Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud"

Transkript

1 Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud En analyse af hvor de unge, der forlader musikskolerne med musikalske færdigheder på et orkesterinstrument, fortsætter deres musikudøvelse, eller hvorfor de forsvinder ud af det aktive musikliv. 1

2 FORORD Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud?, eller Hvorfor er der ikke mange flere unge, der fortsætter med at spille, selv om de har valgt ikke at gøre musikken til deres levevej? Danmark har en enestående tradition for klassisk amatørmusik, hvor musikere i alle aldre har mulighed for at styrke sociale relationer og sammen dyrke glæden ved at spille. På tværs af Danmark fungerer den foreningsbaserede amatørmusik som samlingspunkt for musikere og gennem koncerter og arrangementer som en væsentlig del af det lokale kulturliv. Men hvis det danske amatørmusikliv skal udvikle sig eller blot blive ved med at blomstre, er det imidlertid nødvendigt med tilgang af unge medlemmer. I hovedparten af de danske amatørorkestre er medlemmerne over 50 år, og samtidig ved vi, at mange unge forlader musikskolerne med en solid musikfaglig ballast på et orkesterinstrument. Også mange flere, end de få rene ungdomsorkestre kan opsluge. Det er både naturligt og uomgængeligt, at mange nedprioriterer aktiv musikudøvelse i nogle år, hvor de stifter familie, og netop derfor er det vigtigt, at amatørorkestrene og de unge finder hinanden straks, når de unge forlader musikskolen, undervisningen og det pædagogisk tilrettelagte repertoire. Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) har sammen med Odense Musikskole, Danske Musik- og Kulturskoleledere (DMKL) og Dansk Amatørmusik (DAM) taget initiativ til dette analyseprojekt, som støttes økonomisk af Kunststyrelsen og Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS). Alle medlemsorkestre i DAOS og DAO (Dansk Amatør Orkesterforbund) er blevet opfordret til at medvirke i en spørgeskemaundersøgelse. Desuden er alle musikskoler blevet bedt om at medvirke, ligesom de er blevet bedt om at videresende spørgeskemaer til nuværende og tidligere orkesterelever mellem 14 og 25 år. Vi ville gerne have haft Landsgardeforeningen med, men det kunne ikke indpasses i deres øvrige aktiviteter. Der er kommet svar fra 52 amatørorkestre, 32 musikskoler og 46 musikskoleelever. Nærværende rapport er første del af en proces, som skal afdække, hvorfor mange unge vælger at forlade musiklivet, netop som de har erhvervet de færdigheder, der skal til, for at kunne gøre fyldest i et amatørorkester. Rapporten vil i løbet af foråret 2013 blive suppleret med interviews med udvalgte orkestre og musikskoler, som har fået overgangen fra skole til orkesterarbejde til at fungere på en måde, som måske kan være til inspiration for andre. I juni 2013 afholdes en workshop for inviterede repræsentanter for musikskoler, amatørorkestre og organisationer. Workshopdeltagerne skal arbejde med at finde frem til, hvordan amatørorkestre og musikskoler kan motivere eleverne til at fortsætte aktive amatørmusikere, så der kan opstilles et katalog over, hvad det enkelte orkester kan gøre for at tiltrække flere unge medlemmer i fremtiden, og hvilke konkrete initiativer og aktiviteter orkesterorganisationerne alene eller i samarbejde med musikskoler bør iværksætte i de kommende år. Det er vores håb, at det færdige arbejde vil inspirere orkestre, orkesterbestyrelser, musikskoler og ikke mindst de unge selv til at finde frem til modeller, som kan få unge, dygtige musikskoleelever til at bruge deres musikalske kompetencer til at fastholde et kvalitativt musikalsk indhold i fritiden resten af livet. Knud Ebbesen Næstformand i DAOS 2

3 1. Formål med analysen Nærværende analyses formål er dels at afdække, hvor de unge, som forlader en af landets 98 musikskoler med musikalske færdigheder på et orkesterinstrument fortsætter deres musikudøvelse efter musikskoleårene, og dels hvorfor de eventuelt forsvinder ud af det aktive musikliv. 2. Baggrund for analysen Baggrunden for analysen er, at flertallet af de danske amatørorkestre har en overvægt af medlemmer på over 50 år, og en del af dem har vanskeligt ved at tiltrække nye, unge medlemmer. Analysen har derfor også til formål at afdække, hvordan orkestrene kan blive mere attraktive for de unge at melde sig ind i, samt hvordan amatørorkestre og musikskoler kan samarbejde om at lette overgangen fra musikskoleorkester til amatørorkester. 3. Metode Analysen består dels af en spørgeskemaundersøgelse, som er afviklet elektronisk i perioden december 2012 januar 2013, og dels af en workshop for inviterede interessenter. Spørgeskemaundersøgelsen suppleres i april 2013 med et antal mere dybtgående interviews med udvalgte orkestre og musikskoler. Workshoppen skal munde ud i en række forslag til konkrete tiltag, som vil kunne bidrage til at få flere af de unge, dygtige musikskole-elever, som ikke stræber efter en professionel musiker-karriere, til at engagere sig i amatørmusikmusiklivet til glæde for alle parter. 4. Respondenter Spørgeskemaundersøgelser er afviklet i form af tre separate spørgeskemaer til henholdsvis Nuværende og tidligere musikskole-elever på orkesterinstrumenter født i årene og altså ved undersøgelsens gennemførelse år gamle Musikskoler med orkesterarbejde Amatørorkestre, som er medlem af enten DAOS (symfoniorkestre, stryge- eller kammerorkestre) eller DAO (harmoniorkestre, brassbands og big bands) 4.1 Nuværende og tidlige musikskoleelever I alt 48 elever har besvaret spørgeskemaet. Uden at kende det nøjagtige antal musikskole-elever på orkesterinstrumenter i den relevante aldersgruppe, må det antages at være en ret lille svarprocent. Metoden har imidlertid den svaghed, at spørgeskemaet skulle sendes ud til relevante elever via den musikskole, de går eller har gået på, og det kræver et vist ekstraarbejde af musikskolen. Analysegruppen har ingen informationer om, hvilke eller hvor mange musikskoler, der rent faktisk har sendt spørgeskemaet videre. De indkomne besvarelser har en jævn aldersfordeling og en instrumentfordeling med en overvægt af strygere og færrest messingblæsere. Geografisk er de fordelt over det meste af landet, dog med en overvægt af besvarelser fra Fyn. 24 af de 48 besvarelser er fra fynboer. Knap halvdelen modtager stadig undervisning på musikskolen, og omkring halvdelen af dem, som ikke længere modtager musikskole-undervisning oplyser, at de nu får undervisning på MGK eller 3

4 konservatorium. Det er en meget høj andel i forhold til det gennemsnitlige elev flow fra musikskole til videregående musikuddannelser. 41 elever har oplyst, at de har spillet i symfoniorkester og/eller kammerorkester og/eller strygeorkester på musikskolen, mens 18 har spillet i et blæseorkester, brass band og/eller big band. En hel del af eleverne har således prøvet mere end en orkesterform allerede på musikskolen. Langt de fleste elever har også spillet i orkester andre steder end på musikskolen. Her er billedet nogenlunde det samme: Flest har spillet i symfoniorkester/strygeorkester/kammerorkester, færre i andre typer orkester. Kun 8 elever oplyser, at de ikke har spillet i orkestre andre steder end på musikskolen. 4.2 Musikskoler I alt 32 musikskoler har valgt at medvirke i undersøgelsen. Spørgeskemaet er via musikskolernes intranet sendt ud til samtlige af landets i alt 98 musikskoler, men kun musikskoler med egentlige orkestre er blevet opfordret til at svare. Musikskoler, hvis sammenspilstilbud udelukkende består af f.eks. blandet klassisk begyndersammenspil og/eller rytmiske bands, deltager således ikke i undersøgelsen. Sammenholdt med Kunststyrelsens statistik over orkesterarbejde i musikskolerne må en del musikskoler have valgt ikke at deltage, selv om de har orkesterarbejde. Musikskolebesvarelserne kommer fra hele landet, og langt de fleste af de medvirkende musikskoler tilbyder undervisning på alle strygeinstrumenterne samt tværfløjte, klarinet, saxofon, trompet og slagtøj. 2/3 tilbyder undervisning på horn og trombone, mens godt halvdelen har obo, fagot, horn og baryton på programmet, og kun en enkelt musikskole tilbyder undervisning på harpe. De fleste musikskoler har mere end et orkester, og her er strygeorkestre, harmoniorkestre og slagtøjsorkestre topscorere. I henhold til musikskoleloven skal musikskolerne tilbyde undervisning til børn og unge under 25 år, men mange skoler tilbyder også undervisning til voksne over 25 år, i en del tilfælde dog til en højere pris. 65 procent af de medvirkende musikskoler tilbyder undervisning til voksne, og hos 2/3 af skolerne kan voksne spille med i musikskolens orkestre. Tidligere musikskoleelever er i 31 ud af 32 tilfælde velkomne i musikskolens orkestre, ind til de er 25 år. 4.3 Amatørorkestre Spørgeskemaet er sendt ud til kontaktpersoner for medlemsorkestre i Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) og Dansk Amatør Orkesterforbund (DAO). I alt 52 orkestre har svaret fordelt på 35 DAOS-orkestre og 17 DAO orkestre. Det fremgår af resultaterne, at i alt fem af orkestrene er deciderede musikskoleorkestre, og besvarelser fra disse er i enkelte tilfælde trukket ud af statikken for at undgå skævvridning af det reelle medlemsbillede i orkestrene. Geografisk er orkestrene fordelt over hele landet, men lige som tilfældet er med eleverne, er der en overvægt af besvarelser fra Fyn. Fynske orkestre udgør 11 af de 52 besvarelser. 4

5 5. Aldersfordeling Amatørorkestrene er blevet bedt om at oplyse aldersfordeling, der som ventet viser en overvægt af medlemmer over 50 år: Aldersfordeling i orkestre, som ikke udelukkende henvender sig til musikskoleelever Orkestre er også blevet bedt om at oplyse, hvor mange medlemmer i hver af ovenstående aldersgrupper, der har meldt sig henholdsvis ind i og ud af orkestret de forløbne to år, og bortset fra gruppen over 70 år, hvor der er et lille overskud af udmeldelser, viser billedet éntydigt, at der er meldt flere ind end ud i alle aldersgrupper. Musikskolerne er blevet spurgt om, hvor mange medlemmer i deres orkestre, der i sæson var i alderen år (grundskole), (ungdomsuddannelse), år (voksne unge), over 25 år (uden for musikskolelovens rammer). Aldersfordeling i musikskoleorkestre som oplyst af musikskolerne Aldersgruppe antal år år år 115 Over 25 år 280 I ALT

6 Heraf fremgår klart, at det store frafald sker ved overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse, og det fremgår af musikskolernes bud på årsager, at netop denne overgang med større krav til skolearbejdet og længere transporttid samt i et vist omfang flytning til efterskole er væsentlige årsager til, at mange elever falder fra på dette tidspunkt. Imidlertid er det primært gruppen unge og voksne over 17 år, som har interesse for amatørorkestrene. Også her er musikskolerne blevet bedt om bud på årsagerne, og igen er gymnasiets krav en væsentlig årsag ligesom flytning på grund af uddannelse går igen i flere svar. De fleste har dog ingen konkrete bud på årsager. 6. Kendskab til amatørorkestre i lokalområdet På spørgsmålet om, hvorvidt de har kendskab til lokale amatørorkestre har 34 ud af 48 musikskole-elever svaret ja, og de 33 har også været til koncert med et lokalt amatørorkester. Men kun 22 af eleverne, altså under halvdelen, er medlem af et lokalt amatørorkester. 30 % af eleverne ikke har kendskab til lokale amatørorkestre i nærheden af, hvor de bor. Musikskolerne er blevet spurgt, om de har kendskab til, om såvel nuværende som tidligere elever i den undersøgte aldersgruppe spiller i lokale amatørorkestre uden for musikskolen. Lidt over halvdelen svarer, at nuværende elever spiller i lokale amatørorkestre, mens lidt under halvdelen har kendskab til, at tidligere elever gør. Kun få musikskoler har imidlertid besvaret spørgsmålet om, hvor mange elever, det drejer sig om. 7. Fra musikskole til amatørorkester De fleste musikskoler har i deres vedtægter en målsætning om at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere. Musikskoleeleverne bør dermed være en naturlig del af amatørorkestrenes fødekæde, ligesom de er en del af fødekæden for det professionelle musikliv. Alle musikskoleelever kan ikke blive professionelle, og det er heller ikke meningen! Musikskolerne er i nærværende analyse blevet spurgt, om det vil være en fordel for musikskolen at samarbejde med de lokale amatørorkestre med henblik på at få elever, der forlader musikskolen, til at fortsætte deres musikudøvelse i amatørorkestrene. Kun 7 skoler kan se en ubetinget fordel, mens de fleste ikke tillægger sagen stor betydning. 6

7 På spørgsmålet om, hvorvidt musikskolen opfordrer dygtige elever til at opsøge lokale amatørorkestre, svarer flertallet af musikskoler dog ja, ligesom mere end halvdelen af musikskolerne svarer ja til, at en eller flere lærere er tilknyttet et lokalt amatørorkester som dirigent, instruktør, assistent eller almindeligt medlem. 30 ud af de 32 medvirkende musikskoler svarer endvidere ja til, at de gerne formidler kontakt til relevante lærere, hvis et orkester henvender sig med et behov. 7

8 Spørger man musikskole-eleverne, hvordan de fik idéen til at melde sig ind i et lokalt amatørorkester, er venner og familie, større udfordringer og musiklærerens opfordringer de væsentligste parametre. 8

9 Spørger man omvendt, hvorfor de ikke spiller i et lokalt amatørorkester, er vanskeligere at finde den røde tråd: De tilhørende kommentarer indeholder alle forventelige kommentarer, om end en enkelt skiller sig ud: jeg er ikke interesseret i amatørorkester, da jeg i mere 11 år har fået undervisning i violin. 8. Valg af orkester En væsentlig del af spørgsmålene til musikskoleeleverne handler om, hvad der er vigtigt for dem, når de skal vælge amatørorkester. Over halvdelen af eleverne har angivet, at medlemmernes alder, orkestrets størrelse og hvor ofte, orkestret øver, er væsentlige parametre, mens kun knap en fjerdedel lægger vægt på at kende nogen i orkestret i forvejen. Interessant, når man tænker på, at hovedårsagen til, at de har meldt sig ind deres nuværende orkester er, at de havde venner eller familie i orkestret i forvejen. Næsten alle elever (96 %) angiver orkestrets generelle spilleniveau som afgørende vigtigt eller ret vigtigt. Orkestertype og repertoire har betydning for lidt over 70%, mens de fleste ikke synes, det er vigtigt at blive vist til rette af en coach. Orkestrene er i deres del af undersøgelsen blevet bedt om at svare på, hvor professionelt anlagte, de opfatter sig selv: 9

10 8.1 Det daglige arbejde Eleverne er også blevet bedt om at angive, om de opfatter en række elementer i orkestrets arbejde som plusser eller minusser. Den absolutte topscorer er koncertrejser til udlandet, hvor over 90% af besvarelserne anfører et stort eller lille plus og kun ganske få et lille minus. Til sammenligning gennemfører kun omkring 30% af orkestrene jævnligt koncertrejser til udlandet. Også øveweek-ender med både musik og socialt samvær er et ønske fra 75% af eleverne, her kan lidt over halvdelen af orkestrene honorere ønsket. Bedre overensstemmelse mellem elevernes ønsker og de faktiske arbejdsforhold i orkestrene er der, når man spørger til antallet af koncertprogrammer om året. Flertallet af eleverne gerne ser tre eller flere programmer på et år, mens 2-3 koncertprogrammer er det mest almindelige ambitionsniveau. Den største overensstemmelse finder man, når talen går på mødepligt til prøverne. 87 % af orkestrene oplyser, at sådan er det hos dem, og godt 70% af eleverne synes, det er et stort eller lille plus, mens 15 % opfatter det som et stort eller lille minus. 8.2 Optagelse og mødepligt Til trods for et udtalt ønske om et generelt højt spilleniveau, er der flere elever, som vil opfatte en obligatorisk optagelsesprøve som et minus end som et plus, og ingen vil anse det for at være et stort plus. Heller ikke en holdning om, at der skal være plads til alle uanset instrument er populær. Cirka 25 % af eleverne vil opfatte det som et plus, mens over 60 % vil opfatte det som et minus. Den restende gruppe oplyser, at det ikke er vigtigt for dem. Til gengæld synes over 80 % af eleverne, at en optimal fordeling af instrumenter er et stort eller lille plus. Omkring halvdelen af orkestrene tilstræber en optimal fordeling af instrumenter, mens godt en tredjedel spiller med dem, der er, og dublerer om nødvendigt. 10

11 8.3 Dirigent, instruktører og assistenter Orkestrets dirigent har afgørende betydning for de unges lyst til at spille med. Flest angiver, at det er et stort plus, at dirigenten er en dygtig og pædagogisk instruktør, lidt færre at han/hun også er en inspirerende kunstner, men i begge spørgsmål mener over 90 % af eleverne, at gode dirigentkompetencer er et plus. Mere blandede udsagn er der omkring instruktører og assistenter. Godt 80 % af eleverne anser det for et plus med professionelle instruktører på alle grupper, en vare som knap halvdelen af orkestrene helt eller delvist kan levere. Derimod er det ikke et hit, hvis de professionelle spiller med i orkestret som gruppeledere og soloblæsere. Næsten halvdelen af eleverne synes, det er et decideret minus, og det er da også kun en fjerdedel af orkestrene, som har organiseret sig på den måde. Til gengæld er der bred enighed om at betalte assistenter i form af professionelle musikere eller musikstuderende ikke er nogen dårlig, om end under halvdelen synes, det er et plus, hvis assistenterne er MGK elever. Kun godt en tredjedel af orkestrene benytter som hovedregel betalte assistenter i forbindelse med koncerter, flest musikstuderende og færrest MGK-elever. 9. Hvad kan orkestrene gøre for at tiltrække de unge Til sidst har vi spurgt eleverne, hvad de mener, orkestrene kan gøre bedre for at tiltrække flere unge. Spørgsmålet er stillet med 15 svarmuligheder fordelt i tre afdelinger, som nedenfor behandles enkeltvis. Spørgeskemaet rummede desuden mulighed for at komme med andre idéer i fri tekst, en mulighed, som kun få af de unge benyttede sig af. Pris er en vigtig parameter for de unge, som i mange tilfælde er studerende på lavt budget. På orkestersiden er der til gengæld enorme variationer i, hvad medlemskab koster, og hvilke rabatordninger, der eventuelt findes. Det dyreste orkester koster 2400 kr. om året for såvel voksne som unge, mens det billigste er gratis for begge parter. Det er ikke usædvanligt, at unge studerende betaler det halve af voksenprisen, og der er også en del orkestre, som lader unge under uddannelse spille med gratis. Et enkelt orkester tilbyder endog refusion af togbilletter foruden gratis medlemskab. 11

12 En musikskole, som aktivt samarbejder med de lokale amatørorkestre om at få musikskole-eleverne helskindede over broen fra undervisningsorkester til (lang-)varig deltagelse i amatørorkestre står også højt på elevernes liste. Samarbejdsprojekter, hvor man lærer hinanden at kende, og instrumentallærernes kendskab til orkestrene + engagement i at motivere eleverne, er sammen med orkestrenes personlige headhunting af dygtige elever vigtige elementer i rekrutteringen. Såvel amatørorkestrene som musikskolerne er også blevet spurgt om deres samarbejdsrelationer. Mange har valgt slet ikke at svare, og en del af svarene er enten et nej til, at der har fundet samarbejde sted, eller en tilkendegivelse af, at et forsøg på samarbejde ikke har opfyldt forventninger eller båret frugt i det hele taget. Enkelte steder fungerer samarbejdet til gengæld øjensynligt vældig godt, mens nogle få musikskoler ikke ønsker at engagere sig i amatørorkestrenes rekruttering, fordi de foretrækker at beholde eleverne i musikskolens egne orkestre. 12

13 Flertallet af de unge vil foretrække at dele pult/stemme med erfarne orkestermedlemmer, og kun nogle få ønsker fra start at besætte de udsatte, solistiske poster. Til gengæld synes de allerfleste, at det sociale liv i prøveaftnernes pauser er vigtigt. Se også afsnittet om det daglige arbejde, udlandsrejser og øveweekender. Også musikskoler og amatørorkestre er blevet spurgt om, hvilke idéer de har til samarbejde omkring brobygning for orkestereleverne. Svarene er spredte, men indeholder dog nogle idéer arbejde videre med. Såvel musikskoler som orkestre er også blevet spurgt, om de har idéer til, hvad DAOS eventuelt kan bidrage med. Også her er svarene spredte og ret forskellige, men to ting går igen: En holdningsbearbejdning af modparten og fælles stævner og koncerter. Det kan man vel oversætte til, at der er i hvert fald nogle steder er lyst og vilje til at lære hinanden at kende, ikke bare på det personlige plan, men også hvad angår arbejdsformer, forventninger, behov og målsætninger. 10. Hvad gør vi nu For den, der for alvor er interesseret i at lede efter løsninger eller finde svar på spørgsmål, som ikke umiddelbart er berørt i denne rapport, vil der være både information og inspiration at hente i de detaljerede besvarelser i bilag 1 (musikskoleelever), bilag 2 (amatørorkestre) og bilag 3 (musikskoler). Materialet indeholder mange udførlige beskrivelser af, hvordan man har forsøgt at løse rekrutteringsproblemer lokalt, og et stort antal idéer til, hvilke tiltag, der kan eller bør afprøves i fremtiden. Der er både lavpraktiske løsninger, der kan iværksættes på kort sigt, og opfordringer til at lave fælles stævner og koncerter, hvor unge og voksne kan opleve, hvad den anden part har at byde på. En del besvarelser giver desuden udtryk for et ønske om holdningsændringer hos den anden part. 13

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud?

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud? [1] DFS projekt UP1210: Udvikling af folkeoplysningstilbud til unge klassiske amatørmusikere Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud? En analyse af årsagerne til, at mange musikskoleelever holder

Læs mere

Bilag 3 Spørgsmål til og svar fra musikskoler

Bilag 3 Spørgsmål til og svar fra musikskoler *1. Hvilke af følgende orkestertyper tilbød musikskolen i sæson 2010-2011? Hvis musikskolen ikke tilbød nogen af disse orkestre, er spørgeskemaet ikke relevant. Type Blæseorkester, harmoniorkester, concert

Læs mere

Velkommen i Odder Garden

Velkommen i Odder Garden Velkommen i Odder Garden Indhold Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som nyt medlem af Odder Garden, og håber, at du i denne folder kan finde svar på de fleste spørgsmål. For yderligere information

Læs mere

Velkommen i Odder Garden

Velkommen i Odder Garden Velkommen i Odder Garden Indhold Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som nyt medlem af Odder Garden, og håber, at du i denne folder kan finde svar på de fleste spørgsmål. For yderligere information

Læs mere

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver musik skolen IND I MUSIKKEN Det ku være sjovt at lære at spille... Ja og du kan sagtens lære det 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

Læs mere

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed SKANDERBORG MUSIKSKOLE infofolder til forældre og elever 2009/10 Velkommen til Velkommen til I denne folder finder du de fleste grundoplysninger om, men hvis der er noget du er i tvivl om. Så skal du ikke

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Musikundervisning efter skolen på skolen

Musikundervisning efter skolen på skolen Musikundervisning efter skolen på skolen Sankt Petri Musikskole har gjort det til sin opgave, at finde, vække og fremme musikalske interesser og talenter hos den enkelte elev. Elevernes motivation skal

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

INfoRMATIONS folder. forældre og elever

INfoRMATIONS folder. forældre og elever INfoRMATIONS folder til forældre og elever JANUAR 2011 VELKOMMEN TIL SKANDERBORG MUSIKSKOLE I denne folder findes de fleste grundoplysninger om Skanderborg Musikskole. Skanderborg Musikskole har omkring

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

MUSIKSKOLE I UDVIKLING

MUSIKSKOLE I UDVIKLING MUSIKSKOLE I UDVIKLING Hvis der er nogle, der ved ordet musikskole får et billede på nethinden af lille Peter, der spiller på blokfløjte foran et publikum af stolte forældre og bedsteforældre, der smiler

Læs mere

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2008/09. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2008/09. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune Samsø Odder Musikskole Overskrift Sæson 2008/09 www.oddermusikskole.dk Odder Kommune Musikskolen glæder sig...... til at få nye medspillere Den 18. februar startede Odder Musikskole undervisningen i splinternye

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2009/10. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune

Odder Musikskole. Overskrift. Sæson 2009/10. www.oddermusikskole.dk. Samsø. Odder Kommune Samsø Odder Musikskole Overskrift Sæson 2009/10 www.oddermusikskole.dk Odder Kommune Velkommen til sæson 2009/2010 Musikskolen tilbyder undervisning i musik til børn og unge i Odder Kommune. Tilbuddene

Læs mere

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Tilmelding senest den 23. maj 2013 Velkommen til Musikskolen Ringkøbing-Skjern sæson 2013/2014 Husk Musikskolen. Sådan lyder sloganet til en kampagne i forbindelse

Læs mere

Blæser- og slagtøjskursus

Blæser- og slagtøjskursus Blæser- og slagtøjskursus 28. juni - 4. juli 2015 Arrangeret i samarbejde mellem Den Rytmiske Højskole og og AOF Gladsaxe. Kære sommerkursist Dette skrives i den kolde vintertid, men det luner når jeg

Læs mere

"#$%&'(!)& "*+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!<&

#$%&'(!)& *+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!<& "#$%&'(!)& "*+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!

Læs mere

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Diagram 4.14 Aflønnes ikke for forberedelse 1,7% Aflønnes separat for forberedelse 0,3% Anden aflønningsform 0,3% for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Forberedelse

Læs mere

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16 I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16 Det er aldrig for sent at starte. Musikskolen tilbyder undervisning for børn og unge 0-25 år. Korsager Skole Sokkelundlille Børnekulturhus Brønshøj

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Bilag 2 Spørgsmål til og svar fra amatørorkestre

Bilag 2 Spørgsmål til og svar fra amatørorkestre *1. Hvilken type orkester er orkestret? Hvis orkestret ikke er en af de nævnte typer, falder det uden for undersøgelsen, og spørgeskemaet skal ikke besvares. Type Blæseorkester, harmoniorkester, concert

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

VILKÅR FOR DYNAMISKE SANGMILJØER I DANMARK

VILKÅR FOR DYNAMISKE SANGMILJØER I DANMARK VILKÅR FOR DYNAMISKE SANGMILJØER I DANMARK 1. Institutionsdata 1.1. Spørgeskemaet er udfyldt af (angiv navn(e). På steder med flere kor kan det være en fordel at lade de forskellige dirigenter udfylde

Læs mere

Rekrutteringsvejledning

Rekrutteringsvejledning Rekrutteringsvejledning Inspiration og vejledning til rekruttering af sangere til børne- og ungdomskor Udarbejdet af Christina Kjærulff Videncenter for Unge Stemmer www.ungestemmer.dk Inspiration og vejledning

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

Virksomhedsplan Kultur og Fritid

Virksomhedsplan Kultur og Fritid Virksomhedsplan Kultur og Fritid Kulturskolen JANUAR 2010 Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 www.gribskov.dk Kulturskolen Gribskov Skolegade 43 3200 Helsinge Tlf. 72496087 www.gribskov.dk

Læs mere

DAOS 2011 Dansk amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter

DAOS 2011 Dansk amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter DAOS 2011 Dansk amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Introduktion til Dansk Amatørorkester Samvirke Side 4: Formandens beretning Side 6: Sommerstævnet

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Vedtægt for Opspil, bedømmelser og hædersbevisninger

Vedtægt for Opspil, bedømmelser og hædersbevisninger Vedtægt for Opspil, bedømmelser og hædersbevisninger Iht. 3 5 i Vedtægter for Danmarks Rigsspillemænd 28. Februar 2015 www.rigsspillemand.dk Vedtægtens Formål Danmarks Rigsspillemænd kan tildele hædersbevisninger

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

RAPPORT. vedrørende. Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj

RAPPORT. vedrørende. Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj RAPPORT vedrørende Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj Version: 1.0 Dato: 2-6-2014 Udfærdiget af: Peter Kiilerich, Arbejdsgruppen omkring Multihuset i Hjortshøj Resumé Arbejdsgruppen omkring

Læs mere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere De grønne pigespejdere har i 2006-2007 lavet en større undersøgelse blandt de 13-16-årige grønne pigespejdere. Undersøgelsen blev udført af Karen Lauridsen,

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

KOR VID anbefalinger - argumentation

KOR VID anbefalinger - argumentation KOR VID anbefalinger - argumentation 6 På baggrund af KOR VID undersøgelsen har vi nogle konkrete anbefalinger i forhold til korlivets fremtidige vilkår. En samfundsmæssig værdisættelse og anerkendelse

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

GMnyt 2. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10. Kære forældre og elever.

GMnyt 2. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10. Kære forældre og elever. GMnyt 2 Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10 Kære forældre og elever. Jeg håber I er kommet godt i gang med sæsonen i Musikskolen, og at I trives hos os. GMnyt er vores nyhedsbrev, som vi

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

Frederikssund Musikskole sæson 07-08

Frederikssund Musikskole sæson 07-08 Frederikssund Musikskole sæson 07-08 babymusik musikalsk legestue forskolehold korsang solosang istrumentalundervisning orkestre sammenspil nodelære musik mellem ørerne tilmeldingsfrist 9. maj V e l k

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Ansøgning om fortsat at varetage opgaven som MGK-center i Region Hovedstaden, jf.

Ansøgning om fortsat at varetage opgaven som MGK-center i Region Hovedstaden, jf. 01-11-2012 København oktober 2012 MGK Hovedstaden Ansøgning om fortsat at varetage opgaven som MGK-center i Region Hovedstaden, jf. Statens Kunstråds Musikudvalgs rammer for indgåelse af flerårige aftaler

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen!

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at eleverne i udskolingen vil have mere aktivitet og variation i undervisningen. Et stort flertal

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Punkt Dagordenspunkternes indhold i henhold til gældende vedtægter Bilag. 3. Regnskab 2013 Bilag 1

Punkt Dagordenspunkternes indhold i henhold til gældende vedtægter Bilag. 3. Regnskab 2013 Bilag 1 Dagsorden Generalforsamling 2014 Danske Musik- og Kulturskoleledere, DMKL Fredag 7. november kl 9:00-11:00 Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagelse i generalforsamlingen er gratis for

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Foto: fra forberedelserne til Aquarium

Foto: fra forberedelserne til Aquarium Foto: fra forberedelserne til Aquarium Virksomhedsplan 2014/2015 Herning Musikskole Virksomhedsplan 2014/2015 Indhold Virksomhedsplan... 4 Statusbeskrivelse pr. april 2014... 5 Formål... 6 Musikskolens

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse:

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet Præsentation af Rasmus Clemens Præsentation af Bjarne Jørgensen Formanden har ordet Nu er det jul igen!

Læs mere

NOTAT. 1. Fagligt indhold og struktur m.v. Formål med MGK. Lederkredsen tilslutter sig udvalgets anbefalinger. Fagkreds, fag- og timefordeling

NOTAT. 1. Fagligt indhold og struktur m.v. Formål med MGK. Lederkredsen tilslutter sig udvalgets anbefalinger. Fagkreds, fag- og timefordeling NOTAT Børn- og Ungeforvaltningen Fritidsafdelingen Odense Musikskole Danmarksgade 10 5000 Odense C www.odense.dk www.odensemusikskole.dk Tlf. 65910188 Fax 65910182 E-mail odensemusikskole.buf@odense.dk

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Jamen, hvorfor nu det?

Jamen, hvorfor nu det? Jamen, hvorfor nu det? Hvem har dog fundet på sådan noget? Er det den tilbagevendende snak om den musikalske fødekæde? Er det, fordi der et eller andet sted står, at det er noget, vi skal? Og har vi for

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Strategi 2014-2017 for Storstrøms Kammerensemble Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne Formål Basisensemblerne bidrager til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstneriske

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for DAM 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik (DAM). DAM er en selvejende institution,

Læs mere

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14)

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) 1 Foreningens navn og adresse Stk. 1 Foreningens navn er: Avalak Aarhus. Stk. 2 Foreningens adresse er: Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere