Indholdsfortegnelse. På vej side 3. Samling og fokusering side 4-5. Til gavn for alle side 6-7. Det sprudler side 8-9. Det spirer og gror side 10-11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. På vej side 3. Samling og fokusering side 4-5. Til gavn for alle side 6-7. Det sprudler side 8-9. Det spirer og gror side 10-11"

Transkript

1 2012 STORY

2 På vej Den nyrenoverede HG-afdeling i Nakskov. Eleverne har taget godt imod opholdsarealet, der bliver flittigt benyttet både socialt og fagligt. Indholdsfortegnelse På vej side 3 Samling og fokusering side 4-5 Til gavn for alle side 6-7 Det sprudler side 8-9 Det spirer og gror side Across the Baltic side Praktikpladscenter side Samling og fokusering. En organisation bør løbende udvikle sig i forhold til de mål, som sættes. I 2012 valgte vi at revidere opgavefordelingen på CELF. En række opgaver blev samlet på centrale funktioner, og dermed kan vores dygtige undervisere fokusere på at samarbejde i teams for at give vores elever og kursister optimale og sammenhængende forløb. Vores rammer for læring blev yderligere udviklet i Afsnit 1 i Nakskov fik en større overhaling, og vi implementerede 134 Active Boards på hele skolen. Samtidig lykkedes det også at komme i mål rent økonomisk. De tørre tal fremgår af oversigten sidst i CELF Story. CELF har valgt at afvige fra sit almindelige overskudsmål på 1,5 % af omsætningen til fordel for gennemførelsen af en organisationsudvikling, en udvikling som også vil være i fokus i I 2012 havde vi den store glæde at forstærke vores samarbejde med både Guldborgsund og Lolland Kommune om de unges gennemførelse af en uddannelse. Således er Guldborgsund Kommunes ungeindsats flyttet ind på vores adresse på Kringelborg Allé. Samarbejdet med tyske relationer har også ført til en erkendelse på begge sider af Femern Bælt: At det er muligt at anerkende hinandens erhvervsuddannelser, således at lærlinge og uddannet arbejdskraft kan krydse uhindret over grænsen. I år har det især glædet mig, at vi har kunnet formalisere et samarbejde med Business Lolland-Falster om at drage nytte af vores elevers idérigdom. Elever fra forskellige uddannelser, det være sig handelsgymnasium, teknisk gymnasium eller erhvervsuddannelser, har udmærket sig ved at udvikle idéer, der nu bliver formidlet til virksomheder på Lolland-Falster, således at virksomheder og elever i fællesskab kan medvirke til hinandens vækst. På CELF er vi optaget af at medvirke til arbejdsmarkedets udvikling for at få det fulde udbytte af etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt og de mange andre store bygge- og anlægsprojekter, som gennemføres i de kommende år. Jeg er derfor glad for at kunne bidrage i det ekspertudvalg, som Beskæftigelsesministeriet nedsatte i efteråret. CELF Story er et udpluk af årets gode historier - besøg vores hjemmeside, hvis du vil have det hele med. God læselyst. Michael Bang 2012 side Administrative fællesskaber side 18 Tekst: Anne Larsen, Karina Anée Købke Grafik: Nina Friis Hansen Foto: Ingrid Riis Claus Hansen Jan Carlsen Nina Friis Hansen Jørgen Hansen Allan Rasmussen Tryk: Grafikom Oplag: 2000 Marts 2013 Regnskabets time side 19 Resultatopgørelse & balance side Personligt forbereder jeg mig også til fremtiden. Jeg får intensiv tyskundervisning af en sproglærer fra handelsgymnasiet.

3 Samling og ering Fokusering på tværs - tre helt nye funktioner Organisationsændringen indebar oprettelse af tre vigtige tværgående funktioner til støtte for underviserne på det individuelle niveau og som teams. At skabe nye rammer for pædagogisk udvikling er selvsagt en spændende udfordring. CELFs løsning var oprettelse af tre cheffunktioner, hvis hovedopgave er at sikre den pædagogiske udvikling på hele skolen og på tværs af uddannelsesafdelingerne. Det nye chefteam består af: 2012 bød på en større organisatorisk fornyelse på CELF med det formål at samle kræfterne og fokusere på skolens kerneydelse: Undervisning. Lige fra februar måned arbejdede CELF med implementering af den nye organisering, der kom til at berøre langt den største del af skolen. I store træk medførte organisationsændringen: Vores uddannelsesafdelinger blev samlet til fem, administrative ressourcer blev decentraliseret ud i de nye uddannelsesafdelinger som støttefunktioner for den enkelte uddannelseschef, og en række tværgående funktioner blev oprettet med fokus på indsatsområder i uddannelsesafdelingerne. Alt sammen under devisen Samling og fokusering. Fuldtidsvejledere Et af de områder, der blev berørt, var elevvejledningen. Elevvejledningen blev før organisationsændringen varetaget af mere end 20 vejledere, som alle havde undervisning som primær arbejdsopgave. Dette antal blev reduceret til otte. Til gengæld er vejlederfunktionen nu en hovedopgave/fuldtidsopgave for de nyudnævnte vejledere. Formålet med den nye organisering er at blive rustet til at imødekomme de pædagogiske, markedsmæssige og økonomiske udfordringer, CELF kommer til at stå over for i de kommende år. Samtidig sikres de bedst mulige rammer for pædagogisk udvikling, fastholdelse af elever, markedsmæssigt fokus og effektiv økonomisk planlægning og styring. Elevchef - Peter Bondo Pædagogisk chef - John Rasmussen Pædagogsik IT-chef - Nicholas Barnes Fokusering Vejledningsfunktionen på CELF undergik en omfattende omvæltning. Vejledning og ikke undervisning blev vejledernes primære arbejdsopgave. Hvordan fungerer det? Tina Folmer Larsen, elevvejleder i Nakskov: Mit fokus på vejledning er blevet større, da jeg har fået mere tid til at være opsøgende over for eleverne og er mere til rådighed. Jeg har også fået mulighed for en højere grad af faglig fokusering på vejledningen til gavn for den enkelte elev. Helt overordnet ser jeg samtalen som et middel til forandring af de unges mønstre. Hvis vi skal kunne hjælpe eleverne og specielt de sårbare elever, skal vi involvere hele netværket omkring eleven. Jeg ser frem til samarbejdet om den enkelte elev med de kommende lærerteams. Elevchefens opgave er at sikre hele elevens vej igennem uddannelsen på CELF. Opgaven er at koordinere alle medarbejdergruppers arbejde med at sikre elevens trivsel, fremmøde og gennemførsel. Hertil kommer samarbejdet med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) på Lolland-Falster og Sydsjælland samt vejledningsforløb for de lokale skoler. Elevchefen er også kontaktperson for det fælles elevråd. Som udgangspunkt for arbejdet gennemførte vi i foråret 2012 sammen med Antropologerne A/S en større undersøgelse af eleverne på CELF, som gav skolen nogle værdifulde indsigter, der nu arbejdes videre med. Den pædagogiske chef er undervisernes mand. Han har ansvaret for innovation af uddannelserne som inspirator og tovholder for alle pædagogiske tiltag. Ligeså med Pædagogisk Diplomuddannelse for nyansatte undervisere og kompetenceudvikling af lærerne. Hertil konkrete opgaver såsom implementering af Young Enterprise, udvikling af eliteforløb og afvikling af Skills. CELF Skills blev afholdt ultimo august og et nyt tiltag - Innovation Week - i uge 46 som et led i den internationale innovationsuge. Den pædagogiske IT-chef arbejder med at understøtte anvendelsen af forskellige IT-værktøjer på skolen, således at skolen er på forkant med udviklingen og kan udnytte de muligheder, der ligger for at differentiere og variere undervisningen og give eleverne bedre muligheder for samtidig at være aktive i undervisningen. Active Boards i undervisningen I 2012 indkøbte CELF 134 Active Boards. Implementeringen af disse state-of-the-art elektroniske tavler blev den første tværgående opgave for den nye pædagogiske IT-chef.

4 Ungeindsatsen flytter ind Pr. 1. januar 2012 flyttede Guldborgsund Kommunes Ungeindsats ind på CELFs Kringelborg-afdeling i Nykøbing F. Ungeindsatsen varetager alle kommunens opgaver med unge kontanthjælpsmodtagere, og personalet består af sagsbehandlere, mentorer og vejledere: I alt 22 personer. Placeringen af Ungeindsatsen var oprindeligt en forsøgsordning for at styrke indsatsen til at motivere de unge kontanthjælpsmodtagere til at tage en uddannelse. Forsøget har været så stor en succes, at ordningen har skabt præcedens, og Guldborgsund-modellen indføres nu i hele Danmark. I efteråret 2011 oprettede Jobcenter Lolland en Uddannelsescafé på Nakskov Uddannelsescenter i samarbejde med CELF, VUC-Storstrøm, Lolland Produktionsskole og UU Lolland-Falster, hvor unge kontanthjælpsmodtagere får jobog CV-samtaler, undervisning i dansk, matematik og samfundsfag samt mentorstøtte. Efter 4 ugers forløb overgår de unge enten til ordinær uddannelse, virksomhedspraktik, løntilskud eller til andre aktiviteter. Uddannelsespålæg er hjælp til selvhjælp Guldborgsund Kommune var mere end udfordret med 400 unge mellem 18 og 24 år på kontanthjælp ved udgangen af Arbejdsmarkedsudvalget i Guldborgsund Kommune gik i tænkeboks: Hvordan kunne de knække kurven for de unge kontanthjælpsmodtagere? Panderynkerne blev bl.a. udmøntet i en forsøgsordning, der samlede indsatsen overfor de unge i ét center på CELF under deviserne, at uddannelse beviseligt er vejen til et bedre liv, og at det er i krisetider, man skal forberede sig på opsvinget. René Christensen, formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Guldborgsund Kommune og medlem af Folketinget for DF, fortæller: Hvor går de unge med uddannelsespåbud hen? Help your celf I Arbejdsmarkedsudvalget har vi været meget søgende for at finde den rette model. Vi startede med en udvidet mentorstøtteordning, der pr. 1. januar 2012 blev samlet med kommunens Ungeindsats og Ungdommens Uddannelsesvejledning til én enhed på CELF." Sammen med uddannelsespålæg har indsatsen bevirket, at 86% af de unge, vi har haft igennem ungeindsatsen i svarende til over 400 unge - nu er kommet i gang. I starten regnede vi med at have 100 igennem indsatsen ad gangen, det blev lynhurtigt til 200, og nu er over 400 i gang. Stopper det her, eller har arbejdsmarkedsudvalget yderligere planer? Der kommer til at ske rigtig meget. Vi forventer, at ungeindsatsen vil komme til at omfatte unge op til 30 år, men der burde egentlig ikke være noget aldersmæssigt loft, det ideelle ville være uddannelsestilbud for alle aldersklasser, så arbejdsstyrken bliver klædt på til at konkurrere med Østeuropa om arbejdspladserne. Men vi skal også sikre fremtiden. Vi tror, at en tidlig indsats er af allerstørste vigtighed. Så når folkeskolereformen er på plads, påtænker vi at oprette ungeteams, der skal screene, om eleverne på folkeskolens 8. klassetrin er parate til at tage en ungdomsuddannelse. Hvis ikke, vil vi sørge for, at de bliver det. Knap 50% tager en erhvervsfaglig uddannelse på CELF. Lidt over 50% går videre på SOSU eller andre uddannelsesinstitutioner. Samarbejdet med uddannelsesinstitutioner og UU, som er etableret på Nakskov Uddannelses Center, har lært os, at vi bliver klogere på hinanden, os selv og de unge. Der er tale om en dynamisk proces, som er under stadig udvikling. Signalet, vi sender til de unge, er at uanset uddannelse, så er det den eneste vej frem, hvis man vil være med til at forme sin egen fremtid. Help your celf, er vort fælles budskab til de unge, og med det dynamiske samarbejde, der er skabt, stiller vi de redskaber til rådighed, der sætter den unge i stand til netop det. Britt Flamgaard Jobcenterleder Lolland Kommune Intet erhvervsliv - ingen erhvervsskole Det siger næsten sig selv - uden erhvervsliv går det ikke. CELF har heldigvis et tæt og godt samarbejde med erhvervslivet og det på mange fronter. Partnerskab - Nordea Bank A/S og CELF CELF har et tæt og årelangt samarbejde med Nordea. Især relationerne mellem handelsgymnasiet (HHX) og Nordea har givet grobund for et gensidigt, langsigtet og udbytterigt samarbejde. Samarbejdet blev beseglet med en vidtrækkende samarbejdsaftale, der blev underskrevet i september CELF har altid lagt stor vægt på, at teori og praksis hænger sammen. Derfor er det meget vigtig, at der i undervisningen kan inddrages konkrete eksempler fra virksomhederne, hvilket samarbejdsaftalen giver rig mulighed for. Nordea stiller eksempler fra de daglige arbejdsopgaver til rådighed for undervisningen, ligeså Nordea-vejledning til studieretningsprojekter, som eleverne delvist kan udarbejde i Nordeas lokaler. SOSU, VUC og CELF afholder kursus sammen VEU-Center Øst - her repræsenteret ved SOSU, VUC og CELF - sammensatte et 6 ugers kursusforløb for gravermedhjælpere på kirkegårdene i Lolland-Falsters Stift i januar og februar Initiativet til kursusforløbet blev i første omgang taget af Forbundet af Kirke- og kirkegårdsansatte v/henning Rasmussen, graver fra Vålse samt gravermedhjælper Maja Petersen fra Væggerløse. Stiftsadministrationen bakkede op om ideen, menighedsrådene ligeså. Hertil kommer foredrag, råd og vejledning om at flytte hjemmefra og fra 2013 et rejselegat på kr., der vil blive uddelt ved dimissionsfesten for årets studenter til en eller flere elever, som har udmærket sig. Samarbejdsaftalen giver Nordea mulighed for øget synlighed og profilering blandt CELFs elever både i undervisningen og rent fysisk med større synlighed på CELFs adresser og på CELFs materialer, det være sig digitale eller trykte medier. Et af de mere spektakulære og festlige indslag ses i forbindelse med Nordeas årlige Erhvervsprisuddeling på Nykøbing F. Teater i oktober måned, hvor vinderne af Young Enterprise også kåres. Tre hold elever fra handelsgymnasiet præsenterede deres idéer for en fyldt sal, og to 3.års elever, Katrine Nørregaard og Rikke Henriksen, løb med den prestigefyldte pris med deres projekt, Icecube I/S. Udover selv at have udviklet produktet - en instant isterning med smag, som køler uden at fortynde - havde de to gymnasiepiger også udarbejdet en komplet forretningsplan for produktet. Øst og Øerne På kurserne blev medarbejderne alment opkvalificerede i dansk og matematik samt grundlæggende IT. Denne del stod VUC Storstrøm for. SOSU-uddannelserne i Nykøbing F. gennemførte et kursus i håndtering af sorg og krise, hvor CELF tog sig af faglige kurser såsom ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse, pleje af grønne arealer (vinterbeskæring) samt pasning og pleje af kirkegårdsanlæg. Kurset blev afholdt i CELFs afdeling i Maribo. Til gavn for alle

5 Det sprudler... Lektiefrit gymnasium = mere tid og kontakt med lærerne Da de nye elever på teknisk gymnasium og handelsgymnasiet i Nakskov mødte ind i august måned, startede en forsøgsordning med lektiefri undervisning. Ordningen er et led i bestræbelserne på at lette overgangen fra folkeskolen til gymnasiet og indebærer færre lektier hjemme mod til gengæld mere tilstedeværelse og lektielæsning på CELF, hvilket især er en fordel for de elever, der ikke kan få hjælp til lektierne derhjemme. Ordningen har været en stor succes og er nu gjort permanent. Manddomsprøve for eleverne Innovationsholdene på handelsgymnasiet bliver kraftigt udfordret, når der i løbet af efteråret afholdes Innovation Camp. Det foregår over to dage, hvor der arbejdes uafbrudt på idéudvikling. I Nakskov lød opgaven bl.a. på at bygge et fritstående tårn, hvor en appelsin kunne ligge på toppen, med udleveret materiale. I Nykøbing udfordredes 75 elever med en opgave for Middelaldercentret: Hvordan kan Middelaldercentret tiltrække flere gæster i aldersgruppen år? Efter at have arbejdet i 27 timer fremlagde elevgrupperne deres ideer for et dommerpanel. I er sprudlende kreative, og det har ikke været nemt at vælge en vinder, for der er ingen dårlige ideer. Middelaldercentret går herfra med en stor pose gode ideer, der vil blive brugt hen ad vejen", sagde inspektør på Middelaldercentret og dommer, Kåre Johannesen. Kåre Johannesen tilføjer: "De unge var utroligt målrettede og arbejdede hårdt, så jeg har genvundet min tillid til den danske ungdom. Promover din egen uddannelse Lød opgaven i kommunikation til 2. og 3. års eleverne på teknisk gymnasium i Nakskov. Eleverne gik til opgaven med stor entusiasme, og CELFs markedsføringssafdeling fulgte med på sidelinjen. Det bedste projekt - synopsis til en reklamefilm - blev gjort til virkelighed i begyndelsen af oktober måned på Københavns Hovedbanegård. Filmen kan nu ses på det store lærred i biografen som reklamefilm eller på YouTube/CELFtube. Selve optagelsen blev gennemført af elever og lærere fra teknisk gymnasium i Nakskov og Nykøbing og involverede alt lige fra robotter, kvælstof, balloner, kandelabre til Superman. Advisory Board for teknisk gymnasium og handelsgymnasiet på CELF I 2012 blev et Advisory Board etableret for gymnasieafdelingerne på linje med de lokale uddannelsesudvalg på erhvervsuddannelserne med det formal at rådgive, sparre, udvikle og vurdere CELFs gymnasiale uddannelser. De eksterne medlemmer er: Områdedirektør, Nordea, Karsten Pedersen Projektkoordinator, Nordic Sugar, Niels K. Andersen Fabrikschef, Hardi International A/S, Preben Kristensen Direktør, Børn og Kultur, Guldborgsund Kommune, Alma Larsen Direktør, Udvikling og Erhverv m.m., Lolland Kommune, Bjarne Hansen Udviklingschef, Business LF, Mikkel Wesselhoff Efter en hård votering kårede dommerpanelet den bedste og mest innovative idé: Manddomsprøven, der er en dyst med kæppe. Manddomsprøve-ideen vil blive et nyt tiltag på Middelaldercentret.

6 Det spirer og gror... Ny uddannelse på CELF CELF har gennem en årrække specialiseret sig i det auto-elektriske område på lastbiler og har et godt samarbejde med flere importører. Som noget nyt tilbyder CELF nu den komplette uddannelse til lastvognsmekaniker. Et spritnyt hold lastvognsmekanikere startede på CELF i maj. Årets medaljehøst på Bygge og anlæg Efterårets tømrerhold høstede 2 sølvmedaljer og en bronzemedalje for udført arbejde til tre nyudklækkede svende. De tre medaljemodtagere afsluttede med medalje for bedste resultat på mål, nøjagtighed, byggeteknisk forståelse samt bearbejdning af materialer. Murernes forårshold havde også en flot høst For første gang i 14 år blev der tildelt en sølvmedalje ved svendeprøven for murere på CELF. Medaljen tilfaldt Henrik Jensen fra Vordingborg. De næste 3,5 år skal eleverne på holdet uddannes i reparation og fejlfinding både på de mekaniske og elektriske dele på lastvogne og kan derefter bryste sig med titlen lastvognsmekaniker. CELF samarbejder med SCANIA-, IVECO- og MAN-forhandlerne, og uddannelsen foregår med nyere køretøjer, nyt udstyr, nyt værksted, nyere motorer med højtryksindsprøjtningssystemer m.v. Medaljetagerne på tømreruddannelsen (lærerplads i parentes) Rasmus Peder Pedersen, Nakskov: Sølv (Byggefirmaet Sv. Iversen Nakskov) Jack Nielsen, Nakskov: Bronze (Broby Bygningsentreprise, Søllested) Mads Berthelsen, Stege: Sølv (Tømrermester Finn Ravnsted-Larsen, Askeby) HG Business Class HG afdelingen i Nykøbing F. startede en ny karriereklasse - HG Business-klassen - for de elever, der brænder for at få en erhvervsuddannelse inden for kontor og detailhandel. Karriereklassen er udstyret med ipads, som bliver elevernes vigtigste arbejdsredskab i de 2 år, grundforløbet varer. CELF har udover ipads investeret i nye computere og elektroniske tavler til alle klasseværelser. CELF er derfor rigtig godt rustet til at uddanne fremtidens kontor- og handelsfolk. Håbet er, at kombinationen af pædagogisk nytænkning og moderne elektronik kan motivere endnu flere unge til at arbejde målrettet med deres uddannelse og reducere frafaldet. Fra Global Entrepreneurship Week til Lolland-Falster Incubators Den 15. november 2012 præsenterede elever fra forskellige afdelinger udvalgte produkter/idéer på Kringelborg Allé. Men her sluttede det ikke, for CELF havde indgået en aftale med Business LF om, at nogle af de gode projekter og idéer skulle implementeres i virksomheder på Lolland Falster. Fredag den 30. november præsenterede 9 hold fra HHX, HTX og Mad til mennesker deres produkter for et dommerpanel bestående af repræsentanter for erhvervslivet på Lolland-Falster. Præsentationen foregik hos Business Lolland-Falster i Holeby. Formålet med Incubators er, at CELFs elever opnår innovative kompetencer, og at der skabes mulighed for at kanalisere ideer og initiativer ud i erhvervslivet med udgangspunkt i unge menneskers ideer. Formålet er også, at der fostres flere iværksættere på Lolland-Falster, og at de unge bliver bedre kvalificeret til at starte egen virksomhed. De ni hold præsenterede følgende projekter: Instant Ice cube (HHX) Clothes for rent (HHX) Digitalt busstoppeskilt (HTX) CO2- og temperaturmåler til klasseværelser (HTX) Lokale råvarer (Mad til mennesker) Smækkesikker dør (HTX) Travel Weight (HHX) Nail polish protector (HHX) Sæbekassebil - prototype til børnehavebørn (HTX) Vindere og modtagere af en præmie på 1000,- kr. blev opfindelsen "en smækkesikker dør". På fotoet præsenterer de to opfindere Daniel Lang Lund og Peter Stofregen deres produkt.

7 Across the Baltic El-cykler et nyt hype i EU-regi CELF er med i et EU-projekt, der skal sprede viden og udbrede el-cykler. På CELFs afdeling for Bil, fly og andre transportmidler er man ikke i tvivl om, at el-cykler bliver det nye hype - en fuldstændig integreret del af fremtidens køretøjer. I juni måned samledes faglærere fra erhvervsskoler i Holland, Belgien, Tjekkiet, Litaun og Danmark på CELF som et led i projektets videndeling. På fotoet ses CELFs undervisere Thomas Jæger og Peder Pedersen som nr 4 og 5 fra venstre. Næste skridt er allerede taget i form af en EU-ansøgning om midler til at udarbejde internationale undervisningsmaterialer efterfulgt af pilotkurser i de enkelte deltagerlande. Eleverne på cykelmekanikeruddannelsen lærer allerede nu om el-cykler. CELF er med i projektet for at samle den viden, der er i resten af EU om el-cykler, så vi kan klæde vores elever endnu bedre på og udbygge uddannelsen - og samtidig være med til at sprede den viden, vi har, til resten af EU. Faglærer Thomas Jæger Udstationering i Tyskland I 2012 gennemførtes en lang række pilotudstationeringer af CELF-elever i Nordtyskland og af tyske elever i Danmark. CELF samarbejder med flere tyske organisationer, bl.a. Handwerkskammer Lübeck, IHK Lübeck, Agentur für Arbeit, Lübeck, Jobcenter Lolland og Jobcenter Guldborgsund. Det sker i regi af et EU finansieret projekt: VET Qualification System. Der er indhentet mange værdifulde erfaringer i Disse erfaringer er sammenfattet i en video-film, der på en let tilgængelig måde fortæller alt, hvad man har behov for at vide om det at udveksle en lærling på tværs af den dansk-tyske grænse. Se videoen på Hvorfor udveksling? For en dansk virksomhed kan det være en stor fordel at etablere relationer med virksomheder på den anden side af Femern Bælt. Udstationeringen kan være døråbneren til fremtidigt samarbejde mellem danske og tyske virksomheder. Noget der kan blive en stor fordel i de kommende år under og efter byggeriet af forbindelsen til Tyskland. For lærlingens vedkommende vil han/hun opnå større kompetencer og en unik adgang til fremtidens arbejdsmarked, både til gavn for lærlingen selv og i ikke ringere grad for virksomheden. Det gør jeg gerne igen! Danni Mortensen, voksenlærling hos Melgaard EL i Nakskov efter 5 ugers udveksling i Lübeck. På fotoet afdelingsleder Svend Raahauge, Melgaard EL og Danni. Grand Cru elever i Riga I CELFs Grand Cru grundforløb for meget ambitiøse elever indgår et 4 ugers internationalt praktikophold. I 2012 var 5 elever i praktikophold på Radisson Blue i Riga. Casper Malchows rejsebrev hjem giver et fint billede af, hvor meget eleverne får med hjem, når de tager på et praktikophold i udlandet. Som dagene skrider frem, får jeg mere og mere ansvar. Jeg laver flere ting, mere detaljeret og jeg skal til at presse mig selv en del i mit tempo, så jeg kan nå alle de opgaver, jeg bliver stillet. Men der er stadig tid til sjov og ballade, og vi joker med hinanden. Det er en rigtig social arbejdsplads. Jeg trives her, og min faglighed i køkkenet stiger støt. Jeg kan mærke, at jeg er rigtig godt stillet med min uddannelse fra Danmark, når jeg ser på de andre traniees, som arbejder her. Jeg kan nogle flere udskæringer og teknikker, så det betyder mere ansvar og større bevægelsesfrihed. Og jeg er kun blevet bekræftet i, at det er det her, jeg vil fremover. Elevråd bygger dansk - tysk forståelsesbro 45 tyske og danske elevrådsmedlemmer fra CELF og skoler i Nordtyskland mødtes i foråret 2012 på Marielyst for at diskutere elevrådsarbejdets forskelligheder på tværs af landegrænserne. Arrangementet var et led i EU-projektet Regio-Net, hvis formål blandt andet er at bygge mental forståelsesbro mellem Danmark og Tyskland. Efter besøget modtog besøgets koordinator Kirsten Teichert følgende mail, der bringes i uredigeret form: Jeg hedder Ricky Rix og gaar paa "KBS-Eutin/Bad Schwartau" i Tyskland. Jeg er den Tysker hvilken kan tale en lille smule Dansk- kan du huske lidt?...det var en god tur og vi/jeg havde meget sjov- det var saa hyggeligt. Men projektet er nu endet/afsluttet- det er saa skam fordi jeg har moedet mange venner igen og ny venner fundet. Ved du/i (CELF) hvis der er et ny projekt planlaegget?? Fordi jeg er meget interesseret at holder kontakten til CELF/Nykoebing/Danmark.Haaber du har forstaaet min Dansk en lille smule og hvad jeg mener.

8 Praktikpladser Praktikpladser på dagsordren CELFs bestyrelse inviterede til fælles Lokalt Uddannelsesudvalgsmøde den 25. april 2012 for at sætte praktikpladser på dagsordenen. Knapt 50 medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg mødte op til en inspirerende eftermiddag, hvor CELF fik mulighed for at sætte fokus på praktikpladsproblematikken, skolepraktik og de forskellige muligheder for at indgå praktikaftaler. Spørgelysten var stor, og mødet gav CELF mulighed for at fortælle om tankerne bag det nye Praktikpladscenter. Udover CELFs egne oplæg bød programmet på to højaktuelle eksterne oplæg: Milliardpotentiale i skolepraktikken v/lars Andersen, direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Lars Andersen, Direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Nyt Praktikpladscenter I august oprettede CELF et Praktikpladscenter med det hovedformål at motivere flere virksomheder til at tage elever og være en hjælpende hånd for virksomhederne - både med de praktiske formaliteter, det administrative papirarbejde og det at finde den helt rigtige elev. En ny elevplads blev til to Som noget af det første besøgte Praktikpladscentret Hardi International A/S i Nr. Alslev i begyndelsen af september. Efter mødet ville Hardis HR-afdeling gerne have yderligere oplysninger om lageroperatøruddannelsen. Det fik de - plus godkendelse som praktiksted den 4. oktober. Herefter hjalp Praktikpladscentret Hardi med at finde en elev med en profil, der passer til virksomheden, og den 28. oktober startede Lars Demuth Heinicke i lære. Historien stopper ikke her, for inden årets udgang var Hardi blevet overtalt til at tage endnu en CELF-elev i en uges praktik. Hende blev de så glade for, at Hardi fik endnu en elev. Denne gang i mesterlære. På fotoet ses fra venstre: Praktikpladskonsulent Benny Hansen, de administrative medarbejdere Linda Lenz, Susanne Storm og Dorthe Nymand og yderst til højre konsulenterne Nina Weesgaard og Ove Jensen. Femern Bælt samt andre anlægsopgaver i Region Sjælland og deres indflydelse på arbejdsmarkedet - fra reserve til ressource v/svend Erik Hovmand, bestyrelsesformand for Femern Belt Development. Foto: AE CELFs praktikpladskonsulenter kom og såede idéen. Så hjalp de med godkendelsen og med at finde den rette elev. Vi fortalte, hvad vi forventer af vores elever, og da konsulenterne kender eleverne, fik vi den helt rigtige. Line Nielsen, HR-assistent, Hardi International Kurven blev knækket I første halvår oplevede CELF et kraftigt fald i antallet af indgåede praktikpladsaftaler. Derfor blev Praktikpladscentret oprettet. I et tæt samarbejde med uddannelsesafdelingerne blev indsatsen yderligere fokuseret, og det lykkedes at gå ud af 2012 med næsten samme antal indgåede praktikpladsaftaler som i Fra september til årets udgang blev der således indgået 74 flere aftaler end i samme tidsrum året før. Jeg blev bedt om at sende en ansøgning, selvom jeg stadig gik på grundforløbet. Jeg tror nok, det skyldtes, at jeg ikke havde fravær, og at mine karakterer overordnet var gode. Praktikpladscentret er til at få fat i, og man får øjeblikkelig en tilbagemelding. Det har været nemt nok. Lars Demuth Heinicke, lageroperatør in spe

9 Renovering til den store guldmedalje Årets lærling - Per Sevel Prinsgemalen gæster CELF Kongeskibet Dannebrog anløb Stubbekøbing den 5. juni under regentparrets sommertogt. CELF stod for menuen en stor del af dagen, og som kronen på værket besøgte Prinsgemalen Grand Cru eleverne. Prinsgemalen, der blev iført en royal Grand Cru-jakke, hyggede sig med eleverne og smagte på deres specielt kreerede ret: Hornfisk pocheret i øl/fiskefond med grov kartoffelmos, krydderurter, rabarberkompost og skovsyre- og salturtcreme. Prinsgemalen kvitterede med ordene: Tillykke, det smager godt, rigtig godt. DI Lolland-Falster uddeler hvert år prisen som Årets Lærling til en lærling, der har gjort en helt særlig faglig og social indsats under sin læretid. Det var en både rørt og mere end overrasket smedelærling, der den 29. juni blev udsat for hele 3 udmærkelser på en og samme dag; Per fik 12 for sin svendeprøve, han fik et legat på kr. fra Metal LF s lærlingefond for sit kammeratskab og så DI-prisen som Årets Lærling. Overrækkelsen blev foretaget af borgmester i Lolland Kommune, Stig Vestergaard og foregik hos C. E. Andersen i Nakskov, hvor Per har stået i lære. Next Stop Indien 3. års eleverne på Handelsgymnasiets internationale linje var på en omfattende, inspirerende og lærerig studietur til Indien i februar måned. Turen var en indføring i en radikalt anderledes kultur med en af de hurtigst voksende økonomier i verden. Eleverne var velforberedte hjemmefra men blev alligevel overraskede over, hvor store forskelle der rent faktisk er. Som billedet viser, tiltrak vores elever sig en del opmærksomhed i det indiske bød på omfattende renovering af bygninger og indkøb af nyt udstyr til CELFs afdelinger på Nakskov Uddannelses Center. Klinikassistentuddannelsen var en af de uddannelser, der kunne tage nye lokaler i brug.

10 Administrative fællesskaber Få styr på forretningsgangene - og spar administrative ressourcer Fem erhvervsskoler er i løbet af 2012 gået sammen i et administrativt fællesskab, hvor idégenerering, udvikling og implementering af forretningsprocesser foregår på CELF i en specialiseret enhed under navnet Flowsam. Kort fortalt er Flowsams hovedopgave at optimere forretningsprocesser ved hjælp af elektroniske workflows digitale blanketter, der er integreret med erhvervsskolernes systemer: Easy-A, Navision og SLS (Statens Lønsystem). På den måde kan der spares administrative ressourcer, og der opnås en direkte målelig økonomisk gevinst, bl.a. ved overflødiggørelse af diverse hjælpesystemer. Flowsam består i øjeblikket af 3 medarbejdere med Bue Worm Rothausen som daglig leder. Øverste myndighed er en styregruppe, hvor de enkelte skoler hver er repræsenteret med et medlem. I løbet af 2013 og årene frem forventes yderligere et antal skoler at slutte sig til det administrative fællesskab. Flowsam - hvem er med? CPH West EUC Sjælland Københavns Tekniske Skole SOSU-Sjælland CELF Flowsam ledes af Bue Worm Rothausen, der her er i fuld gang med at ping-ponge med formanden for styregruppen, direktør Henrik Dyrehave Rasmussen fra CELF. Læs mere: Flowsam.dk Regnskabsudviklingen i året 2012 Årets resultat udviser et overskud på t.kr. ud af en omsætning på t.kr. Budget 2012 udviste en omsætning på t.kr. og et forventet resultat på 270 t.kr. Skolen er dermed kommet ud af 2012 med et årsresultat, som er t.kr. bedre end budgetlagt. Omfanget af uddannelsesaktiviteterne var årselever på uddannelserne og 138 skolehjemårselever. De tilsvarende tal for 2011 var henholdsvis og har været præget af stabilisering af aktiviteten på efteruddannelsesområdet. Antallet af årselever på AMUuddannelserne steg fra 122 i 2011 til 126 i På Åben Uddannelse steg årselevproduktionen fra 191 til 210. Regnskabsudviklingen i året 2011 Årselevtallet på ungdomsuddannelserne var i mod budgetlagt 2.303, det vil sige 30 årselever færre end forventet. De årselever fordelte sig med 679 på de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelserne. I relation til erhvervsuddannelserne er det glædeligt, at trods store udfordringer i praktikpladssituationen i 2012 er det lykkedes at fastholde niveauet for indgåede praktikpladsaftaler, idet antallet i 2012 udgjorde 510 mod 516 i Regnskabets time

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Portræt Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster CELF Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster er en stor og bredspektret uddannelsesinstitution, der spænder over ungdomsuddannelser,

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

NYHEDSBREV. Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Den Kombinerede Ungdomsuddannelse SIDE 1. Marts 2015

NYHEDSBREV. Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Den Kombinerede Ungdomsuddannelse SIDE 1. Marts 2015 Kære Samarbejdspartnere Vores ambition med udsendelse af dette elektroniske nyhedsbrev er at holde jer orienteret om, hvad der sker på. Det første nyhedsbrev sendte vi ud til jer i september 2014. Vi regner

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

på alle niveauer Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

på alle niveauer Greve Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektoversigt 2013 Opdateret Greve Virksomhedsindsatsen 204 Greve Inklusion og efteruddannelse 200 Greve EU socialfondsprojekt 203 Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2011 (5. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Hvad er Mercantec? Mercantec

Hvad er Mercantec? Mercantec Marts 2013 Mercantec Hvad er Mercantec? En fusioneret selvejet erhvervsskole i Viborg: - et AMU Center - en handelsskole / handelsgymnasium - en teknisk skole / teknisk gymnasium Ca. 3.100 årlige elever

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde torsdag d. 27. februar 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Jesper Madsen, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

- Jobcenterets rolle i uddannelsespolitikken

- Jobcenterets rolle i uddannelsespolitikken - Jobcenterets rolle i uddannelsespolitikken 1. Uddannelsesrådet 2. En indgang til erhvervslivet 3. Virksomhedsservice 4. Partnerskabsnetværk 5. Local Social Responsibility 6. SUK Festivalen 7. Kortere

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE NY MUNKEGADE 13, 8000 ÅRHUS C

DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE NY MUNKEGADE 13, 8000 ÅRHUS C Dansk Revision Randers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært Opkvalificering af grønne medarbejdere i folkekirken til anlægsgartnere Muligheder med mere... Om projektet Kompetenceudvikling af medarbejdere er i de senere år blevet et nøglebegreb

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Holstebro Svømmeclub Regnskab 2014 Regnskabet er godkendt på foreningens generalforsamling Holstebro, den / 2015 dirigent Sletten 45, 7500 Holstebro Tlf.: (+45) 9741 2211,

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Teknisk gymnasium Lolland-Falster er en del af CELF Skab din egen fremtid 3 gode grunde

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Resultat sammenligning Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Elevtal i alt 298 298 251 Elevtal SFO 5/9 116 102 104 Statstilskud 13.023.304

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere