Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området."

Transkript

1 Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt Rektors resultatkontrakt består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med en række målepunkter tilknyttet. Der er udarbejdet et notat, som uddyber målopfyldelsen under de 6 indsatsområder. Udmøntningen af rektors resultatkontrakt er drøftet og besluttet på bestyrelsesmøde den 23/ Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Indsatsområde og vurderet målopfyldelsesgrad Indsatsområde 1: Overgange til videre uddannelse. Vægt 20 % Udbetalingsprocent i forhold til kontrakten 19,00 Samlet, vurderet målopfyldelsesgrad for indsatsområde 1: 95 % Indsatsområde 2: Gennemførelse med bedst mulig eksamen. Vægt 16,25 % 14,63 Samlet, vurderet målopfyldelsesgrad for indsatsområde 2: 90 % Indsatsområde 3: Kvalitet og effektivitet i rammerne for skolens daglige virke. Vægt 20 % 17,00 Samlet, vurderet målopfyldelsesgrad for indsatsområde 3: 85% Indsatsområde 4: Planlægning af lærernes arbejdstid så der anvendes mere arbejdstid sammen med kursisterne (obligatorisk indsatsområde). Vægt 15 % 13,50 Samlet, vurderet målopfyldelsesgrad for indsatsområde 4: 90% Indsatsområde 5: Mindske frafaldet fra uddannelserne (obligatorisk indsatsområde). Vægt 15 % 11,63 Samlet, vurderet målopfyldningsgrad for indsatsområde 5: 77,5 %. Indsatsområde 6: Den gode og udviklende arbejdsplads. Vægt 13,75 % 12,38 Samlet, vurderet målopfyldningsgrad for indsatsområde 6: 90 % Samlet udbetalingsprocent 88,14 Udbetalingsprocent for basisrammen (indsatsområde 1,2 og 3): 90,01 Udbetalingsprocent for ekstrarammen (indsatsområde 4, 5 og 6): 85,79 Notatet følger på de næste sider.

2 Afrapportering af resultatlønskontrakt for rektor Erik Ernø-Kjølhede Kontrakten dækker perioden 1/ / Udmålingen af kontraktsummen skal senest være indberettet til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 15. oktober Kontraktens indhold og udmåling Kontrakten består af en basisramme på kr. og en ekstraramme på kr. Samlet ramme ved 100 % kontraktopfyldelse er kr Der tages ved udmålingen af den endelige resultatløn forbehold for, at eksempelvis ministerielle omlægninger grundlæggende kan ændre forudsætninger for kontraktens indhold. Basisrammen: kr. = 56,25 % af kontraktsummen Indsatsområde 1: Overgange til videre uddannelse. Vægt 20 % Vi vil videreudvikle vores uddannelsestilbud med særligt fokus på overgang til anden uddannelse efter VUC. Målepunkter: 1. Styrke kontakten til og øge samarbejdet med relevante aftagerinstitutioner med henblik på at styrke sammenhængen til VUC Aarhus uddannelser 2. Udvidelse af undervisningsbegrebet gennem øget anvendelse af blended learning og øget udbud og kvalitetsudvikling af flexfag 3. Der gennemføres 1-2 udviklingsprojekter i hver pædagogisk afdeling, der fokuserer på at øge overgangen til videre uddannelse 4. Videreudvikling af tilbud til unge der har gennemført en ungdomsuddannelse (f.eks. HF+ og GS) Opgøres i et notat ved kontraktens udløb. Notat: Ad 1) Vi har styrket kontakten til og øget samarbejdet med følgende institutioner: Aarhus Tech, Social-og Sundhedsskolen i Aarhus, VIA University College, Aarhus Købmandsskole og Erhvervsakademi Aarhus. Det eksisterende samarbejde med Aarhus Universitet er også blevet yderligere styrket bl.a. gennem aktiv deltagelse i forskerspireprojektet. Samarbejdet er formaliseret i skriftlige samarbejdsaftaler (indgået i kontraktperioden) med følgende aftagerinstitutioner/partnerskoler: Aarhus Tech, VIA og SOSU. Der er et særligt styrket samarbejde med de tre partnerskoler på flere niveauer: Gæsteundervisning ved partnerskolers lærere/studerende, studiebesøg af vores kursister på partnerskolerne, udvidet

3 kontakt/information på leder- og lærerplan på baggrund af et tættere kendskab til hinandens aktiviteter og uddannelsestilbud m.v. VUC Aarhus har desuden overtaget FBU og OBU undervisningen på Aarhus Tech. Ad2) Undervisningsbegrebet er udvidet gennem øget anvendelse af blended learning på AVU, HF-e og på GS. Vi er i kontraktperioden indgået i et stort e-learningprojekt med flere andre VUC er, initieret af KVUC. Lærerne har fået projektet introduceret fra KVUC i foråret 2014 og har nu adgang til det eksisterende materiale. I Flex er følgende HF-e-learning-moduler eksempelvis blevet udviklet: mundtlig aflevering i tysk samt brug af selvrettende test i samfundsfag. På AVU er der desuden udviklet et helt nyt tilbud: 10. klasse med blended learning, hvor der udover almindelig holdundervisning også er indbygget flex-materiale i klassen samt et flextilbud på matematik. Dette tilgodeser især de kursister, der har brug for fleksible løsninger i forhold til tilrettelæggelsen af deres tid. Ad 3) Der er gennemført udviklingsprojekter på såvel det gymnasiale område som på AVU m.h.p. styrkelse af overgangen til videre uddannelse: Samarbejdsaftaler med aftagerpartnerinstitutioner om gæsteundervisning, studiebesøg og deltagelse i VUC-uddannelsesmesser mm. mhp. at tydeliggøre videreuddannelsesveje for VUC s kursister (jf. punkt 1 ovenfor) Fagpakker til pædagogstudiet er videreudviklet Der er foråret 2014 indledt et samarbejdsprojekt med Mødrehjælpen som skal støtte unge mødre på skolen i studienetværk Ad 4) HF+ blev påbegyndt videreudviklet efteråret 2013, men dette stoppede i.f.m. vedtagelsen af den nye SUreform og fordi UvM mundtligt har meddelt GS-koordinatorerne, at HF+ kan ventes at forsvinde ved en kommende revision af HF-bekendtgørelsen. I stedet er der som konsekvens af SU-reformen blevet udviklet helt nye koncentrerede GS-tilrettelæggelser, herunder aften/deltids forløb. Samlet, vurderet målopfyldelsesgrad for indsatsområde 1: 95 % Indsatsområde 2: Gennemførelse med bedst mulig eksamen. Vægt 16,25 % Målepunkt: Der gennemføres 5-6 projekter i begge pædagogiske afdelinger (tilsammen) der understøtter målsætningen om gennemførelse med bedst mulig eksamen. Projekterne kan f.eks. dreje sig om: omlagt skriftlighed, parallelle hold, to-lærerordning, undervisnings og kursistdifferentiering og øget brug af IT. Opgøres i et notat ved kontraktens udløb.

4 Notat: Det gymnasiale område: Der er arbejdet målrettet med omlagt skriftlighed i klasse- og HF-enkeltfagsafdelingerne for at øge afleveringsfrekvensen og forbedre kursisternes skriveevner. Der er gennemført elektronisk evaluering for begge afdelinger samt en kvalitativ evaluering specifikt møntet på fagpakkerne i HF-enkeltfagsregi. På baggrund af de positive evalueringer udvides omlagt skriftlighed i skoleåret 2014/15. Der er nedsat et udvalg bestående af 4 lærere, der skal følge udviklingen med at skrive under vejledning i undervisningen på bekostning af lærerens skriftlige retning af opgaver. Der er gennemført en efteruddannelsesdag om opgaveretning for dansklærerne og udarbejdet en pjece til kursisterne der forklarer, hvad fordelene ved omlagt skriftlighed er. Som led i arbejdet med undervisningsdifferentiering og alternativ organisering af undervisningen har der været planlagt parallelle hold i dansk, matematik B og samfundsfag B med krav om at gennemføre mindst 1 fælles forløb pr. semester. Udviklingen af en idebank til fælles forløb i de pågældende fag er påbegyndt. Pædagogisk Udvalg har gennemført en survey for at kortlægge lærernes IT-kompetencer og brug af IT i undervisningen. Denne survey danner nu grundlag for hvilken efteruddannelse, der skal tilbydes internt. Desuden er der gennemført forsøg med ny brug af it i Flex (fx mundtlig aflevering i tysk, brug af selvrettende test i samfundsfag). Undervisningsministeriets projekt om gymnasiefremmede: projektet blev gennemført , projektet er afrapporteret december Udviklingsprojekterne Kursistprofiler og to-lærerordning er gennemført henholdsvis i klasseafdelingen og i enkeltfagsafdelingen. Projekterne er evalueret og implementeres i skoleåret Det regionale udviklingsprojekt e-didaktik er gennemført på 2 kultur- og samfundsfagshold og 1 naturfagshold. Der er afrapporteret til regionen og videndelt til de øvrige lærere i faggrupperne. Projektet fortsætter efter planen i skoleåret med 2 naturfagshold. Nye tilrettelæggelsesformer er implementeret i klasseafdelingen: I skoleåret blev alle førsteårsklasser planlagt parallelt 2 og 2, bl.a. m.h.p. undervisning på tværs af klasser (undervisningsdifferentiering) og m.h.p. at give kursisterne mulighed for at danne relationer til flere andre kursister end klassekammeraterne. Dette tiltag blev videndelt og evalueret på et afdelingsmøde i maj GS-afdelingen: Der blev forår/sommer 2014 kørt forsøg med niveaudeling på udvalgte hold i matematik, fysik og kemi, og der blev som fast praksis indført standpunktskarakter på alle hold. Der er etableret aften- /deltidshold (blended learning), som gør det muligt for kursisterne at have et arbejde ved siden af studierne, uden at de mister undervisningstid. AVU-området: Der er formuleret og implementeret en ny læsestrategi for at styrke og støtte AVU-kursisternes læsekompetence, som et væsentligt redskab til at øge kursisternes udbytte af undervisningen i form af gennemførsel og faglige resultater. Læsestrategien arbejder bl.a. med udvikling af digital screening af AVUkursisterne som et redskab til trinplacering inden for fagene dansk/dansk som andetsprog (dsa), matematik

5 og engelsk. Alle dansk og dsa-kursister blev ultimo september 2013 læsetestet og alle har fået individuel tilbagemelding + tilbud om ekstra støtte ved læsevejleder + tilbud om grammatikkursus. Grammatikkursus er afviklet som ekstra undervisning (supplerende differentieret undervisning) til udvalgte/interesserede kursister i oktober/november Der er desuden udarbejdet en strategi for matematikvejledningen med fokus på kursister med dansk som andetsprog, og der er i efteråret 2013 udpeget en række nye matematikvejledere. I foråret 2014 blev der desuden udviklet og afviklet en række minikurser for at styrke AVU-kursisternes evne til at gå til og gennemføre eksamen med så godt et resultat som muligt. Kurserne fokuserede på håndtering af eksamensnervøsitet og gav gode råd om håndtering af såvel mundtlig som skriftlig fremstilling i fagene dansk og engelsk. Samlet, vurderet målopfyldelsesgrad for indsatsområde 2: 90 % Indsatsområde 3: Kvalitet og effektivitet i rammerne for skolens daglige virke. Vægt 20 % Målepunkter: 1. Fremdrift i processen frem mod indflytning på Dalgas Avenue 2 2. Effektiv økonomistyring, der sikrer en langsigtet sund økonomi. Indikator: revisionsprotokollat og årsregnskab. 3. Analyse af VUC Aarhus organisation og efterfølgende gennemførelse af organisationsændringer, såfremt disse vurderes at øge kvaliteten og effektiviteten af indsatsen 4. Sikre IT-drift der er hurtig og stabil 5. Stimulere til diskussion og handling der peger hen mod ambitionen om at blive Danmarks bedste VUC Opgøres i et notat ved kontraktens udløb. Notat: Ad 1) Der foreligger en masterplan version 3.0, udarbejdet i samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og rådgivere. Planen er meget tæt på en endelig udgave. I samarbejde med bygherrerådgiver er egne ombygninger beskrevet og estimeret. Der er etableret en fast møderække med deltagelse af skolens ledelse, sælger, skolens advokat og skolens bygherrerådgiver. Der er dialog om, hvorvidt sælger vil påtage sig ansvaret for dele af skolens egne ombygningsprojekter, der i modsat fald sendes i udbud. Faglokaler er endeligt beskrevet og kan sendes i udbud i løbet af oktober Flytteopgaven sendes i udbud i løbet af oktober måned. Finansieringen er i hovedtræk på plads. Ad 2) Skolen har vedrørende årsregnskab 2013 modtaget Revisionsprotokollat af den 24. februar Alle påtegninger var blanke, og skolen har ikke fået henstillinger eller anmærkninger i protokollen. Revisionen

6 anfører, at skolen har haft en god økonomistyring og revisionen har godkendt det fremlagte årsregnskab med tilhørende ledelsesberetning. Årets resultat 2013 var et overskud på 7,6 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 6,135 mio. kr. svarende til en forbedring på 1,485 mio. kr. Der budgetteres for 2014 med et positivt resultat på 5.2 mio. Halvårsregnskabet for 1. halvår 2014 er bedre end det budgetterede. Ad 3) Der er i resultatkontraktåret udarbejdet og implementeret en ny organisationsplan. Væsentligste ændringer er: Etablering af ny planlægningsenhed (KOP) under serviceafdelingen gennemført ved sammenlægning af enheder fra såvel service som HF og AVU. Etablering af ny kommunikationsenhed under rektor medarbejderne flyttet fra AVU, hvor de tidligere formelt var placeret Sammenlægning af HF-flex med GS-kurserne i en ny, fælles afdeling ( GS- og HF-flex afdelingen) Der er indført fire tværgående ansvarsområder forankret ledelsesmæssigt på direktions- og ledelsesniveau: studievejledning, pædagogisk udvikling, flexundervisning og internationalisering Ad 4) Der har i perioden været gjort en stor indsats i form af arbejdskraft og investeringer, for at sikre en hurtig og stabil IT-drift. Trådløst netværk: I efteråret 2013 måtte vi konstatere at skolens trådløse netværk ikke længere kunne håndtere de stigende trafikmængder. Skolen investerede derfor i en opdatering af skolens trådløse netværk, hvor praktisk talt alle komponenter blev udskiftet, herunder acces points, routere, krydsfelter og kabling. Herefter har der været stabil og sikker drift af skolens trådløse netværk. Omlægning af skolens grundlæggende IT-infrastruktur og udrulning af ny ( deployment ): Udrulningen tager længere end planlagt, da opgaven har vist sig vanskeligere end antaget kombineret med leverandørsvigt. Udrulningen er sket kort før sommerferien med en del tekniske udfordringer, fejl, nedetider m.m. Udrulning af ny deployment er en meget stor og fremadrettet løsning, der, når den er helt på plads, vil bidrage væsentligt til sikker og stabil drift af skolens IT systemer. Udskiftning af udstyr: alle medarbejdere har fået udskiftet deres bærbare computer. Dette er en konsekvens af den nye deployment, hvor der i høj grad satses på, at den enkelte medarbejder automatisk får opdateret programmer og data og har direkte adgang til data og drev via den bærbare. Det forventes derfor at underviserne anvender deres bærbare direkte i såvel forberedelse som undervisning. Også denne opgave har været præget af udfordringer og er ikke forløbet efter planen. Opgaven er dog løst nu. Øvrige udfordringer: grundet sygdom og arbejdspres har IT-supporten været under stort pres og opgaverne er ikke løst rettidigt, med konsekvenser for både undervisning og administration. Nye opgaver som installering af nyt udstyr, herunder i den nyetablerede bygning F og videotransmission til Samsø har desuden været præget af leverandørsvigt og forsinkelser. På trods af store investeringer i nyt udstyr og en stor arbejdsindsats fra IT-medarbejderne som bestemt har skabt en række forbedringer, så har kursister og medarbejdere på skolen i resultatkontraktåret samlet set ikke oplevet IT driften som hurtig og stabil.

7 Ad 5) September 2013: indlæg i skolens nyhedsbrev om visionerne bag Danmarks bedste VUC med invitation til direkte, individuel dialog med mig om visionen. Ca. 20 medarbejdere tog imod opfordringen og deltog hen over efteråret i 1-1 møder om emnet Oplæg på bestyrelsesmøde 24/ Oplæg på SU-møde 11/ Efteråret 2013: oplæg på afdelingsmøder om Danmarks bedste VUC. Oplægget blev efterfølgende debatteret med medarbejderne i afdelingen 7.-8./ : Døgnseminar for ledergruppen om Danmarks bedste VUC December 2013: indlæg i tidsskriftet Voksenuddannelse om visionerne bag Danmarks bedste VUC. Indlægget blev distribueret elektronisk til medarbejderne og bestyrelsen modtog et papireksemplar af tidsskriftet Forår 2014: Visionens tre pejlemærker (Faglighed, Ambitioner, Kvalitet) introduceres grafisk i skolens logo Maj 2014: Indlæg sammen med formanden i Årsskriftet Boulevarden Juni 2014: tale for medarbejderne ved sommerfesten (bl.a.) om Danmarks bedste VUC Herudover kan det nævnes, at en række omlægninger og forandringer i serviceafdelingen er gennemført i direkte forlængelse af temadrøftelser om, hvordan serviceafdelingens forskellige enheder kan bidrage til at blive Danmarks bedste VUC lige som visionen også løbende anvendes som rammesætter for diskussioner og initiativer i skolens pædagogiske afdelinger. Samlet, vurderet målopfyldelsesgrad for indsatsområde 3: 85% Ekstrarammen: kr. = 43,75 % af kontraktsummen Indsatsområde 4: Planlægning af lærernes arbejdstid så der anvendes mere arbejdstid sammen med kursisterne (obligatorisk indsatsområde). Vægt 15 % Målepunkter: 1. Der gennemføres en effektivisering af HF-lærernes arbejdstid, der frigør timer til at være mere sammen med kursisterne 2. Der gennemføres omlagt skriftlighed i HF-klasseafdelingen mhp at give lærerne mere tid sammen med kursisterne Opgøres i et notat ved kontraktens udløb.

8 Notat: Ad 1) Der er i planlægningen af hver enkelt lærers arbejdsopgaver effektiviseret med 50 timer pr. lærerårsværk. Dette fremgår af lærernes opgavekataloger for skoleåret , hvor der med udgangspunkt i normsystemerne fra den tidligere overenskomst blev planlagt 50 arbejdstimer ekstra i forhold til skoleåret Ad 2) HF-enkeltfag: Der er indført omlagt skriftlighed i dansk og engelsk i enkeltfagsklasser og fagpakkeforløb. Klasseafdelingen: Der er gennemført omlagt skriftlighed i dansk og engelsk i alle førsteårsklasserne; således er dansk- og engelsklærerne i hf2 ekstra 32 timer og ekstra 26 timer sammen med kursisterne med henblik på at vejlede kursisterne mens de skriver: i hf-enkeltfag er tallene 16 og 13 timer. GS: Der er som forsøg etableret storhold i matematik, fysik og kemi. Storholdene muliggør at en del af lærerens forberedelsestid frigøres til at være mere sammen med kursisterne i.f.m. laboratorieøvelser, opgaveløsning og lign. Samlet, vurderet målopfyldelsesgrad for indsatsområde 4: 90% Indsatsområde 5: Mindske frafaldet fra uddannelserne (obligatorisk indsatsområde). Vægt 15% Målepunkter: 1) Der gennemføres projekter i hver af de pædagogiske afdelinger for at mindske frafaldet, f.eks. uddannelsestransitforløb, virtuel lektiehjælp, mentorordning, IT-hjælp til kursister og obligatorisk skriveværksted 2) Løbende evaluering af den enkelte kursists indsats 3) Studieaktivitet øget fokus på studieaktivitetsprocedure gennem automatisk varsling og krav om at modtage støtte Punkt 1, 2 og 3 ovenfor vægter med halvdelen af indsatsområdet. Skolens nøgletal nedenfor vægter med den anden halvdel. Kursisterne skal gennemføre kurset og afslutte med prøve. De to nøgletal nedenfor skal optimeres. Der måles på skoleåret 2013/2014 sammenlignet med 2011/12 og 2012/13. Indikatorer: Skolens nøgletal vedr. kursisternes gennemførelse og kursisternes prøvedeltagelse. a) forbedring: 100 % b) status quo: 75 % c) forringelse: 50 % HF-hold 11/12 12/13 13/14 Gennemførelse i % 73,7 73,3 70,4 Prøvedeltagelse i % 66,7 64,6 61,7

9 AVU-hold 11/12 12/13 13/14 Gennemførelse i % 83,8 80,4 80,7 Prøvedeltagelse i % 64,9 66,9 67,1 Opgøres i et notat ved kontraktens udløb. Notat: Ad 1) Det gymnasiale område: I starten af skoleåret blev der lavet it-værksted for kursister med it-problemer. Introforløbet på hf-enkeltfag er blevet evalueret og videreudviklet med henblik på at skabe et forløb der sikrer en stærkere kursistforankring. Materialet om træning af studiekompetencer på hjemmesiden er blevet opdateret og udvidet på baggrund af arbejdet i et emneteam om studiekompetencer og motivation. Der er udviklet tilbud om OBU-undervisning på hf-niveau. Der er på GS blevet indført pladsbekræftelse på alle hold (kursisten skal bekræfte sin plads). Der er på GS blevet indført automatisk varsling ved for højt fravær. Der er i studievejledningen oprettet tilbud om eksamenstræning for at støtte kursister med eksamensproblemer med henblik på at øge gennemførslen. Der er blevet udarbejdet en sammenlignende analyse af studieaktiviteten på udvalgte hold sammenholdt med karaktererne. Betydningen af fremmøde i forhold til det endelige resultat fremgår tydeligt: Et fravær på under 10% medfører tydeligt højere karakterer. Et fravær på 10-12%: her er ingen sammenhæng for 1/3 af kursisterne, mens der for 2/3 er tydelig sammenhæng mellem større fravær og lavere karakterer. Over 25% s fravær: et markant lavere resultat, såvel til mundtlig som skriftlig eksamen. Analysen skal bruges fremadrettet til at overbevise kursisterne om sammenhængen mellem aktiv deltagelse i undervisningen og faglige præstationer. AVU: Der er gennemført projekt om kursister med særlige behov (f.eks. kursister med autisme eller ADHD) og i forlængelse heraf indført en ny støttefunktion: sekretærordning. Sekretæren (som er en lærer) skal støtte kursisten i at gennemføre uddannelsen ved at hjælpe kursisten med at planlægge og strukturere sit skolearbejde. Der er desuden etableret it-værksted for kursister med it-problemer og en særlig pc-udlåns ordning for OBU-kursisterne. Ad 2) Det gymnasiale område: For at evaluere den enkelte kursists indsat mere professionelt er månedsmøderne i klasseafdelingen

10 justeret for at opnå en mere effektiv drøftelse og håndtering af den enkelte kursists udfordringer. Der er gennemført et projekt omkring kursistprofiler; projektet har skabt en metode til kategorisering af kursisterne og bedre løbende overblik over deres faglige niveau og studieaktivitet. Resultatet af projektet skal implementeres i skoleåret Der er lavet kvantitativ undersøgelse af omfanget af studieaktivitetssamtaler. Desuden er der undersøgt, om der er en sammenhæng mellem sen tilmelding og frafald. Der er indført standpunktskaraktergivning på GS midtvejs i kurset. AVU: Der har været nedsat en fastholdelsesgruppe som arbejder systematisk med at skabe kursistmotivation. Gruppen har videreudviklet fastholdelsesplanen for AVU-kursister og der er sket en række opstramninger af AVU fraværsproceduren for at skabe mere gennemskuelige arbejdsgange for lærere, vejledere og studieadministration og for at skærpe kursisternes ansvar og opmærksomhed på vigtigheden af at møde til timerne: Internt arbejdes med om fravær på 20 % af afholdte timer Fravær opgøres en gang om måneden af studieadministrationen Klasser opgøres den 1. i måneden enkeltfagshold opgøres den 15. i måneden Lærerne gennemgår deres hold op til disse datoer. Lærerne skriver i sager i LW (På dem der vil blive sendt til fraværssamtale) Læreren kan frede en kursist i højest 1 måned. Vigtigt at læreren får skrevet begrundelserne i LW. Herefter skal der søges om særlige vilkår hos ledelsen med en faglig godkendelse fra læreren. OBS: Særlige vilkår bevilges max 1 måned. I enkelte tilfælde kan vi dispensere herfra, hvis lærere og ledelse vurderer at der er perspektiver, som peger i positiv retning. Alle kursister der er fredet eller er på særlige vilkår vil fortsat blive indkaldt til samtale i vejledningen. Studieadministrationen indkalder kursisten til fraværssamtale via besked i LW samt via SMS. Kursisten har max 8 dage til at henvende sig i studievejledningen. Hvis kursisten udebliver, medfører det udmeldelse, som foretages automatisk af studieadministrationen. Studievejlederne afholder samtaler og skriver aftaler ind i sager i LW og Kerneludus. Efter en måned vil kursisten automatisk komme til en opfølgende samtale, hvis ikke fremmødet er forbedret. Kursister, der enten slet ikke er mødt eller kun er mødt 1 2 gange i løbet af en måned, udmeldes af studieadministrationen. Endvidere er AVU-afdelingens mentorkorps blevet udvidet, således at vi nu har 17 mentorer, som i har hjulpet 31 kursister med særlige behov. Ad 3) M.h.t. opfølgningsproceduren på studieaktivitet er der indført grønne advarsels-sms er til kursister, som ligger højt i fravær tidligt i undervisningsforløbet. Der er lavet tættere opfølgning på kursister som har været til rød fraværssamtale, og der er strammet op i forhold til tilbagemeldinger til lærerne efter fraværssamtalerne. Der er udarbejdet statistikker for kursiststudieaktivitet (fraværsprocent, antal i rødt forløb og antal udmeldte pr. november 2013 og april 2014). Tallene er analyseret og skal bruges som sammenligningsgrundlag i skoleåret Opfølgningsprocedurerne på studieaktivitet er strammet op, således er der reageret hurtigere på kursister i gult forløb der ikke rettede op, og SU er fjernet tidligere for kursister i rødt forløb der ikke retter op. Endvidere har der været fokus på konsekvent opfølgning på

11 manglende skriftlige afleveringer, og betingelse for at fortsætte uddannelsen når man er i rødt forløb er at en afleveringsplan overholdes. Den tættere opfølgning på kursisternes studieaktivitet og dermed flere udmeldelser afspejles i tallene for gennemførelse og prøvedeltagelse, hvor der har været et fald på HF og en marginal stigning på AVU. Målopfyldningsgrad for punkt 1, 2 og 3: 80% Målopfyldningsgrad for nøgletal: HF = 50% og AVU = 100% = 75% Samlet, vurderet målopfyldningsgrad for indsatsområde 5: 77,5 %. Indsatsområde 6: Den gode og udviklende arbejdsplads. Vægt 13,75 % Målepunkter: 1) Der gennemføres mindst 1-2 udviklingsprojekter i hver afdeling, der fokuserer på kompetenceudvikling for medarbejderne 2) Der gennemføres aktiviteter der fokuserer på kompetenceudvikling af lederne 3) Der gennemføres studierejse for hele personalet 4) Implementering af OK 14 på AVU-området 5) Den interne og eksterne kommunikation skal styrkes gennem implementering af nye ITplatforme Opgøres i et notat ved kontraktens udløb. Notat: Ad 1) Serviceafdelingen: Der har været gennemført en massiv indsats for kompetenceudvikling, som har involveret mange medarbejdere. To pedeller har fulgt ejendomsserviceteknikeruddannelsen, økonomienheden har deltaget i Navision Stat kurser, i studieadministrationen har 8 medarbejdere været på kursus i konflikthåndtering, SU-kontoret har været på SU-kurser, kantinemedarbejdere har været på udvidet hygiejnekursus og administrativt ansatte har deltaget i microsoft office-kurser. AVU: Der har været afholdt et to-dages internat kursus for alle lærere om samarbejde, konflikthåndtering og vidensdeling. Herudover har der i skoleåret været to foredrag og to temadage for underviserne om forskellige pædagogiske emner. Der har i særlig grad været fokus på et projekt om den dansksproglige dimension i kernefagene. Ved et pædagogisk arrangement den 19. sep for alle AVU-lærere var der et oplæg DSA i fagene alle faglærere er sproglærere v/benny Bang Carlsen og ved et pædagogisk arrangement den 28. oktober deltog alle i workshops arrangeret af DSA-faggruppens medlemmer. Efteruddannelsesindsatsen har været centreret om følgende strategiske indsatsområder: Ordblindeundervisning Forberedende voksenundervisning Læsevejledning

12 Matematikvejledning og IT i undervisningen Det gymnasiale område: Der er udarbejdet en strategi for det interne efteruddannelsestilbud til lærerne tematiseret i forhold til skolens indsatsområder. Der var i skoleåret afsat 31 timers efteruddannelse pr. fuldtids årsværk. 5 af de 31 timer var afsat til obligatoriske, fælles efteruddannelsesarrangementer for lærerne. De resterende 26 timer kunne af den enkelte lærer anvendes til efteruddannelse der fortrinsvis ligger indenfor de tre fokusområder i efteruddannelsesstrategien: Pædagogisk efteruddannelse med fokus på at styrke kursisternes aktivitet og læring i faget E-didaktik (pædagogisk anvendelse af it/web 2.0) Teamsamarbejde og klasserumsledelse Der har i tillæg til efteruddannelsesindsatsen desuden været afholdt interne videndelingsarrangementer for dansk- og engelsklærerne med fokus på omlagt skriftlighed, ligesom der er gennemført en kursusdag for dansklærerne med fokus på omlagt skriftlighed og alternative rettestrategier op til skolestart 14/15. Der er herudover igangsat idebank til videndeling omkring parallelholdsforløb. Alle nye lærere kommer desuden nu igennem et pædagogisk introforløb, og der har været afholdt systematiske opfølgningssamtaler med nye lærere. Ad 2) Serviceafdelingen: 1 leder har læst på Master i offentlig ledelse, 1 leder har fået tilknyttet en personlig ledelsescoach og 1 leder har deltaget i kurser i regi af COK og Djøf. AVU: 1 leder har læst på Master i offentlig ledelse. Den tidligere uddannelseschef var tilknyttet en personlig ledelsescoach. Med ansættelse af en ny uddannelseschef har der været behov for fokus på videndeling og faglig sparring i afdelingen. Det gymnasiale område: Den tidligere studierektor har deltaget i et ledelsesnetværk faciliteret af en coach. Ledelseskomptenceudvikling på området er især sket gennem sidemandsoplæring, eftersom der på det gymnasiale område i skoleåret er kommet to nye uddannelsesledere, 2 nye uddannelseschefer og 1 ny studierektor (3 ud af 5 af lederne er dog internt rekrutteret fra anden lederstilling på området). På grund af de relativt mange rokader på ledelsesposterne på det gymnasiale område har der været fokus på videndeling mellem de pædagogiske ledere, i særlig grad i forbindelse med planlægningen af lærernes arbejde under OK13. I foråret har der således været arbejdet intensivt med erfaringsopsamling og videndeling m.h.p. en forbedret planlægning af skoleåret Uddannelsescheferne deltager i Undervisningsministeriets kursusforløb Skoleudvikling i praksis (SIP). Kursusforløbet skal understøtte skolernes arbejde med kvaliteten af elevernes læring og det lokale samarbejde om at udvikle og anvende de nye muligheder i OK13. Skolens ledelse indgår i et ledernetværk med KVUC, hvor der i år har været holdt et døgnseminar i maj. Skolens ledelse deltager endvidere i repræsentantskabs- og årsmøder i VUC Lederforeningen. Hertil kommer, at der i oktober 2013 blev afholdt et døgnseminar for hele skolens ledergruppe.

13 Herudover har jeg i foråret 2014 deltaget i Undervisningsministeriets toplederudviklingsforløb, hvor jeg af ministeriet var udpeget som tovholder for en netværksgruppe bestående af 12 rektorer/direktører fra erhvervsskoler, gymnasier og VUC er: Ad 3) Der blev gennemført en studierejse for personalet til Amsterdam i dagene april. Ca. halvdelen af skolens ansatte deltog. Studierejsen har bl.a. haft den effekt, at der nu er skabt kontakt til skolen ROC van Amsterdam som vi arbejder på at indlede et samarbejde med om lærerudveksling og fælles undervisningsforløb for kursister. Ad 4) Der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for lærergruppen, TR og AVU-ledelsen som har udarbejdet anbefalinger til såvel forberedelse som planlægning af implementeringen af de nye arbejdstidsregler for AVU-lærerne (lov 409). Arbejdsgruppen har skabt en medarbejderinvolverende proces, og der har været afholdt en række medarbejdermøder undervejs i processen. Som opsamling på hele processen er der maj 2014 udarbejdet et skriftligt notat på fem sider, der sætter rammen for skolens implementering af den nye overenskomst for AVU-lærerne. Ad 5) Der har været gennemført et stort udviklingsprojekt af et helt nyt intranet for skolen samt omlægning af skolens IT- infrastruktur ( deployment ). Det nye intranet kom i luften den 4. august. Der har været startvanskeligheder med intranettet, og der arbejdes stadig på at forbedre det. I forbindelse med den nye deployment fra 1. august er det besluttet helt at udfase det gamle post- og konferencesystem First Class og i stedet erstatte det med et sharepoint baseret intranet og med microsoft outlook som skolens eneste post- og kalendersystem (skolen har tidligere på samme tid brugt både First Class og outlook). Overgangen til kun at bruge outlook vil medvirke til at forbedre den eksterne kommunikation betydeligt, da den hidtidige samtidige brug af to postsystemer bl.a. har betydet besvær med at sende og modtage s og med at indkalde til møder med såvel skolens egne ansatte som eksterne. Med indfasning af ét fælles post- og kalendersystem på skolen, som også er det mest udbredte system i vores omverden, så er disse tekniske problemer ryddet af vejen. Samlet, vurderet målopfyldningsgrad for indsatsområde 6: 90%

Basisrammen: kr. = 56,25 % af kontraktsummen

Basisrammen: kr. = 56,25 % af kontraktsummen Resultatlønskontrakt 2016 2017 for rektor Erik Ernø-Kjølhede Kontrakten dækker perioden 1/8 2016 31/7 2017. Udmålingen af kontraktsummen skal senest være indberettet til Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 FORMÅL Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug.

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. 14 Nedenfor er realiseringen af de angivne mål beskrevet med grønt. Dokumentation

Læs mere

EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015

EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015 EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015 Resultatkontrakten er udarbejdet efter Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt fra Ministeriet

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret Rektor Tønder den 11. august 2016 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016 2017 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Undervisningsministeriet) De primære formål med resultatlønskontrakten for

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Fastholdelsesstrategi

Fastholdelsesstrategi Fastholdelsesstrategi HF-afdelingen 2015-2016 Indholdsfortegnelse Indhold Støtte og fastholdelse... 3 Studiecentret... 3 Støtteforanstaltninger... 3 Læreren... 3 Studieaktivitet et element i fastholdelsesarbejdet...

Læs mere

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 23. september 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Inger-Margrethe Jensen, Marianne Ping Huang, Sanne Bjørn, Mogens Birkebæk, Maria Simonsen

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 1. oktober 2015 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2015-2016 Basisrammen Indsatsområde A: Studieparathed med 10 % Mål: der er gjort en indsats for, at den generelle studieparathed

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret

Resultatlønskontrakt for skoleåret Resultatlønskontrakt for skoleåret 2013 2014 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Ministeriet for Børn og Undervisning) De primære formål med resultatlønskontrakten for øverste leder er: Den skal

Læs mere

Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016

Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016 Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Afrapportering af rektors resultatkontrakt 2014 2015

Afrapportering af rektors resultatkontrakt 2014 2015 Aarhus, 21. september 2015 Afrapportering af rektors resultatkontrakt 2014 2015 Rektors resultatkontrakt består af en basisramme og ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med en

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2014-2015 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønkontrakt

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2015 til 31. juli 2016

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2015 til 31. juli 2016 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2015 til 31. juli 2016 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 1. Masterclass vægt 10% Det igangværende talentarbejde (Forskerspirer og Talentelever på ATU) suppleres med et tilbud om

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 med afrapportering og udmøntningsgrad 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2014-2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Implementering af byggeri og lokaleindretninger. At sikre at institutionen fortsat kan leve op til de fastsatte strategiske kvantitative og kvalitative vækstmål,

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Bilag 3 Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Indikatorer og målopfyldelse De enkelte resultatmål i kontrakten måles ved hjælp af indikatorer,

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012 30. september 2011 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2011 2012 1. Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60%

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60% Rektors resultatkontrakt 2017-18 Basisramme Udviklingsstrategi 2016-2020: Udvikling af nye undervisnings former med henblik på elevernes læring 1. Logistik og styring Den særlige udviklingsindsats for

Læs mere

Bilag til resultatlønskontrakt 1. august juli 2017

Bilag til resultatlønskontrakt 1. august juli 2017 Bilag til resultatlønskontrakt 1. august 2016-1.juli 2017 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Økonomi Basisramme At gennemføre skolens vedtagne besparelsesplan 30 Rektor skal

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET

RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET 2015-16 Formål med kontrakten Resultatkontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors arbejde i skoleåret

Læs mere

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch 2015 / 2016 Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for rektor Henrik B. Bæch. Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF har besluttet,

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 24. marts 2015 Referat Deltagelse: Til stede: Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Søren Gubi Axelsen, Karin Nørholm

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til At skabe synlighed og gennemskuelighed omkring gymnasiets

Læs mere

Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for 2015/16

Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for 2015/16 Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for 2015/16 Hjemmel og deltagere i forhandlingen Bestyrelsesformand Jette Kammer Jensen, næstformand Lars Falsig og direktør Tue Sanderhage

Læs mere

Afrapportering af rektors resultatkontrakt

Afrapportering af rektors resultatkontrakt Aarhus, 19. september 2016 Afrapportering af rektors resultatkontrakt 2015 2016 Rektors resultatkontrakt består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt, september 2014/2015

Resultatlønskontrakt, september 2014/2015 Resultatlønskontrakt, september 2014/2015 Baggrund Denne kontrakt er udfærdiget i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bemyndigelse af 27. juni 2013 til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens

Læs mere

Plan for kompetenceudvikling i 2011

Plan for kompetenceudvikling i 2011 Plan for kompetenceudvikling i 2011 Personalegruppe Det tekniske/administrative personale forår 2011 efterår 2011 total 2011 forår 2012 Sekretariatet Der har i 2010 været en relativt stor ekstern kursusdeltagelse

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Fastholdelsesplan. AVU-afdelingen. September 2017

Fastholdelsesplan. AVU-afdelingen. September 2017 Fastholdelsesplan AVU-afdelingen September 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Treklangen faglighed relationer - ledelse... 3 Lærere... 3 Ledelsen... 4 Studievejledere... 4 Læse- og matematikvejledere...

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Udmøntning af resultatkontrakt for Rektor/Studierektor 2012/2013 Susanne Dombernowsky

Udmøntning af resultatkontrakt for Rektor/Studierektor 2012/2013 Susanne Dombernowsky Udmøntning af resultatkontrakt for Rektor/Studierektor 2012/2013 Susanne Dombernowsky Bestyrelsen har på sit møde den 24. september behandlet udmøntningen af resultatlønskontrakten for Rektor/Studierektor

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

Ledelsen har sat følgende punkter som mål for fastholdelsesarbejdet:

Ledelsen har sat følgende punkter som mål for fastholdelsesarbejdet: Resultatlønskontrakt 2012 2013 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015

Rektors Resultatlønskontrakt 2015 Rektors Resultatlønskontrakt 2015 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 1 Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2016-17 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 1 Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 Fraværs- og fastholdelsespolitikken understøtter den del af skolens strategi, som omhandler fokus på, at den enkelte elev fastholdes og gennemfører uddannelsen.

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Respondenter I hver arbejdsgruppe deltog 4 6 lærere og 2 fra ledelsen. I den endelige diskussion deltog alle lærere og ledelsen.

Respondenter I hver arbejdsgruppe deltog 4 6 lærere og 2 fra ledelsen. I den endelige diskussion deltog alle lærere og ledelsen. Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2012 2013 Nøgleområde 1 / 12 13: Uddannelsesprofiler på stx og hf Nøgleområde 2 / 12 13: Fastholdelse og forsømmelser Nøgleområde 3 /

Læs mere

Afrapportering, resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Afrapportering, resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 1 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinier

Læs mere

Fastholdelsesplan. AVU-afdelingen. Marts 2015

Fastholdelsesplan. AVU-afdelingen. Marts 2015 Fastholdelsesplan AVU-afdelingen Marts 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Treklangen faglighed relationer - ledelse... 3 Lærere... 3 Ledelsen... 4 Studievejledere... 4 Læse- og matematikvejledere...

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Referat. Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Referat. Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted Referat Bestyrelsesmøde Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted Tilstede: Ulla Koch, Leif Nielsen, Michael Kaas-Andersen, Anne Knudsen, Lene Meyland, Henning Kjær Petersen Johnny Nielsen og Jørgen Kay

Læs mere

AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN PETER AMSTRUP

AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN PETER AMSTRUP AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN OG PETER AMSTRUP Indsatsområder 2014/2015: Basisramme Indsatsområde Det økonomiske indsatsområde Strategiproces At bidrage til fælles kultur og værdier

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium

Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium 2015-2016 Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen på Rødovre Gymnasium og Rektor Peter Ditlev Olsen. Kontrakten er gældende

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016

Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016 Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Udviklingsplan Har I på skolen en udviklingsplan fx som led i arbejdet med kommunens kvalitetsrapport - med konkrete mål for skolens

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Byggeri af ny skole Basisramme At få COWI til at dække omkostningerne for

Læs mere

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder:

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på toårigt hf

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på toårigt hf Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på toårigt hf 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN PETER AMSTRUP

AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN PETER AMSTRUP AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN OG PETER AMSTRUP Indsatsområder 2014/2015: Basisramme: Indsatsområde Det økonomiske indsatsområde Strategiproces Fusion At bidrage til fælles kultur og

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for blandt

Læs mere

Vækst i antal kursister på samlet 20% i løbet af de kommende to år. Formålet er, at flere via de almene uddannelser kan få en videregående

Vækst i antal kursister på samlet 20% i løbet af de kommende to år. Formålet er, at flere via de almene uddannelser kan få en videregående BASISRAMMEN for 2014 INDSATS-OMRÅDER KVUC S VISION UDVIKLINGSMÅL SUCCESKRITERIER / VERIFIKATION INDIKATORER AFRAPPORTERING OG VÆGTE UDVIDELSE AF AKTIVITETEN KVUC vil være københavnernes foretrukne voksenuddannelsescenter.

Læs mere

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen Resultatlønskontrakt: - og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse 1. Undervisning 1.1 Lektieintegreret HF Basisrammen Formålet med udviklingsarbejdet er at styrke læringen i HF-uddannelsen

Læs mere

Evaluering af arbejdet med mål og indsatsområder og resultatkontrakt for direktør Hans Jørgen Hansen i kursusåret 2014/2015

Evaluering af arbejdet med mål og indsatsområder og resultatkontrakt for direktør Hans Jørgen Hansen i kursusåret 2014/2015 Dato: 27. august 2015 Evaluering af arbejdet med mål og indsatsområder og resultatkontrakt for direktør Hans Jørgen Hansen i kursusåret 2014/2015 Ministeriet har senest i brev af 27. juni 2013 bemyndiget

Læs mere

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Ledelse af læsning - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Flemming Olsen Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læs mere

Rapport om rektors resultatlønskontrakt,

Rapport om rektors resultatlønskontrakt, Rapport om rektors resultatlønskontrakt, 2013-2014 Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de angivne mål i kontrakten. På baggrund af rapporten og efter bestyrelsesformandens

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Aftale om arbejdstilrettelæggelse mv. i skoleårene 2011-13 på Uddannelsesforbundets

Aftale om arbejdstilrettelæggelse mv. i skoleårene 2011-13 på Uddannelsesforbundets Aftale om arbejdstilrettelæggelse mv. i skoleårene 2011-13 på Uddannelsesforbundets område ved Kolding HF & VUC Overalt i aftalen er der regnet med timer á 60 minutter. Individuel tid (375 timers puljen)

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling

Evaluering og kvalitetsudvikling Evaluering og kvalitetsudvikling I henhold til gymnasie og HF bekendtgørelsen skal alle gymnasier have et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Vi benytter følgende evalueringssystem. Indhold

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Hovedpunkter i nærværende resultatkontrakt offentliggøres over for medarbejderne via fremlæggelse på skolens hjemmeside.

Hovedpunkter i nærværende resultatkontrakt offentliggøres over for medarbejderne via fremlæggelse på skolens hjemmeside. Aftale om resultatlønskontrakt mellem Bestyrelsen for VUC Vestsjælland Nord og forstander Jens Timm Jensen for perioden 1. august 2010 til 31. juli 2011 Mellem ovenstående parter indgås herved aftale om

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt Rektor

Resultatlønskontrakt Rektor Resultatlønskontrakt Rektor 2014-2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og øvrige

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere