USKREVNE OG SKREVNE REGLER FRA A TIL V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "USKREVNE OG SKREVNE REGLER FRA A TIL V"

Transkript

1 USKREVNE OG SKREVNE REGLER FRA A TIL V

2 2/20 INDLEDNING Reglerne er tilegnet nye og kommende medarbejdere i Lassen Ricard. Nuværende medarbejdere og klienter er også velkomne til at læse med. Reglerne er udtryk for de værdier, der er grundlaget for vor måde at tænke og agere på. Reglerne er det værktøj, der omsætter værdierne i praksis. Værdier, der ikke kan omsættes i praksis, har jo ikke den store værdi. Derfor har vi udarbejdet denne medarbejderhåndbog. Den skulle gerne gøre det lettere at blive en del af vor verden. Velkommen!

3 3/20 INDHOLDSFORTEGNELSE ANSVARS- OG ARBEJDSOMRÅDER... 6 ARBEJDSMILJØ... 6 ARBEJDSTID... 6 AVISER, BLADE OG TIDSSKRIFTER... 6 BARSEL... 6 BIBLIOTEK... 7 BRANDSLUKNINGSUDSTYR... 7 CYKLER... 7 DISKRETION... 7 DOKUMENTER... 8 DRESS-CODE... 8 DRIKKEVARER, FRUGT, KAGER MV EGENSAGSORDNING S... 8 ETIK... 8 FAGLIGHED... 9 FAKTURERING... 9 FEJL... 9 FERIE... 9 FEST FORENINGER FROKOST HISTORIE HJEMMESIDE INFORMATIONSTEKNOLOGI INTERESSEKONFLIKTER... 11

4 4/20 JULEKORT JURISTKARRIERE KALENDER KONTORARTIKLER KLIENTER KULTURTILBUD KURSER OG EFTERUDDANNELSE LEDELSE LØN OG PENSION MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER MEDINDFLYDELSE MENTORORDNING MOBILTELEFON MØDER NØGLER OMGANGSTONE OMKOSTNINGER OVERARBEJDE PARADIGMASAMLING POST RECEPTIONEN REJSEDIÆTER REJSER RYGNING SAGSSTYRING SAMARBEJDE SIKKERHEDSUDVALG... 17

5 5/20 SKRIVNING SUNDHEDSFORSIKRING SYGDOM TELEFON TIDSREGISTRERING TRADITIONER TRANSPORT TIL OG FRA MØDER, KURSER MV VISION VÆRDIPAPIRER... 20

6 6/20 A N S V A R S - O G A R B E J D S O M R Å D E R Der er udarbejdet oversigter over ansvars- og arbejdsområder for administrationschefen, bogholderen, juristerne, partnerne, piccolinerne, receptionisten, sekretærerne og stud. jur. erne. Disse oversigter findes sammen med denne medarbejderhåndbog som genvej på din computers skrivebord. Vi hjælper hinanden, når der er behov herfor, og vi drøfter løbende, hvorledes opgaverne skal prioriteres. A R B E J D S M I L J Ø Lassen Ricard lægger stor vægt på et sikkert, sundt og behageligt arbejdsmiljø. Firmaet ligger i en smuk bygning med højt til loftet - og kontorerne holdes i behagelige og tiltalende farver med kvalitetsmøbler og inventar og blomster. Desuden værnes der om en god omgangstone og en uhøjtidelig stemning. Vi hilser altid god morgen, når vi møder om morgenen, og farvel, når vi går. A R B E J D S T I D Arbejdstiden for kontorets jurister er ikke fast, idet der tages hensyn til klienternes konkrete behov og arbejdsbyrderne. Normalt møder kontorets jurister dog mellem kl. 8 og 9 og forlader kontoret mellem kl. 17 og 18. For de øvrige medarbejdere er arbejdstiden fast. A V I S E R, B L A D E O G T I D S S K R I F T E R Lassen Ricard abonnerer på en lang række blade og tidsskrifter herunder online - så vi er ajour fagligt og kan følge med i væsentlige forhold vedrørende vore klienter. Blade, tidsskrifter, oplysninger om kurser, forskellige meddelelser fra Advokatrådet, information om nye bøger i biblioteket mv. cirkuleres jævnligt blandt juristerne i særlige cirkulationsmapper. B A R S E L Graviditets-, barsels- og fædreorlov er reguleret i et særskilt bilag, der findes som genvej på din computers skrivebord sammen med denne medarbejderhåndbog. Vi er meget opmærksomme på, at der efter udløbet af orlovsperioden kan være behov for særordninger, og vi er derfor imødekommende over for sådanne ønsker. De skal drøftes med managing partner.

7 7/20 B I B L I O T E K Lassen Ricard har et velassorteret bibliotek, der holdes ajour ved løbende indkøb af nye fagbøger. Biblioteket er inddelt i emner, og i kontorets Navision-system kan foretages systematisk søgning på bøger. B R A N D S L U K N I N G S U D S T Y R Der står brandslukningsudstyr på hver etage. Vi opfordrer til, at alle er orienteret om, hvilket udstyr der står på de enkelte etager, og hvordan det skal bruges, hvis uheldet skulle være ude. Vandslukkeren er beregnet til faste stoffer f.eks. træ, papir og tekstiler, CO2-slukkeren er kendt som kulsyresne og beregnet til el-installationer og mindre server-anlæg. Der er opsat røgalarmer i serverrummet og på arkivet, ligesom der i arkivet er opstillet en vandslukker. C Y K L E R For at blive sundere og for at gøre København grønnere betaler Lassen Ricard for et forårs- og efterårscykeleftersyn samt omkostningerne til vedligeholdelse som f.eks. udskiftning af dæk og slange samt mindre reparationer for private cykler, der benyttes til og fra kontoret, og selvfølgelig betaler vi også for en cykelhjelm. Vi har en særlig ordning med Østerport Cykler, Oslo Plads 9, 2100 København Ø. De skal orienteres om, at regningen skal sendes til Lassen Ricard. Hvis det er nemmere at benytte et andet cykelværksted, bliver regningen refunderet. Ved møder kan Lassen Ricards firmacykler også benyttes. Nøglen får du i bogholderiet. Cykler placeres i cykelstativerne i gården. D I S K R E T I O N For et advokatfirma er diskretion af afgørende betydning. Det vil kunne skade vore klienters eller vor egen forretning, hvis fortrolige oplysninger kommer uden for vore vægge. Som udgangspunkt er alle informationer, som vi bliver vidende om via vort arbejde, derfor fortrolige. Dette er utroligt vigtigt, bl.a. fordi en henkastet bemærkning eller stillingtagen i en bestemt problemstilling vil kunne betyde, at personer i ens omverden vil kunne få vigtige oplysninger. Lassen Ricard har sager, som skal behandles særlig fortroligt, herunder sager, der involverer børsnoterede virksomheder. Dokumenter vedrørende sådanne særligt fortrolige sager må ikke ligge frit på skrivebordet, ved printeren, fax'en mv., og de må heller ikke smides i papirkurven, men skal makuleres. Disse sager gives af fortrolighedsgrunde normalt et kodeord for at sikre hemmeligholdelse. Et sådant kodeord skal altid bruges i korrespondance mv. om sagen. Sekretærerne og piccolinerne må hjælpe til med at sikre overholdelse af disse forholdsregler.

8 8/20 D O K U M E N T E R Testamenter, aktiebreve og andre særligt vigtige, originale dokumenter opbevares i pengeskabet i bogholderiet. D R E S S - C O D E Der findes ikke nogen egentlig dress-code hos Lassen Ricard, men der lægges vægt på, at vi er pænt klædt på. Påklædningen er en del af Lassen Ricards ansigt udadtil og må derfor være i tråd med kontorets mål om kvalitet. D R I K K E V A R E R, F R U G T, K A G E R M V. I køkkenet findes der kaffe, the og vand samt frisk frugt, kiks/kager mv., som kan nydes i løbet af dagen. E G E N S A G S O R D N I N G Lassen Ricard har en egensagsordning for ansatte jurister, se særskilt bilag i genvejen på din computers skrivebord sammen med denne medarbejderhåndbog. E - M A I L S Lassen Ricard bruger i stort omfang som kommunikationsform. korrespondancen er også en del af Lassen Ricards ansigt udadtil og bør have samme kvalitet som anden korrespondance. Interne s om fravær, sygdom o. lign. rundsendes ikke, men sendes alene til receptionisten samt eventuelt øvrige på kontoret, som det er relevant for. Aftaler mv. skrives ind i din elektroniske kalender, som alle har adgang til. Ved fravær fra kontoret pga. ferie, kurser mv. sættes autosvar ikke til, men det aftales med en anden på kontoret, at denne ser efter indkomne s og besvarer dem i fornødent omfang. Det skal meddeles til receptionen, hvem der passer din post. E T I K Lassen Ricard lægger vægt på en høj etik og søger at behandle alle fair og ordentligt. Det er vigtigt, at vi alle lever op til Lassen Ricards høje etiske standard, både i og uden for arbejdet. Det forventes bl.a., at ingen deltager i spekulationsforretninger og skattekonstruktioner. Hvis der er tvivl, rettes der henvendelse til en partner.

9 9/20 F A G L I G H E D Lassen Ricard er kendetegnet ved et højt fagligt niveau. Problemstillinger drøftes gerne i et team af jurister for at søge at belyse alle aspekter. Samarbejde og sparring med kollegerne er således en selvfølge. F A K T U R E R I N G Der sendes faktura til klienterne efter udløbet af hvert kvartal. Ved udgangen af hvert år sendes dog fakturaer pr. 31/12, og der faktureres internt for den uafregnede tid i de sager, f.eks. dødsboer, hvor faktura endnu ikke kan fremsendes; se også punktet Tidsregistrering. Følgebreve til fakturaer underskrives/medunderskrives af en partner. Lassen Ricards klienter er altovervejende erhvervsvirksomheder og erhvervsdrivende, men vi behandler af og til også sager for privatpersoner, der skal betragtes som forbrugere i henhold til Advokatrådets Advokatetiske regler, afsnit I sådanne tilfælde gælder, at vi på eget initiativ og forud for, at arbejdet iværksættes for klienten, skal oplyse klienten om (i) de vigtigste elementer i den påregnede bistand og (ii) om størrelsen af det vederlag, vi agter at fakturere. Dette vil sædvanligvis ske i et brev til klienten, der underskrives af den ansvarlige partner. F E J L Det er ubehageligt at begå fejl, f.eks. ved at glemme eller overse en frist for anlæggelse af retssag eller for anke. Over for klienten er der ingen undskyldning herfor. Det er naturligvis noget, som bør undgås, men det kan ske for selv den bedste. Hvis uheldet er ude, skal den ansvarlige partner på sagen straks orienteres, så meddelelsen kan gives videre til klienten på passende vis og anmeldes til forsikringsselskabet. Fejl må under ingen omstændigheder skjules. F E R I E Alle medarbejdere har 6 ugers ferie i henhold til ferieloven, det vil sige 1 uge mere end fastsat i ferieloven. Ferie skrives i god tid ind i Lassen Ricard-kalenderen samt i din egen kalender, og administrationschefen orienteres samtidig. Efter afholdt ferie orienteres bogholderen. Afholdelse af ferie må i god tid koordineres med andre, der har samme kompetence så som receptionisten/piccoliner, sekretærer, studentermedhjælpere eller ansatte jurister, med henblik på at sikre den nødvendige bemanding. Jurister skal inden afrejse på ferie sørge for, at en anden jurist følger med i post og e- mails og besvarer telefonopkald. Receptionen skal have besked om, hvilken jurist, der varetager disse opgaver under ferien, og receptionisten skal stille telefonopkald ind til

10 10/20 denne jurist eller give denne besked om opkaldet uden at orientere den, der ringer, om ferien. Andre medarbejdere skal på tilsvarende måde sørge for, at post, herunder s, gennemgås af en anden. Alle medarbejdere har fri Grundlovsdag den 5. juni. Alle medarbejdere har 1 dag fri ved begravelse i den nærmeste familie samt ved flytning. Alle medarbejdere får fri til at gå til lægen og tandlægen og har fri ved barns første sygedag. F E S T Der afholdes årligt 2 faste fester, en sommerfest og en julefrokost, der er kendetegnet ved megen hygge og særlige events samt dejlig mad og drikke. Ægtefæller og kærester er inviteret med til sommerfesten, men ikke til julefrokosten. Da det er de eneste tidspunkter, hvor vi alle er sammen, lægges der megen vægt på, at alle er med. F O R E N I N G E R Det er vigtigt, at juristerne til stadighed forbedrer Lassen Ricards høje faglige standard og gode netværk ved deltagelse i relevante juridiske foreninger. Kontaktpersonen i den enkelte forening er angivet i et særskilt notat, der findes som genvej på din computers skrivebord, og vedkommende skal sørge for, at interesserede jurister bliver orienteret om relevante foredrag og sammenkomster. F R O K O S T Lassen Ricard har en frokostordning, hvor vi hver dag kl. 12 får serveret varieret og sund mad, som er forberedt af vor frokostdame. Frokosten indtager vi sammen i frokoststuen. Som følge af skattereglerne får alle fastlønnede et lønfrokosttillæg hver måned og indbetaler dette beløb med fradraget skat til frokostordningen. H I S T O R I E Lassen Ricards historie rækker tilbage til 1. januar 1986, hvor advokatfirmaet blev stiftet af Lennart Ricard og Steen Lassen. Følgende er senere optaget som partnere: Peter Lambert (1993), Henrik S. Schütze (2003), Terese Foged (2005) og Thomas Riise (2006). I begyndelsen havde Lassen Ricard til huse øverst i Peberbøssen, Østergade nr. 61, på hjørnet af Strøget og Højbro Plads, hvor Café Norden ligger i stuen i dag. I 1992 flyttede Lassen Ricard til Hofkonditor Zieglers Gård, Nybrogade 12, og i november 2002 flyttedes til Amaliegade 31, som er det hidtil største og flotteste domicil for Lassen Ricard.

11 11/20 H J E M M E S I D E Lassen Ricard har en hjemmeside på som løbende ajourføres. I N F O R M A T I O N S T E K N O L O G I Lassen Ricards informationsteknologi opdateres konstant, således at medarbejdere og klienter har glæde af de mest moderne og effektive tekniske løsninger. Online abonnement til en række internetydelser sikrer de bedste muligheder for informationssøgning og servicering af klienter. For at sikre den optimale udnyttelse af vort edb-system har medarbejderne adgang til deltagelse i edb-kurser efter godkendelse af den IT-ansvarlige partner. Sekretærerne tilbydes efteruddannelse i de edb-programmer, de anvender. Lassen Ricard stiller hjemmecomputer med adgang til firmaets server samt fax, printer og scanner til rådighed for de advokater, der måtte ønske det, og i særlige tilfælde advokatfuldmægtige. Ved Navision-relaterede problemer kan du prøve at spørge en kollega eller den ITansvarlige, administrationschefen. Er denne ikke til stede, og problemet har akut karakter, kontaktes IT-supporter Lars Duus (# ). Ved Office- og Windowsrelaterede problemer kan man ligeledes spørge en kollega eller den IT-ansvarlige, administrationschefen. Er denne ikke til stede, og problemet har akut karakter, kontaktes EDB Gruppens supportafdeling (# ). Ved ekstern assistance betales iht. medgået tid, hvorfor man hver gang bør overveje, om det er et problem, der kan klares internt. Den IT-ansvarlige orienteres via ved benyttelse af ekstern support. Ved systemnedbrud skal den IT-ansvarlige straks orienteres. Hvis den IT-ansvarlige, administrationschefen, ikke er til stede, rettes der straks henvendelse til EDB Gruppen (# ) via receptionisten. Den IT-ansvarlige, administrationschefen, underrettes herom. I N T E R E S S E K O N F L I K T E R Lassen Ricard lægger afgørende vægt på at overholde de regler vedrørende interessekonflikter, der påhviler enhver advokat i et advokatselskab i medfør af afsnit 3.2 i Advokatrådets Advokatetiske regler. Ved henvendelse fra nye klienter eller henvendelser om nye sager fra eksisterende klienter afgør partnerne i hvert tilfælde, om der foreligger en interessekonflikt, og i bekræftende fald, om dette skal føre til, at vi ikke kan påtage os sagen, eller om der skal indhentes samtykke fra de involverede parter. Opstår der under behandlingen af en sag tvivl om, hvorvidt der er opstået en interessekonflikt, afgør partnerne ligeledes, hvordan der skal forholdes, herunder om vi skal udtræde af sagen, og hvorledes der i så fald skal forholdes med optjent salær.

12 12/20 J U L E K O R T Vi skal hele tiden ajourføre vor julekortliste. Husk i denne forbindelse at give besked om nye personer/virksomheder, der skal med på listen, og eventuelle andre ændringer til listen. J U R I S T K A R R I E R E Alle juridiske medarbejdere hos Lassen Ricard får en god og grundig uddannelse, hvor de får mulighed for at stifte bekendtskab med de hovedområder, som et erhvervsorienteret advokatfirma beskæftiger sig med. Fuldmægtiguddannelsen hos Lassen Ricard sikrer alle juridiske medarbejdere et solidt fundament for en fortsat karriere. Lassen Ricard uddanner dygtige advokater, som af den ene eller anden grund ikke tilbydes eller ikke selv ønsker partnerskab. Lassen Ricards politik er, at advokater, som ikke tilbydes varig tilknytning som partner, må fortsætte deres karriere uden for virksomheden. Denne politik giver grundlag for, at Lassen Ricard ansætter nye fuldmægtige. Dette er et væsentligt element i at sikre en fortsat dynamisk virksomhed. Under medarbejdernes ansættelse foretager de ansvarlige partnere løbende en vurdering af den enkeltes udvikling og overvejer spørgsmålet om karrieremuligheder i Lassen Ricard. Vurderingen tager afsæt i det daglige samarbejde og formidles i personaleudviklingssamtalerne. Spørgsmålet om fremtidige karrieremuligheder behandles særligt dybtgående under første udviklingssamtale efter opnåelse af advokatbestalling, samt under første udviklingssamtale efter typisk henholdsvis 2 og 4 års anciennitet som advokat. Hvis Lassen Ricard træffer beslutning om, at advokaten ikke tilbydes partnerskab, forventer Lassen Ricard, at den pågældende inden for en rimelig periode finder anden ansættelse. Erfaringerne viser, at de pågældende typisk har let ved at etablere en karriere uden for Lassen Ricard. Hvis Lassen Ricard konstaterer, at en fuldmægtig eller advokat yder en indsats eller har en profil, som generelt slet ikke lever op til Lassen Ricards normer, eller at fortsættelse af ansættelsesforholdet af andre grunde ikke er ønskeligt, anmodes den pågældende om at finde anden ansættelse inden for en rimelig periode. Hvis en fuldmægtig eller advokat må fratræde, tilbyder Lassen Ricard vejledning om jobsøgning mv. Lassen Ricard vil om muligt være behjælpelig med at afdække karrieremuligheder uden for Lassen Ricard. K A L E N D E R Alle skal føre deres elektroniske kalender ajour med møder, ferie, kurser, fravær mv. K O N T O R A R T I K L E R Kontorartikler af enhver art findes i de tre printerrum henholdsvis i stueetagen, på 1. sal og 2. sal. Piccolinen skal have besked, hvis man tager den sidste artikel af en slags,

13 13/20 så receptionisten/piccolinerne kan bestille nye varer. Piccolinen sørger dog for løbende opfyldning af kontorartikler. K L I E N T E R Klienterne er basis for firmaets forretning og den vigtigste berøringsflade udadtil. Klienterne behandles altid venligt, idet Lassen Ricard yder dem den bedste og mest imødekommende service. K U L T U R T I L B U D Lassen Ricard er førende inden for ophavsret og lægger vægt på, at medarbejderne får adgang til Københavns mange kulturtilbud. Lassen Ricard har derfor afsat en pulje til dette formål. Puljen administreres af et aktivitetsudvalg, der bestemmer, hvad midlerne skal anvendes til, herunder billetter til opera, koncerter, teater og landskampe, deltagelse i motionsløb osv. Lassen Ricard har desuden en FirmaDVD-ordning og en bogklub. K U R S E R O G E F T E R U D D A N N E L S E Lassen Ricard lægger vægt på, at alle medarbejdere deltager i efteruddannelse. Lassen Ricard dækker kursusgebyrer og andre udgifter i forbindelse med opholdet. Deltagelse i kurser mv. sker efter forudgående aftale med en partner. Ved forberedelse til advokateksamen gives fri i 5 dage med løn til forberedelse. Lassen Ricard vil i øvrigt gøre, hvad der er muligt for at sikre, at advokatfuldmægtigen fagligt stilles bedst muligt i relation til forberedelse til eksamen. Lassen Ricard bakker op om juristers ønske om uddannelse, f.eks. udenlandsk LLM.- grad eller arbejdsophold i udlandet. Orlovsordninger vil i denne forbindelse kunne aftales med partnerne. Lassen Ricard ser også gerne, at juristerne underviser, herunder på Universitetet eller på efteruddannelseskurser, dog efter forudgående aftale med partnerne. Sekretærerne tilbydes efteruddannelse i de edb-programmer, de anvender. L E D E L S E Lassen Ricard ledes af partnerne. Partnerne træffer hver især beslutning vedrørende dagligdags spørgsmål, og større beslutninger drøftes og træffes på partnermøder, der afholdes ca. 1 gang om måneden. L Ø N O G P E N S I O N I Lassen Ricard stiller vi store krav til vore medarbejderes fleksibilitet samt faglige og personlige kompetencer. Det betyder til gengæld også, at de krav, vi stiller, modsvares

14 14/20 af attraktive løn- og ansættelsesforhold. I Lassen Ricard lægger vi vægt på, at vi inden for advokatbranchen befinder os på et absolut konkurrencedygtigt niveau. Lønregulering finder sted 1 gang årligt i januar måned og bekræftes i et lønbrev til den enkelte medarbejder. Lassen Ricard aflønner juridiske medarbejdere efter et skalalønprincip. Skalaløntrinene fastsættes hvert år pr. 1. januar, og eventuel regulering har virkning fra samme dato. I forbindelse med regulering af fuldmægtiglønningerne tages der pr. 1. januar højde for DJØF s reguleringer i april og oktober. For advokater under uddannelses- og barselsorlov optjenes firma- og lønanciennitet, som om juristen var på kontoret. For fuldmægtige gælder DJØF s til enhver tid gældende regler. Der godskrives ikke anciennitet for efteruddannelse, for eksempel LL.M., der er gennemført efter kandidatuddannelsen, men før tiltræden hos Lassen Ricard. Nyansatte jurister modtager fuld løn i den første ferie, der holdes optjente feriepenge fra evt. tidligere arbejde overgives til Lassen Ricard. Længden af den første ferie fastlægges i forbindelse med ansættelsen. Lassen Ricard udbetaler optjente feriepenge ved fratræden. Lassen Ricard har ingen pensionsordning, men alle kan efter aftale oprette en pensionsordning, hvortil en del af lønnen indbetales automatisk. M E D A R B E J D E R U D V I K L I N G S S A M T A L E R Lassen Ricard holder medarbejderudviklingssamtaler hvert år i januar, ligesom partnerne tager løbende drøftelser med medarbejderne om medarbejdernes nuværende og fremtidige arbejdssituation, ønsker om arbejdsopgaver, uddannelse, personlig udvikling mv. M E D I N D F L Y D E L S E Medarbejderne har mulighed for at øve indflydelse på beslutninger om arbejds- og personaleforhold, idet partnerne gerne hører alles mening herom, inden endelige beslutninger træffes. Alle betragtes således som medspillere. Synspunkter, holdninger og erfaringer er både vedkommende og relevante. M E N T O R O R D N I N G Lassen Ricard har en mentorordning, hvorefter nye advokatfuldmægtige tildeles en mentor, som giver råd og hjælper med alle tænkelige forhold omkring arbejdets udførelse - f.eks. spørgsmål om arbejdsindhold, -tilrettelæggelse - og hvorfra advokatfuldmægtigen kan indhente viden om de erfaringer, den enkelte mentor har gjort sig. Dette giver mulighed for løbende evaluering og feedback og for at finde områder, hvor advokatfuldmægtigen kan sætte ind med øget styrke. Det er også i forbindelse med

15 15/20 mentorordningen, at advokatfuldmægtigen kan udtrykke sin eventuelle tvivl og frustration over sagskompleksitet el.lign. Mentoren er en af kontorets ansatte advokater eller ældre advokatfuldmægtige. M O B I L T E L E F O N Lassen Ricard stiller mobiltelefon med opkobling til kontorets netværk til rådighed for de jurister, der måtte ønske det. Lassen Ricard betaler også abonnements- og samtaleafgifter, og telefoner kan i rimeligt omfang benyttes til privat brug. M Ø D E R Møder på kontoret indføres i receptionens elektroniske kalender - med angivelse af, om mødet skal foregå i det store mødelokale på 1. sal, det fælles mødelokale på 2. salen eller i eget kontor med angivelse af antal mødedeltagere, og om der skal anvendes projektor eller andre særlige foranstaltninger - således at der kan dækkes op og forberedes kaffe, vand, frugt, og hvad der ellers måtte skulle bruges. N Ø G L E R Bagdøren holdes altid låst af hensyn til risiko for tyveri. Hoveddøren og dørene på trappeopgangen låses, når piccolinen går. Hvis der er nogen tilbage på kontoret, giver piccolinen besked til dem om, at dørene låses, også selv om de er i møde, og sikrer, at de har en kontornøgle med. O M G A N G S T O N E Hos Lassen Ricard taler vi pænt til hinanden, selv under pres. Omgangstonen er uhøjtidelig. Vi er altid hensynsfulde og venlige over for hinanden. Enhver har sin opgave, og enhver er værdifuld. O M K O S T N I N G E R Lassen Ricard er omkostningsbevidste. Vi bistår alle med at sikre, at der ikke afholdes unødige eller unødigt høje omkostninger. O V E R A R B E J D E Lassen Ricard finder ikke, at man er en bedre medarbejder, fordi man altid går sent hjem. Overarbejde kan dog i perioder være en del af hverdagen for at udvise fleksibilitet over for klienterne, men kunsten er at begrænse det til det mest nødvendige. For jurister betales der ikke særskilt for overarbejde. For ikke-jurister skal evt. overarbejde godkendes forinden af en partner, og det skal så vidt muligt afspadseres, og i modsat fald afregnes det efter normal timeløn. Hvorvidt det aftalte overarbejde udbetales eller afspadseres, aftales med den pågældende partner. Overarbejde i weekends vægtes med 150%.

16 16/20 Seddel over overarbejde afleveres til bogholderen og godkendes af en partner. P A R A D I G M A S A M L I N G Lassen Ricard har en elektronisk paradigmasamling, som kan være ganske nyttig at støtte sig til, når der skal udarbejdes nye dokumenter. Det er vigtigt, at juristerne sørger for, at samlingen løbende opdateres, ved at give egnede paradigmer til den ansvarlige for paradigmasamlingen. P O S T Post åbnes hver dag og besvares så hurtigt som muligt. Ved ferie, kursus mv. træffes der aftale om, hvem der ser efter post under fraværet. R E C E P T I O N E N Receptionen er det første, der møder vore klienter og andre gæster, som kommer på kontoret eller ringer. Receptionen er en nøglefunktion, og det er derfor særlig vigtigt, at der er orden i receptionen, og at gæsterne modtages venligt og imødekommende. Husk at hilse på gæster, når de er i receptionen, eller man møder dem andetsteds på kontoret, og hjælp dem til rette, hvis der er brug for det. Besvar med venlighed en venlig hilsen. Goddag eller farvel. Det virker så ubehageligt, når nogen følger en klient ud, og denne siger farvel til kontoret, at der ikke er nogen, der svarer. Det er vigtigt, at alle, der kommer på kontoret, bliver behandlet, som man i en god forretning ville behandle en kunde. R E J S E D I Æ T E R Der udbetales skattefrie rejsediæter efter statens takster til jurister, som er bortrejst mere end ét døgn. R E J S E R Vi benytter Via Travel (# /# ) som rejsebureau, hvor vi har en konto. De er meget effektive. Du kan selv bestille din rejse direkte hos dem, hvorefter du modtager din rejseplan pr. , eller også kan du bede receptionisten om at hjælpe dig. R Y G N I N G Lassen Ricards rygepolitik er, at medarbejderne ikke må ryge på kontoret. Gæster må gerne ryge, og når det undtagelsesvis sker, benyttes mødelokalerne som rygerum. Overtrædelse af rygepolitikken vil blive påtalt.

17 17/20 S A G S S T Y R I N G Hovedreglen er, at det er sekretærerne, der opretter nye sager i Navision, mens receptionisten/piccolinerne laver de fysiske sagsmapper. Baggrunden for denne arbejdsdeling er for det første at sikre, at sagerne bliver oprettet korrekt og indeholder alle de nødvendige informationer og for det andet at lette arbejdsgangen for juristerne. Undtagelsesvist må juristerne gerne selv oprette en sag i Navision. For en korrekt og effektiv sagsbehandling er det vigtigt, at der er orden i sagerne, forstået på den måde, at al ind- og udgående korrespondance, dokumenter mv. er at finde fysisk i sagsmappen og i god orden, samt at sagerne arkiveres, når de er færdigbehandlet. Sagsbehandleren har ansvaret for, at en sag arkiveres. Af hensyn til pladsen i arkivskabene er det vigtigt, at arkivering sker straks efter, at sagen er færdigbehandlet, og fakturaen er betalt. Desuden skal udgående breve, fax er, notater, aftaler mv. ligge elektronisk i Navisionsystemet under sagsforløb, hvilket sker automatisk, hvis brev/fax/dokument skrives på den rigtige sag. Modtagne og afsendte s flyttes til rette sagsmappe i Outlook under Offentlige mapper/alle offentlige mapper. Initialer på sagsbehandlende jurist samt sekretær angives på breve under Vores ref.. På dokumenter anføres automatisk sags- og dokumentnummer i nederste højre hjørne. På alle dokumentudkast samt i særlige tilfælde brevudkast anføres øverst til venstre på forsiden dato og versionsnummer, som fjernes, når dokumentet gøres endeligt. S A M A R B E J D E Lassen Ricard lægger vægt på et godt samarbejde mellem medarbejderne. Da vi har forskellige funktioner, er vi afhængige af, at samarbejdet fungerer mellem os. For at sikre et godt og tæt samarbejde har vi åbne kontormiljøer, og til de enkelte kontorer er dørene normalt åbne. Ingen må have fornemmelsen af, at man forstyrrer, hvis man har brug for at drøfte noget med en anden, herunder med partnerne. Det er ikke altid, der er tid lige på det tidspunkt, men forklar det og aftal et andet tidspunkt. S I K K E R H E D S U D V A L G Kontorets sikkerhedsudvalg består af en af partnerne som repræsentant for ledelsen og en medarbejdervalgt repræsentant, og udvalget holder møder 4 gange om året. Sikkerhedsudvalget tager sig af alle spørgsmål om kontorets sikkerhed og indretning af arbejdspladsen for den enkelte. Alle er til hver en tid velkomne til at henvende sig med ønsker og/eller gode ideer, som kan medtages på næste mødes dagsorden. Der er valg til den medarbejdervalgte repræsentant hver andet år.

18 18/20 S K R I V N I N G Lassen Ricard sørger for til stadighed at have det bedste IT-udstyr. Alle ansatte jurister skriver derfor selv, bortset fra i specielle tilfælde, hvor de kan få hjælp fra sekretærerne, og da som hovedregel fra den sekretær, der normalt bistår den partner, der har ansvaret for sagen. S U N D H E D S F O R S I K R I N G Da medarbejdernes fysiske og psykiske velvære er af afgørende betydning, har Lassen Ricard tegnet sundhedsforsikring for alle medarbejdere. S Y G D O M Enhver ved selv, hvornår man bør blive hjemme. For at kontoret kan få et hurtigt overblik over fravær grundet sygdom, bedes alle 1) orientere receptionisten, som vil sørge for at notere fraværet i vedkommendes kalender, og 2) orientere de personer på kontoret, som har brug for at vide, at man er fraværende. Der skal endvidere gives besked om, hvornår man forventer at være rask igen. Hvis man alligevel går på arbejde, bør man overveje, om risikoen for at smitte de andre retfærdiggøres af det. Partnerne vil altid gerne vide, om kontoret på nogen måde kan hjælpe ved kroniske og behandlingskrævende sygdomme. T E L E F O N Telefonerne er åbne hver dag fra kl til kl , hvor receptionen tager imod opkald. Uden for dette tidspunkt kan klienter evt. ringe på dit direkte telefonnummer eller for partnernes vedkommende på deres mobiltelefonnummer. Alle telefoner på kontoret har et direkte telefonnummer, som bør benyttes til private samtaler. Vær venlig og imødekommende også i telefonen. T I D S R E G I S T R E R I N G Tidsregistrering foretages af juristerne hver dag og er grundlaget for udstedelse af fakturaer til klienter. Skriv al brugt tid på hver sag med angivelse af, hvad tiden er medgået til. Tid, som er brugt på andet end en konkret sag, skrives på ikke-debiterbare sager eller registreres blot ikke. Lassen Ricard stiller ikke debiteringskrav til juristerne. I dagsrapporterne skal der ved hver tidsregistrering vælges mellem følgende typer : Tast Type Anvendes på

19 19/20 0 Klienthenførbar/debiterbar al tid, der bruges på klienter stort som småt, bortset fra type 1, se nedenfor 1 Klienthenførbar/ikke debiterbar generel rådgivning af mindre omfang. 2 Ikke klienthenførbar Særlige Lassen Ricard sager, f.eks.: administration af kontor (04433), gennemgang af tidsskrifter (04434), akkvisition (04435), afregning (04436) EDB (03179) bogholderi (04542) Ved at opdele den registrerede tid i de 3 typer er det muligt som led i budgetteringen at få et fuldstændigt overblik over, hvor meget uafregnet tid, der ligger på kontorets sager, og hvor stor en del af den, der ikke skal afregnes. Afregning og nulstilling sker herefter på følgende måde: Det er vigtigt efter fakturering at få nulstillet sagen pr. faktureringsdatoen med det fakturerede beløb, og at alle sager nulstilles ved årsskiftet umiddelbart efter afregningen. Dette gælder også i de sager, hvor der ved årsskiftet alene udarbejdes intern afregning uden fremsendelse af faktura til klienten. Dog gælder for sager med en saldo på mindre end kr , som ikke kan bære en afregning på det givne tidspunkt, at disse sager ikke nulstilles, men løber videre for evt. senere afregning. For al anden tid, der herefter fortsat fremgår som uafregnet, skal den ansvarlige partner sørge for nulstilling. Der må således ikke tilbagestå anden gammel uafregnet tid efter årsskiftet. Det er den klientansvarlige partner, der er ansvarlig for, at den beskrevne nulstilling gennemføres, men de, der i øvrigt arbejder med sagen for en klient, bistår partneren med at sikre, at dette sker. T R A D I T I O N E R Lassen Ricard holder traditionerne i hævd. Til alle fødselsdage samles vi for at ønske tillykke og give gaver (fælles gaver købes af piccolinen). Også sommerfesten og julefrokosten er en tradition. Glædelige begivenheder som f.eks. advokatbeskikkelse, møderet for Landsret eller Højesteret, jubilæer og runde fødselsdage fejres. Desuden giver Lassen Ricard kager, hver gang vi vinder en sag.

20 20/20 Når man holder en længere ferie, giver man oftest morgenbrød, ferieslik eller andet. T R A N S P O R T T I L O G F R A M Ø D E R, K U R S E R M V. Transportomkostninger til og fra møder, kurser mv., hvor cykel ikke kan benyttes, dækkes af kontoret. Hvis du benytter taxa, kan taxakort udlånes i bogholderiet, eller du kan få refunderet dine udgifter. V I S I O N Lassen Ricards vision er til stadighed at blive bedre til det, vi gør, til gavn for klienterne og medarbejdernes tilfredsstillelse ved at yde god og samvittighedsfuld rådgivning. Lassen Ricards medarbejdere skal være tilfredse og engagerede og trives i et åbent og tillidsfuldt arbejdsmiljø præget af fællesskab og personlig udvikling. Det kræver en indsats fra os alle hver dag for at realisere denne vision. V Æ R D I P A P I R E R Da vi gennem firmaet får fortrolige oplysninger vedrørende børsnoterede virksomheder, må vi ikke købe eller sælge værdipapirer i børsnoterede selskaber, som er vore klienter, eller som vi gennem vort arbejde modtager fortrolige oplysninger om. LASSEN RICARD 2011

USKREVNE OG SKREVNE REGLER FRA A TIL V

USKREVNE OG SKREVNE REGLER FRA A TIL V USKREVNE OG SKREVNE REGLER FRA A TIL V Lassen Ricard Advokataktieselskab Amaliegade 31 1256 København K T +45 33 32 20 12 F +45 33 32 24 74 E info@lassenricard.dk W lassenricard.dk CVR 16725641 2/19 INDLEDNING

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER:

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING AF NY MEDARBEJDER Når en ny medarbejder begynder, er der enten fokus på at få indhentet de opgaver, som den nye medarbejder er ansat til og som har været

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service 2 Indlysende fordele for dig hvis din virksomhed Er for lille til at beskæftige eller aflønne en bogholder Ikke

Læs mere

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab, som er beliggende i centrum af København ved Rådhuspladsen. Vi tilbyder udover traditionelle

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOGEN. for ansatte i Boligselskabernes Hus

PERSONALEHÅNDBOGEN. for ansatte i Boligselskabernes Hus PERSONALEHÅNDBOGEN for ansatte i Boligselskabernes Hus 1 Velkommen! Kære medarbejder Velkommen til Boligselskabernes Hus. Dette er Boligselskabernes Hus personalehåndbog fra A - Å. I den kan du finde

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon 2010 PHARMAKON I TRIVSEL P I T Sundhedsambassadører Sundhedsambassadørerne er ikke eksperter, men kolleger, som er aktivt interesserede i at være med til at

Læs mere

Shared Servicecenter Zealand Nr. 2. Økonomiteamet Juni 2012

Shared Servicecenter Zealand Nr. 2. Økonomiteamet Juni 2012 Vores første nyhedsbrev, der blev sendt ud i maj, er blevet godt modtaget. Det er vi glade for. Som jeg nævnte i det første nyhedsbrev er det vores tanke, at nyhedsbrevet skal udkomme ca. én gang i kvartalet.

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Opdraget Copenhagen Counsel s opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten.

Opdraget Copenhagen Counsel s opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten. FORRETNINGSBETINGELSER Nærværende Forretningsbetingelserne gælder, medmindre andet konkret er aftalt på skrift, for alle advokatopgaver, som Copenhagen Counsel Advokatpartnerselskab udfører for Klienten.

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Booking+ Brugervejledning

Booking+ Brugervejledning Booking+ Brugervejledning Booking+ er et webbaseret, brugervenligt lokaleadministrations- og mødebookingsystem, der kan håndtere lokalereservationer fra forskellige lejere og brugere af fælles mødelokaler,

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser?

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Det har vi på sekretariatet derfor har vi lavet et tillæg til deres uddannelsesaftale. For de fleste nye lærlinge er det første gang på

Læs mere

1. Generelt Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende i forholdet mellem kontoret og klienten, med mindre andet skriftligt er aftalt.

1. Generelt Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende i forholdet mellem kontoret og klienten, med mindre andet skriftligt er aftalt. Forretningsbetingelser 1. Generelt Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende i forholdet mellem kontoret og klienten, med mindre andet skriftligt er aftalt. 2. Kontorets pligter Ved behandlingen

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver Når arver Indhold Orden i tingene. Tingene i orden. Hvert år vælger rigtig mange mennesker at testamentere til. Så mange at indtægterne fra arv i dag er den største indtægtskilde overhovedet for foreningen.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning

Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning 26. november 2011 Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab som er beliggende i centrum af København. Vi har erfaring tilbage fra år 2005 med at

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

Sameje-overenskomst. vedrørende hytten Esbensen i Hemsedal

Sameje-overenskomst. vedrørende hytten Esbensen i Hemsedal Sameje-overenskomst vedrørende hytten Esbensen i Hemsedal 23. november 2002 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Ejerkreds... 3 1.2 Stiftelse... 3 1.3 Generalforsamling... 3 2. Brugsret og udlån...

Læs mere

Regulativ for Bodegaen

Regulativ for Bodegaen Regulativ for Bodegaen Regulativ af d. 4.02.2014 Vedtaget i sin nuværende udformning til repræsentantskabsmødet den 4. februar 2014 1. Almindelige bestemmelser 2 1.1 Formål 2 1.2 Organisation 2 1.3 Åbningstider

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Din karriere i centrum

Din karriere i centrum ? Din karriere i centrum Din karriere i centrum Trives du i selskab med dygtige og ambitiøse mennesker? Med komplekse og krævende opgaver? Og i et miljø, hvor kvalitetskravene er høje? Hos Bruun & Hjejle

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 26.02.2015 MORTEN JENSEN (H) JAN HELLMUND JENSEN (L) THOMAS SCHULTZ (L) STEPHAN MUURHOLM (H) MIKKI NIELSEN (H) ULLA SKOV (H) PREBEN BANG

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere