Virksomhedsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5-6. Beretning Resultatopgørelse 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5-6. Beretning 7-18. Resultatopgørelse 19"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5-6 Beretning 7-18 Resultatopgørelse 19 Balance Pengestrømsopgørelse 22 Anvendt regnskabspraksis Noter Statistiske nøgletal og oversigter Personaleoversigt 44 Aktivitetsopdelt resultatopgørelse 45 2

3 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Aalborg Teater Sankelmarksgade Aalborg Telefon: Telefax: CVR-nr.: Aktivitet Teater Bestyrelse Anders Hjulmand, bestyrelsesformand Anne-Dorte Krog, næstformand Peter Plenge Pia Daugaard Rikke Karlsson Nina Hobolth Jørgen W. Larsen, personalerepræsentant Peter Liljendal, personalerepræsentant Teaterchef Morten Kirkskov Administrationschef Marianne Lund Jespersen Revisor Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 3

4 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for tiden for Aalborg Teater. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt retningslinjer for budget, regnskab og revision i forbindelse med formidlingsordningen af 16. april Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af teatrets aktiver og passiver, den finansielle stilling pr samt resultat af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Det er vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsregnskabet indstilles til godkendelse i Kulturministeriet. Daglig ledelse Morten Kirkskov Teaterchef Marianne Lund Jespersen Administrationschef Bestyrelse Anders Hjulmand Formand Anne-Dorte Krog Næstformand Pia Daugaard Nina Hobolth Peter Plenge Rikke Karlsson Peter Liljendal Jørgen W. Larsen 4

5 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til bestyrelsen for Aalborg Teater Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg Teater for perioden , der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt retningslinjer for budget, regnskab og revision i forbindelse med formidlingsordningen af 16. april Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt retningslinjer for budget, regnskab og revision i forbindelse med formidlingsordningen af 16. april Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorloven samt bekendtgørelse nr samt retningslinjer for budget, regnskab og revision i forbindelse med formidlingsordningen af 16. april Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for teatrets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af teatrets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabs- 5

6 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet praksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af teatrets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af teatrets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt retningslinjer for budget, regnskab og revision i forbindelse med formidlingsordningen af 16. april Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Revisionen har ikke omfattet budgettallene i resultatopgørelse og tilhørende noter, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aalborg, den 6. november 2012 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Rytter Andersen Statsaut. revisor 6

7 Beretning KUNSTNERISK RESULTAT KUNSTNERISK var sæsonen præget af hele otte Danmarks-premierer fordelt på de tre scener, Store Scene, Lille Scene og Transformator. I alt havde teatret 11 regulære egenproduktioner. I øvrigt en meget bred sæson rent repertoiremæssigt, helt i overensstemmelse med Aalborg Teaters forpligtelser ifølge Teaterloven. En sæson kendetegnet af en del tungere drama som Familien, Bavian og Begravelsen, men det blev også til komedier og musikalske forestillinger som Geden eller hvem er Sylvia, Anne Linnet Teaterkoncerten, Jeg er jo lige her, og Vi som er 100. Og ikke mindst skole- og børneforestillingen Pippi Langstrømpe verdens stærkeste pige. Udover det obligatoriske repertoire har der været en række andre arrangementer på teatret, bl.a.: Caroline Henderson jazzkoncert på Store Scene. Gæstespil fra Det Kongelige Teaters Eventministerium med Mordets Melodi. Reading af Festen af Thomas Vinterberg. Reading af RED på og i samarbejde med KUNSTEN. Torsdagstricks (andre teaterrelaterede arrangementer) på Transformator. Aalborg Teater blev i sæsonen nomineret til to Reumertpriser, en for bedste instruktør (Thomas Bendixen) og en for bedste mandlige birolle (Andreas Jebro), begge for Den Gyldne Drage. Der blev i samarbejde med Torben Vejs Fond indstiftet et skuespillerlegat på DKK , Årets skuespiller i Nordjylland, som i slutningen af sæsonen blev tildelt Marianne Høgsbro. Sæsonen 2011/12 var selvfølgelig præget af chefskifte, ikke bare repertoiremæssigt. Det viste sig også på flere punkter; blandt andet kan nævnes: Ny sammensætning i skuespillerensemblet med en udskiftning, der betød, at 8 nye skuespillere kom til, og at antallet af fastansatte skuespillere blev reduceret til 21, af hensyn til budgettet og teatrets likviditet og på baggrund af underskud i sæson 2008/09 og sæson 2009/10. Teatret har fået et nyt grafisk ansigt via en udbudsrunde blandt lokale grafiske designere. Det Obelske Familiefond blev ansøgt om og bevilgede penge til udviklingen og implementeringen af designet. I pr-afdelingen skete der udskiftninger og reorganisering, hvilket betød, at teatret pr. januar 2012 fik en sponsorchef. Sponsorindtægterne er allerede nu væsentligt forøget. Desuden blev der blev iværksat en lang række vedligeholdelsesarbejder, ikke mindst på den noget slidte administrationsbygning: Restaurering af garderober, maling af hele ad- 7

8 Beretning ministrationsbygningen indvendig m.m., dertil ny brolægning i store og lille gård, nye vinduer og maling af bygningerne mod Jernbanegade. Endelig blev der taget initiativ til en undersøgelse af muligheden for en større ombygning af hele teatret, evt. et helt nyt teater. Et konkret resultat var et samarbejde med Arkitektur og Design på AAU, hvoraf nogle af 12 grupper af studerendes opgaver vises på en udstilling i Utzon Center fra oktober 2012 under titlen Det ny Aalborg Teater. AKTIVITETSMÆSSIGT RESULTAT Sæson 2011/12 stiller således Aalborg Teater i et generelt positivt lys med et højt aktivitetsniveau, mangfoldighed i repertoiret og en generelt stor publikumsinteresse. I alle forestillinger på Store Scene blev publikum præsenteret for teaterdramatik som ikke tidligere har været vist i Danmark, spændende fra amerikansk nutidsdrama over ny dansk dramatik til en nyudvikling af Jeg er jo lige her en Anne Linnet Teaterkoncert. Sæsonens forestillinger har været gennemført som planlagt, og det er ledelsens vurdering, at Teaterlovens krav til repertoirets sammensætning også er opfyldt. De seneste sæsoner har vist, at der kommer en større og større efterspørgsel på forestillinger på Lille Scene. Store Scene Familien Jul i Piletræerne Begravelsen Jeg er jo lige her, Anne Linnet Teaterkoncert Lille Scene Bavian Den gyldne drage Geden eller hvem er Sylvia Det store ædegilde Transformator Invasion Vi som er 100 Skolescenen Pippi Langstrømpe Øvrige Jeg er min egen kone Mordets melodi Caroline Hendersson Danmarkspremiere, amerikansk nutidsdrama Danmarkspremiere, familie-musikforestilling Danmarkspremiere, ny dansk dramatik, tragedie Danmarkspremiere Danmarkspremiere, moderne dansk drama Magisk realisme, moderne tysk drama Komedie Danmarkspremiere, komedie Danmarkspremiere, moderne drama Danmarkspremiere, moderne drama Skole/børne-forestilling Monolog Gæstespil fra Det Kgl Teater. Koncert 8

9 Beretning PUBLIKUM Publikumsmæssigt levede 2011/12 ikke helt op til det budgetterede mål med knap publikummer mod budgetteret Specielt på Store Scene i efteråret 2011 var der færre publikummer end budgetteret. Men med en gennemsnitlig belægningsprocent på 85 og en værdibelægning på 61% levede sæsonen såvel aktivitetsmæssigt som økonomisk op til budgetforventningerne. Udover publikum på scenerne havde Aalborg Teater 42 solgte rundvisninger med i alt publikummer. Antal opførelser Antal Belægning uden for- billetter Værdi Pladser Indtægt premiere solgt % % DKK Familien Jul i Piletræerne Begravelsen Anne Linnet Mordets Melodi (gæstespil) Caroline Henderson (gæstespil) Store Scene i alt Bavian Den Gyldne Drage Geden Det Store Ædegilde Lille Scene i alt Invasion Vi som er Transformatortricks Festen reading Transformator i alt Pippi Langstrømpe Skoleforestillingen i alt Ebbe Trenskow oplæsning Naja Maria Aidt Øvrige aktiviteter i alt Jeg er min egen kone (Gæstespil Riddersalen) Total

10 Beretning Fordelt på billettyper oplevede teatret et fald i antallet af solgte abonnementsbilletter. Til gengæld fastholdt teatret det høje antal af børn og unge. Antallet af fribilletter blev reduceret med knap billetter til Billet salg, antal Regnskab 2010/11 Regnskab 2011/12 Budget 2011/12 Afvigelse Abonnement Unge Børn Løssalg Fribilletter Gæstespil/turne Øvrige I alt ØKONOMISK RESULTAT Det økonomiske resultat for sæson 2011/12 viser et overskud på t.dkk mod budgetteret t.dkk 830. Baggrunden for den positive afvigelse er primært større driftstilskud end budgetteret på t.dkk Samtidigt har teatret i perioden fastholdt et konstant fokus på omkostninger og på bedst mulig udnyttelse af teatrets ressourcer. Teatret har derudover fået bevilliget DKK 1,7 mio. fra Kulturministeriet til akutte ind- og udvendige renoveringsopgaver. En forudsætning for modtagelse af dette ekstra ordinære tilskud har været, at tilskuddet i sæson 2011/12 blev afholdt til en konkret række ansøgte renoverings- og vedligeholdelsesprojekter. Kulturministeriet har desuden besluttet at eftergive Aalborg Teaters gæld på DKK 10 mio. til staten iht. gældsbrev. Den tekniske regulering vil ske som et led i vedtagelsen af tillægsbevillingsloven for 2012 (TB 2012). Eftergivelsen af gælden vil ikke påvirke Aalborg Teaters driftstilskudsbevilling, men teatret skal afskrive gælden i passiverne i sit førstkommende regnskab for 2011/12 Egenkapitalen udgør således pr t.dkk Feriepengeforpligtigelsen er indført i regnskabet med t.dkk Årets resultat fremgår af nedenstående tabel. 10

11 Beretning Regnskab Regnskab Budget Afvigelse Beløb i DKK 2010/ / / /12 Indtægter Særlige tilskud Driftstilskud Indtægter i alt Omkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivning Resultat før finansiering Finansiering Resultat SÆSON 2012/13 Den nye sæson er kommet godt i gang med en forrygende underholdende og godt sælgende Jeppe på Bjerget på Store Scene, en udsolgt Inden jeg fylder 67 på Lille Scene og ligeledes næsten udsolgt Ødipus på Kreta på Transformator. Forberedelserne til resten af sæsonen går godt, og de første ekstra arrangementer har fundet sted eller finder snart sted: Åbningen af Transformator på Store Scene med 300 publikummer til en improviseret udgave af Romeo og Julie, og lige om lidt koncert med Cæcilie Norby, og til november readings af Ingmar Bergmans Scener fra et ægteskab. RAPPORTERING I HENHOLD TIL RESULTATAFTALE OG RAMMEAFTALE Aalborg Teater skal i henhold til bekendtgørelsen om Landsdelsscenerne bidrage til at dække teaterbehovet i Nordjylland ved opførelse af et alsidigt og kvalitetspræget repertoire, bestående af såvel ældre som nye dramatiske værker med særlig hensyntagen til værker af danske dramatikere. Endvidere skal Aalborg Teater som led i sin virksomhed medvirke til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer. Endelig skal Aalborg Teater, når det er påkrævet af hensyn til landsdelens behov for musikdramatiske opførsler, give plads for opera- og balletforestillinger, der gennemføres i samarbejde med andre teatre eller institutioner. Aalborg Teaters repertoiremæssige og kunstneriske resultater har igen i denne sæson levet op til denne målsætning. 11

12 Beretning Aalborg Teater har foruden de forpligtigelser, der ligger i lov og bekendtgørelse i sæson 2011/12 dels arbejdet inden for rammerne af Resultataftale og dels af Rammeaftale Da sæson 2011/12 har været den afsluttende sæson for den 4-årige periode, der har været dækket af Resultataftale , vil der være en kort afrapportering af de fastlagte mål for hele resultataftaleperioden, ligesom der vil være en kort afrapportering i forhold til de nye mål, der ligger i Rammeaftale I det nedenstående afsnit kan afrapportering i henhold til resultataftale for perioden samt rammeaftalen for Resultataftale for perioden Mål 1+ 6 Aalborg Teater ønsker fortsat at have et tæt samarbejde med landsdelsscenerne og øvrige teatre herunder den nordjyske landsdels teatre samt øvrige kulturudbydere. Aalborg Teater har gennem hele resultataftaleperioden haft et tæt samarbejde med såvel den nordjyske landsdels teatre som de øvrige landsdelsscener. I alt har der i perioden været samarbejde med andre teatre omkring 6 produktioner. Mål 2 Aalborg Teater skal have et alsidigt, kvalitetspræget repertoire til alle alders- og befolkningsgrupper og fortsætte teatrets tradition med at producere kvalitetsbørneteater på et kunstnerisk og teknisk højt niveau. Gennem hele resultatkontraktperioden har AT haft meget bredt favnende repertoire, og har i hver sæson prioriteret opsætning og afvikling af en skolesceneproduktion på Store Scene. Mål 3+4 Aalborg Teater vil videreudvikle teaterkunsten bl.a. med mere nyskreven dansk dramatik og ved at udvikle forestillinger på Aalborg Teater specielt for Aalborg Teaters publikum. Aalborg Teater planlægger 1-2 nyskrevne stykker i hver sæson. Stort udbud af nyskevet dramatik i perioden. I alt 16 stykker: Fucking Aalborg sæson 2007/08 Jeg vil kraftedeme ikke dø på dato sæson 2008/09 Den grimme mand sæson 2008/ en anerledes julekalender sæson 2008/09 Cimbertyrens nosser sæson 2008/ sæson 2008/09 Fakiren fra Bilbao sæson 2009/10 Midtvejs sæson 2009/10 De andres drømme sæson 2009/10 Jeppe på toppen sæson 2009/10 Dansk design sæson 2010/11 Aalborg jeg elsker dig sæson 2010/11 12

13 Beretning Nordkraft sæson 2010/11 Hjem til jul sæson 2010/11 Bavian sæson 2011/12 Jeg er jo lige her sæson 2011/12 Mål 5 Aalborg Teater vil udvikle nye produktionsformer såvel kunstnerisk som teknisk bl.a. gennem samarbejde med relaterede kunstarbejder som moderne dans, musik og billedkunst. Et af de mere markante kendetegn for kontraktperioden har været etablering af Transformatorscenen, der efterfølgende er blevet kopieret i andre landsdele. Transformator har været karakteriseret ved at være den scene, hvor nyudvikling og eksperimenter har været et krav. Dansk Design Dokumentaristisk teater, hvor virkeligheden leverer det dramatiske brændstof og sættes på scenen uden filter. I denne produktion medvirkede fem nyaalborgensere, der fortalte deres egen autentiske historie på scenen sammen med syv skuespillere , hvor forestillingen hver dag blev improviseret fra bunden med faste figurer i et givet grundkoncept. RED Reading-samarbejde mellem Aalborg Teater og KUNSTEN. Med skuespillerne Andreas Berg og teaterchef Morten Kirkskov og lydbilleder af Christian Skjødt. Mål 7 Aalborg Teaters mål er at videreudvikle det kunstneriske miljø i Aalborg. Aalborg Teater ønsker gennem samarbejde med forskellige kunstnere og kulturfællesskaber i Aalborg og Nordjylland at stimulere dette miljø. Af samarbejde i Nordjylland ud over de traditionelle forestillinger kan nævnes: Klub Kost, et samarbejde med Jyske Musikkonservatorium. klub KOST - er en koncertserie med unge musikere og helt nykomponeret musik på Transformator i Aalborg. Biffen Art Cinema, begrebet Fy og Biffen Night opfundet af Transformator, hvor skuespillere fra ensemblet lavede livedubbing af forskellige film i samarbejde med Biffen art Cinema i Nordkraft. KUNSTEN Museum of modern Art, flere forskellige samarbejdsprojekter, bl.a. er KUN- STENs amfiscene blevet brugt til 3. stop fra Gug, og der har været et fælles projekt med readingen RED afholdt på KUNSTEN. Operafestivalen har et fast samarbejde med Aalborg Teater, og der har i alle kontraktår været arrangementer på Aalborg Teater i forbindelse med Operafestivalen. Kulturnatten har også været brugt til at åbne scene op for andre nordjyske kunstnere, bl.a. Vokalensemblet Mundus Vocalis, SMS ønskekoncert, operasang 13

14 Beretning Mål 8 Aalborg Teater vil fastholde et stort fast ensemble gennem såvel kontinuitet som fornyelse samt ved at invitere flere af landets fremmeste scenekunstnere på gæstespil til glæde for publikum og stimulering af teatrets faste personale. Trods reduktion i seneste sæson har Aalborg Teater i resultatkontraktperioden været det teater med det største antal faste skuespillere i landet. Mål 10 Aalborg Teater vil bl.a. gennem formidlingstilskuddet udbygge kontakten og yde rabatter til børn og unge samt til de grupper, som sjældent kommer i teatret. Aalborg Teater har i hele perioden i stor udstrækning anvendt formidlingsordningen til at sikre børn en mulighed for at komme i teatret. Aalborg Teater har en mangeårig tradition for at afholde skoleforestillinger for en meget stor del af Nordjyllands klasser. Mellem gæster hvert år skoleforestillingen på Aalborg Teater. Endvidere anvendes formidlingsordningen til den etablerede abonnementsordning, samt til en ungdomsordning, der omfatter unge under 25 år og alle studerende. En væsentlig del af Aalborg Teaters publikum køber fortsat billetter gennem abonnementsordningen, og ordningen er af stor betydning for teatret, når der skal opnås høj belægning på alle ugens spilledage. Formidlingstilskuddet er i hele perioden alene blevet anvendt til børn, unge og abonnenter. Mål 11 Det er Aalborg Teaters mål at sikre alle medarbejdere et godt arbejdsmiljø og videreudvikle kompetencerne hos hver enkelt medarbejder. Aalborg Teater opretholder et godt miljø både arbejdsmæssigt, kunstnerisk og socialt. Dette sker blandt andet gennem repertoirevalg og sammensætning af den enkelte produktion, hvor teatret forsøger at sikre gode og varierende opgaver, et alsidigt og kvalitetspræget repertoire og skift mellem genrer. I hele kontraktperioden er der arbejdet intenst på at forbedre såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. Der er i perioden i stadigt større omfang anvendt midler til kurser og efteruddannelse for medarbejderne. Endvidere er der indført kvartårlige informationsmøder med alle medarbejdere for at sikre dialog mellem medarbejdere og ledelse og for at styrke informationsniveauet hos alle. 14

15 Beretning Mål 12 Aalborg Teater skal fortsat virke som et attraktivt uddannelsessted for scenekunsten i Danmark og være kompetenceskabende inden for alle faggrupper. Aalborg Teater modtager skuespillerelever i praktik fra Odense og Aarhus Teater samt fra Statens Teaterskole. Teateret samarbejder endvidere med de øvrige uddannelser på Statens Teaterskole, og teatret har samarbejdsaftale med Det Danske Musicalakademi i Fredericia. På Aalborg Teater uddannes endvidere løbende sceneteknikere og skræddere. I kontraktperioden har der i alt været følgende elever, praktikanter mm.: Teaterteknikeruddannelsen, 3 elever Teaterskrædder, 2 elever Skuespillerpraktikanter, 14 Instruktørpraktikanter, 2 Det danske musicalakademi, 8 praktikanter. Endelig har der været flere ulønnede praktikanter på kortere og længere praktikophold på teatret, blandt andet fra dramaturgistudiet i Aarhus. Mål 13, 14 og 15 Aalborg Teater vil videreudvikle samarbejdet mellem kultur, offentlige organisationer og erhverv og øge samarbejdet med Aalborg by om at promovere Aalborg som kultur- og kongresby. Aalborg Teater vil desuden øge samarbejdet med de øvrige nordjyske kommuner og Nordjylland som landsdel om at promovere Nordjylland som kultur- og kongreslandsdel. Gennem samarbejde med offentlige institutioner vil Aalborg Teater bidrage til, at Nordjylland bliver endnu mere attraktivt at bosætte sig i og/eller besøge samt bidrage til at fremme den økonomiske vækst i Nordjylland. Aalborg Teater har sammen med de øvrige kulturelle institutioner i Region Nord indgået i samarbejde om at få defineret en ny Kulturaftale for Nordjylland. Turneforestilling på virksomheder og institutioner i Nordjylland. Mål 16 Aalborg Teater vil samarbejde med landsdækkende medier m.h.p. udbredelse af kendskabet til Nordjylland i hele landet. Teateret har i dele af perioden haft samarbejde med Have PR med henblik på at øge synligheden i de landsdækkende medier. Teatret har forsøgt forskellige måder på at tiltrække de landsdækkende medier i forbindelse med premierer. Mål 17 Aalborg Teater vil forsat rationalisere og effektivisere teatrets drift. Har i resultatkontraktperioden vendt to store underskud i sæson 2008/09, og 2009/10 til overskud i 2010/11 og 2011/12. 15

16 Beretning Mål 18 Aalborg Teater vil fortsat arbejde på at sikre en bedre tilskudsøkonomi som muliggør en videreudvikling af Aalborg Teater i takt med omverdenen samt forbedre teatrets økonomi bl.a. gennem øget sponsorering. Aalborg Teater har i hele perioden arbejdet intenst på at skabe opmærksomhed på tilskudsvilkår, samt udarbejdet forslag til alternative metoder til tilskudsbevilling med henblik på en udligning af tilskud. I sæson 2011/12 har Aalborg Teater omstruktureret PR-afdelingen og ansat en ny sponsorchef, hvilket allerede på nuværende tidspunkt har givet nye aftaler og dermed forøgede sponsorindtægter fra sæson 2012/13. Generelt er det Aalborg Teaters opfattelse, at teatret til fulde har indfriet de aftaler der er indgået i resultataftalen for perioden Rammeaftale I sæson 2011/12 er der arbejdet intensivt på at etablere en ny rammeaftale gældende for perioden , rammeaftalen er nu godkendt og er dermed de nye mål for teatret. Rammeaftalen knytter sig op på i alt 10 strategiske punkter, fordelt i 4 hovedgrupper, som vil blive afrapporteret i det efterfølgende. KUNSTNERISK UDVIKLING Mål 1 Aalborg Teater vil fortsat være regionens største producent af scenekunst, med et kunstnerisk niveau på højde med de store scener i resten af Norden. Aalborg Teater har også i sæson 2011/12 produceret teater på højt professionelt plan, og Aalborg Teater er stadig regionens største producent af scenekunst. Vi sammenligner os med scener i f.eks. København, Århus, Odense, Stockholm, Göteborg, Uppsala, Oslo, Bergen repertoiremæssigt og som ensemblebaseret teater. Mål 2 Aalborg Teater vil vedvarende lave underholdende og udfordrende teater, bl.a. ved at bringe de nye scenekunstneriske udtryksformer til Aalborg og engagere de rette kombinationer af såvel indenlandske som udenlandske instruktører, scenografer, dramaturger og skuespillere. Teatret blander "nye" genrer som reading, stand-up, performance (Det store ædegilde) ind i en ellers traditionel teatersammenhæng, dels i det obligatoriske repertoire, dels som særarrangementer, på alle scener. Teatret har i sæsonen engageret såvel indenlandske som udenlandske instruktører, scenografer og koreografer, og det har været muligt at tiltrække præcis de personer, som teatret har ønsket i forhold til det planlagte repertoire. 16

17 Beretning Mål 3 Aalborg Teater vil være i front i kunst- og kulturlivet i Nordjylland ved at være det sted, hvor publikum altid får andet og mere end de forventer. Aalborg Teater har i sæsonen arbejdet på en ny og større synlighed for teatret i Nordjylland og hos det nordjyske publikum. Endvidere har teatret vægtet at forestillingerne til stadighed bringer virkeligheden og dagligdagen ind på teatret blandt andet ved brug af aktuelle referencer i gamle klassikere og ved fysisk at benytte/inddrage eksterne parter i forestillingerne. For eksempel ved anvendelse af den i Nordjylland kendte kok Morten Kok i forestillingen Det store ædegilde og ved brug af en indvandrer (statist) i forestillingen Invasion. Mål 4 Aalborg Teater vil arbejde dynamisk og målrettet for videreudvikling af teaterkunsten. Teatret sætter udviklingen af ny dansk og udenlandsk dramatik højt, hvilket blandt andet ses ved at teatret havde 8 danmarkspremierer sidste år. Teatret opsøger nye former, som skrevet ovenfor, nye publikummer, bl.a. via Theatron. PUBLIKUM Mål 5 Aalborg Teater vil tilstræbe, at publikumssammensætningen i højere grad afspejler regionens befolkningssammensætning. Aalborg Teater er påbegyndt et samarbejde med Boligforeningen Himmerland omkring et projekt med Aalborg Øst, hvor beboerne i Aalborg Øst skal involveres i et teater projekt. Aalborg Teater har gennem de seneste år intensiveret samarbejde med de nordjyske gymnasier, og det har trods publikumsnedgang været muligt at fastholde andelen af unge teater gæster. Ligeledes har teatret i større og større udstrækning samarbejdet med Aalborg Universitet. Mål 6 Aalborg Teater vil indgå i et international EU-projekt der skal afdække nye måder at tiltrække nye publikumsgrupper til teatret, hovedsageligt nye unge og mennesker af anden etnisk herkomst end dansk. Aalborg Teater har sammen med Odense Teater og Aarhus Teater initieret et EU-projekt omkring udvikling af publikumsgrupper på teatrene. I Theatron-samarbejdet deltager i alt 11 partnere fra 7 andre lande. Projektet går ud på at undersøge mulighederne for en publikumsudvikling med henblik på at få nye grupper i teatret. Samlet har partnerne fået 2,5 mio. EUR og skal selv skyde 2,5 mio. EUR ind i projektet. Aalborg Teater har budgetteret med DKK årligt over 5 år. Aalborg Teater har forpligtet sig til at lave tilpasning/adaption af to af de andre partneres forestillinger/projekter, bl.a. en ny form for teater, Bürgerbühne, hvor borgerne bliver involveret i at udvikle og spille forestillinger. 17

18 Beretning SAMARBEJDE MED ANDRE TEATRE, HERUNDER TURNÉSAMARBEJDE, SAMT MED KUNSTNERISKE UDDANNELSESINSTITUTIONER Mål 7 Aalborg Teater vil åbne sig over for andre teatre og projektteatre uden egen scene. I sæson 2011/12 har Aalborg Teater haft forestillingen Jeg er min egen kone på turné på Riddersalen i København. Og i samme sæson har teatret indgået en samarbejdsaftale om en tilpasset co-produktion på forestillingen Cykelmyggen Egon, som skal afvikles på Aalborg Teater i indeværende sæson. Mål 8 Aalborg Teater kan samarbejde med Folketeatret om turnéforestillinger. Enkelte muligheder for samarbejde har været drøftet, men det er ikke udmøntet i noget konkret samarbejde for sæson 2011/12 eller sæson 2012/13. Mål 9 Aalborg Teater vil afdække og udnytte mulighederne for samarbejde med de kunstneriske uddannelser. Ud over et generelt samarbejde med teaterskolerne i forhold til etablering af praktikpladser, har teatret samarbejdet med Arkitektur og Design AAU omkring Det Ny Aalborg Teater, samt med Dramatikeruddannelsen i forhold til produktionen Ind under jul, der afvikles i indeværende sæson. 3 dramatikerelever skriver hver deres 1-akt-forestilling, som opsættes og afvikles på Aalborg Teater som et helt ordinært produktionsforløb. Endvidere har teatret et fast samarbejde med Jysk Musikkonservatorium b.la. i forbindelse med Klub KOST. AALBORG TEATER SOM VIRKSOMHED (FORRETNINGSUDVIKLING) Mål 10 Aalborg Teater vil skabe rum for kunstneriske satsninger gennem en bæredygtig økonomi. AT har gennem fokus på omkostningsniveau og nedsættelse af aktivitetsniveau forøget teaterets egenkapital og likviditet, og har derigennem skabt det økonomiske fundament for nye kunstneriske satsninger. Der har blandt andet været fokus på udarbejdelse af ny og gennemsigtig organisationsplan, funktionsbeskrivelser for alle medarbejdere, fokus på omkostningsniveauet ved alle indkøb, nyt økonomiopfølgningssystem og nyt billetsalgssystem. Alle tiltag er elementer i en succesfuld genopretning af teatrets økonomi. 18

19 Resultatopgørelse Regnskab Regnskab Budget Afvigelse Beløb i DKK 2010/ / / /12 1 Driftstilskud Formidlingstilskud Andre tilskud Billetindtægter Øvrige indtægter Egenindtægter i alt Indtægter i alt Fordelte produktionsomkostning Fællesproduktionsomkostninger Direkte produktionsomk. i alt Kunstnerisk scenepersonale Sceneteknisk personale Bygningsdrift Ledelse Administrativt personale Salgspersonale Regulering af feriepengeforpligtelse Personaleomkostninger i alt Salgsomkostninger Ejendomsomkostninger Rejseomkostninger Repræsentationsomkostninger Administrationsomkostninger Øvrige omkostninger i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansiering Finansiering Resultat

20 Balance AKTIVER Note DKK DKK Ejendomme Driftsmidler Anlægsaktiver i alt Tilgodehavende moms Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Tilgodehavende i alt Kassebeholdning Girobeholdning Indestående i pengeinstitut Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

TapTraq ApS Hulvejen 130, 9530 Støvring CVR-nr

TapTraq ApS Hulvejen 130, 9530 Støvring CVR-nr Hulvejen 130, 9530 Støvring CVR-nr. 35 04 74 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 25.02.16 Thomas Vedel Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr CVR-nr. 30 56 74 20 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.05.13 Ole Arndt Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den K/S ASGAARD HOLBÆK Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2013 Søren Stensdal Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS KOLDING TOTALENTREPRISE ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/09/2013 Jørn Hansen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Sonja Larsens Udlejning ApS CVR-nr

Sonja Larsens Udlejning ApS CVR-nr CVR-nr. 27 04 19 81 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 09.06.15 Karsten Sabransky Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 12. maj 2014 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013 Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring Årsrapport 2013 CVR-nr.: 17 93 86 49 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2 2. Ledelsespåtegning...

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

DORTHEFONDEN CVR-nr. 28 50 57 60

DORTHEFONDEN CVR-nr. 28 50 57 60 CVR-nr. 28 50 57 60 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet, d. Formand STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Selskabsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8.

Selskabsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8. CVR-nr. 27 55 49 46 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.04.14 Torben Hald Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere