Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30"

Transkript

1 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans Chr. Risgaard, Erik Storm Rasmussen Afbud: Jonas Dahl, Poul Højmose 1. Underskrivelse af referat fra den 13. juni 2013 Referatet blev underskrevet. Beslutningspunkt: 2. Linjer og fagudbud i skoleåret (bilag) Den årlige interne proces omkring udbud næste år af liner og valgfag er slut, og bestyrelsen skulle tage stilling til den, som beskrevet i bilaget. Hans Chr. Risgaard orienterede om de foreslåede linjer og fagudbud. På STX foreslås de samme 4 studieretninger som sidste år. Der er kommet en bekendtgørelsesændring pr. august, så fagligt udvalg vil gerne have lov at genoverveje forslaget. Det drejer sig om, at man ikke længere skal have et naturvidenskabeligt fag på B-niveau, men kan erstatte dette med matematik B. På HF foreslås Historie A og musik C som nye valgfag. Linjen med Samfundsfag B - Mediefag B udbydes ikke, da den ikke er blevet oprettet de seneste 2 år. Det blev præciseret, at HF-linjer er noget, skolen pålægger sig selv. Det er ikke obligatorisk, men giver mulighed for at samle elever med fælles interesser i samme klasser, hvilket også fremmer muligheden for tværfagligt samarbejde, og gør skemalægning mere smidig. Bestyrelsen godkendte udbuddet, men Mette Ebbesen fremførte, at hun fandt forslagene noget traditionelle og bad om, at der til næste år blev tænkt mere ud af boksen med helt nye fag. Hun opfordrede også til at eksponere fagene billedkunst og mediefag i forbindelse med nybyggeriet, der skal huse faglokaler til disse to fag. Peter Hall fortalte, at der er planer om en filmklub og en filmaward fx i september-oktober, hvor sommerens eksamensfilm fra mediefag C kan konkurrere om en pris. Mediefag B er udbudt som valgfag igen (blev ikke til noget i dette skoleår), og der er planer om en masterclass med titlen Lav en film om Århus Akademi på 24 timer. Der blev også foreslået tiltag med frivillig billedkunst. Hans Chr. Risgaard fortalte, at HTX måske udbyder en ny kreativ uddannelse måske med nogle HF-fag næste år, så også af denne grund, vil det være en god idé at fremhæve de kreative fag på Århus Akademi. Mette Ebbesen mente også, at man kunne udbyde fag som kinesisk, bioteknologi og innovation. Drøftelsespunkter: 3. Økonomiske nøgletal (bilag) Hans Chr. Risgaard gennemgik de økonomiske nøgletal for perioden i bilaget, hvilket svarer til 2/3 af regnskabsåret. Årets resultat ser pr ud til at blive meget stort (7 mio. kr.) på bilagets side 1, men dette tal er ikke retvisende, bl.a. fordi skolen har modtaget mere end de 67% af statstilskuddene. Rektor forventer at komme ud af 2013 med et pænt resultat. Et forsigtigt skøn er 2-3 mio.kr. Det er nødvendigt, at der allerede i år tages hensyn til kommende års nedskæringer med 2% hvert år de næste 4 år. Side 1 af 5

2 På bilagets s.2 skyldes det forholdsmæssigt store forbrug under øvrige omkostninger vedrørende undervisningens gennemførelse indkøb af elektroniske tavler, så næsten alle klasseværelser nu har disse tavler. Det fremgår af side 3, at der kun er forbrugt 58% af det budgetterede til øvrige omkostninger til bygningsdrift, hvilket skyldes, at der endnu ikke er kommet el-afregning. Henrik Deichmann fortalte, at solcelleanlægget på taget producerer for ca kr. strøm om året. Lønomkostninger i forbindelse med bygningsdriften (pkt.6) er lidt højere end budgetteret, fordi vi har ansat flere til enkeltopgaver, fx en maler. Uoverensstemmelser mellem budget og forbrug under pkt. 7 skyldes, at refusioner fra fleksjobbere ikke er kommet ind endnu. Der har ikke været udgifter til censurudligning (bilag s.4) i 2013, mens udgifterne sidste år var kr. Hvis skolen giver færre censortimer ud af huset, end der bruges inde i huset, skal der betales til censorudligningen. I år vil udgiften så i stedet ligge i aflønningen af lærerne, der altså har været mere ude som censorer sommeren 2013, hvilket også ses af posten rejser og befordring censur s.4. Andre undervisningsomkostninger ser ud til at falde, måske fordi mere undervisningsmateriale er elektronisk. Bestyrelsen kunne godt tænke sig et tal for papirforbruget: Hvor mange ark papir pr. elev bruges der pr. år. Henrik Deichmanns skøn var ca ark pr. elev pr. år, men der fremskaffes et mere præcist tal til næste møde. Køb af IT-tjenesteydelser på s.5 indeholder løn til medarbejder fra Support-centeret og udgifter til systemer og support hertil som Silkeborg Data (løn) og Navision Stat (regnskab). Under elevaktiviteter s.5 indgår udgifter i forbindelse med arrangementer som dimission, orienteringsaften m.m. Hans Chr. Risgaard bemærkede til s.6, at rengøring er en stor post, hvor vi pr har brugt ca. 1 mio. kr. Leje af idrætsfaciliteter ud over Vejlby-Risskov-hallen og svømmehallen omfatter bl.a. lokaler med klatrevæg, springcenter, skøjtehal. I balancen (s.7) omfatter aktiver i forbindelse med igangværende arbejder: Første rate i nyt byggeri, Arne Haugen Sørensen, faglokalerenovering og baldakin. Johan P. Hansen kommenterede nøgletallene med, at det er nødvendigt med et pænt overskud til at etablere en større egenkapital, fordi taxametrene løbende vil falde over de næste år. Det vil være godt at have en mere økonomisk tryg situation. Hans Chr. Risgaard vil til næste bestyrelsesmøde komme med et likviditetsregnskab, men det har ikke været muligt at opstille et retvisende regnskab på grund af byggesagerne. Hans Chr. Risgaard vil også på Nanna Frosts opfordring komme med en oversigt over udgifter til efteruddannelse til næste møde. 4. Mål - og resultatlønskontrakt for , forretningsordenen rettes (bilag) Der er kommet nye regler for proceduren i forbindelse med indgåelse af resultatlønskontrakter mellem bestyrelsen og rektor. Disse regler bestemmer, at den samlede bestyrelse fastsætter målene og dermed resultatlønskontrakten for skoleåret. Bestyrelsens forretningsorden skal konsekvensrettes med de nye bestemmelser. Mette Ebbesen redegjorde for, hvordan proceduren omkring rektors resultatlønskontrakt plejer at være. Undervisningsministeriet opstiller nogle obligatoriske og nogle valgfrie områder, som skal/kan indgå i kontrakten. Kontrakten og udmøntningen heraf har hidtil været formandens opgave, hvorefter bestyrelsen er blevet orienteret. Nu skal hele bestyrelsen godkende kontrakten og træffe beslutning om udbetalingens størrelse efter den sædvanlige afrapportering fra rektor i forhold til kontraktens indsatsområder og målepunkter. Derfor skal forretningsordenens paragraf 11 skrives om. Mette Ebbesen fortalte, at der er stor forskel på, hvordan bestyrelsesformænd har forvaltet kontrakterne. Nogle har givet en høj udbetalingsgrad, andre mindre. Kontrakten giver mening i forhold til be- Side 2 af 5

3 styrelsens overordnede ansvar med at fastlægge skolens indsatsområder og strategi én gang årligt (forretningsordenens 1). Hans Chr. Risgaard begrundede det foreliggende forslag til en ny kontrakt, som der var nogle ændringsforslag til: Under Parter og gyldighedsperiode side 1 (bilag 4a) ønskes ved formand Mette Ebbesen slettet. Under Ekstrarammen/fastholdelse ønskes med henblik på stx slettet under coachuddannelse af flere vejledere. Pkt. 3 under ekstrarammen ønskes gjort mere klart. Ønske om, at IT-strategi flyttes ned under pædagogiske mål, og at medarbejdertrivsel flyttes op og udvides. Med disse ændringer kan kontrakten godkendes af formanden. Den endelige version af kontrakten sendes til godkendelse pr. mail. 5. Organisationer på skolen (bilag) Vi bliver hele tiden kontaktet af organisationer, der gerne vil have plads, taletid eller opslag på skolen. I bilaget foreslås en praksis. Undervisningsministeren har sendt et hyrdebrev ud om at øge muligheden for, at samfundsengagerede ungdomsorganisationer får adgang til gymnasier og erhvervsskoler. Papiret sætter rammerne herfor, idet antidemokratiske foreninger skal forhindres i at få adgang til skolen for at propagandere. Der blev nikket til papiret, men Peter Hall nævnte, at Dansker-partiet et problem 6. Bestyrelsen fremover (maj 2014-maj 2017) Vi har meddelt regionen, at den fremover ikke er repræsenteret. Der kan udpeges medlemmer ved selvsupplering. Vi udvider til 3. Vi skal have en ny repræsentant for erhvervslivet i Aarhus, når Mette skal holde næste år. Nana har en periode endnu som selvsupplerende (stor viden om det almengymnasiale område). Jonas kan sidde som selvsupplerende i to perioder (politiker) Vi håber, at fortsættelse ønskes af: Johan (Universitetet), Nicolaj (byrådet), Poul (grundskolen). Ny vedtægt udfyldes efter bestyrelsesmødet. Hans Chr. Risgaard beklagede, at dette punkt ikke var præsenteret som et forslag. Med ændringen kan Jonas Dahl blive siddende i bestyrelsen, hvis han ønsker det. Til næste møde fremlægges en ufuldstændig vedtægt. Der blev nikket til at gå videre med denne sammensætning. Orienteringspunkter: 7. Nybyggeriet Tidsplanen ser ud til at holde. Totalentreprenør Ginnerup ændrer det oprindelige projekt med linoleum i forhal til slebet beton. Budgettet holder stadig. Side 3 af 5

4 Der er byggemøde ca. hver uge, hvor ændringer mv. foreslås. Der er endnu ca til uforudsete udgifter. Ledelsen ønsker en handicaplift. Udgiften kan tages af næste års driftsregnskab. Den kan laves som en udvendig løsning på gavlen mod vandtårnet. Hans Chr. Risgaard fremførte, at man bør have handicaplift ifølge Ministeriet og, at det er uheldigt, hvis gangbesværede hverken kan have musik (vandtårnet) eller billedkunst (øverste etage i nybyggeriet). Udgifterne kan konteres under udvendig vedligeholdelse, hvor der bliver færre udgifter næste år. Bestyrelsen godkendte liften, og at pengene tages over driftsbudgettet.. Nanna Frost advarede mod den slebne beton, som hun har haft dårlige erfaringer med i et andet byggeri. Skolen er gjort bekendt med, at der kan være skønhedsfejl i betonen, men det tages op på næste byggemøde, at revnerne ikke må være for store. 8. Pihl-sagen Ruderne er udskiftet (færdig 1 uge før krakket). Kommunen har udstedt ibrugtagningstilladelse efter målinger. Den store sag, hvor Pihl har ønsket 3,7 mio kr. af os vurderes af rådgiver og advokat. Advokat Viltoft har ikke givet en utvetydig anbefaling. Arkitekten fra Årstiderne fortæller, at der er mange steder, hvor Pihl har krav. Det værste eksempel er 242 mio. i et boligselskab i Vejle, så vores sag er meget lille i forhold hertil og kreditorerne vil måske ikke beskæftige sig med så lille en sag. Punktet kommer på næste bestyrelsesmøde. 9. Implementering af ok13. Hans Chr. Risgaard gav en mundtlig orientering. Ok13 er implementeret efter adskillige møder med Moderniseringsstyrelsen, og lærerorganisationerne har holdt tilsvarende møder. Ok13 giver lærerne en kraftig lønstigning. Ledelsen på Århus Akademi har tilrettelagt en effektivisering, så hver lærer skal nå 65 timers flere arbejdsopgaver pr. år målt i forhold til tidligere akkorder, som nu er afskaffet. Vi er nu 2 måneder henne i perioden og gør op til jul, så vores normperiode for et arbejdsår går fra januar til januar. På denne måde kan en uforudsigelig eksamensbelastning bedre indregnes i lærernes arbejdsportefølje. Lærernes tidsregistrering af deres arbejde udløser ikke automatisk honorering af merarbejde, men merarbejde skal på forhånd aftales med ledelsen. Lærernes tillidsrepræsentant, Peter Hall, problematiserede effektiviseringen, da finansieringen af ok13 skulle være finansieret af afskaffelse af seniorordning, VUC-tillæg og andre tillæg. 10. Personalesituationen Hans Chr. Risgaard gav en mundtlig orientering Der er i alt 116 personer ansat. Nye årsvikarer: 6 GSK-situationen er usikker, da regeringen har besluttet, at der kun kan gives SU til komprimerede 6- ugers-forløb og at GSK fremover er output-finansieret (så vi får kun taxameter for de færdige elever). Det betyder, at vi skal lave vores ½års-kurser om til disse korte forløb, men det endnu uklart, om vi kan afholde eksamen uden for de normale eksamensperioder. Der forventes en nedgang på 30-50% på GSK-hold, og i værste fald kan det betyde personalereduktion. Som modvægt vil vi kunne opskrive kapaciteten på HF. Side 4 af 5

5 11. Skolestart 2013 Ansøgertal til hf og stx Der er 28 i alle HF-klasser på første år + 7 omgængere. STX- tallene er vi ikke stolte af: 2 klasser med et gennemsnit på 15,5 elever. Underretning til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen var udsendt til godkendelse og vedlagt. 12. Statistik for hf-2 netværk (bilag) Vores samlede score mht. karakterer på hf er god, når de socioøkonomiske forhold indregnes. Det ses også, at vi klarer os pænt, når vi sammenligner os med andre i hf2-netværket. Dog klarer Århus Akademi sig ikke så godt ift. de socioøkonomiske karakterer i ks (kultur- og samfundfaggruppen på HF, fagene historie, samfundsfag og religion), hvilket tages op med faggruppen. Punkter i øvrigt: 13. Eventuelt Hans Chr. Risgaard har været til møde med ejeren af hotellet Latour, som er nabo til skolen. Der er planer om at rive hotellet ned og at opføre ungdomsboliger i en høj sneglehus-arkitektur og i et åbent miljø med have, som vores elever vil kunne benytte samtidig med, at nogle boliger vil være med fortrinsret for nogle af vores elever. Ejeren og arkitekten vil gerne komme og fortælle om planerne til næste bestyrelsesmøde. Næste møder: Mandag, d. 9/12, kl Martsmødet: mandag den 24/3. Referent: Erik Storm Rasmussen Side 5 af 5

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse, dagsordenen for det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015 kl. 15.15 17.45

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

Tirsdag d. 31. august 2010

Tirsdag d. 31. august 2010 Referat af CG-bestyrelsesmøde Tirsdag d. 31. august 2010 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Benjamin Lausten, Rebecca Ingemann, Birthe Tandrup

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Tidsregistrering - kom godt i gang!

Tidsregistrering - kom godt i gang! Tidsregistrering - kom godt i gang! Lige til historiebøgerne, hvorfor er det nu vi skal til at tidsregistrere? Det skal vi, fordi regnedrengene m/k i Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen) var mere

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Læsevejledning til Budgetopfølgning pr. 10. september 2012 Bilag til Bestyrelsens møde 28/9 2012 Budgetopfølgningen bygger på udskrift fra bogholderiet pr. 10. september, og den indeholder blandt andet

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER.

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. UNDERVISNINGSMINISTERIET OG FINANSMINISTERIET, JUNI 2007 Indledning 1. INDLEDNING...

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere