Regnskabsstatistik for fiskeri. Account Statistics for Fishery 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsstatistik for fiskeri. Account Statistics for Fishery 2012"

Transkript

1 Regnskabsstatistik for fiskeri 2012 Account Statistics for Fishery 2012

2

3 Regnskabsstatistik for fiskeri 2012 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 2014 Adresser: Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø Tlf E-post: Signaturforklaring - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker, giver ingen mening eller udeladt af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke Vandret eller lodret streg markerer databrud i en tidsserie. Oplysningerne fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrunding kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen Symbols - Nil 0 0,0 } Less than half the final digit shown Not applicable.. Available information not conclusive or not disclosable Data not available Horizontal or vertical line indicates break in series, which means that data before and after break in series are not fully comparable Due to rounding, the figures given for individual items do not necessarily add up to the corresponding totals shown. Danmarks Statistik 2014 Du er velkommen til at citere fra denne publikation. Angiv dog kilde i overensstemmelse med god skik. Det er tilladt at kopiere publikationen til privat brug. Enhver anden form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation er forbudt uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl. Når en institution har indgået en kopieringsaftale med COPY-DAN, har den ret til - inden for aftalens rammer - at kopiere fra publikationen.

4 Forord Den foreliggende regnskabsstatistik, der vedrører kalenderåret 2012, er udarbejdet på grundlag af regnskabsoplysninger fra 276 fiskerivirksomheder udvalgt fra en population, der dækker 98 pct. af sektorens omsætning. Regnskabsstatistikken for 2012 er baseret på en ny metode, hvor individuelle regnskaber for fartøjer, der ikke indgår i stikprøven, er blevet simuleret. Udviklingen er blevet støttet af midler fra den Europæiske Fiskeri Fond og Fødevareministeriet. Regnskabsstatistikken er grupperet efter fartøjslængde og fiskeritype. Denne gruppering anvendes også i det fælles grundlag for dataindsamling for fiskeriet i EU. Der rettes en tak til de fiskere, der har stillet deres regnskab til rådighed, og til de revisorer, der har stået for indberetning. Statistikken er udarbejdet i Danmarks Statistiks kontor for Fødevareerhverv af specialkonsulent Kim Normark Andersen og fuldmægtig Michael Brogaard. Der er adgang til de publicerede regnskabsdata via statistikbanken. Danmarks Statistik, maj 2014 Henrik Bolding Pedersen, chefkonsulent

5 Indholdsfortegnelse Fiskeriets driftsresultat Bruttoudbytte Arbejds- og kapitalindsats Driftsomkostninger Fartøjsgruppering i statistikken Tabelfortegnelse Materialeudvælgelse og beregningsmetode Ordforklaring Revisionsfirmaer, der har bidraget med 2 eller flere regnskaber:

6 6 - Fiskeri Fiskeriets driftsresultat 2012 Driftsresultat på kr. pr. virksomhed Figur 1. Fiskeriets driftsresultat blev på kr. pr. virksomhed i 2012, hvilket var en anelse lavere end i 2011, men højere end gennemsnittet af de seneste 10 år, se figur 1. Resultatet fremkommer ved små ændringer i omkostninger og renteudgifter. Driftsomkostningerne faldt med 1 pct., mens renteudgifterne steg 4 pct., så den samlede ændring i forhold til året før blev et fald på 0,4 pct., svarende til knap kr. pr. virksomhed. Bruttoudbytte pr. virksomhed fordelt på driftsomkostninger, nettorenteudgift og driftsresultat ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Mio. kr Driftsresultat Nettorenteudgift Driftsomkostninger Kilde: Tabel 1.2 Statistikken dækker erhvervsfiskeriet, dvs. aktive fiskerivirksomheder med en omsætning over tærskelniveauet på kr. I 2012 var der 641 virksomheder i populationen. Bruttoudbytte Bruttoudbytte på 4,5 mio. kr. Bruttoudbyttet blev på 4,5 mio. kr. pr. virksomhed, hvilket er tilnærmelsesvis uændret i forhold til året før. Værdien af landingerne af fisk, krebs- og bløddyr udgjorde 96 pct. af bruttoudbyttet, hvortil kommer andre fiskeriindtægter (fx udleje af kvoter) og andre kilder (fx vagttjeneste ved marine anlæg, bjærgning m.v.) på tilsammen kr. pr. virksomhed. 41 pct. fald i bruttoudbyttet fra industrifisk Industrifisken udgjorde 15 pct. af det samlede bruttoudbytte. Værdien af industrilandingerne blev kr. pr. virksomhed i 2012, hvilket var et fald på 41 pct. i forhold til året før. Ændringen skyldes især manglende mulighed for fiskeri efter tobis i Prisen på industrifisk steg med 27 pct., samtidig med at de landede mængder af industrifisk faldt 61 pct. for gennemsnitsfartøjet.

7 Fiskeri - 7 Figur 2. Bruttoudbytte pr. virksomhed - fordelt på artsgrupper ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Mio. kr Anden fisk, krebs- og bløddyr Andre fiskeriindtægter Industrifisk Dybvandshummer og -rejer Sild og makrel Rødspætte og tunge Torsk Kilde: Tabel 1.2 Værdien af landingerne af sild og makrel er steget kraftigt de seneste 3 år og udgør nu, med en andel på 32 pct. af bruttoudbyttet, den klart vigtigste fiskeartsgruppe. Torsk udgjorde 12 pct. og dybvandshummer og -rejer 10 pct. tilsammen. Rødspætte og tunge stod for 9 pct. af bruttoudbyttet for gennemsnitsfartøjet, se tabel 1.2. Oversigtstabel 1. Gennemsnitspriser for udvalgte fiskearter Stigning kr. pr. kilo hel fisk Torsk ,93 12,56 12,99 13,92 12,92-7,1 Rødspætte ,77 9,45 9,03 9,95 9,69-2,6 Tunge ,19 71,85 83,69 86,30 78,15-9,4 Dybvandshummer... 56,48 43,70 55,87 71,90 58,04-19,3 Sild ,73 2,77 3,05 4,34 5,17 19,2 Makrel ,73 6,70 8,21 12,19 7,32-40,0 Industrifisk ,98 0,89 1,56 1,64 2,08 26,9 Kilde: NaturErhvervstyrelsen Efter prisstigninger på alle betydende fiskearter i 2011 var der overvejende prisfald i 2012, med undtagelse af sild, der fik en prisstigning på 19 pct. For industrifisk var der en prisstigning på 27 pct. til 2,08 kr. pr. kilo, det hidtil højeste niveau. pct. Langt større udbytte af sild og makrel Landingerne af sild steg med 45 pct. og landingerne af makrel steg med 4 pct. Sammen med prisstigningen på 19 pct. for sild betød det en stigning i bruttoudbyttet for sild og makrel til 1,4 mio. kr. pr. virksomhed. I alt ca. 40 fartøjer har kvoteandele i fiskeriet efter sild og makrel.

8 8 - Fiskeri 5 pct. stigning i bruttoudbyttet af torsk Figur 3. Hvor det kun er få virksomheder, som lander sild og makrel, er det ca. 80 pct. af fiskerivirksomhederne som lander torsk. For det gennemsnitlige fartøj steg mængden af landede torsk med 10 pct. til 43 ton. Da prisen samtidig faldt med 7 pct. betød det samlet en 5 pct. stigning i bruttoudbyttet af torsk, svarende til kr. pr. virksomhed. Torsk udgør 12 pct. af det samlede bruttoudbytte. Landingsværdi for fiskeartsgrupper Mio. kr. Sild og makrel Industrifisk Torsk Rødspætte og tunge Kilde: NaturErhvervstyrelsen (tidl. Fiskeridirektoratet) som vist på Bruttoudbyttet fra rødspætte og tunge blev på kr. pr. fartøj, hvilket var kr. højere end året før. Landingerne steg til ton pr. fartøj, mens priserne faldt med henholdsvis 3 og 9 pct. Fiskeriet efter dybvandshummer og -rejer gav et bruttoudbytte på kr. pr. fartøj, hvilket var kr. mindre end i 2011, men højere end i årene forud for Arbejds- og kapitalindsats Lidt færre arbejdsdage Den samlede arbejdsindsats i 2012 blev opgjort til 359 arbejdsdage pr. virksomhed, se tabel 1.1, hvilket er på niveau med de to foregående år. 55 pct. af arbejdsdagene blev leveret af hyret besætning og hyret skipper, mens fiskeren selv, sammen med andre parthavere, ydede 35 pct. af arbejdsindsatsen. De sidste 10 pct. var arbejdsdage i øvrigt, som er et indberettet skøn over det samlede antal arbejdsdage brugt til vedligeholdelse af fangstredskaber, administration m.v. Arbejdsindsatsen varierede fra 184 dage i gennemsnit for fartøjer under 12 meter til 938 dage for fartøjer mellem 24 og 40 meter, se tabel 2.1. Der er en tydelig sammenhæng mellem størrelsen af fartøjerne og brugen af arbejdskraft, dels som følge af forskelle i besætningens størrelse, dels efter hvor mange dage det enkelte fartøj tilbringer på havet. Således har de små fartøjer under 12 meter i gennemsnit været 117 dage på havet, mens de store fartøjer på 24-40

9 Fiskeri - 9 meter har været 228 dage på havet, se tabel 2.1. For de største fartøjer over 40 meter var både arbejdsindsats med 862 dage og havdage med 136 dage noget mindre end i 2011, hvilket tilskrives mindre industrifiskeri i Værdi af IOK og FKA rettigheder lagt til Fiskeriaktiverne Værdien af fiskeriaktiverne ultimo 2012 var på 19,9 mio. kr. pr. virksomhed., se tabel 1.4. I dette tal indgår beregnede værdier af fiskerirettigheder, IOK- og FKA-kvoteandele, som er lagt til aktiverne. Værdierne er baseret på de registrerede oplysninger i NaturErhvervstyrelsens rettighedsregister og beregnede skyggepriser fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet. For de små fartøjer under 12 meter var værdien af fiskeriaktiverne 2,1 mio. kr., mens virksomhederne med store fartøjer på meter havde fiskeriaktiver for 54 mio. kr., se tabel 2.2. Værdien af IOK og FKA rettighederne udgør 75 pct. af fiskeriaktiverne og 71 pct. af de samlede anlægs- og omsætningsaktiver. For gruppen af fartøjer over 40 meter var værdien af fiskeriaktiverne 238 mio. kr. pr virksomhed. Disse fartøjer, som næsten udelukkende fisker sild, makrel og industrifisk, råder over 89 pct. af de individuelt omsættelige kvoter (IOK). Værdien af fiskerirettighederne udgør 81 pct. af gruppens samlede fiskeriaktiver, se tabel 2.2. Driftsomkostninger 3 pct. stigning i brændstofomkostningerne Figur 4. Omkostninger til brændstof steg med kr. til kr. pr. virksomhed, foranlediget af prisstigninger på dieselolie. Forbruget af dieselolie var 7 pct. mindre end året før samtidig med, at antallet af fartøjs havdage også var mindre. Landingsomkostningerne faldt med 6 pct. og lønomkostningerne med 7 pct., mens vedligeholdelsesomkostningerne faldt med 4 pct. i forhold til Driftsomkostninger - fordelt på omkostningstyper Lønnet arbejdskraft 25 pct. Brændstof 20 pct Landings- og salgsomkostninger 9 pct. Afskrivninger 18 pct. Vedligeholdelse 13 pct. Leje, forsikring, adm. m.v. 15 pct. Kilde: Tabel 1.2

10 10 - Fiskeri I figur 4 vises driftsomkostningernes relative fordeling på omkostningstyper for Udgiften til lønnet arbejdskraft udgjorde 25 pct. af de samlede omkostninger og afskrivningerne 18 pct. De resterende 57 pct. af omkostningerne blev anvendt til varer og tjenester, hvoraf omkostningen til brændstof var 20 pct., vedligeholdelse 13 pct., landingsomkostninger 9 pct. samt leje, forsikring og administration, der udgjorde 15 pct. af de samlede omkostninger. Fartøjsgruppering i statistikken Regnskabsstatistikken er grupperet efter fartøjslængde og -type. Denne gruppering anvendes også i prognoser for fiskeriets indtjening, som udgives af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, og i den fartøjssegmentering, der benyttes ved rapportering af statistik til EU. Oversigtstabel 2. Fartøjslængdegrupper, antal fartøjer, andel af population og af bruttoudbyttet Fartøjsgrupper Fartøjer Andel af fartøjer Bruttoudbytte pr. fartøj Andel af samlet bruttoudbytte antal pct kr. pct. Små fartøjer under 12 m Mindre fartøjer 12-14,9 m Mindre fartøjer 15-17,9 m Mellemstore fartøjer 18-23,9 m Store fartøjer 24-39,9 m Store fartøjer over 40 m Specialfiskerier Alle Kilde: Tabel 2.1 og 8.1 Overordnet er fartøjerne grupperet i 6 længdegrupper samt en gruppe for specialfiskerier, der omfatter muslingefiskeri og hesterejefiskeri. Fordelingen af fartøjerne fremgår af oversigtstabel 2, der også viser de enkelte gruppers andel af det samlede bruttoudbytte. Statistikken for de 6 længdegrupper vises i tabel 2, og i tabellerne 3 til 8 opdeles længdegrupperne yderligere efter redskabsanvendelse. Tabel 8 indeholder også specialfiskeri opdelt efter hesterejer og muslinger.

11 Fiskeri - 11 Tabelfortegnelse Alle virksomheder: 1.1 Struktur, faktorindsats og produktion Driftsresultat Investeringer, finansiering og egenkapitalforskydninger Aktiver og passiver, lønningsevne og rentabilitet Fartøjslængdegrupper: 2.1 Driftsresultat før renter 2.2 Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status Fartøjstypegrupper: Regioner: 3.1 Fartøjer under 12 meter. Driftsresultat før renter 3.2 Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status 4.1 Fartøjer fra 12 til 14,9 meter. Driftsresultat før renter 4.2 Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status 5.1 Fartøjer fra 15 til 17,9 meter. Driftsresultat før renter 5.2 Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status 6.1 Fartøjer fra 18 til 23,9 meter. Driftsresultat før renter 6.2 Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status 7.1 Fartøjer fra 24 til 39,9 meter Driftsresultat før renter 7.2 Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status 8.1 Fartøjer over 40 meter og specialfiskerier. Driftsresultat før renter 8.2 Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status 9.1 Driftsresultat før renter 9.2 Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status

12 12 - Fiskeri Tabel 1.1 Alle virksomheder Struktur, faktorindsats og produktion All firms. Structure of industry, factor input and production Antal virksomheder i populationen Antal virksomheder i stikprøven Fordelt efter antal fartøjer pct. af virksomheder 3 Virksomheder alene med fartøjer under 5 BT Med 1 fartøj på eller over 5 BT Med 2 eller flere fartøjer på eller over 5 BT Fordelt efter samlet tonnage 6 Under 50 BT BT BT og derover Fordelt efter fartøjsaktivitet 9 Under 100 havdage pr. fartøj havdage pr. fartøj havdage pr. fartøj havdage pr. fartøj havdage og derover pr. fartøj Indsats af produktionsfaktorer pr. virksomhed 14 Fiskeriaktiver, primo, kr Samlet bruttotonnage Forbrug af brændstof, liter Antal havdage for fartøjer Andre aktivitetsdage for fartøjer Arbejdsdage i alt Havdage, fiskeren/ejeren Havdage, parthavere/medejere Havdage, hyret skipper Havdage, hyret besætning Arbejdsdage i øvrigt ton pr. virksomhed 25 Fiskeri i alt Torsk Rødspætte og tunge Sild og makrel Dybvandshummer og -rejer Blåmusling Anden fisk, krebs- og bløddyr Industrifisk Anm: Databrud, se tabel 1.4

13 Fiskeri - 13 Tabel 1.2 Alle virksomheder Driftsresultat All firms. Financial results kr. pr. virksomhed 33 Bruttoudbytte Torsk Rødspætte og tunge Sild og makrel Dybvandshummer og -rejer Blåmusling Anden fisk, krebs- og bløddyr Industrifisk Udleje/salg af årsmængder Andre fiskeriindtægter Driftstilskud Andre kilder Driftsomkostninger Brændstof, olie Is, proviant/stores Mægler, bro- og havnepenge Halleje, samlecentral og auktion Emballage (kasseleje), køling og fragt Losningsudgifter P.O. tilsvar Leje af anlæg og udstyr Vedligeholdelse, fartøj, skrog m.m Vedligeholdelse, maskiner og spil Vedligeholdelse, elektronisk udstyr Vedligeholdelse, fangstredskaber Vedligeholdelse, andre driftsaktiver Forsikring, fartøj og redskaber m.v Andre forsikringer Administration m.v Leje/køb af årsmængder Driftsmæssig brug af bil, telefon m.v Andre tjenesteydelser Afskrivninger, fartøj, skrog m.m Afskrivninger, maskiner og spil Afskrivninger, elektronisk udstyr Afskrivninger, fangstredskaber Afskrivninger, andre driftsaktiver Lønudgift, ekskl. løn til ejer(e) Driftsresultat før renter Nettorenter Renteindtægter Renteudgifter Driftsresultat

14 14 - Fiskeri Tabel 1.3 Alle virksomheder Investeringer, finansiering og egenkapitalforskydninger All firms. Investments, financing, and net capital changes Investeringer og finansiering kr. pr. virksomhed 91 Investeringer Fartøj, skrog m.m Maskiner og spil Elektronisk udstyr Fangstredskaber Andre driftsaktiver Værdipapirer Andre finansielle aktiver Fremmedfinansiering Fiskeribanken og Skibskreditfonden Fremmedfinansiering i øvrigt Egenfinansiering Afskrivning, fiskeriaktiver Egenfinansiering i øvrigt kr. pr. virksomhed 116 Egenkapital, primo Nomielle kapitalændringer Fiskeriaktiver Finansielle aktiver Nominelle kapitalændringer på gæld Andre kapitalændringer Engangstilskud Andre engangsposter Årets skat, selskabsskat Akkord på gæld Indskud i fiskerivirksomheden Egenkapital, ultimo

15 Fiskeri - 15 Tabel 1.4 Alle virksomheder Aktiver og passiver, lønningsevne og rentabilitet All firms. Assets, liabilities, labour income, and economic return kr. pr. virksomhed 132 Aktiver, ultimo Fartøjer, skrog m.m Maskiner og spil Elektronisk udstyr Fangstredskaber IOK - Individuelt omsættelige kvoter FKA - Fartøjs kvote andele Andre fiskerirettigheder Andre driftsaktiver Værdipapirer Andre finansielle aktiver Passiver ultimo Fiskeribanken og Skibskreditfonden Gæld til selskabsdeltagere Anden gæld Egenkapital, ultimo Lønningsevne og rentabilitet 74 Driftsresultat før renter Lønudgift Beregnet rentebelastning Lønningsevne Driftsresultat før renter Beregnet vederlag til ejer(e) Nettoudbytte Nøgletal pct. 352 Overskudsgrad ,5 4,9 22,8 19,9 20,8 353 Afkastningsgrad ,6 1,1 7,7 6,6 4,7 354 Soliditetsgrad ,0 39,7 26,7 20,6 47,8 Anm.: Databrud: Andre driftsaktiver (137) indeholder IOK og andre fiskerirettigheder, men ikke FKA, for årene til og med 2008.

16 16 - Fiskeri Tabel 2.1 Fartøjslængdegrupper 1 Driftsresultat før renter Vessel groups. Financial result Længde af fartøjer i meter Under 12 12,0-14,9 15,0-17,9 18,0-23,9 24,0-39,9 40,0 og over 1 Antal virksomheder i populationen Antal virksomheder i stikprøven Indsats af produktionsfaktorer pr. virksomhed 14 Fiskeriaktiver, primo, kr Samlet bruttotonnage Forbrug af brændstof, liter Antal havdage for fartøjer Arbejdsindsats, dage i alt kr. pr. virksomhed 33 Bruttoudbytte Torsk Rødspætte og tunge Sild og makrel Dybvandshummer og -rejer Blåmusling Anden fisk, krebs- og bløddyr Industrifisk Udleje/salg af årsmængder Andre fiskeriindtægter Driftstilskud Andre kilder Driftsomkostninger Brændstof, olie Is, proviant/stores Landings- og salgsomkostninger Leje af anlæg og udstyr Vedligeholdelse, fartøj, skrog, m.m Vedligeholdelse, maskiner og spil Vedligeholdelse, elektronisk udstyr Vedligeholdelse, fangstredskaber Vedligeholdelse, andre driftsaktiver Forsikring, fartøj og redskaber m.v Andre forsikringer Administration m.v Leje/køb af årsmængder Driftsmæssig brug af bil, telefon m.v Andre tjenesteydelser Afskrivninger, fartøj, skrog m.m Afskrivninger, maskiner og spil Afskrivninger, elektronisk udstyr Afskrivninger, fangstredskaber Afskrivninger, andre driftsaktiver Lønudgift, ekskl. løn til ejer(e) Driftsresultat før renter Ekskl. hestereje- og muslingefiskeri. Se tabel 8.1

17 Fiskeri - 17 Tabel 2.2 Fartøjslængdegrupper 1 Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status Vessel groups. Net profit, investments, and changes in net capital Længde af fartøjer i meter Under 12 12,0-14,9 15,0-17,9 18,0-23,9 24,0-39,9 40,0 og over kr. pr. virksomhed 83 Nettorenter Renteindtægter Renteudgifter Driftsresultat Investeringer Fiskeriaktiver i alt Finansielle aktiver Finansiering af investeringer Fiskeribanken og Skibskreditfonden Fremmedfinansiering i øvrigt Afskrivning, fiskeriaktiver Egenfinansiering i øvrigt Egenkapital, primo Nom. kapitalændringer, aktiver Nom. kapitalændringer, gæld Øvrige kapitalændringer Indskud i fiskerivirksomheden Egenkapital, ultimo Aktiver, ultimo Fartøjer, skrog m.m Maskiner og spil Elektronisk udstyr Fangstredskaber IOK - Individuelt omsættelige kvoter FKA - Fartøjs kvote andele Andre fiskerirettigheder Andre driftsaktiver Værdipapirer Andre finansielle aktiver Passiver, ultimo Fiskeribanken og Skibskreditfonden Gæld til selskabsdeltagere Anden gæld Egenkapital, ultimo Nøgletal 75 Beregnet vederlag til ejer(e), 1000 kr Overskudsgrad, pct ,8-0,6 3,1 5,8 10,1 43,7 353 Afkastningsgrad, pct ,1-0,1 0,6 1,4 2,3 8,8 354 Soliditetsgrad, pct ,5 64,8 64,2 58,2 54,9 37,6 1 Ekskl. hestereje- og muslingefiskeri. Se tabel 8.1.

18 18 - Fiskeri Tabel 3.1 Fartøjer under 12 meter Driftsresultat før renter Vessels under 12 metres. Financial result Garn/ krog Jolle/ ruse Snur/ garn/ trawl Trawl I alt 1 Antal virksomheder i populationen Antal virksomheder i stikprøven Indsats af produktionsfaktorer pr. virksomhed 14 Fiskeriaktiver, primo, kr Samlet bruttotonnage Forbrug af brændstof, liter Antal havdage for fartøjer Arbejdsindsats, dage i alt Bruttoudbytte Torsk Rødspætte og tunge Sild og makrel Dybvandshummer og -rejer Blåmusling Anden fisk, krebs- og bløddyr Industrifisk Udleje/salg af årsmængder Andre fiskeriindtægter Driftstilskud Andre kilder Driftsomkostninger Brændstof, olie Is, proviant/stores Landings- og salgsomkostninger Leje af anlæg og udstyr Vedligeholdelse, fartøj, skrog, m.m Vedligeholdelse, maskiner og spil Vedligeholdelse, elektronisk udstyr Vedligeholdelse, fangstredskaber Vedligeholdelse, andre driftsaktiver Forsikring, fartøj og redskaber m.v Andre forsikringer Administration m.v Leje/køb af årsmængder Driftsmæssig brug af bil, telefon m.v Andre tjenesteydelser Afskrivninger, fartøj, skrog m.m Afskrivninger, maskiner og spil Afskrivninger, elektronisk udstyr Afskrivninger, fangstredskaber Afskrivninger, andre driftsaktiver Lønudgift, ekskl. løn til ejer(e) Driftsresultat før renter Anm.: Af diskretionshensyn er gruppen Trawl inkluderet i gruppen Snur/garn/trawl

19 Fiskeri - 19 Tabel 3.2 Fartøjer under 12 meter Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status Vessels under 12 metres. Net profit, investments, and changes in net capital Garn/ krog Jolle/ ruse Snur/ garn/ trawl Trawl I alt kr. pr. virksomhed 83 Nettorenter Renteindtægter Renteudgifter Driftsresultat Investeringer Fiskeriaktiver i alt Finansielle aktiver Finansiering af investeringer Fiskeribanken og Skibskreditfonden Fremmedfinansiering i øvrigt Afskrivning, fiskeriaktiver Egenfinansiering i øvrigt Egenkapital primo Nom. kapitalændringer, aktiver Nom. kapitalændringer, gæld Øvrige kapitalændringer Indskud i fiskerivirksomheden Egenkapital ultimo Aktiver ultimo Fartøjer, skrog m.m Maskiner og spil Elektronisk udstyr Fangstredskaber IOK - Individuelt omsættelige kvoter FKA - Fartøjs kvote andele Andre fiskerirettigheder Andre driftsaktiver Værdipapirer Andre finansielle aktiver Passiver ultimo Fiskeribanken og Skibskreditfonden Gæld til selskabsdeltagere Anden gæld Egenkapital, ultimo Nøgletal Beregnet vederlag til ejer(e), 1000 kr Overskudsgrad, pct ,7-16,4-16,7-14,8 353 Afkastningsgrad, pct ,7-15,7-4,7-5,3 354 Soliditetsgrad, pct ,7 64,8 55,7 56,5

20 20 - Fiskeri Tabel 4.1 Fartøjer fra 12 til 14,9 meter Driftsresultat før renter Vessels from 12 to 14.9 metres. Financial result Garn/ krog Snurrevod Snur/ garn/ trawl Trawl I alt 1 Antal virksomheder i populationen Antal virksomheder i stikprøven Indsats af produktionsfaktorer pr. virksomhed 14 Fiskeriaktiver, primo, kr Samlet bruttotonnage Forbrug af brændstof, liter Antal havdage for fartøjer Arbejdsindsats, dage i alt Bruttoudbytte Torsk Rødspætte og tunge Sild og makrel Dybvandshummer og -rejer Blåmusling Anden fisk, krebs- og bløddyr Industrifisk Udleje/salg af årsmængder Andre fiskeriindtægter Driftstilskud Andre kilder Driftsomkostninger Brændstof, olie Is, proviant/stores Landings- og salgsomkostninger Leje af anlæg og udstyr Vedligeholdelse, fartøj, skrog, m.m Vedligeholdelse, maskiner og spil Vedligeholdelse, elektronisk udstyr Vedligeholdelse, fangstredskaber Vedligeholdelse, andre driftsaktiver Forsikring, fartøj og redskaber m.v Andre forsikringer Administration m.v Leje/køb af årsmængder Driftsmæssig brug af bil, telefon m.v Andre tjenesteydelser Afskrivninger, fartøj, skrog m.m Afskrivninger, maskiner og spil Afskrivninger, elektronisk udstyr Afskrivninger, fangstredskaber Afskrivninger, andre driftsaktiver Lønudgift, ekskl. løn til ejer(e) Driftsresultat før renter Anm.: Af diskretionshensyn er gruppen Snurrevod inkluderet i gruppen Snur/garn/trawl

Fiskeriregnskabsstatistik

Fiskeriregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie F nr. 7 Fiskeriregnskabsstatistik 2001 Account Statistics for Fishery 2001 København 2002 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan efter

Læs mere

Fiskeriregnskabsstatistik

Fiskeriregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie F nr. 9 Fiskeriregnskabsstatistik 2003 Account Statistics for Fishery 2003 København 2004 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan efter

Læs mere

Fiskeriregnskabsstatistik

Fiskeriregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie F nr. 10 Fiskeriregnskabsstatistik 2004 Account Statistics for Fishery 2004 København 2005 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan efter

Læs mere

Regnskabsstatistik for fiskeri. Account Statistics for Fishery 2011

Regnskabsstatistik for fiskeri. Account Statistics for Fishery 2011 Regnskabsstatistik for fiskeri 2011 Account Statistics for Fishery 2011 Regnskabsstatistik for fiskeri 2011 Udgivet af Danmarks Statistik April 2013 Oplag: 60 Foto forside: Colourbox Printet hos ParitasDigitalService

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut. Serie F nr. 5. Fiskeriregnskabsstatistik

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut. Serie F nr. 5. Fiskeriregnskabsstatistik Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut Serie F nr. 5 Fiskeriregnskabsstatistik 1999 Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut Serie F nr.

Læs mere

Regnskabsstatistik for fiskeri 2009

Regnskabsstatistik for fiskeri 2009 Regnskabsstatistik for fiskeri 2009 Regnskabsstatistik for fiskeri 2009 Account Statistics for Fishery 2009 Regnskabsstatistik for fiskeri 2009 Udgivet af Danmarks Statistik Januar 2011 Oplag: 175 Printet

Læs mere

Regnskabsstatistk for fiskeri 2010_net.indd 1

Regnskabsstatistk for fiskeri 2010_net.indd 1 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk Regnskabsstatistk for fiskeri 2010_net.indd 1 Regnskabsstatistik for fiskeri 2010 19-01-2012 10:51:03 Regnskabsstatistik

Læs mere

Regnskabsstatistik for fiskeri 2008

Regnskabsstatistik for fiskeri 2008 Regnskabsstatistik for fiskeri 2008 Regnskabsstatistik for fiskeri 2008 Account Statistics for Fishery 2008 Regnskabsstatistik for fiskeri 2008 Udgivet af Danmarks Statistik November 2009 Oplag: 250 Printet

Læs mere

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2004

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2004 Fødevareøkonomisk Institut Serie H nr. 1 Regnskabsstatistik for Akvakultur 2004 Aquaculture Account Statistics 2004 København 2005 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal

Læs mere

Landinger / landings 117

Landinger / landings 117 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

Landinger / landings 115

Landinger / landings 115 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

Regnskabsstatistik for akvakultur 2007

Regnskabsstatistik for akvakultur 2007 Fødevareøkonomisk Institut Serie H nr. 4 Regnskabsstatistik for akvakultur 2007 Aquaculture Account Statistics 2007 København 2008 Regnskabsstatistik for akvakultur 2007 FOI 1 Signatur- - Nul eller mindre

Læs mere

Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 2013

Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 2013 Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 2013 Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 2013 Account Statistics for Fishery and Aquaculture 2013 Rettet den 24. februar 2015, i forhold til oprindelig

Læs mere

Gartneriregnskabsstatistik

Gartneriregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie D nr. 28 Gartneriregnskabsstatistik 2007 Horticultural Account Statistics 2007 København 2008 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur

Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 2014 Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 2014 Account Statistics for Fishery and Aquaculture 2014 Publikationen er udgivet med støtte fra: Regnskabsstatistik

Læs mere

Tiårs tabeller / decennium statistics 193

Tiårs tabeller / decennium statistics 193 Tiårs tabeller / decennium statistics 193 Tabel 7.1: Danske fiskerfartøjer fordelt på tonnage-grupper Danish fishing vessels by tonnage-classes Tonnagegrupper: Antal fartøjer / number of vessels Indeks

Læs mere

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006 Fødevareøkonomisk Institut Serie H nr. 3 Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006 Aquaculture Account Statistics 2006 København 2007 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal

Læs mere

Gartneriregnskabsstatistik

Gartneriregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie D nr. 26 Gartneriregnskabsstatistik 2005 Horticultural Account Statistics 2005 København 2006 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

Kapacitetsreduktion 1.16 Udgåede fartøjer og tildelte midler ved kapacitetstilpasning... 27

Kapacitetsreduktion 1.16 Udgåede fartøjer og tildelte midler ved kapacitetstilpasning... 27 243 7DEHORYHUVLJW 'HQGDQVNHILVNHUIOnGH Regional og størrelsesmæssig fordeling af fiskerflåden 1.1 Fartøjer, tonnage, maskineffekt, forsikringsværdi, alder og besætning fordelt på distrikter... 19 1.2 Fartøjer,

Læs mere

Analyseværktøj til forbedrede økonomiske forvaltningsanalyser i dansk fiskeri (ATØF) Nielsen, Rasmus; Hoff, Ayoe; Andersen, Jesper Levring

Analyseværktøj til forbedrede økonomiske forvaltningsanalyser i dansk fiskeri (ATØF) Nielsen, Rasmus; Hoff, Ayoe; Andersen, Jesper Levring university of copenhagen Københavns Universitet Analyseværktøj til forbedrede økonomiske forvaltningsanalyser i dansk fiskeri (ATØF) Nielsen, Rasmus; Hoff, Ayoe; Andersen, Jesper Levring Publication date:

Læs mere

Vejledning til fiskeriregnskabsskema 2013

Vejledning til fiskeriregnskabsskema 2013 Vejledning til fiskeriregnskabsskema 2013 Tærskelniveau for 2013 Tærskelniveauet for deltagelse i fiskeriregnskabsstatistikken, er på 270.000 kr. for 2013. Dvs. regnskabet skal kun indberettes, hvis fiskerivirksomheden

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Prisen på sild og makrel kvoter

Prisen på sild og makrel kvoter Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 267 Offentligt Fødevareøkonomisk Institut, FOI Afdeling for Fiskeriøkonomi og -forvaltning 27. juni 2005 Notat angående: Prisen

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af en reduceret tobiskvote for dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus

De økonomiske konsekvenser af en reduceret tobiskvote for dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus university of copenhagen University of Copenhagen De økonomiske konsekvenser af en reduceret tobiskvote for dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus Publication date: 2012 Document Version

Læs mere

Offentlige finanser FLERE TAL

Offentlige finanser FLERE TAL FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor området offentlige finanser, der bl.a. omhandler den offentlige sektors finanser baseret på budgetter og regnskaber samt folkekirkens

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2013

Fiskeriets Økonomi 2013 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fiskeriets Økonomi 2013 Economic Situation of the Danish Fishery 2013 København 2013 5. Fiskeforarbejdning 1 Formål I dette afsnit beskrives den økonomiske situation

Læs mere

Nationalregnskab og betalingsbalance

Nationalregnskab og betalingsbalance Nationalregnskab og betalingsbalance FLERE TAL Nationalregnskab og betalingsbalance Bruttonationalprodukt Privat forbrug og offentligt forbrug Investeringer Import og eksport Løn og beskæftigelse input-output

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån udlån,

Læs mere

University of Copenhagen. Gæld i forhold til egenkapital i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2013

University of Copenhagen. Gæld i forhold til egenkapital i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2013 university of copenhagen University of Copenhagen Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen,

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Penge- og kapitalmarked Pengeinstitutternes balance Indlån og udlån Forbrugerkredit og leasing Børsnoterede obligationer Aktier og investeringsbeviser Renter og kurser

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Vejledning til skema 1 Fartøjsoplysninger (Havgående fartøjer og kystnære rejefartøjer)

Vejledning til skema 1 Fartøjsoplysninger (Havgående fartøjer og kystnære rejefartøjer) Vejledning til skema 1 Fartøjsoplysninger (Havgående fartøjer og kystnære rejefartøjer) Selskabsoplysninger Indberetningsår: Her skal angives hvilket regnskabsår der indberettes. Virksomhedsnavn: Her skal

Læs mere

DRIFTSØKONOMI Stor fremgang i gartnerier med grønsager

DRIFTSØKONOMI Stor fremgang i gartnerier med grønsager Driftsresultatet i væksthusgrønsager steg fra 1.120.000 kroner i 2014 til 1.431.000 kroner i 2015 pr. gartneri. Det fremgår af gartneridelen af Regnskabsstatistik for Jordbrug. Foto: Colourbox. DRIFTSØKONOMI

Læs mere

Individuelle omsættelige kvoter en gevinst for dansk fiskeri?

Individuelle omsættelige kvoter en gevinst for dansk fiskeri? Jesper Levring Andersen (jla@foi.dk) Fødevareøkonomisk Institut, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Afdeling for Fiskeriøkonomi og -forvaltning Individuelle omsættelige kvoter en gevinst for dansk

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån og

Læs mere

Fremgang i væksthus tilbagegang på friland

Fremgang i væksthus tilbagegang på friland Driftsresultatet pr. potteplantegartneri steg fra 231.000 kroner i 2013 til 368.000 kroner i 2014. Foto: Annemarie Bisgaard. Fremgang i væksthus tilbagegang på friland Driftsresultatet for heltidsgartnerierne

Læs mere

Regnskabsstatistik for gartneri 2009

Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Accounts Statistics for Horticulture 2009 Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2010 Oplag

Læs mere

University of Copenhagen. Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Nielsen,

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

2016 et rigtig godt år for gartnerierne

2016 et rigtig godt år for gartnerierne Væksthusgrønsagsgartnerierne havde i 2016 det absolut største driftsresultat blandt gartnerierhvervets fem driftsformer. Potteplantegartnerierne havde den største fremgang, men også gartnerier med frilandsgrønsager,

Læs mere

31 127 Regnskabsforståelse

31 127 Regnskabsforståelse 31 127 Regnskabsforståelse HA, HA (int.), HA(it), HA (jur.), BA(int.) studiet, 1 del. Reeksamen den 23. februar 2010 09:00 12:00 Varighed 3 timer Alle hjælpemidler tilladt Dette opgavesæt består af fire

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til salg af kvote/rettigheder

Ansøgning om tilladelse til salg af kvote/rettigheder Udbetaling Danmark Tilskud, lån og garantier Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Send blanketten via Digital Post til Lån, tilskud og garantier. Digital Post på borger.dk Digital Post på virk.dk Vær opmærksom

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Gartneriregnskabsstatistik

Gartneriregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie D nr. 22 Gartneriregnskabsstatistik 2001 Horticultural Account Statistics 2001 København 2002 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

Tabeloversigt. 1. Den danske fiskerflåde. 2. Fiskeriet og fiskeressourcerne

Tabeloversigt. 1. Den danske fiskerflåde. 2. Fiskeriet og fiskeressourcerne 211 Tabeloversigt 1. Den danske fiskerflåde Regional og størrelsesmæssig fordeling af fiskerflåden 1.1 Fartøjer, tonnage, maskineffekt, forsikringsværdi, alder og besætning fordelt på distrikter... 19

Læs mere

Gartneriregnskabsstatistik

Gartneriregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie D nr. 23 Gartneriregnskabsstatistik 2002 Horticultural Account Statistics 2002 København 2003 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Fiskeriets økonomi 2010

Fiskeriets økonomi 2010 Fødevareøkonomisk Institut Fiskeriets økonomi 2010 Economic Situation of the Danish Fishery 2010 København 2010 ISBN 1601-5568 (tryk, Fiskeriets økonomi 2010) ISBN 1601-7846 (on-line, Fiskeriets økonomi

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014

Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014 Økonomien i pelsdyrproduktionen samt erhvervsøkonomiske konsekvenser ved et forbud mod af mink Økonomien

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2010

Fiskeriets Økonomi 2010 Fødevareøkonomisk Institut Fiskeriets Økonomi 2010 Economic Situation of the Danish Fishery 2010 København 2010 ISBN 1601-5568 (tryk, Fiskeriets Økonomi 2010) ISBN 1601-7846 (on-line, Fiskeriets Økonomi

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter

Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter Danske erfaringer med ITQ(IOK) 10 år efter Peder Andersen (med bidrag fra Max Nielsen) Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet pean@ifro.ku.dk? Præsentationen 1. Hvad har vi lært?

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

4. Hovedkonti for den samlede økonomi

4. Hovedkonti for den samlede økonomi 78 Hovedkonti for den samlede økonomi 4. Hovedkonti for den samlede økonomi Tabel 4.1 Konto 0: Varer og tjenester 1989 1990 1991 1992 1993 1994 årets priser i mio. kr 1 Produktion... 1 332 335 1 390 114

Læs mere

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7)

Ansøgningen skal indsendes til det lokale fiskeriinspektorat (se post/- mailadresser på side 7) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsfrist: 15. februar eller 15. august ANSØGNING OM TILLADELSE TIL AT OVERGÅ FRA FRITIDS- FISKERI TIL BIERHVERVSFISKERI Det er

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Det skånsomme kystfiskeri har brug for flere kvoter viser beregninger

Det skånsomme kystfiskeri har brug for flere kvoter viser beregninger Det skånsomme kystfiskeri har brug for flere kvoter viser beregninger Af Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri maj 2016 Resume: Dansk kystfiskeri er under afvikling. Systemet med omsættelige kvoter er tilpasset

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Regnskabsstatistik for gartneri 2008

Regnskabsstatistik for gartneri 2008 Regnskabsstatistik for gartneri 2008 Regnskabsstatistik for gartneri 2008 Accounts Statistics for Horticulture 2008 Regnskabsstatistik for gartneri 2008 Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2009 Oplag

Læs mere

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2011

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2011 Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2011 Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2011 Economics of Agricultural activities 2011 Økonomien i landbrugets produktionsgrene - 2011 Udgivet af Danmarks

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Gartneriregnskabsstatistik

Gartneriregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie D nr. 25 Gartneriregnskabsstatistik 2004 Horticultural Account Statistics 2004 København 2005 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

Ejerforeningen Alkale apt E Blok Owners' Association Alkale apt E Blok Sükrü Kaptanogla cad. 07400 Alanya / Antalya Tyrkiet

Ejerforeningen Alkale apt E Blok Owners' Association Alkale apt E Blok Sükrü Kaptanogla cad. 07400 Alanya / Antalya Tyrkiet Ejerforeningen Alkale apt E Blok Owners' Association Alkale apt E Blok Sükrü Kaptanogla cad. 07400 Alanya / Antalya Tyrkiet Årsrapport 1/9 2011-31/8 2012 Annual report 1/9 2011-31/8 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

DRIFTSØKONOMI Et godt år for økonomien

DRIFTSØKONOMI Et godt år for økonomien I 2013 var driftsresultatet på bedrifter med frilandsgrønsager i gennemsnit på 960.000 kroner mod 379.000 kroner året før. Der er stor variation mellem bedrifterne: Den bedste fjerdedel lå i 2013 i gennemsnit

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere

Bilag 1a: Officielle resultatopgørelse

Bilag 1a: Officielle resultatopgørelse Bilag 1a: Officielle resultatopgørelse 2004 2005 2006 2007 2008 Revenue 1166593,00 1.296.457 1.234.197 2.933.140 4.246.815 Other operating income 50 46 248 5.192-8.341 Vessel operating costs -896820-1.044.273-1.026.121-2.333.550-3.645.124

Læs mere

Regnskabsstatistikken

Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken for selskaber 2012 Sammenfatning Formålet med Regnskabsstatistikken er at belyse det grønlandske erhvervsliv og danne grundlag for driftsøkonomiske analyser,

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

tilsynsgebyrfaktorer

tilsynsgebyrfaktorer Instruktion i at udfylde formularerne "Aktiver i alt" og "Samlet risikoeksponering" til indsamling af tilsynsgebyrfaktorer April 2016 1 Overordnet information vedrørende begge formularer 1 "Navn", "MFI-kode"

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens Publication date: 2015 Document

Læs mere

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in:

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in: PlanEnergi Independent consultant Established in 1983 Specialised in: - renewable energy - rational use of energy and energy sawing - energy planning - ecological techniques Region 21 The route to CO2-reduction

Læs mere

Structure and economy of the Danish coastal fleet. Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources

Structure and economy of the Danish coastal fleet. Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources Structure and economy of the Danish coastal fleet Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi IFRO Udredning 2013/1 Instiut

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold FLERE TAL Byggeri og boligforhold Konjunkturbarometer for bygge og anlæg Beskæftigede i bygge og anlæg Byggeomkostningsindeks Omkostningsindeks for anlæg Byggevirksomhed Boligbyggeri Boligtælling 1 Bygningsopgørelse

Læs mere

Undervisning Fiskeribetjente, 6/6-2012, Hirtshals. Oskar. Discard- data. Marie Storr-Paulsen, Jørgen Dalskov. DTU Aqua. Moniteringssektion

Undervisning Fiskeribetjente, 6/6-2012, Hirtshals. Oskar. Discard- data. Marie Storr-Paulsen, Jørgen Dalskov. DTU Aqua. Moniteringssektion Undervisning Fiskeribetjente, 6/6-2012, Hirtshals Discard- data Oskar, Jørgen Dalskov DTU Aqua Moniteringssektion Total fangst Mål art Bi- fangst arter Salgbar Ikke salgbar (Under mindstemål) Salgbar Ikke

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

345 Nationalprodukt og nationalindkoms t. Samtlige erhverv. Øvrige. Landbrug. erhverv. Mill. k r.

345 Nationalprodukt og nationalindkoms t. Samtlige erhverv. Øvrige. Landbrug. erhverv. Mill. k r. 948 95 952 956 Tabel 299. Nettofaktorindkomsten 870-952. Net domestic product at factor cost 870-952. Nettofaktorindkomsten' i løbende priser. Øvrige Samtlige 6 3 345 Nationalprodukt og nationalindkoms

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

3. Landingerne og markedet for fisk

3. Landingerne og markedet for fisk 3. Landingerne og markedet for fisk Landinger / landings 77 Landings- og markedsstatistikken for fisk m.m. udarbejdes på basis af afregningerne for handel med fisk, krebs- og bløddyr i første omsætningsled.

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Gartneriregnskabsstatistik

Gartneriregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie D nr. 24 Gartneriregnskabsstatistik 2003 Horticultural Account Statistics 2003 København 2004 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere