LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006"

Transkript

1 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006

2 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006

3 SCHULTZ GRAFISK ISSN

4 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Embedets almindelige forhold Personale Rejser og besøg samt internationalt samarbejde Ombudsmandens kompetence Samarbejdsrelationer Budget, regnskab og revision Statistiske oversigter Generelle bemærkninger vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål Egen drift-sager og -projekter samt kommunebesøg Sager af almindelig interesse, fordelt på sagsområder Grønlands Hjemmestyre 09. Anden hjælp fra det offentlige 1. Sagsbehandlingstiden i Det Sociale Ankenævn Pligter, sanktioner og afskedigelse 1. Uansøgt afskedigelse - mangelfuld sagsoplysning Personaleboliger 1. Hjemmels- og kompetencespørgsmål i forbindelse med anvisning af personalebolig Andet 1. Skatterådets sagsbehandling, bemyndigelse Erhverv i øvrigt 1. Salg af Artic Umiaq Line A/S aktiver Andet 1. Pressens ret til aktindsigt

5 Kommuner 05. Personlige tillæg 1. Sagsbehandlingsfejl i forbindelse med ansøgning om offentlig hjælp Anden hjælp fra det offentlige 1. Afskedigelse på grund af besparelser Hjælp til børn og unge 1. Tilbagekaldelse af plejetilladelse Pligter, sanktioner og afskedigelser 1. Uansøgt afskedigelse - utilstrækkelig partshøring og mangelfuld sagsoplysning Fratagelse af midlertidig funktion i ledende stilling Uansøgt afskedigelse - utilstrækkelig partshøring og mangelfuld sagsoplysning Opkrævningsvirksomhed i almindelighed 1. Spørgsmål vedrørende ydelse af offentlig hjælp til ægtefæller A/S Boligselskabet INI 29. Lejeberegning 1. Lejeregulering i forbindelse med udskillelse af udgifter til vand til særskilt afregning Egen drift-sager 19. Andet 1. Det Sociale Ankenævns prioritering af sager om offentlig hjælp til betaling af huslejerestancer Andet 1. Kontrol af fraflytteregninger ved tvangsudsættelser Offentlig ret 1. Det Sociale Ankenævns begrundelsespraksis Opfølgning på tidligere års beretninger - klagesager...389

6 7. Opfølgning på tidligere års beretninger - egen drift-sager Stikordsregister

7 6 Til Landstinget I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets Ombudsmand 10, stk. 2, afgiver ombudsmanden en årlig beretning til Landstinget om sin virksomhed. Beretningen trykkes og offentliggøres og skal efter 9 i Almindelige Bestemmelser for Ombudsmandens Virksomhed, som er fastsat af Landstinget den 14. juni 1995, afgives på Landstingets 2. ordinære samling. Beretningen skal omfatte ombudsmandens virksomhed i det forudgående kalenderår. I medfør af lovens 10, stk. 3, skal sager, der fremdrages i den årlige beretning, ledsages af myndighedernes forklaringer om de forhold, der kritiseres. Med dette udgangspunkt indeholder beretningen for ombudsmandsembedets tolvte beretningsår følgende: 1. Embedets almindelige forhold: 1.1 Personale 1.2 Rejser og besøg samt internationalt samarbejde 1.3 Ombudsmandens kompetence 1.4 Samarbejdsrelationer 1.5 Budget, regnskab og revision 2. Statistiske oversigter 3. Generelle bemærkninger vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål 4. Egen drift-sager og -projekter samt kommunebesøg 5. Sager af almindelig interesse, opdelt på retsområde 6. Opfølgning på tidligere års beretninger - klagesager 7. Opfølgning på tidligere års beretninger - egen drift-sager 8. Stikordsregister Nuuk, juli 2007 Vera Leth

8 7 1. Embedets almindelige forhold 1.1. Personale Jeg ansatte den 1. februar 2006 Helene Philipsen i den fuldmægtigstilling, som var blevet ledig i Helene Philipsen er juridisk kandidat fra Aarhus Universitet fra oktober Jeg ansatte den 1. juli 2006 Helle Ginnerup-Nielsen i den anden fuldmægtigstilling, som var blevet ledig i Helle Ginnerup-Nielsen er juridisk kandidat fra Københavns Universitet fra juni Kristoffer Cyganiak fratrådte sin fuldmægtigstilling ved udgangen af marts måned Jeg ansatte i stedet fuldmægtig Mona Jensen den 1. august Mona Jensen er juridisk kandidat fra Københavns Universitet fra juli Tolk Agathe Larsen fratrådte med udgangen af marts måned 2006 sin tolkestilling. Jeg ansatte den 1. maj 2006 Lars Vahl i den ledige tolkestilling. Specialkonsulent Malene Kleist blev med virkning fra den 1. september 2006 bevilget orlov for et år. Jeg ansatte med virkning fra den 15. november 2006 og frem til udgangen af august 2007 Tina Bavnbæk i et vikariat som juridisk fuldmægtig. Tina Bavnbæk er juridisk kandidat fra Københavns Universitet fra juni Kontorfuldmægtig Laila Larsen fratrådte sin stilling ved udgangen af august måned Jeg ansatte pr. 1. december 2006 Alice Møller i den ledige stilling. Embedet havde ved udgangen af 2006 følgende medarbejderstab: Retschef Michael Mikkelsen Cheftolk Jørgen Hansen Tolk Arnaq Nielsen Tolk Lars Vahl Fuldmægtig Helene Philipsen Fuldmægtig Helle Ginnerup-Nielsen Fuldmægtig Mona Jensen Fuldmægtig Tina Bavnbæk Kontorfuldmægtig Alice Møller Afsnit 1.2. Rejser og besøg samt internationalt samarbejde Jeg gennemførte i 2006 følgende kommunebesøg:

9 8 Maj måned: Kangaatsiap Kommunia. Juni måned: Qasigiannguit Kommuniat. I august måned deltog jeg sammen med fuldmægtig Helene Philipsen i Nordisk Ombudsmandsmøde i Island. September måned: Uummannap Kommunia. Embedet fik i september måned besøg af Folketingets Retsudvalg og justitsminister Lene Espersen. Mødet var led i Retsudvalgets orienteringsrejse til Grønland, som i særlig grad drejede sig om Retsvæsenskommissionens betænkning. Under besøget var ombudsmandsembedet repræsenteret ved retschef Michael Mikkelsen og fuldmægtige Helle Ginnerup-Nielsen og Mona Jensen. Embedet gjorde under mødet opmærksom på den problemstilling omkring domstolskontrollen med de grønlandske forvaltningsmyndigheder, som opstår i forbindelse med lægdommerbehandling i første instans. Embedet er af den opfattelse, at det kan udgøre et retssikkerhedsmæssigt problem, at forvaltningsmyndigheden ofte som den eneste aktør i retssagen har adgang til juridisk bistand, ligesom det kan udgøre et habilitetsproblem, at der i behandlingen af civile retssager med en kommune som part deltager domsmænd, der er udpeget af den pågældende kommune. Yderligere pegede embedet på, at den gældende ordning med domstolskontrol med pantefogederne og politifogederne indebærer en uklarhed. Retsplejelovens kapitel 7, 22, om pligtmæssig domstolsprøvelse på fogedmyndighedens initiativ tager udgangspunkt i de danske regler, som har henlagt denne prøvelse til fogedretten. I Grønland findes der ikke fogedretter, og det er derfor tvivlsomt, om reglen om domstolsprøvelse på myndighedens initiativ har noget selvstændigt indhold ved siden af forvaltningsrettens almindelige officialprincip. Retsudvalget og justitsministeren lovede at se nærmere på de rejste problemstillinger. I december måned besøgte jeg sammen med fuldmægtig Helle Ginnerup-Nielsen - efter invitation fra Den Europæiske Menneskerettighedshøjkommissær Alvaro Gil-Robles - repræsentanter for Det Europæiske Menneskerettighedshøjkommissariat på Grønlands Repræsentation i København.

10 9 Møde med Det Sociale Ankenævn om tvivl om ankebegrænsninger i den sociale lovgivning (j.nr ) Den 10. november 2006 holdt retschef Michael Mikkelsen møde med Det Sociale Ankenævns formand Ole Rud og dets sekretær Dorthe Bang efter ønske fra formanden. Mødet drejede sig om ankenævnets tvivl om, hvorledes nævnet skulle håndtere uklarhederne i landstingsforordningen om socialvæsenets styrelse og organisation i forhold til ankebegrænsningsreglerne i den ældre sociale lovgivning, som ombudsmanden konkret i relation til landstingsforordningen om boligsikring havde givet Landstinget og Landsstyret meddelelse om. Det fremgår af det af retschefen udarbejdede referat fra mødet: "Ole Rud oplyste, at ankenævnet på et møde den 4. november 2006 havde drøftet spørgsmålet uden at nå til et endeligt resultat. Ankenævnets formand er imidlertid indstillet på at foreslå, at ankenævnets praksis ændres, således at ankebegrænsningerne fremover anses for bortfaldet, indtil der måtte blive vedtaget ændringer i styrelsesforordningen, som klart foreskriver en anden retstilstand. Der er herved henset til, at landstingsforordningen om socialvæsenets styrelse og organisation udtrykkeligt opretholder ankebegrænsningerne i forhold til Landsstyrets afgørelser, men ikke udtaler sig om ankebegrænsningerne i forhold til kommunernes afgørelser, sammenholdt med, at Det Sociale Ankenævn har et retssikkerhedsmæssigt formål. Jeg bemærkede, at ombudsmandens meddelelse efter ombudsmandslovens 11 skulle ses som udtryk for, at landstingsforordningen om socialvæsenets styrelse og organisation led af en væsentlig mangel, som Landstinget ikke havde taget stilling til ved lovforslagets behandling. I en situation, hvor man gennemfører ny lovgivning på et område, der i forvejen er lovreguleret, må den nye lov indeholde oplysning om, hvilke eksisterende bestemmelser der ophæves. Dette spørgsmål må aldrig henskydes til en fortolkning af, i hvilket omfang den nye lov er forenelig med den ældre lov. Ombudsmanden kan ikke bidrage til at afklare, hvad der har været Landstingets hensigt ved vedtagelsen af den gældende styrelsesforordning, og ombudsmanden kan derfor heller ikke tage stilling til, hvorvidt de tidligere ankebegrænsningsregler fortsat er gældende. Ombudsmanden kan på denne baggrund ikke tage stilling til lovligheden af den af ankenævnet påtænkte praksisændring. Da praksisændringen imidlertid vil være til fordel for borgerne, idet den indebærer en udvidelse af ankeadgangen i forhold til de hidtil praktiserede ankebegrænsnin-

11 10 ger, forekommer det heller ikke relevant for ombudsmanden at tage stilling til praksisændringen. Det er imidlertid påkrævet, at Landsstyret eller Landstinget tager initiativ til at afhjælpe den usikkerhed om retstilstanden, der er forbundet med styrelsesforordningen af Hertil kommer i øvrigt, at Familiedirektoratet i sin brevveksling med ombudsmanden har bidraget til at skabe yderligere usikkerhed om ankebegrænsningsreglen i boligsikringsforordningen, idet direktoratet ikke har forstået det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb korrekt. Det er på denne baggrund, at ombudsmanden nu har bedt Landsstyrets Sekretariat om at bidrage til, at ombudsmandens 11-indberetning behandles med henblik på at fremme en afklaring af retstilstanden. I tilfælde af, at ombudsmanden måtte blive præsenteret for en klage over, at ankenævnet har afvist en sag med henvisning til ankebegrænsningsregel vedtaget en før styrelsesforordningen, vil ombudsmanden således heller ikke kunne tage stilling til dette spørgsmål, forinden det er afklaret, hvad 11-indberetningen giver anledning til. Ombudsmanden må i givet fald overveje at afvise klagen diskretionært efter ombudsmandslovens 6, stk. 4, eller at undersøge den kommunale afgørelse af egen drift, hvis der kan være grund til at tro, at den er forkert eller ulovlig. Ombudsmanden vil anse det for en væsentlig fejl, hvis Landsstyret ikke følger op på den foreliggende 11 indberetning, og ombudsmanden vil i dette tilfælde overveje at give Landstinget meddelelse herom, jf. ombudsmandslovens 10. I tilknytning hertil kan anføres, at Landsstyrets retlige ansvar, herunder pligten til at rette fejl, også omfatter den del af Landsstyrets virksomhed, som angår Landsstyrets rolle i lovgivningssager, jf. landstingsloven om landsstyremedlemmers ansvarlighed 6, jf. landstingsloven om Landstinget og Landsstyret 22, stk. 1." 1.3. Ombudsmandens kompetence Ombudsmandens kompetence i sager om gældseftergivelse i boligstøttehus (j. nr /087-05) Jeg modtog i 2005 en klage fra en borger over A/S Boligselskabet INI's sagsbehandlingstid i forbindelse med ansøgninger fra borgeren om eftergivelse af gæld i et boligstøttehus. Jeg kom til det resultat, at jeg ikke havde kompetence til at behandle klagen. Jeg begrundede i mit brev af 15. november 2006 til boligselskabet med kopi til borgeren og til Direktoratet for Boliger og Infrastruktur min manglende kompetence således:

12 11 "Jeg er kommet til dette resultat på baggrund af min udtalelse til Direktoratet for Boliger og Infrastruktur af 3. november i sagen / (mit j.nr.) og mit efterfølgende brev af 30. januar til direktoratet. Jeg sendte den 23. marts 2006 boligselskabet en kopi af udtalelsen og af mit opfølgende brev til direktoratet, og jeg bad samtidig om boligselskabets udtalelse og om at få tilsendt sagens akter. Jeg modtog den 17. oktober 2006 boligselskabets udtalelse til sagen og kopi af boligselskabets sagsakter. Det fremgår blandt andet af boligselskabets svar og af de vedlagte sagskopier, at boligselskabets filialkontor i - i hvert fald i relation til ansøgningen af 22. oktober har vurderet, at ikke opfyldte betingelserne for gældseftergivelse. Som jeg har udtalt i forhold til Direktoratet for Boliger og Infrastruktur i den oven for omtalte udtalelse, har der ikke eksisteret hjemmel til, at Landsstyret kunne delegere sagsbehandlingsopgaver til boligselskabet, som indebar, at boligselskabet skulle vurdere afgørelsesgrundlaget for ansøgningerne om eftergivelse af gæld. Ved Landsstyrets bekendtgørelse nr. 37 af 19. december 1996 om sagsbehandling og offentlighed i A/S Boligselskabet INI har Landsstyret, i medfør af 1, stk. 2, i landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, fastsat: " 1. Bestemmelserne i landstingsloven om sagsbehandling i den offentlige forvaltning gælder for A/S Boligselskabet INI, i det omfang selskabet har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelser på Grønlands hjemmestyres eller en kommunes vegne i henhold til landstingsforordning nr. 12 af 28. oktober 1993 om etablering af et boligselskab." Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning 1, stk. 2, er sålydende: "Landsstyret kan fastsætte regler om, at loven helt eller delvist skal gælde for nærmere angivne selskaber, institutioner m.v., som ikke kan henregnes til den offentlige forvaltning. Det gælder dog kun, hvis udgifterne ved deres virksomhed overvejende dækkes af Grønlands hjemmestyre eller en kommune, eller i det omfang de ved eller i henhold til lov har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelser på hjemmestyrets eller en kommunes vegne. Landsstyret kan herunder fastsætte regler om opbevaring af dokumenter m.v. og om tavshedspligt." Af landstingsloven om Landstingets Ombudsmand 4, stk. 2, fremgår: "Ombudsmandens virksomhed omfatter endvidere nærmere angivne selskaber og institutioner, foreninger m.v., som ikke kan henregnes til den offentlige forvaltning, 1. Se min beretning for 2005, afsnit 5, side 268 ff. (grønlandsksproget version) og side 212 ff., (dansksproget version). 2. Se nærværende beretning afsnit 7, side 420.

13 12 men hvor landsstyret har fastsat regler om, at de skal omfattes af landstingsloven om sagsbehandling i den offentlige forvaltning og landstingsloven om offentlighed i forvaltningen." I den foreliggende sag er der tale om, at boligselskabet har udført en sagsbehandling, som Landsstyret ikke lovligt har kunnet delegere til boligselskabet. Det er min opfattelse, at de forvaltningsretlige regler, herunder principperne om god forvaltningsskik, ikke finder anvendelse på boligselskabets behandling af sager, som boligselskabet udfører uden forvaltningsretlig hjemmel. Efter ombudsmandslovens 4, stk. 2, omfatter min kompetence ikke boligselskabets virke på områder, hvor selskabet ikke handler på grundlag af forvaltningsrettens regler. Jeg foretager mig derfor ikke yderligere i sagen i forhold til boligselskabet. " Klage over sagsbehandling af ansøgning om aktindsigt i beflyvningstilladelse (j. nr /123-05) Jeg modtog den 5. december 2005 en klage fra en borger, A, over, at Direktoratet for Boliger og Infrastruktur ikke havde besvaret en ansøgning om aktindsigt i en sag om rutebeflyvning af en bestemt destination. Jeg skrev den 9. december 2005 til Transport- og Energiministeriet: "I forbindelse med en anden sag 3 (ministeriets j. nr ) har ministeriets 2. kontor i et brev til mig af 24. juni 2005 har tilkendegivet, at ministeriet ved brev af 28. juli 2000 med hjemmel i luftfartsloven har delegeret kompetencen med hensyn til afgørelse af sager om den interne beflyvning i Grønland, herunder rutetilladelser, fartplaner og takster, til Grønlands Hjemmestyre, og at Grønlands Hjemmestyres afgørelser i sådanne sager, herunder sager om aktindsigt, kan påklages til ministeriet. Jeg beder på denne baggrund venligst ministeriet meddele mig, om A s klage giver ministeriet anledning til at gå ind i sagen." Jeg modtog den 6. oktober 2006 orientering fra ministeriet om, at ministeriet havde taget sagen under behandling. Jeg afviste ved følgende brev af 14. november 2006 til klageren at behandle sagen: " Efter landstingsloven om Landstingets Ombudsmand 6, stk. 3, kan jeg ikke behandle klager over afgørelser, der kan ændres af højere administrativ myndighed, forinden den højere myndighed har truffet afgørelse i sagen. 3. Se min beretning for 2005, afsnit 3, sag 3-2.

14 13 Da Transport- og Energiministeriet har bekræftet, at ministeriet har taget sagen under behandling, kan jeg ikke behandle din klage over Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, forinden ministeriet har afgjort din klage. Jeg foretager mig derfor ikke yderligere i sagen på nuværende tidspunkt. Jeg har ved særskilt brev vedlagt kopi af dette brev bedt ministeriet om at orientere mig om ministeriets afgørelse af din klage." 1.4. Samarbejdsrelationer Der er ingen tilførsler for beretningsåret Budget, regnskab og revision Embedets bevilling for 2006 var kr. Embedets forbrug i 2006 androg ifølge revideret opgørelse kr., ca kr. færre end bevillingen. Forbruget af færre midler end forudsat ved bevillingen, skyldes hovedsagelig personaleudskiftninger i flere fuldmægtigstillinger og det deraf afledte lavere aktivitetsniveau, herunder udskydelse af planlagte kommunebesøg. Embedet bogfører fortsat efter bemyndigelse fra Landstingets Bureau, og en eventuel overtagelse af kompetencen hertil forventes afklaret i forbindelse med en forventet revision af lovgivningen omkring ombudsmandens virksomhed på efterårssamlingen For 2007 er der afsat en bevillingsramme på kr

15 14 2. Statistiske oversigter I det følgende fremlægges statistiske opgørelser relaterende til de sager, som embedet har behandlet i beretningsåret Til sammenligning opstilles endvidere tallene fra de to forudgående beretningsår. Det bemærkes, at jeg ikke har anført nærmere vedrørende baggrunden for de variationer mellem antalsfordelingerne for de forskellige år, som ses af opgørelserne. Baggrunden herfor er, at det ikke har været muligt at identificere og isolere de variabler, som påvirker tallenes størrelse og fordeling. Generelt kan jeg dog oplyse, at antallet af vejledninger og indkomne klager oftest forekommer at være nært sammenhængende med det antal kommunebesøg, som embedet har foretaget, samt hvorvidt og i hvilket omfang, embedet har været genstand for presseomtale det pågældende år. I beretningsåret 2006 (1. januar december 2006) oprettede jeg 92 enkeltsager på baggrund af indkomne klager. Herudover oprettede jeg 5 sager af egen drift. I 2006 blev der desuden foretaget 108 vejledninger på baggrund af henvendelser fra borgere. Antallet af vejledninger foretaget i 2006 er faldet med 30 i forhold til 2005, hvor jeg foretog 138 vejledninger. Til sammenligning kan jeg oplyse, at jeg i 2004 foretog 51 vejledninger. De vejledninger, som jeg foretager, kan typisk inddeles i to grupper. Den ene gruppe vedrører henvendelser, hvor en egentlig klage til mig ville have resulteret i en afvisning. Disse vejledninger er ofte mundet ud i, at borgeren er blevet henvist til at rette henvendelse til en anden myndighed. Den anden gruppe består af henvendelser, hvor sagen har været af en sådan karakter, at jeg har kunnet iværksætte egentlig sagsbehandling på baggrund af borgerens henvendelse. De sager, der blev afsluttet i 2006, er i opgørelserne nedenfor opdelt i to hovedgrupper: Ikke-realitetsbehandlede sager: Sager henføres til denne kategori, når jeg af de anførte grunde ikke har kunnet behandle dem. I de tilfælde, hvor jeg har optaget en sag til behandling, og myndigheden efterfølgende genoptager sagen og derefter giver klager helt eller delvist medhold, forinden jeg har afsluttet min undersøgelse, medregnes klagen ligeledes under ikke-realitetsbehandlede klager som sager, der er trukket tilbage af klager. Realitetsbehandlede sager:

16 15 Sager henføres til denne kategori, når der i anledning af en klage er taget stilling til sagsbehandlingen eller til sagens afgørelse. Det kan forekomme, at det angivne antal sager, der indkom i 2004 og 2005, ikke svarer til de antal, der er angivet i beretningerne for 2004 og Dette kan skyldes, at nogle af sagerne fra 2004 eller 2005 er blevet genoptaget i 2005 (2006), eller at nogle af de verserende sager fra 2004 (2005) har afventet yderligere oplysninger fra klager, uden at denne har svaret. I disse tilfælde afviser jeg sagen som værende tilbagekaldt af klager. Ikke-realitetsbehandlede sager: I beretningsåret 2006 blev i alt 64 klager afvist. I tabellen nedenfor er afvisningsgrundene samt antal for årene 2006, 2005 og 2004 angivet (se procentvis opgørelse i figur 1) Klagen var for sent indgivet Klagen angik domme eller dommeres embedsførelse Klagen angik rigsmyndigheder Klagen angik private Klagen kunne indbringes for højere administrativ myndighed Klagen angik et hjemmestyreejet selskab Klagen blev tilbagekaldt Forespørgsler Klagers krav imødekommet Inhabilitet Andet I alt Jeg bemærker, at betegnelsen "andet" dækker over afvisningsgrunde, som ikke umiddelbart kan indeholdes i en af de andre kategorier. Dette gælder i det væsentligste: - Klager, hvor en afgørelse vil forudsætte en bevisvurdering, som jeg finder bedst egnet til domstolsprøvelse. - Klager over landstingslove og landstingsforordninger. - Klager, hvor jeg, efter at have gennemgået myndighedens sagsmappe, ikke har fundet, at der var tilstrækkelig anledning til at undersøge klagen nærmere.

17 16 - Klager over kortere sagsbehandlingstid, hvor jeg har oversendt klagen til myndigheden med en anmodning om, at sagen fremskyndes. Realitetsbehandlede sager: Tallene i dette afsnit er alene baseret på indgåede klager. Sager, som jeg har taget op af egen drift og afsluttet i årets løb, er således ikke medregnet. Jeg kan hertil oplyse, at jeg i 2006 afsluttede tre sager, som jeg af egen drift havde opstartet; disse er nærmere beskrevet i beretningens afsnit 4. Til sammenligning afsluttede jeg i hvert af årene 2005 og egen driftsager. I beretningsåret 2006 blev der afsluttet i alt 34 sager, efter at disse havde været undergivet realitetsbehandling. Nedenstående opgørelser viser sagernes fordeling på myndighed, retsområde og klagetema. I figurerne 2-4 angives tallene i procent af det samlede antal afsluttede klager for det pågældende år. Klager afsluttet efter realitetsbehandling fordelt efter, hvilken myndighed der klages over (se procentvis opgørelse i figur 2): Hjemmestyremyndighed, centraladministrationen Det sociale Ankenævn Skatterådet Andre Kommuner A/S Boligselskabet INI I alt Tallene viser, at der i alle tre år er afsluttet flest sager, som vedrører klager over kommunerne. Klager, der er afsluttet efter realitetsbehandling, fordelt efter, hvilket retsområde der klages over (se procentvis opgørelse i figur 3): Socialret Heraf: - Sociale boliger Boligsikring 0 0 1

18 17 - Social pension Personlige tillæg Anden hjælp fra det offentlige Underholdsbidrag m.v. til børn Hjælp til børn og unge Hjælp mod tilbagebetaling Takstmæssig hjælp Andet Ansættelsesret Heraf: - Ansættelse og ansættelsesvilkår /rettigheder Ansættelse pligter, sanktioner og afskedigelse Pensionsforhold Personaleboliger Andet Lejeret Heraf: - Anvisning af lejemål Ophævelse af lejemål Boligrestancer Fremleje Lejeberegning Varmeregnskab Depositum Ventelilste Vedligehold Boligstøtte Arealtildeling Andet Skat og afgift Heraf: - Beregning Renter udbetalinger Dispensationer Andet Opkrævningsvirksomhed 2 1 3

19 18 Sundhed Heraf: - Administrative klager Andet Fiskeri, fangst og landbrug Heraf: - Fiskeri Fangst Erhvervsstøtte Kvote og licenstildeling Andet Erhverv i øvrig Undervisning Heraf: - Praktik Andet Kirke Forbruger Andet I alt Ansættelsesforhold er som i 2005 og 2004 det retsområde, inden for hvilket jeg har afsluttet flest sager. Dernæst følger klager vedrørende sociale ydelser og lejeforhold. I 2006 udgjorde afsluttede sager vedrørende ansættelsesforhold således 35 % af det samlede antal afsluttede sager. Klager, der er afsluttet efter realitetsbehandling, fordelt efter klagetema (se procentvis opgørelse i figur 4): Afgørelse Begrundelse Kompetence Sagsbehandlingstid God forvaltningsskik Aktindsigt Faktisk forvaltningsvirksomhed Hjemmelsspørgsmål 0 0 1

20 19 Videregivelse af oplysninger Tavshedspligt Vejledning Lighedsgrundsætningen Andet I alt Jeg har i afsluttet klart flest sager over myndighedernes afgørelser. Sager afsluttet efter realitetsbehandling i 2006, fordelt efter resultatet af min undersøgelse (se procentvis opgørelse i figur 5): Kritik Henstilling alene Kritik og henstilling Intet at bemærke I alt Det ses, at det talmateriale, der ligger til grund for statistikkerne, generelt ikke er af det fornødne omfang til, at der kan inddrages kvalifiverede konklusioner vedrørende (signifikante) tendenser. For illustrationer af udviklingen i sagsantallene henvises til figur 1-5.

21 20 Afvisninger på området i procent Forældelse Domstole Private Rekurs ikke udnyttet Rigsmyndigheder Hjemmestyrevirksomhed Klagen tilbagekaldt Forespørgsler Klagers krav imødekommet Inhabilitet Figur 1: Afviste klager 2006, 2005 og afvisningsgrund Andet

22 21 Sagsfordeling i procent Grl.s Hjemmestyre - centraladmi nistrationen Skatterådet Det soc. Ankenævn Andre Kommuner Figur 2: Afsluttede klager 2006, 2005 og myndighed INI

23 22 Sagsfordeling i procent Socialret Arbejdsret Lejeret Skat og afgift Opkrævningsvirkso mhed Sundhed Fiskeri, fangst og landbrug Erhverv i øvrigt Uddannelse Kirke m.v. Forbruger Figur 3: Afsluttede klager 2006, 2005 og Retsområde Andet

24 23 Sagsfordeling i procent Figur 4: Afsluttede klager 2006, 2005 og klagetema

25 24 Resultatfordeling i procent Figur 5: Afsluttede klager 2006, 2005 og Resultat Henstilling Ingen bemærkninger Kritik Kritik og henstilling

26 25 3. Generelle bemærkninger vedrørende forvaltningsretlige spørgsmål I dette afsnit har jeg valgt at fremhæve generelle problemstillinger, som ikke har givet anledning til optagelse i afsnittene 4 eller En offentligt ansats klage over en anden offentligt ansat (j.nr /060-04) I en sag udtalte jeg mig om følgende spørgsmål: 1) Bliver en offentligt ansat, der klages over, part i klagesagen? 2) Er det brud på tavshedspligten, at en offentligt ansat videregiver oplysninger, som den offentligt ansatte har ret til aktindsigt i, til private? Jeg udtalte således: "Det forhold, at en myndighed modtager en klage over en offentligt ansat, indebærer ikke i sig selv, at den pågældende ansatte bliver part i sagen. Kun såfremt en klage giver anledning til selvstændigt at søge fastslået, om der er grundlag for at træffe disciplinære foranstaltninger over for den ansatte, vil den pågældende ansatte skulle tillægges partsrettigheder. I den situation, hvor behandlingen af klagen, som det var tilfældet med forældreklagen over, ikke giver anledning til at overveje disciplinære foranstaltninger, skal sagen således ikke afsluttes med en afgørelse i forhold til den ansatte, der er klaget over. Det kan derfor ikke give mig anledning til kritik, at kommunen ikke har afsluttet sagen med at træffe en afgørelse i forhold til... Der gælder imidlertid uafhængigt heraf et krav om, at myndighederne skal overholde god forvaltningsskik. Hertil hører, at myndighederne skal føre en hensynsfuld personalepolitik. I et tilfælde som det foreliggende, hvor kommunen har gjort den indklagede ansatte ( ) bekendt med klagen, som var af ganske alvorlig karakter og indeholdt et krav om, at blev afskediget, har kommunen efter min opfattelse haft grund til at antage, at det kunne virke særligt belastende for at vide, at kommunen behandlede en sådan klage over hendes embedsførelse. Jeg finder derfor, at det følger af god forvaltningsskik, at kommunen burde have meddelt, at sagen var afsluttet uden overvejelser om foranstaltninger mod... 's klage angår for det første det forhold, at skulle have overtrådt tavshedspligten ved at have forevist udenforstående et brev fra socialforvaltningen vedrørende 's datter.

27 26 Jeg bemærker hertil, at det er utvivlsomt, at er part i en social sag om sin mindreårige datter, og at hun derfor efter sagsbehandlingslovens regler er berettiget til aktindsigt. Det kan ikke kvalificeres som brud på tavshedspligten, at en offentligt ansat videregiver oplysninger til private om sager, som den pågældende ansatte kan kræve aktindsigt i. Det er dog min opfattelse, at kommunen som følge af 's klage har været forpligtet til at undersøge, om selv har skaffet sig oplysninger fra en sag på kommunekontoret...." 3-2 Hjemmel til fastsættelse af ansøgningsfrist i hjemmestyrets bekendtgørelse om biblioteksvederlag (j.nr.: /109-05) A klagede til Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke over, at Landsbiblioteket, Nunatta Atuagaateqarfia, havde afslået en ansøgning om biblioteksvederlag på grund af overskridelse af den i bekendtgørelsen fastsatte årlige ansøgningsfrist. Direktoratets begrundelse for afslaget var, at fristen for ansøgning var overskredet med et ikke ubetydeligt tidsrum, og at der ikke konkret var anført fyldestgørende grunde til at fravige kravet om rettidig ansøgning. Jeg fandt imidlertid ikke tilstrækkeligt grundlag for at undersøge selve den afgørelse, der klagedes over, idet denne fremstod som værende i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Jeg begrænsede derfor min undersøgelse til at angå spørgsmålet om lovligheden af den ansøgningsfrist, som er fastsat i hjemmestyrets bekendtgørelse. Det anførtes fra direktoratet hertil, at der på finansloven årligt afsættes et beløb til biblioteksvederlag, hvorefter dette fordeles efter ansøgning til landsbiblioteket. Størrelsen af de årlige biblioteksvederlag for den enkelte vederlagsberettigede kendes således først efter opgørelse af det samlede antal imødekomne ansøgninger. Fristen for ansøgning er derfor indsat af hensyn til, at alle berettigede hurtigt kan få udbetalt vederlag og således ikke skal afvente, at alle ansøgninger indgives inden årets udgang og først derefter behandles. Jeg fandt ikke anledning til at udtale kritik heraf, idet det i dansk retspraksis, som ikke ses at være fraveget i grønlandsk ret, er fastslået, at forvaltningen uden lovhjemmel lovligt kan fastsætte sådanne frister, så længe disse er sagligt begrundede.

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2007 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Landstinget I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2008 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Inatsisartut Til Inatsisartut I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten Dato: J.nr.: 2004-3405-980 Sagsbehandler: VSA Akt. nr.: 48 om ombudsmandens undersøgelse af 40 klagesager fra Landsskatteretten INDHOLDSFORTEGNELSE I. UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE...3

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2005

Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2006 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-5-8

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 62 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 Af professor, dr.jur. Carsten Henrichsen, Det Juridiske Institut, Københavns Universitet

Læs mere

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Publikationen

Læs mere

Håndbog om afskedigelse

Håndbog om afskedigelse Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse Udgivet december 2011 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk.

Læs mere