SkolePraktik TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER"

Transkript

1 Tietgen PraktikCenter SkolePraktik TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

2 Tietgen PraktikCenter Denne brochure er tænkt som information til elever, der registreres som praktikpladssøgende, til skolernes studievejledere, lærere m.fl., samt til samarbejdspartnere i erhvervslivet. Yderligere oplysninger om SkolePraktik kan fås ved henvendelse til: Marian Pedersen: Telefon: E mail: Claus Øgendahl: Telefon: E mail: Med venlig hilsen Marian Pedersen Uddannelsesleder Claus Øgendahl Praktikkonsulent Indhold Lovgrundlaget og lidt historie... 3 Hvem kan optages i SkolePraktik?... 3 Adgangsbegrænsning... 3 Betingelser for tilbud om SkolePraktik... 3 Registrering som praktikpladssøgende... 3 Optagelsesprocedure... 3 Eneste skole på Fyn... 3 Beliggenhed... 3 Egnethedskrav... 4 Afkortning af elevtiden ved ordinær uddannelsesaftale... 4 Uddannelsestidens længde... 4 Ansættelsesforhold... 5 Befordringsudgifter... 5 Erhvervskompetence og uddannelsesbevis... 5 Kontoruddannelsen... 6 SIMU virksomheder i SkolePratik... 7 Hvad er SIMU World... 7 Detailuddannelsen... 8 Praktikperioder (virksomhedsforlagt undervisning VFU)... 9 Delaftaler... 9 Restlæreuddannelsesaftaler... 9 LÆS MERE PÅ Side 2

3 Lovgrundlaget og lidt historie I slutningen af 1980 erne var det ikke muligt at skaffe praktikplads til alle elever, der afsluttede en uddannelse på en erhvervsskole. Derfor besluttede folketinget i efteråret 1990, at de elever, der ikke kunne få en praktikplads, skulle tilbydes en praktisk uddannelse på en erhvervsskole. Uddannelsen blev dengang kaldt PKU (PraktikpladsKompenserende Undervisning). Ordningen skulle være midlertidig, indtil der igen var praktikpladser nok, men er senere gjort permanent. Ved en lovændring i 1993 blev PKU ændret til SkolePraktik, men ordningen var stadig midlertidig. Først ved en lovændring i 1996 med virkning fra 1. januar 1997 blev det besluttet, at SkolePratik ordningen skulle være et almindeligt supplement til praktikuddannelserne i erhvervsuddannelserne. Hvem kan optages i SkolePraktik? SkolePraktik er et særligt tilbud til egnede praktikpladssøgende elever, der har afsluttet et adgangsgivende grundforløb (HG1, HG2, HGS eller HGV), eller som gennem anden undervisning har gennemført en grunduddannelse (merit, gennemført 1. år af HH eller bestået HH). SkolePraktik skal desuden tilbydes til egnede praktikpladssøgende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Adgangsbegrænsning Fra den 1. januar 2005 er der indført adgangsbegrænsning på kontor med specialer, hvilket betyder, at kontor/administration og kontor/økonomi alene er mulig ved uforskyldt mistet praktikplads. Dog er der åbnet op for, at der kan optages et begrænset antal elever på kontor med specialer fra Betingelser for tilbud om SkolePraktik Elever med bevis for adgangsgivende grundforløb kan, hvis betingelserne er opfyldt, optages i SkolePraktik tidligst 2 måneder og senest 3 måneder efter afsluttet grundforløb. Registrering som praktikpladssøgende Derudover skal eleven være registreret som praktikpladssøgende på PraktikService senest: Inden afsluttet adgangsgivende grundforløb Fra tidspunktet for meddelelse om merit, eller fra tidspunktet for uforskyldt mistet uddannelsesaftale. Optagelsesprocedure Skolen skal vejlede eleverne om betingelserne for optagelse til SkolePraktik, om ordningen i øvrigt og om hvordan de opfylder betingelserne indtil tidspunktet for afgørelsen om optagelse. Skolen indkalder eleverne til et informationsmøde om SkolePraktik med mindst en uges varsel. Mødet afholdes indtil 2 uger før og skal være afholdt senest én uge efter afslutning af grundforløbet. Der er mødepligt til informationsmødet. Elever der ikke overholder mødepligten kan ikke optages i SkolePraktik. Ved uforskyldt mistet praktikplads sker optagelse snarest muligt efter uddannelsesaftalens ophør. Eneste skole på Fyn TietgenSkolen er den eneste handelsskole på Fyn, der p.t. udbyder uddannelser i SkolePraktik. Beliggenhed TietgenSkolen Tietgen PraktikCenter Ejlskovsgade Odense C LÆS MERE PÅ Side 3

4 Egnethedskrav Betingelserne om registrering er ufravigelige, og derudover skal følgende egnethedskrav kaldet EMMA kriterierne til stadighed være opfyldt: E = egnet For at kunne optages i SkolePraktik skal eleven være egnet (kvalificeret) til at gennemføre den ønskede uddannelse og til efterfølgende at kunne fungere på arbejdsmarkedet. Egnethedsvurderingen træder i stedet for ansættelsesproceduren i en praktikvirksomhed og foretages af den skole, hvor eleven har gennemført HG/HH. Efter start i SkolePraktik vurderes egnetheden løbende af PraktikCenteret. Ved den løbende egnethedsvurdering lægges der vægt på både de faglige og de personlige kvalifikationer, herunder om eleven får et tilfredsstillende udbytte af oplæring, praktik og skoleophold. I den løbende vurdering indgår endvidere en vurdering af elevens samlede adfærd i relation til beskæftigelse inden for uddannelsen, herunder elevens stabilitet og interesse for uddannelsen samt evnen til fx overholdelse af mødetider og aftaler. M = mobil geografisk Eleven skal være parat til at modtage en praktikplads, uden for elevens lokalområde. Hvis flytning af bopæl er påkrævet skal skolen vejlede om mulighederne for mobilitetsfremmende ydelser fra AER. M = mobil fagligt Eleven skal være parat til at acceptere en praktikplads inden for en anden relevant og beslægtet uddannelse end den primært ønskede. Det betyder, at man ikke er berettiget til SkolePraktik, hvis man kun søger eller kun har søgt ét bestemt speciale. Søger man f.eks. inden for kontoruddannelserne kun lægesekretær eller inden for detailhandelsuddannelserne kun blomsterdekoratør, er man ikke bredt søgende. Der skal altså søges bredt inden for hovedområderne. Elever, der har påbegyndt deres HG i 2010 eller senere, skal have angivet min. 2 alternative uddannelsesønsker i Elevplan ( A = aktivt søgende Udover at være registreret som praktikpladssøgende skal eleven selv tage passende initiativer til at opnå praktikplads, hvorved forstås: At eleven skal søge andre praktikpladser end den primært ønskede. At eleven selv skal reagere på jobannoncer og jobopslag i aviser, på jobportaler og på skolens hjemmeside. At eleven skal søge uopfordret. At eleven skal reagere på henvendelser fra skolen. Elevplan Det er et krav, at elevens jobsøgning er dokumenteret i Elevplan ( Praktikpladsen.dk Eleven er forpligtet til at have en synlig profil på praktikpladsen.dk senest 14 dage efter informationsmødet. Eleven skal også være aktivt søgende efter at være påbegyndt SkolePraktik og skal til stadighed være synlig på Manglende synlighed på kan medføre, at eleven må forlade SkolePraktik. Klageadgang Klage over skolens afgørelse om en elevs optagelse eller ophør i SkolePraktik kan ankes til Det Lokale Uddannelsesudvalg. Det Lokale Uddannelsesudvalgs afgørelse kan ankes til Det Faglige Udvalg for den pågældende uddannelse. Afkortning af elevtiden ved ordinær uddannelsesaftale Opnår eleven en ordinær praktikplads, skal elevtiden i den ordinære uddannelsesaftale med virksomheden afkortes med den tid, eleven har været i SkolePraktik. I særlige tilfælde kan restlæretiden forlænges. I givet fald træffer Det Faglige Udvalg afgørelse herom. Uddannelsestidens længde Uddannelserne i SkolePraktik varer 1, 2 eller 3 år afhængig af elevens grundforløb og hvilken uddannelse, der påbegyndes. LÆS MERE PÅ Side 4

5 For elever, som optages i SkolePraktik som følge af uforskyldt mistet uddannelsesaftale, er det restlæretiden i den oprindelige aftale, der gælder. For elever med merit udgør læretiden den tid, der er fastsat af Det Faglige Udvalg. Ansættelsesforhold SkolePraktikelever er i arbejdsretlig forstand ikke ansat, og der indgås ikke en uddannelsesaftale. Eleven får en skriftlig bekræftelse på optagelse i SkolePraktik. Vedrørende selve uddannelsen er SkolePraktikelever ligestillet med elever, der har en ordinær uddannelsesaftale på det private eller offentlige arbejdsmarked. Pr. 1. januar 2012 udbetales der en praktikydelse på kr , pr. måned til personer over 18 år. For personer under 18 år er beløbet kr , Da der ikke foreligger et arbejdsretligt ansættelsesforhold, betyder det, at der ikke optjenes feriepenge, ligesom SkolePraktikelever ikke er berettiget til sygedagpenge. Til gengæld skal der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af praktikydelsen. Arbejdsmarkedets regler for ferie og feriefridage gælder også SkolePraktikelever. Der udbetales praktikydelse under fravær som følge heraf. Befordringsudgifter SkolePraktikelever kan ikke fratrække befordringsudgifter på selvangivelsen, men får, hvis afstanden mellem bopæl og Praktiksted er 10 km eller derover, et befordringstilskud på 90 % af udgifterne til billigste offentlige transportmiddel. Såfremt eleven er på anden offentlig støtte, henvises til kommunens regler. Erhvervskompetence og uddannelsesbevis Uddannelsen i SkolePraktik giver samme erhvervs og uddannelseskompetence som en ordinær praktikplads i en virksomhed. Der udstedes skolebevis, praktikerklæring og uddannelsesbevis efter samme regler som efter endt uddannelse i en virksomhed. Idégrundlag Idégrundlaget for uddannelse i SkolePraktik er at give eleverne den praktiske uddannelse inden for kontor, butiksmedhjælper eller salgsassistent. Eleverne skal modnes såvel fagligt som personligt med henblik på beskæftigelse i erhvervslivet. Dette har PraktikCenteret sikret gennem etablering af en butik og et antal simulerede uddannelsesvirksomheder (SIMU virksomheder) i lokaler og med et virkelighedsnært miljø med uddannelse, træning og motivering. Idégrundlaget er baseret på 3 grundelementer: Reel virksomhed SIMU virksomheder Praktikperioder (virksomhedsforlagt undervisning VFU) Særlige aktiviteter Der afholdes kurser i jobsøgning samt oplæring i Navision C5 økonomistyring/lagerstyring, regneark samt anvendelse af grafik ved udarbejdelse af kataloger m.m. Skoleperioder Skoleperioderne, som hører til de enkelte uddannelser, gennemføres på TietgenSkolen. Ordinære uddannelsesaftaler/ restlæreaftaler Udover en faglig uddannelse på et højt niveau, er den fornemste opgave for SkolePraktik at understøtte, hjælpe og motivere eleverne til at opnå en ordinær (rest)uddannelsesaftale i privat eller offentlig virksomhed. LÆS MERE PÅ Side 5

6 Kontoruddannelsen I SkolePraktik udbydes uddannelsen: Generel kontor Kontor, administration trin 1 og 2 Økonomi ved uforskyldt mistet læreplads. Uddannelsestiden varer: For 1 årig HG er praktiktiden 3 år. For 2 årig HG, HGS, HGV og HHX er praktiktiden 2 år. Hvor foregår uddannelsen? Kontoruddannelsen gennemføres i SIMUvirksomheder og ved praktik i virksomheder. Eleverne rokerer mellem de enkelte afdelinger (3 5 måneder hvert sted) i SIMU virksomhederne, og såfremt hele uddannelsen gennemføres i SkolePraktik, vil eleven komme igennem samtlige funktioner og afdelinger. IT En stor del af uddannelsen involverer på en eller anden måde anvendelsen af IT. SkolePraktik har moderne IT arbejdspladser koblet sammen i et netværk med et stort softwareprogram. Styreprogrammet/brugerfladen er Windows 2007, og vi har bl.a. følgende programmer: Word, Excel, Publisher, Access og PowerPoint. Til økonomistyring har vi Navision C5. Vi har mulighed for at scanne og printe farvekopier således, at brochurer, kataloger, brevpapir m.m. fremtræder indbydende og professionelt. Ved 3 års praktiktid skal eleverne gennemgå 17 ugers skoleundervisning inkl. 1 uge til fagprøven, som ligger i den sidste del af uddannelsen. De første 12 uger er en videreførelse af HGundervisningen. I de efterfølgende 4 uger undervises inden for informations og planlægningsværktøjer, kvalitet og service, salg og markedsføring, og den sidste uge er til den afsluttende fagprøve. Ved 2 års praktiktid skal eleven gennemgå 5 7 ugers skoleophold inkl. 1 uge til fagprøve afhængig af uddannelsen. LÆS MERE PÅ Side 6

7 SIMU virksomheder i SkolePratik Sekretariat Indkøb SIMU virksomhed Økonomi Salg/marketing SIMU virksomheder SkolePraktikafdelingen har 2 SIMU virksomheder: SWEET KIDS A/Sim handler med børneudstyr/legetøj. Safir A/Sim handler med smykker. Hvad er SIMU World SIMU World er et lukket kredsløb, hvor alle transaktioner foregår via SIMU Center, der samtidig er virksomhedsregister, bank, giro, valutacentral, offentlig myndighed, postfordeler og informationscentral. Hele netværket er således opbygget som et normalt samfund, og eleverne kan arbejde med alle de former for kontoropgaver, som normalt forekommer i en virksomhed. Fagprøve Fagprøven gennemføres på et tidspunkt i løbet af det sidste halve år af uddannelsen. Fagprøven forberedes på næstsidste og sidste skoleophold ved, at der udarbejdes en projektbeskrivelse (problemformulering), som skal godkendes af den vejleder og underviser, som er tilknyttet den enkelte elev. Eleven beslutter sammen med underviseren, hvad fagprøven skal handle om. Udfærdigelsen af projektet foregår på praktikstedet. Uddannelsesbevis For at få et uddannelsesbevis som faglært skal fagprøven bestås med karakteren 2 eller derover. Endvidere skal specialefag samt eksamensprojekter være bestået med mindst 2. Der udstedes en praktikerklæring, som sammen med karaktererne danner grundlag for udstedelse af uddannelsesbeviset, der er det samme som i en ordinær uddannelsesaftale. Uddannelsesbeviset udleveres normalt til eleven den sidste dag i uddannelsen. I Danmark findes omkring 27 tilsvarende SIMUvirksomheder. Ideen er, at virksomhederne handler med hinanden indbyrdes og derved skaber aktivitet. International handel Der findes i dag mere end SIMUvirksomheder i Europa, USA, Canada og Kina, så eleverne har stor mulighed for at arbejde med international handel pr. brev, fax og telefon, ligesom internettet nu også er en mulighed. LÆS MERE PÅ Side 7

8 Detailuddannelsen På TietgenSkolens SkolePraktikafdeling udbydes butiksuddannelserne: Salgsassistent Butiksmedhjælper. Indkøb Kundeservice Detailuddannelser Salg Marketing Butiksmedhjælper For butiksmedhjælper varer uddannelsestiden 1 år. I løbet af året skal eleven gennemgå 4 ugers skoleophold. På den sidste skoleperiode gennemføres en case opgave. Afsluttende prøve for butiksmedhjælpere På sidste skoleperiode gennemføres en casebaseret opgave. Der skal mindst opnås karakteren 2. Økonomi Regnskab Salgsassistent Uddannelsestiden varer: For salgsassistenter er uddannelsestiden 2 år. I løbet af de 2 år skal eleven gennemgå 7 ugers skoleophold inkl. fagprøve, der ligger sidst i uddannelsen. Butik Både salgsassistent og butiksmedhjælperuddannelserne foregår i vores butik suppleret med praktik (virksomhedsforlagt undervisning) i op til 3 måneders varighed i den enkelte butik. Med udgangspunkt i varer og produkter arbejder eleverne med opgaver i forbindelse med kunde, vare, informations og pengestrøm. Der lægges vægt på bredde i oplæringen, og opgaverne koncentrerer sig om bl.a. følgende centrale områder: kundebetjening og service disponering og lagerstyring leverandørkontakter e handel dekoration reklamationsbehandling varekundskab svind priskalkulation statusopgørelser kasseregnskab bemandingsplanlægning markedsføring It I vores butik bruges Navision C5 økonomistyringssystem til regnskabet. Eleven får desuden mulighed for at arbejde med IT, fx tekstbehandling og layoutprogrammer, i forbindelse med butikkens markedsføring. Fagprøve for salgsassistenter Fagprøven gennemføres på et tidspunkt i løbet af det sidste halve år af uddannelsen. Fagprøven forberedes på næstsidste skoleophold ved, at fagprøven (projektet) beskrives. Eleven beslutter sammen med sin vejleder og underviseren på skoleophold, hvad fagprøven skal handle om. For at få sit uddannelsesbevis skal eleven bestå fagprøven med karakteren 2 eller derover. Endvidere skal specialefagene være bestået med mindst 2. LÆS MERE PÅ Side 8

9 Ansvar for uddannelsen SkolePraktikafdelingen har hovedansvaret for elevens oplæring. Virksomheden har et delansvar i henhold til den indgåede aftale om virksomhedspraktik. Det tilstræbes, at eleverne er i virksomhedspraktik i op til halvdelen af praktiktiden. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, får eleverne blot en større del af elevtiden i SkolePraktik. En aftale om praktik betyder, at eleven er udlånt til en virksomhed og er gratis for virksomheden. Elevens løn (praktikydelse) betales af TietgenSkolen/ Vejle Handelsskole. I samarbejde med virksomheden aftales hvilke opgaver, eleven skal oplæres i under praktikken. Virksomheden skal være indstillet på at oplære eleven i et eller flere områder, der er relevant for den pågældendes uddannelse. Udover den egentlige oplæring i arbejdsopgaver og funktioner er målet også, hvis det er muligt, at der efter aftalens udløb indgås en egentlig uddannelsesaftale for restlæretiden evt. en delaftale. Er ingen af delene muligt kommer eleven tilbage til SkolePraktik. Praktikperioder (virksomhedsforlagt undervisning VFU) Periode: Praktik kan ske i perioder af 4 12 uger. Praktikydelse: Praktikydelsen betales af TietgenSkolen / Vejle Handelsskole Godkendelse: Al praktik skal godkendes af Tietgen PraktikCenter Delaftaler Periode: Delaftaler indgås for perioder af minimum 3 måneder. Løn: Betales af virksomheden efter den gældende overenskomst. Godkendelse: Delaftalen skal godkendes af TietgenSkolens PraktikService. Ansvar for uddannelsen: SkolePraktik har ansvaret for den samlede uddannelse, mens virksomheden har ansvaret i delaftaleperioden. Restlæreuddannelsesaftaler Finder eleven selv en virksomhed, kræver det blot, at PraktikServiceafdelingen kan godkende virksomheden, og at arbejdsopgaverne passer ind i uddannelsesforløbet. Uddannelsesaftale Der udarbejdes en uddannelsesaftale på en særlig blanket, der underskrives af elev og virksomhed. Aftalen sendes til PraktikService. Tilskud under skoleophold Efter gældende satser. Lederen af SkolePraktik udsteder en praktikerklæring, som sammen med karaktererne danner grundlag for udstedelse af uddannelsesbeviset, der er det samme som i en ordinær uddannelsesaftale. Uddannelsesbeviser udleveres normalt til eleven den sidste dag i uddannelsen. Uddannelsesaftale: Der indgås ingen uddannelsesaftale. I stedet indgås en skriftlig aftale mellem TietgenSkolen og virksomheden. LÆS MERE PÅ Side 9

10 TIETGEN KOMPETENCECENT Tietgen KompetenceCenter Ejlskovsgade Odense C Tel TIETGEN KOMPETENCECENTER

Tietgen PraktikCenter

Tietgen PraktikCenter Tietgen PraktikCenter SkolePraktik Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK Tietgen PraktikCenter Denne brochure er tænkt som information til elever, der registreres som praktikpladssøgende, til skolernes

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH Velkommen i skolepraktik Vi glæder os til at arbejde sammen med dig om din uddannelse. Vi håber, du vil få glæde og gavn af de kompetencer og færdigheder, vi kan

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik FOOD

Informationsmøde om skolepraktik FOOD Informationsmøde om skolepraktik FOOD Uddannelser med skolepraktik Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Gastronom Ernæringsassistent Skolepraktik på anden skole Skal du i skolepraktik

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog November 2015 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole Informationsmøde om skolepraktik Svendborg Erhvervsskole Uddannelser Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Smedeuddannelsen Tømrer Elektriker Snedkeruddannelsen Ernæringsassistent Svendborg

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever

Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever UDDANNELSESNÆVNET Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 13-8-2015 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Eksamen: Økonomistyring. Projekt EMMA. Forside til Synopsis Redegørelse

Eksamen: Økonomistyring. Projekt EMMA. Forside til Synopsis Redegørelse MBA Eksamen: Økonomistyring Projekt EMMA Forside til Synopsis Redegørelse Eksamenstermin: Sommer 2014 Vinter Underviser/e: Carit Andersen John Christensen Titel på opgave: Ja, min synopsis må gerne i anonym

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik

Informationsmøde om skolepraktik Informationsmøde om skolepraktik TECH Side 1 Uddannelser med skolepraktik på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier Smed Personvognsmekaniker Elektriker Gastronom Ernæringsassistent Tømrer Snedkeruddannelsen

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog April 2017 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne i kraft,

Læs mere

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK KÆRE VIRKSOMHED Har I travlt? Og kunne I have brug for ekstra hænder i dagligdagen? Så vil I helt sikkert kunne

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter

Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter Praktikpladssituationen generelt 1 Praktikpladsstatistikken for august 2009 viser følgende hovedtendenser: Der er indgået 18.876 uddannelsesaftaler i perioden

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi en lang tradition for erhvervsuddannelser, der består af en kombination af skoleuddannelse og oplæring

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at VIRKSOMHEDSPRAKTIKKEN

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb Information om skolepraktik - til dig som går på grundforløb På de næste sider finder du en masse nyttige informationer til dig som er i gang med grundforløbet. Måske overvejer du at komme i Skolepraktik,

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning...

Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning... SKP-Håndbog 1 Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning.... 3 Der er udviklet en app, som kan hjælpe med ideer

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Indhold Optagelse.dk... 2 UG.dk... 2 Fagretninger på grundforløb Optagelsesprocedure på Knord... 3 Elever med særlige forudsætninger...

Indhold Optagelse.dk... 2 UG.dk... 2 Fagretninger på grundforløb Optagelsesprocedure på Knord... 3 Elever med særlige forudsætninger... Indhold Optagelse.dk... 2 UG.dk... 2 Fagretninger på grundforløb 2... 2 Optagelsesprocedure på Knord... 3 Elever med særlige forudsætninger... 4 SU... 4 Ungdomskort... 5 Elevplads... 6 Skolepraktik...

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Tekstil Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet Orienteringsmøde om skolepraktik Din indgang til svendebrevet 1 Dagens program Historier fra skolepraktik Praktikcentret Uddannelsens opbygning Konsulenter Uddannelsesadministrationen Uddannelsesaftale

Læs mere

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Skoleaftale i Praktikcentret

Skoleaftale i Praktikcentret Skoleaftale i Praktikcentret Til elever og forældre Krav til elever med skoleaftaler i Praktikcentret www.praktikpladsen.dk Du skal være synlig og have en opdateret profil. Egnet Du skal have bestået grundforløbet.

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! PRAKTIKCENTER 2017

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?!  PRAKTIKCENTER 2017 PRAKTIKCENTER 2017 LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! WWW.EUCSJ.DK EN erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk PRAKTIKCENTER Skolepraktik model Uddannelsescenter Holstebro har etableret et Praktikcenter,

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske egen virksomhed? Handelsskolen

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser, bestående af en

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København

Læs mere

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne. Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne. Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave Skolepraktik i erhvervsuddannelserne Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 6 2010 Skolepraktik i erhvervsuddannelserne

Læs mere

Praktikcenter Viborg

Praktikcenter Viborg Praktikcenter Viborg Håndbog for praktikcenter 2014 Indhold Indledning...3 Uddannelsens varighed og indhold...3 Varighed:...3 Uddannelsens indhold:...3 Faglige krav og evaluering, EMMA-evaluering af praktikforløb...3

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Sikring af kvalitet i Skolepraktik gennem udvikling af et værktøj til at fastholde og formidle god praksis på skolerne og blandt skolepraktikoplæringsansvarlige på den enkelte

Læs mere

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET Syddansk Erhvervsskole er Danmarks største tekniske erhvervsskole med mere end 5.200 årselever og Danmarks største tekniske gymnasium. Vi bor på flere adresser i både

Læs mere

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags?

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags? GRAFISK TEKNIKER Er du vild med tryksager af alle slags? I brochuren kan du læse om grafisk teknikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted

Læs mere

Elevuddannelser i Coop/Butik

Elevuddannelser i Coop/Butik Elevuddannelser i Coop/Butik Salgselev Salgselev Praktikvejen Ledertrainee Slagterelev Brødbagerelev Delikatesseelev Salgselev At være salgselev er meget mere end at sidde ved kassen. Det handler lige

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

Praktikvejledning Guld- og sølvsmedeuddannelsen

Praktikvejledning Guld- og sølvsmedeuddannelsen vejledning Guld- og sølvsmedeuddannelsen Januar 2014 Sådan uddanner du en: Butiksguldsmed Guldsmed Ædelstensfatter Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Ciselør Indhold Butiksguldsmed-elev... 3 Uddannelsens opbygning...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3 FOR VIRKSOMHEDER PÅ NETTET... 4 KONTAKTPERSONER... 5 GODKENDELSE AF VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads INDHOLD 6 4 Gode råd til dig i jagten på en praktikplads Bygge og anlæg 8 Fra jord til bord 10 Håndværk og teknik 12 Teknologi og kommunikation

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator)

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Grundlag for uddannelsen... 2 Idéen... 2 Lovgrundlag... 2 Administration... 2 Samarbejdsaftaler

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Forretningsmodel for Detailuddannelsen med Specialer Forår 2016 Arvikavej 2B skivehs@skivehs.dk T +45 99 14 14 14 DK-7800 Skive www.skivehs.dk F +45 99

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM indgåelse af uddannelsesaftaler Få en aftale, der matcher din virksomhed Ved at tage en elev er din virksomhed med til at uddanne den

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Jura - aktuelt nyt og spørgsmål. 02-05-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

Jura - aktuelt nyt og spørgsmål. 02-05-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Jura - aktuelt nyt og spørgsmål Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Jura - aktuelt nyt og spørgsmål 1. Rammerne for drift af skolepraktik 2. Salg og produktion 3. Uddannelsesaftaler,

Læs mere

Forstærket indsats i forhold til Aalborg Handelsskoles elevers og praktiksteders brug af Praktikpladsen.dk

Forstærket indsats i forhold til Aalborg Handelsskoles elevers og praktiksteders brug af Praktikpladsen.dk FoU projekt 116838: Forstærket indsats i forhold til Aalborg Handelsskoles elevers og praktiksteders brug af Praktikpladsen.dk Anne Birch Aalborg Handelsskole, januar 2008 Indholdsfortegnelse: 1: Baggrund

Læs mere

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN

AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN AT VÆRE EN LÆREPLADS I ELBRANCHEN Det er en god investering at uddanne elektrikerlærlinge Når du deltager i uddannelse af en lærling, bidrager du til, at elbranchen i fremtiden er sikret den fornødne kvalificerede

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Ansæt flere elever det lønner sig

Ansæt flere elever det lønner sig Ansæt flere elever det lønner sig inspiration til skoler, uddannelsesinstitutioner og styrelser på Undervisningsministeriets område Forord Som led i den politiske aftale om fremtidens velstand og velfærd

Læs mere