Komplet CV for Lise Gervig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Komplet CV for Lise Gervig"

Transkript

1 Komplet CV for Lise Gervig Præsentation Jeg er født og opvokset i Kerteminde på Fyn, sammen med mine forældre og tre søskende. Jeg har altid været meget sportsinteresseret, derfor gik meget af fritiden med fodbold og håndbold. Derudover havde jeg fra klasse fritidsarbejde ved den lokale Matas, hvor jeg i de første år fyldte på hylder, mens jeg de to sidste år ekspederede kunder og anden forefalden arbejde. Som 17 årig, efter endt 10. klasse, flyttede jeg hjemmefra i forbindelse med, at jeg fik mit første fuldtidsarbejde ved landbruget. Mit første job ved landbruget, var pasning af køer, hvilket skulle vise sig at blive mit speciale og var samtidig begyndelsen på uddannelsen inden for landbruget. Derfor skiftede jeg de følgende år mellem jobs i landbruget og skoleophold på landbrugsskolen. De første to skoleophold var på Korinth Landbrugsskole, mens de sidste to skoleophold var på Bygholm Landbrugsskole i Horsens. I 1999 afsluttede jeg således min landbrugsuddannelse og fik titlen driftsleder ved landbruget, også kaldet "Grønt Bevis" i fagsproget. Fascinationen for landbruget var stadig intakt efter endt uddannelsen og det havde altid været min plan, at jeg ville have min egen bedrift og forsøge livet som selvstændig. Men igennem de år jeg havde været ved landbruget, var vilkårene for selvstændige blevet mindre og mindre attraktive, hvilket betød at jeg søgte nye græsgange. Desuden havde jeg igennem uddannelsen og arbejdet ved landbruget fået en stadig større interesse og dygtighed inden for det økonomiske element, derfor valgte jeg at skifte spor og startede i 2003 på HA, en erhvervsøkonomisk uddannelse på Universitetet i Odense. Mine matematiske og sproglige kompetencer var dog ikke tilstrækkelige til Universitet, hvilket betød at jeg skulle ind rundt VUC og opgraderes. Med et fuldtidsstudie ved VUC og "fritidsarbejde" ved landbruget med ca. 50 timer ugentligt arbejde, så var der ikke meget fritid det år. De mange timer ved landbruget sideløbende med studiet på VUC skyldes, at min arbejdsgiver ombyggede og moderniserede stalden, hvilket var et utrolig spændende projekt, hvor jeg havde en høj grad af medindflydelse. Derfor prioriterede jeg det højt, at være med i flest mulige aspekter af processen. Den måned hvor jeg skulle igennem de påkrævede eksamener ved VUC, opstod der pludselig en situation, som betød, at jeg fra den ene dag til den anden, havde eneansvaret for den daglige drift af stalden, samtidig med at eksamenerne skulle bestås. Derfor var det heller ikke uden en vis position stolthed, at jeg bestod de vigtige eksamener i engelsk og matematik med karakterer på hhv. 9 og 10, samtidig med, at jeg holdt det høje produktionsniveau i stalden. Det var helt sikkert en periode hvor jeg lærte mine grænser at kende. Jeg lærte, at når jeg bliver presset, så formår jeg mere end jeg havde troet var muligt. Så selv om det var en meget hård periode, som naturligvis ikke ville kunne fungere i længden, var jeg afslutningsvist en stærkere person, hvor kompetencer jeg ikke vidste jeg havde, redede mig ud af en krævende situation. Med en veloverstået eksamen fra VUC blev jeg optaget på Syddansk Universitet i Odense og startede i september Springet fra landbruget til Universitetet var selvsagt en stor omvæltning.

2 Der var en indkøringsperiode på ca. en måned, hvor jeg fik opbygget et netværk omkring mit studie, som senere skulle vise sig, at fundamentet til fem fantastiske og lærerige år, både på det faglige og menneskelige plan. På dette tidspunkt havde jeg endnu ikke helt sluppet landbruget, men blot reduceret min ugentlige arbejdstid til ca. 30 timer. Med en afsluttet HA i almen erhvervsøkonomi i bagagen, startede jeg i 2006 på kandidatuddannelsen International Marketing, hvor jeg grundet min store interesse for strategi, valgte dette som profilen på overbygningen. Det var specielt i denne del af min uddannelse, at jeg fik udviklet mine evner inden for gruppearbejde. Jeg viste i disse år, at jeg havde en naturlig evne til, at få det bedste ud af mine medstuderende, samt få samlet gruppen, så alle følte sig som en vigtig del af helheden. At jeg havde stærke kompetencer inden gruppearbejde, var en vigtig erkendelse for mig, fordi jeg i mange år ved landbruget havde arbejdet meget alene og derfor ikke kendte mine kompetencer i den mere teamorienterede retning. Efter et år på kandidatuddannelsen, valgte jeg at få mit første barn, hvilket forlængede min uddannelse med et år. Det var en god beslutning, idet studielivet har en fleksibilitet, som gjorde, at jeg hovedsageligt kunnne planlægge min tid ift. familien. Det betød samtidig, at jeg ikke længere arbejdede dagligt ved landbruget, men blot hjalp til i sæsonerne med at høste korn, majs og græs. Efter endt barsel, færdiggjorde jeg i august 2009 min uddannelse. Specialet blev udarbejdet i samarbejde med en virksomhed i Odense, som ønskede at udvide deres marked. Specialet omhandlede hvilkede muligheder og trusler, der kunne være i forbindelse med penetrering på et nyt marked, samt hvilke svagheder og styrker virksomheden besad ift. disse. To måneder før jeg færdiggjorde mit speciale, blev jeg ansat ved SAB, som er en produktions- og handelsvirksomhed, der sælger en række produkter til landbruget, som eksempelvis kunstgødning, foder til grise, køre, høns og heste, såsæd og sprøjtemidler. Min stilling indbefattede rådgivning og salg til egen kundebase, daglige drift af afdelingen og lagerstyring. Desuden fungerede jeg som bindeled mellem afdelingen og hovedkontorets IT-funktion. Efter to måneders ansættelse blev SAB opkøbt af en anden foderstof, Danish Agro. I forbindelse med opkøbet, blev 50 af SAB's 150 ansatte opsagt. Jeg blev midlertidig ikke opsagt, men fortsatte min ansættelse ved Danish Agro. I løbet af de næste 18 måneder, opkøbte Danish Agro tre konkurrerende produktionsvirksomheder. I forbindelse med hvert opkøb fulgte en fyringsrunde, hvorfor det selvsagt var en hård periode for alle ansatte. I vores afdeling var vi, da jeg blev ansat, syv medarbejdere, men var på daværende nede på to ansatte. I april 2011, opkøbte Danish Agro endnu en konkurrent, hvilket betød endnu en fyringsrunde. Denne gang var det bestemt, at vores afdeling skulle fungere med kun en ansat, hvilket medførte at jeg blev fritstillet. Det var en hård besked at få, men at skulle fungere i en virksomhed med jævnlige fyringsrunder, er faktisk heller ikke nemt. Tiden efter Danish Agro, har jeg bl.a. brugt til at styrke og udbygge mine kompetencer inden for IT. Jeg har netop færdiggjort et seks ugers grafisk kursus, hvor vi kom rundt om Adobes programmer Illustrator, Photoshop, InDesign og Dreamweaver.

3 Uddannelser : Cand. merc i International Marketing Fagligt: Evner at formulere mig mundligt og skriftligt på såvel dansk som engelsk. Enkelte fag var på dansk, men det primære sprog var engelsk, da en del undervisere og studerende var internationale. Lærte fordelene ved strategisk tankegang og hvor tæt det er linked til succes. Strategisk fremgangsmåde, gør det nemmere at holde fokus og ikke 'glemme' hvad ens endelige mål er. Effektiv informationssøgning og strukturering af disse ift. at skelne mellem 'nice to know' og need to now'. Indsamle og analysere store mængder data, som skulle danne grundlage for de endelige rapporter. Ved analyse af betragtelige datamængder, evnede jeg at arbejde struktureret og detaljeorienteret, således at konklusionen blev retvisende og uden for meget 'støj'. Fremkomme med alternative løsningsmuligheder, tilpasset de aktuelle problemstillinger. Speciale: positioneringsmuligheder på det australske marked. Indsamlede og analyserede kvalitative og kvantitative data og kombinerede dem med teoretisk fokusering på eksterne trusler og interne svagheder i forhold til penetrering på et nyt marked. Afslutningsvist udarbejdede jeg en rapport, med anbefaling til, hvordan virksomheden skulle positionere sig, samt hvad de skulle være opmærksomt på internt og eksternt i den proces. Specialet var i samarbejde med en international orienteret virksomhed inden for liftindustrien. Menneskeligt: Arbejde selvstændigt og som en del af en gruppe. Jeg lærte at sætte pris på begge arbejdsmetoder og forstå de svagheder og styrker de respektive metoder har. Arbejde vedholdende og struktureret for at overholde deadlines. Lærte vigtigheden af netværk. Ikke mindst hvor villige personer i mit netværk var til at bidrage positivt i en given situation, også selv om relationen til pågældende var relativ svag. Lærte at vende tingende på hovedet, så fokus ændrede sig og nye muligheder fremkom : HA i Almen Erhvervsøkonomi HA er en mere generel uddannelse, hvilket kunne mærkes blandt de studerende, da vi som gruppe ikke havde det samme fælles fokus, som overbygningen i høj grad bar præg af. Det betød, at vi ikke havde tilstrækkelig homogenitet i grupperne, hvilket kunne besværliggøre processen og ikke skabte den synergi man kunne ønske sig.

4 Fagligt En god grundviden i makroøkonomi, både nationalt og globalt. Mikroøkonomi var meget lærerigt ift. at forstå 'spillet' i diverse forhandlingssituationer, ikke mindst på baggrund af hvilken relation man har med pågældende. Virksomhedens interne og eksterne økonomiske regnskab. Statistik. Lærte diverse statiske redskaber at kende, samt hvordan statistisk materiale skulle gennemskues og hvordan statistiske resultater kunne illustreres ekstremt misvisende. Bacheloropgave: Strukturelle ændringer i en outsourcende organisation. Her fokuserede jeg på organisationens klima, intern koordinering og omgivelserne primært på baggrund contingency (situationsbestemt) teorien. Og afslutningsvist konkluderede jeg på outsorcingens effekt på organisationens struktur og hvilke potentielle faldgrupper, der kunne forekomme i denne proces, samt hvilke muligheder der eventuelt kunne udnyttes, som ikke var et direkte resultat af den primære beslutning. Menneskeligt: Det var et stort skridt at bevæge sig fra landbruget, som var meget individuelt, til studielivet, som var meget teamorienteret. Skelne mellem venner og samarbejdspartnere. Ens venner var ikke nødvendigvis de bedste at arbejde sammen med i diverse teams : HF enkeltfag Det var nødvendigt at opgradere mine kompetencer indenfor engelsk og matematik, inden jeg søgte optagelse på HA uddannelsen : Landbrugets Driftlederuddannelse Fagligt: Fik bygget teori på mange års erfaring. Lærte redskaber til at lette det administrative arbejde ude på bedrifterne. Fik en økonomiske forståelse for hvordan jeg kunne optimere indtjeningspotentialet på bedriften. At sætte sig langsigtede mål og lave en handlingsplan derefter. Det er specielt vigtigt i landbruget, som er omsætningstung, hvor hurtige løsninger ikke er en mulighed. Det kræver fokus og vedholdenhed. Lærte at udforme en helhedsløsning for en kvægbedrift, som jo er summen af en række elementer.

5 Menneskeligt: Landbrugsskole er speciel idet den er en kostskole. Eleverne på skolen kommer typisk fra et job, hvor de var eneste ansat, til en skole med elever. Derfor spiller det sociale aspekt en enorm stor rolle på de relative korte skoleophold uddannelsen består af. Derfor fik jeg knyttet mange venskaber og bekendtskaber på kort tid. Den afsluttende del af Landbrugets Driftslederuddannelse bestod i høj grad af økonomi, så da jeg havde fået smag for den økonomiprægede uddannelse, valgte jeg at skifte spor : Faglært Landmand : 10. klasses udvidet afgangsprøve Erhvervserfaring Danish Agro, Foderstof til landbruget, Sælger og konsulent. Foderstofbranchen er speciel, idet jeg som sælger, både skulle købe af og sælge til den samme kunde. Ansvar: Ansvar for egen kundebase, samt rådgivning. Herunder udarbejdelse af tilbud og præsentationer til kunder, samt mødebooking og kontraktforhandlinger. Support for eksterne sælgere. Daglig drift af afdelingen, herunder lagerstyring og månedsafslutning Bindeled mellem afdelingen og hovedkontorets IT-afdeling Resultater: Den kundebase jeg overtog, var misvedligeholdt, men via en løsningsorienteret tilgang til opgaven, lykkedes det at reetablere 90 % af den oprindelige kundebase. Jeg var medvirkende til en succesfuld integrering af nyt IT-system i afdelingen. Vi fik udskiftet ERP systemet Microsoft Navision med LEC Uddannelse, samt 6 mdr. barsel. Udspecificeret under Uddannelse.

6 Fritidsarbejde på Lykkesholm Eftersom mit job nu var et fritidsjob, havde jeg ikke længere de overordnede ansvarsområder, jeg tidligere havde haft. Men når jeg var på arbejde, var jeg oftest alene og havde derfor de samme ansvarsområder. I den periode jeg havde fritidsarbejde på Lykkesholm ombyggede og moderniserede vi gården. Den proces var lærerig og ekstrem travl, hvilket krævede, at jeg arbejde meget resultatorienteret og effektivt uanset om det gjaldt mit arbejde eller studie Fodermester på Lykkesholm Ansvar: Daglig drift af kostalden Opstille langsigtede mål, samt strukturere og planlægge min arbejdsindsats i forhold til de satte mål. Tage initiativ til nye tiltag, så arbejdsprocesserne kunne effektiviseres. Planlægning af egen dagligdag, samt indkøb og bestilling af vare til produktionen, herunder prisforhandling med leverandører og aftagere. Udarbejdelse af budgetter, budgetovervågning og indberetning af hændelser på bedriften. Månedlige møder med dyrlæge, for planlægning og rådgivning af aktuelle problemstillinger på bedriften. Avlsstrategi. Resultater: Lærte at håndtere mange opgaver ad gangen. Arbejde vedholdende, løsningsorienteret og struktureret, da en typisk arbejdsdag, uden for sæsonerne, var på 12 timer. Reducering af omkostninger. Øget produktion, samtidig med forbedret produktkvalitet Fodermester på Østrupgård Fodermester på Palleshave Min arbejdsgiver havde valgt at arbejde uden for bedriften, hvorfor jeg stod alene med ansvaret for driften i det daglige. Eftersom det var mit første job som fodermester, var det naturligvis en stor udfordring, som viste sig at være de betingelser jeg trivedes bedst under.

7 Medhjælper på Sandbjerggård Her var jeg, modsat mine tidligere jobs, ansat som medhjælper udelukkende i marken. Jeg var ansat her i fire måneder, fordi min arbejdsgiver kun havde ansatte i den periode af året. Netop fordi arbejdet i marken var nyt for mig, var det i høj grad en læreplads, uden det store ansvar Medhjælper på Skrallehavegård Her arbejde jeg primært i stalden og var kun i markerne i sæsonerne Medhjælper på Højrupgård Det var mit første job og derfor en læreplads, hvor jeg udelukkende var i stalden. Jeg fik dog gradvist større ansvar i de 18 måneder jeg var der. Kompetencer Faglige kompetencer Udarbejdelse af tilbud: Har de sidste to år arbejdet som sælger, hvor udarbejdelse af tilbud, var et vigtigt element i kontakten med kunderne. Præsentationer: Igennem min uddannelse udfærdigede jeg talrige præsentationer på dansk og engelsk, og fremlagde dem for kritiske medstuderende og undervisere. Effektiv informationssøgning. Der er så mange tilgængelige informationer, så det er ikke svært at finde informationer, men derimod at finde de rigtige informationer efficient og effektivt. Kvantitativ og kvalitativ markedsanalyse. Indsamle da via begge arbejdsmetoder, rense data og statistisk vurdering af dataene. Afslutningsvist at konkludere og kommunikere præcist, brugbart og afstemt modtageren. Har på Cand. merc. uddannelsen afsluttet både kvantitativ og kvalitativ markedsanalyse med meget tilfredsstillende resultater. En vigtig del af begge kurser var at udarbejde rapporter på baggrund af store mængder indsamlede fakta. Kommerciel tankegang. Igennem mine ansættelser ved landbruget, hvor budgetter skulle overholdes og som intern sælger, hvor indtjeningsgraden var afgørende ved tilbudsgivning, betyder at jeg har en kommerciel tilgang til marketing. Forhandling. Som ansat ved landbruget, forhandlede jeg både i forbindelse med salg og indkøb. Det samme gjorde sig gældende, da jeg som intern sælger var "på den anden side af bordet" i den samme branche. I begge situationer, gør det sig gældende, at landbrugsbranchen er et lidt specielt erhverv, idet man sælger til og køber af den samme aktør. Min baggrund betyder, at jeg har et godt helhedsbillede af forhandlingsprocessen. Økonomisk forståelse. Jeg har en bred økonomisk forståelse i alt fra internt- og eksternt regnskab, til mikro- og makroøkonomi. Regnskabsforståelsen har jeg gennem erhvervserfaring og mine uddannelser fra landbruget og universitetet. Mikro- og makroøkonomi er primært lært på HA uddannelsen, men er blevet styrket grundet min store interesse for hvordan spillet er imellem forskellige aktører og hvordan politiske beslutninger i samspil med markedskræfterne, afgør den

8 nationale og globale økonomiske situation. Det er naturligvis en interesse, der er eskaleret i takt med finanskrisen udvikling. Marketing. Jeg har en lang række værktøjer fra mine uddannelser og har desuden i jobbet som intern sælger lært, hvor vigtig den rette markedsføring er for næste led i foretningsprocessen. Strategi. Igennem hele mine karrierer, har jeg været vant til at tænke strategisk, at sætte langsigtede mål. Indenfor landbrugserhvervet, hvor man arbejder med dyr, er det sjældent at skabe vedvarende resultater med kortsigtede mål. Både fordi jeg kendte vigtigheden af strategi, men også grunden min naturlige interesse for denne arbejdsmetode, valgte jeg strategi som profil på min Cand. merc uddannelse. Sproglige kompetencer Dansk: Engelsk Modersmål Forhandlingsniveau. På Cand. merc uddannelsen foregik størstedelen af undervisning, eksamen og større opgaver på engelsk, idet vi havde flere internationale studerende og undervisere på studiet. IT kompetencer Superbruger: MS Office pakken Word Excel PowerPoint Outlook Office pakken var meget brugt på Universitet. Word til opgaver, Excel til statistik, PowerPoint til præsentationer. Outlook brugte jeg som Intern sælger. Bruger: Adobe programmerne Illustrator InDesign Photoshop Dreamweaver Adobe programmerne har jeg lært på 6-ugers kursus, hvor afslutningsvist udarbejdede, aftalekort, brochure og hjemmeside for en virksomhed. Navision LEC 2000 Lotus Notes

9 Efter Cand. merc uddannelsen blev jeg ansat ved SAB, hvor Navision blev og Lotus Notes blev anvendt. Efterfølgende fusionerede SAB med Danish Agro og LEC2000 blev herefter integreret som erstatning for Navision og Outlook erstattede Lotus Notes Kendskab: Statistikprogrammet SPSS SPSS var værktøjet i den afsluttende opgave på faget kvantitativ markedsanalyse. VBA Programmering VBA havde vi under HA uddannelsen, som en obligatorisk del. Menneskelige egenskaber Jeg besidder naturligvis en lang række personlige egenskaber, men jeg har, for overblikkets skyld, valgt at nævne de tre egenskaber, der beskriver mig bedst. Vedholdende. Størstedelen af mit arbejdsliv, har jeg primært arbejdet alene, hvorfor det var afgørende, at jeg var vedholdende, for at kunne nå dagens opgaver i varierende situationer. Landbruget er meget sæsonbetonet, hvilket betød at jeg i sæsonerne ofte arbejdede op til 16 timer om dagen. Derfor var det vigtigt, at jeg var vedholdende og fokuseret, for at nå hele vejen rundt, uden at miste overblikket. Igennem studierne, hvor jeg skulle sætte mig ind i meget nyt, viste jeg ligeledes evnen til at arbejde vedholdende, for at opnå de ambitiøse resultater jeg havde sat for mig selv. Fleksibel. Mine private forhold gør, at jeg har mulighed for at være fleksibel. Ofte oplever man skiftende arbejdspres, hvilket kræver opbakning på hjemmefronten. Min kæreste har fornuftige arbejdstider, således at jeg har friheden til at påtage mig fleksible arbejdstider i påkrævede situationer. I denne forbindelse kan jeg desuden nævne, at jeg trives bedst i travle perioder, hvor man virkelig føler, at man udretter noget udover det sædvanlige. Ansvarlighed. Jeg har siden mit første job som 17-årig, udvist en speciel høj grad af ansvarsfølelse. Det understreges af, at det netop er denne kompetence, der går igen i mine anbefalinger fra samtlige arbejdsgivere. Kurser 2011: Grafik, Dtp og Web 6-ugers kursus, hvor Adobe programmerne Illustrator, Photoshop, InDesign og Dreamweaver blev gennemgået og afsluttet med et projekt for virksomheden Skin Solution. Efter kurset har jeg udover denne hjemmeside, lavet en hjemmeside for en guldsmed.

10 1999: Merkonomkursus i Virksomhedsøkonom Jeg kan tilbyde Jeg kan tilbyde absolut engagement og dedikation til den stilling jeg skal bestride. Samtidig har jeg en meget strategisk tilgang til de udfordringer og problemstillinger, der skal løses. Det betyder samtidig, at jeg oplever det som et personligt nederlag, hvis ikke opgaverne løses tilfredsstillende. Jeg har et usædvanligt planlægnings- og struktureringsgen, som kombineret med min strategiske evne til at holde fokus gør, at jeg får løst opgaverne og fulgt dem til dørs. Kan ikke indgår ikke i mit ordforåd og nej godtages ikke uden en meget kvalificeret begrundelse. Møder jeg udfordringer, hvor mine kompetencer ikke er dækkende, søger jeg den påkrævede viden, for at håndtere den pågældende opgave. For Jeres virksomhed betyder det, at alle opgaver bliver løst og at ingen løse ender skaber problemer på et senere tidspunkt. Jeg har et godt blik for at spotte nye muligheder. Ved at vende tingene på hovedet, fremkommer ofte alternative løsninger. I denne proces er jeg ikke bange for stille spørgsmål, også de dumme, for ofte viser det sig, at spørgsmålene endda ikke er så dumme alligevel. Denne evne gør, at I som virksomhed, kan forvente at jeg på den måde skaber værdi. Kollegialt vil min tilstedeværelse oftest have en positiv indvirkning, idet min trivsel på arbejdspladsen naturligvis er vigtig for mig og er direkte proportionel med sammenholdet blandt kollegaerne og dermed den enkeltes trivsel. Jeg er en meget positiv og glad person, som er god til at give ros og ris og som gerne modtager konstruktiv kritik. Afslutningsvis kan jeg bidrage med en kommerciel tilgang til mine opgaver. Uanset hvad målet med den enkelte opgave er, så vil jeg naturligt have en kommerciel tilgang til opgaven. Grunden til at det er naturligt for mig at have indtjeningspotentialet for øjer er, at det har været en del af mit daglige arbejde siden jeg var 17 år. Fritiden Motion Tidligere spillede jeg meget fodbold i primært Fyns- og Danmarksserien. Det har jeg dog måtte ligge på hylden pga. af to knæskader. Men jeg har altid dyrket motion, så fodbolden blev hurtigt erstattet af gymnastik og Zumba, som jeg dyrker om vinteren, mens jeg om sommeren løber en del. Foreningsarbejde Jeg har i størstedelen af mit liv været involveret i en eller anden form for foreningsarbejde. Det er et bevidst valg, at bruge en del af min fritid på foreningsarbejde, netop fordi det kun kan fungere ved hjælp af frivilligt arbejde og det er en del af den danske kultur og. Jeg også selv nydt godt af diverse foreninger, både i forbindelse med at jeg spillede fodbold og håndbold. Desuden håber jeg fremadrettet, at miner egne børn

11 også får de samme muligheder som jeg har haft. Jeg deltog første gang i frivilligt foreningsarbejde som 15-årig, hvor jeg var håndboldtræner i Kerteminde Boldklub. Da jeg begyndte på Landbrugsuddannelsen var Jeg under skoleopholdene med i elevforeningen, mens jeg under praktik var med i den lokale landboungdom, hvor foreningens primære opgave var, at skabe et netværk for unge i landbruget. Der var et stort behov for foreningen Landboungdom, fordi ansatte ved landbruget oftest var eneste ansat og der var langt til byens aktiviteter, hvorfor disse unge risikerede at blive ensomme og måske forlade erhvervet. Med foreningen skabte vi et netværk og sammenhold, som gav medlemmernes live mere indhold og derfor også gav mig en vis glæde ved at være en del af det. I en periode på tre år deltog jeg i den lokale dilettantforening. At forberede og opføre amatørteater er et fantastisk redskab til at føre mennesker sammen. Der nedbrydes barrierer fordi vi mødes på lige fod, uanset sociale og uddannelsesmæssige baggrunde. Derfor brugte vi også amatørteateret til at få nye tilflyttere med ind i vores fantastiske fællesskab. Det kan ellers være en udfordring, idet jeg bor i et lille landsbysamfund, hvor det kan være svært at komme i kontakt med sine naboer, hvis man ikke er meget socialt anlagt. Vi ved alle hvor vigtigt det er, at man føler sig som en del af et fællesskab, hvilket i høj grad viser amatørteaterets berettigelse På nuværende tidspunkt er jeg i Fjelsted Borgerforenings bestyrelse. På mange områder er formålet med foreningen identisk med dilettanten. Men hvor dilettant kun eksisterer tre måneder om året, så er borgerforeningens arbejde kontinuerlig. Derudover er det foreningens opgave at præsentere byen rent fysisk bedst muligt, samt sikre at de stadig voksende kommuner ikke glemmer Fjelsted by når nye tiltag sættes i værk. Almene interesser Politik og andre samfundsmæssige forhold, både nationalt og internationalt, har også min interesse. Specielt hvordan den globale økonomi bliver påvirket af markedskræfternes interaktion med diverse international og nationale politiske beslutninger, har min store interesse. Min makroøkonomiske interesse er selvsagt vokset i takt med finanskrisen indtog og eskalering.

Lise Gervig - Altonavej 11, 5463 Harndrup - 61 75 76 31 lise.gervig@gmail.com 37 år Samlevende 2 børn. CV for Lise Gervig

Lise Gervig - Altonavej 11, 5463 Harndrup - 61 75 76 31 lise.gervig@gmail.com 37 år Samlevende 2 børn. CV for Lise Gervig Resumé CV for Lise Gervig Prisforhandling: Har tolv års erfaring i prisforhandling som indkøber og de sidste to som sælger. Jeg har derfor et helhedsbillede af prisforhandlingsprocessen. Økonomi: Bred

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

NANNA HANSEN - TLF. 28939031 - nanna-1993@hotmail.com http://bynannahansen.com. Ansøgning

NANNA HANSEN - TLF. 28939031 - nanna-1993@hotmail.com http://bynannahansen.com. Ansøgning Ansøgning I starten af 2016 skal jeg i praktik. Efter at ha gået 1 og 2 semester på uddannelsen multimediedesign, vil jeg sende uopfordret ansøgninger til virksomheder med grafisk design og kommunikation.

Læs mere

Resume. Erhvervserfaring. Edvard Griegs Gade 21, 3. tv. 2100 København Ø. Telefon: 26 24 14 26 E-mail: zeljkoklen@gmail.com Fødselsdato: 26 01 1984

Resume. Erhvervserfaring. Edvard Griegs Gade 21, 3. tv. 2100 København Ø. Telefon: 26 24 14 26 E-mail: zeljkoklen@gmail.com Fødselsdato: 26 01 1984 CV Navn: Adresse: Zeljko Klen Edvard Griegs Gade 21, 3. tv. 2100 København Ø Telefon: 26 24 14 26 E-mail: zeljkoklen@gmail.com Fødselsdato: 26 01 1984 Resume Jeg er en ung fyr på 31 med rødder fra Kroatien.

Læs mere

1 www.theanielsen.dk www.tbbn.dk

1 www.theanielsen.dk www.tbbn.dk 1 www.theanielsen.dk 2 www.theanielsen.dk kompetenceliste Adobe programmer Adobe Photoshop «««««Adobe Illustrator ««««Adobe InDesign ««««Adobe Dreamweaver ««««Adobe Flash «««Adobe Bridge ««Adobe Acrobat

Læs mere

Maja Pedersen INFO FAGLIGE KOMPETENCER. Marketing: Innovation og forretningsudvikling: Analyse: Kongefolden 6, stuen midtfor, 8660 Skanderborg

Maja Pedersen INFO FAGLIGE KOMPETENCER. Marketing: Innovation og forretningsudvikling: Analyse: Kongefolden 6, stuen midtfor, 8660 Skanderborg INFO Navn: Adresse: Mobil: Fødselsdato: E- mail: Maja Pedersen Kongefolden 6, stuen midtfor, 8660 Skanderborg 23 48 05 25 17. marts 1981 maja_pedersen@hotmail.com FAGLIGE KOMPETENCER Marketing: Planlægning

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Kontaktoplysninger. Cand.ling.merc. med koordinatorgen og stærke grafiske kompetencer

Kontaktoplysninger. Cand.ling.merc. med koordinatorgen og stærke grafiske kompetencer Kontaktoplysninger Navn : Kim Tøttrup Adresse : Lollandsgade 62, 1. sal : 8000, Aarhus C. Tlf. : 22 93 27 40 E-mail : kimtoettrup@hotmail.com Fødselsdato : 2. marts 1985 Website 1 : http://www.kim-toettrup.biz/

Læs mere

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer Projekt hvad gør det bedste bedre har ved interview og feltstudier afdækket hvordan bedrifter med succes og i den øverste top arbejder. Dette er beskrevet i rapporten. Lær af de bedste som blev udarbejdet

Læs mere

CV Cecilie Methe Jasmin Rasmussen

CV Cecilie Methe Jasmin Rasmussen CV Cecilie Methe Jasmin Rasmussen Personlige data Navn: Cecilie Methe Jasmin Rasmussen Adresse: Kochsgade 26., 1.sal, 5000 Odense C. Mobil: 3136 7540 E-mail: jasmin.methe@gmail.com Fødselsdag: 1. juni

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

En attraktiv arbejdsplads (også) om 5 år

En attraktiv arbejdsplads (også) om 5 år En attraktiv arbejdsplads (også) om 5 år Hvad er vigtigt for medarbejderen? Ungdomskonsulent Ole Ebbesen tirsdag den 26. februar 2008 Dygtige medarbejdere er den vigtigste produktionsfaktor Ansættelse

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

Preben Kihlgast Gefionsvej 6, 7480 Vildbjerg 29 85 03 53 97 13 70 06 preben@kihlgast.dk

Preben Kihlgast Gefionsvej 6, 7480 Vildbjerg 29 85 03 53 97 13 70 06 preben@kihlgast.dk Personlige data CV Navn: Preben Kihlgast Adresse: Gefionsvej 6, Skibbild Telefon: 97 13 70 06-29 85 03 53 E-mail: preben@kihlgast.dk Hjemmeside: www.kihlgast.dk Fødselsdato: 1.oktober 1963 Civilstand:

Læs mere

C.V. Personlige oplysninger. Erhvervserfaring 20/01/2009. Theis Østrup Petersen Adresse: Telefon: +45 Mobil: +45 theiz@hotmail.com

C.V. Personlige oplysninger. Erhvervserfaring 20/01/2009. Theis Østrup Petersen Adresse: Telefon: +45 Mobil: +45 theiz@hotmail.com C.V. Personlige oplysninger Navn: Theis Østrup Petersen Adresse: Telefon: +45 Mobil: +45 Mail: theiz@hotmail.com Hjemmeside: http://www.digitheiz.dk Cpr. nr.: 040173-**** Statsborgerskab: Dansk Civilstand:

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST. På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST

GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST. På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST Hvorfor kan en kursist med fordel vælge GVU? Større faglig bredde Personlig kompetenceudvikling Mulighed for at bevæge

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

TANYA BENSOUDA BJERRE

TANYA BENSOUDA BJERRE TANYA BENSOUDA BJERRE På en rejse sammen med dig Min rejse sammen med dig startede i 2011 hvor jeg blev optaget som medlem i LC 16 Odense. Det blev min begyndelse på en rejse med personlig udvikling. De

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

Sælgerprofil Navn Virksomhed

Sælgerprofil Navn Virksomhed Sælgerprofil Navn Virksomhed Indhold PeopleTools Sælgerprofil Anvendelse af PeopleTools PeopleTools Kompetencehjul Fem sælgerroller Definitioner Udfordrende sælger Selvkørende sælger Problemløsende sælger

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

TMU-møde d. 21.10.2014

TMU-møde d. 21.10.2014 1 Indledning Intern Drift består af en park-, vej-, rengørings-, service- og kørsel/værkstedssektion. I det følgende vil der være en beskrivelse af, hvad hver sektion beskæftiger sig med samt en tanke

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

DIN interesse. Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg

DIN interesse. Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg DYRK DIN interesse Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk Afd. Dalum Landbrugsvej 65 5260 Odense S Afd. Korinth Spanget 7 5600 Faaborg

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS INVITATION Præsentation Mit navn er Henning Dalhoff og jeg har mere end 25 års erfaring som grafisk designer og illustrator og har igennem årene opbygget stor erfaring med at udvikle grafiske løsninger

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Talent News Rejsebranchen februar/marts 2013. Kelly Services København 3311 7070 kbh@kellyservices.dk kellyservices.dk

Talent News Rejsebranchen februar/marts 2013. Kelly Services København 3311 7070 kbh@kellyservices.dk kellyservices.dk Talent News Rejsebranchen februar/marts 2013 København 3311 7070 kbh@ Vi har talenterne! Få de rette profiler ombord med Kelly Travel Det er afgørende med et stort netværk for at finde de bedst kvalificerede

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Ansøgning. Simon Bach. Skarp & kreativ kommunikatør. Socialt engageret medarbejder. Med venlig hilsen. 1. Ansøgning 2. CV 3.

Ansøgning. Simon Bach. Skarp & kreativ kommunikatør. Socialt engageret medarbejder. Med venlig hilsen. 1. Ansøgning 2. CV 3. Ansøgning Skarp & kreativ kommunikatør Som nyuddannet kandidat i markedsføring, tidligere selvstændig med egen detailvirksomhed, og adskillige uddannelsesforløb bag sig, da er jeg den rette nye markedsførings-

Læs mere

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Vi ved, du har travlt, og derfor lancerer vi nu en række af korte kurser, hvor du kan tilegne dig komprimeret viden på kort tid!. Kurserne

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Rey Consulting - Konsulent CV

Rey Consulting - Konsulent CV Personlige oplysninger: Maria Rey Jacobsen Hagbardsvej 37, 3650 Ølstykke Mobil: 5240 3904 Profil: Jeg er en forretnings- og løsningsorientret konsulent med fokus på optimering af brugernes anvendelse af

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Curriculum Vitae. Kontaktinformation. Resumé

Curriculum Vitae. Kontaktinformation. Resumé Kontaktinformation Navn: Adresse: Kirkevej 10, Tødsø, 7900 Nykøbing Mors Tlf.: 51 97 81 97 E-mail: claus@futtruphansen.dk Web: www.futtruphansen.dk Født: 11. marts 1970 Resumé Mit udgangspunkt er en god

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Nina Sif Tønder 29. juni 1985 Mobil: 28747960. Her en præsentation af nogle af de faglige værdier, jeg kan bidrage med.

Nina Sif Tønder 29. juni 1985 Mobil: 28747960. Her en præsentation af nogle af de faglige værdier, jeg kan bidrage med. CV: Personlige oplysninger Nina Sif Tønder - 29. juni 1985 Østboulevarden 7, 3. tv. 8000 Aarhus C Mobil: 28747960 E- mail: nina.sif.toender@gmail.com Linkedin: http://dk.linkedin.com/in/ninasiftoender

Læs mere

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Shohei og Ryo fra min tennisklub og jeg Gennem en udvekslingsaftale mellem min egen uddannelsesinstitution, Det Informationsvidenskabelige Akademi, og Graduate

Læs mere

ansøgning Lars Gravesen marketing, grafiker, underviser, selvstændig, sælger, forfatter

ansøgning Lars Gravesen marketing, grafiker, underviser, selvstændig, sælger, forfatter ansøgning marketing, grafiker, underviser, selvstændig, sælger, forfatter Hobrovej 479 9200 Aalborg SV Mobil: 29760494 E-mail: lars@pixelfreaks.dk Skalborg den 15. September 2010 Jeg har lysten og evnerne

Læs mere

Tagdækker. www.vitusbering.dk. Har du hænderne skruet rigtigt på? Har du lyst til en afvekslende uddannelse med både skoleophold & praktik?

Tagdækker. www.vitusbering.dk. Har du hænderne skruet rigtigt på? Har du lyst til en afvekslende uddannelse med både skoleophold & praktik? www.vitusbering.dk Tagdækker Har du hænderne skruet rigtigt på? Har du lyst til en afvekslende uddannelse med både skoleophold & praktik? Vil du have hele verden som din arbejdsplads? Tagdækker -et job

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium & HF Tronsø

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere