Regeringens resultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regeringens resultater"

Transkript

1 Regeringens resultater Oktober 2005 Maj 2006 Maj 2006 Regeringen

2 Regeringens resultater Oktober 2005 Maj 2006 Regeringen Redaktionens afslutning 24. maj 2006

3 Forord Folketingsåret er ved at nå sin afslutning. I det forløbne år er der vedtaget en lang række store og vigtige lovforslag i Folketinget, bl.a. i forbindelse med antiterrorpakken, på folkeskoleområdet og integrationsområdet, ligesom der er vedtaget en reform af politi og domstole samt en udligningsreform. Året har også være præget af regeringens udspil til omfattende reformer af velfærdssamfundet. Regeringen har således fremlagt forslag til velfærdsreformer Fremtidens velstand og velfærd, herunder forslag til en styrket efteruddannelsesindsat samt globaliseringsstrategien Fremgang, Fornyelse og Tryghed. Denne redegørelse indeholder en oversigt over de væsentligste lovgivningsmæssige, administrative og andre initiativer, som er gennemført i folketingsåret.

4 Indholdsfortegnelse Side BESKÆFTIGELSESMINISTEREN... 5 FINANSMINISTEREN... 7 FORSVARSMINISTEREN... 9 INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTEREN JUSTITSMINISTEREN KIRKEMINISTEREN KULTURMINISTEREN MILJØMINISTEREN MINISTEREN FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER MINISTEREN FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTEREN FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI MINISTEREN FOR LIGESTILLING MINISTEREN FOR NORDISK SAMARBEJDE MINISTEREN FOR VIDENSKAB, TEKNOLOGI OG UDVIKLING SKATTEMINISTEREN SOCIALMINISTEREN STATSMINISTEREN TRANSPORT- OG ENERGIMINISTEREN UDVIKLINGSMINISTEREN UDENRIGSMINISTEREN UNDERVISNINGSMINISTEREN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN... 42

5

6 Beskæftigelsesministeren Frit valg af arbejdsløshedskasse Med vedtagelsen i december 2005 af regeringens lovforslag om frit valg af a-kasse har personer uden erhvervsarbejde fået ret til at flytte fra én a-kasse til en anden. Samtidig er det sikret, at a-kasserne informerer alle medlemmer om det frie valg og om muligheden for at sammenligne a-kassens administrationsbidrag med andre a-kassers. Ændring af ligebehandlingsloven Regeringens forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v. er vedtaget i december Loven har medført indførelser af definitioner af forskelsbehandling, chikane og seksuel chikane og ophævelse af loftet for størrelsen af godtgørelse for brud på loven. Digital indberetning af sygedagpenge Regeringens forslag om ændring af sygedagpengeloven, som gav ministeren hjemmel til at fastsætte regler om digital kommunikation, er vedtaget i februar Ultimo marts 2006 blev det muligt for alle arbejdsgivere at anmelde sygefravær samt anmode om refusion af syge- og barseldagpenge via den landsdækkende digitale løsning på erhvervsportalen virk.dk. En ny chance til alle Regeringens lovforslag, der gennemfører forslagene i integrationsaftalen på Beskæftigelsesministeriets område, er vedtaget i marts Med loven styrkes integrationsindsatsen og den bidrager til, at ledige - gennem en helhedsorienteret, målrettet og aktiv indsats - kommer i arbejde og ud af offentlig forsørgelse. Arbejdsmiljø - begrænsning af arbejdsgiveres strafansvar Regeringens lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven er vedtaget i marts Herefter kan en arbejdsgiver, der har gjort en tilfredsstillende indsats for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø, ikke straffes, hvis de ansatte alligevel overtræder reglerne og ser stort på sikkerheden. Særlige regler for unge i relation til forskelsbehandlingsloven Regeringens forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. er vedtaget i marts 2006 og medfører, at unge under 18 år undtages fra forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder i relation til ansættelse, aflønning og afskedigelse på områder, hvor overenskomsterne giver adgang til at aflønne unge under 18 år med en lavere lønsats. Forbud mod eksklusivaftaler Regeringens forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold er vedtaget i april Der kan herefter ikke længere stilles krav om medlemskab af en bestemt forening for at kunne bestride et arbejde. Kønsopdelt ligelønsstatistik Regeringen fremsatte i december 2006 forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder. Forslaget forventes vedtaget i juni Lovforslaget indeholder regler om pligt til at udarbejde kønsopdelt lønstatistik eller redegørelser om lige løn. 5

7 Justering af fleksjobordningen Regeringen har i april 2006 fremsat forslag, der udmønter aftalen med Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justering af fleksjobordningen. Forslaget indeholder initiativer, der skal sikre, at visitationen i kommunerne bliver bedre, at ledigheden for visiterede til fleksjob nedbringes og det offentlige tilskud til fleksjob tilpasses. Derudover er det aftalt, at administrationen af fleksydelsesordningen lægges ud i kommunerne. Forslaget forventes vedtages i juni Revision af østaftalen Regeringen har i april 2006 fremsat lovforslag, der udmønter aftalen af 5. april med Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justering af østaftalen. Med aftalen lempes den danske overgangsordning, så det bliver lettere for danske virksomheder at ansætte østeuropæisk arbejdskraft bl.a. ved at overenskomstdækkede virksomheder kan få forhåndsgodkendelse til at ansætte arbejdstagere fra de østeuropæiske EU-lande. Forslaget forventes vedtaget i juni Redegørelse om fremtidens arbejdsmiljø Regeringen fremsendte i januar 2006 Redegørelse om fremtidens arbejdsmiljø 2010 ny prioritering af arbejdsmiljøindsatsen til Folketinget. Følgende fire arbejdsmiljøproblemer med tilhørende reduktionsmål skal være særlig i fokus frem til og med 2010: Arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø, støj samt muskel- og skeletbesvær. Et mere enkelt og retfærdigt arbejdsskadesystem Regeringen har i overensstemmelse med regeringsgrundlaget nedsat to arbejdsskadeudvalg, som skal overveje mulighederne for et mere enkelt og retfærdigt arbejdsskadesystem og mulighederne for bedre samspil mellem erstatning og sociale ydelser. Seniorkampagne Regeringen gennemførte i perioden december 2005 til februar 2006 seniorkampagnen Et par år ekstra gør en forskel. Kampagnen var rettet mod såvel seniorer som virksomheder, og den havde til formål at skabe opmærksomhed om fordele ved og muligheder for at blive længere på arbejdsmarkedet. Endvidere indgik kendskab til lovgivningen mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet i kampagnen. Massiv hjælp til sindslidende og andre udsatte grupper Regeringen vil de næste fem år bruge i alt 320 mio. kr. til at hjælpe sindslidende og andre udsatte grupper tættere på arbejdsmarkedet. Pengene går til 14 målrettede initiativer, som handler om at skræddersy indsatsen til den enkelte, uanset hvilket problem, der kæmpes med. 6

8 Finansministeren Finansloven for 2006 Regeringen indgik i efteråret delaftaler med skiftende flertal i forbindelse med finansloven for Finansloven indeholder markante forbedringer på en række områder, herunder forbedringer af førtidspensionen, en fortsat styrkelse af sundhedsområdet, forbedringer på uddannelsesområdet, bedre forhold for ældre og udsatte grupper, bedre forhold for børnefamilierne, bedre miljø, styrket indsats for dyrevelfærd og styrket forskning og innovation. Finansloven ligger i lighed med de foregående finanslove inden for rammerne af en holdbar finanspolitik baseret på fortsat skattestop, fortsatte offentlige overskud samt begrænset realvækst i det offentlige forbrug. Økonomiaftaler med kommuner og amter for 2006 Regeringen indgik i juni 2005 aftaler med kommuner og amter om økonomien for Aftalerne om den kommunale økonomi for 2006 indebærer et realt udgiftsløft i forhold til aftalen for 2005 på i alt knapt 2 mia. kr. Væksten er bl.a. målrettet sundhedsområdet. Aftalen med KL fastlagde herudover bl.a. overordnede principper for fremtidens aftalesystem. Kommunalreformen aftaler om amternes deling Staten, kommunerne og amterne indgik i april aftaler om den fremtidige fordeling af amternes personale, aktiver og passiver. Dermed blev der ikke brug for de særlige delingsråd, der skulle have afgjort eventuelle uoverensstemmelser. Der er knap amtslige medarbejdere, som med delingsaftalerne får ny arbejdsgiver og nyt arbejdssted. Den hurtige indgåelse af delingsaftalerne har betydet, at de amtslige medarbejdere kan få endelig besked om, hvor de skal arbejde i fremtiden. Indførelse af omkostningsregnskaber og -bevillinger i staten For at skabe grundlag for en bedre og mere langsigtet økonomistyring i staten er alle statsinstitutioner overgået til at føre regnskab efter omkostningsprincipper fra og med På regeringens forslag til finanslov for 2007 overgår alle statsinstitutioner desuden til omkostningsbevillinger. Reformen synliggør de reelle omkostninger ved at producere de fastsatte opgaver og giver dermed både politikere og den administrative ledelse et bedre grundlag for at prioritere ressourceanvendelsen. Etableringen af DONG Energy Staten indgik i april 2006 aftale med ni tidligere aktionærer i Elsam og Energi E2 om deres optagelse i ejerkredsen for DONG. Dermed er der skabt et stærkt, danskbaseret energiselskab, der har fået navnet DONG Energy. Samtidig er privatiseringen af DONG påbegyndt, og statens ejerandel er reduceret til 73 pct. Ifølge aftalen sigtes der mod en notering af DONG Energy på Københavns Fondsbørs i I den forbindelse vil statens ejerandel blive reduceret yderligere. Lov om offentlige betalinger Regeringens lovforslag om offentlige betalinger blev vedtaget i december Lov om offentlige betalinger omhandler bl.a. NemKonto, som gik i drift 7. november Nemkonto-systemet indebærer, at alle udbetalinger fra det offentlige til borgere og virksomheder, f.eks. pension, SU, børnepenge eller overskydende skat kan ske via én konto, og ikke som hidtil til forskellige konti, via check eller kontant. Tilslutningen af udbetalingssystemer er siden starten forløbet planmæssigt, og der er ved udgangen af marts 2006 registreret i alt 4,8 mio. NemKonti hos borgere og virksomheder. Systemet har håndteret 18,7 mio. betalinger siden idriftsættelsen. 7

9 Trepartsudvalget om livslang opkvalificering og uddannelse for alle Trepartsudvalget om livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet afleverede sin rapport i starten af februar Udvalget peger på en række udfordringer for fremtidens voksen- og efteruddannelsesindsats og skitserer muligheder for at styrke indsatsen i et samspil mellem arbejdsgivere, lønmodtagere og det offentlige. På baggrund af udvalgets anbefalinger afholdt regeringen og arbejdsmarkedets parter i marts 2006 trepartsdrøftelser om voksen- og efteruddannelsesindsatsen, hvor der blev opnået enighed om et slutdokument. Regeringens udspil til en styrket voksen- og efteruddannelsesindsats tager afsæt heri. Indgåelse af aftale om EU's finansielle perspektiver for Regeringen har arbejdet aktivt for bl.a. en styrkelse af forskning og udvikling i forbindelse med fastlæggelsen af de overordnede rammer for EU's budget for perioden På Det Europæiske Råds møde i december 2005 blev der indgået en aftale, der sikrer en god ramme for den samlede budgetplanlægning i det udvidede EU med 25 og snart 27 medlemmer, og som indebærer en stigning i udgifterne til forskning og udvikling på 75 pct. over de næste syv år. En endelig aftale om budgetrammerne er efterfølgende blevet indgået mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Velfærdsudspil Regeringen fremlagde i april 2006 sit udspil til en reform af det danske velfærdssystem. Reformen skal ruste det danske samfund stærkere til at møde udfordringerne fra globaliseringen. Den skal skabe bedre betingelser for vækst, velstand og velfærd i fremtiden. Udspillet er baseret på fem pejlemærker: 1) Holdbar finansiering af fremtidens velfærd. Reformerne sikrer balance i samfundets økonomi, både på kort og langt sigt. 2) Reformerne forventes at øge beskæftigelsen med i 2025 stigende til over i ) Øgede investeringer i Danmarks fremtid. Gennem de foreslåede reformer bliver der gradvist skaffet 13 mia. kr. ekstra årligt til bl.a. forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri. 4) En stærk sammenhængskraft i det danske samfund. Der skal bl.a. være ungdomsuddannelse til alle, bedre tilbud om voksen- og efteruddannelse til dem med de korteste uddannelser samt en styrket indsats for at få indvandrere i arbejde. 5) Forandring skal gå hånd i hånd med tryghed. Når det gælder tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, er det vigtigt, at alle får ordentlig tid til at indrette sig på de nye regler. Derfor træder denne del af reformen først i kraft i 2017, og forhøjelsen af efterløns- og pensionsalderen gennemføres gradvist frem til

10 Forsvarsministeren Implementering af forsvarsforliget Som opfølgning på forsvarsforliget bakkede et bredt flertal i Folketinget i december 2005 op om ændringer af værnepligtsloven samt lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde. Herved blev der skabt grundlag for indførelsen af Forsvarets Dag, med henblik på at styrke rekrutteringen til forsvaret. Endvidere vedtog Folketinget i maj 2006 forslag til lov om ændring af lov om forsvarets personel, som endeligt nedlægger mobiliseringsforsvaret. En væsentlig del af lovforslaget er endvidere at målrette værnepligten mod totalforsvaret, og sikre at forsvarsministeren kan aktivere den nye totalforsvarsstyrke på ca personer i tilfælde af krig, andre ekstraordinære forhold og i katastrofetilfælde. Endelig vedtog Folketinget i marts 2006 lov om ændring af lov om hjemmeværnet. Loven indebærer primært ændringer af hjemmeværnets opgaver, hjemmeværnets fokus på totalforsvaret, udpegelse af medlemmer til distriktsudvalg mv. samt uddannelse og opbevaring af ammunition. Risikobaseret dimensionering af de kommunale beredskaber Bekendtgørelsen om risikobaseret kommunalt redningsberedskab trådte i kraft den 1. september 2005 med en overgangsordning på to år. I fremtiden gives de enkelte kommuner større lokal frihed til at tilrettelægge det daglige beredskab ud fra konkrete vurderinger af de lokale risici. Kommunalbestyrelsen vil på baggrund af en lokal risikoanalyse fastsætte et serviceniveau, som det pågældende kommunale redningsberedskab skal leve op til. Opfølgning på ulykken i Seest Forsvarsministeriets og Beredskabsstyrelsens nye regler for bl.a. opbevaring af fyrværkeri trådte i kraft medio november Samme måned traf forsvarsministeren og økonomi- og erhvervsministeren beslutning om at samle reglerne vedrørende fyrværkeri hos Sikkerhedsstyrelsen. Beslutningen var et led i ønsket om at skabe større klarhed på området til gavn for landets borgere og virksomheder. Udsendelse af årlig national sårbarhedsrapport Som led i opfølgningen på den nationale sårbarhedsudredning blev den første årlige nationale sårbarhedsrapport udsendt i december Rapporten omhandlede varsling og alarmering, kommunikation og risiko- og sårbarhedsanalyser, samt en opfølgning på en række initiativer i den nationale sårbarhedsudredning. Ændringer til forsvarsloven som følge af regeringens terrorhandlingsplan Regeringen fremsatte i marts 2006 lovforslag om ændring af forsvarsloven som led i regeringens antiterrorlovpakke. Med lovforslaget skabes der grundlag for, at Forsvarets Efterretningstjenestes efterretningsindhentning, rettet mod forhold i udlandet, også kan medtage oplysninger om danske statsborgere og personer, der opholder sig i Danmark. Endvidere kan efterretningstjenesterne udveksle fortrolige oplysninger, herunder personoplysninger, uden den pågældende persons samtykke og uden en konkret vurdering af hver enkelt oplysnings betydning, når det kan have betydning for varetagelse af efterretningstjenesternes opgaver. Lovforslaget forventes vedtaget i juni Lodslov Regeringen fremsatte i marts 2006 forslag om en ny lodslov som led i regeringens initiativer for at forbedre sejladssikkerheden. Loven skaber mulighed for modernisering og effektivisering af lodsvæsenet til gavn for sejladssikkerheden. Desuden gennemføres en liberalisering af området med bl.a. fri konkurrence på regionale lodsninger. Lodstilsynet adskilles endvidere fra Farvandsvæsenet. Lovforslaget forventes vedtaget i juni

11 Aftale om missilforsvarsteknologi mellem USA og Danmark Den 26. oktober 2005 underskrev den danske og amerikanske forsvarsminister en rammeaftale om samarbejde om missilforsvarsteknologi. Aftalen forbedrer erhvervslivets muligheder for at etablere samarbejde med det amerikanske forsvar eller med amerikansk forsvarsindustri. Samtidig giver aftalen mulighed for større indsigt i det amerikanske missilforsvarsprogram. I tilknytning til rammeaftalen har Danmark fået mulighed for, at blive dækket af det amerikanske missilforsvar, såfremt Danmark måtte ønske det, og i det omfang udviklingen af det amerikanske missilforsvarssystem tillader det. Afghanistan Danmark bidrager til NATO operationen ISAF i Afghanistan p.t. med ca. 110 soldater. Formålet er at bistå den afghanske regering med at udvide sin myndighed til hele landet. Danmark vil fra medio 2006 udvide det danske bidrag med op til 290 soldater til Afghanistan. Dette sker som led i udvidelsen af ISAF til også at omfatte de sydlige provinser. Danmark og Afghanistan indgik desuden den 8. juni 2005 en aftale om overdragelse af de personer, som danske styrker måtte tilbageholde i Afghanistan, til de afghanske myndigheder. Aftalen sikrer, at de afghanske myndigheder ved håndteringen af de overdragne personer skal overholde international ret, herunder Genève-konventionerne. Aftalen har inspireret andre ISAF-lande til at prøve at indgå tilsvarende aftaler. Irak Danmark bidrager fortsat i Irak, på opfordring fra FN og den irakiske regering, med at skabe et vist niveau af sikkerhed, med uddannelse af irakiske sikkerhedsstyrker og med støtte til genopbygningsindsatsen. Forsvaret bidrager endvidere med personbeskyttelse af Udenrigsministeriets udsendte medarbejdere. Danmark har fortsat ca. 530 soldater i Irak. Bidraget tilpasses løbende udviklingen, bl.a. er genopbygningsindsatsen blevet styrket, ligesom der har været fokus på uddannelse og træningsaktiviteter. Danmark bidrager til såvel den multinationale sikringsstyrke som til NATO s og til FN s missioner i Irak. Samtænkning I juni 2005 gennemførtes der et succesfuldt NATO-seminar i København vedr. samtænkning af civile og militære indsatser. Efterfølgende har forsvarsministeren og udenrigsministeren i fællesskab adresseret emnet i et fælles brev til NATO s generalsekretær. De danske initiativer har medført, at emnet er kommet på NATO s dagsorden, og det er hensigten, at emnet skal indgå i overvejelserne om NATO s overordnede udvikling. 10

12 Indenrigs- og sundhedsministeren Kommunalreformen Udmøntningen af de 50 love, som blev vedtaget i 2005, er bl.a. sket ved udarbejdelse af bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger, pjecer og undervisningsinitiativer m.v. Kommunalreformen, der træder i kraft den 1. januar 2007, betyder, at de nuværende 270 kommuner lægges sammen til 98 nye kommuner. Kommunerne får flere opgaver og bliver borgernes samlede indgang til den offentlige sektor. Amterne nedlægges. Fem nye regioner får ansvaret for sundhedsvæsenet og en række afgrænsede opgaver vedrørende regional udvikling og drift af specialiserede institutioner. Aftale om en kommunal finansieringsreform Regeringen indgik i februar 2006 en aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en kommunal finansieringsreform, så der i forbindelse med kommunalreformen gennemføres en samlet reform af den kommunale finansiering. Aftalen indebærer, at de nye kommuner i alle dele af landet får mere lige muligheder for ved en rimelig beskatning at tilvejebringe et serviceniveau, der imødekommer borgernes behov. Lovforslagene om finansieringsreformen blev fremsat i marts Det nye tilskuds- og udligningssystem indføres med virkning fra 1. januar Forslagende forventes vedtaget i maj Etablering af Kommunernes og Regionernes EvalueringsInstitut, KREVI Regeringen og Dansk Folkeparti aftalte i forbindelse med kommunalreformen at oprette et evalueringsinstitut for kommuner m.v. Evalueringsinstituttet har til formål at analysere og evaluere den kommunale og regionale opgavevaretagelse og understøtte indsatsen i kommuner og regioner for at fremme effektivitet og bedre ressourceanvendelse, kvalitetsudvikling og økonomistyring. I februar 2006 blev instituttets bestyrelse og formand udpeget. Instituttet placeres i Århus. Aftale om at styrke den fremtidige dialog med kommunerne (Dialogprojektet) Regeringen og KL blev i aftalen om den kommunale økonomi for 2006 enige om at styrke den fremtidige dialog. Der lægges bl.a. vægt på, at den statslige styring tilrettelægges som mål- og rammestyring baseret på dokumentation af effekt, output og brugertilfredshed frem for detailstyring. Kommunale borgerservicecentre Regeringen har i marts 2006 sammen med KL udarbejdet en guide til etablering af kommunale borgerservicecentre, som skal hjælpe kommunalbestyrelser og sammenlægningsudvalgene med at oprette og udbygge eksisterende borgerservicecentre. Et kommunalt borgerservicecenter er en enhed, hvor borgeren kan møde frem og få ekspederet en række forskellige kommunale sager eller få hjælp til at finde den rigtige medarbejder i kommunen. Regional statsforvaltning Regeringen har i folketingsåret igangsat en proces, som indebærer, at statsamternes ledelse og opgaver samles i fem nye regionale statsforvaltninger. Den regionale statsforvaltning er en konsekvens af kommunalreformen og betyder, at statsamterne nedlægges med udgangen af Statsforvaltningerne overtager statsamternes opgaver inden for familie- og personret samt tilsyns- og klagesagsområdet m.v. Statsforvaltningerne overtager desuden opgaver vedrørende adoption og sekretariatsbetjening af jordbrugskommissioner fra amterne og opgaver vedrørende opløsning af ægteskab fra domstolene. 11

13 Aftaler om den kommunale økonomi for 2006 og Kræftplan II Som led i aftalen om den kommunale økonomi for 2006 styrkes sundhedsområdet med ¾ mia.kr. Heraf prioriteres 425 mio. kr. til en markant styrkelse af kræftbehandlingen i forlængelse af aftalen om Kræftplan II, der blev indgået med Dansk Folkeparti. Hertil kommer, at der afsættes lånerammer på 600 mio. kr. til investeringer i scannere og strålekanoner. Kraftplanen er under udmøntning. Målet er at bringe kræftbehandlingen i Danmark op på højeste internationale niveau. Bedre sygehuse Regeringen har sammen med partierne bag sundhedsloven (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti) i juni 2005 givet de centrale sundhedsmyndigheder større beføjelser til at sikre kvaliteten i den specialiserede behandling ved at stille krav til de enkelte funktioners grundlag og placering. Parterne er endvidere i april 2006 nået til enighed om et sæt principper for specialeplanlægningen, som bl.a. understreger prioriteringen af kvalitet, bæredygtighed og dokumentation i sygehusvæsenet. Sundhedscentre Regeringen har som led i finanslovaftalen for 2006 med Dansk Folkeparti afsat 30 mio. kr. til en ny pulje til sundhedscentre. Det sker i forlængelse af finanslovaftalen for 2005, hvor der blev afsat 50 mio. kr. til forsøg med sundhedscentre i kommunerne og satspuljeaftalen for 2005, hvor der blev afsat 70 mio. kr. til social- og sundhedscentre. Forslag om nye rygeregler Regeringen præsenterede i marts 2006 et forslag om fremtidens rygeregler. Forslaget sigter mod at forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning mod deres vilje. Dette sikres bl.a. ved at forbyde rygning på offentlige arbejdspladser og indføre nye rygeregler for serveringssteder m.v. Regeringen vil i oktober 2006 fremlægge lovforslaget i Folketinget med henblik på ikrafttræden den 1. april Aftale om et pandemiberedskab Regeringen indgik i november 2005 en aftale med alle Folketingets partier om at styrke det danske pandemiberedskab. Baggrunden for aftalen er den verdensomspændende fugleinfluenzaepidemi. Udgifterne til en vaccinegaranti og til indkøb og opbygning af lagre af antivirale lægemidler i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger vurderes at udgøre 67 mio. kr. i Der vil endvidere blive afsat 10 mio. kr. årligt fra 2006 og frem til vaccinegarantien. Influenzapandemiplanen, som blev udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, blev offentliggjort i april KRAM Regeringen har i samarbejde med TrygFonden i marts 2006 aftalt at iværksætte og finansiere en af de hidtil største samlede undersøgelser af danskernes sundhed. Undersøgelsen vil kortlægge danskernes sundhed vedrørende Kost, Rygning, Alkohol og Motion (KRAM) med særlig vægt på fysisk aktivitet og kondition. Det planlægges at få op til kommuner og ca borgere til at deltage i undersøgelsen. Der er afsat 24 mio. kr. til undersøgelsen. 12

14 Justitsministeren Politi- og domstolsreform Regeringen fremsatte i marts 2006 et lovforslag, der lægger op til den største samlede reform af politiets og domstolenes forhold i nyere tid. Det centrale mål med reformen er at sikre et tidssvarende og effektivt politiog domstolsvæsen. Ledelsen og styringen af dansk politi vil blive gennemgribende moderniseret, og der gennemføres en reform af politiets geografiske struktur, så politiet med store og slagkraftige politikredse har den nødvendige kapacitet og specialisering til at kunne leve op til fremtidens krav overalt i landet. Med lovforslaget samles byretterne i større enheder samtidig med, at der sker en omfattende modernisering af behandlingen af retssager ved domstolene. Lovforslaget forventes vedtaget i juni Hurtigere afsoning af fængselsstraf Regeringen har gennemført en udvidelse af kriminalforsorgens kapacitet med henblik på at sikre, at personer, der er idømt fængselsstraf, indkaldes hurtigere til afsoning af straffen. Siden 2001 er antallet af fængselspladser udvidet med mere end 500 pladser, og i 2006 kommer yderligere 48 til. Herudover har der i 2005/2006 været etableret ca. 170 midlertidige afsoningspladser på Langeland. Venterkøen til fængslerne er derved blevet afviklet, og belægningsprocenten i fængslerne og arresthusene forventes herefter i 2006 at kunne nedbringes i overensstemmelse med målsætningen om en gennemsnitlig årlig belægning på 92 pct. Skærpet straf for overgreb, der har baggrund i offerets lovlige ytringer Regeringens lovforslag om at styrke det strafferetlige værn mod overgreb, der er rettet mod borgernes brug af retten til frit at ytre sig offentligt, blev vedtaget i december Med de nye regler skal det ved straffens fastsættelse anses som en skærpende omstændighed, hvis gerningen er begået med baggrund i den forurettedes lovlige ytringer i den offentlige debat. Udvidelse af fodlænkeordningen Regeringens lovforslag om udvidelse af ordningen vedrørende fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol den såkaldte fodlænkeordning blev vedtaget i april Med loven udvides anvendelsesområdet for fodlænkeordningen, så den også omfatter alle personer, der idømmes fængselsstraf i indtil 3 måneder, og som på gerningstidspunktet ikke var fyldt 25 år. Med de nye regler forbedres unge lovovertræderes muligheder for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, og vurderes bl.a. derfor generelt at kunne medvirke til at mindske risikoen for tilbagefald til ny kriminalitet. Bekæmpelse af sexturisme Regeringen fremsatte i marts 2006 lovforslag om at udvide dansk straffemyndighed i forhold til seksuel udnyttelse af børn i udlandet. Loven vil gøre det muligt at straffe danske statsborgere og herboende udlændinge, der i udlandet udnytter børn seksuelt, også selv om den pågældende handling ikke er strafbar i det land, hvor den er begået. Forslaget forventes vedtaget i juni Styrket indsats mod terrorisme Regeringen fremsatte i marts 2006 lovforslag, der vil forbedre politiets muligheder for at forebygge og efterforske terrorhandlinger, og som vil forbedre det strafferetlige værn mod terrorisme. Forslaget indebærer bl.a. en ændring af straffelovens terrorbestemmelser, en forenkling af Politiets Efterretningstjenestes adgang til at indhente oplysninger fra andre forvaltningsmyndigheder samt en styrkelse af politiets efterforskningsmidler, herunder i forbindelse med indgreb i meddelelseshemmeligheden og indhentelse af passageroplysninger fra flyselskaber. Forslaget forventes vedtaget i juni

15 Skærpede regler om sikkerhedsseler og sikkerhedsudstyr til børn i biler Regeringens lovforslag om at skærpe kravene om anvendelse af sikkerhedsseler og sikkerhedsudstyr til børn i biler blev vedtaget i marts Efter de nye regler må der som udgangspunkt ikke befordres flere passagerer, end der er seler til, og børn under 135 cm skal som hovedregel anvende godkendt sikkerhedsudstyr, der er tilpasset barnets højde og vægt. Føreren får klip i kørekortet, hvis børnene i bilen ikke er korrekt fastspændt. Dommeres bibeskæftigelse Regeringen fremsatte i januar 2006 et lovforslag om dommeres adgang til indtægtsgivende bibeskæftigelse. Med lovforslaget sikres det, at omfanget af bibeskæftigelse for den enkelte dommer holdes på et rimeligt niveau, og det sikres, at udpegningen af dommere til de forskellige former for bibeskæftigelse sker på en måde, der ikke rejser spørgsmål om dommeres habilitet i hovedstillingen. Med nyordningen indføres bl.a. et loft for dommeres indtægter ved bibeskæftigelse, og der oprettes et uafhængigt Bibeskæftigelsesnævn, der skal stå for en generel administration af dommeres bibeskæftigelse. Lovforslaget forventes vedtaget juni Lovtidende i elektronisk form Regeringens lovforslag om at indføre et Lovtidende i elektronisk form blev vedtaget i marts Med de nye regler skabes der mulighed for, at love, bekendtgørelser og traktater, som i dag offentliggøres i Lovtidende i trykt form, fremover offentliggøres elektronisk via internettet. Det vil betyde, at borgerne fra deres hjem, arbejdsplads eller et folkebibliotek hurtigt og effektivt via internettet vil kunne få oplysning om de retsforskrifter, som offentliggøres i Lovtidende. Loven sættes i kraft af justitsministeren, når Lovtidende i elektronisk form er etableret og klar til drift. Ny lov om juridisk rådgivning Regeringens forslag om en ny lov om juridisk rådgivning blev vedtaget i maj Loven afløser den såkaldte vinkelskriverlov og ophæver det generelle forbud mod, at andre end navnlig advokater kan reklamere med, at de driver virksomhed med juridisk rådgivning. Dermed øges konkurrencen på markedet for juridisk rådgivning. Loven, der gælder rådgivning ydet til forbrugere, indeholder endvidere en række bestemmelser om god skik for juridiske rådgivere. Forbrugerombudsmanden skal føre tilsyn med overholdelse af loven, og overtrædelse af reglerne om god skik for juridisk rådgivning kan straffes. Digital tinglysning Regeringen fremsatte i marts 2006 lovforslag om digital tinglysning. Loven vil gøre det muligt for borgere og virksomheder at anmelde rettigheder til tinglysning via digital kommunikation. Digitaliseringen af tinglysningsdokumenterne vil endvidere i de fleste tilfælde gøre det muligt at få tinglyst med det samme. Det nye system, der forventes at kunne starte i 2008, vil således medføre lettere og hurtigere tinglysningsekspeditioner til gavn for både virksomheder og borgere. Lovforslaget forventes vedtaget i juni

16 Kirkeministeren Kortlægning af den nuværende opgavefordeling i folkekirken Kirkeministeriet har i januar 2006 offentliggjort en kortlægning af den nuværende opgavefordeling i folkekirken. Kortlægningen indgår som en del af grundlaget for den debat om den fremtidige opgavefordeling i folkekirken, der blev igangsat af Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur med offentliggørelsen af et debatoplæg i januar 2006 om, hvordan de mange forskellige opgaver i folkekirken kan eller bør fordeles mellem sogne, provstier og stifter. Forenkling og bedre styring af fællesfonden m.v. Regeringens lovforslag om ændring af lov om folkekirkens økonomi er vedtaget i marts Hovedintentionen med ændringerne er at fortsætte og forstærke de seneste års udvikling i retning af øget gennemsigtighed i og decentralisering af folkekirkens økonomi. Med ændringen er der gennemført en slankning af fællesfonden, således at udgifter og indtægter, der reelt vedrører de lokale kasser, overføres til de pågældende kasser. Dette indebærer bl.a., at afkastet af de lokale kirkelige kapitaler, der bestyres af stiftsøvrighederne, fuldt ud vil tilfalde de pågældende lokale kasser. Muslimsk begravelsesplads Den 7. april 2006 godkendte Kirkeministeriet den første selvstændige muslimske begravelsesplads i Danmark. Begravelsespladsen, der ejes af Dansk Islamisk Begravelsesfond, bliver anlagt på et m2 stort areal i Brøndby. Arealet vil blive taget i brug som begravelsesplads i flere etaper. Den første etape omfatter m2. Ifølge vedtægten har alle muslimer, der bor i Danmark, ret til at blive begravet på begravelsespladsen. Digital borgerservice I forbindelse med ikrafttrædelse af den nye navnelov er der åbnet et web-sted med samtlige blanketter vedr. civilregistrering. Udviklingen af digital selvbetjeningsservice, der kommer til at omfatte fødselsanmeldelse, navngivning, navneændring, rekvirering af attester samt egen indgang, er igangsat således, at det fra 1. januar 2007 vil være muligt at foretage anmeldelse mm. via internettet ved brug af digital signatur (OCEScertifikat). Senest fra januar 2008 vil det tillige blive muligt at foretage dødsanmeldelse på samme måde. 15

17 Kulturministeren Gratis adgang til museerne Regeringens lovforslag om gratis adgang til de statsanerkendte museer for børn og unge under 18 år er vedtaget i december Med forslaget indføres gratis adgang for alle til de permanente samlinger på Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst. Herudover er der indført gratis adgang for børn og unge under 18 år på de øvrige statslige museer under Kulturministeriet og på landets statsanerkendte museer. Gratis adgang til museer indgår i regeringsgrundlaget»nye mål«fra februar 2005, hvor regeringen bl.a. ønsker at styrke danskernes kendskab til den fælles kulturarv. Kulturkanon Regeringen nedsatte i 2005 syv udvalg, der skulle udarbejde en kulturkanon. Kanonen blev offentliggjort i januar 2006 og indeholder 96 uomgængelige værker indenfor kunstarterne arkitektur, billedkunst, design og kunsthåndværk, film, litteratur, musik og scenekunst. Herudover er der udarbejdet en tværgående børnekulturkanon. Senere offentliggøres en særlig web-version af kanonen, ligesom kanonen udgives som klassesæt. Liberalisering af bogmarkedet Regeringen har indgået en bred politisk aftale med samtlige partier i Folketinget om en række initiativer, der skal sikre mere fri prisdannelse på bogmarkedet. Initiativerne bygger på den aftale om øget liberalisering af bogmarkedet, der i november 2005 blev indgået mellem Konkurrencestyrelsen og Forlæggerforeningen. Derudover er regeringen og de øvrige partier blevet enige om, at når en bog kommer i bogklub, skal den samtidig gives fri prismæssigt i alle andre udgaver. Kultur i hele landet Regeringen har lanceret sin strategi for Kultur i hele landet. Med afsæt i kommunalreformen og dialogmøder med lokale kulturaktører indeholder strategien forslag til en videreudvikling af kulturlivet med fokus på at understøtte kulturlivet uden for hovedstadsområdet. Strategien indebærer, at Kulturministeriets nuværende redskaber, som f.eks. de regionale kulturaftaler, videreudvikles og suppleres med nye initiativer. Ny Radio-tv struktur Regeringens lovforslag på radio-tv området er vedtaget i december Hermed indførtes en ny administrativ struktur på lokalradio- og tv-området, en ny lokal-tv-ordning og en ny tilskudsordning. Forslaget forhøjer også strafferammen for piratkopiering. De lokal radio- og fjernsynsnævn er efterfølgende nedlagt, og den samlede administration af lokalradio- og lokal-tv-området varetages nu af Radio- og tvnævnet. Harmonisering af følgeretsvederlag og erstatning ved ophavsretskrænkelser Regeringens to lovforslag om harmonisering af følgeretsvederlag og erstatning ved ophavsretskrænkelser er vedtaget i december Hermed ændres den del af ophavsretsloven, der regulerer det vederlag, som en kunstner skal modtage, når hans eller hendes kunstværk videresælges ved fx auktions- eller gallerisalg: Ved lovovertrædelser skal krænkerens fortjeneste fremover tages i betragtning. Med lovene tilpasses de danske regler til EU-reglerne. DVD-vederlaget sænkes fra 10 til 3 kr Regeringen fremsatte i marts 2006 et lovforslag, som vedrører dvd-vederlaget og reglerne om beskyttelse mod omgåelse af kopispærringer på cd er, dvd-film m.v. Lovforslaget er en udmøntning af finanslovaftalen for Lovforslaget forventes vedtaget i juni

18 Museumssammenlægninger gøres nemmere Regeringens lovforslag, som giver bedre muligheder for sammenlægninger af statsanerkendte museer ved at gøre det muligt at opretholde det hidtidige grundlag for beregningen af det statslige driftstilskud til det sammenlagte museum blev vedtaget i maj Distributionsstøtte til dagblade og dagbladslignende publikationer gøres uafhængig af Post Danmark Regeringen fremsatte i marts 2006 et lovforslag, som skaber en ny ordning for direkte støtte til udgivere til distribution af dagblade i Danmark. Ordningen skal afløse den gældende bladtilskudsordning med støtte via Post Danmark. Udgivere kan derfor i fremtiden selv vælge distributør, og Post Danmark kan selv vælge sine bladportotakster. Forslaget er sidste led i en proces, der har indebåret en række ændringer af den gældende tilskudsordning, og forventes vedtaget i juni På området for dagbladslignende publikationer fremsatte regeringen i december 2005 et parallelt lovforslag, som blev vedtaget i marts Finanslovaftale Regeringen har indgået en bred aftale på kulturområdet med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Aftalen sikrer i alt 129 mio. kr. ekstra til kulturområdet i perioden Pengene skal bl.a. bruges til en huskunstnerordning, forbedret publikumsbetjening på Statens Arkiver, arkitekturpolitiske initiativer, styrket talentudvikling på kunstskolerne og musikskolerne samt kulturprojekter i kommunerne. Styrket formidling på museerne Som led i aftalen om Finansloven for 2006 er der fra 2007 afsat 40,5 mio. kr. om året til styrkelse af formidlingen på museumsområdet. Udmøntningen af midlerne sker på baggrund af Udredning om museernes formidling af kulturarven, som blev offentliggjort i april IOC-kongres til Danmark Den 8. februar 2006 besluttede den internationale olympiske komité, at København får værtskabet for IOC s kongres og session i 2009, der ventes at tiltrække tusindvis af deltagere og særdeles stor mediebevågenhed. 17

19 Miljøministeren Miljømilliarden Regeringen har som led i finanslovaftalen for 2006 afsat 1 mia. kr. til en styrket indsats for miljø og natur. Der er afsat midler til en kemikaliehandlingsplan, jf. nedenfor, samt til at bidrage til oprydning i Kærgård Klitplantage. De resterende 900 mio. kr. vil over de næste fire år blive anvendt til bl.a. naturgenopretning, sikring af habitater, en styrket indsats for renere vand samt rejsning af mere skov. Aftale om handlingsplan for en styrket kemikalieindsats Regeringen indgik i oktober 2005 en aftale med alle Folketingets partier om en 4-årig handlingsplan for en styrket kemikalieindsats. Aftalen sikrer en markant styrkelse af kontrollen og den forebyggende indsats på kemikalieområdet. Der afsættes i alt 62 mio. kr. ekstra i perioden til at gennemføre nye initiativer, som supplerer den eksisterende kemikalieindsats. Med handlingsplanen iværksættes en række initiativer under tre centrale overskrifter: Mere kontrol med at reglerne overholdes, større fokus på produkter til forbrugere samt bedre kommunikation med virksomhederne. EU s nye kemikaliereform (REACH) Regeringen har aktivt medvirket til, at der i december 2005 blev opnået politisk enighed i Rådet om EU s kemikaliereform (REACH). REACH indebærer, at ca kemikalier vil blive registreret og vil indebære en markant stærkere kemikalieregulering i EU og en forbedring af beskyttelsesniveauet. Ny global kemikaliestrategi Regeringen har aktivt medvirket til at sikre vedtagelse af den nye globale kemikaliestrategi, SAICM, som vil danne basis for den globale indsats for regulering af kemikalier fremover. Regeringen har også bidraget aktivt til, at flere farlige stoffer bliver vurderet med henblik på optagelse under kemikaliekonventionerne og til udarbejdelse af en nordisk strategi for klima- og miljøgifte. Resultaterne vil på sigt mindske befolkningernes belastning fra persistente organiske forureningsstoffer og tungmetaller, herunder kviksølv, ikke mindst i arktiske egne. Klima Regeringen har aktivt medvirket til igangsættelse af forhandlinger om en fremtidig klimaaftale efter Miljøministeren var vært for det uformelle ministermøde i Grønland i august 2005, der skabte bredere opbakning til en styrket international indsats på klimaområdet. Grønlandsdialogen fortsættes i Sydafrika i juni Miljøministeren har ligeledes gennemført konsultationer i USA med centrale aktører på klimaområdet med henblik på større involvering i en fremtidig global aftale. F-gasser Regeringen har aktivt medvirket til at sikre enighed mellem Rådet og Europa-Parlamentet i januar 2006 om den fremtidige regulering af brugen af flourholdige drivhusgasser (F-gasser). Beslutningen betyder at Danmark kan opretholde det strammere forbud mod F-gasser. Jordforurening Regeringen har i marts 2006 fremsat lovforslag om ændring af loven om forurenet jord. Det indgår i lovforslaget, at lettere forurenet jord ikke længere skal kortlægges. I stedet skal lettere forurenede områder områdeklassificeres, hvilket mindsker ulemperne for borgerne. Formålet med lovforslaget er at koncentrere og målrette indsatsen mod de store forureninger, der kan udgøre en risiko for beboernes sundhed og for grundvandet. Lovforslaget blev vedtaget i maj

20 Større bøder for ulovlig udledning af olie i havet Regeringens lovforslag om ændring af havmiljøloven og straffeloven blev vedtaget i maj Regeringen foreslår bl.a., at de vejledende bøder for ulovlig udledning af olie i havet øges markant. De højere bøder forventes at forebygge, at skibe foretager ulovlige olieudledninger i danske farvande og havområder. Handlingsplan for Off-shoresektoren skal beskytte havmiljøet i Nordsøen Regeringen offentliggjorde i december 2005 en handlingsplan for beskyttelse af miljøet i forbindelse med olie- og gasoperatørernes aktiviteter i den danske del af Nordsøen. Handlingsplanen indeholder bl.a. målsætninger for reduktion af de tilladte udledninger af kemikalier og olie i forbindelse med produktion og efterforskning. Handlingsplanen indebærer, at alle operatører årligt udarbejder en miljørapport, som er offentligt tilgængelig. Partikelfiltre Regeringen har som led i finanslovaftalen for 2006 afsat 300 mio. kr. til afgiftsfritagelse for partikelfiltre på nye person- og varebiler i perioden Med afgiftsfritagelsen vil det ikke være dyrere for den enkelte at vælge partikelfiltre. Afgiftsfritagelsen gælder for nye biler, der sælges fra Udvalg for planlægning og detailhandel Regeringen nedsatte i september 2005 udvalget for planlægning og detailhandel. Udvalget skal give planlovens detailhandelsbestemmelser et serviceeftersyn, herunder bl.a. se på, hvordan reglerne for butiksstørrelser og butikkernes placering skal være i fremtiden. Udvalget afslutter sit arbejde i juni 2006 med henblik på udarbejdelse af lovforslag til fremlæggelse i efteråret Nationalparker Miljøministeren har i maj 2006 afgivet en redegørelse om nationalparker til Folketinget. Redegørelsen bygger bl.a. på en rapport fra Den Nationale Følgegruppe med anbefalinger om, hvordan der kan skabes en dansk model for nationalparker. Redegørelsen til Folketinget omfatter regeringens bud på de overordnede emner, som skal indgå i det kommende lovforslag. Lovforslaget forventes fremsat i den kommende folketingssamling. Grønt ansvar Regeringen lancerede i efteråret 2005 en kampagne om det personlige ansvar for miljøet, hvor det gennem forskellige aktiviteter blev demonstreret, hvordan den enkelte borger kan yde sit bidrag til at forbedre miljøet. 19

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage - gennemførelsen Marts 2002 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse - de første 100 dage Regeringen fremlagde den 4. december 2001 sit program Regeringens første 100 dage, der indeholder

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 55 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 55 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 55 Offentligt Spalte- og sidehenvisninger til Folketingstidende vedrørende behandlingen i Folketinget af den oprindelige

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

Fremtidens rygeregler regeringens forslag

Fremtidens rygeregler regeringens forslag Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 382 Offentligt Nye rygeregler regeringens udspil Marts 2006 Fremtidens rygeregler regeringens forslag Regeringen vil forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1)

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1) LBK nr 899 af 05/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., JAIC, j.nr. 2008-0000952 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest NOTAT 7. april 2010 Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest J.nr. 3.kt./ssc/ath Baggrund Sygefravær har hvert år store omkostninger, både for det enkelte menneske og for samfundet.

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Dato: 10. september 2012 I de senere år har der adskillige gange været debat om folkekirkens styringsstruktur.

Læs mere

Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen fra 2007 og 2012

Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen fra 2007 og 2012 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Spørgsmål 35 Offentligt Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet BEK nr 318 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2004/1518-0001 Senere

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Aftale om Forebyggelsesfonden

Aftale om Forebyggelsesfonden Aftale om Forebyggelsesfonden 421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige

Læs mere

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011 Danmark er kendetegnet ved små indkomstforskelle og en høj grad af social balance sammenlignet med andre lande. Der er fri og lige adgang til uddannelse og sundhed, og der er et socialt sikkerhedsnet for

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 1)

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 1) Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Fremrykket ansøgningstidspunkt i sager om humanitær opholdstilladelse, indberetningspligt ved mistanke om genopdragelsesrejser,

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Det Radikale Venstres bemærkninger Til nr. 556 Ulandsbistanden forhøjes så Danmark gradvist når tilbage til at give 1 procent af bruttonationalindkomsten. Mindst

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2015/2016 Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2015/2016 Marts-redegørelsen København, den 11. marts 2016 Status for lovforslag m.v. 2015/2016 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love (Overførsel af opgaver fra

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV)

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV) Arbejdsmiljøet - hvad har regeringen gennemført? Det dårlige arbejdsmiljø er stadig udbredt på mange arbejdspladser - arbejdsskadestatistikker og en lang række undersøgelser viser, at rigtigt mange lønmodtagerne

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2014-15 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 25 Offentligt T A L E 20. november 2014 Tale ved samråd om sexchikane i Ligestillingsudvalget den 4. december 2014 J.nr. 20140092112

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER 5. april 2017 17/02708-6 ama-dep Samråd i ERU den 7. april

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. 2012/2013 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om udstationering af lønmodtagere Lov om barseludligning for selvstændige Ændring af lov om Lønmodtagernes

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere