Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger."

Transkript

1 Bodilsen Holding A/S Arsrapport for 2006

2 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåteg ning Den uafhængige revisors påtegning Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Koncernregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis Koncernresultatopgørelse Koncernbalance Koncernegenkapitalopg øreise Koncernpengestrømsanalyse Noter til koncernregnskab Arsregnskab Bodilsen Holding AIS 1. januar december Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse for moderselskabet Noter til årsregnskab Bestyrelse, direktion, tilknytede virksomheder og nærtstående parter

3 Ledelsespåteqriînq Ledelsens påtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2006 for Bodilsen Holding A/S. Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, og årsregnskabet for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Arsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderseiskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af koncernens og moderseiskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Glyngøre, den 28. februar 2007 Direktion Ruth Bodilsen Bestyrelse Jørn Ankær Thomsen Formand Poul Vesterbæk Næstformand Ebbe Simonsen Ruth Bodilsen Arsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2007 Dirigent l

4 Selskabsoplvsnînger Til aktionærerne i Bodilsen Holding AIS Den uafhængige revisors påtegning Vi har revideret årsrapporten for Bodilsen Holding A/S for regnskabsåret 1. januar december 2006 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for koncernen såvel som for moderselskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet aflægges efter Internationale Financial Reporting Standards, som er godkendt af EU. Arsregnskabet for moderselskabet aflægges efter den danske årsregnskabslov og danske regnskabsvejledninger. Arsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med ovenfor nævnte lovgivning og regnskabsstandarder. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillngtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. 2

5 Selskabsopiysninger Den uafhængige revisors påtegning Forbehold Arsrapporten er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Som det fremgår af ledelsesberetningen, arbejder bestyrelsen for en videreførelse af selskabet med en ny aktivitet og en deraf følgende supplering af aktionærkredsen. Såfremt dette arbejde ender uden resultat, burde årsrapporten være aflagt efter realisationsprincippet, hvilket efter vort skøn ville reducere resultat og egenkapital. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten under hensyntagen ti ovenstående forbehold giver et retvisende billede af koncernens og moderseiskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af koncernens og moderseiskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Skive, den 28. februar 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Niels Trærup statsautoriseret revisor Henrik Holst statsautoriseret revisor 3

6 Selskabsoplysninaer Selskabsoplysninger Selskabet Bodilsen Holding A/S Industrivej 10, 7900 Nykøbing Danmark Telefon: Telefax: CVR-nr.: Regnskabsår: Hjemstedskommune: rb( bodilsen invest. dk januar december Morsø Bestyrelse Jørn Ankær Thomsen, formand Poul Vesterbæk, næstformand Ebbe Simonsen Ruth Bodilsen Direktion Advokat Revision Ruth Bodilsen, adm. direktør Gorrissen, Federspiel & Kierkegaard Silkeborgvej Aarhus C PricewaterhouseCoopers Resenvej Skive 4

7 Hoved. oq nøç!etal Hoved- og nøgletal for Bodilsen-koncernen (DKK mio.) * Resultatopgørelse Fortsættende aktiviteter Resultat af primær drift (1,6) (2,0) (1,4) (2,0) (2,0) Finansielle poster (0,1) (0,1) (0,6) (2,6) 0,0 Resultat før skat (1,7) (2,1) (0,8) (4,6) (2,0) Arets resultat (2,0) (2,8) (0,6) (3,3) (1,5) phørende aktiviteter Nettoomsætning 748,9 940, , , ,9 Resultat af primær drift (95,9) (37,4) (44,4) (57,0) 22,1 Finansielle poster (14,2) (16,1) (19,5) (7,1) (16,0) Resultat før skat (110,3) (53,9) (65,1) (64,1) 6,0 Arets resultat (63,5) (39,4) (46,2) (41,9) 4,0 Balance Langfristede aktiver 0,0 242,0 320,6 367,2 382,1 Kortristede aktiver 1,0 391,7 390,3 405,2 441,6 Aktiver i alt 1,0 633,8 710,9 772,4 823,7 Egenkapital (0,5) 65,2 107,4 154,5 19,8 Hensatte forpligtelser 36,3 56,8 Langfristede gældsforpligtelser 0,0 140,0 188,8 189,0 179,1 Kortristede gældsforpligtelser 1,5 428,6 414,7 392,6 388,0 Gældsforpligtelser i alt 1,5 568,6 603,5 617,9 623,9 Passiver i alt 1,0 633,8 711,0 772,4 823,7 Fortsættende aktiviteter Pengestrøm fra driftsaktivitet (1,7) 0,1 1,2 5,3 1,0 Pengestrøm fra investeringsaktivitet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 4,0 0,0 0,0 0,0 (6,7) phørende aktiviteter Pengestrøm fra driftsaktivitet (21,3) (6,6) (22,3) (9,0) 45,2 Pengestrøm fra investeringsaktivitet (14,4) 51,1 (26,7) (38,9) (64,2) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 313,2 (41,6) (11,2) 5,9 (15,7) Gennemsnitlg antal medarbejdere: Nøgletal Egenkapitalens forrentning i % (202,7) (48,9) (36,0) (19,1) 1,3 Soliditetsgrad i % (0,5) 10,3 15,1 20,0 24,3 Resultat pr. aktie i DKK (15,4) (9,9) (11,1) (7,8) (0,6) Udvandet resultat pr. aktie i DKK (15,4) (9,9) (11,1) Indre værdi pr. aktie i DKK (0,0) 15,0 24,6 35,4 45,8 Antal aktier ( stk. ) 4.360, , , , ,0 Børskurs 6,0 24,0 31,0 38,0 54,0 Markedsværdi ( DKK mio. ) 26,2 104,6 135,2 165,7 235,4 Kurs / indre værdi (503,1) 1,6 1,3 1,1 1,2 Payout ratio i % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udbyte pr. aktie i DKK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cash flow pr. aktie (5,3) (1,5) (9,1) (0,8) 10,6 Price earning (0,4) (2,5) (2,9) (4,9) 90,6 0) Hoved og nøgletal for 200 og 2005 er udarbjdet i overensstemmelse med IFRS, jf. afsnittet "Ændring af anvend renskabspraksis", side 16. Sammenligningstallene for er ikke tilpasset den æned regnskabspraksis. men udarbjdet i henhold til den hidtidige regnskabsprasis baseret på bestemmelseme i årsrenskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med las 33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2005". Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. 5

8 Nøgletalsforklaring Egenkapitalens forrentning Soliditetsgrad Resultat pr. aktie Udvandet resultat pr. aktie Indre værdi pr. aktie Kurs/indre værdi Payout ratio Udbyte pr. aktie Cash flow pr. aktie Price earning Ârets resultat efter skat Gns. egenkapital Eqenkapital ultimo Aktiver i alt Ârets resultat efter skat Gns. antal aktier Udvandet resultat Udvandet gennemsnitligt antal aktier Eqenkapital Antal aktier ultimo Markedsværdi Indre værdi Samlet udbytebetaling Ârets resultat Udbyte Antal aktier Penqestrømme fra driftsaktivitet Antal aktier Børskurs Ârets resultat pr. aktie 5

9 Bodilsen Koncernen Headlines Koncernens aktiviteter i året har været tabsgivende Koncernens driftsaktiviteter er frasolgt pr. 30. november 2006 Bodilsen Holding A/S er ultimo året et tomt selskab Bodilsen Holding A/S' egenkapital er negativ med TDKK 520 Bestyrelsen har i fondsbørsmeddelelser i årets løb informeret aktionærerne om, at egenkapitalen i Bodilsen Holding A/S måtte anses for tabt. Bodilsen Holding A/S' aktivitet i regnskabsåret 2006 har været at eje driftsselskabet Bodilsen A/S. Dette selskab har i hele året generet et væsentligt større tab end forventet i budgetterne. Det var derfor vigtig for koncernens bestyrelse at finde en investor, der kunne videreføre og udvikle aktiviteterne i Bodilsen A/S. Der blev i 2. halvår indledt forhandlinger med EQT pportunity Fund, og efter at have gennemført due diligence fandt de selskabet interessant og så muligheder i det. Der blev den 20. november 2006 afholdt ekstraordinær generalforsamling i Bodilsen Holding A/S. Generalforsamlingen vedtog at sælge hele aktiekapitalen i Bodilsen A/S til det af EQT pportunity Fund ejede selskab Relbøm Holding A/S. Relbøm Holding A/S betalte Bodilsen Holding A/S DKK 1 mio. for aktierne i Bodilsen A/S. Derudover eftergav Bodilsen A/S den gæld, som Bodilsen Holding A/S havde til Bodilsen A/S, ligesom selskabets pengeinstitutter eftergav deres tilgodehavende hos Bodilsen Holding A/S. For virksomhedens personale har det været en svær tid at komme igennem. Det er bestyrelsens overbevisning, at Bodilsen A/S hos den nye ejer er kommet ind i et ejerskab, hvor der igen kan skabes grobund for udvikling af virksomheden til glæde for ejere, medarbejdere og andre interessenter. Bestyrelsen vil benytte denne anledning til at takke alle virksomhedens medarbejdere for den indsats, de har ydet i årets løb og ønske alle medarbejdere held og lykke i deres fremtidige karrierer. Bodilsen Holding AIS Pr. den 1. december 2006 er Bodilsen Holding A/S således et selskab, der ikke længere har nogen aktivitet. Selskabets ledelse arbejder for en videreførelse af selskabet med en ny aktivitet og en deraf følgende supplering af aktionærkredsen. Det forventes, at forhandlingerne herom vil være afsluttet inden selskabets ordinære generalforsamling. 7

10 Ledelsesberetnil19 Aktionærinformation Kursudviklingen i Bodilsen Holding A/S' aktie i 2006 /\....., I _..nm...._...nm... 1\ i i I! \ íi \ j i I 08/ / (~ A-ice 1 DKK 24 ;..! i ; V 22 '" i \d 1\._.._-, ""...m..._-..."......m...m..._.." V\ I 'v :.\, h.h...İ H=: i 17 1 I ! li i.._.../ /1/ i"" I' n 14...n...m, m m _... i \.....,,,... ""_n.. _..._... I K- 12 i i i I ti m...mm.."... l !.. 1\ 9 " \ \.. k --=\ - i."- R I r:. ( ja~ )6 ( fet 06 ( ~;06 apr06 ( l7 m'i06 jun 06 ( aug 06 ( okti no""06 dec 06 Kursen har udviklet sig fra kurs 24 primo året til kurs 6 ultimo året. Dette svarer til en udvikling på -75%. Det højeste niveau i året var kurs 24, mens det laveste niveau var kurs 5. Aktionærer, kapital og stemmer Selskabets aktiekapital på TDKK 43,6 består af stk. aktier. Aktiekapitalen er ikke opdelt i klasser. Antal Kapital Aktionærsammensætning : aktier % Bodilsen Invest ApS, Glyngøre ,5 Henning og Ruth Bodilsen, Glyngøre ,9 Morsø Sparekasse, Nykøbing ,3 Øvrige navnenoterede aktionærer Ikke navnenoterede aktionærer I alt ekskl. egne aktier ,3 Egne aktier ,7 I alt ,0 8

11 ledelsesberetriing Fondsbørsmeddelelser i 2006 Nummer Dato Emne Finanskalender Nedjustering af driftsresultatet 2005 Arsregnskabsmeddelelse for 2005 Generalforsamling Bodilsen Holding A/S Nedjustering af resultatet samt tilførsel af ansvarlig låne kapital Delårsrapport Købstilbud på Bodilsen A/S Aftale om salg af Bodilsen A/S Ny direktør i Bodilsen Holding A/S Ekstraordinær generalforsamling Gennemførelse af salg af Bodilsen A/S Insider meddelelse Insider meddelelse Insider meddelelse Insider meddelelse Udbytte Med baggrund i det utilfredsstillende resultat og den negative egenkapital indstilles det, at der ikke udbetales udbyte for regnskabsåret. Egne aktier Beholdningen af egne aktier udgjorde ved årsskiftet 2,7% og er uændret i forhold til beholdningen ved udgangen af Aktierne blev erhvervet med henblik på afdækning af aktieoptioner. Aflæggelse af årsrapport efter IFRS Koncernregnskabet for Bodilsen koncernen er aflagt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder (IFRS) og øvrige oplysningskrav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. IFRS er implementeret således, at årsrapporten tillige overholder bestemmelsen i regnskabsstandarder godkendt af Den Europæiske Union. Arsregnskabet for Bodilsen koncernen er i lighed med sidste år aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og øvrige oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ændring af ledelse i Holding selskabet Koncerndirektionen blev i slutningen af året ændret, idet Jan Ankersen i forbindelse med salget af Bodilsen A/S fratrådte i Bodilsen Holding A/S. i stedet er Ruth Bodilsen tiltrådt som administrerende direktør. 9

12 Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet væsentlige begivenheder i selskabet. Corporate Governance Det er ikke muligt for selskabet under de nuværende omstændigheder at følge Københavns Fondsbørs anbefalinger. io

13 Regnskabsgrundlag Koncernregnskabet for Bodilsen koncernen for 2006 aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede virksomheder, jf. de af Københavns Fondsbørs stillede krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber og IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Præsentation af ophørende aktiviteter phørende aktiviteter udgør en betydelig enhed, hvis aktiviteter og pengestrømme operationelt og regnskabsmæssigt klart kan udskilles fra den øvrige virksomhed, og hvor enheden enten er afhændet eller er udskilt som bestemt for salg, og salget forventes gennemført inden for ét år i henhold til en formel plan. phørte aktiviteter omfatter endvidere virksomheder tilkøbt med henblik på videresalg. Resultatet og værdireguleringer efter skat af ophørte aktiviteter præsenteres i en særskilt linje i resultatopgørelsen med sammenligningstal. i noterne oplyses omsætning, omkostninger og skat for den ophørte aktivitet. Pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter for de ophørende aktiviteter oplyses i pengestrømsopgørelsen. Tilhørende noter og specifikationer er opgjort efter nedenstående regnskabspraksis. Generelt om indregning og måling Alle indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes - baseret på følgende kriterier: " Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb " Der foreligger en forpligtende salgsaftale Cl Salgsprisen er fastlagt Cl g på salgstidspunktet er indbetalingen modtaget eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles ti dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligteisens værdi kan måles pålideligt. 11

14 Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfte r forhold, der eksisterer på balancedagen. Koncernregnskab Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Bodilsen Holding A/S samt dattervirksomheder, hvori Bodilsen Holding A/S har bestemmende indflydelse på virksomhedens finansielle og driftmæssige politikker for at opnå afkast eller andre fordele fra dens aktiviteter. Bestemmende indflydelse opnås ved direkte eller indirekte at eje eller råde over mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kontrollere den pågældende virksomhed. Ved vurdering af om Bodilsen Holding A/S har bestemmende eller betydelig indflydelse tages højde for potentielle stemmerettigheder, der på balancedagen kan udnyttes. Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af moderseiskabets og de enkelte dattervirksomheders regnskaber opgjort efter koncernens regnskabspraksis, elimineret for koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Urealiserede tab elimineres på samme måde som urealiserede fortjenester i det omfang, der ikke er sket værdiforringelse. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes dagsværdi af identificerbare nettoaktiver og indregnede eventualforpligtelser på overtagelsestidspunktet. Leasing Ydelser på leasingkontrakter, der betragtes som operationel leasing, indregnes i resultatopgørelsen over leasing perioder. mregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender og gæld samt beholdninger i fremmed valuta er omregnet til balancedagens valutakurs. Forskelle/gevinster og tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Fortjeneste eller tab på igangværende valutaforretninger er beregnet efter balancedagens kurs og indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster. Funktionel valuta og præsentationsvaluta Regnskabsposter for hver af koncernens enheder måles ved anvendelse af den valuta, som benyttes i det primære økonomiske miljø, hvori enheden driver virksomhed (den funktionelle valuta). Transaktioner i andre valutaer end den funktionelle valuta er transaktioner i 12

15 Regriskabspraksis fremmed valuta. Moderseiskabets funktionelle valuta er danske kroner (DKK). Koncernregnskabet præsenteres i DKK. Ved omregning af udenlandske tilknyttede virksomheders regnskaber omregnes resultatopgørelserne til transaktionsdagens kurs, mens balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurs, idet virksomhederne anses for at være selvstændige enheder. Som transaktionsdagens kurs anvendes gennemsnitskurs for de enkelte måneder i det omfang, dette ikke giver et væsentlgt anderledes billede. Valutakursreguleringer, der opstår ved omregning af udenlandske virksomheders egenkapitaler primo året samt valutakursreguleringer, der opstår som følge af omregning af udenlandske virksomheders resultatopgørelser fra transaktionsdagens kurs til balancedagens kurser indregnes direkte i egenkapitalen under en særskilt reserve for valutakursreguleringer. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til dagsværdi og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tigodehavender henholdsvis anden gæld. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af forventede fremtidige transaktioner vedrørende køb og salg i fremmed valuta, indregnes på egenkapitalen under overført resultat. Resulterer den forventede fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som er udskudt under egenkapitalen, fra egenkapitalen og indregnes i kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den afdækkede transaktion i en indtægt eller en omkostning, overføres det beløb, som er udskudt under egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringerne i dagsværdien løbende i resultatopgørelsen under finansielle poster. Segmentoplysninger Koncernen har furnituredivisionen, hvorfor der ikke afgives segmentoplysninger. Der er ikke mere grundlag for segmentering af regnskabet, hverken på forretningssegmenter eller geografiske markeder. Koncernen sælger sine produkter til verdensomspændende kæder. Derved er koncernen ikke udsat for forskelle i afkast og risiko på geografiske enkeltmarkeder. Incitamentsprogrammer Den administrerende direktør i Bodilsen A/S var omfattet af et aktieoptionsprogram. De væsentlge vilkår i programmet oplyses i noterne til årsrapporten og påvirker ikke resultatopgøreisen. 13

16 Regl1skabspraksis Ledelsens incitamentsprogram er ikke omfattet af IFRS 2, jf.overgangsbestemmelserne i IFRS 1, og har derfor ikke påvirket resultatet for 2005 og Resu Itatopgørelsen msætning msætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. msætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af fragt, rabatter, bonus og provision i forbindelse med salget. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. I kostprisen indgår råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger, såsom vedligeholdelse og afskrivninger mv. samt drift, administration og ledelse af fabrikker. Distri butionsom kostn inger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger i form af gager til salgs- og udviklingspersonale, reklame- og markedsføringsomkostninger samt interne fragtomkostninger. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til det administrative personale, kontorog IT-omkostninger samt omkostninger ti bestyrelse, revision og advokat. Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger indeholder indtægter henholdsvis omkostninger af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen. Skat af årets resultat Selskabet er sambeskattet med den danske dattervirksomhed. De sambeskattede selskaber indgik i acontoskatteordningen. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskuds- som underskudsgivende danske virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. En eventuel andel af den resultatførte skat, der knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat. 14

17 Regnskabspraksis Balancen Materielle aktiver Materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen. Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Indretning af lejede lokaler Bygninger Tekniske anlæg og maskiner Biler og inventar 4 år 25 år 5-8 år 3-5 år Aktiver med en kostpris på under DKK omkostningsføres i anskaffelsesåret. Afskrivninger samt avance og tab ved løbende udskiftning af materielle aktiver indgår i den primære drift. Nedskrivning af materielle aktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle aktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien. Administrationsbygning og andre aktiver, hvor det ikke er muligt at opgøre nogen kapitalværdi, da aktivet i sig selv ikke genererer fremtidige pengestrømme, vurderes for nedskrivningsbehov sammen med den gruppe af aktiver, hvortil de kan henføres. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til anskaffelses- eller kostpris efter FIF-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostpris for fremstilede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer og direkte løn med tillæg af indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og ledelse. Eventuelle låneomkostninger i fremstillingsperioden indregnes ikke. 15

18 Regnskabspraksis Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen ti amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Periodeafgræns n i ngsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter betalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Egenkapital Egne aktier Anskaffelses- og afståelsessummer samt udbytte for egne aktier indregnes direkte i overført resultat i egenkapitalen. Kapitalnedsættelse ved annullering af egne aktier reducerer aktiekapitalen med et beløb svarede til kapitalandelenes nominelle værdi. Provenu ved salg af egne aktier henholdsvis udstedelse af aktier i Bodilsen Holding A/S i forbindelse med udnyttelse af aktieoptioner eller medarbejderaktier føres direkte på egenkapitalen. Reserve for valutakursregulering Reserve vedrørende valutakursregulering i koncernregnskabet omfatter kursdifferencer, opstået ved omregning af regnskaber for udenlandske virksomheder fra deres funktionelle valutaer til Bodilsen koncernens præsentationsvaluta (danske kroner). Ved hel eller delvis realisation af nettoinvesteringen indregnes valutakursreguleringerne i resultatopgørelsen. Reserve for valutakursregulering er nulstillet 1. januar 2004 i overensstemmelse med IFRS 1. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen. Udskudte skatleaktiver og -forpligtelser Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregier og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. i de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregier, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. 16

19 Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettgede skattemæssige underskud, måles til den værdi hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser præsenteres modregnet inden for samme juridiske skatteenhed. Aktuelle skatter, skattetilgodehavender og -forpligtelser Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig Finansielle forpligtelser Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, der forventes holdt til udløb, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. i efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i alt væsentlighed svarer til nominel værdi. 17

20 Regl1skabspraksis Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Der er ikke udarbejdet pengestrømsopgørelse for moderselskabet. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensatte forpligtelser samt ændring i driftskapitalen og betalt selskabsskat. Driftskapitalen omfatter kortristede aktiver minus kortristede forpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle aktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede forpligtelser, betalt udbytte samt køb og salg af egne aktier. Nettolikviditet Nettolikviditet omfatter likvide beholdninger fratrukket forpligtelser til kreditinstitutter. Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale. C.' Idocuments and settngs\dktdlmy dacumentslpwc-arkiv\.imp\badilsen ha/ding a J\2006\rapparler\ års (1'.2).doc hnnlid 18

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 DANTAX A/S CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 1/7 2013 30/6 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE - Ledelsesberetning... 1-6 Ledelsens regnskabspåtegning... 7 Den uafhængige revisors erklæringer... 8 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2002 (3. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed.

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. s. 162 s. 163 På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. regnska b s. 164 s. 165 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere