Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 155 Folketinget Fremsat den 5. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Udlandsstipendium til kandidatuddannelser af mere end to års varighed og udlandsstipendium til Erasmus Mundus-uddannelser m.v.) 1 I lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 29. juni 2009, som ændret ved lov nr af 27. december 2009 og 1 i lov nr. 78 af 27. januar 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 46 a, stk. 1, nr. 2, udgår»af op til 2 års varighed«. 2. I 46 a, stk. 2, indsættes som 2. pkt. :»I regler, der fastsættes i medfør af 1. pkt., kan det fastsættes, at der kun kan gives udlandsstipendium til en uddannelse i en bestemt tidsperiode.«3. I 46 b indsættes som stk. 3 og 4:»Stk. 3. Stk. 1, 1. pkt. gælder ikke for uddannelsessøgende, der søger om udlandsstipendium som tilskud til betaling af studieafgift til en uddannelsesinstitution i udlandet i forbindelse med deltagelse i en uddannelse efter 3, stk. 7, i lov om universiteter som led i EU-studieprogrammer om Erasmus Mundus. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om udlandsstipendier til uddannelser som led i EU-studieprogrammer om Erasmus Mundus. Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvornår udlandsstipendier kan komme til udbetaling.«4. 46 d, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Retten til udlandsstipendium til en hel uddannelse på kandidatniveau af op til to års varighed er betinget af, at den uddannelsessøgende ved begyndelsen af uddannelsen i udlandet har mindst fem klip eller slutlånsrater, jf. kapitel 5, til rådighed for hver uddannelsesperiode, der svarer til 30 ECTS-point. Retten til udlandsstipendium til en hel uddannelse på kandidatniveau af mere end to års varighed er betinget af, at den uddannelsessøgende har mindst 20 klip eller slutlånsrater, jf. kapitel 5, til rådighed for uddannelsen.«5. I 46 e, stk. 3, ændres»den uddannelsessøgendes studiemæssige fremdrift i udlandet«til:», at den uddannelsessøgende dokumenterer sin studiemæssige fremdrift i udlandet over for styrelsen«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Loven finder anvendelse for studieophold og hele uddannelser på kandidatniveau i udlandet, som den uddannelsessøgende begynder på den 1. juli 2010 eller senere, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Der kan efter ansøgning gives udlandsstipendier til uddannelsessøgende, der inden den 1. juli 2010 er begyndt på et studieophold i udlandet på en kandidatuddannelse, der er godkendt som led i EU-studieprogrammer om Erasmus Mundus af Europa-Kommissionen, til den del af studieopholdet, der ligger efter den 1. juli Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr AT004064

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrund Almindelige bemærkninger 2.1. Justering af udlandsstipendieordningen Gældende ret De foreslåede ændringer 2.2. Udlandsstipendium til Erasmus Mundus-uddannelser Gældende ret De foreslåede ændringer 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Med dette lovforslag foreslås det at ændre de gældende bestemmelser om udlandsstipendieordningen således, at der vil kunne gives udlandsstipendium i to år til en kandidatuddannelse i udlandet, også selv om uddannelsen er normeret til mere end to år. Desuden foreslås der indført mulighed for, at der kan fastsættes regler for, at der kun kan gives udlandsstipendium til en uddannelse i en bestemt periode, og det foreslås også, at de studerende skal dokumentere studiefremdrift i udlandet over for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte og ikke over for deres tidligere danske uddannelsesinstitution. Endelig foreslås det, at der skabes mulighed for, at studerende kan finansiere studieafgifter i udlandet i forbindelse med deltagelse i Erasmus Mundus-uddannelser gennem udlandsstipendieordningen. 2. Baggrund I forbindelse med aftalen af 20. juni 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand, velfærd og investeringer i fremtiden (velfærdsaftalen) og aftalen af 2. november 2006 om udmøntning af globaliseringspuljen (opfølgning på velfærdsaftalen) blev det besluttet at indføre et udlandsstipendium, som danske uddannelsessøgende på de videregående uddannelser kan tage med til at betale for uddannelse i udlandet. Stipendiet kan bruges til hele kandidatuddannelser i udlandet og til studieophold som en del af en videregående uddannelse i Danmark. Udlandsstipendieordningen indgår som en del af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) og trådte i kraft den 1. juli Af bemærkningerne til den ændring af SU-loven, som etablerede ordningen, fremgår det, at der skal udarbejdes en status 15 måneder efter lovens ikrafttræden. Denne status er nu udarbejdet i et samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med inddragelse af repræsentanter for Kulturministeriet og en række uddannelsesinstitutioner. I forbindelse med udarbejdelsen blev det fundet hensigtsmæssigt også at behandle de indvundne erfaringer fra det første år med ordningen med henblik på at lægge op til eventuelle ændringer af udlandsstipendieordningen. Statusrapporten af 7. oktober 2009 peger på en række punkter, hvor ændringer af den gældende lov kan være hensigtsmæssige, og forslagene til ændringer for så vidt angår reglerne om uddannelsens normering, behovet for tidsbegrænsning af godkendelse af udenlandske uddannelser og flytning af kontrollen med studiefremdrift, beskrives nærmere nedenfor under pkt I februar 2008 sendte ministeren for videnskab, teknologi og udvikling en redegørelse til Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi om deltagerbetaling på universitetsuddannelser omfattet af en Erasmus Mundus-aftale (Erasmus Mundus er et samarabejds- og mobilitetsprogram for videregående uddannelse, vedtaget af EU-Parlamentet og Rådet). Redegørelsen konkluderede, at danske universiteter kan have vanskeligt ved at indgå aftale med udenlandske universiteter om deltagelse i udbud af Erasmus Mundus-uddannelser. På denne baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle søge løsninger på problemet. På baggrund af anbefalingerne fra arbejdsgruppen blev der den 26. juni 2009 indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne om fremtidig regulering og finansiering af Erasmus Mundus-uddannelser. Det fremgår af aftalen blandt andet, at Studerende, der er berettiget til dansk SU, kan finansiere eventuelle studieafgifter ved studieophold i udlandet med udlandsstipendier. Dette gælder, selv om de derved opnår udlandsstipendium i mere end 2 år. For at denne del af aftalen kan realiseres, er det nødvendigt både at foretage

3 3 en ændring af universitetsloven, som ministeren for videnskab, teknologi og udvikling har fremsat forslag til, jf. L 119 af 28. januar 2010 om Forslag til lov om ændring af universitetsloven (Nye rammer for universiteternes internationale samarbejder m.v.), og af SU-lovens afsnit om udlandsstipendieordningen, som beskrives nærmere nedenfor under pkt Justering af udlandsstipendieordningen Statusrapporten vedrørende udlandsstipendieordningen er udarbejdet på baggrund af bemærkningerne til den ændring af SU-loven, jf. lov nr. 565 af 6. juni 2007, som etablerede ordningen. Det fremgår af disse bemærkninger, at»det følger af aftalen af 2. november 2006 om udmøntning af globaliseringspuljen, at udlandsstipendieordningen evalueres efter tre år. Den foreslåede ændring af SU-loven vil derfor blive omfattet af lovovervågning. Som led i denne overvågning vil Undervisningsministeriet sammen med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i folketingsåret gennemføre en undersøgelse med det formål blandt andet at vurdere, om uddannelsesinstitutionernes bevillinger påvirkes på en sådan måde, at det svækker kvaliteten af undervisningen, samt erfaringer med ordningen, herunder f. eks. anvendelsen af positiv- og negativlister. Den faktiske studieaktivitet følges løbende, og der vil på baggrund af den faktiske studieaktivitet, som er omfattet af ordningen, ske en samlet vurdering af de økonomiske konsekvenser, herunder konsekvenser for universiteterne, af lovforslaget i måneder efter lovens ikrafttræden udarbejdes en status for ordningen. På den baggrund indkaldes forligskredsen specielt med henblik på en drøftelse af ordningens konsekvenser for universiteternes økonomi. Drøftelsen vil i den forbindelse inddrage søgemønstre, merit m.v. i ordningens første år og optaget i ordningens andet år.«i den status for ordningen, der er udarbejdet på dette grundlag, peges der på fire punkter, hvor en ændring af de gældende lovregler skønnes hensigtsmæssig. Der peges således på reglerne om uddannelsens normering, behovet for tidsbegrænsning af godkendelse af udenlandske uddannelser, flytning af kontrollen med studiefremdrift og endelig en begrænsning af muligheden for at få udlandsstipendium i forbindelse med erhvervsakademiuddannelser. Da det sidstnævnte forslag vil indskrænke de uddannelsessøgendes rettigheder, er det ikke medtaget. Der er derimod medtaget et forslag om en præcisering af bestemmelsen om, hvor mange SU-klip eller slutlånsrater en uddannelsessøgende skal have til rådighed for at kunne søge udlandsstipendium til en hel uddannelse på kandidatniveau. Der er også, som konsekvens af forslaget om at ophæve reglen om uddannelsens normering i 46 a, stk. 1, nr. 2, medtaget et forslag om, hvor mange SU-klip eller slutlånsrater en uddannelsessøgende skal have til rådighed for at kunne søge udlandsstipendium til en kandidatuddannelse af mere end to års varighed Gældende ret Efter de gældende regler kan der ydes udlandsstipendium til en hel videregående uddannelse på kandidatniveau i udlandet af op til to års varighed og svarende til højst 120 ECTS-point. Det har betydet, at uddannelsessøgende, der har søgt udlandsstipendium til en uddannelse af længere varighed, har fået afslag, da de gældende regler ikke rummer mulighed for at give udlandsstipendium til sådanne uddannelser. De uddannelser, der kan gives udlandsstipendium til, optages på en såkaldt positivliste, jf. SU-lovens 46 a, stk. 2. Listen rummer udenlandske uddannelser på kandidatniveau, som 1) enten er omfattet af en samarbejdsaftale mellem en dansk og en udenlandsk uddannelsesinstitution, 2) udbydes af internationalt anerkendte universiteter, eller 3) har en sådan faglig kvalitet, at uddannelsen ville kunne have været omfattet af en samarbejdsaftale om udveksling af uddannelsessøgende med et dansk universitet. Positivlisten er offentliggjort på Styrelsen for Statens Uddannelsesstøttes hjemmeside på adressen Uddannelser inden for de to første kategorier vil udgå af positivlisten, hvis enten uddannelsernes kvalitet ikke længere er på et sådant niveau, at et dansk universitet vil fortsætte en samarbejdsaftale om dem, eller de ikke længere medtages på THES-QS World University Ranking, som udarbejdes årligt for TIMES Higher Educational Supplement. Den tredje kategori kan derimod i princippet forblive på positivlisten uden nogen løbende kvalitetskontrol, da muligheden for at lade uddannelserne udgå af listen igen ikke er tilstrækkeligt klar, jf. forarbejderne til bemyndigelsesbestemmelsen i SU-lovens 46 a, stk. 2. Det er yderligere en betingelse for at få udlandsstipendium til en hel kandidatuddannelse i udlandet, at den uddannelsessøgende har mindst fem SU-klip eller slutlånsrater tilbage for hver uddannelsesperiode med udlandsstipendium, der svarer til 30 ECTS-point, jf. SUlovens 46 d, stk. 3. Denne betingelse har givet anledning til fortolkningstvivl. Danske uddannelsesinstitutioner har efter de gældende regler og som en del af vejledningsforpligtelsen i for-

4 4 bindelse med udlandsstipendieordningen til opgave at kontrollere de uddannelsessøgendes studiefremdrift og modtage dokumentation for afslutningen af uddannelsen. Da det er Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, der har ansvaret for den endelige tildeling af udlandsstipendium, skal uddannelsesinstitutionerne videresende oplysningerne fra de uddannelsessøgende til styrelsen, hvilket opleves som et forsinkende mellemled. Desuden er de uddannelsessøgende under uddannelsesforløbet i udlandet udskrevet af den danske uddannelsesinstitution, hvorfor de uddannelsessøgende oplever det som unødigt bureaukratisk, at de alligevel skal indsende oplysninger til denne uddannelsesinstitution De foreslåede ændringer Efter forslaget ændres den nuværende betingelse om, at udlandsstipendium kun kan gives til en hel videregående uddannelse på kandidatniveau i udlandet af op til to års varighed til, at der kan gives udlandsstipendium til to år af disse uddannelser med et indhold svarende til 120 ECTS-point i løbet af disse to år, uanset deres faktiske varighed. Fremover vil det ikke længere være afgørende, hvor længe uddannelsen er normeret til at vare, og det skaber større fleksibilitet i ordningen. Uddannelsessøgende, der ønsker at tage en kandidatuddannelse, der tidsmæssigt varer mere end to år, vil ikke længere få afslag, men vil kunne få udlandsstipendium til to år af uddannelsen, hvorefter de selv må finansiere den del af uddannelsen, der ligger ud over de to år. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1, og bemærkningerne hertil. Endvidere foreslås det at udbygge hjemlen til at fastsætte regler om den såkaldte positivliste, det vil sige listen over de hele kandidatuddannelser i udlandet, der kan berettige til udlandsstipendium. Efter forslaget vil undervisningsministeren fremover kunne bestemme, at uddannelser, der er optaget på listen, skal kunne slettes igen efter et nærmere fastsat tidsrum, f. eks. to år. Dermed sikres det, at hele positivlisten bliver underkastet en løbende kvalitetskontrol. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 2, og bemærkningerne hertil. Desuden foreslås det, at der sker en præcisering af bestemmelsen om, hvor mange SU-klip eller slutlånsrater, en uddannelsessøgende skal have til rådighed for at kunne få udlandsstipendium til en hel kandidatuddannelse i udlandet. Bestemmelsen i SU-lovens 46 d, stk. 3, fortolkes i dag således, at der skal være fem SU-klip eller slutlånsrater til rådighed for hvert enkelt semester fra uddannelsens begyndelse, også selv om der kun søges udlandsstipendium til en mindre del af uddannelsen. Bestemmelsen foreslås præciseret i overensstemmelse med denne fortolkning, som også har været lagt til grund i en afgørelse fra Ankenævnet for Uddannelsesstøtten. På baggrund af at det foreslås i 1, nr. 1, at der kan gives udlandsstipendium til kandidatuddannelser af mere end to års varighed, foreslås det desuden, at der fastsættes et antal SU-klip eller slutlånsrater, som den uddannelsessøgende skal have til rådighed for at kunne få udlandsstipendium til en hel kandidatuddannelse af mere end to års varighed. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 4, og bemærkningerne hertil. Endelig foreslås det at ændre reglen om, at de uddannelsessøgende skal indsende dokumentation for studiefremdrift til den danske uddannelsesinstitution, til, at dokumentationen skal sendes til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Det vil være enklere og mindre bureaukratisk end den nuværende ordning, og da de uddannelsessøgende er udskrevet af deres tidligere danske uddannelsesinstitutioner under udlandsopholdet, vil det i almindelighed opleves som en mere logisk regel. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 5, og bemærkningerne hertil Udlandsstipendium til Erasmus Mundusuddannelser Som nævnt ovenfor har det været vanskeligt for danske universiteter at deltage i udbud af Erasmus Mundusuddannelser. For at imødegå disse vanskeligheder har ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fremsat et lovforslag, jf. L 119 af 28. januar 2010 om Forslag til lov om ændring af universitetsloven (Nye rammer for universiteternes internationale samarbejder m.v.), som åbner mulighed for, at danske universiteter kan indgå i en ny type af uddannelsessamarbejder med udenlandske universiteter for så vidt angår kandidatuddannelser som led i EU-studieprogrammer om Erasmus Mundus. Det fremgår således af bemærkningerne til 3, stk. 7, i ministeren for videnskab, teknologi og udviklings lovforslag, at danske universiteter kan indgå uddannelsessamarbejder med udenlandske universiteter om uddannelser, der får tilskud fra EU-studieprogrammer om Erasmus Mundus som et Erasmus Mundus Masters Course (EMMC) eller er tildelt et Erasmus Mundus Brand Name (EMBN). Partierne bag den ovenfor nævnte aftale af 26. juni 2009 er enige om, at danske statsborgeres adgang til gratis videregående uddannelser er et afgørende princip for det danske uddannelsessystem, og gennemførelse af aftalen nødvendiggør derfor, at der skabes en mulighed for, at danske studerende ved Erasmus Mundus-uddannelser kan finansiere studieafgifter i udlandet gennem udlandsstipendieordningen.

5 Gældende ret Efter de gældende regler om udlandsstipendier i SUloven kan udlandsstipendium højst gives i to år i en uddannelsesperiode, der svarer til 120 ECTS-point, og denne begrænsning kan medføre, at de uddannelsessøgende, der tidligere har modtaget udlandsstipendium, ikke kan få dækket studieafgifter i udlandet med udlandsstipendium, hvilket kan indskrænke deres muligheder for at deltage i Erasmus Mundus-uddannelser. Desuden er det i øjeblikket vanskeligt for universiteterne at indpasse Erasmus Mundus-uddannelser inden for de hjemler, der findes i lov om universiteter. Der vil dog som nævnt ovenfor blive tilvejebragt en ny ramme for regulering af danske universiteters deltagelse i udbud af Erasmus Mundus-uddannelser gennem det lovforslag om ændring af universitetsloven, som ministeren for videnskab, teknologi og udvikling har fremsat den 28. januar De foreslåede ændringer Efter lovforslaget indsættes der en bestemmelse i SUlovens afsnit 1 a om udlandsstipendier, hvorefter begrænsningen på to år i en uddannelsesperiode, svarende til 120 ECTS-point, jf. 46 b, ikke gælder ved deltagelse i Erasmus Mundus-uddannelser, der udbydes efter den foreslåede affattelse af 3, stk. 7, i universitetsloven, jf. det lovforslag, som ministeren for videnskab, teknologi og udvikling har fremsat den 28. januar 2010, L 119 Forslag til lov om ændring af universitetsloven (Nye rammer for universiteternes internationale samarbejder m.v.), i denne folketingssamling. Det indebærer, at der vil kunne tildeles udlandsstipendium i mere end to år til en uddannelsessøgende, der deltager i en Erasmus Mundus-uddannelse. Der henvises til lovforslagets 1, nr Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Lovforslaget omfatter kun mindre justeringer og præciseringer, som ikke indebærer en ændring i udlandsstipendieordningens samlede aktivitetsniveau, hvorfor der Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet ikke er økonomiske konsekvenser forbundet med forslaget. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer Akademikernes Centralorganisation, Ankenævnet for Uddannelsesstøtten, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Konservative Studerende, Danmarks Liberale Studerende, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Handel og Service (DHS), Dansk Industri, Dansk Magisterforening, Dansk Metal, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Handicaporganisationer (DH), Danske Regioner, Danske Studerendes Fællesråd, Danske Universiteter, Datatilsynet, Det Centrale Handicapråd, Erhvervsakademirådet, Forbundet af Offentlige Ansatte (FOA), Frit Forum Socialdemokratiske Studerende, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Kommunernes Landsforening, Konkurrencestyrelsen, Kulturministeriets Rektorer (KUR), Landsorganisationen i Danmark (LO), Nævnet om Støtteberettigende Uddannelser i Udlandet, Rigsrevisionen, Studenterrådgivningen, Studierådet for iørstuderende i Danmark, SU-rådet. 9. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindre udgifter Negative konsekvenser/merudgifter

6 6 Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 ( 46 a, stk. 1, nr. 2) Det følger af SU-lovens 46 a, stk. 1, nr. 2, at der kan gives udlandsstipendium til en hel videregående uddannelse på kandidatniveau i udlandet af op til to års varighed. Denne bestemmelse har vist sig at skabe vanskeligheder, da der findes kandidatuddannelser i udlandet, der varer længere end to år. Efter de gældende regler har række uddannelsessøgende derfor har fået afslag på ansøgninger om udlandsstipendium med den begrundelse, at den valgte uddannelse var for lang. Forslaget i nr. 1 indebærer, at den øvre grænse for uddannelsens længde på to år udgår, hvilket skaber mere fleksibilitet i ordningen. Begrænsningen i den periode, hvori den uddannelsessøgende kan få udlandsstipendium, fastholdes, jf. SU-lovens 46 b, stk. 1, og periodens længde er dermed fortsat to år. Det indebærer, at en uddannelsessøgende, der ønsker at deltage i en hel videregående uddannelse på kandidatniveau i udlandet, der varer f. eks. to år og tre måneder, ikke længere vil få afslag på sin ansøgning om udlandsstipendium. Der vil blive tildelt udlandsstipendium svarende til to år, og de overskydende tre måneder må den uddannelsessøgende selv finansiere. Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit Til nr. 2 ( 46 a, stk. 2, 2. pkt.) Efter de gældende bestemmelser er der ikke tilstrækkelig klarhed over, om det er muligt at sætte en tidsmæssig begrænsning på godkendelsen af udenlandske kandidatuddannelser, som berettiger til udlandsstipendium, hvis disse uddannelser er optaget på den såkaldte positivliste ud fra en vurdering af, at de har en sådan faglig kvalitet, at de ville kunne have været omfattet af en samarbejdsaftale mellem en dansk og en udenlandsk uddannelsesinstitution om udveksling af uddannelsessøgende. Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit For at tilvejebringe den tilstrækkelige klarhed og for at sikre, at alle uddannelser har den fornødne kvalitet, foreslås det, at undervisningsministeren som led i bemyndigelsen til at fastsætte regler om, hvilke hele kandidatuddannelser i udlandet der kan gives udlandsstipendium til, også kan fastsætte regler om, at en uddannelse kun kan berettige til udlandsstipendium inden for nærmere fastsatte tidsmæssige grænser. Ved fastsættelsen af de nærmere regler vil det blive sikret, at der ikke er uddannelsessøgende, der må afbryde et uddannelsesophold i udlandet, fordi uddannelsen ikke længere berettiger til udlandsstipendium. Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit Til nr. 3 ( 46 b, stk. 3 og 4) De gældende regler om udlandsstipendium har en øvre grænse således, at der højst kan gives udlandsstipendium i to år i en uddannelsesperiode, der svarer til 120 ECTSpoint, jf. SU-lovens 46 b, stk. 1. Denne begrænsning kan skabe vanskeligheder for uddannelsessøgende, der nu ønsker at deltage i en Erasmus Mundus-uddannelse, men som tidligere har deltaget i uddannelse i udlandet og i den forbindelse har brugt dele af eller hele det mulige udlandsstipendium. Det fremgår af den aftale om regulering og finansiering af Erasmus Mundus-uddannelser, der er omtalt under 2.2., at uddannelsessøgende skal kunne finansiere studieophold i udlandet med udlandsstipendium, og at dette også skal gælde, selv om de derved opnår udlandsstipendium i mere end to år. Forslaget til nyt stk. 3 indebærer derfor, at den nævnte begrænsning i SU-lovens 46 b, stk. 1, ikke skal gælde for uddannelsessøgende, der deltager i Erasmus Mundus-uddannelse, der udbydes efter lov om universiter 3, stk. 7. Desuden foreslås det, at undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om udlandsstipendier til Erasmus Mundus-uddannelser. Det foreslås som et nyt stk. 4, at undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om, hvornår udlandsstipendier kan komme til udbetaling. Det er hensigten at benytte hjemlen til at bestemme, at der ikke kan udbetales yderligere udlandsstipendium i situationer, hvor den uddannelsessøgende ikke består den afsluttende eksamen. Det skyldes, at deltagerbetalingen på udenlandske universiteter som hovedregel dækker, at de uddannelsessøgende kan gå til eksamen flere gange, uden at der skal betales ekstra. Bemyndigelsen til at bestemme, hvornår udlandsstipendier kan komme til udbetaling, kan anvendes, hvor uddannelsesperioden er længere end stipendieperioden.

7 7 Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit Til nr. 4 ( 46 d, stk. 3) Således som SU-lovens 46 d, stk. 3, i øjeblikket er affattet, kan der opstå tvivl om, hvorvidt en uddannelsessøgende skal have tilstrækkeligt med SU-klip eller slutlånsrater til rådighed til at dække hele den kandidatuddannelse i udlandet, der søges udlandsstipendium til, eller om det er tilstrækkeligt med et antal klip eller rater til at dække den del af uddannelsen, hvortil der gives udlandsstipendium. Denne uklarhed, som bl. a. har givet anledning til en klage til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten, vil formentlig give fortsatte vanskeligheder, og det foreslås derfor at præcisere bestemmelsen. I første punktum foreslås det således fastsat, at hvor der er tale om en hel kandidatuddannelse af op til to års varighed, skal den uddannelsessøgende ved uddannelsens påbegyndelse have mindst fem SU-klip eller slutlånsrater tilbage for hver uddannelsesperiode, der svarer til 30 ECTS-point. I andet punktum foreslås det fastsat, at hvor der er tale om en hel kandidatuddannelse af mere end to års varighed, skal den uddannelsessøgende alene have mindst 20 SU-klip eller slutlånsrater tilbage til uddannelsesperioden uanset dens varighed. Det indebærer, at for de kortere kandidatuddannelsers vedkommende skal den uddannelsessøgende have SUklip eller slutlånsrater til rådighed, svarende til uddannelsens længde, mens det for de længere kandidatuddannelsers vedkommende er tilstrækkeligt, at den uddannelsessøgende har i alt 20 SU-klip eller slutlånsrater til rådighed, uanset uddannelsens længde. Dette harmonerer med, at det nu foreslås, at der kan gives udlandsstipendium i op til to år, også selv om uddannelsen har en længde på mere end to år, jf. lovforslagets 1, nr. 1, sammenholdt med SU-lovens 46 b, stk. 1. Baggrunden for forslaget er et ønske om at sikre, at uddannelsen i udlandet ikke bliver studietidsforlængende for den samlede bachelor- og kandidatuddannelse, herunder at den uddannelsessøgende ikke tager en kandidatuddannelse i Danmark med fuld SU og derefter en ny kandidatuddannelse i udlandet med udlandsstipendium. Til nr. 5 ( 46 e, stk. 3) Efter de gældende regler skal den uddannelsessøgende dokumentere sin studiemæssige fremdrift i udlandet, hvis den pågældende deltager i kandidatuddannelser eller studieophold, der har en varighed af mere end 1 år, jf. SU-lovens 46 e, stk. 3. Af bemærkningerne til L 208, forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Udlandsstipendium), der blev vedtaget som lov nr. 565 af 6.juni 2007, fremgår det, at det var hensigten ved forslagets fremsættelse,»at den danske uddannelsesinstitution, som har vejledt den studerende, skal vurdere, om der foreligger tilstrækkelig dokumentation for studiefremdrift og videresende denne information til styrelsen«(det vil sige Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte). I forbindelse med udarbejdelsen af statusopgørelsen for udlandsstipendieordningen kom det frem, at universiteterne ikke finder det hensigtsmæssigt, at de skal kontrollere de uddannelsessøgendes studiemæssige fremdrift. Universiteterne har den opfattelse, at de blot bliver et bureaukratisk mellemled mellem de uddannelsessøgende og Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, som har ansvaret for den endelige tildeling af udlandsstipendier. På den baggrund foreslås det, at de uddannelsessøgende dokumenterer deres studiemæssige fremdrift direkte over for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Det vil forenkle sagsgangen, både for de uddannelsessøgende og for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2010 således, at den kan få virkning for studieophold og kandidatuddannelser i udlandet, som de uddannelsessøgende påbegynder efter denne dato. For at give danske universiteter mulighed for i 2009 at kunne udbyde Erasmus Mundus-uddannelser, hvor der opkræves studieafgifter i udlandet, er der optaget en tekstanmærkning på finansloven for 2010 af følgende ordlyd:»90. Dækning af studieafgift for Erasmus Mundus studerende. På kontoen afholdes tilskud til universiteterne til dækning af studieafgifter i udlandet i studieåret 2009/2010 for de EU/EØS-borgere, der er optaget på en kandidatuddannelse ved et dansk universitet som led i Erasmus Mundus-kandidatuddannelse. Der ydes tilskud svarende til universiteternes faktiske nettoudgifter.«det foreslås derfor som stk. 3, at uddannelsessøgende, som allerede er påbegyndt et studieophold i udlandet som led i en Erasmus Mundus-kandidatuddannelse før den 1. juli 2010, og som har fået studieafgiften i udlandet betalt af deres danske universitet, får mulighed for at søge udlandsstipendium til den del af deres studieophold, som måtte ligge efter den 1. juli De uddannelsessøgende kan dog ikke oppebære udlandsstipendium for perioder, hvor et dansk universitet allerede har betalt studieafgiften ved det udenlandske universitet, jf. SU-lovens 46 a, stk. 1, hvorefter udlandsstipendium

8 ydes som tilskud til betaling af studieafgift til en uddannelsesinstitution i udlandet. 8

9 9 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 Bilag 1 46 a. Uddannelsessøgende kan efter ansøgning få udlandsstipendium som tilskud til betaling af studieafgift til en uddannelsesinstitution i udlandet, hvis de har ret til uddannelsesstøtte til 1) studieophold i udlandet som led i en dansk videregående uddannelse efter regler fastsat i medfør af 3, stk. 6, eller 2) en hel videregående uddannelse på kandidatniveau i udlandet af op til 2 års varighed efter regler fastsat i medfør af 4, stk. 1. Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter forhandling med ministeren for videnskab, teknologi og udvikling og kulturministeren fastsætte nærmere regler om, hvilke hele uddannelser på kandidatniveau i udlandet der kan gives udlandsstipendium til, og kan herunder bestemme, at kun visse uddannelser på bestemte uddannelsesinstitutioner i udlandet kan give ret til udlandsstipendium. 46 b. Udlandsstipendium kan højst gives i 2 år i en uddannelsesperiode, der svarer til 120 ECTSpoint. Udlandsstipendium til studieophold i udlandet i forbindelse med en uddannelse, der er udbudt efter lov om korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser), kan dog højst gives i 1 år i en uddannelsesperiode, der svarer til 60 ECTS-point. Stk. 2. Udlandsstipendium kan enten bruges i forbindelse med et studieophold i udlandet, jf. 46 c, eller en uddannelse på kandidatniveau i udlandet, jf. 46 d, eller fordeles mellem disse. 46 d. ( ) Stk. 3. Retten til udlandsstipendium til en hel uddannelse på kandidatniveau er betinget af, at den uddannelsessøgende ved begyndelsen af uddannelsen i udlandet har mindst fem klip eller slutlånsrater, jf. kapitel 5, til rådighed for hver uddannelses- I lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 29. juni 2009, som ændret ved lov nr af 27. december 2009 og 1 i lov nr. 78 af 27. januar 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 46 a, stk. 1, nr. 2, udgår»af op til 2 års varighed«. I 46 a, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:»i regler, der fastsættes i medfør af 1. pkt., kan det fastsættes, at der kun kan gives udlandsstipendium til en uddannelse i en bestemt tidsperiode.«3. I 46 b indsættes som stk. 3 og 4:»Stk. 3. Stk. 1, 1. pkt. gælder ikke for uddannelsessøgende, der søger om udlandsstipendium som tilskud til betaling af studieafgift til en uddannelsesinstitution i udlandet i forbindelse med deltagelse i en uddannelse efter 3, stk. 7, i lov om universiteter som led i EU-studieprogrammer om Erasmus Mundus. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om udlandsstipendier til uddannelser som led i EU-studieprogrammer om Erasmus Mundus. Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvornår udlandsstipendier kan komme til udbetaling.«4. 46 d, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Retten til udlandsstipendium til en hel uddannelse på kandidatniveau af op til to års varighed er betinget af, at den uddannelsessøgende ved begyndelsen af uddannelsen i udlandet har mindst fem klip eller slutlånsrater, jf. kapitel 5, til rådighed

10 10 periode med udlandsstipendium, der svarer til 30 ECTS-point. 46 e. ( ) Stk. 3. For uddannelser på kandidatniveau og studieophold, der har længere varighed end 1 år, er den endelige tildeling af udlandsstipendium for det andet år af uddannelsesperioden tillige betinget af den uddannelsessøgendes studiemæssige fremdrift i udlandet. for hver uddannelsesperiode, der svarer til 30 ECTS-point. Retten til udlandsstipendium til en hel uddannelse på kandidatniveau af mere end to års varighed er betinget af, at den uddannelsessøgende har mindst 20 klip eller slutlånsrater, jf. kapitel 5, til rådighed for uddannelsen.«5. I 46 e, stk. 3, ændres»den uddannelsessøgendes studiemæssige fremdrift i udlandet«til:», at den uddannelsessøgende dokumenterer sin studiemæssige fremdrift i udlandet over for styrelsen«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Loven finder anvendelse for studieophold og hele uddannelser på kandidatniveau i udlandet, som den uddannelsessøgende begynder på den 1. juli 2010 eller senere, jfr. dog stk. 3. Stk. 3. Der kan efter ansøgning gives udlandsstipendier til uddannelsessøgende, der inden den 1. juli 2010 er begyndt på et studieophold i udlandet på en kandidatuddannelse, der er godkendt som led i EU-studieprogrammer om Erasmus Mundus af Europa-Kommissionen, til den del af studieopholdet, der ligger efter den 1. juli 2010.

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 465 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder Forslag til Lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Udlandsstipendium)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Udlandsstipendium) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 265 Offentligt Undervisningsministeriet Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte 14. marts 2007 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Danmarks Biblioteksskole

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

2012/1 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar Forslag. til

2012/1 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar Forslag. til 2012/1 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Min. for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 29. december 2011. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb. 15. december 2011. Nr. 1389.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 29. december 2011. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb. 15. december 2011. Nr. 1389. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 15. december 2011. Nr. 1389. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes:

I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes: I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, fastsættes: Kapitel 1 Område 1. Formålet med denne bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love 2012/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 584 af 01/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013, foretages følgende ændringer: 24. april 2013 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Støtte til særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede) 1 I lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Støtte til særlige

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne UDKAST af 15. december 2014 Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne I medfør af 19, stk. 8, 9 og 12, og 28, stk. 6, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Generelt skal uddannelsesinstitutionernes administration og systemer på SU-området tilrettelægges så uddannelsesinstitutionerne kan;

Generelt skal uddannelsesinstitutionernes administration og systemer på SU-området tilrettelægges så uddannelsesinstitutionerne kan; 1 Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser, som uddannelsesinstitutionerne har med

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Udkast December 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser (Målretning af befordringsrabatordningen) 1 I lov om befordringsrabat til studerende

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

1. Hvad drejer sagen sig om, og hvilke juridiske spørgsmål rejser den?

1. Hvad drejer sagen sig om, og hvilke juridiske spørgsmål rejser den? 2012-14 Valutakurs ved tildeling af udlandsstipendium En studerende fik tildelt et udlandsstipendium til dækning af studieafgiften for sin australske kandidatuddannelse i kommunikation. Efter bestemmelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler,

Læs mere

UDKAST til. Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden)

UDKAST til. Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden) Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 69 Offentligt j.nr. 20090088656 Arbejdstilsynet, den UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden)

Læs mere

15. maj 2013. Ændring i reglerne om støttetid

15. maj 2013. Ændring i reglerne om støttetid Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Att.: Marianne Gjevert Petersen Bredgade 43 1260 København K 15. maj 2013 Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2011/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2010-1625 Fremsat den 29. marts 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2014-15 Fremsat den 6. november 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Finansiering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Forslag. Fremsat den 25. februar 2015 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til

Forslag. Fremsat den 25. februar 2015 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til 2014/1 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 15/001013

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere