlige lovregler om løbende ydelser Spil og væddemål Erstatninger Tilfældige erhvervelser Særlige skattefritagelsesbestemmelser Afsnit 6 Kapitalindtægter og -udgifter Kapitalgevinster og afhændelsestab Kapitel 14. Realisationskriterier og berigtigelsesformer Indledning Plan for fremstillingen i afsnit Generelt om statsskattelovens 5, litra a Generelt om næring Spekulationsbegrebet i SL 5, litra a Generelt om overdragelser imellem parter uden eller med interessefællesskab Realisationskriterier og den tidsmæssige placering af fortjeneste og tab Realisation ved afståelse Realisation ved dispositioner, der sidestilles med afståelse Betingede aftaler Skatteforbehold, omgørelse, LL 2, stk. 5, og selvangivelsesomvalg

23 2.5. Køberettigheder Køberet i modsætning til afståelse Køberet som selvstændigt aktiv Udnyttelse af køberet Den tidsmæssige placering af fortjeneste og tab Principperne for opgørelse af fortjeneste og tab Generelt Berigtigelsesformens betydning Nominel handelsværdi i modsætning til kontantværdi Berigtigelse ved obligationer, pantebreve og gældsbreve Opgørelse af sælgers afståelsessum Opgørelse af købers anskaffelsessum og afskrivningsgrundlag Berigtigelse i form af en løbende ydelse Særligt om indeksregulering af fremtidige ydelser Den skattepligtige afståelsessum ved vederlagsfrie overdragelser Afståelse af en del af et aktiv Udgifter ved anskaffelse og afståelse Kapitel 15. Driftsmidler og andet løsøre Afgrænsning af løsøre Lejeindtægter mv. af løsøre Afståelse mv. af løsøre Sondringen mellem anlægsaktiver og omsætningsaktiver Afståelse af private aktiver Afståelse af erhvervsmæssige aktiver Varelagre mv Driftsmidler og skibe omfattet af afskrivningsloven Sondringen mellem virksomhedsophør og fortsat virksomhed Beskatning ved fortsat virksomhedsdrift Beskatning ved virksomhedsophør Afståelse af kontrakter mv Øvrige erhvervsmæssige aktiver Tidsmæssig placering og opgørelse af fortjeneste og tab Den tidsmæssige placering af fortjeneste og tab Opgørelse af fortjeneste og tab

24 Kapitel 16. Fast ejendom Begrebet fast ejendom Afgrænsning mellem kapitalindtægter og kapitalgevinster Kapitalindtægter og -udgifter vedr. fast ejendom Ejendomme, der anvendes erhvervsmæssigt Indtægter ved udlejning og bortforpagtning mv Udgifter vedrørende erhvervsejendomme Ejerboliger Generelt Reglerne i ejendomsværdiskatteloven Indtægter ved delvis udlejning af ejerboliger Udleje mellem parter med interessefællesskab Kapitalgevinster og -tab vedr. fast ejendom Indledning og oversigt Næring Indledning Næringsformodningen Handel med fast ejendom som bierhverv Afsmitning, indkomstflytning mv Næringsvirksomhed på erhvervelsestidspunktet Opgivelse/afkræftelse af videresalgshensigt Undtagelser fra næringsformodningen Ejerboliger Udlejningsejendomme Ejendomme anvendt i erhvervsvirksomheden Omstændighederne ved køb/salg Beskatning af genvundne afskrivninger Den tidsmæssige placering af fortjeneste og tab Opgørelse af fortjeneste og tab Førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder Beskatning af fortjeneste og tab efter ejendomsavancebeskatningsloven og afskrivningsloven Indledning Ejendomsavancebeskatningslovens fritagelsesbestemmelser mv Ejerboliger og aktier mv. med brugsret til en beboelseslejlighed Ekspropriation mv Genanbringelse mv Tidspunktet for erhvervelse og afståelse

25 Opgørelse af fortjeneste og tab Den regulerede anskaffelsessum Den regulerede afståelsessum Regulering og beskatning af fortjeneste/tab Beskatning af genvundne afskrivninger mv Indledning Genvundne afskrivninger på bygninger og installationer Tabsfradrag på bygninger og installationer Bygninger på lejet grund mv Dræningsanlæg mv. på jordbrugsbedrifter Lejede lokaler Værelsesindretning Tilslutningsafgifter Kunstnerisk udsmykning Frigørelsesafgift Kapitel 17. Renter og kursgevinster Indledning Afgrænsning mellem renter og kursgevinster og -tab Renteindtægter og -udgifter Generelt Ikke-fradragsberettigede renteudgifter Retlig forpligtelse til at betale renter i gældsforhold Retlig forpligtelse Kun debitor har fradragsret Refusionskrav mod meddebitor Den tidsmæssige placering af renteindtægter og -udgifter Kursgevinster og -tab Generelt Kursgevinstlovens anvendelsesområde på fordringer og gæld Den skattemæssige behandling af kursgevinster og kurstab hos fordringshaver Selskabers gevinst og tab på fordringer Fysiske personers gevinst og tab på fordringer Pengenæring Vederlagsnæring mv Indkomstflytning og afsmitning Gældende regler for gevinst og tab på andre fordringer Mindsterentesystemet, lånte midler og fremmed valuta

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 15. udgave Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

Jannie Borup Gade. Virksomhedsskatteloven med kommentarer

Jannie Borup Gade. Virksomhedsskatteloven med kommentarer Jannie Borup Gade Virksomhedsskatteloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Jannie Borup Gade Virksomhedsskatteloven med kommentarer 1. udgave, 1. oplag 2017 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige

Læs mere

Fra regnskab til selvangivelse for selvstændige erhvervsdrivende

Fra regnskab til selvangivelse for selvstændige erhvervsdrivende Henrik Jan Steffensen, Storgaard Lars Hove Bunch, Jan-Christian Bent Nilsen, Larsen Thomas Booker Brian Hansen - selskabsret, regnskab og skat Fra regnskab til selvangivelse for selvstændige erhvervsdrivende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS Karsten Gianelli Dødsbobeskatning 3. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 Kapitel 1 Indledning og historik 29 1. Dødsboskiftereglerne 29 2. Dødsboskattereglerne 30 2.1. De tidligere gældende regler i hovedtræk

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008

Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008 Checkliste vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst for selskaber Indkomståret 2008 Udgifter Ref. Note Er driftsudgifter m.v. allokeret korrekt til et eventuelt fastdriftssted i udlandet, som holdes udenfor

Læs mere

Kapitel IX: Aktieindkomst

Kapitel IX: Aktieindkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel IX: Aktieindkomst Valdemar Nygaard Aktieindkomst:Kapitel IX: Aktieindkomst og anden indkomst: Aktieindkomst omfatter: 1) Løbende udbytter (visse undtagelser) LL 2) Visse

Læs mere

International beskatning 2013

International beskatning 2013 International beskatning 2013 Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Kvalifikation af udenlandske enheder Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Nettoprincippet LL 33 F: Ved beregning

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Skat og idrætshaller

Skat og idrætshaller Skat og idrætshaller Bjert - oktober 2016 v/ skattekonsulent, cand.jur. Steen Mørup Fondsbeskatningsloven Erhvervsdrivende fonde (lov om erhvervsdrivende fonde): Erhvervsmæssig omsætning større end 250.000

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2008

Rettevejledning sommereksamen 2008 Rettevejledning sommereksamen 2008 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Opgivelse af fuld skattepligt: Anders Astrups skattepligt til Danmark ophører den 1. januar 2007, hvor den private bolig samt aktierne i Bourgogne

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE

SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE Kandidatafhandling Aalborg Universitet Cand.Merc.Aud Skrevet af: Vejleder: Liselotte Madsen Afleveret den 11. marts 2014 1 1 Indledning... 4 2 Problemformulering... 6 2.1

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret

Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet 18. juni 2013 Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret 1. spørgsmål Hvilke indkomstskatteretlige konsekvenser er der

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A.

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University CAND. MERC. STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 19859 International Skatteret Varighed: 3 timer

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sambeskatning med tyske selskaber - aftale om organschaft - overskudsoverførsel og underskudsdækning mellem koncernselskaber efter tyske skatteregler - tilskudsbeskatning efter danske regler - Højesterets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

SKATTERET 1 VEJLEDENDE BESVARELSE F 2015. Opgave 1. Spørgsmål 1.1

SKATTERET 1 VEJLEDENDE BESVARELSE F 2015. Opgave 1. Spørgsmål 1.1 SKATTERET 1 VEJLEDENDE BESVARELSE F 2015 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Studierejse Anders Amstrup Besvarelsen bør indeholde en stillingtagen til, hvorvidt udgiften på i alt kr. 24.000 til deltagelse i studierejsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.600 12.800 Dok

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 37 Offentligt SkatErhverv J. nr. 2005-511-0048 Oktober 2005 Udkast 4 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Generationsskifte. de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte

Generationsskifte. de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte Cand.merc.aud.-studiet Juridisk Institut Handelshøjskolen i København Kandidatafhandling 2009 Generationsskifte de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte Afleveret den Udarbejdet

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.800 12.900 Dok

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 1 RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Værktøj Det er i opgaven oplyst, at erhvervelsen af værktøjet var nødvendigt for Anders Albertsen til bestridelsen af arbejdet. Uanset at formodningen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

Selskabsskatteret 2010/11

Selskabsskatteret 2010/11 Erik Werlauff Selskabsskatteret 2010/11 12. udgave &Q$t THOMSON REUTERS Indholdsfortegnelse Forkortelser 13 KAPITEL 1. SELSKABSSKATTERETTENS GRUNDPRINCIPPER - dansk og europæisk skatteret,forebyggelseaf

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-411-0044 Den 1. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Styrkelse

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 181 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 15. april 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1 RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning a) Beskatning Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for, hvorledes de pådømte erstatningskrav beskattes. Redegørelsen foretages

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2009

Rettevejledning sommereksamen 2009 1 Rettevejledning sommereksamen 2009 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Underholdsbidraget: Opgaven lægger indledningsvis op til en drøftelse af de beskatningsmæssige konsekvenser af den aftale, som Berit og Christian

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7) Beskrivelse af rapporten: Regnskabet anvendes til at lave indkomst- og formueopgørelsen for en person, der beskattes efter personskatteloven. I privatdelen

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

Skatteret 1 Opgaveopsummering

Skatteret 1 Opgaveopsummering Skatteret 1 Opgaveopsummering 0304 vinter Kim Knudsen og Human Consulting ApS 04 sommer 0405 vinter Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende Udbetaling af provision Computer til fri rådighed Sommerhus

Læs mere

Rettevejledning omprøve F 2008

Rettevejledning omprøve F 2008 Rettevejledning omprøve F 2008 Spørgsmål 1.1 Studierejsen Spørgsmålet lægger op til en diskussion af, hvorvidt de ansatte i 3 x A skal beskattes som følge af deltagelsen i studierejsen til San Francisco.

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 173 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 12. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven,

Læs mere