Indholdsfortegnelse. På vej side 3. Samling og fokusering side 4-5. Til gavn for alle side 6-7. Det sprudler side 8-9. Det spirer og gror side 10-11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. På vej side 3. Samling og fokusering side 4-5. Til gavn for alle side 6-7. Det sprudler side 8-9. Det spirer og gror side 10-11"

Transkript

1 2012 STORY

2 På vej Den nyrenoverede HG-afdeling i Nakskov. Eleverne har taget godt imod opholdsarealet, der bliver flittigt benyttet både socialt og fagligt. Indholdsfortegnelse På vej side 3 Samling og fokusering side 4-5 Til gavn for alle side 6-7 Det sprudler side 8-9 Det spirer og gror side Across the Baltic side Praktikpladscenter side Samling og fokusering. En organisation bør løbende udvikle sig i forhold til de mål, som sættes. I 2012 valgte vi at revidere opgavefordelingen på CELF. En række opgaver blev samlet på centrale funktioner, og dermed kan vores dygtige undervisere fokusere på at samarbejde i teams for at give vores elever og kursister optimale og sammenhængende forløb. Vores rammer for læring blev yderligere udviklet i Afsnit 1 i Nakskov fik en større overhaling, og vi implementerede 134 Active Boards på hele skolen. Samtidig lykkedes det også at komme i mål rent økonomisk. De tørre tal fremgår af oversigten sidst i CELF Story. CELF har valgt at afvige fra sit almindelige overskudsmål på 1,5 % af omsætningen til fordel for gennemførelsen af en organisationsudvikling, en udvikling som også vil være i fokus i I 2012 havde vi den store glæde at forstærke vores samarbejde med både Guldborgsund og Lolland Kommune om de unges gennemførelse af en uddannelse. Således er Guldborgsund Kommunes ungeindsats flyttet ind på vores adresse på Kringelborg Allé. Samarbejdet med tyske relationer har også ført til en erkendelse på begge sider af Femern Bælt: At det er muligt at anerkende hinandens erhvervsuddannelser, således at lærlinge og uddannet arbejdskraft kan krydse uhindret over grænsen. I år har det især glædet mig, at vi har kunnet formalisere et samarbejde med Business Lolland-Falster om at drage nytte af vores elevers idérigdom. Elever fra forskellige uddannelser, det være sig handelsgymnasium, teknisk gymnasium eller erhvervsuddannelser, har udmærket sig ved at udvikle idéer, der nu bliver formidlet til virksomheder på Lolland-Falster, således at virksomheder og elever i fællesskab kan medvirke til hinandens vækst. På CELF er vi optaget af at medvirke til arbejdsmarkedets udvikling for at få det fulde udbytte af etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt og de mange andre store bygge- og anlægsprojekter, som gennemføres i de kommende år. Jeg er derfor glad for at kunne bidrage i det ekspertudvalg, som Beskæftigelsesministeriet nedsatte i efteråret. CELF Story er et udpluk af årets gode historier - besøg vores hjemmeside, hvis du vil have det hele med. God læselyst. Michael Bang 2012 side Administrative fællesskaber side 18 Tekst: Anne Larsen, Karina Anée Købke Grafik: Nina Friis Hansen Foto: Ingrid Riis Claus Hansen Jan Carlsen Nina Friis Hansen Jørgen Hansen Allan Rasmussen Tryk: Grafikom Oplag: 2000 Marts 2013 Regnskabets time side 19 Resultatopgørelse & balance side Personligt forbereder jeg mig også til fremtiden. Jeg får intensiv tyskundervisning af en sproglærer fra handelsgymnasiet.

3 Samling og ering Fokusering på tværs - tre helt nye funktioner Organisationsændringen indebar oprettelse af tre vigtige tværgående funktioner til støtte for underviserne på det individuelle niveau og som teams. At skabe nye rammer for pædagogisk udvikling er selvsagt en spændende udfordring. CELFs løsning var oprettelse af tre cheffunktioner, hvis hovedopgave er at sikre den pædagogiske udvikling på hele skolen og på tværs af uddannelsesafdelingerne. Det nye chefteam består af: 2012 bød på en større organisatorisk fornyelse på CELF med det formål at samle kræfterne og fokusere på skolens kerneydelse: Undervisning. Lige fra februar måned arbejdede CELF med implementering af den nye organisering, der kom til at berøre langt den største del af skolen. I store træk medførte organisationsændringen: Vores uddannelsesafdelinger blev samlet til fem, administrative ressourcer blev decentraliseret ud i de nye uddannelsesafdelinger som støttefunktioner for den enkelte uddannelseschef, og en række tværgående funktioner blev oprettet med fokus på indsatsområder i uddannelsesafdelingerne. Alt sammen under devisen Samling og fokusering. Fuldtidsvejledere Et af de områder, der blev berørt, var elevvejledningen. Elevvejledningen blev før organisationsændringen varetaget af mere end 20 vejledere, som alle havde undervisning som primær arbejdsopgave. Dette antal blev reduceret til otte. Til gengæld er vejlederfunktionen nu en hovedopgave/fuldtidsopgave for de nyudnævnte vejledere. Formålet med den nye organisering er at blive rustet til at imødekomme de pædagogiske, markedsmæssige og økonomiske udfordringer, CELF kommer til at stå over for i de kommende år. Samtidig sikres de bedst mulige rammer for pædagogisk udvikling, fastholdelse af elever, markedsmæssigt fokus og effektiv økonomisk planlægning og styring. Elevchef - Peter Bondo Pædagogisk chef - John Rasmussen Pædagogsik IT-chef - Nicholas Barnes Fokusering Vejledningsfunktionen på CELF undergik en omfattende omvæltning. Vejledning og ikke undervisning blev vejledernes primære arbejdsopgave. Hvordan fungerer det? Tina Folmer Larsen, elevvejleder i Nakskov: Mit fokus på vejledning er blevet større, da jeg har fået mere tid til at være opsøgende over for eleverne og er mere til rådighed. Jeg har også fået mulighed for en højere grad af faglig fokusering på vejledningen til gavn for den enkelte elev. Helt overordnet ser jeg samtalen som et middel til forandring af de unges mønstre. Hvis vi skal kunne hjælpe eleverne og specielt de sårbare elever, skal vi involvere hele netværket omkring eleven. Jeg ser frem til samarbejdet om den enkelte elev med de kommende lærerteams. Elevchefens opgave er at sikre hele elevens vej igennem uddannelsen på CELF. Opgaven er at koordinere alle medarbejdergruppers arbejde med at sikre elevens trivsel, fremmøde og gennemførsel. Hertil kommer samarbejdet med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) på Lolland-Falster og Sydsjælland samt vejledningsforløb for de lokale skoler. Elevchefen er også kontaktperson for det fælles elevråd. Som udgangspunkt for arbejdet gennemførte vi i foråret 2012 sammen med Antropologerne A/S en større undersøgelse af eleverne på CELF, som gav skolen nogle værdifulde indsigter, der nu arbejdes videre med. Den pædagogiske chef er undervisernes mand. Han har ansvaret for innovation af uddannelserne som inspirator og tovholder for alle pædagogiske tiltag. Ligeså med Pædagogisk Diplomuddannelse for nyansatte undervisere og kompetenceudvikling af lærerne. Hertil konkrete opgaver såsom implementering af Young Enterprise, udvikling af eliteforløb og afvikling af Skills. CELF Skills blev afholdt ultimo august og et nyt tiltag - Innovation Week - i uge 46 som et led i den internationale innovationsuge. Den pædagogiske IT-chef arbejder med at understøtte anvendelsen af forskellige IT-værktøjer på skolen, således at skolen er på forkant med udviklingen og kan udnytte de muligheder, der ligger for at differentiere og variere undervisningen og give eleverne bedre muligheder for samtidig at være aktive i undervisningen. Active Boards i undervisningen I 2012 indkøbte CELF 134 Active Boards. Implementeringen af disse state-of-the-art elektroniske tavler blev den første tværgående opgave for den nye pædagogiske IT-chef.

4 Ungeindsatsen flytter ind Pr. 1. januar 2012 flyttede Guldborgsund Kommunes Ungeindsats ind på CELFs Kringelborg-afdeling i Nykøbing F. Ungeindsatsen varetager alle kommunens opgaver med unge kontanthjælpsmodtagere, og personalet består af sagsbehandlere, mentorer og vejledere: I alt 22 personer. Placeringen af Ungeindsatsen var oprindeligt en forsøgsordning for at styrke indsatsen til at motivere de unge kontanthjælpsmodtagere til at tage en uddannelse. Forsøget har været så stor en succes, at ordningen har skabt præcedens, og Guldborgsund-modellen indføres nu i hele Danmark. I efteråret 2011 oprettede Jobcenter Lolland en Uddannelsescafé på Nakskov Uddannelsescenter i samarbejde med CELF, VUC-Storstrøm, Lolland Produktionsskole og UU Lolland-Falster, hvor unge kontanthjælpsmodtagere får jobog CV-samtaler, undervisning i dansk, matematik og samfundsfag samt mentorstøtte. Efter 4 ugers forløb overgår de unge enten til ordinær uddannelse, virksomhedspraktik, løntilskud eller til andre aktiviteter. Uddannelsespålæg er hjælp til selvhjælp Guldborgsund Kommune var mere end udfordret med 400 unge mellem 18 og 24 år på kontanthjælp ved udgangen af Arbejdsmarkedsudvalget i Guldborgsund Kommune gik i tænkeboks: Hvordan kunne de knække kurven for de unge kontanthjælpsmodtagere? Panderynkerne blev bl.a. udmøntet i en forsøgsordning, der samlede indsatsen overfor de unge i ét center på CELF under deviserne, at uddannelse beviseligt er vejen til et bedre liv, og at det er i krisetider, man skal forberede sig på opsvinget. René Christensen, formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Guldborgsund Kommune og medlem af Folketinget for DF, fortæller: Hvor går de unge med uddannelsespåbud hen? Help your celf I Arbejdsmarkedsudvalget har vi været meget søgende for at finde den rette model. Vi startede med en udvidet mentorstøtteordning, der pr. 1. januar 2012 blev samlet med kommunens Ungeindsats og Ungdommens Uddannelsesvejledning til én enhed på CELF." Sammen med uddannelsespålæg har indsatsen bevirket, at 86% af de unge, vi har haft igennem ungeindsatsen i svarende til over 400 unge - nu er kommet i gang. I starten regnede vi med at have 100 igennem indsatsen ad gangen, det blev lynhurtigt til 200, og nu er over 400 i gang. Stopper det her, eller har arbejdsmarkedsudvalget yderligere planer? Der kommer til at ske rigtig meget. Vi forventer, at ungeindsatsen vil komme til at omfatte unge op til 30 år, men der burde egentlig ikke være noget aldersmæssigt loft, det ideelle ville være uddannelsestilbud for alle aldersklasser, så arbejdsstyrken bliver klædt på til at konkurrere med Østeuropa om arbejdspladserne. Men vi skal også sikre fremtiden. Vi tror, at en tidlig indsats er af allerstørste vigtighed. Så når folkeskolereformen er på plads, påtænker vi at oprette ungeteams, der skal screene, om eleverne på folkeskolens 8. klassetrin er parate til at tage en ungdomsuddannelse. Hvis ikke, vil vi sørge for, at de bliver det. Knap 50% tager en erhvervsfaglig uddannelse på CELF. Lidt over 50% går videre på SOSU eller andre uddannelsesinstitutioner. Samarbejdet med uddannelsesinstitutioner og UU, som er etableret på Nakskov Uddannelses Center, har lært os, at vi bliver klogere på hinanden, os selv og de unge. Der er tale om en dynamisk proces, som er under stadig udvikling. Signalet, vi sender til de unge, er at uanset uddannelse, så er det den eneste vej frem, hvis man vil være med til at forme sin egen fremtid. Help your celf, er vort fælles budskab til de unge, og med det dynamiske samarbejde, der er skabt, stiller vi de redskaber til rådighed, der sætter den unge i stand til netop det. Britt Flamgaard Jobcenterleder Lolland Kommune Intet erhvervsliv - ingen erhvervsskole Det siger næsten sig selv - uden erhvervsliv går det ikke. CELF har heldigvis et tæt og godt samarbejde med erhvervslivet og det på mange fronter. Partnerskab - Nordea Bank A/S og CELF CELF har et tæt og årelangt samarbejde med Nordea. Især relationerne mellem handelsgymnasiet (HHX) og Nordea har givet grobund for et gensidigt, langsigtet og udbytterigt samarbejde. Samarbejdet blev beseglet med en vidtrækkende samarbejdsaftale, der blev underskrevet i september CELF har altid lagt stor vægt på, at teori og praksis hænger sammen. Derfor er det meget vigtig, at der i undervisningen kan inddrages konkrete eksempler fra virksomhederne, hvilket samarbejdsaftalen giver rig mulighed for. Nordea stiller eksempler fra de daglige arbejdsopgaver til rådighed for undervisningen, ligeså Nordea-vejledning til studieretningsprojekter, som eleverne delvist kan udarbejde i Nordeas lokaler. SOSU, VUC og CELF afholder kursus sammen VEU-Center Øst - her repræsenteret ved SOSU, VUC og CELF - sammensatte et 6 ugers kursusforløb for gravermedhjælpere på kirkegårdene i Lolland-Falsters Stift i januar og februar Initiativet til kursusforløbet blev i første omgang taget af Forbundet af Kirke- og kirkegårdsansatte v/henning Rasmussen, graver fra Vålse samt gravermedhjælper Maja Petersen fra Væggerløse. Stiftsadministrationen bakkede op om ideen, menighedsrådene ligeså. Hertil kommer foredrag, råd og vejledning om at flytte hjemmefra og fra 2013 et rejselegat på kr., der vil blive uddelt ved dimissionsfesten for årets studenter til en eller flere elever, som har udmærket sig. Samarbejdsaftalen giver Nordea mulighed for øget synlighed og profilering blandt CELFs elever både i undervisningen og rent fysisk med større synlighed på CELFs adresser og på CELFs materialer, det være sig digitale eller trykte medier. Et af de mere spektakulære og festlige indslag ses i forbindelse med Nordeas årlige Erhvervsprisuddeling på Nykøbing F. Teater i oktober måned, hvor vinderne af Young Enterprise også kåres. Tre hold elever fra handelsgymnasiet præsenterede deres idéer for en fyldt sal, og to 3.års elever, Katrine Nørregaard og Rikke Henriksen, løb med den prestigefyldte pris med deres projekt, Icecube I/S. Udover selv at have udviklet produktet - en instant isterning med smag, som køler uden at fortynde - havde de to gymnasiepiger også udarbejdet en komplet forretningsplan for produktet. Øst og Øerne På kurserne blev medarbejderne alment opkvalificerede i dansk og matematik samt grundlæggende IT. Denne del stod VUC Storstrøm for. SOSU-uddannelserne i Nykøbing F. gennemførte et kursus i håndtering af sorg og krise, hvor CELF tog sig af faglige kurser såsom ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse, pleje af grønne arealer (vinterbeskæring) samt pasning og pleje af kirkegårdsanlæg. Kurset blev afholdt i CELFs afdeling i Maribo. Til gavn for alle

5 Det sprudler... Lektiefrit gymnasium = mere tid og kontakt med lærerne Da de nye elever på teknisk gymnasium og handelsgymnasiet i Nakskov mødte ind i august måned, startede en forsøgsordning med lektiefri undervisning. Ordningen er et led i bestræbelserne på at lette overgangen fra folkeskolen til gymnasiet og indebærer færre lektier hjemme mod til gengæld mere tilstedeværelse og lektielæsning på CELF, hvilket især er en fordel for de elever, der ikke kan få hjælp til lektierne derhjemme. Ordningen har været en stor succes og er nu gjort permanent. Manddomsprøve for eleverne Innovationsholdene på handelsgymnasiet bliver kraftigt udfordret, når der i løbet af efteråret afholdes Innovation Camp. Det foregår over to dage, hvor der arbejdes uafbrudt på idéudvikling. I Nakskov lød opgaven bl.a. på at bygge et fritstående tårn, hvor en appelsin kunne ligge på toppen, med udleveret materiale. I Nykøbing udfordredes 75 elever med en opgave for Middelaldercentret: Hvordan kan Middelaldercentret tiltrække flere gæster i aldersgruppen år? Efter at have arbejdet i 27 timer fremlagde elevgrupperne deres ideer for et dommerpanel. I er sprudlende kreative, og det har ikke været nemt at vælge en vinder, for der er ingen dårlige ideer. Middelaldercentret går herfra med en stor pose gode ideer, der vil blive brugt hen ad vejen", sagde inspektør på Middelaldercentret og dommer, Kåre Johannesen. Kåre Johannesen tilføjer: "De unge var utroligt målrettede og arbejdede hårdt, så jeg har genvundet min tillid til den danske ungdom. Promover din egen uddannelse Lød opgaven i kommunikation til 2. og 3. års eleverne på teknisk gymnasium i Nakskov. Eleverne gik til opgaven med stor entusiasme, og CELFs markedsføringssafdeling fulgte med på sidelinjen. Det bedste projekt - synopsis til en reklamefilm - blev gjort til virkelighed i begyndelsen af oktober måned på Københavns Hovedbanegård. Filmen kan nu ses på det store lærred i biografen som reklamefilm eller på YouTube/CELFtube. Selve optagelsen blev gennemført af elever og lærere fra teknisk gymnasium i Nakskov og Nykøbing og involverede alt lige fra robotter, kvælstof, balloner, kandelabre til Superman. Advisory Board for teknisk gymnasium og handelsgymnasiet på CELF I 2012 blev et Advisory Board etableret for gymnasieafdelingerne på linje med de lokale uddannelsesudvalg på erhvervsuddannelserne med det formal at rådgive, sparre, udvikle og vurdere CELFs gymnasiale uddannelser. De eksterne medlemmer er: Områdedirektør, Nordea, Karsten Pedersen Projektkoordinator, Nordic Sugar, Niels K. Andersen Fabrikschef, Hardi International A/S, Preben Kristensen Direktør, Børn og Kultur, Guldborgsund Kommune, Alma Larsen Direktør, Udvikling og Erhverv m.m., Lolland Kommune, Bjarne Hansen Udviklingschef, Business LF, Mikkel Wesselhoff Efter en hård votering kårede dommerpanelet den bedste og mest innovative idé: Manddomsprøven, der er en dyst med kæppe. Manddomsprøve-ideen vil blive et nyt tiltag på Middelaldercentret.

6 Det spirer og gror... Ny uddannelse på CELF CELF har gennem en årrække specialiseret sig i det auto-elektriske område på lastbiler og har et godt samarbejde med flere importører. Som noget nyt tilbyder CELF nu den komplette uddannelse til lastvognsmekaniker. Et spritnyt hold lastvognsmekanikere startede på CELF i maj. Årets medaljehøst på Bygge og anlæg Efterårets tømrerhold høstede 2 sølvmedaljer og en bronzemedalje for udført arbejde til tre nyudklækkede svende. De tre medaljemodtagere afsluttede med medalje for bedste resultat på mål, nøjagtighed, byggeteknisk forståelse samt bearbejdning af materialer. Murernes forårshold havde også en flot høst For første gang i 14 år blev der tildelt en sølvmedalje ved svendeprøven for murere på CELF. Medaljen tilfaldt Henrik Jensen fra Vordingborg. De næste 3,5 år skal eleverne på holdet uddannes i reparation og fejlfinding både på de mekaniske og elektriske dele på lastvogne og kan derefter bryste sig med titlen lastvognsmekaniker. CELF samarbejder med SCANIA-, IVECO- og MAN-forhandlerne, og uddannelsen foregår med nyere køretøjer, nyt udstyr, nyt værksted, nyere motorer med højtryksindsprøjtningssystemer m.v. Medaljetagerne på tømreruddannelsen (lærerplads i parentes) Rasmus Peder Pedersen, Nakskov: Sølv (Byggefirmaet Sv. Iversen Nakskov) Jack Nielsen, Nakskov: Bronze (Broby Bygningsentreprise, Søllested) Mads Berthelsen, Stege: Sølv (Tømrermester Finn Ravnsted-Larsen, Askeby) HG Business Class HG afdelingen i Nykøbing F. startede en ny karriereklasse - HG Business-klassen - for de elever, der brænder for at få en erhvervsuddannelse inden for kontor og detailhandel. Karriereklassen er udstyret med ipads, som bliver elevernes vigtigste arbejdsredskab i de 2 år, grundforløbet varer. CELF har udover ipads investeret i nye computere og elektroniske tavler til alle klasseværelser. CELF er derfor rigtig godt rustet til at uddanne fremtidens kontor- og handelsfolk. Håbet er, at kombinationen af pædagogisk nytænkning og moderne elektronik kan motivere endnu flere unge til at arbejde målrettet med deres uddannelse og reducere frafaldet. Fra Global Entrepreneurship Week til Lolland-Falster Incubators Den 15. november 2012 præsenterede elever fra forskellige afdelinger udvalgte produkter/idéer på Kringelborg Allé. Men her sluttede det ikke, for CELF havde indgået en aftale med Business LF om, at nogle af de gode projekter og idéer skulle implementeres i virksomheder på Lolland Falster. Fredag den 30. november præsenterede 9 hold fra HHX, HTX og Mad til mennesker deres produkter for et dommerpanel bestående af repræsentanter for erhvervslivet på Lolland-Falster. Præsentationen foregik hos Business Lolland-Falster i Holeby. Formålet med Incubators er, at CELFs elever opnår innovative kompetencer, og at der skabes mulighed for at kanalisere ideer og initiativer ud i erhvervslivet med udgangspunkt i unge menneskers ideer. Formålet er også, at der fostres flere iværksættere på Lolland-Falster, og at de unge bliver bedre kvalificeret til at starte egen virksomhed. De ni hold præsenterede følgende projekter: Instant Ice cube (HHX) Clothes for rent (HHX) Digitalt busstoppeskilt (HTX) CO2- og temperaturmåler til klasseværelser (HTX) Lokale råvarer (Mad til mennesker) Smækkesikker dør (HTX) Travel Weight (HHX) Nail polish protector (HHX) Sæbekassebil - prototype til børnehavebørn (HTX) Vindere og modtagere af en præmie på 1000,- kr. blev opfindelsen "en smækkesikker dør". På fotoet præsenterer de to opfindere Daniel Lang Lund og Peter Stofregen deres produkt.

7 Across the Baltic El-cykler et nyt hype i EU-regi CELF er med i et EU-projekt, der skal sprede viden og udbrede el-cykler. På CELFs afdeling for Bil, fly og andre transportmidler er man ikke i tvivl om, at el-cykler bliver det nye hype - en fuldstændig integreret del af fremtidens køretøjer. I juni måned samledes faglærere fra erhvervsskoler i Holland, Belgien, Tjekkiet, Litaun og Danmark på CELF som et led i projektets videndeling. På fotoet ses CELFs undervisere Thomas Jæger og Peder Pedersen som nr 4 og 5 fra venstre. Næste skridt er allerede taget i form af en EU-ansøgning om midler til at udarbejde internationale undervisningsmaterialer efterfulgt af pilotkurser i de enkelte deltagerlande. Eleverne på cykelmekanikeruddannelsen lærer allerede nu om el-cykler. CELF er med i projektet for at samle den viden, der er i resten af EU om el-cykler, så vi kan klæde vores elever endnu bedre på og udbygge uddannelsen - og samtidig være med til at sprede den viden, vi har, til resten af EU. Faglærer Thomas Jæger Udstationering i Tyskland I 2012 gennemførtes en lang række pilotudstationeringer af CELF-elever i Nordtyskland og af tyske elever i Danmark. CELF samarbejder med flere tyske organisationer, bl.a. Handwerkskammer Lübeck, IHK Lübeck, Agentur für Arbeit, Lübeck, Jobcenter Lolland og Jobcenter Guldborgsund. Det sker i regi af et EU finansieret projekt: VET Qualification System. Der er indhentet mange værdifulde erfaringer i Disse erfaringer er sammenfattet i en video-film, der på en let tilgængelig måde fortæller alt, hvad man har behov for at vide om det at udveksle en lærling på tværs af den dansk-tyske grænse. Se videoen på Hvorfor udveksling? For en dansk virksomhed kan det være en stor fordel at etablere relationer med virksomheder på den anden side af Femern Bælt. Udstationeringen kan være døråbneren til fremtidigt samarbejde mellem danske og tyske virksomheder. Noget der kan blive en stor fordel i de kommende år under og efter byggeriet af forbindelsen til Tyskland. For lærlingens vedkommende vil han/hun opnå større kompetencer og en unik adgang til fremtidens arbejdsmarked, både til gavn for lærlingen selv og i ikke ringere grad for virksomheden. Det gør jeg gerne igen! Danni Mortensen, voksenlærling hos Melgaard EL i Nakskov efter 5 ugers udveksling i Lübeck. På fotoet afdelingsleder Svend Raahauge, Melgaard EL og Danni. Grand Cru elever i Riga I CELFs Grand Cru grundforløb for meget ambitiøse elever indgår et 4 ugers internationalt praktikophold. I 2012 var 5 elever i praktikophold på Radisson Blue i Riga. Casper Malchows rejsebrev hjem giver et fint billede af, hvor meget eleverne får med hjem, når de tager på et praktikophold i udlandet. Som dagene skrider frem, får jeg mere og mere ansvar. Jeg laver flere ting, mere detaljeret og jeg skal til at presse mig selv en del i mit tempo, så jeg kan nå alle de opgaver, jeg bliver stillet. Men der er stadig tid til sjov og ballade, og vi joker med hinanden. Det er en rigtig social arbejdsplads. Jeg trives her, og min faglighed i køkkenet stiger støt. Jeg kan mærke, at jeg er rigtig godt stillet med min uddannelse fra Danmark, når jeg ser på de andre traniees, som arbejder her. Jeg kan nogle flere udskæringer og teknikker, så det betyder mere ansvar og større bevægelsesfrihed. Og jeg er kun blevet bekræftet i, at det er det her, jeg vil fremover. Elevråd bygger dansk - tysk forståelsesbro 45 tyske og danske elevrådsmedlemmer fra CELF og skoler i Nordtyskland mødtes i foråret 2012 på Marielyst for at diskutere elevrådsarbejdets forskelligheder på tværs af landegrænserne. Arrangementet var et led i EU-projektet Regio-Net, hvis formål blandt andet er at bygge mental forståelsesbro mellem Danmark og Tyskland. Efter besøget modtog besøgets koordinator Kirsten Teichert følgende mail, der bringes i uredigeret form: Jeg hedder Ricky Rix og gaar paa "KBS-Eutin/Bad Schwartau" i Tyskland. Jeg er den Tysker hvilken kan tale en lille smule Dansk- kan du huske lidt?...det var en god tur og vi/jeg havde meget sjov- det var saa hyggeligt. Men projektet er nu endet/afsluttet- det er saa skam fordi jeg har moedet mange venner igen og ny venner fundet. Ved du/i (CELF) hvis der er et ny projekt planlaegget?? Fordi jeg er meget interesseret at holder kontakten til CELF/Nykoebing/Danmark.Haaber du har forstaaet min Dansk en lille smule og hvad jeg mener.

8 Praktikpladser Praktikpladser på dagsordren CELFs bestyrelse inviterede til fælles Lokalt Uddannelsesudvalgsmøde den 25. april 2012 for at sætte praktikpladser på dagsordenen. Knapt 50 medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg mødte op til en inspirerende eftermiddag, hvor CELF fik mulighed for at sætte fokus på praktikpladsproblematikken, skolepraktik og de forskellige muligheder for at indgå praktikaftaler. Spørgelysten var stor, og mødet gav CELF mulighed for at fortælle om tankerne bag det nye Praktikpladscenter. Udover CELFs egne oplæg bød programmet på to højaktuelle eksterne oplæg: Milliardpotentiale i skolepraktikken v/lars Andersen, direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Lars Andersen, Direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Nyt Praktikpladscenter I august oprettede CELF et Praktikpladscenter med det hovedformål at motivere flere virksomheder til at tage elever og være en hjælpende hånd for virksomhederne - både med de praktiske formaliteter, det administrative papirarbejde og det at finde den helt rigtige elev. En ny elevplads blev til to Som noget af det første besøgte Praktikpladscentret Hardi International A/S i Nr. Alslev i begyndelsen af september. Efter mødet ville Hardis HR-afdeling gerne have yderligere oplysninger om lageroperatøruddannelsen. Det fik de - plus godkendelse som praktiksted den 4. oktober. Herefter hjalp Praktikpladscentret Hardi med at finde en elev med en profil, der passer til virksomheden, og den 28. oktober startede Lars Demuth Heinicke i lære. Historien stopper ikke her, for inden årets udgang var Hardi blevet overtalt til at tage endnu en CELF-elev i en uges praktik. Hende blev de så glade for, at Hardi fik endnu en elev. Denne gang i mesterlære. På fotoet ses fra venstre: Praktikpladskonsulent Benny Hansen, de administrative medarbejdere Linda Lenz, Susanne Storm og Dorthe Nymand og yderst til højre konsulenterne Nina Weesgaard og Ove Jensen. Femern Bælt samt andre anlægsopgaver i Region Sjælland og deres indflydelse på arbejdsmarkedet - fra reserve til ressource v/svend Erik Hovmand, bestyrelsesformand for Femern Belt Development. Foto: AE CELFs praktikpladskonsulenter kom og såede idéen. Så hjalp de med godkendelsen og med at finde den rette elev. Vi fortalte, hvad vi forventer af vores elever, og da konsulenterne kender eleverne, fik vi den helt rigtige. Line Nielsen, HR-assistent, Hardi International Kurven blev knækket I første halvår oplevede CELF et kraftigt fald i antallet af indgåede praktikpladsaftaler. Derfor blev Praktikpladscentret oprettet. I et tæt samarbejde med uddannelsesafdelingerne blev indsatsen yderligere fokuseret, og det lykkedes at gå ud af 2012 med næsten samme antal indgåede praktikpladsaftaler som i Fra september til årets udgang blev der således indgået 74 flere aftaler end i samme tidsrum året før. Jeg blev bedt om at sende en ansøgning, selvom jeg stadig gik på grundforløbet. Jeg tror nok, det skyldtes, at jeg ikke havde fravær, og at mine karakterer overordnet var gode. Praktikpladscentret er til at få fat i, og man får øjeblikkelig en tilbagemelding. Det har været nemt nok. Lars Demuth Heinicke, lageroperatør in spe

9 Renovering til den store guldmedalje Årets lærling - Per Sevel Prinsgemalen gæster CELF Kongeskibet Dannebrog anløb Stubbekøbing den 5. juni under regentparrets sommertogt. CELF stod for menuen en stor del af dagen, og som kronen på værket besøgte Prinsgemalen Grand Cru eleverne. Prinsgemalen, der blev iført en royal Grand Cru-jakke, hyggede sig med eleverne og smagte på deres specielt kreerede ret: Hornfisk pocheret i øl/fiskefond med grov kartoffelmos, krydderurter, rabarberkompost og skovsyre- og salturtcreme. Prinsgemalen kvitterede med ordene: Tillykke, det smager godt, rigtig godt. DI Lolland-Falster uddeler hvert år prisen som Årets Lærling til en lærling, der har gjort en helt særlig faglig og social indsats under sin læretid. Det var en både rørt og mere end overrasket smedelærling, der den 29. juni blev udsat for hele 3 udmærkelser på en og samme dag; Per fik 12 for sin svendeprøve, han fik et legat på kr. fra Metal LF s lærlingefond for sit kammeratskab og så DI-prisen som Årets Lærling. Overrækkelsen blev foretaget af borgmester i Lolland Kommune, Stig Vestergaard og foregik hos C. E. Andersen i Nakskov, hvor Per har stået i lære. Next Stop Indien 3. års eleverne på Handelsgymnasiets internationale linje var på en omfattende, inspirerende og lærerig studietur til Indien i februar måned. Turen var en indføring i en radikalt anderledes kultur med en af de hurtigst voksende økonomier i verden. Eleverne var velforberedte hjemmefra men blev alligevel overraskede over, hvor store forskelle der rent faktisk er. Som billedet viser, tiltrak vores elever sig en del opmærksomhed i det indiske bød på omfattende renovering af bygninger og indkøb af nyt udstyr til CELFs afdelinger på Nakskov Uddannelses Center. Klinikassistentuddannelsen var en af de uddannelser, der kunne tage nye lokaler i brug.

10 Administrative fællesskaber Få styr på forretningsgangene - og spar administrative ressourcer Fem erhvervsskoler er i løbet af 2012 gået sammen i et administrativt fællesskab, hvor idégenerering, udvikling og implementering af forretningsprocesser foregår på CELF i en specialiseret enhed under navnet Flowsam. Kort fortalt er Flowsams hovedopgave at optimere forretningsprocesser ved hjælp af elektroniske workflows digitale blanketter, der er integreret med erhvervsskolernes systemer: Easy-A, Navision og SLS (Statens Lønsystem). På den måde kan der spares administrative ressourcer, og der opnås en direkte målelig økonomisk gevinst, bl.a. ved overflødiggørelse af diverse hjælpesystemer. Flowsam består i øjeblikket af 3 medarbejdere med Bue Worm Rothausen som daglig leder. Øverste myndighed er en styregruppe, hvor de enkelte skoler hver er repræsenteret med et medlem. I løbet af 2013 og årene frem forventes yderligere et antal skoler at slutte sig til det administrative fællesskab. Flowsam - hvem er med? CPH West EUC Sjælland Københavns Tekniske Skole SOSU-Sjælland CELF Flowsam ledes af Bue Worm Rothausen, der her er i fuld gang med at ping-ponge med formanden for styregruppen, direktør Henrik Dyrehave Rasmussen fra CELF. Læs mere: Flowsam.dk Regnskabsudviklingen i året 2012 Årets resultat udviser et overskud på t.kr. ud af en omsætning på t.kr. Budget 2012 udviste en omsætning på t.kr. og et forventet resultat på 270 t.kr. Skolen er dermed kommet ud af 2012 med et årsresultat, som er t.kr. bedre end budgetlagt. Omfanget af uddannelsesaktiviteterne var årselever på uddannelserne og 138 skolehjemårselever. De tilsvarende tal for 2011 var henholdsvis og har været præget af stabilisering af aktiviteten på efteruddannelsesområdet. Antallet af årselever på AMUuddannelserne steg fra 122 i 2011 til 126 i På Åben Uddannelse steg årselevproduktionen fra 191 til 210. Regnskabsudviklingen i året 2011 Årselevtallet på ungdomsuddannelserne var i mod budgetlagt 2.303, det vil sige 30 årselever færre end forventet. De årselever fordelte sig med 679 på de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelserne. I relation til erhvervsuddannelserne er det glædeligt, at trods store udfordringer i praktikpladssituationen i 2012 er det lykkedes at fastholde niveauet for indgåede praktikpladsaftaler, idet antallet i 2012 udgjorde 510 mod 516 i Regnskabets time

2009 eren -arets beretninger

2009 eren -arets beretninger 2009 eren -arets beretninger Indhold 4 Handelsgymnasiet - HHX 8 Erhvervsuddannelserne - HG 12 Kursusafdelingen 18 Tæt samarbejde med erhvervslivet 22 Iværksætteri & innovation 24 Internationalitet 26 Drømme

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Byggeri for millioner

Byggeri for millioner september 2009 Nyt fra Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse nr. 3 1. årgang Byggeri for millioner For den nette sum af 14 millioner kroner får laboranterne på Selandia regionens mest moderne

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

De danske erhvervsakademier

De danske erhvervsakademier De danske erhvervsakademier En introduktion til erhvervsakademierne, deres uddannelser, udviklingsprojekter og samarbejdet med dansk erhvervsliv. Publikationen er udgivet af: Danske Erhvervsskoler Lederne,

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

indtryk Mere af denne slags Kæft, trit og retning-disciplin Htx udklækker iværksættere Bertel Haarder indvier Flextek-lokalet

indtryk Mere af denne slags Kæft, trit og retning-disciplin Htx udklækker iværksættere Bertel Haarder indvier Flextek-lokalet indtryk Københavns Tekniske Skoles personaleblad Nr. 43 Oktober 2009 Mere af denne slags Bertel Haarder indvier Flextek-lokalet Kæft, trit og retning-disciplin 31 tømrerlærlinge på skole i Tyskland Htx

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris December 07 nr.29 4 KTS 2012 En foreløbig vision, mission og et pay-off for KTS er blevet formuleret. Læs også om de nye proceskonsulenters roller i KTS 2012-projektet 20 Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside

Læs mere

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne...

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Den 16. november 2009, Lungholm Gods, 4970 Rødby Mentorprojektet på Lolland er redigeret

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere