Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2014 på Børn- og Undervisningsudvalgets område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2014 på Børn- og Undervisningsudvalgets område"

Transkript

1 Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2014 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Ad. 17. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.) Kompensationen for loven om kontinuitet i anbringelsen har en stigende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i Kompensationen for 2015 blev ydet på sidste års aktstykke. Bloktilskuddet skal derfor opjusteres i forhold til beløbet for Den samlede kompensation i 2016 er 82,4 mio. kr. (2014-pl). Forskellen til kompensationen for 2015 er 5,0 mio. kr. Tabel 26. Økonomiske konsekvenser om lov om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.) I alt (hovedkonto 5) Ad. 18. Lov nr af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) Kompensationen for loven, der indfører et loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste har en faldende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i Kompensationen for 2015 blev ydet på sidste års aktstykke. Bloktilskuddet skal derfor nedjusteres i forhold til beløbet for Den samlede kompensation i 2016 er -103,4 mio. kr. (2014-pl). Forskellen til kompensationen for 2015 er -7,3 mio. kr. Tabel 27. Økonomiske konsekvenser om lov om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) I alt (hovedkonto 5) Ad. 19. Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform) Kompensationen for loven vedr. Barnets Reform har en stigende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i Kompensationen for 2015 blev ydet på sidste års aktstykke. Bloktilskuddet skal derfor opjusteres i forhold til beløbet for Den samlede kompensation i 2016 er 205,9 mio. kr. (2014-pl). Forskellen til kompensationen for 2015 er 2,5 mio. kr. Tabel 28. Økonomiske konsekvenser om lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform) I alt (hovedkonto 5)

2 Ad. 21. Lov nr. 468 af 18. maj 2011 om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet). Kompensationen for loven om tabt arbejdsfortjeneste og handicapbiler til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet har en skæv profil. Der er aftalt en flad profil efter års modellen, hvorfor det endelige udgiftsniveau nås i Kompensationen for 2015 blev ydet på sidste års aktstykke. Bloktilskuddet skal derfor opjusteres i forhold til beløbet for Den samlede kompensation i 2016 og frem er 7,0 mio. kr. (2014-pl). Forskellen til kompensationen for 2015 er 3,9 mio. kr. Tabel 30. Økonomiske konsekvenser om lov om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet) I alt (hovedkonto 5) Ad. 23. Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste). Kompensationen for loven vedr. Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste har en stigende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først I Kompensationen for 2015 blev ydet på sidste års aktstykke. Bloktilskuddet skal derfor opjusteres I forhold til beløbet for Den samlede kompensation I 2016 er 72,7 mio. Kr. (2014-pl). Forskellen til kompensationen for 2015 er 5,2 mio.kr. Tabel 32. Økonomiske konsekvenser om lov om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for arbejdsfortjeneste). I alt (hovedkonto 5) Ad. 27. Ændring af lov om social service (Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb m.v.) Loven er en del af udmøntningen af aftalen om "Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb", som regeringen og Folketingets satspuljepartier indgik som led i satspuljeaftalen for Loven indeholder en række initiativer til at styrke forebyggelsen og indsatsen overfor børn og unge, der har været udsat for overgreb. Blandt de vedtagne tiltag er indførelsen af Børnehuse, 24-timers frist for vurderinger af underretninger m.v.. For yderligere information se Budgetvejledning 2014, supplementsskrivelse 5-8. De økonomiske konsekvenser af de nye initiativer er beskrevet nedenfor: Fremrykkelse af børnesamtaler: Det eksisterende krav, om at afholde børnesamtaler med barnet eller den unge inden afgørelser om støtte fremrykkes, så samtalen i stedet skal gennemføres som led i den børnefaglige undersøgelse efter servicelovens 50. Kommunerne er i forbindelse med DUT-forhandlingerne kompenseret for afholdelse af yderligere samtaler på landsplan med en varighed på 2,5 socialrådgivertimer pr. samtale. Børn, Unge og Familieafdelingen har ikke en opgørelse over antallet af børnefaglige undersøgelser, der ikke fører til afgørelse om støtte. Varde Kommunes andel af DUT-kompensationen (0,8847%) er derfor anvendt til beregning af den

3 forventede udgift til opgaven. Det betyder, at Varde Kommune forventer at skulle afholde yderligere 17,6 samtaler årligt og anvende 44 socialrådgivertimer til formålet svarende til en udgift på kr. Skolefravær: Den skærpede underretningspligt for fagpersoner efter 153 i serviceloven udvides til at omfatte tilfælde, hvor et barn eller en ung undlader at opfylde undervisningspligten eller har et ulovligt skolefravær, der giver anledning til at antage, at barnet eller den unge har behov for særlig støte. Hensigten er at skærpe opmærksomheden på de tilfælde, hvor et bekymrende ulovligt skolefravær kan skyldes bagvedliggende sociale problemer. Kommunerne er i forbindelse med DUT-forhandlingerne kompenseret for en stigning i antallet af underretninger på 2% og med én time pr. underretning. Varde Kommune har i perioden 24. Juli 2012 til 23. Juli 2013 ialt modtaget 974 underretninger på børn fordelt på 685 familier. Barnet/den unge/familien kan tælle med flere gange, hvis der indenfor det senest år er kommet flere underretninger. En stigning på 2% betyder, at der vil komme yderligere 13,7 underretninger. Der vil derfor være behov for yderligere 13,7 socialrådgivertimer til en udgift på kr. Registrering af underretninger: Kommunerne forpligtes til at foretage en central registrering af alle indkomne underretninger. Formålet er, at kommunerne hurtigt kan få klarhed over, om der er et barn eller en ung, der har behov for hjælp. Derudover er formålet at understøtte kommunernes mulighed for at anvende data i eet strategisk øjemed f.eks. som led I den generelle ledelsesinformation. Kommunerne er i forbindelse med DUT-forhandlingerne kompenseret med 10 min. pr. underretning. Da Varde Kommune forventer at modtage 699 underretninger årligt, vil der være et behov for yderligere 116,50 socialrådgivertimer årligt svarende til kr. Genvurdering: Kommunerne forpligtes til at genvurdere allerede igangværende sager, hvis der modtages en ny underretning i sagen. Genvurderingen skal afklare, om underretningen giver anledning til at revidere indsatsen. Kommunen skal som led heri inddrage en anden eller andre personer I den myndighed, der løser opgaver inden for området børn og unge, der ikke tidligere har deltaget i behandlingen af sagen. Kommunerne er i forbindelse med DUT-forhandlingerne kompenseret med 1,5 socialrådgivertime og 0,5 ledertime pr. sag. På landsplan forventes det at omfatte sager, hvilket svarer til 23% af alle underretninger. Det vil for Varde Kommune betyde, at der forventes at skulle genvurderes i 23% af 699 familiesager svarende til 160 sager. Det vil medføre et behov for yderligere 240 socialrådgivertimer og 80 ledertimer svarende til kr. Samtale: Det tydeliggøres, at kommunen i forbindelse med vurdering af en underretning kan tale med barnet eller den unge. Samtidig forpligtes kommunen til altid at gennemføre en børnesamtale med barnet eller den unge i forbindelse med underretning om overgreb. Bl.a. på baggrund af data fra Ankestyrelsen antages det, at 11 pct. af alle unikke underretninger handler om overgreb. Det forudsættes derfor, at der på landsplan skal gennemføres en samtale i tilfælde. Kommunerne er i forbindelse med DUT-forhandlingerne kompenseret med 1,5 socialrådgivertime pr. samtale. Børn, Unge og Familieafdelingen har ikke en opgørelse over baggrunden for underretninger, hvorfor Varde Kommunes andel af DUT-kompensationen på 0,8847% anvendes. Det betyder, at Varde Kommune forventer at skulle afholde yderligere 50,50 samtaler årligt. Der vil derfor være behov for yderligere 75,50 socialrådgivertimer svarende til en udgift på kr. Tilbagemelding: Kommuerne forpligtes til på eget initiativ at videregive oplysninger til alle, der har fortaget en underretning efter servicelovens 153 (den skærpede underretningspligt for fagpersoner) om, hvorvidt underretningen har givet anledning til undersøgelse eller foranstaltning.

4 Kommunerne er i forbindelse med DUT-forhandlingerne kompenseret med 10 min. pr. tilbagemelding. Som tidligere omtalt er der foretaget en optællig af antallet af underretninger for perioden 24. juli 2012 til 23. juli I den periode har der været 678 underretninger fordelt på 497 familier. Når den tidligere omtalte stigning på 2% pga. skolefravær indregnes vil der være 511 underretninger årligt, hvor Varde Kommune er forpligtet til at give en tilbagemelding. Der vil derfor være et behov for yderligere 85,17 socialrådgivertimer svarende til en udgift på kr. Skriftlig beredskab: Kommuerne forpligtes til at udarbejde beredskaber med nedskrevne retningslinjer for forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge.beredskabet bør omfatte hele kommunens børn- og ungeområde samt eksterne samarbejdspartnere, herunder politi, sundhedsvæsen, statsforvaltning samt det børnehus, kommunen er tilknyttet. Beredskabet skal revideres løbende efter behov dog med maksimalt fire års intervaller. Da mange kommuner allerede har beredskaber om seksuelle overgreb om børn, er kommunerne i forbindelse med DUTforhandlingerne kompenseret med én uge for en AC-medarbejder I 2013 og derefter årligt 2 dages arbejde til opfølgning på beredskabet. Varde Kommunes andel af DUT-kompensationen på 0,8847% er anvendt og svarer til kr. fra Børnehuse drift: Finanseringen af børnehusene skal ske primært ved objektiv finansering suppleret med betaling efter forbrug per udredningsforløb. Den objektive finansiering indebærer, at hver enkelt kommune betaler et fast beløb til ordningen ud fra kommunens andel af 0-17 årige. Der er endnu ikke fastsat regler for fordelingen af udgifterne på henholdsvis objektiv finansering og takstfinansiering. Kommunerne er I forbindelse med DUT-forhandlingerne kompenseret med 35 mio. kr. Til beregning af Varde Kommunes udgifter til driften samt udredningsforløb er der derfor anvendt Varde Kommunes andel af 0-17 årige året forud for budgetåret. Det betyder, at den forventede udgift bliver kr. i 2013 og fra Børnehuse etablering: Social- og Integrationsministeriet havde afsat en pulje på 13,6 mio.kr. til dækning af børnehusenes etableringsudgifter. Imidlertid har det vist sig, at puljen ikke kunne dække samtlige etableringsudgifter. Kommunerne er derfor blevet kompenseret yderligere med 9,7 mio. kr. til etablering af børnehusene. 0,8 mio. kr. heraf udbetales først I De ekstra etableringsudgifter forventes at kunne indregnes I den objektive finansiering I 2013 og Ved anvendelse af samme model som under børnehuse drift vil det betyde en udgift for Varde Kommune på i 2013 og kr. i Understøttelse af adoption: Det tydeliggøres, at anbringelse med henblik på adoption så vidt muligt skal ske til en plejefamilie, som er indstillet på at adoptere barnet eller den unge, så barnet eller den unge undgår et skift af sine primære omsorgspersoner. Plejefamilier, der har et barn eller en ung anbragt med henblik på adoption, får med tydeliggørelsen ret til faglig støtte målrettet situationen før adoptionen. En plejefamilie kan som udgangspunkt tilbydes mellem timers faglig støtte årligt frem til en afgørelse om adoption. Støtten kan dog maksimalt gives I en periode på ialt tre år inden en afgørelse om adoption. Kommuerne er i forbindelse med DUT-forhandlingerne kompenseret med gennemsnitligt 25 timers støtte pr. plejefamilie med henblik på adoption og til en timepris på kr. Det antages, at der fuldt indfaset vil være 75 plejefamilier årligt, der vil modtaget støtte. Indfasningen over tre år betyder, at der I 2013 vil være 25 plejefamilier, i plejefamilier og i plejefamilier. I beregningen er der taget udgangspunkt I Varde Kommunes andel af DUT-kompensationen. Det betyder, at kompensationen svarer til 0,22 plejefamilie i 2013 (6.600 kr), 0,44 plejefamilie i 2014 ( kr.) og 0,66 plejefamilie ( kr.) i Tabel 36. Økonomiske konsekvenser af ændring af lov om social service (samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb m.v..) I alt hovedkonto

5 I alt hovedkonto Total Ad. 28. Lovgivning om nyt socialtilsyn (Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne) Loven om socialtilsyn flytter tilsynsopgaven med sociale døgntilbud fra de 98 kommuner til fem socialtilsyn, som forankres hos fem tilsynskommuner. Med loven stilles der krav om fremadrettet godkendelse af alle sociale døgntilbud. Derudover indføres med loven en række krav til godkendelse af og tilsynet med sociale døgntilbud, bl.a. som følge af indførelsen af en kvalitetsmodel. For yderligere information se budgetvejledning 2014, supplementskrivelse 5-8 eller 5-9. Loven om socialtilsyn omfatter børn- og ungeområdet samt voksenområdet. Alle kommuner skal bidrage til finansieringen af socialtilsynene. For institutionslignende tilbud betaler tilbuddet en takst for enten tilsyn eller godkendelse, som efterfølgende indregnes i taksten for tilbuddet. For plejefamilier finansieries både godkendelse og tilsyn ved socialtilsynets opkrævning af objektiv finansiering blandt alle kommuner i socialtilsynets område. Opkrævningen for den enkelte kommune udgøres af en andel af socialtilsynets udgifter til plejefamilier svarende til kommunens andel af 0-17 årige i dækningsområdet. Kommunerne er i forbindelse med DUT-forhandlingerne kompenseret for de nye krav og opgaver, der følger af lov om socialtilsyn. Da der kun kompenseres for nye opgaver skal dele af den enkelte kommunes finansiering skaffes ved at tilpasse organisationen i overensstemmelse med den fremadrettede reducerede opgaveportefølje for den enkelte kommune. Kommunerne kompenseres kun for nye lovbundne opgaver. Det betyder, at der er kompenseret for følgende: Tilsyn med nyomfattede tilbud (plejeboliger, sær- og enkeltmandsforanstaltniger), herunder skærpet tilsyn og transport. Godkendelse (Kommunerne får mulighed for i en periode på op til tre uger at anbringe en borger i op tre uger i et ikke-godkendt tilbud). Nygodkendelse af eksisterende tilbud (alle tilbud skal nygodkendes inden 1. januar 2016) Tilbuddenes oplysningspligt (alle tilbud undtagen plejefamilier skal hvert år udarbejde en årsrapport og indberette den til Tilbudsportalen). Tilbuddenes budget (Kommunernes indberetning af budgetterne for tilbuddene med undtagelse af private tilbud efter sl. 66, nr. 5/ 101/107 samt socialtilsynenes arbejde med de indberettede skemaer). Tilbudsportalen (resultaterne af de udførte tilsyn samt en række oplysninger om plejefamilierne skal offentliggøres på Tilbudsportalen). Socialtilsynets årsrapport (hvert socialtilsyn skal udarbejde en årsrapport). Whistleblower -ordning (hvert tilsyn skale have en ordning, hvor borgere, ansatte, pårørende og andre kan rette henvendelse om, hvad der anses for at være bekymrende forhold I et tilbud). Tilbuddenes klageadgang (alle afgørelser truffet af socialtilsynet efter loven kan påklages). Udlevering af handleplan (kommunerne for pligt til at udlevere de relevante dele af en evt. Handleplan til plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner, botilbud og krisecentre, når en borger visisteres til et sådant tilbud). Visiterende kommunes underretningspligt (de visiterende/anbringende kommuner r forpligtede til at underrette socialtilsynet, hvis de får oplysninger om bekymrende forhold I tilbuddene generelt eller i forbindelse med konkrete situationer eller personer). De nærmere regler for beregning og opkrævning af tilsyns- og godkendelsestakster samt objektiv finansiering forventes at blive beskrevet i den kommende bekendtgørelse vedrørende socialtilsyn. Fordelingen mellem de 2 finansieringsdele er desuden afgørende for fordelingen af kompensationen mellem børn-/ungeområdet og voksenområdet. Det foreslås derfor, at Varde Kommunes kompensation placeres i en pulje til senere udmøntning. Udmøntningen finder sted, når der er en mere præcis udmelding omkring socialtilsynets økonomi og dermed den enkelte kommunes bidrag til finanseringen. Da puljen er en nettopulje, skal der allerede nu være fokus på at tilpasse organisationen i forhold til de reducerede opgaver fra 1. januar Til at forestå arbejdet med udmøntningen af nettopuljen nedsættes der en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra børn- og ungeområdet samt økonomiafdelingen.

6 Tabel 37. Økonomiske konsekvenser af lov om socialtilsyn (Bedre kvalitet for udsatte børn og unge I alt (omfatter både konto 5 og 6) nettopulje Ad. 32. Ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Kriminalpræventive sociale indsatser) Loven har til formål at bidrage til en mere effektiv kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge samt personer med nedsat psykisk funktionsevne. Loven indeholder flere tiltag f.eks. forskellige initiativer til styrket fuldbyrdelse af strafferetlige handlinger, som vedrører opholdsstedernes mulighed for at gribe ind over for de kriminelle. Det endelige niveau for kompensationen nås i For yderligere information se Budgetvejledning 2014, supplementsskrivelse 5-8 eller 5-9. De økonomiske konsekvenser af de forskellige initiativer er beskrevet nedenfor: Styrket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge: Med lov nr. 551 af 26. Maj 2010 om styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge blev det krævet, at kommunerne skulle udarbejde en plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet. Arbejdet med planen skulle være treårigt, dvs. frem til 1. juli Loven om kriminalpræventive sociale indsatser forlænger perioden med yderligere tre år. Kommunerne kompenseres med 0,3 mio. årligt I årene for en årlig opdatering af planen. Varde Kommunens andel af kompensationen er 0,8847% svarende til kr. Styrket fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger mv.: Tiltagene vedrører alene voksne, hvorfor der ingen økonomiske konsekvenser er for børn- og ungeområdet. Tabel 41. Økonomiske konsekvenser af ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Kriminalpræventive sociale indsatser) I alt hovedkonto Skolereformen: Kommunerne kompenceres via bloktilskud, og beløbene fremgår af hovedoversigten. Lb.nr august 2013.

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Tirsdag den 13. august Mødetidspunkt: 13:00-14:15

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Tirsdag den 13. august Mødetidspunkt: 13:00-14:15 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 13. august 2013 Mødetidspunkt: 13:00-14:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale på Titan Karl Haahr,

Læs mere

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Ad. 13. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram FI

Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram FI 1 of 5 Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram - FI Hele kr. 2013 2014 2015 2016 Medtaget i Ad. III. Lov-og cirkulæreprogram korrigeret basisbudget: Lov nr. 158 af 28. februar 2012 om ændring af straffeloven,

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget. Lov- og cirkulære korrektioner

Børne- og ungdomsudvalget. Lov- og cirkulære korrektioner Lov- og cirkulære korrektioner Lov- og cirkulæreprogrammet - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Udvalg Korrektion Nr. Tekst 2014 2015 2016 2017 Lov og cirkulære LC301 Lov om socialtilsyn 301 295 251 251 LC302

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Socialtilsyn de økonomiske ramme r

Socialtilsyn de økonomiske ramme r Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den 15. april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling

Læs mere

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark.

Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Notat vedr. overflytning af opgaver fra Haderslev Kommune til Socialtilsynet i Region Syddanmark. Folketinget vedtog i juni 2013 Lov om Socialtilsyn. Loven medfører at der fra 1. januar 2014 vil blive

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Socialtilsyn de økonomiske ramme r

Socialtilsyn de økonomiske ramme r Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 2 Udgivet den 27. juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering 10. september 2014 Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering Side 3: Budget 2015 Side 4: Takster Side 5: Objektiv finansiering Side 6: Opsummering Side 1 Principper for dimensioneringen

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syd Finansieringsmodel for Socialtilsynene Det er kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommunes ansvar at Socialtilsyn Syd har den nødvendige

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Jeg vil sige noget om: De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Regerings ønsker,

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn.

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn. Socialtilsyn Syd Socialtilsyn Midt Socialtilsyn Nord Socialtilsyn Øst Socialtilsyn Hovedstaden Den 2. oktober 2013 NOTAT Dimensioneringsforudsætninger for de fem Socialtilsyn Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn,

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Tilsynspolitik 2014-2015

Tilsynspolitik 2014-2015 Tilsynspolitik 2014-2015 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning Folketinget har givet Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner ansvaret

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3 NOTAT 14. oktober 2014 Sagsbehandler: agma Notat om beregning af takster og budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Indhold 1. Indledning... 2 2. Lovgivning og generelle principper...

Læs mere

Vedrørende svar på høring over udkast til bekendtgøre l- se om socialtilsyn, bekendtgørelse om plejefamilier samt vejledning om socialtilsyn

Vedrørende svar på høring over udkast til bekendtgøre l- se om socialtilsyn, bekendtgørelse om plejefamilier samt vejledning om socialtilsyn Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til: jurint@sm.dk med kopi til sthi@sm.dk, kpa@sm.dk og lla@sm.dk. Vedrørende svar på høring over udkast til bekendtgøre

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert 09-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Dette moduls indhold: Dette modul har fokus på: Læring gennem registrering og indberetning.

Dette moduls indhold: Dette modul har fokus på: Læring gennem registrering og indberetning. Undervisernoter: Læring gennem registrering og indberetning Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte slides til undervisningen Del 1: Baggrund

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Det gode samarbejde Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Oktober 2013 1 1. Baggrund Hjørring Kommune (herefter Socialtilsyn Nord) har i henhold til lov om socialtilsyn

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1673 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6361 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde.

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde. 1 Familieafdelingen Det specialiserede socialområde. 2 Indholdsfortegnelse: Familieafdelingens opgaver.s.4. Myndighedsdelen Modtagerenheden s.4. Lovhjemmel Underretninger Børnefaglige undersøgelser Opgørelse

Læs mere

(Til samtlige kommuner m.fl.)

(Til samtlige kommuner m.fl.) SKR nr 9710 af 18/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-1085 Senere ændringer til forskriften Ingen Skrivelse

Læs mere

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen 16-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Kom i form med Barnets Reform Barnets reform v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Hvorfor Barnets Reform? Stor politisk bevågenhed Det koster mange penge Det griber

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2012/1 LSF 181 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-5587 Fremsat den 13. marts 2013 af social-

Læs mere

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner 2016-44 Udlevering af relevante dele af handleplan til anbringelsesstedet Når en handleplan indebærer, at et barn eller en ung anbringes på et anbringelsessted efter servicelovens 66, skal relevante dele

Læs mere

Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv. V/Usma Qureshi og Christina Avnsted

Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv. V/Usma Qureshi og Christina Avnsted Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv V/Usma Qureshi og Christina Avnsted Ankestyrelsens vigtigste arbejdsopgaver på børneområdet: Vi træffer afgørelse i klagesager fra landets

Læs mere

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Ankestyrelsens seneste undersøgelser v/ ankechef Henrik Horster 2 Definition på begrebet retssikkerhed Tidligere ombudsmand Lars Nordskov Nielsen har givet følgende

Læs mere

Tilsynspolitik

Tilsynspolitik Tilsynspolitik 2016-2017 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning De fem socialtilsyn i Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner har

Læs mere

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven

De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Jeg vil sige noget om: De overordnede formål med tilsyns- og godkendelsesreformen Formålet med loven og med tilsynene som beskrevet i loven Regerings ønsker,

Læs mere

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune 3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune SAG NR.: 000231859 abk/afp Baggrund Social- og integrationsministeren offentliggjorde den 26. september 2012 regeringens oplæg til en tilsynsreform:

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad Frederiksberg Kommune KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad 30. november 2015 Sagsbeh.: Sikr04 J.nr.: 27.51.04-K09-4-15 Partshøring om påtænkt

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune Til: Fra: Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Dato: 12. oktober 2012 Overgrebspakken Socialministeriet

Læs mere

HVAD KAN MAN MED EN BØRNEPOLITIK?

HVAD KAN MAN MED EN BØRNEPOLITIK? HVAD KAN MAN MED EN BØRNEPOLITIK? Seminar for Børn og Læring 4. Februar 2016 Lars Lennart Jensen Frank Croyd Ebsen, docent på institut for socialt arbejde ved professionshøjskolen Metropol (sagt i forbindelse

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn

Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn LBK nr 1054 af 08/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-4958 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Til lovforslag nr. L 150 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Min personlige sagsrapport Eksempel

Min personlige sagsrapport Eksempel Min personlige sagsrapport Eksempel Min sagsstamme Sager - Denne tabel viser din sagsliste. Sag 4 42 52 Anbragt 6/7 År Borger CPR nummer Borger Navn Borger Alder Forældre CPR nummer Total Total Total 3

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Handlingsplan - Familieområdet

Handlingsplan - Familieområdet Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 29-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive re-godkendt som almindeligt socialpædagogisk opholdssted jf. servicelovens 66, stk.1.

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Program. Kl. 9:55 10:05 Påbudssager v/tilsynschef Sigrid Fleckner Hvad varsler socialtilsynet påbud om og hvad er processen, når der varsles påbud.

Program. Kl. 9:55 10:05 Påbudssager v/tilsynschef Sigrid Fleckner Hvad varsler socialtilsynet påbud om og hvad er processen, når der varsles påbud. Program Kl. 9:30 9:35 Velkommen v/tilsynschef Sigrid Fleckner Kl. 9:35 9:55 Årsrapport 2015 og hvad kan vi forvente i 2017 v/tilsynschef Sigrid Fleckner Hvad fremgår af Årsrapport 2015 om plejefamiliernes

Læs mere

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres:

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres: Indledning Social- og Sundhedsudvalget har i lyset af tilsynsreformen på det sociale område, der træder i kraft den 1. januar 2014, bedt om en oversigt over, hvilken betydning den får for kommunens tilsyn

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk. Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.dk Hjemmeside: www.boernehuse.dk/hovedstaden Leder Pernille P.

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE Forvisitationen rolle og ansvar Underretninger lovgivning, procedurer, den gode underretning

Læs mere

303 Udsatte børn og unge

303 Udsatte børn og unge OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Gademedarbejdere Overførselsudgifter:

Læs mere