Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010"

Transkript

1 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V)

2 Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden JA - Orienteringssager JA - Økonomiske konsekvenser af Regeringsaftalen om refusionsændringer JA - Dialogtema "Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse" SSÆ - Forslag til handicappolitik - med høringssvar JA - Månedsrapport Job og Arbejdsmarked oktober ØU - Forventet Regnskab

3 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/25686 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Godkendt. Afbud: Thomas Stokholm Gitte Geertsen deltog fra kl

4 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 2 2. JA - Orienteringssager Sagsnr.: 10/164 Resumé: A. Resultatet af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Lejre, 2. statusnotat 2010 fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland er publiceret på Politikerportalen. B. Tentativ tidsplan for Beskæftigelsesplan 2012 og Resultatrevision 2010 fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland er publiceret på Politikerportalen C. Der planlægges afholdt Beskæftigelsespolitisk Konference 2011 den 10. og 11. marts Konferencen afholdes i et samarbejde mellem LBR Roskilde og LBR Lejre. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Orientering taget til efterretning. Afbud: Thomas Stokholm Gitte Geertsen deltog fra kl

5 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 3 3. JA - Økonomiske konsekvenser af Regeringsaftalen om refusionsændringer. Sagsnr.: 09/23864 Resumé: Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 5.november 2010 indgået en aftale, der retter fokus mod en mere virksomhedsnær aktivering i jobcentrene. Et væsentligt element i aftalen er at ændre refusionstaksterne, så kommunerne får høj refusion, når de giver ledige tilbud på virksomhederne. Omlægningen af refusionssystemet indebærer, at kommunerne får mindre i direkte statslig refusion og mere i det generelle bloktilskud. Kommunerne under ét kompenseres fuldt ud via budgetgarantien og det særlige beskæftigelsestilskud. Der forventes dog at blive tale om visse forskydninger i de enkelte kommuners økonomi. De ændrede refusioner på forskellige aktiveringsindsatser kan få store konsekvenser for Jobcenter Lejres planlagte beskætigelsesindsats i 2011 og budget for samme. Sagsfremstilling: Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har den 5.november 2010 indgået en aftale, der retter fokus mod en mere virksomhedsnær aktivering i jobcentrene. Aftalepartiernes aftale bygger på en enighed om, at den jobrettede aktive indsats for at hjælpe ledige tilbage i job har været en succes. Aftalepartierne er derfor enige om at fortsætte med en jobrettet aktiv beskæftigelsespolitik, og ikke give incitament til kurser og projekter uden tilstrækkeligt jobsigte og effekt. Indsatserne skal i stedet tilrettelægges i samspil med det ordinære arbejdsmarked. Derfor er aftalepartierne enige om at iværksætte initiativer der sikrer, at flere ledige får en individuelt tilrettelagt hjælp på det ordinære arbejdsmarked, og i tilbud med ordinær uddannelse. Initiativerne er: 1) Refusionsændring så kommunerne fremover hjemtager 50 pct. refusion af forsørgelsesudgifterne i perioder med virksomhedsrettet aktivering (virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud) samt ordinær uddannelse, og 30 pct. i perioder med øvrig vejledning og opkvalificering, seks ugers selvvalgt uddannelse eller passiv forsørgelse. Tidligere var refusionssatserne 75/50 pct. for dagpengeforsikrede og 65/35 for øvrige målgrupper. 2) etablering af et fælles driftsloft på kr. pr. helårsperson for driftsudgifter til aktivering af kontant- og starthjælpsmodtagere, revalidender, forsikrede ledige, sygedagpenge- samt ledighedsydelsesmodtagere samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering indenfor loftet. 3)Ingen refusion af administrative udgifter til anden aktør Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at aftalen om omlægning af refusionssystemet kan få konsekvenser for den af Kommunalbestyrelsen besluttede beskæftigelsesindsats i 2011 (Beskæftigelsesplan 2011 og budget for beskæftigelsesindsats 2011). Konsekvenserne kendes først når den statslige kompensation (bloktilskud og budgetgaranti er kendt). Administrationen vurderer videre at der, når det endelige kompensationsgrundlag er kendt, kan være behov for at genåbne Beskæftigelsesplan 2011 og budget for

6 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 4 beskæftigelsesindsatsen i Dette med henblik på evt. at indarbejde ændringer eller nye mål der vil bevirke, at Jobcentrets produktion/indsatser skal korrigeres. Økonomi og finansiering: I forhold til nuværende budget 2010 og indsatsfokus ville Lejre Kommune have fået ca mio. mindre i statsrefusion, hvis aftalen havde været gældende i I aftalen indgår, at kommunerne under et kompenseres fuldt ud via bloktilskud, budgetgarantien og det særlige beskæftigelsestilskud. Der forventes dog at blive tale om visse forskydninger i de enkelte kommuners økonomi. På den baggrund indføres en overgangsordning i 2011, der kompenserer de kommuner der vurderes at få et tab på mere end 0,1 pct. af deres beskatningsgrundlag. Derudover vil de fordelingsmæssige virkninger i kommunerne af de ændrede finansieringsregler blive inddraget i det arbejde, som Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansierieringsudvalg gennemfører vedrørende eventuelle tilpasninger til tilskuds - og udligningssystemet. Der afsættes 8. mio. kr. til tilpasning af IT-systemer og 2 mio. kr. til årlig drift og evaluering. IT-understøttelse er en forudsætning for hjemtagelse af korrekte refusioner. Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at Økonomiske konsekvenser af regeringsaftalen indgår i regnskab 0 år at sagen genoptages på udvalgsmøde når kompensationsgrundlaget er kendt med henblik på at beslutte om Beskæftigelsesplan 2011 skal åbnes op igen. Bilag: 1. Regeringsaftale om refusionsændringer Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne godkendes. Afbud: Thomas Stokholm Gitte Geertsen deltog fra kl

7 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 5 4. JA - Dialogtema "Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse" Sagsnr.: 10/25382 Resumé: Den 1. juni 2007 blev lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU) vedtaget. Loven indebærer, at alle unge op til 25 år har ret til en ungdomsuddannelse, også selvom den unge er svært handicappet og modtager førtidspension. Lejre Kommune har adminnistreret loven igennem en 3-årig periode, og lægger temaet "Særlig tilrettelgt undsomsuddannelse" til politisk drøftelse med henblik på stillingtagen til, hvorvidt administationen skal udarbejde oplæg til visitationsramme. Sagsfremstilling: Folketinget vedtog den 1. juni 2007 lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Loven giver kommunerne ansvaret for en ny 3-årig individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge under 25 år, som ikke er i stand til at følge en ordinær ungdomsuddannelse med special-pædagogisk støtte. Uddannelsen skal medvirke til, at flere unge får en ungdomsuddannelse. Loven skal således sikre, at alle uanset handicap kan få og opnå en ungdomsuddannelse.ungdommens Uddannelsesvejledning er indstillingsmyndighed. De første STU-ansøgninger kom i foråret 2008, og der er bevilget ialt 26 uddannelsesforløb af 3 års varighed i Lejre Kommune.. Kommunernes Landsforening anbefalede, at uddannelsen tilrettelægges i et tæt samspil mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, Børn og Ungeforvaltning, socialforvaltning og jobcenter, samt evt. egu-vejledningen, da der ofte vil være behov for en koordinering og samspil om sammensætningen af ydelserne fra forskellige lovgivninger. Direktionen nedsatte et tværgående Visitaionsudvalg, som har behandlet ansøgninger løbende. I foråret 2010 fandt Visitationsudvalget behov for en særlig samarbejdsaftale med den indstillende myndighed Ungdommens Uddannelsesvejledning, som blev udarbejdet august På dialogmødet vil Udvalget blive orienteret om; Målgruppen for Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Visitationsprocessen - herunder samarbejde med indstillingsmyndigheden Udgiftsniveauer Fremtidsperspektiver herunder proces, der skal udbygge tidligere og tættere samarbejde med Børn og Ungeområdet. Administrationens vurdering: Udannelsen er i vækst da målet er, alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Økonomi og finansiering: De samlede udgifter til undervisning, botilbud og støttetilbud samt transportudgifter andrager til de 26 borgere: kr. i år kr. i år 2011 Den gennemsnitlige pris ligger på over kr. pr. forløb. Ifølge vejledning fra Kommunernes Landsforening bør et forløb maksimalt koste kr. årlig.

8 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 6 Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at der udarbejdes oplæg til visitationsramme for Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen godkendt. Udvalget ønsker en status på udviklingen indenfor STU. Afbud: Thomas Stokholm Gitte Geertsen deltog fra kl

9 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 7 5. SSÆ - Forslag til handicappolitik - med høringssvar Sagsnr.: 09/7008 Resumé: Kommunalbestyrelsen præsenteres for et revideret forslag til handicappolitik på baggrund af dialogmøde og indkomne høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet. Høringssvarene giver grund til at diskutere rammen for Lejre Kommunes handicappolitik. Sagsfremstilling: Formålet med forslag til handicappolitik var jævnfør kommissoriet, der blev politisk godkendt i maj 2009, at samle og synliggøre allerede udmeldte værdier og visioner på handicapområdet. De politiske godkendte værdier og visioner fremgår af Plan- og Agenda 21 strategi 2007, Børne- & Ungepolitikken og Kultur- & Fritidspolitikken, der alle har været i høring eller er udarbejdet på baggrund af dialogmøder med borgerne. Forslag til handicappolitikken skulle vise, i hvilken retning Lejre Kommune overordnet ønsker at bevæge sig i på handicapområdet. Implementeringen af handicappolitikken skulle ske ved at værdier og visioner indgår i de enkelte direktørområders handleplaner og årsaftaler. Forslag til handicappolitik blev i efteråret 2009 sendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Efterfølgende efterlyste Handicaprådet mulighed for et dialogmøde vedrørende forslag til handicappolitikken. Administrationen holdt den 26. april 2010 et dialogmøde med repræsentanter fra Handicaprådet. Opsamling på dialogmødet er vedlagt som bilag. Forslag til handicappolitikken blev herefter tilrettet og sendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Notat vedrørende tilretningen er ligeledes vedlagt som bilag til sagen. Udtalelser: Ældrerådet tager forslag om Handicappolitik til efterretning - det er dog Ældrerådets ønske, at man, i den endelige udformning af Lejre Kommunes Handicappolitik, udtrykker sig i noget mere forpligtende vendinger inden for de enkelte indsatsområder [Det fulde høringssvar]. Handicaprådet kan ikke tilslutte sig det udsendte oplæg - ej heller i tilrettet form. Rådet mener grundlæggende, at administrationen bør gives et nyt opdrag, der sigter mod en ambitiøs politik, som endvidere udarbejdes på grundlag af en bred inddragelsesproces, og som vidner om et stærkt politisk ejerskab. Dette har ikke været muligt med det kommissorium, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. maj 2009 [Uddrag af høringssvar]. Begge høringssvar er vedlagt som bilag. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer på baggrund af det indkomne høringssvar fra Handicaprådet, at der stilles grundlæggende spørgsmål til det grundlag administrationen har udarbejdet forslaget til handicappolitikken på. Administrationen har derfor ikke forsøgt at tilrette forslaget, da administrationen vurderer, at Kommunalbestyrelsen bør tage stilling til, om handicappolitikken skal gøres færdig og vedtages inden for de nuværende rammer og ved det vedlagte forslag, eller om der skal udarbejdes et nyt kommissorium for arbejdet, og dermed laves en ny proces. Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger Beslutningskompetence:

10 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 8 Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet tages til efterretning og 2. at handicappolitikken gøres færdig inden for de nuværende rammer, eller 3. at der udarbejdes et nyt kommissorium for arbejdet for handicappolitikken Bilag: 1. Opsamling på møde om oplæg til handicappolitik den 26. april Forslag til handicappolitik 14. oktober Notat vedrørende forslag til handicappolitik 4. Ældrerådets høringssvar vedrørende Forslag til Handikappolitik 5. Handicaprådets høringssvar - Oplæg til handicappolitik Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Ad. 1. og 3. anbefales. Ad. 2. anbefales ikke. Afbud: Thomas Stokholm Gitte Geertsen deltog fra kl

11 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 9 6. JA - Månedsrapport Job og Arbejdsmarked oktober 2010 Sagsnr.: 10/1632 Resumé: Hovedområderne inden for forsørgeydelserne kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og førtidspension har ved udgangen af oktober 2010 et nettomerforbrug på kr. Der henvises til medsendte bilag i form af månedsrapport og grafer for oktober Sagsfremstilling: Status på hovedområderne indenfor forsørgerydelserne: Kontanthjælp: Ved udgangen af oktober måned 2010 udviser kontanthjælpsområdet et netto merforbrug på kr. eller 0,98 % over det budgetterede. Der er på kontanthjælpsområdet for september måned 2010 givet en tillægsbevilling på netto kr. For de aktiverede kontanthjælpsmodtagere er netto mindreforbrug på kr., og for de passive kontanthjælpsmodtagere er netto merforbruget på kr. i forhold til det budgetterede. Sygedagpenge: Det samlede forbrug på sygedagpengeområdet udviser ved udgangen af oktober måned 2010 et netto mindreforbrug på kr. i forhold til det budgetterede. Afhængig af sygedagpengeperiodens varighed gives der lovgivningsmæssigt forskellige refusionssatser, således at for sygedagpengemodtagere med en varighed på: 5-8 uger er refusionssatsen på 50 %, hvilket for oktober 2010 giver et netto mindreforbrug på kr uger er refusionssatsen på 35 % for passive, hvilket for oktober 2010 giver et nettomerforbrug på kr uger er refusionssatsen på 65 % for aktive, hvilket for oktober 2010 giver netto mindreforbrug på kr. over 52 uger med en refusionssats på 0 % er netto mindreforbruget på kr. i forhold til det budgetterede. Der er på sygedagpengeområdet for september måned 2010 givet en negativ tillægsbevilling på netto kr. Ledighedsydelse: Ledighedsydelsesområdet har ved udgangen af oktober 2010 et netto merforbrug på kr. Der er på ledighedsområdet for september måned 2010 givet en tillægsbevilling på netto kr. Førtidspension: Netto merforbruget på førtidspensionsområdet ligger på kr. for oktober Der er for perioden januar-oktober 2010 sket en nettotilgang på 32 førtidspensionister. A-kasse dagpenge: Lejre kommunes medfinansiering af udgifter til a-kasse dagpenge er opgjort for månederne januar - oktober Lejre Kommune skal for ledige a-kassemedlemmer - der er i aktivering - medfinansiere dagpengene med en andel på 25%. For ledige a- kassemedlemmer, der er passive, er Lejre Kommunes medfinansieringsandel på 50%. Det realiserede nettoforbrug for aktive og passive dagpengemodtagere ligger på henholdsvis 26,3% og 81,1%. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der fortsat vil være et merforbrug på førtidspensionsområdet grundet stigningen i nettotilgang, mens de andre hovedområdet tilsammen vil gå i balance ved årets udgang. Økonomi og finansiering:

12 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 10 Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at Udvalget for Job & Arbejdsmarked på de foreliggende økonomiske opgørelser beslutter at tage månedsrapporten for oktober 2010 til efterretning. Bilag: 1. JA - Månedsrapport Job og Arbejdsmarked oktober JA - Grafer Månedsrapport Job og Arbejdsmarked oktober 2010 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen godkendt. Afbud: Thomas Stokholm Gitte Geertsen deltog fra kl

13 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 10/23611 Resumé: Der er foretaget en ledelsesmæssig vurdering af det forventede regnskab for 2010 på baggrund af forbruget på de enkelte bevillingsområder pr. 31. oktober Det vurderes, at der samlet set vil være et regnskabsmæssigt forbrug af kassen på 12,5 mio. kr. svarende 0,3 mio. kr. lavere end det af Kommunalbestyrelsen oprindeligt vedtagne kasseforbrug. Der er tale om højere serviceudgifter og færre skatteindtægter - i forhold til det oprindelige budget - men det modsvares fuldt ud af lavere overførselsudgifter, øgede renteindtægter og færre anlægsudgifter. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der ikke er statslige sanktioner i 2010, hvis de regnskabsopgjorte serviceudgifter overstiger det oprindelige budget. Det foreløbige regnskab pr. 31. oktober 2010 indeholder en række kasseneutrale budgetomplaceringer forårsaget af aktivitetsudviklingen siden forventet regnskab (pr. 30. juni 2010). Disse er nærmere beskrevet i bilag 1. Der er desuden udarbejdet særlige redegørelser for skolerne i bilag 2 og 3. Inden for udvalgsområderne Social-, Sundhed- & Ældre; Børn & Ungdom samt Teknik & Miljø er der gjort en stor indsats med henblik på at tilvejebringe finansiering til kendte merudgifter på det specialiserede socialområde, vintervedligeholdelse og privatisering af børnehaver. Det foreslås at en række mål og rammestyrede bevillinger, hvor der forventes mindreforbrug medfinansierer merudgifterne. Konsekvensen af medfinansieringen er at de pågældende mål og rammestyrede enheder får en mindre overførsel til 2011 end de ellers ville have fået. Oversigt kan ses i bilag 4. Der er dog nogle risikoområder - bl.a. vinterberedskabet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet - hvor udgifterne vil overstige budgettet, hvis aktiviteten er stigende i årets sidste måneder. Der er endvidere foretaget en vurdering af mer- og mindreforbrug på de rammestyrede bevillinger, som i henhold til Kommunalbestyrelsens retningslinjer overføres til budget Samlet set skønnes det, at der på driften skal overføres et nettomerforbrug på 5,8 mio. kr. til budget 2011, og et samlet nettomindreforbrug på igangværende anlægsprojekter på knap 11,9 mio. kr. Dette samlede mindreforbrug på 6,1 mio. kr. forbedrer kassebeholdningen i 2010, men pengene skal genbevilges i Forventet Regnskab fremsendes til fagudvalgenes møder i perioden den 29. november til den 1. december. Udvalgenes indstillinger behandles på Økonomiudvalgsmødet den 14. december Sagen behandles endeligt i Kommunalbestyrelsen den 20. december Sagsfremstilling: Der er foretaget en ledelsesmæssig vurdering af det forventede regnskab for 2010 på baggrund af forbruget på de enkelte bevillingsområder pr. 31. oktober Dette er sammenfattet i nedenstående resultatopgørelse. hele kr. Opr. vedt. Budget 2010 Korr. vedt. Budget 2010 Budget omplaceringer FR Forventet regnskab Forventede overførsler til 2011 Herefter forventet regnskab A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter

14 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 12 Generelle tilskud Indtægter i alt Driftsudgifter Serviceudgifter Overførselsindkomster Driftsudgifter i alt Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter Resultat af det skattefinansierede område B. Forsyningsvirksomheder Drift Anlæg Resultat af forsyningsvirksomheder Resultat i alt A + B Optagne lån I alt (A + B + optagne lån) Afdrag på lån og leasingforpligtigelser Øvrige finansforskydninger Likvide aktiver (+)=forbrug / (-)=forøgelse Resultatopgørelsen viser, at det har været muligt at anvise finansiering for øgede aktivitetsbaserede udgifter ved kompenserende udgiftsreduktioner eller forøgede indtægter. Samlet set er der anvist finansiering for 2,2 mio. kr. mere end omplaceringsbehovet. Dog udestår stadig risiko for yderligere udgifter på vintervedligeholdelse og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet. Forventet regnskab lægger herudover op til en politisk godkendelse af de omhandlede kasseneutrale budgetomplaceringer. Herunder udskilles hovedparten af forsyningsområdet af det kommunale budget som følge af etableringen af Lejre Forsyning A/S pr. 1. juli Der forventes således at være et kasseforbrug som er 2,2 mio. kr. lavere i det forventede regnskab end det var tilfældet ved Forventet Regnskab Herudover orienteres om forventede overførsler til budget 2011 af mer- eller mindreforbrug på rammestyrede virksomheder. På driftssiden forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr. Heri indgår er merforbrug på skolerne på 8,2 mio. kr., som Økonomiudvalget på sit møde den 12. oktober besluttede skal indgå i forslag til samlet skoleplan. Skatter og generelle tilskud Skatteindtægterne falder primært som følge af faldende grundskatter, idet der har været en række nedsættelser af grundværdivurderingerne som følge af klager over vurderingen. Serviceudgifter Serviceudgifterne består dels af de mål- og rammestyrede bevillinger og dels af bevillinger uden overførselsret. Der er i bilag 4 en oversigt over definitionen af serviceudgifter. Isoleret set forøger Forventet Regnskab serviceudgifterne med 1,8 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat for serviceudgifterne skønnes forøget med 14,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. De væsentligste årsager til disse merudgifter er:

15 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 13 3,6 mio. kr. vedr. udsatte børn og unge 3,4 mio. kr. vedr. alkohol/stofmisbrug og socialt udstødte 1,8 mio. kr. vedr. omplaceringer i forventet regnskab ,8 mio. kr. vedr. nettomerforbrug i 2010 på de rammestyrede virksomheder Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der samlet set er fundet finansiering til disse udgifter inden for det samlede budget, og at der ikke er statslige sanktioner for eventuelle overskridelser af kommunernes serviceudgiftsramme. Opmærksomheden henledes desuden på KL s henvendelse af 18. november 2010, hvor alle kommuner opfordres til at arbejde aktivt for at begrænse budgetoverskridelsen, som på nuværende tidspunkt skønnes til at udgøre ca. 2 mia. kr. for kommunerne under ét. Overførselsindkomster Udgifterne til overførselsindkomster falder med 1,2 mio. kr. Et forventet merforbrug på den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet i størrelsesorden 1,3 mio. kr. finansieres ved en omplacering af 1,3 mio. kr. fra Job & Arbejdsmarkedsudvalget (flaskehalsmidler 2009). Renter Der forventes øgede renteindtægter på 2,8 mio. kr. på kommunens likvide beholdning. Hertil kommer realiseret ekstraordinær indtægt på renteswap på 1,88 mio. kr. vedr. skoleleasingprojektet. Anlæg Udskilningen af forsyningsvirksomhederne i Lejre Forsyning A/S medfører mindreudgifter for 24,9 mio. kr. på anlæg. Ud over korrektionerne vedrørende forsyning skønnes anlægsudgifterne at stemme overens med de tilretninger på anlægssiden, som blev udarbejdet til Forventet Regnskab I Forventet Regnskab er beskrevet en forventning om et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. som skal overføres til Dette skøn er uændret. Overførsler af mer- og mindreforbrug til budget 2011 Der er endvidere foretaget en vurdering af mer- og mindreforbrug på de rammestyrede driftsbevillinger, som i henhold til Kommunalbestyrelsens retningslinjer overføres til budget Samlet set skønnes det, at der på driften skal overføres et nettomerforbrug på 5,8 mio. kr. til budget 2011, og et samlet nettomindreforbrug på igangværende anlægsprojekter på 11,9 mio. kr. Dette samlede mindreforbrug på 6,1 mio. kr. forbedrer kassebeholdningen i 2010, men pengene skal genbevilges i Der er på nuværende tidspunkt alene tale om en orientering af Kommunalbestyrelsen af forventede mer- og mindreudgifter i relation til overførsel til budget Op til udarbejdelsen af Årsrapport 2010 samt overførselssagen fra 2010 til 2011 på anlægssiden, vil administrationen foretage de endelige opgørelser på de igangværende anlægsarbejder og forelægge dem til politisk beslutning i februar For så vidt angår overførsler på driften vil den politiske stillingtagen først skulle ske i forbindelse med forelæggelse af regnskabet for 2010 i april Administrationens vurdering: Forventet regnskab viser, at det har været muligt ved omdisponeringer inden for det samlede budget at overholde den overordnede udgiftsramme. Det oprindeligt politisk besluttede kasseforbrug på knap 13 mio. kr. fastholdes således. Det har været nødvendigt at anvise finansiering fra mål og rammestyrede enheders mindreforbrug for at imødegå kendte merudgifter på andre områder og der må tages et mindre forbehold for stigende udgifter til bl.a. vinterberedskabet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet - hvor udgifterne vil overstige budgettet, hvis aktiviteten er stigende i årets sidste måneder.

16 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 14 Regeringen og KL har et stærkt fokus på udviklingen i serviceudgifterne, jfr. KL s brev af 18. november 2010 til borgmestrene. Kommunalbestyrelsen har samlet set overholdt den samlede udgiftsramme ved en omprioritering fra overførselsindkomster, anlæg og renteindtægter, som alene er opnået gennem en stram budgetstyring i løbet af Regeringen har i forbindelse med finanslovsforliget for 2011 indgået aftale med forligspartierne om at skærpe sanktionen over for kommunerne. Det fremgår således af finanslovsaftalen: "For at styrke den enkelte kommunes incitament til at overholde de økonomiske rammer er regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne enige om at justere det betingede bloktilskud således, at en eventuel modregning i tilfælde af, at kommunernes regnskaber under ét overskrider de aftalte rammer i 2011, foretages 60 pct. individuelt og 40 pct. kollektivt." Dette indebærer, at der skal være et meget højt opmærksomhedsniveau - politisk og administrativt - på at serviceudgifterne holdes inden for det budgetlagte i Direktionen vil fremlægge en grundig gennemgang af budgettet for herunder ikke mindst serviceudgifterne - i en forventet regnskabsopgørelse , der forelægges til politisk behandling i januar Økonomi og finansiering: Med Forventet Regnskab foreslås det, at Kommunalbestyrelsen godkender budgetomplaceringer og tillægsbevillinger, så kassebeholdningen forbedres med 2,2 mio. kr. i forhold til Forventet Regnskab De mål og rammestyrede bevillinger vil trække 5,8 mio. kr. af kassen, et beløb som vil blive overført til 2011, hvor det vil medføre en forbedring af kassebeholdningen. På anlæg området forventes et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. som vil blive overført til Overførslerne forventes således at mindske kassetrækket med 6,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at budgetomplaceringerne samt tillægsbevillinger for samlet set kr. i Forventet Regnskab godkendes 2. at direktionen udarbejder en vurdering af budget 2011 til politisk behandling i januar 2011 med særligt fokus på serviceudgifterne - på baggrund af aktivitetsudviklingen, der er afdækket i Forventet Regnskab Bilag: Bilag 1: Specielle bemærkninger Bilag 2: Skoleredegørelse Bilag 4: Medfinansiering fra mål og rammestyrede enheder Bilag 5: Definition af serviceudgifter Generelle bemærkninger 6. (Lukket bilag) Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne anbefales.

17 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 15 Afbud: Thomas Stokholm Gitte Geertsen deltog fra kl

18 Bilag: 3.1. Regeringsaftale om refusionsændringer Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 29. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /10

19 Aftale mellem regeringen (V og K), DF, LA og KD En aktiv beskæftigelsesindsats, der virker Aftalepartierne er enige om, at den jobrettede aktive indsats for at hjælpe ledige tilbage i job har været en succes. Aftalepartierne er derfor enige om at fortsætte med en jobrettet aktiv beskæftigelsespolitik. Samtidig konstaterer aftalepartierne, at de kommunale jobcentre i dag sender for mange ledige på kurser og i projekter uden tilstrækkeligt jobsigte og effekt. Erfaringerne viser, at de kommunale projekter og kurser ofte er den nemmeste løsning for kommunen, men ofte ikke den løsning, der hjælper ledige hurtigst tilbage i job. De ledige risikerer at blive fastholdt i offentlig forsørgelse. Det skal være slut med at sende ledige på kurser og i projekter uden tilstrækkelig jobfokus. De ledige skal i stedet have en indsats på det ordinære arbejdsmarked. Mange undersøgelser har vist, at den bedste vej tilbage i job er, når den ledige på offentlige og private arbejdspladser løser opgaver i et kollegialt fællesskab. Derfor er aftalepartierne enige om at iværksætte initiativer, der sikrer, at flere ledige får en individuelt tilrettelagt hjælp på det ordinære arbejdsmarked og i tilbud med ordinær uddannelse. Initiativerne vil både give ledige en mere jobrettet aktiv indsats og bedre chancer for at få fodfæste på arbejdsmarkedet og samtidig spare det offentlige omkring ½ mia. kr. årligt. Udover nedenstående ændringer af beskæftigelsesindsatsen er aftalepartierne enige om i en anden fase at drøfte en forenkling af reglerne på beskæftigelsesområdet, når der ligger endelige forslag som følge af rapporten Afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen fra oktober Aftalepartierne er enige om at påbegynde drøftelserne inden udgangen af Initiativer Et mere effektivt refusionssystem En ny og effektiv refusionsmodel I dag hjemtager kommunerne høj refusion i aktive perioder uanset aktiveringstypen og lav refusion i perioder med passiv forsørgelse. Refusionssatserne på dagpengeområdet er 75/50 pct. og 65/35 pct. på kontanthjælps-, ledighedsydelses- og sygedagpengeområdet. Refusionssatsen for revalidering er 65 pct. De nuværende refusionsprocenter giver en for stærk tilskyndelse for kommunerne til aktivering uden hensynstagen til, hvorfor, hvor meget og hvordan der aktiveres. Aftalepartierne er på den baggrund enige om, at kommunerne fremover hjemtager 50 pct. refusion af forsørgelsesudgifterne i perioder med virksomhedsrettet aktivering (virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud) samt ordinær uddannelse og 30 pct. i perioder med øvrig vejledning og opkvalificering, seks ugers selvvalgt uddannelse eller passiv forsørgelse. Refusion for timer i aktive tilbud Aftalepartierne er enige om på et senere tidspunkt at drøfte - med de relevante forligskredse - mulighederne for, at der indføres en automatisk time-for-time bereg-

20 ning af aktivering af personer på sygedagpenge, ledighedsydelse, kontant- og starthjælp samt revalidering, så der gives høj refusion for det faktiske antal timer, som de er i aktivering. Refusionsberegningen findes allerede på dagpengeområdet. I forbindelse med drøftelserne inddrages også mulighederne for kombinerede forløb. Et fælles driftsloft Prioriteringen, styringen og administrationen af beskæftigelsesindsatsen er i dag unødvendig kompliceret som følge af, at kommunernes driftsudgifter til aktivering er underlagt to forskellige rådighedsbeløb afhængigt af målgruppe: ét for forsikrede ledige og ét for kontant- og starthjælpsmodtagere samt revalidender. Samtidig har refusionen af kommunernes driftsudgifter til aktivering af sygedagpengemodtagere samt til køb af seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige været i markant vækst og er ikke underlagt et driftsloft i dag. Aftalepartierne er på den baggrund enige om, at kommunernes styring forenkles og effektiviseres ved, at der etableres ét fælles driftsloft på kr. pr. helårsperson for driftsudgifter til aktivering af kontant- og starthjælpsmodtagere, revalidender, forsikrede ledige, sygedagpenge- samt ledighedsydelsesmodtagere samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering inden for loftet. Ingen refusion for administrative udgifter til andre aktører Finansieringsreglerne for administrationsudgifter er forskellige afhængigt af, om indsatsen gennemføres af jobcentret eller af anden aktør. Kommunerne får, når andre aktører varetager opgaven, op til 50 procent af udgifterne dækket uanset, om der er tale om driftsudgifter til aktivering eller udgifter til administrative opgaver. Når kommunen selv varetager opgaven, kan kun driftsudgifterne til aktivering anmeldes til refusion, mens der ikke er refusion for de administrative udgifter. Aftalepartierne er enige om, at der fremover kun skal være 50 pct. refusion for driftsudgifterne til aktivering, mens udgifterne til administrative opgaver fremover ikke skal være refusionsberettigede. Finansieringsreglerne bliver dermed de samme uanset, om indsatsen gennemføres af anden aktør eller jobcentret og uanset målgruppe. 2

21 Appendiks 1. Initiativer Et mere effektivt refusionssystem En ny og effektiv refusionsmodel Refusionssystemet skal målrettes, så kommunerne fremover får en større tilskyndelse til at give den enkelte en individuelt tilrettelagt indsats rettet mod job. Der skal ryddes op i standardkurser og de kommunale projekter. Refusionssatserne justeres og nedsættes, så den høje refusionssats bliver 50 pct. og den lave bliver 30 pct. Høj refusion gives, når en ydelsesmodtager (modtager af dagpenge, kontant- /starthjælp (inkl. særlig støtte), revalideringsydelse og ledighedsydelse (inkl. særlig ydelse)) får et aktivt tilbud på en virksomhed (løntilskud eller virksomhedspraktik), er i ordinær uddannelse, mens der gives lav refusion ved øvrig vejledning og opkvalificering (som bl.a. dækker over kurser og kommunale projekter), ved deltagelse i seks ugers selvvalgt uddannelse (uddannelsesydelse) og ved passive perioder. Refusionen af driftsudgifter under selvvalgt uddannelse harmoniseres til satsen for øvrige målgrupper (50 pct. inden for et fælles driftsloft). Refusion for boligtilskud til revalidender fastsættes ligeledes til 50 pct. Forslaget omfatter ikke revalidender i virksomhedsrevalidering med revalideringsydelse (her gælder fortsat 65 pct.). Refusion for ledighedsydelse under ferie harmoniseres til 30 pct. Ordinær uddannelse med høj refusion afgrænses således: 1) der skal være tale om en uddannelse, som har hjemmel i lov, 2) der skal være tale om en uddannelse, som udbydes generelt til alle, 3) som hovedregel skal uddannelsen være direkte rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet - som undtagelse hertil kan være visse forberedende uddannelser. Der indføres en overgangsordning i 2011 for kommuner med et tab på mere end 0,1 pct. af beskatningsgrundlaget for virkninger ud over 0,1 pct. Initiativet træder i kraft 1. januar Med ovenstående ændringer af refusionssystemet forventes den virksomhedsrettede indsats opprioriteret. På den baggrund er aftalepartierne enige om, at det skal evalueres, om rammerne for de virksomhedsrettede tilbud, herunder løntilskud og virksomhedspraktik, fungerer optimalt. Når evalueringen foreligger, vil aftaleparterne drøfte evalueringen. Evalueringen skal gennemføres i Et fælles driftsloft Kommunernes styring forenkles ved, at der etableres ét fælles driftsloft for driftsudgifter til aktivering på kr. pr. helårsperson for følgende målgrupper: revalidender, kontant- og starthjælpsmodtagere, forsikrede ledige, sygedagpenge- og ledighedsydelsesmodtagere samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Som en konsekvens af etableringen af et fælles driftsloft omfattes kommunernes driftsudgifter til aktivering af forsikrede ledige samt udgifterne til seks ugers selvvalgt uddannelse og til aktivering af sygedagpengemodtagere af budgetgarantien. Kommunernes driftsudgifter til aktivering af forsikrede ledige udgår således af det særlige beskæftigelsestilskud. Initiativet træder i kraft 1. januar

22 Ingen refusion for administrative udgifter til andre aktører Kommunerne kan ikke længere hjemtage refusion for andre aktørers administrationsudgifter. Initiativet træder i kraft 1. januar 2011 Økonomi Pakken medfører offentlige besparelser til drift i størrelsesordenen 525 mio. kr. i 2011 og årene efter, jf. tabel 1. Tabel 1 Mio. kr. (2011-pl) Et mere effektivt refusionssystem Omlægningen af refusionssystemet indebærer, at kommunerne får mindre i direkte statslig refusion og mere i det generelle bloktilskud. Kommunerne under ét kompenseres fuldt ud via budgetgarantien og det særlige beskæftigelsestilskud. Der forventes dog at blive tale om visse forskydninger i de enkelte kommuners økonomi. På den baggrund indføres en overgangsordning i 2011, der kompenserer de kommuner, der får et tab på mere end 0,1 pct. af deres beskatningsgrundlag. Derudover vil de fordelingsmæssige virkninger i kommunerne af de ændrede finansieringsregler blive inddraget i det arbejde, som Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg gennemfører vedrørende eventuelle tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet. Der afsættes 8 mio. kr. til tilpasning af IT-systemer (langt overvejende de kommunale systemer) og 2 mio. kr. årligt til drift heraf samt 2 mio. kr. til evaluering. 4

23 Bilag: 5.1. Opsamling på møde om oplæg til handicappolitik den 26. april 2010 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 29. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 60251/10

24 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Esben Frederiksen Social & Arbejdsmarked D E Dato: 27. april 2010 J.nr.: 09/7008 Møde om oplæg til handicappolitik Handicaprådet har i efteråret 2010 ønsket at give nærmere input til Lejre Kommunes oplæg til handicappolitik, hvorfor Handicaprådet trak sin oprindelige anbefaling af oplægget til politikken tilbage. Administrationen har derfor den 26. april 2010 holdt et møde med repræsentanter Handicaprådet, som således fik mulighed for at kommentere oplægget. Processen herefter er, at nærværende dokument - en opsamling på mødet - sendes til Handicaprådet til orientering. Administrationen vurderer efter mødet, hvorvidt der skal ske justeringer af Oplæg til Handicappolitik. Oplæg til Handicappolitik - justeret eller uændret - sendes i høring på et møde i Handicaprådet. I høringen indgår opsamlingen på mødet den 26. april som bilag. Efter høring går sagen via fagudvalgene til Kommunalbestyrelsen. På mødet den 26. april 2010 deltog Jan Andersen og Charlotte Eskerod som repræsentanter for Handicaprådet. Rikke Engell deltog som tovholder for handicappolitikken. Esben Frederiksen deltog i sin egenskab af sekretær for Handicaprådet. Opsamling på mødet den 26. april 2010 Mødet startede med afklarende spørgsmål omkring grundlaget for og arbejdet med oplægget til handicappolitik. Der er i nærværende dokument ikke samlet op på dette, men kun på det fremadrettede perspektiv på at gøre det eksisterende oplæg bedre. Det nuværende oplæg fokuserer meget på tilgængelighed, hvor FNs handicapkonvention fokuserer på "retten til at bestemme over eget liv". Der er i øvrigt forskel på tilgængelighed og kommunikation.

25 Forslaget er, at politikken struktureres efter FNs handicapkonvention, og at der termerne fra konventionen benyttes i politikken. Det er vigtigt at fremtidssikre politikken og dette er en måde at gøre det. Politikken må gerne være ambitiøs og realistisk på én gang. Det er ikke ambitionsniveauet og indholdet i det nuværende oplæg, der er noget galt med. Oplægget havde været godt nok, hvis ikke FNs handicapkonvention var kommet. Kommunen bør tænke ind, hvordan den færdige politik kan kommunikeres - både internt i kommunens organisation og til borgerne. Side 2 af 2

26 Bilag: 5.2. Forslag til handicappolitik 14. oktober 2010 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 29. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /10

27 Forslag - Handicappolitik Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Rikke Engell Sekretariat & Sundhed D E Dato: 13. oktober 2010 J.nr.: 09/7008 Lejre Kommune er i henhold til lovgivningen på handicapområdet 1 forpligtet til at give tilbud til børn, unge og voksne med handicap, og Lejre Kommune tager ansvar for gennemførslen af disse tilbud. Formålet med tilbuddene skal være, at den enkelte borger kan leve et så selvstændigt liv som muligt. Den kommunale indsats sker på grundlag af borgerens egne ressourcer og følger de målsætninger om kvalitet og effektivitet i servicen, der gælder alle kommunale områder 2. Danmark tiltrådte FNs konvention om rettighed for personer med handicap den 23. august Formålet med denne konvention er at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundliggende frihedsrettigheder på lige fod med andre. Dette sker blandt ved artikler med overskrifterne tilgængelighed, selvstændig tilværelse og inklusion, skolegang, uddannelse, arbejde og deltagelse i det politiske, offentlige og kulturelle liv. Lejre Kommunes handicappolitik bygger på FNs konvention om rettighed for personer med handicap og på værdier og visioner udmeldt i Planstrategien, Børn- 1 Lovgivningen på handicapområdet spænder fra Lov om Social Service, Beskæftigelsesplanen, Folkeskoleloven, Kompensationsloven, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension mv., Bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelse mv., Lov om specialundervisning for voksne, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særligt behov og Lov om aktiv socialpolitik (revalidering) 2 Kvalitet og effektivitet i servicen sikres ved at kommunens indsats sker jævnfør kvalitetsstandarderne på det pågældende område

28 og Ungepolitik og Kultur- og Fritidspolitik. Politikken har til formål at samle og synliggøre Lejre Kommunes værdier og visioner på handicapområdet. Det enkelte direktørområde integrerer handicappolitikken i handleplaner og beskriver, hvorledes politikkens værdier og visioner udmøntes inden for det pågældende direktørområdet. Handicappolitikken tager udgangspunkt i definition og afgrænsning af begreberne 'handicap' og 'tilgængelighed'. Handicap I Lov om Social Service defineres handicap som en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Med 'betydelig' menes nedsættelse af den fysiske, psykiske og intellektuelle funktionsevne, der medfører begrænsninger i muligheden for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Med 'varig' menes en nedsættelse af funktionsevnen, der er en belastning for personen resten af livet. Tilgængelighed Handicap medfører en begrænsning i individets udfoldelse og sættes dermed ofte i forhold til miljø og samfund. Tilgængelighed er derfor et centralt begreb i forhold til den enkeltes handicap og de fornødne politiske og konkrete tiltag, der sker på området. Tilgængelighed er et bredt begreb, der omfatter de mangeartede og komplekse interaktioner, som handler om at tilpasse og tilrettelægge samfundets aktiviteter, så de i udgangspunkt også inkluderer de behov, mennesker med en funktionsnedsættelse har uanset om funktionsnedsættelsen er fysisk, psykisk eller intellektuel. Tilgængelighed handler både om fysisk tilgængelighed, som for eksempel niveaufri adgang og ramper. Men tilgængelighed handler også om muligheder for blandt andet at deltage i sociale og kulturelle aktiviteter. Det er ikke kun et spørgsmål om at kunne komme hen til aktiviteten, men at aktiviteten tilrettelægges og gennemføres, så borgere med handicap så vidt muligt kan deltage. Side 2 af 5

29 Lejre Kommune vil: Fremme handicapvenlig indretning Sikre gode handicapforhold i nybyggeri, stier og veje Skabe sammenhæng og helhed i kommunens tilbud, hvor kommunen frem for alt skal være tilgængelig, med særligt fokus på tilgængelighed for mennesker med handicap, børn og ældre. Inklusion Inklusion handler om rummelighed og om at indbefatte og medregne, modsat eksklusion som handler om at udelukke. Lejre Kommune har en række visioner og værdier om inklusion på handicapområdet. Lejre Kommune vil: Sikre at børn og unge med fysiske eller psykiske handicap, så vidt muligt er en del af og benytter de tilbud inden for dagtilbud, skoler og SFO, som andre børn og unge bruger. I hvert enkelt tilfælde foretages en helhedsvurdering, hvor barnets faglige og sociale kompetencer, trivsel og familiære hensyn indgår Have opmærksomhed på at Lejre Kommunes tilbud til børn og unge med handicap har kvalitet for både for personen med handicap og hele gruppen Styrke indsatsen for, at borgere med fysisk og psykisk handicap fastholder deres placering eller integreres på arbejdsmarkedet og/eller i uddannelsessystemet Give alle borgere mulighed for netop som en del af det at bo i Lejre Kommune at møde kultur og opleve kultur som en del af sit daglige liv Have fokus på at kultur- og fritidslivet skal medvirke til social integration og mobilitet, uanset borgerens eventuelle handicap Side 3 af 5

30 Medvirke til at borgere med fysisk og psykisk handicap får den nødvendige støtte - blandt andet fra kommunen - så de kan tage del i samfundet på lige fod med andre borgere Give støtte til borgere med psykiske handicap til at leve et meningsfuldt liv. Det skal ske på lige fod med andre, hvilket blandt andet vil sige, at støtten så vidt muligt skal gives i nærmiljøet Arbejde på at tilbud til voksne udviklingshæmmede giver borgeren mulighed for at leve et liv efter egne ønsker og behov Så vidt muligt give tilbud til børn, unge og voksne med handicap i lokalområdet for at styrke det sociale liv og netværk En levende handicappolitik - sådan omsættes den For at sikre at der arbejdes med de politiske værdier og visioner på handicapområdet på alle niveauer i den kommunale virksomhed integreres Handicappolitikken på to niveauer: I handleplaner inden for de enkelte direktørområder I årsaftaler mellem direktionen, de enkelte afdelinger og virksomheder Handleplanerne for de enkelte direktørområder synliggøres i organisationen og gøres offentlig tilgængeligt for alle borgere, for eksempel via internettet for at borgerne kan holde sig ajour med hvilke initiativer og tilbud, der findes på handicapområdet. Årsaftalerne mellem direktionen, de enkelte afdelinger og virksomheder kan indeholde en konkret indsats som den enkelte afdeling eller virksomhed vil arbejde videre med i forhold til Handicappolitikkens indsatsområder. Som en del af et ansvarligt fællesskab i en attraktiv og moderne bo- og oplevelseskommune ønsker Lejre Kommune aktivt at inddrage borgerne i løbende dialog og høringer. Derfor vil det være oplagt at initiativer igangsættes og forberedes med mest mulig inddragelse af repræsentanter for målgruppen. Side 4 af 5

31 Bilag 1 - Kommunikationsplan Januar 2011: Pressemeddelelse om Handicappolitikken, der også beskriver samarbejdet og Handicaprådets indflydelse på Handicappolitikken Marts 2011: Nyhed på intranettet, der skal orientere om Handicappolitikkens indsatsområder med henblik på at indsatsområderne integreres i årsaftalerne Nyhed på internettet, der skal orientere om Handicappolitikken August 2011: Eventuelt en pressemeddelelse, der beskriver, hvordan Handicappolitikken konkret er integreret i specifikke årsaftaler Side 5 af 5

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. NOTAT Dato: 1. december 2010 Journal nr.: 10/40876 Init.: ejcjbl/spijek mail: ejcjbl@svendborg Dir. tlf.: 6223 3917 Aftale om nyt refusionssystem V, K, DF, LA og KD har indgået aftale om at ændre refusionssystemet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 9 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Tillæg til Beskæftigelsesplan 2011 2 BE Opfølgning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. juni 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden til junimødet...1 2. JA - Orienteringssager til junimødet...2 3. JA - 1. udkast Beskæftigelsesplan

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011

Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011 Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar 2011 Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011 Refusionsomlægningen part II De økonomiske konsekvenser - 2011 De byrdefordelingsmæssige

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Refusion. Lovbog om refusion Fra december 2010: L 67, L 69, L 71

Refusion. Lovbog om refusion Fra december 2010: L 67, L 69, L 71 Refusion Lovbog om refusion Fra december 2010: L 67, L 69, L 71 Ændringer i: Sygedagpengeloven Arbejdsløshedsforsikringsloven Aktivloven Beskæftigelsesloven Udligningsloven Wiederquist ApS, 2011 Kontakt:

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 30. november 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 30. november 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 30. november 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Temadrøftelse...3

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juni 2011 147 Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at disponere

Læs mere

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF 25. maj 2011 Ulrik Petersen KL Arbejdsmarked og Uddannelse 1 Arbejdmarkedspolitikken* skal bidrage til at arbejdsmarkedet

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift BIU 1. Reduktion i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:40 Gitte Krogh, Formand (V) Ole Andersen (F) Adnan Jedon (A) Peter Mølbjerg (V)

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 71 Bilag 14 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Ændringsforslag til Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Møde nr.: 1 Mødedato: 21. februar 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Center for Job og Afklaring, Norgesvej 2 Ulrik Kragh

Møde nr.: 1 Mødedato: 21. februar 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Center for Job og Afklaring, Norgesvej 2 Ulrik Kragh REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 1 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Center for Job og Afklaring, Norgesvej 2 Ulrik Kragh Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Orientering

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 23. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 23. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 23 Tirsdag den 8.2 2011 kl. 16.30-18.00

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr.

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. DAGSORDEN Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 3. november 2008 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 26. april 2011 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen Sag: 2011-5130 Dokument:

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 8. juni 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere