LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006"

Transkript

1 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006

2 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006

3 SCHULTZ GRAFISK ISSN

4 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Embedets almindelige forhold Personale Rejser og besøg samt internationalt samarbejde Ombudsmandens kompetence Samarbejdsrelationer Budget, regnskab og revision Statistiske oversigter Generelle bemærkninger vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål Egen drift-sager og -projekter samt kommunebesøg Sager af almindelig interesse, fordelt på sagsområder Grønlands Hjemmestyre 09. Anden hjælp fra det offentlige 1. Sagsbehandlingstiden i Det Sociale Ankenævn Pligter, sanktioner og afskedigelse 1. Uansøgt afskedigelse - mangelfuld sagsoplysning Personaleboliger 1. Hjemmels- og kompetencespørgsmål i forbindelse med anvisning af personalebolig Andet 1. Skatterådets sagsbehandling, bemyndigelse Erhverv i øvrigt 1. Salg af Artic Umiaq Line A/S aktiver Andet 1. Pressens ret til aktindsigt

5 Kommuner 05. Personlige tillæg 1. Sagsbehandlingsfejl i forbindelse med ansøgning om offentlig hjælp Anden hjælp fra det offentlige 1. Afskedigelse på grund af besparelser Hjælp til børn og unge 1. Tilbagekaldelse af plejetilladelse Pligter, sanktioner og afskedigelser 1. Uansøgt afskedigelse - utilstrækkelig partshøring og mangelfuld sagsoplysning Fratagelse af midlertidig funktion i ledende stilling Uansøgt afskedigelse - utilstrækkelig partshøring og mangelfuld sagsoplysning Opkrævningsvirksomhed i almindelighed 1. Spørgsmål vedrørende ydelse af offentlig hjælp til ægtefæller A/S Boligselskabet INI 29. Lejeberegning 1. Lejeregulering i forbindelse med udskillelse af udgifter til vand til særskilt afregning Egen drift-sager 19. Andet 1. Det Sociale Ankenævns prioritering af sager om offentlig hjælp til betaling af huslejerestancer Andet 1. Kontrol af fraflytteregninger ved tvangsudsættelser Offentlig ret 1. Det Sociale Ankenævns begrundelsespraksis Opfølgning på tidligere års beretninger - klagesager...389

6 7. Opfølgning på tidligere års beretninger - egen drift-sager Stikordsregister

7 6 Til Landstinget I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets Ombudsmand 10, stk. 2, afgiver ombudsmanden en årlig beretning til Landstinget om sin virksomhed. Beretningen trykkes og offentliggøres og skal efter 9 i Almindelige Bestemmelser for Ombudsmandens Virksomhed, som er fastsat af Landstinget den 14. juni 1995, afgives på Landstingets 2. ordinære samling. Beretningen skal omfatte ombudsmandens virksomhed i det forudgående kalenderår. I medfør af lovens 10, stk. 3, skal sager, der fremdrages i den årlige beretning, ledsages af myndighedernes forklaringer om de forhold, der kritiseres. Med dette udgangspunkt indeholder beretningen for ombudsmandsembedets tolvte beretningsår følgende: 1. Embedets almindelige forhold: 1.1 Personale 1.2 Rejser og besøg samt internationalt samarbejde 1.3 Ombudsmandens kompetence 1.4 Samarbejdsrelationer 1.5 Budget, regnskab og revision 2. Statistiske oversigter 3. Generelle bemærkninger vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål 4. Egen drift-sager og -projekter samt kommunebesøg 5. Sager af almindelig interesse, opdelt på retsområde 6. Opfølgning på tidligere års beretninger - klagesager 7. Opfølgning på tidligere års beretninger - egen drift-sager 8. Stikordsregister Nuuk, juli 2007 Vera Leth

8 7 1. Embedets almindelige forhold 1.1. Personale Jeg ansatte den 1. februar 2006 Helene Philipsen i den fuldmægtigstilling, som var blevet ledig i Helene Philipsen er juridisk kandidat fra Aarhus Universitet fra oktober Jeg ansatte den 1. juli 2006 Helle Ginnerup-Nielsen i den anden fuldmægtigstilling, som var blevet ledig i Helle Ginnerup-Nielsen er juridisk kandidat fra Københavns Universitet fra juni Kristoffer Cyganiak fratrådte sin fuldmægtigstilling ved udgangen af marts måned Jeg ansatte i stedet fuldmægtig Mona Jensen den 1. august Mona Jensen er juridisk kandidat fra Københavns Universitet fra juli Tolk Agathe Larsen fratrådte med udgangen af marts måned 2006 sin tolkestilling. Jeg ansatte den 1. maj 2006 Lars Vahl i den ledige tolkestilling. Specialkonsulent Malene Kleist blev med virkning fra den 1. september 2006 bevilget orlov for et år. Jeg ansatte med virkning fra den 15. november 2006 og frem til udgangen af august 2007 Tina Bavnbæk i et vikariat som juridisk fuldmægtig. Tina Bavnbæk er juridisk kandidat fra Københavns Universitet fra juni Kontorfuldmægtig Laila Larsen fratrådte sin stilling ved udgangen af august måned Jeg ansatte pr. 1. december 2006 Alice Møller i den ledige stilling. Embedet havde ved udgangen af 2006 følgende medarbejderstab: Retschef Michael Mikkelsen Cheftolk Jørgen Hansen Tolk Arnaq Nielsen Tolk Lars Vahl Fuldmægtig Helene Philipsen Fuldmægtig Helle Ginnerup-Nielsen Fuldmægtig Mona Jensen Fuldmægtig Tina Bavnbæk Kontorfuldmægtig Alice Møller Afsnit 1.2. Rejser og besøg samt internationalt samarbejde Jeg gennemførte i 2006 følgende kommunebesøg:

9 8 Maj måned: Kangaatsiap Kommunia. Juni måned: Qasigiannguit Kommuniat. I august måned deltog jeg sammen med fuldmægtig Helene Philipsen i Nordisk Ombudsmandsmøde i Island. September måned: Uummannap Kommunia. Embedet fik i september måned besøg af Folketingets Retsudvalg og justitsminister Lene Espersen. Mødet var led i Retsudvalgets orienteringsrejse til Grønland, som i særlig grad drejede sig om Retsvæsenskommissionens betænkning. Under besøget var ombudsmandsembedet repræsenteret ved retschef Michael Mikkelsen og fuldmægtige Helle Ginnerup-Nielsen og Mona Jensen. Embedet gjorde under mødet opmærksom på den problemstilling omkring domstolskontrollen med de grønlandske forvaltningsmyndigheder, som opstår i forbindelse med lægdommerbehandling i første instans. Embedet er af den opfattelse, at det kan udgøre et retssikkerhedsmæssigt problem, at forvaltningsmyndigheden ofte som den eneste aktør i retssagen har adgang til juridisk bistand, ligesom det kan udgøre et habilitetsproblem, at der i behandlingen af civile retssager med en kommune som part deltager domsmænd, der er udpeget af den pågældende kommune. Yderligere pegede embedet på, at den gældende ordning med domstolskontrol med pantefogederne og politifogederne indebærer en uklarhed. Retsplejelovens kapitel 7, 22, om pligtmæssig domstolsprøvelse på fogedmyndighedens initiativ tager udgangspunkt i de danske regler, som har henlagt denne prøvelse til fogedretten. I Grønland findes der ikke fogedretter, og det er derfor tvivlsomt, om reglen om domstolsprøvelse på myndighedens initiativ har noget selvstændigt indhold ved siden af forvaltningsrettens almindelige officialprincip. Retsudvalget og justitsministeren lovede at se nærmere på de rejste problemstillinger. I december måned besøgte jeg sammen med fuldmægtig Helle Ginnerup-Nielsen - efter invitation fra Den Europæiske Menneskerettighedshøjkommissær Alvaro Gil-Robles - repræsentanter for Det Europæiske Menneskerettighedshøjkommissariat på Grønlands Repræsentation i København.

10 9 Møde med Det Sociale Ankenævn om tvivl om ankebegrænsninger i den sociale lovgivning (j.nr ) Den 10. november 2006 holdt retschef Michael Mikkelsen møde med Det Sociale Ankenævns formand Ole Rud og dets sekretær Dorthe Bang efter ønske fra formanden. Mødet drejede sig om ankenævnets tvivl om, hvorledes nævnet skulle håndtere uklarhederne i landstingsforordningen om socialvæsenets styrelse og organisation i forhold til ankebegrænsningsreglerne i den ældre sociale lovgivning, som ombudsmanden konkret i relation til landstingsforordningen om boligsikring havde givet Landstinget og Landsstyret meddelelse om. Det fremgår af det af retschefen udarbejdede referat fra mødet: "Ole Rud oplyste, at ankenævnet på et møde den 4. november 2006 havde drøftet spørgsmålet uden at nå til et endeligt resultat. Ankenævnets formand er imidlertid indstillet på at foreslå, at ankenævnets praksis ændres, således at ankebegrænsningerne fremover anses for bortfaldet, indtil der måtte blive vedtaget ændringer i styrelsesforordningen, som klart foreskriver en anden retstilstand. Der er herved henset til, at landstingsforordningen om socialvæsenets styrelse og organisation udtrykkeligt opretholder ankebegrænsningerne i forhold til Landsstyrets afgørelser, men ikke udtaler sig om ankebegrænsningerne i forhold til kommunernes afgørelser, sammenholdt med, at Det Sociale Ankenævn har et retssikkerhedsmæssigt formål. Jeg bemærkede, at ombudsmandens meddelelse efter ombudsmandslovens 11 skulle ses som udtryk for, at landstingsforordningen om socialvæsenets styrelse og organisation led af en væsentlig mangel, som Landstinget ikke havde taget stilling til ved lovforslagets behandling. I en situation, hvor man gennemfører ny lovgivning på et område, der i forvejen er lovreguleret, må den nye lov indeholde oplysning om, hvilke eksisterende bestemmelser der ophæves. Dette spørgsmål må aldrig henskydes til en fortolkning af, i hvilket omfang den nye lov er forenelig med den ældre lov. Ombudsmanden kan ikke bidrage til at afklare, hvad der har været Landstingets hensigt ved vedtagelsen af den gældende styrelsesforordning, og ombudsmanden kan derfor heller ikke tage stilling til, hvorvidt de tidligere ankebegrænsningsregler fortsat er gældende. Ombudsmanden kan på denne baggrund ikke tage stilling til lovligheden af den af ankenævnet påtænkte praksisændring. Da praksisændringen imidlertid vil være til fordel for borgerne, idet den indebærer en udvidelse af ankeadgangen i forhold til de hidtil praktiserede ankebegrænsnin-

11 10 ger, forekommer det heller ikke relevant for ombudsmanden at tage stilling til praksisændringen. Det er imidlertid påkrævet, at Landsstyret eller Landstinget tager initiativ til at afhjælpe den usikkerhed om retstilstanden, der er forbundet med styrelsesforordningen af Hertil kommer i øvrigt, at Familiedirektoratet i sin brevveksling med ombudsmanden har bidraget til at skabe yderligere usikkerhed om ankebegrænsningsreglen i boligsikringsforordningen, idet direktoratet ikke har forstået det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb korrekt. Det er på denne baggrund, at ombudsmanden nu har bedt Landsstyrets Sekretariat om at bidrage til, at ombudsmandens 11-indberetning behandles med henblik på at fremme en afklaring af retstilstanden. I tilfælde af, at ombudsmanden måtte blive præsenteret for en klage over, at ankenævnet har afvist en sag med henvisning til ankebegrænsningsregel vedtaget en før styrelsesforordningen, vil ombudsmanden således heller ikke kunne tage stilling til dette spørgsmål, forinden det er afklaret, hvad 11-indberetningen giver anledning til. Ombudsmanden må i givet fald overveje at afvise klagen diskretionært efter ombudsmandslovens 6, stk. 4, eller at undersøge den kommunale afgørelse af egen drift, hvis der kan være grund til at tro, at den er forkert eller ulovlig. Ombudsmanden vil anse det for en væsentlig fejl, hvis Landsstyret ikke følger op på den foreliggende 11 indberetning, og ombudsmanden vil i dette tilfælde overveje at give Landstinget meddelelse herom, jf. ombudsmandslovens 10. I tilknytning hertil kan anføres, at Landsstyrets retlige ansvar, herunder pligten til at rette fejl, også omfatter den del af Landsstyrets virksomhed, som angår Landsstyrets rolle i lovgivningssager, jf. landstingsloven om landsstyremedlemmers ansvarlighed 6, jf. landstingsloven om Landstinget og Landsstyret 22, stk. 1." 1.3. Ombudsmandens kompetence Ombudsmandens kompetence i sager om gældseftergivelse i boligstøttehus (j. nr /087-05) Jeg modtog i 2005 en klage fra en borger over A/S Boligselskabet INI's sagsbehandlingstid i forbindelse med ansøgninger fra borgeren om eftergivelse af gæld i et boligstøttehus. Jeg kom til det resultat, at jeg ikke havde kompetence til at behandle klagen. Jeg begrundede i mit brev af 15. november 2006 til boligselskabet med kopi til borgeren og til Direktoratet for Boliger og Infrastruktur min manglende kompetence således:

12 11 "Jeg er kommet til dette resultat på baggrund af min udtalelse til Direktoratet for Boliger og Infrastruktur af 3. november i sagen / (mit j.nr.) og mit efterfølgende brev af 30. januar til direktoratet. Jeg sendte den 23. marts 2006 boligselskabet en kopi af udtalelsen og af mit opfølgende brev til direktoratet, og jeg bad samtidig om boligselskabets udtalelse og om at få tilsendt sagens akter. Jeg modtog den 17. oktober 2006 boligselskabets udtalelse til sagen og kopi af boligselskabets sagsakter. Det fremgår blandt andet af boligselskabets svar og af de vedlagte sagskopier, at boligselskabets filialkontor i - i hvert fald i relation til ansøgningen af 22. oktober har vurderet, at ikke opfyldte betingelserne for gældseftergivelse. Som jeg har udtalt i forhold til Direktoratet for Boliger og Infrastruktur i den oven for omtalte udtalelse, har der ikke eksisteret hjemmel til, at Landsstyret kunne delegere sagsbehandlingsopgaver til boligselskabet, som indebar, at boligselskabet skulle vurdere afgørelsesgrundlaget for ansøgningerne om eftergivelse af gæld. Ved Landsstyrets bekendtgørelse nr. 37 af 19. december 1996 om sagsbehandling og offentlighed i A/S Boligselskabet INI har Landsstyret, i medfør af 1, stk. 2, i landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, fastsat: " 1. Bestemmelserne i landstingsloven om sagsbehandling i den offentlige forvaltning gælder for A/S Boligselskabet INI, i det omfang selskabet har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelser på Grønlands hjemmestyres eller en kommunes vegne i henhold til landstingsforordning nr. 12 af 28. oktober 1993 om etablering af et boligselskab." Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning 1, stk. 2, er sålydende: "Landsstyret kan fastsætte regler om, at loven helt eller delvist skal gælde for nærmere angivne selskaber, institutioner m.v., som ikke kan henregnes til den offentlige forvaltning. Det gælder dog kun, hvis udgifterne ved deres virksomhed overvejende dækkes af Grønlands hjemmestyre eller en kommune, eller i det omfang de ved eller i henhold til lov har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelser på hjemmestyrets eller en kommunes vegne. Landsstyret kan herunder fastsætte regler om opbevaring af dokumenter m.v. og om tavshedspligt." Af landstingsloven om Landstingets Ombudsmand 4, stk. 2, fremgår: "Ombudsmandens virksomhed omfatter endvidere nærmere angivne selskaber og institutioner, foreninger m.v., som ikke kan henregnes til den offentlige forvaltning, 1. Se min beretning for 2005, afsnit 5, side 268 ff. (grønlandsksproget version) og side 212 ff., (dansksproget version). 2. Se nærværende beretning afsnit 7, side 420.

13 12 men hvor landsstyret har fastsat regler om, at de skal omfattes af landstingsloven om sagsbehandling i den offentlige forvaltning og landstingsloven om offentlighed i forvaltningen." I den foreliggende sag er der tale om, at boligselskabet har udført en sagsbehandling, som Landsstyret ikke lovligt har kunnet delegere til boligselskabet. Det er min opfattelse, at de forvaltningsretlige regler, herunder principperne om god forvaltningsskik, ikke finder anvendelse på boligselskabets behandling af sager, som boligselskabet udfører uden forvaltningsretlig hjemmel. Efter ombudsmandslovens 4, stk. 2, omfatter min kompetence ikke boligselskabets virke på områder, hvor selskabet ikke handler på grundlag af forvaltningsrettens regler. Jeg foretager mig derfor ikke yderligere i sagen i forhold til boligselskabet. " Klage over sagsbehandling af ansøgning om aktindsigt i beflyvningstilladelse (j. nr /123-05) Jeg modtog den 5. december 2005 en klage fra en borger, A, over, at Direktoratet for Boliger og Infrastruktur ikke havde besvaret en ansøgning om aktindsigt i en sag om rutebeflyvning af en bestemt destination. Jeg skrev den 9. december 2005 til Transport- og Energiministeriet: "I forbindelse med en anden sag 3 (ministeriets j. nr ) har ministeriets 2. kontor i et brev til mig af 24. juni 2005 har tilkendegivet, at ministeriet ved brev af 28. juli 2000 med hjemmel i luftfartsloven har delegeret kompetencen med hensyn til afgørelse af sager om den interne beflyvning i Grønland, herunder rutetilladelser, fartplaner og takster, til Grønlands Hjemmestyre, og at Grønlands Hjemmestyres afgørelser i sådanne sager, herunder sager om aktindsigt, kan påklages til ministeriet. Jeg beder på denne baggrund venligst ministeriet meddele mig, om A s klage giver ministeriet anledning til at gå ind i sagen." Jeg modtog den 6. oktober 2006 orientering fra ministeriet om, at ministeriet havde taget sagen under behandling. Jeg afviste ved følgende brev af 14. november 2006 til klageren at behandle sagen: " Efter landstingsloven om Landstingets Ombudsmand 6, stk. 3, kan jeg ikke behandle klager over afgørelser, der kan ændres af højere administrativ myndighed, forinden den højere myndighed har truffet afgørelse i sagen. 3. Se min beretning for 2005, afsnit 3, sag 3-2.

14 13 Da Transport- og Energiministeriet har bekræftet, at ministeriet har taget sagen under behandling, kan jeg ikke behandle din klage over Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, forinden ministeriet har afgjort din klage. Jeg foretager mig derfor ikke yderligere i sagen på nuværende tidspunkt. Jeg har ved særskilt brev vedlagt kopi af dette brev bedt ministeriet om at orientere mig om ministeriets afgørelse af din klage." 1.4. Samarbejdsrelationer Der er ingen tilførsler for beretningsåret Budget, regnskab og revision Embedets bevilling for 2006 var kr. Embedets forbrug i 2006 androg ifølge revideret opgørelse kr., ca kr. færre end bevillingen. Forbruget af færre midler end forudsat ved bevillingen, skyldes hovedsagelig personaleudskiftninger i flere fuldmægtigstillinger og det deraf afledte lavere aktivitetsniveau, herunder udskydelse af planlagte kommunebesøg. Embedet bogfører fortsat efter bemyndigelse fra Landstingets Bureau, og en eventuel overtagelse af kompetencen hertil forventes afklaret i forbindelse med en forventet revision af lovgivningen omkring ombudsmandens virksomhed på efterårssamlingen For 2007 er der afsat en bevillingsramme på kr

15 14 2. Statistiske oversigter I det følgende fremlægges statistiske opgørelser relaterende til de sager, som embedet har behandlet i beretningsåret Til sammenligning opstilles endvidere tallene fra de to forudgående beretningsår. Det bemærkes, at jeg ikke har anført nærmere vedrørende baggrunden for de variationer mellem antalsfordelingerne for de forskellige år, som ses af opgørelserne. Baggrunden herfor er, at det ikke har været muligt at identificere og isolere de variabler, som påvirker tallenes størrelse og fordeling. Generelt kan jeg dog oplyse, at antallet af vejledninger og indkomne klager oftest forekommer at være nært sammenhængende med det antal kommunebesøg, som embedet har foretaget, samt hvorvidt og i hvilket omfang, embedet har været genstand for presseomtale det pågældende år. I beretningsåret 2006 (1. januar december 2006) oprettede jeg 92 enkeltsager på baggrund af indkomne klager. Herudover oprettede jeg 5 sager af egen drift. I 2006 blev der desuden foretaget 108 vejledninger på baggrund af henvendelser fra borgere. Antallet af vejledninger foretaget i 2006 er faldet med 30 i forhold til 2005, hvor jeg foretog 138 vejledninger. Til sammenligning kan jeg oplyse, at jeg i 2004 foretog 51 vejledninger. De vejledninger, som jeg foretager, kan typisk inddeles i to grupper. Den ene gruppe vedrører henvendelser, hvor en egentlig klage til mig ville have resulteret i en afvisning. Disse vejledninger er ofte mundet ud i, at borgeren er blevet henvist til at rette henvendelse til en anden myndighed. Den anden gruppe består af henvendelser, hvor sagen har været af en sådan karakter, at jeg har kunnet iværksætte egentlig sagsbehandling på baggrund af borgerens henvendelse. De sager, der blev afsluttet i 2006, er i opgørelserne nedenfor opdelt i to hovedgrupper: Ikke-realitetsbehandlede sager: Sager henføres til denne kategori, når jeg af de anførte grunde ikke har kunnet behandle dem. I de tilfælde, hvor jeg har optaget en sag til behandling, og myndigheden efterfølgende genoptager sagen og derefter giver klager helt eller delvist medhold, forinden jeg har afsluttet min undersøgelse, medregnes klagen ligeledes under ikke-realitetsbehandlede klager som sager, der er trukket tilbage af klager. Realitetsbehandlede sager:

16 15 Sager henføres til denne kategori, når der i anledning af en klage er taget stilling til sagsbehandlingen eller til sagens afgørelse. Det kan forekomme, at det angivne antal sager, der indkom i 2004 og 2005, ikke svarer til de antal, der er angivet i beretningerne for 2004 og Dette kan skyldes, at nogle af sagerne fra 2004 eller 2005 er blevet genoptaget i 2005 (2006), eller at nogle af de verserende sager fra 2004 (2005) har afventet yderligere oplysninger fra klager, uden at denne har svaret. I disse tilfælde afviser jeg sagen som værende tilbagekaldt af klager. Ikke-realitetsbehandlede sager: I beretningsåret 2006 blev i alt 64 klager afvist. I tabellen nedenfor er afvisningsgrundene samt antal for årene 2006, 2005 og 2004 angivet (se procentvis opgørelse i figur 1) Klagen var for sent indgivet Klagen angik domme eller dommeres embedsførelse Klagen angik rigsmyndigheder Klagen angik private Klagen kunne indbringes for højere administrativ myndighed Klagen angik et hjemmestyreejet selskab Klagen blev tilbagekaldt Forespørgsler Klagers krav imødekommet Inhabilitet Andet I alt Jeg bemærker, at betegnelsen "andet" dækker over afvisningsgrunde, som ikke umiddelbart kan indeholdes i en af de andre kategorier. Dette gælder i det væsentligste: - Klager, hvor en afgørelse vil forudsætte en bevisvurdering, som jeg finder bedst egnet til domstolsprøvelse. - Klager over landstingslove og landstingsforordninger. - Klager, hvor jeg, efter at have gennemgået myndighedens sagsmappe, ikke har fundet, at der var tilstrækkelig anledning til at undersøge klagen nærmere.

17 16 - Klager over kortere sagsbehandlingstid, hvor jeg har oversendt klagen til myndigheden med en anmodning om, at sagen fremskyndes. Realitetsbehandlede sager: Tallene i dette afsnit er alene baseret på indgåede klager. Sager, som jeg har taget op af egen drift og afsluttet i årets løb, er således ikke medregnet. Jeg kan hertil oplyse, at jeg i 2006 afsluttede tre sager, som jeg af egen drift havde opstartet; disse er nærmere beskrevet i beretningens afsnit 4. Til sammenligning afsluttede jeg i hvert af årene 2005 og egen driftsager. I beretningsåret 2006 blev der afsluttet i alt 34 sager, efter at disse havde været undergivet realitetsbehandling. Nedenstående opgørelser viser sagernes fordeling på myndighed, retsområde og klagetema. I figurerne 2-4 angives tallene i procent af det samlede antal afsluttede klager for det pågældende år. Klager afsluttet efter realitetsbehandling fordelt efter, hvilken myndighed der klages over (se procentvis opgørelse i figur 2): Hjemmestyremyndighed, centraladministrationen Det sociale Ankenævn Skatterådet Andre Kommuner A/S Boligselskabet INI I alt Tallene viser, at der i alle tre år er afsluttet flest sager, som vedrører klager over kommunerne. Klager, der er afsluttet efter realitetsbehandling, fordelt efter, hvilket retsområde der klages over (se procentvis opgørelse i figur 3): Socialret Heraf: - Sociale boliger Boligsikring 0 0 1

18 17 - Social pension Personlige tillæg Anden hjælp fra det offentlige Underholdsbidrag m.v. til børn Hjælp til børn og unge Hjælp mod tilbagebetaling Takstmæssig hjælp Andet Ansættelsesret Heraf: - Ansættelse og ansættelsesvilkår /rettigheder Ansættelse pligter, sanktioner og afskedigelse Pensionsforhold Personaleboliger Andet Lejeret Heraf: - Anvisning af lejemål Ophævelse af lejemål Boligrestancer Fremleje Lejeberegning Varmeregnskab Depositum Ventelilste Vedligehold Boligstøtte Arealtildeling Andet Skat og afgift Heraf: - Beregning Renter udbetalinger Dispensationer Andet Opkrævningsvirksomhed 2 1 3

19 18 Sundhed Heraf: - Administrative klager Andet Fiskeri, fangst og landbrug Heraf: - Fiskeri Fangst Erhvervsstøtte Kvote og licenstildeling Andet Erhverv i øvrig Undervisning Heraf: - Praktik Andet Kirke Forbruger Andet I alt Ansættelsesforhold er som i 2005 og 2004 det retsområde, inden for hvilket jeg har afsluttet flest sager. Dernæst følger klager vedrørende sociale ydelser og lejeforhold. I 2006 udgjorde afsluttede sager vedrørende ansættelsesforhold således 35 % af det samlede antal afsluttede sager. Klager, der er afsluttet efter realitetsbehandling, fordelt efter klagetema (se procentvis opgørelse i figur 4): Afgørelse Begrundelse Kompetence Sagsbehandlingstid God forvaltningsskik Aktindsigt Faktisk forvaltningsvirksomhed Hjemmelsspørgsmål 0 0 1

20 19 Videregivelse af oplysninger Tavshedspligt Vejledning Lighedsgrundsætningen Andet I alt Jeg har i afsluttet klart flest sager over myndighedernes afgørelser. Sager afsluttet efter realitetsbehandling i 2006, fordelt efter resultatet af min undersøgelse (se procentvis opgørelse i figur 5): Kritik Henstilling alene Kritik og henstilling Intet at bemærke I alt Det ses, at det talmateriale, der ligger til grund for statistikkerne, generelt ikke er af det fornødne omfang til, at der kan inddrages kvalifiverede konklusioner vedrørende (signifikante) tendenser. For illustrationer af udviklingen i sagsantallene henvises til figur 1-5.

21 20 Afvisninger på området i procent Forældelse Domstole Private Rekurs ikke udnyttet Rigsmyndigheder Hjemmestyrevirksomhed Klagen tilbagekaldt Forespørgsler Klagers krav imødekommet Inhabilitet Figur 1: Afviste klager 2006, 2005 og afvisningsgrund Andet

22 21 Sagsfordeling i procent Grl.s Hjemmestyre - centraladmi nistrationen Skatterådet Det soc. Ankenævn Andre Kommuner Figur 2: Afsluttede klager 2006, 2005 og myndighed INI

23 22 Sagsfordeling i procent Socialret Arbejdsret Lejeret Skat og afgift Opkrævningsvirkso mhed Sundhed Fiskeri, fangst og landbrug Erhverv i øvrigt Uddannelse Kirke m.v. Forbruger Figur 3: Afsluttede klager 2006, 2005 og Retsområde Andet

24 23 Sagsfordeling i procent Figur 4: Afsluttede klager 2006, 2005 og klagetema

25 24 Resultatfordeling i procent Figur 5: Afsluttede klager 2006, 2005 og Resultat Henstilling Ingen bemærkninger Kritik Kritik og henstilling

26 25 3. Generelle bemærkninger vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål I dette afsnit har jeg valgt at fremhæve generelle problemstillinger, som ikke har givet anledning til optagelse i afsnittene 4 eller En offentligt ansats klage over en anden offentligt ansat (j.nr /060-04) I en sag udtalte jeg mig om følgende spørgsmål: 1) Bliver en offentligt ansat, der klages over, part i klagesagen? 2) Er det brud på tavshedspligten, at en offentligt ansat videregiver oplysninger, som den offentligt ansatte har ret til aktindsigt i, til private? Jeg udtalte således: "Det forhold, at en myndighed modtager en klage over en offentligt ansat, indebærer ikke i sig selv, at den pågældende ansatte bliver part i sagen. Kun såfremt en klage giver anledning til selvstændigt at søge fastslået, om der er grundlag for at træffe disciplinære foranstaltninger over for den ansatte, vil den pågældende ansatte skulle tillægges partsrettigheder. I den situation, hvor behandlingen af klagen, som det var tilfældet med forældreklagen over, ikke giver anledning til at overveje disciplinære foranstaltninger, skal sagen således ikke afsluttes med en afgørelse i forhold til den ansatte, der er klaget over. Det kan derfor ikke give mig anledning til kritik, at kommunen ikke har afsluttet sagen med at træffe en afgørelse i forhold til... Der gælder imidlertid uafhængigt heraf et krav om, at myndighederne skal overholde god forvaltningsskik. Hertil hører, at myndighederne skal føre en hensynsfuld personalepolitik. I et tilfælde som det foreliggende, hvor kommunen har gjort den indklagede ansatte ( ) bekendt med klagen, som var af ganske alvorlig karakter og indeholdt et krav om, at blev afskediget, har kommunen efter min opfattelse haft grund til at antage, at det kunne virke særligt belastende for at vide, at kommunen behandlede en sådan klage over hendes embedsførelse. Jeg finder derfor, at det følger af god forvaltningsskik, at kommunen burde have meddelt, at sagen var afsluttet uden overvejelser om foranstaltninger mod... 's klage angår for det første det forhold, at skulle have overtrådt tavshedspligten ved at have forevist udenforstående et brev fra socialforvaltningen vedrørende 's datter.

27 26 Jeg bemærker hertil, at det er utvivlsomt, at er part i en social sag om sin mindreårige datter, og at hun derfor efter sagsbehandlingslovens regler er berettiget til aktindsigt. Det kan ikke kvalificeres som brud på tavshedspligten, at en offentligt ansat videregiver oplysninger til private om sager, som den pågældende ansatte kan kræve aktindsigt i. Det er dog min opfattelse, at kommunen som følge af 's klage har været forpligtet til at undersøge, om selv har skaffet sig oplysninger fra en sag på kommunekontoret...." 3-2 Hjemmel til fastsættelse af ansøgningsfrist i hjemmestyrets bekendtgørelse om biblioteksvederlag (j.nr.: /109-05) A klagede til Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke over, at Landsbiblioteket, Nunatta Atuagaateqarfia, havde afslået en ansøgning om biblioteksvederlag på grund af overskridelse af den i bekendtgørelsen fastsatte årlige ansøgningsfrist. Direktoratets begrundelse for afslaget var, at fristen for ansøgning var overskredet med et ikke ubetydeligt tidsrum, og at der ikke konkret var anført fyldestgørende grunde til at fravige kravet om rettidig ansøgning. Jeg fandt imidlertid ikke tilstrækkeligt grundlag for at undersøge selve den afgørelse, der klagedes over, idet denne fremstod som værende i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Jeg begrænsede derfor min undersøgelse til at angå spørgsmålet om lovligheden af den ansøgningsfrist, som er fastsat i hjemmestyrets bekendtgørelse. Det anførtes fra direktoratet hertil, at der på finansloven årligt afsættes et beløb til biblioteksvederlag, hvorefter dette fordeles efter ansøgning til landsbiblioteket. Størrelsen af de årlige biblioteksvederlag for den enkelte vederlagsberettigede kendes således først efter opgørelse af det samlede antal imødekomne ansøgninger. Fristen for ansøgning er derfor indsat af hensyn til, at alle berettigede hurtigt kan få udbetalt vederlag og således ikke skal afvente, at alle ansøgninger indgives inden årets udgang og først derefter behandles. Jeg fandt ikke anledning til at udtale kritik heraf, idet det i dansk retspraksis, som ikke ses at være fraveget i grønlandsk ret, er fastslået, at forvaltningen uden lovhjemmel lovligt kan fastsætte sådanne frister, så længe disse er sagligt begrundede.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der 7. God forvaltningsskik 7.1 Introduktion af begrebet god forvaltningsskik Som nævnt, er forvaltningsloven en såkaldt minimumslov. Heri ligger, at loven ikke hindrer, at dens forskellige bestemmelser, der

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2007 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Landstinget I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2013 1 ROSENDAHLS-SCHULTZ GRAFISK ISSN 2245-1382 2 Til Inatsisartut Til Inatsisartut Efter 10, stk. 1, i inatsisartutlov

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2004

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2004 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2004 SCHULTZ GRAFISK ISSN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord... 7 1. Embedets almindelige forhold... 9 1.1 Personale... 9 1.2. Rejser og besøg samt internationalt

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

20-4. Forvaltningsret 1121.1 1133.2 114.1 114.3 114.4 2.3. Stillingtagen til klassesammensætningen var en afgørelse

20-4. Forvaltningsret 1121.1 1133.2 114.1 114.3 114.4 2.3. Stillingtagen til klassesammensætningen var en afgørelse 20-4. Forvaltningsret 1121.1 1133.2 114.1 114.3 114.4 2.3. Stillingtagen til klassesammensætningen var en afgørelse Et forældrepar klagede til ombudsmanden over en kommunal skoles beslutning om klassesammensætning

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2014

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2014 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2014 ROSENDAHLS A/S ISSN 2245-1382 2 Til Inatsisartut Til Inatsisartut Efter 10, stk. 1, i inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden for Inatsisartut

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere