Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august Århus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune"

Transkript

1 Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til, hvilket betyder at der ikke som sådan har været kritisable forhold. Beretningen peger således alene på forhold, der har givet anledning til justeringer i forretningsgange, ligesom der er en række anbefalinger i beretningen. Århus Kommune Børn og Unge Jægergården Værkmestergade Århus C Det er disse justeringer og anbefalinger, som er kommenteret i dette notat. I kommentarerne henvises til indholdsfortegnelsen i revisionens beretning nr Generelt om formål, udførelse, rapportering m.v. 2. Den løbende revision 3. Den afsluttende revision Ingen kommentarer Sagsnummer: Sagsbehandler: Lilian Gade Telefon: Telefon direkte: Telefax: Rapportering om udvalgte regnskabsområder 4.2 Omkostningsregnskab og fysiske aktiver På daginstitutionsområdet var der i nogle tilfælde optaget budgetterede beløb i stedet for faktisk afholdte udgifter ved igangværende anlægsarbejder. Denne fejl er korrigeret i de fysiske aktiver for WebBetaling Revisionen anfører at eksempelvis Skoleforvaltningen ikke har høstet nogen reel gevinst ved overgangen til WebBetaling, da systemet hovedsagelig er blevet anvendt som postkasse. Side 1 af 6

2 Den tidligere Skoleforvaltnings anvendelse af af WebBetaling som postkasse skal ses i sammenhæng med, at Navision bliver brugt til decentral økonomistyring, og WebBetaling kan alene kontere på konti, der er oprettet i systemet, hvor Navision har en mere udtømmende kontoplan. Dette medfører, at man bruger WebBetaling til postkasse, skriver regningerne ud og posterer/betaler i Navision. Den valgte løsning skal tillige ses i sammenhæng med at der var forventet overgang til et Nyt økonomisystem pr. 1. marts 2006 hvor arbejdsgangene ville blive ændret. Den 2. februar 2006 blev i gangsætningen af det nye økonomisystem udskudt til 1. december 2006, hvorfor arbejdsgangene forventes ændret fra dette tidspunkt. På daginstitutionsområdet har der kun i begrænset omfang været decentral bogføring via RegiPro. På dette område arbejdes der derfor pt. på udlægning af WebBetaling. Dette bl.a. også for at sikre et større kendskab til bogføringsopgaven inden overgangen til et nyt økonomisystem. 4.4 Indkøbsanalyse Revisionen har i deres bemærkninger til indkøbsanalysen bl.a. anført, at der bør iværksættes tiltag, der øger kendskabet til kommunens indkøbspolitik, og at der sikres kendskab til de ITsystemer som understøtter indkøb i kommunen, samt at der sættes fokus på, om procedurer for og organisering af indkøb decentralt er tilstrækkelig hensigtsmæssig. I maj 2006 iværksattes der bl.a. på baggrund af af ovenstående en handlingsplan for indkøb og e-handel i det fusionerede Børn og Unge, med særligt fokus på Udbredelse af kendskabet til Århus Kommunes Indkøbspolitik Organisering af indkøbsprocessen Anvendelse af e-handelsløsningen Målsætningen for 2006 er bl.a. at sikre e-handel som en integreret del af indkøbsprocessen i hele Børn og Unge inden introduktionen af en ny e-handelsløsning i forbindelse med ibrugtagning af Århus Kommunes nye økonomisystem. Side 2 af 6

3 Udgangspunktet for handlingsplanen har været at sikre en ensartet praksis i det fusionerede Børn og Unge, herunder en omlægning af systemadministration og brugersupport i forhold til den decentrale anvendelse af kommunens elektroniske indkøbsaftalehåndbog og e-handelsløsningen. En del af planen omfatter kurser målrettet henholdsvis daginstitutioner, klubber & legepladser, samt udvalgte personalegrupper fra det tidligere skolevæsen. Af disse er gennemført: 25 kurser á 20 deltagere fra Daginstitutioner, samtlige legepladser og tilbud om kursus i september for samtlige klubber. Uddannelse af de udvalgte personalegrupper udspringer af ønsket om en særlig indsats overfor særlige varegrupper. Kurserne har således været rettet mod personale fra skolernes maxikantiner og de tekniske service ledere. For at sikre bredt kendskab til den løbende udvikling i politik og praksis på indkøbs- og e-handelsområdet etableres en temaside på Børn og Unge Intra. Denne lanceres overfor samtlige decentrale enheder primo september Fokusrevision, bogholderifunktioner ved Skoleforvaltningen IT-rammebetingelser: Revisionen anfører i bemærkningerne vedr. den særlige revision der er foretaget i den tidligere Skoleforvaltning, at det er en forudsætning for at arbejdsrutiner fungerer smidigt, at der er tilvejebragt optimale rammer i form af tidssvarende økonomisystemer, fakturerings- og opkrævningssystemer. Der er ikke udviklet systemer til brug for eksempelvis opkrævninger, da der gennem længere tid har været en forventning om, at kommunen ville anskaffe et nyt økonomisystem, hvor nogle af kravene netop har været at integrere eksempelvis opkrævningen. Organisatoriske og økonomiske rammebetingelser: Vi er enige med revisionen i, at de organisatoriske forhold omkring opdeling af ledelsesmæssigt budgetansvar og anvisningsret (i Århus kommune attestationret) skal være klare og entydige. Som revisionen anfører har Børn og Unge arbejdet med dette i det sidste år. Arbejdet startede efter anmodning fra skoleforvaltningen med bistand fra revisionen i efteråret 2005 i den tidligere Skole- Side 3 af 6

4 forvaltning men bl.a. på grund af sygdom fra den udlånte medarbejder fra revisionen er arbejdet endnu ikke tilendebragt. En anden begrundelse for, at arbejdet endnu ikke er fuldt tilendebragt er, at der også skal sikres entydigt budgetansvar i forhold til den fusionerede struktur, herunder også en afdækning af resultatområder/budgetansvarsområder på det tidligere Børn og Unge område. Fysiske rammebetingelser: Revisionen har anført nogle forslag til ændringer for at afhjælpe de dårlige fysiske rammer i den daværende Skoleforvaltning, bl.a. indførelse af telefontid eller eget kontor til medarbejdere, der besvarer telefoner. Det overvejes i øjeblikket hvorledes telefontid og organisering skal være i, herunder indførelse af fast telefontid. Med hensyn til de fysiske rammer er de ikke forbedret efter den midlertidige flytning til Jægergården, hvorfor der med hensyn til at besvare telefonsamtaler i eget lokale ikke er sket en forbedring. Det vil formentlig heller ikke være en løsning på sigt, medmindre der indføres enkeltmandskontorer, idet alle medarbejdere har telefonsupport i større eller mindre omfang. Specialisering af opgaver: Revisionen anfører at medarbejderne i den tidligere Skoleforvaltning har mange forskelligartede opgaver, og at der kan overvejes en større grad af arbejdsdeling/specialisering, ligesom revisionen foreslår en styrket indsats i forhold til den decentrale økonomiadministration i form af udgående konsulenttjeneste og tilsyn. I den ny struktur er udgående konsulenttjeneste noget af det der arbejdes hen imod, ligesom efterhånden har så mange forskelligartede opgaver i en stor forvaltning, at der vil være brug for specialister på nogle områder. Derfor overvejer ledelsen i i øjeblikket, hvorledes afdelingen kan organiseres. En af målsætningerne for den fremtidige organisering er bl.a. at der med indførelsen af det nye system og herunder også udlægning af bogføringsopgaverne, vil blive tilvejebragt ressourcer til en udgående konsulentfunktion, som anbefalet af revisionen. Uddelegering af opgaver: Revisionen beskriver de forretningsgange der var gældende i den tidligere centrale skoleforvaltning vedr. bilagsgan- Side 4 af 6

5 ge/leverandørbetalinger. Disse bilagsgange er for langt hovedpartens vedkommende ændret, således at de centrale afdelinger selv betaler regninger i WebBetaling, mens økonomidrift alene bogfører udsendte regninger, indtægter og versur. Når det nye ØS implementeres forventes størsteparten af disse opgaver at blive udlagt til afdelingerne. De kontrolarbejder vedr. indtægter som revisionen vurderer der på sigt vil kunne lægges ud til skolerne er i nogen grad på vej derud. Indtægter vedr. skolefrokostordningen vil således blive udlagt til skolerne i forbindelse med decentraliseringen af ordningen pr. 1. januar I den forbindelse forventer vi ligeledes at udlægge afstemning og bogføring af de bankkonti, hvorpå skolerne indbetaler salget fra skolefrokostordningen. De øvrige indtægtskontroller samt bogføring af indtægter, har Børn og unge et ønske om at udlægge, men det betinger efter vores opfattelse, at der oprettes bankkonti som skolerne og de større institutioner får ansvar for, alternativt at kontiene vedr. ovenstående indbetalinger udvides til at omfatte hele skolens område, selvfølgelig under fornøden kontrol med afstemningerne fra drifts side Statusafstemninger Børn og Unge arbejder fortsat på at forbedre såvel afstemningsprocedurer samt ledelsestilsynet med statuskonti. Senest er der sat en medarbejder til at se på hele den finansielle status, samt til at se på en procedure, hvor de decentrale statusafstemninger kontrolleres. I øjeblikket har vi særlig fokus på områder, hvor der tidl. har været problemer Moms vedr. skolefrokostordningen. Børn og Unge har endnu ikke fået en afgørelse fra SKAT på momssagen vedr. skolefrokostordningen. Vi har senest rykket i uge 34, men SKAT kæder nu sagen sammen med den sag som Regnskabskontoret har vedr. delregistrering af interne leverancer. Børn og Unge har selvfølgelig fastholdt, at sagen om skolefrokostordningen bør ses for sig, og er altså fortsat i dialog om dette. Søren Jermiin Olesen / Lilian Gade Side 5 af 6

6 Side 6 af 6

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Organisationsudvikling NOTAT Til Socialudvalget Uddybende orientering om sager i MeningsSamlingen Dette notat indeholder en komplet oversigt over sager,

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi

Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi Problemstillinger ved overgangen til erhvervsakademi for videregående uddannelser August 2008 Forord Regeringen har indgået aftale med Dansk Folkeparti,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision Det tekniske område 3. Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSIONER... 5 2.1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 2.2 PARK OG VEJS TIMEPRISER... 5 2.3 BUM-MODELLENS

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9. Informationsteknologi

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9. Informationsteknologi FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9 Informationsteknologi Bind 9 Informationsteknologi Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12. Offentlig information og indsigt

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12. Offentlig information og indsigt FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12 Offentlig information og indsigt Bind 12 Offentlig information og indsigt Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008 1 Administrative servicecentre i staten - Hovedrapport Udkast Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Ledelsesresume...4 1.1. De administrative opgaver i centraladministrationen i dag...7 1.2. Anbefalinger

Læs mere

Dokumentation af offentlige grønne indkøb

Dokumentation af offentlige grønne indkøb Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 20 2001 Dokumentation af offentlige grønne indkøb Christian Honoré KPMG Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere