undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis."

Transkript

1 Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund blev anbragt på opholdssteder og døgninstitutioner i stedet for i plejefamilier, end øvrige anbragte børn og unge. Projektets formål var, at hverve plejefamilier, der er rustet til at modtage børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk - både plejefamilier med dansk baggrund og familier med anden etnisk baggrund end dansk. Derfor har Servicestyrelsen igangsat en række initiativer, der samlet skal bidrage til, at der hverves flere plejefamilier til børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Som led i dette projekt indgår en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt alle kommuner i Danmark, som blev udsendt i henholdsvis juni 2009 og i juli Spørgeskemaerne er tilsendt Servicestyrelsens kontaktpersoner i kommunerne og er primært besvaret af familieplejekonsulenter, men også bl.a. af afdelingsledere og socialrådgivere. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at tegne et billede af, hvordan landets kommuner arbejder med anbringelse af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Desuden er formålet at vurdere, hvorvidt der i perioden har været en ændring i kommunernes praksis på området, f.eks. i forhold til valg af anbringelsessted for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. I denne rapport præsenteres opgørelser foretaget på baggrund af de kvantitative undersøgelser omhandlende kommunernes hvervning og støtte til plejefamilier med børn af anden etnisk baggrund end dansk. Rapporten beskriver opgørelser over kommunernes besvarelser fra undersøgelsen i Desuden sammenlignes besvarelserne fra 2009 og 2010 for enkelte variable, med fokus på den ændring, der har været i perioden. Der foretages sammenligninger for de 43 kommuner, der har besvaret spørgeskemaet i både 2009 og I alt har 74 ud af 98 kommuner besvaret et spørgeskema i 2009 og 54 ud af 98 i 2010, hvilket giver svarprocenter på henholdsvis 76 og 55 %. En svarprocent på 76 % anses for tilfredsstillende, mens en svarprocent på 55 % ligger under ønsket niveau. Ved gennemførslen af undersøgelsen i 2010 er der udsendt to påmindelser, hvor kommunerne er blevet opfordret til at besvare spørgeskemaet. Resultaterne i dette notat baserer sig udelukkende på de kommuner, som har besvaret skemaet og refererer ikke til alle landets kommuner. Ligeledes refererer beskrivelsen af ændringen fra 2009 til 2010 udelukkende til de 43 kommuner, der har besvaret spørgeskemaet begge år og beskriver ikke en ændring i alle landets kommuner. De oplysninger, der efterspørges i spørgeskemaet, er ofte ikke umiddelbart tilgængelige for den enkelte medarbejder i kommunen, og vil typisk kræve indhentning af oplysningerne fra flere forskellige afdelinger og/eller funktioner i den enkelte kommune. Desuden kan afgrænsningen af hvilke børn og unge, der i 1

2 undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Besvarelserne vil derfor i nogle tilfælde bero på et skøn foretaget af respondenten. 2

3 1. Kommunernes praksis omkring anbringelse af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk Kommunerne er i undersøgelsen blevet spurgt, hvor mange børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, de vurderer, var anbragt uden for hjemmet på undersøgelsestidspunktet. I 2010 svarer 18 % af kommunerne, at de ingen anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk har. 36 % af kommunerne vurderer, at de har mellem 1 og 5 anbragte, 24 % af kommunerne vurderer at have mellem 6 og 10 anbragte og 22 % af kommunerne vurderer at have flere end 10 anbragte børn og unge med anden etniskbaggrund end dansk. Kommunen, med flest anbragte, vurderer at have 29 anbragte børn og unge med anden etnisk minoritetsbaggrund end dansk. (Figur 1) Figur 1. Antal anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, , n: 51 Antallet af anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk afhænger delvist af kommunestørrelse. 72 % af de små kommuner (under indbyggere) angiver at have mellem 0 og 5 anbragte og modsat angiver 82 % af de mellemstore kommuner (mellem og indbyggere) at have over 5 anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk 1. 1 Ingen store kommuner med over indbyggere har angivet antallet af anbragte i undersøgelsen 3

4 Ved sammenligning af besvarelserne fra de 40 kommuner der har besvaret spørgsmålet i både 2010 og 2009 ses, at besvarelserne fra 2009 ikke adskiller sig væsentligt fra besvarelserne fra (Figur 2 og 3) Figur 2 og 3. Antal anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, 2009 og , n: , n: 40 Antallet af anbragte, set i forhold til kommunernes indbyggerantal, giver mulighed for at sammenligne kommunerne indbyrdes. Antallet af anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk pr indbyggere viser en betydelig forskel kommunerne imellem. Antallet af anbragte i 2010 opgjort pr indbyggere spænder mellem 0 og 58. Halvdelen af kommunerne har op til 12 anbragte pr indbyggere. De store forskelle kommunerne imellem kan være en følge af, at der er forholdsvis få anbragte, hvorfor enkelte anbringelser kan påvirke tallet meget. F.eks. vil selv få anbringelser i en lille kommune give et meget stort antal anbringelser pr indbyggere. 4

5 Figur 4. Antal anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk pr indbyggere, , n: 51 Ved sammenligning af fordelingen af antal anbragte pr indbyggere i 2010 og i 2009 ses en mindre ændring. Sammenligningen er baseret på de 40 kommuner, som besvarede spørgeskemaet i både 2009 og Der er flere kommuner, der har ingen eller mellem 1 og 5 anbragte pr indbyggere i 2010 end i Modsat har færre kommuner mellem 10 og 15 indbyggere pr indbyggere i 2010 end i (Figur 5 og 6) Figur 5 og 6. Antal anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk pr indbyggere, 2010 og , n: , n: 40 5

6 Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk vurderes i 2010 i de fleste tilfælde at være anbragt i plejefamilie (38 %), på opholdssted (29 %) eller på døgninstitution (24 %). Kun 8 % af de anbragte børn og unge vurderes at være anbragt i netværksanbringelse hos slægt eller netværk. 2 Figur 7. Anbringelsessteder for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, , n: 43 Ved sammenligning af besvarelserne fra 2010 med besvarelserne fra 2009, for de 33 kommuner, der besvarede spørgsmålet i både 2009 og 2010 ses, at der har været en lille stigning i antallet af børn anbragt i plejefamilie eller netværksanbringelse, fra 106 til 129 børn og unge. Stigningen er størst for antallet af netværksanbringelser. Modsat har der været et lille fald i antallet af anbragte på døgninstitution eller opholdssted fra 154 i 2009 til 150 i Det overordnede formål med projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund er, at øge antallet af hvervede plejefamilier til målgruppen. En stigning i andelen af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk der anbringes i plejefamilie eller netværk i stedet for f.eks. på døgninstitution eller opholdssted kan muligvis være et udtryk for en effekt af indsatsen. I den forbindelse understreges, at kun ca. en tredjedel af landets kommuner indgår i opgørelsen og at opgørelserne kun henfører til disse kommuner. 2 I denne opgørelse indgår fordelingen af anbringelsessteder for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, der er anbragt på et af de fire nævnte steder. Herudover kan nogle være anbragte andre steder, f.eks. på eget værelse med støtte. 6

7 Figur 8 og 9. Anbringelsessteder for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, 2009 og , n: , n: 33 Kommunerne blev spurgt, hvor mange familier, med anden etnisk baggrund end dansk, de har godkendt som plejefamilie. Her svarer 55 % af kommunerne, at de ingen godkendte familier har, 26 % af kommunerne svarer, at det har en godkendt familie og færre kommuner svarer, at de har flere godkendte familier. En kommune har 7 familier med anden etnisk baggrund end dansk godkendt som plejefamilier. (Figur 10) Figur 10. Antal godkendte plejefamilier med anden etnisk baggrund end dansk,

8 Kommunerne blev spurgt, hvor mange familier med dansk oprindelse, der for øjeblikket er plejefamilie for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Her svarede 32 % af kommunerne, at de ikke har børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk anbragt i en plejefamilie med dansk oprindelse og 26 % svarer, at de har én anbringelse i en plejefamiliefamilie med dansk baggrund. Kommunen med flest anbragte, angiver at have 23 anbringelser af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk i plejefamilier med dansk baggrund. (Figur 11) Figur 11. Antal familier med dansk baggrund som er plejefamilie for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, 2010 Der er således en tendens til, at børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk i højere grad anbringes i plejefamilie med dansk baggrund end i plejefamilie med anden etnisk baggrund end dansk. 8

9 2. Kommunernes behov for plejefamilier til børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk Kommunerne blev spurgt, hvor ofte man inden for de sidste 12 måneder ikke har kunnet imødekomme et ønske om anbringelse i en plejefamilie med anden etnisk baggrund end dansk. 77 % af kommunerne vurderer ikke, at der har været en situation, hvor kommunen ikke har kunnet imødekomme et sådant ønske. 17 % af kommunerne vurderer, at der har været mellem 1 og 4 tilfælde, hvor et ønske om anbringelse i plejefamilie med anden etnisk baggrund end dansk ikke kunne imødekommes. (Figur 12) Figur 12. Afslag på ønske om anbringelse i plejefamilie med anden etnisk baggrund end dansk, 2010 Kommunerne blev spurgt, hvor mange plejefamilier til børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk de forventer at få brug for inden for de næste 12 måneder. 29 % af kommunerne vurderer ikke at få brug for plejefamilier til anbringelse af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. De resterende kommuner vurderer, at de får brug for enkelte familier og en kommune forventer at få behov for 10 familier. En stor kommune, som har planlagt en indsats på området, forventer at få behov for over 50 plejefamilier til børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. (Figur 13) Kommuner, der aktuelt ikke angiver at have anbragte inden for målgruppen, forventer at have et lavt behov for plejefamilier til børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk (ingen eller en familie). 9

10 Figur 13. Vurdering af behov de næste 12 måneder,

11 3. Hvervning af plejefamilier til børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk Kommunerne blev i 2010 spurgt, hvor ofte de spørger kommende plejefamilier, om de har mulighed for at modtage et barn eller en ung med anden etnisk baggrund end dansk. 74 % af kommunerne svarer, at de kommende plejefamilier altid eller ofte spørges, hvorvidt de har mulighed for at modtage et barn eller en ung med anden etnisk baggrund end dansk. (Figur 14) Blandt kommuner, der aktuelt har flere end 5 anbringelser af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, angiver størstedelen (87 %), at de altid eller ofte spørger kommende plejefamilier, hvorvidt de har mulighed for at modtage et barn eller en ung med anden etnisk baggrund end dansk. (ikke vist) Figur 14. Spørger kommende plejefamilier, % af kommunerne svarer i 2010, at de efterspørger plejefamilier med anden etnisk baggrund end dansk. Dette sker f.eks. gennem annoncering i aviser, personlig henvendelse eller andre steder, som bl.a. dækker kolleger, andre kommuner eller foreninger. (Figur 15) Langt størstedelen af de kommuner, der svarer, at de ikke efterspørger plejefamilier med anden etnisk baggrund end dansk, begrunder det med, at de ikke har behov herfor. 11

12 Figur 15. Efterspørgsel efter plejefamilier med anden etnisk baggrund end dansk, 2010 Kommunerne blev spurgt, om de inden for de seneste 12 måneder har hvervet aflastningsfamilier til børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Her svarer 53 % af kommunerne, at de har hvervet aflastningsfamilier til børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. 15 % af kommunerne svarer, at de har hvervet aflastningsfamilier med anden etnisk baggrund end dansk (Figur 16) og 51 % af kommunerne svarer, at de har hvervet aflastningsfamilier med dansk baggrund (Figur 17). Figur 16. Hvervning af aflastningsfamilier med anden etnisk baggrund end dansk,

13 Figur 17. Hvervning af aflastningsfamilier med dansk baggrund, , n: 52 13

14 4. Krav og forventninger til plejefamilier Ved udarbejdelse af 50 undersøgelse i forbindelse med anbringelser, angiver 70 % af kommunerne, at der spørges til baggrundsforhold som sprog, etnicitet, religion eller kultur. I 4 % af kommunerne spørges der ikke ind til forholdene og 26 % af kommunerne angiver ved ikke. I 2010 svarer 45 ud af 54 kommuner (83 %) at baggrundsforhold som sprog, etnicitet, religion og kultur vægtes ved matchning af barn og familie ved anbringelse af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Når kommunerne spørges hvilke krav og forventninger, der stilles til plejefamilier på området, viser det sig, at 45 % af kommunerne, ud over de lovmæssige krav, stiller yderligere krav til familier, der ønsker børn eller unge med anden etnisk baggrund end dansk i pleje. Kravene er f.eks. deltagelse i kurser eller at familien har tilknytning til den samme etniske minoritetsgruppe som barnet. Figur 18. Specielle krav til plejefamilier for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, 2010 Ved sammenligning af besvarelserne fra de 43 kommuner, der besvarede spørgeskemaet i både 2009 og 2010 ses, at der har været et fald fra 66 % til 49 % af kommunerne, der angiver, at stille særlige krav til familier, der ønsker at modtage børn eller unge med anden etnisk baggrund end dansk 3. (Figur 19 og 20) 3 Det bemærkes, at spørgsmålsformuleringen i 2009 og i 2010 ikke er identiske, hvorfor svarene ikke er fuldstændig sammenlignelige 14

15 Figur 19 og 20. Specielle krav til plejefamilier for børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, 2009 og , n: , n: 43 Kommunerne blev også spurgt, hvorvidt de har vanskeligheder med at matche undervisningstilbud/-materiale til pleje- og netværksfamilier. Kun få kommuner svarer, at de har vanskeligheder herved. 4 % af kommunerne svarer, at de har vanskeligheder med at matche undervisningen til plejefamilier og 9 % af kommunerne svarer at de har vanskeligheder med at matche undervisningen til netværksfamilier. (Figur 21 og 22) Figur 21. Vanskeligheder ved matchning af undervisningstilbud til plejefamilier,

16 Figur 22. Vanskeligheder ved matchning af undervisningstilbud til netværksfamilier,

17 5. Vidensudvikling på området I 2010 svarer 45 % af kommunerne, at de ønsker at blive kontaktet af eller få besøg fra Servicestyrelsen med henblik på vidensudbygning på området vedrørende anbringelse af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. (Figur 23) Figur 23. Ønsker at blive kontaktet af Servicestyrelsen mhp. udvikling af vidensberedskab, 2010 Ved sammenligning af besvarelserne fra kommuner, der har besvaret spørgsmålet i både 2009 og 2010 ses, at der i perioden ikke har været en ændring i fordelingen af spørgsmålsbesvarelsen (figur 24 og 25). Ikke alle kommuner har dog givet samme besvarelse i 2010 som i Figur 24 og 25. Ønsker at blive kontaktet af konsulent fra Servicestyrelsen, 2009 og , n: , n: 39 17

18 6. Opsummering af undersøgelsens resultater Undersøgelsen viser, at flest kommuner vurderer at have mellem 1 og 5 anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk (36 % af kommunerne) og at antallet af anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk er delvist afhængigt af kommunestørrelse. Næsten en tredjedel af kommunerne forventer ikke at få behov for plejefamilier til målgruppen inden for det næste år. De anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk er fortrinsvist anbragt i plejefamilie, opholdssted eller på døgninstitution og en mindre andel er anbragt hos slægt eller netværk. I perioden 2009 til 2010 har der været en stigning i andelen af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, der anbringes i pleje- eller netværksfamilie, hvilket kan være et udtryk for effekten af indsatsen i forbindelse med projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund. Der er en tendens til, at børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk oftere anbringes i plejefamilier med dansk baggrund end i plejefamilier med anden etnisk baggrund end dansk. 53 % af kommunerne har inden for det seneste år hvervet aflastningsfamilier til børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. I de fleste tilfælde har aflastningsfamilierne ligeledes dansk baggrund. I en stor del af kommunerne spørges der ved udarbejdelse af 50 undersøgelse til baggrundsforhold som sprog, etnicitet, religion eller kultur og disse forhold vægtes ofte ved matchning af barn og familie. Omkring halvdelen af kommunerne stiller ud over de lovmæssige krav, yderligere krav til familier, der ønsker børn eller unge med anden etnisk baggrund end dansk i pleje, hvilket f.eks. drejer sig om kurser eller tilknytning til samme etniske minoritetsgruppe som barnet. Andelen af kommuner, der stiller særlige krav til plejefamilierne er faldet fra 2009 til 2010 I tre fjerdedele af kommunerne spørges de kommende plejefamilier, hvorvidt de har mulighed for at modtage et barn eller ung med anden etnisk baggrund end dansk. Kun en lille andel af kommunerne angiver, at have vanskeligheder ved matchning af undervisningstilbud- /materiale til pleje- og netværksfamilier. Cirka halvdelen af kommunerne ønsker at blive kontaktet af Servicestyrelsen med henblik på vidensudbygning på området vedrørende anbringelse af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Dette er uændret fra 2009 til

Hvervning af og støtte til. plejefamilier til etniske minoritetsbørn. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Hvervning af og støtte til. plejefamilier til etniske minoritetsbørn. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Hvervning af og støtte til plejefamilier til etniske minoritetsbørn Resultater af spørgeskemaundersøgelse Oktober 2009 Du modtog som Servicestyrelsens kontaktperson på projektet: Hvervning af og støtte

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Helhed og sammenhæng for anbragte minoritetsbørn

Helhed og sammenhæng for anbragte minoritetsbørn Helhed og sammenhæng for anbragte minoritetsbørn Til kommunalpolitikere og forvaltningsledelsen En tryg opvækst for barnet Børn, som anbringes uden for hjemmet, ligner på mange måder hinanden. De kommer

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1.

Læs mere

Familieplejeundersøgelse

Familieplejeundersøgelse Familieplejeundersøgelse August & September 2012 1. Indledning Barnets Reform har som erklæret mål, at familieplejeområdet skal prioriteres. Dels er der med reformen et politisk ønske om, at kvaliteten

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE Høring & ankesager januar 2012 Et samarbejde mellem 1 Denne rapport er lavet på baggrund af et elektronisk survey, som Socialpædagogerne

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

aktiviteter Der henvises til notat for afsluttende status, november 2013.

aktiviteter Der henvises til notat for afsluttende status, november 2013. Aflastning i netværksplejefamilier. Skema til afsluttende status Som hjælp til besvarelse af skemaet til den afsluttende status er nedenfor gengivet de forventede resultater af projektindsatsen som beskrevet

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Plejebørns computerforhold

Plejebørns computerforhold Antal sider 1 af 6 Plejebørns computerforhold En kvantitativ undersøgelse af hvor mange børn anbragt i plejefamilie i alderen 0-17 år, der har deres egen bærbare computer. Plejebørns computerforhold -

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Den 22. november 2010 Indhold Formål med analysen Grundlaget for analysen Hvordan bruges plejefamilier?

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Kvalitet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent

Læs mere

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. oktober 2010 Sagsnr.: 201001525-69

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE Belægning, økonomi og hjemtagelser januar 2012 Et samarbejde mellem 1 Denne rapport er lavet på baggrund af et elektronisk survey,

Læs mere

Kontakt os. Har du lyst til at vide mere er du altid velkommen til at kontakte. Familieplejen på Bornholm Dovreåsvej 2 3700 Rønne 56 93 00 70

Kontakt os. Har du lyst til at vide mere er du altid velkommen til at kontakte. Familieplejen på Bornholm Dovreåsvej 2 3700 Rønne 56 93 00 70 Kontakt os Har du lyst til at vide mere er du altid velkommen til at kontakte Familieplejen på Bornholm Dovreåsvej 2 3700 Rønne 56 93 00 70 Leder Linette Westergaard Jørgensen LWJ@Familieplejen-Bornholm.dk

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Status på familieplejeområdet 2013

Status på familieplejeområdet 2013 Status på familieplejeområdet 2013 Center Familie og Handicap - Godkendelse og Tilsyn (GoT). Familieplejeområdet arbejder ud fra følgende love: Lov om social service 66 stk. 1 og 2, jf. stk. 1, der omhandler

Læs mere

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet. Notat Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Aarhus Kommune Udvikling i antal anbringelser 2007-1. halvår Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2007 til 1. halvår, herunder

Læs mere

Familieplejeundersøgelse

Familieplejeundersøgelse Familieplejeundersøgelse Uddannelse, tilsyn, udfordringer og information September 2015 RAPPORT Familiepleje-undersøgelse Uddannelse, tilsyn, udfordringer og information Udgivet af Socialpædagogerne, September

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi

Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi 1. Hvornår er det bedst for barnet eller den unge at blive anbragt uden for hjemmet? 2. Hvilken effekt/forandring ønskes opnået med en anbringelse uden for hjemmet?

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Notat. Svar på 10-dages forespørgsel vedrørende timetal og aflønning af støttepersoner til familier til anbragte børn

Notat. Svar på 10-dages forespørgsel vedrørende timetal og aflønning af støttepersoner til familier til anbragte børn Notat Side 1 af 7 Svar på 10-dages forespørgsel vedrørende timetal og aflønning af støttepersoner til familier til anbragte børn Enhedslisten de rød-grønne har fremsat en 10-dages forespørgsel vedrørende

Læs mere

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl.

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 464 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september 2016. Spørgeskemaet indeholdt 33

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning ANALYSENOTAT 30. april 2014 Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning Danmarks Lærerforening har i april gennemført en undersøgelse, der skulle afdække

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Kom i form med Barnets reform. Velkommen til 2. møde i ledernetværket

Kom i form med Barnets reform. Velkommen til 2. møde i ledernetværket Kom i form med Barnets reform Velkommen til 2. møde i ledernetværket Dagens program 9.30 Velkomst og introduktion til dagen Kort oplæg om de politiske intentioner og indholdet i Barnets Reform om familieplejeområdet

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN 2016 1 SAMMENFATNING Fængselsbetjente bruger en markant andel af deres arbejdstid på at udfylde skemaer og rapporter i forbindelse med sagsbehandling for

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser

Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 459 Offentligt Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser [Det talte ord gælder] Der er stillet tre spørgsmål, som jeg vil besvare her

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Kvalitet i den offentlige sektor

Kvalitet i den offentlige sektor 2.10.2006 Notat 14930 MELA/KAOL Kvalitet i den offentlige sektor Offentlige ansatte oplever i høj grad, at mulighederne for at levere en god service med god kvalitet er blevet forringet i løbet af de sidste

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

BRUGERFOKUSEREDE METODER I VISO- ARBEJDET. VISO konference 6. december 2016 Marianne Nøhr Larsen og Mette Larsen SOCIALFORVALTNINGEN

BRUGERFOKUSEREDE METODER I VISO- ARBEJDET. VISO konference 6. december 2016 Marianne Nøhr Larsen og Mette Larsen SOCIALFORVALTNINGEN BRUGERFOKUSEREDE METODER I VISO- ARBEJDET VISO konference 6. december 2016 Marianne Nøhr Larsen og Mette Larsen SOCIALFORVALTNINGEN METTE LARSEN: Antropolog, leder af VABU siden 2007 Forfatter til: Inspirationsmaterialer

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Overordnede konklusioner: Vækst i industriens omsætning på 36 pct. Vækst i eksporten af vindmøller, komponenter og knowhow på 41 pct. Vækst i beskæftigelsen på

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

TIL FAMILIER ØNSKER AT VÆRE PLEJEFAMILIE. Vil du gøre en forskel? Hjælp etniske minoritetsbørn til en tryg opvækst bliv plejefamilie

TIL FAMILIER ØNSKER AT VÆRE PLEJEFAMILIE. Vil du gøre en forskel? Hjælp etniske minoritetsbørn til en tryg opvækst bliv plejefamilie TIL FAMILIER SOM ØNSKER AT VÆRE PLEJEFAMILIE Vil du gøre en forskel? Hjælp etniske minoritetsbørn til en tryg opvækst bliv plejefamilie En plejefamilie betyder tryghed Kommunen skal sikre, at børn og unge

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Tilfredshedsanalyse over 2012

Tilfredshedsanalyse over 2012 Tilfredshedsanalyse over 2012 Executive summary VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse blandt virksomheder med uddannelsesløsninger i proces indeholder 17 spørgsmål. 214 virksomheder er blevet kontaktet

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Januar 2013 Center for / Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsstatistik udarbejdet

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse Det siger FOAs medlemmer om uddannelse FOA Kampagne og Analyse 23. april 2012 Undersøgelsen er gennemført i perioden 12.-23. marts 2012 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 3.490 FOA-medlemmer.

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16. Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde Pr. 31. september 2016 Hovedtal: Funktioner Korrigeret budget 16 jan. 16 febr. 16 mar. 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 2016 august 2016 september

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 2. november 2015 1 Indledning Socialstyrelsen

Læs mere

Ønsker til kvalitetsudvikling af plejefamilieområdet

Ønsker til kvalitetsudvikling af plejefamilieområdet Notat Dato 12. oktober 2017 MEG Side 1 af 5 Ønsker til kvalitetsudvikling af plejefamilieområdet Baggrund tendenser i anvendelsen af plejefamilier Udviklingen af anbringelsesområdet er de sidste 5-10 år

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016 Vold på socialpædagogiske arbejdspladser April 2016 RAPPORT Vold på socialpædagogiske arbejdspladser Udgivet af Socialpædagogerne, April 2016 ISBN: 978-87-89992-88-4 Kontakt: Lise Møller Aarup laa@sl.dk

Læs mere

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige Notat 12. december 2016 J-nr.: 84990 / 2355745 Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige udbud. En undersøgelse blandt Dansk Byggeris små medlemmer med under

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner,

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Kundeundersøgelse 2016 - Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Konklusion Hos konsulenterne er tilfredsheden med Tast selv-service steget. I 2016 svarer 65 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Kvalitetsundersøgelse af ViSPs rådgivning før bevilling af tilskud til høreapparater for Vordingborg og Lolland Kommune

Kvalitetsundersøgelse af ViSPs rådgivning før bevilling af tilskud til høreapparater for Vordingborg og Lolland Kommune Kvalitetsundersøgelse af ViSPs rådgivning før bevilling af tilskud til høreapparater for Vordingborg og Lolland Kommune Perioden marts maj 2010 Konklusion: Høj brugerhed med ViSPs rådgivning før bevilling

Læs mere

anette holm tlf

anette holm tlf 0% 1% 100% 1 af 67. Skabelon for Børn- og ungeområde (Alle -henvisninger er til Serviceloven, Lovbekendtgørelse nr 1117 af 26/09/2007): Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Plejefamiliernes baggrundskarakteristika

Plejefamiliernes baggrundskarakteristika Ankestyrelsens undersøgelse på plejefamilieområdet. Delrapport 1. Plejefamiliernes baggrundskarakteristika September 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 3 1.1 Hovedresultater 3 2 Plejefamiliernes

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere