AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET"

Transkript

1 AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AKTIVITETSBASERET MÅLING AF VIRKSOMHEDERNES ADMINISTRATIVE BYRDER VED ERHVERVSRELATERET REGULERING PÅ SKATTEMINISTERI- ETS OMRÅDE I PERIODEN 1. JULI 2008 TIL 30. JUNI 2009 MARTS 2010

2 Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T F

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé 1 2. Indledning Kort om opdateringen Læsevejledning 6 3. Udviklingen i de administrative byrder Udviklingen i de administrative byrder i perioden fra 1. juli 2008 til 30. juni Udviklingen i de administrative byrder siden De administrative byrders oprindelse (ABC-fordeling) 8 4. Gennemgang af alle ændrede/nye regler samt øvrige initiativer med administrative konsekvenser Endeligt opgjorte administrative konsekvenser Endeligt opgjorte ex-ante målinger Mindstekravsbekendtgørelserne burdens for the Ministry of taxation from July 2008 to June Bilag A. Kort om AMVAB-metoden 39 Bilag B. Korrektioner til eksisterende målinger 41 Bilag C. Liste over regler der udskydes til næste opdatering 44 Bilag D. Eventuel afgrænsning til anden lovgivning 47 Bilag E. Oversigt over ex-ante målinger som indgår i målingen Transfer pricing 4.3 Foreløbigt opgjorte administrative konsekvenser 5. English summary the development of the administrative

4 1. RESUMÉ Center for Kvalitet i Erhvervs Regulering (CKR) under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har med assistance fra Rambøll Management Consulting gennemført en opdatering af AMVAB-målingen på Skatteministeriets område. AMVAB-målingerne bliver opdateret hvert år ved at alle ændrede informationsforpligtelser, som følger af nye eller ophævede love og bekendtgørelser fra folketingsåret, som har relevans for erhvervslivet, registreres i CKR's database, omkostningssættes gennem virksomhedsinterview og opregnes til samfundsniveau. Årets udvikling i de administrative byrder for erhvervslivet De løbende administrative byrder ved Skatteministeriets erhvervsrettede regulering er i det seneste folketingsår faldet med 356,4 mio. kr. 1, svarende til et fald på 4,6 pct. i forhold til niveauet i Udviklingen skyldes ændrede krav til virksomhederne som følge af nye eller ophævede love og bekendtgørelser fra folketingsåret samt nye digitale indberetningsløsninger, som letter virksomhedernes administration. 2 Lettelser på 296,7 mio. kr. følger af de endelige opgørelser af to tidligere ex-ante vurderinger, mens nettolettelser på 59,8 mio. kr. følger af regulering indført i folketingsåret I opgørelsen er der medregnet fem ex-ante målinger fra tidligere år med lettelser for samlet 126,2 mio. kr. Se bilag E. De ex-ante målte konsekvenser er forbundet med en vis usikkerhed, og tallet vil kunne ændre sig, når de pågældende love og bekendtgørelser på et senere tidspunkt måles ex-post med afsæt i nye virksomhedsinterviews eller andre former for dataindsamling. I årets opdatering kan følgende hovedpunkter fremhæves: Den tidligere ex-ante målte mindstekravsbekendtgørelse er som en del af denne opdatering blevet endeligt målt. Skatteministeriet foretog i sommeren 2005 en række ændringer af den på daværende tidspunkt gældende mindstekravsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr af 17/12/1999). Ændringerne betød, at indberetningen af virksomhedsskemaet blev erstattet af nogle få ekstra regnskabsoplysninger i selvangivelserne, samt at kravet om indgivelse af skatteregnskab blev lempet. En række små og mellemstore virksomheder blev fritaget for at indgive skatteregnskabet sammen med selvangivelsen. Den samlede reduktion af de administrative byrder ved den endelige opgørelse af mindstekravsbekendtgørelserne er opgjort til 621,6 mio. kr. Tidligere års opgørelser af de samlede administrative byrder på Skatteministeriets område medregner ændringen af mindstekravsbekendtgørelsen med i alt 548 mio. kr. Den endelige opgørelse af byrderne medfører således en yderligere reduktion af de administrative byrder på 73,6 mio. kr., som indregnes i opdateringen af de administrative byrder for folketingsåret Dette tal inkluderer foreløbigt opgjorte regler, som erhvervslivet endnu ikke har erfaring med at efterleve. 2 Udover nye love og bekendtgørelser fra folketingsåret indgår også love/bekendtgørelser, som blev vedtaget/udstedt i tidligere folketingsår, men som virksomhederne først nu har erfaring med at efterleve. 3 Tallene for lettelserne, hhv. de endelige opgørelser af to tidligere ex-ante vurderinger (296,7 mio. kr.) samt årets lettelser (59,8 mio. kr.), er afrundinger af tal udregnet på baggrund af nøjagtige tal. Afrundingen medfører, at der er en difference mellem det ligeledes afrundede tal for den samlede lettelse (356,4 mio. kr.) og summen af de to førstnævnte tal. 1

5 Den tidligere ex-ante måling af transfer pricing-reglerne i skattekontrolloven er ligeledes blevet endeligt målt som en del af dette års opdatering. Transfer pricing-regelsættets formål er at sikre og kontrollere at selskaber handler på markedsvilkår, uanset om det er mellem selskaber i samme koncern eller mellem uafhængige parter. Siden basismålingen er rent indenlandske transaktioner blevet omfattet af transfer pricing-reglerne. Dette medførte en forøgelse byrderne på 17,4 mio. kr. Samtidig blev der indført en lempelse for mindre virksomheder, således at de ikke længere skal udarbejde dokumentation for prisfastsættelsen af transaktioner mellem beslægtede parter. Da ressourceforbruget til opfyldelse af dokumentationskravene er uændrede har lovændringen medført et fald på 155,7 mio. kr. Samlet set er der således tale om en reduktion i byrderne på 138,3 mio. kr. For momsloven er der i dette års opdatering gennemført ændringer, der medfører administrative lettelser for 38,9 mio. kr., som opnås ved, at mindre virksomheder nu skal indberette moms færre gange årligt end tidligere. Udviklingen i de administrative byrder for erhvervslivet siden 2001 Figuren herunder viser udviklingen i de administrative byrder for Skatteministeriet fra nulpunktsmålingen i 2001 til årets opdatering. Figur 1.1: Udviklingen i de administrative byrder for skatteministeriet, 2001 til 2009 Som det fremgår af figuren ovenfor er der sket et kontinuerligt fald i de administrative byrder på Skatteministeriets område fra nulpunktsmålingen i 2001 til og med dette års opdatering. De løbende administrative byrder som følge af Skatteministeriets regulering var ved nulpunktsmålingen i mio. kr. og er pr. 30. juni 2009 opgjort til mio. kr., når de foreløbigt opgjorte konsekvenser medregnes. Samlet set er de løbende administrative byrder på Skatteministeriets område således faldet med mio. kr. siden 2001, svarende til et fald på 28,6 pct. Medtages de foreløbigt opgjorte konsekvenser ikke, er det samlede fald på 27,4 pct. Et kendetegn ved de administrative byrder på Skatteministeriets område er, at de er centreret omkring ganske få love, og forenklingsarbejdet har derfor naturligt været fokuseret omkring disse love. Hovedforklaringen på reduktionen i de samlede administrative byrder kan derfor tilsvarende tilskrives gennemførte lettelser af disse love: Mindstekravsbekendtgørelserne udgør 2,3 mia. kr. eller ca. 30 pct. af byrderne på ministeriets område. Bekendtgørelserne indeholder primært regler 2

6 om selvangivelse og skattemæssigt årsregnskab, og den store byrde skyldes, at alle virksomheder hvert år er berørt af bekendtgørelserne. Skatteministeriet har i løbet af 2005 og 2006 gennemført flere ændringer på dette område. Mellem nulpunktsmålingen i 2001 og basismålingen i blev der gennemført lettelser, hvor afskaffelse af pligten for alle selvstændige erhvervsdrivende til årligt at selvangive en kapitalforklaring medførte lettelser i de administrative byrder med ca. 424 mio. kr. Samtidig medførte ophævelsen af kravet om momsafstemning i skatteregnskabet lettelser for momsregistrerede virksomheder. I dette års opdatering indgår en lettelse på 621,6 mio. kr., blandt andet som følge af mindre virksomheders fritagelse for indberetning af skatteregnskab. Skattekontrolloven medfører en pligt til at indberette en række oplysninger, der bruges til skattemyndighedernes kontrol. Blandt andet findes reglerne om transfer pricing under skattekontrolloven. Disse regler er siden nulpunktsmålingen blevet ændret, og ved den endelige opgørelse af byrderne i forbindelse med årets opdatering er dette blevet opgjort til en reduktion i de samlede byrder på 138,3 mio. kr. En anden ændring, der har medført store lettelser ift. skattekontrolloven, er gennemførsel af lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger, ophævelse af virksomheders underretningspligt og afskaffelse af kildeskattebøderne), som medførte, at en række informationsforpligtelser udgik. De samlede administrative lettelser for dette tiltag er tidligere opgjort til 303,4 mio. kr. på samfundsniveau. Reduktionen er inkluderet i opdateringen af folketingsåret Den tidligere målte digitale adgang til personlige skatteoplysninger i den personlige skattemappe, R75, påvirker både mindstekravsbekendtgørelsen og skattekontrolloven. Adgangen til og anvendelsen af disse oplysninger reducerer revisorernes og regnskabsbureauernes ressourceanvendelse i forbindelse med regnskabsudarbejdelse, og lettelserne beløber sig til 589,3 mio. kr. Reduktionen er inkluderet i opdateringen af folketingsåret Også på området for indirekte skatter er der gennemført forenklinger siden regeringens tiltrædelse i Hovedparten af lettelserne kan tilskrives afskaffelsen af kravet om dokumentation ved kørsel i firmabiler på gule nummerplader (kørebøger) i lov om ændring af lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. Lettelserne ved afskaffelsen af kravet er beregnet til ca. 330 mio. kr. Som et sidste eksempel kan ændringer af kildeskatteloven fremhæves. Kildeskatteloven indeholder generelt bestemmelser om, at alle virksomheder med ansatte skal beregne og indeholde A-skat i medarbejdernes løn. Reduktionen af byrderne i kildeskatteloven stammer primært fra introduktionen af digitale lønsedler. Herved blev de administrative byrder forbundet med pligten til at oplyse ansatte om indeholdelsen af A-skat via lønsedlen reduceret med 138,7 mio. kr. Reduktionen er inkluderet i opdateringen af folketingsåret Endelig kan det bemærkes, at omkring 76 pct. af de endeligt opgjorte administrative byrder på Skatteministeriets område vedrører administrative pligter, som udelukkende er nationalt reguleret (C-regulering). Dette er en konsekvens af, at den skatteretlige kompetence fortrinsvis er national, og det er derfor naturligt, at de administrative byrder primært kan kategoriseres som værende af dansk oprindelse. Lige over 15 pct. af de administrative byrder stammer fra international regulering (A-regulering), primært fra EU, mens krav, som delvist har deres oprindelse i international regulering (B-regulering), udgør ca. 9 pct. Siden november 2001 er der sket en lille udvikling i 3

7 de administrative byrders oprindelse, idet omkring 83 pct. af de administrative byrder på Skatteministeriets område var C-regulering, mens ca. 12 pct. var A-regulering og ca. 5 pct. var B-regulering. 4

8 2. INDLEDNING Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har af Folketinget fået til opgave at følge udviklingen i de administrative byrder for erhvervslivet som følge af den erhvervsrettede lovgivning. Denne opgave er en følge af regeringens ambition om at reducere de administrative byrder for danske virksomheder med op til 25 pct. i 2010, jf. bl.a. regeringens vækststrategi Vækst med vilje fra I blev der gennemført en AMVAB-basismåling af de administrative byrder for virksomhederne som følge af al erhvervsrettet regulering i de danske ministerier. Målingen viste niveauet af administrative byrder i 2001, hvor regeringen tiltrådte (nulpunktsmåling) og niveauet i (basismåling). For at følge udviklingen i de administrative byrder gennemfører Erhvervs- og Selskabsstyrelsen én gang årligt en opdatering af AMVAB-målingerne for alle ministerier med erhvervsrettet lovgivning. En AMVAB-opdatering indebærer en kvantificering af såvel de administrative byrder som de administrative lettelser for erhvervslivet som følge af ny regulering fra det forgangne folketingsår. Endvidere indgår effekten af øvrige initiativer, eksempelvis digitaliseringstiltag og administrative forenklinger, som har betydning for virksomhedernes håndtering af deres administrative opgaver. Med AMVAB-målingerne er det muligt løbende at opgøre, hvilken effekt ministeriernes erhvervsrettede initiativer (både lovgivningsmæssige og øvrige initiativer, for eksempel digitaliseringsinitiativer) har for virksomhedernes administrative byrder. Målingerne skal på den måde bruges til at følge op på, hvordan det går med ministeriernes indsats for at reducere virksomhedernes administrative byrder med op til 25 pct. i Kort om opdateringen I denne rapport præsenteres opdateringen af Skatteministeriets AMVAB-måling. Opdateringen viser udviklingen i Skatteministeriets administrative byrder siden sidste opdatering, som inkluderede regler frem til 30. juni Ligeledes viser opdateringen den samlede udvikling i ministeriets administrative byrder siden ministeriets nulpunktsmåling i november

9 Boks 1 Faktaboks om Skatteministeriets opdatering Fakta om opdateringen: Rapporten indeholder en opdatering af Skatteministeriets AMVAB-måling med lovgivning, som er trådt i kraft i perioden d. 1. juli 2008 til 30. juni Tidligere AMVABmålinger (AMVAB-basismålingen og AMVAB-opdateringer) kan læses på Regler med administrative konsekvenser for virksomhederne, som er udstedt i perioden fra 1. juli 2008 til 30. juni 2009, men som endnu ikke er trådt i kraft, eller som virksomhederne endnu ikke har erfaring med at efterleve, opdateres i forbindelse med næste opdatering af folketingsåret En oversigt over disse regler er at finde i bilag C. Opdateringen inkluderer de endeligt opgjorte konsekvenser ved ni love og bekendtgørelser og ét øvrigt initiativ samt de foreløbigt opgjorte konsekvenser ved fem love og bekendtgørelser. De administrative byrder er fra nulpunktsmålingen (opgørelse pr. november 2001) til juni 2009 faldet med 2.989,9 mio. kr., svarende til 28,6 pct. De administrative byrder er opgjort i 2005-priser, mens hovedparten af oplysningerne omkring antal berørte virksomheder tager udgangspunkt i data fra 2004 eller de senest tilgængelige data. Organisering af målingen: Målingen er gennemført af Rambøll Management Consulting. Skatteministeriet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har fulgt målingen og har løbende været inddraget i forbindelse med afklaring af lovmæssige, metodiske og andre problemstillinger. Erhvervslivets interesse- og brancheorganisationer har haft lejlighed til at kommentere på denne rapport. 2.2 Læsevejledning Denne rapport indeholder en præsentation af opdateringens resultater. Kapitel 3 indeholder en overordnet status af de samlede administrative byrder ved Skatteministeriets erhvervsrettede lovgivning pr. juni 2009, udviklingen i de administrative byrder siden november 2001 samt andre relevante resultater, herunder ABC fordeling mv. I kapitel 4 præsenteres de endeligt opgjorte konsekvenser ved nye eller ændrede regler på Skatteministeriets område med administrative konsekvenser samt de foreløbigt opgjorte konsekvenser ved vedtagne love og bekendtgørelser, som er blevet ex-ante målte, men som endnu ikke er endeligt opgjorte. Endelig indeholder kapitel 5 et engelsk resumé. Bilag A indeholder en kort beskrivelse af AMVAB-metoden. Bilag B indeholder en oversigt over korrektioner foretaget i AMVAB-databasen i forbindelse med denne opdatering. Bilag C indeholder en oversigt over love og bekendtgørelser, som er blevet udskudt til næste års opdatering. Bilag D indeholder en oversigt over afgrænsninger til anden lovgivning. Endeligt indeholder Bilag E en oversigt over ex-ante målinger. 6

10 3. UDVIKLINGEN I DE ADMINISTRATIVE BYRDER 3.1 Udviklingen i de administrative byrder i perioden fra 1. juli 2008 til 30. juni 2009 I året opdatering indgår fem foreløbigt opgjorte love eller bekendtgørelser. Der indgår endvidere ni love eller bekendtgørelser samt ét øvrigt initiativ, der er endeligt opgjorte. De endeligt opgjorte regler og initiativer har indflydelse på syv love eller bekendtgørelser, der tidligere er AMVAB-målte. Tabel 3.1 Antal love mv., der indgår i opdateringen Antal love/bekendtgørelser, hvor konsegørelser, hvor kon- Antal love/bekendt- Antal love/bekendtgørelser i kvenserne er endeligt sekvenserne er foreløbigt opgjorte** alt*** opgjorte* Departementet I alt for ministeriet * Inkluderer regler beskrevet i afsnit 4.1 og 4.2. ** Inkluderer regler beskrevet i Bilag E. *** Love og bekendtgørelser, der er korrigerede, er ikke medtaget i denne optælling, se bilag B for disse. Tabellen nedenfor præsenterer en oversigt over udviklingen i de totale byrder (både de ex-ante målte foreløbige byrder og de endeligt opgjorte byrder) fra sidste års opdatering til årets opdatering. Som det fremgår af tabellen er der sket en reduktion i de samlede byrder fra 7.818,5 til 7.462,0 mio. kr., svarende til en procentvis reduktion på 4,6 pct. Tabel 3.2 Udviklingen i de totale byrder fra sidste års opdatering til årets opdatering Opdateringsår Totale byrder (endelige og foreløbige, mio. kr.) 07/ ,5 08/ ,0 Ændring fra 07/08 til 08/09 i pct. -4,6 I tabel 3.3 nedenfor præsenteres en oversigt over de samlede ændringer i de løbende administrative byrder og totale administrative omstillingsomkostninger ved ministeriets lovgivning i perioden fra 1. juli 2008 til 30. juni 2009 samt udskudte regler fra tidligere folketingsår, som har fået virkning blandt virksomhederne og derfor nu er endeligt opgjorte. Derudover fremgår de foreløbigt opgjorte konsekvenser fra love og bekendtgørelser fra tidligere folketingsår, som er blevet ex-ante målt, men som endnu ikke kan opgøres endeligt, fordi virksomhederne ikke har tilstrækkelig erfaring med at efterleve reglerne. 7

11 Tabel 3.3. Oversigt over de samlede administrative omstillingsomkostninger og de løbende administrative byrder ved ministeriets lovgivning i perioden fra 1. juli 2008 til 30. juni Omstillingsomkostninger (foreløbigt Omstillingsomkostninger (ende- Ændring fra exante til endelig Ændring i løbende byrder i Løbende byrder i alt (mio. opgjort, ligt opgjort, mio. opgørelse af lø- folketingsåret kr.) mio. kr.) kr.) bende byrder (mio. kr.) (mio. kr.) Departementet 591,6 104,1-296,7-59,8-356,4 I alt for ministeriet 591,6 104,1-296,7-59,8-356,4 Som det fremgår af tabellen, medfører de reguleringsmæssige ændringer, der er endeligt opgjorte i perioden, et nettofald i de administrative byrder på 356,4 mio. kr. Dette tal dækker over de endelige opgørelser af to tidligere ex-ante vurderinger samt nye administrative lettelser og byrder gennemført siden forrige opdatering. Ændringen fra ex-ante til endelig opgørelse af løbende byrder på -296,7 mio. kr. dækker over, at ex-ante vurderingerne af mindstekravsbekendtgørelserne og transfer pricing-reglerne nu er endeligt opgjorte. Tidligere indgik disse ex-ante vurderinger tilsammen med nettolettelser på 463,2 mio. kr. De indgår nu med endeligt opgjorte lettelser på 759,9 mio. kr. Forklaringerne på denne forskel findes i afsnit 4.2. Ændringen i løbende byrder i folketingsåret på -59,8 mio. kr. dækker over lettelser og byrder gennemført siden sidste opdatering. I kapitel 4 redegøres for de enkelte ændringer, som har medført administrative konsekvenser for erhvervslivet. 3.2 Udviklingen i de administrative byrder siden 2001 Tabellen herunder viser udviklingen i ministeriets løbende administrative byrder fra november 2001 til juni Siden 2001 er ministeriets administrative byrder faldet med 2.989,9 mio. kr., svarende til et fald på 28,6 pct. Heri er medregnet foreløbigt opgjorte administrative lettelser på i ca. 126 mio. kr., som skal endeligt opgøres i forbindelse med den næste og sidste opdatering. Fraregnes disse ex-ante målinger har ministeriet opnået en reduktion i de administrative byrder på 2.863,7 mio. kr., svarende til et fald på 27,4 pct. Tabel 3.4. Udviklingen i ministeriets løbende administrative byrder fra november 2001 til juni 2009 Administrative byrder i 2001 Administrative byrder i juni 2009 (kr.) Procentvis reduktion i de administrative byrder siden 2001 (kr.) Departementet * -28,6 I alt for Ministeriet * -28,6 *Tallet inkluderer foreløbigt opgjorte lettelser for ca. 126 mio. kr., jf. Bilag E. 3.3 De administrative byrders oprindelse (ABC-fordeling) Tabellen nedenfor viser, hvorfra de administrative byrder på Skatteministeriets område stammer. Den skatteretlige kompetence er fortrinsvis national. Det er derfor naturligt, at de administrative byrder både på tidspunktet for nulpunktsmålingen og i dag primært er en konsekvens af lovgivning, der kan kategoriseres som værende af dansk oprindelse (C-regulering). Således har omkring 76 pct. af reguleringen under Skatteministeriet oprindelse i national lovgivning. Siden november 2001 er der sket en lille udvikling i de administrative byrders oprindelse. I 2001 var ca. 83 pct. af de admini- 8

12 strative byrder på Skatteministeriets område C-regulering, ca. 12 pct. var A- regulering, og ca. 5 pct. var B-regulering. Tabel 3.5 De administrative byrders oprindelse (procentvis fordeling) Nulpunktsmålingen (2001) (%) Status juni 2009 (%) A B C A B C Departementet 11,5 5,4 83,1 15,3 9,1 75,6 I alt for ministeriet 11,5 5,4 83,1 15,3 9,1 75,6 Tabellen herunder viser udviklingen i de administrative byrder for de love og bekendtgørelser, der indgår i top-10 listen i Langt hovedparten af de administrative byrder kan henføres til skattekontrolloven og mindstekravsbekendtgørelserne der, som nummer 1 og 2 på top-10 listen, samlet set tegner sig for godt halvdelen af ministeriets byrder. I forbindelse med dette års opdatering er skattekontrolloven, mindstekravsbekendtgørelserne, momsloven og lov om registreringsafgift af motorkøretøjer, der alle indgår på top-10 listen, berørt. For skattekontrolloven er de to ex-ante målinger af mindstekravsbekendtgørelserne og transfer pricing-reglerne endeligt opgjort i år. På momsloven fører en ændring i kravene til indberetning til en administrativ lettelse, og der foretages i år en mindre korrektion af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer. Alle disse ændringer er beskrevet i kap. 4. For de øvrige regler, der indgår på top-10 listen, gælder, at der ikke er foretaget ændringer i forbindelse med dette års opdatering. 9

13 Tabel 3.6 Top 10 over love og bekendtgørelser for Skatteministeriet Lov/bekendtgørelse Administrative Administrative byrder Udvikling (rangordnet efter byrdeniveau i byrder 30. juni ) november 2001 (2) (3) (4) (5) (6) Samfundsniveau Samfunds- Andel af sam- Samfunds- Ændring (kr.) niveau lede niveau (kr.) i pct. (kr.) omk. (pct.) 1. Skattekontrolloven kap. 1 - mindstekravsbekendtgørelserne (bekendtgørelse nr. 593 af 12/6/2006 og bekendtgørelse nr. 594 af 12/6/2006) , ,2 2. Skattekontrolloven kap. 2 (lovbekendtgørelse nr. 869 af 12/08/2004) , ,0 3. Momsloven (lovbekendtgørelse nr. 966 af 14/10/2005) , ,1 4. Toldbekendtgørelsen (bekendtgørelsen nr af 08/12/2003) ,6 0 0,0 5. Kildeskatteloven (lovbekendtgørelse nr. 678 af 12/08/2002) , ,6 6. Bekendtgørelse nr. 502 af 15/06/2003 om arbejdsmarkedsbidrag ,6 0 0,0 7. Pensionsbeskatningsloven (lovbekendtgørelse nr. 816 af 30/09/2003) , ,5 8. Færdselsloven (Nummerplader) (lovbekendtgørelse nr /11/2005) ,2 0 0,0 9. Elafgiftsloven (lov nr. 689 af 17/9/1998) og evt. diverse andre afgiftslove , ,2 10. Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (lovbekendtgørelse nr. 977 af 02/12/2002) , ,4 Top 10 i alt , ,4 I alt for Skatteministeriet , ,6 4 Inklusiv foreløbigt opgjorte administrative lettelser på 5,9 mio. kr. som følge af ex-ante måling af lov nr. 422 af 06/06/2005 om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven og skattestyrelsesloven (fremmed valuta). 5 Inklusiv foreløbigt opgjorte administrative lettelser på 50,2 mio. kr. i form af ex-ante måling af lov nr. 309 af 19/4/2006 om registrering af køretøjer. 10

14 4. GENNEMGANG AF ALLE ÆNDREDE/NYE REGLER SAMT ØVRIGE INITIATIVER MED ADMINISTRA- TIVE KONSEKVENSER I dette kapitel gennemgås de enkelte ændrede/nye love og bekendtgørelser samt øvrige initiativer, som har haft administrative konsekvenser for erhvervslivet. I afsnit 4.1 gennemgås de endeligt opgjorte konsekvenser ved nye/ændrede love, bekendtgørelser og øvrige initiativer. Dernæst gennemgås i afsnit 4.2 den endelige opgørelse af to tidligere ex-ante målinger. Afsnit 4.3 indeholder almindeligvis en gennemgang af nye ex-ante målinger. Der er imidlertid ikke foretaget nye foreløbige opgørelser af administrative konsekvenser i folketingsåret på Skatteministeriets område. Afsnit 4.3 indeholder derfor alene en henvisning til en oversigt over tidligere ex-ante målinger. I tabel 4.1 opsummeres de love, bekendtgørelser og øvrige initiativer, som gennemgås i afsnit 4.1, og 4.2. De enkelte regler er præsenteret i samme rækkefølge, som de behandles i de to afsnit. Tabel 4.1. Endeligt og foreløbigt opgjorte konsekvenser ved love og bekendtgørelser som indgår i opdateringen Styrelse/ område Lov/bekendtgørelse Løbende byrder (foreløbigt opgjort mio. kr.) Løbende byrder (endeligt opgjort, mio. kr.) Løbende byrder i alt (mio. kr.) Departementet Departementet Departementet Departementet Departementet Departementet Departementet Bekendtgørelse nr. 966 af 14/10/2005 af merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse nr. 661 af 22/06/2005 om gevinstgivende spilleautomater Bekendtgørelse nr. 246 af 01/01/2003 af lov om afgift af vejbenyttelse Bekendtgørelse nr. 821 af 30/09/2003 af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) Bekendtgørelse nr. 977 af 01/02/2002 af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. Bekendtgørelse nr. 593 af 12/6/2006 om krav til det skattemæssige årsregnskab mv. for større virksomheder og bekendtgørelse nr. 594 af 12/6/2006 om krav til det skattemæssige årsregnskab mv. for mindre virksomheder Bekendtgørelse nr. 869 af 12/08/2004 af skattekontrolloven 0-38,9-38,9 0-7,8-7,8 0-1,6-1,6-2,2-2,2 0-5,0-5,0 0-67,5-67,5* 0-233,4-233,4** Total -356,4-356,4 * Dette tal dækker over, at lettelsen i tidligere ex-ante målinger af mindstekravsbekendtgørelserne er opgjort til 548 mio. kr. I forbindelse med årets opdatering er reglerne endeligt opgjorte, hvilket medfører en lettelse på 621,6 mio. kr. Se afsnit om mindstekravsbekendtgørelserne. **For lovbekendtgørelse 869 gælder, at en tidligere ex-ante måling af transfer pricing-reglerne opgjorde ændringen til en forøgelse af byrderne på 84,8 mio. kr. I forbindelse med årets opdatering er reglerne endeligt opgjorte, hvilket medfører en lettelse på 138,3 mio. kr. Dette er ensbetydende med en forskel på 223,1 mio. kr. i år. Se afsnit om transfer pricing. 11

15 4.1 Endeligt opgjorte administrative konsekvenser Bekendtgørelse nr. 966 af 14/10/2005 af merværdiafgiftsloven (momsloven) De administrative konsekvenser af momsloven påvirkes i folketingsåret af én lovændring: Lov nr. 524 af 17/06/2008 om ændring af momsloven og forskellige andre love (flymoms, omvendt betalingspligt, undtagelser til energibeskatningsdirektivet m.v.). Denne opdatering omhandler kun ændringerne i indberetningsfrekvensen, mens målingen af flymoms udskydes til opdateringen for folketingsåret 2009/10 (jf. bilag C). Tabellen nedenfor giver et samlet overblik over de informationsforpligtelser, der er berørt af de gennemførte ændringer, og de tilhørende byrder. Tabel 4.2. Bekendtgørelse nr. 966 af 14/10/2005 af merværdiafgiftsloven (momsloven) Informations- forpligtelse* Omstillingsomkostning Løbende byrder (2008) Løbende byrder (2009) Årets ændring A.1 Salgsmoms A.2 Særlige regler - udgående moms B.1 Købsmoms B.2.4 Krav om opgørelse af indgående moms ved blandede bygninger C.1 EU varekøb erhvervelsesmoms C.2 Varekøb udenfor EU C.4 Salg af varer i EU E.1 Listeoplysninger F.1 Anmeldelse ** F.1.4 Anmodning om frivillig registrering f.eks. Ved ejendomsudlejning ** F.2 Ændring i registreringsforhold o. lign ** F.3 Afmelding ** G.3 Kontrolbestemmelser ** H.1.3 Opgørelse af værdien af leverancer der er momsfri jf eller 34 - rubrik C Total * Kortlægningen af de enkelte informationsforpligtelser er desuden fordelt på tre segmenter for virksomheder, der indberetter hhv. månedligt, kvartalsmæssigt eller halvårligt, samt på et fjerde segment for ikke-registreringspligtige virksomheder. ** Disse mindre byrdestigninger skyldes, at en lidt højere andel af populationen, der indberetter 2 eller 4 gange årligt, skal leve op til bestemte oplysningskrav, end den del af populationen, der indberettet 12 gange årligt. Populationsforskydningen væk fra den månedlige indberetning medfører derfor en mindre stigning i byrderne for disse oplysningskrav. Lov nr. 524 af 17/06/2008 medfører en ændring af momsloven og forskellige andre love, så der nu ikke længere er krav om månedlig momsindberetning for en afgiftspligtig person, der har flere virksomheder registreret hver for sig. I stedet kan virk- 12

16 somheder med en omsætning under 1 mio. kr. indberette halvårligt, og virksomheder med en omsætning på over 1 mio. kr., men under 15 mio. kr., kan indberette kvartalsvist. På samfundsniveau svarer dette til en nedgang i antallet af indberetninger på Den gennemsnitlige, årlige, administrative byrde for en virksomhed, der indberetter 12 gange årligt, er kr. For fire hhv. to årlige indberetninger er den tilsvarende årlige byrde kr. og 639 kr. En virksomhed, der tidligere indberettede månedligt, har således opnået en gennemsnitlig besparelse på enten kr. (ved kvartalsmæssig indberetning) eller kr. (ved halvårlig indberetning). Lovændringen berører i alt virksomheder, der hidtil har indberettet månedligt. Af disse kan virksomheder fremover indberette halvårligt, mens virksomheder nu indberetter kvartalsmæssigt, hvilket giver en administrativ lettelse på 38,9 mio. kr. De samlede administrative byrder målt under momsloven beløber sig i år til 1.054,9 mio. kr., hvilket er 38,9 mio. kr. (ca. 4 pct.) mindre i forhold til sidste års byrder. Ændringen har oprindelse i et EU direktiv A-regulering. Bekendtgørelse nr. 661 af 22/06/2005 om gevinstgivende spilleautomater De administrative konsekvenser af Bekendtgørelse nr. 661 af 22/06/2005 om gevinstgivende spilleautomater påvirkes af ét øvrigt initiativ for angivelse og indbetaling af bruttospilleafgiften for spilleautomater. Tabellen nedenfor giver et samlet overblik over de informationsforpligtelser, der er berørt af de gennemførte ændringer, og de tilhørende byrder. Tabel 4.3 Bekendtgørelse nr. 661 af 22/06/2005 om gevinstgivende spilleautomater Informations- forpligtelse Angivelse og indbetaling spilleautomater Omstillingsomkostning Løbende (2008) byrder Løbende (2009) byrder Årets ændring Total Skatteministeriet har udviklet en ny system-til-system-løsning, der har til formål at lette den månedlige angivelse og indbetaling af bruttospilleafgiften for ejerne af spilleautomaterne. Løsningen lader angivelsen ske digitalt og uden om TastSelv via indsendelsen af en fil direkte til Skatteministeriet. Ifølge loven er ejerne af spilleautomaterne forpligtet til at indsende kontroloplysninger om automaterne til Skatteministeriet én gang i døgnet. I praksis sker dette ved hjælp af såkaldte datbokse, der er forbundne med et dataindsamlingsprogram, TeleLink. Der kan kobles op til 12 spilleautomater til en datboks, der én gang i døgnet videresender information til TeleLink, hvorfra informationen sendes videre til Spillemyndighedens kontrol. Spilleautomatejerne kan derfor trække de nødvendige tal fra TeleLink, beregne afgiften og sende oplysningerne ind til Skatteministeriet i en særlig fil. Datastrømmene er illustreret i figuren herunder. 13

17 Figur 4.1 Datastrømme for information om indtægten af spilleautomater Lettelsen er primært at finde på aktiviteten informationsindsamling, hvor tidsforbruget nedsættes fra 90 til 10 minutter pr. indberetning. Den store nedgang i tidsforbrug skyldes, at spilleautomatejeren tidligere manuelt aflæste de nødvendige tal til den månedlige angivelse og beregning af bruttospilleafgiften på datboksene. Da der maksimalt kan være 12 spilleautomater koblet op til den samme datboks, skulle en spilleautomatejer med ansvar for f.eks. 30 spilleautomater således aflæse tallene til brug for indberetningen tre gange én gang for hver datboks. I dag kan spilleautomatejeren via software udviklet specielt til formålet trække de nødvendige tal ud fra Telelink og foretage beregningen. Til gengæld bruges der mere tid end tidligere på at kontrollere, at de beregnede tal er korrekte. Indtil i år har spilleautomatejeren derefter skulle printe tallene ud og taste dem ind i TastSelv-løsningen. Med den ny system-tilsystem-løsning automatiseres dette arbejde og tidsforbruget nedsættes. Dette fører til en administrativ lettelse på i alt 7,8 mio. kr. I forbindelse med introduktionen af den nye system-til-system-løsning har spilleautomatejerne skulle opdatere deres software, så det er kompatibelt med Skatteministeriets løsning. Denne omstillingsomkostning er vurderet til at udgøre 1,8 mio. kr. på samfundsniveau og oppebæres af de 589 registrerede virksomheder, der sammen indberetter oplysninger for spillesteder. De samlede administrative byrder for bekendtgørelse nr. 661 af 22/06/2005 om gevinstgivende spilleautomater udgør i ,8 mio. kr. Ændringen kan henføres til national lovgivning C-regulering. Bekendtgørelse nr. 246 af 01/01/2003 af lov om afgift af vejbenyttelse De administrative konsekvenser af bekendtgørelse nr. 246 af 01/01/2003 af lov om afgift af vejbenyttelse påvirkes i årets opdatering af to regelændringer: Lov nr. 518 af 17/06/2008 om ændring af lov om afgift af vejbenyttelse (Digital registrering ved betaling af vejbenyttelsesafgift). Bekendtgørelse nr. 968 af 25/09/2008 om registrering, betaling og refusion af afgift af vejbenyttelse. 14

18 Tabellen nedenfor giver et samlet overblik over de informationsforpligtelser, der er berørt af de gennemførte ændringer, og de tilhørende byrder. Tabel 4.4 Bekendtgørelse nr. 246 af 01/01/2003 af lov om afgift af vejbenyttelse Informationsforpligtelse Dokumentation i form af vejbenyttelsesbeviser Vejbenyttelse Registrering af oplysninger om køretøj ved håndtering af beviser for vejafgift for udenlandske tunge erhvervskøretøjer Indsendelse af oplysninger til Told & Skat ved håndtering af beviser for vejafgift for udenlandske tunge erhvervskøretøjer Oplysningskrav Opbevaring af vejbenyttelsesbeviser Udfyldelse af beviser Indsendelse af oplysninger til Told & Skat Omstillingsomkostning Løbende byrder (2008) Løbende byrder (2009) Årets ændring Total Inden gennemførsel af lov nr. 518 af 17/06/2008 var føreren af et tungt erhvervskøretøj, registreret i Danmark forpligtet til at medbringe og opbevare et vejbenyttelsesbeviset under kørslen. Med den gennemførte lovændring blev denne forpligtelse ophævet. Som erstatning for denne dokumentationspligt kontrollerer politiet nu om afgiften er betalt ved at slå nummerpladen op i en database. Som følge af denne lovændring ophæves informationsforpligtelsen "Dokumentation i form af vejbenyttelsesbeviser Vejbenyttelse". Dette fører til en lettelse på knap 1,4 mio. kr. Samtidig ophæves oplysningskravet "Udfyldelses af beviser" under informationsforpligtelsen " Registrering af oplysninger om køretøj ved håndtering af beviser for vejafgift for udenlandske tunge erhvervskøretøjer". Færgeselskaber mv. har ind til nu været forpligtigede til at udstede vejbenyttelsesbeviserne for de tunge, udenlandske erhvervskøretøjer, der benytter færger som transportmiddel ind i Danmark. Ophævelse af denne forpligtelse medfører en lettelse af de administrative byrder på knap 0,2 mio. kr. Som følge af bekendtgørelse nr. 968 af 25/09/2008 skal de samme færgeselskaber mv. nu ikke længere indsende oplysninger om afgifterne til Skatteministeriet manuelt, men digitalt. Under informationsforpligtelsen "Indsendelse af oplysninger til Told & Skat ved håndtering af beviser for vejafgift for udenlandske tunge erhvervskøretøjer" ændres indberetningsmetoden fra manuel til digital for oplysningskravet "Indsendelse af oplysninger til Told & Skat". Tidsforbruget nedsættes som følge heraf, hvilket fører til en lille lettelse på kr. Samlet set er der således tale om en lettelse på 1,6 mio. kr. Alle ændringer har oprindelse i national lovgivning, dvs. C-regulering. 15

19 Bekendtgørelse nr. 869 af 12/08/2004 af skattekontrolloven 6 I forbindelse med opdateringen af målingen af de administrative byder under Økonomi- og Erhvervsministeriet er bekendtgørelse nr. 647 af 15/06/2006 af årsregnskabsloven opdateret i år. I denne forbindelse er to informationsforpligtelser blevet opdateret. Begge informationsforpligtelser er afgrænset til skattekontrolloven. Der er tale om følgende informationsforpligtelser og oplysningskrav i årsregnskabsloven på Økonomiog Erhvervsministeriets område: Indberetning af godkendt årsrapport - B-virksomheder: Resultatopgørelse - Personalenote, løn pension m.v. Fritagelsen fra oplysning om det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret, jf. ophævelsen af 68, medfører lettelser på ca. 4 mio. kr. 7 for de omfattede små virksomheder. Dette følger af en nedjustering af internt tidsforbrug med fem minutter samt af en nedjustering af eksterne omkostninger til revisor fra til 900 kr. Ændringen har oprindelse i det 4. selskabsdirektiv A-regulering.. Indberetning af godkendt årsrapport - mellemstore C-virksomheder: Aktiver - Immaterielle anlægsaktiver Ændringen af 83, hvorefter mellemstore virksomheder ikke længere har pligt til at indregne udviklingsprojekter, medfører et fald i de administrative byrder på 0,2 mio. kr. på samfundsniveau 8. Ændringen har oprindelse i det 4. selskabsdirektiv A- regulering. Da der er sammenfald i årsregnskabsloven med lovkrav i skattekontrolloven om indberetning af årsregnskabet, er virksomhedernes administrative byrder delt mellem de to love. Årets opdatering af årsregnskabsloven medfører derfor også en lettelse på skattekontrolloven. Tabel 4.5 Bekendtgørelse nr. 869 af 12/08/2004 af skattekontrolloven Informationsforpligtelse Indberetning af årsregnskab alle virksomheder Omstillingsomkostning Løbende byrder (2008) Løbende byrder (2009) Ændring i omk. efter afgrænsning Total Som det fremgår af tabellen, medfører den nye måling af årsregnskabsloven og afgrænsningen til skattekontrolloven, at sidstnævnte tilskrives en lettelse af de administrative byrder på i alt 4,2 mio. kr. Der henvises i øvrigt til bilag D i denne rapport og rapporten om opdateringen af de administrative byrder for Økonomi- og Erhvervsministeriet for folketingsåret for en nærmere gennemgang af målingen af årsregnskabsloven. 6 Denne afgrænsning er også omtalt i Bilag D. 7 Den reelle lettelse er på ca. 8 mio. kr. Den resterende halvdel af lettelsen måles på bekendtgørelse nr. 647 af 15/06/2006 af årsregnskabsloven under Økonomi- og Erhvervsministeriet. 8 Den reelle lettelse er på ca. 0,4 mio. kr. Den resterende halvdel af lettelsen måles på bekendtgørelse nr. 647 af 15/06/2006 af årsregnskabsloven under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Noget af lettelsen kan desuden tilskrives forhøjelsen af størrelsesgrænserne, som har medført en populationsændring fra til virksomheder. 16

20 Bekendtgørelse nr. 821 af 30/09/2003 af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) De administrative konsekvenser af fusionsskatteloven påvirkes i folketingsåret af to lovændringer, der indgår i årets opdatering: Lov nr. 343 af 18/ om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove (Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne m.v.) Lov nr. 527 af 17/06/2008 om ændring af forskellige skattelove (Modernisering af skatteadministrationen) Begge ændringslove indeholder ændringer ift. de eksisterende regler om omstrukturering af selskaber og de dertil hørende administrative opgaver om ansøgning og indberetning til Skatteministeriet. Tabellen nedenfor viser de samlede ændringer af byrderne som følge af de otte informationsforpligtelser, der påvirkes af de to ændringslove. Tabel 4.6 Bekendtgørelse nr. 821 af 30/09/2003 af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (Fusionsskatteloven) Informationsforpligtelse Ansøgning i relation til skattefri fusion, særlige tilfælde (omfattet selskab er stiftet indenfor 1 år) Ansøgning i relation til skattefri fusion, særlige tilfælde (omfattet selskab har skiftet ejer (50 %) indenfor 1 år) Ansøgning i relation til skattefri fusion, særlige tilfælde (fusion med udenlandske selskaber) Ansøgning i relation til skattefri fusion, særlige tilfælde (moder/datter med ejertid under 3 år) Ansøgning i relation til skattefri fusion, særlige tilfælde (erhvervelser fra selskabsdeltagere eller lign. indenfor 3 år forud) Indberetning af selskabsdokumenter i forbindelse med skattefri fusion, spaltning og tilførsel af aktiver Ansøgning i relation til skattefri tilførsel af aktiver Ansøgning til relation til skattefri spaltning Total Omstillingsomkostning Løbende byrder (2008) Løbende byrder (2009) Årets ændring Lov nr. 343 af 18/4/2007 medfører, at reglerne om skattefri omstrukturering af selskaber bliver objektiveret, således at spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning kan gennemføres skattefrit uden en tilladelse fra Skatteministeriet. Ændringerne i lo- 17

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden 1. juli 2005 til 30. juni

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering - Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative omkostninger af erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område frem

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Forsvarsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Forsvarsministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af nes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: af Økonomi- og Erhvervsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Transport- og Energiministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Transport- og Energiministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Kulturministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Kulturministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af ernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 16. januar 2014 Lov om ophævelse af lov om afgift på mineralvand mv. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love samt Lov om ændring af affalds-

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 1. juni 2010 Endelig udgave Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Miljøministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative ved erhvervsrelateret regulering på Miljøministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Ministeriet for

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Ministeriet

Læs mere

Q&A vedr. metode under fase 1

Q&A vedr. metode under fase 1 Q&A vedr. metode under fase 1 Vejledning: Q&A opdateres løbende med præciseringer og afklaringer vedr. AMVABmetoden og fremgangsmåden for målingerne. De senest indkomne/opdaterede spørgsmål og svar vil

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ernst & Young 1 April 2012 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Ex ante-måling af Bekendtgørelse om arbejdstid for selvstændige vognmænd, der udfører mobile vejtransportaktiviteter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/ Den

Skatteministeriet J. nr. 99/ Den Skatteudvalget L 120 - O Skatteministeriet J. nr. 99/05-0055-00074 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 120 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, ligningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Indenrigs- og Sundhedsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Økonomi- og Erhvervsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative ved erhvervsrelateret regulering på Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. marts 2006.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. marts 2006. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 273 Offentligt J.nr. 2006-318-0508 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 273-278 af 31. marts 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Skatteudvalget L 149 - Bilag 3 O Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Til Folketingets Skatteudvalg Ad lovforslag nr. L 149 Som varslet i bemærkningerne til lovforslaget oversendes hermed resultatet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Økonomi- og Erhvervsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Økonomi-

Læs mere

Revisoreksamen 2015 Modul C

Revisoreksamen 2015 Modul C Revisoreksamen 2015 Modul C Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cdrommer, egne usbstik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier mobiltelefoner

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 13. juni /Lise Bo Nielsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 13. juni /Lise Bo Nielsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 276 Offentligt J.nr. 2007-418-0001 Dato: 6. august 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 273-276 af 13. juni 2007. (Alm.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 123 - forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven, pensionsafkastbeskatningsloven og skattestyrelsesloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

(Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget).

(Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Erhvervsudvalget (2. samling) R 14 - Offentligt Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 15/6 05 om erhvervslivet og reguleringen 2003/04. (Redegørelse

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Erhvervsstyrelsen Dato: 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 1 2. Populationsopdatering 2 2.1 Bekendtgørelse om sygedagpenge

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-118-0063 Den Spørgsmål 98 og 99

Skatteministeriet J.nr. 2005-118-0063 Den Spørgsmål 98 og 99 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 98 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-118-0063 Den Spørgsmål 98 og 99 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål

Læs mere

AMVAB Justitsministeriet

AMVAB Justitsministeriet MUUSMANN A/S Research & Consulting COWI A/S AMVAB Justitsministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse FORORD...4 1. RESUMÉ...5 2. INDLEDNING...11 2.1. BAGGRUND FOR MÅLINGEN...12

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 78 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 22. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

30. OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Resumé 2. 2. Indledning 3. - hovedprincipper 5

30. OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Resumé 2. 2. Indledning 3. - hovedprincipper 5 OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB VAB-MÅLING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 30. JUNI 2005 1. 30. 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé 2 2. Indledning 3 3. AMVAB-metoden - hovedprincipper 5 4. Korrektion

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 07-005333 Dato : 7. februar 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY. 6. februar 2015

Erhvervsstyrelsen og EY. 6. februar 2015 Erhvervsstyrelsen og EY 6. februar 2015 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat Revisorbranchens Ekspertpanel Skat Juni 2 Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 1386 af 21/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-511-0042 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1051 af 02/09/2010

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Justitsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Justitsministeriets

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Fælles forståelse mellem Skatteministeriet og FSR danske revisorer om et nyt moms- og skattetjek for små og mellemstore

Fælles forståelse mellem Skatteministeriet og FSR danske revisorer om et nyt moms- og skattetjek for små og mellemstore Fælles forståelse mellem Skatteministeriet og FSR danske revisorer om et nyt moms- og skattetjek for små og mellemstore virksomheder Oktober 2017 I Danmark er der knap 600.000 små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning 18. juni 2012 Nyhedsbrev Skat Vedtagelse af L 173 om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v. Regeringen har nu vedtaget lovforslag L 173. De endelige regler svarer til, hvad vi tidligere har

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering Skatteministeriet J. nr. 15-1342223 Bekendtgørelse om land for land-rapportering I medfør af 3 B, stk. 16, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1 1PT Dette PT DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 6 Dato: 12. januar 6 Bilag om de administrative omkostninger

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 99/05-502-00360 Den Spørgsmål 105-109

Skatteministeriet J.nr. 99/05-502-00360 Den Spørgsmål 105-109 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 109 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 99/05-502-00360 Den Spørgsmål 105-109 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt 23. november 2015 J.nr. 15-2816833 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 133 af 23.

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II)

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II) Skattelovforslags-katalog fra regeringen Regeringen offentliggjorde i går sit lovprogram for det kommende folketingsår. Skatteministeren leverede 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er ifølge skatteministeren

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Statens indtægter fra selskabsskatter

Statens indtægter fra selskabsskatter Statens indtægter fra selskabsskatter De åbne skattelister for selskabers selskabskat offentliggøres nu for tredje år i træk. I den forbindelse offentliggør Skatteministeriet en række nøgletal omkring

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere