AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET"

Transkript

1 AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AKTIVITETSBASERET MÅLING AF VIRKSOMHEDERNES ADMINISTRATIVE BYRDER VED ERHVERVSRELATERET REGULERING PÅ SKATTEMINISTERI- ETS OMRÅDE I PERIODEN 1. JULI 2008 TIL 30. JUNI 2009 MARTS 2010

2 Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T F

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé 1 2. Indledning Kort om opdateringen Læsevejledning 6 3. Udviklingen i de administrative byrder Udviklingen i de administrative byrder i perioden fra 1. juli 2008 til 30. juni Udviklingen i de administrative byrder siden De administrative byrders oprindelse (ABC-fordeling) 8 4. Gennemgang af alle ændrede/nye regler samt øvrige initiativer med administrative konsekvenser Endeligt opgjorte administrative konsekvenser Endeligt opgjorte ex-ante målinger Mindstekravsbekendtgørelserne burdens for the Ministry of taxation from July 2008 to June Bilag A. Kort om AMVAB-metoden 39 Bilag B. Korrektioner til eksisterende målinger 41 Bilag C. Liste over regler der udskydes til næste opdatering 44 Bilag D. Eventuel afgrænsning til anden lovgivning 47 Bilag E. Oversigt over ex-ante målinger som indgår i målingen Transfer pricing 4.3 Foreløbigt opgjorte administrative konsekvenser 5. English summary the development of the administrative

4 1. RESUMÉ Center for Kvalitet i Erhvervs Regulering (CKR) under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har med assistance fra Rambøll Management Consulting gennemført en opdatering af AMVAB-målingen på Skatteministeriets område. AMVAB-målingerne bliver opdateret hvert år ved at alle ændrede informationsforpligtelser, som følger af nye eller ophævede love og bekendtgørelser fra folketingsåret, som har relevans for erhvervslivet, registreres i CKR's database, omkostningssættes gennem virksomhedsinterview og opregnes til samfundsniveau. Årets udvikling i de administrative byrder for erhvervslivet De løbende administrative byrder ved Skatteministeriets erhvervsrettede regulering er i det seneste folketingsår faldet med 356,4 mio. kr. 1, svarende til et fald på 4,6 pct. i forhold til niveauet i Udviklingen skyldes ændrede krav til virksomhederne som følge af nye eller ophævede love og bekendtgørelser fra folketingsåret samt nye digitale indberetningsløsninger, som letter virksomhedernes administration. 2 Lettelser på 296,7 mio. kr. følger af de endelige opgørelser af to tidligere ex-ante vurderinger, mens nettolettelser på 59,8 mio. kr. følger af regulering indført i folketingsåret I opgørelsen er der medregnet fem ex-ante målinger fra tidligere år med lettelser for samlet 126,2 mio. kr. Se bilag E. De ex-ante målte konsekvenser er forbundet med en vis usikkerhed, og tallet vil kunne ændre sig, når de pågældende love og bekendtgørelser på et senere tidspunkt måles ex-post med afsæt i nye virksomhedsinterviews eller andre former for dataindsamling. I årets opdatering kan følgende hovedpunkter fremhæves: Den tidligere ex-ante målte mindstekravsbekendtgørelse er som en del af denne opdatering blevet endeligt målt. Skatteministeriet foretog i sommeren 2005 en række ændringer af den på daværende tidspunkt gældende mindstekravsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr af 17/12/1999). Ændringerne betød, at indberetningen af virksomhedsskemaet blev erstattet af nogle få ekstra regnskabsoplysninger i selvangivelserne, samt at kravet om indgivelse af skatteregnskab blev lempet. En række små og mellemstore virksomheder blev fritaget for at indgive skatteregnskabet sammen med selvangivelsen. Den samlede reduktion af de administrative byrder ved den endelige opgørelse af mindstekravsbekendtgørelserne er opgjort til 621,6 mio. kr. Tidligere års opgørelser af de samlede administrative byrder på Skatteministeriets område medregner ændringen af mindstekravsbekendtgørelsen med i alt 548 mio. kr. Den endelige opgørelse af byrderne medfører således en yderligere reduktion af de administrative byrder på 73,6 mio. kr., som indregnes i opdateringen af de administrative byrder for folketingsåret Dette tal inkluderer foreløbigt opgjorte regler, som erhvervslivet endnu ikke har erfaring med at efterleve. 2 Udover nye love og bekendtgørelser fra folketingsåret indgår også love/bekendtgørelser, som blev vedtaget/udstedt i tidligere folketingsår, men som virksomhederne først nu har erfaring med at efterleve. 3 Tallene for lettelserne, hhv. de endelige opgørelser af to tidligere ex-ante vurderinger (296,7 mio. kr.) samt årets lettelser (59,8 mio. kr.), er afrundinger af tal udregnet på baggrund af nøjagtige tal. Afrundingen medfører, at der er en difference mellem det ligeledes afrundede tal for den samlede lettelse (356,4 mio. kr.) og summen af de to førstnævnte tal. 1

5 Den tidligere ex-ante måling af transfer pricing-reglerne i skattekontrolloven er ligeledes blevet endeligt målt som en del af dette års opdatering. Transfer pricing-regelsættets formål er at sikre og kontrollere at selskaber handler på markedsvilkår, uanset om det er mellem selskaber i samme koncern eller mellem uafhængige parter. Siden basismålingen er rent indenlandske transaktioner blevet omfattet af transfer pricing-reglerne. Dette medførte en forøgelse byrderne på 17,4 mio. kr. Samtidig blev der indført en lempelse for mindre virksomheder, således at de ikke længere skal udarbejde dokumentation for prisfastsættelsen af transaktioner mellem beslægtede parter. Da ressourceforbruget til opfyldelse af dokumentationskravene er uændrede har lovændringen medført et fald på 155,7 mio. kr. Samlet set er der således tale om en reduktion i byrderne på 138,3 mio. kr. For momsloven er der i dette års opdatering gennemført ændringer, der medfører administrative lettelser for 38,9 mio. kr., som opnås ved, at mindre virksomheder nu skal indberette moms færre gange årligt end tidligere. Udviklingen i de administrative byrder for erhvervslivet siden 2001 Figuren herunder viser udviklingen i de administrative byrder for Skatteministeriet fra nulpunktsmålingen i 2001 til årets opdatering. Figur 1.1: Udviklingen i de administrative byrder for skatteministeriet, 2001 til 2009 Som det fremgår af figuren ovenfor er der sket et kontinuerligt fald i de administrative byrder på Skatteministeriets område fra nulpunktsmålingen i 2001 til og med dette års opdatering. De løbende administrative byrder som følge af Skatteministeriets regulering var ved nulpunktsmålingen i mio. kr. og er pr. 30. juni 2009 opgjort til mio. kr., når de foreløbigt opgjorte konsekvenser medregnes. Samlet set er de løbende administrative byrder på Skatteministeriets område således faldet med mio. kr. siden 2001, svarende til et fald på 28,6 pct. Medtages de foreløbigt opgjorte konsekvenser ikke, er det samlede fald på 27,4 pct. Et kendetegn ved de administrative byrder på Skatteministeriets område er, at de er centreret omkring ganske få love, og forenklingsarbejdet har derfor naturligt været fokuseret omkring disse love. Hovedforklaringen på reduktionen i de samlede administrative byrder kan derfor tilsvarende tilskrives gennemførte lettelser af disse love: Mindstekravsbekendtgørelserne udgør 2,3 mia. kr. eller ca. 30 pct. af byrderne på ministeriets område. Bekendtgørelserne indeholder primært regler 2

6 om selvangivelse og skattemæssigt årsregnskab, og den store byrde skyldes, at alle virksomheder hvert år er berørt af bekendtgørelserne. Skatteministeriet har i løbet af 2005 og 2006 gennemført flere ændringer på dette område. Mellem nulpunktsmålingen i 2001 og basismålingen i blev der gennemført lettelser, hvor afskaffelse af pligten for alle selvstændige erhvervsdrivende til årligt at selvangive en kapitalforklaring medførte lettelser i de administrative byrder med ca. 424 mio. kr. Samtidig medførte ophævelsen af kravet om momsafstemning i skatteregnskabet lettelser for momsregistrerede virksomheder. I dette års opdatering indgår en lettelse på 621,6 mio. kr., blandt andet som følge af mindre virksomheders fritagelse for indberetning af skatteregnskab. Skattekontrolloven medfører en pligt til at indberette en række oplysninger, der bruges til skattemyndighedernes kontrol. Blandt andet findes reglerne om transfer pricing under skattekontrolloven. Disse regler er siden nulpunktsmålingen blevet ændret, og ved den endelige opgørelse af byrderne i forbindelse med årets opdatering er dette blevet opgjort til en reduktion i de samlede byrder på 138,3 mio. kr. En anden ændring, der har medført store lettelser ift. skattekontrolloven, er gennemførsel af lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger, ophævelse af virksomheders underretningspligt og afskaffelse af kildeskattebøderne), som medførte, at en række informationsforpligtelser udgik. De samlede administrative lettelser for dette tiltag er tidligere opgjort til 303,4 mio. kr. på samfundsniveau. Reduktionen er inkluderet i opdateringen af folketingsåret Den tidligere målte digitale adgang til personlige skatteoplysninger i den personlige skattemappe, R75, påvirker både mindstekravsbekendtgørelsen og skattekontrolloven. Adgangen til og anvendelsen af disse oplysninger reducerer revisorernes og regnskabsbureauernes ressourceanvendelse i forbindelse med regnskabsudarbejdelse, og lettelserne beløber sig til 589,3 mio. kr. Reduktionen er inkluderet i opdateringen af folketingsåret Også på området for indirekte skatter er der gennemført forenklinger siden regeringens tiltrædelse i Hovedparten af lettelserne kan tilskrives afskaffelsen af kravet om dokumentation ved kørsel i firmabiler på gule nummerplader (kørebøger) i lov om ændring af lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. Lettelserne ved afskaffelsen af kravet er beregnet til ca. 330 mio. kr. Som et sidste eksempel kan ændringer af kildeskatteloven fremhæves. Kildeskatteloven indeholder generelt bestemmelser om, at alle virksomheder med ansatte skal beregne og indeholde A-skat i medarbejdernes løn. Reduktionen af byrderne i kildeskatteloven stammer primært fra introduktionen af digitale lønsedler. Herved blev de administrative byrder forbundet med pligten til at oplyse ansatte om indeholdelsen af A-skat via lønsedlen reduceret med 138,7 mio. kr. Reduktionen er inkluderet i opdateringen af folketingsåret Endelig kan det bemærkes, at omkring 76 pct. af de endeligt opgjorte administrative byrder på Skatteministeriets område vedrører administrative pligter, som udelukkende er nationalt reguleret (C-regulering). Dette er en konsekvens af, at den skatteretlige kompetence fortrinsvis er national, og det er derfor naturligt, at de administrative byrder primært kan kategoriseres som værende af dansk oprindelse. Lige over 15 pct. af de administrative byrder stammer fra international regulering (A-regulering), primært fra EU, mens krav, som delvist har deres oprindelse i international regulering (B-regulering), udgør ca. 9 pct. Siden november 2001 er der sket en lille udvikling i 3

7 de administrative byrders oprindelse, idet omkring 83 pct. af de administrative byrder på Skatteministeriets område var C-regulering, mens ca. 12 pct. var A-regulering og ca. 5 pct. var B-regulering. 4

8 2. INDLEDNING Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har af Folketinget fået til opgave at følge udviklingen i de administrative byrder for erhvervslivet som følge af den erhvervsrettede lovgivning. Denne opgave er en følge af regeringens ambition om at reducere de administrative byrder for danske virksomheder med op til 25 pct. i 2010, jf. bl.a. regeringens vækststrategi Vækst med vilje fra I blev der gennemført en AMVAB-basismåling af de administrative byrder for virksomhederne som følge af al erhvervsrettet regulering i de danske ministerier. Målingen viste niveauet af administrative byrder i 2001, hvor regeringen tiltrådte (nulpunktsmåling) og niveauet i (basismåling). For at følge udviklingen i de administrative byrder gennemfører Erhvervs- og Selskabsstyrelsen én gang årligt en opdatering af AMVAB-målingerne for alle ministerier med erhvervsrettet lovgivning. En AMVAB-opdatering indebærer en kvantificering af såvel de administrative byrder som de administrative lettelser for erhvervslivet som følge af ny regulering fra det forgangne folketingsår. Endvidere indgår effekten af øvrige initiativer, eksempelvis digitaliseringstiltag og administrative forenklinger, som har betydning for virksomhedernes håndtering af deres administrative opgaver. Med AMVAB-målingerne er det muligt løbende at opgøre, hvilken effekt ministeriernes erhvervsrettede initiativer (både lovgivningsmæssige og øvrige initiativer, for eksempel digitaliseringsinitiativer) har for virksomhedernes administrative byrder. Målingerne skal på den måde bruges til at følge op på, hvordan det går med ministeriernes indsats for at reducere virksomhedernes administrative byrder med op til 25 pct. i Kort om opdateringen I denne rapport præsenteres opdateringen af Skatteministeriets AMVAB-måling. Opdateringen viser udviklingen i Skatteministeriets administrative byrder siden sidste opdatering, som inkluderede regler frem til 30. juni Ligeledes viser opdateringen den samlede udvikling i ministeriets administrative byrder siden ministeriets nulpunktsmåling i november

9 Boks 1 Faktaboks om Skatteministeriets opdatering Fakta om opdateringen: Rapporten indeholder en opdatering af Skatteministeriets AMVAB-måling med lovgivning, som er trådt i kraft i perioden d. 1. juli 2008 til 30. juni Tidligere AMVABmålinger (AMVAB-basismålingen og AMVAB-opdateringer) kan læses på Regler med administrative konsekvenser for virksomhederne, som er udstedt i perioden fra 1. juli 2008 til 30. juni 2009, men som endnu ikke er trådt i kraft, eller som virksomhederne endnu ikke har erfaring med at efterleve, opdateres i forbindelse med næste opdatering af folketingsåret En oversigt over disse regler er at finde i bilag C. Opdateringen inkluderer de endeligt opgjorte konsekvenser ved ni love og bekendtgørelser og ét øvrigt initiativ samt de foreløbigt opgjorte konsekvenser ved fem love og bekendtgørelser. De administrative byrder er fra nulpunktsmålingen (opgørelse pr. november 2001) til juni 2009 faldet med 2.989,9 mio. kr., svarende til 28,6 pct. De administrative byrder er opgjort i 2005-priser, mens hovedparten af oplysningerne omkring antal berørte virksomheder tager udgangspunkt i data fra 2004 eller de senest tilgængelige data. Organisering af målingen: Målingen er gennemført af Rambøll Management Consulting. Skatteministeriet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har fulgt målingen og har løbende været inddraget i forbindelse med afklaring af lovmæssige, metodiske og andre problemstillinger. Erhvervslivets interesse- og brancheorganisationer har haft lejlighed til at kommentere på denne rapport. 2.2 Læsevejledning Denne rapport indeholder en præsentation af opdateringens resultater. Kapitel 3 indeholder en overordnet status af de samlede administrative byrder ved Skatteministeriets erhvervsrettede lovgivning pr. juni 2009, udviklingen i de administrative byrder siden november 2001 samt andre relevante resultater, herunder ABC fordeling mv. I kapitel 4 præsenteres de endeligt opgjorte konsekvenser ved nye eller ændrede regler på Skatteministeriets område med administrative konsekvenser samt de foreløbigt opgjorte konsekvenser ved vedtagne love og bekendtgørelser, som er blevet ex-ante målte, men som endnu ikke er endeligt opgjorte. Endelig indeholder kapitel 5 et engelsk resumé. Bilag A indeholder en kort beskrivelse af AMVAB-metoden. Bilag B indeholder en oversigt over korrektioner foretaget i AMVAB-databasen i forbindelse med denne opdatering. Bilag C indeholder en oversigt over love og bekendtgørelser, som er blevet udskudt til næste års opdatering. Bilag D indeholder en oversigt over afgrænsninger til anden lovgivning. Endeligt indeholder Bilag E en oversigt over ex-ante målinger. 6

10 3. UDVIKLINGEN I DE ADMINISTRATIVE BYRDER 3.1 Udviklingen i de administrative byrder i perioden fra 1. juli 2008 til 30. juni 2009 I året opdatering indgår fem foreløbigt opgjorte love eller bekendtgørelser. Der indgår endvidere ni love eller bekendtgørelser samt ét øvrigt initiativ, der er endeligt opgjorte. De endeligt opgjorte regler og initiativer har indflydelse på syv love eller bekendtgørelser, der tidligere er AMVAB-målte. Tabel 3.1 Antal love mv., der indgår i opdateringen Antal love/bekendtgørelser, hvor konsegørelser, hvor kon- Antal love/bekendt- Antal love/bekendtgørelser i kvenserne er endeligt sekvenserne er foreløbigt opgjorte** alt*** opgjorte* Departementet I alt for ministeriet * Inkluderer regler beskrevet i afsnit 4.1 og 4.2. ** Inkluderer regler beskrevet i Bilag E. *** Love og bekendtgørelser, der er korrigerede, er ikke medtaget i denne optælling, se bilag B for disse. Tabellen nedenfor præsenterer en oversigt over udviklingen i de totale byrder (både de ex-ante målte foreløbige byrder og de endeligt opgjorte byrder) fra sidste års opdatering til årets opdatering. Som det fremgår af tabellen er der sket en reduktion i de samlede byrder fra 7.818,5 til 7.462,0 mio. kr., svarende til en procentvis reduktion på 4,6 pct. Tabel 3.2 Udviklingen i de totale byrder fra sidste års opdatering til årets opdatering Opdateringsår Totale byrder (endelige og foreløbige, mio. kr.) 07/ ,5 08/ ,0 Ændring fra 07/08 til 08/09 i pct. -4,6 I tabel 3.3 nedenfor præsenteres en oversigt over de samlede ændringer i de løbende administrative byrder og totale administrative omstillingsomkostninger ved ministeriets lovgivning i perioden fra 1. juli 2008 til 30. juni 2009 samt udskudte regler fra tidligere folketingsår, som har fået virkning blandt virksomhederne og derfor nu er endeligt opgjorte. Derudover fremgår de foreløbigt opgjorte konsekvenser fra love og bekendtgørelser fra tidligere folketingsår, som er blevet ex-ante målt, men som endnu ikke kan opgøres endeligt, fordi virksomhederne ikke har tilstrækkelig erfaring med at efterleve reglerne. 7

11 Tabel 3.3. Oversigt over de samlede administrative omstillingsomkostninger og de løbende administrative byrder ved ministeriets lovgivning i perioden fra 1. juli 2008 til 30. juni Omstillingsomkostninger (foreløbigt Omstillingsomkostninger (ende- Ændring fra exante til endelig Ændring i løbende byrder i Løbende byrder i alt (mio. opgjort, ligt opgjort, mio. opgørelse af lø- folketingsåret kr.) mio. kr.) kr.) bende byrder (mio. kr.) (mio. kr.) Departementet 591,6 104,1-296,7-59,8-356,4 I alt for ministeriet 591,6 104,1-296,7-59,8-356,4 Som det fremgår af tabellen, medfører de reguleringsmæssige ændringer, der er endeligt opgjorte i perioden, et nettofald i de administrative byrder på 356,4 mio. kr. Dette tal dækker over de endelige opgørelser af to tidligere ex-ante vurderinger samt nye administrative lettelser og byrder gennemført siden forrige opdatering. Ændringen fra ex-ante til endelig opgørelse af løbende byrder på -296,7 mio. kr. dækker over, at ex-ante vurderingerne af mindstekravsbekendtgørelserne og transfer pricing-reglerne nu er endeligt opgjorte. Tidligere indgik disse ex-ante vurderinger tilsammen med nettolettelser på 463,2 mio. kr. De indgår nu med endeligt opgjorte lettelser på 759,9 mio. kr. Forklaringerne på denne forskel findes i afsnit 4.2. Ændringen i løbende byrder i folketingsåret på -59,8 mio. kr. dækker over lettelser og byrder gennemført siden sidste opdatering. I kapitel 4 redegøres for de enkelte ændringer, som har medført administrative konsekvenser for erhvervslivet. 3.2 Udviklingen i de administrative byrder siden 2001 Tabellen herunder viser udviklingen i ministeriets løbende administrative byrder fra november 2001 til juni Siden 2001 er ministeriets administrative byrder faldet med 2.989,9 mio. kr., svarende til et fald på 28,6 pct. Heri er medregnet foreløbigt opgjorte administrative lettelser på i ca. 126 mio. kr., som skal endeligt opgøres i forbindelse med den næste og sidste opdatering. Fraregnes disse ex-ante målinger har ministeriet opnået en reduktion i de administrative byrder på 2.863,7 mio. kr., svarende til et fald på 27,4 pct. Tabel 3.4. Udviklingen i ministeriets løbende administrative byrder fra november 2001 til juni 2009 Administrative byrder i 2001 Administrative byrder i juni 2009 (kr.) Procentvis reduktion i de administrative byrder siden 2001 (kr.) Departementet * -28,6 I alt for Ministeriet * -28,6 *Tallet inkluderer foreløbigt opgjorte lettelser for ca. 126 mio. kr., jf. Bilag E. 3.3 De administrative byrders oprindelse (ABC-fordeling) Tabellen nedenfor viser, hvorfra de administrative byrder på Skatteministeriets område stammer. Den skatteretlige kompetence er fortrinsvis national. Det er derfor naturligt, at de administrative byrder både på tidspunktet for nulpunktsmålingen og i dag primært er en konsekvens af lovgivning, der kan kategoriseres som værende af dansk oprindelse (C-regulering). Således har omkring 76 pct. af reguleringen under Skatteministeriet oprindelse i national lovgivning. Siden november 2001 er der sket en lille udvikling i de administrative byrders oprindelse. I 2001 var ca. 83 pct. af de admini- 8

12 strative byrder på Skatteministeriets område C-regulering, ca. 12 pct. var A- regulering, og ca. 5 pct. var B-regulering. Tabel 3.5 De administrative byrders oprindelse (procentvis fordeling) Nulpunktsmålingen (2001) (%) Status juni 2009 (%) A B C A B C Departementet 11,5 5,4 83,1 15,3 9,1 75,6 I alt for ministeriet 11,5 5,4 83,1 15,3 9,1 75,6 Tabellen herunder viser udviklingen i de administrative byrder for de love og bekendtgørelser, der indgår i top-10 listen i Langt hovedparten af de administrative byrder kan henføres til skattekontrolloven og mindstekravsbekendtgørelserne der, som nummer 1 og 2 på top-10 listen, samlet set tegner sig for godt halvdelen af ministeriets byrder. I forbindelse med dette års opdatering er skattekontrolloven, mindstekravsbekendtgørelserne, momsloven og lov om registreringsafgift af motorkøretøjer, der alle indgår på top-10 listen, berørt. For skattekontrolloven er de to ex-ante målinger af mindstekravsbekendtgørelserne og transfer pricing-reglerne endeligt opgjort i år. På momsloven fører en ændring i kravene til indberetning til en administrativ lettelse, og der foretages i år en mindre korrektion af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer. Alle disse ændringer er beskrevet i kap. 4. For de øvrige regler, der indgår på top-10 listen, gælder, at der ikke er foretaget ændringer i forbindelse med dette års opdatering. 9

13 Tabel 3.6 Top 10 over love og bekendtgørelser for Skatteministeriet Lov/bekendtgørelse Administrative Administrative byrder Udvikling (rangordnet efter byrdeniveau i byrder 30. juni ) november 2001 (2) (3) (4) (5) (6) Samfundsniveau Samfunds- Andel af sam- Samfunds- Ændring (kr.) niveau lede niveau (kr.) i pct. (kr.) omk. (pct.) 1. Skattekontrolloven kap. 1 - mindstekravsbekendtgørelserne (bekendtgørelse nr. 593 af 12/6/2006 og bekendtgørelse nr. 594 af 12/6/2006) , ,2 2. Skattekontrolloven kap. 2 (lovbekendtgørelse nr. 869 af 12/08/2004) , ,0 3. Momsloven (lovbekendtgørelse nr. 966 af 14/10/2005) , ,1 4. Toldbekendtgørelsen (bekendtgørelsen nr af 08/12/2003) ,6 0 0,0 5. Kildeskatteloven (lovbekendtgørelse nr. 678 af 12/08/2002) , ,6 6. Bekendtgørelse nr. 502 af 15/06/2003 om arbejdsmarkedsbidrag ,6 0 0,0 7. Pensionsbeskatningsloven (lovbekendtgørelse nr. 816 af 30/09/2003) , ,5 8. Færdselsloven (Nummerplader) (lovbekendtgørelse nr /11/2005) ,2 0 0,0 9. Elafgiftsloven (lov nr. 689 af 17/9/1998) og evt. diverse andre afgiftslove , ,2 10. Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (lovbekendtgørelse nr. 977 af 02/12/2002) , ,4 Top 10 i alt , ,4 I alt for Skatteministeriet , ,6 4 Inklusiv foreløbigt opgjorte administrative lettelser på 5,9 mio. kr. som følge af ex-ante måling af lov nr. 422 af 06/06/2005 om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven og skattestyrelsesloven (fremmed valuta). 5 Inklusiv foreløbigt opgjorte administrative lettelser på 50,2 mio. kr. i form af ex-ante måling af lov nr. 309 af 19/4/2006 om registrering af køretøjer. 10

14 4. GENNEMGANG AF ALLE ÆNDREDE/NYE REGLER SAMT ØVRIGE INITIATIVER MED ADMINISTRA- TIVE KONSEKVENSER I dette kapitel gennemgås de enkelte ændrede/nye love og bekendtgørelser samt øvrige initiativer, som har haft administrative konsekvenser for erhvervslivet. I afsnit 4.1 gennemgås de endeligt opgjorte konsekvenser ved nye/ændrede love, bekendtgørelser og øvrige initiativer. Dernæst gennemgås i afsnit 4.2 den endelige opgørelse af to tidligere ex-ante målinger. Afsnit 4.3 indeholder almindeligvis en gennemgang af nye ex-ante målinger. Der er imidlertid ikke foretaget nye foreløbige opgørelser af administrative konsekvenser i folketingsåret på Skatteministeriets område. Afsnit 4.3 indeholder derfor alene en henvisning til en oversigt over tidligere ex-ante målinger. I tabel 4.1 opsummeres de love, bekendtgørelser og øvrige initiativer, som gennemgås i afsnit 4.1, og 4.2. De enkelte regler er præsenteret i samme rækkefølge, som de behandles i de to afsnit. Tabel 4.1. Endeligt og foreløbigt opgjorte konsekvenser ved love og bekendtgørelser som indgår i opdateringen Styrelse/ område Lov/bekendtgørelse Løbende byrder (foreløbigt opgjort mio. kr.) Løbende byrder (endeligt opgjort, mio. kr.) Løbende byrder i alt (mio. kr.) Departementet Departementet Departementet Departementet Departementet Departementet Departementet Bekendtgørelse nr. 966 af 14/10/2005 af merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse nr. 661 af 22/06/2005 om gevinstgivende spilleautomater Bekendtgørelse nr. 246 af 01/01/2003 af lov om afgift af vejbenyttelse Bekendtgørelse nr. 821 af 30/09/2003 af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) Bekendtgørelse nr. 977 af 01/02/2002 af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. Bekendtgørelse nr. 593 af 12/6/2006 om krav til det skattemæssige årsregnskab mv. for større virksomheder og bekendtgørelse nr. 594 af 12/6/2006 om krav til det skattemæssige årsregnskab mv. for mindre virksomheder Bekendtgørelse nr. 869 af 12/08/2004 af skattekontrolloven 0-38,9-38,9 0-7,8-7,8 0-1,6-1,6-2,2-2,2 0-5,0-5,0 0-67,5-67,5* 0-233,4-233,4** Total -356,4-356,4 * Dette tal dækker over, at lettelsen i tidligere ex-ante målinger af mindstekravsbekendtgørelserne er opgjort til 548 mio. kr. I forbindelse med årets opdatering er reglerne endeligt opgjorte, hvilket medfører en lettelse på 621,6 mio. kr. Se afsnit om mindstekravsbekendtgørelserne. **For lovbekendtgørelse 869 gælder, at en tidligere ex-ante måling af transfer pricing-reglerne opgjorde ændringen til en forøgelse af byrderne på 84,8 mio. kr. I forbindelse med årets opdatering er reglerne endeligt opgjorte, hvilket medfører en lettelse på 138,3 mio. kr. Dette er ensbetydende med en forskel på 223,1 mio. kr. i år. Se afsnit om transfer pricing. 11

15 4.1 Endeligt opgjorte administrative konsekvenser Bekendtgørelse nr. 966 af 14/10/2005 af merværdiafgiftsloven (momsloven) De administrative konsekvenser af momsloven påvirkes i folketingsåret af én lovændring: Lov nr. 524 af 17/06/2008 om ændring af momsloven og forskellige andre love (flymoms, omvendt betalingspligt, undtagelser til energibeskatningsdirektivet m.v.). Denne opdatering omhandler kun ændringerne i indberetningsfrekvensen, mens målingen af flymoms udskydes til opdateringen for folketingsåret 2009/10 (jf. bilag C). Tabellen nedenfor giver et samlet overblik over de informationsforpligtelser, der er berørt af de gennemførte ændringer, og de tilhørende byrder. Tabel 4.2. Bekendtgørelse nr. 966 af 14/10/2005 af merværdiafgiftsloven (momsloven) Informations- forpligtelse* Omstillingsomkostning Løbende byrder (2008) Løbende byrder (2009) Årets ændring A.1 Salgsmoms A.2 Særlige regler - udgående moms B.1 Købsmoms B.2.4 Krav om opgørelse af indgående moms ved blandede bygninger C.1 EU varekøb erhvervelsesmoms C.2 Varekøb udenfor EU C.4 Salg af varer i EU E.1 Listeoplysninger F.1 Anmeldelse ** F.1.4 Anmodning om frivillig registrering f.eks. Ved ejendomsudlejning ** F.2 Ændring i registreringsforhold o. lign ** F.3 Afmelding ** G.3 Kontrolbestemmelser ** H.1.3 Opgørelse af værdien af leverancer der er momsfri jf eller 34 - rubrik C Total * Kortlægningen af de enkelte informationsforpligtelser er desuden fordelt på tre segmenter for virksomheder, der indberetter hhv. månedligt, kvartalsmæssigt eller halvårligt, samt på et fjerde segment for ikke-registreringspligtige virksomheder. ** Disse mindre byrdestigninger skyldes, at en lidt højere andel af populationen, der indberetter 2 eller 4 gange årligt, skal leve op til bestemte oplysningskrav, end den del af populationen, der indberettet 12 gange årligt. Populationsforskydningen væk fra den månedlige indberetning medfører derfor en mindre stigning i byrderne for disse oplysningskrav. Lov nr. 524 af 17/06/2008 medfører en ændring af momsloven og forskellige andre love, så der nu ikke længere er krav om månedlig momsindberetning for en afgiftspligtig person, der har flere virksomheder registreret hver for sig. I stedet kan virk- 12

16 somheder med en omsætning under 1 mio. kr. indberette halvårligt, og virksomheder med en omsætning på over 1 mio. kr., men under 15 mio. kr., kan indberette kvartalsvist. På samfundsniveau svarer dette til en nedgang i antallet af indberetninger på Den gennemsnitlige, årlige, administrative byrde for en virksomhed, der indberetter 12 gange årligt, er kr. For fire hhv. to årlige indberetninger er den tilsvarende årlige byrde kr. og 639 kr. En virksomhed, der tidligere indberettede månedligt, har således opnået en gennemsnitlig besparelse på enten kr. (ved kvartalsmæssig indberetning) eller kr. (ved halvårlig indberetning). Lovændringen berører i alt virksomheder, der hidtil har indberettet månedligt. Af disse kan virksomheder fremover indberette halvårligt, mens virksomheder nu indberetter kvartalsmæssigt, hvilket giver en administrativ lettelse på 38,9 mio. kr. De samlede administrative byrder målt under momsloven beløber sig i år til 1.054,9 mio. kr., hvilket er 38,9 mio. kr. (ca. 4 pct.) mindre i forhold til sidste års byrder. Ændringen har oprindelse i et EU direktiv A-regulering. Bekendtgørelse nr. 661 af 22/06/2005 om gevinstgivende spilleautomater De administrative konsekvenser af Bekendtgørelse nr. 661 af 22/06/2005 om gevinstgivende spilleautomater påvirkes af ét øvrigt initiativ for angivelse og indbetaling af bruttospilleafgiften for spilleautomater. Tabellen nedenfor giver et samlet overblik over de informationsforpligtelser, der er berørt af de gennemførte ændringer, og de tilhørende byrder. Tabel 4.3 Bekendtgørelse nr. 661 af 22/06/2005 om gevinstgivende spilleautomater Informations- forpligtelse Angivelse og indbetaling spilleautomater Omstillingsomkostning Løbende (2008) byrder Løbende (2009) byrder Årets ændring Total Skatteministeriet har udviklet en ny system-til-system-løsning, der har til formål at lette den månedlige angivelse og indbetaling af bruttospilleafgiften for ejerne af spilleautomaterne. Løsningen lader angivelsen ske digitalt og uden om TastSelv via indsendelsen af en fil direkte til Skatteministeriet. Ifølge loven er ejerne af spilleautomaterne forpligtet til at indsende kontroloplysninger om automaterne til Skatteministeriet én gang i døgnet. I praksis sker dette ved hjælp af såkaldte datbokse, der er forbundne med et dataindsamlingsprogram, TeleLink. Der kan kobles op til 12 spilleautomater til en datboks, der én gang i døgnet videresender information til TeleLink, hvorfra informationen sendes videre til Spillemyndighedens kontrol. Spilleautomatejerne kan derfor trække de nødvendige tal fra TeleLink, beregne afgiften og sende oplysningerne ind til Skatteministeriet i en særlig fil. Datastrømmene er illustreret i figuren herunder. 13

17 Figur 4.1 Datastrømme for information om indtægten af spilleautomater Lettelsen er primært at finde på aktiviteten informationsindsamling, hvor tidsforbruget nedsættes fra 90 til 10 minutter pr. indberetning. Den store nedgang i tidsforbrug skyldes, at spilleautomatejeren tidligere manuelt aflæste de nødvendige tal til den månedlige angivelse og beregning af bruttospilleafgiften på datboksene. Da der maksimalt kan være 12 spilleautomater koblet op til den samme datboks, skulle en spilleautomatejer med ansvar for f.eks. 30 spilleautomater således aflæse tallene til brug for indberetningen tre gange én gang for hver datboks. I dag kan spilleautomatejeren via software udviklet specielt til formålet trække de nødvendige tal ud fra Telelink og foretage beregningen. Til gengæld bruges der mere tid end tidligere på at kontrollere, at de beregnede tal er korrekte. Indtil i år har spilleautomatejeren derefter skulle printe tallene ud og taste dem ind i TastSelv-løsningen. Med den ny system-tilsystem-løsning automatiseres dette arbejde og tidsforbruget nedsættes. Dette fører til en administrativ lettelse på i alt 7,8 mio. kr. I forbindelse med introduktionen af den nye system-til-system-løsning har spilleautomatejerne skulle opdatere deres software, så det er kompatibelt med Skatteministeriets løsning. Denne omstillingsomkostning er vurderet til at udgøre 1,8 mio. kr. på samfundsniveau og oppebæres af de 589 registrerede virksomheder, der sammen indberetter oplysninger for spillesteder. De samlede administrative byrder for bekendtgørelse nr. 661 af 22/06/2005 om gevinstgivende spilleautomater udgør i ,8 mio. kr. Ændringen kan henføres til national lovgivning C-regulering. Bekendtgørelse nr. 246 af 01/01/2003 af lov om afgift af vejbenyttelse De administrative konsekvenser af bekendtgørelse nr. 246 af 01/01/2003 af lov om afgift af vejbenyttelse påvirkes i årets opdatering af to regelændringer: Lov nr. 518 af 17/06/2008 om ændring af lov om afgift af vejbenyttelse (Digital registrering ved betaling af vejbenyttelsesafgift). Bekendtgørelse nr. 968 af 25/09/2008 om registrering, betaling og refusion af afgift af vejbenyttelse. 14

18 Tabellen nedenfor giver et samlet overblik over de informationsforpligtelser, der er berørt af de gennemførte ændringer, og de tilhørende byrder. Tabel 4.4 Bekendtgørelse nr. 246 af 01/01/2003 af lov om afgift af vejbenyttelse Informationsforpligtelse Dokumentation i form af vejbenyttelsesbeviser Vejbenyttelse Registrering af oplysninger om køretøj ved håndtering af beviser for vejafgift for udenlandske tunge erhvervskøretøjer Indsendelse af oplysninger til Told & Skat ved håndtering af beviser for vejafgift for udenlandske tunge erhvervskøretøjer Oplysningskrav Opbevaring af vejbenyttelsesbeviser Udfyldelse af beviser Indsendelse af oplysninger til Told & Skat Omstillingsomkostning Løbende byrder (2008) Løbende byrder (2009) Årets ændring Total Inden gennemførsel af lov nr. 518 af 17/06/2008 var føreren af et tungt erhvervskøretøj, registreret i Danmark forpligtet til at medbringe og opbevare et vejbenyttelsesbeviset under kørslen. Med den gennemførte lovændring blev denne forpligtelse ophævet. Som erstatning for denne dokumentationspligt kontrollerer politiet nu om afgiften er betalt ved at slå nummerpladen op i en database. Som følge af denne lovændring ophæves informationsforpligtelsen "Dokumentation i form af vejbenyttelsesbeviser Vejbenyttelse". Dette fører til en lettelse på knap 1,4 mio. kr. Samtidig ophæves oplysningskravet "Udfyldelses af beviser" under informationsforpligtelsen " Registrering af oplysninger om køretøj ved håndtering af beviser for vejafgift for udenlandske tunge erhvervskøretøjer". Færgeselskaber mv. har ind til nu været forpligtigede til at udstede vejbenyttelsesbeviserne for de tunge, udenlandske erhvervskøretøjer, der benytter færger som transportmiddel ind i Danmark. Ophævelse af denne forpligtelse medfører en lettelse af de administrative byrder på knap 0,2 mio. kr. Som følge af bekendtgørelse nr. 968 af 25/09/2008 skal de samme færgeselskaber mv. nu ikke længere indsende oplysninger om afgifterne til Skatteministeriet manuelt, men digitalt. Under informationsforpligtelsen "Indsendelse af oplysninger til Told & Skat ved håndtering af beviser for vejafgift for udenlandske tunge erhvervskøretøjer" ændres indberetningsmetoden fra manuel til digital for oplysningskravet "Indsendelse af oplysninger til Told & Skat". Tidsforbruget nedsættes som følge heraf, hvilket fører til en lille lettelse på kr. Samlet set er der således tale om en lettelse på 1,6 mio. kr. Alle ændringer har oprindelse i national lovgivning, dvs. C-regulering. 15

19 Bekendtgørelse nr. 869 af 12/08/2004 af skattekontrolloven 6 I forbindelse med opdateringen af målingen af de administrative byder under Økonomi- og Erhvervsministeriet er bekendtgørelse nr. 647 af 15/06/2006 af årsregnskabsloven opdateret i år. I denne forbindelse er to informationsforpligtelser blevet opdateret. Begge informationsforpligtelser er afgrænset til skattekontrolloven. Der er tale om følgende informationsforpligtelser og oplysningskrav i årsregnskabsloven på Økonomiog Erhvervsministeriets område: Indberetning af godkendt årsrapport - B-virksomheder: Resultatopgørelse - Personalenote, løn pension m.v. Fritagelsen fra oplysning om det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret, jf. ophævelsen af 68, medfører lettelser på ca. 4 mio. kr. 7 for de omfattede små virksomheder. Dette følger af en nedjustering af internt tidsforbrug med fem minutter samt af en nedjustering af eksterne omkostninger til revisor fra til 900 kr. Ændringen har oprindelse i det 4. selskabsdirektiv A-regulering.. Indberetning af godkendt årsrapport - mellemstore C-virksomheder: Aktiver - Immaterielle anlægsaktiver Ændringen af 83, hvorefter mellemstore virksomheder ikke længere har pligt til at indregne udviklingsprojekter, medfører et fald i de administrative byrder på 0,2 mio. kr. på samfundsniveau 8. Ændringen har oprindelse i det 4. selskabsdirektiv A- regulering. Da der er sammenfald i årsregnskabsloven med lovkrav i skattekontrolloven om indberetning af årsregnskabet, er virksomhedernes administrative byrder delt mellem de to love. Årets opdatering af årsregnskabsloven medfører derfor også en lettelse på skattekontrolloven. Tabel 4.5 Bekendtgørelse nr. 869 af 12/08/2004 af skattekontrolloven Informationsforpligtelse Indberetning af årsregnskab alle virksomheder Omstillingsomkostning Løbende byrder (2008) Løbende byrder (2009) Ændring i omk. efter afgrænsning Total Som det fremgår af tabellen, medfører den nye måling af årsregnskabsloven og afgrænsningen til skattekontrolloven, at sidstnævnte tilskrives en lettelse af de administrative byrder på i alt 4,2 mio. kr. Der henvises i øvrigt til bilag D i denne rapport og rapporten om opdateringen af de administrative byrder for Økonomi- og Erhvervsministeriet for folketingsåret for en nærmere gennemgang af målingen af årsregnskabsloven. 6 Denne afgrænsning er også omtalt i Bilag D. 7 Den reelle lettelse er på ca. 8 mio. kr. Den resterende halvdel af lettelsen måles på bekendtgørelse nr. 647 af 15/06/2006 af årsregnskabsloven under Økonomi- og Erhvervsministeriet. 8 Den reelle lettelse er på ca. 0,4 mio. kr. Den resterende halvdel af lettelsen måles på bekendtgørelse nr. 647 af 15/06/2006 af årsregnskabsloven under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Noget af lettelsen kan desuden tilskrives forhøjelsen af størrelsesgrænserne, som har medført en populationsændring fra til virksomheder. 16

20 Bekendtgørelse nr. 821 af 30/09/2003 af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) De administrative konsekvenser af fusionsskatteloven påvirkes i folketingsåret af to lovændringer, der indgår i årets opdatering: Lov nr. 343 af 18/ om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove (Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne m.v.) Lov nr. 527 af 17/06/2008 om ændring af forskellige skattelove (Modernisering af skatteadministrationen) Begge ændringslove indeholder ændringer ift. de eksisterende regler om omstrukturering af selskaber og de dertil hørende administrative opgaver om ansøgning og indberetning til Skatteministeriet. Tabellen nedenfor viser de samlede ændringer af byrderne som følge af de otte informationsforpligtelser, der påvirkes af de to ændringslove. Tabel 4.6 Bekendtgørelse nr. 821 af 30/09/2003 af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (Fusionsskatteloven) Informationsforpligtelse Ansøgning i relation til skattefri fusion, særlige tilfælde (omfattet selskab er stiftet indenfor 1 år) Ansøgning i relation til skattefri fusion, særlige tilfælde (omfattet selskab har skiftet ejer (50 %) indenfor 1 år) Ansøgning i relation til skattefri fusion, særlige tilfælde (fusion med udenlandske selskaber) Ansøgning i relation til skattefri fusion, særlige tilfælde (moder/datter med ejertid under 3 år) Ansøgning i relation til skattefri fusion, særlige tilfælde (erhvervelser fra selskabsdeltagere eller lign. indenfor 3 år forud) Indberetning af selskabsdokumenter i forbindelse med skattefri fusion, spaltning og tilførsel af aktiver Ansøgning i relation til skattefri tilførsel af aktiver Ansøgning til relation til skattefri spaltning Total Omstillingsomkostning Løbende byrder (2008) Løbende byrder (2009) Årets ændring Lov nr. 343 af 18/4/2007 medfører, at reglerne om skattefri omstrukturering af selskaber bliver objektiveret, således at spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning kan gennemføres skattefrit uden en tilladelse fra Skatteministeriet. Ændringerne i lo- 17

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af nes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY. 6. februar 2015

Erhvervsstyrelsen og EY. 6. februar 2015 Erhvervsstyrelsen og EY 6. februar 2015 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Erhvervsstyrelsen Dato: 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 1 2. Populationsopdatering 2 2.1 Bekendtgørelse om sygedagpenge

Læs mere

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

30. OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Resumé 2. 2. Indledning 3. - hovedprincipper 5

30. OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Resumé 2. 2. Indledning 3. - hovedprincipper 5 OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB VAB-MÅLING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 30. JUNI 2005 1. 30. 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé 2 2. Indledning 3 3. AMVAB-metoden - hovedprincipper 5 4. Korrektion

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Skaτ Februar 2008. Skatteministeriet

Skaτ Februar 2008. Skatteministeriet Skaτ Februar 2008 Skatteministeriet Skaτ Februar 2008 Udgiver: Skatteministeriet København 2008 Tryk: Schultz A/S ISBN: 87-90922-81-6 ISBN: 87-90922-82-4 (Internet) Yderligere eksemplarer kan bestilles

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1 1PT Dette PT DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 6 Dato: 12. januar 6 Bilag om de administrative omkostninger

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012. Erhvervsstyrelsen

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012. Erhvervsstyrelsen Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012 Erhvervsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. AMVAB-metoden... 4 2.1. Formålet med AMVAB 5

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET SKATTEMÆSSIGE OPGØRELSER 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsens godkendelse... 3 Revisors

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014 Årsopgørelse 2013 Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen 2013 Håndværkerfradrag Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen for 2013 Skat har den 10. marts åbnet for årsopgørelsen for 2013,

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

AMVAB - Beskæftigelsesministeriet

AMVAB - Beskæftigelsesministeriet AMVAB - Beskæftigelsesministeriet Samlet rapport, juli 2005 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Resumé...12 1.1 Indledning...12 1.2 Om målingen...12 1.3 Overordnede resultater

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 5. marts 2014 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning,

Læs mere

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder Notat Koncerncentret Intern Kommunikation og Presse 13. januar 2012 Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder I perioden 2007-2009 gennemførte SKAT for første

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

NYHEDSBREV 2006-2. Indhold i dette nyhedsbrev:

NYHEDSBREV 2006-2. Indhold i dette nyhedsbrev: Indhold i dette nyhedsbrev: NYHEDSBREV 2006-2 Selskabers årsregnskab og selvangivelse Hvad skal med? Skattefri omstrukturering SKAT strammer garnet. Skævdeling af udbytte Opfølgning 60 dages reglen Ny

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 521 af 2. september 2009. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 521 af 2. september 2009. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 521 Offentligt J.nr. 2009-418-0123 Dato: 22. September 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 521 af 2. september 2009.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov

Et nyt arbejdsliv. Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov Et nyt arbejdsliv Udbetaling af kapitalpension i forbindelse med afholdelse af orlov H vad går ord n i n gen ud på? Efter bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om udbetaling fra kapitalforsikring

Læs mere

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps Udkast LIV I FJELSTERVANG Aps Peter Bangsvej 9, Fjelstervang 6933 Kibæk CVR.nr.: 10 08 03 63 SPECIFIKATIONER 2011 Indholdsfortegnelse SIDE Principper for opgørelse af skattepligtig indkomst 3. Opgørelse

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning)

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative byrder af erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område Juni 2005 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere