Regnskabsstatistik for fiskeri. Account Statistics for Fishery 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsstatistik for fiskeri. Account Statistics for Fishery 2012"

Transkript

1 Regnskabsstatistik for fiskeri 2012 Account Statistics for Fishery 2012

2

3 Regnskabsstatistik for fiskeri 2012 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 2014 Adresser: Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø Tlf E-post: Signaturforklaring - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker, giver ingen mening eller udeladt af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke Vandret eller lodret streg markerer databrud i en tidsserie. Oplysningerne fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrunding kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen Symbols - Nil 0 0,0 } Less than half the final digit shown Not applicable.. Available information not conclusive or not disclosable Data not available Horizontal or vertical line indicates break in series, which means that data before and after break in series are not fully comparable Due to rounding, the figures given for individual items do not necessarily add up to the corresponding totals shown. Danmarks Statistik 2014 Du er velkommen til at citere fra denne publikation. Angiv dog kilde i overensstemmelse med god skik. Det er tilladt at kopiere publikationen til privat brug. Enhver anden form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation er forbudt uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl. Når en institution har indgået en kopieringsaftale med COPY-DAN, har den ret til - inden for aftalens rammer - at kopiere fra publikationen.

4 Forord Den foreliggende regnskabsstatistik, der vedrører kalenderåret 2012, er udarbejdet på grundlag af regnskabsoplysninger fra 276 fiskerivirksomheder udvalgt fra en population, der dækker 98 pct. af sektorens omsætning. Regnskabsstatistikken for 2012 er baseret på en ny metode, hvor individuelle regnskaber for fartøjer, der ikke indgår i stikprøven, er blevet simuleret. Udviklingen er blevet støttet af midler fra den Europæiske Fiskeri Fond og Fødevareministeriet. Regnskabsstatistikken er grupperet efter fartøjslængde og fiskeritype. Denne gruppering anvendes også i det fælles grundlag for dataindsamling for fiskeriet i EU. Der rettes en tak til de fiskere, der har stillet deres regnskab til rådighed, og til de revisorer, der har stået for indberetning. Statistikken er udarbejdet i Danmarks Statistiks kontor for Fødevareerhverv af specialkonsulent Kim Normark Andersen og fuldmægtig Michael Brogaard. Der er adgang til de publicerede regnskabsdata via statistikbanken. Danmarks Statistik, maj 2014 Henrik Bolding Pedersen, chefkonsulent

5 Indholdsfortegnelse Fiskeriets driftsresultat Bruttoudbytte Arbejds- og kapitalindsats Driftsomkostninger Fartøjsgruppering i statistikken Tabelfortegnelse Materialeudvælgelse og beregningsmetode Ordforklaring Revisionsfirmaer, der har bidraget med 2 eller flere regnskaber:

6 6 - Fiskeri Fiskeriets driftsresultat 2012 Driftsresultat på kr. pr. virksomhed Figur 1. Fiskeriets driftsresultat blev på kr. pr. virksomhed i 2012, hvilket var en anelse lavere end i 2011, men højere end gennemsnittet af de seneste 10 år, se figur 1. Resultatet fremkommer ved små ændringer i omkostninger og renteudgifter. Driftsomkostningerne faldt med 1 pct., mens renteudgifterne steg 4 pct., så den samlede ændring i forhold til året før blev et fald på 0,4 pct., svarende til knap kr. pr. virksomhed. Bruttoudbytte pr. virksomhed fordelt på driftsomkostninger, nettorenteudgift og driftsresultat ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Mio. kr Driftsresultat Nettorenteudgift Driftsomkostninger Kilde: Tabel 1.2 Statistikken dækker erhvervsfiskeriet, dvs. aktive fiskerivirksomheder med en omsætning over tærskelniveauet på kr. I 2012 var der 641 virksomheder i populationen. Bruttoudbytte Bruttoudbytte på 4,5 mio. kr. Bruttoudbyttet blev på 4,5 mio. kr. pr. virksomhed, hvilket er tilnærmelsesvis uændret i forhold til året før. Værdien af landingerne af fisk, krebs- og bløddyr udgjorde 96 pct. af bruttoudbyttet, hvortil kommer andre fiskeriindtægter (fx udleje af kvoter) og andre kilder (fx vagttjeneste ved marine anlæg, bjærgning m.v.) på tilsammen kr. pr. virksomhed. 41 pct. fald i bruttoudbyttet fra industrifisk Industrifisken udgjorde 15 pct. af det samlede bruttoudbytte. Værdien af industrilandingerne blev kr. pr. virksomhed i 2012, hvilket var et fald på 41 pct. i forhold til året før. Ændringen skyldes især manglende mulighed for fiskeri efter tobis i Prisen på industrifisk steg med 27 pct., samtidig med at de landede mængder af industrifisk faldt 61 pct. for gennemsnitsfartøjet.

7 Fiskeri - 7 Figur 2. Bruttoudbytte pr. virksomhed - fordelt på artsgrupper ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Mio. kr Anden fisk, krebs- og bløddyr Andre fiskeriindtægter Industrifisk Dybvandshummer og -rejer Sild og makrel Rødspætte og tunge Torsk Kilde: Tabel 1.2 Værdien af landingerne af sild og makrel er steget kraftigt de seneste 3 år og udgør nu, med en andel på 32 pct. af bruttoudbyttet, den klart vigtigste fiskeartsgruppe. Torsk udgjorde 12 pct. og dybvandshummer og -rejer 10 pct. tilsammen. Rødspætte og tunge stod for 9 pct. af bruttoudbyttet for gennemsnitsfartøjet, se tabel 1.2. Oversigtstabel 1. Gennemsnitspriser for udvalgte fiskearter Stigning kr. pr. kilo hel fisk Torsk ,93 12,56 12,99 13,92 12,92-7,1 Rødspætte ,77 9,45 9,03 9,95 9,69-2,6 Tunge ,19 71,85 83,69 86,30 78,15-9,4 Dybvandshummer... 56,48 43,70 55,87 71,90 58,04-19,3 Sild ,73 2,77 3,05 4,34 5,17 19,2 Makrel ,73 6,70 8,21 12,19 7,32-40,0 Industrifisk ,98 0,89 1,56 1,64 2,08 26,9 Kilde: NaturErhvervstyrelsen Efter prisstigninger på alle betydende fiskearter i 2011 var der overvejende prisfald i 2012, med undtagelse af sild, der fik en prisstigning på 19 pct. For industrifisk var der en prisstigning på 27 pct. til 2,08 kr. pr. kilo, det hidtil højeste niveau. pct. Langt større udbytte af sild og makrel Landingerne af sild steg med 45 pct. og landingerne af makrel steg med 4 pct. Sammen med prisstigningen på 19 pct. for sild betød det en stigning i bruttoudbyttet for sild og makrel til 1,4 mio. kr. pr. virksomhed. I alt ca. 40 fartøjer har kvoteandele i fiskeriet efter sild og makrel.

8 8 - Fiskeri 5 pct. stigning i bruttoudbyttet af torsk Figur 3. Hvor det kun er få virksomheder, som lander sild og makrel, er det ca. 80 pct. af fiskerivirksomhederne som lander torsk. For det gennemsnitlige fartøj steg mængden af landede torsk med 10 pct. til 43 ton. Da prisen samtidig faldt med 7 pct. betød det samlet en 5 pct. stigning i bruttoudbyttet af torsk, svarende til kr. pr. virksomhed. Torsk udgør 12 pct. af det samlede bruttoudbytte. Landingsværdi for fiskeartsgrupper Mio. kr. Sild og makrel Industrifisk Torsk Rødspætte og tunge Kilde: NaturErhvervstyrelsen (tidl. Fiskeridirektoratet) som vist på Bruttoudbyttet fra rødspætte og tunge blev på kr. pr. fartøj, hvilket var kr. højere end året før. Landingerne steg til ton pr. fartøj, mens priserne faldt med henholdsvis 3 og 9 pct. Fiskeriet efter dybvandshummer og -rejer gav et bruttoudbytte på kr. pr. fartøj, hvilket var kr. mindre end i 2011, men højere end i årene forud for Arbejds- og kapitalindsats Lidt færre arbejdsdage Den samlede arbejdsindsats i 2012 blev opgjort til 359 arbejdsdage pr. virksomhed, se tabel 1.1, hvilket er på niveau med de to foregående år. 55 pct. af arbejdsdagene blev leveret af hyret besætning og hyret skipper, mens fiskeren selv, sammen med andre parthavere, ydede 35 pct. af arbejdsindsatsen. De sidste 10 pct. var arbejdsdage i øvrigt, som er et indberettet skøn over det samlede antal arbejdsdage brugt til vedligeholdelse af fangstredskaber, administration m.v. Arbejdsindsatsen varierede fra 184 dage i gennemsnit for fartøjer under 12 meter til 938 dage for fartøjer mellem 24 og 40 meter, se tabel 2.1. Der er en tydelig sammenhæng mellem størrelsen af fartøjerne og brugen af arbejdskraft, dels som følge af forskelle i besætningens størrelse, dels efter hvor mange dage det enkelte fartøj tilbringer på havet. Således har de små fartøjer under 12 meter i gennemsnit været 117 dage på havet, mens de store fartøjer på 24-40

9 Fiskeri - 9 meter har været 228 dage på havet, se tabel 2.1. For de største fartøjer over 40 meter var både arbejdsindsats med 862 dage og havdage med 136 dage noget mindre end i 2011, hvilket tilskrives mindre industrifiskeri i Værdi af IOK og FKA rettigheder lagt til Fiskeriaktiverne Værdien af fiskeriaktiverne ultimo 2012 var på 19,9 mio. kr. pr. virksomhed., se tabel 1.4. I dette tal indgår beregnede værdier af fiskerirettigheder, IOK- og FKA-kvoteandele, som er lagt til aktiverne. Værdierne er baseret på de registrerede oplysninger i NaturErhvervstyrelsens rettighedsregister og beregnede skyggepriser fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet. For de små fartøjer under 12 meter var værdien af fiskeriaktiverne 2,1 mio. kr., mens virksomhederne med store fartøjer på meter havde fiskeriaktiver for 54 mio. kr., se tabel 2.2. Værdien af IOK og FKA rettighederne udgør 75 pct. af fiskeriaktiverne og 71 pct. af de samlede anlægs- og omsætningsaktiver. For gruppen af fartøjer over 40 meter var værdien af fiskeriaktiverne 238 mio. kr. pr virksomhed. Disse fartøjer, som næsten udelukkende fisker sild, makrel og industrifisk, råder over 89 pct. af de individuelt omsættelige kvoter (IOK). Værdien af fiskerirettighederne udgør 81 pct. af gruppens samlede fiskeriaktiver, se tabel 2.2. Driftsomkostninger 3 pct. stigning i brændstofomkostningerne Figur 4. Omkostninger til brændstof steg med kr. til kr. pr. virksomhed, foranlediget af prisstigninger på dieselolie. Forbruget af dieselolie var 7 pct. mindre end året før samtidig med, at antallet af fartøjs havdage også var mindre. Landingsomkostningerne faldt med 6 pct. og lønomkostningerne med 7 pct., mens vedligeholdelsesomkostningerne faldt med 4 pct. i forhold til Driftsomkostninger - fordelt på omkostningstyper Lønnet arbejdskraft 25 pct. Brændstof 20 pct Landings- og salgsomkostninger 9 pct. Afskrivninger 18 pct. Vedligeholdelse 13 pct. Leje, forsikring, adm. m.v. 15 pct. Kilde: Tabel 1.2

10 10 - Fiskeri I figur 4 vises driftsomkostningernes relative fordeling på omkostningstyper for Udgiften til lønnet arbejdskraft udgjorde 25 pct. af de samlede omkostninger og afskrivningerne 18 pct. De resterende 57 pct. af omkostningerne blev anvendt til varer og tjenester, hvoraf omkostningen til brændstof var 20 pct., vedligeholdelse 13 pct., landingsomkostninger 9 pct. samt leje, forsikring og administration, der udgjorde 15 pct. af de samlede omkostninger. Fartøjsgruppering i statistikken Regnskabsstatistikken er grupperet efter fartøjslængde og -type. Denne gruppering anvendes også i prognoser for fiskeriets indtjening, som udgives af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, og i den fartøjssegmentering, der benyttes ved rapportering af statistik til EU. Oversigtstabel 2. Fartøjslængdegrupper, antal fartøjer, andel af population og af bruttoudbyttet Fartøjsgrupper Fartøjer Andel af fartøjer Bruttoudbytte pr. fartøj Andel af samlet bruttoudbytte antal pct kr. pct. Små fartøjer under 12 m Mindre fartøjer 12-14,9 m Mindre fartøjer 15-17,9 m Mellemstore fartøjer 18-23,9 m Store fartøjer 24-39,9 m Store fartøjer over 40 m Specialfiskerier Alle Kilde: Tabel 2.1 og 8.1 Overordnet er fartøjerne grupperet i 6 længdegrupper samt en gruppe for specialfiskerier, der omfatter muslingefiskeri og hesterejefiskeri. Fordelingen af fartøjerne fremgår af oversigtstabel 2, der også viser de enkelte gruppers andel af det samlede bruttoudbytte. Statistikken for de 6 længdegrupper vises i tabel 2, og i tabellerne 3 til 8 opdeles længdegrupperne yderligere efter redskabsanvendelse. Tabel 8 indeholder også specialfiskeri opdelt efter hesterejer og muslinger.

11 Fiskeri - 11 Tabelfortegnelse Alle virksomheder: 1.1 Struktur, faktorindsats og produktion Driftsresultat Investeringer, finansiering og egenkapitalforskydninger Aktiver og passiver, lønningsevne og rentabilitet Fartøjslængdegrupper: 2.1 Driftsresultat før renter 2.2 Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status Fartøjstypegrupper: Regioner: 3.1 Fartøjer under 12 meter. Driftsresultat før renter 3.2 Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status 4.1 Fartøjer fra 12 til 14,9 meter. Driftsresultat før renter 4.2 Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status 5.1 Fartøjer fra 15 til 17,9 meter. Driftsresultat før renter 5.2 Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status 6.1 Fartøjer fra 18 til 23,9 meter. Driftsresultat før renter 6.2 Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status 7.1 Fartøjer fra 24 til 39,9 meter Driftsresultat før renter 7.2 Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status 8.1 Fartøjer over 40 meter og specialfiskerier. Driftsresultat før renter 8.2 Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status 9.1 Driftsresultat før renter 9.2 Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status

12 12 - Fiskeri Tabel 1.1 Alle virksomheder Struktur, faktorindsats og produktion All firms. Structure of industry, factor input and production Antal virksomheder i populationen Antal virksomheder i stikprøven Fordelt efter antal fartøjer pct. af virksomheder 3 Virksomheder alene med fartøjer under 5 BT Med 1 fartøj på eller over 5 BT Med 2 eller flere fartøjer på eller over 5 BT Fordelt efter samlet tonnage 6 Under 50 BT BT BT og derover Fordelt efter fartøjsaktivitet 9 Under 100 havdage pr. fartøj havdage pr. fartøj havdage pr. fartøj havdage pr. fartøj havdage og derover pr. fartøj Indsats af produktionsfaktorer pr. virksomhed 14 Fiskeriaktiver, primo, kr Samlet bruttotonnage Forbrug af brændstof, liter Antal havdage for fartøjer Andre aktivitetsdage for fartøjer Arbejdsdage i alt Havdage, fiskeren/ejeren Havdage, parthavere/medejere Havdage, hyret skipper Havdage, hyret besætning Arbejdsdage i øvrigt ton pr. virksomhed 25 Fiskeri i alt Torsk Rødspætte og tunge Sild og makrel Dybvandshummer og -rejer Blåmusling Anden fisk, krebs- og bløddyr Industrifisk Anm: Databrud, se tabel 1.4

13 Fiskeri - 13 Tabel 1.2 Alle virksomheder Driftsresultat All firms. Financial results kr. pr. virksomhed 33 Bruttoudbytte Torsk Rødspætte og tunge Sild og makrel Dybvandshummer og -rejer Blåmusling Anden fisk, krebs- og bløddyr Industrifisk Udleje/salg af årsmængder Andre fiskeriindtægter Driftstilskud Andre kilder Driftsomkostninger Brændstof, olie Is, proviant/stores Mægler, bro- og havnepenge Halleje, samlecentral og auktion Emballage (kasseleje), køling og fragt Losningsudgifter P.O. tilsvar Leje af anlæg og udstyr Vedligeholdelse, fartøj, skrog m.m Vedligeholdelse, maskiner og spil Vedligeholdelse, elektronisk udstyr Vedligeholdelse, fangstredskaber Vedligeholdelse, andre driftsaktiver Forsikring, fartøj og redskaber m.v Andre forsikringer Administration m.v Leje/køb af årsmængder Driftsmæssig brug af bil, telefon m.v Andre tjenesteydelser Afskrivninger, fartøj, skrog m.m Afskrivninger, maskiner og spil Afskrivninger, elektronisk udstyr Afskrivninger, fangstredskaber Afskrivninger, andre driftsaktiver Lønudgift, ekskl. løn til ejer(e) Driftsresultat før renter Nettorenter Renteindtægter Renteudgifter Driftsresultat

14 14 - Fiskeri Tabel 1.3 Alle virksomheder Investeringer, finansiering og egenkapitalforskydninger All firms. Investments, financing, and net capital changes Investeringer og finansiering kr. pr. virksomhed 91 Investeringer Fartøj, skrog m.m Maskiner og spil Elektronisk udstyr Fangstredskaber Andre driftsaktiver Værdipapirer Andre finansielle aktiver Fremmedfinansiering Fiskeribanken og Skibskreditfonden Fremmedfinansiering i øvrigt Egenfinansiering Afskrivning, fiskeriaktiver Egenfinansiering i øvrigt kr. pr. virksomhed 116 Egenkapital, primo Nomielle kapitalændringer Fiskeriaktiver Finansielle aktiver Nominelle kapitalændringer på gæld Andre kapitalændringer Engangstilskud Andre engangsposter Årets skat, selskabsskat Akkord på gæld Indskud i fiskerivirksomheden Egenkapital, ultimo

15 Fiskeri - 15 Tabel 1.4 Alle virksomheder Aktiver og passiver, lønningsevne og rentabilitet All firms. Assets, liabilities, labour income, and economic return kr. pr. virksomhed 132 Aktiver, ultimo Fartøjer, skrog m.m Maskiner og spil Elektronisk udstyr Fangstredskaber IOK - Individuelt omsættelige kvoter FKA - Fartøjs kvote andele Andre fiskerirettigheder Andre driftsaktiver Værdipapirer Andre finansielle aktiver Passiver ultimo Fiskeribanken og Skibskreditfonden Gæld til selskabsdeltagere Anden gæld Egenkapital, ultimo Lønningsevne og rentabilitet 74 Driftsresultat før renter Lønudgift Beregnet rentebelastning Lønningsevne Driftsresultat før renter Beregnet vederlag til ejer(e) Nettoudbytte Nøgletal pct. 352 Overskudsgrad ,5 4,9 22,8 19,9 20,8 353 Afkastningsgrad ,6 1,1 7,7 6,6 4,7 354 Soliditetsgrad ,0 39,7 26,7 20,6 47,8 Anm.: Databrud: Andre driftsaktiver (137) indeholder IOK og andre fiskerirettigheder, men ikke FKA, for årene til og med 2008.

16 16 - Fiskeri Tabel 2.1 Fartøjslængdegrupper 1 Driftsresultat før renter Vessel groups. Financial result Længde af fartøjer i meter Under 12 12,0-14,9 15,0-17,9 18,0-23,9 24,0-39,9 40,0 og over 1 Antal virksomheder i populationen Antal virksomheder i stikprøven Indsats af produktionsfaktorer pr. virksomhed 14 Fiskeriaktiver, primo, kr Samlet bruttotonnage Forbrug af brændstof, liter Antal havdage for fartøjer Arbejdsindsats, dage i alt kr. pr. virksomhed 33 Bruttoudbytte Torsk Rødspætte og tunge Sild og makrel Dybvandshummer og -rejer Blåmusling Anden fisk, krebs- og bløddyr Industrifisk Udleje/salg af årsmængder Andre fiskeriindtægter Driftstilskud Andre kilder Driftsomkostninger Brændstof, olie Is, proviant/stores Landings- og salgsomkostninger Leje af anlæg og udstyr Vedligeholdelse, fartøj, skrog, m.m Vedligeholdelse, maskiner og spil Vedligeholdelse, elektronisk udstyr Vedligeholdelse, fangstredskaber Vedligeholdelse, andre driftsaktiver Forsikring, fartøj og redskaber m.v Andre forsikringer Administration m.v Leje/køb af årsmængder Driftsmæssig brug af bil, telefon m.v Andre tjenesteydelser Afskrivninger, fartøj, skrog m.m Afskrivninger, maskiner og spil Afskrivninger, elektronisk udstyr Afskrivninger, fangstredskaber Afskrivninger, andre driftsaktiver Lønudgift, ekskl. løn til ejer(e) Driftsresultat før renter Ekskl. hestereje- og muslingefiskeri. Se tabel 8.1

17 Fiskeri - 17 Tabel 2.2 Fartøjslængdegrupper 1 Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status Vessel groups. Net profit, investments, and changes in net capital Længde af fartøjer i meter Under 12 12,0-14,9 15,0-17,9 18,0-23,9 24,0-39,9 40,0 og over kr. pr. virksomhed 83 Nettorenter Renteindtægter Renteudgifter Driftsresultat Investeringer Fiskeriaktiver i alt Finansielle aktiver Finansiering af investeringer Fiskeribanken og Skibskreditfonden Fremmedfinansiering i øvrigt Afskrivning, fiskeriaktiver Egenfinansiering i øvrigt Egenkapital, primo Nom. kapitalændringer, aktiver Nom. kapitalændringer, gæld Øvrige kapitalændringer Indskud i fiskerivirksomheden Egenkapital, ultimo Aktiver, ultimo Fartøjer, skrog m.m Maskiner og spil Elektronisk udstyr Fangstredskaber IOK - Individuelt omsættelige kvoter FKA - Fartøjs kvote andele Andre fiskerirettigheder Andre driftsaktiver Værdipapirer Andre finansielle aktiver Passiver, ultimo Fiskeribanken og Skibskreditfonden Gæld til selskabsdeltagere Anden gæld Egenkapital, ultimo Nøgletal 75 Beregnet vederlag til ejer(e), 1000 kr Overskudsgrad, pct ,8-0,6 3,1 5,8 10,1 43,7 353 Afkastningsgrad, pct ,1-0,1 0,6 1,4 2,3 8,8 354 Soliditetsgrad, pct ,5 64,8 64,2 58,2 54,9 37,6 1 Ekskl. hestereje- og muslingefiskeri. Se tabel 8.1.

18 18 - Fiskeri Tabel 3.1 Fartøjer under 12 meter Driftsresultat før renter Vessels under 12 metres. Financial result Garn/ krog Jolle/ ruse Snur/ garn/ trawl Trawl I alt 1 Antal virksomheder i populationen Antal virksomheder i stikprøven Indsats af produktionsfaktorer pr. virksomhed 14 Fiskeriaktiver, primo, kr Samlet bruttotonnage Forbrug af brændstof, liter Antal havdage for fartøjer Arbejdsindsats, dage i alt Bruttoudbytte Torsk Rødspætte og tunge Sild og makrel Dybvandshummer og -rejer Blåmusling Anden fisk, krebs- og bløddyr Industrifisk Udleje/salg af årsmængder Andre fiskeriindtægter Driftstilskud Andre kilder Driftsomkostninger Brændstof, olie Is, proviant/stores Landings- og salgsomkostninger Leje af anlæg og udstyr Vedligeholdelse, fartøj, skrog, m.m Vedligeholdelse, maskiner og spil Vedligeholdelse, elektronisk udstyr Vedligeholdelse, fangstredskaber Vedligeholdelse, andre driftsaktiver Forsikring, fartøj og redskaber m.v Andre forsikringer Administration m.v Leje/køb af årsmængder Driftsmæssig brug af bil, telefon m.v Andre tjenesteydelser Afskrivninger, fartøj, skrog m.m Afskrivninger, maskiner og spil Afskrivninger, elektronisk udstyr Afskrivninger, fangstredskaber Afskrivninger, andre driftsaktiver Lønudgift, ekskl. løn til ejer(e) Driftsresultat før renter Anm.: Af diskretionshensyn er gruppen Trawl inkluderet i gruppen Snur/garn/trawl

19 Fiskeri - 19 Tabel 3.2 Fartøjer under 12 meter Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status Vessels under 12 metres. Net profit, investments, and changes in net capital Garn/ krog Jolle/ ruse Snur/ garn/ trawl Trawl I alt kr. pr. virksomhed 83 Nettorenter Renteindtægter Renteudgifter Driftsresultat Investeringer Fiskeriaktiver i alt Finansielle aktiver Finansiering af investeringer Fiskeribanken og Skibskreditfonden Fremmedfinansiering i øvrigt Afskrivning, fiskeriaktiver Egenfinansiering i øvrigt Egenkapital primo Nom. kapitalændringer, aktiver Nom. kapitalændringer, gæld Øvrige kapitalændringer Indskud i fiskerivirksomheden Egenkapital ultimo Aktiver ultimo Fartøjer, skrog m.m Maskiner og spil Elektronisk udstyr Fangstredskaber IOK - Individuelt omsættelige kvoter FKA - Fartøjs kvote andele Andre fiskerirettigheder Andre driftsaktiver Værdipapirer Andre finansielle aktiver Passiver ultimo Fiskeribanken og Skibskreditfonden Gæld til selskabsdeltagere Anden gæld Egenkapital, ultimo Nøgletal Beregnet vederlag til ejer(e), 1000 kr Overskudsgrad, pct ,7-16,4-16,7-14,8 353 Afkastningsgrad, pct ,7-15,7-4,7-5,3 354 Soliditetsgrad, pct ,7 64,8 55,7 56,5

20 20 - Fiskeri Tabel 4.1 Fartøjer fra 12 til 14,9 meter Driftsresultat før renter Vessels from 12 to 14.9 metres. Financial result Garn/ krog Snurrevod Snur/ garn/ trawl Trawl I alt 1 Antal virksomheder i populationen Antal virksomheder i stikprøven Indsats af produktionsfaktorer pr. virksomhed 14 Fiskeriaktiver, primo, kr Samlet bruttotonnage Forbrug af brændstof, liter Antal havdage for fartøjer Arbejdsindsats, dage i alt Bruttoudbytte Torsk Rødspætte og tunge Sild og makrel Dybvandshummer og -rejer Blåmusling Anden fisk, krebs- og bløddyr Industrifisk Udleje/salg af årsmængder Andre fiskeriindtægter Driftstilskud Andre kilder Driftsomkostninger Brændstof, olie Is, proviant/stores Landings- og salgsomkostninger Leje af anlæg og udstyr Vedligeholdelse, fartøj, skrog, m.m Vedligeholdelse, maskiner og spil Vedligeholdelse, elektronisk udstyr Vedligeholdelse, fangstredskaber Vedligeholdelse, andre driftsaktiver Forsikring, fartøj og redskaber m.v Andre forsikringer Administration m.v Leje/køb af årsmængder Driftsmæssig brug af bil, telefon m.v Andre tjenesteydelser Afskrivninger, fartøj, skrog m.m Afskrivninger, maskiner og spil Afskrivninger, elektronisk udstyr Afskrivninger, fangstredskaber Afskrivninger, andre driftsaktiver Lønudgift, ekskl. løn til ejer(e) Driftsresultat før renter Anm.: Af diskretionshensyn er gruppen Snurrevod inkluderet i gruppen Snur/garn/trawl

Regnskabsstatistik for gartneri 2008

Regnskabsstatistik for gartneri 2008 Regnskabsstatistik for gartneri 2008 Regnskabsstatistik for gartneri 2008 Accounts Statistics for Horticulture 2008 Regnskabsstatistik for gartneri 2008 Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2009 Oplag

Læs mere

Regnskabsstatistik for gartneri 2009

Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Accounts Statistics for Horticulture 2009 Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2010 Oplag

Læs mere

Fiskeristatistisk Årbog 2006

Fiskeristatistisk Årbog 2006 Fiskeristatistisk Årbog 006 Yearbook of Fishery Statistics 006 Fiskeristatistisk Årbog 006 Udgivet af Fiskeridirektoratet September 007. årgang ISBN 87-89--6 ISSN 0907-98 Pris: 95,00 kr. inkl. 5 % moms

Læs mere

Jordbruget i Danmark

Jordbruget i Danmark Jordbruget i Danmark Jordbruget i Danmark TemaPubl 2014:1 Titel Jordbruget i Danmark Udgivet af Danmarks Statistik Februar 2014 Foto: Imageselect Pdf-udgave: Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/jordbdk

Læs mere

Økonomien i de nordiske fiskerier

Økonomien i de nordiske fiskerier Økonomien i de nordiske fiskerier Fokus på resourcerenten Max Nielsen, Fødevareøkonomisk Institut, Danmark Bruno Cozzari, Fødevareøkonomisk Institut, Danmark Guri Eriksen, Universitetet i Tromsø, Norge

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Afleveret den: 7. december 2011 Vejleder/eksaminator: Jens Marcus-Møller Udarbejdet af: Anja Madsen Jonas Thielsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Året 2005 side 3. The year 2005 page 3. Ledelsesberetning side 4. Hovedtal side 6. Nøgletal og pengestrøm side 7

Indhold. Året 2005 side 3. The year 2005 page 3. Ledelsesberetning side 4. Hovedtal side 6. Nøgletal og pengestrøm side 7 ÅRSRAPPORT 2005 Indhold 2 Året 2005 side 3 The year 2005 page 3 Ledelsesberetning side 4 Hovedtal side 6 Nøgletal og pengestrøm side 7 Anvendt regnskabspraksis side 8 Ledelses- og revisionspåtegning side

Læs mere

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser FISK & HAV 2005 NR. 59 FREMTIDEN HVILLING FISKEKVOTER GAMLE PAPIRER FISKS HUD ROSEOBACTER FISKS FÆRDEN SMAGFULD DØD 2005 nr. 59 fisk & hav tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser Danmarks Fiskeriundersøgelser

Læs mere

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri Ressourceproduktivitet og konkurrenceevne i Erhvervsstyrelsen 11 december 2013 Forfattere: Martin Hvidt Thelle Rasmus Tangsgaard Varneskov Anders Oskar Kjøller-Hansen Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

Indkomster 2006. Særskilt afsnit om pensionsindbetaling

Indkomster 2006. Særskilt afsnit om pensionsindbetaling Indkomster 2006 Særskilt afsnit om pensionsindbetaling Indkomster 2006 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 Oplag: 300 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 135,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Indholdsfortegnelse / Contents

Indholdsfortegnelse / Contents Indholdsfortegnelse / Contents Side / Page Roblon i tal / Roblon in Figures 4 Idégrundlag, mål og forretningsgrundlag / Concept, Objectives and Business Areas 6 Bestyrelsens og direktionens årsberetning

Læs mere

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010

Nordsøfonden. Årsrapport for 2010 Nordsøfonden Årsrapport for 2010 Danish North Sea Fund Annual Report for 2010 Indholdsfortegnelse / Contents Side Oplysninger om Nordsøfonden.................................................... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 .13alyfa A/S Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report fori July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /

Læs mere

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Videre fra grundskolen - de unges uddannelse Longitudinal study of young people s education Nuri Peker Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008 McDonald's Danmark A/S Falkoner Allé 20 DK - 2000 Frederiksberg Tlf. +45 33 26 60 00 Fax +45 33 26 60 60 www.mcdonalds.dk CVR nr. 24214087 Nordea nr. 2191 0106315442 McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720 Landbrugets gæld 1. Indledning Den indtjeningsmæssige krise, der prægede dansk landbrug i årene 2007-10, er

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(R) Afhandling, eksamensnr. 289551 Afleveret d. 22. april 2014 Vejleder Torben Langberg Antal tegn: 161.155 Handelshøjskolen, Aarhus

Læs mere

En model for godstransportens udvikling

En model for godstransportens udvikling Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model for godstransportens udvikling Faglig rapport fra DMU, nr. 344 [Tom side] Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model

Læs mere

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Gruppe nr: 4 Hold: 7fbaa Udarbejdet af Tobias Kristensen og Christian Davids University College Nordjylland Finansbacheloruddannelsen 7FBA

Læs mere

UEDP projekt 33033-0196 Vindmøllers økonomi 2007-09

UEDP projekt 33033-0196 Vindmøllers økonomi 2007-09 Projektgruppe: EMD International; Per Nielsen (projektleder) Risø, Jørgen Lemming, Poul Erik Morthorst, Niels Erik Clausen, Henrik Lawetz EA analyse, Hans Henrik Lindboe, Edward James-Smith, Niels Christian

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A.

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A. BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk f-j DANSKE COMMODITIES A./S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2008 4. REGNSKABSÅR 4rd FINANCIAL

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

Fiskefartøjet som virksomhed

Fiskefartøjet som virksomhed Kapitel 2 side 20 Fiskefartøjet som virksomhed Hvis du gerne vil have dit eget fiskerfartøj og være leder af din egen virksomhed skal du vide lidt om økonomi. I dette kapitel kan du læse det mest almindelige

Læs mere

VIRKSOMHEDENS ULYKKESOMKOSTNINGER

VIRKSOMHEDENS ULYKKESOMKOSTNINGER VIRKSOMHEDENS ULYKKESOMKOSTNINGER En undersøgelse af omkostninger i forbindelse med arbejdsulykker i udvalgte danske virksomheder Pall Rikhardsson Martin Impgaard Birgitte Mogensen Anne Søgaard Melchiorsen

Læs mere

Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom - herunder fordeling af overdragelsessummen

Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom - herunder fordeling af overdragelsessummen Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) Regnskab og Økonomistyring December 2011 Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom - herunder fordeling af

Læs mere

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder April 2013 Ressourceproduktivitet i dansk industri Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Estimating the factual gender pay gap in Denmark Beregning af det uforklarede løngab i Danmark

Estimating the factual gender pay gap in Denmark Beregning af det uforklarede løngab i Danmark WOLIWEB www.wageindicator.org The socio-economic determinants of citizens work life attitudes, preferences and perceptions, using data from the continuous web-based European Wage Indicator Survey Project

Læs mere

Skadesforsikring. - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank. HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet. Speciale

Skadesforsikring. - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank. HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet. Speciale HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet Speciale Forfatter: Jannie Grubbe Kalsgaard Vejleder: Christian Farø Skadesforsikring - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank Aalborg Universitet

Læs mere