Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----"

Transkript

1 DDA Datamateriale Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Per Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet, Campusvej 55, DK-5230 Odense M. 2. udgave, Hvis der under udarbejdelse af en publikation (dvs. enhver cirkuleret skriftlig fremstilling) er anvendt datamateriale, som er stillet til rådighed gennem DDA, bør såvel den oprindelige dataindsamler som DDA nævnes.

2 Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981, som oprindeligt blev indsamlet af Per Andersen. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-0545). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til den oprindelige dataindsamler. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-0545: Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, Primærundersøger: Per Andersen. DDA udgave (ved Ralph Bjørn Eriksen og Per Nielsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1051 respondenter, 45 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (41 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Per Andersen, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i februar 1982 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Ralph Bjørn Eriksen og Per Nielsen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-0545: Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt stan-

3 darder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en skrivemaskineterminaludskrift i et mindre trykt oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Det skal understreges, at nærværende publikation er et teknisk orienteret produkt, som er nødvendigt for analyse af det beskrevne materiale. Derimod kan man ikke umiddelbart af randfordelingerne i de enkelte variable læse sig til, hvordan den danske befolkning forholder sig til de i undersøgelsen stillede spørgsmål, eller hvordan undersøgte karakteristika er fordelt i befolkningen. Randfordelingerne i kodebogen er uvægtede marginaler, som viser fordelingerne hos den gruppe, der faktisk blev udspurgt - og som ikke nødvendigvis uden en vægtning er repræsentativ. Derfor bør der ikke publiceres med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV juli 1983 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle

4 de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er

5 OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion.

6 Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE

7 Titel: Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): generel sociologi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: boligforhold, studerende; studerendes boligforhold; Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0545: Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, Primærundersøger: Per Chr. Andersen. DDA-0545, 2. udgave (ved Per Nielsen og Ralph Bjørn Eriksen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1051 respondenter og 45 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (42 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv - DDA. Odense Universitet, Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S0545. Studienummer (datasæt): Arkiv hvor studiet oprindeligt blev arkiveret: Dansk Data Arkiv - DDA. Odense Universitet, Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S545. Studienummer (datasæt): 545. Donor (afleverende instans): Andersen, Per Chr.; OU: Studievejledningen. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Andersen, Per Chr.; OU: Studievejledningen. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Økonomisk sponsor: Odense Kommune, Magistratens 4. afdeling (kulturforvaltningen). Slotsgade 5 E, DK-5000 Odense C. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen er en status over boligsituationen pr. 1. november 1981 for studerende optaget samme efterår ved følgende uddannelsesinstitutioner: Odense Universitet, Odense Seminarium, Odense Teknikum, Den sociale Højskole, Skolen for Ergo- og fysioterapeuter, Socialpædagogisk seminarium samt Børnehaveog fritidspædagogseminariet. Følgende forhold vedrørende boligsituationen er kortlagt: 1) Boligens art, størrelse, standard og boligudgiften og præferencer for anden bolig. 2) Tidspunkt og måde for boligsøgning samt tilsvarende hvordan og hvornår respondenten evt. fik en bolig. Endelig er uddannelsesforløbet kort beskrevet.

8 Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 1363 enheder i oprindelig stikprøve; 312 enheder faldet fra; antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: I I I I I I Udd.institution I antal skemaer I antal resp. I svarpct. I I I I I Od. Universitet I 750 I 574 I 76,5 I I Od. Semanarium I 96 I 79 I 82,0 I I Od. Teknikum I 250 I 195 I 78,0 I I Soc. Højskole I 35 I 20 I 57,1 I I Ergo- og fysio I 40 I 34 I 85,0 I I Socialpædagoger I 96 I 63 I 65,6 I I Børneh./fritids I 96 I 83 I 86,5 I I Uidentificeret I - I 3 I - I I I I I Total I 1363 I 1051 I 77,1 I I I I I I. Datasættets størrelse: 1051 respondenter; 45 variable pr. respondent; 2 kort pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 15 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Denne undersøgelses spørgeskema er udformet med udgangspunkt i en tilsvarende boligundersøgelse foretaget i Århus, efteråret Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: uddannelse; tidsbegrænsninger. Respondentgruppen er dels afgrænset ved uddannelsesinstitution, dels ved optagelsesår på denne. Udvælgelsesprocedurer: Totaltælling. Simpel tilfældig udvælgelse. For samtlige uddannelsesinstitutioner undtaget Odense Universitet er der tale om en totaltælling. Af en population på 980 studerende optaget pr på Odense Universitet blev der udtaget en stikprøve på 750. Undersøgelsens geografiske univers: lokal. DK, Odense. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Antal uger: 6. Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Der blev udsendt een rykker.

9 Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. 5 medarbejdere (dels fra universitets administration, dels dets hullestue) bidrog til kodning og hulning af materialet. Vægtning: Yderligere oplysninger: Der er ikke foretaget nogen vægtning. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. samt SAS og BMDP. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: kontrol af kodning; data kontrolhullet. Kontrol af kodningen blev foretaget stikprøvevist. Kontroloperationer udført af arkivet: kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder; kontrol af logisk inkonsistens. Fejlkoder er rettet til de korrekte koder ved gennemgang af spørgeskemaerne. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Andersen, Per Chr.; OU: Studievejledningen. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: Ny uddannelse! og så ny bolig?? En undersøgelse af boligsituationen for de nye studerende optaget sommeren 1981 ved videregående uddannelser i Odense Kommune. Den Centrale Studievejledning, Odense Universitet; 24 pp. + bilag; Analyseresultater (skalaer, index, etc.): primær-analyseresultater arkiveret i arkivet. Referencer til beslægtede studier: replikation af tidligere studier. Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Århus, 1980 (DDA-0557). Oplysninger herom kan fås ved henvendelse til DDA. Odense-undersøgelsen er af komparative hensyn foretaget med udgangspunkt i ovennævnte boligundersøgelse gennemført i Århus, efteråret Århus-undersøgelsen blev udført i samarbejde mellem Aarhus Universitets studievejledning, Kollegiekontoret og Århus kommune. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; alder, kategoriseret; køn; civilstand. Bopæl: lokalsamfundets navn.

10 Boligforhold: ejendomsforhold til boligen; boligtype. INDLEDNING Denne undersøgelse blev oprindeligt foretaget af Per Andersen, central studievejleder, Odense Universitet. Undersøgelsen er en status over boligsituationen pr. 1. november 1981 for studerende optaget samme sommer/ efterår ved følgende uddannelsesinstitutioner: Odense Universitet, Odense Seminarium, Odense Teknikum, Den sociale Højskole, Skolen for ergo- og fysioterapeuter, Socialpædagogisk seminarium samt Børnehave- og fritidspædagogseminariet. Følgende forhold vedrørende boligsituationen er kortlagt: 1) Boligens art, størrelse, standard, boligudgiften og præferencer for anden bolig. 2) Tidspunkt for boligsøgning og hvilke måder bolig søgtes på; tilsvarende hvornår og hvordan bolig blev erhvervet. Endelig er uddannelsesforløbet kort beskrevet. Fra primærundersøgeren modtog DDA hulkort. Den tilhørende dokumentation i form af spørgeskema og kodenøgle er udarbejdet af primærundersøger med bistand fra DDA. DDA har forestået oparbejdningen til et fuldt dokumenteret OSIRIS-datasæt samt konstruktion af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA har endvidere indlagt DDA's standardvariable (V1 og V2), som indeholder henholdsvis undersøgelsens DDA-nummer (545) og respondentens sekvensnummer indenfor datafilen. Med hensyn til manglende data opfylder materialet DDA's standard, hvilket vil sige, at koden 9 (henholdsvis 99, 999 osv.) angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent i den givne variabel. DDA har endelig foretaget rekodning af irrelevant-kategorien til koden 10. Kategorien "Ikke afkrydset", der optræder gentagne gange i kodebogen, skal forstås således, at respondenten i en gruppe af variable har svaret i mindst eet tilfælde og er i denne variabel kodet "Afkrydset", mens respondenten i de øvrige er kodet "Ikke afkrydset" d.v.s. ikke har svaret bekræftende på netop denne mulighed, men dog svaret på spørgsmålet. Respondenter, der skulle have, men overhovedet ikke har svaret på et spørgsmål, der omfatter en gruppe af variable, er kodet "Uoplyst".

11 KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 3 DDA-Studienummer Denne variabel indeholder undersøgelsens studienummer i DDA og alle respondenter har værdien 545. V0002 SEKVENSNUMMER start 4, bredde 4 Sekvensnummer Denne variabel indeholder et firecifret løbenummer, begyndende med V0003 IDENTIFIKATIONSNUMMER start 8, bredde 4 Identifikationsnummer Identifikationsnummeret er kodet med fire cifre inden for intervallet V0004 UDDANNELSESINSTITUTION start 12, manglende data: = 9 Uddannelsesinstitution Odense Universitet Odense Seminarium Odense Teknikum Den sociale Højskole, Odense Skolen for Ergo- og fysioterapeuter, Odense Socialpædagogisk Seminarium, Odense Børnehave- og fritidspædagogseminariet, Odense Uoplyst svarprocent: 100 V0005 KØN

12 start 13, manglende data: = 9 Spm. 1: Køn Mand Kvinde Uoplyst svarprocent: 100 V0006 ALDER start 14, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 2: Alder Alder er kodet direkte med to cifre. Uoplyst er kodet 99. V0007 CIVILSTAND start 16, manglende data: = 9 Spm. 3: Civilstand Alene Gift eller samlevende Uoplyst svarprocent: 99 V0008 BOPÆL PR start 17, manglende data: = 9 Spm. 4: Bopæl pr Odense Kommune Fyns Amtskommune i øvrigt Udenfor Fyn Uoplyst svarprocent: 99 V0009 BOPÆL PR start 18, manglende data: = 9 Spm. 5: Bopæl pr

13 Odense Kommune Fyns Amtskommune i øvrigt Udenfor Fyn Uoplyst svarprocent: 98 V0010 ANTAL KM. TIL UDD.INST. start 19, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 6: Antal km. mellem bopæl pr og uddannelsesinstitution Antal km. er kodet direkte med to cifre. Under 1 km. er kodet km. eller mere er kodet 98 og uoplyst 99. V0011 BOLIG PR start 21, manglende data: = 99 Spm. 7: Bolig pr Bor i kollegieværelse Bor i kollegielejlighed Bor hjemme Bor midlertidigt hos familie/venner Bor i lejet, privat værelse Bor i lejet, privat lejlighed Bor i lejet lejlighed i boligforening Bor i egen ejerlejlighed, andelslejlighed Bor i hus (ejet eller lejet) Bor i kollektiv, bofællesskab med flere andre Bor i andet (f.eks sommerhus, pensionat m.v.) Uoplyst svarprocent: 99 V0012 BOLIGSTØRRELSE start 23, bredde 3, manglende data: = 999 Spm. 8: Boligstørrelse i kvadratmeter pr. person Antal kvadratmeter er kodet direkte med tre cifre. Uoplyst er kodet 999.

14 V0013 BOLIGSTANDARD - TOILET start 26, manglende data: = 9 Spm. 9: Boligstandard pr A. Toilet Eget toilet Adgang til toilet Uoplyst svarprocent: 96 V0014 BOLIGSTANDARD - BAD start 27, manglende data: = 9 Spm. 9: Boligstandard pr B. Bad Eget bad Adgang til bad Ikke adgang til bad Uoplyst svarprocent: 96 V0015 BOLIGSTANDARD - KØKKEN start 28, manglende data: = 9 Spm. 9: Boligstandard pr C. Køkken Eget køkken Adgang til køkken Eget eller adgang til tekøkken/kogeplade Ikke adgang til kogemuligheder Uoplyst svarprocent: 96 V0016 BOLIGUDGIFT PR. MÅNED start 29, bredde 4, manglende data: = 9999

15 Spm. 10: Boligudgift pr incl. lys og varme pr. måned pr. person Boligudgiften er kodet direkte med fire cifre. Uoplyst er kodet V0017 TIDSPUNKT BOLIGSØGNING start 33, manglende data: = 9 Spm. 11: Tidspunkt for hvornår du begyndte at søge bolig Har ikke søgt bolig - gå til spm. 13 (V25) Begyndte at søge før 1. juli Begyndte at søge juli Begyndte at søge 28. juli august Begyndte at søge 15. august eller senere Uoplyst svarprocent: 86 Angående spm. 12 (V18-V24): "Uoplyst" er kun kodet, såfremt hele spm. 12 (V18-V24) er ubesvaret. D.v.s. hvis blot der er svaret i et af tilfældene, er der kodet "Afkrydset" i dette (tilsvarende i disse ved flere svar), mens der er kodet "Ikke afkrydset" i resten. V0018 RIU-FYN: KOLLEGIEVÆRELSE start 34, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V17 Spm. 12: Hvordan har du eventuelt søgt bolig? Gennem RIU-Fyn eller anden kollegieanvisning: kollegieværelse Afkrydset Ikke afkrydset Uoplyst Irrelevant (har ikke søgt bolig) svarprocent: 52 V0019 RIU-FYN: KOLLEGIELEJL. start 36, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V17

16 Spm. 12: Hvordan har du eventuelt søgt bolig? Gennem RIU-Fyn eller anden kollegieanvisning: kollegielejlighed Afkrydset Ikke afkrydset Uoplyst Irrelevant (har ikke søgt bolig) svarprocent: 52 V0020 RIU-FYN: PRIVAT VÆRELSE start 38, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V17 Spm. 12: Hvordan har du eventuelt søgt bolig? Gennem RIU-Fyn eller anden kollegieanvisning: privat værelse Afkrydset Ikke afkrydset Uoplyst Irrelevant (har ikke søgt bolig) svarprocent: 52 V0021 PRIVAT BOLIGANVISNING start 40, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V17 Spm. 12: Hvordan har du eventuelt søgt bolig? Gennem privat boliganvisning, boligforening Afkrydset Ikke afkrydset Uoplyst Irrelevant (har ikke søgt bolig) svarprocent: 52 V0022 AVISANNONCE start 42, manglende data: = 9 eller >=10

17 FILTER: V17 Spm. 12: Hvordan har du eventuelt søgt bolig? Gennem svar på avisannonce eller egen annoncering Afkrydset Ikke afkrydset Uoplyst Irrelevant (har ikke søgt bolig) svarprocent: 52 V0023 FAMILIE/VENNER start 44, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V17 Spm. 12: Hvordan har du eventuelt søgt bolig? Gennem familie/venner Afkrydset Ikke afkrydset Uoplyst Irrelevant (har ikke søgt bolig) svarprocent: 52 V0024 ANDEN MÅDE start 46, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V17 Spm. 12: Hvordan har du eventuelt søgt bolig? På anden måde, anfør hvordan Afkrydset Ikke afkrydset Uoplyst Irrelevant (har ikke søgt bolig) svarprocent: 52 V0025 FÅET NUVÆRENDE BOLIG

18 start 48, manglende data: = 9 Spm. 13: Hvordan har du evt. fået din nuværende bolig? Har ikke fået egen bolig - gå til spm. 14 (V27) Gennem RIU-Fyn eller anden kollegieanvisning kollegieværelse Gennem RIU-Fyn eller anden kollegieanvisning kollegielejlighed Gennem RIU-Fyn eller anden kollegieanvisning privat værelse Gennem privat boliganvisning, boligforening Gennem svar på avisannonce eller egen annoncering Gennem familie/venner På anden måde, anfør hvordan Uoplyst svarprocent: 89 V0026 DATO FOR INDFLYTNING start 49, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V25 Spm. 13 B: Anfør dato for din indflytning Før 1. juli juli juli august august 1981 eller senere Uoplyst Irrelevant (har ikke fået egen bolig) svarprocent: 51 V0027 ØNSKER ANDEN BOLIG start 51, manglende data: = 9 Spm. 14: Er du interesseret i at finde noget andet at bo i? Nej - gå til spm. 15 (V34) Ja Uoplyst svarprocent: 98 Angående spm. 14 B (V28-V33):

19 "Uoplyst" er kun kodet, såfremt hele spm. 14 B (V28-V33) er ubesvaret. D.v.s. hvis blot der er svaret i et af tilfældene, er der kodet "Afkrydset" i dette (tilsvarende i disse ved flere svar), mens der er kodet "Ikke afkrydset" i resten. V0028 ÅRSAG ANDEN BOLIG 1 start 52, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27 Spm. 14 B: Er du interesseret i at finde noget andet at bo i? Såfremt du har svaret "ja", bedes du anføre en eller flere af følgende årsager hertil Har ikke egen bolig, men bor hjemme eller midlertidigt hos familie/venner Afkrydset Ikke afkrydset Uoplyst Irrelevant (ikke interesseret i anden bolig svarprocent: 38 V0029 ÅRSAG ANDEN BOLIG 2 start 54, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27 Spm. 14 B: Er du interesseret i at finde noget andet at bo i? Såfremt du har svaret "ja", bedes du anføre en eller flere af følgende årsager hertil Nuværende bolig er for lille Afkrydset Ikke afkrydset Uoplyst Irrelevant (ikke interesseret i anden bolig svarprocent: 38 V0030 ÅRSAG ANDEN BOLIG 3 start 56, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27

20 Spm. 14 B: Er du interesseret i at finde noget andet at bo i? Såfremt du har svaret "ja", bedes du anføre en eller flere af følgende årsager hertil Nuværende bolig har for dårlig standard Afkrydset Ikke afkrydset Uoplyst Irrelevant (ikke interesseret i anden bolig svarprocent: 38 V0031 ÅRSAG ANDEN BOLIG 4 start 58, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27 Spm. 14 B: Er du interesseret i at finde noget andet at bo i? Såfremt du har svaret "ja", bedes du anføre en eller flere af følgende årsager hertil Nuværende bolig er for dyr Afkrydset Ikke afkrydset Uoplyst Irrelevant (ikke interesseret i anden bolig svarprocent: 38 V0032 ÅRSAG ANDEN BOLIG 5 start 60, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27 Spm. 14 B: Er du interesseret i at finde noget andet at bo i? Såfremt du har svaret "ja", bedes du anføre en eller flere af følgende årsager hertil Nuværende bolig ligger for langt fra min uddannelsesinstitution Afkrydset Ikke afkrydset

21 Uoplyst Irrelevant (ikke interesseret i anden bolig svarprocent: 38 V0033 ÅRSAG ANDEN BOLIG 6 start 62, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V27 Spm. 14 B: Er du interesseret i at finde noget andet at bo i? Såfremt du har svaret "ja", bedes du anføre en eller flere af følgende årsager hertil Andet, anfør årsag Afkrydset Ikke afkrydset Uoplyst Irrelevant (ikke interesseret i anden bolig svarprocent: 38 V0034 UDDANNELSESFORLØB start 64, manglende data: = 9 Spm. 15: Forløb af den uddannelse du forventes at have påbegyndt efteråret Fortsætter uddannelsen Har ikke påbegyndt uddannelsen Er ophørt med uddannelsen Overvejer at ophøre med uddannelsen Uoplyst svarprocent: 98 Angående spm. 15 B (V35-V40): "Uoplyst" er kun kodet, såfremt hele spm. 15 B (V35-V40) er ubesvaret. D.v.s. hvis blot der er svaret i et af tilfældene, er der kodet "Afkrydset" i dette (tilsvarende i disse ved flere svar), mens der er kodet "Ikke afkrydset" i resten. V0035 ÅRSAG STUDIEOPHØR 1 start 65, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V34

22 Spm. 15 B: Forløb af den uddannelse du forventes at have påbegyndt efteråret 1981 Såfremt du ikke har påbegyndt uddannelsen, er ophørt eller overvejer at ophøre med uddannelsen, bedes du anføre en eller flere årsager hertil Private/familiære årsager Afkrydset Ikke afkrydset Uoplyst Irrelevant (fortsætter uddannelsen) svarprocent: 12 V0036 ÅRSAG STUDIEOPHØR 2 start 67, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V34 Spm. 15 B: Forløb af den uddannelse du forventes at have påbegyndt efteråret 1981 Såfremt du ikke har påbegyndt uddannelsen, er ophørt eller overvejer at ophøre med uddannelsen, bedes du anføre en eller flere årsager hertil Økonomiske årsager Afkrydset Ikke afkrydset Uoplyst Irrelevant (fortsætter uddannelsen) svarprocent: 12 V0037 ÅRSAG STUDIEOPHØR 3 start 69, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V34 Spm. 15 B: Forløb af den uddannelse du forventes at have påbegyndt efteråret 1981 Såfremt du ikke har påbegyndt uddannelsen, er ophørt eller overvejer at ophøre med uddannelsen, bedes du anføre en eller flere årsager hertil Har fået arbejde

23 Afkrydset Ikke afkrydset Uoplyst Irrelevant (fortsætter uddannelsen) svarprocent: 12 V0038 ÅRSAG STUDIEOPHØR 4 start 71, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V34 Spm. 15 B: Forløb af den uddannelse du forventes at have påbegyndt efteråret 1981 Såfremt du ikke har påbegyndt uddannelsen, er ophørt eller overvejer at ophøre med uddannelsen, bedes du anføre en eller flere årsager hertil Forkert uddannelsevalg Afkrydset Ikke afkrydset Uoplyst Irrelevant (fortsætter uddannelsen) svarprocent: 12 V0039 ÅRSAG STUDIEOPHØR 5 start 73, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V34 Spm. 15 B: Forløb af den uddannelse du forventes at have påbegyndt efteråret 1981 Såfremt du ikke har påbegyndt uddannelsen, er ophørt eller overvejer at ophøre med uddannelsen, bedes du anføre en eller flere årsager hertil Boligmæssige årsager Afkrydset Ikke afkrydset Uoplyst Irrelevant (fortsætter uddannelsen) svarprocent: 12 V0040 ÅRSAG STUDIEOPHØR 6 start 75, manglende data: = 9 eller >=10

24 FILTER: V34 Spm. 15 B: Forløb af den uddannelse du forventes at have påbegyndt efteråret 1981 Såfremt du ikke har påbegyndt uddannelsen, er ophørt eller overvejer at ophøre med uddannelsen, bedes du anføre en eller flere årsager hertil Andet, anfør årsag Afkrydset Ikke afkrydset Uoplyst Irrelevant (fortsætter uddannelsen) svarprocent: 12 V41-V45 er alle variable rekodet m.h.p. analyse. V0041 ALDER REKODET start 77, manglende data: = 9 Spm. 2: Alder Denne variabel er en rekodning af V år år år år år og derover Uoplyst svarprocent: 99 V0042 ANTAL KM REKODET 1 start 78, manglende data: = 99 Spm. 6: Antal km. mellem bopæl pr og uddannelsesinstitution Denne variabel er en rekodning af V ,0-1,49 km ,5-2,49 km ,5-3,49 km ,5-4,49 km ,5-5,49 km.

25 ,5-6,49 km ,5-7,49 km ,5-8,49 km ,5-9,49 km ,5-19,49 km ,5-29,49 km ,5-39,49 km ,5-49,49 km ,5 km. og derover Uoplyst svarprocent: 93 V0043 ANTAL KM REKODET 2 start 80, manglende data: = 9 Spm. 6: Antal km. mellem bopæl pr og uddannelsesinstitution Denne variabel er en rekodning af V ,0-4,49 km ,5-9,49 km ,5-19,49 km ,5-29,49 km km. og derover Uoplyst svarprocent: 93 V0044 BOLIGSTØRRELSE REKODET start 81, manglende data: = 9 Spm. 8: Boligstørrelse i kvadratmeter pr. person Denne variabel er en rekodning af V ,1-4,9 kvm ,0-9,9 kvm ,0-14,9 kvm ,0-19,9 kvm ,0-24,9 kvm ,0-29,9 kvm ,0-39,9 kvm kvm og derover Uoplyst svarprocent: 92 V0045 BOLIGUDGIFT REKODET

26 start 82, manglende data: = 99 Spm. 10: Boligudgift pr incl. lys og varme pr. måned pr. person Denne variabel er en rekodning af V kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. og derover Uoplyst svarprocent: 85

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0319 -------- Datamateriale ------------- ØD-undersøgelsen i Århus kommune 1977 ---------------- - ----- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jacob Buksti, Ole P. Kristensen, Karen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ----

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- DDA-360 ------- Datamateriale ------------- Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ----

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- DDA-0841 -------- Datamateriale ------------- Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ----

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens Agervold og Ole Steen Kristensen

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Buschaufførers arbejdsmiljø i tre storbyer 1978 -------------- ------------ - --- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Buschaufførers arbejdsmiljø i tre storbyer 1978 -------------- ------------ - --- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-0326 -------- Datamateriale ------------- Buschaufførers arbejdsmiljø i tre storbyer 1978 -------------- ------------ - --- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Laursen,

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Udmeldte og efterlønsmodtagere blandt bagere 1980 -------- -- ------------------ ------ ------ ----

Udmeldte og efterlønsmodtagere blandt bagere 1980 -------- -- ------------------ ------ ------ ---- DDA-0691 -------- Datamateriale ------------- Udmeldte og efterlønsmodtagere blandt bagere 1980 -------- -- ------------------ ------ ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-310 ------- Datamateriale ------------- Fransk inden for fritidsundervisningen ------ ----- --- --------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anne Monnier PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ----

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------

Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------ DDA-0234 -------- Datamateriale ------------- Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere