SkolePraktik TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER"

Transkript

1 Tietgen PraktikCenter SkolePraktik TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

2 Tietgen PraktikCenter Denne brochure er tænkt som information til elever, der registreres som praktikpladssøgende, til skolernes studievejledere, lærere m.fl., samt til samarbejdspartnere i erhvervslivet. Yderligere oplysninger om SkolePraktik kan fås ved henvendelse til: Marian Pedersen: Telefon: E mail: Claus Øgendahl: Telefon: E mail: Med venlig hilsen Marian Pedersen Uddannelsesleder Claus Øgendahl Praktikkonsulent Indhold Lovgrundlaget og lidt historie... 3 Hvem kan optages i SkolePraktik?... 3 Adgangsbegrænsning... 3 Betingelser for tilbud om SkolePraktik... 3 Registrering som praktikpladssøgende... 3 Optagelsesprocedure... 3 Eneste skole på Fyn... 3 Beliggenhed... 3 Egnethedskrav... 4 Afkortning af elevtiden ved ordinær uddannelsesaftale... 4 Uddannelsestidens længde... 4 Ansættelsesforhold... 5 Befordringsudgifter... 5 Erhvervskompetence og uddannelsesbevis... 5 Kontoruddannelsen... 6 SIMU virksomheder i SkolePratik... 7 Hvad er SIMU World... 7 Detailuddannelsen... 8 Praktikperioder (virksomhedsforlagt undervisning VFU)... 9 Delaftaler... 9 Restlæreuddannelsesaftaler... 9 LÆS MERE PÅ Side 2

3 Lovgrundlaget og lidt historie I slutningen af 1980 erne var det ikke muligt at skaffe praktikplads til alle elever, der afsluttede en uddannelse på en erhvervsskole. Derfor besluttede folketinget i efteråret 1990, at de elever, der ikke kunne få en praktikplads, skulle tilbydes en praktisk uddannelse på en erhvervsskole. Uddannelsen blev dengang kaldt PKU (PraktikpladsKompenserende Undervisning). Ordningen skulle være midlertidig, indtil der igen var praktikpladser nok, men er senere gjort permanent. Ved en lovændring i 1993 blev PKU ændret til SkolePraktik, men ordningen var stadig midlertidig. Først ved en lovændring i 1996 med virkning fra 1. januar 1997 blev det besluttet, at SkolePratik ordningen skulle være et almindeligt supplement til praktikuddannelserne i erhvervsuddannelserne. Hvem kan optages i SkolePraktik? SkolePraktik er et særligt tilbud til egnede praktikpladssøgende elever, der har afsluttet et adgangsgivende grundforløb (HG1, HG2, HGS eller HGV), eller som gennem anden undervisning har gennemført en grunduddannelse (merit, gennemført 1. år af HH eller bestået HH). SkolePraktik skal desuden tilbydes til egnede praktikpladssøgende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Adgangsbegrænsning Fra den 1. januar 2005 er der indført adgangsbegrænsning på kontor med specialer, hvilket betyder, at kontor/administration og kontor/økonomi alene er mulig ved uforskyldt mistet praktikplads. Dog er der åbnet op for, at der kan optages et begrænset antal elever på kontor med specialer fra Betingelser for tilbud om SkolePraktik Elever med bevis for adgangsgivende grundforløb kan, hvis betingelserne er opfyldt, optages i SkolePraktik tidligst 2 måneder og senest 3 måneder efter afsluttet grundforløb. Registrering som praktikpladssøgende Derudover skal eleven være registreret som praktikpladssøgende på PraktikService senest: Inden afsluttet adgangsgivende grundforløb Fra tidspunktet for meddelelse om merit, eller fra tidspunktet for uforskyldt mistet uddannelsesaftale. Optagelsesprocedure Skolen skal vejlede eleverne om betingelserne for optagelse til SkolePraktik, om ordningen i øvrigt og om hvordan de opfylder betingelserne indtil tidspunktet for afgørelsen om optagelse. Skolen indkalder eleverne til et informationsmøde om SkolePraktik med mindst en uges varsel. Mødet afholdes indtil 2 uger før og skal være afholdt senest én uge efter afslutning af grundforløbet. Der er mødepligt til informationsmødet. Elever der ikke overholder mødepligten kan ikke optages i SkolePraktik. Ved uforskyldt mistet praktikplads sker optagelse snarest muligt efter uddannelsesaftalens ophør. Eneste skole på Fyn TietgenSkolen er den eneste handelsskole på Fyn, der p.t. udbyder uddannelser i SkolePraktik. Beliggenhed TietgenSkolen Tietgen PraktikCenter Ejlskovsgade Odense C LÆS MERE PÅ Side 3

4 Egnethedskrav Betingelserne om registrering er ufravigelige, og derudover skal følgende egnethedskrav kaldet EMMA kriterierne til stadighed være opfyldt: E = egnet For at kunne optages i SkolePraktik skal eleven være egnet (kvalificeret) til at gennemføre den ønskede uddannelse og til efterfølgende at kunne fungere på arbejdsmarkedet. Egnethedsvurderingen træder i stedet for ansættelsesproceduren i en praktikvirksomhed og foretages af den skole, hvor eleven har gennemført HG/HH. Efter start i SkolePraktik vurderes egnetheden løbende af PraktikCenteret. Ved den løbende egnethedsvurdering lægges der vægt på både de faglige og de personlige kvalifikationer, herunder om eleven får et tilfredsstillende udbytte af oplæring, praktik og skoleophold. I den løbende vurdering indgår endvidere en vurdering af elevens samlede adfærd i relation til beskæftigelse inden for uddannelsen, herunder elevens stabilitet og interesse for uddannelsen samt evnen til fx overholdelse af mødetider og aftaler. M = mobil geografisk Eleven skal være parat til at modtage en praktikplads, uden for elevens lokalområde. Hvis flytning af bopæl er påkrævet skal skolen vejlede om mulighederne for mobilitetsfremmende ydelser fra AER. M = mobil fagligt Eleven skal være parat til at acceptere en praktikplads inden for en anden relevant og beslægtet uddannelse end den primært ønskede. Det betyder, at man ikke er berettiget til SkolePraktik, hvis man kun søger eller kun har søgt ét bestemt speciale. Søger man f.eks. inden for kontoruddannelserne kun lægesekretær eller inden for detailhandelsuddannelserne kun blomsterdekoratør, er man ikke bredt søgende. Der skal altså søges bredt inden for hovedområderne. Elever, der har påbegyndt deres HG i 2010 eller senere, skal have angivet min. 2 alternative uddannelsesønsker i Elevplan (www.elevplan.dk). A = aktivt søgende Udover at være registreret som praktikpladssøgende skal eleven selv tage passende initiativer til at opnå praktikplads, hvorved forstås: At eleven skal søge andre praktikpladser end den primært ønskede. At eleven selv skal reagere på jobannoncer og jobopslag i aviser, på jobportaler og på skolens hjemmeside. At eleven skal søge uopfordret. At eleven skal reagere på henvendelser fra skolen. Elevplan Det er et krav, at elevens jobsøgning er dokumenteret i Elevplan (www.elevplan.dk). Praktikpladsen.dk Eleven er forpligtet til at have en synlig profil på praktikpladsen.dk senest 14 dage efter informationsmødet. Eleven skal også være aktivt søgende efter at være påbegyndt SkolePraktik og skal til stadighed være synlig på Manglende synlighed på kan medføre, at eleven må forlade SkolePraktik. Klageadgang Klage over skolens afgørelse om en elevs optagelse eller ophør i SkolePraktik kan ankes til Det Lokale Uddannelsesudvalg. Det Lokale Uddannelsesudvalgs afgørelse kan ankes til Det Faglige Udvalg for den pågældende uddannelse. Afkortning af elevtiden ved ordinær uddannelsesaftale Opnår eleven en ordinær praktikplads, skal elevtiden i den ordinære uddannelsesaftale med virksomheden afkortes med den tid, eleven har været i SkolePraktik. I særlige tilfælde kan restlæretiden forlænges. I givet fald træffer Det Faglige Udvalg afgørelse herom. Uddannelsestidens længde Uddannelserne i SkolePraktik varer 1, 2 eller 3 år afhængig af elevens grundforløb og hvilken uddannelse, der påbegyndes. LÆS MERE PÅ Side 4

5 For elever, som optages i SkolePraktik som følge af uforskyldt mistet uddannelsesaftale, er det restlæretiden i den oprindelige aftale, der gælder. For elever med merit udgør læretiden den tid, der er fastsat af Det Faglige Udvalg. Ansættelsesforhold SkolePraktikelever er i arbejdsretlig forstand ikke ansat, og der indgås ikke en uddannelsesaftale. Eleven får en skriftlig bekræftelse på optagelse i SkolePraktik. Vedrørende selve uddannelsen er SkolePraktikelever ligestillet med elever, der har en ordinær uddannelsesaftale på det private eller offentlige arbejdsmarked. Pr. 1. januar 2012 udbetales der en praktikydelse på kr , pr. måned til personer over 18 år. For personer under 18 år er beløbet kr , Da der ikke foreligger et arbejdsretligt ansættelsesforhold, betyder det, at der ikke optjenes feriepenge, ligesom SkolePraktikelever ikke er berettiget til sygedagpenge. Til gengæld skal der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af praktikydelsen. Arbejdsmarkedets regler for ferie og feriefridage gælder også SkolePraktikelever. Der udbetales praktikydelse under fravær som følge heraf. Befordringsudgifter SkolePraktikelever kan ikke fratrække befordringsudgifter på selvangivelsen, men får, hvis afstanden mellem bopæl og Praktiksted er 10 km eller derover, et befordringstilskud på 90 % af udgifterne til billigste offentlige transportmiddel. Såfremt eleven er på anden offentlig støtte, henvises til kommunens regler. Erhvervskompetence og uddannelsesbevis Uddannelsen i SkolePraktik giver samme erhvervs og uddannelseskompetence som en ordinær praktikplads i en virksomhed. Der udstedes skolebevis, praktikerklæring og uddannelsesbevis efter samme regler som efter endt uddannelse i en virksomhed. Idégrundlag Idégrundlaget for uddannelse i SkolePraktik er at give eleverne den praktiske uddannelse inden for kontor, butiksmedhjælper eller salgsassistent. Eleverne skal modnes såvel fagligt som personligt med henblik på beskæftigelse i erhvervslivet. Dette har PraktikCenteret sikret gennem etablering af en butik og et antal simulerede uddannelsesvirksomheder (SIMU virksomheder) i lokaler og med et virkelighedsnært miljø med uddannelse, træning og motivering. Idégrundlaget er baseret på 3 grundelementer: Reel virksomhed SIMU virksomheder Praktikperioder (virksomhedsforlagt undervisning VFU) Særlige aktiviteter Der afholdes kurser i jobsøgning samt oplæring i Navision C5 økonomistyring/lagerstyring, regneark samt anvendelse af grafik ved udarbejdelse af kataloger m.m. Skoleperioder Skoleperioderne, som hører til de enkelte uddannelser, gennemføres på TietgenSkolen. Ordinære uddannelsesaftaler/ restlæreaftaler Udover en faglig uddannelse på et højt niveau, er den fornemste opgave for SkolePraktik at understøtte, hjælpe og motivere eleverne til at opnå en ordinær (rest)uddannelsesaftale i privat eller offentlig virksomhed. LÆS MERE PÅ Side 5

6 Kontoruddannelsen I SkolePraktik udbydes uddannelsen: Generel kontor Kontor, administration trin 1 og 2 Økonomi ved uforskyldt mistet læreplads. Uddannelsestiden varer: For 1 årig HG er praktiktiden 3 år. For 2 årig HG, HGS, HGV og HHX er praktiktiden 2 år. Hvor foregår uddannelsen? Kontoruddannelsen gennemføres i SIMUvirksomheder og ved praktik i virksomheder. Eleverne rokerer mellem de enkelte afdelinger (3 5 måneder hvert sted) i SIMU virksomhederne, og såfremt hele uddannelsen gennemføres i SkolePraktik, vil eleven komme igennem samtlige funktioner og afdelinger. IT En stor del af uddannelsen involverer på en eller anden måde anvendelsen af IT. SkolePraktik har moderne IT arbejdspladser koblet sammen i et netværk med et stort softwareprogram. Styreprogrammet/brugerfladen er Windows 2007, og vi har bl.a. følgende programmer: Word, Excel, Publisher, Access og PowerPoint. Til økonomistyring har vi Navision C5. Vi har mulighed for at scanne og printe farvekopier således, at brochurer, kataloger, brevpapir m.m. fremtræder indbydende og professionelt. Ved 3 års praktiktid skal eleverne gennemgå 17 ugers skoleundervisning inkl. 1 uge til fagprøven, som ligger i den sidste del af uddannelsen. De første 12 uger er en videreførelse af HGundervisningen. I de efterfølgende 4 uger undervises inden for informations og planlægningsværktøjer, kvalitet og service, salg og markedsføring, og den sidste uge er til den afsluttende fagprøve. Ved 2 års praktiktid skal eleven gennemgå 5 7 ugers skoleophold inkl. 1 uge til fagprøve afhængig af uddannelsen. LÆS MERE PÅ Side 6

7 SIMU virksomheder i SkolePratik Sekretariat Indkøb SIMU virksomhed Økonomi Salg/marketing SIMU virksomheder SkolePraktikafdelingen har 2 SIMU virksomheder: SWEET KIDS A/Sim handler med børneudstyr/legetøj. Safir A/Sim handler med smykker. Hvad er SIMU World SIMU World er et lukket kredsløb, hvor alle transaktioner foregår via SIMU Center, der samtidig er virksomhedsregister, bank, giro, valutacentral, offentlig myndighed, postfordeler og informationscentral. Hele netværket er således opbygget som et normalt samfund, og eleverne kan arbejde med alle de former for kontoropgaver, som normalt forekommer i en virksomhed. Fagprøve Fagprøven gennemføres på et tidspunkt i løbet af det sidste halve år af uddannelsen. Fagprøven forberedes på næstsidste og sidste skoleophold ved, at der udarbejdes en projektbeskrivelse (problemformulering), som skal godkendes af den vejleder og underviser, som er tilknyttet den enkelte elev. Eleven beslutter sammen med underviseren, hvad fagprøven skal handle om. Udfærdigelsen af projektet foregår på praktikstedet. Uddannelsesbevis For at få et uddannelsesbevis som faglært skal fagprøven bestås med karakteren 2 eller derover. Endvidere skal specialefag samt eksamensprojekter være bestået med mindst 2. Der udstedes en praktikerklæring, som sammen med karaktererne danner grundlag for udstedelse af uddannelsesbeviset, der er det samme som i en ordinær uddannelsesaftale. Uddannelsesbeviset udleveres normalt til eleven den sidste dag i uddannelsen. I Danmark findes omkring 27 tilsvarende SIMUvirksomheder. Ideen er, at virksomhederne handler med hinanden indbyrdes og derved skaber aktivitet. International handel Der findes i dag mere end SIMUvirksomheder i Europa, USA, Canada og Kina, så eleverne har stor mulighed for at arbejde med international handel pr. brev, fax og telefon, ligesom internettet nu også er en mulighed. LÆS MERE PÅ Side 7

8 Detailuddannelsen På TietgenSkolens SkolePraktikafdeling udbydes butiksuddannelserne: Salgsassistent Butiksmedhjælper. Indkøb Kundeservice Detailuddannelser Salg Marketing Butiksmedhjælper For butiksmedhjælper varer uddannelsestiden 1 år. I løbet af året skal eleven gennemgå 4 ugers skoleophold. På den sidste skoleperiode gennemføres en case opgave. Afsluttende prøve for butiksmedhjælpere På sidste skoleperiode gennemføres en casebaseret opgave. Der skal mindst opnås karakteren 2. Økonomi Regnskab Salgsassistent Uddannelsestiden varer: For salgsassistenter er uddannelsestiden 2 år. I løbet af de 2 år skal eleven gennemgå 7 ugers skoleophold inkl. fagprøve, der ligger sidst i uddannelsen. Butik Både salgsassistent og butiksmedhjælperuddannelserne foregår i vores butik suppleret med praktik (virksomhedsforlagt undervisning) i op til 3 måneders varighed i den enkelte butik. Med udgangspunkt i varer og produkter arbejder eleverne med opgaver i forbindelse med kunde, vare, informations og pengestrøm. Der lægges vægt på bredde i oplæringen, og opgaverne koncentrerer sig om bl.a. følgende centrale områder: kundebetjening og service disponering og lagerstyring leverandørkontakter e handel dekoration reklamationsbehandling varekundskab svind priskalkulation statusopgørelser kasseregnskab bemandingsplanlægning markedsføring It I vores butik bruges Navision C5 økonomistyringssystem til regnskabet. Eleven får desuden mulighed for at arbejde med IT, fx tekstbehandling og layoutprogrammer, i forbindelse med butikkens markedsføring. Fagprøve for salgsassistenter Fagprøven gennemføres på et tidspunkt i løbet af det sidste halve år af uddannelsen. Fagprøven forberedes på næstsidste skoleophold ved, at fagprøven (projektet) beskrives. Eleven beslutter sammen med sin vejleder og underviseren på skoleophold, hvad fagprøven skal handle om. For at få sit uddannelsesbevis skal eleven bestå fagprøven med karakteren 2 eller derover. Endvidere skal specialefagene være bestået med mindst 2. LÆS MERE PÅ Side 8

9 Ansvar for uddannelsen SkolePraktikafdelingen har hovedansvaret for elevens oplæring. Virksomheden har et delansvar i henhold til den indgåede aftale om virksomhedspraktik. Det tilstræbes, at eleverne er i virksomhedspraktik i op til halvdelen af praktiktiden. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, får eleverne blot en større del af elevtiden i SkolePraktik. En aftale om praktik betyder, at eleven er udlånt til en virksomhed og er gratis for virksomheden. Elevens løn (praktikydelse) betales af TietgenSkolen/ Vejle Handelsskole. I samarbejde med virksomheden aftales hvilke opgaver, eleven skal oplæres i under praktikken. Virksomheden skal være indstillet på at oplære eleven i et eller flere områder, der er relevant for den pågældendes uddannelse. Udover den egentlige oplæring i arbejdsopgaver og funktioner er målet også, hvis det er muligt, at der efter aftalens udløb indgås en egentlig uddannelsesaftale for restlæretiden evt. en delaftale. Er ingen af delene muligt kommer eleven tilbage til SkolePraktik. Praktikperioder (virksomhedsforlagt undervisning VFU) Periode: Praktik kan ske i perioder af 4 12 uger. Praktikydelse: Praktikydelsen betales af TietgenSkolen / Vejle Handelsskole Godkendelse: Al praktik skal godkendes af Tietgen PraktikCenter Delaftaler Periode: Delaftaler indgås for perioder af minimum 3 måneder. Løn: Betales af virksomheden efter den gældende overenskomst. Godkendelse: Delaftalen skal godkendes af TietgenSkolens PraktikService. Ansvar for uddannelsen: SkolePraktik har ansvaret for den samlede uddannelse, mens virksomheden har ansvaret i delaftaleperioden. Restlæreuddannelsesaftaler Finder eleven selv en virksomhed, kræver det blot, at PraktikServiceafdelingen kan godkende virksomheden, og at arbejdsopgaverne passer ind i uddannelsesforløbet. Uddannelsesaftale Der udarbejdes en uddannelsesaftale på en særlig blanket, der underskrives af elev og virksomhed. Aftalen sendes til PraktikService. Tilskud under skoleophold Efter gældende satser. Lederen af SkolePraktik udsteder en praktikerklæring, som sammen med karaktererne danner grundlag for udstedelse af uddannelsesbeviset, der er det samme som i en ordinær uddannelsesaftale. Uddannelsesbeviser udleveres normalt til eleven den sidste dag i uddannelsen. Uddannelsesaftale: Der indgås ingen uddannelsesaftale. I stedet indgås en skriftlig aftale mellem TietgenSkolen og virksomheden. LÆS MERE PÅ Side 9

10 TIETGEN KOMPETENCECENT Tietgen KompetenceCenter Ejlskovsgade Odense C Tel TIETGEN KOMPETENCECENTER

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

Praktikcenter på IBC, International Business College

Praktikcenter på IBC, International Business College Praktikcenter på IBC, International Business College Udfordringen for erhvervsskoler generelt er, at kvalificere eleverne til et arbejdsliv, hvor de skal have opnået flg. tre ting nemlig erhvervsrettede

Læs mere

Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011

Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 Skolepraktik udfordringer og god praksis Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 1 Indhold Skolepraktik udfordringer og god praksis... 3 1. EMMA...

Læs mere

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012)

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14 (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Senest revideret marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0. Generelt om Vejen Business

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Uddannelsen til teknisk designer

Uddannelsen til teknisk designer Uddannelsen til teknisk designer Værd at vide om at uddanne tekniske designere I dette hæfte kan du læse, hvad du skal vide, inden virksomheden ansætter en teknisk designerelev. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Giv din elev et stærkt kort på hånden

Giv din elev et stærkt kort på hånden IBC International Business College Hovedforløb Detailhandel www.ibc.dk Giv din elev et stærkt kort på hånden Detailuddannelsen på IBC "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling" Detailspecialet

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere