PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel"

Transkript

1 PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel Formål: Formålet med PraktikCenter Aalborg Handelsskole er at give praktikpladssøgende unge, der opfylder EMMA-kriterierne mulighed for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for handel- kontor eller detail. Værdier: Med afsæt i en stadig udvikling af viden og kompetencer vil PraktikCenter Aalborg Handelsskole fremstå, som en handlekraftig udbyder af de merkantile uddannelser. Aalborg Handelsskoles værdier, som naturligvis også er gældende for PraktikCenter Aalborg Handelsskole er følgende: Samarbejde Handlekraft Ansvarlighed Respekt Engagement Samarbejde, handlekraft, ansvarlighed, respekt og engagement. Disse værdier danner grundlag for hverdagen på Aalborg Handelsskole herunder i PraktikCentret. Værdierne er de uskrevne regler, måden at bekræfte hinanden på og forventningerne til god opførsel både internt som eksternt. Vi kalder værdierne SHARE, fordi vi tror på, at vi når længst, når alle arbejder sammen om at føre værdierne ud i livet. 1

2 Strategi: Aalborg Handelsskole har følgende strategiplan for de næste 4 år, som også omfatter det fremtidige PraktikCenter. De valgte strategiske fokusområder er: Erhvervslivets skole Den internationale skole Den digitale skole Den attraktive skole Den samarbejdende skole Erhvervslivets skole Formålet med at være erhvervslivets skole er at være en attraktiv uddannelsespartner for erhvervslivet samt for de elever, der ønsker beskæftigelse og /eller videreuddannelse inden for det merkantile område. I PraktikCenter Aalborg Handelsskole ønsker vi, at bibringe elever kompetencer erhvervslivet nu og på længere sigt har behov for i bestræbelserne på at øge væksten i det danske samfund. Vi ønsker tillige, at dimittender fra PraktikCenter Aalborg Handelsskole er innovative og entreprenante med mod på et arbejde i erhvervslivet. Den internationale skole Aalborg Handelsskole skal være en af de førende skoler i regionen, der tilbyder og sikrer, at eleverne får de kompetencer, de skal bruge i den globaliserede verden. Dette betyder, at elever fra PraktikCenter Aalborg Handelsskole altid kan imødekomme erhvervslivets behov for internationale kompetencer. 2

3 Den digitale skole Den digitale skole skal sikre en høj kvalitet i undervisningen ved at udnytte nogle af de nyeste IT-pædagogiske muligheder, der findes. Målet er også at få PraktikCenter Aalborg Handelsskole til at give eleverne god indlæring og klæde dem på til fremtidens arbejdsmarked, hvor de IT-mæssigt står stærkt. Den Digitale Skole skal samtidig sikre, at skolen (herunder PraktikCentret) bliver mere fleksibel i forhold til at skabe niveauer og læringsstile tilpasset den enkelte elev. Aalborg Handelsskole skal med andre ord være blandt de førende uddannelsesinstitutioner i regionen, når der tales om inddragelse af IT. Den attraktive skole For at tiltrække elever til PraktikCenter Aalborg Handelsskole er det af stor betydning, at undervisningsfaciliteter og det sociale rum er up-to-date, og at vi er på forkant med moderne undervisningsprincipper. Dette betyder, at det faglige og sociale skal kombineres, så PraktikCenter Aalborg Handelsskole både kan danne rammerne for et kreativt/innovativt læringsmiljø, men samtidig skabe plads til en række sociale arrangementer, som kan styrke elevernes sammenhold. Den samarbejdende skole Ved den samarbejdende skole forstår vi en institution inkl. PraktikCenter Aalborg Handelsskole, som formår at danne og søge netværk. Det er væsentligt at skabe et større samarbejde i forhold til skolens interessenter dels for at kunne trække på viden og erfaring fra hinanden, dels for at profilere skolen og dens uddannelsestilbud. At være en samarbejdende skole indbefatter også, at PraktikCentret internt mellem afdelingerne samarbejder på tværs, så vi kan skabe erfaringsudveksling, videndeling og medarbejderudvikling. 3

4 Organisationens opbygning Se vedhæftede diagram. Praktikcenterudvalget består af følgende: 4 Medlemmer af Det Lokale Uddannelsesudvalg Vicedirektør Hanne Muchitsch (EUD) Uddannelseschef Torben Lindy Christensen (Hovedforløb, PraktikCenter og PraktikService) PraktikCenterchef Mariann Overgaard (daglig leder af PraktikCentret) Praktikcenterledelsen består af følgende: Uddannelseschef Torben Lindy Christensen PraktikCenterchef Mariann Overgaard Praktikkonsulent Gertrud Sindbjerg Infrastruktur Se vedhæftede ark over de forskellige former for infrastruktur: Infrastruktur (overordnet) Infrastruktur (intern) Infrastruktur (ekstern) Infrastruktur (ressourcer) En plan for indgåelse af samarbejdsaftaler Skoler PraktikCenter Aalborg Handelsskole har en hensigtserklæring om at ville indgå samarbejdsaftaler med de skoler, der måtte være interesserede i dette. Vi har allerede indgået formelle samarbejdsaftaler med Erhvervsskolerne Aars og Tradium i Randers. Se vedlagte eksempler. Dog ved vi ikke på nuværende tidspunkt om disse samarbejdsaftaler fortsætter. Derudover har vi fået positive tilkendegivelser om, at 4

5 Amu-Nordjylland og Tech College Aalborg ønsker at indgå samarbejdsaftaler med PraktikCenter Aalborg Handelsskole. PraktikCenter Aalborg Handelsskole har konkrete planer om at indgå samarbejdsaftaler med de forskellige skolepraktikafdelinger på Tech College Aalborg. Disse aftaler skal udmøntes i, at PraktikCenter Aalborg overtager de administrative opgaver i disse afdelinger. Derudover ønsker PraktikCenter Aalborg Handelsskole at indgå i samarbejde med forskellige Ngo er og frivillige organisationer om at udføre de forskellige administrative opgaver for disse organisationer. Derudover agter nedennævnte handelsskoler i forbindelse med etablering af PraktikCentre at indgå aftale om et forpligtende samarbejde inden for det merkantile område (kontor, handel, detailhandel). Aalborg (Aalborg Handelsskole) Århus (Århus Købmandsskole) Kolding (International Business College) Odense (Tietgenskolen) Køge (Køge Handelsskole) Samarbejdet, der således omfatter de skoler i Danmark, der har flest skolepraktikelever inden for det merkantile område, har til formål at sikre en ensartet kvalitet i PraktikCentrene. Samarbejdet vil således bestå af: - Udvikling af PraktikCentre, kvalitetssikring og benchmarking. - Sikring af, at eleverne kan gennemføre den ønskede uddannelse inden for en geografisk rimelig afstand. - Fælles kompetenceudvikling af vejledere/instruktører for at sikre en ensartet kvalitet i undervisningen. - Udviklingsprojekter til gensidig inspiration og kvalitetsforbedring. Virksomheder Vi har allerede på Aalborg Handelsskole et samarbejde med mange virksomheder (flere hundrede) i vores lokalområde inden for alle brancher, som aftager merkantile elever. Vi bruger disse virksomheder dels til indgåelse af ordinære uddannelsesaftaler, 5

6 restlæreforhold, delaftaler, evt. korte aftaler og dels VFU. Angående det sidste område udfærdiger PraktikCentret samarbejdsaftale med pågældende virksomhed, hvis de modtager en elev i VFU. Eksempel på VFU samarbejdsaftale. Se vedhæftede kvalitetshåndbog link bilag Det er vigtigt at understrege, at det er en underliggende politik for PraktikCenter Aalborg Handelsskole, at vi ikke lader vore elever indgå i VFU, hvor der foreligger arbejdsopgaver i virksomheder, som kan være konkurrenceforvridende. Dette sikrer vi ved at forventningsafstemme betingelserne ved en VFU, når vi kontakter virksomheden og samarbejdsaftalen for VFU underskrives. Det Lokale Uddannelsesudvalg Vi har allerede en fast procedure, vi bruger, når vi har spørgsmål af uddannelsesmæssig og faglig karakter. Disse spørgsmål foreligger vi vores i øvrigt meget velfungerende Lokale Uddannelsesudvalg på de regelmæssige møder, vi afholder med dette udvalg. Det er ca. 2 møder hvert semester. Hvis der er spørgsmål af uopsættelig karakter indkaldes formandskabet ekstraordinært. I det Lokale Uddannelsesudvalg er der blandt medlemmerne også repræsentanter fra de faglige udvalg i København, som er med til at træffe de nødvendige beslutninger vedrørende sagens karakter. Skulle der være sager, der ligger uden for medlemmernes videnskompetence, retter vi henvendelse til Uddannelsesnævnet eller MBU. Vi har i øvrigt beskrevet vore politikker vedrørende elevernes dagligdag i PraktikCentret i vores personalehåndbog i kvalitetshåndbogen. Se vedhæftede kvalitetshåndbog. 6

7 Forretningsplan Lokaleforhold og geografisk beliggenhed PraktikCenter Aalborg Handelsskole er allerede i drift, og der vil derfor ikke blive tale om en anlægsfase. Vi har følgende organisering. PraktikCenter Aalborg Handelsskole har til huse på adressen Langagervej 16, 9220 Aalborg Øst, hvor PraktikCentret har deres lokaler samlet i et bestemt område. PraktikCentret råder over 6 fuldt udstyrede kontorlokaler, hvor der for tiden er 55 skolepraktikelever tilknyttet inden for handel, kontor og detail. Disse lokaler er alle indrettede som Simu-virksomheder. Se i øvrigt oversigt over infrastruktur, fysiske ressourcer og teknologiske ressourcer. Skulle PC-eleverne have brug for ordinære undervisningslokaler, låner de på afdelingen. PraktikService har kontor tæt ved PraktikCentret, hvor de i øvrigt ligger centralt i forhold til de praktikpladssøgende elever, undervisere, elevadministration, virksomheder som har behov for assistance samt PraktikCentret, som de tre konsulenter har et tæt samarbejde med. Undervisningsplan Følgende vil som udgangspunkt være en generel uddannelsesplan for en kontorelev, der begynder i PraktikCentret den 1. august: Introduktionsdag med gennemgang af personalehåndbog, gennemgang af praktikplaner, underskrivelse af optagelsesaftale/skoleaftale og eventuelt besøg fra faglig organisation. Tilbud om screening og undervisning FVU. Anvisning af arbejdsplads i Simuvirksomhed. Her kan der være tale om en plads i enten salgsafdelingen, indkøbsafdelingen, personaleafdelingen, økonomiafdelingen eller i virksomhedens E-butik. Eleven skal oplæres i alle funktioner. Dette sikrer vi ved rotation samt opfølgningssamtaler hvor praktikplanen bliver gennemgået. 7

8 Undervejs deltager eleven i de obligatoriske skoleophold samt de valgte valgfrie specialefag plus eventuelle påbygningsfag. Følgende vil som udgangspunkt være en generel uddannelsesplan for en detailelev, der begynder i PraktikCentret den 1. august: Introduktionsdag med gennemgang af personalehåndbog, gennemgang af praktikplaner, underskrivelse af optagelsesaftale og eventuelt besøg fra faglig organisation. Tilbud om screening og undervisning i FVU. 14 dages introduktionskursus i pli og pligter. I dette kursus indgår præsentationsteknik og gæstelærere fra detailhandlen, som fortæller om hvad det vil sige at være ansat i en butik. Der vil være særligt fokus på praktikpladssøgning, hvor PraktikService vil være behjælpelig med ansøgninger og opsøgende kontakt til detailbutikker. Detaileleverne deltager så vidt muligt i de 6 ugers obligatoriske skoleophold, som vil blive fremrykket. PraktikService leverer over hele året en skærpet indsats for at skaffe ordinære uddannelsesaftaler, del- eller korteaftaler, men ekstraordinært i disse 8 uger. Vi forventer, at detailhandlen omkring oktober vil indgå en række delaftaler med vore elever i forbindelse med julehandlen. Hvis dette ikke er tilfældet må vi desværre sende eleverne i VFU som en nødløsning. Det vil dog også i et vist omfang være muligt for eleverne at arbejde i SIMU-programmer, som drejer sig om detailhandel og E-handel. Efter julehandlen og januarudsalget forventer vi at rigtig mange detailelever har fået en uddannelsesaftale. Enten en ordinær uddannelsesaftale, en delaftale eller en restlæreaftale og dels må de ud i meget målrettede VFU-forløb. 8

9 De elever, vi måtte have tilbage skal dels have supplerende valgfrispecialefag inden for de områder, de måtte mangle kompetencer og dels i VFU. Varigheden af disse VFU-forløb vil være afhængige af den enkelte elevs profil. Som udgangspunkt forventer vi dog, at når detaileleverne har fået fremrykket deres skoleophold og dels har fået erfaring fra julehandlen og januarudsalget, at de så vil være meget attraktive for detailhandlen. Som udgangspunkt har vore elever i PraktikCentret ingen uddannelsesaftale. Når vi har haft enkelte elever, der havde en delaftale, så laver vi en opfølgningssamtale, hvor vi registrerer, hvilke kompetencemål eleven måtte mangle. Efterfølgende sikrer vi, at eleven kommer til at arbejde med arbejdsopgaver, som opfylder de manglende kompetencemål. Plan for praktikpladsopsøgning og -formidling PraktikService udarbejder hvert semester en plan for, hvilke virksomheder der skal besøges. Denne plan omfatter: Virksomheder, som har elever, der bliver udlært, og derfor forhåbentligt skal have en ny elev. Virksomheder, som tidligere har haft elever, men som ikke har det for tiden. Virksomheder, som enten er nystartede eller aldrig har haft elever, og som derfor skal godkendes som praktiksted. Denne plan bliver som nævnt udarbejdet til hver semesterstart. Se i øvrigt vedlagte årshjul for PraktikService. 9

10 Økonomistyring, herunder budget- og regnskabsmodel Økonomistyringen følger Aalborg Handelsskoles almindelige procedurer. Dvs. at såvel indtægter (taxametre) som direkte driftsudgifter registreres i skolens økonomisystem (NAVISION STAT) under de CØSA-formål, som er udmeldt fra Ministeriet for Børn og Unge. Ved årsafslutningen fordeles andele af de undervisningsudgifter, som i årets løb er registreret på hjælpeformål inden indsendelse af Formålsregnskab. Med hensyn til budget bliver der forud for et regnskabsår udarbejdet et aktivitetsbudget, som indeholder forventede indtægter og udgifter. Budgettet godkendes i december af skolens bestyrelse. Budgettet bliver af skolens ledelse løbende fulgt op, og der udarbejdes en budgetrevision i maj og september. Disse budgetter bliver ligeledes godkendt af skolens bestyrelse. PraktikCenter Aalborg Handelsskole forventer i øvrigt i det kommende skoleår at have 60 års elever tilknyttet PraktikCentret. Altså en stigning i elevindtaget på grund af uddannelsesgaranti, øget opmærksomhed fra UU og karensperiodens formindskelse. Kvalitetssystem Se vedhæftede kvalitetshåndbog, som i meget detaljeret grad beskriver kvalitetssystemet i PraktikCenter Aalborg Handelsskole. 10

Praktikcenter på IBC, International Business College

Praktikcenter på IBC, International Business College Praktikcenter på IBC, International Business College Udfordringen for erhvervsskoler generelt er, at kvalificere eleverne til et arbejdsliv, hvor de skal have opnået flg. tre ting nemlig erhvervsrettede

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011

Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 Skolepraktik udfordringer og god praksis Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 1 Indhold Skolepraktik udfordringer og god praksis... 3 1. EMMA...

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012)

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14 (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Senest revideret marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0. Generelt om Vejen Business

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling de eksisterende måltal

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere