Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT)"

Transkript

1 Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune 1. juni maj 2010

2 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan Bilag 1: Driftsopgaver i SPT Bilag 2: Tilsyn Bilag 3: Udviklings- og konsulentopgaver i SPT Bilag 4: Specialrådgivningscenter Bilag 5: Opgaver i Distriktsrådssekretariatet Bilag 6: FAIR Familiearbejde i Ringsted Bilag 7: Information, analyse og implementering 2

3 1. Beskrivelse af afdelingen Afdelingen for Specialiserede tilbud (SPT) er en afdeling i Børne- og kulturforvaltningen. Afdelingen varetager en bred vifte af opgaver i forhold til at implementere Ringsted Kommunes Børne- og ungepolitik og kommunens visioner og mål på voksen-handicap området. Udgangspunktet for afdelingens virke er opgaverne i relation til kommunens takstfinansierede institutioner og tilbud. Følgende institutioner og tilbud refererer til afdelingen med respekt for Ringsted Kommunes udstrakte selvstyre for den enkelte enhed: Baneskolen Nebs Møllegård Ringsted Bo- og Servicecenter Sct. Bendts Børnehave Værkstedet Regnbuen Ådalskolen Samt centerklasserne på følgende skoler: Asgårdsskolen Sdr. Park skolen Vigersted skole (A-huset) Centerklasserne refererer fagligt til SPT, men organisatorisk og personalemæssigt er centerklasserne en del af den pågældende skole, hvis skoleleder refererer til Afdelingen for skoler og dagtilbud i Børne- og kulturforvaltningen. Ud over de ovenfor nævnte tilbud varetager afdelingen det lovpligtige tilsyn på Ringsted Kommunes Bofællesskaber Bofællesskabet Kilden Støtte- og aktivitetscentret Kvinde-krisecentret Skjoldesus Grønnebo Baunehøj Østagergård Sofie Marie Hjemmet Inge Marie Hjemmet I afdelingen er aktuelt ansat en afdelingschef, en sekretariatsleder, en konsulent på området for socioemotionelt belastede børn og unge samt familietilbud, en konsulent på handicapområdet samt tre økonomisk-administrative medarbejdere. Afdelingen er formelt oprettet per 1. januar 2007, men har i praksis fungeret siden 1. april Evaluering I de første år har det haft høj prioritet at få etableret et godt samarbejde mellem SPT og de takstfinansierede institutioner og tilbud - og indbyrdes mellem institutioner/tilbud. I den forbindelse har der været afholdt faste ledermøder, lederseminarer samt en studietur, hvor både det faglige og det sociale fællesskab var sat i centrum. Afdelingen udarbejder et 3

4 ugentligt nyhedsbrev hvor relevante informationer samles og hvor informationer mellem tilbuddene udveksles. Vi har fortsat et ønske om at være til stede og tilgængelige for de takstfinansierede institutioner, ligesom vi hele tiden forsøger at være up front og behjælpelige i forhold til de opgaver, der presser sig på i forbindelse med institutionernes dagligdag og løbende drift. Der ud over er der en række aktiviteter, der har haft særligt fokus i det forgangne år. Plads til alle Et af dette års store fokusområder har været afvikling af den specialpædagogiske messe Plads til alle i oktober Messen var åben for fagfolk og borgere. Alle specialiserede tilbud i Ringsted Kommune viste deres tilbud frem, og samtidig bød Messen på både workshops og kurser med kendte fagfolk. Det overordnede formål med messen var at synliggøre og markedsføre Ringsted kommunes brede vifte af specialiserede tilbud og specialpædagogiske kompetencer. Samtidig var det et klart formål internt i kommunen at sikre kendskab til hinandens tilbud og mulighed for networking på tværs af kommunens mange tilbud. Messen er efterfølgende evalueret og der er udarbejdet en evalueringsrapport. Der kom omkring 500 besøgende ud over alle de lokale medarbejdere, der var involveret i arbejdet med at opstille og formidle de enkelte tilbud på standene. Tilsyn Et andet fokusområde har været at få udviklet et tilsynskoncept. I forbindelse med strukturreformen overgik opgaven med at føre tilsyn med institutioner, botilbud, undervisningstilbud, private opholdssteder og private botilbud til kommunerne. Ringsted Kommune fik således til opgave at føre tilsyn med de institutioner og tilbud, der blev placeret i afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) samt de private opholdssteder og botilbud, der er beliggende i Ringsted Kommune. Udøvelsen af tilsynet skal indeholde et kontrollerende, et kvalitetssikrende og et udviklende perspektiv. De tre perspektiver er hinandens gensidige forudsætning og er i spil samtidigt. I arbejdet med at udvikle et tilsynskoncept, har vi ønsket at sikre, at vi i Ringsted lægger særligt vægt på at føre udviklingsorienterede tilsyn, der ikke blot sikrer, at tilbuddene opfylder alle formelle krav, men ligeledes understøtter og medvirker til hele arbejdet med at sikre kvalitet og udvikling i alle tilbud. Mithras - Inklusion kontra eksklusion Generelt er det en stadig ambition i alle henseender at stræbe efter at sikre stadig pædagogisk udvikling og høj kvalitet i alle tilbud. Desuden er ambitionen at sikre et stærkt specialpædagogisk område med en organisation og kultur, der ifølge de forventninger, der udtrykkes i både lovgivningen og kommunens Børne- og unge politik, arbejder inkluderende og afkategoriserende. Dette stiller store krav til tilbuddenes evne til, på den ene side at fastholde et stærkt fagligt fokus og på den anden side hele tiden sikre kontakten til almenområdet og herigennem fastholde fornemmelsen af de muligheder der eksisterer her. 4

5 Der har derfor været arbejdet med et målrettet fokus på udvikling af det tværfaglige samarbejde samt et fokus på nødvendigheden af, at de specialiserede tilbud retter sig mod og understøtter dette ved at tilbyde konsulentbistand. Det er fremadrettet tanken, at denne konsulentbistand organiseres i et specialrådgivningsnetværk. Værdigrundlag, Virksomhedsplaner og Udviklingssamtaler I det forgangne år har der været arbejdet målrettet med at identificere og udvikle både et fælles værdigrundlag for hele det specialiserede område, men også samtidig sikre, at dette gøres nærværende i de enkelte institutioner og kommer til udtryk i institutionens dagligdag eksempelvis gennem indarbejdelse i institutionernes Virksomhedsplaner og som omdrejningspunkt for Ledermøder og Udviklingssamtaler. I forlængelse heraf har der været arbejdet med at styrke Ledergruppen gennem en studietur med fokus på Værdier i praksis, Inklusion og New Public Management Godkendelse og indvielse af botilbudene Inge Marie og Sofie Marie hjemmene samt indvielse af boliger på Ringsted Bo- og Servicecenter I det forgangne år er der sket en udvidelse af antallet af lejligheder på Ringsted Bo- og Servicecenter og ligeledes er både botilbudene Inge Marie og Sofie Marie godkendt og beboere er begyndt at flytte til. Lukning af Ringsted Børne- og Ungecenter Desværre har vi også i det forgangne år måtte tage stilling til at lukke en af vores institutioner, nemlig Ringsted Børne- og Ungecenter. Allerede ved overdragelsen fra amtet stod det klart, at de økonomiske vilkår på BUC var vanskelige og med en yderligere takstforhøjelse i 2008 blev det svært fortsat at tiltrække brugere. Det betød, at Byrådet den 9. marts 2009 vedtog at lukke BUC. Rammeaftale, differentierede takster, forenklede budgetlægningsmodeller og kontrakter Hvert år skal Ringsted kommune indberette til Rammeaftalen for herigennem at bidrage til det regionale overblik omkring udbud og efterspørgsel på social- og specialundervisningsområdet. SPT varetager denne opgave. I år har der været gjort en indsats for at forenkle arbejdet med rammeaftalen, og SPT har en repræsentant i følgegruppen, for herigennem at kunne medvirke til fortsat at sikre at administration af Rammeaftalen sker på en så hensigtsmæssig måde som muligt. Det er kendetegnende for de specialiserede institutioner, at de på væsentlige områder adskiller sig fra det øvrige institutionsområde i kommunen eksempelvis ved at være takstfinansieret og dermed også være underlagt nogle anderledes vilkår omkring budgetter. Der har derfor været arbejdet med at udvikle og forenkle de eksisterende budgetmodeller ligesom der har været arbejdet med at udvikle differentierede takster på de enkelte tilbud for herigennem at sikre at ydelsen så præcist som muligt modsvarer den enkelte brugers behov og at det er tydeligt, hvilken grundydelse, der betales for. Ligeledes er der udarbejdet standardiserede kontrakter og implementeret en visitationsprocedure. Distriktsrådsekretariat 5

6 SPT har overtaget den administrative styring af Distriktsrådsarbejdet gennem etablering af et Distriktsrådssekretariat, der skal servicere, udvikle og monitorere arbejdet i kommunens fire Distriktsråd. Målet at styrke den forebyggende indsats og gennem tydelige sagsgange skabe rum for det tværfaglige samarbejde på tværs af hele Børne- og Kulturområdet. FAIR sekretariat SPT har ligeledes udarbejdet et koncept (FAIR) for hvordan familiearbejdet i Ringsted kommune kan koordineres og også for hvordan de specialiserede institutioner indenfor SPT s område kan bidrage med deres ekspertise i tæt samspil med de øvrige institutioner og tilbud på børne- og ungeområdet. Implementeringen af FAIR sekretariatet og dets arbejde forventes gennemført i Afdelingens ydelser Opgaverne i afdelingen tager udgangspunkt i driften af de specialiserede tilbud og fordringen om at tage medansvar for implementeringen af børne- og ungepolitikken. Konkret består vores opgaver af en blanding af driftsopgaver, for hvilke vi forsøger at have klare retningslinier og normer, og udviklingsopgaver, hvor hver ny opgaver kræver sit eget design. Vi har forsøgt at anskueliggøre afdelingens opgaver ved denne figur: For hvert af områderne i figuren har vi udarbejdet en mere fyldestgørende beskrivelse af de opgaver, der falder indenfor det område. Disse beskrivelser er vedlagt virksomhedsplanen som bilag. 6

7 4. Politiske mål Afdelingen arbejder efter retningslinierne i Børne- og Ungepolitikken, samt de overordnede mål og visioner på voksen-handicap området. 5. Afdelingens egne visioner Mission SPT arbejder, med udgangspunkt i kommunens Børne- og ungepolitik, målrettet for at skabe en stadig mere meningsfuld sammenhæng i børne- og kulturforvaltningens indsats, strategier og fortsatte udvikling. Sammenhæng betyder sammenhæng mellem det normale og det specielle, sammenhæng mellem afdelinger og forvaltninger, sammenhæng i indsatsen overfor børn og voksne, sammenhæng i mellem erfaringsbaseret viden og nye handlinger. Værdigrundlag På baggrund af gældende love, bekendtgørelser og politiske rammer ønsker Afdelingen for Specialiserede tilbud at fremtræde som en brugervenlig, serviceorienteret og fagligt velfunderet afdeling at yde kvalificeret rådgivning overfor samarbejdspartnere, andre kommuner og institutioner blandt andet gennem opkvalificering af de voksne fagpersoner tæt på borgerne at arbejde for at bredde, fleksibilitet og kvalitet kendetegner arbejdet fagligt, indholdsmæssigt og metodemæssigt, i forvaltningen såvel som i institutioner/tilbud at styrke et tæt tværfagligt samarbejde at sikre, at udviklingstiltag har udgangspunkt i konkret viden om de faktiske forhold i det felt, der forsøges udviklet at være udviklingsagent i nye tiltag og strategier at udbrede viden om specialpædagogiske metoder, emner og initiativer at skabe udviklingsmiljøer, der imødekommer den enkelte borgers behov og potentialer at sætte det ressource- og relationsorienterede perspektiv i centrum at arbejde for, at individuelle forskelle betragtes som værdifuldt for fællesskabet 6. Nye mål Fra den mængde af opgaver, der er nævnt i kapitel 3, vil vi i afdelingen i særligt have følgende konkrete målsætninger: En fuld implementering af FAIR-sekretariatet herunder udvikling af Portal En fuld implementering af Specialrådgivningsfunktionen. herunder udvikling af Portal En intern organisering og tydelighed i vores opgaver, der sikrer at afdelingen har kapacitet til og fokus på analyseopgaver, der vokser frem af de erfaringer og den viden, vi har fra driften af de specialiserede tilbud. I forlængelse heraf særligt fokus på at 7

8 informere relevante aktører (fortrinsvis ledelsesniveauet i Børne- og kulturforvaltningen) om sådanne analyseopgaver. En grundig analyse af serviceniveau og visitationsmønstre på flere af de områder, de specialiserede tilbud dækker. Analysen skal være eksemplarisk, så metodologien kan genbruges til andre områder, og skal være levende, så den løbende kan tilpasses nye erfaringer. Afvikling og evaluering af Tilsyn efter det koncept, vi har udarbejdet samt evt. tilretning af konceptet og samarbejdet med eksterne konsulenter. Fortsat være nysgerrige i forhold til hvordan normal- og specialområdet gensidigt kan berige hinanden, særlig med henblik på inklusion og talentudvikling. Afslutning I SPT tror vi på at udvikling er et grundvilkår. Mennesker og organisationer kan ikke ikke-udvikle sig. Ved omtanke, planlægning og ved at tage udgangspunkt i konkrete erfaringer, kan man være heldig at styre udviklingen i den retning, der ønskes. Denne virksomhedsplan er et udtryk for vores ønske om, og håb om at udvikle os sammen i en bestemt retning. Ønsk os held og lykke! 8

9 Bilag 1: Driftsopgaver i SPT Driftsopgaver konsulenter: Tovholder på en række tværgående opgaver, f.eks. Samarbejdet omkring kørsel til specialiserede tilbud Rammeaftale Visitation i forhold til særlige ressourcer Netværk vedrørende hjælpemidler Sikring af oplysninger på Tilbudsportalen er korrekte Godkendelse af private opholdssteder og botilbud Besvarelse af diverse spørgeskemaer mv. fra stat, region og forskningsinstitutioner Varetagelse af en række netværksfunktioner, f.eks. Konsulent for visitationsgruppen vedr. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Deltagelse i netværket omkring senhjerneskadede Kontakt til diverse videncentre og deltagelse i netværk med henblik på erfaringsudveksling Øvrige opgaver, f.eks. SPT-ledermøder og information Tilbagemelding på virksomhedsplaner og afholdelse af udviklingssamtaler med alle specialiserede tilbud Driftsopgaver administrative medarbejdere: Betaling af udgifter (herunder mellemkommunale refusioner) vedr. børn og unge, så som: Opholdssteder undervisning Forebyggelsesudgifter Merudgifter Undervisning i folkeskolen for plejebørn Aflastning Betaling af udgifter (herunder mellemkommunale refusioner) vedr. voksne handicappede, så som: Opholdssteder Beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud Forsorgshjem Krisecentre Kompenserende specialundervisning STU Husvilde Boligstøtte Kontanthjælp 9

10 Hjælpemidler Fakturering af Specialiserede Tilbud, så som undervisning, SFO, ophold, aktivitet/beskæftigelse og kørsel for flg.: Asgårdsskolen Ådalskolen Sdr. Parkskolen Sct. Bendts Børnehave Nebs Møllegård Baneskolen Regnbuen Ringsted Bo- og Servicecenter Rådgivningscentret (ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling) Bofællesskaberne Vibevej, Kongensgade og Kaserne Parkvej Anden fakturering, så som: Aunstrupelever Den Kommunale Tandpleje (børn fra andre kommuner som benytter tandplejen) Refusionssager (Børn- og Familie) Refusionssager (Voksne Handicappede) Regning for egenbetaling af anbragte børn eller børn på efterskole Fakturering af frit skolevalg og plejebørns skolegang i Ringsted Kommune Andre administrative opgaver, f.eks: Oprettelse af bevillinger i Navision vedr på Ringsted-børn Betaling af almindeligt frit skolevalg for børn bosiddende i Ringsted Kommune Orientering til kommuner om indgåede magtanvendelser på børn og unge under 18 år Koordination af pædagogpraktikker Acadre superbrugerfunktion for hele Børn og Kulturforvaltningen Assistere sagsbehandlere med oprettelse af bevillinger i Navision Udsende kontrollister fra Navision til Specialiserede Tilbud 2 x pr. år Udtrække kontrollister fra Navision til sagsbehandlere Indberetning til CIAS hvert kvartal Kontrol af kommunekoder Indberetning til Danmarks Statistik Ad hoc-opgaver, f.eks. diverse beregninger eller udtræk 10

11 Bilag 2: Tilsyn I forbindelse med opgave- og strukturreformen blev tilsynsopgaven vedr. det generelle tilsyn på det sociale område udlagt til kommuner og regioner. Det er beliggenhedskommunen, der har forpligtigelsen til at føre det generelle tilsyn med tilbuddene, mens det er opholdskommunen, der har forpligtigelse til at føre tilsyn med den enkelte barn/borger, som benytter et tilbud/skole/institution. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at tage stilling til, hvordan tilsynet skal planlægges og udføres. Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager tilsynsopgaven i Ringsted kommune i forhold til en række kommunale og private tilbud (i alt 18 tilbud). Dette sker efter gensidig aftale mellem Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen. SPT har udarbejdet et koncept for tilsynsarbejdet, som er godkendt i de respektive udvalg og danner baggrund for den konkrete udførsel af tilsynsopgaven. I 2009 har SPT har indgået en aftale med konsulentfirmaet Bunk & Elkjær om varetagelse af dele af det driftsorienterede tilsyn. Konsulenter fra Bunk & Elkjær varetager det konkrete tilsynsbesøg (i visse tilfælde sammen med konsulenter fra SPT), samt udarbejder tilsynsrapporten. Det er herefter SPT, som har ansvaret for eventuelle myndighedsopgaver i forlængelse af tilsynsrapporten. Udgangspunktet for tilsynet er, at det skal opfylde Servicelovens krav, med fokus på kontrol, kvalitet og udvikling til gavn for brugerne på de sociale tilbud, og at tilsynet følger de rammer, der er beskrevet i SPT s koncept omkring tilsyn. Kontrollen tager udgangspunkt i overholdelse af Servicelovens vejledninger, det vedtagne grundlag for driften af de sociale tilbud for området, tilbudsportal m.v. Kvaliteten vurderes i forhold til de forskellige områder, der er styrkende for indsatsen til brugerne. Praksis sammenholdes med retningslinjer, planlægningen af den faglige indsats og sammenhængen omkring brugerne af det sociale tilbud. Udviklingsperspektivet udspringer af både kontrol- og kvalitetsperspektivet og fokuserer på forhold, der enten skal eller kan forandres eller forbedres. Kvalitet og udvikling berører såvel forhold vedrørende brugerne som forhold vedrørende tilbuddet og spænder fra ramme til indhold. Et gennemgribende fokus er den etik, som viser sig i samspillet og samarbejdet i tilbuddet i forhold til at sikre brugerne ydelser, som er kendetegnet af høj faglighed. Principperne der ligger til grund for tilsynsfunktionen skal være båret af en helhedstænkning, være systematiske og dialogbaserede. Det løbende tilsyn (f.eks. i forhold til evt. klager/henvendelser, indberetning af magtanvendelser, eller aftaler om indsendelse af ændringer i medarbejdersammensætning mv.) varetages af SPT. 11

12 I 2009 er der indgået aftale om, at SPT varetager tilsynsarbejdet på: Tilbud: Tilsyn: 2009: 2010: Sct. Bendts Børnehave Anmeldt / Lille Baneskolen Anmeldt / Lille Søgården Anmeldt / Lille Væverhuset Anmeldt / Lille Vigersdal Anmeldt / Lille Nebs Møllegård Anmeldt / Lille Værkstedet Regnbuen Anmeldt / Lille Bo- og Servicecenter Ringsted Anmeldt / Lille Ringsted kommunes Bofællesskaber Anmeldt / Stor Ringsted Støtte- og Aktivitetscenter Bofællesskabet Kilden Anmeldt / Stor Skjoldesus Anmeldt / Stor Anmeldt / Lille Grønnebo Anmeldt / Stor Anmeldt / Lille Fonden aflastningshjemmet Bavnehøj Anmeldt / Stor Anmeldt / Lille Bofællesskabet Sofie Marie Anmeldt / Stor Anmeldt / Lille Bofællesskabet Inge Marie Anmeldt / Stor Anmeldt / Lille Ringsted Krisecenter Anmeldt / Stor Anmeldt / Lille Østagergård - Botilbud Anmeldt / Stor Østagergård - Dagtilbud Anmeldt / Stor Bilag 3: Udviklings- og konsulentopgaver i SPT I SPT forstår vi udviklingsopgaver, som opgaver hvori SPT yder konkret proces- bistand, undervisning eller sparring til løsning af opgave(r), der retter sig mod at skabe ønskede og meningsfulde, fremadrettede forandringer. I SPT forstår vi konsulent opgaver som opgaver, hvor medarbejdere fra SPT yder hjælp til konkrete opgaver, der har et mere her og nu perspektiv og tillige kan have driftsmæssig karakter. 12

13 Som en del af driftsopgaverne indenfor det specialiserede felt, ligger rådgivnings- og vejledningsopgaver overfor tilbud, skoler og institutioner indenfor det specialiserede område. I SPT ser vi udviklingsaktiviteter som en forlængelse af rådgivning og vejledning og arbejder derfor med udviklingsaktiviteter i forhold til det konkrete tilbud/institutioner/skoler. SPT er tovholder på udviklingsarbejdet i SPT s ledergruppe, der har arbejdet med værdier og disse betydning i praksis herunder arrangeret en studierejse til London. I SPT arbejder vi desuden som processtyrer, som konsulenter, som undervisere, som supervisorer på udviklingsopgaver indenfor det specialiserede område. Eksempler herpå er processtyring af værdiprocesser, undervisning i forskellige temaer (magtanvendelse, borgerrettigheder), organisationsudviklingsprojekter, processtyring på et organisationsudviklingsprojekt i et dagtilbud etc. Vi ser SPT s opgaver med at kvalificere og udvikle bo- og læringsmiljøer for børn og voksne med særlige behov som en viden og kompetence, der kan bruges af andre. Vi har derfor valgt, at deltage i forskellige, tværgående udviklingsaktiviteter, hvor den viden og kompetence der ligger i SPT, kan anvendes. Dette i form af konsulent bistand, undervisning, supervision samt processtyring. Vi har eks. været tovholdere på planlægning og afvikling af messen Plads til alle, deltaget i planlægning af Ringsted Konferencen, været projektleder på et Pampædia projekt etc. SPT har ydet konsulent bistand i forhold til konkret temadage, hvor vi har deltaget som undervisere, temamøder med forældre og pårørende, temamøder med brugere af tilbud omkring eks. mobning etc. Bilag 4: Specialrådgivningscenter Ringsted Kommunen råder over en meget stor og meget bred vifte af specialpædagogiske tilbud og specialpædagogisk viden om børn, unge og voksne med handicap, socioemotionelle vanskeligheder eller andre særlige problematikker og behov. Organisering. Specialrådgivningssekretariatet er et udtryk for at tænke og udnytte ressourcer på tværs af de eksisterende kommunale tilbud. Specialrådgivningscenteret består af de specialpædagogiske 13

14 ressourcer der i forvejen eksisterer på de sociale tilbud, afdelinger, forvaltninger m.v. i kommunen. Denne brede vifte af ekspertise og viden skal i spil, suppleret med de støttefunktioner for kommunerne som eksempelvis socialministeriet har oprettet (VISO). Én indgang. Specialrådgivningssekretariatet er organiseret under og koordineret af Afdelingen for Specialiserede Tilbud (SPT). Indgangen til specialrådgivning vil således være via en koordinator i SPT. Specialrådgivningscenteret er et tilbud til borgere, sociale tilbud og kommuner. Beskrivelse af Specialrådgivningssekretariatets opgaver. Specialrådgivningscenterets skal ses som et Videns og kompetencecenter med 4 hoved opgaver Specialrådgivning Udredning Uddannelse og kursus Udvikling og forskning Specialrådgivning. Specialrådgivningen indeholder følgende opgaver Åben rådgivning med fast ugentlig telefontid(-r) hvor borgere og samarbejdspartnere kan henvende sig med afklarende spørgsmål, få oplysninger om specialrådgivningens tilbud generelt eller i forhold til en konkret problemstilling, Rådgivnings- og vejledningsopgaver til børn og familier i Ringsted kommune / salg til andre kommuner: Her vil familierne kunne få rådgivning og vejledning i forhold til deres barn og familiens samlede situation. Der vil kunne ydes rådgivning omkring hvilke tilbud, der eksisterer, der kunne være relevante for netop deres barn. Ligeledes vil det være Specialrådgivningssekretariatet, der vil være koordinerende i forhold til eventuelle tilbud omkring hjemmetræning. Forældre vil kunne få råd og vejledning om hvordan man som forældre takler de svære situationer der kan opstå i familien og de vil kunne tilbydes viden og læring om eksempelvis barnets handicap og om hvordan man kan støtte sit barn i at udvikle sig ect. Rådgivnings- og vejledningsopgaver til tilbud i Ringsted kommune / salg til andre kommuner: Der vil kunne tilbydes tværfaglig sparring, rådgivning og vejledning i forhold til sociale rettigheder og eventuel foranstaltning, hjælp til strukturering af en given opgave, hjælp til koordinering af indsatsen m.v. Der vil kunne ydes rådgivning og vejledning til dagplejen, dagtilbud der har børn og unge med særlige vidtgående behov. Udredning. Udredning indeholder følgende opgave Observations-, undersøgelses- og udredningsopgaver i Ringsted kommune / salg til andre kommuner: Efter henvisning fra kommuner og tilbud skal der kunne tilbydes/købes tværfaglige 14

15 observationer og/eller undersøgelser og udredninger af den samlede situation omkring barnet, den unge eller voksne, samt udfærdigelse af rapport som grundlag for en handleplan. Uddannelse, kurser, netværk. Det er tanken, at de kommunale tilbud/de specialpædagogiske ressourcer der er en del af Specialrådgivningssekretariatet kan udbyde uddannelser, kurser og netværk til borgere/tilbud i Ringsted kommune, men også sælge sådanne ydelser til borgere/tilbud i andre kommuner. I de senere år er man i stigende grad blevet opmærksom på hvordan det påvirker en familie at have et barn med særlige problemstillinger og særlige behov. Størstedelen af opmærksomheden er rettet mod påvirkningen af forældrene og oftest mod mødrene. Det er derfor vigtigt at opmærksomheden også rettes mod fædre, søskende, bedsteforældre. Netværksgrupper - familier. Flere af tilbuddene i kommunen har allerede i dag tilbud om netværksgrupper. Der tænkes udbudt mulighed for oprettelse af flere netværksgrupper til forældre, fædre, mødre, søskende, bedsteforældre ect. på de enkelte tilbud, men også på tværs af tilbuddene. Grupper med generelle og/eller specifikke overskrifter. Familierne vil på denne måde kunne udveksle erfaringer om det at have et barn/søster eller bror/barnebarn med særlige problemstillinger og særlige behov, med andre. En del af dette arbejde vil med fordel kunne koordineres med arbejdet i FAIR-sekretariatet. Kurser til familier. Flere tilbud udbyder allerede i dag diverse kurser til familier. Dette kursusudbud tænkes også udbudt på tværs af tilbuddene således, at muligheden for at udbyde kursus med bredere eller mere specifikke overskrifter bliver større og diverse kurser vil kunne udbydes oftere eks i bl.a. Tegn til tale, boardmaker, sociale historier Der findes en meget stor og bred viden blandt det tværfaglige personale/faggrupper på tilbudene, i afdelingerne samt i forvaltningen. Flere af tilbuddene arbejder med de samme pædagogiske og/eller behandlingsmæssige metoder og tilbudene er konstant i udvikling. Det betyder at der ligger en meget stor mulighed for at tilbudene på tværs kan videreuddanne, inspirere og udvikle sig selv og hinanden, for på den måde bl.a. at kunne bevare den store viden og ekspertise der er i kommunen. Med baggrund i dette tænkes mulighed for oprettelse af Erfa-grupper /faglig sparring på tværs af tilbuddene. Erfa-grupper i forhold til eksempelvis specifikke handicap, behandlings- og pædagogiske metoder, kommunikation ect. Uddannelse og kurser til personalet på tværs af tilbuddene, i bl.a. Early bird, Tegn til tale, boardmaker, sociale historier, brug af test/udredningsmateriale. Udvikling og analyse De seneste års udvikling indenfor det sociale område har vist, at ord og begreber som vidensopsamling, metodeudvikling, evaluering, dokumentation mv. er bragt mere og mere i fokus i bestræbelserne på at udvikle kvaliteten af den sociale indsats. For at kvalificerer dette fokus er det af stor betydning, at det sker i et tæt samspil med/mellem praksisfeltet/professionsudøvere. Med baggrund i dette, tænkes Udvikling og forskning derfor ind som en del af Specialrådgivningssekretariatets arbejde. 15

16 Afslutning En del af de opgaver, der ligger indenfor specialrådgivning til børn, unge og voksne med handicap, socio-emotionelle vanskeligheder eller andre særlige problematikker og behov varetages allerede i Ringsted kommune, men opgaverne er ikke på nuværende tidspunkt koordineret som det tænkes gjort i Specialrådgivningssekretariatet. Ved at koordinere opgaverne på tværs af de mange institutioner, skoler og sociale tilbud der er til børn, unge og voksne i kommunen, ligger der en meget stor mulighed for gensidig inspiration og udvikling. De eksisterende opgaver kan forhåbentlig højnes rent kvalitetsmæssigt, mens helt nye opgaver kan og får mulighed for at blive etableret. Bilag 5: Distriktsrådsrådssekretariatet Sekretariatets mission Sekretariatet skal sikre at de fire distriktsråd på børne- og ungeområdet fungerer i overensstemmelse med de faglige normer og værdier, der er udtrykt i Ringsted Kommunes børneog ungepolitik, samt i Værdimæssige forventninger til medarbejdere på børne- og ungeområdet, samt efter de administrative retningslinier, der er angivet i Opgaver og ansvar på børne- og 16

17 ungeområdet. Sekretariatet skal med andre ord sikre, at rammerne er så gode som muligt for at det tværfaglige arbejde i distriktsrådene kan udfolde sig. Sekretariatet skal desuden sikre en løbende erfaringsopsamling om distriktsrådenes funktionsmåde og dermed bidrage til at der kan ske en tilpasning af distriktsrådenes arbejde, når det er nødvendigt. Værdigrundlag Sekretariatet skal i sit virke leve op til de forventninger, der er udtrykt til alle medarbejdere på området, jf. ovenfor. Sekretariatet skal være eksemplarisk i forhold til at gøre værdierne til en del af dagligdagen og skal således i sit virke bruge værdierne aktivt. Det betyder blandt andet; At sekretariatet betragter tværfaglighed som en given forudsætning for at sikre udvikling for børn og unge, At sekretariatet har en høj standard for ordentlighed i administrative procedurer og kommunikation i det hele taget, At sekretariatet betragter de medarbejdere, der er tættest på barnet/den unge, som dem der har muligheden for og ansvaret for at sikre en god udvikling for barnet/den unge. Driftsopgaver - Distriktsrådsekretariatet: Indkaldelse af punkter til dagsorden. Sikrer at bilag til dagsordenspunkter er i overensstemmelse med skabelonen herfor. Udsender og journaliserer bilag og dagsordenen. Modtager og journaliserer referater fra referenterne af de enkelte møder. Sikrer at sagsgange efter møderne er i overensstemmelse med de trufne beslutninger og i øvrigt de retningslinier, der er for sagsgange (herunder vedrørende journalisering og betaling) i kommunen. Sikrer, at de enkelte sager tages op igen i det relevante distriktsråd minimum en gang om året. Deltager efter invitation fra et medlem i distriktsrådsmøderne, hvis der er uklarhed omkring procedurer, sagsgange eller distriktsrådenes funktioner. Sikrer en systematisk dokumentation og opfølgning på disktriktsrådenes funktionsmåde. Giver sparring og evt. administrativ assistance til medarbejdere, der ikke er vant til at bringe sager op i distriktsrådet, herunder erfaring med den skriftlighed, der kræves i forhold til indstillinger til distriktsrådene. Bilag 6: FAIR Familiearbejde i Ringsted Kommune FAIR FamilieArbejdeIRingsted! I SPT ligger FAIRs sekretariat. 17

18 FAIR er et sekretariat, hvis opgave er: o at koordinere eksisterende tilbud til familier og gøre denne viden tilgængelig for området o at lave kvalitetssikring af det familiearbejde der laves i Ringsted Kommune gennem at: evaluere sammenhæng og helhed i den eksisterende tilbudsvifte understøtte, sparre, koordinere og beslutte udviklingen af nye tilbud og disses succeskriterier. o At være en aktiv og opsøgende spiller på banen i forhold til at afdække evt. fremtidige behov. Sekretariatet er en ny funktion som implementeres og udvikles i løbet af 2009, og som bygger på en rapport udarbejdet i SPT i perioden december 2007 til februar FAIR arbejder ud fra Ringsted Kommunes børn og unge politik. Projekter og tilbud der etableres i FAIR regi forudsættes, at tænke og arbejde i og med helheder og komplekse systemer og disses tilpasning til de aktuelle familier og børn. FAIR bygger på et udviklingssyn, hvor: o virkeligheden er noget vi forhandler os frem til og at der ikke findes En objektiv virkelighed eller sandhed. o mennesker skaber mening og sammenhæng i livet og at det er et nødvendigt udgangspunkt, at respektere det enkelte individs egen historie. o identitet skabes i relationer, og i de kontekster disse optræder i. o o o mennesker udvikler sig i de relationer og dialoger de indgår i livet igennem, anerkendende tilgang og ressourcefokusering, skaber de bedste udviklingsbetingelser. voksne i samværet med børn og unge skal tage på sig og gøre sig umage med, at være tydelige og guidende på værdier og overbevisninger og ikke på magt. Arbejdet kommer til udtryk i tilbud til: Familier, hvor der er en bekymring for barnets udvikling og trivsel hos forældre/primære omsorgspersoner eller medarbejdere og hvor der o Iværksættes/gøres noget andet end det der almindeligvis tilbydes indenfor tilbuddets rammer. o Iværksættes særlige, behandlingsmæssige indsatser eller foranstaltninger Selve familiearbejdet er en proces, hvor medarbejdere i Ringsted Kommune i et samarbejde med barnet, forældrene og/eller andre primære omsorgspersoner laver en indsats i familien som: Retter sig mod at give barnet og familien bedre udviklingsbetingelser. Tager udgangspunkt i den enkelte families historie Hvor der aftales mål for indsatsen og hvor der er klare og tydelige forventninger til indsatsen både for familierne og for medarbejderne. 18

19 Støttende indsats: At tilbyde familier mulighed for at de professionelle hjælper familien med aftalte, konkrete indsatser med det mål at familien får en mere hensigtsmæssig måde at fungere sammen på (kan være både aktiviteter & samtaler). Behandlingsindsats: At tilbyde familier en ramme at arbejde i, som er tilpasset deres særlige behov for forandring og intervention og hvor disse foregår med et aftalt mål for øje. SPTs opgaver (konkret) i forbindelse med FAIR sekretariat: Udvikle og vedligeholde en database hvor viden og information om de forskellige tilbud kan deles mellem tilbud og medarbejdere. Denne platform kan tillige tjene som vidensdeling og netværksdannende forum. Undersøge behov og matche disse med udbud og udvikling af nye tiltag. Beslutte og kvalitetssikre nye tiltag indenfor familiearbejds/familiebehandlingsområdet Skabe rammer for evaluering og beslutte justeringer indenfor de eksisterende tilbud. Yde konsulentbistand til distriktsråd og andre. Bilag 7: Information, analyse og implementering En af SPT s målsætninger for er at udvikle området Information, analyse og implementering, der er beskrevet i dette notat. SPT varetager en lang række driftsmæssige opgaver i forhold til kommunens takstfinansierede institutioner. Ligeledes varetager SPT en bred vifte af rådgivnings-, udviklings- samt konsultative opgaver og aktiviteter overfor kommunens Specialiserede Tilbud. Gennem den daglige drift i SPT genereres en stor mængde konkret viden om både økonomiske, faglige og metodiske udfordringer og dilemmaer. Vi har derfor valgt som et af det kommende års 19

20 mål, at fokusere en del af vores daglige virke i en tematiseret indsats på informations-, analyse og implementeringsaktiviteter, der dækker bredt ind over både normal og specialområdet og derigennem sikrer optimal udnyttelse af eksisterende ressourcer samt en hensigtsmæssig kobling af viden og ekspertise på de respektive områder. Samtidig betyder den tætte forankring til den daglige drift, at det er muligt at isolere og identificere løbende information om særskilte fokusområder eksempelvis udsving på 20.2 området og dermed medvirke til at skabe grundlaget for kvalificerede beslutninger omkring ændringer i tilgangen til eller bevillingen af forskellige foranstaltninger. Det er vores indtryk, at denne type ledelsesinformation kan bidrage væsentligt ikke blot i forhold til de eksterne ledere på de specialiserede institutioner, men også i forhold til ledelsen på det øvrige børne- og ungeområde, samt på voksenområdet. Andre eksempler på denne sammenhæng er: - En analyseopgave af området dyre enkeltsager og kvalitet i foranstaltningerne, i samarbejde med Børne- og ungerådgivningen - En analyse af mulighederne for at værkstedet Regnbuen varetager opgaver i forhold til matchgruppe 5, der nu varetages af Jobcenteret - En analyse af udviklingen i tillægsydelser - En analyse på enkelte områder af markedsudviklingen og udviklingen i udbuddet af tilbud På den baggrund er det vores hensigt, gennem en tematiseret indsats på tilvejebringelse af relevant informations- og dokumentationsmateriale at bidrage til et øget analysefokus og derigennem tilvejebringe rum for forandring og udvikling ved at identificere og systematisere relevant viden med henblik på udvikling af relevante forandrings- og implementeringsstrategier. I det kommende år vil vi derfor udvikle metoder og procedurer, der kan medvirke til at tydeliggøre den viden, der genereres gennem den daglige drift og samtidig udvikle samarbejdsprocedurer for, hvordan denne viden kan bringes i spil i relevante fora og dermed danne grundlag for en stadig udvikling af indsatsen. Udviklings- og analyseaktiviteter SPT arbejder med til stadighed at sætte rammerne for og fokus på, at kvalificere og udvikle de udviklingsmiljøer i hvilke børn og voksne lærer og udvikler sig. Ligeledes fungerer SPT som tovholder på kommunale tiltag og indsatsområder formuleret af politikere og/eller forvaltning, ligesom SPT er tovholder på udvikling og implementering af nye lovpligtige opgaver. SPT har efterhånden udviklet ekspertise indenfor mange forskellige temaer og har generelt udviklet forskellige strategier for både personaleudvikling, tilrettelæggelse af udviklingsaktiviteter samt implementering af nye tiltag. I forlængelse af Børne- og Ungepolitikken eksisterer et udtrykt ønske om at sikre, at alle børn får de bedste udviklingsmuligheder. Det er derfor nødvendigt at bringe viden fra det specialiserede område i spil sammen med viden fra det almenpædagogiske område. SPT udgør derfor - sammen med Udviklingsnetværket PPR - et overordnet omdrejningspunkt for udviklingsaktiviteter og kompetenceudvikling rettet mod en stadig kvalificering af praksisfeltet for hele børne- og ungeområdet. Gennem fokus på udvikling af både eget område og det fælles område, vil der ske en højere grad af videnformidling og metodeudvikling på tværs af traditionelle skel mellem det almene og det specialiserede område. 20

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde ARBEJDSPLADSKURSER Det gode og effektive møde Vi kender alle til at få en mødeindkaldelse med dagsordenspunkter, som kan være svære at gennemskue nytten af eller til et møde hvor vi aldrig kommer frem

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Deltagere: Medarbejdere fra Trinbrættet Formand: Mette Mørk Bjørnskov, konstitueret leder i Trinbrættet Trinbrættets høringssvar tager sit afsæt i

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE

SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISME OMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE 2014 ANBEFALINGER VEDR. SAMMENHÆNGSKRAFT PÅ AUTISMEOMRÅDET 0-18 ÅR VIBORG KOMMUNE 2014 Som et resultat af en beslutning på chefmødet I BU den

Læs mere

Børne- og undervisningsudvalget

Børne- og undervisningsudvalget Ønskeliste: Drift, sikring af serviceniveau i Sundhedstjenesten Forslagsstiller Børne- og undervisningsudvalget Forslag Bevilling Styringsområde (politikområde) Sikring af Serviceniveau i Sundhedstjenesten

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Børnerepræsentanter...3

Læs mere

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på;

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på; Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer (DH) & Skole og Forældre's repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland. Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune 0 18 års-området Indledning: Inklusionsbegrebet i Tårnby Kommune baserer sig grundlæggende på Salamanca-erklæringen 1 fra 1994, der

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune Børnehandicapområdet Aabenraa Posekærvej 20 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 8590 E-mail: posekaer@aabenraa.dk www.boernehandicapomraadet.dk Dato 10. juli 2014 Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt Handleplanen Den aktuelle handleplan består af de 15 oprindelige aktiviteter plus yderligere 9 aktiviteter, der er føjet til

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere