Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT)"

Transkript

1 Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune 1. juni maj 2010

2 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan Bilag 1: Driftsopgaver i SPT Bilag 2: Tilsyn Bilag 3: Udviklings- og konsulentopgaver i SPT Bilag 4: Specialrådgivningscenter Bilag 5: Opgaver i Distriktsrådssekretariatet Bilag 6: FAIR Familiearbejde i Ringsted Bilag 7: Information, analyse og implementering 2

3 1. Beskrivelse af afdelingen Afdelingen for Specialiserede tilbud (SPT) er en afdeling i Børne- og kulturforvaltningen. Afdelingen varetager en bred vifte af opgaver i forhold til at implementere Ringsted Kommunes Børne- og ungepolitik og kommunens visioner og mål på voksen-handicap området. Udgangspunktet for afdelingens virke er opgaverne i relation til kommunens takstfinansierede institutioner og tilbud. Følgende institutioner og tilbud refererer til afdelingen med respekt for Ringsted Kommunes udstrakte selvstyre for den enkelte enhed: Baneskolen Nebs Møllegård Ringsted Bo- og Servicecenter Sct. Bendts Børnehave Værkstedet Regnbuen Ådalskolen Samt centerklasserne på følgende skoler: Asgårdsskolen Sdr. Park skolen Vigersted skole (A-huset) Centerklasserne refererer fagligt til SPT, men organisatorisk og personalemæssigt er centerklasserne en del af den pågældende skole, hvis skoleleder refererer til Afdelingen for skoler og dagtilbud i Børne- og kulturforvaltningen. Ud over de ovenfor nævnte tilbud varetager afdelingen det lovpligtige tilsyn på Ringsted Kommunes Bofællesskaber Bofællesskabet Kilden Støtte- og aktivitetscentret Kvinde-krisecentret Skjoldesus Grønnebo Baunehøj Østagergård Sofie Marie Hjemmet Inge Marie Hjemmet I afdelingen er aktuelt ansat en afdelingschef, en sekretariatsleder, en konsulent på området for socioemotionelt belastede børn og unge samt familietilbud, en konsulent på handicapområdet samt tre økonomisk-administrative medarbejdere. Afdelingen er formelt oprettet per 1. januar 2007, men har i praksis fungeret siden 1. april Evaluering I de første år har det haft høj prioritet at få etableret et godt samarbejde mellem SPT og de takstfinansierede institutioner og tilbud - og indbyrdes mellem institutioner/tilbud. I den forbindelse har der været afholdt faste ledermøder, lederseminarer samt en studietur, hvor både det faglige og det sociale fællesskab var sat i centrum. Afdelingen udarbejder et 3

4 ugentligt nyhedsbrev hvor relevante informationer samles og hvor informationer mellem tilbuddene udveksles. Vi har fortsat et ønske om at være til stede og tilgængelige for de takstfinansierede institutioner, ligesom vi hele tiden forsøger at være up front og behjælpelige i forhold til de opgaver, der presser sig på i forbindelse med institutionernes dagligdag og løbende drift. Der ud over er der en række aktiviteter, der har haft særligt fokus i det forgangne år. Plads til alle Et af dette års store fokusområder har været afvikling af den specialpædagogiske messe Plads til alle i oktober Messen var åben for fagfolk og borgere. Alle specialiserede tilbud i Ringsted Kommune viste deres tilbud frem, og samtidig bød Messen på både workshops og kurser med kendte fagfolk. Det overordnede formål med messen var at synliggøre og markedsføre Ringsted kommunes brede vifte af specialiserede tilbud og specialpædagogiske kompetencer. Samtidig var det et klart formål internt i kommunen at sikre kendskab til hinandens tilbud og mulighed for networking på tværs af kommunens mange tilbud. Messen er efterfølgende evalueret og der er udarbejdet en evalueringsrapport. Der kom omkring 500 besøgende ud over alle de lokale medarbejdere, der var involveret i arbejdet med at opstille og formidle de enkelte tilbud på standene. Tilsyn Et andet fokusområde har været at få udviklet et tilsynskoncept. I forbindelse med strukturreformen overgik opgaven med at føre tilsyn med institutioner, botilbud, undervisningstilbud, private opholdssteder og private botilbud til kommunerne. Ringsted Kommune fik således til opgave at føre tilsyn med de institutioner og tilbud, der blev placeret i afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) samt de private opholdssteder og botilbud, der er beliggende i Ringsted Kommune. Udøvelsen af tilsynet skal indeholde et kontrollerende, et kvalitetssikrende og et udviklende perspektiv. De tre perspektiver er hinandens gensidige forudsætning og er i spil samtidigt. I arbejdet med at udvikle et tilsynskoncept, har vi ønsket at sikre, at vi i Ringsted lægger særligt vægt på at føre udviklingsorienterede tilsyn, der ikke blot sikrer, at tilbuddene opfylder alle formelle krav, men ligeledes understøtter og medvirker til hele arbejdet med at sikre kvalitet og udvikling i alle tilbud. Mithras - Inklusion kontra eksklusion Generelt er det en stadig ambition i alle henseender at stræbe efter at sikre stadig pædagogisk udvikling og høj kvalitet i alle tilbud. Desuden er ambitionen at sikre et stærkt specialpædagogisk område med en organisation og kultur, der ifølge de forventninger, der udtrykkes i både lovgivningen og kommunens Børne- og unge politik, arbejder inkluderende og afkategoriserende. Dette stiller store krav til tilbuddenes evne til, på den ene side at fastholde et stærkt fagligt fokus og på den anden side hele tiden sikre kontakten til almenområdet og herigennem fastholde fornemmelsen af de muligheder der eksisterer her. 4

5 Der har derfor været arbejdet med et målrettet fokus på udvikling af det tværfaglige samarbejde samt et fokus på nødvendigheden af, at de specialiserede tilbud retter sig mod og understøtter dette ved at tilbyde konsulentbistand. Det er fremadrettet tanken, at denne konsulentbistand organiseres i et specialrådgivningsnetværk. Værdigrundlag, Virksomhedsplaner og Udviklingssamtaler I det forgangne år har der været arbejdet målrettet med at identificere og udvikle både et fælles værdigrundlag for hele det specialiserede område, men også samtidig sikre, at dette gøres nærværende i de enkelte institutioner og kommer til udtryk i institutionens dagligdag eksempelvis gennem indarbejdelse i institutionernes Virksomhedsplaner og som omdrejningspunkt for Ledermøder og Udviklingssamtaler. I forlængelse heraf har der været arbejdet med at styrke Ledergruppen gennem en studietur med fokus på Værdier i praksis, Inklusion og New Public Management Godkendelse og indvielse af botilbudene Inge Marie og Sofie Marie hjemmene samt indvielse af boliger på Ringsted Bo- og Servicecenter I det forgangne år er der sket en udvidelse af antallet af lejligheder på Ringsted Bo- og Servicecenter og ligeledes er både botilbudene Inge Marie og Sofie Marie godkendt og beboere er begyndt at flytte til. Lukning af Ringsted Børne- og Ungecenter Desværre har vi også i det forgangne år måtte tage stilling til at lukke en af vores institutioner, nemlig Ringsted Børne- og Ungecenter. Allerede ved overdragelsen fra amtet stod det klart, at de økonomiske vilkår på BUC var vanskelige og med en yderligere takstforhøjelse i 2008 blev det svært fortsat at tiltrække brugere. Det betød, at Byrådet den 9. marts 2009 vedtog at lukke BUC. Rammeaftale, differentierede takster, forenklede budgetlægningsmodeller og kontrakter Hvert år skal Ringsted kommune indberette til Rammeaftalen for herigennem at bidrage til det regionale overblik omkring udbud og efterspørgsel på social- og specialundervisningsområdet. SPT varetager denne opgave. I år har der været gjort en indsats for at forenkle arbejdet med rammeaftalen, og SPT har en repræsentant i følgegruppen, for herigennem at kunne medvirke til fortsat at sikre at administration af Rammeaftalen sker på en så hensigtsmæssig måde som muligt. Det er kendetegnende for de specialiserede institutioner, at de på væsentlige områder adskiller sig fra det øvrige institutionsområde i kommunen eksempelvis ved at være takstfinansieret og dermed også være underlagt nogle anderledes vilkår omkring budgetter. Der har derfor været arbejdet med at udvikle og forenkle de eksisterende budgetmodeller ligesom der har været arbejdet med at udvikle differentierede takster på de enkelte tilbud for herigennem at sikre at ydelsen så præcist som muligt modsvarer den enkelte brugers behov og at det er tydeligt, hvilken grundydelse, der betales for. Ligeledes er der udarbejdet standardiserede kontrakter og implementeret en visitationsprocedure. Distriktsrådsekretariat 5

6 SPT har overtaget den administrative styring af Distriktsrådsarbejdet gennem etablering af et Distriktsrådssekretariat, der skal servicere, udvikle og monitorere arbejdet i kommunens fire Distriktsråd. Målet at styrke den forebyggende indsats og gennem tydelige sagsgange skabe rum for det tværfaglige samarbejde på tværs af hele Børne- og Kulturområdet. FAIR sekretariat SPT har ligeledes udarbejdet et koncept (FAIR) for hvordan familiearbejdet i Ringsted kommune kan koordineres og også for hvordan de specialiserede institutioner indenfor SPT s område kan bidrage med deres ekspertise i tæt samspil med de øvrige institutioner og tilbud på børne- og ungeområdet. Implementeringen af FAIR sekretariatet og dets arbejde forventes gennemført i Afdelingens ydelser Opgaverne i afdelingen tager udgangspunkt i driften af de specialiserede tilbud og fordringen om at tage medansvar for implementeringen af børne- og ungepolitikken. Konkret består vores opgaver af en blanding af driftsopgaver, for hvilke vi forsøger at have klare retningslinier og normer, og udviklingsopgaver, hvor hver ny opgaver kræver sit eget design. Vi har forsøgt at anskueliggøre afdelingens opgaver ved denne figur: For hvert af områderne i figuren har vi udarbejdet en mere fyldestgørende beskrivelse af de opgaver, der falder indenfor det område. Disse beskrivelser er vedlagt virksomhedsplanen som bilag. 6

7 4. Politiske mål Afdelingen arbejder efter retningslinierne i Børne- og Ungepolitikken, samt de overordnede mål og visioner på voksen-handicap området. 5. Afdelingens egne visioner Mission SPT arbejder, med udgangspunkt i kommunens Børne- og ungepolitik, målrettet for at skabe en stadig mere meningsfuld sammenhæng i børne- og kulturforvaltningens indsats, strategier og fortsatte udvikling. Sammenhæng betyder sammenhæng mellem det normale og det specielle, sammenhæng mellem afdelinger og forvaltninger, sammenhæng i indsatsen overfor børn og voksne, sammenhæng i mellem erfaringsbaseret viden og nye handlinger. Værdigrundlag På baggrund af gældende love, bekendtgørelser og politiske rammer ønsker Afdelingen for Specialiserede tilbud at fremtræde som en brugervenlig, serviceorienteret og fagligt velfunderet afdeling at yde kvalificeret rådgivning overfor samarbejdspartnere, andre kommuner og institutioner blandt andet gennem opkvalificering af de voksne fagpersoner tæt på borgerne at arbejde for at bredde, fleksibilitet og kvalitet kendetegner arbejdet fagligt, indholdsmæssigt og metodemæssigt, i forvaltningen såvel som i institutioner/tilbud at styrke et tæt tværfagligt samarbejde at sikre, at udviklingstiltag har udgangspunkt i konkret viden om de faktiske forhold i det felt, der forsøges udviklet at være udviklingsagent i nye tiltag og strategier at udbrede viden om specialpædagogiske metoder, emner og initiativer at skabe udviklingsmiljøer, der imødekommer den enkelte borgers behov og potentialer at sætte det ressource- og relationsorienterede perspektiv i centrum at arbejde for, at individuelle forskelle betragtes som værdifuldt for fællesskabet 6. Nye mål Fra den mængde af opgaver, der er nævnt i kapitel 3, vil vi i afdelingen i særligt have følgende konkrete målsætninger: En fuld implementering af FAIR-sekretariatet herunder udvikling af Portal En fuld implementering af Specialrådgivningsfunktionen. herunder udvikling af Portal En intern organisering og tydelighed i vores opgaver, der sikrer at afdelingen har kapacitet til og fokus på analyseopgaver, der vokser frem af de erfaringer og den viden, vi har fra driften af de specialiserede tilbud. I forlængelse heraf særligt fokus på at 7

8 informere relevante aktører (fortrinsvis ledelsesniveauet i Børne- og kulturforvaltningen) om sådanne analyseopgaver. En grundig analyse af serviceniveau og visitationsmønstre på flere af de områder, de specialiserede tilbud dækker. Analysen skal være eksemplarisk, så metodologien kan genbruges til andre områder, og skal være levende, så den løbende kan tilpasses nye erfaringer. Afvikling og evaluering af Tilsyn efter det koncept, vi har udarbejdet samt evt. tilretning af konceptet og samarbejdet med eksterne konsulenter. Fortsat være nysgerrige i forhold til hvordan normal- og specialområdet gensidigt kan berige hinanden, særlig med henblik på inklusion og talentudvikling. Afslutning I SPT tror vi på at udvikling er et grundvilkår. Mennesker og organisationer kan ikke ikke-udvikle sig. Ved omtanke, planlægning og ved at tage udgangspunkt i konkrete erfaringer, kan man være heldig at styre udviklingen i den retning, der ønskes. Denne virksomhedsplan er et udtryk for vores ønske om, og håb om at udvikle os sammen i en bestemt retning. Ønsk os held og lykke! 8

9 Bilag 1: Driftsopgaver i SPT Driftsopgaver konsulenter: Tovholder på en række tværgående opgaver, f.eks. Samarbejdet omkring kørsel til specialiserede tilbud Rammeaftale Visitation i forhold til særlige ressourcer Netværk vedrørende hjælpemidler Sikring af oplysninger på Tilbudsportalen er korrekte Godkendelse af private opholdssteder og botilbud Besvarelse af diverse spørgeskemaer mv. fra stat, region og forskningsinstitutioner Varetagelse af en række netværksfunktioner, f.eks. Konsulent for visitationsgruppen vedr. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Deltagelse i netværket omkring senhjerneskadede Kontakt til diverse videncentre og deltagelse i netværk med henblik på erfaringsudveksling Øvrige opgaver, f.eks. SPT-ledermøder og information Tilbagemelding på virksomhedsplaner og afholdelse af udviklingssamtaler med alle specialiserede tilbud Driftsopgaver administrative medarbejdere: Betaling af udgifter (herunder mellemkommunale refusioner) vedr. børn og unge, så som: Opholdssteder undervisning Forebyggelsesudgifter Merudgifter Undervisning i folkeskolen for plejebørn Aflastning Betaling af udgifter (herunder mellemkommunale refusioner) vedr. voksne handicappede, så som: Opholdssteder Beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud Forsorgshjem Krisecentre Kompenserende specialundervisning STU Husvilde Boligstøtte Kontanthjælp 9

10 Hjælpemidler Fakturering af Specialiserede Tilbud, så som undervisning, SFO, ophold, aktivitet/beskæftigelse og kørsel for flg.: Asgårdsskolen Ådalskolen Sdr. Parkskolen Sct. Bendts Børnehave Nebs Møllegård Baneskolen Regnbuen Ringsted Bo- og Servicecenter Rådgivningscentret (ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling) Bofællesskaberne Vibevej, Kongensgade og Kaserne Parkvej Anden fakturering, så som: Aunstrupelever Den Kommunale Tandpleje (børn fra andre kommuner som benytter tandplejen) Refusionssager (Børn- og Familie) Refusionssager (Voksne Handicappede) Regning for egenbetaling af anbragte børn eller børn på efterskole Fakturering af frit skolevalg og plejebørns skolegang i Ringsted Kommune Andre administrative opgaver, f.eks: Oprettelse af bevillinger i Navision vedr på Ringsted-børn Betaling af almindeligt frit skolevalg for børn bosiddende i Ringsted Kommune Orientering til kommuner om indgåede magtanvendelser på børn og unge under 18 år Koordination af pædagogpraktikker Acadre superbrugerfunktion for hele Børn og Kulturforvaltningen Assistere sagsbehandlere med oprettelse af bevillinger i Navision Udsende kontrollister fra Navision til Specialiserede Tilbud 2 x pr. år Udtrække kontrollister fra Navision til sagsbehandlere Indberetning til CIAS hvert kvartal Kontrol af kommunekoder Indberetning til Danmarks Statistik Ad hoc-opgaver, f.eks. diverse beregninger eller udtræk 10

11 Bilag 2: Tilsyn I forbindelse med opgave- og strukturreformen blev tilsynsopgaven vedr. det generelle tilsyn på det sociale område udlagt til kommuner og regioner. Det er beliggenhedskommunen, der har forpligtigelsen til at føre det generelle tilsyn med tilbuddene, mens det er opholdskommunen, der har forpligtigelse til at føre tilsyn med den enkelte barn/borger, som benytter et tilbud/skole/institution. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at tage stilling til, hvordan tilsynet skal planlægges og udføres. Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager tilsynsopgaven i Ringsted kommune i forhold til en række kommunale og private tilbud (i alt 18 tilbud). Dette sker efter gensidig aftale mellem Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen. SPT har udarbejdet et koncept for tilsynsarbejdet, som er godkendt i de respektive udvalg og danner baggrund for den konkrete udførsel af tilsynsopgaven. I 2009 har SPT har indgået en aftale med konsulentfirmaet Bunk & Elkjær om varetagelse af dele af det driftsorienterede tilsyn. Konsulenter fra Bunk & Elkjær varetager det konkrete tilsynsbesøg (i visse tilfælde sammen med konsulenter fra SPT), samt udarbejder tilsynsrapporten. Det er herefter SPT, som har ansvaret for eventuelle myndighedsopgaver i forlængelse af tilsynsrapporten. Udgangspunktet for tilsynet er, at det skal opfylde Servicelovens krav, med fokus på kontrol, kvalitet og udvikling til gavn for brugerne på de sociale tilbud, og at tilsynet følger de rammer, der er beskrevet i SPT s koncept omkring tilsyn. Kontrollen tager udgangspunkt i overholdelse af Servicelovens vejledninger, det vedtagne grundlag for driften af de sociale tilbud for området, tilbudsportal m.v. Kvaliteten vurderes i forhold til de forskellige områder, der er styrkende for indsatsen til brugerne. Praksis sammenholdes med retningslinjer, planlægningen af den faglige indsats og sammenhængen omkring brugerne af det sociale tilbud. Udviklingsperspektivet udspringer af både kontrol- og kvalitetsperspektivet og fokuserer på forhold, der enten skal eller kan forandres eller forbedres. Kvalitet og udvikling berører såvel forhold vedrørende brugerne som forhold vedrørende tilbuddet og spænder fra ramme til indhold. Et gennemgribende fokus er den etik, som viser sig i samspillet og samarbejdet i tilbuddet i forhold til at sikre brugerne ydelser, som er kendetegnet af høj faglighed. Principperne der ligger til grund for tilsynsfunktionen skal være båret af en helhedstænkning, være systematiske og dialogbaserede. Det løbende tilsyn (f.eks. i forhold til evt. klager/henvendelser, indberetning af magtanvendelser, eller aftaler om indsendelse af ændringer i medarbejdersammensætning mv.) varetages af SPT. 11

12 I 2009 er der indgået aftale om, at SPT varetager tilsynsarbejdet på: Tilbud: Tilsyn: 2009: 2010: Sct. Bendts Børnehave Anmeldt / Lille Baneskolen Anmeldt / Lille Søgården Anmeldt / Lille Væverhuset Anmeldt / Lille Vigersdal Anmeldt / Lille Nebs Møllegård Anmeldt / Lille Værkstedet Regnbuen Anmeldt / Lille Bo- og Servicecenter Ringsted Anmeldt / Lille Ringsted kommunes Bofællesskaber Anmeldt / Stor Ringsted Støtte- og Aktivitetscenter Bofællesskabet Kilden Anmeldt / Stor Skjoldesus Anmeldt / Stor Anmeldt / Lille Grønnebo Anmeldt / Stor Anmeldt / Lille Fonden aflastningshjemmet Bavnehøj Anmeldt / Stor Anmeldt / Lille Bofællesskabet Sofie Marie Anmeldt / Stor Anmeldt / Lille Bofællesskabet Inge Marie Anmeldt / Stor Anmeldt / Lille Ringsted Krisecenter Anmeldt / Stor Anmeldt / Lille Østagergård - Botilbud Anmeldt / Stor Østagergård - Dagtilbud Anmeldt / Stor Bilag 3: Udviklings- og konsulentopgaver i SPT I SPT forstår vi udviklingsopgaver, som opgaver hvori SPT yder konkret proces- bistand, undervisning eller sparring til løsning af opgave(r), der retter sig mod at skabe ønskede og meningsfulde, fremadrettede forandringer. I SPT forstår vi konsulent opgaver som opgaver, hvor medarbejdere fra SPT yder hjælp til konkrete opgaver, der har et mere her og nu perspektiv og tillige kan have driftsmæssig karakter. 12

13 Som en del af driftsopgaverne indenfor det specialiserede felt, ligger rådgivnings- og vejledningsopgaver overfor tilbud, skoler og institutioner indenfor det specialiserede område. I SPT ser vi udviklingsaktiviteter som en forlængelse af rådgivning og vejledning og arbejder derfor med udviklingsaktiviteter i forhold til det konkrete tilbud/institutioner/skoler. SPT er tovholder på udviklingsarbejdet i SPT s ledergruppe, der har arbejdet med værdier og disse betydning i praksis herunder arrangeret en studierejse til London. I SPT arbejder vi desuden som processtyrer, som konsulenter, som undervisere, som supervisorer på udviklingsopgaver indenfor det specialiserede område. Eksempler herpå er processtyring af værdiprocesser, undervisning i forskellige temaer (magtanvendelse, borgerrettigheder), organisationsudviklingsprojekter, processtyring på et organisationsudviklingsprojekt i et dagtilbud etc. Vi ser SPT s opgaver med at kvalificere og udvikle bo- og læringsmiljøer for børn og voksne med særlige behov som en viden og kompetence, der kan bruges af andre. Vi har derfor valgt, at deltage i forskellige, tværgående udviklingsaktiviteter, hvor den viden og kompetence der ligger i SPT, kan anvendes. Dette i form af konsulent bistand, undervisning, supervision samt processtyring. Vi har eks. været tovholdere på planlægning og afvikling af messen Plads til alle, deltaget i planlægning af Ringsted Konferencen, været projektleder på et Pampædia projekt etc. SPT har ydet konsulent bistand i forhold til konkret temadage, hvor vi har deltaget som undervisere, temamøder med forældre og pårørende, temamøder med brugere af tilbud omkring eks. mobning etc. Bilag 4: Specialrådgivningscenter Ringsted Kommunen råder over en meget stor og meget bred vifte af specialpædagogiske tilbud og specialpædagogisk viden om børn, unge og voksne med handicap, socioemotionelle vanskeligheder eller andre særlige problematikker og behov. Organisering. Specialrådgivningssekretariatet er et udtryk for at tænke og udnytte ressourcer på tværs af de eksisterende kommunale tilbud. Specialrådgivningscenteret består af de specialpædagogiske 13

14 ressourcer der i forvejen eksisterer på de sociale tilbud, afdelinger, forvaltninger m.v. i kommunen. Denne brede vifte af ekspertise og viden skal i spil, suppleret med de støttefunktioner for kommunerne som eksempelvis socialministeriet har oprettet (VISO). Én indgang. Specialrådgivningssekretariatet er organiseret under og koordineret af Afdelingen for Specialiserede Tilbud (SPT). Indgangen til specialrådgivning vil således være via en koordinator i SPT. Specialrådgivningscenteret er et tilbud til borgere, sociale tilbud og kommuner. Beskrivelse af Specialrådgivningssekretariatets opgaver. Specialrådgivningscenterets skal ses som et Videns og kompetencecenter med 4 hoved opgaver Specialrådgivning Udredning Uddannelse og kursus Udvikling og forskning Specialrådgivning. Specialrådgivningen indeholder følgende opgaver Åben rådgivning med fast ugentlig telefontid(-r) hvor borgere og samarbejdspartnere kan henvende sig med afklarende spørgsmål, få oplysninger om specialrådgivningens tilbud generelt eller i forhold til en konkret problemstilling, Rådgivnings- og vejledningsopgaver til børn og familier i Ringsted kommune / salg til andre kommuner: Her vil familierne kunne få rådgivning og vejledning i forhold til deres barn og familiens samlede situation. Der vil kunne ydes rådgivning omkring hvilke tilbud, der eksisterer, der kunne være relevante for netop deres barn. Ligeledes vil det være Specialrådgivningssekretariatet, der vil være koordinerende i forhold til eventuelle tilbud omkring hjemmetræning. Forældre vil kunne få råd og vejledning om hvordan man som forældre takler de svære situationer der kan opstå i familien og de vil kunne tilbydes viden og læring om eksempelvis barnets handicap og om hvordan man kan støtte sit barn i at udvikle sig ect. Rådgivnings- og vejledningsopgaver til tilbud i Ringsted kommune / salg til andre kommuner: Der vil kunne tilbydes tværfaglig sparring, rådgivning og vejledning i forhold til sociale rettigheder og eventuel foranstaltning, hjælp til strukturering af en given opgave, hjælp til koordinering af indsatsen m.v. Der vil kunne ydes rådgivning og vejledning til dagplejen, dagtilbud der har børn og unge med særlige vidtgående behov. Udredning. Udredning indeholder følgende opgave Observations-, undersøgelses- og udredningsopgaver i Ringsted kommune / salg til andre kommuner: Efter henvisning fra kommuner og tilbud skal der kunne tilbydes/købes tværfaglige 14

15 observationer og/eller undersøgelser og udredninger af den samlede situation omkring barnet, den unge eller voksne, samt udfærdigelse af rapport som grundlag for en handleplan. Uddannelse, kurser, netværk. Det er tanken, at de kommunale tilbud/de specialpædagogiske ressourcer der er en del af Specialrådgivningssekretariatet kan udbyde uddannelser, kurser og netværk til borgere/tilbud i Ringsted kommune, men også sælge sådanne ydelser til borgere/tilbud i andre kommuner. I de senere år er man i stigende grad blevet opmærksom på hvordan det påvirker en familie at have et barn med særlige problemstillinger og særlige behov. Størstedelen af opmærksomheden er rettet mod påvirkningen af forældrene og oftest mod mødrene. Det er derfor vigtigt at opmærksomheden også rettes mod fædre, søskende, bedsteforældre. Netværksgrupper - familier. Flere af tilbuddene i kommunen har allerede i dag tilbud om netværksgrupper. Der tænkes udbudt mulighed for oprettelse af flere netværksgrupper til forældre, fædre, mødre, søskende, bedsteforældre ect. på de enkelte tilbud, men også på tværs af tilbuddene. Grupper med generelle og/eller specifikke overskrifter. Familierne vil på denne måde kunne udveksle erfaringer om det at have et barn/søster eller bror/barnebarn med særlige problemstillinger og særlige behov, med andre. En del af dette arbejde vil med fordel kunne koordineres med arbejdet i FAIR-sekretariatet. Kurser til familier. Flere tilbud udbyder allerede i dag diverse kurser til familier. Dette kursusudbud tænkes også udbudt på tværs af tilbuddene således, at muligheden for at udbyde kursus med bredere eller mere specifikke overskrifter bliver større og diverse kurser vil kunne udbydes oftere eks i bl.a. Tegn til tale, boardmaker, sociale historier Der findes en meget stor og bred viden blandt det tværfaglige personale/faggrupper på tilbudene, i afdelingerne samt i forvaltningen. Flere af tilbuddene arbejder med de samme pædagogiske og/eller behandlingsmæssige metoder og tilbudene er konstant i udvikling. Det betyder at der ligger en meget stor mulighed for at tilbudene på tværs kan videreuddanne, inspirere og udvikle sig selv og hinanden, for på den måde bl.a. at kunne bevare den store viden og ekspertise der er i kommunen. Med baggrund i dette tænkes mulighed for oprettelse af Erfa-grupper /faglig sparring på tværs af tilbuddene. Erfa-grupper i forhold til eksempelvis specifikke handicap, behandlings- og pædagogiske metoder, kommunikation ect. Uddannelse og kurser til personalet på tværs af tilbuddene, i bl.a. Early bird, Tegn til tale, boardmaker, sociale historier, brug af test/udredningsmateriale. Udvikling og analyse De seneste års udvikling indenfor det sociale område har vist, at ord og begreber som vidensopsamling, metodeudvikling, evaluering, dokumentation mv. er bragt mere og mere i fokus i bestræbelserne på at udvikle kvaliteten af den sociale indsats. For at kvalificerer dette fokus er det af stor betydning, at det sker i et tæt samspil med/mellem praksisfeltet/professionsudøvere. Med baggrund i dette, tænkes Udvikling og forskning derfor ind som en del af Specialrådgivningssekretariatets arbejde. 15

16 Afslutning En del af de opgaver, der ligger indenfor specialrådgivning til børn, unge og voksne med handicap, socio-emotionelle vanskeligheder eller andre særlige problematikker og behov varetages allerede i Ringsted kommune, men opgaverne er ikke på nuværende tidspunkt koordineret som det tænkes gjort i Specialrådgivningssekretariatet. Ved at koordinere opgaverne på tværs af de mange institutioner, skoler og sociale tilbud der er til børn, unge og voksne i kommunen, ligger der en meget stor mulighed for gensidig inspiration og udvikling. De eksisterende opgaver kan forhåbentlig højnes rent kvalitetsmæssigt, mens helt nye opgaver kan og får mulighed for at blive etableret. Bilag 5: Distriktsrådsrådssekretariatet Sekretariatets mission Sekretariatet skal sikre at de fire distriktsråd på børne- og ungeområdet fungerer i overensstemmelse med de faglige normer og værdier, der er udtrykt i Ringsted Kommunes børneog ungepolitik, samt i Værdimæssige forventninger til medarbejdere på børne- og ungeområdet, samt efter de administrative retningslinier, der er angivet i Opgaver og ansvar på børne- og 16

17 ungeområdet. Sekretariatet skal med andre ord sikre, at rammerne er så gode som muligt for at det tværfaglige arbejde i distriktsrådene kan udfolde sig. Sekretariatet skal desuden sikre en løbende erfaringsopsamling om distriktsrådenes funktionsmåde og dermed bidrage til at der kan ske en tilpasning af distriktsrådenes arbejde, når det er nødvendigt. Værdigrundlag Sekretariatet skal i sit virke leve op til de forventninger, der er udtrykt til alle medarbejdere på området, jf. ovenfor. Sekretariatet skal være eksemplarisk i forhold til at gøre værdierne til en del af dagligdagen og skal således i sit virke bruge værdierne aktivt. Det betyder blandt andet; At sekretariatet betragter tværfaglighed som en given forudsætning for at sikre udvikling for børn og unge, At sekretariatet har en høj standard for ordentlighed i administrative procedurer og kommunikation i det hele taget, At sekretariatet betragter de medarbejdere, der er tættest på barnet/den unge, som dem der har muligheden for og ansvaret for at sikre en god udvikling for barnet/den unge. Driftsopgaver - Distriktsrådsekretariatet: Indkaldelse af punkter til dagsorden. Sikrer at bilag til dagsordenspunkter er i overensstemmelse med skabelonen herfor. Udsender og journaliserer bilag og dagsordenen. Modtager og journaliserer referater fra referenterne af de enkelte møder. Sikrer at sagsgange efter møderne er i overensstemmelse med de trufne beslutninger og i øvrigt de retningslinier, der er for sagsgange (herunder vedrørende journalisering og betaling) i kommunen. Sikrer, at de enkelte sager tages op igen i det relevante distriktsråd minimum en gang om året. Deltager efter invitation fra et medlem i distriktsrådsmøderne, hvis der er uklarhed omkring procedurer, sagsgange eller distriktsrådenes funktioner. Sikrer en systematisk dokumentation og opfølgning på disktriktsrådenes funktionsmåde. Giver sparring og evt. administrativ assistance til medarbejdere, der ikke er vant til at bringe sager op i distriktsrådet, herunder erfaring med den skriftlighed, der kræves i forhold til indstillinger til distriktsrådene. Bilag 6: FAIR Familiearbejde i Ringsted Kommune FAIR FamilieArbejdeIRingsted! I SPT ligger FAIRs sekretariat. 17

18 FAIR er et sekretariat, hvis opgave er: o at koordinere eksisterende tilbud til familier og gøre denne viden tilgængelig for området o at lave kvalitetssikring af det familiearbejde der laves i Ringsted Kommune gennem at: evaluere sammenhæng og helhed i den eksisterende tilbudsvifte understøtte, sparre, koordinere og beslutte udviklingen af nye tilbud og disses succeskriterier. o At være en aktiv og opsøgende spiller på banen i forhold til at afdække evt. fremtidige behov. Sekretariatet er en ny funktion som implementeres og udvikles i løbet af 2009, og som bygger på en rapport udarbejdet i SPT i perioden december 2007 til februar FAIR arbejder ud fra Ringsted Kommunes børn og unge politik. Projekter og tilbud der etableres i FAIR regi forudsættes, at tænke og arbejde i og med helheder og komplekse systemer og disses tilpasning til de aktuelle familier og børn. FAIR bygger på et udviklingssyn, hvor: o virkeligheden er noget vi forhandler os frem til og at der ikke findes En objektiv virkelighed eller sandhed. o mennesker skaber mening og sammenhæng i livet og at det er et nødvendigt udgangspunkt, at respektere det enkelte individs egen historie. o identitet skabes i relationer, og i de kontekster disse optræder i. o o o mennesker udvikler sig i de relationer og dialoger de indgår i livet igennem, anerkendende tilgang og ressourcefokusering, skaber de bedste udviklingsbetingelser. voksne i samværet med børn og unge skal tage på sig og gøre sig umage med, at være tydelige og guidende på værdier og overbevisninger og ikke på magt. Arbejdet kommer til udtryk i tilbud til: Familier, hvor der er en bekymring for barnets udvikling og trivsel hos forældre/primære omsorgspersoner eller medarbejdere og hvor der o Iværksættes/gøres noget andet end det der almindeligvis tilbydes indenfor tilbuddets rammer. o Iværksættes særlige, behandlingsmæssige indsatser eller foranstaltninger Selve familiearbejdet er en proces, hvor medarbejdere i Ringsted Kommune i et samarbejde med barnet, forældrene og/eller andre primære omsorgspersoner laver en indsats i familien som: Retter sig mod at give barnet og familien bedre udviklingsbetingelser. Tager udgangspunkt i den enkelte families historie Hvor der aftales mål for indsatsen og hvor der er klare og tydelige forventninger til indsatsen både for familierne og for medarbejderne. 18

19 Støttende indsats: At tilbyde familier mulighed for at de professionelle hjælper familien med aftalte, konkrete indsatser med det mål at familien får en mere hensigtsmæssig måde at fungere sammen på (kan være både aktiviteter & samtaler). Behandlingsindsats: At tilbyde familier en ramme at arbejde i, som er tilpasset deres særlige behov for forandring og intervention og hvor disse foregår med et aftalt mål for øje. SPTs opgaver (konkret) i forbindelse med FAIR sekretariat: Udvikle og vedligeholde en database hvor viden og information om de forskellige tilbud kan deles mellem tilbud og medarbejdere. Denne platform kan tillige tjene som vidensdeling og netværksdannende forum. Undersøge behov og matche disse med udbud og udvikling af nye tiltag. Beslutte og kvalitetssikre nye tiltag indenfor familiearbejds/familiebehandlingsområdet Skabe rammer for evaluering og beslutte justeringer indenfor de eksisterende tilbud. Yde konsulentbistand til distriktsråd og andre. Bilag 7: Information, analyse og implementering En af SPT s målsætninger for er at udvikle området Information, analyse og implementering, der er beskrevet i dette notat. SPT varetager en lang række driftsmæssige opgaver i forhold til kommunens takstfinansierede institutioner. Ligeledes varetager SPT en bred vifte af rådgivnings-, udviklings- samt konsultative opgaver og aktiviteter overfor kommunens Specialiserede Tilbud. Gennem den daglige drift i SPT genereres en stor mængde konkret viden om både økonomiske, faglige og metodiske udfordringer og dilemmaer. Vi har derfor valgt som et af det kommende års 19

20 mål, at fokusere en del af vores daglige virke i en tematiseret indsats på informations-, analyse og implementeringsaktiviteter, der dækker bredt ind over både normal og specialområdet og derigennem sikrer optimal udnyttelse af eksisterende ressourcer samt en hensigtsmæssig kobling af viden og ekspertise på de respektive områder. Samtidig betyder den tætte forankring til den daglige drift, at det er muligt at isolere og identificere løbende information om særskilte fokusområder eksempelvis udsving på 20.2 området og dermed medvirke til at skabe grundlaget for kvalificerede beslutninger omkring ændringer i tilgangen til eller bevillingen af forskellige foranstaltninger. Det er vores indtryk, at denne type ledelsesinformation kan bidrage væsentligt ikke blot i forhold til de eksterne ledere på de specialiserede institutioner, men også i forhold til ledelsen på det øvrige børne- og ungeområde, samt på voksenområdet. Andre eksempler på denne sammenhæng er: - En analyseopgave af området dyre enkeltsager og kvalitet i foranstaltningerne, i samarbejde med Børne- og ungerådgivningen - En analyse af mulighederne for at værkstedet Regnbuen varetager opgaver i forhold til matchgruppe 5, der nu varetages af Jobcenteret - En analyse af udviklingen i tillægsydelser - En analyse på enkelte områder af markedsudviklingen og udviklingen i udbuddet af tilbud På den baggrund er det vores hensigt, gennem en tematiseret indsats på tilvejebringelse af relevant informations- og dokumentationsmateriale at bidrage til et øget analysefokus og derigennem tilvejebringe rum for forandring og udvikling ved at identificere og systematisere relevant viden med henblik på udvikling af relevante forandrings- og implementeringsstrategier. I det kommende år vil vi derfor udvikle metoder og procedurer, der kan medvirke til at tydeliggøre den viden, der genereres gennem den daglige drift og samtidig udvikle samarbejdsprocedurer for, hvordan denne viden kan bringes i spil i relevante fora og dermed danne grundlag for en stadig udvikling af indsatsen. Udviklings- og analyseaktiviteter SPT arbejder med til stadighed at sætte rammerne for og fokus på, at kvalificere og udvikle de udviklingsmiljøer i hvilke børn og voksne lærer og udvikler sig. Ligeledes fungerer SPT som tovholder på kommunale tiltag og indsatsområder formuleret af politikere og/eller forvaltning, ligesom SPT er tovholder på udvikling og implementering af nye lovpligtige opgaver. SPT har efterhånden udviklet ekspertise indenfor mange forskellige temaer og har generelt udviklet forskellige strategier for både personaleudvikling, tilrettelæggelse af udviklingsaktiviteter samt implementering af nye tiltag. I forlængelse af Børne- og Ungepolitikken eksisterer et udtrykt ønske om at sikre, at alle børn får de bedste udviklingsmuligheder. Det er derfor nødvendigt at bringe viden fra det specialiserede område i spil sammen med viden fra det almenpædagogiske område. SPT udgør derfor - sammen med Udviklingsnetværket PPR - et overordnet omdrejningspunkt for udviklingsaktiviteter og kompetenceudvikling rettet mod en stadig kvalificering af praksisfeltet for hele børne- og ungeområdet. Gennem fokus på udvikling af både eget område og det fælles område, vil der ske en højere grad af videnformidling og metodeudvikling på tværs af traditionelle skel mellem det almene og det specialiserede område. 20

Specialrådgivningssekretariat

Specialrådgivningssekretariat Specialrådgivningssekretariat Specialpædagogisk netværk organiseret under Specialiserede Tilbud - SPT Notat udarbejdet af Afdelingen for Specialiserede Tilbud - SPT Ringsted kommune Specialrådgivningssekretariat

Læs mere

Afdelingen for Specialiserede Tilbud (SPT) og UPPR

Afdelingen for Specialiserede Tilbud (SPT) og UPPR Afdelingen for Specialiserede Tilbud (SPT) og UPPR Direktør SPT UPPR SPT-Sekretariat Institutioner Skole/inst Nebs Møllegård Baneskolen Sct. Bendts Børnehave Ådalskolen A-klasser Centerklasser Sdr. Park

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde den 23. januar og Socialog sundhedsudvalgets møde den 30. januar 2008.

NOTAT Specialiserede tilbud Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde den 23. januar og Socialog sundhedsudvalgets møde den 30. januar 2008. NOTAT Specialiserede tilbud Bilag til Børne- og undervisningsudvalgets møde den 23. januar og Socialog sundhedsudvalgets møde den 30. januar 2008. Notat vedrørende udkast til Ringsted Kommunes profil på

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33 Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter aktiviteter omkring indsatser på almenområdet i skoler,

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2015 For Leverandører af; personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

KR Rådgivning. Kontrakt. Randers Kommune Familieafdelingen

KR Rådgivning. Kontrakt. Randers Kommune Familieafdelingen KR Rådgivning - en del af Kommunernes Revision A/S Randers Kommune Familieafdelingen Kontrakt Gennemførelse af anmeldte og uanmeldte tilsyn på børn og ungeinstitutioner samt Krisecentret for voldsramte

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Centerstrategi Center for Børn med Handicap

Centerstrategi Center for Børn med Handicap CBH kompetenceudviklingsstrategi Med udgangspunkt i CBH vision og strategi 2013-2014, har centeret følgende kompetenceudviklingsstrategi for perioden. Hensigten er at fokusere kompetenceudviklingen i centret,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats.

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats. Forslag til pårørendepolitik Handicapafdelingen Hedensted kommune Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er del af

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Nedenfor er angivet et eksempel på en strategi for kompetenceudvikling for den enhed i en kommune, som har ansvaret for

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur ACTIVE LIVING STRATEGI Strategi for læring i Børn & Kultur STRATEGI FOR LÆRING 2 Januar 2016 Forord I Esbjerg Kommune har vi fokus på børn og unges læring. Vi ønsker, at vores børn og unge skal indgå i

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Den nationale koordinationsstruktur 6. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Specialiseringsbegrebet i National Koordination...

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune. Tilsyn med enhederne i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalget Orientering Kopi til

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune. Tilsyn med enhederne i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Børn og Unge-udvalget Til Orientering Kopi til Tilsyn med enhederne i Børn og Unge BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune Baggrund På byrådsmødet den 30. marts 2016 (sag

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik FOREBYGGELSE TIDLIG INDSATS INDGRIBENDE INDSATS Sammenhængende børnepolitik Politik Stevns Kommunes sammenhængende børnepolitik har tre fokusområder: Forebyggelse, tidlig indsats og indgribende indsats.

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt Familiemøde r evaluering af et pilotprojekt Erfaringer med afholdelse af Familiemøder i Ringsted Kommune i perioden. juni 20 3. maj 20 Børne- og Kulturforvaltningen August 20 Familiemøder evaluering af

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar Handicappolitik for Ishøj Kommune Mennesket før handicappet Aktiv deltagelse og medansvar Ishøj Kommune 1 2 Aktiv deltagelse og medansvar Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Hunderup

Resultatkontrakt for Børneinstitution Hunderup Resultatkontrakt 2011-2012 for Børneinstitution Hunderup 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for politikområdet Udviklingshæmning, fysisk handicap og senhjerneskade

Årlig tilsynsredegørelse for politikområdet Udviklingshæmning, fysisk handicap og senhjerneskade Årlig tilsynsredegørelse for politikområdet Udviklingshæmning, fysisk handicap og senhjerneskade Esbjerg Kommune, februar 2011 Indhold Konklusion og sammenfatning... 2 Opsamling på fokusområderne... 3

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere