Regeringens resultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regeringens resultater"

Transkript

1 Regeringens resultater Oktober 2005 Maj 2006 Maj 2006 Regeringen

2 Regeringens resultater Oktober 2005 Maj 2006 Regeringen Redaktionens afslutning 24. maj 2006

3 Forord Folketingsåret er ved at nå sin afslutning. I det forløbne år er der vedtaget en lang række store og vigtige lovforslag i Folketinget, bl.a. i forbindelse med antiterrorpakken, på folkeskoleområdet og integrationsområdet, ligesom der er vedtaget en reform af politi og domstole samt en udligningsreform. Året har også være præget af regeringens udspil til omfattende reformer af velfærdssamfundet. Regeringen har således fremlagt forslag til velfærdsreformer Fremtidens velstand og velfærd, herunder forslag til en styrket efteruddannelsesindsat samt globaliseringsstrategien Fremgang, Fornyelse og Tryghed. Denne redegørelse indeholder en oversigt over de væsentligste lovgivningsmæssige, administrative og andre initiativer, som er gennemført i folketingsåret.

4 Indholdsfortegnelse Side BESKÆFTIGELSESMINISTEREN... 5 FINANSMINISTEREN... 7 FORSVARSMINISTEREN... 9 INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTEREN JUSTITSMINISTEREN KIRKEMINISTEREN KULTURMINISTEREN MILJØMINISTEREN MINISTEREN FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER MINISTEREN FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTEREN FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI MINISTEREN FOR LIGESTILLING MINISTEREN FOR NORDISK SAMARBEJDE MINISTEREN FOR VIDENSKAB, TEKNOLOGI OG UDVIKLING SKATTEMINISTEREN SOCIALMINISTEREN STATSMINISTEREN TRANSPORT- OG ENERGIMINISTEREN UDVIKLINGSMINISTEREN UDENRIGSMINISTEREN UNDERVISNINGSMINISTEREN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN... 42

5

6 Beskæftigelsesministeren Frit valg af arbejdsløshedskasse Med vedtagelsen i december 2005 af regeringens lovforslag om frit valg af a-kasse har personer uden erhvervsarbejde fået ret til at flytte fra én a-kasse til en anden. Samtidig er det sikret, at a-kasserne informerer alle medlemmer om det frie valg og om muligheden for at sammenligne a-kassens administrationsbidrag med andre a-kassers. Ændring af ligebehandlingsloven Regeringens forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v. er vedtaget i december Loven har medført indførelser af definitioner af forskelsbehandling, chikane og seksuel chikane og ophævelse af loftet for størrelsen af godtgørelse for brud på loven. Digital indberetning af sygedagpenge Regeringens forslag om ændring af sygedagpengeloven, som gav ministeren hjemmel til at fastsætte regler om digital kommunikation, er vedtaget i februar Ultimo marts 2006 blev det muligt for alle arbejdsgivere at anmelde sygefravær samt anmode om refusion af syge- og barseldagpenge via den landsdækkende digitale løsning på erhvervsportalen virk.dk. En ny chance til alle Regeringens lovforslag, der gennemfører forslagene i integrationsaftalen på Beskæftigelsesministeriets område, er vedtaget i marts Med loven styrkes integrationsindsatsen og den bidrager til, at ledige - gennem en helhedsorienteret, målrettet og aktiv indsats - kommer i arbejde og ud af offentlig forsørgelse. Arbejdsmiljø - begrænsning af arbejdsgiveres strafansvar Regeringens lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven er vedtaget i marts Herefter kan en arbejdsgiver, der har gjort en tilfredsstillende indsats for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø, ikke straffes, hvis de ansatte alligevel overtræder reglerne og ser stort på sikkerheden. Særlige regler for unge i relation til forskelsbehandlingsloven Regeringens forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. er vedtaget i marts 2006 og medfører, at unge under 18 år undtages fra forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder i relation til ansættelse, aflønning og afskedigelse på områder, hvor overenskomsterne giver adgang til at aflønne unge under 18 år med en lavere lønsats. Forbud mod eksklusivaftaler Regeringens forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold er vedtaget i april Der kan herefter ikke længere stilles krav om medlemskab af en bestemt forening for at kunne bestride et arbejde. Kønsopdelt ligelønsstatistik Regeringen fremsatte i december 2006 forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder. Forslaget forventes vedtaget i juni Lovforslaget indeholder regler om pligt til at udarbejde kønsopdelt lønstatistik eller redegørelser om lige løn. 5

7 Justering af fleksjobordningen Regeringen har i april 2006 fremsat forslag, der udmønter aftalen med Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justering af fleksjobordningen. Forslaget indeholder initiativer, der skal sikre, at visitationen i kommunerne bliver bedre, at ledigheden for visiterede til fleksjob nedbringes og det offentlige tilskud til fleksjob tilpasses. Derudover er det aftalt, at administrationen af fleksydelsesordningen lægges ud i kommunerne. Forslaget forventes vedtages i juni Revision af østaftalen Regeringen har i april 2006 fremsat lovforslag, der udmønter aftalen af 5. april med Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justering af østaftalen. Med aftalen lempes den danske overgangsordning, så det bliver lettere for danske virksomheder at ansætte østeuropæisk arbejdskraft bl.a. ved at overenskomstdækkede virksomheder kan få forhåndsgodkendelse til at ansætte arbejdstagere fra de østeuropæiske EU-lande. Forslaget forventes vedtaget i juni Redegørelse om fremtidens arbejdsmiljø Regeringen fremsendte i januar 2006 Redegørelse om fremtidens arbejdsmiljø 2010 ny prioritering af arbejdsmiljøindsatsen til Folketinget. Følgende fire arbejdsmiljøproblemer med tilhørende reduktionsmål skal være særlig i fokus frem til og med 2010: Arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø, støj samt muskel- og skeletbesvær. Et mere enkelt og retfærdigt arbejdsskadesystem Regeringen har i overensstemmelse med regeringsgrundlaget nedsat to arbejdsskadeudvalg, som skal overveje mulighederne for et mere enkelt og retfærdigt arbejdsskadesystem og mulighederne for bedre samspil mellem erstatning og sociale ydelser. Seniorkampagne Regeringen gennemførte i perioden december 2005 til februar 2006 seniorkampagnen Et par år ekstra gør en forskel. Kampagnen var rettet mod såvel seniorer som virksomheder, og den havde til formål at skabe opmærksomhed om fordele ved og muligheder for at blive længere på arbejdsmarkedet. Endvidere indgik kendskab til lovgivningen mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet i kampagnen. Massiv hjælp til sindslidende og andre udsatte grupper Regeringen vil de næste fem år bruge i alt 320 mio. kr. til at hjælpe sindslidende og andre udsatte grupper tættere på arbejdsmarkedet. Pengene går til 14 målrettede initiativer, som handler om at skræddersy indsatsen til den enkelte, uanset hvilket problem, der kæmpes med. 6

8 Finansministeren Finansloven for 2006 Regeringen indgik i efteråret delaftaler med skiftende flertal i forbindelse med finansloven for Finansloven indeholder markante forbedringer på en række områder, herunder forbedringer af førtidspensionen, en fortsat styrkelse af sundhedsområdet, forbedringer på uddannelsesområdet, bedre forhold for ældre og udsatte grupper, bedre forhold for børnefamilierne, bedre miljø, styrket indsats for dyrevelfærd og styrket forskning og innovation. Finansloven ligger i lighed med de foregående finanslove inden for rammerne af en holdbar finanspolitik baseret på fortsat skattestop, fortsatte offentlige overskud samt begrænset realvækst i det offentlige forbrug. Økonomiaftaler med kommuner og amter for 2006 Regeringen indgik i juni 2005 aftaler med kommuner og amter om økonomien for Aftalerne om den kommunale økonomi for 2006 indebærer et realt udgiftsløft i forhold til aftalen for 2005 på i alt knapt 2 mia. kr. Væksten er bl.a. målrettet sundhedsområdet. Aftalen med KL fastlagde herudover bl.a. overordnede principper for fremtidens aftalesystem. Kommunalreformen aftaler om amternes deling Staten, kommunerne og amterne indgik i april aftaler om den fremtidige fordeling af amternes personale, aktiver og passiver. Dermed blev der ikke brug for de særlige delingsråd, der skulle have afgjort eventuelle uoverensstemmelser. Der er knap amtslige medarbejdere, som med delingsaftalerne får ny arbejdsgiver og nyt arbejdssted. Den hurtige indgåelse af delingsaftalerne har betydet, at de amtslige medarbejdere kan få endelig besked om, hvor de skal arbejde i fremtiden. Indførelse af omkostningsregnskaber og -bevillinger i staten For at skabe grundlag for en bedre og mere langsigtet økonomistyring i staten er alle statsinstitutioner overgået til at føre regnskab efter omkostningsprincipper fra og med På regeringens forslag til finanslov for 2007 overgår alle statsinstitutioner desuden til omkostningsbevillinger. Reformen synliggør de reelle omkostninger ved at producere de fastsatte opgaver og giver dermed både politikere og den administrative ledelse et bedre grundlag for at prioritere ressourceanvendelsen. Etableringen af DONG Energy Staten indgik i april 2006 aftale med ni tidligere aktionærer i Elsam og Energi E2 om deres optagelse i ejerkredsen for DONG. Dermed er der skabt et stærkt, danskbaseret energiselskab, der har fået navnet DONG Energy. Samtidig er privatiseringen af DONG påbegyndt, og statens ejerandel er reduceret til 73 pct. Ifølge aftalen sigtes der mod en notering af DONG Energy på Københavns Fondsbørs i I den forbindelse vil statens ejerandel blive reduceret yderligere. Lov om offentlige betalinger Regeringens lovforslag om offentlige betalinger blev vedtaget i december Lov om offentlige betalinger omhandler bl.a. NemKonto, som gik i drift 7. november Nemkonto-systemet indebærer, at alle udbetalinger fra det offentlige til borgere og virksomheder, f.eks. pension, SU, børnepenge eller overskydende skat kan ske via én konto, og ikke som hidtil til forskellige konti, via check eller kontant. Tilslutningen af udbetalingssystemer er siden starten forløbet planmæssigt, og der er ved udgangen af marts 2006 registreret i alt 4,8 mio. NemKonti hos borgere og virksomheder. Systemet har håndteret 18,7 mio. betalinger siden idriftsættelsen. 7

9 Trepartsudvalget om livslang opkvalificering og uddannelse for alle Trepartsudvalget om livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet afleverede sin rapport i starten af februar Udvalget peger på en række udfordringer for fremtidens voksen- og efteruddannelsesindsats og skitserer muligheder for at styrke indsatsen i et samspil mellem arbejdsgivere, lønmodtagere og det offentlige. På baggrund af udvalgets anbefalinger afholdt regeringen og arbejdsmarkedets parter i marts 2006 trepartsdrøftelser om voksen- og efteruddannelsesindsatsen, hvor der blev opnået enighed om et slutdokument. Regeringens udspil til en styrket voksen- og efteruddannelsesindsats tager afsæt heri. Indgåelse af aftale om EU's finansielle perspektiver for Regeringen har arbejdet aktivt for bl.a. en styrkelse af forskning og udvikling i forbindelse med fastlæggelsen af de overordnede rammer for EU's budget for perioden På Det Europæiske Råds møde i december 2005 blev der indgået en aftale, der sikrer en god ramme for den samlede budgetplanlægning i det udvidede EU med 25 og snart 27 medlemmer, og som indebærer en stigning i udgifterne til forskning og udvikling på 75 pct. over de næste syv år. En endelig aftale om budgetrammerne er efterfølgende blevet indgået mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Velfærdsudspil Regeringen fremlagde i april 2006 sit udspil til en reform af det danske velfærdssystem. Reformen skal ruste det danske samfund stærkere til at møde udfordringerne fra globaliseringen. Den skal skabe bedre betingelser for vækst, velstand og velfærd i fremtiden. Udspillet er baseret på fem pejlemærker: 1) Holdbar finansiering af fremtidens velfærd. Reformerne sikrer balance i samfundets økonomi, både på kort og langt sigt. 2) Reformerne forventes at øge beskæftigelsen med i 2025 stigende til over i ) Øgede investeringer i Danmarks fremtid. Gennem de foreslåede reformer bliver der gradvist skaffet 13 mia. kr. ekstra årligt til bl.a. forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri. 4) En stærk sammenhængskraft i det danske samfund. Der skal bl.a. være ungdomsuddannelse til alle, bedre tilbud om voksen- og efteruddannelse til dem med de korteste uddannelser samt en styrket indsats for at få indvandrere i arbejde. 5) Forandring skal gå hånd i hånd med tryghed. Når det gælder tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, er det vigtigt, at alle får ordentlig tid til at indrette sig på de nye regler. Derfor træder denne del af reformen først i kraft i 2017, og forhøjelsen af efterløns- og pensionsalderen gennemføres gradvist frem til

10 Forsvarsministeren Implementering af forsvarsforliget Som opfølgning på forsvarsforliget bakkede et bredt flertal i Folketinget i december 2005 op om ændringer af værnepligtsloven samt lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde. Herved blev der skabt grundlag for indførelsen af Forsvarets Dag, med henblik på at styrke rekrutteringen til forsvaret. Endvidere vedtog Folketinget i maj 2006 forslag til lov om ændring af lov om forsvarets personel, som endeligt nedlægger mobiliseringsforsvaret. En væsentlig del af lovforslaget er endvidere at målrette værnepligten mod totalforsvaret, og sikre at forsvarsministeren kan aktivere den nye totalforsvarsstyrke på ca personer i tilfælde af krig, andre ekstraordinære forhold og i katastrofetilfælde. Endelig vedtog Folketinget i marts 2006 lov om ændring af lov om hjemmeværnet. Loven indebærer primært ændringer af hjemmeværnets opgaver, hjemmeværnets fokus på totalforsvaret, udpegelse af medlemmer til distriktsudvalg mv. samt uddannelse og opbevaring af ammunition. Risikobaseret dimensionering af de kommunale beredskaber Bekendtgørelsen om risikobaseret kommunalt redningsberedskab trådte i kraft den 1. september 2005 med en overgangsordning på to år. I fremtiden gives de enkelte kommuner større lokal frihed til at tilrettelægge det daglige beredskab ud fra konkrete vurderinger af de lokale risici. Kommunalbestyrelsen vil på baggrund af en lokal risikoanalyse fastsætte et serviceniveau, som det pågældende kommunale redningsberedskab skal leve op til. Opfølgning på ulykken i Seest Forsvarsministeriets og Beredskabsstyrelsens nye regler for bl.a. opbevaring af fyrværkeri trådte i kraft medio november Samme måned traf forsvarsministeren og økonomi- og erhvervsministeren beslutning om at samle reglerne vedrørende fyrværkeri hos Sikkerhedsstyrelsen. Beslutningen var et led i ønsket om at skabe større klarhed på området til gavn for landets borgere og virksomheder. Udsendelse af årlig national sårbarhedsrapport Som led i opfølgningen på den nationale sårbarhedsudredning blev den første årlige nationale sårbarhedsrapport udsendt i december Rapporten omhandlede varsling og alarmering, kommunikation og risiko- og sårbarhedsanalyser, samt en opfølgning på en række initiativer i den nationale sårbarhedsudredning. Ændringer til forsvarsloven som følge af regeringens terrorhandlingsplan Regeringen fremsatte i marts 2006 lovforslag om ændring af forsvarsloven som led i regeringens antiterrorlovpakke. Med lovforslaget skabes der grundlag for, at Forsvarets Efterretningstjenestes efterretningsindhentning, rettet mod forhold i udlandet, også kan medtage oplysninger om danske statsborgere og personer, der opholder sig i Danmark. Endvidere kan efterretningstjenesterne udveksle fortrolige oplysninger, herunder personoplysninger, uden den pågældende persons samtykke og uden en konkret vurdering af hver enkelt oplysnings betydning, når det kan have betydning for varetagelse af efterretningstjenesternes opgaver. Lovforslaget forventes vedtaget i juni Lodslov Regeringen fremsatte i marts 2006 forslag om en ny lodslov som led i regeringens initiativer for at forbedre sejladssikkerheden. Loven skaber mulighed for modernisering og effektivisering af lodsvæsenet til gavn for sejladssikkerheden. Desuden gennemføres en liberalisering af området med bl.a. fri konkurrence på regionale lodsninger. Lodstilsynet adskilles endvidere fra Farvandsvæsenet. Lovforslaget forventes vedtaget i juni

11 Aftale om missilforsvarsteknologi mellem USA og Danmark Den 26. oktober 2005 underskrev den danske og amerikanske forsvarsminister en rammeaftale om samarbejde om missilforsvarsteknologi. Aftalen forbedrer erhvervslivets muligheder for at etablere samarbejde med det amerikanske forsvar eller med amerikansk forsvarsindustri. Samtidig giver aftalen mulighed for større indsigt i det amerikanske missilforsvarsprogram. I tilknytning til rammeaftalen har Danmark fået mulighed for, at blive dækket af det amerikanske missilforsvar, såfremt Danmark måtte ønske det, og i det omfang udviklingen af det amerikanske missilforsvarssystem tillader det. Afghanistan Danmark bidrager til NATO operationen ISAF i Afghanistan p.t. med ca. 110 soldater. Formålet er at bistå den afghanske regering med at udvide sin myndighed til hele landet. Danmark vil fra medio 2006 udvide det danske bidrag med op til 290 soldater til Afghanistan. Dette sker som led i udvidelsen af ISAF til også at omfatte de sydlige provinser. Danmark og Afghanistan indgik desuden den 8. juni 2005 en aftale om overdragelse af de personer, som danske styrker måtte tilbageholde i Afghanistan, til de afghanske myndigheder. Aftalen sikrer, at de afghanske myndigheder ved håndteringen af de overdragne personer skal overholde international ret, herunder Genève-konventionerne. Aftalen har inspireret andre ISAF-lande til at prøve at indgå tilsvarende aftaler. Irak Danmark bidrager fortsat i Irak, på opfordring fra FN og den irakiske regering, med at skabe et vist niveau af sikkerhed, med uddannelse af irakiske sikkerhedsstyrker og med støtte til genopbygningsindsatsen. Forsvaret bidrager endvidere med personbeskyttelse af Udenrigsministeriets udsendte medarbejdere. Danmark har fortsat ca. 530 soldater i Irak. Bidraget tilpasses løbende udviklingen, bl.a. er genopbygningsindsatsen blevet styrket, ligesom der har været fokus på uddannelse og træningsaktiviteter. Danmark bidrager til såvel den multinationale sikringsstyrke som til NATO s og til FN s missioner i Irak. Samtænkning I juni 2005 gennemførtes der et succesfuldt NATO-seminar i København vedr. samtænkning af civile og militære indsatser. Efterfølgende har forsvarsministeren og udenrigsministeren i fællesskab adresseret emnet i et fælles brev til NATO s generalsekretær. De danske initiativer har medført, at emnet er kommet på NATO s dagsorden, og det er hensigten, at emnet skal indgå i overvejelserne om NATO s overordnede udvikling. 10

12 Indenrigs- og sundhedsministeren Kommunalreformen Udmøntningen af de 50 love, som blev vedtaget i 2005, er bl.a. sket ved udarbejdelse af bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger, pjecer og undervisningsinitiativer m.v. Kommunalreformen, der træder i kraft den 1. januar 2007, betyder, at de nuværende 270 kommuner lægges sammen til 98 nye kommuner. Kommunerne får flere opgaver og bliver borgernes samlede indgang til den offentlige sektor. Amterne nedlægges. Fem nye regioner får ansvaret for sundhedsvæsenet og en række afgrænsede opgaver vedrørende regional udvikling og drift af specialiserede institutioner. Aftale om en kommunal finansieringsreform Regeringen indgik i februar 2006 en aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en kommunal finansieringsreform, så der i forbindelse med kommunalreformen gennemføres en samlet reform af den kommunale finansiering. Aftalen indebærer, at de nye kommuner i alle dele af landet får mere lige muligheder for ved en rimelig beskatning at tilvejebringe et serviceniveau, der imødekommer borgernes behov. Lovforslagene om finansieringsreformen blev fremsat i marts Det nye tilskuds- og udligningssystem indføres med virkning fra 1. januar Forslagende forventes vedtaget i maj Etablering af Kommunernes og Regionernes EvalueringsInstitut, KREVI Regeringen og Dansk Folkeparti aftalte i forbindelse med kommunalreformen at oprette et evalueringsinstitut for kommuner m.v. Evalueringsinstituttet har til formål at analysere og evaluere den kommunale og regionale opgavevaretagelse og understøtte indsatsen i kommuner og regioner for at fremme effektivitet og bedre ressourceanvendelse, kvalitetsudvikling og økonomistyring. I februar 2006 blev instituttets bestyrelse og formand udpeget. Instituttet placeres i Århus. Aftale om at styrke den fremtidige dialog med kommunerne (Dialogprojektet) Regeringen og KL blev i aftalen om den kommunale økonomi for 2006 enige om at styrke den fremtidige dialog. Der lægges bl.a. vægt på, at den statslige styring tilrettelægges som mål- og rammestyring baseret på dokumentation af effekt, output og brugertilfredshed frem for detailstyring. Kommunale borgerservicecentre Regeringen har i marts 2006 sammen med KL udarbejdet en guide til etablering af kommunale borgerservicecentre, som skal hjælpe kommunalbestyrelser og sammenlægningsudvalgene med at oprette og udbygge eksisterende borgerservicecentre. Et kommunalt borgerservicecenter er en enhed, hvor borgeren kan møde frem og få ekspederet en række forskellige kommunale sager eller få hjælp til at finde den rigtige medarbejder i kommunen. Regional statsforvaltning Regeringen har i folketingsåret igangsat en proces, som indebærer, at statsamternes ledelse og opgaver samles i fem nye regionale statsforvaltninger. Den regionale statsforvaltning er en konsekvens af kommunalreformen og betyder, at statsamterne nedlægges med udgangen af Statsforvaltningerne overtager statsamternes opgaver inden for familie- og personret samt tilsyns- og klagesagsområdet m.v. Statsforvaltningerne overtager desuden opgaver vedrørende adoption og sekretariatsbetjening af jordbrugskommissioner fra amterne og opgaver vedrørende opløsning af ægteskab fra domstolene. 11

13 Aftaler om den kommunale økonomi for 2006 og Kræftplan II Som led i aftalen om den kommunale økonomi for 2006 styrkes sundhedsområdet med ¾ mia.kr. Heraf prioriteres 425 mio. kr. til en markant styrkelse af kræftbehandlingen i forlængelse af aftalen om Kræftplan II, der blev indgået med Dansk Folkeparti. Hertil kommer, at der afsættes lånerammer på 600 mio. kr. til investeringer i scannere og strålekanoner. Kraftplanen er under udmøntning. Målet er at bringe kræftbehandlingen i Danmark op på højeste internationale niveau. Bedre sygehuse Regeringen har sammen med partierne bag sundhedsloven (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti) i juni 2005 givet de centrale sundhedsmyndigheder større beføjelser til at sikre kvaliteten i den specialiserede behandling ved at stille krav til de enkelte funktioners grundlag og placering. Parterne er endvidere i april 2006 nået til enighed om et sæt principper for specialeplanlægningen, som bl.a. understreger prioriteringen af kvalitet, bæredygtighed og dokumentation i sygehusvæsenet. Sundhedscentre Regeringen har som led i finanslovaftalen for 2006 med Dansk Folkeparti afsat 30 mio. kr. til en ny pulje til sundhedscentre. Det sker i forlængelse af finanslovaftalen for 2005, hvor der blev afsat 50 mio. kr. til forsøg med sundhedscentre i kommunerne og satspuljeaftalen for 2005, hvor der blev afsat 70 mio. kr. til social- og sundhedscentre. Forslag om nye rygeregler Regeringen præsenterede i marts 2006 et forslag om fremtidens rygeregler. Forslaget sigter mod at forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning mod deres vilje. Dette sikres bl.a. ved at forbyde rygning på offentlige arbejdspladser og indføre nye rygeregler for serveringssteder m.v. Regeringen vil i oktober 2006 fremlægge lovforslaget i Folketinget med henblik på ikrafttræden den 1. april Aftale om et pandemiberedskab Regeringen indgik i november 2005 en aftale med alle Folketingets partier om at styrke det danske pandemiberedskab. Baggrunden for aftalen er den verdensomspændende fugleinfluenzaepidemi. Udgifterne til en vaccinegaranti og til indkøb og opbygning af lagre af antivirale lægemidler i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger vurderes at udgøre 67 mio. kr. i Der vil endvidere blive afsat 10 mio. kr. årligt fra 2006 og frem til vaccinegarantien. Influenzapandemiplanen, som blev udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, blev offentliggjort i april KRAM Regeringen har i samarbejde med TrygFonden i marts 2006 aftalt at iværksætte og finansiere en af de hidtil største samlede undersøgelser af danskernes sundhed. Undersøgelsen vil kortlægge danskernes sundhed vedrørende Kost, Rygning, Alkohol og Motion (KRAM) med særlig vægt på fysisk aktivitet og kondition. Det planlægges at få op til kommuner og ca borgere til at deltage i undersøgelsen. Der er afsat 24 mio. kr. til undersøgelsen. 12

14 Justitsministeren Politi- og domstolsreform Regeringen fremsatte i marts 2006 et lovforslag, der lægger op til den største samlede reform af politiets og domstolenes forhold i nyere tid. Det centrale mål med reformen er at sikre et tidssvarende og effektivt politiog domstolsvæsen. Ledelsen og styringen af dansk politi vil blive gennemgribende moderniseret, og der gennemføres en reform af politiets geografiske struktur, så politiet med store og slagkraftige politikredse har den nødvendige kapacitet og specialisering til at kunne leve op til fremtidens krav overalt i landet. Med lovforslaget samles byretterne i større enheder samtidig med, at der sker en omfattende modernisering af behandlingen af retssager ved domstolene. Lovforslaget forventes vedtaget i juni Hurtigere afsoning af fængselsstraf Regeringen har gennemført en udvidelse af kriminalforsorgens kapacitet med henblik på at sikre, at personer, der er idømt fængselsstraf, indkaldes hurtigere til afsoning af straffen. Siden 2001 er antallet af fængselspladser udvidet med mere end 500 pladser, og i 2006 kommer yderligere 48 til. Herudover har der i 2005/2006 været etableret ca. 170 midlertidige afsoningspladser på Langeland. Venterkøen til fængslerne er derved blevet afviklet, og belægningsprocenten i fængslerne og arresthusene forventes herefter i 2006 at kunne nedbringes i overensstemmelse med målsætningen om en gennemsnitlig årlig belægning på 92 pct. Skærpet straf for overgreb, der har baggrund i offerets lovlige ytringer Regeringens lovforslag om at styrke det strafferetlige værn mod overgreb, der er rettet mod borgernes brug af retten til frit at ytre sig offentligt, blev vedtaget i december Med de nye regler skal det ved straffens fastsættelse anses som en skærpende omstændighed, hvis gerningen er begået med baggrund i den forurettedes lovlige ytringer i den offentlige debat. Udvidelse af fodlænkeordningen Regeringens lovforslag om udvidelse af ordningen vedrørende fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol den såkaldte fodlænkeordning blev vedtaget i april Med loven udvides anvendelsesområdet for fodlænkeordningen, så den også omfatter alle personer, der idømmes fængselsstraf i indtil 3 måneder, og som på gerningstidspunktet ikke var fyldt 25 år. Med de nye regler forbedres unge lovovertræderes muligheder for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, og vurderes bl.a. derfor generelt at kunne medvirke til at mindske risikoen for tilbagefald til ny kriminalitet. Bekæmpelse af sexturisme Regeringen fremsatte i marts 2006 lovforslag om at udvide dansk straffemyndighed i forhold til seksuel udnyttelse af børn i udlandet. Loven vil gøre det muligt at straffe danske statsborgere og herboende udlændinge, der i udlandet udnytter børn seksuelt, også selv om den pågældende handling ikke er strafbar i det land, hvor den er begået. Forslaget forventes vedtaget i juni Styrket indsats mod terrorisme Regeringen fremsatte i marts 2006 lovforslag, der vil forbedre politiets muligheder for at forebygge og efterforske terrorhandlinger, og som vil forbedre det strafferetlige værn mod terrorisme. Forslaget indebærer bl.a. en ændring af straffelovens terrorbestemmelser, en forenkling af Politiets Efterretningstjenestes adgang til at indhente oplysninger fra andre forvaltningsmyndigheder samt en styrkelse af politiets efterforskningsmidler, herunder i forbindelse med indgreb i meddelelseshemmeligheden og indhentelse af passageroplysninger fra flyselskaber. Forslaget forventes vedtaget i juni

15 Skærpede regler om sikkerhedsseler og sikkerhedsudstyr til børn i biler Regeringens lovforslag om at skærpe kravene om anvendelse af sikkerhedsseler og sikkerhedsudstyr til børn i biler blev vedtaget i marts Efter de nye regler må der som udgangspunkt ikke befordres flere passagerer, end der er seler til, og børn under 135 cm skal som hovedregel anvende godkendt sikkerhedsudstyr, der er tilpasset barnets højde og vægt. Føreren får klip i kørekortet, hvis børnene i bilen ikke er korrekt fastspændt. Dommeres bibeskæftigelse Regeringen fremsatte i januar 2006 et lovforslag om dommeres adgang til indtægtsgivende bibeskæftigelse. Med lovforslaget sikres det, at omfanget af bibeskæftigelse for den enkelte dommer holdes på et rimeligt niveau, og det sikres, at udpegningen af dommere til de forskellige former for bibeskæftigelse sker på en måde, der ikke rejser spørgsmål om dommeres habilitet i hovedstillingen. Med nyordningen indføres bl.a. et loft for dommeres indtægter ved bibeskæftigelse, og der oprettes et uafhængigt Bibeskæftigelsesnævn, der skal stå for en generel administration af dommeres bibeskæftigelse. Lovforslaget forventes vedtaget juni Lovtidende i elektronisk form Regeringens lovforslag om at indføre et Lovtidende i elektronisk form blev vedtaget i marts Med de nye regler skabes der mulighed for, at love, bekendtgørelser og traktater, som i dag offentliggøres i Lovtidende i trykt form, fremover offentliggøres elektronisk via internettet. Det vil betyde, at borgerne fra deres hjem, arbejdsplads eller et folkebibliotek hurtigt og effektivt via internettet vil kunne få oplysning om de retsforskrifter, som offentliggøres i Lovtidende. Loven sættes i kraft af justitsministeren, når Lovtidende i elektronisk form er etableret og klar til drift. Ny lov om juridisk rådgivning Regeringens forslag om en ny lov om juridisk rådgivning blev vedtaget i maj Loven afløser den såkaldte vinkelskriverlov og ophæver det generelle forbud mod, at andre end navnlig advokater kan reklamere med, at de driver virksomhed med juridisk rådgivning. Dermed øges konkurrencen på markedet for juridisk rådgivning. Loven, der gælder rådgivning ydet til forbrugere, indeholder endvidere en række bestemmelser om god skik for juridiske rådgivere. Forbrugerombudsmanden skal føre tilsyn med overholdelse af loven, og overtrædelse af reglerne om god skik for juridisk rådgivning kan straffes. Digital tinglysning Regeringen fremsatte i marts 2006 lovforslag om digital tinglysning. Loven vil gøre det muligt for borgere og virksomheder at anmelde rettigheder til tinglysning via digital kommunikation. Digitaliseringen af tinglysningsdokumenterne vil endvidere i de fleste tilfælde gøre det muligt at få tinglyst med det samme. Det nye system, der forventes at kunne starte i 2008, vil således medføre lettere og hurtigere tinglysningsekspeditioner til gavn for både virksomheder og borgere. Lovforslaget forventes vedtaget i juni

16 Kirkeministeren Kortlægning af den nuværende opgavefordeling i folkekirken Kirkeministeriet har i januar 2006 offentliggjort en kortlægning af den nuværende opgavefordeling i folkekirken. Kortlægningen indgår som en del af grundlaget for den debat om den fremtidige opgavefordeling i folkekirken, der blev igangsat af Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur med offentliggørelsen af et debatoplæg i januar 2006 om, hvordan de mange forskellige opgaver i folkekirken kan eller bør fordeles mellem sogne, provstier og stifter. Forenkling og bedre styring af fællesfonden m.v. Regeringens lovforslag om ændring af lov om folkekirkens økonomi er vedtaget i marts Hovedintentionen med ændringerne er at fortsætte og forstærke de seneste års udvikling i retning af øget gennemsigtighed i og decentralisering af folkekirkens økonomi. Med ændringen er der gennemført en slankning af fællesfonden, således at udgifter og indtægter, der reelt vedrører de lokale kasser, overføres til de pågældende kasser. Dette indebærer bl.a., at afkastet af de lokale kirkelige kapitaler, der bestyres af stiftsøvrighederne, fuldt ud vil tilfalde de pågældende lokale kasser. Muslimsk begravelsesplads Den 7. april 2006 godkendte Kirkeministeriet den første selvstændige muslimske begravelsesplads i Danmark. Begravelsespladsen, der ejes af Dansk Islamisk Begravelsesfond, bliver anlagt på et m2 stort areal i Brøndby. Arealet vil blive taget i brug som begravelsesplads i flere etaper. Den første etape omfatter m2. Ifølge vedtægten har alle muslimer, der bor i Danmark, ret til at blive begravet på begravelsespladsen. Digital borgerservice I forbindelse med ikrafttrædelse af den nye navnelov er der åbnet et web-sted med samtlige blanketter vedr. civilregistrering. Udviklingen af digital selvbetjeningsservice, der kommer til at omfatte fødselsanmeldelse, navngivning, navneændring, rekvirering af attester samt egen indgang, er igangsat således, at det fra 1. januar 2007 vil være muligt at foretage anmeldelse mm. via internettet ved brug af digital signatur (OCEScertifikat). Senest fra januar 2008 vil det tillige blive muligt at foretage dødsanmeldelse på samme måde. 15

17 Kulturministeren Gratis adgang til museerne Regeringens lovforslag om gratis adgang til de statsanerkendte museer for børn og unge under 18 år er vedtaget i december Med forslaget indføres gratis adgang for alle til de permanente samlinger på Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst. Herudover er der indført gratis adgang for børn og unge under 18 år på de øvrige statslige museer under Kulturministeriet og på landets statsanerkendte museer. Gratis adgang til museer indgår i regeringsgrundlaget»nye mål«fra februar 2005, hvor regeringen bl.a. ønsker at styrke danskernes kendskab til den fælles kulturarv. Kulturkanon Regeringen nedsatte i 2005 syv udvalg, der skulle udarbejde en kulturkanon. Kanonen blev offentliggjort i januar 2006 og indeholder 96 uomgængelige værker indenfor kunstarterne arkitektur, billedkunst, design og kunsthåndværk, film, litteratur, musik og scenekunst. Herudover er der udarbejdet en tværgående børnekulturkanon. Senere offentliggøres en særlig web-version af kanonen, ligesom kanonen udgives som klassesæt. Liberalisering af bogmarkedet Regeringen har indgået en bred politisk aftale med samtlige partier i Folketinget om en række initiativer, der skal sikre mere fri prisdannelse på bogmarkedet. Initiativerne bygger på den aftale om øget liberalisering af bogmarkedet, der i november 2005 blev indgået mellem Konkurrencestyrelsen og Forlæggerforeningen. Derudover er regeringen og de øvrige partier blevet enige om, at når en bog kommer i bogklub, skal den samtidig gives fri prismæssigt i alle andre udgaver. Kultur i hele landet Regeringen har lanceret sin strategi for Kultur i hele landet. Med afsæt i kommunalreformen og dialogmøder med lokale kulturaktører indeholder strategien forslag til en videreudvikling af kulturlivet med fokus på at understøtte kulturlivet uden for hovedstadsområdet. Strategien indebærer, at Kulturministeriets nuværende redskaber, som f.eks. de regionale kulturaftaler, videreudvikles og suppleres med nye initiativer. Ny Radio-tv struktur Regeringens lovforslag på radio-tv området er vedtaget i december Hermed indførtes en ny administrativ struktur på lokalradio- og tv-området, en ny lokal-tv-ordning og en ny tilskudsordning. Forslaget forhøjer også strafferammen for piratkopiering. De lokal radio- og fjernsynsnævn er efterfølgende nedlagt, og den samlede administration af lokalradio- og lokal-tv-området varetages nu af Radio- og tvnævnet. Harmonisering af følgeretsvederlag og erstatning ved ophavsretskrænkelser Regeringens to lovforslag om harmonisering af følgeretsvederlag og erstatning ved ophavsretskrænkelser er vedtaget i december Hermed ændres den del af ophavsretsloven, der regulerer det vederlag, som en kunstner skal modtage, når hans eller hendes kunstværk videresælges ved fx auktions- eller gallerisalg: Ved lovovertrædelser skal krænkerens fortjeneste fremover tages i betragtning. Med lovene tilpasses de danske regler til EU-reglerne. DVD-vederlaget sænkes fra 10 til 3 kr Regeringen fremsatte i marts 2006 et lovforslag, som vedrører dvd-vederlaget og reglerne om beskyttelse mod omgåelse af kopispærringer på cd er, dvd-film m.v. Lovforslaget er en udmøntning af finanslovaftalen for Lovforslaget forventes vedtaget i juni

18 Museumssammenlægninger gøres nemmere Regeringens lovforslag, som giver bedre muligheder for sammenlægninger af statsanerkendte museer ved at gøre det muligt at opretholde det hidtidige grundlag for beregningen af det statslige driftstilskud til det sammenlagte museum blev vedtaget i maj Distributionsstøtte til dagblade og dagbladslignende publikationer gøres uafhængig af Post Danmark Regeringen fremsatte i marts 2006 et lovforslag, som skaber en ny ordning for direkte støtte til udgivere til distribution af dagblade i Danmark. Ordningen skal afløse den gældende bladtilskudsordning med støtte via Post Danmark. Udgivere kan derfor i fremtiden selv vælge distributør, og Post Danmark kan selv vælge sine bladportotakster. Forslaget er sidste led i en proces, der har indebåret en række ændringer af den gældende tilskudsordning, og forventes vedtaget i juni På området for dagbladslignende publikationer fremsatte regeringen i december 2005 et parallelt lovforslag, som blev vedtaget i marts Finanslovaftale Regeringen har indgået en bred aftale på kulturområdet med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Aftalen sikrer i alt 129 mio. kr. ekstra til kulturområdet i perioden Pengene skal bl.a. bruges til en huskunstnerordning, forbedret publikumsbetjening på Statens Arkiver, arkitekturpolitiske initiativer, styrket talentudvikling på kunstskolerne og musikskolerne samt kulturprojekter i kommunerne. Styrket formidling på museerne Som led i aftalen om Finansloven for 2006 er der fra 2007 afsat 40,5 mio. kr. om året til styrkelse af formidlingen på museumsområdet. Udmøntningen af midlerne sker på baggrund af Udredning om museernes formidling af kulturarven, som blev offentliggjort i april IOC-kongres til Danmark Den 8. februar 2006 besluttede den internationale olympiske komité, at København får værtskabet for IOC s kongres og session i 2009, der ventes at tiltrække tusindvis af deltagere og særdeles stor mediebevågenhed. 17

19 Miljøministeren Miljømilliarden Regeringen har som led i finanslovaftalen for 2006 afsat 1 mia. kr. til en styrket indsats for miljø og natur. Der er afsat midler til en kemikaliehandlingsplan, jf. nedenfor, samt til at bidrage til oprydning i Kærgård Klitplantage. De resterende 900 mio. kr. vil over de næste fire år blive anvendt til bl.a. naturgenopretning, sikring af habitater, en styrket indsats for renere vand samt rejsning af mere skov. Aftale om handlingsplan for en styrket kemikalieindsats Regeringen indgik i oktober 2005 en aftale med alle Folketingets partier om en 4-årig handlingsplan for en styrket kemikalieindsats. Aftalen sikrer en markant styrkelse af kontrollen og den forebyggende indsats på kemikalieområdet. Der afsættes i alt 62 mio. kr. ekstra i perioden til at gennemføre nye initiativer, som supplerer den eksisterende kemikalieindsats. Med handlingsplanen iværksættes en række initiativer under tre centrale overskrifter: Mere kontrol med at reglerne overholdes, større fokus på produkter til forbrugere samt bedre kommunikation med virksomhederne. EU s nye kemikaliereform (REACH) Regeringen har aktivt medvirket til, at der i december 2005 blev opnået politisk enighed i Rådet om EU s kemikaliereform (REACH). REACH indebærer, at ca kemikalier vil blive registreret og vil indebære en markant stærkere kemikalieregulering i EU og en forbedring af beskyttelsesniveauet. Ny global kemikaliestrategi Regeringen har aktivt medvirket til at sikre vedtagelse af den nye globale kemikaliestrategi, SAICM, som vil danne basis for den globale indsats for regulering af kemikalier fremover. Regeringen har også bidraget aktivt til, at flere farlige stoffer bliver vurderet med henblik på optagelse under kemikaliekonventionerne og til udarbejdelse af en nordisk strategi for klima- og miljøgifte. Resultaterne vil på sigt mindske befolkningernes belastning fra persistente organiske forureningsstoffer og tungmetaller, herunder kviksølv, ikke mindst i arktiske egne. Klima Regeringen har aktivt medvirket til igangsættelse af forhandlinger om en fremtidig klimaaftale efter Miljøministeren var vært for det uformelle ministermøde i Grønland i august 2005, der skabte bredere opbakning til en styrket international indsats på klimaområdet. Grønlandsdialogen fortsættes i Sydafrika i juni Miljøministeren har ligeledes gennemført konsultationer i USA med centrale aktører på klimaområdet med henblik på større involvering i en fremtidig global aftale. F-gasser Regeringen har aktivt medvirket til at sikre enighed mellem Rådet og Europa-Parlamentet i januar 2006 om den fremtidige regulering af brugen af flourholdige drivhusgasser (F-gasser). Beslutningen betyder at Danmark kan opretholde det strammere forbud mod F-gasser. Jordforurening Regeringen har i marts 2006 fremsat lovforslag om ændring af loven om forurenet jord. Det indgår i lovforslaget, at lettere forurenet jord ikke længere skal kortlægges. I stedet skal lettere forurenede områder områdeklassificeres, hvilket mindsker ulemperne for borgerne. Formålet med lovforslaget er at koncentrere og målrette indsatsen mod de store forureninger, der kan udgøre en risiko for beboernes sundhed og for grundvandet. Lovforslaget blev vedtaget i maj

20 Større bøder for ulovlig udledning af olie i havet Regeringens lovforslag om ændring af havmiljøloven og straffeloven blev vedtaget i maj Regeringen foreslår bl.a., at de vejledende bøder for ulovlig udledning af olie i havet øges markant. De højere bøder forventes at forebygge, at skibe foretager ulovlige olieudledninger i danske farvande og havområder. Handlingsplan for Off-shoresektoren skal beskytte havmiljøet i Nordsøen Regeringen offentliggjorde i december 2005 en handlingsplan for beskyttelse af miljøet i forbindelse med olie- og gasoperatørernes aktiviteter i den danske del af Nordsøen. Handlingsplanen indeholder bl.a. målsætninger for reduktion af de tilladte udledninger af kemikalier og olie i forbindelse med produktion og efterforskning. Handlingsplanen indebærer, at alle operatører årligt udarbejder en miljørapport, som er offentligt tilgængelig. Partikelfiltre Regeringen har som led i finanslovaftalen for 2006 afsat 300 mio. kr. til afgiftsfritagelse for partikelfiltre på nye person- og varebiler i perioden Med afgiftsfritagelsen vil det ikke være dyrere for den enkelte at vælge partikelfiltre. Afgiftsfritagelsen gælder for nye biler, der sælges fra Udvalg for planlægning og detailhandel Regeringen nedsatte i september 2005 udvalget for planlægning og detailhandel. Udvalget skal give planlovens detailhandelsbestemmelser et serviceeftersyn, herunder bl.a. se på, hvordan reglerne for butiksstørrelser og butikkernes placering skal være i fremtiden. Udvalget afslutter sit arbejde i juni 2006 med henblik på udarbejdelse af lovforslag til fremlæggelse i efteråret Nationalparker Miljøministeren har i maj 2006 afgivet en redegørelse om nationalparker til Folketinget. Redegørelsen bygger bl.a. på en rapport fra Den Nationale Følgegruppe med anbefalinger om, hvordan der kan skabes en dansk model for nationalparker. Redegørelsen til Folketinget omfatter regeringens bud på de overordnede emner, som skal indgå i det kommende lovforslag. Lovforslaget forventes fremsat i den kommende folketingssamling. Grønt ansvar Regeringen lancerede i efteråret 2005 en kampagne om det personlige ansvar for miljøet, hvor det gennem forskellige aktiviteter blev demonstreret, hvordan den enkelte borger kan yde sit bidrag til at forbedre miljøet. 19

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Fremtidens rygeregler regeringens forslag

Fremtidens rygeregler regeringens forslag Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 382 Offentligt Nye rygeregler regeringens udspil Marts 2006 Fremtidens rygeregler regeringens forslag Regeringen vil forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. 2012/2013 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om udstationering af lønmodtagere Lov om barseludligning for selvstændige Ændring af lov om Lønmodtagernes

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv.

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. September 2009 Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Formålet med lov om børneattester er at skabe et grundlag for en styrket indsats

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Dato: 22. december 2005 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2005/4000-65 Sagsbeh.: SWE/LEJ Fil-navn: Lovforslag jan II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Betinget udvisning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Nyhedsbrev til kommunerne og KL Maj 2010 Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Dialogen med vores brugere og interessenter er helt afgørende for, at vi kan lykkes med løbende at forbedre vores

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love Adoptionslov: Lov nr. 279 af 7/6 1972, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7/10 2014 ændret ved lov

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere