Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området."

Transkript

1 Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt Rektors resultatkontrakt består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med en række målepunkter tilknyttet. Der er udarbejdet et notat, som uddyber målopfyldelsen under de 6 indsatsområder. Udmøntningen af rektors resultatkontrakt er drøftet og besluttet på bestyrelsesmøde den 23/ Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Indsatsområde og vurderet målopfyldelsesgrad Indsatsområde 1: Overgange til videre uddannelse. Vægt 20 % Udbetalingsprocent i forhold til kontrakten 19,00 Samlet, vurderet målopfyldelsesgrad for indsatsområde 1: 95 % Indsatsområde 2: Gennemførelse med bedst mulig eksamen. Vægt 16,25 % 14,63 Samlet, vurderet målopfyldelsesgrad for indsatsområde 2: 90 % Indsatsområde 3: Kvalitet og effektivitet i rammerne for skolens daglige virke. Vægt 20 % 17,00 Samlet, vurderet målopfyldelsesgrad for indsatsområde 3: 85% Indsatsområde 4: Planlægning af lærernes arbejdstid så der anvendes mere arbejdstid sammen med kursisterne (obligatorisk indsatsområde). Vægt 15 % 13,50 Samlet, vurderet målopfyldelsesgrad for indsatsområde 4: 90% Indsatsområde 5: Mindske frafaldet fra uddannelserne (obligatorisk indsatsområde). Vægt 15 % 11,63 Samlet, vurderet målopfyldningsgrad for indsatsområde 5: 77,5 %. Indsatsområde 6: Den gode og udviklende arbejdsplads. Vægt 13,75 % 12,38 Samlet, vurderet målopfyldningsgrad for indsatsområde 6: 90 % Samlet udbetalingsprocent 88,14 Udbetalingsprocent for basisrammen (indsatsområde 1,2 og 3): 90,01 Udbetalingsprocent for ekstrarammen (indsatsområde 4, 5 og 6): 85,79 Notatet følger på de næste sider.

2 Afrapportering af resultatlønskontrakt for rektor Erik Ernø-Kjølhede Kontrakten dækker perioden 1/ / Udmålingen af kontraktsummen skal senest være indberettet til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 15. oktober Kontraktens indhold og udmåling Kontrakten består af en basisramme på kr. og en ekstraramme på kr. Samlet ramme ved 100 % kontraktopfyldelse er kr Der tages ved udmålingen af den endelige resultatløn forbehold for, at eksempelvis ministerielle omlægninger grundlæggende kan ændre forudsætninger for kontraktens indhold. Basisrammen: kr. = 56,25 % af kontraktsummen Indsatsområde 1: Overgange til videre uddannelse. Vægt 20 % Vi vil videreudvikle vores uddannelsestilbud med særligt fokus på overgang til anden uddannelse efter VUC. Målepunkter: 1. Styrke kontakten til og øge samarbejdet med relevante aftagerinstitutioner med henblik på at styrke sammenhængen til VUC Aarhus uddannelser 2. Udvidelse af undervisningsbegrebet gennem øget anvendelse af blended learning og øget udbud og kvalitetsudvikling af flexfag 3. Der gennemføres 1-2 udviklingsprojekter i hver pædagogisk afdeling, der fokuserer på at øge overgangen til videre uddannelse 4. Videreudvikling af tilbud til unge der har gennemført en ungdomsuddannelse (f.eks. HF+ og GS) Opgøres i et notat ved kontraktens udløb. Notat: Ad 1) Vi har styrket kontakten til og øget samarbejdet med følgende institutioner: Aarhus Tech, Social-og Sundhedsskolen i Aarhus, VIA University College, Aarhus Købmandsskole og Erhvervsakademi Aarhus. Det eksisterende samarbejde med Aarhus Universitet er også blevet yderligere styrket bl.a. gennem aktiv deltagelse i forskerspireprojektet. Samarbejdet er formaliseret i skriftlige samarbejdsaftaler (indgået i kontraktperioden) med følgende aftagerinstitutioner/partnerskoler: Aarhus Tech, VIA og SOSU. Der er et særligt styrket samarbejde med de tre partnerskoler på flere niveauer: Gæsteundervisning ved partnerskolers lærere/studerende, studiebesøg af vores kursister på partnerskolerne, udvidet

3 kontakt/information på leder- og lærerplan på baggrund af et tættere kendskab til hinandens aktiviteter og uddannelsestilbud m.v. VUC Aarhus har desuden overtaget FBU og OBU undervisningen på Aarhus Tech. Ad2) Undervisningsbegrebet er udvidet gennem øget anvendelse af blended learning på AVU, HF-e og på GS. Vi er i kontraktperioden indgået i et stort e-learningprojekt med flere andre VUC er, initieret af KVUC. Lærerne har fået projektet introduceret fra KVUC i foråret 2014 og har nu adgang til det eksisterende materiale. I Flex er følgende HF-e-learning-moduler eksempelvis blevet udviklet: mundtlig aflevering i tysk samt brug af selvrettende test i samfundsfag. På AVU er der desuden udviklet et helt nyt tilbud: 10. klasse med blended learning, hvor der udover almindelig holdundervisning også er indbygget flex-materiale i klassen samt et flextilbud på matematik. Dette tilgodeser især de kursister, der har brug for fleksible løsninger i forhold til tilrettelæggelsen af deres tid. Ad 3) Der er gennemført udviklingsprojekter på såvel det gymnasiale område som på AVU m.h.p. styrkelse af overgangen til videre uddannelse: Samarbejdsaftaler med aftagerpartnerinstitutioner om gæsteundervisning, studiebesøg og deltagelse i VUC-uddannelsesmesser mm. mhp. at tydeliggøre videreuddannelsesveje for VUC s kursister (jf. punkt 1 ovenfor) Fagpakker til pædagogstudiet er videreudviklet Der er foråret 2014 indledt et samarbejdsprojekt med Mødrehjælpen som skal støtte unge mødre på skolen i studienetværk Ad 4) HF+ blev påbegyndt videreudviklet efteråret 2013, men dette stoppede i.f.m. vedtagelsen af den nye SUreform og fordi UvM mundtligt har meddelt GS-koordinatorerne, at HF+ kan ventes at forsvinde ved en kommende revision af HF-bekendtgørelsen. I stedet er der som konsekvens af SU-reformen blevet udviklet helt nye koncentrerede GS-tilrettelæggelser, herunder aften/deltids forløb. Samlet, vurderet målopfyldelsesgrad for indsatsområde 1: 95 % Indsatsområde 2: Gennemførelse med bedst mulig eksamen. Vægt 16,25 % Målepunkt: Der gennemføres 5-6 projekter i begge pædagogiske afdelinger (tilsammen) der understøtter målsætningen om gennemførelse med bedst mulig eksamen. Projekterne kan f.eks. dreje sig om: omlagt skriftlighed, parallelle hold, to-lærerordning, undervisnings og kursistdifferentiering og øget brug af IT. Opgøres i et notat ved kontraktens udløb.

4 Notat: Det gymnasiale område: Der er arbejdet målrettet med omlagt skriftlighed i klasse- og HF-enkeltfagsafdelingerne for at øge afleveringsfrekvensen og forbedre kursisternes skriveevner. Der er gennemført elektronisk evaluering for begge afdelinger samt en kvalitativ evaluering specifikt møntet på fagpakkerne i HF-enkeltfagsregi. På baggrund af de positive evalueringer udvides omlagt skriftlighed i skoleåret 2014/15. Der er nedsat et udvalg bestående af 4 lærere, der skal følge udviklingen med at skrive under vejledning i undervisningen på bekostning af lærerens skriftlige retning af opgaver. Der er gennemført en efteruddannelsesdag om opgaveretning for dansklærerne og udarbejdet en pjece til kursisterne der forklarer, hvad fordelene ved omlagt skriftlighed er. Som led i arbejdet med undervisningsdifferentiering og alternativ organisering af undervisningen har der været planlagt parallelle hold i dansk, matematik B og samfundsfag B med krav om at gennemføre mindst 1 fælles forløb pr. semester. Udviklingen af en idebank til fælles forløb i de pågældende fag er påbegyndt. Pædagogisk Udvalg har gennemført en survey for at kortlægge lærernes IT-kompetencer og brug af IT i undervisningen. Denne survey danner nu grundlag for hvilken efteruddannelse, der skal tilbydes internt. Desuden er der gennemført forsøg med ny brug af it i Flex (fx mundtlig aflevering i tysk, brug af selvrettende test i samfundsfag). Undervisningsministeriets projekt om gymnasiefremmede: projektet blev gennemført , projektet er afrapporteret december Udviklingsprojekterne Kursistprofiler og to-lærerordning er gennemført henholdsvis i klasseafdelingen og i enkeltfagsafdelingen. Projekterne er evalueret og implementeres i skoleåret Det regionale udviklingsprojekt e-didaktik er gennemført på 2 kultur- og samfundsfagshold og 1 naturfagshold. Der er afrapporteret til regionen og videndelt til de øvrige lærere i faggrupperne. Projektet fortsætter efter planen i skoleåret med 2 naturfagshold. Nye tilrettelæggelsesformer er implementeret i klasseafdelingen: I skoleåret blev alle førsteårsklasser planlagt parallelt 2 og 2, bl.a. m.h.p. undervisning på tværs af klasser (undervisningsdifferentiering) og m.h.p. at give kursisterne mulighed for at danne relationer til flere andre kursister end klassekammeraterne. Dette tiltag blev videndelt og evalueret på et afdelingsmøde i maj GS-afdelingen: Der blev forår/sommer 2014 kørt forsøg med niveaudeling på udvalgte hold i matematik, fysik og kemi, og der blev som fast praksis indført standpunktskarakter på alle hold. Der er etableret aften- /deltidshold (blended learning), som gør det muligt for kursisterne at have et arbejde ved siden af studierne, uden at de mister undervisningstid. AVU-området: Der er formuleret og implementeret en ny læsestrategi for at styrke og støtte AVU-kursisternes læsekompetence, som et væsentligt redskab til at øge kursisternes udbytte af undervisningen i form af gennemførsel og faglige resultater. Læsestrategien arbejder bl.a. med udvikling af digital screening af AVUkursisterne som et redskab til trinplacering inden for fagene dansk/dansk som andetsprog (dsa), matematik

5 og engelsk. Alle dansk og dsa-kursister blev ultimo september 2013 læsetestet og alle har fået individuel tilbagemelding + tilbud om ekstra støtte ved læsevejleder + tilbud om grammatikkursus. Grammatikkursus er afviklet som ekstra undervisning (supplerende differentieret undervisning) til udvalgte/interesserede kursister i oktober/november Der er desuden udarbejdet en strategi for matematikvejledningen med fokus på kursister med dansk som andetsprog, og der er i efteråret 2013 udpeget en række nye matematikvejledere. I foråret 2014 blev der desuden udviklet og afviklet en række minikurser for at styrke AVU-kursisternes evne til at gå til og gennemføre eksamen med så godt et resultat som muligt. Kurserne fokuserede på håndtering af eksamensnervøsitet og gav gode råd om håndtering af såvel mundtlig som skriftlig fremstilling i fagene dansk og engelsk. Samlet, vurderet målopfyldelsesgrad for indsatsområde 2: 90 % Indsatsområde 3: Kvalitet og effektivitet i rammerne for skolens daglige virke. Vægt 20 % Målepunkter: 1. Fremdrift i processen frem mod indflytning på Dalgas Avenue 2 2. Effektiv økonomistyring, der sikrer en langsigtet sund økonomi. Indikator: revisionsprotokollat og årsregnskab. 3. Analyse af VUC Aarhus organisation og efterfølgende gennemførelse af organisationsændringer, såfremt disse vurderes at øge kvaliteten og effektiviteten af indsatsen 4. Sikre IT-drift der er hurtig og stabil 5. Stimulere til diskussion og handling der peger hen mod ambitionen om at blive Danmarks bedste VUC Opgøres i et notat ved kontraktens udløb. Notat: Ad 1) Der foreligger en masterplan version 3.0, udarbejdet i samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og rådgivere. Planen er meget tæt på en endelig udgave. I samarbejde med bygherrerådgiver er egne ombygninger beskrevet og estimeret. Der er etableret en fast møderække med deltagelse af skolens ledelse, sælger, skolens advokat og skolens bygherrerådgiver. Der er dialog om, hvorvidt sælger vil påtage sig ansvaret for dele af skolens egne ombygningsprojekter, der i modsat fald sendes i udbud. Faglokaler er endeligt beskrevet og kan sendes i udbud i løbet af oktober Flytteopgaven sendes i udbud i løbet af oktober måned. Finansieringen er i hovedtræk på plads. Ad 2) Skolen har vedrørende årsregnskab 2013 modtaget Revisionsprotokollat af den 24. februar Alle påtegninger var blanke, og skolen har ikke fået henstillinger eller anmærkninger i protokollen. Revisionen

6 anfører, at skolen har haft en god økonomistyring og revisionen har godkendt det fremlagte årsregnskab med tilhørende ledelsesberetning. Årets resultat 2013 var et overskud på 7,6 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 6,135 mio. kr. svarende til en forbedring på 1,485 mio. kr. Der budgetteres for 2014 med et positivt resultat på 5.2 mio. Halvårsregnskabet for 1. halvår 2014 er bedre end det budgetterede. Ad 3) Der er i resultatkontraktåret udarbejdet og implementeret en ny organisationsplan. Væsentligste ændringer er: Etablering af ny planlægningsenhed (KOP) under serviceafdelingen gennemført ved sammenlægning af enheder fra såvel service som HF og AVU. Etablering af ny kommunikationsenhed under rektor medarbejderne flyttet fra AVU, hvor de tidligere formelt var placeret Sammenlægning af HF-flex med GS-kurserne i en ny, fælles afdeling ( GS- og HF-flex afdelingen) Der er indført fire tværgående ansvarsområder forankret ledelsesmæssigt på direktions- og ledelsesniveau: studievejledning, pædagogisk udvikling, flexundervisning og internationalisering Ad 4) Der har i perioden været gjort en stor indsats i form af arbejdskraft og investeringer, for at sikre en hurtig og stabil IT-drift. Trådløst netværk: I efteråret 2013 måtte vi konstatere at skolens trådløse netværk ikke længere kunne håndtere de stigende trafikmængder. Skolen investerede derfor i en opdatering af skolens trådløse netværk, hvor praktisk talt alle komponenter blev udskiftet, herunder acces points, routere, krydsfelter og kabling. Herefter har der været stabil og sikker drift af skolens trådløse netværk. Omlægning af skolens grundlæggende IT-infrastruktur og udrulning af ny ( deployment ): Udrulningen tager længere end planlagt, da opgaven har vist sig vanskeligere end antaget kombineret med leverandørsvigt. Udrulningen er sket kort før sommerferien med en del tekniske udfordringer, fejl, nedetider m.m. Udrulning af ny deployment er en meget stor og fremadrettet løsning, der, når den er helt på plads, vil bidrage væsentligt til sikker og stabil drift af skolens IT systemer. Udskiftning af udstyr: alle medarbejdere har fået udskiftet deres bærbare computer. Dette er en konsekvens af den nye deployment, hvor der i høj grad satses på, at den enkelte medarbejder automatisk får opdateret programmer og data og har direkte adgang til data og drev via den bærbare. Det forventes derfor at underviserne anvender deres bærbare direkte i såvel forberedelse som undervisning. Også denne opgave har været præget af udfordringer og er ikke forløbet efter planen. Opgaven er dog løst nu. Øvrige udfordringer: grundet sygdom og arbejdspres har IT-supporten været under stort pres og opgaverne er ikke løst rettidigt, med konsekvenser for både undervisning og administration. Nye opgaver som installering af nyt udstyr, herunder i den nyetablerede bygning F og videotransmission til Samsø har desuden været præget af leverandørsvigt og forsinkelser. På trods af store investeringer i nyt udstyr og en stor arbejdsindsats fra IT-medarbejderne som bestemt har skabt en række forbedringer, så har kursister og medarbejdere på skolen i resultatkontraktåret samlet set ikke oplevet IT driften som hurtig og stabil.

7 Ad 5) September 2013: indlæg i skolens nyhedsbrev om visionerne bag Danmarks bedste VUC med invitation til direkte, individuel dialog med mig om visionen. Ca. 20 medarbejdere tog imod opfordringen og deltog hen over efteråret i 1-1 møder om emnet Oplæg på bestyrelsesmøde 24/ Oplæg på SU-møde 11/ Efteråret 2013: oplæg på afdelingsmøder om Danmarks bedste VUC. Oplægget blev efterfølgende debatteret med medarbejderne i afdelingen 7.-8./ : Døgnseminar for ledergruppen om Danmarks bedste VUC December 2013: indlæg i tidsskriftet Voksenuddannelse om visionerne bag Danmarks bedste VUC. Indlægget blev distribueret elektronisk til medarbejderne og bestyrelsen modtog et papireksemplar af tidsskriftet Forår 2014: Visionens tre pejlemærker (Faglighed, Ambitioner, Kvalitet) introduceres grafisk i skolens logo Maj 2014: Indlæg sammen med formanden i Årsskriftet Boulevarden Juni 2014: tale for medarbejderne ved sommerfesten (bl.a.) om Danmarks bedste VUC Herudover kan det nævnes, at en række omlægninger og forandringer i serviceafdelingen er gennemført i direkte forlængelse af temadrøftelser om, hvordan serviceafdelingens forskellige enheder kan bidrage til at blive Danmarks bedste VUC lige som visionen også løbende anvendes som rammesætter for diskussioner og initiativer i skolens pædagogiske afdelinger. Samlet, vurderet målopfyldelsesgrad for indsatsområde 3: 85% Ekstrarammen: kr. = 43,75 % af kontraktsummen Indsatsområde 4: Planlægning af lærernes arbejdstid så der anvendes mere arbejdstid sammen med kursisterne (obligatorisk indsatsområde). Vægt 15 % Målepunkter: 1. Der gennemføres en effektivisering af HF-lærernes arbejdstid, der frigør timer til at være mere sammen med kursisterne 2. Der gennemføres omlagt skriftlighed i HF-klasseafdelingen mhp at give lærerne mere tid sammen med kursisterne Opgøres i et notat ved kontraktens udløb.

8 Notat: Ad 1) Der er i planlægningen af hver enkelt lærers arbejdsopgaver effektiviseret med 50 timer pr. lærerårsværk. Dette fremgår af lærernes opgavekataloger for skoleåret , hvor der med udgangspunkt i normsystemerne fra den tidligere overenskomst blev planlagt 50 arbejdstimer ekstra i forhold til skoleåret Ad 2) HF-enkeltfag: Der er indført omlagt skriftlighed i dansk og engelsk i enkeltfagsklasser og fagpakkeforløb. Klasseafdelingen: Der er gennemført omlagt skriftlighed i dansk og engelsk i alle førsteårsklasserne; således er dansk- og engelsklærerne i hf2 ekstra 32 timer og ekstra 26 timer sammen med kursisterne med henblik på at vejlede kursisterne mens de skriver: i hf-enkeltfag er tallene 16 og 13 timer. GS: Der er som forsøg etableret storhold i matematik, fysik og kemi. Storholdene muliggør at en del af lærerens forberedelsestid frigøres til at være mere sammen med kursisterne i.f.m. laboratorieøvelser, opgaveløsning og lign. Samlet, vurderet målopfyldelsesgrad for indsatsområde 4: 90% Indsatsområde 5: Mindske frafaldet fra uddannelserne (obligatorisk indsatsområde). Vægt 15% Målepunkter: 1) Der gennemføres projekter i hver af de pædagogiske afdelinger for at mindske frafaldet, f.eks. uddannelsestransitforløb, virtuel lektiehjælp, mentorordning, IT-hjælp til kursister og obligatorisk skriveværksted 2) Løbende evaluering af den enkelte kursists indsats 3) Studieaktivitet øget fokus på studieaktivitetsprocedure gennem automatisk varsling og krav om at modtage støtte Punkt 1, 2 og 3 ovenfor vægter med halvdelen af indsatsområdet. Skolens nøgletal nedenfor vægter med den anden halvdel. Kursisterne skal gennemføre kurset og afslutte med prøve. De to nøgletal nedenfor skal optimeres. Der måles på skoleåret 2013/2014 sammenlignet med 2011/12 og 2012/13. Indikatorer: Skolens nøgletal vedr. kursisternes gennemførelse og kursisternes prøvedeltagelse. a) forbedring: 100 % b) status quo: 75 % c) forringelse: 50 % HF-hold 11/12 12/13 13/14 Gennemførelse i % 73,7 73,3 70,4 Prøvedeltagelse i % 66,7 64,6 61,7

9 AVU-hold 11/12 12/13 13/14 Gennemførelse i % 83,8 80,4 80,7 Prøvedeltagelse i % 64,9 66,9 67,1 Opgøres i et notat ved kontraktens udløb. Notat: Ad 1) Det gymnasiale område: I starten af skoleåret blev der lavet it-værksted for kursister med it-problemer. Introforløbet på hf-enkeltfag er blevet evalueret og videreudviklet med henblik på at skabe et forløb der sikrer en stærkere kursistforankring. Materialet om træning af studiekompetencer på hjemmesiden er blevet opdateret og udvidet på baggrund af arbejdet i et emneteam om studiekompetencer og motivation. Der er udviklet tilbud om OBU-undervisning på hf-niveau. Der er på GS blevet indført pladsbekræftelse på alle hold (kursisten skal bekræfte sin plads). Der er på GS blevet indført automatisk varsling ved for højt fravær. Der er i studievejledningen oprettet tilbud om eksamenstræning for at støtte kursister med eksamensproblemer med henblik på at øge gennemførslen. Der er blevet udarbejdet en sammenlignende analyse af studieaktiviteten på udvalgte hold sammenholdt med karaktererne. Betydningen af fremmøde i forhold til det endelige resultat fremgår tydeligt: Et fravær på under 10% medfører tydeligt højere karakterer. Et fravær på 10-12%: her er ingen sammenhæng for 1/3 af kursisterne, mens der for 2/3 er tydelig sammenhæng mellem større fravær og lavere karakterer. Over 25% s fravær: et markant lavere resultat, såvel til mundtlig som skriftlig eksamen. Analysen skal bruges fremadrettet til at overbevise kursisterne om sammenhængen mellem aktiv deltagelse i undervisningen og faglige præstationer. AVU: Der er gennemført projekt om kursister med særlige behov (f.eks. kursister med autisme eller ADHD) og i forlængelse heraf indført en ny støttefunktion: sekretærordning. Sekretæren (som er en lærer) skal støtte kursisten i at gennemføre uddannelsen ved at hjælpe kursisten med at planlægge og strukturere sit skolearbejde. Der er desuden etableret it-værksted for kursister med it-problemer og en særlig pc-udlåns ordning for OBU-kursisterne. Ad 2) Det gymnasiale område: For at evaluere den enkelte kursists indsat mere professionelt er månedsmøderne i klasseafdelingen

10 justeret for at opnå en mere effektiv drøftelse og håndtering af den enkelte kursists udfordringer. Der er gennemført et projekt omkring kursistprofiler; projektet har skabt en metode til kategorisering af kursisterne og bedre løbende overblik over deres faglige niveau og studieaktivitet. Resultatet af projektet skal implementeres i skoleåret Der er lavet kvantitativ undersøgelse af omfanget af studieaktivitetssamtaler. Desuden er der undersøgt, om der er en sammenhæng mellem sen tilmelding og frafald. Der er indført standpunktskaraktergivning på GS midtvejs i kurset. AVU: Der har været nedsat en fastholdelsesgruppe som arbejder systematisk med at skabe kursistmotivation. Gruppen har videreudviklet fastholdelsesplanen for AVU-kursister og der er sket en række opstramninger af AVU fraværsproceduren for at skabe mere gennemskuelige arbejdsgange for lærere, vejledere og studieadministration og for at skærpe kursisternes ansvar og opmærksomhed på vigtigheden af at møde til timerne: Internt arbejdes med om fravær på 20 % af afholdte timer Fravær opgøres en gang om måneden af studieadministrationen Klasser opgøres den 1. i måneden enkeltfagshold opgøres den 15. i måneden Lærerne gennemgår deres hold op til disse datoer. Lærerne skriver i sager i LW (På dem der vil blive sendt til fraværssamtale) Læreren kan frede en kursist i højest 1 måned. Vigtigt at læreren får skrevet begrundelserne i LW. Herefter skal der søges om særlige vilkår hos ledelsen med en faglig godkendelse fra læreren. OBS: Særlige vilkår bevilges max 1 måned. I enkelte tilfælde kan vi dispensere herfra, hvis lærere og ledelse vurderer at der er perspektiver, som peger i positiv retning. Alle kursister der er fredet eller er på særlige vilkår vil fortsat blive indkaldt til samtale i vejledningen. Studieadministrationen indkalder kursisten til fraværssamtale via besked i LW samt via SMS. Kursisten har max 8 dage til at henvende sig i studievejledningen. Hvis kursisten udebliver, medfører det udmeldelse, som foretages automatisk af studieadministrationen. Studievejlederne afholder samtaler og skriver aftaler ind i sager i LW og Kerneludus. Efter en måned vil kursisten automatisk komme til en opfølgende samtale, hvis ikke fremmødet er forbedret. Kursister, der enten slet ikke er mødt eller kun er mødt 1 2 gange i løbet af en måned, udmeldes af studieadministrationen. Endvidere er AVU-afdelingens mentorkorps blevet udvidet, således at vi nu har 17 mentorer, som i har hjulpet 31 kursister med særlige behov. Ad 3) M.h.t. opfølgningsproceduren på studieaktivitet er der indført grønne advarsels-sms er til kursister, som ligger højt i fravær tidligt i undervisningsforløbet. Der er lavet tættere opfølgning på kursister som har været til rød fraværssamtale, og der er strammet op i forhold til tilbagemeldinger til lærerne efter fraværssamtalerne. Der er udarbejdet statistikker for kursiststudieaktivitet (fraværsprocent, antal i rødt forløb og antal udmeldte pr. november 2013 og april 2014). Tallene er analyseret og skal bruges som sammenligningsgrundlag i skoleåret Opfølgningsprocedurerne på studieaktivitet er strammet op, således er der reageret hurtigere på kursister i gult forløb der ikke rettede op, og SU er fjernet tidligere for kursister i rødt forløb der ikke retter op. Endvidere har der været fokus på konsekvent opfølgning på

11 manglende skriftlige afleveringer, og betingelse for at fortsætte uddannelsen når man er i rødt forløb er at en afleveringsplan overholdes. Den tættere opfølgning på kursisternes studieaktivitet og dermed flere udmeldelser afspejles i tallene for gennemførelse og prøvedeltagelse, hvor der har været et fald på HF og en marginal stigning på AVU. Målopfyldningsgrad for punkt 1, 2 og 3: 80% Målopfyldningsgrad for nøgletal: HF = 50% og AVU = 100% = 75% Samlet, vurderet målopfyldningsgrad for indsatsområde 5: 77,5 %. Indsatsområde 6: Den gode og udviklende arbejdsplads. Vægt 13,75 % Målepunkter: 1) Der gennemføres mindst 1-2 udviklingsprojekter i hver afdeling, der fokuserer på kompetenceudvikling for medarbejderne 2) Der gennemføres aktiviteter der fokuserer på kompetenceudvikling af lederne 3) Der gennemføres studierejse for hele personalet 4) Implementering af OK 14 på AVU-området 5) Den interne og eksterne kommunikation skal styrkes gennem implementering af nye ITplatforme Opgøres i et notat ved kontraktens udløb. Notat: Ad 1) Serviceafdelingen: Der har været gennemført en massiv indsats for kompetenceudvikling, som har involveret mange medarbejdere. To pedeller har fulgt ejendomsserviceteknikeruddannelsen, økonomienheden har deltaget i Navision Stat kurser, i studieadministrationen har 8 medarbejdere været på kursus i konflikthåndtering, SU-kontoret har været på SU-kurser, kantinemedarbejdere har været på udvidet hygiejnekursus og administrativt ansatte har deltaget i microsoft office-kurser. AVU: Der har været afholdt et to-dages internat kursus for alle lærere om samarbejde, konflikthåndtering og vidensdeling. Herudover har der i skoleåret været to foredrag og to temadage for underviserne om forskellige pædagogiske emner. Der har i særlig grad været fokus på et projekt om den dansksproglige dimension i kernefagene. Ved et pædagogisk arrangement den 19. sep for alle AVU-lærere var der et oplæg DSA i fagene alle faglærere er sproglærere v/benny Bang Carlsen og ved et pædagogisk arrangement den 28. oktober deltog alle i workshops arrangeret af DSA-faggruppens medlemmer. Efteruddannelsesindsatsen har været centreret om følgende strategiske indsatsområder: Ordblindeundervisning Forberedende voksenundervisning Læsevejledning

12 Matematikvejledning og IT i undervisningen Det gymnasiale område: Der er udarbejdet en strategi for det interne efteruddannelsestilbud til lærerne tematiseret i forhold til skolens indsatsområder. Der var i skoleåret afsat 31 timers efteruddannelse pr. fuldtids årsværk. 5 af de 31 timer var afsat til obligatoriske, fælles efteruddannelsesarrangementer for lærerne. De resterende 26 timer kunne af den enkelte lærer anvendes til efteruddannelse der fortrinsvis ligger indenfor de tre fokusområder i efteruddannelsesstrategien: Pædagogisk efteruddannelse med fokus på at styrke kursisternes aktivitet og læring i faget E-didaktik (pædagogisk anvendelse af it/web 2.0) Teamsamarbejde og klasserumsledelse Der har i tillæg til efteruddannelsesindsatsen desuden været afholdt interne videndelingsarrangementer for dansk- og engelsklærerne med fokus på omlagt skriftlighed, ligesom der er gennemført en kursusdag for dansklærerne med fokus på omlagt skriftlighed og alternative rettestrategier op til skolestart 14/15. Der er herudover igangsat idebank til videndeling omkring parallelholdsforløb. Alle nye lærere kommer desuden nu igennem et pædagogisk introforløb, og der har været afholdt systematiske opfølgningssamtaler med nye lærere. Ad 2) Serviceafdelingen: 1 leder har læst på Master i offentlig ledelse, 1 leder har fået tilknyttet en personlig ledelsescoach og 1 leder har deltaget i kurser i regi af COK og Djøf. AVU: 1 leder har læst på Master i offentlig ledelse. Den tidligere uddannelseschef var tilknyttet en personlig ledelsescoach. Med ansættelse af en ny uddannelseschef har der været behov for fokus på videndeling og faglig sparring i afdelingen. Det gymnasiale område: Den tidligere studierektor har deltaget i et ledelsesnetværk faciliteret af en coach. Ledelseskomptenceudvikling på området er især sket gennem sidemandsoplæring, eftersom der på det gymnasiale område i skoleåret er kommet to nye uddannelsesledere, 2 nye uddannelseschefer og 1 ny studierektor (3 ud af 5 af lederne er dog internt rekrutteret fra anden lederstilling på området). På grund af de relativt mange rokader på ledelsesposterne på det gymnasiale område har der været fokus på videndeling mellem de pædagogiske ledere, i særlig grad i forbindelse med planlægningen af lærernes arbejde under OK13. I foråret har der således været arbejdet intensivt med erfaringsopsamling og videndeling m.h.p. en forbedret planlægning af skoleåret Uddannelsescheferne deltager i Undervisningsministeriets kursusforløb Skoleudvikling i praksis (SIP). Kursusforløbet skal understøtte skolernes arbejde med kvaliteten af elevernes læring og det lokale samarbejde om at udvikle og anvende de nye muligheder i OK13. Skolens ledelse indgår i et ledernetværk med KVUC, hvor der i år har været holdt et døgnseminar i maj. Skolens ledelse deltager endvidere i repræsentantskabs- og årsmøder i VUC Lederforeningen. Hertil kommer, at der i oktober 2013 blev afholdt et døgnseminar for hele skolens ledergruppe.

13 Herudover har jeg i foråret 2014 deltaget i Undervisningsministeriets toplederudviklingsforløb, hvor jeg af ministeriet var udpeget som tovholder for en netværksgruppe bestående af 12 rektorer/direktører fra erhvervsskoler, gymnasier og VUC er: Ad 3) Der blev gennemført en studierejse for personalet til Amsterdam i dagene april. Ca. halvdelen af skolens ansatte deltog. Studierejsen har bl.a. haft den effekt, at der nu er skabt kontakt til skolen ROC van Amsterdam som vi arbejder på at indlede et samarbejde med om lærerudveksling og fælles undervisningsforløb for kursister. Ad 4) Der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for lærergruppen, TR og AVU-ledelsen som har udarbejdet anbefalinger til såvel forberedelse som planlægning af implementeringen af de nye arbejdstidsregler for AVU-lærerne (lov 409). Arbejdsgruppen har skabt en medarbejderinvolverende proces, og der har været afholdt en række medarbejdermøder undervejs i processen. Som opsamling på hele processen er der maj 2014 udarbejdet et skriftligt notat på fem sider, der sætter rammen for skolens implementering af den nye overenskomst for AVU-lærerne. Ad 5) Der har været gennemført et stort udviklingsprojekt af et helt nyt intranet for skolen samt omlægning af skolens IT- infrastruktur ( deployment ). Det nye intranet kom i luften den 4. august. Der har været startvanskeligheder med intranettet, og der arbejdes stadig på at forbedre det. I forbindelse med den nye deployment fra 1. august er det besluttet helt at udfase det gamle post- og konferencesystem First Class og i stedet erstatte det med et sharepoint baseret intranet og med microsoft outlook som skolens eneste post- og kalendersystem (skolen har tidligere på samme tid brugt både First Class og outlook). Overgangen til kun at bruge outlook vil medvirke til at forbedre den eksterne kommunikation betydeligt, da den hidtidige samtidige brug af to postsystemer bl.a. har betydet besvær med at sende og modtage s og med at indkalde til møder med såvel skolens egne ansatte som eksterne. Med indfasning af ét fælles post- og kalendersystem på skolen, som også er det mest udbredte system i vores omverden, så er disse tekniske problemer ryddet af vejen. Samlet, vurderet målopfyldningsgrad for indsatsområde 6: 90%

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 23. september 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Inger-Margrethe Jensen, Marianne Ping Huang, Sanne Bjørn, Mogens Birkebæk, Maria Simonsen

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 24. marts 2015 Referat Deltagelse: Til stede: Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Søren Gubi Axelsen, Karin Nørholm

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Fastholdelsesplan. AVU-afdelingen. Marts 2015

Fastholdelsesplan. AVU-afdelingen. Marts 2015 Fastholdelsesplan AVU-afdelingen Marts 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Treklangen faglighed relationer - ledelse... 3 Lærere... 3 Ledelsen... 4 Studievejledere... 4 Læse- og matematikvejledere...

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse -

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Rektors vurdering af, i hvilket omfang målene er nået, er indskrevet med kursiv efter resultatperiodens udløb. Dokumentationen

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

Opgørelse resultatlønskontrakt 1. august 2012-1.juli 2013

Opgørelse resultatlønskontrakt 1. august 2012-1.juli 2013 Opgørelse resultatlønskontrakt 1. august 2012-1.juli 2013 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Byggeri af ny skole Basisramme At få afsluttet byggesagen på bedst mulig vis

Læs mere

Indbydelse til at deltage i. Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse. Ansøgningsfrist 1. juni 2014

Indbydelse til at deltage i. Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse. Ansøgningsfrist 1. juni 2014 Indbydelse til at deltage i Forsøg og udvikling pa almen voksenuddannelse Ansøgningsfrist 1. juni 2014 Undervisningsministeriet April 2014 1 Indbydelse til at deltage i forsøg og udvikling på almen voksenuddannelse

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1 Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1. Destination 2016: Arbejdet med og implementering af skolens strategiske fokusområder frem mod 2016 1.1. Professionalisering af organisationen

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Kompetenceudvikling 2012

Kompetenceudvikling 2012 Kompetenceudvikling Personalegruppe Det teknisk-/administrative personale Sekretariatet Under forudsætning af at der ikke sker personaleudskiftninger i sekretariatet udover elevpladsen forventes et reduceret

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Afrapportering lønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal understøtte dialogen mellem Hvidovre Gymnasium & HFs bestyrelse og rektor om skolens

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Godkendelse af regnskab 2014... 2 3 Konsolidering og bygningsstrategi. LUKKET... 2 4 Personale. LUKKET... 2 5 Overenskomst OK13. LUKKET... 2 6 Ændringer i tilstedeværelse...

Læs mere

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0%

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0% Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing Mål opfyldelse Rammevilkår Lovgivning Politiske målsætninger Økonomi Se under ekstrarammen 0% Kursister, Målgrupper rekruttering

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Projekt e-læring 20. januar 2012

Projekt e-læring 20. januar 2012 Om Projekt e-læring Stig Pedersen Projektleder på projektet Baggrund VUC erne har igennem hele sin historie tilrettelagt undervisning til gavn for de dårligst uddannede og ikke mindst til de, som har brug

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012

Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Marts 2012 Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Kommunikationsstrategi 2012-15 Kommunikationsstrategien i HF & VUC FYN retter sig indadtil mod medarbejdere, kursister og bestyrelse

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Afrapportering af Resultatlønskontrakt

Afrapportering af Resultatlønskontrakt Afrapportering af Resultatlønskontrakt For rektor Kirsten Danving for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved selvejende institutioner

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015

VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 VEST Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 VUC Vest udbyder gymnasiale uddannelser og skal derfor leve op til kravet om at have og anvende et system til kvalitetsudvikling

Læs mere

Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne. Tilmelding og program

Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne. Tilmelding og program Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Tilmelding og program Tværfaglig og helhedsorienteret undervisning på grundforløbet SIP-1 januar 2015 Formål Formålet med den første kursusdag er at give

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet

Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet Muligheder og udfordringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet VUC Årsmøde 2014 i Nyborg Afdelingschef Lars Mortensen Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Side 1 Disposition 1) Udviklingen

Læs mere

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 2: Studieparathed. a) Antal elever, der gennemfører adgangsgivende eksamen inden for normal tid. Mål: minimum samme niveau

Læs mere

1. Fastholdelse og motivation

1. Fastholdelse og motivation Roskilde, den 25. august 2014 Endelig evaluering Indsatsområder for 2013/2014 Indsatsområderne for 2013-2014 er lavet ud fra VUC Roskildes målsætninger for 2011-2014. Indsatområderne er udarbejdet sammen

Læs mere

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering + Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering Formålet med Brøndby Gymnasiums Kvalitetsudviklingssystem er at leve op til Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Bilag til handlingsplan 2014-15

Bilag til handlingsplan 2014-15 Bilag til handlingsplan 2014-15 Oversigt over evalueringen af handlingsplanens indsatsområder samt visse nøgletal. For en detaljeret beskrivelse af mål og indsatser henvises til Handlingsplan 2014-15.

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

HF & VUC FYN Ringens arbejde med Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012

HF & VUC FYN Ringens arbejde med Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Denne skrivelse har til formål at afdække, hvordan afdelingerne i Ringen arbejder med Strategi 2012-15, vedtaget i bestyrelsen i marts 2012. Det drejer sig om strategier vedr. kommunikation, gennemførelse

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015

Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015 Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015 1 VUC Roskilde Indsatsområde 2015-2016 Udvikling af organisationen: med fokus på trivsel, effektive processer, kommunikation og markedsføring

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Når hele organisationen skal være med.

Når hele organisationen skal være med. Konference om rammeforsøg Når hele organisationen skal være med. Anne Jensen og Karl-Henrik Jørgensen Greve Gymnasium Konference om rammeforsøg Spor 1: Ledelsens opgave i velfærdssektoren: At føre faget

Læs mere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1 OK13 muligheder og udfordringer 2 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Strategi 2012 15. Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 27. marts 2012. Justeret på bestyrelsesmødet d. 25. marts 2014.

Strategi 2012 15. Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 27. marts 2012. Justeret på bestyrelsesmødet d. 25. marts 2014. Strategi 2012 15. Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 27. marts 2012. Justeret på bestyrelsesmødet d. 25. marts 2014. Kommunikationsstrategi 2012-15 Kommunikationsstrategien i HF & VUC FYN retter sig indadtil

Læs mere

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Forretningsgrundslaget for VUC Storstrøm Læring

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole

Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole Arbejdsglæde, anerkendelse og faglighed er afdelingens bærende værdier. Det er disse kvaliteter vores daglige arbejde skal kendetegnes

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere