Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen"

Transkript

1 Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

2

3 Aage Michelsen, Steen Askholt Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 14. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011

4 Lærebog om indkomstskat 14. udgave, 1. oplag 2011 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2011 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax:

5 Forord Forord Bogen, der nu foreligger i en 14. udgave, tilsigter at give en systematisk fremstilling af dansk indkomstskatteret. Bogens omfang og vægtning af de enkelte emner er i overvejende grad bestemt af, at bogen anvendes som grundlag for undervisningen ved handelshøjskolerne og universiteterne. Omtalen af og henvisningerne til praksis og litteratur prætenderer derfor ikke generelt at være udtømmende. På områder, hvor der er offentliggjort en meget omfattende praksis, er der foretaget en udvælgelse, hvorved der er lagt megen vægt på, at de spørgsmål, der behandles i bogen, altid bliver illustreret med en omtale af den mest relevante og nyeste praksis. EU-Domstolens domme om indkomstskatteretlige spørgsmål er også blevet inddraget i fremstillingen. Henvisninger til Ligningsvejledningen er overalt til LV Bogen anvender samme systematik som 13. udgave Det er vores håb, at 14. udgave af bogen ligesom de tidligere udgaver også med fordel kan benyttes af revisorer, advokater, ansatte i skatteforvaltningen og andre praktikere. Bl.a. af denne grund er der udarbejdet et stikordsregister samt et register over de i bogen omtalte domme, landsskatteretskendelser, bindende svar og andre administrative afgørelser. Med virkning fra og med 2001 er der kun henvist til den pågældende doms, kendelses eller afgørelses SKM-nr., jf. SKAT s hjemmeside. Skattekonsulent, cand.jur. Steen Askholt har udarbejdet kapitlerne 5, 6, 8, 18, 19, 21, 22, 28 og 42. Professor, cand. jur. Jane Bolander, ph.d. har udarbejdet kapitlerne 12, 13, 14, 17, 20, 32, 35 og 40. Lektor, cand.jur. John Engsig har udarbejdet kapitlerne 3, 7, 9, 15, 16, 24 og 25. Lektor, cand. jur. Liselotte Madsen, ph.d. har udarbejdet kapitlerne 10, 11, 27, 29, 31, 33, 34 og 36. Professor, cand.jur. Aage Michelsen har udarbejdet kapitlerne 1, 2, 4, 23, 26, 37 og 39. Senior tax manager Anja Svendgaard har udarbejdet kapitel 30, Senior skattekonsulent, cand.jur. Henrik Nielsen har udarbejdet kapitel 38, partner, cand.jur. Hanne Søgaard Hansen har udarbejdet kapitel 41 og advokat Lida Hulgaard har udarbejdet kapitel 43, hvilket vi skylder dem stor tak for. 5

6 Forord Materiale, der er fremkommet efter 1. juni 2011, har det kun i et begrænset omfang været muligt at tage hensyn til. Århus, juli 2011 Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen 6

7 Indholdsoversigt Indholdsoversigt Indholdsoversigt Afsnit 1 Indledning og retskilder. Skatteforvaltningens opbygning Kapitel 1. Indledning Kapitel 2. Skattelovgivningens struktur Kapitel 3. Skattemyndighederne og deres opgaver Kapitel 4. Retskilder Afsnit 2 Indkomstbegreber og skatteberegning Kapitel 5. Indkomstbegreberne i hovedtræk Kapitel 6. Indkomstbegreber med relation til skatteberegningen mv. 167 Afsnit 3 Erhvervsindkomst Kapitel 7. Indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed Kapitel 8. Driftsomkostninger, driftstab og andre fradrag Kapitel 9. Afskrivninger Afsnit 4 Lønmodtagere mv. Kapitel 10. Opgørelse af bruttolønindkomsten Kapitel 11. Lønmodtageres fradrag Afsnit 5 Gaver og andre indtægter Kapitel 12. Gaver Kapitel 13. Andre indtægter Afsnit 6 Kapitalindtægter og -udgifter Kapitalgevinster og afhændelsestab Kapitel 14. Realisationskriterier og berigtigelsesformer

8 Indholdsoversigt Kapitel 15. Driftsmidler og andet løsøre Kapitel 16. Fast ejendom Kapitel 17. Renter og kursgevinster Kapitel 18. Aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer Kapitel 19. Immaterielle aktiver Kapitel 20. Finansielle kontrakter Kapitel 21. Overdragelse af erhvervsvirksomhed Kapitel 22. Succession ved overdragelse af aktier og erhvervsvirksomhed Afsnit 7 Andre problemer ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst Kapitel 23. Rette indkomstmodtager og lovhjemlet indkomstdeling Afsnit 8 Familiebeskatning Kapitel 24. Beskatning af ægtefæller og ugifte samlevende Kapitel 25. Beskatning af forældre og børn Afsnit 9 Subjektiv skattepligt Kapitel 26. Subjektiv skattepligt for personer Kapitel 27. Subjektiv skattepligt for selskaber mv Afsnit 10 Selskabsbeskatningen Kapitel 28. Stiftelse af selskaber mv Kapitel 29. Indkomstopgørelsen og skatteberegningen i aktieselskaber mv Kapitel 30. Beskatning af koncerner mv Kapitel 31. Andelsselskabs-, institutions- samt fonds- og foreningsbeskatning Kapitel 32. Ydelse mellem selskaber mv. og selskabsdeltagerne Kapitel 33. Opløsning af selskaber og foreninger mv. og overgang i skattepligt Kapitel 34. Omstrukturering af selskaber mv Kapitel 35. Rekonstruktion Kapitel 36. Beskatningen af indkomst i selskaber, der ikke er selvstændige skattesubjekter

9 Indholdsoversigt Afsnit 11 International skatteret Kapitel 37. International skatteret Afsnit 12 Beskatning ved død samt boafgift Kapitel 38. Beskatning ved død Kapitel 39. Boafgift Kapitel 40. Beskatning ved konkurs Afsnit 14 Pensionsbeskatning Kapitel 41. Pensionsbeskatning Afsnit 15 Skatternes beregning og opkrævning Kapitel 42. Skatternes beregning og opkrævning Afsnit 16 Strafferetlige sanktioner Kapitel 43. Strafferetlige sanktioner

10

11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning og retskilder. Skatteforvaltningens opbygning Kapitel 1. Indledning Begreb og formålet med skatteopkrævning Historisk udvikling Skatteretlige grundprincipper Inddeling af skatterne Fremstillingens genstand og systematik Kapitel 2. Skattelovgivningens struktur Indledning Lovgivning om subjektiv skattepligt Generelt Subjektiv skattepligt for fysiske personer Subjektiv skattepligt for selskaber og foreninger mv Subjektiv skattepligt for fonde, arbejdsmarkedssammenslutninger og brancheforeninger Tonnageskatteloven Subjektiv skattepligt for dødsboer Dobbeltbeskatningsoverenskomster Objektiv skattepligt Generelt Indkomstbegrebet Driftsomkostningsbegrebet og andre fradragsberettigede udgifter Sømænd Familiebeskatning Skatteberegningen for fysiske personer Skatteopkrævningen Særregler for selskaber og foreninger mv Særregler om fonde, arbejdsmarkedssammenslutninger og brancheforeninger

12 10. Dødsboer Konkursboer Pensionsbeskatning Kulbrinteskat Arbejdsmarkedsbidrag Pensionsopsparing (SP-bidrag) Skatteforvaltningsret Kommuneskat og sundhedsbidrag Boafgift og gaveafgift International skat EU-retten Kapitel 3. Skattemyndighederne og deres opgaver Indledning Forvaltningens organisation og opgaver Skatteministeriet Skatterådet Skatteankenævn Landsskatteretten Retssikkerhedschefen Regler for sagsbehandling Sagsfremstilling og agterskrivelse Bindende svar Frister for ansættelse Ordinær ansættelse Ekstraordinær ansættelse Forældelse efter de almindelige forældelsesregler Skatteforbehold, omgørelse og omvalg Samspillet med forvaltningslovens regler Konsekvenserne af sagsbehandlingsfejl Klage og domstolsprøvelse Klage over skatteansættelsen Klage til skatteankenævnet Klage til Landsskatteretten Domstolsprøvelse Omkostningsgodtgørelse Kapitel 4. Retskilder Den skatteretlige retskildelære De enkelte retskilder

13 2.1. Grundloven Grundlovens Delegation af lovgivningsmagt Gælder der et obligatorisk princip eller et opportunitetsprincip? Grundlovens 73 Er der grænser for lovgivningsmagtens skattepålægsmagt? Skattelovgivningen Administrativt fastsatte forskrifter Forskellige typer af administrative forskrifter Bekendtgørelser SKATs juridiske vejledninger, SKATs styresignaler og SKATs meddelelser Særligt om Ligningsvejledningen og Den juridiske vejledning Særligt om uformelle tilkendegivelser Domspraksis Administrativ praksis Indledning Præjudikatvirkning over for forvaltningen selv lighedsprincippet Præjudikatvirkning over for domstolene Individuel praksisændring i strid med en skatteyders forventninger Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand Traktater EU-skatteret Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Udenlandsk praksis Retssædvane Den skatteretlige doktrin Forholdets natur Lovfortolkning Lovfortolkning i almindelighed Forholdet mellem skatteret og privatret Særligt om omgåelsesproblemet i skatteretten

14 Afsnit 2 Indkomstbegreber og skatteberegning Kapitel 5. Indkomstbegreberne i hovedtræk Teoretiske indkomstbegreber Indkomstbegrebet i gældende dansk skatteret Positiv begrebsbestemmelse Negativ begrebsbestemmelse Kun nettoindkomsten er skattepligtig Begrænset skattepligtige personers samt selskabers og dødsboers skattepligtige indkomst Globalindkomstprincippet og territorialindkomstprincippet Indkomstperiode Indkomstår og skatteår. Omlægning af indkomstår Begreberne Omlægning af indkomstår Når indkomståret ikke udgør en 12-måneders-periode Periodeafgrænsning og resultatudjævning Periodeafgrænsning Resultatudjævning, herunder underskudsfremførsel Kapitel 6. Indkomstbegreber med relation til skatteberegningen mv Indledning Personskattelovens indkomstbegreber Personlig indkomst Kapitalindkomst Aktieindkomst CFC-indkomst Særregler om fradrag Fradrag i den personlige indkomst Fradrag i kapitalindkomsten Fradrag i aktieindkomst Ligningsmæssige fradrag Underskudsfremførsel Generelt om underskud Underskud i den skattepligtige indkomst Underskud i den personlige indkomst Underskud ved anparts- og udlejningsvirksomhed Begrænset skattepligtige

15 3. Samspillet mellem personskatteloven og virksomhedsskatteloven Generelt om virksomhedsskatteloven Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen Andre særordninger i virksomhedskatteloven Særligt om underskud ved virksomhedsbeskatning Arbejdsmarkedsbidrag Generelt om arbejdsmarkedsbidraget Bidragsgrundlaget for løn- og honorarmodtagere Bidragsgrundlaget for selvstændigt erhvervsdrivende Afsnit 3 Erhvervsindkomst Kapitel 7. Indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed Begreb og afgrænsning Opgørelsen af erhvervsindkomst Den skatteretlige indkomstopgørelse bygger på bogføringen og regnskabet i virksomheden Periodisering I almindelighed Betingede overdragelser Igangværende arbejder for fremmed regning Bruttoindkomst og nettoindkomst Samlede retserhvervelser Værdiforskydningers betydning for indkomstopgørelsen Opgørelse af ultimovarelageret Varelagerbegrebet Afgrænsning af varelagre der tilhører virksomheden ultimo Værdiansættelsen af varelageret ultimo Andre bestemmelser om opgørelsen af varelagre mv Værdiforskydninger på debitorer Forskydninger i kreditorerne Bruttoindkomstens fremtrædelsesform Indledning Beskatning af forbrug af egne varer mv Værdien af eget arbejde samt mestersalær Arbejde udført på egne private formuegoder Arbejde udført på goder til erhvervsmæssig brug

16 Arbejde udført for andre Betaling med usædvanlige betalingsmidler Erhvervelser på fordelagtige vilkår Indirekte indkomstopgørelse Virksomhedsskatteloven Indledning Virksomhedsordningen Betingelser for at benytte ordningen Erhvervsmæssig virksomhed Regnskabsmæssige krav mv Indtræden i ordningen Afgrænsning af indskudte aktiver Afgrænsning af indskudte passiver Opgørelse af indskudskontoen Virksomhedens indkomstopgørelse Skattelovgivningens almindelige regler Renteperiodisering Rentekorrektion Refusion af udgifter afholdt af privatøkonomien Privatudgifter afholdt af virksomhedsøkonomien Virksomhedsindkomstens beskatning Beskatningen i grundtræk Beregning og beskatning af kapitalafkast Overførsel af overskud Opsparing af overskud Beskatning af tidligere opsparede overskud Underskud Hæverækkefølgen Beskatning ved afståelse, ophør og omdannelse Udtræden uden virksomhedsophør Beskatning efter konkursskatteloven Ophør af skattepligt Afståelse eller ophør af al erhvervsvirksomhed Afståelse og opstart af anden virksomhed Delvis afståelse eller ophør Virksomhedsomdannelse Dødsfald Kapitalafkastordningen Betingelser for at benytte ordningen Kapitalafkastberegningen

17 Ordningen i grundtræk Opgørelse af kapitalafkastgrundlaget Beregning af kapitalafkastet Henlæggelse til konjunkturudligning Ordningen i grundtræk Opgørelse af henlæggelsen Beskatning af henlæggelsen Den særlige kapitalafkastordning for aktier og anparter Ordningen i hovedtræk Betingelser for anvendelse af ordningen Krav til den skattepligtige Krav til selskabet Opgørelse af kapitalafkastet Udligningsordningen for forfattere og skabende kunstnere Opgørelse af arbejdsmarkedsbidrag Kapitel 8. Driftsomkostninger, driftstab og andre fradrag Indledning Driftsomkostninger Generelt om omkostningsbegrebet Udgifterne skal være erhvervsmæssige Kravet om tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed Personligt arbejde uden for tjenesteforhold Hobbyvirksomhed Generelt Afgrænsningen mellem erhverv og hobby Afgrænsningen over for udgifter til privatforbrug Generelt Arbejdsværelse i hjemmet Arbejdstøj Sundhedsudgifter Udgifter til pc mv. og telefon Udgifter til faglitteratur Flytteudgifter Rejseudgifter Kursus- og kongresudgifter mv Gaver, repræsentation og reklame Andre driftsudgifter Udgifter vedrørende indkomstgrundlaget

18 Etablering og ophør af virksomhed Forbedring eller ændring af indkomstgrundlaget Aktivering og afskrivning af driftsomkostninger Fradrag for etableringsudgifter mv. med særlig hjemmel Fradragsbegrænsninger omkostninger uden fradrag Indledning Repræsentation, LL 8, stk Udgifter til tobak Udgifter til bestikkelse Værnsregler vedrørende udlandstransaktioner Finansielle udgifter Bistand i skattesager Bøder, bod mv Bidrag til politiske partier Andre omkostninger uden fradrag Udgiftens tidsmæssige placering Driftstab Afgrænsning af driftstab over for afhændelsestab og driftsomkostninger Hjælpebegreber ved afgørelse af, om tab er fradragsberettiget Genstandskriteriet, omsætnings- eller anlægsaktiver Årsagskriteriet Forskellige eksempler på driftstab Afskrivningslovens regler Tab på kontante pengebeholdninger Tab på udlån og kaution Erstatning og lignende Tab opstået ved forsætlig skadeforvoldelse eller strafbar handling Tabets konstatering Tabsreducerende omstændigheder Kapitel 9. Afskrivninger Begreb og lovgrundlag Afskrivningsmetoder Afskrivninger efter afskrivningsloven Lovens anvendelsesområde Opdeling på afskrivningsgrupper efter art Opdelingens overordnede betydning

19 Driftsmiddel eller skib Driftsmiddel eller installation/bygningsbestanddel Installation eller bygningsbestanddel Opdeling efter aktuel anvendelse Opdelingens overordnede betydning Driftsmidler og skibe Bygninger Installationer Driftsmidler og skibe, jf. AL 2 ff Betingelser for påbegyndelse af afskrivninger Afskrivningsmåde. Saldosystemet Afskrivningsgrundlaget Delvis erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe, jf. AL Afskrivning på bygninger mv., jf. AL Bygninger og installationer Betingelser for afskrivning Afskrivningsmåde Afskrivningsgrundlag Bygninger på lejet grund og ejendomme med hjemfaldsforpligtelse mv Dræningsanlæg mv. på jordbrugsbedrifter Øvrige afskrivninger efter afskrivningsloven Forskudsafskrivninger Substansforbrug Ombygning af lejede lokaler Goodwill og andre immaterielle aktiver Kvoter og betalingsrettigheder Ombygning af værelser til landboturisme Tilslutningsafgifter Straksafskrivning af tilskudsbeløb Kunstnerisk udsmykning Afskrivninger uden for afskrivningsloven Afskrivninger efter ligningsloven Afskrivninger efter statsskatteloven Henlæggelse til etableringskonti og iværksætterkonti

20 Afsnit 4 Lønmodtagere mv. Kapitel 10. Opgørelse af bruttolønindkomsten Begrebet lønindkomst Beskatning af løn og andre kontante godtgørelser Skattefrie udgiftsgodtgørelser Udlæg efter regning Befordringsgodtgørelse Rejsegodtgørelser Jubilæumsgratialer og fratrædelsesgodtgørelser Beskatning af personalegoder mv Afgrænsning af de skattepligtige goder Indledning Goder, der altid beskattes og ikke omfattes af bagatelgrænserne Multimedier Goder uden væsentlig værdi Bagatelgrænserne i LL 16, stk Fri kost Rabatter Fri befordring Uddannelsesudgifter, studierejser mv Sundhedsudgifter Køberettigheder, udbytteandele mv Værdiansættelsen Aktieaflønning mv. af medarbejdere Indledning Medarbejderordninger omfattet af LL 7 A LL 7 H og LL Konvertible obligationer Beskatning af øvrige arbejdsvederlag mv Honorarindtægter mv Værdi af eget arbejde mv Øvrige spørgsmål vedr. lønindkomst mv Beskatningstidspunktet for løn og honorarindtægter Afgrænsningen mellem A-indkomst og B-indkomst Indberetningspligt Kapitel 11. Lønmodtageres fradrag Generelt om lønmodtageres fradrag

21 2. Udgifter uden for fradragsbegrænsningen i LL 9, stk Befordringsudgifter Rejseudgifter efter LL 9 A Kontingenter til fagforening og arbejdsløshedsforsikring Udgifter til hjemme-pc-ordning Standardiserede fradrag for visse lønmodtagergrupper Beskæftigelsesfradrag, jf. LL 9 J Dobbelt husførelse, jf. SL 6, litra a Udgifter omfattet af fradragsbegrænsningen i LL 9, stk Driftsomkostninger efter SL 6 a Afgrænsning over for privatudgifter Afgrænsning over for etableringsudgifter mv Afskrivning på aktiver Driftstab mv Etablerings- og iværksætterkonti Reglernes formål og virkemåde Fradrag for indskud Etablering af erhvervsvirksomhed Hævning af beløb efter etablering Forlods afskrivning af anskaffede aktiver Dækning af fradragsberettigede udgifter Erhvervelse af virksomhed i selskabsform Efterbeskatning Afsnit 5 Gaver og andre indtægter Kapitel 12. Gaver Indledning og oversigt Gavebegrebet Gavens fremtrædelsesform og værdi Generelt om gavens fremtrædelsesform Værdiansættelse af gaven Særligt om løbende ydelser og formuegoder med brugseller indtægtsnydelsesret for andre Beskatning af gavemodtager Oversigt Lejlighedsgaver Hædersgaver, studierejselegater og andre engangsbeløb Gaver mellem ægtefæller og registrerede partnere

22 4.5. Gaveafgift Den gaveafgiftspligtige personkreds Gaveafgiftens beregning Afgiftspligtens indtræden, grundlaget for opgørelsen, forfaldstid og hæftelse Tilknytningskravet og dobbeltbeskatning Den skattemæssige behandling af gavegiver Fradragsret for gaver Realisation af kapitalgevinst og succession Anskaffelses- og afståelsestidspunkt Kapitel 13. Andre indtægter Generelt om statsskattelovens Understøttelse, aftægt, livrente og lignende De generelle regler i SL 4, stk. 1, litra c Andre særlige lovregler om løbende ydelser Spil og væddemål Erstatninger Tilfældige erhvervelser Særlige skattefritagelsesbestemmelser Afsnit 6 Kapitalindtægter og -udgifter Kapitalgevinster og afhændelsestab Kapitel 14. Realisationskriterier og berigtigelsesformer Indledning Plan for fremstillingen i afsnit Generelt om statsskattelovens 5, litra a Generelt om næring Spekulationsbegrebet i SL 5, litra a Generelt om overdragelser imellem parter uden eller med interessefællesskab Realisationskriterier og den tidsmæssige placering af fortjeneste og tab Realisation ved afståelse Realisation ved dispositioner, der sidestilles med afståelse Betingede aftaler Skatteforbehold, omgørelse, LL 2, stk. 5, og selvangivelsesomvalg

23 2.5. Køberettigheder Køberet i modsætning til afståelse Køberet som selvstændigt aktiv Udnyttelse af køberet Den tidsmæssige placering af fortjeneste og tab Principperne for opgørelse af fortjeneste og tab Generelt Berigtigelsesformens betydning Nominel handelsværdi i modsætning til kontantværdi Berigtigelse ved obligationer, pantebreve og gældsbreve Opgørelse af sælgers afståelsessum Opgørelse af købers anskaffelsessum og afskrivningsgrundlag Berigtigelse i form af en løbende ydelse Særligt om indeksregulering af fremtidige ydelser Den skattepligtige afståelsessum ved vederlagsfrie overdragelser Afståelse af en del af et aktiv Udgifter ved anskaffelse og afståelse Kapitel 15. Driftsmidler og andet løsøre Afgrænsning af løsøre Lejeindtægter mv. af løsøre Afståelse mv. af løsøre Sondringen mellem anlægsaktiver og omsætningsaktiver Afståelse af private aktiver Afståelse af erhvervsmæssige aktiver Varelagre mv Driftsmidler og skibe omfattet af afskrivningsloven Sondringen mellem virksomhedsophør og fortsat virksomhed Beskatning ved fortsat virksomhedsdrift Beskatning ved virksomhedsophør Afståelse af kontrakter mv Øvrige erhvervsmæssige aktiver Tidsmæssig placering og opgørelse af fortjeneste og tab Den tidsmæssige placering af fortjeneste og tab Opgørelse af fortjeneste og tab

24 Kapitel 16. Fast ejendom Begrebet fast ejendom Afgrænsning mellem kapitalindtægter og kapitalgevinster Kapitalindtægter og -udgifter vedr. fast ejendom Ejendomme, der anvendes erhvervsmæssigt Indtægter ved udlejning og bortforpagtning mv Udgifter vedrørende erhvervsejendomme Ejerboliger Generelt Reglerne i ejendomsværdiskatteloven Indtægter ved delvis udlejning af ejerboliger Udleje mellem parter med interessefællesskab Kapitalgevinster og -tab vedr. fast ejendom Indledning og oversigt Næring Indledning Næringsformodningen Handel med fast ejendom som bierhverv Afsmitning, indkomstflytning mv Næringsvirksomhed på erhvervelsestidspunktet Opgivelse/afkræftelse af videresalgshensigt Undtagelser fra næringsformodningen Ejerboliger Udlejningsejendomme Ejendomme anvendt i erhvervsvirksomheden Omstændighederne ved køb/salg Beskatning af genvundne afskrivninger Den tidsmæssige placering af fortjeneste og tab Opgørelse af fortjeneste og tab Førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder Beskatning af fortjeneste og tab efter ejendomsavancebeskatningsloven og afskrivningsloven Indledning Ejendomsavancebeskatningslovens fritagelsesbestemmelser mv Ejerboliger og aktier mv. med brugsret til en beboelseslejlighed Ekspropriation mv Genanbringelse mv Tidspunktet for erhvervelse og afståelse

25 Opgørelse af fortjeneste og tab Den regulerede anskaffelsessum Den regulerede afståelsessum Regulering og beskatning af fortjeneste/tab Beskatning af genvundne afskrivninger mv Indledning Genvundne afskrivninger på bygninger og installationer Tabsfradrag på bygninger og installationer Bygninger på lejet grund mv Dræningsanlæg mv. på jordbrugsbedrifter Lejede lokaler Værelsesindretning Tilslutningsafgifter Kunstnerisk udsmykning Frigørelsesafgift Kapitel 17. Renter og kursgevinster Indledning Afgrænsning mellem renter og kursgevinster og -tab Renteindtægter og -udgifter Generelt Ikke-fradragsberettigede renteudgifter Retlig forpligtelse til at betale renter i gældsforhold Retlig forpligtelse Kun debitor har fradragsret Refusionskrav mod meddebitor Den tidsmæssige placering af renteindtægter og -udgifter Kursgevinster og -tab Generelt Kursgevinstlovens anvendelsesområde på fordringer og gæld Den skattemæssige behandling af kursgevinster og kurstab hos fordringshaver Selskabers gevinst og tab på fordringer Fysiske personers gevinst og tab på fordringer Pengenæring Vederlagsnæring mv Indkomstflytning og afsmitning Gældende regler for gevinst og tab på andre fordringer Mindsterentesystemet, lånte midler og fremmed valuta

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Kursuskatalog efterår 2012 Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen 1 1. Indledning Flere undersøgelser har vist, at små og mellemstore

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Skatteretten er et meget regeltungt område i konstant udvikling, og det er desværre ikke muligt at udgive nye udgaver af kompendiet, så snart der sker ændringer.

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger

Læs mere

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen

Februar 2013 Vejledning. Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Februar 2013 Vejledning Selvangivelse for aktieselskaber m.fl. 2012 Vejledning til udfyldelsen Indholdsfortegnelse 1. Forord 6 1.1. Ændringer siden 2011 6 2. Generelt 8 2.1. Indsendelsesfrist? 8 2.2. Myndighed

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014 Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Udarbejdet af: Annette Hasselbrinck Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed Copenhagen Business School HD (R) - Institut for Regnskab og Revision Hovedopgave, 3. semester, 2011 Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomhed Juridiske, regnskabsmæssige og skattemæssige forhold

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 Forord Den nye regering har iværksat et betydeligt reformarbejde for at stimulere væksten og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Kort før redaktionens afslutning fremkom

Læs mere

Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering

Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering Forældrekøb i virksomhedsordningen - Skattemæssig optimering (arkivfoto Shutterstock.com) Kandidatafhandling, cand.merc.aud., Aarhus Universitet 2014 Forfatter: Christian Bækmark (født: 15.07.76, studid:

Læs mere

Endelig forsøger skatteministeren fortsat at lukke skattehuller, senest i forbindelse med et lovforslag om fraflytterskat på aktier.

Endelig forsøger skatteministeren fortsat at lukke skattehuller, senest i forbindelse med et lovforslag om fraflytterskat på aktier. Skatteinformation august 2008 Forord Skattekommissionen arbejder! Målet er en markant nedsættelse af skatten på arbejde, herunder skatten på den sidst tjente krone. Samtidig skal kommissionens forslag

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2009 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Juridisk institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Opgaveløser: Michael Thatt Pedersen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere

Foreningen har ønsket følgende program:

Foreningen har ønsket følgende program: Muligheder og faldgruber i Virksomhedsordningen Danmarks Skatteadvokater København og Århus, januar 2014 Frans Eskil Nørgaard Dagens program Foreningen har ønsket følgende program: Indlæg om nyeste praksis,

Læs mere

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT

SKAT FOR ADVOKATER 2013 CORIT SKAT FOR ADVOKATER Agenda Indledning Køb og salg af virksomhed Generationsskifte Koncerninterne omstruktureringer Gældseftergivelse Afslutning og spørgsmål Indledning Advokaten som Koncernens rådgiver/transaktionsrådgiver

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Cirkulære nr. 1 af 15. januar 2002 om skattemæssige afskrivninger m.v. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere