Geotermisk energi Energien under vores fødder NOAHs Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geotermisk energi Energien under vores fødder NOAHs Forlag"

Transkript

1 Geotermisk energi Energien under vores fødder Vores undergrund rummer energi nok til at dække en stor del af vores opvarmningsbehov. Men hidtil har denne energikilde ligget næsten ubenyttet hen. På trods af, at vi burde have fokus rettet imod at afskaffe de fossile brændsler så hurtigt som overhovedet muligt, går det meget trægt med at sætte gang i udnyttelse af denne næsten uudtømmelige energikilde. Forudsætningen for en effektiv udnyttelse af den geotermiske energi er ligesom for solenergi at vi først klimarenoverer hele den eksisterende boligmasse. Noget, der under alle omstændigheder for længst burde være sat igang. Med den forudsætning vil den geotermiske energi kunne dække en tredjedel eller mere af det samlede opvarmningsbehov. Foreløbige undersøgelser viser, at undergrunden i meget store dele af Danmark har de egenskaber, der kræves for at udnytte den geotermiske energi. Hertil kommer, at et stort antal byer allerede har det krævede fjernvarmenet. Udnyttelse af den geotermiske energi kræver undersøgelser og investeringer. Men til gengæld udgør den en billig og klimavenlig energikilde langt ud i fremtiden. NOAHs Forlag

2 Hvad er geotermisk energi? Geotermisk energi stammer fra jordens indre. I jordens kerne ligger temperaturen konstant på omkring grader, en temperatur, som svarer til den, man finder på solens overflade. Varmen stammer dels fra de radioaktive processer i jordens indre, dels fra den varme, der blev fanget i jordens indre, da jorden blev dannet. Fra jordens kerne strømmer varmen langsomt ud igennem jordens kappe til jordskorpen, hvor den geotermiske energi kan udnyttes. Den geotermiske energi findes overalt i undergrunden, men der er stor forskel på, hvor dybt nede, den ligger. Nogle steder på jorden findes varmen meget tæt på jordens overflade. Det er områder med vulkansk aktivitet og varme kilder. Island er et godt eksempel på et sted med stor vulkansk aktivitet og mange varme kilder. Her er der så høje temperaturer, at den geotermiske energi kan udnyttes til elproduktion. I områder, hvor der ikke er vulkansk aktivitet som i Danmark, ligger varmen meget længere nede. Geotermisk energi er en form for vedvarende energi, fordi reserverne set i menneskelig målestok ikke er begrænsede, men kan forny sig selv i det tempo, vi bruger af dem. Undergrunden kan i det område, Nogle steder ligger varmen meget tæt på jordoverfladen. Det er specielt tilfældet, hvor jordskorpens plader møder hinanden. Her er der ofte varme kilder og stor vulkansk aktivitet som på Island, hvor den geotermiske energi både bruges til opvarmning og til elproduktion hvor man indvinder den geotermiske energi, efterhånden blive afkølet, fordi vandet til fjernvarmeproduktion bliver afkølet og sendt tilbage til undergrunden igen. Derfor kan det være nødvendigt at flytte boringerne med f.eks års mellemrum. Men når boringerne er flyttet, vil undergrunden langsomt blive varmet op igen. Jordens kerne I jordens kerne ligger temperaturen konstant på omkring grader, en temperatur, som svarer til den, man finder på solens overflade. Varmen stammer dels fra de radioaktive processer i jordens indre, dels fra den varme, der blev fanget i jordens indre, da jorden blev dannet. Fra jordens kerne strømmer varmen langsomt ud igennem jordens kappe til jordskorpen, hvor den geotermiske energi kan udnyttes. Indre kerne Ydre kerne Kappe Jordskorpe 2

3 Hvordan udnyttes den geotermiske energi I Danmark ligger de varme lag forholdsvis dybt nede i undergrunden. Temperaturen i den danske undergrund stiger med C for hver kilometer, man borer ned. Udnyttelsen af den geotermiske energi er afhængig af, om der findes lag, som er porøse og har gode, vandledende egenskaber, så vandet kan strømme frit. Sådanne områder kaldes for geotermiske reservoirer. I Danmark findes der mange steder vandholdige sandstenslag i meters dybde med netop de egenskaber, der skal til for at udnytte den geotermiske energi. Den geotermiske energi udnyttes groft sagt ved, at man borer ned i undergrunden til det lag, hvor varmen kan udnyttes. Herfra pumpes vandet op, og det varme vand fra undergrunden opvarmer via en varmeveksler det vand, man skal bruge til fjernvarme Når vandet fra geotermiboringen er afkølet, pumpes det via en anden boring, en såkaldt injektionsboring, et stykke væk fra den såkaldte produktionsboring ned i undergrunden igen. På den måde opretholdes trykket i undergrunden, og det vand, der pumpes ned igen, vil langsomt blive opvarmet og strømme tilbage imod produktionsboringen. Skal man bruge større mængder varme f.eks. til et større byområde, kan man bore skråt ud i stjerneform fra en enkelt boreplads. Det betyder, at man kan udnytte varmen i et større område, og også at man evt. kan lagre varme i produktionsboringer fra sommerens overskudsproduktion af varme for eksempel fra solvarmeanlæg. I Danmark vil det i første omgang være mest oplagt at bruge den geotermiske energi til opvarmning, fordi det vand, der pumpes op fra undergrunden, sjældent vil være varmere end C. Men på længere sigt kan det også blive muligt at udnytte den geotermiske energi til elproduktion ved hjælp af nye kraftværksteknologier, hvor man bruger organiske væsker til at drive en turbine i stedet for damp. Fordelen ved geotermisk energi set i forhold til andre vedvarende energikilder er, at den termiske energi ikke er afhængig af årstid og vejrforhold. Den geotermiske energi er altså en stabil energikilde, og den kan bruges både i mindre bysamfund og store byer, sålænge der er et fjernvarmenet. Temperaturen i den danske undergrund stiger med C for hver kilometer, man borer ned. Varmeveksler Principskitse af et geotermianlæg Fjernvarme Porøst sandstenslag Forbruger Produktionsboring Injektionsboring 3

4 Geotermiressourcer i Danmark Der eksisterer et ret godt overblik over de geotermiske ressourcer i Danmark. Sidst i 1970 erne og først i 1980 erne blev geotermiressourcerne systematisk kortlagt og vurderet af Danmarks Geologiske Undersøgelser (DGU). Siden er der sket en løbende udbygning af vores viden om undergrunden, så vi nu har et godt udgangspunkt for et bestemme, hvor det er værd at foretage mere detaljerede undersøgelser med henblik på at udnytte geotermiressourcerne i et bestemt område. Vi ved altså nogenlunde, hvor der er mulighed for at udnytte udergrundens varme. Og den overordnede kortlægning har vist, at der faktisk i det meste af Danmark ser ud til at være egnede sandstenslag. Flere steder (skraverede områder på kortet) er der endda flere sandstenslag i forskellig dybde. I nogle få områder ligger lagene enten for højt, så temperaturen bliver for lav, eller for dybt, så trykket er for højt til at pumpe vand igennem (grå og sorte områder på kortet). Selv om undergrunden i Danmark er ret godt kortlagt, er det nødvendigt at lave mere detaljerede undersøgelser, før man kan begynde at etablere geotermiske anlæg. Som regel starter man med at lave mere detaljerede seismiske målinger af undergrunden i det område, hvor man ønsker at udnytte den geotermiske energi. Det gør man ved at sende trykbølger ned i undergrunden og derefter måle, hvordan trykbølgerne reflekteres, når de rammer overgangen mellem de forskelllige lag. Når man har udarbejdet et mere detaljeret kort på baggrund af de seismiske målinger, skal der laves prøveboringer for at afgøre helt nøjagtigt hvor og hvor dybt, man skal etablere de endelige produktionsboringer. Først derefter kan man lave det geotermiske anlæg, som også helst skal placeres, så det let kan tilsluttes det eksisterende fjernvarmenet. De samlede geotermiressourcer i Danmark er meget store. I en redegørelse fra Klima- og Energiministeriet fra 2010 skønnes det, at det er muligt at dække ca. 40 PJ af fjernvarmebehovet i 2030, men de samlede resourcer er sandsynligvis meget større. Nogle større byer med mulighed for geotermisk energi Brønderslev Farum Fredericia Frederikshavn Frederiksværk Grenå Haderslev Herning-Ikast Hillerød Hjørring Holstebro Horsens Kalundborg Kolding Maribo Nordøstsjælland Nyborg Nykøbing Falster Næstved Randers Ringsted Roskilde Silkeborg Skive Slagelse Storkøbenhavn Struer Svendborg Sønderborg Thisted Vejle Værløse Viborg Aabenraa Aalborg Århus NOAH mener: Vi skal bruge de tilgængelige geotermiressourcer, hvor det er muligt, frem for at bruge store mængder biomasse eller biogas fra industriel svineprodution i varmeforsyningen. 4

5 Geotermi i energiforsyningen Temperaturen på det varme vand, der kan hentes op fra undergrunden i Danmark, vil typisk ligge på mellem 65 og 75 grader. Men temperaturen på det vand, der i dag bliver ledt ud i fjernvarmenettet, er på grader. Det betyder, at et geotermianlæg ikke alene kan producere fjernvarmevand, der er varmt nok. Derfor skal temperaturen i fjernvarmevandet enten hæves yderligere, eller også skal temperaturen i fjernvarmenettet sættes ned. I en energiforsyning baseret på vedvarende energi kan man hæve temperaturen i fjernvarmenettet ved enten at bruge eldrevne varmepumper eller biomassefyr. Bruger man varmepumper, betyder det, at der skal bygges mange flere vindmøller og solcelleanlæg. Bruger man biomassefyr, betyder det en kraftig øgning af brugen af biomasse, og det er noget, vi helst skal undgå, fordi det vil gå ud over vores natur og lægge pres på landbrugsjorden, som i forvejen er overudnyttet. Biomasse er heller ikke en ægte vedvarende energikilde, da afbrænding af biomasse betyder udledning af kuldioxid, som kun langsomt bliver optaget igen i ny biomasse. Det bedste er derfor at sætte temperaturen i fjernvarmenettet ned, så man kan bruge geotermivarmen direkte uden at skulle opvarme ekstra. Men det kræver, at vi klimarenoverer alle de eksisterende bygninger, så de kan opvarmes effektivt med fjernvarmevand, der er knap så varmt som i dag. Det er både det billigste og langt det bedste rent miljømæssigt. Mulighederne for at reducere varmebehovet i boliger, institutioner og virksomheder er allerede kortlagt, og resultaterne viser, at det er muligt at nedbringe varmebehovet til ca. halvdelen af det nuværende i løbet af ca. 20 år og endnu mere på længere sigt. Varmevekslerne i geotermianlæg er lavet af titanium for at kunne klare det meget salte og korroderende vand fra undergrunden. Gør vi det, vil det ikke bare betyde, at behovet for at bruge varmepumper i tilslutning til geotermianlæggene reduceres kraftigt. Det betyder også, at det bliver langt nemmere at bruge solvarme, hvor mulighederne for at bruge geotermi ikke er tilstede. En gennemgribende klimarenovering af den eksisterende bygningsmasse er en forudsætning for en effektiv udnyttelse af den geotermiske energi. 6

6 Hvor meget kan den geotermiske energi dække? Selv med de store geotermiressourcer, der er i den danske undergrund, er det begrænset, hvor stor en del af varmeforsyningen, der kan dækkes. Dels skal geotermressourcerne være tilgængelige der, hvor man skal bruge dem. Dels skal der være et fjernvarmenet til at få varmen ud til forbrugeren. Geotermiens andel af varmeforbruget med nuværende forbrug og forbrug med udnyttelse af besparelsesmuligheder Med udgangspunkt i brutto geotermiressourcer på ca. 40 PJ vil geotermisk energi kunne dække mellem 16 og 17 procent af vores nuværende nettovarmeforbrug. Med en kraftig indsats for at klimarenovere boliger og andre bygninger, vil varmeforbruget kunne reduceres til omkring det halve af det nuværende i løbet af de næste 20 år. Sker det, vil geotermien kunne dække hele varmeforbruget i en lang række områder, og på landsplan godt en tredjedel af det samlede netto varmeforbrug Derfor skal den geotermiske energi spille sammen med de andre vedvarende energikilder i en fremtidig energiforsyning uden fossile brændsler. Solvarme kan give et væsentligt bidrag. Det samme kan biomasse både som individuel varmeforsyning i områder, hvor der ikke er fjernvarme og i små kraftvarmeværker, som leverer både el og varme Netto varmeforbrug 2010 Netto varmeforbrug 2030 Geotermisk energi Netto geotermi potentiale Solvarme En fremtidig energiforsyning skal også være fleksibel. Det betyder, at den overskudsel, der produceres i perioder med et lavt elforbrug f.eks. om natten, skal kunne bruges i varmeforsyningen. Det kan ske ved at koble varmepumper til fjernvarmenetttet eller ved at lave brint, som kan lagres. Brinten kan så bruges i brændselscelle-kraftvarmeværker, når der er behov for det. Tilsammen kan det sagtens dække vores fremtidige varmeforbrug. Der er under alle omstændigheder ingen grund til at udskyde udnyttelsen af de store geotermiressourcer i vores undergrund. Og den billigste og mest effektive måde at gøre det på, er ved at koordinere det med en grundig klimarenovering af vores boliger. Varmepumper Biomasse 7

7 Her kan du finde flere oplysninger om geotermi: NOAH: Geotermi i Danmark, kort film produceret af NOAH (link fra NOAHs Energihandlingsplan 2050 (pdf-fil med link fra www. global-klima.org) NOAHs klimasider På nettet: Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab, Hjemmeside fra Århus Universitet om klimarelateret forskning, shortlink: Pdf-publikationer: Geotermi varme fra jordens indre status og muligheder i Danmark. Shortlink: Geotermi - varme fra jordens indre - Internationale erfaringer, økonomiske forhold mm. Shortlink: Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark Shortlink: Geotermisk energi. Energien under vores fødder Udarbejdet af NOAH Energi og Klima Forfatterne kan kontaktes via NOAHs sekretariat ISBN, trykt udgave: ISBN, klassesæt: ISBN, digital udgave: Vil du gøre noget aktivt sammen med andre? Kontakt NOAH Miljøbevægelsen NOAH, Friends of the Earth Denmark, Nørrebrogade 39, 2200 København N Tlf.: Giro: noah(at)noah.dk Hjemmesider: Denne publikation er støttet økonomisk af Undervisningsministeriets Udlodningsmidler NOAH, september 2011

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Grænser for Vækst. NOAHs Forlag

Grænser for Vækst. NOAHs Forlag Grænser for Vækst I løbet af de seneste 100 år er velstanden og det materielle forbrug i den rige del af verden steget eksplosivt. Vi lever i dag i en hidtil uset overflod og forventer endda, at velstandsvæksten

Læs mere

Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark

Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 9/59 Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark Anders Mathiesen, Lars Kristensen, Torben Bidstrup & Lars Henrik Nielsen DE NATIONALE GEOLOGISKE

Læs mere

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder KRONER KRONER forskellig hastighed forskellig hastighed fælles faciliteter fælles faciliteter kollektiv transport kollektiv transport bedre kvalitet bedre kvalitet omprioritering omprioritering retfærdig

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Brintpiller som energilager

Brintpiller som energilager Brintpiller som energilager Af phd studerende Rasmus Zink Sørensen, lektor Tue Johannessen og professor Claus Hviid Christensen Brintsamfundet er en vision for, hvordan adgangen til energi i fremtiden

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Alle taler om vejret vi gør noget ved det

Alle taler om vejret vi gør noget ved det side 1 Alle taler om vejret Resultatet af 70 kommuners brug af forsikringsdata side 2 side 3 Indhold 70 kommuner har haft gavn af forsikringsselskabernes data om skybrud 4 70 pct. tænker på vandskader,

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge 1 Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*):

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om?

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Fremstilling af elektricitet

Fremstilling af elektricitet Hvad er strøm? For at forstå, hvad elektrisk strøm er, skal vi se nærmere på det mindste, denne verden er bygget op af - atomet. Atomerne består af en kerne, der er ladet med positiv elektricitet, og rundt

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning 18 Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning Dataindsamling CO 2 -beregning Vejledning It-programmet CO 2 -beregning Vejledning Virkemiddelkatalog CO

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget?

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Jes Fenger Afdeling for Atmosfærisk Miljø Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2000 TEMA-rapport fra DMU, 31/2000 - Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Forfatter:

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Lokale hvile-i-sig-selv selskaber kan gennemføre vindmølleudbygning på land billigere end private

Læs mere

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DER SKAL ARBEJDES Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen Dette er en pdf-fil med Der skal arbejdes. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard [Skriv tekst] Olien ved Grønland Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth Vejleder: Niels Vestergaard Miljø og ressource management Syddansk Universitet

Læs mere