LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006"

Transkript

1 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006

2 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006

3 SCHULTZ GRAFISK ISSN

4 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Embedets almindelige forhold Personale Rejser og besøg samt internationalt samarbejde Ombudsmandens kompetence Samarbejdsrelationer Budget, regnskab og revision Statistiske oversigter Generelle bemærkninger vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål Egen drift-sager og -projekter samt kommunebesøg Sager af almindelig interesse, fordelt på sagsområder Grønlands Hjemmestyre 09. Anden hjælp fra det offentlige 1. Sagsbehandlingstiden i Det Sociale Ankenævn Pligter, sanktioner og afskedigelse 1. Uansøgt afskedigelse - mangelfuld sagsoplysning Personaleboliger 1. Hjemmels- og kompetencespørgsmål i forbindelse med anvisning af personalebolig Andet 1. Skatterådets sagsbehandling, bemyndigelse Erhverv i øvrigt 1. Salg af Artic Umiaq Line A/S aktiver Andet 1. Pressens ret til aktindsigt

5 Kommuner 05. Personlige tillæg 1. Sagsbehandlingsfejl i forbindelse med ansøgning om offentlig hjælp Anden hjælp fra det offentlige 1. Afskedigelse på grund af besparelser Hjælp til børn og unge 1. Tilbagekaldelse af plejetilladelse Pligter, sanktioner og afskedigelser 1. Uansøgt afskedigelse - utilstrækkelig partshøring og mangelfuld sagsoplysning Fratagelse af midlertidig funktion i ledende stilling Uansøgt afskedigelse - utilstrækkelig partshøring og mangelfuld sagsoplysning Opkrævningsvirksomhed i almindelighed 1. Spørgsmål vedrørende ydelse af offentlig hjælp til ægtefæller A/S Boligselskabet INI 29. Lejeberegning 1. Lejeregulering i forbindelse med udskillelse af udgifter til vand til særskilt afregning Egen drift-sager 19. Andet 1. Det Sociale Ankenævns prioritering af sager om offentlig hjælp til betaling af huslejerestancer Andet 1. Kontrol af fraflytteregninger ved tvangsudsættelser Offentlig ret 1. Det Sociale Ankenævns begrundelsespraksis Opfølgning på tidligere års beretninger - klagesager...389

6 7. Opfølgning på tidligere års beretninger - egen drift-sager Stikordsregister

7 6 Til Landstinget I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets Ombudsmand 10, stk. 2, afgiver ombudsmanden en årlig beretning til Landstinget om sin virksomhed. Beretningen trykkes og offentliggøres og skal efter 9 i Almindelige Bestemmelser for Ombudsmandens Virksomhed, som er fastsat af Landstinget den 14. juni 1995, afgives på Landstingets 2. ordinære samling. Beretningen skal omfatte ombudsmandens virksomhed i det forudgående kalenderår. I medfør af lovens 10, stk. 3, skal sager, der fremdrages i den årlige beretning, ledsages af myndighedernes forklaringer om de forhold, der kritiseres. Med dette udgangspunkt indeholder beretningen for ombudsmandsembedets tolvte beretningsår følgende: 1. Embedets almindelige forhold: 1.1 Personale 1.2 Rejser og besøg samt internationalt samarbejde 1.3 Ombudsmandens kompetence 1.4 Samarbejdsrelationer 1.5 Budget, regnskab og revision 2. Statistiske oversigter 3. Generelle bemærkninger vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål 4. Egen drift-sager og -projekter samt kommunebesøg 5. Sager af almindelig interesse, opdelt på retsområde 6. Opfølgning på tidligere års beretninger - klagesager 7. Opfølgning på tidligere års beretninger - egen drift-sager 8. Stikordsregister Nuuk, juli 2007 Vera Leth

8 7 1. Embedets almindelige forhold 1.1. Personale Jeg ansatte den 1. februar 2006 Helene Philipsen i den fuldmægtigstilling, som var blevet ledig i Helene Philipsen er juridisk kandidat fra Aarhus Universitet fra oktober Jeg ansatte den 1. juli 2006 Helle Ginnerup-Nielsen i den anden fuldmægtigstilling, som var blevet ledig i Helle Ginnerup-Nielsen er juridisk kandidat fra Københavns Universitet fra juni Kristoffer Cyganiak fratrådte sin fuldmægtigstilling ved udgangen af marts måned Jeg ansatte i stedet fuldmægtig Mona Jensen den 1. august Mona Jensen er juridisk kandidat fra Københavns Universitet fra juli Tolk Agathe Larsen fratrådte med udgangen af marts måned 2006 sin tolkestilling. Jeg ansatte den 1. maj 2006 Lars Vahl i den ledige tolkestilling. Specialkonsulent Malene Kleist blev med virkning fra den 1. september 2006 bevilget orlov for et år. Jeg ansatte med virkning fra den 15. november 2006 og frem til udgangen af august 2007 Tina Bavnbæk i et vikariat som juridisk fuldmægtig. Tina Bavnbæk er juridisk kandidat fra Københavns Universitet fra juni Kontorfuldmægtig Laila Larsen fratrådte sin stilling ved udgangen af august måned Jeg ansatte pr. 1. december 2006 Alice Møller i den ledige stilling. Embedet havde ved udgangen af 2006 følgende medarbejderstab: Retschef Michael Mikkelsen Cheftolk Jørgen Hansen Tolk Arnaq Nielsen Tolk Lars Vahl Fuldmægtig Helene Philipsen Fuldmægtig Helle Ginnerup-Nielsen Fuldmægtig Mona Jensen Fuldmægtig Tina Bavnbæk Kontorfuldmægtig Alice Møller Afsnit 1.2. Rejser og besøg samt internationalt samarbejde Jeg gennemførte i 2006 følgende kommunebesøg:

9 8 Maj måned: Kangaatsiap Kommunia. Juni måned: Qasigiannguit Kommuniat. I august måned deltog jeg sammen med fuldmægtig Helene Philipsen i Nordisk Ombudsmandsmøde i Island. September måned: Uummannap Kommunia. Embedet fik i september måned besøg af Folketingets Retsudvalg og justitsminister Lene Espersen. Mødet var led i Retsudvalgets orienteringsrejse til Grønland, som i særlig grad drejede sig om Retsvæsenskommissionens betænkning. Under besøget var ombudsmandsembedet repræsenteret ved retschef Michael Mikkelsen og fuldmægtige Helle Ginnerup-Nielsen og Mona Jensen. Embedet gjorde under mødet opmærksom på den problemstilling omkring domstolskontrollen med de grønlandske forvaltningsmyndigheder, som opstår i forbindelse med lægdommerbehandling i første instans. Embedet er af den opfattelse, at det kan udgøre et retssikkerhedsmæssigt problem, at forvaltningsmyndigheden ofte som den eneste aktør i retssagen har adgang til juridisk bistand, ligesom det kan udgøre et habilitetsproblem, at der i behandlingen af civile retssager med en kommune som part deltager domsmænd, der er udpeget af den pågældende kommune. Yderligere pegede embedet på, at den gældende ordning med domstolskontrol med pantefogederne og politifogederne indebærer en uklarhed. Retsplejelovens kapitel 7, 22, om pligtmæssig domstolsprøvelse på fogedmyndighedens initiativ tager udgangspunkt i de danske regler, som har henlagt denne prøvelse til fogedretten. I Grønland findes der ikke fogedretter, og det er derfor tvivlsomt, om reglen om domstolsprøvelse på myndighedens initiativ har noget selvstændigt indhold ved siden af forvaltningsrettens almindelige officialprincip. Retsudvalget og justitsministeren lovede at se nærmere på de rejste problemstillinger. I december måned besøgte jeg sammen med fuldmægtig Helle Ginnerup-Nielsen - efter invitation fra Den Europæiske Menneskerettighedshøjkommissær Alvaro Gil-Robles - repræsentanter for Det Europæiske Menneskerettighedshøjkommissariat på Grønlands Repræsentation i København.

10 9 Møde med Det Sociale Ankenævn om tvivl om ankebegrænsninger i den sociale lovgivning (j.nr ) Den 10. november 2006 holdt retschef Michael Mikkelsen møde med Det Sociale Ankenævns formand Ole Rud og dets sekretær Dorthe Bang efter ønske fra formanden. Mødet drejede sig om ankenævnets tvivl om, hvorledes nævnet skulle håndtere uklarhederne i landstingsforordningen om socialvæsenets styrelse og organisation i forhold til ankebegrænsningsreglerne i den ældre sociale lovgivning, som ombudsmanden konkret i relation til landstingsforordningen om boligsikring havde givet Landstinget og Landsstyret meddelelse om. Det fremgår af det af retschefen udarbejdede referat fra mødet: "Ole Rud oplyste, at ankenævnet på et møde den 4. november 2006 havde drøftet spørgsmålet uden at nå til et endeligt resultat. Ankenævnets formand er imidlertid indstillet på at foreslå, at ankenævnets praksis ændres, således at ankebegrænsningerne fremover anses for bortfaldet, indtil der måtte blive vedtaget ændringer i styrelsesforordningen, som klart foreskriver en anden retstilstand. Der er herved henset til, at landstingsforordningen om socialvæsenets styrelse og organisation udtrykkeligt opretholder ankebegrænsningerne i forhold til Landsstyrets afgørelser, men ikke udtaler sig om ankebegrænsningerne i forhold til kommunernes afgørelser, sammenholdt med, at Det Sociale Ankenævn har et retssikkerhedsmæssigt formål. Jeg bemærkede, at ombudsmandens meddelelse efter ombudsmandslovens 11 skulle ses som udtryk for, at landstingsforordningen om socialvæsenets styrelse og organisation led af en væsentlig mangel, som Landstinget ikke havde taget stilling til ved lovforslagets behandling. I en situation, hvor man gennemfører ny lovgivning på et område, der i forvejen er lovreguleret, må den nye lov indeholde oplysning om, hvilke eksisterende bestemmelser der ophæves. Dette spørgsmål må aldrig henskydes til en fortolkning af, i hvilket omfang den nye lov er forenelig med den ældre lov. Ombudsmanden kan ikke bidrage til at afklare, hvad der har været Landstingets hensigt ved vedtagelsen af den gældende styrelsesforordning, og ombudsmanden kan derfor heller ikke tage stilling til, hvorvidt de tidligere ankebegrænsningsregler fortsat er gældende. Ombudsmanden kan på denne baggrund ikke tage stilling til lovligheden af den af ankenævnet påtænkte praksisændring. Da praksisændringen imidlertid vil være til fordel for borgerne, idet den indebærer en udvidelse af ankeadgangen i forhold til de hidtil praktiserede ankebegrænsnin-

11 10 ger, forekommer det heller ikke relevant for ombudsmanden at tage stilling til praksisændringen. Det er imidlertid påkrævet, at Landsstyret eller Landstinget tager initiativ til at afhjælpe den usikkerhed om retstilstanden, der er forbundet med styrelsesforordningen af Hertil kommer i øvrigt, at Familiedirektoratet i sin brevveksling med ombudsmanden har bidraget til at skabe yderligere usikkerhed om ankebegrænsningsreglen i boligsikringsforordningen, idet direktoratet ikke har forstået det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb korrekt. Det er på denne baggrund, at ombudsmanden nu har bedt Landsstyrets Sekretariat om at bidrage til, at ombudsmandens 11-indberetning behandles med henblik på at fremme en afklaring af retstilstanden. I tilfælde af, at ombudsmanden måtte blive præsenteret for en klage over, at ankenævnet har afvist en sag med henvisning til ankebegrænsningsregel vedtaget en før styrelsesforordningen, vil ombudsmanden således heller ikke kunne tage stilling til dette spørgsmål, forinden det er afklaret, hvad 11-indberetningen giver anledning til. Ombudsmanden må i givet fald overveje at afvise klagen diskretionært efter ombudsmandslovens 6, stk. 4, eller at undersøge den kommunale afgørelse af egen drift, hvis der kan være grund til at tro, at den er forkert eller ulovlig. Ombudsmanden vil anse det for en væsentlig fejl, hvis Landsstyret ikke følger op på den foreliggende 11 indberetning, og ombudsmanden vil i dette tilfælde overveje at give Landstinget meddelelse herom, jf. ombudsmandslovens 10. I tilknytning hertil kan anføres, at Landsstyrets retlige ansvar, herunder pligten til at rette fejl, også omfatter den del af Landsstyrets virksomhed, som angår Landsstyrets rolle i lovgivningssager, jf. landstingsloven om landsstyremedlemmers ansvarlighed 6, jf. landstingsloven om Landstinget og Landsstyret 22, stk. 1." 1.3. Ombudsmandens kompetence Ombudsmandens kompetence i sager om gældseftergivelse i boligstøttehus (j. nr /087-05) Jeg modtog i 2005 en klage fra en borger over A/S Boligselskabet INI's sagsbehandlingstid i forbindelse med ansøgninger fra borgeren om eftergivelse af gæld i et boligstøttehus. Jeg kom til det resultat, at jeg ikke havde kompetence til at behandle klagen. Jeg begrundede i mit brev af 15. november 2006 til boligselskabet med kopi til borgeren og til Direktoratet for Boliger og Infrastruktur min manglende kompetence således:

12 11 "Jeg er kommet til dette resultat på baggrund af min udtalelse til Direktoratet for Boliger og Infrastruktur af 3. november i sagen / (mit j.nr.) og mit efterfølgende brev af 30. januar til direktoratet. Jeg sendte den 23. marts 2006 boligselskabet en kopi af udtalelsen og af mit opfølgende brev til direktoratet, og jeg bad samtidig om boligselskabets udtalelse og om at få tilsendt sagens akter. Jeg modtog den 17. oktober 2006 boligselskabets udtalelse til sagen og kopi af boligselskabets sagsakter. Det fremgår blandt andet af boligselskabets svar og af de vedlagte sagskopier, at boligselskabets filialkontor i - i hvert fald i relation til ansøgningen af 22. oktober har vurderet, at ikke opfyldte betingelserne for gældseftergivelse. Som jeg har udtalt i forhold til Direktoratet for Boliger og Infrastruktur i den oven for omtalte udtalelse, har der ikke eksisteret hjemmel til, at Landsstyret kunne delegere sagsbehandlingsopgaver til boligselskabet, som indebar, at boligselskabet skulle vurdere afgørelsesgrundlaget for ansøgningerne om eftergivelse af gæld. Ved Landsstyrets bekendtgørelse nr. 37 af 19. december 1996 om sagsbehandling og offentlighed i A/S Boligselskabet INI har Landsstyret, i medfør af 1, stk. 2, i landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, fastsat: " 1. Bestemmelserne i landstingsloven om sagsbehandling i den offentlige forvaltning gælder for A/S Boligselskabet INI, i det omfang selskabet har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelser på Grønlands hjemmestyres eller en kommunes vegne i henhold til landstingsforordning nr. 12 af 28. oktober 1993 om etablering af et boligselskab." Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning 1, stk. 2, er sålydende: "Landsstyret kan fastsætte regler om, at loven helt eller delvist skal gælde for nærmere angivne selskaber, institutioner m.v., som ikke kan henregnes til den offentlige forvaltning. Det gælder dog kun, hvis udgifterne ved deres virksomhed overvejende dækkes af Grønlands hjemmestyre eller en kommune, eller i det omfang de ved eller i henhold til lov har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelser på hjemmestyrets eller en kommunes vegne. Landsstyret kan herunder fastsætte regler om opbevaring af dokumenter m.v. og om tavshedspligt." Af landstingsloven om Landstingets Ombudsmand 4, stk. 2, fremgår: "Ombudsmandens virksomhed omfatter endvidere nærmere angivne selskaber og institutioner, foreninger m.v., som ikke kan henregnes til den offentlige forvaltning, 1. Se min beretning for 2005, afsnit 5, side 268 ff. (grønlandsksproget version) og side 212 ff., (dansksproget version). 2. Se nærværende beretning afsnit 7, side 420.

13 12 men hvor landsstyret har fastsat regler om, at de skal omfattes af landstingsloven om sagsbehandling i den offentlige forvaltning og landstingsloven om offentlighed i forvaltningen." I den foreliggende sag er der tale om, at boligselskabet har udført en sagsbehandling, som Landsstyret ikke lovligt har kunnet delegere til boligselskabet. Det er min opfattelse, at de forvaltningsretlige regler, herunder principperne om god forvaltningsskik, ikke finder anvendelse på boligselskabets behandling af sager, som boligselskabet udfører uden forvaltningsretlig hjemmel. Efter ombudsmandslovens 4, stk. 2, omfatter min kompetence ikke boligselskabets virke på områder, hvor selskabet ikke handler på grundlag af forvaltningsrettens regler. Jeg foretager mig derfor ikke yderligere i sagen i forhold til boligselskabet. " Klage over sagsbehandling af ansøgning om aktindsigt i beflyvningstilladelse (j. nr /123-05) Jeg modtog den 5. december 2005 en klage fra en borger, A, over, at Direktoratet for Boliger og Infrastruktur ikke havde besvaret en ansøgning om aktindsigt i en sag om rutebeflyvning af en bestemt destination. Jeg skrev den 9. december 2005 til Transport- og Energiministeriet: "I forbindelse med en anden sag 3 (ministeriets j. nr ) har ministeriets 2. kontor i et brev til mig af 24. juni 2005 har tilkendegivet, at ministeriet ved brev af 28. juli 2000 med hjemmel i luftfartsloven har delegeret kompetencen med hensyn til afgørelse af sager om den interne beflyvning i Grønland, herunder rutetilladelser, fartplaner og takster, til Grønlands Hjemmestyre, og at Grønlands Hjemmestyres afgørelser i sådanne sager, herunder sager om aktindsigt, kan påklages til ministeriet. Jeg beder på denne baggrund venligst ministeriet meddele mig, om A s klage giver ministeriet anledning til at gå ind i sagen." Jeg modtog den 6. oktober 2006 orientering fra ministeriet om, at ministeriet havde taget sagen under behandling. Jeg afviste ved følgende brev af 14. november 2006 til klageren at behandle sagen: " Efter landstingsloven om Landstingets Ombudsmand 6, stk. 3, kan jeg ikke behandle klager over afgørelser, der kan ændres af højere administrativ myndighed, forinden den højere myndighed har truffet afgørelse i sagen. 3. Se min beretning for 2005, afsnit 3, sag 3-2.

14 13 Da Transport- og Energiministeriet har bekræftet, at ministeriet har taget sagen under behandling, kan jeg ikke behandle din klage over Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, forinden ministeriet har afgjort din klage. Jeg foretager mig derfor ikke yderligere i sagen på nuværende tidspunkt. Jeg har ved særskilt brev vedlagt kopi af dette brev bedt ministeriet om at orientere mig om ministeriets afgørelse af din klage." 1.4. Samarbejdsrelationer Der er ingen tilførsler for beretningsåret Budget, regnskab og revision Embedets bevilling for 2006 var kr. Embedets forbrug i 2006 androg ifølge revideret opgørelse kr., ca kr. færre end bevillingen. Forbruget af færre midler end forudsat ved bevillingen, skyldes hovedsagelig personaleudskiftninger i flere fuldmægtigstillinger og det deraf afledte lavere aktivitetsniveau, herunder udskydelse af planlagte kommunebesøg. Embedet bogfører fortsat efter bemyndigelse fra Landstingets Bureau, og en eventuel overtagelse af kompetencen hertil forventes afklaret i forbindelse med en forventet revision af lovgivningen omkring ombudsmandens virksomhed på efterårssamlingen For 2007 er der afsat en bevillingsramme på kr

15 14 2. Statistiske oversigter I det følgende fremlægges statistiske opgørelser relaterende til de sager, som embedet har behandlet i beretningsåret Til sammenligning opstilles endvidere tallene fra de to forudgående beretningsår. Det bemærkes, at jeg ikke har anført nærmere vedrørende baggrunden for de variationer mellem antalsfordelingerne for de forskellige år, som ses af opgørelserne. Baggrunden herfor er, at det ikke har været muligt at identificere og isolere de variabler, som påvirker tallenes størrelse og fordeling. Generelt kan jeg dog oplyse, at antallet af vejledninger og indkomne klager oftest forekommer at være nært sammenhængende med det antal kommunebesøg, som embedet har foretaget, samt hvorvidt og i hvilket omfang, embedet har været genstand for presseomtale det pågældende år. I beretningsåret 2006 (1. januar december 2006) oprettede jeg 92 enkeltsager på baggrund af indkomne klager. Herudover oprettede jeg 5 sager af egen drift. I 2006 blev der desuden foretaget 108 vejledninger på baggrund af henvendelser fra borgere. Antallet af vejledninger foretaget i 2006 er faldet med 30 i forhold til 2005, hvor jeg foretog 138 vejledninger. Til sammenligning kan jeg oplyse, at jeg i 2004 foretog 51 vejledninger. De vejledninger, som jeg foretager, kan typisk inddeles i to grupper. Den ene gruppe vedrører henvendelser, hvor en egentlig klage til mig ville have resulteret i en afvisning. Disse vejledninger er ofte mundet ud i, at borgeren er blevet henvist til at rette henvendelse til en anden myndighed. Den anden gruppe består af henvendelser, hvor sagen har været af en sådan karakter, at jeg har kunnet iværksætte egentlig sagsbehandling på baggrund af borgerens henvendelse. De sager, der blev afsluttet i 2006, er i opgørelserne nedenfor opdelt i to hovedgrupper: Ikke-realitetsbehandlede sager: Sager henføres til denne kategori, når jeg af de anførte grunde ikke har kunnet behandle dem. I de tilfælde, hvor jeg har optaget en sag til behandling, og myndigheden efterfølgende genoptager sagen og derefter giver klager helt eller delvist medhold, forinden jeg har afsluttet min undersøgelse, medregnes klagen ligeledes under ikke-realitetsbehandlede klager som sager, der er trukket tilbage af klager. Realitetsbehandlede sager:

16 15 Sager henføres til denne kategori, når der i anledning af en klage er taget stilling til sagsbehandlingen eller til sagens afgørelse. Det kan forekomme, at det angivne antal sager, der indkom i 2004 og 2005, ikke svarer til de antal, der er angivet i beretningerne for 2004 og Dette kan skyldes, at nogle af sagerne fra 2004 eller 2005 er blevet genoptaget i 2005 (2006), eller at nogle af de verserende sager fra 2004 (2005) har afventet yderligere oplysninger fra klager, uden at denne har svaret. I disse tilfælde afviser jeg sagen som værende tilbagekaldt af klager. Ikke-realitetsbehandlede sager: I beretningsåret 2006 blev i alt 64 klager afvist. I tabellen nedenfor er afvisningsgrundene samt antal for årene 2006, 2005 og 2004 angivet (se procentvis opgørelse i figur 1) Klagen var for sent indgivet Klagen angik domme eller dommeres embedsførelse Klagen angik rigsmyndigheder Klagen angik private Klagen kunne indbringes for højere administrativ myndighed Klagen angik et hjemmestyreejet selskab Klagen blev tilbagekaldt Forespørgsler Klagers krav imødekommet Inhabilitet Andet I alt Jeg bemærker, at betegnelsen "andet" dækker over afvisningsgrunde, som ikke umiddelbart kan indeholdes i en af de andre kategorier. Dette gælder i det væsentligste: - Klager, hvor en afgørelse vil forudsætte en bevisvurdering, som jeg finder bedst egnet til domstolsprøvelse. - Klager over landstingslove og landstingsforordninger. - Klager, hvor jeg, efter at have gennemgået myndighedens sagsmappe, ikke har fundet, at der var tilstrækkelig anledning til at undersøge klagen nærmere.

17 16 - Klager over kortere sagsbehandlingstid, hvor jeg har oversendt klagen til myndigheden med en anmodning om, at sagen fremskyndes. Realitetsbehandlede sager: Tallene i dette afsnit er alene baseret på indgåede klager. Sager, som jeg har taget op af egen drift og afsluttet i årets løb, er således ikke medregnet. Jeg kan hertil oplyse, at jeg i 2006 afsluttede tre sager, som jeg af egen drift havde opstartet; disse er nærmere beskrevet i beretningens afsnit 4. Til sammenligning afsluttede jeg i hvert af årene 2005 og egen driftsager. I beretningsåret 2006 blev der afsluttet i alt 34 sager, efter at disse havde været undergivet realitetsbehandling. Nedenstående opgørelser viser sagernes fordeling på myndighed, retsområde og klagetema. I figurerne 2-4 angives tallene i procent af det samlede antal afsluttede klager for det pågældende år. Klager afsluttet efter realitetsbehandling fordelt efter, hvilken myndighed der klages over (se procentvis opgørelse i figur 2): Hjemmestyremyndighed, centraladministrationen Det sociale Ankenævn Skatterådet Andre Kommuner A/S Boligselskabet INI I alt Tallene viser, at der i alle tre år er afsluttet flest sager, som vedrører klager over kommunerne. Klager, der er afsluttet efter realitetsbehandling, fordelt efter, hvilket retsområde der klages over (se procentvis opgørelse i figur 3): Socialret Heraf: - Sociale boliger Boligsikring 0 0 1

18 17 - Social pension Personlige tillæg Anden hjælp fra det offentlige Underholdsbidrag m.v. til børn Hjælp til børn og unge Hjælp mod tilbagebetaling Takstmæssig hjælp Andet Ansættelsesret Heraf: - Ansættelse og ansættelsesvilkår /rettigheder Ansættelse pligter, sanktioner og afskedigelse Pensionsforhold Personaleboliger Andet Lejeret Heraf: - Anvisning af lejemål Ophævelse af lejemål Boligrestancer Fremleje Lejeberegning Varmeregnskab Depositum Ventelilste Vedligehold Boligstøtte Arealtildeling Andet Skat og afgift Heraf: - Beregning Renter udbetalinger Dispensationer Andet Opkrævningsvirksomhed 2 1 3

19 18 Sundhed Heraf: - Administrative klager Andet Fiskeri, fangst og landbrug Heraf: - Fiskeri Fangst Erhvervsstøtte Kvote og licenstildeling Andet Erhverv i øvrig Undervisning Heraf: - Praktik Andet Kirke Forbruger Andet I alt Ansættelsesforhold er som i 2005 og 2004 det retsområde, inden for hvilket jeg har afsluttet flest sager. Dernæst følger klager vedrørende sociale ydelser og lejeforhold. I 2006 udgjorde afsluttede sager vedrørende ansættelsesforhold således 35 % af det samlede antal afsluttede sager. Klager, der er afsluttet efter realitetsbehandling, fordelt efter klagetema (se procentvis opgørelse i figur 4): Afgørelse Begrundelse Kompetence Sagsbehandlingstid God forvaltningsskik Aktindsigt Faktisk forvaltningsvirksomhed Hjemmelsspørgsmål 0 0 1

20 19 Videregivelse af oplysninger Tavshedspligt Vejledning Lighedsgrundsætningen Andet I alt Jeg har i afsluttet klart flest sager over myndighedernes afgørelser. Sager afsluttet efter realitetsbehandling i 2006, fordelt efter resultatet af min undersøgelse (se procentvis opgørelse i figur 5): Kritik Henstilling alene Kritik og henstilling Intet at bemærke I alt Det ses, at det talmateriale, der ligger til grund for statistikkerne, generelt ikke er af det fornødne omfang til, at der kan inddrages kvalifiverede konklusioner vedrørende (signifikante) tendenser. For illustrationer af udviklingen i sagsantallene henvises til figur 1-5.

21 20 Afvisninger på området i procent Forældelse Domstole Private Rekurs ikke udnyttet Rigsmyndigheder Hjemmestyrevirksomhed Klagen tilbagekaldt Forespørgsler Klagers krav imødekommet Inhabilitet Figur 1: Afviste klager 2006, 2005 og afvisningsgrund Andet

22 21 Sagsfordeling i procent Grl.s Hjemmestyre - centraladmi nistrationen Skatterådet Det soc. Ankenævn Andre Kommuner Figur 2: Afsluttede klager 2006, 2005 og myndighed INI

23 22 Sagsfordeling i procent Socialret Arbejdsret Lejeret Skat og afgift Opkrævningsvirkso mhed Sundhed Fiskeri, fangst og landbrug Erhverv i øvrigt Uddannelse Kirke m.v. Forbruger Figur 3: Afsluttede klager 2006, 2005 og Retsområde Andet

24 23 Sagsfordeling i procent Figur 4: Afsluttede klager 2006, 2005 og klagetema

25 24 Resultatfordeling i procent Figur 5: Afsluttede klager 2006, 2005 og Resultat Henstilling Ingen bemærkninger Kritik Kritik og henstilling

26 25 3. Generelle bemærkninger vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål I dette afsnit har jeg valgt at fremhæve generelle problemstillinger, som ikke har givet anledning til optagelse i afsnittene 4 eller En offentligt ansats klage over en anden offentligt ansat (j.nr /060-04) I en sag udtalte jeg mig om følgende spørgsmål: 1) Bliver en offentligt ansat, der klages over, part i klagesagen? 2) Er det brud på tavshedspligten, at en offentligt ansat videregiver oplysninger, som den offentligt ansatte har ret til aktindsigt i, til private? Jeg udtalte således: "Det forhold, at en myndighed modtager en klage over en offentligt ansat, indebærer ikke i sig selv, at den pågældende ansatte bliver part i sagen. Kun såfremt en klage giver anledning til selvstændigt at søge fastslået, om der er grundlag for at træffe disciplinære foranstaltninger over for den ansatte, vil den pågældende ansatte skulle tillægges partsrettigheder. I den situation, hvor behandlingen af klagen, som det var tilfældet med forældreklagen over, ikke giver anledning til at overveje disciplinære foranstaltninger, skal sagen således ikke afsluttes med en afgørelse i forhold til den ansatte, der er klaget over. Det kan derfor ikke give mig anledning til kritik, at kommunen ikke har afsluttet sagen med at træffe en afgørelse i forhold til... Der gælder imidlertid uafhængigt heraf et krav om, at myndighederne skal overholde god forvaltningsskik. Hertil hører, at myndighederne skal føre en hensynsfuld personalepolitik. I et tilfælde som det foreliggende, hvor kommunen har gjort den indklagede ansatte ( ) bekendt med klagen, som var af ganske alvorlig karakter og indeholdt et krav om, at blev afskediget, har kommunen efter min opfattelse haft grund til at antage, at det kunne virke særligt belastende for at vide, at kommunen behandlede en sådan klage over hendes embedsførelse. Jeg finder derfor, at det følger af god forvaltningsskik, at kommunen burde have meddelt, at sagen var afsluttet uden overvejelser om foranstaltninger mod... 's klage angår for det første det forhold, at skulle have overtrådt tavshedspligten ved at have forevist udenforstående et brev fra socialforvaltningen vedrørende 's datter.

27 26 Jeg bemærker hertil, at det er utvivlsomt, at er part i en social sag om sin mindreårige datter, og at hun derfor efter sagsbehandlingslovens regler er berettiget til aktindsigt. Det kan ikke kvalificeres som brud på tavshedspligten, at en offentligt ansat videregiver oplysninger til private om sager, som den pågældende ansatte kan kræve aktindsigt i. Det er dog min opfattelse, at kommunen som følge af 's klage har været forpligtet til at undersøge, om selv har skaffet sig oplysninger fra en sag på kommunekontoret...." 3-2 Hjemmel til fastsættelse af ansøgningsfrist i hjemmestyrets bekendtgørelse om biblioteksvederlag (j.nr.: /109-05) A klagede til Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke over, at Landsbiblioteket, Nunatta Atuagaateqarfia, havde afslået en ansøgning om biblioteksvederlag på grund af overskridelse af den i bekendtgørelsen fastsatte årlige ansøgningsfrist. Direktoratets begrundelse for afslaget var, at fristen for ansøgning var overskredet med et ikke ubetydeligt tidsrum, og at der ikke konkret var anført fyldestgørende grunde til at fravige kravet om rettidig ansøgning. Jeg fandt imidlertid ikke tilstrækkeligt grundlag for at undersøge selve den afgørelse, der klagedes over, idet denne fremstod som værende i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Jeg begrænsede derfor min undersøgelse til at angå spørgsmålet om lovligheden af den ansøgningsfrist, som er fastsat i hjemmestyrets bekendtgørelse. Det anførtes fra direktoratet hertil, at der på finansloven årligt afsættes et beløb til biblioteksvederlag, hvorefter dette fordeles efter ansøgning til landsbiblioteket. Størrelsen af de årlige biblioteksvederlag for den enkelte vederlagsberettigede kendes således først efter opgørelse af det samlede antal imødekomne ansøgninger. Fristen for ansøgning er derfor indsat af hensyn til, at alle berettigede hurtigt kan få udbetalt vederlag og således ikke skal afvente, at alle ansøgninger indgives inden årets udgang og først derefter behandles. Jeg fandt ikke anledning til at udtale kritik heraf, idet det i dansk retspraksis, som ikke ses at være fraveget i grønlandsk ret, er fastslået, at forvaltningen uden lovhjemmel lovligt kan fastsætte sådanne frister, så længe disse er sagligt begrundede.

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

F:\2005 dansk beretning\2005 dansk beretning - restore\førindholdsforetegnelse.fm 14- LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2005

F:\2005 dansk beretning\2005 dansk beretning - restore\førindholdsforetegnelse.fm 14- LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2005 F:\2005 dansk beretning\2005 dansk beretning - restore\førindholdsforetegnelse.fm 14- LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2005 F:\2005 dansk beretning\2005 dansk beretning - restore\førindholdsforetegnelse.fm

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 17. maj 2016 Kontor: Nordatlantenheden

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2003

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2003 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2003 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord... 6 1. Embedets almindelige forhold... 7 1. Personale... 7 2. Rejser og besøg samt internationalt

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der 7. God forvaltningsskik 7.1 Introduktion af begrebet god forvaltningsskik Som nævnt, er forvaltningsloven en såkaldt minimumslov. Heri ligger, at loven ikke hindrer, at dens forskellige bestemmelser, der

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Rettelsesblad. (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger.

Rettelsesblad. (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger. 23. april 2004 FM 2004/23 Rettelsesblad (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på Finansloven for

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Almindelige bemærkninger.

Almindelige bemærkninger. 11. marts 2004 FM 2004/23 Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på konto 20.11.50. FL 2004 er afsat 3 millioner kroner til det i forslaget skitserede

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur

Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur FOB 05.189 Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur Et statsfængsel indførte en ny struktur og opslog i den forbindelse internt et antal ledende stillinger. Stillingerne

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni 2013 13/05042-15 x x x NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE Vejdirektoratet har den 1. marts 2013 fra Kommunen modtaget klager, der vedrører Kommunens

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Henstillet til socialministeren i overvejelser om en eventuel ændring af bistandslovens regler om døgnpleje at inddrage nogle spørgsmål vedrørende de gældende

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere