AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET"

Transkript

1 AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AKTIVITETSBASERET MÅLING AF VIRKSOMHEDERNES ADMINISTRATIVE BYRDER VED ERHVERVSRELATERET REGULERING PÅ SKATTEMINISTERI- ETS OMRÅDE I PERIODEN 1. JULI 2008 TIL 30. JUNI 2009 MARTS 2010

2 Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T F

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé 1 2. Indledning Kort om opdateringen Læsevejledning 6 3. Udviklingen i de administrative byrder Udviklingen i de administrative byrder i perioden fra 1. juli 2008 til 30. juni Udviklingen i de administrative byrder siden De administrative byrders oprindelse (ABC-fordeling) 8 4. Gennemgang af alle ændrede/nye regler samt øvrige initiativer med administrative konsekvenser Endeligt opgjorte administrative konsekvenser Endeligt opgjorte ex-ante målinger Mindstekravsbekendtgørelserne burdens for the Ministry of taxation from July 2008 to June Bilag A. Kort om AMVAB-metoden 39 Bilag B. Korrektioner til eksisterende målinger 41 Bilag C. Liste over regler der udskydes til næste opdatering 44 Bilag D. Eventuel afgrænsning til anden lovgivning 47 Bilag E. Oversigt over ex-ante målinger som indgår i målingen Transfer pricing 4.3 Foreløbigt opgjorte administrative konsekvenser 5. English summary the development of the administrative

4 1. RESUMÉ Center for Kvalitet i Erhvervs Regulering (CKR) under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har med assistance fra Rambøll Management Consulting gennemført en opdatering af AMVAB-målingen på Skatteministeriets område. AMVAB-målingerne bliver opdateret hvert år ved at alle ændrede informationsforpligtelser, som følger af nye eller ophævede love og bekendtgørelser fra folketingsåret, som har relevans for erhvervslivet, registreres i CKR's database, omkostningssættes gennem virksomhedsinterview og opregnes til samfundsniveau. Årets udvikling i de administrative byrder for erhvervslivet De løbende administrative byrder ved Skatteministeriets erhvervsrettede regulering er i det seneste folketingsår faldet med 356,4 mio. kr. 1, svarende til et fald på 4,6 pct. i forhold til niveauet i Udviklingen skyldes ændrede krav til virksomhederne som følge af nye eller ophævede love og bekendtgørelser fra folketingsåret samt nye digitale indberetningsløsninger, som letter virksomhedernes administration. 2 Lettelser på 296,7 mio. kr. følger af de endelige opgørelser af to tidligere ex-ante vurderinger, mens nettolettelser på 59,8 mio. kr. følger af regulering indført i folketingsåret I opgørelsen er der medregnet fem ex-ante målinger fra tidligere år med lettelser for samlet 126,2 mio. kr. Se bilag E. De ex-ante målte konsekvenser er forbundet med en vis usikkerhed, og tallet vil kunne ændre sig, når de pågældende love og bekendtgørelser på et senere tidspunkt måles ex-post med afsæt i nye virksomhedsinterviews eller andre former for dataindsamling. I årets opdatering kan følgende hovedpunkter fremhæves: Den tidligere ex-ante målte mindstekravsbekendtgørelse er som en del af denne opdatering blevet endeligt målt. Skatteministeriet foretog i sommeren 2005 en række ændringer af den på daværende tidspunkt gældende mindstekravsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr af 17/12/1999). Ændringerne betød, at indberetningen af virksomhedsskemaet blev erstattet af nogle få ekstra regnskabsoplysninger i selvangivelserne, samt at kravet om indgivelse af skatteregnskab blev lempet. En række små og mellemstore virksomheder blev fritaget for at indgive skatteregnskabet sammen med selvangivelsen. Den samlede reduktion af de administrative byrder ved den endelige opgørelse af mindstekravsbekendtgørelserne er opgjort til 621,6 mio. kr. Tidligere års opgørelser af de samlede administrative byrder på Skatteministeriets område medregner ændringen af mindstekravsbekendtgørelsen med i alt 548 mio. kr. Den endelige opgørelse af byrderne medfører således en yderligere reduktion af de administrative byrder på 73,6 mio. kr., som indregnes i opdateringen af de administrative byrder for folketingsåret Dette tal inkluderer foreløbigt opgjorte regler, som erhvervslivet endnu ikke har erfaring med at efterleve. 2 Udover nye love og bekendtgørelser fra folketingsåret indgår også love/bekendtgørelser, som blev vedtaget/udstedt i tidligere folketingsår, men som virksomhederne først nu har erfaring med at efterleve. 3 Tallene for lettelserne, hhv. de endelige opgørelser af to tidligere ex-ante vurderinger (296,7 mio. kr.) samt årets lettelser (59,8 mio. kr.), er afrundinger af tal udregnet på baggrund af nøjagtige tal. Afrundingen medfører, at der er en difference mellem det ligeledes afrundede tal for den samlede lettelse (356,4 mio. kr.) og summen af de to førstnævnte tal. 1

5 Den tidligere ex-ante måling af transfer pricing-reglerne i skattekontrolloven er ligeledes blevet endeligt målt som en del af dette års opdatering. Transfer pricing-regelsættets formål er at sikre og kontrollere at selskaber handler på markedsvilkår, uanset om det er mellem selskaber i samme koncern eller mellem uafhængige parter. Siden basismålingen er rent indenlandske transaktioner blevet omfattet af transfer pricing-reglerne. Dette medførte en forøgelse byrderne på 17,4 mio. kr. Samtidig blev der indført en lempelse for mindre virksomheder, således at de ikke længere skal udarbejde dokumentation for prisfastsættelsen af transaktioner mellem beslægtede parter. Da ressourceforbruget til opfyldelse af dokumentationskravene er uændrede har lovændringen medført et fald på 155,7 mio. kr. Samlet set er der således tale om en reduktion i byrderne på 138,3 mio. kr. For momsloven er der i dette års opdatering gennemført ændringer, der medfører administrative lettelser for 38,9 mio. kr., som opnås ved, at mindre virksomheder nu skal indberette moms færre gange årligt end tidligere. Udviklingen i de administrative byrder for erhvervslivet siden 2001 Figuren herunder viser udviklingen i de administrative byrder for Skatteministeriet fra nulpunktsmålingen i 2001 til årets opdatering. Figur 1.1: Udviklingen i de administrative byrder for skatteministeriet, 2001 til 2009 Som det fremgår af figuren ovenfor er der sket et kontinuerligt fald i de administrative byrder på Skatteministeriets område fra nulpunktsmålingen i 2001 til og med dette års opdatering. De løbende administrative byrder som følge af Skatteministeriets regulering var ved nulpunktsmålingen i mio. kr. og er pr. 30. juni 2009 opgjort til mio. kr., når de foreløbigt opgjorte konsekvenser medregnes. Samlet set er de løbende administrative byrder på Skatteministeriets område således faldet med mio. kr. siden 2001, svarende til et fald på 28,6 pct. Medtages de foreløbigt opgjorte konsekvenser ikke, er det samlede fald på 27,4 pct. Et kendetegn ved de administrative byrder på Skatteministeriets område er, at de er centreret omkring ganske få love, og forenklingsarbejdet har derfor naturligt været fokuseret omkring disse love. Hovedforklaringen på reduktionen i de samlede administrative byrder kan derfor tilsvarende tilskrives gennemførte lettelser af disse love: Mindstekravsbekendtgørelserne udgør 2,3 mia. kr. eller ca. 30 pct. af byrderne på ministeriets område. Bekendtgørelserne indeholder primært regler 2

6 om selvangivelse og skattemæssigt årsregnskab, og den store byrde skyldes, at alle virksomheder hvert år er berørt af bekendtgørelserne. Skatteministeriet har i løbet af 2005 og 2006 gennemført flere ændringer på dette område. Mellem nulpunktsmålingen i 2001 og basismålingen i blev der gennemført lettelser, hvor afskaffelse af pligten for alle selvstændige erhvervsdrivende til årligt at selvangive en kapitalforklaring medførte lettelser i de administrative byrder med ca. 424 mio. kr. Samtidig medførte ophævelsen af kravet om momsafstemning i skatteregnskabet lettelser for momsregistrerede virksomheder. I dette års opdatering indgår en lettelse på 621,6 mio. kr., blandt andet som følge af mindre virksomheders fritagelse for indberetning af skatteregnskab. Skattekontrolloven medfører en pligt til at indberette en række oplysninger, der bruges til skattemyndighedernes kontrol. Blandt andet findes reglerne om transfer pricing under skattekontrolloven. Disse regler er siden nulpunktsmålingen blevet ændret, og ved den endelige opgørelse af byrderne i forbindelse med årets opdatering er dette blevet opgjort til en reduktion i de samlede byrder på 138,3 mio. kr. En anden ændring, der har medført store lettelser ift. skattekontrolloven, er gennemførsel af lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger, ophævelse af virksomheders underretningspligt og afskaffelse af kildeskattebøderne), som medførte, at en række informationsforpligtelser udgik. De samlede administrative lettelser for dette tiltag er tidligere opgjort til 303,4 mio. kr. på samfundsniveau. Reduktionen er inkluderet i opdateringen af folketingsåret Den tidligere målte digitale adgang til personlige skatteoplysninger i den personlige skattemappe, R75, påvirker både mindstekravsbekendtgørelsen og skattekontrolloven. Adgangen til og anvendelsen af disse oplysninger reducerer revisorernes og regnskabsbureauernes ressourceanvendelse i forbindelse med regnskabsudarbejdelse, og lettelserne beløber sig til 589,3 mio. kr. Reduktionen er inkluderet i opdateringen af folketingsåret Også på området for indirekte skatter er der gennemført forenklinger siden regeringens tiltrædelse i Hovedparten af lettelserne kan tilskrives afskaffelsen af kravet om dokumentation ved kørsel i firmabiler på gule nummerplader (kørebøger) i lov om ændring af lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. Lettelserne ved afskaffelsen af kravet er beregnet til ca. 330 mio. kr. Som et sidste eksempel kan ændringer af kildeskatteloven fremhæves. Kildeskatteloven indeholder generelt bestemmelser om, at alle virksomheder med ansatte skal beregne og indeholde A-skat i medarbejdernes løn. Reduktionen af byrderne i kildeskatteloven stammer primært fra introduktionen af digitale lønsedler. Herved blev de administrative byrder forbundet med pligten til at oplyse ansatte om indeholdelsen af A-skat via lønsedlen reduceret med 138,7 mio. kr. Reduktionen er inkluderet i opdateringen af folketingsåret Endelig kan det bemærkes, at omkring 76 pct. af de endeligt opgjorte administrative byrder på Skatteministeriets område vedrører administrative pligter, som udelukkende er nationalt reguleret (C-regulering). Dette er en konsekvens af, at den skatteretlige kompetence fortrinsvis er national, og det er derfor naturligt, at de administrative byrder primært kan kategoriseres som værende af dansk oprindelse. Lige over 15 pct. af de administrative byrder stammer fra international regulering (A-regulering), primært fra EU, mens krav, som delvist har deres oprindelse i international regulering (B-regulering), udgør ca. 9 pct. Siden november 2001 er der sket en lille udvikling i 3

7 de administrative byrders oprindelse, idet omkring 83 pct. af de administrative byrder på Skatteministeriets område var C-regulering, mens ca. 12 pct. var A-regulering og ca. 5 pct. var B-regulering. 4

8 2. INDLEDNING Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har af Folketinget fået til opgave at følge udviklingen i de administrative byrder for erhvervslivet som følge af den erhvervsrettede lovgivning. Denne opgave er en følge af regeringens ambition om at reducere de administrative byrder for danske virksomheder med op til 25 pct. i 2010, jf. bl.a. regeringens vækststrategi Vækst med vilje fra I blev der gennemført en AMVAB-basismåling af de administrative byrder for virksomhederne som følge af al erhvervsrettet regulering i de danske ministerier. Målingen viste niveauet af administrative byrder i 2001, hvor regeringen tiltrådte (nulpunktsmåling) og niveauet i (basismåling). For at følge udviklingen i de administrative byrder gennemfører Erhvervs- og Selskabsstyrelsen én gang årligt en opdatering af AMVAB-målingerne for alle ministerier med erhvervsrettet lovgivning. En AMVAB-opdatering indebærer en kvantificering af såvel de administrative byrder som de administrative lettelser for erhvervslivet som følge af ny regulering fra det forgangne folketingsår. Endvidere indgår effekten af øvrige initiativer, eksempelvis digitaliseringstiltag og administrative forenklinger, som har betydning for virksomhedernes håndtering af deres administrative opgaver. Med AMVAB-målingerne er det muligt løbende at opgøre, hvilken effekt ministeriernes erhvervsrettede initiativer (både lovgivningsmæssige og øvrige initiativer, for eksempel digitaliseringsinitiativer) har for virksomhedernes administrative byrder. Målingerne skal på den måde bruges til at følge op på, hvordan det går med ministeriernes indsats for at reducere virksomhedernes administrative byrder med op til 25 pct. i Kort om opdateringen I denne rapport præsenteres opdateringen af Skatteministeriets AMVAB-måling. Opdateringen viser udviklingen i Skatteministeriets administrative byrder siden sidste opdatering, som inkluderede regler frem til 30. juni Ligeledes viser opdateringen den samlede udvikling i ministeriets administrative byrder siden ministeriets nulpunktsmåling i november

9 Boks 1 Faktaboks om Skatteministeriets opdatering Fakta om opdateringen: Rapporten indeholder en opdatering af Skatteministeriets AMVAB-måling med lovgivning, som er trådt i kraft i perioden d. 1. juli 2008 til 30. juni Tidligere AMVABmålinger (AMVAB-basismålingen og AMVAB-opdateringer) kan læses på Regler med administrative konsekvenser for virksomhederne, som er udstedt i perioden fra 1. juli 2008 til 30. juni 2009, men som endnu ikke er trådt i kraft, eller som virksomhederne endnu ikke har erfaring med at efterleve, opdateres i forbindelse med næste opdatering af folketingsåret En oversigt over disse regler er at finde i bilag C. Opdateringen inkluderer de endeligt opgjorte konsekvenser ved ni love og bekendtgørelser og ét øvrigt initiativ samt de foreløbigt opgjorte konsekvenser ved fem love og bekendtgørelser. De administrative byrder er fra nulpunktsmålingen (opgørelse pr. november 2001) til juni 2009 faldet med 2.989,9 mio. kr., svarende til 28,6 pct. De administrative byrder er opgjort i 2005-priser, mens hovedparten af oplysningerne omkring antal berørte virksomheder tager udgangspunkt i data fra 2004 eller de senest tilgængelige data. Organisering af målingen: Målingen er gennemført af Rambøll Management Consulting. Skatteministeriet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har fulgt målingen og har løbende været inddraget i forbindelse med afklaring af lovmæssige, metodiske og andre problemstillinger. Erhvervslivets interesse- og brancheorganisationer har haft lejlighed til at kommentere på denne rapport. 2.2 Læsevejledning Denne rapport indeholder en præsentation af opdateringens resultater. Kapitel 3 indeholder en overordnet status af de samlede administrative byrder ved Skatteministeriets erhvervsrettede lovgivning pr. juni 2009, udviklingen i de administrative byrder siden november 2001 samt andre relevante resultater, herunder ABC fordeling mv. I kapitel 4 præsenteres de endeligt opgjorte konsekvenser ved nye eller ændrede regler på Skatteministeriets område med administrative konsekvenser samt de foreløbigt opgjorte konsekvenser ved vedtagne love og bekendtgørelser, som er blevet ex-ante målte, men som endnu ikke er endeligt opgjorte. Endelig indeholder kapitel 5 et engelsk resumé. Bilag A indeholder en kort beskrivelse af AMVAB-metoden. Bilag B indeholder en oversigt over korrektioner foretaget i AMVAB-databasen i forbindelse med denne opdatering. Bilag C indeholder en oversigt over love og bekendtgørelser, som er blevet udskudt til næste års opdatering. Bilag D indeholder en oversigt over afgrænsninger til anden lovgivning. Endeligt indeholder Bilag E en oversigt over ex-ante målinger. 6

10 3. UDVIKLINGEN I DE ADMINISTRATIVE BYRDER 3.1 Udviklingen i de administrative byrder i perioden fra 1. juli 2008 til 30. juni 2009 I året opdatering indgår fem foreløbigt opgjorte love eller bekendtgørelser. Der indgår endvidere ni love eller bekendtgørelser samt ét øvrigt initiativ, der er endeligt opgjorte. De endeligt opgjorte regler og initiativer har indflydelse på syv love eller bekendtgørelser, der tidligere er AMVAB-målte. Tabel 3.1 Antal love mv., der indgår i opdateringen Antal love/bekendtgørelser, hvor konsegørelser, hvor kon- Antal love/bekendt- Antal love/bekendtgørelser i kvenserne er endeligt sekvenserne er foreløbigt opgjorte** alt*** opgjorte* Departementet I alt for ministeriet * Inkluderer regler beskrevet i afsnit 4.1 og 4.2. ** Inkluderer regler beskrevet i Bilag E. *** Love og bekendtgørelser, der er korrigerede, er ikke medtaget i denne optælling, se bilag B for disse. Tabellen nedenfor præsenterer en oversigt over udviklingen i de totale byrder (både de ex-ante målte foreløbige byrder og de endeligt opgjorte byrder) fra sidste års opdatering til årets opdatering. Som det fremgår af tabellen er der sket en reduktion i de samlede byrder fra 7.818,5 til 7.462,0 mio. kr., svarende til en procentvis reduktion på 4,6 pct. Tabel 3.2 Udviklingen i de totale byrder fra sidste års opdatering til årets opdatering Opdateringsår Totale byrder (endelige og foreløbige, mio. kr.) 07/ ,5 08/ ,0 Ændring fra 07/08 til 08/09 i pct. -4,6 I tabel 3.3 nedenfor præsenteres en oversigt over de samlede ændringer i de løbende administrative byrder og totale administrative omstillingsomkostninger ved ministeriets lovgivning i perioden fra 1. juli 2008 til 30. juni 2009 samt udskudte regler fra tidligere folketingsår, som har fået virkning blandt virksomhederne og derfor nu er endeligt opgjorte. Derudover fremgår de foreløbigt opgjorte konsekvenser fra love og bekendtgørelser fra tidligere folketingsår, som er blevet ex-ante målt, men som endnu ikke kan opgøres endeligt, fordi virksomhederne ikke har tilstrækkelig erfaring med at efterleve reglerne. 7

11 Tabel 3.3. Oversigt over de samlede administrative omstillingsomkostninger og de løbende administrative byrder ved ministeriets lovgivning i perioden fra 1. juli 2008 til 30. juni Omstillingsomkostninger (foreløbigt Omstillingsomkostninger (ende- Ændring fra exante til endelig Ændring i løbende byrder i Løbende byrder i alt (mio. opgjort, ligt opgjort, mio. opgørelse af lø- folketingsåret kr.) mio. kr.) kr.) bende byrder (mio. kr.) (mio. kr.) Departementet 591,6 104,1-296,7-59,8-356,4 I alt for ministeriet 591,6 104,1-296,7-59,8-356,4 Som det fremgår af tabellen, medfører de reguleringsmæssige ændringer, der er endeligt opgjorte i perioden, et nettofald i de administrative byrder på 356,4 mio. kr. Dette tal dækker over de endelige opgørelser af to tidligere ex-ante vurderinger samt nye administrative lettelser og byrder gennemført siden forrige opdatering. Ændringen fra ex-ante til endelig opgørelse af løbende byrder på -296,7 mio. kr. dækker over, at ex-ante vurderingerne af mindstekravsbekendtgørelserne og transfer pricing-reglerne nu er endeligt opgjorte. Tidligere indgik disse ex-ante vurderinger tilsammen med nettolettelser på 463,2 mio. kr. De indgår nu med endeligt opgjorte lettelser på 759,9 mio. kr. Forklaringerne på denne forskel findes i afsnit 4.2. Ændringen i løbende byrder i folketingsåret på -59,8 mio. kr. dækker over lettelser og byrder gennemført siden sidste opdatering. I kapitel 4 redegøres for de enkelte ændringer, som har medført administrative konsekvenser for erhvervslivet. 3.2 Udviklingen i de administrative byrder siden 2001 Tabellen herunder viser udviklingen i ministeriets løbende administrative byrder fra november 2001 til juni Siden 2001 er ministeriets administrative byrder faldet med 2.989,9 mio. kr., svarende til et fald på 28,6 pct. Heri er medregnet foreløbigt opgjorte administrative lettelser på i ca. 126 mio. kr., som skal endeligt opgøres i forbindelse med den næste og sidste opdatering. Fraregnes disse ex-ante målinger har ministeriet opnået en reduktion i de administrative byrder på 2.863,7 mio. kr., svarende til et fald på 27,4 pct. Tabel 3.4. Udviklingen i ministeriets løbende administrative byrder fra november 2001 til juni 2009 Administrative byrder i 2001 Administrative byrder i juni 2009 (kr.) Procentvis reduktion i de administrative byrder siden 2001 (kr.) Departementet * -28,6 I alt for Ministeriet * -28,6 *Tallet inkluderer foreløbigt opgjorte lettelser for ca. 126 mio. kr., jf. Bilag E. 3.3 De administrative byrders oprindelse (ABC-fordeling) Tabellen nedenfor viser, hvorfra de administrative byrder på Skatteministeriets område stammer. Den skatteretlige kompetence er fortrinsvis national. Det er derfor naturligt, at de administrative byrder både på tidspunktet for nulpunktsmålingen og i dag primært er en konsekvens af lovgivning, der kan kategoriseres som værende af dansk oprindelse (C-regulering). Således har omkring 76 pct. af reguleringen under Skatteministeriet oprindelse i national lovgivning. Siden november 2001 er der sket en lille udvikling i de administrative byrders oprindelse. I 2001 var ca. 83 pct. af de admini- 8

12 strative byrder på Skatteministeriets område C-regulering, ca. 12 pct. var A- regulering, og ca. 5 pct. var B-regulering. Tabel 3.5 De administrative byrders oprindelse (procentvis fordeling) Nulpunktsmålingen (2001) (%) Status juni 2009 (%) A B C A B C Departementet 11,5 5,4 83,1 15,3 9,1 75,6 I alt for ministeriet 11,5 5,4 83,1 15,3 9,1 75,6 Tabellen herunder viser udviklingen i de administrative byrder for de love og bekendtgørelser, der indgår i top-10 listen i Langt hovedparten af de administrative byrder kan henføres til skattekontrolloven og mindstekravsbekendtgørelserne der, som nummer 1 og 2 på top-10 listen, samlet set tegner sig for godt halvdelen af ministeriets byrder. I forbindelse med dette års opdatering er skattekontrolloven, mindstekravsbekendtgørelserne, momsloven og lov om registreringsafgift af motorkøretøjer, der alle indgår på top-10 listen, berørt. For skattekontrolloven er de to ex-ante målinger af mindstekravsbekendtgørelserne og transfer pricing-reglerne endeligt opgjort i år. På momsloven fører en ændring i kravene til indberetning til en administrativ lettelse, og der foretages i år en mindre korrektion af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer. Alle disse ændringer er beskrevet i kap. 4. For de øvrige regler, der indgår på top-10 listen, gælder, at der ikke er foretaget ændringer i forbindelse med dette års opdatering. 9

13 Tabel 3.6 Top 10 over love og bekendtgørelser for Skatteministeriet Lov/bekendtgørelse Administrative Administrative byrder Udvikling (rangordnet efter byrdeniveau i byrder 30. juni ) november 2001 (2) (3) (4) (5) (6) Samfundsniveau Samfunds- Andel af sam- Samfunds- Ændring (kr.) niveau lede niveau (kr.) i pct. (kr.) omk. (pct.) 1. Skattekontrolloven kap. 1 - mindstekravsbekendtgørelserne (bekendtgørelse nr. 593 af 12/6/2006 og bekendtgørelse nr. 594 af 12/6/2006) , ,2 2. Skattekontrolloven kap. 2 (lovbekendtgørelse nr. 869 af 12/08/2004) , ,0 3. Momsloven (lovbekendtgørelse nr. 966 af 14/10/2005) , ,1 4. Toldbekendtgørelsen (bekendtgørelsen nr af 08/12/2003) ,6 0 0,0 5. Kildeskatteloven (lovbekendtgørelse nr. 678 af 12/08/2002) , ,6 6. Bekendtgørelse nr. 502 af 15/06/2003 om arbejdsmarkedsbidrag ,6 0 0,0 7. Pensionsbeskatningsloven (lovbekendtgørelse nr. 816 af 30/09/2003) , ,5 8. Færdselsloven (Nummerplader) (lovbekendtgørelse nr /11/2005) ,2 0 0,0 9. Elafgiftsloven (lov nr. 689 af 17/9/1998) og evt. diverse andre afgiftslove , ,2 10. Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (lovbekendtgørelse nr. 977 af 02/12/2002) , ,4 Top 10 i alt , ,4 I alt for Skatteministeriet , ,6 4 Inklusiv foreløbigt opgjorte administrative lettelser på 5,9 mio. kr. som følge af ex-ante måling af lov nr. 422 af 06/06/2005 om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven og skattestyrelsesloven (fremmed valuta). 5 Inklusiv foreløbigt opgjorte administrative lettelser på 50,2 mio. kr. i form af ex-ante måling af lov nr. 309 af 19/4/2006 om registrering af køretøjer. 10

14 4. GENNEMGANG AF ALLE ÆNDREDE/NYE REGLER SAMT ØVRIGE INITIATIVER MED ADMINISTRA- TIVE KONSEKVENSER I dette kapitel gennemgås de enkelte ændrede/nye love og bekendtgørelser samt øvrige initiativer, som har haft administrative konsekvenser for erhvervslivet. I afsnit 4.1 gennemgås de endeligt opgjorte konsekvenser ved nye/ændrede love, bekendtgørelser og øvrige initiativer. Dernæst gennemgås i afsnit 4.2 den endelige opgørelse af to tidligere ex-ante målinger. Afsnit 4.3 indeholder almindeligvis en gennemgang af nye ex-ante målinger. Der er imidlertid ikke foretaget nye foreløbige opgørelser af administrative konsekvenser i folketingsåret på Skatteministeriets område. Afsnit 4.3 indeholder derfor alene en henvisning til en oversigt over tidligere ex-ante målinger. I tabel 4.1 opsummeres de love, bekendtgørelser og øvrige initiativer, som gennemgås i afsnit 4.1, og 4.2. De enkelte regler er præsenteret i samme rækkefølge, som de behandles i de to afsnit. Tabel 4.1. Endeligt og foreløbigt opgjorte konsekvenser ved love og bekendtgørelser som indgår i opdateringen Styrelse/ område Lov/bekendtgørelse Løbende byrder (foreløbigt opgjort mio. kr.) Løbende byrder (endeligt opgjort, mio. kr.) Løbende byrder i alt (mio. kr.) Departementet Departementet Departementet Departementet Departementet Departementet Departementet Bekendtgørelse nr. 966 af 14/10/2005 af merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse nr. 661 af 22/06/2005 om gevinstgivende spilleautomater Bekendtgørelse nr. 246 af 01/01/2003 af lov om afgift af vejbenyttelse Bekendtgørelse nr. 821 af 30/09/2003 af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) Bekendtgørelse nr. 977 af 01/02/2002 af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. Bekendtgørelse nr. 593 af 12/6/2006 om krav til det skattemæssige årsregnskab mv. for større virksomheder og bekendtgørelse nr. 594 af 12/6/2006 om krav til det skattemæssige årsregnskab mv. for mindre virksomheder Bekendtgørelse nr. 869 af 12/08/2004 af skattekontrolloven 0-38,9-38,9 0-7,8-7,8 0-1,6-1,6-2,2-2,2 0-5,0-5,0 0-67,5-67,5* 0-233,4-233,4** Total -356,4-356,4 * Dette tal dækker over, at lettelsen i tidligere ex-ante målinger af mindstekravsbekendtgørelserne er opgjort til 548 mio. kr. I forbindelse med årets opdatering er reglerne endeligt opgjorte, hvilket medfører en lettelse på 621,6 mio. kr. Se afsnit om mindstekravsbekendtgørelserne. **For lovbekendtgørelse 869 gælder, at en tidligere ex-ante måling af transfer pricing-reglerne opgjorde ændringen til en forøgelse af byrderne på 84,8 mio. kr. I forbindelse med årets opdatering er reglerne endeligt opgjorte, hvilket medfører en lettelse på 138,3 mio. kr. Dette er ensbetydende med en forskel på 223,1 mio. kr. i år. Se afsnit om transfer pricing. 11

15 4.1 Endeligt opgjorte administrative konsekvenser Bekendtgørelse nr. 966 af 14/10/2005 af merværdiafgiftsloven (momsloven) De administrative konsekvenser af momsloven påvirkes i folketingsåret af én lovændring: Lov nr. 524 af 17/06/2008 om ændring af momsloven og forskellige andre love (flymoms, omvendt betalingspligt, undtagelser til energibeskatningsdirektivet m.v.). Denne opdatering omhandler kun ændringerne i indberetningsfrekvensen, mens målingen af flymoms udskydes til opdateringen for folketingsåret 2009/10 (jf. bilag C). Tabellen nedenfor giver et samlet overblik over de informationsforpligtelser, der er berørt af de gennemførte ændringer, og de tilhørende byrder. Tabel 4.2. Bekendtgørelse nr. 966 af 14/10/2005 af merværdiafgiftsloven (momsloven) Informations- forpligtelse* Omstillingsomkostning Løbende byrder (2008) Løbende byrder (2009) Årets ændring A.1 Salgsmoms A.2 Særlige regler - udgående moms B.1 Købsmoms B.2.4 Krav om opgørelse af indgående moms ved blandede bygninger C.1 EU varekøb erhvervelsesmoms C.2 Varekøb udenfor EU C.4 Salg af varer i EU E.1 Listeoplysninger F.1 Anmeldelse ** F.1.4 Anmodning om frivillig registrering f.eks. Ved ejendomsudlejning ** F.2 Ændring i registreringsforhold o. lign ** F.3 Afmelding ** G.3 Kontrolbestemmelser ** H.1.3 Opgørelse af værdien af leverancer der er momsfri jf eller 34 - rubrik C Total * Kortlægningen af de enkelte informationsforpligtelser er desuden fordelt på tre segmenter for virksomheder, der indberetter hhv. månedligt, kvartalsmæssigt eller halvårligt, samt på et fjerde segment for ikke-registreringspligtige virksomheder. ** Disse mindre byrdestigninger skyldes, at en lidt højere andel af populationen, der indberetter 2 eller 4 gange årligt, skal leve op til bestemte oplysningskrav, end den del af populationen, der indberettet 12 gange årligt. Populationsforskydningen væk fra den månedlige indberetning medfører derfor en mindre stigning i byrderne for disse oplysningskrav. Lov nr. 524 af 17/06/2008 medfører en ændring af momsloven og forskellige andre love, så der nu ikke længere er krav om månedlig momsindberetning for en afgiftspligtig person, der har flere virksomheder registreret hver for sig. I stedet kan virk- 12

16 somheder med en omsætning under 1 mio. kr. indberette halvårligt, og virksomheder med en omsætning på over 1 mio. kr., men under 15 mio. kr., kan indberette kvartalsvist. På samfundsniveau svarer dette til en nedgang i antallet af indberetninger på Den gennemsnitlige, årlige, administrative byrde for en virksomhed, der indberetter 12 gange årligt, er kr. For fire hhv. to årlige indberetninger er den tilsvarende årlige byrde kr. og 639 kr. En virksomhed, der tidligere indberettede månedligt, har således opnået en gennemsnitlig besparelse på enten kr. (ved kvartalsmæssig indberetning) eller kr. (ved halvårlig indberetning). Lovændringen berører i alt virksomheder, der hidtil har indberettet månedligt. Af disse kan virksomheder fremover indberette halvårligt, mens virksomheder nu indberetter kvartalsmæssigt, hvilket giver en administrativ lettelse på 38,9 mio. kr. De samlede administrative byrder målt under momsloven beløber sig i år til 1.054,9 mio. kr., hvilket er 38,9 mio. kr. (ca. 4 pct.) mindre i forhold til sidste års byrder. Ændringen har oprindelse i et EU direktiv A-regulering. Bekendtgørelse nr. 661 af 22/06/2005 om gevinstgivende spilleautomater De administrative konsekvenser af Bekendtgørelse nr. 661 af 22/06/2005 om gevinstgivende spilleautomater påvirkes af ét øvrigt initiativ for angivelse og indbetaling af bruttospilleafgiften for spilleautomater. Tabellen nedenfor giver et samlet overblik over de informationsforpligtelser, der er berørt af de gennemførte ændringer, og de tilhørende byrder. Tabel 4.3 Bekendtgørelse nr. 661 af 22/06/2005 om gevinstgivende spilleautomater Informations- forpligtelse Angivelse og indbetaling spilleautomater Omstillingsomkostning Løbende (2008) byrder Løbende (2009) byrder Årets ændring Total Skatteministeriet har udviklet en ny system-til-system-løsning, der har til formål at lette den månedlige angivelse og indbetaling af bruttospilleafgiften for ejerne af spilleautomaterne. Løsningen lader angivelsen ske digitalt og uden om TastSelv via indsendelsen af en fil direkte til Skatteministeriet. Ifølge loven er ejerne af spilleautomaterne forpligtet til at indsende kontroloplysninger om automaterne til Skatteministeriet én gang i døgnet. I praksis sker dette ved hjælp af såkaldte datbokse, der er forbundne med et dataindsamlingsprogram, TeleLink. Der kan kobles op til 12 spilleautomater til en datboks, der én gang i døgnet videresender information til TeleLink, hvorfra informationen sendes videre til Spillemyndighedens kontrol. Spilleautomatejerne kan derfor trække de nødvendige tal fra TeleLink, beregne afgiften og sende oplysningerne ind til Skatteministeriet i en særlig fil. Datastrømmene er illustreret i figuren herunder. 13

17 Figur 4.1 Datastrømme for information om indtægten af spilleautomater Lettelsen er primært at finde på aktiviteten informationsindsamling, hvor tidsforbruget nedsættes fra 90 til 10 minutter pr. indberetning. Den store nedgang i tidsforbrug skyldes, at spilleautomatejeren tidligere manuelt aflæste de nødvendige tal til den månedlige angivelse og beregning af bruttospilleafgiften på datboksene. Da der maksimalt kan være 12 spilleautomater koblet op til den samme datboks, skulle en spilleautomatejer med ansvar for f.eks. 30 spilleautomater således aflæse tallene til brug for indberetningen tre gange én gang for hver datboks. I dag kan spilleautomatejeren via software udviklet specielt til formålet trække de nødvendige tal ud fra Telelink og foretage beregningen. Til gengæld bruges der mere tid end tidligere på at kontrollere, at de beregnede tal er korrekte. Indtil i år har spilleautomatejeren derefter skulle printe tallene ud og taste dem ind i TastSelv-løsningen. Med den ny system-tilsystem-løsning automatiseres dette arbejde og tidsforbruget nedsættes. Dette fører til en administrativ lettelse på i alt 7,8 mio. kr. I forbindelse med introduktionen af den nye system-til-system-løsning har spilleautomatejerne skulle opdatere deres software, så det er kompatibelt med Skatteministeriets løsning. Denne omstillingsomkostning er vurderet til at udgøre 1,8 mio. kr. på samfundsniveau og oppebæres af de 589 registrerede virksomheder, der sammen indberetter oplysninger for spillesteder. De samlede administrative byrder for bekendtgørelse nr. 661 af 22/06/2005 om gevinstgivende spilleautomater udgør i ,8 mio. kr. Ændringen kan henføres til national lovgivning C-regulering. Bekendtgørelse nr. 246 af 01/01/2003 af lov om afgift af vejbenyttelse De administrative konsekvenser af bekendtgørelse nr. 246 af 01/01/2003 af lov om afgift af vejbenyttelse påvirkes i årets opdatering af to regelændringer: Lov nr. 518 af 17/06/2008 om ændring af lov om afgift af vejbenyttelse (Digital registrering ved betaling af vejbenyttelsesafgift). Bekendtgørelse nr. 968 af 25/09/2008 om registrering, betaling og refusion af afgift af vejbenyttelse. 14

18 Tabellen nedenfor giver et samlet overblik over de informationsforpligtelser, der er berørt af de gennemførte ændringer, og de tilhørende byrder. Tabel 4.4 Bekendtgørelse nr. 246 af 01/01/2003 af lov om afgift af vejbenyttelse Informationsforpligtelse Dokumentation i form af vejbenyttelsesbeviser Vejbenyttelse Registrering af oplysninger om køretøj ved håndtering af beviser for vejafgift for udenlandske tunge erhvervskøretøjer Indsendelse af oplysninger til Told & Skat ved håndtering af beviser for vejafgift for udenlandske tunge erhvervskøretøjer Oplysningskrav Opbevaring af vejbenyttelsesbeviser Udfyldelse af beviser Indsendelse af oplysninger til Told & Skat Omstillingsomkostning Løbende byrder (2008) Løbende byrder (2009) Årets ændring Total Inden gennemførsel af lov nr. 518 af 17/06/2008 var føreren af et tungt erhvervskøretøj, registreret i Danmark forpligtet til at medbringe og opbevare et vejbenyttelsesbeviset under kørslen. Med den gennemførte lovændring blev denne forpligtelse ophævet. Som erstatning for denne dokumentationspligt kontrollerer politiet nu om afgiften er betalt ved at slå nummerpladen op i en database. Som følge af denne lovændring ophæves informationsforpligtelsen "Dokumentation i form af vejbenyttelsesbeviser Vejbenyttelse". Dette fører til en lettelse på knap 1,4 mio. kr. Samtidig ophæves oplysningskravet "Udfyldelses af beviser" under informationsforpligtelsen " Registrering af oplysninger om køretøj ved håndtering af beviser for vejafgift for udenlandske tunge erhvervskøretøjer". Færgeselskaber mv. har ind til nu været forpligtigede til at udstede vejbenyttelsesbeviserne for de tunge, udenlandske erhvervskøretøjer, der benytter færger som transportmiddel ind i Danmark. Ophævelse af denne forpligtelse medfører en lettelse af de administrative byrder på knap 0,2 mio. kr. Som følge af bekendtgørelse nr. 968 af 25/09/2008 skal de samme færgeselskaber mv. nu ikke længere indsende oplysninger om afgifterne til Skatteministeriet manuelt, men digitalt. Under informationsforpligtelsen "Indsendelse af oplysninger til Told & Skat ved håndtering af beviser for vejafgift for udenlandske tunge erhvervskøretøjer" ændres indberetningsmetoden fra manuel til digital for oplysningskravet "Indsendelse af oplysninger til Told & Skat". Tidsforbruget nedsættes som følge heraf, hvilket fører til en lille lettelse på kr. Samlet set er der således tale om en lettelse på 1,6 mio. kr. Alle ændringer har oprindelse i national lovgivning, dvs. C-regulering. 15

19 Bekendtgørelse nr. 869 af 12/08/2004 af skattekontrolloven 6 I forbindelse med opdateringen af målingen af de administrative byder under Økonomi- og Erhvervsministeriet er bekendtgørelse nr. 647 af 15/06/2006 af årsregnskabsloven opdateret i år. I denne forbindelse er to informationsforpligtelser blevet opdateret. Begge informationsforpligtelser er afgrænset til skattekontrolloven. Der er tale om følgende informationsforpligtelser og oplysningskrav i årsregnskabsloven på Økonomiog Erhvervsministeriets område: Indberetning af godkendt årsrapport - B-virksomheder: Resultatopgørelse - Personalenote, løn pension m.v. Fritagelsen fra oplysning om det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret, jf. ophævelsen af 68, medfører lettelser på ca. 4 mio. kr. 7 for de omfattede små virksomheder. Dette følger af en nedjustering af internt tidsforbrug med fem minutter samt af en nedjustering af eksterne omkostninger til revisor fra til 900 kr. Ændringen har oprindelse i det 4. selskabsdirektiv A-regulering.. Indberetning af godkendt årsrapport - mellemstore C-virksomheder: Aktiver - Immaterielle anlægsaktiver Ændringen af 83, hvorefter mellemstore virksomheder ikke længere har pligt til at indregne udviklingsprojekter, medfører et fald i de administrative byrder på 0,2 mio. kr. på samfundsniveau 8. Ændringen har oprindelse i det 4. selskabsdirektiv A- regulering. Da der er sammenfald i årsregnskabsloven med lovkrav i skattekontrolloven om indberetning af årsregnskabet, er virksomhedernes administrative byrder delt mellem de to love. Årets opdatering af årsregnskabsloven medfører derfor også en lettelse på skattekontrolloven. Tabel 4.5 Bekendtgørelse nr. 869 af 12/08/2004 af skattekontrolloven Informationsforpligtelse Indberetning af årsregnskab alle virksomheder Omstillingsomkostning Løbende byrder (2008) Løbende byrder (2009) Ændring i omk. efter afgrænsning Total Som det fremgår af tabellen, medfører den nye måling af årsregnskabsloven og afgrænsningen til skattekontrolloven, at sidstnævnte tilskrives en lettelse af de administrative byrder på i alt 4,2 mio. kr. Der henvises i øvrigt til bilag D i denne rapport og rapporten om opdateringen af de administrative byrder for Økonomi- og Erhvervsministeriet for folketingsåret for en nærmere gennemgang af målingen af årsregnskabsloven. 6 Denne afgrænsning er også omtalt i Bilag D. 7 Den reelle lettelse er på ca. 8 mio. kr. Den resterende halvdel af lettelsen måles på bekendtgørelse nr. 647 af 15/06/2006 af årsregnskabsloven under Økonomi- og Erhvervsministeriet. 8 Den reelle lettelse er på ca. 0,4 mio. kr. Den resterende halvdel af lettelsen måles på bekendtgørelse nr. 647 af 15/06/2006 af årsregnskabsloven under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Noget af lettelsen kan desuden tilskrives forhøjelsen af størrelsesgrænserne, som har medført en populationsændring fra til virksomheder. 16

20 Bekendtgørelse nr. 821 af 30/09/2003 af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) De administrative konsekvenser af fusionsskatteloven påvirkes i folketingsåret af to lovændringer, der indgår i årets opdatering: Lov nr. 343 af 18/ om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove (Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne m.v.) Lov nr. 527 af 17/06/2008 om ændring af forskellige skattelove (Modernisering af skatteadministrationen) Begge ændringslove indeholder ændringer ift. de eksisterende regler om omstrukturering af selskaber og de dertil hørende administrative opgaver om ansøgning og indberetning til Skatteministeriet. Tabellen nedenfor viser de samlede ændringer af byrderne som følge af de otte informationsforpligtelser, der påvirkes af de to ændringslove. Tabel 4.6 Bekendtgørelse nr. 821 af 30/09/2003 af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (Fusionsskatteloven) Informationsforpligtelse Ansøgning i relation til skattefri fusion, særlige tilfælde (omfattet selskab er stiftet indenfor 1 år) Ansøgning i relation til skattefri fusion, særlige tilfælde (omfattet selskab har skiftet ejer (50 %) indenfor 1 år) Ansøgning i relation til skattefri fusion, særlige tilfælde (fusion med udenlandske selskaber) Ansøgning i relation til skattefri fusion, særlige tilfælde (moder/datter med ejertid under 3 år) Ansøgning i relation til skattefri fusion, særlige tilfælde (erhvervelser fra selskabsdeltagere eller lign. indenfor 3 år forud) Indberetning af selskabsdokumenter i forbindelse med skattefri fusion, spaltning og tilførsel af aktiver Ansøgning i relation til skattefri tilførsel af aktiver Ansøgning til relation til skattefri spaltning Total Omstillingsomkostning Løbende byrder (2008) Løbende byrder (2009) Årets ændring Lov nr. 343 af 18/4/2007 medfører, at reglerne om skattefri omstrukturering af selskaber bliver objektiveret, således at spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning kan gennemføres skattefrit uden en tilladelse fra Skatteministeriet. Ændringerne i lo- 17

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik (AMVAB - basismåling af Lov om Danmarks Statistik) September 2004 www.a-2.dk AMVAB

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 65 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt fremsendes Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2005. Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Kundeinformation januar 2004

Kundeinformation januar 2004 Kundeinformation januar 2004 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD 2004 tegner til at blive et godt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER JANUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og sammenfatning af krav... 4 2. Definitioner og eksempler på erhvervsøkonomiske konsekvenser...

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

2. februar 2015 Udkast til rapport. Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan

2. februar 2015 Udkast til rapport. Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan 2. februar 2015 Udkast til rapport Erhvervsstyrelsen Standardkontoplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Afgrænsning 8 4. Koncept for system 11 5. Skattemæssig behandling af typiske poster

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set)

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set) Redegørelse nr. R 21 (1/6 2011) Folketinget 2010-11 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 1/6 11 om erhvervslivet og reguleringen 2009/2010.

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder 2 Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4 Rekonstruktion 6 8 11 12 14 XBRL ndberetning af digitale årsrapporter 15 Personalegode

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven i høring

Ændring af årsregnskabsloven i høring November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere