SkolePraktik TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER"

Transkript

1 Tietgen PraktikCenter SkolePraktik TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

2 Tietgen PraktikCenter Denne brochure er tænkt som information til elever, der registreres som praktikpladssøgende, til skolernes studievejledere, lærere m.fl., samt til samarbejdspartnere i erhvervslivet. Yderligere oplysninger om SkolePraktik kan fås ved henvendelse til: Marian Pedersen: Telefon: E mail: Claus Øgendahl: Telefon: E mail: Med venlig hilsen Marian Pedersen Uddannelsesleder Claus Øgendahl Praktikkonsulent Indhold Lovgrundlaget og lidt historie... 3 Hvem kan optages i SkolePraktik?... 3 Adgangsbegrænsning... 3 Betingelser for tilbud om SkolePraktik... 3 Registrering som praktikpladssøgende... 3 Optagelsesprocedure... 3 Eneste skole på Fyn... 3 Beliggenhed... 3 Egnethedskrav... 4 Afkortning af elevtiden ved ordinær uddannelsesaftale... 4 Uddannelsestidens længde... 4 Ansættelsesforhold... 5 Befordringsudgifter... 5 Erhvervskompetence og uddannelsesbevis... 5 Kontoruddannelsen... 6 SIMU virksomheder i SkolePratik... 7 Hvad er SIMU World... 7 Detailuddannelsen... 8 Praktikperioder (virksomhedsforlagt undervisning VFU)... 9 Delaftaler... 9 Restlæreuddannelsesaftaler... 9 LÆS MERE PÅ Side 2

3 Lovgrundlaget og lidt historie I slutningen af 1980 erne var det ikke muligt at skaffe praktikplads til alle elever, der afsluttede en uddannelse på en erhvervsskole. Derfor besluttede folketinget i efteråret 1990, at de elever, der ikke kunne få en praktikplads, skulle tilbydes en praktisk uddannelse på en erhvervsskole. Uddannelsen blev dengang kaldt PKU (PraktikpladsKompenserende Undervisning). Ordningen skulle være midlertidig, indtil der igen var praktikpladser nok, men er senere gjort permanent. Ved en lovændring i 1993 blev PKU ændret til SkolePraktik, men ordningen var stadig midlertidig. Først ved en lovændring i 1996 med virkning fra 1. januar 1997 blev det besluttet, at SkolePratik ordningen skulle være et almindeligt supplement til praktikuddannelserne i erhvervsuddannelserne. Hvem kan optages i SkolePraktik? SkolePraktik er et særligt tilbud til egnede praktikpladssøgende elever, der har afsluttet et adgangsgivende grundforløb (HG1, HG2, HGS eller HGV), eller som gennem anden undervisning har gennemført en grunduddannelse (merit, gennemført 1. år af HH eller bestået HH). SkolePraktik skal desuden tilbydes til egnede praktikpladssøgende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale. Adgangsbegrænsning Fra den 1. januar 2005 er der indført adgangsbegrænsning på kontor med specialer, hvilket betyder, at kontor/administration og kontor/økonomi alene er mulig ved uforskyldt mistet praktikplads. Dog er der åbnet op for, at der kan optages et begrænset antal elever på kontor med specialer fra Betingelser for tilbud om SkolePraktik Elever med bevis for adgangsgivende grundforløb kan, hvis betingelserne er opfyldt, optages i SkolePraktik tidligst 2 måneder og senest 3 måneder efter afsluttet grundforløb. Registrering som praktikpladssøgende Derudover skal eleven være registreret som praktikpladssøgende på PraktikService senest: Inden afsluttet adgangsgivende grundforløb Fra tidspunktet for meddelelse om merit, eller fra tidspunktet for uforskyldt mistet uddannelsesaftale. Optagelsesprocedure Skolen skal vejlede eleverne om betingelserne for optagelse til SkolePraktik, om ordningen i øvrigt og om hvordan de opfylder betingelserne indtil tidspunktet for afgørelsen om optagelse. Skolen indkalder eleverne til et informationsmøde om SkolePraktik med mindst en uges varsel. Mødet afholdes indtil 2 uger før og skal være afholdt senest én uge efter afslutning af grundforløbet. Der er mødepligt til informationsmødet. Elever der ikke overholder mødepligten kan ikke optages i SkolePraktik. Ved uforskyldt mistet praktikplads sker optagelse snarest muligt efter uddannelsesaftalens ophør. Eneste skole på Fyn TietgenSkolen er den eneste handelsskole på Fyn, der p.t. udbyder uddannelser i SkolePraktik. Beliggenhed TietgenSkolen Tietgen PraktikCenter Ejlskovsgade Odense C LÆS MERE PÅ Side 3

4 Egnethedskrav Betingelserne om registrering er ufravigelige, og derudover skal følgende egnethedskrav kaldet EMMA kriterierne til stadighed være opfyldt: E = egnet For at kunne optages i SkolePraktik skal eleven være egnet (kvalificeret) til at gennemføre den ønskede uddannelse og til efterfølgende at kunne fungere på arbejdsmarkedet. Egnethedsvurderingen træder i stedet for ansættelsesproceduren i en praktikvirksomhed og foretages af den skole, hvor eleven har gennemført HG/HH. Efter start i SkolePraktik vurderes egnetheden løbende af PraktikCenteret. Ved den løbende egnethedsvurdering lægges der vægt på både de faglige og de personlige kvalifikationer, herunder om eleven får et tilfredsstillende udbytte af oplæring, praktik og skoleophold. I den løbende vurdering indgår endvidere en vurdering af elevens samlede adfærd i relation til beskæftigelse inden for uddannelsen, herunder elevens stabilitet og interesse for uddannelsen samt evnen til fx overholdelse af mødetider og aftaler. M = mobil geografisk Eleven skal være parat til at modtage en praktikplads, uden for elevens lokalområde. Hvis flytning af bopæl er påkrævet skal skolen vejlede om mulighederne for mobilitetsfremmende ydelser fra AER. M = mobil fagligt Eleven skal være parat til at acceptere en praktikplads inden for en anden relevant og beslægtet uddannelse end den primært ønskede. Det betyder, at man ikke er berettiget til SkolePraktik, hvis man kun søger eller kun har søgt ét bestemt speciale. Søger man f.eks. inden for kontoruddannelserne kun lægesekretær eller inden for detailhandelsuddannelserne kun blomsterdekoratør, er man ikke bredt søgende. Der skal altså søges bredt inden for hovedområderne. Elever, der har påbegyndt deres HG i 2010 eller senere, skal have angivet min. 2 alternative uddannelsesønsker i Elevplan (www.elevplan.dk). A = aktivt søgende Udover at være registreret som praktikpladssøgende skal eleven selv tage passende initiativer til at opnå praktikplads, hvorved forstås: At eleven skal søge andre praktikpladser end den primært ønskede. At eleven selv skal reagere på jobannoncer og jobopslag i aviser, på jobportaler og på skolens hjemmeside. At eleven skal søge uopfordret. At eleven skal reagere på henvendelser fra skolen. Elevplan Det er et krav, at elevens jobsøgning er dokumenteret i Elevplan (www.elevplan.dk). Praktikpladsen.dk Eleven er forpligtet til at have en synlig profil på praktikpladsen.dk senest 14 dage efter informationsmødet. Eleven skal også være aktivt søgende efter at være påbegyndt SkolePraktik og skal til stadighed være synlig på Manglende synlighed på kan medføre, at eleven må forlade SkolePraktik. Klageadgang Klage over skolens afgørelse om en elevs optagelse eller ophør i SkolePraktik kan ankes til Det Lokale Uddannelsesudvalg. Det Lokale Uddannelsesudvalgs afgørelse kan ankes til Det Faglige Udvalg for den pågældende uddannelse. Afkortning af elevtiden ved ordinær uddannelsesaftale Opnår eleven en ordinær praktikplads, skal elevtiden i den ordinære uddannelsesaftale med virksomheden afkortes med den tid, eleven har været i SkolePraktik. I særlige tilfælde kan restlæretiden forlænges. I givet fald træffer Det Faglige Udvalg afgørelse herom. Uddannelsestidens længde Uddannelserne i SkolePraktik varer 1, 2 eller 3 år afhængig af elevens grundforløb og hvilken uddannelse, der påbegyndes. LÆS MERE PÅ Side 4

5 For elever, som optages i SkolePraktik som følge af uforskyldt mistet uddannelsesaftale, er det restlæretiden i den oprindelige aftale, der gælder. For elever med merit udgør læretiden den tid, der er fastsat af Det Faglige Udvalg. Ansættelsesforhold SkolePraktikelever er i arbejdsretlig forstand ikke ansat, og der indgås ikke en uddannelsesaftale. Eleven får en skriftlig bekræftelse på optagelse i SkolePraktik. Vedrørende selve uddannelsen er SkolePraktikelever ligestillet med elever, der har en ordinær uddannelsesaftale på det private eller offentlige arbejdsmarked. Pr. 1. januar 2012 udbetales der en praktikydelse på kr , pr. måned til personer over 18 år. For personer under 18 år er beløbet kr , Da der ikke foreligger et arbejdsretligt ansættelsesforhold, betyder det, at der ikke optjenes feriepenge, ligesom SkolePraktikelever ikke er berettiget til sygedagpenge. Til gengæld skal der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af praktikydelsen. Arbejdsmarkedets regler for ferie og feriefridage gælder også SkolePraktikelever. Der udbetales praktikydelse under fravær som følge heraf. Befordringsudgifter SkolePraktikelever kan ikke fratrække befordringsudgifter på selvangivelsen, men får, hvis afstanden mellem bopæl og Praktiksted er 10 km eller derover, et befordringstilskud på 90 % af udgifterne til billigste offentlige transportmiddel. Såfremt eleven er på anden offentlig støtte, henvises til kommunens regler. Erhvervskompetence og uddannelsesbevis Uddannelsen i SkolePraktik giver samme erhvervs og uddannelseskompetence som en ordinær praktikplads i en virksomhed. Der udstedes skolebevis, praktikerklæring og uddannelsesbevis efter samme regler som efter endt uddannelse i en virksomhed. Idégrundlag Idégrundlaget for uddannelse i SkolePraktik er at give eleverne den praktiske uddannelse inden for kontor, butiksmedhjælper eller salgsassistent. Eleverne skal modnes såvel fagligt som personligt med henblik på beskæftigelse i erhvervslivet. Dette har PraktikCenteret sikret gennem etablering af en butik og et antal simulerede uddannelsesvirksomheder (SIMU virksomheder) i lokaler og med et virkelighedsnært miljø med uddannelse, træning og motivering. Idégrundlaget er baseret på 3 grundelementer: Reel virksomhed SIMU virksomheder Praktikperioder (virksomhedsforlagt undervisning VFU) Særlige aktiviteter Der afholdes kurser i jobsøgning samt oplæring i Navision C5 økonomistyring/lagerstyring, regneark samt anvendelse af grafik ved udarbejdelse af kataloger m.m. Skoleperioder Skoleperioderne, som hører til de enkelte uddannelser, gennemføres på TietgenSkolen. Ordinære uddannelsesaftaler/ restlæreaftaler Udover en faglig uddannelse på et højt niveau, er den fornemste opgave for SkolePraktik at understøtte, hjælpe og motivere eleverne til at opnå en ordinær (rest)uddannelsesaftale i privat eller offentlig virksomhed. LÆS MERE PÅ Side 5

6 Kontoruddannelsen I SkolePraktik udbydes uddannelsen: Generel kontor Kontor, administration trin 1 og 2 Økonomi ved uforskyldt mistet læreplads. Uddannelsestiden varer: For 1 årig HG er praktiktiden 3 år. For 2 årig HG, HGS, HGV og HHX er praktiktiden 2 år. Hvor foregår uddannelsen? Kontoruddannelsen gennemføres i SIMUvirksomheder og ved praktik i virksomheder. Eleverne rokerer mellem de enkelte afdelinger (3 5 måneder hvert sted) i SIMU virksomhederne, og såfremt hele uddannelsen gennemføres i SkolePraktik, vil eleven komme igennem samtlige funktioner og afdelinger. IT En stor del af uddannelsen involverer på en eller anden måde anvendelsen af IT. SkolePraktik har moderne IT arbejdspladser koblet sammen i et netværk med et stort softwareprogram. Styreprogrammet/brugerfladen er Windows 2007, og vi har bl.a. følgende programmer: Word, Excel, Publisher, Access og PowerPoint. Til økonomistyring har vi Navision C5. Vi har mulighed for at scanne og printe farvekopier således, at brochurer, kataloger, brevpapir m.m. fremtræder indbydende og professionelt. Ved 3 års praktiktid skal eleverne gennemgå 17 ugers skoleundervisning inkl. 1 uge til fagprøven, som ligger i den sidste del af uddannelsen. De første 12 uger er en videreførelse af HGundervisningen. I de efterfølgende 4 uger undervises inden for informations og planlægningsværktøjer, kvalitet og service, salg og markedsføring, og den sidste uge er til den afsluttende fagprøve. Ved 2 års praktiktid skal eleven gennemgå 5 7 ugers skoleophold inkl. 1 uge til fagprøve afhængig af uddannelsen. LÆS MERE PÅ Side 6

7 SIMU virksomheder i SkolePratik Sekretariat Indkøb SIMU virksomhed Økonomi Salg/marketing SIMU virksomheder SkolePraktikafdelingen har 2 SIMU virksomheder: SWEET KIDS A/Sim handler med børneudstyr/legetøj. Safir A/Sim handler med smykker. Hvad er SIMU World SIMU World er et lukket kredsløb, hvor alle transaktioner foregår via SIMU Center, der samtidig er virksomhedsregister, bank, giro, valutacentral, offentlig myndighed, postfordeler og informationscentral. Hele netværket er således opbygget som et normalt samfund, og eleverne kan arbejde med alle de former for kontoropgaver, som normalt forekommer i en virksomhed. Fagprøve Fagprøven gennemføres på et tidspunkt i løbet af det sidste halve år af uddannelsen. Fagprøven forberedes på næstsidste og sidste skoleophold ved, at der udarbejdes en projektbeskrivelse (problemformulering), som skal godkendes af den vejleder og underviser, som er tilknyttet den enkelte elev. Eleven beslutter sammen med underviseren, hvad fagprøven skal handle om. Udfærdigelsen af projektet foregår på praktikstedet. Uddannelsesbevis For at få et uddannelsesbevis som faglært skal fagprøven bestås med karakteren 2 eller derover. Endvidere skal specialefag samt eksamensprojekter være bestået med mindst 2. Der udstedes en praktikerklæring, som sammen med karaktererne danner grundlag for udstedelse af uddannelsesbeviset, der er det samme som i en ordinær uddannelsesaftale. Uddannelsesbeviset udleveres normalt til eleven den sidste dag i uddannelsen. I Danmark findes omkring 27 tilsvarende SIMUvirksomheder. Ideen er, at virksomhederne handler med hinanden indbyrdes og derved skaber aktivitet. International handel Der findes i dag mere end SIMUvirksomheder i Europa, USA, Canada og Kina, så eleverne har stor mulighed for at arbejde med international handel pr. brev, fax og telefon, ligesom internettet nu også er en mulighed. LÆS MERE PÅ Side 7

8 Detailuddannelsen På TietgenSkolens SkolePraktikafdeling udbydes butiksuddannelserne: Salgsassistent Butiksmedhjælper. Indkøb Kundeservice Detailuddannelser Salg Marketing Butiksmedhjælper For butiksmedhjælper varer uddannelsestiden 1 år. I løbet af året skal eleven gennemgå 4 ugers skoleophold. På den sidste skoleperiode gennemføres en case opgave. Afsluttende prøve for butiksmedhjælpere På sidste skoleperiode gennemføres en casebaseret opgave. Der skal mindst opnås karakteren 2. Økonomi Regnskab Salgsassistent Uddannelsestiden varer: For salgsassistenter er uddannelsestiden 2 år. I løbet af de 2 år skal eleven gennemgå 7 ugers skoleophold inkl. fagprøve, der ligger sidst i uddannelsen. Butik Både salgsassistent og butiksmedhjælperuddannelserne foregår i vores butik suppleret med praktik (virksomhedsforlagt undervisning) i op til 3 måneders varighed i den enkelte butik. Med udgangspunkt i varer og produkter arbejder eleverne med opgaver i forbindelse med kunde, vare, informations og pengestrøm. Der lægges vægt på bredde i oplæringen, og opgaverne koncentrerer sig om bl.a. følgende centrale områder: kundebetjening og service disponering og lagerstyring leverandørkontakter e handel dekoration reklamationsbehandling varekundskab svind priskalkulation statusopgørelser kasseregnskab bemandingsplanlægning markedsføring It I vores butik bruges Navision C5 økonomistyringssystem til regnskabet. Eleven får desuden mulighed for at arbejde med IT, fx tekstbehandling og layoutprogrammer, i forbindelse med butikkens markedsføring. Fagprøve for salgsassistenter Fagprøven gennemføres på et tidspunkt i løbet af det sidste halve år af uddannelsen. Fagprøven forberedes på næstsidste skoleophold ved, at fagprøven (projektet) beskrives. Eleven beslutter sammen med sin vejleder og underviseren på skoleophold, hvad fagprøven skal handle om. For at få sit uddannelsesbevis skal eleven bestå fagprøven med karakteren 2 eller derover. Endvidere skal specialefagene være bestået med mindst 2. LÆS MERE PÅ Side 8

9 Ansvar for uddannelsen SkolePraktikafdelingen har hovedansvaret for elevens oplæring. Virksomheden har et delansvar i henhold til den indgåede aftale om virksomhedspraktik. Det tilstræbes, at eleverne er i virksomhedspraktik i op til halvdelen af praktiktiden. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, får eleverne blot en større del af elevtiden i SkolePraktik. En aftale om praktik betyder, at eleven er udlånt til en virksomhed og er gratis for virksomheden. Elevens løn (praktikydelse) betales af TietgenSkolen/ Vejle Handelsskole. I samarbejde med virksomheden aftales hvilke opgaver, eleven skal oplæres i under praktikken. Virksomheden skal være indstillet på at oplære eleven i et eller flere områder, der er relevant for den pågældendes uddannelse. Udover den egentlige oplæring i arbejdsopgaver og funktioner er målet også, hvis det er muligt, at der efter aftalens udløb indgås en egentlig uddannelsesaftale for restlæretiden evt. en delaftale. Er ingen af delene muligt kommer eleven tilbage til SkolePraktik. Praktikperioder (virksomhedsforlagt undervisning VFU) Periode: Praktik kan ske i perioder af 4 12 uger. Praktikydelse: Praktikydelsen betales af TietgenSkolen / Vejle Handelsskole Godkendelse: Al praktik skal godkendes af Tietgen PraktikCenter Delaftaler Periode: Delaftaler indgås for perioder af minimum 3 måneder. Løn: Betales af virksomheden efter den gældende overenskomst. Godkendelse: Delaftalen skal godkendes af TietgenSkolens PraktikService. Ansvar for uddannelsen: SkolePraktik har ansvaret for den samlede uddannelse, mens virksomheden har ansvaret i delaftaleperioden. Restlæreuddannelsesaftaler Finder eleven selv en virksomhed, kræver det blot, at PraktikServiceafdelingen kan godkende virksomheden, og at arbejdsopgaverne passer ind i uddannelsesforløbet. Uddannelsesaftale Der udarbejdes en uddannelsesaftale på en særlig blanket, der underskrives af elev og virksomhed. Aftalen sendes til PraktikService. Tilskud under skoleophold Efter gældende satser. Lederen af SkolePraktik udsteder en praktikerklæring, som sammen med karaktererne danner grundlag for udstedelse af uddannelsesbeviset, der er det samme som i en ordinær uddannelsesaftale. Uddannelsesbeviser udleveres normalt til eleven den sidste dag i uddannelsen. Uddannelsesaftale: Der indgås ingen uddannelsesaftale. I stedet indgås en skriftlig aftale mellem TietgenSkolen og virksomheden. LÆS MERE PÅ Side 9

10 TIETGEN KOMPETENCECENT Tietgen KompetenceCenter Ejlskovsgade Odense C Tel TIETGEN KOMPETENCECENTER

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne. Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne. Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave Skolepraktik i erhvervsuddannelserne Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 6 2010 Skolepraktik i erhvervsuddannelserne

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk PRAKTIKCENTER Skolepraktik model Uddannelsescenter Holstebro har etableret et Praktikcenter,

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3 FOR VIRKSOMHEDER PÅ NETTET... 4 KONTAKTPERSONER... 5 GODKENDELSE AF VIRKSOMHEDEN

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Personalehåndbog TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Indhold Introduktion... 3 Ansøgninger... 3 Arbejdstid... 3 Brand og anden

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

Skov- og naturtekniker

Skov- og naturtekniker Skov- og naturtekniker [ Skov- og naturassistent ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som skov- og naturplejer ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som natur- og friluftsformidler ] [ Skov- og naturtekniker

Læs mere

Værd at vide... for virksomheder, der vil ansætte og uddanne en teknisk designerelev

Værd at vide... for virksomheder, der vil ansætte og uddanne en teknisk designerelev Teknisk designer uddannelse Værd at vide... for virksomheder, der vil ansætte og uddanne en teknisk designerelev NY 2008 Indholdsfortegnelse Side 4 Hvad kan virksomheden bruge en teknisk designerelev til?

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

EVENTKOORDINATOR. oplevelse. underholdning. wellness. gæstfrihed. miljø. familie. sport

EVENTKOORDINATOR. oplevelse. underholdning. wellness. gæstfrihed. miljø. familie. sport EVENTKOORDINATOR oplevelse underholdning wellness gæstfrihed VANDLAND miljø familie design livsstil KONCERT LEGOLAND TEATER DYREPARK HOTEL CAMPING SOMMERHUS VANDREHJEM TURISTBUREAU TRANSPORT RESTAURANT

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale? Januar 2014 Døesvej 70-76

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret Håndbog for skolepraktik

sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret Håndbog for skolepraktik sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret på Syddansk Erhvervsskole Håndbog for skolepraktik Velkommen i skolepraktik Hvis du ikke har fået en læreplads eller uforskyldt har mistet din lærerplads, kan du

Læs mere

Kontorelev med speciale i offentlig administration

Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administration Indhold Hospitalsenhed Midt...3 Antal ansatte...3 Administration...3 Antal elever...4

Læs mere

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel Formål: Formålet med PraktikCenter Aalborg Handelsskole er at give praktikpladssøgende unge, der opfylder EMMA-kriterierne mulighed for at tage den praktiske

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

3. Praktik på erhvervsuddannelserne

3. Praktik på erhvervsuddannelserne 3. Praktik på erhvervsuddannelserne 3.1 Sammenfatning 113 3.2 Praktikpladser på virksomheder 114 3.3 Praktikpladser følger af vækst 12 3.4 Elever, der søger praktikplads 126 3.5 Elever i skolepraktik 137

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

01-06-2013. Elevpolitik. Elever med specialet Offentlig Administration. Bygningsstyrelsen, april 2013. Side 1 af 11

01-06-2013. Elevpolitik. Elever med specialet Offentlig Administration. Bygningsstyrelsen, april 2013. Side 1 af 11 01-06-2013 Elevpolitik Elever med specialet Offentlig Administration Bygningsstyrelsen, april 2013 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem er hvem i BYGST?...3 Uddannelsesansvarlig...4 Elevadministrator...4

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet

Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis workshop 7, Odense, 18. marts 2015 Side 1 Hvilken formular? Spørgsmål nr. 1.1: Hvilken

Læs mere

Turbo GRUNDUDDANNELSEN

Turbo GRUNDUDDANNELSEN Turbo GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan samt beskrivelse. Kontoruddannelse med specialet Økonomi i Skolepraktik

Lokal undervisningsplan samt beskrivelse. Kontoruddannelse med specialet Økonomi i Skolepraktik Lokal undervisningsplan samt beskrivelse af Kontoruddannelse med specialet Økonomi i Skolepraktik I henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 439 af 29. april 2013 (erhvervsuddannelsesloven),

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

HANSENBERG / Kim Aaen. Dyrepasser

HANSENBERG / Kim Aaen. Dyrepasser Dyrepasser [ Dyrepasserassistent ] [ Dyrepasser med speciale heste ] [ Dyrepasser med speciale forsøgsdyr ] [ Dyrepasser med speciale dyr i zoologiske anlæg ] Indhold Uddannelsen til dyrepasser... 3 Varighed

Læs mere

Giv din elev et stærkt kort på hånden

Giv din elev et stærkt kort på hånden IBC International Business College Hovedforløb Detailhandel www.ibc.dk Giv din elev et stærkt kort på hånden Detailuddannelsen på IBC "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling" Detailspecialet

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

HG information - til forældre

HG information - til forældre HG information - til forældre Fakta om HG uddannelsen på Holstebro Handelsskole Grundforløb/hovedforløb De 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE 1 Praktikcenter EUC Sjælland Hvad er et pratikcenter? Et praktikcenter er med til at sikre, at unge der består et grundforløb på en erhvervsuddannelse,

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Agenda. Opstart af skolepraktik på AAHUS TECH

Agenda. Opstart af skolepraktik på AAHUS TECH SKOLEPRAKTIK Agenda Opstart af skolepraktik på AAHUS TECH Hvordan håndterer AARHUS TECH skp i praksis? Hvordan sikre vi at eleven opnår det faglige niveau? Hvordan skaber vi så praksisnær en ramme for

Læs mere

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler 3.0 1. Dato: 04.05.04 Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler Fremgangsmåden ved oprettelsen af en uddannelsesaftale er følgende: Ved henvendelse til Kold college udleveres blanket til brug ved indgåelse

Læs mere

SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland

SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent Gastronom Murer Personvognsmekaniker Serviceassistent Snedkeruddannelsen

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.) 1 I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011,

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere