Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud"

Transkript

1 Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud En analyse af hvor de unge, der forlader musikskolerne med musikalske færdigheder på et orkesterinstrument, fortsætter deres musikudøvelse, eller hvorfor de forsvinder ud af det aktive musikliv. 1

2 FORORD Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud?, eller Hvorfor er der ikke mange flere unge, der fortsætter med at spille, selv om de har valgt ikke at gøre musikken til deres levevej? Danmark har en enestående tradition for klassisk amatørmusik, hvor musikere i alle aldre har mulighed for at styrke sociale relationer og sammen dyrke glæden ved at spille. På tværs af Danmark fungerer den foreningsbaserede amatørmusik som samlingspunkt for musikere og gennem koncerter og arrangementer som en væsentlig del af det lokale kulturliv. Men hvis det danske amatørmusikliv skal udvikle sig eller blot blive ved med at blomstre, er det imidlertid nødvendigt med tilgang af unge medlemmer. I hovedparten af de danske amatørorkestre er medlemmerne over 50 år, og samtidig ved vi, at mange unge forlader musikskolerne med en solid musikfaglig ballast på et orkesterinstrument. Også mange flere, end de få rene ungdomsorkestre kan opsluge. Det er både naturligt og uomgængeligt, at mange nedprioriterer aktiv musikudøvelse i nogle år, hvor de stifter familie, og netop derfor er det vigtigt, at amatørorkestrene og de unge finder hinanden straks, når de unge forlader musikskolen, undervisningen og det pædagogisk tilrettelagte repertoire. Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) har sammen med Odense Musikskole, Danske Musik- og Kulturskoleledere (DMKL) og Dansk Amatørmusik (DAM) taget initiativ til dette analyseprojekt, som støttes økonomisk af Kunststyrelsen og Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS). Alle medlemsorkestre i DAOS og DAO (Dansk Amatør Orkesterforbund) er blevet opfordret til at medvirke i en spørgeskemaundersøgelse. Desuden er alle musikskoler blevet bedt om at medvirke, ligesom de er blevet bedt om at videresende spørgeskemaer til nuværende og tidligere orkesterelever mellem 14 og 25 år. Vi ville gerne have haft Landsgardeforeningen med, men det kunne ikke indpasses i deres øvrige aktiviteter. Der er kommet svar fra 52 amatørorkestre, 32 musikskoler og 46 musikskoleelever. Nærværende rapport er første del af en proces, som skal afdække, hvorfor mange unge vælger at forlade musiklivet, netop som de har erhvervet de færdigheder, der skal til, for at kunne gøre fyldest i et amatørorkester. Rapporten vil i løbet af foråret 2013 blive suppleret med interviews med udvalgte orkestre og musikskoler, som har fået overgangen fra skole til orkesterarbejde til at fungere på en måde, som måske kan være til inspiration for andre. I juni 2013 afholdes en workshop for inviterede repræsentanter for musikskoler, amatørorkestre og organisationer. Workshopdeltagerne skal arbejde med at finde frem til, hvordan amatørorkestre og musikskoler kan motivere eleverne til at fortsætte aktive amatørmusikere, så der kan opstilles et katalog over, hvad det enkelte orkester kan gøre for at tiltrække flere unge medlemmer i fremtiden, og hvilke konkrete initiativer og aktiviteter orkesterorganisationerne alene eller i samarbejde med musikskoler bør iværksætte i de kommende år. Det er vores håb, at det færdige arbejde vil inspirere orkestre, orkesterbestyrelser, musikskoler og ikke mindst de unge selv til at finde frem til modeller, som kan få unge, dygtige musikskoleelever til at bruge deres musikalske kompetencer til at fastholde et kvalitativt musikalsk indhold i fritiden resten af livet. Knud Ebbesen Næstformand i DAOS 2

3 1. Formål med analysen Nærværende analyses formål er dels at afdække, hvor de unge, som forlader en af landets 98 musikskoler med musikalske færdigheder på et orkesterinstrument fortsætter deres musikudøvelse efter musikskoleårene, og dels hvorfor de eventuelt forsvinder ud af det aktive musikliv. 2. Baggrund for analysen Baggrunden for analysen er, at flertallet af de danske amatørorkestre har en overvægt af medlemmer på over 50 år, og en del af dem har vanskeligt ved at tiltrække nye, unge medlemmer. Analysen har derfor også til formål at afdække, hvordan orkestrene kan blive mere attraktive for de unge at melde sig ind i, samt hvordan amatørorkestre og musikskoler kan samarbejde om at lette overgangen fra musikskoleorkester til amatørorkester. 3. Metode Analysen består dels af en spørgeskemaundersøgelse, som er afviklet elektronisk i perioden december 2012 januar 2013, og dels af en workshop for inviterede interessenter. Spørgeskemaundersøgelsen suppleres i april 2013 med et antal mere dybtgående interviews med udvalgte orkestre og musikskoler. Workshoppen skal munde ud i en række forslag til konkrete tiltag, som vil kunne bidrage til at få flere af de unge, dygtige musikskole-elever, som ikke stræber efter en professionel musiker-karriere, til at engagere sig i amatørmusikmusiklivet til glæde for alle parter. 4. Respondenter Spørgeskemaundersøgelser er afviklet i form af tre separate spørgeskemaer til henholdsvis Nuværende og tidligere musikskole-elever på orkesterinstrumenter født i årene og altså ved undersøgelsens gennemførelse år gamle Musikskoler med orkesterarbejde Amatørorkestre, som er medlem af enten DAOS (symfoniorkestre, stryge- eller kammerorkestre) eller DAO (harmoniorkestre, brassbands og big bands) 4.1 Nuværende og tidlige musikskoleelever I alt 48 elever har besvaret spørgeskemaet. Uden at kende det nøjagtige antal musikskole-elever på orkesterinstrumenter i den relevante aldersgruppe, må det antages at være en ret lille svarprocent. Metoden har imidlertid den svaghed, at spørgeskemaet skulle sendes ud til relevante elever via den musikskole, de går eller har gået på, og det kræver et vist ekstraarbejde af musikskolen. Analysegruppen har ingen informationer om, hvilke eller hvor mange musikskoler, der rent faktisk har sendt spørgeskemaet videre. De indkomne besvarelser har en jævn aldersfordeling og en instrumentfordeling med en overvægt af strygere og færrest messingblæsere. Geografisk er de fordelt over det meste af landet, dog med en overvægt af besvarelser fra Fyn. 24 af de 48 besvarelser er fra fynboer. Knap halvdelen modtager stadig undervisning på musikskolen, og omkring halvdelen af dem, som ikke længere modtager musikskole-undervisning oplyser, at de nu får undervisning på MGK eller 3

4 konservatorium. Det er en meget høj andel i forhold til det gennemsnitlige elev flow fra musikskole til videregående musikuddannelser. 41 elever har oplyst, at de har spillet i symfoniorkester og/eller kammerorkester og/eller strygeorkester på musikskolen, mens 18 har spillet i et blæseorkester, brass band og/eller big band. En hel del af eleverne har således prøvet mere end en orkesterform allerede på musikskolen. Langt de fleste elever har også spillet i orkester andre steder end på musikskolen. Her er billedet nogenlunde det samme: Flest har spillet i symfoniorkester/strygeorkester/kammerorkester, færre i andre typer orkester. Kun 8 elever oplyser, at de ikke har spillet i orkestre andre steder end på musikskolen. 4.2 Musikskoler I alt 32 musikskoler har valgt at medvirke i undersøgelsen. Spørgeskemaet er via musikskolernes intranet sendt ud til samtlige af landets i alt 98 musikskoler, men kun musikskoler med egentlige orkestre er blevet opfordret til at svare. Musikskoler, hvis sammenspilstilbud udelukkende består af f.eks. blandet klassisk begyndersammenspil og/eller rytmiske bands, deltager således ikke i undersøgelsen. Sammenholdt med Kunststyrelsens statistik over orkesterarbejde i musikskolerne må en del musikskoler have valgt ikke at deltage, selv om de har orkesterarbejde. Musikskolebesvarelserne kommer fra hele landet, og langt de fleste af de medvirkende musikskoler tilbyder undervisning på alle strygeinstrumenterne samt tværfløjte, klarinet, saxofon, trompet og slagtøj. 2/3 tilbyder undervisning på horn og trombone, mens godt halvdelen har obo, fagot, horn og baryton på programmet, og kun en enkelt musikskole tilbyder undervisning på harpe. De fleste musikskoler har mere end et orkester, og her er strygeorkestre, harmoniorkestre og slagtøjsorkestre topscorere. I henhold til musikskoleloven skal musikskolerne tilbyde undervisning til børn og unge under 25 år, men mange skoler tilbyder også undervisning til voksne over 25 år, i en del tilfælde dog til en højere pris. 65 procent af de medvirkende musikskoler tilbyder undervisning til voksne, og hos 2/3 af skolerne kan voksne spille med i musikskolens orkestre. Tidligere musikskoleelever er i 31 ud af 32 tilfælde velkomne i musikskolens orkestre, ind til de er 25 år. 4.3 Amatørorkestre Spørgeskemaet er sendt ud til kontaktpersoner for medlemsorkestre i Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) og Dansk Amatør Orkesterforbund (DAO). I alt 52 orkestre har svaret fordelt på 35 DAOS-orkestre og 17 DAO orkestre. Det fremgår af resultaterne, at i alt fem af orkestrene er deciderede musikskoleorkestre, og besvarelser fra disse er i enkelte tilfælde trukket ud af statikken for at undgå skævvridning af det reelle medlemsbillede i orkestrene. Geografisk er orkestrene fordelt over hele landet, men lige som tilfældet er med eleverne, er der en overvægt af besvarelser fra Fyn. Fynske orkestre udgør 11 af de 52 besvarelser. 4

5 5. Aldersfordeling Amatørorkestrene er blevet bedt om at oplyse aldersfordeling, der som ventet viser en overvægt af medlemmer over 50 år: Aldersfordeling i orkestre, som ikke udelukkende henvender sig til musikskoleelever Orkestre er også blevet bedt om at oplyse, hvor mange medlemmer i hver af ovenstående aldersgrupper, der har meldt sig henholdsvis ind i og ud af orkestret de forløbne to år, og bortset fra gruppen over 70 år, hvor der er et lille overskud af udmeldelser, viser billedet éntydigt, at der er meldt flere ind end ud i alle aldersgrupper. Musikskolerne er blevet spurgt om, hvor mange medlemmer i deres orkestre, der i sæson var i alderen år (grundskole), (ungdomsuddannelse), år (voksne unge), over 25 år (uden for musikskolelovens rammer). Aldersfordeling i musikskoleorkestre som oplyst af musikskolerne Aldersgruppe antal år år år 115 Over 25 år 280 I ALT

6 Heraf fremgår klart, at det store frafald sker ved overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse, og det fremgår af musikskolernes bud på årsager, at netop denne overgang med større krav til skolearbejdet og længere transporttid samt i et vist omfang flytning til efterskole er væsentlige årsager til, at mange elever falder fra på dette tidspunkt. Imidlertid er det primært gruppen unge og voksne over 17 år, som har interesse for amatørorkestrene. Også her er musikskolerne blevet bedt om bud på årsagerne, og igen er gymnasiets krav en væsentlig årsag ligesom flytning på grund af uddannelse går igen i flere svar. De fleste har dog ingen konkrete bud på årsager. 6. Kendskab til amatørorkestre i lokalområdet På spørgsmålet om, hvorvidt de har kendskab til lokale amatørorkestre har 34 ud af 48 musikskole-elever svaret ja, og de 33 har også været til koncert med et lokalt amatørorkester. Men kun 22 af eleverne, altså under halvdelen, er medlem af et lokalt amatørorkester. 30 % af eleverne ikke har kendskab til lokale amatørorkestre i nærheden af, hvor de bor. Musikskolerne er blevet spurgt, om de har kendskab til, om såvel nuværende som tidligere elever i den undersøgte aldersgruppe spiller i lokale amatørorkestre uden for musikskolen. Lidt over halvdelen svarer, at nuværende elever spiller i lokale amatørorkestre, mens lidt under halvdelen har kendskab til, at tidligere elever gør. Kun få musikskoler har imidlertid besvaret spørgsmålet om, hvor mange elever, det drejer sig om. 7. Fra musikskole til amatørorkester De fleste musikskoler har i deres vedtægter en målsætning om at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere. Musikskoleeleverne bør dermed være en naturlig del af amatørorkestrenes fødekæde, ligesom de er en del af fødekæden for det professionelle musikliv. Alle musikskoleelever kan ikke blive professionelle, og det er heller ikke meningen! Musikskolerne er i nærværende analyse blevet spurgt, om det vil være en fordel for musikskolen at samarbejde med de lokale amatørorkestre med henblik på at få elever, der forlader musikskolen, til at fortsætte deres musikudøvelse i amatørorkestrene. Kun 7 skoler kan se en ubetinget fordel, mens de fleste ikke tillægger sagen stor betydning. 6

7 På spørgsmålet om, hvorvidt musikskolen opfordrer dygtige elever til at opsøge lokale amatørorkestre, svarer flertallet af musikskoler dog ja, ligesom mere end halvdelen af musikskolerne svarer ja til, at en eller flere lærere er tilknyttet et lokalt amatørorkester som dirigent, instruktør, assistent eller almindeligt medlem. 30 ud af de 32 medvirkende musikskoler svarer endvidere ja til, at de gerne formidler kontakt til relevante lærere, hvis et orkester henvender sig med et behov. 7

8 Spørger man musikskole-eleverne, hvordan de fik idéen til at melde sig ind i et lokalt amatørorkester, er venner og familie, større udfordringer og musiklærerens opfordringer de væsentligste parametre. 8

9 Spørger man omvendt, hvorfor de ikke spiller i et lokalt amatørorkester, er vanskeligere at finde den røde tråd: De tilhørende kommentarer indeholder alle forventelige kommentarer, om end en enkelt skiller sig ud: jeg er ikke interesseret i amatørorkester, da jeg i mere 11 år har fået undervisning i violin. 8. Valg af orkester En væsentlig del af spørgsmålene til musikskoleeleverne handler om, hvad der er vigtigt for dem, når de skal vælge amatørorkester. Over halvdelen af eleverne har angivet, at medlemmernes alder, orkestrets størrelse og hvor ofte, orkestret øver, er væsentlige parametre, mens kun knap en fjerdedel lægger vægt på at kende nogen i orkestret i forvejen. Interessant, når man tænker på, at hovedårsagen til, at de har meldt sig ind deres nuværende orkester er, at de havde venner eller familie i orkestret i forvejen. Næsten alle elever (96 %) angiver orkestrets generelle spilleniveau som afgørende vigtigt eller ret vigtigt. Orkestertype og repertoire har betydning for lidt over 70%, mens de fleste ikke synes, det er vigtigt at blive vist til rette af en coach. Orkestrene er i deres del af undersøgelsen blevet bedt om at svare på, hvor professionelt anlagte, de opfatter sig selv: 9

10 8.1 Det daglige arbejde Eleverne er også blevet bedt om at angive, om de opfatter en række elementer i orkestrets arbejde som plusser eller minusser. Den absolutte topscorer er koncertrejser til udlandet, hvor over 90% af besvarelserne anfører et stort eller lille plus og kun ganske få et lille minus. Til sammenligning gennemfører kun omkring 30% af orkestrene jævnligt koncertrejser til udlandet. Også øveweek-ender med både musik og socialt samvær er et ønske fra 75% af eleverne, her kan lidt over halvdelen af orkestrene honorere ønsket. Bedre overensstemmelse mellem elevernes ønsker og de faktiske arbejdsforhold i orkestrene er der, når man spørger til antallet af koncertprogrammer om året. Flertallet af eleverne gerne ser tre eller flere programmer på et år, mens 2-3 koncertprogrammer er det mest almindelige ambitionsniveau. Den største overensstemmelse finder man, når talen går på mødepligt til prøverne. 87 % af orkestrene oplyser, at sådan er det hos dem, og godt 70% af eleverne synes, det er et stort eller lille plus, mens 15 % opfatter det som et stort eller lille minus. 8.2 Optagelse og mødepligt Til trods for et udtalt ønske om et generelt højt spilleniveau, er der flere elever, som vil opfatte en obligatorisk optagelsesprøve som et minus end som et plus, og ingen vil anse det for at være et stort plus. Heller ikke en holdning om, at der skal være plads til alle uanset instrument er populær. Cirka 25 % af eleverne vil opfatte det som et plus, mens over 60 % vil opfatte det som et minus. Den restende gruppe oplyser, at det ikke er vigtigt for dem. Til gengæld synes over 80 % af eleverne, at en optimal fordeling af instrumenter er et stort eller lille plus. Omkring halvdelen af orkestrene tilstræber en optimal fordeling af instrumenter, mens godt en tredjedel spiller med dem, der er, og dublerer om nødvendigt. 10

11 8.3 Dirigent, instruktører og assistenter Orkestrets dirigent har afgørende betydning for de unges lyst til at spille med. Flest angiver, at det er et stort plus, at dirigenten er en dygtig og pædagogisk instruktør, lidt færre at han/hun også er en inspirerende kunstner, men i begge spørgsmål mener over 90 % af eleverne, at gode dirigentkompetencer er et plus. Mere blandede udsagn er der omkring instruktører og assistenter. Godt 80 % af eleverne anser det for et plus med professionelle instruktører på alle grupper, en vare som knap halvdelen af orkestrene helt eller delvist kan levere. Derimod er det ikke et hit, hvis de professionelle spiller med i orkestret som gruppeledere og soloblæsere. Næsten halvdelen af eleverne synes, det er et decideret minus, og det er da også kun en fjerdedel af orkestrene, som har organiseret sig på den måde. Til gengæld er der bred enighed om at betalte assistenter i form af professionelle musikere eller musikstuderende ikke er nogen dårlig, om end under halvdelen synes, det er et plus, hvis assistenterne er MGK elever. Kun godt en tredjedel af orkestrene benytter som hovedregel betalte assistenter i forbindelse med koncerter, flest musikstuderende og færrest MGK-elever. 9. Hvad kan orkestrene gøre for at tiltrække de unge Til sidst har vi spurgt eleverne, hvad de mener, orkestrene kan gøre bedre for at tiltrække flere unge. Spørgsmålet er stillet med 15 svarmuligheder fordelt i tre afdelinger, som nedenfor behandles enkeltvis. Spørgeskemaet rummede desuden mulighed for at komme med andre idéer i fri tekst, en mulighed, som kun få af de unge benyttede sig af. Pris er en vigtig parameter for de unge, som i mange tilfælde er studerende på lavt budget. På orkestersiden er der til gengæld enorme variationer i, hvad medlemskab koster, og hvilke rabatordninger, der eventuelt findes. Det dyreste orkester koster 2400 kr. om året for såvel voksne som unge, mens det billigste er gratis for begge parter. Det er ikke usædvanligt, at unge studerende betaler det halve af voksenprisen, og der er også en del orkestre, som lader unge under uddannelse spille med gratis. Et enkelt orkester tilbyder endog refusion af togbilletter foruden gratis medlemskab. 11

12 En musikskole, som aktivt samarbejder med de lokale amatørorkestre om at få musikskole-eleverne helskindede over broen fra undervisningsorkester til (lang-)varig deltagelse i amatørorkestre står også højt på elevernes liste. Samarbejdsprojekter, hvor man lærer hinanden at kende, og instrumentallærernes kendskab til orkestrene + engagement i at motivere eleverne, er sammen med orkestrenes personlige headhunting af dygtige elever vigtige elementer i rekrutteringen. Såvel amatørorkestrene som musikskolerne er også blevet spurgt om deres samarbejdsrelationer. Mange har valgt slet ikke at svare, og en del af svarene er enten et nej til, at der har fundet samarbejde sted, eller en tilkendegivelse af, at et forsøg på samarbejde ikke har opfyldt forventninger eller båret frugt i det hele taget. Enkelte steder fungerer samarbejdet til gengæld øjensynligt vældig godt, mens nogle få musikskoler ikke ønsker at engagere sig i amatørorkestrenes rekruttering, fordi de foretrækker at beholde eleverne i musikskolens egne orkestre. 12

13 Flertallet af de unge vil foretrække at dele pult/stemme med erfarne orkestermedlemmer, og kun nogle få ønsker fra start at besætte de udsatte, solistiske poster. Til gengæld synes de allerfleste, at det sociale liv i prøveaftnernes pauser er vigtigt. Se også afsnittet om det daglige arbejde, udlandsrejser og øveweekender. Også musikskoler og amatørorkestre er blevet spurgt om, hvilke idéer de har til samarbejde omkring brobygning for orkestereleverne. Svarene er spredte, men indeholder dog nogle idéer arbejde videre med. Såvel musikskoler som orkestre er også blevet spurgt, om de har idéer til, hvad DAOS eventuelt kan bidrage med. Også her er svarene spredte og ret forskellige, men to ting går igen: En holdningsbearbejdning af modparten og fælles stævner og koncerter. Det kan man vel oversætte til, at der er i hvert fald nogle steder er lyst og vilje til at lære hinanden at kende, ikke bare på det personlige plan, men også hvad angår arbejdsformer, forventninger, behov og målsætninger. 10. Hvad gør vi nu For den, der for alvor er interesseret i at lede efter løsninger eller finde svar på spørgsmål, som ikke umiddelbart er berørt i denne rapport, vil der være både information og inspiration at hente i de detaljerede besvarelser i bilag 1 (musikskoleelever), bilag 2 (amatørorkestre) og bilag 3 (musikskoler). Materialet indeholder mange udførlige beskrivelser af, hvordan man har forsøgt at løse rekrutteringsproblemer lokalt, og et stort antal idéer til, hvilke tiltag, der kan eller bør afprøves i fremtiden. Der er både lavpraktiske løsninger, der kan iværksættes på kort sigt, og opfordringer til at lave fælles stævner og koncerter, hvor unge og voksne kan opleve, hvad den anden part har at byde på. En del besvarelser giver desuden udtryk for et ønske om holdningsændringer hos den anden part. 13

Bilag 3 Spørgsmål til og svar fra musikskoler

Bilag 3 Spørgsmål til og svar fra musikskoler *1. Hvilke af følgende orkestertyper tilbød musikskolen i sæson 2010-2011? Hvis musikskolen ikke tilbød nogen af disse orkestre, er spørgeskemaet ikke relevant. Type Blæseorkester, harmoniorkester, concert

Læs mere

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud?

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud? [1] DFS projekt UP1210: Udvikling af folkeoplysningstilbud til unge klassiske amatørmusikere Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud? En analyse af årsagerne til, at mange musikskoleelever holder

Læs mere

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004 Rapport om musikskolevirksomheden 2004 Indhold 3 Indledning 4 Sæsonlængde 4 Organisationsform 5 Eleverne 5 Aldersfordeling 6 Instrumentfordeling 10 Ventelister 11 Sammenspil 12 Lokaler 12 Samarbejdet med

Læs mere

*2. Instrument Markér det eller de instrumenter, du har fået undervisning på og spillet i orkester på efter du er fyldt 14 år.

*2. Instrument Markér det eller de instrumenter, du har fået undervisning på og spillet i orkester på efter du er fyldt 14 år. *1. Fødselsår: Født antal 1987 3 1988 0 1989 4 1990 3 Født antal 1991 5 1992 4 1993 7 1994 5 Født antal 1995 7 1996 4 1997 5 1998 1 I ALT 48 *2. Instrument Markér det eller de instrumenter, du har fået

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Selvevaluering 2008/2009 på Ollerup Efterskole

Selvevaluering 2008/2009 på Ollerup Efterskole Selvevaluering 2008/2009 på Ollerup Efterskole Ind i Musikken en kort undersøgelse omkring skolens musikalske miljø og lyd generelt på Ollerup Efterskole. I forbindelse med årets selvevaluering har vi

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012)

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) Til Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Dokumenttype Rapport Dato April 2013 SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Rapport. om musikskolevirksomheden 2005

Rapport. om musikskolevirksomheden 2005 Rapport om musikskolevirksomheden 2005 Indhold 3 Indledning 5 Sæsonlængde 5 Organisationsform 6 Eleverne 8 Aldersfordeling 9 Instrumentfordeling 12 Ventelister 13 Sammenspil 13 Lokaler 14 Samarbejdet med

Læs mere

Hvor kommer de danske sangere fra?

Hvor kommer de danske sangere fra? Hvor kommer de danske sangere fra? Pilotundersøgelse af danske sangstuderendes musikalske CV Udarbejdet af Christina Kjærulff www.ungestemmer.dk Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelsen s. 3 Undersøgelsens

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Udvikling og afprøvning af koncept for orkestersammenspil med gradueret nodemateriale

Udvikling og afprøvning af koncept for orkestersammenspil med gradueret nodemateriale Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) Kammerorkestre og Symfoniorkestre DFS projekt UM-1214: Udvikling og afprøvning af koncept for orkestersammenspil med gradueret nodemateriale Afsluttende rapport Projektet

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Rapport om musikskolevirksomheden 2006

Rapport om musikskolevirksomheden 2006 Rapport om musikskolevirksomheden 2006 Kunststyrelsen Musikcentret H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Indhold 3 Indledning 5 Sæsonlængde 5 Organisationsform 6 Eleverne 8 Aldersfordeling 9 Instrumentfordeling

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Beskriv hvad projektet går ud på

Beskriv hvad projektet går ud på Bilag til ansøgning om Talentudvikling musik Vejledning: Alle felter skal udfyldes. Skemaet skal vedhæftes som fil til det elektroniske ansøgningsskema. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7. 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2016 optager

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Velkommen i Odder Garden

Velkommen i Odder Garden Velkommen i Odder Garden Indhold Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som nyt medlem af Odder Garden, og håber, at du i denne folder kan finde svar på de fleste spørgsmål. For yderligere information

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig præsenterer

Dansk Skoleforening for Sydslesvig præsenterer Dansk Skoleforening for Sydslesvig præsenterer SKoleforeningens UnderholdningsoRKester Tilmelding til optagelsesprøve Sæson 2015 2016 Hvad er SKURK? Det sejeste orkester i Sydslesvig naturligvis! Orkestret

Læs mere

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2013. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen har 44 højtuddannede musiklærere, som alle er meget kompetente på deres instrumenter.

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7., 8. eller 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2017

Læs mere

Velkommen i Odder Garden

Velkommen i Odder Garden Velkommen i Odder Garden Indhold Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som nyt medlem af Odder Garden, og håber, at du i denne folder kan finde svar på de fleste spørgsmål. For yderligere information

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/ 21. januar 2016 Kultur og fritidsudvalget Københavns Kommune Vedr. Ansøgning fra Danmarks Underholdningsorkester til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns kommune. INTRODUKTION Danmarks Underholdningsorkester

Læs mere

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver musik skolen IND I MUSIKKEN Det ku være sjovt at lære at spille... Ja og du kan sagtens lære det 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

Læs mere

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud!

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud! 1 Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014 Idékatalog Be happy and sing it out loud! Mere sang og musik i skolen skaber grobund for fordybelse, faglighed og trivsel 2 Forord: Folkeskolen står over for

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Brøndby musikskole Undervisningsmiljøvurdering oktober 2013

Brøndby musikskole Undervisningsmiljøvurdering oktober 2013 Brøndby musikskole Undervisningsmiljøvurdering oktober 2013 Generel hed 1. Er du glad for at gå på Musikskolen? 1 - Ikke glad 0 0% 3 2 4% 4 24 49% 5 - glad 22 45% Ikke glad glad 2. Er du glad for din lærer?

Læs mere

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år Dragør kommune 18+ undersøgelse Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen 18-24 år 17-12-2014 Indholdsfortegnelse Forord...3 Undersøgelsens konklusioner...4 Undersøgelsens fokus...5 Stedet

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1.

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM 2009-2010 VELKOMMEN! Favrskov Musikskole tilbyder musikundervisning for alle mellem 0 og 25 år, med bopæl i Favrskov Kommune. Vi har 27 dygtige lærere, som er parate til

Læs mere

De frivilliges betydning i de folkeoplysende organisationer - DFS frivillighedsundersøgelse, sommeren 2011

De frivilliges betydning i de folkeoplysende organisationer - DFS frivillighedsundersøgelse, sommeren 2011 Sekretariat, Dansk Folkeoplysnings Samråd, august 2011 De frivilliges betydning i de folkeoplysende organisationer - DFS frivillighedsundersøgelse, sommeren 2011 De vigtigste pointer fra DFS frivilligundersøgelse:

Læs mere

RESUMÉ. Uddannelses- og medlemsanalyse. (Forkortet udgave af den fulde analyserapport)

RESUMÉ. Uddannelses- og medlemsanalyse. (Forkortet udgave af den fulde analyserapport) 2015 Uddannelses- og medlemsanalyse RESUMÉ (Forkortet udgave af den fulde analyserapport) Af projektkonsulent Dorthe Hansen Danmarks Taekwondo Forbund 28-05-2015 Antal udøvere Analysens baggrund Medlemssammensætning:

Læs mere

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed SKANDERBORG MUSIKSKOLE infofolder til forældre og elever 2009/10 Velkommen til Velkommen til I denne folder finder du de fleste grundoplysninger om, men hvis der er noget du er i tvivl om. Så skal du ikke

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 60% 50% 51% 47% 40% 30% 22% 25% 28% 20% 15% 10% 0% 1% 4% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Musikundervisning efter skolen på skolen

Musikundervisning efter skolen på skolen Musikundervisning efter skolen på skolen Sankt Petri Musikskole har gjort det til sin opgave, at finde, vække og fremme musikalske interesser og talenter hos den enkelte elev. Elevernes motivation skal

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

De fleste mennesker kan fortælle

De fleste mennesker kan fortælle Slå dørene op til musikken Musik Fra indskoling til ungdomsuddannelser: Ensembler og orkestre i Region Midtjylland tilbyder klassiske musikoplevelser til mange forskellige aldersklasser. Tilbuddene er

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Symfoniorkestrets verden

Symfoniorkestrets verden Symfoniorkestrets verden Til koncert med DR SymfoniOrkestret Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Orkestret, du skal høre spille, er et symfoniorkester. Ved du, hvad et symfoniorkester er?

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Om brugertilfredsundersøgelse 2017 Omfang Undersøgelsen omfatter de skoler, der den 21. februar 2017 i sekretariatet var registreret som tilskudsberettigede skoler. Undersøgelsen er udsendt til 547 skoler.

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted. Vedtægter for Hedensted Musikskole (ændring fra: Musikskolen Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Navn Hedensted Musikskole er en kommunal musikskole med

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Le Sacre du Printemps

Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Stravinskij Du skal arbejde med et musikværk, der hedder Le Sacre du Printemps. Navnet er fransk og betyder Forårets Helliggørelse en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Tonedøve folk sætter dagsordenen

Tonedøve folk sætter dagsordenen Tonedøve folk sætter dagsordenen Musik er godt for indlæringen. Faktisk kan man kalde musik for fitness for hjernecellerne. Der er ingen discipliner, der aktiverer større dele af hjernen end musik. Kjeld

Læs mere

DAOS 2013. Dansk Amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter

DAOS 2013. Dansk Amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter DAOS 2013 Dansk Amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter 1 Indholdsfortegnelse Side 3: Dansk Amatørorkester Samvirke Side 4: Formandens beretning for året 2013 Side 5: Sommerstævnet

Læs mere

DET JYSKE MUSIKKON- SERVATORIUM

DET JYSKE MUSIKKON- SERVATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 DET JYSKE MUSIKKON- SERVATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2011) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2.

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole MUSIKKLASSER HVAD ER MUSIKKLASSER? Musik hele ugen Musikklassen er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2015 optager

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne,

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, januar 2007 København, januar 2007 KL s Konsulentvirksomhed Center for Ledelse og Organisation www.kl.dk/kodekssurvey07 Survey blandt

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Rapport om. musikskolevirksomheden

Rapport om. musikskolevirksomheden Rapport om musikskolevirksomheden 2002 Rapport om musikskolevirksomheden 2002 Udarbejdet af: Jan Hansen, musikskolekonsulent Anne Reffstrup, kontorfuldmægtig Udgivet af Statens Musikråd Ekspedition: Statens

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

Musikhøjskolen Smallegade Frederiksberg

Musikhøjskolen Smallegade Frederiksberg MUSIKHØJSKOLEN PÅ FREDERIKSBERG - en vision for skolens aktiviteter og lokale placering En vision for Musikhøjskolen bør forholde sig aktivt til Frederiksbergs udvikling og visioner for fremtiden. Disse

Læs mere

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Velkommen i Horsens Musikskole år 2011-2012 Musik er fællesskab. Jørn Steffensen, Musikskoleleder I musikskolen lærer du at spille og synge

Læs mere

MUSIKSKOLE I UDVIKLING

MUSIKSKOLE I UDVIKLING MUSIKSKOLE I UDVIKLING Hvis der er nogle, der ved ordet musikskole får et billede på nethinden af lille Peter, der spiller på blokfløjte foran et publikum af stolte forældre og bedsteforældre, der smiler

Læs mere

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet har i marts 2015 svaret på spørgsmål om køb af fødevarer og sæson. Resume og konklusioner Resume og konklusioner Køb af fødevarer: Næsten

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

INfoRMATIONS folder. forældre og elever

INfoRMATIONS folder. forældre og elever INfoRMATIONS folder til forældre og elever JANUAR 2011 VELKOMMEN TIL SKANDERBORG MUSIKSKOLE I denne folder findes de fleste grundoplysninger om Skanderborg Musikskole. Skanderborg Musikskole har omkring

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 - den Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurde ringer og anbefalinger vedrørende

Læs mere

Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi

Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi Med udgangspunkt i musikskolebestyrelsens strategi følger her en økonomisk redegørelse for udmøntning af mål i strategiperioden. Investeringerne

Læs mere

Undersøgelse om arbejdstid

Undersøgelse om arbejdstid Undersøgelse om arbejdstid Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i begyndelsen af september måned 2014 gennemført en undersøgelse blandt lederne på efterskolerne. Formålet har været at danne

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

giv dit barn en gave for livet

giv dit barn en gave for livet Spillelyst giv dit barn en gave for livet Musik er sundt for sjælen Alle ved hvad musik kan gøre ved os. Den kan gøre os glade, den kan få os til at gyse, den kan vække minder, den kan få os til at danse,

Læs mere