Komplet CV for Lise Gervig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Komplet CV for Lise Gervig"

Transkript

1 Komplet CV for Lise Gervig Præsentation Jeg er født og opvokset i Kerteminde på Fyn, sammen med mine forældre og tre søskende. Jeg har altid været meget sportsinteresseret, derfor gik meget af fritiden med fodbold og håndbold. Derudover havde jeg fra klasse fritidsarbejde ved den lokale Matas, hvor jeg i de første år fyldte på hylder, mens jeg de to sidste år ekspederede kunder og anden forefalden arbejde. Som 17 årig, efter endt 10. klasse, flyttede jeg hjemmefra i forbindelse med, at jeg fik mit første fuldtidsarbejde ved landbruget. Mit første job ved landbruget, var pasning af køer, hvilket skulle vise sig at blive mit speciale og var samtidig begyndelsen på uddannelsen inden for landbruget. Derfor skiftede jeg de følgende år mellem jobs i landbruget og skoleophold på landbrugsskolen. De første to skoleophold var på Korinth Landbrugsskole, mens de sidste to skoleophold var på Bygholm Landbrugsskole i Horsens. I 1999 afsluttede jeg således min landbrugsuddannelse og fik titlen driftsleder ved landbruget, også kaldet "Grønt Bevis" i fagsproget. Fascinationen for landbruget var stadig intakt efter endt uddannelsen og det havde altid været min plan, at jeg ville have min egen bedrift og forsøge livet som selvstændig. Men igennem de år jeg havde været ved landbruget, var vilkårene for selvstændige blevet mindre og mindre attraktive, hvilket betød at jeg søgte nye græsgange. Desuden havde jeg igennem uddannelsen og arbejdet ved landbruget fået en stadig større interesse og dygtighed inden for det økonomiske element, derfor valgte jeg at skifte spor og startede i 2003 på HA, en erhvervsøkonomisk uddannelse på Universitetet i Odense. Mine matematiske og sproglige kompetencer var dog ikke tilstrækkelige til Universitet, hvilket betød at jeg skulle ind rundt VUC og opgraderes. Med et fuldtidsstudie ved VUC og "fritidsarbejde" ved landbruget med ca. 50 timer ugentligt arbejde, så var der ikke meget fritid det år. De mange timer ved landbruget sideløbende med studiet på VUC skyldes, at min arbejdsgiver ombyggede og moderniserede stalden, hvilket var et utrolig spændende projekt, hvor jeg havde en høj grad af medindflydelse. Derfor prioriterede jeg det højt, at være med i flest mulige aspekter af processen. Den måned hvor jeg skulle igennem de påkrævede eksamener ved VUC, opstod der pludselig en situation, som betød, at jeg fra den ene dag til den anden, havde eneansvaret for den daglige drift af stalden, samtidig med at eksamenerne skulle bestås. Derfor var det heller ikke uden en vis position stolthed, at jeg bestod de vigtige eksamener i engelsk og matematik med karakterer på hhv. 9 og 10, samtidig med, at jeg holdt det høje produktionsniveau i stalden. Det var helt sikkert en periode hvor jeg lærte mine grænser at kende. Jeg lærte, at når jeg bliver presset, så formår jeg mere end jeg havde troet var muligt. Så selv om det var en meget hård periode, som naturligvis ikke ville kunne fungere i længden, var jeg afslutningsvist en stærkere person, hvor kompetencer jeg ikke vidste jeg havde, redede mig ud af en krævende situation. Med en veloverstået eksamen fra VUC blev jeg optaget på Syddansk Universitet i Odense og startede i september Springet fra landbruget til Universitetet var selvsagt en stor omvæltning.

2 Der var en indkøringsperiode på ca. en måned, hvor jeg fik opbygget et netværk omkring mit studie, som senere skulle vise sig, at fundamentet til fem fantastiske og lærerige år, både på det faglige og menneskelige plan. På dette tidspunkt havde jeg endnu ikke helt sluppet landbruget, men blot reduceret min ugentlige arbejdstid til ca. 30 timer. Med en afsluttet HA i almen erhvervsøkonomi i bagagen, startede jeg i 2006 på kandidatuddannelsen International Marketing, hvor jeg grundet min store interesse for strategi, valgte dette som profilen på overbygningen. Det var specielt i denne del af min uddannelse, at jeg fik udviklet mine evner inden for gruppearbejde. Jeg viste i disse år, at jeg havde en naturlig evne til, at få det bedste ud af mine medstuderende, samt få samlet gruppen, så alle følte sig som en vigtig del af helheden. At jeg havde stærke kompetencer inden gruppearbejde, var en vigtig erkendelse for mig, fordi jeg i mange år ved landbruget havde arbejdet meget alene og derfor ikke kendte mine kompetencer i den mere teamorienterede retning. Efter et år på kandidatuddannelsen, valgte jeg at få mit første barn, hvilket forlængede min uddannelse med et år. Det var en god beslutning, idet studielivet har en fleksibilitet, som gjorde, at jeg hovedsageligt kunnne planlægge min tid ift. familien. Det betød samtidig, at jeg ikke længere arbejdede dagligt ved landbruget, men blot hjalp til i sæsonerne med at høste korn, majs og græs. Efter endt barsel, færdiggjorde jeg i august 2009 min uddannelse. Specialet blev udarbejdet i samarbejde med en virksomhed i Odense, som ønskede at udvide deres marked. Specialet omhandlede hvilkede muligheder og trusler, der kunne være i forbindelse med penetrering på et nyt marked, samt hvilke svagheder og styrker virksomheden besad ift. disse. To måneder før jeg færdiggjorde mit speciale, blev jeg ansat ved SAB, som er en produktions- og handelsvirksomhed, der sælger en række produkter til landbruget, som eksempelvis kunstgødning, foder til grise, køre, høns og heste, såsæd og sprøjtemidler. Min stilling indbefattede rådgivning og salg til egen kundebase, daglige drift af afdelingen og lagerstyring. Desuden fungerede jeg som bindeled mellem afdelingen og hovedkontorets IT-funktion. Efter to måneders ansættelse blev SAB opkøbt af en anden foderstof, Danish Agro. I forbindelse med opkøbet, blev 50 af SAB's 150 ansatte opsagt. Jeg blev midlertidig ikke opsagt, men fortsatte min ansættelse ved Danish Agro. I løbet af de næste 18 måneder, opkøbte Danish Agro tre konkurrerende produktionsvirksomheder. I forbindelse med hvert opkøb fulgte en fyringsrunde, hvorfor det selvsagt var en hård periode for alle ansatte. I vores afdeling var vi, da jeg blev ansat, syv medarbejdere, men var på daværende nede på to ansatte. I april 2011, opkøbte Danish Agro endnu en konkurrent, hvilket betød endnu en fyringsrunde. Denne gang var det bestemt, at vores afdeling skulle fungere med kun en ansat, hvilket medførte at jeg blev fritstillet. Det var en hård besked at få, men at skulle fungere i en virksomhed med jævnlige fyringsrunder, er faktisk heller ikke nemt. Tiden efter Danish Agro, har jeg bl.a. brugt til at styrke og udbygge mine kompetencer inden for IT. Jeg har netop færdiggjort et seks ugers grafisk kursus, hvor vi kom rundt om Adobes programmer Illustrator, Photoshop, InDesign og Dreamweaver.

3 Uddannelser : Cand. merc i International Marketing Fagligt: Evner at formulere mig mundligt og skriftligt på såvel dansk som engelsk. Enkelte fag var på dansk, men det primære sprog var engelsk, da en del undervisere og studerende var internationale. Lærte fordelene ved strategisk tankegang og hvor tæt det er linked til succes. Strategisk fremgangsmåde, gør det nemmere at holde fokus og ikke 'glemme' hvad ens endelige mål er. Effektiv informationssøgning og strukturering af disse ift. at skelne mellem 'nice to know' og need to now'. Indsamle og analysere store mængder data, som skulle danne grundlage for de endelige rapporter. Ved analyse af betragtelige datamængder, evnede jeg at arbejde struktureret og detaljeorienteret, således at konklusionen blev retvisende og uden for meget 'støj'. Fremkomme med alternative løsningsmuligheder, tilpasset de aktuelle problemstillinger. Speciale: positioneringsmuligheder på det australske marked. Indsamlede og analyserede kvalitative og kvantitative data og kombinerede dem med teoretisk fokusering på eksterne trusler og interne svagheder i forhold til penetrering på et nyt marked. Afslutningsvist udarbejdede jeg en rapport, med anbefaling til, hvordan virksomheden skulle positionere sig, samt hvad de skulle være opmærksomt på internt og eksternt i den proces. Specialet var i samarbejde med en international orienteret virksomhed inden for liftindustrien. Menneskeligt: Arbejde selvstændigt og som en del af en gruppe. Jeg lærte at sætte pris på begge arbejdsmetoder og forstå de svagheder og styrker de respektive metoder har. Arbejde vedholdende og struktureret for at overholde deadlines. Lærte vigtigheden af netværk. Ikke mindst hvor villige personer i mit netværk var til at bidrage positivt i en given situation, også selv om relationen til pågældende var relativ svag. Lærte at vende tingende på hovedet, så fokus ændrede sig og nye muligheder fremkom : HA i Almen Erhvervsøkonomi HA er en mere generel uddannelse, hvilket kunne mærkes blandt de studerende, da vi som gruppe ikke havde det samme fælles fokus, som overbygningen i høj grad bar præg af. Det betød, at vi ikke havde tilstrækkelig homogenitet i grupperne, hvilket kunne besværliggøre processen og ikke skabte den synergi man kunne ønske sig.

4 Fagligt En god grundviden i makroøkonomi, både nationalt og globalt. Mikroøkonomi var meget lærerigt ift. at forstå 'spillet' i diverse forhandlingssituationer, ikke mindst på baggrund af hvilken relation man har med pågældende. Virksomhedens interne og eksterne økonomiske regnskab. Statistik. Lærte diverse statiske redskaber at kende, samt hvordan statistisk materiale skulle gennemskues og hvordan statistiske resultater kunne illustreres ekstremt misvisende. Bacheloropgave: Strukturelle ændringer i en outsourcende organisation. Her fokuserede jeg på organisationens klima, intern koordinering og omgivelserne primært på baggrund contingency (situationsbestemt) teorien. Og afslutningsvist konkluderede jeg på outsorcingens effekt på organisationens struktur og hvilke potentielle faldgrupper, der kunne forekomme i denne proces, samt hvilke muligheder der eventuelt kunne udnyttes, som ikke var et direkte resultat af den primære beslutning. Menneskeligt: Det var et stort skridt at bevæge sig fra landbruget, som var meget individuelt, til studielivet, som var meget teamorienteret. Skelne mellem venner og samarbejdspartnere. Ens venner var ikke nødvendigvis de bedste at arbejde sammen med i diverse teams : HF enkeltfag Det var nødvendigt at opgradere mine kompetencer indenfor engelsk og matematik, inden jeg søgte optagelse på HA uddannelsen : Landbrugets Driftlederuddannelse Fagligt: Fik bygget teori på mange års erfaring. Lærte redskaber til at lette det administrative arbejde ude på bedrifterne. Fik en økonomiske forståelse for hvordan jeg kunne optimere indtjeningspotentialet på bedriften. At sætte sig langsigtede mål og lave en handlingsplan derefter. Det er specielt vigtigt i landbruget, som er omsætningstung, hvor hurtige løsninger ikke er en mulighed. Det kræver fokus og vedholdenhed. Lærte at udforme en helhedsløsning for en kvægbedrift, som jo er summen af en række elementer.

5 Menneskeligt: Landbrugsskole er speciel idet den er en kostskole. Eleverne på skolen kommer typisk fra et job, hvor de var eneste ansat, til en skole med elever. Derfor spiller det sociale aspekt en enorm stor rolle på de relative korte skoleophold uddannelsen består af. Derfor fik jeg knyttet mange venskaber og bekendtskaber på kort tid. Den afsluttende del af Landbrugets Driftslederuddannelse bestod i høj grad af økonomi, så da jeg havde fået smag for den økonomiprægede uddannelse, valgte jeg at skifte spor : Faglært Landmand : 10. klasses udvidet afgangsprøve Erhvervserfaring Danish Agro, Foderstof til landbruget, Sælger og konsulent. Foderstofbranchen er speciel, idet jeg som sælger, både skulle købe af og sælge til den samme kunde. Ansvar: Ansvar for egen kundebase, samt rådgivning. Herunder udarbejdelse af tilbud og præsentationer til kunder, samt mødebooking og kontraktforhandlinger. Support for eksterne sælgere. Daglig drift af afdelingen, herunder lagerstyring og månedsafslutning Bindeled mellem afdelingen og hovedkontorets IT-afdeling Resultater: Den kundebase jeg overtog, var misvedligeholdt, men via en løsningsorienteret tilgang til opgaven, lykkedes det at reetablere 90 % af den oprindelige kundebase. Jeg var medvirkende til en succesfuld integrering af nyt IT-system i afdelingen. Vi fik udskiftet ERP systemet Microsoft Navision med LEC Uddannelse, samt 6 mdr. barsel. Udspecificeret under Uddannelse.

6 Fritidsarbejde på Lykkesholm Eftersom mit job nu var et fritidsjob, havde jeg ikke længere de overordnede ansvarsområder, jeg tidligere havde haft. Men når jeg var på arbejde, var jeg oftest alene og havde derfor de samme ansvarsområder. I den periode jeg havde fritidsarbejde på Lykkesholm ombyggede og moderniserede vi gården. Den proces var lærerig og ekstrem travl, hvilket krævede, at jeg arbejde meget resultatorienteret og effektivt uanset om det gjaldt mit arbejde eller studie Fodermester på Lykkesholm Ansvar: Daglig drift af kostalden Opstille langsigtede mål, samt strukturere og planlægge min arbejdsindsats i forhold til de satte mål. Tage initiativ til nye tiltag, så arbejdsprocesserne kunne effektiviseres. Planlægning af egen dagligdag, samt indkøb og bestilling af vare til produktionen, herunder prisforhandling med leverandører og aftagere. Udarbejdelse af budgetter, budgetovervågning og indberetning af hændelser på bedriften. Månedlige møder med dyrlæge, for planlægning og rådgivning af aktuelle problemstillinger på bedriften. Avlsstrategi. Resultater: Lærte at håndtere mange opgaver ad gangen. Arbejde vedholdende, løsningsorienteret og struktureret, da en typisk arbejdsdag, uden for sæsonerne, var på 12 timer. Reducering af omkostninger. Øget produktion, samtidig med forbedret produktkvalitet Fodermester på Østrupgård Fodermester på Palleshave Min arbejdsgiver havde valgt at arbejde uden for bedriften, hvorfor jeg stod alene med ansvaret for driften i det daglige. Eftersom det var mit første job som fodermester, var det naturligvis en stor udfordring, som viste sig at være de betingelser jeg trivedes bedst under.

7 Medhjælper på Sandbjerggård Her var jeg, modsat mine tidligere jobs, ansat som medhjælper udelukkende i marken. Jeg var ansat her i fire måneder, fordi min arbejdsgiver kun havde ansatte i den periode af året. Netop fordi arbejdet i marken var nyt for mig, var det i høj grad en læreplads, uden det store ansvar Medhjælper på Skrallehavegård Her arbejde jeg primært i stalden og var kun i markerne i sæsonerne Medhjælper på Højrupgård Det var mit første job og derfor en læreplads, hvor jeg udelukkende var i stalden. Jeg fik dog gradvist større ansvar i de 18 måneder jeg var der. Kompetencer Faglige kompetencer Udarbejdelse af tilbud: Har de sidste to år arbejdet som sælger, hvor udarbejdelse af tilbud, var et vigtigt element i kontakten med kunderne. Præsentationer: Igennem min uddannelse udfærdigede jeg talrige præsentationer på dansk og engelsk, og fremlagde dem for kritiske medstuderende og undervisere. Effektiv informationssøgning. Der er så mange tilgængelige informationer, så det er ikke svært at finde informationer, men derimod at finde de rigtige informationer efficient og effektivt. Kvantitativ og kvalitativ markedsanalyse. Indsamle da via begge arbejdsmetoder, rense data og statistisk vurdering af dataene. Afslutningsvist at konkludere og kommunikere præcist, brugbart og afstemt modtageren. Har på Cand. merc. uddannelsen afsluttet både kvantitativ og kvalitativ markedsanalyse med meget tilfredsstillende resultater. En vigtig del af begge kurser var at udarbejde rapporter på baggrund af store mængder indsamlede fakta. Kommerciel tankegang. Igennem mine ansættelser ved landbruget, hvor budgetter skulle overholdes og som intern sælger, hvor indtjeningsgraden var afgørende ved tilbudsgivning, betyder at jeg har en kommerciel tilgang til marketing. Forhandling. Som ansat ved landbruget, forhandlede jeg både i forbindelse med salg og indkøb. Det samme gjorde sig gældende, da jeg som intern sælger var "på den anden side af bordet" i den samme branche. I begge situationer, gør det sig gældende, at landbrugsbranchen er et lidt specielt erhverv, idet man sælger til og køber af den samme aktør. Min baggrund betyder, at jeg har et godt helhedsbillede af forhandlingsprocessen. Økonomisk forståelse. Jeg har en bred økonomisk forståelse i alt fra internt- og eksternt regnskab, til mikro- og makroøkonomi. Regnskabsforståelsen har jeg gennem erhvervserfaring og mine uddannelser fra landbruget og universitetet. Mikro- og makroøkonomi er primært lært på HA uddannelsen, men er blevet styrket grundet min store interesse for hvordan spillet er imellem forskellige aktører og hvordan politiske beslutninger i samspil med markedskræfterne, afgør den

8 nationale og globale økonomiske situation. Det er naturligvis en interesse, der er eskaleret i takt med finanskrisen udvikling. Marketing. Jeg har en lang række værktøjer fra mine uddannelser og har desuden i jobbet som intern sælger lært, hvor vigtig den rette markedsføring er for næste led i foretningsprocessen. Strategi. Igennem hele mine karrierer, har jeg været vant til at tænke strategisk, at sætte langsigtede mål. Indenfor landbrugserhvervet, hvor man arbejder med dyr, er det sjældent at skabe vedvarende resultater med kortsigtede mål. Både fordi jeg kendte vigtigheden af strategi, men også grunden min naturlige interesse for denne arbejdsmetode, valgte jeg strategi som profil på min Cand. merc uddannelse. Sproglige kompetencer Dansk: Engelsk Modersmål Forhandlingsniveau. På Cand. merc uddannelsen foregik størstedelen af undervisning, eksamen og større opgaver på engelsk, idet vi havde flere internationale studerende og undervisere på studiet. IT kompetencer Superbruger: MS Office pakken Word Excel PowerPoint Outlook Office pakken var meget brugt på Universitet. Word til opgaver, Excel til statistik, PowerPoint til præsentationer. Outlook brugte jeg som Intern sælger. Bruger: Adobe programmerne Illustrator InDesign Photoshop Dreamweaver Adobe programmerne har jeg lært på 6-ugers kursus, hvor afslutningsvist udarbejdede, aftalekort, brochure og hjemmeside for en virksomhed. Navision LEC 2000 Lotus Notes

9 Efter Cand. merc uddannelsen blev jeg ansat ved SAB, hvor Navision blev og Lotus Notes blev anvendt. Efterfølgende fusionerede SAB med Danish Agro og LEC2000 blev herefter integreret som erstatning for Navision og Outlook erstattede Lotus Notes Kendskab: Statistikprogrammet SPSS SPSS var værktøjet i den afsluttende opgave på faget kvantitativ markedsanalyse. VBA Programmering VBA havde vi under HA uddannelsen, som en obligatorisk del. Menneskelige egenskaber Jeg besidder naturligvis en lang række personlige egenskaber, men jeg har, for overblikkets skyld, valgt at nævne de tre egenskaber, der beskriver mig bedst. Vedholdende. Størstedelen af mit arbejdsliv, har jeg primært arbejdet alene, hvorfor det var afgørende, at jeg var vedholdende, for at kunne nå dagens opgaver i varierende situationer. Landbruget er meget sæsonbetonet, hvilket betød at jeg i sæsonerne ofte arbejdede op til 16 timer om dagen. Derfor var det vigtigt, at jeg var vedholdende og fokuseret, for at nå hele vejen rundt, uden at miste overblikket. Igennem studierne, hvor jeg skulle sætte mig ind i meget nyt, viste jeg ligeledes evnen til at arbejde vedholdende, for at opnå de ambitiøse resultater jeg havde sat for mig selv. Fleksibel. Mine private forhold gør, at jeg har mulighed for at være fleksibel. Ofte oplever man skiftende arbejdspres, hvilket kræver opbakning på hjemmefronten. Min kæreste har fornuftige arbejdstider, således at jeg har friheden til at påtage mig fleksible arbejdstider i påkrævede situationer. I denne forbindelse kan jeg desuden nævne, at jeg trives bedst i travle perioder, hvor man virkelig føler, at man udretter noget udover det sædvanlige. Ansvarlighed. Jeg har siden mit første job som 17-årig, udvist en speciel høj grad af ansvarsfølelse. Det understreges af, at det netop er denne kompetence, der går igen i mine anbefalinger fra samtlige arbejdsgivere. Kurser 2011: Grafik, Dtp og Web 6-ugers kursus, hvor Adobe programmerne Illustrator, Photoshop, InDesign og Dreamweaver blev gennemgået og afsluttet med et projekt for virksomheden Skin Solution. Efter kurset har jeg udover denne hjemmeside, lavet en hjemmeside for en guldsmed.

10 1999: Merkonomkursus i Virksomhedsøkonom Jeg kan tilbyde Jeg kan tilbyde absolut engagement og dedikation til den stilling jeg skal bestride. Samtidig har jeg en meget strategisk tilgang til de udfordringer og problemstillinger, der skal løses. Det betyder samtidig, at jeg oplever det som et personligt nederlag, hvis ikke opgaverne løses tilfredsstillende. Jeg har et usædvanligt planlægnings- og struktureringsgen, som kombineret med min strategiske evne til at holde fokus gør, at jeg får løst opgaverne og fulgt dem til dørs. Kan ikke indgår ikke i mit ordforåd og nej godtages ikke uden en meget kvalificeret begrundelse. Møder jeg udfordringer, hvor mine kompetencer ikke er dækkende, søger jeg den påkrævede viden, for at håndtere den pågældende opgave. For Jeres virksomhed betyder det, at alle opgaver bliver løst og at ingen løse ender skaber problemer på et senere tidspunkt. Jeg har et godt blik for at spotte nye muligheder. Ved at vende tingene på hovedet, fremkommer ofte alternative løsninger. I denne proces er jeg ikke bange for stille spørgsmål, også de dumme, for ofte viser det sig, at spørgsmålene endda ikke er så dumme alligevel. Denne evne gør, at I som virksomhed, kan forvente at jeg på den måde skaber værdi. Kollegialt vil min tilstedeværelse oftest have en positiv indvirkning, idet min trivsel på arbejdspladsen naturligvis er vigtig for mig og er direkte proportionel med sammenholdet blandt kollegaerne og dermed den enkeltes trivsel. Jeg er en meget positiv og glad person, som er god til at give ros og ris og som gerne modtager konstruktiv kritik. Afslutningsvis kan jeg bidrage med en kommerciel tilgang til mine opgaver. Uanset hvad målet med den enkelte opgave er, så vil jeg naturligt have en kommerciel tilgang til opgaven. Grunden til at det er naturligt for mig at have indtjeningspotentialet for øjer er, at det har været en del af mit daglige arbejde siden jeg var 17 år. Fritiden Motion Tidligere spillede jeg meget fodbold i primært Fyns- og Danmarksserien. Det har jeg dog måtte ligge på hylden pga. af to knæskader. Men jeg har altid dyrket motion, så fodbolden blev hurtigt erstattet af gymnastik og Zumba, som jeg dyrker om vinteren, mens jeg om sommeren løber en del. Foreningsarbejde Jeg har i størstedelen af mit liv været involveret i en eller anden form for foreningsarbejde. Det er et bevidst valg, at bruge en del af min fritid på foreningsarbejde, netop fordi det kun kan fungere ved hjælp af frivilligt arbejde og det er en del af den danske kultur og. Jeg også selv nydt godt af diverse foreninger, både i forbindelse med at jeg spillede fodbold og håndbold. Desuden håber jeg fremadrettet, at miner egne børn

11 også får de samme muligheder som jeg har haft. Jeg deltog første gang i frivilligt foreningsarbejde som 15-årig, hvor jeg var håndboldtræner i Kerteminde Boldklub. Da jeg begyndte på Landbrugsuddannelsen var Jeg under skoleopholdene med i elevforeningen, mens jeg under praktik var med i den lokale landboungdom, hvor foreningens primære opgave var, at skabe et netværk for unge i landbruget. Der var et stort behov for foreningen Landboungdom, fordi ansatte ved landbruget oftest var eneste ansat og der var langt til byens aktiviteter, hvorfor disse unge risikerede at blive ensomme og måske forlade erhvervet. Med foreningen skabte vi et netværk og sammenhold, som gav medlemmernes live mere indhold og derfor også gav mig en vis glæde ved at være en del af det. I en periode på tre år deltog jeg i den lokale dilettantforening. At forberede og opføre amatørteater er et fantastisk redskab til at føre mennesker sammen. Der nedbrydes barrierer fordi vi mødes på lige fod, uanset sociale og uddannelsesmæssige baggrunde. Derfor brugte vi også amatørteateret til at få nye tilflyttere med ind i vores fantastiske fællesskab. Det kan ellers være en udfordring, idet jeg bor i et lille landsbysamfund, hvor det kan være svært at komme i kontakt med sine naboer, hvis man ikke er meget socialt anlagt. Vi ved alle hvor vigtigt det er, at man føler sig som en del af et fællesskab, hvilket i høj grad viser amatørteaterets berettigelse På nuværende tidspunkt er jeg i Fjelsted Borgerforenings bestyrelse. På mange områder er formålet med foreningen identisk med dilettanten. Men hvor dilettant kun eksisterer tre måneder om året, så er borgerforeningens arbejde kontinuerlig. Derudover er det foreningens opgave at præsentere byen rent fysisk bedst muligt, samt sikre at de stadig voksende kommuner ikke glemmer Fjelsted by når nye tiltag sættes i værk. Almene interesser Politik og andre samfundsmæssige forhold, både nationalt og internationalt, har også min interesse. Specielt hvordan den globale økonomi bliver påvirket af markedskræfternes interaktion med diverse international og nationale politiske beslutninger, har min store interesse. Min makroøkonomiske interesse er selvsagt vokset i takt med finanskrisen indtog og eskalering.

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Jobsøgning gjort let. - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi. af Michael Heckenthaler

Jobsøgning gjort let. - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi. af Michael Heckenthaler Jobsøgning gjort let - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi af Michael Heckenthaler Indholdsfortegnelse Jobsøgning gjort let 1 Indledning 3 Hvad vil du 4 Stillingsopslaget 5 Ring til virksomheden

Læs mere

DIN KARRIEREPARTNER ALT DETTE FÅR DU

DIN KARRIEREPARTNER ALT DETTE FÅR DU JOBBET ER DIT! CA DIN KARRIEREPARTNER Vi støder alle på udfordringer i løbet af vores arbejdsliv. Måske har du brug for rådgivning eller inspiration måske søger du nyt job måske dit første job. I CA ser

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole ÅRSSKRIFT UdgIveT af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole LUNdbæK 2011 ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2011 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Året i billeder

Læs mere

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende Arbejde og leddegigt en guide til patienter og pårørende 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 Gode råd Fuld sygemelding Delvis sygemelding Delvis raskmelding 56-aftale ved kronisk sygdom Beretning:

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere