SØK årsberetning 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØK årsberetning 2010"

Transkript

1 SØK årsberetning 2010

2 Indhold Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2010 Varemærkeforfalskning verdens største kriminalitetsområde? Samarbejde med myndighederne kan give mildere straf Effektivisering af strafforfølgning på konkurrenceområdet Fokus på sager afledt af finanskrisen SØKs understøttelse af politikredsenes indsats mod økonomisk kriminalitet Kriminelle må af med værdierne Vi ansætter økonomer Kompetenceudvikling i højsædet Udvikling af vidensdatabaser i SØK SØKs uddannelses- og undervisningsvirksomhed Medarbejderseminar fører til fremtidsdrømme fører til... Internationale aktiviteter i 2010 SØKs deltagelse i udvalgsarbejde SØKs resultater i 2010 vedrørende straffesagsarbejdet SØKs mål for 2011 Bilag 1 De konkrete straffesager i 2010

3 Forord Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) ønsker at være kendt som en samfundsvigtig organisation, der løser sine opgaver professionelt, effektivt og med høj faglig kvalitet. SØK ønsker at fremstå som en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere, og hvor der er et godt arbejdsmiljø. SØK ønsker også at være en fleksibel organisation, der kan tilpasse sig den samfundsmæssige udvikling og de eksterne rammevilkår, der sættes op for afdelingen. En sådan tilpasningsevne har været nødvendig i 2010, hvor det i særlig grad har været en udfordring at behandle de mange sager som følge af den finansielle krise. Ved udgangen af 2010 behandlede SØK således syv store sagskomplekser vedrørende pantebrevsmarkedet og ejendomsmarkedet samt fire store banksager. I to af de største pantebrevssager blev der rejst tiltale i 2010, og sagerne starter i retten i Der er afsat mellem 60 og 80 retsdage til behandling af hver af sagerne. De senere år har SØK bevæget sig fra i hovedsagen at behandle et begrænset antal enkeltstående store sagskomplekser til nu at have en langt bredere platform med sager, man samlet set kan kalde sager om virksomhedskriminalitet. Dette skyldes et væsentligt styrket samarbejde med særmyndigheder som Finanstilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, SKAT, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Patent- og Varemærkestyrelsen og har ført til mange sager om blandt andet insiderhandel, kursmanipulation, karteller, ulovlige bindende videresalgspriser samt skatte- og momssvig. Den udvikling er vi vældig godt tilfredse med, og vi tror på, at vi ad den vej kan medvirke til at tegne retningen for, hvad der bør være god virksomhedsdrift. Udviklingen har også betydet, at SØK har haft en væsentligt stigende sagsproduktion gennem de senere år. I et femårigt perspektiv er antallet af domme steget fra 8 i 2005 til 43 i Vi har også i 2010 haft stor fokus på at inddrage kriminelt udbytte, og det er et område, vi også gerne vil give prioritet i Alene i 2010 lykkedes det Sporingsgruppen at beslaglægge eller konfiskere ca. 57 mio. kr., og som en sideeffekt af samarbejdet med SKAT på hvidvaskområdet har der kunnet foretages skattemæssige reguleringer på ca. 88 mio. kr. I et enkelt af SØKs sagskomplekser, nemlig det såkaldte Oil For Food-kompleks vedrørende handelsembargoen mod Irak, er der i 2010 desuden vedtaget frivillige konfiskationer med 13 danske virksomheder for i alt ca. 66 mio. kr. Den stigende produktion med i hovedsagen det samme personaletal tvinger SØK til at være meget opmærksom på både retsplejelovens muligheder for f.eks. beskæring af sager og egne arbejdsprocesser. SØK har i 2010 fortsat arbejdet med Lean og med projektsamarbejde omkring de store straffesager. Ved udgangen af 2010 blev der desuden truffet beslutning om et nyt it-system til behandling af hvidvaskunderretninger, og det er min opfattelse, at yderligere investeringer i nødvendige it-værktøjer i årene, der kommer, kan medvirke til at gøre SØK endnu mere effektiv. Tak til alle kollegaer i SØK, der også i 2010 har udført et fremragende stykke arbejde. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer! Statsadvokat Jens Madsen 3

4 SØKs virksomhedsområde SØK i folkemunde Bagmandspolitiet blev oprettet den 5. november 1973 og har lige siden varetaget behandlingen af sager om særlig økonomisk kriminalitet for hele landet. Det vil navnlig sige sager, hvor der formodes at være begået en økonomisk forbrydelse af et betydeligt omfang, som led i organiseret kriminalitet, ved anvendelse af særlige forretningsmetoder eller som på anden måde er af særlig kvalificeret karakter. Ud over de konkrete straffesager bliver SØK i meget vidt omfang inddraget i lovforberedende og internationalt arbejde. Angivelsen af SØKs sagsområde er fastlagt i 2 i bekendtgørelse nr af 13. december 2002 om fordelingen af forretningerne mellem statsadvokaterne. Herudover er SØKs virksomhed reguleret af blandt andet følgende: Hvidvasklovens 7, hvorefter underretninger om mistanke om hvidvask og om finansiering af terrorisme sendes til SØK. Rigsadvokatens meddelelse nr. 2/1995, hvorefter anmeldelser om ulovlige aktionærlån sendes til SØK til visitation. Rigsadvokatens meddelelse nr. 4/1998, hvorefter anmeldelser om EU-svig sendes til SØK til visitation. Rigsadvokatens meddelelse nr. 3/2000, hvorefter SØK skal underrettes om anmeldelser om pyramidespil. Rigsadvokatens meddelelse nr. 5/2010, hvorefter anmeldelser om overtrædelse af ophavsrets-, design-, patent-, varemærkeog/eller brugsmodelloven samt sager vedrørende overtrædelse af straffelovens 299 b (grove krænkelser af ophavsrettigheder) skal sendes til SØK til visitation. Aftale med Finanstilsynet om, at alle anmeldelser i børssager indgives til SØK. Rigsadvokatens bestemmelse om, at SØK behandler alle sager om overtrædelse af konkurrenceloven, der anmeldes af Konkurrencestyrelsen. Udmøntningsplanen for flerårsaftalen for for politiet og anklagemyndigheden, hvorefter der den 1. maj 2007 blev oprettet en tværfaglig enhed i SØK til styrkelse af indsatsen vedrørende sporing, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare forhold. 4

5 Organisationsdiagram for SØK Statsadvokat 1. Sektion 2. Sektion 3. Sektion Juridisk afdeling Ledelse: To vicestatsadvokater Juridisk afdeling Ledelse: Vicestatsadvokat Politiinspektør Efterforskning Leder: Politikommissær Efterforskning Leder: Politikommissær Efterforskning Leder: Politikommissær Juridisk sekretariat Administrativt sekretariat HR Funktion Særlige sager om økonomisk kriminalitet, herunder - skattestraffesager - investeringsbedrageri - børssager - korruption - assistance til politikredsene Særlige sager om økonomisk kriminalitet, herunder - skattestraffesager - EU-svig - overtrædelse af lovgivningen om konkurrence og IPR - Hvidvasksekretariatet - Informationscentralen - Sporingsgruppen IT Funktion ERFA Sekretariat SØKs organisation og personale SØK er en del af anklagemyndigheden, og statsadvokatens overordnede er Rigsadvokaten. Personalet i SØK udgjorde ved indgangen til jurister, 53 polititjenestemænd, 13 administrative medarbejdere, 1 formiddagsfuldmægtig fra Justitsministeriet, 3 studenter og 2 virksomhedspraktikanter. Der er endvidere tilknyttet 2 skattemedarbejdere, som blandt andet bistår Hvidvasksekretariatet med analyseopgaver. Opdelingen er fleksibel, i den forstand at både politipersonalet og juristerne/anklagerne kan bistå i en anden sektion, såfremt det er nødvendigt. ERFA-sekretariatet er oprettet som led i SØKs vigtige opgave med at understøtte politikredsenes indsats mod økonomisk kriminalitet. Til støtte for driften og embedets udviklingsarbejde er der et administrativt sekretariat, en it-funktion og en HR-funktion. SØK yder efterforskningsmæssig bistand til opklaringen af sager om mere alvorlig økonomisk kriminalitet, som behandles i politikredsene. Denne assistanceordning er nærmere beskrevet nedenfor. Som en tværgående funktion findes et juridisk sekretariat, der blandt andet beskæftiger sig med stabsstøtte og retshjælp. 5

6 SØKs mål for 2010 Fastsættelsen af strategi og målsætninger for SØK i 2010 er sket inden for rammerne af Anklagemyndighedens strategi , flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden og den dertilhørende udmøntningsplan samt finanslovsaftalen om gennemførelse af politikredsreformen og styrkelse af politiindsatsen. Hertil kommer rigsadvokatens og statsadvokatens resultatlønskontrakter. I 2010 har SØK særligt prioriteret følgende områder: Driftsområder: Arbejdet med SØKs specialområder (børsområdet, konkurrenceområdet m.m.) skal fortsætte og styrkes, herunder skal samarbejdet med andre myndigheder og samarbejdspartnere på disse områder styrkes. Der skal være særlig fokus på sager foranlediget af den finansielle recession, herunder sager om pantebrevsmarkedet og ejendomsmarkedet samt banksager. Politikredsenes indsats mod bekæmpelse af økonomisk kriminalitet skal understøttes yderligere. Indsatsen mod kriminelle bander, organiseret kriminalitet og prostitutionens bagmænd skal fortsætte. Arbejdet med opsporing, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare forhold skal fortsætte og styrkes. Udviklingsområder: Der skal være fokus på strategisk kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. Arbejdet omkring rekruttering og fastholdelse af medarbejdere skal styrkes. Arbejdet omkring optimal udnyttelse af eksisterende og udvikling af kommende tekniske hjælpemidler skal fortsætte. Der skal ske en videreudvikling af Efterforskningsmodel Arbejdet med Lean skal fortsætte. Der skal ske en styrkelse af opsamling og formidling af ny viden. Der skal organiseres og afholdes et medarbejderseminar. Inden for de ovenfor nævnte særligt prioriterede områder har sektions- og fagområdeledere udarbejdet konkrete målsætninger og handleplaner. Opfyldelsen af de konkrete målsætninger er løbende blevet afrapporteret til ledelsen og medarbejderne. 6

7 Varemærkeforfalskning verdens største kriminalitetsområde? Varemærkeforfalskning er en kriminalitetsform, som igennem de seneste 10 år er kommet mere i fokus i takt med globaliseringen. Ligesom i forhold til terrorisme, human trafficking, narkohandel og hvidvask af penge misbruger kriminelle organisationer de friere rammer for at rejse, handle og investere på tværs af landegrænser. Handel med falske varer udgør ifølge OECD op mod 2 % af verdenshandlen. Dette gør denne kriminalitet til et af de mest indbringende kriminalitetsområder. Omfanget af varemærkeforfalskning er blevet en trussel mod ikke mindst de industrialiserede landes innovation, vækst, beskæftigelse og samfundsøkonomi. Mindre og mellemstore virksomheder i vækst er i stigende grad afhængige af innovation og branding, men udfordres af mere og mere nærgående efterligninger. Desuden udgør varemærkeforfalskning en trussel mod forbrugersikkerheden, idet farlige og sundhedsskadelige falske lægemidler, reservedele m.v. er en betydelig del af den samlede handel med falske varer. I forbindelse med at strafferammerne blev skærpet for varemærkeforfalskning den 1. januar 2009, blev Ministeriernes Netværk om Piratkopiering etableret som et permanent samarbejdsforum. I netværket deltager Patent- og Varemærkestyrelsen, SØK, SKAT, Kulturministeriet, Rigspolitiet, Lægemiddelstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Eksportrådet. En af netværkets opgaver er at drive hjemmesiden stoppiraterne.dk med information og vejledning til forbrugere, virksomheder og myndigheder. På hjemmesiden findes blandt andet komplette regeloversigter, og der kommer forhåbentlig i løbet af 2011 en domssamling. Varemærkeforfalskning er en form for kriminalitet, som i stort set alle tilfælde indebærer aktiviteter både på tværs af landegrænser og på tværs af politikredsgrænser i det enkelte land, og den er præget af stigende professionalisme. Det betyder blandt andet, at produktion, transport og distribution har en høj grad af organisering. Det kan således være kompliceret at efterforske disse sager. En effektfuld indsats mod piratkopiering og varemærkeforfalskning kræver, at de komplette handelskæder bliver afdækket, således at sagerne ikke bliver begrænset til de produkter, der konkret bliver fundet på et enkelt forretningssted. For at styrke indsatsen mod blandt andet varemærkeforfalskning har Rigsadvokaten ved sin Meddelelse nr. 5 af 17. november 2010 fastsat retningslinjer, der skal sikre en ensartet strafferetlig indsats mod denne kriminalitetsform. Rigsadvokatmeddelelsen foreskriver følgende procedure: Politikredsen 1. orienterer SØK om anmeldelser og initiativsager. 2. sender kopi af anklageskrift til SØK. 3. sender dom m.v. til regional statsadvokat og SØK. Regional statsadvokat afgør ankespørgsmålet. 4. orienterer SØK om enten påtænkt beslutning om ikke at indlede efterforskning, indstilling af efterforskning eller påtaleopgivelse. Hvis SØK ikke er enig, kan SØK anmode politikredsen om at forelægge sagen for den regionale statsadvokat. SØK har fra hele 2010 kendskab til omkring 25 politianmeldte IPRsager, men det totale antal er formentlig højere. I 2010 startede ankebehandlingen af den hidtil største sag om produktpirateri i Danmark. Sagen vedrører store mængder falske køkkenknivsæt og lamper. I byretten blev der udmålt ubetingede fængselsstraffe op til 2 år. Der forventes at falde dom i ankesagen i I en sag, hvor ankedom også forventes i 2011, blev en tiltalt i byretten straffet med en ubetinget tillægsstraf på 5 måneders fængsel for handel med omkring falske luksusprodukter. Tiltalte blev herudover frakendt retten til at sælge varer på markedspladser og lignende steder i 2 år. 7

8 Samarbejde med myndighederne kan give mildere straf I Stein Bagger-sagen en af de mest spektakulære sager i nyere tid henviste Retten i Lyngby i sin dom af den 12. juni 2009 blandt andet til bestemmelserne i straffelovens 82, nr. 10 og 11, om strafformildelse. Der blev ved strafudmålingen lagt vægt på, at Stein Bagger i et ekstraordinært omfang dels havde medvirket til sagens opklaring, således at sagen, på trods af sit betydelige omfang, havde kunnet fremmes til dom inden for syv måneder efter anmeldelsen til politiet, dels havde givet oplysninger, der var afgørende for opklaringen af strafbare handlinger begået af andre. Stein Bagger blev idømt 7 års fængsel for bedrageri af særlig grov beskaffenhed for et beløb på knap 863 mio. kr. og dokumentfalsk for et beløb på knap 110 mio. kr. Strafmaksimum for bedrageri af særlig grov beskaffenhed er fængsel i 8 år, men i denne sag fandt retten, at strafforhøjelsesbestemmelsen i straffelovens 88 var anvendelig, og straffen kunne derfor være gået helt op til fængsel i 12 år. Dommen viser dermed den betydning, som straffelovens regler om mulighed for strafformildelse ved samarbejde med myndighederne har for strafudmålingen. Medgerningsmanden, der ikke havde medvirket til sagens opklaring, blev ved Østre Landsrets ankedom af 17. november 2010 alene dømt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed til et beløb på ca. 262 mio. kr. Han blev også straffet med fængsel i 7 år. Strafmaksimum i medgerningsmandens sag var 8 år, idet retten ikke fandt strafforhøjelsesbestemmelsen i straffelovens 88 anvendelig. Straffelovens regler om nedsat straf Ifølge straffeloven kan straffen nedsættes, når gerningsmanden frivilligt har angivet sig selv og aflagt fuld tilståelse. I 2004 blev der tilføjet en bestemmelse om, at der også kan ske nedsættelse af straffen, når gerningsmanden har givet oplysninger, som er afgørende for opklaringen af strafbare handlinger begået af andre (straffelovens 82, nr. 10). Bestemmelserne om rabat for samarbejde med myndighederne åbner mulighed for at tilgodese den gerningsmand, der muliggør en hurtigere og smidigere sagsbehandling ikke blot hos politi og anklagemyndighed, men også hos domstolene. Stein Baggersagen er en af de første sager om alvorlig økonomisk kriminalitet, hvor bestemmelsen om opklaring af strafbare handlinger begået af andre er anvendt. Straflempelse for kartelvirksomhed På konkurrencelovsområdet er der med henblik på at øge opklaringen af overtrædelser af konkurrenceloven specifikke regler om hel eller delvis fritagelse for bødestraf ved selvanmeldelse. Der er således den 1. juli 2007 indført bestemmelser, hvorefter den gerningsmand, der som den første fra et kartel anmelder den ulovlige virksomhed og samarbejder fuldt ud under hele sagen, helt kan slippe for bødestraf. Derudover er der mulighed for at opnå nedsættelse af den bøde, den pågældende ellers ville kunne blive pålagt for at have deltaget i kartellet. 8

9 Effektivisering af strafforfølgning på konkurrenceområdet SØK har siden 1998 stået for efterforskning og strafforfølgning af overtrædelser af konkurrenceloven. Det har i de seneste par år været en overordnet målsætning at effektivisere strafforfølgning på området, dels af hensyn til de involverede virksomheder og personer, dels af hensyn til anvendelsen af SØKs ressourcer. Optimering af myndighedssamarbejdet SØK og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har en samarbejdsaftale, som løbende tilpasses aktuelle udfordringer. Herudover afholdes der kurser/seminarer på tværs af organisationerne. Konkrete sager drøftes før og efter anmeldelse, og det afklares løbende, hvilken myndighed der gør hvad. KFST bistår ofte SØK med de ransagninger, som gennemføres, i forbindelse med at konkrete sager er anmeldt til SØK. Straflempelsesprogrammet Indførelsen i 2007 af et straflempelsesprogram på konkurrenceområdet er en nyskabelse i forhold til bekæmpelsen af virksomhedskriminalitet. Opgaven er lykkedes i forhold til sager om bindende videresalgspriser og brancheforeninger, idet den typiske bøde i disse sager kan forventes udmålt til henholdsvis 2 mio. kr. og kr. For brancheforeninger er dette bekræftet i de to højesteretsdomme, som er beskrevet i bilag 1 Der er forsat ikke skabt en sikker praksis i forhold til sanktionering af karteller, hvilket derfor i de kommende år vil blive givet en betydelig prioritet. Karteller hører til de alvorligste overtrædelser af konkurrenceloven, og det er derfor vigtigt, at denne type overtrædelser straffes hårdest. I forhold til sager om misbrug af dominerende stilling foreligger der aktuelt kun domspraksis fra en sag, hvor bøden blev udmålt til 5 mio. kr. Programmet giver mulighed for bødefritagelse for den første, som melder sig selv og andre i et kartel. For de øvrige karteldeltagere kan der ved selvanmeldelse alene indrømmes bødereduktioner. Formålet med programmet er bedre opklaring og mere effektiv og hurtig håndhævelse. Indtil nu har programmet været brugt i to kartelsager. Erfaringen herfra tyder på, at programmet i sin nuværende form har størst betydning i forhold til provokerede sager, dvs. sager, hvor myndighederne har opnået et vist kendskab til kartellet. I disse tilfælde kan bødefritagelse i et vist omfang fungere som incitament for den første selvanmelder i kartellet til at få ryddet op. Mærkbar forhøjelse af virksomhedsbøder Ved en lovændring i 2002 skete der en forhøjelse af bøderne for overtrædelse af konkurrenceloven. SØK har siden arbejdet på at få gennemført forhøjelsen i praksis i forhold til de forskellige typer af overtrædelser, som anmeldes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Konkret har SØK arbejdet for, at bøderne i påtalepraksis og administrativt blev tidoblet i forhold til de virksomhedsbøder, som var udmålt af domstolene før lovændringen. 9

10 Fokus på sager afledt af finanskrisen Antallet af større komplicerede sager om økonomisk kriminalitet er steget betydeligt i kølvandet på finanskrisen. SØK har især modtaget flere og større pantebrevs/ejendomssager, banksager, børssager og sager vedrørende lov om finansiel virksomhed. Behandlingen af disse sager har lagt beslag på mange ressourcer i SØK. Pantebrevssagerne I SØKs årsberetning for 2009 findes der en mere generel beskrivelse af pantebrevssagerne. SØK har i 2010 rejst tiltale i to af disse sager. Begge sager skal behandles i byretten i løbet af 2011 og I den ene sag er der rejst tiltale for skattesvig til ca. 50 mio. kr. mod en person. I den anden sag er der rejst tiltale mod i alt syv personer for hovedsagligt bedrageri i forbindelse med køb, salg og belåning af ejendomme til kunstigt opskruede priser. Hovedmændene er tiltalt for bedrageri til ca. 75 mio. kr. Derudover har SØK i 2010 efterforsket en række andre pantebrevssager. Vi forventer, at der i løbet af 2011 vil blive rejst tiltale i mindst en af disse sager. Vi forudser desuden, at der i 2011 vil blive indledt efterforskning i yderligere en-to nye sager. Banksagerne I forlængelse af den finansielle afmatning er også en række banker kommet i alvorlige økonomiske vanskeligheder. Nogle banker er gået konkurs, og andre er blevet overtaget af andre banker. De økonomiske tab, som bankerne har lidt, kan i vidt omfang henføres til tab i forbindelse med långivning til personer og selskaber involveret i ejendomsspekulation, herunder til en række af de personer, der er mistænkt, sigtet eller tiltalt i forbindelse med pantebrevssagerne. SØK undersøger i øjeblikket forholdene omkring fire banker, der alle er gået konkurs i kølvandet på finanskrisen. Undersøgelserne retter sig generelt mod at afklare, om bankernes ledelser har optrådt uansvarligt i forbindelse med bevilling af lån, navnlig lån til ejendomssektoren, og derved overtrådt reglerne i lov om finansiel virksomhed. Nogle af sagerne drejer sig også om, hvorvidt reglerne om kursmanipulation og straffeloven, herunder straffelovens bestemmelse om mandatsvig, er blevet overtrådt. Banksagerne er af stor samfundsmæssig betydning, og behandlingen af disse sager vil både i 2011 og 2012 utvivlsomt lægge beslag på meget betydelige ressourcer i SØK. 10

11 SØKs understøttelse af politikredsenes indsats mod økonomisk kriminalitet ERFA-samarbejdet SØK skal som en del af den samlede politi- og anklagemyndighed i sine aktiviteter og sin virksomhed tage højde for eksternt fastsatte mål og opgaver, som gælder for hele politiet og anklagemyndigheden. Både i Rigsadvokatens og politidirektørernes resultatlønskontrakter for 2010 er der fastsat særlige mål for behandlingen af økonomiske sager, og det er derfor naturligt, at SØK skal påtage sig en opgave i relation til at understøtte især politikredsenes indsats på dette område. Som et led heri blev det for 2010 aftalt mellem Rigsadvokaten og statsadvokaten for SØK, at det ERFA- samarbejde med politikredsene, der blev indledt i 2009 om behandlingen af større økonomiske sager, skulle fortsættes og videreudvikles i I 2009 var der særligt lagt vægt på brugen af såkaldte milepælsplaner for at sikre fremdriften i de større økonomiske sager. I 2010 er der blevet sat fokus på at gøre behandlingen af økonomiske sager i politikredsene mere ensartet. Det er blandt andet sket ved, at der er blevet udarbejdet en fælles definition af, hvad en større økonomisk sag er, og det skal medvirke til, at milepælsplaner bruges mere ensartet i SØK og politikredsene. Efter den fælles definition er der tale om en større økonomisk sag, hvis sagen er omfattet af straffelovens 286 eller 289 eller er anmeldt af kurator, eller der er en forventning om, at efterforskningen kræver grænseoverskridende indsats eller ekstern bistand, eller hvor det i øvrigt skønnes nødvendigt at gøre brug af sagsstyringsværktøjer. SØK vil også i 2011 fortsætte ERFA-samarbejdet med politikredsene og vil fortsat have fokus på metodeudvikling. Det næste, der skal undersøges, er mulighederne for at definere og sætte tid på de enkelte faser af behandlingen af større økonomiske sager. I 2010 modtog SØK 14 assistanceanmodninger fra politikredsene (14 i 2009 og 24 i 2008) inden for sagsområderne bedrageri, mandatsvig, skyldnersvig og straffelovens 289. Indsatsen mod kriminelle bander/rockere og organiseret kriminalitet Indsatsen mod organiseret kriminalitet, herunder bande- og rockerkriminalitet, har været prioriterede indsatsområder de seneste år i hele politiet og anklagemyndigheden. SØK har derfor også ved visiteringen af assistanceanmodninger fra politikredsene prioriteret disse sagsområder højt. Der ydes assistance til efterforskninger inden for de nævnte områder, hvis der også er mistanke om, at der er begået økonomiske forbrydelser, eller hvis der er sandsynlighed for, at udbytte fra anden kriminalitet kan beslaglægges. I 2010 har SØK ydet efterforskningsmæssig assistance i fire sager om bande- og rockerrelateret kriminalitet og herunder blandt andet deltaget i en task force i Jylland, som involverede flere af de jyske politikredse. Task Force Øst blev oprettet i 2009 efter drøftelse med Rigspolitichefen, politidirektørerne på Sjælland og Rigsadvokaten. Enheden skal styrke den fremadrettede efterforskning mod de personer, der direkte eller indirekte spiller hovedroller i rocker/ bandekonflikterne. SØK deltager i Task Force Øst med to medarbejdere, der især bidrager med deres viden om efterforskning af økonomisk kriminalitet. SØKs politiinspektør deltager også i Rigspolitiets nationale stab til bekæmpelse af bander og i styregruppen for Task Force Øst. Assistance til efterforskning i politikredsene SØK yder efterforskningsmæssig bistand til politikredsene til deres efterforskning af sager om mere alvorlig økonomisk kriminalitet. Bistanden kan ydes, ved at SØK helt eller delvist efterforsker sagen i den pågældende politikreds. Bistanden kan også ydes, ved at SØK giver råd og vejledning til politikredsen. 11

12 Kriminelle må af med værdierne Det var overskriften i Jyllandsposten den 14. juni 2010 året, hvor Sporingsgruppen i SØK rundede 100 mio. kr. i beslaglagte værdier siden gruppens start i Samlet set foretog Sporingsgruppen i 2010 beslaglæggelser af værdier til ca. 57 mio. kr. Formålet med Sporingsgruppen er at forhindre sigtede i at skjule deres formuer og udbyttet fra kriminalitet. Gruppen, der består af fire efterforskere og en anklager, efterforsker pengesporet i sager om kompliceret økonomisk kriminalitet og assisterer politikredsene i den finansielle efterforskning af sager om f.eks. kvindehandel, illegal arbejdskraft, rufferi, menneskesmugling, våbensmugling og narkotikakriminalitet. Beslaglæggelserne fordeler sig primært på kontanter, indeståender på bankkonti i Danmark og udlandet, diverse indbo (kunst og møbler) og friværdier i biler og faste ejendomme. Sporingsgruppen har i 2010 været involveret i 46 sager. I 29 sager var der tale om assistance til sager, der blev behandlet i politikredsene. På det internationale plan samarbejdes der med de tilsvarende enheder i de andre nordiske lande, og Sporingsgruppen indgår i det såkaldte CARIN-netværk (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network), som er et europæisk netværk for enheder svarende til Sporingsgruppen. Beslaglæggelse af kapitalandele I en af SØKs sager var der nedlagt påstand om konfiskation af et tocifret millionbeløb hos et selskab. Flere avisartikler beskrev i løbet af sommeren 2010 nogle omstruktureringer i den koncern, som selskabet var en del af. Det fremgik endvidere af artiklerne, at ejeren af holdingselskabet bag selskabet flyttede til udlandet. På baggrund af medieomtalen samt oplysningerne i årsrapporten anmodede Sporingsgruppen Retten i Svendborg om at beslaglægge kapitalandelene til sikkerhed for konfiskationskravet. Ved Retten i Svendborgs kendelse af 26. november 2010, som senere blev stadfæstet ved Østre Landsret, blev anmodningen taget til følge. Ny lovgivning På baggrund af Sporingsgruppens hidtidige arbejde vedtog Folketinget i 2010 en ændring af retsplejelovens 1002, stk. 1. Ændringen betyder en forbedring af politiets muligheder for at spore skjult udbytte m.v. med det formål at sikre en effektiv fuldbyrdelse af straffedomme, herunder også i relation til konfiskationskrav, bøder, sagsomkostninger og erstatning. Tidligere indeholdt retsplejelovens 1002, stk. 1, kun hjemmel til at foretage beslaglæggelse hos en domfældt. Med lovændringen er der indført mulighed for, at politiet nu også efter, at der er afsagt dom i en straffesag, kan få adgang til at foretage ransagning og opnå pålæg om edition med henblik på beslaglæggelse af økonomiske midler hos en domfældt til dækning af konfiskationskrav, bøder, sagsomkostninger og erstatning. Det fremgik af den seneste årsrapport fra selskabet, at selskabet ejede kapitalandele i et udenlandsk datterselskab. Kapitalandelene var i årsrapporten værdisat til et tocifret millionbeløb. Kapitalandele er den regnskabsmæssige betegnelse for andele i aktieselskaber, i anpartsselskaber samt i andre virksomheders egenkapital. 12

13 Kompetenceudvikling i højsædet Som følge af SØKs status som højt specialiseret afdeling skal der bruges forholdsvis mange ressourcer på udvikling af medarbejdernes kompetencer. I overensstemmelse med SØKs kompetenceudviklingsstrategi arbejder vi langsigtet med planlægning af SØKs samlede indsats med udgangspunkt i SØKs aktuelle behov dvs. forøgelse og supplering af medarbejdernes kompetencer, så de udvikler ny viden og færdigheder i forhold til løsning af opgaver både på kortere og længere sigt. Polititjenestemændene har individuelle stillingsbeskrivelser og udviklingsplaner. Juristerne og kontormedarbejderne følger Rigsadvokatens kompetenceudviklingskoncept og har alle individuelle udviklingsplaner. En stor del af efterforskerne i SØK samt en del af juristerne har gennemgået politiets videreuddannelse inden for bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Herudover har en stor del af polititjenestemændene i SØK gennemgået eksterne kurser i erhvervsøkonomi. Endelig har både polititjenestemændene og juristerne i SØK deltaget i en lang række specialkurser om erhvervsøkonomiske forhold i både ind- og udland. Vi ansætter økonomer 2010 blev året, hvor SØK traf beslutning om at ansætte medarbejdere til sagsbehandlingen med anden faglig baggrund end den traditionelle som jurist eller polititjenestemand. Beslutningen var et led i bestræbelserne på yderligere at styrke kampen mod økonomisk kriminalitet. Forud gik et arbejde med at fastlægge, hvilken faglig profil der kunne medvirke hertil, og hvilke opgaver de pågældende særligt skulle varetage. Der blev også indhentet erfaringer fra Norge, hvor SØKs søsterorganisation ØKOKRIM i mange år har haft økonomer ansat, som arbejder tæt sammen med de norske anklagere og politiuddannede efterforskere. Som en udmøntning af kompetenceudviklingspolitikken i SØK er der udarbejdet katalog over faglige uddannelser for personalet i SØK. Disse uddannelser omfatter ud over de nævnte kurser fagrelateret engelsk, anvendelse af it i efterforskningen, projektorienteret efterforskningsmetodik, anvendelse af analyse- og dokumenthåndteringsværktøjer og en række mere praktiske politifaglige emner. Den 1. februar 2011 tiltrådte to medarbejdere i SØK med cand. merc.aud.-uddannelse og solid erfaring fra privat revisionsvirksomhed. De to nye medarbejdere skal blandt andet bistå ved planlægning af efterforskningsskridt, indsamling af beviser og ved afhøringer samt foretage analyser af regnskaber. Økonomerne i SØK skal ikke erstatte brugen af eksterne revisorer i de tilfælde, hvor der skal fremlægges revisionserklæringer i retten. Her vil der fortsat blive indhentet revisionserklæringer fra uvildige eksterne revisionsfirmaer. 13

14 Udvikling af vidensdatabaser i SØK SØKs uddannelses- og undervisningsvirksomhed I 2010 har der været arbejdet med etablering af to interne vidensdatabaser i SØK. Det ene projekt Vidensdatabase for domsreferater har som sit primære formål at gøre interne referater af domme og visdom inden for statsadvokaturens specialområder elektronisk søgbare. Som udgangspunkt vil der ikke komme til at ligge hele domme og artikler i databasen. Databasen skal alene bruges som opslagsværk med referater. Det andet projekt Den Internationale VidensBase (IVB) har som sit primære formål at gøre oversatte lovbestemmelser samt internationale spørgeskemaer elektronisk søgbare. Denne vidensdatabase vil også indeholde eksempler fra SØKs straffesager vedrørende international retshjælp. Data vil være opdelt i forhold til lande samt i indgreb, f.eks. beslaglæggelse, edition, forkyndelse, politiafhøring og ransagning. Databasen vil indeholde eksempler på papirgangen i de enkelte indgreb, som kan tjene til inspiration og vejledning i forbindelse med kommende straffesager i det internationale miljø. SØK har gennem årene med stadig stigende intensivitet været en aktiv spiller inden for uddannelses- og undervisningsvirksomhed både nationalt og internationalt. ØKO I og II-kurserne Den generelle uddannelse i Danmark inden for området økonomisk kriminalitet afvikles i politiskolens regi, men SØK varetager den faglige afvikling af kurserne, der p.t. består af to ugekurser benævnt niveau I og II. Disse kurser bygger på den tværfaglige tanke med udgangspunkt i Efterforskningsmodel Kursisterne kommer fra dansk politi og anklagemyndighed, men i alt otte medarbejdere fra SKAT har også deltaget. Hvidvask og finansiering af terrorisme Områderne hvidvask af udbytte fra strafbare forhold og finansiering af terrorisme er sædvanligvis rammen for en ganske omfattende informations- og undervisningsaktivitet i SØK og Hvidvasksekretariatet. I år er der f.eks. afviklet undervisning for SKATs jyske indsatsafdelinger om hvidvask af udbytte fra strafbare handlinger. Skatteområdet SKAT har tidligere i stor udstrækning gjort brug af eksterne lærerkræfter fra SØK i forbindelse med uddannelse af medarbejdere inden for området ØKO-KRIM. I året, der er gået, har SØK medvirket i et undervisningsforløb hos SKAT om skattepligt. Konkurrenceområdet Der afholdes hvert år en konference om konkurrenceret med deltagelse af et bredt udsnit af private virksomheder, advokater og offentlige myndigheder. Konferencen i 2010 kørte i to spor, hvor det ene vedrørte fusioner og det andet karteller. En medarbejder fra SØK deltog i konferencen og holdt oplæg om bødeniveau i konkurrencesager og forholdet mellem administrativ og strafferetlig behandling af konkurrencestraffesager. EU-regi På EU-plan har SØK bidraget med lærerkræfter til FISCALIS (samarbejde mellem skattemyndigheder om bekæmpelse af skattesvindel) og CEPOL (College of European Police) inden for området international retshjælp, ligesom SØK i øvrigt har bidraget med oplæg i forskellige EU-sammenhænge inden for blandt andet områderne international retshjælp og momskarruseller. 14

15 Medarbejderseminar fører til fremtidsdrømme fører til Sommeren 2010 blev der afholdt et medarbejderseminar for det samlede personale i SØK. Der blev blandt andet gennemført en række workshops om emner, det var særligt vigtigt for medarbejderne at diskutere. Nøgleordene for diskussionerne var effektivitet, kvalitet og legalitet, alt sat i forhold til de værdier, spilleregler og samarbejdsrelationer, der er kendetegnende for SØK. Resultaterne af de forskellige workshops har blandt andet ført til organisationsændringer, nedsættelse af en it-styregruppe og anbefalinger til den arbejdsgruppe, der har arbejdet med en revision af Efterforskningsmodel Vi fik også tid til at drømme om, hvordan vi ønskede SØK anno 2013, hvis alt var muligt... Her er et par eksempler: Møder ind ved 8-tiden. Tager en kop kaffe med kollegaerne i kantinen vi er vel omkring 150 kollegaer, der starter dagen på denne måde. Summer lidt med de andre i ledergruppen. Alle tre juridiske souschefer og inspektøren er der. Vi diskuterer dagens to vigtigste begivenheder: den sidste af de 15 pantebrevssager, der har kørt i landsretten, og IPR-gruppens aktion mod kartellet, der distribuerer forfalsket medicin. Vi aftaler at mødes igen kl. 12 for at følge op i forhold til pressehenvendelser. Vi mødes i kantinen fedt, man ikke skal have madpakke med mere. Kl. 14 mødes jeg med juristernes og politiets tillidsmænd for at aftale, hvordan puljen på de 12 mio. kr. skal bruges til tillæg. Jeg sidder her og lader tankerne gå tilbage til den dag, vi besluttede at foretage en ændring i opgaverne og arbejde mere projektorienteret. Det var en rigtig idé, alle har i dag mulighed for at byde ind med ideer, blive hørt og være en social og aktiv medarbejder i opklaringen og tilrettelæggelsen. Nu opnår vi en motivation hos alle og en respekt for alles arbejdsområder og opgaver, som er problemløsende og har givet et bedre kendskab til hinandens ressourcer. Når vi starter et nyt projekt, lægges vægt på såvel de faglige og væsentligt de sociale ressourcer, som de relevante medarbejdere i gruppen byder ind med, og det har gjort forskellen. Der arbejdes mere målrettet, og resultaterne taler for sig selv. Og vi har fået en god og velfungerende arbejdsplads med rum og plads til alle, og mange ønsker at være en del af det team, vi har skabt ved omlægningen. I dag har jeg igen cyklet på arbejde. Sporingsgruppen består nu af 15 mand. Vi er landets specialister inden for sporing af udbytte. Gruppen er en succes, og alle kan deres kram. Der er et kanonsamarbejde internt i gruppen og udadtil til resten af SØK samt resten af landet. Stein Baggers millioner er for længst fundet. Kantinen serverer lasagne i dag. Efter frokost skal der ransages vi går efter alle værdier, og vi behøver heldigvis ikke længere bekymre os om opbevaring det har vi jo folk til i kraft af vores AMO. Udlandet bruger nu den danske model for sporing som en slags forbillede. SØK har også lejet stueetagen og 1. sal på Bryggervangen, da vi har fået tilført ekstra ressourcer. 15

16 Internationale aktiviteter i 2010 SØK bliver i meget vidt omfang inddraget i internationalt arbejde. Nedenfor omtales kort de faste internationale samarbejdsfora, som SØK er repræsenteret i, og de internationale missioner og opgaver, som SØKs personale har deltaget i i IPR-håndhævelse SØK deltager aktivt i det internationale samarbejde på området for IPR-håndhævelse. Der arrangeres hver måned en større konference om den politiske udvikling på IPR-håndhævelsesområdet. Konferencen kaldes Global World Congress Combating Counterfeiting and Piracy (www.ccapcongress.net). Den femte konference blev afholdt i Mexico i december Værter var den mexicanske patent- og varemærkestyrelse i samarbejde med Interpol. SØK deltager også aktivt i den årlige mere operationelle Interpolkonference om IPR-håndhævelse. Senest har SØK deltaget i konferencen afholdt i SAR Hongkong i oktober Herudover deltager SØK i EUROPOLs working group om IPR-håndhævelse. CARIN-netværket Siden sommeren 2007 har SØKs Sporingsgruppe været medlem af det såkaldte CARIN-samarbejde (se ovenfor) og deltager fast i netværkets aktiviteter. olaf EU-kommissionens kontor for bekæmpelse af svig Medarbejdere fra SØK deltager på Danmarks vegne i OLAFs årlige konference om svig og korruption i EU-sammenhæng sammen med repræsentanter fra de retshåndhævende myndigheder i de øvrige medlemslande. Det Europæiske Retlige Netværk SØK er udpeget som et af fire danske kontaktpunkter i Det Europæiske Retlige Netværk. Netværket har til formål at lette kontakten mellem EU-landene i forbindelse med retshjælp, altså et supplement til EUROJUST. Korruptionsbekæmpelse SØK deltager i det internationale samarbejde om korruptionsbekæmpelse, der finder sted inden for OECD, GRECO og FN. SØK deltager lejlighedsvis i møder i Working Group on Bribery (OECD) og har i 2010 deltaget i tredje runde i OECD-evalueringen af Island. SØK virker nu som delegationsleder under de fire-fem årlige møder i GRECO (sammenslutning af stater mod korruption inden for Europarådet). SØK har endvidere stillet evalueringsbistand til rådighed for gruppen. Endelig har SØK deltaget i Implementation Review Group i FN vedrørende implementeringen af FN s konvention om korruption. SØK stiller samtidig eksperter til rådighed for evalueringsprocessen. Samarbejdsfora på området for hvidvask og finansiering af terrorisme Ud over samarbejdet vedrørende konkrete sager deltager Hvidvasksekretariatet i de faste møder i de internationale samarbejdsfora Europol, Interpol og EU s FIU-platform (Financial Intelligence Units) der beskæftiger sig med hvidvask og finansiering af terrorisme, og i andre møder vedrørende særlige emner inden for disse områder. Hvidvasksekretariatet deltager endvidere i arbejdet i Egmontgruppen, der er et samarbejdsforum for nu 120 FIUs. Egmontgruppen er både et netværk for det konkrete sagssamarbejde mellem netværkets FIUs og et forum, der blandt andet udarbejder standarder for, hvad der bør kræves ved informationsudveksling for at sikre kvalitet og beskyttelse af udvekslede oplysninger. På det generelle plan deltager repræsentanter for Hvidvasksekretariatet i arbejdet i FATF (Financial Action Task Force), der er det væsentligste normsættende internationale forum på området for hvidvask og finansiering af terrorisme. FATF har 34 medlemmer samt en række søsterorganisationer, og den samlede medlemskreds dækker efterhånden det meste af verden. 16

17 Bistand til tredjelande til bekæmpelse af terrorfinansiering og hvidvask SØK har under EU s såkaldte Stabiliseringsinstrument sammen med Europa-Kommissionen og i et vist omfang EU s antiterrorkoordinator deltaget i nogle missioner til Sydøstasien. Formålet var at afdække områder med mangelfuld lovgivning og praksis inden for terrorfinansiering og hvidvask og stille forslag til, hvordan disse mangler kan udbedres. SØK har også, sammen med Udenrigsministeriet, deltaget i en mission til Etiopien. Formålet var blandt andet via de etiopiske myndigheder at få viden om somaliske pengeoverførsler fra vesten til Somalia, herunder relationen til terrorbevægelsen Al-Shabaab. Det var ligeledes et formål at rådgive omkring etableringen af en Financial Intelligence Unit i Etiopien. Nordisk seminar om børsstrafferet I 2010 var SØK vært for et børsseminar vedrørende forskellige aspekter af børskriminalitet med deltagelse af de retshåndhævende myndigheder fra de nordiske lande. Der blev blandt andet udvekslet erfaringer om behandling af sager om kursmanipulation og insiderhandel og drøftet muligheder for udveksling af oplysninger. Politimæssigt samarbejde og humanitære politimissioner I flerårsaftalen og udmøntningsplanen for politi- og anklagemyndighed er det bestemt, at dansk politi skal deltage i internationale humanitære politimissioner. SØK har i 2010 deltaget med følgende inden for dette område: En politiinspektør har siden oktober 2010 været udsendt gennem EUROPOL Cops, hvor han har forrettet tjeneste på Vestbredden. En vicepolitikommissær har siden marts 2010 gjort tjeneste for EULEX Mission Kosovo. 17

18 SØKs deltagelse i udvalgsarbejde SØK har i 2010 været repræsenteret i følgende udvalg: Fagudvalget om økonomisk kriminalitet Fagudvalget om straffeproces Fagudvalget om internationale sager De her nævnte landsdækkende fagudvalg i anklagemyndighedens regi er forankret hos Rigsadvokaten med ansvar for blandt andet indsamling, bearbejdning og formidling af faglig information. Konkursrådet under Justitsministeriet Udvalg om ændring af konkurrenceloven under Økonomi- og Erhvervsministeriet Insiderudvalget under Økonomi- og Erhvervsministeriet Kompetenceudvalget under Rigsadvokaten 18

19 SØKs resultater i 2010 vedrørende straffesagsarbejdet Referater af samtlige konkrete straffesager findes i bilag 1. Statistik 2010 Efterforskningsskridt Sigtelser 82 (66 i 2009) Ransagninger 80 (44 i 2009) Antal lokationer (virksomhed, bopæl) Edition 23 (37 i 2009) Antal kendelser Beslaglæggelser 8 (5 i 2009) Antal juridiske enheder, mod hvem indgreb er foretaget Antal sager med iværksat efterforskning Iværksat efterforskning 119 (96 i 2009) Skattesager 4 (12 i 2009) Børskriminalitet 47 (36 i 2009) Selskabslove 2 (1 i 2009) Konkurrenceområdet 19 (7 i 2009) EU-svig 4 (2 i 2009) Øvrige straffesager 43 (37 i 2009) Antal domfældelser m.v. Domme Tiltalte Dømt Frifundet Bødeforelæg Antal juridiske enheder tiltalt i året. Antal domme afsagt i året med resultat af dømte og frifundne. Antal udsendte bødeforelæg i året. Andre afgørelser Sluttede sager 721 og Konfiskation kontant i alt kr. 19

20 SØKs mål for 2011 SØK skal også i 2011 som en del af den samlede politi- og anklagemyndighed indrette sine aktiviteter og virksomhed efter en række eksternt fastsatte mål samt mål fastsat i forhold til SØKs interne opgaver. Herudover skal SØK løbende sikre en hensigtsmæssig personaleudvikling i henhold til den gældende personalepolitik, således at opgavevaretagelsen løbende understøttes, og således at vi sikrer os, at SØK kan tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere. Vi forudser, at også 2011 vil blive domineret af sager som følge af den samfundsmæssige økonomiske afmatning, særligt sager vedrørende konkursramte banker, ejendomsselskaber og pantebrevsselskaber. Der er tale om samfundsmæssigt vigtige sager, som skal prioriteres højt i SØK. Rigsadvokaten har ultimo 2010 lanceret et omfattende kvalitetsprogram, der vil versere i flere år. Ud over Rigsadvokatens aktiviteter skal SØK nødvendigvis også selv have meget stor fokus på kvalitet både i efterforskningen og i den juridiske behandling af sagerne. På denne baggrund vil SØK i 2011 have følgende særligt prioriterede områder: Driftsområder: Arbejdet med SØKs specialområder (børsområdet, konkurrenceområdet m.m.) skal fortsættes og styrkes, herunder skal samarbejdet med andre myndigheder og samarbejdspartnere på disse områder styrkes. Der skal være særlig fokus på sager foranlediget af den samfundsmæssige finansielle afmatning, herunder sager om pantebrevsmarkedet og ejendomsmarkedet samt banksager. Politikredsenes indsats mod bekæmpelse af økonomisk kriminalitet skal fortsat understøttes, herunder gennem ERFAarbejdet. Indsatsen mod rocker/bandekriminalitet skal fortsætte. Arbejdet omkring opsporing, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare forhold skal fortsættes og styrkes. Udviklingsområder: Der skal være fortsat fokus på strategisk kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, herunder skal arbejdet med kvalitet i sagsbehandlingen, effektive sagsgange og implementering af nye arbejdsmetoder i særlig grad styrkes. Arbejdet med rekruttering af velkvalificeret personale skal styrkes. Arbejdet med optimal udnyttelse af eksisterende og udvikling af kommende tekniske hjælpemidler skal styrkes. Der skal ske en styrkelse af opsamling og formidling af ny viden. Der skal forberedes en integration af SØK og SAIS. 20

SØK årsberetning 2011

SØK årsberetning 2011 SØK årsberetning 2011 Indhold 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 16 17 18 20 21 22 23 Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2011 Bekæmpelse af international korruption Svindel med

Læs mere

SØK årsberetning 2009

SØK årsberetning 2009 SØK årsberetning 2009 Indhold 3 4 5 6 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 27 Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2009 Personalepolitik i SØK Den projektorienterede arbejdsform

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

SØIK. Årsberetning 2012

SØIK. Årsberetning 2012 SØIK Årsberetning 2012 1 Indhold 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 Forord SØKs virksomhedsområde i 2012 SØIKs organisation og personale pr. 1. januar 2013 SØKs økonomi 2012 Oprydningen efter finanskrisen

Læs mere

DEL 1: ÅRSRAPPORT... 3 2. SØKS OPGAVER... 4 7. LEGALITETS- OG KVALITETSSIKRING... 23 10. ØVRIGT INTERNATIONALT ARBEJDE... 26

DEL 1: ÅRSRAPPORT... 3 2. SØKS OPGAVER... 4 7. LEGALITETS- OG KVALITETSSIKRING... 23 10. ØVRIGT INTERNATIONALT ARBEJDE... 26 DEL 1: ÅRSRAPPORT... 3 1. INDLEDNING... 3 2. SØKS OPGAVER... 4 3. ORGANISATION OG PERSONALE... 4 PERSONALEPOLITIK... 7 4. ÅRETS RESULTATKRAV, STRATEGI OG MÅLSÆTNINGER... 8 EKSTERNE KRAV OG OPFØLGNING...

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto Konkrete sager Hvidvasksekretariatet afgiver hvert år mange efterretningsrapporter til politikredsene på baggrund af de underretninger, der er modtaget fra de underretningspligtige efter hvidvaskloven.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL

HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL Underretninger og transaktioner Som i de foregående år er antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner også steget i 2013. Hvidvasksekretariatet har

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed

Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed årsberetning 2011 Indhold Forord 3 Virksomhedsområdet for afdelingen for finansiel efterretning og efterforskning

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Handel med kopiprodukter er en trussel mod dansk erhvervsliv. - og det bør afspejles i retssystemet

PRESSEMEDDELELSE. Handel med kopiprodukter er en trussel mod dansk erhvervsliv. - og det bør afspejles i retssystemet København, den 9. april 2013 PRESSEMEDDELELSE Handel med kopiprodukter er en trussel mod dansk erhvervsliv - og det bør afspejles i retssystemet Dansk politi skal styrke indsatsen mod kriminalitet med

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2008

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2008 STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2008 2 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, den 15. januar 2009 FORORD Hvidvasksekretariatet har også for

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009. Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker...

NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009. Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker... NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009 IMMATERIALRET Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker... 4 Styrkelse af indsats mod piratkopiering Af

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen

Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed Indhold FORORD 3 VIRKSOMHEDSOMRÅDET FOR AFDELINGEN FOR FINANSIEL EFTERRETNING OG EFTERFORSKNING

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister R I G S A DV O K A TE N 1 9. s ep t e mb e r 2014 Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister Formål og målgruppe Karrierepolitikken er udformet med baggrund i Justitsministeriets fælles personalepolitik

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2008

Resumé over disciplinærsager 2008 Resumé over disciplinærsager 2008 Disciplinærsagsresumé 2008 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKETHED... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 STYRKET RETSSIKKERHED FOR BORGERNE I SAGER MOD STATEN 4 MYNDIGHEDER MÅ IKKE TILBAGEHOLDE OPLYSNINGER,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt.

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt. Vekselkontoret 2. juli 2015 Sag 2015-3047 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. februar 2015, et kontrolbesøg hos ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003. Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003. Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003 Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2007

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2007 STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2007 2 FORORD Hvidvasksekretariatet har også for 2007 udarbejdet en offentlig tilgængelig årsberetning. Ligesom tidligere

Læs mere

HVIDVASKSEKRETARIATET & SPORINGSGRUPPEN. Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed

HVIDVASKSEKRETARIATET & SPORINGSGRUPPEN. Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed HVIDVASKSEKRETARIATET & SPORINGSGRUPPEN Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed ÅRSBERETNING 2010 Indhold VIRKSOMHEDSOMRÅDET FOR AFDELINGEN FOR FINANSIEL EFTERRETNING OG EFTERFORSKNING

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, den 27. januar 2010 2 FORORD Arbejdet i Hvidvasksekretariatet

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009 10. marts 2009. Nr. 183. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af anklagemyndighedens arkivalier I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 Sag 156/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den 26.

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

Hvidvasksekretariatet

Hvidvasksekretariatet Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Hvidvasksekretariatet Årsberetning 2004 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Hvidvasksekretariatet Årsberetning 2004 Forord Hvidvasksekretariatet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

EUROPÆISK ARRESTORDRE 1

EUROPÆISK ARRESTORDRE 1 EUROPÆISK ARRESTORDRE 1 Denne arrestordre er udstedt af en kompetent judiciel myndighed. Der anmodes om, at nedenstående person anholdes og overgives med henblik på strafforfølgning eller fuldbyrdelse

Læs mere

Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU:

Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 289 Offentligt Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU: Mit navn er Tom Lisborg. Jeg er adm. direktør for Divine Business Solutions ApS (Divine). Jeg vil

Læs mere

Kontrolundersøgelser i Danmark

Kontrolundersøgelser i Danmark 12. december 2013 Kontorchef Peter Langkjær Kontrolundersøgelser i Danmark Dansk Forening for Konkurrenceret NÅR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN KOMMER PÅ BESØG 1 Anslag Agenda 1. Efterforskning før

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018. Sanktionspåstande mv. i narkotikasager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018 Sanktionspåstande mv. i narkotikasager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer for sanktionspåstande

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. november 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sofie Skou Sandager Sagsnr.: 2014-3051/01-0026

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2009

Resumé over disciplinærsager 2009 Resumé over disciplinærsager 2009 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...4 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE...4

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

5 Mål og strategi 2010-1

5 Mål og strategi 2010-1 Mål og strategi 010-15 010-15 En stærk anklagemyndighed Anklagemyndigheden er sammen med politiet et af det danske samfunds vigtigste redskaber til at bekæmpe kriminalitet. Samtidig er vi i kraft af vores

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere