DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014"

Transkript

1 DATATI LSYN ET i DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon Fax $

2 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB BERETNING i PRÆSENTATION AF DATATILSYNET ViRKsoMiiiDENs OMFANG FAGLIGE RESULTATER FOR ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT OPGAvER OG RESSOURCER SKEMATISK OVERSIGT MÅLRApPoRTiRiNG DEL i OVERSIGT OVER ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE MÅuApPoRTiRno DEL 2 UDDYBENDE ANALYSER OG VURDERINGER 11 ANMELDELSESOMRÅDET Ii RÅDGwNirG oo VEJLEDNING 11 TILSYNSFuNKTIONER 12 UDviicLiiG OG ORGANISATION 12 DATATILSYNETS SAGSBEHANDLINGST1DER REDa0RasE FOR RESERVATIONER FoRvENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR REGNSKAB ANvENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE BAiANcEN EGENicAprrAuoRiuRiNo LIKviiniT OG LÅNERAMME OPFØWNiNG Ä L0NSUMSWFF BEvLLiNGsREGNsKET UDG1FTsBAsEREDE HOVEDKONTI NOTER OG BILAG TIL DATATILSYNETS ÅRsiPPoRT NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN OG BALANCEN $UPPiiRENDE BiLAG 21 OMKOSTNINGSFORDELNG Å DATATJLSYNETS HOVEDOMRÅDER 21 2

3 i s Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten er aflagt i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 201 i om statens regnskabsvæsen mv. (regnskabsbekendtgørelsen) og i overensstemmelse med Modemiseringsstyrelsens vejledning fra november 2014 om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner. Årsrapporten omfatter: Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finansloven, som Datatilsynet (CVR I I $ ) er ansvarlig for: i 1. i i 6l. Datatilsynet, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for finansåret Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstilimgen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en Økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. df Ï Mdpsirse Direkt$r/ Departementschef 3

4 2. Beretning 21 Præsentation afdatatilsynet Datatilsynet er den statslige myndighed, der fører tilsyn med lov om behandling af personoplysmnger (persondataloven). Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed, men har en fmanslovsmæssig og personalemæssig tilknytning til Justitsministeriet. Årsrapporten aflægges for i i. i i 6 1. Datatilsynet (drftsbevi1ling). Datatilsynet består af et råd, Datarådet, og et sekretariat. Datarådet er sammensat af en formand og 6 andre medlemmer, der er udpeget afjustitsministeren. Datarådet træffer først og fremmest afgørelse i sager af principiel karakter. Sekretariatet beskæftiger 36 medarbejdere (jurister, it teknikere, kontorpersonale og studenter), herunder et antal på deltid, og varetager Datatilsynets daglige drift under ledelse af en direktør. Det er Datatilsynets vision, at myndigheder og private kender og overholder reglerne for behandling af personoplysninger, og at borgerne kender og kan bruge deres rettigheder. Datatilsynet gør dette muligt og lettere gennem synlighed, information, dialog og kontrol. Datatilsynets arbejde består først og fremmest i at administrere persondataloven, herunder at behandle klagesager og forespørgsler, at udtale sig om lovforslag og udkast til bekendtgørelser og cirkulærer mv., der har betydning for beskyttelse af privatlivets fred. Datatilsynet behandler endvidere anmeldelser af og ansøgninger om tilladelse til behandling af personoplysninger, foretager inspektioner hos offentlige myndigheder og private virksomheder mv. og deltager i internationalt arbejde, bl.a. i LU. Det er herudover forudsat i de almindelige bemærkninger til persondataloven, at Datatilsynet i første række bør tage sigte på at kunne udøve sin virksomhed gennem generelle retningslinier og ved en serviceorienteret rådgivning og vejledning. Dette sikres bl.a. gennem tilsynets hjemmeside, hvor tilsynet offentliggør relevant praksis. Datatilsynet har endvidere udarbejdet informationspjecer og tekster samt forskellige vejledninger om persondataloven. Tilsynet deltager tillige løbende med oplæg på konferencer, i undervisningsforløb og afholder møder med myndigheder, virksomheder, organisationer mv. Datatilsynet har også opgaver i henhold til enkelte særlove. Endvidere fører Datatilsynet tilsyn med de danske myndigheders behandling af oplysninger i medfør af $chengen og Europolsamarbejdet. Datatilsynet er desuden national tilsynsmyndighed efter reglerne i Eurodacforordningen. Tilsynet er herudover central godkendelsesinstans for sikkerhedsløsninger i forbindelse med elektroniske borgerserviceløsninger i den offentlige forvaltning. De hidtil gældende registerlove er fortsat gældende for Grønland og i begrænset omfang for Færøerne. Datatilsynet varetager de opgaver, der på disse områder er tillagt Registertilsynet i henhold til registerlovene. Datatilsynet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til Folketinget. Årsberetningeme findes p tilsynets hjemmeside (www.datatilsvnet.dk). 4

5 Indtægter 0,2 2.2 Virksomhedens omfang Datatilsynet har en driftsbevilling. Datatilsynet bar indtægter fra gebyrer for tilladelser til behandling af personoplysninger, der foretages for private dataansvarlige, jf. kapitel 13 i persondataloven. Tabel 1: Virksomhedenssamlede aktivitet (mio. kr.) i Hovedkonto Navn Bevitfingstype J Bevilling f Rnskab [Lll Datatilsynet Drfftsbevilling Udgifter 22,4 22,9j L _ ioj 2.3 faglige resultater for 2014 Det følger af persondatalovens 56, at Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed. Datatilsynet har på den baggrund ikke fundet, at ekstern fastsættelse af mål for tilsynets virksomhed er forenelig med tilsynets stilling. Datatilsynet har imidlertid haft særlig fokus på en række områder/indsatspunkter i 2014: Tabel 2: Datatilsynets overordnede indsatspunkter i 2014 Antal Delvist Ikke Opfyldt punkter opfyldt opfyldt i. Anmeldelsesområdet 4 3 i 0 2. Rådgivning og vejledning 6 5 i 0 3. Tilsynsområdet 3 2 i 0 4. Udvikling og organisation Sum Datatilsynets indsatspunkter for 2014 vedrører for størstedelen tilsynets udadrettede opgaver i forbindelse med tilsyn, rådgivning og vejledning samt anmeldelser efter persondataloven. Samlet set vurderer Datatilsynet resultatet af arbejdet med indsatspunkteme som tilfredsstillende, da en stor del af de fastsatte indsatspunkter er nået. Der henvises til afsnit 3 for en uddybende målrapportering. Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af oprettede sager i Datatilsynet i perioden 2010 til

6 j Tabel 3: Udviklingen i antallet af odrettede sager i Oprettet Oprettet Oprettet Oprettet Oprettet Oprettet ft, 2013 Datatilsynets egen administration mv ,6 % Lovforberedende arbejde $ ,9 96 ForespØrgsler og klager L private ,7% Forespørgsler og klager offentlige % Sager på Datatilsynets eget initiativ ,9% Sikkerhedsspørgsmål % Internationale sager ,2 % Kompetence iht. anden lovgivning % Sager i alt (eksklusïv anmeldelser) ,5 % Private anmeldelser ,1 % Offentlige anmeldelser &t A_ 54_ 5.904_ 3,5 Som det fremgår af tabel 3, har der været et lille fald i det samlede antal nyoprettede sager i 2014 set i forhold til I 2014 blev der oprettet nye sager mod 6.11$ i Der er primært tale om et fald i antallet af private anmeldelser. Faldet i antallet af anmeldelser for den private sektor fra 2013 til 2014 er sket på trods af, at tilsynet i 2014 har modtaget og behandlet mange anmeldelser i forbindelse med indførelse af et lovmæssigt krav om, at fmansielle virksomheder skal have en whistleblowerordning. At der alligevel ses et fald i private anmeldelser må formentlig tilskrives de undtagelser fra anmeldelsespligten, som blev gennemført ved bekendtgørelse nr. 410 af 9. maj 2012 på bla. lægemiddel og forskningsområdet. Antallet af offentlige anmeldelser er i 2014 på niveau med det høje niveau i I var der en mindre stigning i antallet af offentlige anmeldelser, men i 2012 faldt antallet af anmeldelser til det laveste niveau siden persondatalovens ikrafttræden i I 2013 skyldtes stigningen primært en stigning i tilslutninger til kommunale fællesanmeldelser. Dette er ikke tilfældet i 2014, hvor der er tale om almindelige anmeldelser. Der er næppe en entydig forklaring på de udsving, som kan konstateres i de seneste år. Ressortændringer og nye lovgivnings og digitaliseringsinitiativer kan være medvirkende årsager til, at antallet af offentlige anmeldelser svinger fra år til år. Antallet af høringer vedrørende lovforslag, bekendtgørelser mv. er siden 2010 steget med ca. 35 %. I 2014 er der igen sket en stigning i antallet af sager på Datatilsynets initiativ. Det skyldes, at der har været en del sager om bla. sikkerhedsbrister, som tilsynet er gået ind i, samt at tilsynet i forbindelse med afprøvning af nye inspektionsformer har foretaget et større antal inspektioner end forventet. 6

7 Der er i 2014 oprettet et højt antal sager vedrørende Datatilsynets egen administration. Sagerne afspejler bl.a., at tilsynet i 2014 har modtaget et meget stort antal anmodninger om aktindsigt. I 2014 modtog tilsynet 149 anmodninger om aktmdsigt mod 74 i Datatilsynets sagsbehandlingstider har i 2014 desværre udviklet sig i negativ retning navnlig på anmeldelsesområdet. For uddybende analyse og vurdering heraf henvises der til afsnit

8 Heraf Heraf 4, _ 2.4 Årets økonomiske resultat Tabel 4: Økonomiske hoved o nøietal (mio. Hovedtal Resultatopgørelse kri Ordinære driftsindtægter 20,5 22,8 23,2 Heraf indtægisført bevilling 20,1 22,4 222 Heraf eksteme indtægter O4 0,4 1,0 øvrige indtægter 0,0 0,0 Ordinære driftsomkostnïnger 20,9 22,2 22,6 Herafløn 16,2 17,1 17,2 Heraf afskrivninger 0,4 0,2 0,3 øvrige omkostninger 4,3 4,9 5,0 Resultat af ordinære drift 0,4 0,6 0,6 Resultat før finansielle poster 0,6 0,6 0,3 Årets resultat 0,6 0,5 0,3 Balance 4,4 5,3 AnJægsaktiver 0,6 0,6 0,8 Omsætningsaktiver 3,5 3,8 4,5 Egenkapital 0,8 1,3 1,6 Langfnstet gæld 0,4 0,4 0,6 Kortffistetgæld 2,9 2,8 3,1 Lånerammen 2,4 2,4 2,4 lånerammen 0,3 0,3 0,5 Finansieltenøgletal Udnytt&sesgrad at lånerammen 13,0% 12,6% 20,8% T!(på Negativ udsvingsrate 1,5 3,2 4,1 Overskudsgrad 2,9% 2,3% 1,2% Bevillingsandel 98,0% 98,0% 95,8% Personaleoptysninger Antal årsværk 32,7 33,0 33,4 Årsværkspns kr Lønomkostningsandel 79,1% 74,9% 74,4% Lønsumsioft (mio. kr.) 15,2 17,4 17,3 Lønforbrug (mio. krj 16,2 17,1 17,2 Årets resultat er et overskud på 0,3 mio kr. Resultatet afspejler, at tilsynet gebyrindtægter på i,o mio. 1cr., hvilket er mere end forventet, i 2014 har haft Datatilsynet har bevilhingen på i 17,3 mio. kr afholdt lønudgifter mv. på 17,2 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. mindre end For så vidt angår den øvrige drift har Datatilsynet 0,6 mio. kr. mere end bevfflingen på 5,1 mio. kr. i 2014 afholdt udgifter på 5,7 mio. 1cr., hvilket er 8

9 er bla. forbindelse i med såkaldte whistleblowerordninger, er omfattet heraf. I 2014 har Datatilsynet _ er højere end i de tidligere år, hvilket skyldes, at tilsynet i 2014 har investeret i et nyt telefonsystem gennemført i 2012 ganske omfattende, og at nyere former for behandling af personoplysninger, haft ekstraordinære indtægter som følge af pligten for finansielle virksomheder til at etablere whistleblowerordninger. Disse anmeldelser er af tilsynet blevet behandlet efter en særlig tilrettelagt procedure for at sikre en hurtig og effektiv ekspedition af de mange anmeldelser. Som det fremgår ovenfor, har Datatilsynet udnyttet sin låneramme med 20,8 %. Udnyttelsesgraden med henblik på mere effektiv og kundetilpasset besvarelse af telefoniske henvendelser til tilsynet. trods overskud Ialt Tabel 5: Sammenfatnini af økonomi for Datafflsvnets ydelser (mio. kri* 22,4*** tilladelsesområdet Rådgivningsog 4,3 vejledningsfunktioner Tilsynsfunktioner 7,8 3,6 10,4 6,3 * Den skemafiske oversigt er opgjort på baggrund affinanslovens specifikation afudgrerpå opgaver. Omkostningeme ernet på baggrund af opgaveregistrering i uge 1819 og 4950 i 2014 hos tilsynets medarbejdere. ** Indtægterne stammer fra gebyrer for tilladelser til behandlinger afpersonoplysninger, der foretages for private dataansvarlige jf. kapitel 13 persondataloven. *** 0,2 mio. kr. i forventede indtægter. fri. 9 Opgørelsen af omkostninger fordelt på tilsynets opgaver er baseret på opgaveregistreringer hos har været et procentvist fald p anvendte ressourcer til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration i forhold til det foregående år. Der har samtidig været en stigning i ressourcefor bruget til tilsynsfunktioner, hvilket er positivt, da det er tilsynets kemeopgave. Tilsynsfunktioner tilsynets medarbejdere over to 2ugers perioder i Omkostningsfordelingen viser, at der i 2014 Som redegjort for i afsnit 2.4 er årets resultat for 2014 et overskud på 0,3 mio. kr. 1,0 4 0,3 og administration Hjælpefunktioner 7,7 samt generel ledelse Anmeldelses og 2,6 l,0** 2,6 Opgave Indtægtsført øvrige Omkostninger Andelaf bevilling indtægter årets 25.1 Skematisk oversigt 2.5 Opgaver og ressourcer Samlet set vurderes årets resultat som tilfredsstillende. lønomkostningsandelen fra 2013 til Datatilsynets årsværkspris er faldet en smule fra 2013 til Der har været et beskedent fald i resultat. Datatilsynets bevillingsandel giver ikke anledning til bemærkninger. Den negative udsvingsrate udgør 4,1 og overskudsgraden udgør 1,2 %, hvilket er et udtryk for årets Datatilsynet har haft gebyrindtægter på 1,0 mio. kr., hvilket er mere end forudsat på finansloven for de lempelser, som er Det skyldes, at anmeldelsespligten efter persondataloven

10 % af sagerne inden for de enkelte sagstyper For så vidt angår sagsbehandlmgstiden i tilsynets sager er der endvidere opstillet mål for 80 Som nævnt ovenfor i afsnit 2.3 er der på baggrund af Datatilsynets stilling som uafhængig tilsynsmyndighed, jf. persondatalovens 56, ikke ekstemt fastsat mål for tilsynets virksomhed. Datatilsynet har imidlertid fastsat fire overordnede indsatspunkter med en række underpunkter for 2.6. Målrapporterïng For den procentvise fordeling af omkostningerne se afsnit 42, figur A i bilaget til årsrapporten. Fokus på forenkling og Opfyldt. Datatilsynet har i 2014 arbejdet meget med effektivisering, herunder effektivisering af sagsbehandlingen. I 2014 har tilsynet bl.a. udarbejdelse af standard udarbejdet nye blanketter og breve til brug for ansøgning om breve, blanketter mv. tilladelse til at behandle personoplysninger i en whistleblowerordning. Tilsynet har også udarbejdet en blanket Behandling af whistleblo Opfyldt. Tilsynet har i 2014 modtaget og behandlet et stort weranmeldelser i den antal anmeldelser vedrørende lovpligtige whistleblower finansielle sektor ordninger i den finansielle sektor inden for den fastsatte frist. behandlinger i forskningsøjemed efter persondatalovens 10, Levetidsforlængelse af Opfyldt. Datatilsynets anmeldelsessystem er i 2014 blevet anmeldelsessystemet levetidsforlænget. Offentliggørelse af mindst Opfyldt. Datatilsynet har offentliggjort 38 informationstekster herunder afgørelser på Deltagelse i Opfyldt. Datatilsynet har i 2014 deltaget i udvalget om whistleblowerudvalg offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger. Mindst 15 oplæg/dialoger på Opfyldt. Datatilsynets medarbejdere har holdt 15 oplæg mv. i konferencer mv. på databeskyttelsesområdet Databeskyttelsesdagen Opfyldt. Datatilsynet afholdt databeskyttelsesdagen ved at 30 informationstekster, på hjemmesiden. hjernmesiden besøge Aalborg Storcenter og Rosengårdcentret i Odense. Deltagelse i Opfyldt. Datatilsynet deltog den 25. september 2014 med en Digitaliseringsmessen standp Digitalisenngsmessen. Jnformationsindsats Delvistopfyldt. Teksterne på hjemmesiden er i det væsentlige Rådgivning og vejiedning stk.3. til brug for ansøgning om tilladelse til videregivelse af og oplysninger om nøgletal hed af Statsüdendeoplysninger dette, men der er stadig udestående spørgsmål. Afidaring af om behandling Delvist opfyldt. Datatilsynet har i 2014 fortsatarbejdet med Anmeldelsesområdet er kreditoplysningsvirksom Status Tabel 6: Datatilsynets indsatsjunkterfor 2014 Nedenfor gennemgås i oversigtsform Datatilsynets mdsatspunkter for Målrapportering del i oversigt over årets resultatopfyldelse omfatter klagesagsbehandling, inspektionsaktiviteter og andre egen driftsager samt tilsynets deltagelse i det lovforberedende arbejde. 10

11 antal med fokus på et særligt inspektioner om tilsynets inspektionspian og offentliggjort udtalelser i forbindelse med visse inspektioner. Der udestår en nærmere for så vidt angår information omoffentlige inspektioner eografisk område GennemfØrelse af mindst 50 Opfyldt. Datatilsynet gennemførte i inspektioner, inspektioner, herunder et herunder også inspektioner i et særligt geografisk område. Informationsindsats om Delvist opfyldt. Datatilsynet har i 2014 offentliggjort tekster struktur Datatilsynet ønsker til stadighed at forbedre og udvilde tilsynets hjemmeside, så borgere, virksomheder og offentlige myndigheder selv kan finde svar på de mest almindelige spprgsmål. I 2014 har tilsynet opfyldt alle indsatspunkter undtagen ét pâ dette område. Rådgivnïng og vejledning Det er tilfredsstillende, at tilsynet i 2014 har opfyldt 3 ud af 4 mål på anmeldelsesområdet. Punktet kreditoplysningsvirksomhed er delvist opfyldt. Datatilsynet har endnu ikke taget stilling til, om formidlingsformen af nøgletallene har betydning for, om der er tale om kreditoplysninger. vedrørende afklaring af, om behandling af Statstidendeoplysninger og oplysninger om nøgletal er levetidsforlængelse af systemet for at sikre, at det fortsat kan understøtte sagsbehandlingen af Datatilsynets anmeldelsessystem blev taget i brug i 2000, og i 2014 er der blevet gennemført en anmeldelseme. Samtidig betyder den konstant store sagstilgang, at Datatilsynet igen i 2014 har haft fokus på at forenkle og optimere sagsbehandlingen af anmeldelseme med henblik på at nedbringe ressourcefor bruget på dette område både de anmeldelsespligtige myndigheder og virksomheder samt tilsynet selv. Overordnet set Ønsker Datatilsynet at effektivisere procedureme på anmeldelsesområdet til gavn for Anmeldelsesområdet opfyldt mens tre af punkteme er delvist opfyldt. Ingen punkter vurderes som ikke opfyldt. Samlet Som det fremgår af tabel 6, har tilsynet i 2014 fastsat 16 konkrete indsatspunkter. 13 af punkteme er set vurderes resultatet som tilfredsstillende Målrapportering del 2 uddybende analyser og vurderinger Implementenng af nyt Opfyldt. Datatilsynet har i 2014 implementeret et nyt telefonsystem telefonsystem. To interne kurser for Opfyldt. Der er blevet afholdt to interne kurser i henholdsvis Udvikling og organisation Justitsministeriet. databeskyttelsesområdet afgivelse af mundtlige og skriftlige bemærkninger til Tilsynsfunktioner vedrørende $1S II opdateret. Enkelte tekster udestår. Bidrage til arbejdet med nyt Opfyldt. Datatilsynet har i 2014 løbende deltaget i arbejdet retsgrundlag på vedrørende EUKommissionens forslag til nyt retsgrundlag ved Indfasning af digital Opfyldt. Datatilsynet har i 2014 indfaset digital post. post/virk.dk post medarbejdere førstehjælp o Job og krop. 11

12 Jndsatspunktet vedrørende informationsindsats vedrørende Sl$ II er delvist opfyldt, idet tilsynet i 2014 har opdateret de fleste tekster på tilsynets hjemmeside vedrørende SI$. Der mangler alene en opdatering af den engelsksprogede version af teksterne. noterer med tilfredshed, at målsætningen på dette område er nået i Det er tilfredsstillende, at alle tre punkter er opfyldt. Datatilsynet ønsker til stadighed at leve op til de krav, der stilles til en moderne offentlig gælder for tilsynets opgaveløsning. Det er endvidere en målsætning, at medarbejdernes personlige erfaringsudveksling med kolleger fra andre datatilsyn. virksomhed. Det gælder i forhold til de tekniske, organisatoriske og administrative rammer, som kompetencer og samarbejdsevner løbende udvikles, bla. ved tværfaglige arrangementer og Udvikling og organisation tekst om tïlsynets inspektionspian og offentliggørelse af udtalelser i forbindelse med inspektioner på fast struktur, hvorfor indsatspunktet ikke kan anses for fuldstændig opfyldt. tilsynets hjemmeside. På visse områder mangler informationsindsatsen imidlertid fortsat en mere I 2014 har Datatilsynet øget informationen om tilsynets inspektioner, bl.a. ved offentliggørelse af forordning, idet der er tale om de regler og rammer, som tilsynet skal operere indenfor, hvis de vedtages. Der har været tale om et intensiveret forhandlingsforløb i 2014, hvilket forventes at Datatilsynet har igen i 2014 prioriteret at bidrage til forhandlingerne om den nye databeskyttelses fortsætte i Datatilsynets inspektionsvirksomhed er et højt prioriteret område. I 2014 har tilsynet gennemført 68 inspektioner, hvilket er væsentlig mere end de 50, der var måltallet. Tilsynet finder det endvidere tilfredsstillende, at alle særlige indsatspunkter bortset fra ét er opfyldt i Tilsynsfunktioner Tilsynet prioriterer endvidere at deltage med bla. indlæg på konferencer mv. for at informere om persondataloven og tilsynets praksis, men også for at tilsynet kan opnå større viden om, hvilke konkrete problemstillinger der er aktuelle på de forskellige områder af samfundslivet. Datatilsynet

13 ditoplysnings indenfor indenfor indenfor indenfor snit! af Tabel 7: Udviklingen i sagsuçhanw1ngsuger antal dage) Gennemsnit 50 % Gennemsnit 50 ¾ 80 ¾ 2013 Tilstræbt behandlet behandlet behandlet behandlet gennem. for 80 % Klager over kre. forhold sagerne til 2012 Datatilsynet vil i 2015 tage forskellige initiativer for at effektivisere sagsbehandlingen af anmeldelsessageme med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstideme. Navnlig på anmeldelsesområdeme har der været en negativ udvikling i sagsbehandlingstideme i 2014 i forhold til Den negative tendens opvejes ikke af, at sagsbehandlingstiden er faldet en smule på klagesagsområdet, selv om dette isoleret set må anses for tilfredsstillende, og bl.a. kan tilskrives en målrettet indsats med at effektivisere sagsbehandlingen af visse typer klagesager. Samlet set må udviklingen, som det fremgår af ovenstående tabel, således betegnes som ikke tilfredsstillende, idet sagsbehandlingstiderne i 2014 på flere store sagsområder har udviklet sig væsentligt i negativ retning. for 80 % af sagerne faldet til 28 dage, som er under det fastsatte mål på 30 dage. Datatilsynets mål for sagsbehandlingstiden for 80 % al sagerne har i lighed med 2013 kun været opfyldt pä ét område i I sager vedrørende lovforberedende arbejde er sagsbehandlingstiden bffentlige % 300 Andre klager Forespørgsler Anmeldelser, privat forskning % % % 30 Andre private anmeldelser 148 i i i % I 50 Lovforberedende arbejde % 30 anmeldelser % 60 *TilsÜæbt sagsbehandlingstid for klager over ktphtnnlvçr vi7()1. 3 UYCL Ul 300 dage. Note: Sager af atypisk karakter er taget ud af opgørelsen. Dette kan feks. være sager, hvor store dele af sagsbehandlingen beror på den, der har rettet henvendelse til Datadlsynet. For så vidt angår sagsbehandlingstiden for klagesagsområdet bemærkes, at nogle sager kan afsluttes ganske hurtigt, mens der til andre medgår flere og længerevarende sagsbehandlingsskzidt. 13 bureauet Datatilsynets sagsbehandlingstider

14 2.8 Forventninger til det kommende år sagskategorier med tilsynets nuværende ressourcer. Datatilsynet havde primo 2014 ingen reservationer og har i 2014 ikke foretaget reservationer. 2.7 Redegørelse for reservationer 14 sagsbehandlingen. Datatilsynet vil i 2015 også have generel fokus på at tilpasse sine målsætninger og aktiviteter til den ressourcemæssige situation, og så vidt muligt gennemføre yderligere effektiviseringer af Folketingets Retsudvalg afgav således den 15. januar 2015 en beretning om datasikkerhed med en række forslag og initiativer til det videre arbejde med henblik på at øge datasikkerheden. Datatilsynet forventer at skulle bidrage til opfølgningen på beretningen Datatilsynet har taget sager op i forbindelse med både Se & Hørsagen og hackersagen vedrørende politiets itsystemer. Disse sager forventes færdigbehandlet i Både Se & Hørsagen og myndigheder og private virksomheder. hackersagen har medført større fokus på databeskyttelse og datasikkerhed hos både offentlige Agency), hvilket indebærer, at tilsynet i forhold til de andre europæiske datatilsyn skal koordinere BCWs (Binding Corporate Rules), hvor det danske datatilsyn er lead DPA (Data Protection I 2015 forventer Datatilsynet endvidere at skulle anvende en del ressourcer på behandlingen af 4 og styre en omfattende godkendelsesproces af de pågældende bindende virksomhedsregler. inspektionsstrategi. I forhold til den offentlige sektor vil fokus være på at udvikle en standardskabelon for gennemførelse af inspektioner. I løbet af 2015 vil tilsynet tage skridt til at revidere inspektionstrategien, i hvilken forbindelse bl.a. Rigsrevisionens beretning om itsikkerhed i GennemfØrelse af inspektioner i 2015 vil ï det væsentlige ske i overensstemmelse med den fastlagte staten vil blive inddraget. Det konstant høje antal nye sager, herunder lovsager mv., der ofte har korte frister, gør det imidlertid vanskeligt at opfylde de nuværende målsætninger omkring sagsbehandlingstider for alle

15 Gebyrer 0,0 Regnskab 3 Regnskab 3.1 Anvendt regnskabspraksis Dataülsynets regnskabspraksis følger retmngslinjerne Administrative Vejledning. i Finansministeriets Økonomisk 3.2 Resultatopgørelse Tabel 8: Resultatopgøretse!i Ordinære driftsindtægter (iiio. kr.) 2013 Regnskab 2014 Bevilling 2015 lndtægtsført bevilling Bevilling 22,4 22,2 21,4 Reserveret at indeværende års bevilliinger Anvendt aftidligere års reserverede bevillinger Indtægtefert bevilling i alt 22,4 22,2 21,4 Salg at varer og tjenesteydelser 0,0 0,0 Tilskud til egen drift _1,O 0,2 Ordinære driftsindtægter i alt 22,8 23,2 216 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje 1,6 1,7 1,7 Forbrugsomkostninger I alt i 6 i,7 1,7 Personaleomkostninger Lønninger 15,3 15,1 Pension 2,3 2,2 Lønrefuslon 0,4 0,1 Andre personaleomkostninger Personaleomkostninger i alt 17,1 1 7,2 17,2 Af og nedsknvninger 0,2 0,3 0,4 Andreordinære driftsomkostninger 3,3 3,3 23 driftsomkostninger I alt 22,2 22,6 21,6 P!:æte Resultatafordfnær drift 0,6 0,6 Andre driftsposter Andre driftsindtægter 0,1 Andre driftsomkostninger 0,1 0,3 Resultat før finansielle poster 0,6 0,3 Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger.. 0,0 Resultat før ekstraordinære poster 0,5 0,3 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger. Åretsresultat 0,5 a i Statens Koncernregnskab (SKS) og Navision er anvendt som primære kilder. Statens budgetsystem er anvendt som kilde til tabel 8, Resuftatdisponering og tabel 10, Egenkapitalforklaring. 15

16 Disponerettil Disponeret ,4 TabeI9: Resultatdlsponerlng (mio. kr. ) til bortfald Disponerettil reserveret egenkapital (båndlagt) Disponeret til udbytte til statskassen overført overskud 0,5 3 Kilder: SKS og Navision 3.3 Balancen Tabel 10: Balance (mio. kr.) Aktiver (mio. kr.) 2ôi i Note Passiver (mio. kr.) Anlæosaktiver Epenkapital 7 Immaterielle anlægsaktiver Reguleret egenkapital 0,3 0)3 Færdiggjorte udviklingsprojekter 0,1 Opskrivninger Erhvervede koncessioner, patenter mv. Reserveret egenkapital _dvikiingsprojekter under opførelse Bortfald af årets resultat Immaterielle anlægsaktiver i alt 0,1 Udbytte til staten 2 Materielle anlæpsaktiver Overført overskud i,0 i,3 Grunde, arealer og bygninger Egenkapital i alt i,3 i )6 Infrastruktur Hensatte forpligtelser Produktionsanlæg og maskiner Lanefristede aældsposter Transportmateriel FF4 Langfristet gæld 04 0,6 Inventar og itudstyr 0,2 0,5 Igangværende arbejderforegen regning Donationer Materielle anlægsaktiver i alt 0,2 0,5 Pnoritetsgæld Finanslelle anlæsaktiver Anden langifistet gæld Statsforsknvning 0,3 0,3 Øvrige finansielle anlægsaktiver Flnansieue anlægsaktiver i alt 0,3 0,3 Langfrlstet gæld I alt 0,4 0,6 Anlægsaktiver i alt 0,6 0,8 Omsætningsaktiver Varebeholdning Kortfrlstede eældseoster Tilgodehavender 07 0,9 Leverandører af varer og tjenesteydelser 0,4 0,7 Værdipapirer Anden korttstet gæld 0,2 0,2 Likvidebeholdniner Skyldige fenepenge 2,2 2,2 FF5 Uforrentet konto 2,1 2,1 Reserveret bevilling Igangværende arbejder for fremmed FF7 Finansienngskonto i,0 i,6 regning Andre likvider Penodeafgrænsningsposter 0,0 Likvide beholdninger ï alt 3,7 3,6 Korifristet gæld i alt 2,8 3,7 Omsætningsaktlver I alt 3,8 4,5 Gæld i alt 3,1 3,7 Aktiver I alt 5,3 Passiver i alt 4,4 5,3 Balancen giver ikke Datatilsynet anledning til bemærkninger. 16

17 Egenkapital + resultat Overført 1,0 i i 3,4 Egenkapftalforklaring Tabel 11: Egenkapitalforklaring (mio. kr.) Egenkapital Reguleret egenkapital pnmo 0,3 O?3 Ændring i reguleret egenkapital. Reguleret egenkapital ultirno Q,3 0,3 overskud primo 0,5 + Overført fra årets,o Overført overskud 0,5 0,3 ultimo 1,3 uftirno året,3 i,6 Egenkapitalen udgjorde primo ,3 mio. kr. og ultimo ,6 mio. kr. Ændringen skyldes et overført overskud på 0,3 mio. kr. fra årets resultat for ,5 Likvïditet og låneramme Tabel 12: Udnyttelse aflåneramme (mio. kri 2014 mio. kr Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 0,5 Låneramme på FL 14 2,4 UdytteIsesgraU i pct 20,8% Datatilsynets udnyttelse af lånerammen giver ikke anledning til bemærkninger. 3.6 Opfølgning på lønsumsioft Tabel 13: Opfølgning pjønsums1oft (mio 1cr.) Hovedkonto I ii ,3 Lensumsioft EL Lønsumsioft inkl. TB/aktstykkeforbrug i 7,3 Lønforbrug under lønsumsioft 17,2 Difference (mindreforbrug) 0,1 Akk. opsparing ult ,2 Akk. opsparing ult ,3 1%

18 Bevillingsregnskabet Tabell4: BeviUingsregnskab (mio. kr.) Regnskab 2014 Bevilling Budget Regnskab Difference 2015 Neftoudgiftsbeviliing 22,4 22,2 Nettoforbrug af 22,2 0,0 21,4 reservation Indtægter 0,5 0,2 1,0 0,8 0,2 Udgifter 22,4 22,4 22,9 0,5 21,6 Årets resultat 0,5 0,3 0,3 Datatilsynets hovedkonto på finansloven for 2014 er budgetteret med en udgiftsbevilling på 22,4 mio. kr. (netto). Regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., svarende tïl i % af bevillingen. Dette skyldes bla. at igangsatte itprojekter ikke kunne færdiggøres i 2014, hvilket medførte et mindre forbrug på it end forventet. Datatilsynet finder årets resultat tilfredsstillende. 3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti Datafllsynet har ikke udgiftsbaserede hovedkonti. 18

19 under _ 4 Noter og bilag til Datatilsynets årsrapport 41 Noter til resultatopgørelsen og balancen Erhvervede Færdlgg]orte koncessioner, udviklings patenter, Mio. kr. projekter licenser mv I alt Kostpris 2,0 2,0 Primokorrektionet og flytning ml, bogfønngskredse Tilgang Afgang Kostpns pr ,0 2,0 Akkumulerede afskrivninger 2,0 2,0 Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af og nedskrivninger ,0 2,0 Rgskabsmæssig værdi pt ,0 0,0 Årets afskrivninger 0,1 0,1 Årets nedsknvninger. Årets at og nedskrivninger 0,1 0,1 Mio. kr. Udviklingsprojekter opførelse Pnmo saldo pt. 1. januar 2014 Tilgang Nedsknvninger Overført til færdiggjorte udvikungprojekter Kostpris pt

20 bygninger Note 2: Materielle anlæ%saktiver MIo.kr. Grunde, Produktionsanlæg og Inventararealer og lnfra ma Transport og struktur skiner materiel 11udstyr I alt Kostpns Pnmokorrektioner og flytning ml. 1,4 i,4 bogfønngskredse Tilgang 0,5 0,5 Afgang Kostprispr ,9 1,9 Akkumulerede atskrivnïnger Akkumulerede nedskdvninger i,4 Akkumulerede at og nedsknvninger i,4 i 4 Regnskabsrnæssigværdl pr ,5 0,5 Årets afskrivninger 0,2 0,2 nedskrivninger. Årets af og nedskrivninger 0,2 0,2 Mio. kr Igangværende arbejder for egen regnin Primosaldo pt. i. januar 2014 Tilgang Nedsknvninger Overførttil færdige materielle anlægsaktiver Kostprls pr 3t

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2007

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2007 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2007 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 1. INDLEDNING... 3 2. BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2005

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2005 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2005 Borgergade 28, 5. 1300 København K Telefon 33 19 32 00 Telefax 33 19 32 18 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. BERETNING... 3 2.1. Præsentation

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NYGAARDS VVS ApS Årsrapport 18. april 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Rene Nygaard Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Ole Mortensen Dirigent Side 2 af

Læs mere