Regnskabsstatistik for fiskeri. Account Statistics for Fishery 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsstatistik for fiskeri. Account Statistics for Fishery 2012"

Transkript

1 Regnskabsstatistik for fiskeri 2012 Account Statistics for Fishery 2012

2

3 Regnskabsstatistik for fiskeri 2012 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 2014 Adresser: Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø Tlf E-post: Signaturforklaring - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker, giver ingen mening eller udeladt af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke Vandret eller lodret streg markerer databrud i en tidsserie. Oplysningerne fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrunding kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen Symbols - Nil 0 0,0 } Less than half the final digit shown Not applicable.. Available information not conclusive or not disclosable Data not available Horizontal or vertical line indicates break in series, which means that data before and after break in series are not fully comparable Due to rounding, the figures given for individual items do not necessarily add up to the corresponding totals shown. Danmarks Statistik 2014 Du er velkommen til at citere fra denne publikation. Angiv dog kilde i overensstemmelse med god skik. Det er tilladt at kopiere publikationen til privat brug. Enhver anden form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation er forbudt uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl. Når en institution har indgået en kopieringsaftale med COPY-DAN, har den ret til - inden for aftalens rammer - at kopiere fra publikationen.

4 Forord Den foreliggende regnskabsstatistik, der vedrører kalenderåret 2012, er udarbejdet på grundlag af regnskabsoplysninger fra 276 fiskerivirksomheder udvalgt fra en population, der dækker 98 pct. af sektorens omsætning. Regnskabsstatistikken for 2012 er baseret på en ny metode, hvor individuelle regnskaber for fartøjer, der ikke indgår i stikprøven, er blevet simuleret. Udviklingen er blevet støttet af midler fra den Europæiske Fiskeri Fond og Fødevareministeriet. Regnskabsstatistikken er grupperet efter fartøjslængde og fiskeritype. Denne gruppering anvendes også i det fælles grundlag for dataindsamling for fiskeriet i EU. Der rettes en tak til de fiskere, der har stillet deres regnskab til rådighed, og til de revisorer, der har stået for indberetning. Statistikken er udarbejdet i Danmarks Statistiks kontor for Fødevareerhverv af specialkonsulent Kim Normark Andersen og fuldmægtig Michael Brogaard. Der er adgang til de publicerede regnskabsdata via statistikbanken. Danmarks Statistik, maj 2014 Henrik Bolding Pedersen, chefkonsulent

5 Indholdsfortegnelse Fiskeriets driftsresultat Bruttoudbytte Arbejds- og kapitalindsats Driftsomkostninger Fartøjsgruppering i statistikken Tabelfortegnelse Materialeudvælgelse og beregningsmetode Ordforklaring Revisionsfirmaer, der har bidraget med 2 eller flere regnskaber:

6 6 - Fiskeri Fiskeriets driftsresultat 2012 Driftsresultat på kr. pr. virksomhed Figur 1. Fiskeriets driftsresultat blev på kr. pr. virksomhed i 2012, hvilket var en anelse lavere end i 2011, men højere end gennemsnittet af de seneste 10 år, se figur 1. Resultatet fremkommer ved små ændringer i omkostninger og renteudgifter. Driftsomkostningerne faldt med 1 pct., mens renteudgifterne steg 4 pct., så den samlede ændring i forhold til året før blev et fald på 0,4 pct., svarende til knap kr. pr. virksomhed. Bruttoudbytte pr. virksomhed fordelt på driftsomkostninger, nettorenteudgift og driftsresultat ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Mio. kr Driftsresultat Nettorenteudgift Driftsomkostninger Kilde: Tabel 1.2 Statistikken dækker erhvervsfiskeriet, dvs. aktive fiskerivirksomheder med en omsætning over tærskelniveauet på kr. I 2012 var der 641 virksomheder i populationen. Bruttoudbytte Bruttoudbytte på 4,5 mio. kr. Bruttoudbyttet blev på 4,5 mio. kr. pr. virksomhed, hvilket er tilnærmelsesvis uændret i forhold til året før. Værdien af landingerne af fisk, krebs- og bløddyr udgjorde 96 pct. af bruttoudbyttet, hvortil kommer andre fiskeriindtægter (fx udleje af kvoter) og andre kilder (fx vagttjeneste ved marine anlæg, bjærgning m.v.) på tilsammen kr. pr. virksomhed. 41 pct. fald i bruttoudbyttet fra industrifisk Industrifisken udgjorde 15 pct. af det samlede bruttoudbytte. Værdien af industrilandingerne blev kr. pr. virksomhed i 2012, hvilket var et fald på 41 pct. i forhold til året før. Ændringen skyldes især manglende mulighed for fiskeri efter tobis i Prisen på industrifisk steg med 27 pct., samtidig med at de landede mængder af industrifisk faldt 61 pct. for gennemsnitsfartøjet.

7 Fiskeri - 7 Figur 2. Bruttoudbytte pr. virksomhed - fordelt på artsgrupper ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Mio. kr Anden fisk, krebs- og bløddyr Andre fiskeriindtægter Industrifisk Dybvandshummer og -rejer Sild og makrel Rødspætte og tunge Torsk Kilde: Tabel 1.2 Værdien af landingerne af sild og makrel er steget kraftigt de seneste 3 år og udgør nu, med en andel på 32 pct. af bruttoudbyttet, den klart vigtigste fiskeartsgruppe. Torsk udgjorde 12 pct. og dybvandshummer og -rejer 10 pct. tilsammen. Rødspætte og tunge stod for 9 pct. af bruttoudbyttet for gennemsnitsfartøjet, se tabel 1.2. Oversigtstabel 1. Gennemsnitspriser for udvalgte fiskearter Stigning kr. pr. kilo hel fisk Torsk ,93 12,56 12,99 13,92 12,92-7,1 Rødspætte ,77 9,45 9,03 9,95 9,69-2,6 Tunge ,19 71,85 83,69 86,30 78,15-9,4 Dybvandshummer... 56,48 43,70 55,87 71,90 58,04-19,3 Sild ,73 2,77 3,05 4,34 5,17 19,2 Makrel ,73 6,70 8,21 12,19 7,32-40,0 Industrifisk ,98 0,89 1,56 1,64 2,08 26,9 Kilde: NaturErhvervstyrelsen Efter prisstigninger på alle betydende fiskearter i 2011 var der overvejende prisfald i 2012, med undtagelse af sild, der fik en prisstigning på 19 pct. For industrifisk var der en prisstigning på 27 pct. til 2,08 kr. pr. kilo, det hidtil højeste niveau. pct. Langt større udbytte af sild og makrel Landingerne af sild steg med 45 pct. og landingerne af makrel steg med 4 pct. Sammen med prisstigningen på 19 pct. for sild betød det en stigning i bruttoudbyttet for sild og makrel til 1,4 mio. kr. pr. virksomhed. I alt ca. 40 fartøjer har kvoteandele i fiskeriet efter sild og makrel.

8 8 - Fiskeri 5 pct. stigning i bruttoudbyttet af torsk Figur 3. Hvor det kun er få virksomheder, som lander sild og makrel, er det ca. 80 pct. af fiskerivirksomhederne som lander torsk. For det gennemsnitlige fartøj steg mængden af landede torsk med 10 pct. til 43 ton. Da prisen samtidig faldt med 7 pct. betød det samlet en 5 pct. stigning i bruttoudbyttet af torsk, svarende til kr. pr. virksomhed. Torsk udgør 12 pct. af det samlede bruttoudbytte. Landingsværdi for fiskeartsgrupper Mio. kr. Sild og makrel Industrifisk Torsk Rødspætte og tunge Kilde: NaturErhvervstyrelsen (tidl. Fiskeridirektoratet) som vist på Bruttoudbyttet fra rødspætte og tunge blev på kr. pr. fartøj, hvilket var kr. højere end året før. Landingerne steg til ton pr. fartøj, mens priserne faldt med henholdsvis 3 og 9 pct. Fiskeriet efter dybvandshummer og -rejer gav et bruttoudbytte på kr. pr. fartøj, hvilket var kr. mindre end i 2011, men højere end i årene forud for Arbejds- og kapitalindsats Lidt færre arbejdsdage Den samlede arbejdsindsats i 2012 blev opgjort til 359 arbejdsdage pr. virksomhed, se tabel 1.1, hvilket er på niveau med de to foregående år. 55 pct. af arbejdsdagene blev leveret af hyret besætning og hyret skipper, mens fiskeren selv, sammen med andre parthavere, ydede 35 pct. af arbejdsindsatsen. De sidste 10 pct. var arbejdsdage i øvrigt, som er et indberettet skøn over det samlede antal arbejdsdage brugt til vedligeholdelse af fangstredskaber, administration m.v. Arbejdsindsatsen varierede fra 184 dage i gennemsnit for fartøjer under 12 meter til 938 dage for fartøjer mellem 24 og 40 meter, se tabel 2.1. Der er en tydelig sammenhæng mellem størrelsen af fartøjerne og brugen af arbejdskraft, dels som følge af forskelle i besætningens størrelse, dels efter hvor mange dage det enkelte fartøj tilbringer på havet. Således har de små fartøjer under 12 meter i gennemsnit været 117 dage på havet, mens de store fartøjer på 24-40

9 Fiskeri - 9 meter har været 228 dage på havet, se tabel 2.1. For de største fartøjer over 40 meter var både arbejdsindsats med 862 dage og havdage med 136 dage noget mindre end i 2011, hvilket tilskrives mindre industrifiskeri i Værdi af IOK og FKA rettigheder lagt til Fiskeriaktiverne Værdien af fiskeriaktiverne ultimo 2012 var på 19,9 mio. kr. pr. virksomhed., se tabel 1.4. I dette tal indgår beregnede værdier af fiskerirettigheder, IOK- og FKA-kvoteandele, som er lagt til aktiverne. Værdierne er baseret på de registrerede oplysninger i NaturErhvervstyrelsens rettighedsregister og beregnede skyggepriser fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet. For de små fartøjer under 12 meter var værdien af fiskeriaktiverne 2,1 mio. kr., mens virksomhederne med store fartøjer på meter havde fiskeriaktiver for 54 mio. kr., se tabel 2.2. Værdien af IOK og FKA rettighederne udgør 75 pct. af fiskeriaktiverne og 71 pct. af de samlede anlægs- og omsætningsaktiver. For gruppen af fartøjer over 40 meter var værdien af fiskeriaktiverne 238 mio. kr. pr virksomhed. Disse fartøjer, som næsten udelukkende fisker sild, makrel og industrifisk, råder over 89 pct. af de individuelt omsættelige kvoter (IOK). Værdien af fiskerirettighederne udgør 81 pct. af gruppens samlede fiskeriaktiver, se tabel 2.2. Driftsomkostninger 3 pct. stigning i brændstofomkostningerne Figur 4. Omkostninger til brændstof steg med kr. til kr. pr. virksomhed, foranlediget af prisstigninger på dieselolie. Forbruget af dieselolie var 7 pct. mindre end året før samtidig med, at antallet af fartøjs havdage også var mindre. Landingsomkostningerne faldt med 6 pct. og lønomkostningerne med 7 pct., mens vedligeholdelsesomkostningerne faldt med 4 pct. i forhold til Driftsomkostninger - fordelt på omkostningstyper Lønnet arbejdskraft 25 pct. Brændstof 20 pct Landings- og salgsomkostninger 9 pct. Afskrivninger 18 pct. Vedligeholdelse 13 pct. Leje, forsikring, adm. m.v. 15 pct. Kilde: Tabel 1.2

10 10 - Fiskeri I figur 4 vises driftsomkostningernes relative fordeling på omkostningstyper for Udgiften til lønnet arbejdskraft udgjorde 25 pct. af de samlede omkostninger og afskrivningerne 18 pct. De resterende 57 pct. af omkostningerne blev anvendt til varer og tjenester, hvoraf omkostningen til brændstof var 20 pct., vedligeholdelse 13 pct., landingsomkostninger 9 pct. samt leje, forsikring og administration, der udgjorde 15 pct. af de samlede omkostninger. Fartøjsgruppering i statistikken Regnskabsstatistikken er grupperet efter fartøjslængde og -type. Denne gruppering anvendes også i prognoser for fiskeriets indtjening, som udgives af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, og i den fartøjssegmentering, der benyttes ved rapportering af statistik til EU. Oversigtstabel 2. Fartøjslængdegrupper, antal fartøjer, andel af population og af bruttoudbyttet Fartøjsgrupper Fartøjer Andel af fartøjer Bruttoudbytte pr. fartøj Andel af samlet bruttoudbytte antal pct kr. pct. Små fartøjer under 12 m Mindre fartøjer 12-14,9 m Mindre fartøjer 15-17,9 m Mellemstore fartøjer 18-23,9 m Store fartøjer 24-39,9 m Store fartøjer over 40 m Specialfiskerier Alle Kilde: Tabel 2.1 og 8.1 Overordnet er fartøjerne grupperet i 6 længdegrupper samt en gruppe for specialfiskerier, der omfatter muslingefiskeri og hesterejefiskeri. Fordelingen af fartøjerne fremgår af oversigtstabel 2, der også viser de enkelte gruppers andel af det samlede bruttoudbytte. Statistikken for de 6 længdegrupper vises i tabel 2, og i tabellerne 3 til 8 opdeles længdegrupperne yderligere efter redskabsanvendelse. Tabel 8 indeholder også specialfiskeri opdelt efter hesterejer og muslinger.

11 Fiskeri - 11 Tabelfortegnelse Alle virksomheder: 1.1 Struktur, faktorindsats og produktion Driftsresultat Investeringer, finansiering og egenkapitalforskydninger Aktiver og passiver, lønningsevne og rentabilitet Fartøjslængdegrupper: 2.1 Driftsresultat før renter 2.2 Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status Fartøjstypegrupper: Regioner: 3.1 Fartøjer under 12 meter. Driftsresultat før renter 3.2 Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status 4.1 Fartøjer fra 12 til 14,9 meter. Driftsresultat før renter 4.2 Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status 5.1 Fartøjer fra 15 til 17,9 meter. Driftsresultat før renter 5.2 Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status 6.1 Fartøjer fra 18 til 23,9 meter. Driftsresultat før renter 6.2 Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status 7.1 Fartøjer fra 24 til 39,9 meter Driftsresultat før renter 7.2 Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status 8.1 Fartøjer over 40 meter og specialfiskerier. Driftsresultat før renter 8.2 Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status 9.1 Driftsresultat før renter 9.2 Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status

12 12 - Fiskeri Tabel 1.1 Alle virksomheder Struktur, faktorindsats og produktion All firms. Structure of industry, factor input and production Antal virksomheder i populationen Antal virksomheder i stikprøven Fordelt efter antal fartøjer pct. af virksomheder 3 Virksomheder alene med fartøjer under 5 BT Med 1 fartøj på eller over 5 BT Med 2 eller flere fartøjer på eller over 5 BT Fordelt efter samlet tonnage 6 Under 50 BT BT BT og derover Fordelt efter fartøjsaktivitet 9 Under 100 havdage pr. fartøj havdage pr. fartøj havdage pr. fartøj havdage pr. fartøj havdage og derover pr. fartøj Indsats af produktionsfaktorer pr. virksomhed 14 Fiskeriaktiver, primo, kr Samlet bruttotonnage Forbrug af brændstof, liter Antal havdage for fartøjer Andre aktivitetsdage for fartøjer Arbejdsdage i alt Havdage, fiskeren/ejeren Havdage, parthavere/medejere Havdage, hyret skipper Havdage, hyret besætning Arbejdsdage i øvrigt ton pr. virksomhed 25 Fiskeri i alt Torsk Rødspætte og tunge Sild og makrel Dybvandshummer og -rejer Blåmusling Anden fisk, krebs- og bløddyr Industrifisk Anm: Databrud, se tabel 1.4

13 Fiskeri - 13 Tabel 1.2 Alle virksomheder Driftsresultat All firms. Financial results kr. pr. virksomhed 33 Bruttoudbytte Torsk Rødspætte og tunge Sild og makrel Dybvandshummer og -rejer Blåmusling Anden fisk, krebs- og bløddyr Industrifisk Udleje/salg af årsmængder Andre fiskeriindtægter Driftstilskud Andre kilder Driftsomkostninger Brændstof, olie Is, proviant/stores Mægler, bro- og havnepenge Halleje, samlecentral og auktion Emballage (kasseleje), køling og fragt Losningsudgifter P.O. tilsvar Leje af anlæg og udstyr Vedligeholdelse, fartøj, skrog m.m Vedligeholdelse, maskiner og spil Vedligeholdelse, elektronisk udstyr Vedligeholdelse, fangstredskaber Vedligeholdelse, andre driftsaktiver Forsikring, fartøj og redskaber m.v Andre forsikringer Administration m.v Leje/køb af årsmængder Driftsmæssig brug af bil, telefon m.v Andre tjenesteydelser Afskrivninger, fartøj, skrog m.m Afskrivninger, maskiner og spil Afskrivninger, elektronisk udstyr Afskrivninger, fangstredskaber Afskrivninger, andre driftsaktiver Lønudgift, ekskl. løn til ejer(e) Driftsresultat før renter Nettorenter Renteindtægter Renteudgifter Driftsresultat

14 14 - Fiskeri Tabel 1.3 Alle virksomheder Investeringer, finansiering og egenkapitalforskydninger All firms. Investments, financing, and net capital changes Investeringer og finansiering kr. pr. virksomhed 91 Investeringer Fartøj, skrog m.m Maskiner og spil Elektronisk udstyr Fangstredskaber Andre driftsaktiver Værdipapirer Andre finansielle aktiver Fremmedfinansiering Fiskeribanken og Skibskreditfonden Fremmedfinansiering i øvrigt Egenfinansiering Afskrivning, fiskeriaktiver Egenfinansiering i øvrigt kr. pr. virksomhed 116 Egenkapital, primo Nomielle kapitalændringer Fiskeriaktiver Finansielle aktiver Nominelle kapitalændringer på gæld Andre kapitalændringer Engangstilskud Andre engangsposter Årets skat, selskabsskat Akkord på gæld Indskud i fiskerivirksomheden Egenkapital, ultimo

15 Fiskeri - 15 Tabel 1.4 Alle virksomheder Aktiver og passiver, lønningsevne og rentabilitet All firms. Assets, liabilities, labour income, and economic return kr. pr. virksomhed 132 Aktiver, ultimo Fartøjer, skrog m.m Maskiner og spil Elektronisk udstyr Fangstredskaber IOK - Individuelt omsættelige kvoter FKA - Fartøjs kvote andele Andre fiskerirettigheder Andre driftsaktiver Værdipapirer Andre finansielle aktiver Passiver ultimo Fiskeribanken og Skibskreditfonden Gæld til selskabsdeltagere Anden gæld Egenkapital, ultimo Lønningsevne og rentabilitet 74 Driftsresultat før renter Lønudgift Beregnet rentebelastning Lønningsevne Driftsresultat før renter Beregnet vederlag til ejer(e) Nettoudbytte Nøgletal pct. 352 Overskudsgrad ,5 4,9 22,8 19,9 20,8 353 Afkastningsgrad ,6 1,1 7,7 6,6 4,7 354 Soliditetsgrad ,0 39,7 26,7 20,6 47,8 Anm.: Databrud: Andre driftsaktiver (137) indeholder IOK og andre fiskerirettigheder, men ikke FKA, for årene til og med 2008.

16 16 - Fiskeri Tabel 2.1 Fartøjslængdegrupper 1 Driftsresultat før renter Vessel groups. Financial result Længde af fartøjer i meter Under 12 12,0-14,9 15,0-17,9 18,0-23,9 24,0-39,9 40,0 og over 1 Antal virksomheder i populationen Antal virksomheder i stikprøven Indsats af produktionsfaktorer pr. virksomhed 14 Fiskeriaktiver, primo, kr Samlet bruttotonnage Forbrug af brændstof, liter Antal havdage for fartøjer Arbejdsindsats, dage i alt kr. pr. virksomhed 33 Bruttoudbytte Torsk Rødspætte og tunge Sild og makrel Dybvandshummer og -rejer Blåmusling Anden fisk, krebs- og bløddyr Industrifisk Udleje/salg af årsmængder Andre fiskeriindtægter Driftstilskud Andre kilder Driftsomkostninger Brændstof, olie Is, proviant/stores Landings- og salgsomkostninger Leje af anlæg og udstyr Vedligeholdelse, fartøj, skrog, m.m Vedligeholdelse, maskiner og spil Vedligeholdelse, elektronisk udstyr Vedligeholdelse, fangstredskaber Vedligeholdelse, andre driftsaktiver Forsikring, fartøj og redskaber m.v Andre forsikringer Administration m.v Leje/køb af årsmængder Driftsmæssig brug af bil, telefon m.v Andre tjenesteydelser Afskrivninger, fartøj, skrog m.m Afskrivninger, maskiner og spil Afskrivninger, elektronisk udstyr Afskrivninger, fangstredskaber Afskrivninger, andre driftsaktiver Lønudgift, ekskl. løn til ejer(e) Driftsresultat før renter Ekskl. hestereje- og muslingefiskeri. Se tabel 8.1

17 Fiskeri - 17 Tabel 2.2 Fartøjslængdegrupper 1 Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status Vessel groups. Net profit, investments, and changes in net capital Længde af fartøjer i meter Under 12 12,0-14,9 15,0-17,9 18,0-23,9 24,0-39,9 40,0 og over kr. pr. virksomhed 83 Nettorenter Renteindtægter Renteudgifter Driftsresultat Investeringer Fiskeriaktiver i alt Finansielle aktiver Finansiering af investeringer Fiskeribanken og Skibskreditfonden Fremmedfinansiering i øvrigt Afskrivning, fiskeriaktiver Egenfinansiering i øvrigt Egenkapital, primo Nom. kapitalændringer, aktiver Nom. kapitalændringer, gæld Øvrige kapitalændringer Indskud i fiskerivirksomheden Egenkapital, ultimo Aktiver, ultimo Fartøjer, skrog m.m Maskiner og spil Elektronisk udstyr Fangstredskaber IOK - Individuelt omsættelige kvoter FKA - Fartøjs kvote andele Andre fiskerirettigheder Andre driftsaktiver Værdipapirer Andre finansielle aktiver Passiver, ultimo Fiskeribanken og Skibskreditfonden Gæld til selskabsdeltagere Anden gæld Egenkapital, ultimo Nøgletal 75 Beregnet vederlag til ejer(e), 1000 kr Overskudsgrad, pct ,8-0,6 3,1 5,8 10,1 43,7 353 Afkastningsgrad, pct ,1-0,1 0,6 1,4 2,3 8,8 354 Soliditetsgrad, pct ,5 64,8 64,2 58,2 54,9 37,6 1 Ekskl. hestereje- og muslingefiskeri. Se tabel 8.1.

18 18 - Fiskeri Tabel 3.1 Fartøjer under 12 meter Driftsresultat før renter Vessels under 12 metres. Financial result Garn/ krog Jolle/ ruse Snur/ garn/ trawl Trawl I alt 1 Antal virksomheder i populationen Antal virksomheder i stikprøven Indsats af produktionsfaktorer pr. virksomhed 14 Fiskeriaktiver, primo, kr Samlet bruttotonnage Forbrug af brændstof, liter Antal havdage for fartøjer Arbejdsindsats, dage i alt Bruttoudbytte Torsk Rødspætte og tunge Sild og makrel Dybvandshummer og -rejer Blåmusling Anden fisk, krebs- og bløddyr Industrifisk Udleje/salg af årsmængder Andre fiskeriindtægter Driftstilskud Andre kilder Driftsomkostninger Brændstof, olie Is, proviant/stores Landings- og salgsomkostninger Leje af anlæg og udstyr Vedligeholdelse, fartøj, skrog, m.m Vedligeholdelse, maskiner og spil Vedligeholdelse, elektronisk udstyr Vedligeholdelse, fangstredskaber Vedligeholdelse, andre driftsaktiver Forsikring, fartøj og redskaber m.v Andre forsikringer Administration m.v Leje/køb af årsmængder Driftsmæssig brug af bil, telefon m.v Andre tjenesteydelser Afskrivninger, fartøj, skrog m.m Afskrivninger, maskiner og spil Afskrivninger, elektronisk udstyr Afskrivninger, fangstredskaber Afskrivninger, andre driftsaktiver Lønudgift, ekskl. løn til ejer(e) Driftsresultat før renter Anm.: Af diskretionshensyn er gruppen Trawl inkluderet i gruppen Snur/garn/trawl

19 Fiskeri - 19 Tabel 3.2 Fartøjer under 12 meter Renter, investeringer, kapitalforskydninger og status Vessels under 12 metres. Net profit, investments, and changes in net capital Garn/ krog Jolle/ ruse Snur/ garn/ trawl Trawl I alt kr. pr. virksomhed 83 Nettorenter Renteindtægter Renteudgifter Driftsresultat Investeringer Fiskeriaktiver i alt Finansielle aktiver Finansiering af investeringer Fiskeribanken og Skibskreditfonden Fremmedfinansiering i øvrigt Afskrivning, fiskeriaktiver Egenfinansiering i øvrigt Egenkapital primo Nom. kapitalændringer, aktiver Nom. kapitalændringer, gæld Øvrige kapitalændringer Indskud i fiskerivirksomheden Egenkapital ultimo Aktiver ultimo Fartøjer, skrog m.m Maskiner og spil Elektronisk udstyr Fangstredskaber IOK - Individuelt omsættelige kvoter FKA - Fartøjs kvote andele Andre fiskerirettigheder Andre driftsaktiver Værdipapirer Andre finansielle aktiver Passiver ultimo Fiskeribanken og Skibskreditfonden Gæld til selskabsdeltagere Anden gæld Egenkapital, ultimo Nøgletal Beregnet vederlag til ejer(e), 1000 kr Overskudsgrad, pct ,7-16,4-16,7-14,8 353 Afkastningsgrad, pct ,7-15,7-4,7-5,3 354 Soliditetsgrad, pct ,7 64,8 55,7 56,5

20 20 - Fiskeri Tabel 4.1 Fartøjer fra 12 til 14,9 meter Driftsresultat før renter Vessels from 12 to 14.9 metres. Financial result Garn/ krog Snurrevod Snur/ garn/ trawl Trawl I alt 1 Antal virksomheder i populationen Antal virksomheder i stikprøven Indsats af produktionsfaktorer pr. virksomhed 14 Fiskeriaktiver, primo, kr Samlet bruttotonnage Forbrug af brændstof, liter Antal havdage for fartøjer Arbejdsindsats, dage i alt Bruttoudbytte Torsk Rødspætte og tunge Sild og makrel Dybvandshummer og -rejer Blåmusling Anden fisk, krebs- og bløddyr Industrifisk Udleje/salg af årsmængder Andre fiskeriindtægter Driftstilskud Andre kilder Driftsomkostninger Brændstof, olie Is, proviant/stores Landings- og salgsomkostninger Leje af anlæg og udstyr Vedligeholdelse, fartøj, skrog, m.m Vedligeholdelse, maskiner og spil Vedligeholdelse, elektronisk udstyr Vedligeholdelse, fangstredskaber Vedligeholdelse, andre driftsaktiver Forsikring, fartøj og redskaber m.v Andre forsikringer Administration m.v Leje/køb af årsmængder Driftsmæssig brug af bil, telefon m.v Andre tjenesteydelser Afskrivninger, fartøj, skrog m.m Afskrivninger, maskiner og spil Afskrivninger, elektronisk udstyr Afskrivninger, fangstredskaber Afskrivninger, andre driftsaktiver Lønudgift, ekskl. løn til ejer(e) Driftsresultat før renter Anm.: Af diskretionshensyn er gruppen Snurrevod inkluderet i gruppen Snur/garn/trawl

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006 Fødevareøkonomisk Institut Serie H nr. 3 Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006 Aquaculture Account Statistics 2006 København 2007 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal

Læs mere

Fiskeriets økonomi 2010

Fiskeriets økonomi 2010 Fødevareøkonomisk Institut Fiskeriets økonomi 2010 Economic Situation of the Danish Fishery 2010 København 2010 ISBN 1601-5568 (tryk, Fiskeriets økonomi 2010) ISBN 1601-7846 (on-line, Fiskeriets økonomi

Læs mere

Regnskabsstatistik for gartneri 2009

Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Accounts Statistics for Horticulture 2009 Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2010 Oplag

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Regnskabsstatistik for gartneri 2008

Regnskabsstatistik for gartneri 2008 Regnskabsstatistik for gartneri 2008 Regnskabsstatistik for gartneri 2008 Accounts Statistics for Horticulture 2008 Regnskabsstatistik for gartneri 2008 Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2009 Oplag

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF)

Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF) Kan de danske mælkeproducenter konkurrere med deres europæiske kolleger? Indtryk fra netværket European Dairy Farmers (EDF) KvægKongres 2013 Herning, Danmark Steffi Wille-Sonk (European Dairy Farmers e.v.)

Læs mere

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms.

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms. Konjunkturstatistik Udgiver Redaktion Figurer Foto Abonnement Løssalg Priser Danmarks Statistik Tlf. 39 17 39 17 e-mail: dst@dst.dk Sejrøgade 11 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk 2100 København Ø Redaktionen

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør DANMARKS NATIONALBANK Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør Fastkurspolitik og historik Fastkurspolitik siden 1982 Kroner per euro 9.0 8.5

Læs mere

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen September 2012 KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Gældende fra den 14. februar 2008

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fiskefartøjet som virksomhed

Fiskefartøjet som virksomhed Kapitel 2 side 20 Fiskefartøjet som virksomhed Hvis du gerne vil have dit eget fiskerfartøj og være leder af din egen virksomhed skal du vide lidt om økonomi. I dette kapitel kan du læse det mest almindelige

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Energi og Økonomi. Kursusgang 2. Dagens program

Energi og Økonomi. Kursusgang 2. Dagens program Energi og Økonomi Kursusgang Poul Alberg Østergaard 1 Dagens program Introduktion til økonomisk analyse med Renter Renters rente Tidsprioritering Tilbagediskontering intern rente Nutidsværdi Annuitet Tilbagebetalingstid

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder

5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Fiskeindustri / fishing industry 99 5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Oplysninger om fiskeindustrien og handelen med fiskeprodukter bygger på talmateriale fra Danmarks Statistik. Diskretionerede

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser

RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser RKU Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser 2013-10-10 J.nr.:10/sags nr. RKU/afsender torben.holm@kadk.dk BESKÆFTIGELSESOVERSIGT 2013 Dimittender fra Arkitektskolen Aarhus, Designskolen

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder

5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Fiskeindustri / fishing industry 115 5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Oplysninger om fiskeindustrien og handelen med fiskeprodukter bygger på talmateriale fra Danmarks Statistik. Diskretionerede

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Kapitel 4 - Indlæringsmål

Kapitel 4 - Indlæringsmål Kapitel 4 - Indlæringsmål 1. Forstå hvorfor brugen af det periodiserede regnskab skaber et behov for en pengestrømsopgørelse (=a statement of cash flows). 2. Forstå de forskellige typer af aktiviteter

Læs mere

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Lavenergi-klasser: Implementering i fremtidens byggeri DAC - Building Green - 12. oktober 2011 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Af Svend Rasmussen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet (KU) Disposition Danske landbrugsbedrifter Behov

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF PELAGISKE FISKERIER I NORDØSTATLANTEN

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF PELAGISKE FISKERIER I NORDØSTATLANTEN Samfundsøkonomisk afkast af pelagiske fiskerier i Nordøstatlanten 1 SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF PELAGISKE FISKERIER I NORDØSTATLANTEN Max Nielsen, Fødevareøkonomisk Institut, Danmark Peder Andersen, Fødevareøkonomisk

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

Velkommen til Managementrådgivernes nye analyse af det danske konsulentmarked!

Velkommen til Managementrådgivernes nye analyse af det danske konsulentmarked! Velkommen til Managementrådgivernes nye analyse af det danske konsulentmarked! I det følgende har vi samlet regnskabsmæssige og forretningsmæssige nøgletal for en stor del af det danske konsulentmarked.

Læs mere

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST 30. august 2011 Væksthus Sjælland og Vækstfonden Arbejdsgruppens anbefalinger Dialog med de rette aktører om udbredelse af Vækstkaution og KIG-lån.

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Projektrapport vedrørende Projekt "Produktivitetsanalyser for dambrugsanlæg og Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008"

Projektrapport vedrørende Projekt Produktivitetsanalyser for dambrugsanlæg og Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008 Projektrapport vedrørende Projekt "Produktivitetsanalyser for dambrugsanlæg og Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008" Danmarks Statistik Fødevareøkonomisk Institut Dansk Akvakultur Den 12. januar 2011

Læs mere

5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder

5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Fiskeindustri / fishing industry 97 5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Oplysninger om fiskeindustrien og handelen med fiskeprodukter bygger på talmateriale fra Danmarks Statistik. Diskretionerede

Læs mere

Det Falsterske Digelag. Årsrapport

Det Falsterske Digelag. Årsrapport Det Falsterske Digelag Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning Oplysninger om Digelaget 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere