Årsrapport 2005 Årsrapport 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2005 Årsrapport 2005"

Transkript

1 Årsrapport

2

3 Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006

4 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Sprog Dansk Sidetal 27 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut, Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm E-post 2

5 Indhold Beretning...4 Præsentation af virksomheden...4 Årets økonomiske resultat...4 Årets faglige resultat...6 Forventninger...7 Målafrapportering...8 Afrapportering af alle mål i resultatkontrakten...8 Uddybende analyser og vurderinger...11 Regnskab...15 Anvendt regnskabspraksis...15 Resultatopgørelse...15 Balance...18 Omregningstabel mellem resultatopgørelse og årets nettoudgifter...19 Bevillingsregnskab...19 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat...20 Påtegning af det samlede regnskab...21 Bilag...22 Noter til resultatopgørelse...22 Noter til balance...23 Indtægtsdækket virksomhed...25 Tilskudsfinansierede aktiviteter...26 Bevillingsregnskab pr. hovedformål...26 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat

6 Beretning Præsentation af virksomheden Mission SBi skaber forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Vision SBi bidrager til, at Danmark har Europas bedste vilkår for øget kvalitet og vækst i bygge- og boligsektoren. SBi er anerkendt for uvildig forskning og rådgivning af højeste kvalitet samt kendt i Danmark som sektorens vigtigste videncenter. Hovedopgaver SBi skal ud fra en samfundsmæssig helhedsbetragtning bidrage til at udvikle byggeriet og det byggede miljø gennem forskningsbaseret viden. I henhold til sektorforskningsloven og instituttets vedtægt skal SBi levere uafhængig forskningsbaseret viden inden for bygge- og boligområdet. SBi s virksomhed tager udgangspunkt i helhedsorienteret og anvendelsesorienteret forskning inden for bygge- og boligområdet og omfatter: Myndighedsberedskab i forhold til at opfylde Økonomi- og Erhvervsministeriets behov for rådgivning af betydning for bygge- og boliglovgivningen. Forskning og udvikling i forhold til at opfylde bygge- og boligsektorens behov for tværfaglig og anvendelsesorienteret, forskningsbaseret viden. Kommunikation i forhold til at opfylde bygge- og boligsektorens behov for tværfaglig og anvendelsesorienteret, forskningsbaseret viden. Uddannelse og efteruddannelse af kandidater og forskere inden for bygge- og boligområdet. Årets økonomiske resultat Årsrapporten aflægges for hovedkonto Instituttets økonomiske resultat er samlet set tilfredsstillende, idet det er lykkedes at opnå det forventede resultat med færre årsværk. Andelen af ekstern finansiering af forskningsaktiviteterne i forhold til de samlede indtægter ligger på 46,4 pct. Tabel 1. Oversigt over SBi s finansielle resultat (mio. kr.), hovedkonto Indtægter 34,1 Udgifter 65,2 Resultat, brutto - 31,1 Bevilling (nettotal) 29,8 Resultat, netto - 1,3 Videreførsel, der bortfalder 2,1 Til videreførsel 1,4 Bruttoresultatet viser underskuddet før finanslovens bevilling. Nettoresultatet inkluderer finanslovsbevillingen og overføres til næste år. Resultatet indgår i det akkumulerede resultat fra tidligere år, jf. tabel 15. 4

7 I det udgiftsbaserede regnskab blev resultatet (ekskl. bevilling) et underskud på 31,1 mio. kr. Bevillingen udgjorde 29,8 mio. kr. hvorfor det samlede resultat i for Statens Byggeforskningsinstitut blev et underskud på 1,3 mio. kr. Instituttets samlede videreførsel blev dermed reduceret med 1,3 mio. kr. Dertil kommer 2,1 mio. kr. af videreførslen som bortfalder, hvorefter instituttets videreførsel udgør 1,4 mio.kr., jf. tabel 1 og 2. Indtægter på 0,6 mio. kr. indgår ikke i statsregnskabet for (Statens Budgetsystem, SB) på grund af teknisk fejl i forbindelse med overførsel af regnskabstal fra Navision til Statens Koncernsystem (SKS). Indtægterne vil indgå i regnskabet for Statens Byggeforskningsinstituts resultat for blev i det omkostningsbaserede regnskab et underskud på 32,1 mio. kr., tabel 2. Tabel 2. Virksomhedens økonomiske hovedtal (mio.kr) Mio. kr. Regnskab Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger) 34,1 Ordinære driftsomkostninger 66,2 Heraf personaleomkostninger 36,9 Andre driftsposter, netto 0,0 Finansielle poster, netto 0,0 Ekstraordinære poster, netto 0,0 Årets resultat (ekskl. bevillinger) -32,1 SB-tal Driftsbevilling Indtægter 34,1 Udgifter 65,2 Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger) 31,1 Bevilling (nettotal) inkl. TB 29,8 Årets overskud -1,3 Videreførsel der bortfalder 2,1 Videreførelse primo ,4 Mio. kr Status pr Anlægsaktiver i alt 3,8 Heraf immaterielle anlægsaktiver 0,5 Heraf materielle anlægsaktiver 3,3 Omsætningsaktiver i alt 27,8 Aktiver i alt 31,6 Egenkapital 13,8 Hensatte forpligtelser 5,5 Øvrige forpligtelser 12,3 Passiver i alt 31,6 Forskellen mellem det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede resultat kan henføres til afskrivninger, hensættelser og anskaffelser. Det udgiftsbaserede underskud kan henføres til udvidelse af lejemål i forbindelse med fremleje af lokaler, etablering af nyt indgangsparti samt forskydning i betalinger af husleje. Dertil kommer planlagte omkostninger til renovering af instituttets mødefaciliteter via opsparingen. Instituttets samlede videreførsel er med underskuddet blevet reduceret. Dertil kommer, at 2,1 mio. kr. af videreførslen bortfalder, hvorefter videreførslen udgør 1,4 mio. kr. For en yderligere uddybning henvises til afsnit vedr. regnskab. 5

8 Tabel 3a. Opfyldelse af resultatkontrakt for. Mål Årets faglige resultat har været præget af instituttets arbejde med udvikling af en langsigtet faglig positionering af SBi og realisering af målene for kerneopgaverne i SBi's strategi videnskabelig forskningsmeritering, sektor- og erhvervssamarbejde, myndighedsrådgivning og praksisrettet kommunikation. Overordnet set har målopfyldelsen været tilfredsstillende i særligt i lyset af at der har været ca. 10 årsværk færre end budgetteret til at realisere disse mål. Endvidere er omsætningen med de færre årsværk forøget med 9 pct. På nogle få interne udviklingstiltag har det dog været nødvendigt at nedprioritere nogle aktiviteter, eller de er gennemført med mindre forsinkelser. Dette skyldes en bevist prioritering af de eksterne kerneopgaver frem for de interne opgaver, hvilket var nødvendigt grundet de færre ressourcer. Overordnet set har instituttets faglige resultater været tilfredsstillende. Der har særlig været fokus på øget kvalitet i byggeriet, øget produktivitet i byggeriet, sundere bygninger, minimering af energiforbrug og miljøbelastning, samt et mere velfungerende og fleksibelt boligmarked. Følgende gennemførte projekter kan særligt fremhæves på grund af deres omfang og deres strategiske betydning for instituttet: Grundlag for beregning af bygningers energibehov, Fejl og mangler i byggeriet, Sikkerheden i eksisterende byggeri, Status og perspektiver på indeklimaområdet, Energieffektiv belysning i kontor og erhvervsbyggeri, Nøgletalssystem og digitalt værktøj til understøtning af bygherren, Partnerskaber i byggeriet, Efterspørgsel i boligmarkedet, Virkemidler til støtte for integration. På en lang række områder inden for Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram har SBi bidraget med videnopbygning og input til policytiltagene i Vækststrategien, særligt inden for ØEM s arbejdsprogramområder: Vækst i sektor / Byggeri, Konkurrence og Innovation / Effektiv konkurrence og Innovation / Regional vækst. Samarbejdet med sektoren forløber godt og styrkes løbende. Dette ses blandt andet af resultatkontraktens resultat omkring sektorsamarbejde. En række fokusgruppeinterviews med centrale interessenter inden for byggeog boligområdet har ligeledes bekræftet behovet og efterspørgslen efter den anvendelsesorienterede og tværfaglige forskning og praksisrettede formidling, som SBi leverer. Ligesom de understregede SBi's rolle som den centrale og koordinerende vidensaktør i sektoren. Antal resultatkrav e krav Ikke opfyldte krav Budget/ Regnskab kr. Ny profil / Anvendt og helhedsorienteret forskning / Myndighedsberedskab / Kommunikation / Uddannelse og efteruddannelse / ,5 Samarbejde og partnerskaber / Medarbejdere / Økonomisk styring / IKT Informations- og kommunikationsteknologi / ,5 Indtjening og medfinansiering ,5 I alt ,5 Vægt Score 6

9 Tabel 3b. Samlet målopfyldelse Resultat 2000 Resultat 2001 Resultat 2002 Resultat 2003 Resultat 2004 Resultat Samlet målopfyldelse 71,5 % 74,5 % 78,0 % 47,0 % 76,0 % 77,5 % Forventninger I har SBi udarbejdet en midtvejsstatus for Strategi , der viser, at der inden for alle fire strategiske målsætninger generelt er en god fremdrift, eller at det er lykkedes at fastholde performance samtidig med implementering af ny organisation. Med udgangspunkt i midtvejsstatus for Strategi er der identificeret fire fokusområder for indsatsten i 2006: 'Videnskabelig kvalitet', 'Praksisrettede ydelser', 'Effektivitet i ydelser' og 'Lønsom vækst'. Desuden overtager SBi fra 2006 Dansk Center for Tilgængeligheds aktiviteter inden for byggeri, udearealer og transport. Disse aktiviteter forankres i SBi's forskningsafdeling 'Byggeteknik og Design'. Med den fastlagte langsigtede faglige positionering af instituttet bliver det en central udfordring i 2006 at omsætte den til målrettede ydelser til gavn for bygge- og boligsektoren. Positioneringen skal desuden styrke forskningen mod spydspidsområder på internationalt niveau. Endvidere er det en central opgave for SBi som sektorforskningsinstitut i ØEM at spille en aktiv rolle i forbindelse realisering af regeringens vækststrategi og ministeriets interne arbejdsprogram. Dette sker især gennem vidensopbygning og input til policytiltagene inden for ØEM s arbejdsprogramområder: Vækst i sektor / Byggeri, Konkurrence og Innovation / Effektiv konkurrence og Innovation / Regional vækst. Med de fortsatte krav til effektivisering som statslig institution og den øgede konkurrence om forskningsmidlerne vil det også i 2006 blive en betydelig udfordring at sikre en effektiv ressourceudnyttelse og en prioritering af indsatsområderne, således at instituttets mål kan opfyldes. Positioneringen, samt en fortsat analyse af kerneprocesser og kompetenceopbygninger er vigtige led heri. Gennem indsatsen med positionering, mere effektiv ressourceudnyttelse og kompetenceudvikling forventer SBi at kunne skabe en lønsom vækst. I 2006 er det målet at øge instituttets omsætning incl. tilgængelighedsaktiviteter med 20 % og den eksterne finansiering fra 46 % til 57 %, hvoraf ca. halvdelen kommer fra tilgængelighedsområdet. Ovenstående målsætninger er fastlagt før offentliggørelsen af regeringens oplæg om globalisering og nye større samlede universitets- og sektorforskningsorganisationer. 7

10 Målafrapportering Afrapportering af alle mål i resultatkontrakten Tabel 4. Oversigt over samlet målopfyldelse. Resultatmål/resultatkrav Status Budget/Regnskab Bemærkninger kr. Ny profil 1. Faglig positionering og "klare mål" 633/581 Regnskabet er inden for rammerne af budgettet 1.1. Fastlæggelse af langsigtet positionering af instituttet inkl. mål 1.2. Udarbejdelse af handlingsplan for realisering af den langsigtede positionering 1.3. Gennemførelse af minimum to tiltag fra handlingsplanen 1.4. Offentliggørelse af og opfølgning på tre "klare mål for brugerrettede ydelser" 1.5 Fastlæggelse og offentliggørelse af "klare mål for alle brugerrettede ydelser" 31. december Anvendt og helhedsorienteret forskning Der er redegjort nærmere for målopfyldelsen nedenfor 2. Kvalitet i forskningen og publiceringsomfang 2.1. Rapporter 30 stk. (0,60 rapporter pr. forsker årsværk) 2.2. Internationale artikler og konferenceindlæg mv. 60 stk. (1,20 rapporter pr. forsker årsværk) 2.3. Heraf med referee 29 stk. (0,58 rapporter pr. forsker årsværk) 2.4. Danske artikler og konferenceindlæg mv. 50 stk. (1,0 rapporter pr. forskerårsværk) Myndighedsberedskab / I budgettet var forudsat i alt 50 forskerårsværk i til at nå målet. Der har været 40,19 forskerårsværk i. Der er redegjort nærmere for målopfyldelsen 67 (1,68) nedenfor. 76 (1,89) 33 (0,82) 65 (1,62) 3. Samarbejde og videndeling med styrelser 5.313/5.208 Regnskabet er inden for rammerne af budgettet. 3.1.a. Koncernprojekter deltagelse i 2 projekter og gennemførelse af de i projektkontrakterne SBi har deltaget i 3 projekter der gennemføres i henhold til planen. anførte milepæle samt overholdelse af til- knyttede tidsfrister 3.1.b. Årligt chefmøde med EBST og ENS med udveksling af samarbejdsideer 3.2. Udbygning af samarbejdet med SM og INM Der er aftalt halvårlige møder med SM og der har været møde med INM om konkrete samarbejder Fastlæggelse af procedurer for kortsigtet myndighedsrådgivning 8

11 Resultatmål/resultatkrav Status Budget/Regnskab kr. Bemærkninger Kommunikation 4. Bredere og mere koordineret kommunikation 4.1.a. Igangsætning af et konkret udviklingsprojekt i samarbejde med andre vidensinstitutioner, brugergrupper og en eller flere finansielle parter 4.1.b. Vedtagelse af forretningsplan for et fælles formidlingssystem Delvist opfyldt Ikke opfyldt 9.102/8.479 Regnskabet er inden for rammerne af budgettet men lidt lavere på grund af manglende realisering af delmål 4.3. Der er redegjort nærmere for målopfyldelsen nedenfor 4.2.a. Beskrivelse af koncept for elektroniske anvisninger på 4.2.b. Valg af teknisk løsning og implementering af denne 4.3. Udgivelse af fem nye SBi-anvisninger Ikke opfyldt Indikatorer for kommunikationsresultater: 3,1 mio. kr, i publikationssalg 1,5 mio. sidevisninger på hjemmesiden 350 Artikler og indslag i døgnmedier Arrangør/medarrangør af 20 formidlingsarrangementer Bidrag til 110 formidlingsarrangementer mm Brugerundersøgelse: Der gennemføres en undersøgelse af brugernes anvendelse af og tilfredshed med en afgrænset del af SBi's kommunikation Uddannelse og efteruddannelse 3,7 1, Uddannelses- og forskningssamarbejde Delvist opfyldt 5.1. Uddannelsesbidrag: Ikke opfyldt 5 Ph.d.-studerende 8 15 Speciale- og praktikstuderende 7 Arrangør/medarrangør af 4 videnskabelige konferencer 4 15 Forelæsninger Fastlæggelse af institutpolitik og handlingsplan 5.3. Etablering af uddannelses- og forskningsforum Ikke opfyldt 5.4. Udmøntning af samarbejdsaftalen med minimum 3 institutter/centre på universiteter, højere læreranstalter og erhvervsakademier mm /1.718 Regnskabet er inden for rammerne af budgettet men lidt lavere på grund af manglende realisering af delmål 5.3. Målet er opfyldt på nær antallet af specialestuderende. Det skyldes til dels en uenighed med DTU om aflønning af specialestuderende Der er udarbejdet politik for SBi's indsats inden for uddannelse og efteruddannelse Aktiviteten er indstillet lige inden mødeindkaldelser skulle sendes som følge af den offentlige debat og globaliseringsrådets drøftelser om universiteters og sektorforskningsinstitutioners fremtidige struktur Der er udmøntet samarbejdsaftaler med 5 institutter/centre 9

12 Resultatmål/resultatkrav Status Budget/Regnskab Bemærkninger kr. Samarbejde og partnerskaber 6. Sektor- og erhvervssamarbejde nationalt 595/595 Der er redegjort nærmere for målopfyldelsen nedenfor og internationalt 6.1. Analyse af sektorsamarbejdet og udarbejdelsen af handlingsplan 6.2. Nationalt og internationalt samarbejde: I 60 % af alle projekter er der et økonomisk forpligtende samarbejde med sektoren. 23 % af alle projekter er internationale projekter 6.3. Etablering af minimum tre partnerskaber med erhvervet, herunder minimum et innovationskonsortie 6.4. Rekvirentundersøgelse: Løbende undersøgelser gennemføres projekt for projekt. Resultaterne for perioden 1. juli 2004 til 30. juni sammenfattes i en årlig rapport Medarbejdere 7. Anerkendelse, samarbejde og kompetenceudvikling 7.1. Information fra og dialog med ledelsen gennemførelse og opfølgning på igangsatte initiativer fra MTU 7.2. Videndeling og erfaringsudveksling på tværs gennemførelse af fastlagte initiativer fra MTU 7.3.a. Fastlægge en målbar procedure for opfølgning på MUS 7.3.b. Gennemføre og rapportere opfølgningen 7.4.a. Gennemføre projektlederuddannelsens modul II med deltagelse af mindst 25 % af forskerne 7.4.b. Udbredelse af projektlederuddannelsens modul I til mindst 80 % af forskerne 62 % 23 % Delvist opfyldt Ikke opfyldt 2.042/1.784 Regnskabet er inden for rammerne af budgettet, men lavere på grund af manglende opfyldelse af mål 7.4.a Handlingsplaner er gennemført De mål, der krævede konkrete handlinger er opfyldt og der arbejdes kontinuerligt på de mål, der udmøntes via adfærd og handlinger i hverdagen Modul II var planlagt til afvikling i efteråret med er udskudt til primo Dette skyldes en prioritering af ekstern rettede opgaver. Interne processer og ressourcer 8. Omlægning af den økonomiske styring 636/603 Regnskabet er inden for rammerne af budgettet 8.1. Analyse af støtteproces I forbindelse med omlægning af den økonomiske styring er der gennemført en analyse af støtteprocesserne og stillet forslag til ændringer 8.2. Omlægning af beslutningsforløb og kompetence vedr. økonomisk styring De nye retningsliner sigter på en mere proaktiv og fleksibel ledelsesindsats, hvor ansvaret for budgetopfølgningen er lagt ud i afdelingerne Måling af brugertilfredshed med den interne service til de øvrige afdelinger 8.4. Fastlæggelse af mål og udarbejdelse af handlingsplan KoncernUdvikling har foretaget en stikprøveundersøgelse af kundernes tilfredshed med den interne service fra ADM til de øvrige afdelinger Der er fastlagt mål for ADM i

13 9. IKT Information- og kommunikationsteknologi 9.1.a. Implementering af "Backoffice"-system Delvist opfyldt 452/434 Regnskabet er inden for rammerne af budgettet 9.1.b.. Udrulning af ny Office-pakke Ikke opfyldt i men ikke inden for terminen 9.2.a. Vedtagelse af koncept og valg af teknisk platform for nyt intranet 9.2.b. Implementering af nyt intranet Ikke opfyldt i men ikke inden for terminen 10. Indtjening og finansiering Delvist opfyldt Der er redegjort nærmere for målopfyldelsen nedenfor 10.1.a. 48 % ekstern finansiering Ikke opfyldt 46,4 % 10.1.b. - heraf 12% privat finansiering 10.1.c. - og 8,5 % international finansiering 10.1.d. Overskudsgrad (resultat/totalindtægter): 1,2 % 15,4 % Ikke opfyldt 4,4 % 1,4 % Udvikling af indikatorer for omkostninger til forskningsrelaterede ydelser i forhold til de samlede omkostninger Note 1: I "Noter til resultatopgørelse" i bilagsdelen redegøres nærmere for, hvorledes overskudsgraden er udregnet. Bestyrelsen har lagt til grund for opgørelsen af overskudsgraden, at de strategiske investeringer som er foretaget ligger uden for. Hvis investeringerne havde været med i beregningen, ville overskudsgraden have været 0,5. Ressourceforbruget til de aktiviteter, der er beskrevet i resultatkontrakten har stort set været som forventet. Målopfyldelsen vurderes, som det fremgår af beskrivelsen af årets faglige resultater, generelt som tilfredsstillende. I følgende afsnit analyseres mål 1, 2, 4, 6 og 10. Disse er udvalgt fordi de er vægtet højt i resultatkontrakten, de har et vist omfang, de har stor strategisk betydning for instituttet og de dækker instituttets aktiviteter bredt. Uddybende analyser og vurderinger Analyse af udvalgte resultatmål Resultatmål 1 Faglig positionering og klare mål Med afsæt i SBi's profil, kompetencer og det samlede forskningslandskab på bygge- og boligområdet er der i udarbejdet en langsigtet faglig positionering for instituttet. Med forskningen som omdrejningspunkt definerer positioneringen tre praksisrettede ydelser formidling, evaluering og innovation. Målsætningen for den nye positionering er at tilbyde sektorens parter en bredere og mere målrettet palet af ydelser, som samlet vil kunne styrke bygge- og boligsektoren og de enkelte virksomheder. Positionering skal desuden styrke forskningen mod spydspidsområder på internationalt niveau. Som led i realiseringen af positioneringen er der udarbejdet en handlingsplan. Her fra er der gennemført en analyse af sektorens opfattelse af den valgte positionering, samt en intern kortlægning af det nuværende niveau og udarbejdelse af konkrete eksempler inden for alle ydelsestyper. I har SBi fortsat indsatsen med at fastlægge 'klare mål for brugerrettede ydelser', samt offentliggørelse og opfølgning af disse på hjemmesiden. Der er nu fastlagt mål for alle hidtidige brugerrettede ydelser i instituttets hidtidige opgavestruktur. 11

14 Resultatmål 2 Kvalitet i forskningen og publiceringsomfang SBi har haft en formidling via rapporter der i forhold til antal årsværk er næsten på højde med Dette er højere end forventet, og den planlagte omlægning af den videnskabelige rapportering er således ikke slået igennem endnu. Dette skyldes, at traditionelle rapporter som dokumentation for de opnåede resultater ofte forventes af finansieringskilderne, uafhængigt af om det er offentlige eller private forskningsfonde, offentlige myndigheder eller private virksomheder og organisationer. Alligevel er antallet af internationale artikler og konferenceindlæg vokset med ca. 80% i forhold til 2004, og resultatet er væsentligt højere end målet. Andelen med referee er fastholdt trods det højere totalantal. Antallet af danske artikler og kongresindlæg er på samme niveau som i de tidligere år, dvs. over målet for. Dette er overraskende, idet der var forudset en faldende tendens. Årsagen til denne forventning er, at det i dag er meget sjældent, at der overhovedet skrives et egentligt indlæg til en national kongres, samt at der har været en tilbagegang i antallet af lødige fagblade, hvor det har været relevant at skrive artikler til. I forlængelse heraf har instituttet besluttet ikke at opretholde dette mål fra Tabel 5. Publiceringer. Resultat 2002 Resultat 2003 Resultat 2004 Mål Resultat Rapporter 62 (1,02) 64 (1,26) 75 (1,74) 30 (0,60) 67 (1,68) Internationale artikler og kongresindlæg 82 (1,35) 43 (0,84) 42 (0,98) 60 (1,20) 76 (1,89) - heraf med referee-system 37 (0,61) 24 (0,46) 18 (0,42) 25 (0,58) 33 (0,82) Danske artikler og kongresindlæg mv. 83 (1,37) 92 (1,80) 67 (1,56) 50 (1,0) 65 (1,62) Nogle af tallene i tabellen kan ikke umiddelbart sammenlignes med de tilsvarende tal i Årsrapport 2003, da opgørelsesmetoden ikke er helt den samme. Tallene i parantes er antal rapporter pr. forskerårsværk. Resultatmål 4 Bredere og mere koordineret kommunikation I forlængelse af et forprojekt igangsat i 2004 har SBi i samarbejde med en række andre videninstitutioner i bygge- og boligsektoren etableret en fælles løsning for distribution af e-bøger via Byggecentrum. Gennem denne e- bogs-løsning har instituttet gjort en række af sine mest populære anvisninger tilgængelige i digital form. Arbejdet med at konvertere trykte anvisninger til e- bøger fortsætter i SBi-anvisninger er et effektivt middel for kommunikation af instituttets viden til sektorens praktikere. Instituttet har derfor udgivet tre nye anvisninger i, heriblandt et it-baseret værktøj. Målet er dog ikke fuldt nået da 2 planlagte anvisninger har måttet udskydes til 2006 pga. større arbejde med at få grundlaget tilvejebragt end planlagt. Forsinkelsen medfører udelukkende en forskydning af indtægter fra til Imidlertid er alle øvrige indikatorer for effekten af SBi's kommunikation herunder også publikationssalget mere end opfyldt i forhold til resultatkontraktens mål. SBi er endvidere initiativtager til et projekt vedr. en fælles standard for metadata, som skal gøre det lettere for brugerne at få overblik over al tilgængelig viden på tværs af byggesektorens videninstitutioner. Som opfølgning på Økonomi- og Erhvervsministeriets kunde- og interessentstrategi har SBi gennemført en brugerundersøgelse af en afgrænset del af instituttes kommunikation, i form af en læserundersøgelse af nyhedsbrevet FORSK. Undersøgelsen viser bl.a. at over 90 pct. af læserne betegner FORSK som værende relevant for dem. Tilsvarende brugerundersøgelser af andre, afgrænsede dele af kommunikationsaktiviteterne ventes gennemført i de kommende år. 12

15 Tabel 6. Indikatorer for kommunikation Realiseret 2003 Realiseret 2004 Realiseret Mål Realiseret Publikationssalg (mio. kr.) 3 2,8 2,7 2,6 3,1 3,7 Trafik på hjemmeside (antal sidevisninger) ( ) 1 Artikler og indslag i døgnmedier 407 (336) Arrangør/medarrangør af formidlingsarrangementer Bidrag til formidlingsarrangementer Skønsmæssigt fraregnet ekstraordinær trafik som følge af Danmarks Forskningsråds forslag om at overveje at afvikle SBi. 2 Fraregnet ekstraordinær omtale vedrørende Danmarks Forskningsråds forslag. 3 Hovedparten af publikationssalget stammer fra anvisninger og it-baserede værktøjer. 4 Formidlingsarrangementer omfatter debatdage, seminarer, kurser, orienteringsmøder o. lign. Resultatmål 6 Sektor- og erhvervssamarbejde nationalt og internationalt SBi har i øget det økonomisk forpligtende samarbejde med sektoren og andelen af internationale projekter med henholdsvis 7 % og 3 % i forhold til Resultatet er kommet i hus som følge af både en intern bevidstgørelse af betydning af et stærkt og forpligtende samarbejde med sektoren og internationalt samt en målrettet strategi for at styrke disse relationer. Analysen af sektorsamarbejdet og rekvirentundersøgelsen har givet en god indsigt i kundernes og samarbejdspartnernes behov. Det har bl.a. vist den forskellighed der er fra segment til segment, samt givet SBi nogle pejlemærker for den fremtidige udvikling af ydelser og målretning af samarbejdsrelationerne. Analyserne har bekræftet behovet og efterspørgslen efter den anvendelsesorienterede og tværfaglige forskning og praksisrettede formidling, som SBi leverer. Ligesom de understregede SBi's rolle som den centrale og koordinerende vidensaktør i sektoren. Udbredelsen af målrettede partnerskaber og innovationsnetværk med erhvervet og formidlingssystemet har tydeligt vist sin berettigelse i den langsigtede strategi. Virksomheder, skoler og enkeltpersoner med interesse i innovation har fået et tættere tilhørsforhold til SBi, og der er en stigende forståelse for innovation i alle sektorgrene. Gennem disse relationer har SBi desuden fået værdifuld indsigt i sektorens aktuelle problemer og muligheder for udvikling og forandring. Strategien og realiseringen af handlingsplanen passer godt ind i regeringens vision om mere brugerdreven innovation. Set fra den synsvinkel er SBi allerede kommet godt i gang og har et godt fundament for en accelereret udvikling på dette område. Tabel 7. Sektorsamarbejde udvalgte nøgletal Realiseret 2003 Realiseret 2004 Realiseret Mål Realiseret Økonomisk forpligtende samarbejde med sektoren (andel af projekter) 52 % 55 % 55 % 60 % 62 % Internationale projekter 23 % 20 % 20 % 23 % 23 % Resultatmål 10 Mål for indtjening og medfinansiering Instituttet har næsten opfyldt målet for den eksterne forskningsfinansierings procentvise andel af de samlede indtægter. Den udgør 46,4 % mod budgetteret 48,0 %. Den private sektors finansieringsandel heraf fortsætter den stigende tendens fra de foregående år. Til gengæld har instituttet opnået en væsentlig lavere international finansiering end forventet, primært fordi andelen af udgifter, der ydes tilskud til er faldende og der i højere grad ydes støtte til netværk end til egentlige forskningsprojekter. 13

16 Tabel 8. Mål og resultat for økonomiske nøgletal. Indtægter, nøgletal (%) Regnskab 2002 Regnskab 2003 Regnskab 2004 Mål Regnskab Ekstern forskningsfinansiering 41,6 41,6 41, ,4 - heraf privat finansiering 3,9 10,0 13,0 12,0 15,4 - heraf international finansiering 6,6 6,1 6,0 8,5 4,4 Overskudsgrad (%) Resultat/totalindtægter - 4,3 2,3 5,5 1,2 1,4 1 Note 1: I "Noter til resultatopgørelse" i bilagsdelen redegøres nærmere for, hvorledes overskudsgraden er udregnet. Bestyrelsen har lagt til grund for opgørelsen af overskudsgraden, at de strategiske investeringer som er foretaget ligger uden for. Hvis investeringerne havde været med i beregningen, ville overskudsgraden have været 0,5. Til yderligere belysning af udviklingen i den eksterne finansiering over de seneste år, er der i tabel 9 vist en opgørelse af udviklingen i forskellige finansieringskilders andel af den samlede eksterne finansiering fra 2002 til. Som det fremgår af tabellen, har der været store ændringer i instituttets eksterne finansieringskilder over årene. Udviklingen fra 2004 til viser en stor nedgang i finansieringen fra eget ministerområde samt fra EU og andre internationale kilder. De meget faldende indtægter fra Erhvervs- og Byggestyrelsen skyldes, at der er afsluttet en række sager med større finansiering fra styrelsen i 2004 og det ikke er lykkedes at opnå nye sager med tilsvarende finansiering i. Til gengæld er der en meget markant stigning i finansieringen fra andre statslige kilder. Dette skyldes bl.a. en væsentlig større indtægt fra Integrationsministeriet. En lidt større indtægt fra Socialministeriet i kompenserer i mindre grad for den faldende indtægt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Indtægten fra Miljøministeriet/Energistyrelsen er tilbage på niveauet fra 2003 efter et fald i Finansieringen fra private fonde og branchen i øvrigt incl. ELFOR viser en mindre fremgang. Der er ligeledes en mindre stigning i finansieringen fra kommuner og forskningsrådene. Tabel 9. Udvikling i ekstern finansiering fra 2002 til. Finansieringskilde Procentvis andel i ekstern finansiering i 2002 Procentvis andel i ekstern finansiering i 2003 Procentvis andel i ekstern finansiering i 2004 Procentvis andel i ekstern finansiering i By- og Boligministeriet (sager bevilget før ressortomlægningen i 2001) 17,2 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % Erhvervsfremme Styrelsen 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Økonomi- og Erhvervsministeriet (sager bevilget efter ressortomlægningen i 2001) 3,4 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % Erhvervs- og Byggestyrelsen 3,3 % 8,4 % 19,9 % 3,4 % Miljøministeriet/Energistyrelsen 25,6 % 16,1, % 10,5 % 15,4 % Forskningsrådene 8,7 % 3,6 % 2,3 % 3,3 % Andre statslige kilder 9,6 % 17,5 % 6,4 % 21,2 % Kommuner 4,3 % 9,8 % 1,7 % 2,6 % ELFOR - - 9,9 % 11,4 % Private fonde og branchen i øvrigt 12,7 % 24,0 % 33,7 % 33,4 % EU og andre internationale kilder 14,9 % 14,7 % 15,6 % 9,4 % 14

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2004 Årsrapport 2004

Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2005 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2005 Sprog Dansk Sidetal 19 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Resultatkontrakt 2005-2008. Faglig positionering og styrket samarbejde

Resultatkontrakt 2005-2008. Faglig positionering og styrket samarbejde Resultatkontrakt 2005-2008 Faglig positionering og styrket samarbejde SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2004 Titel Resultatkontrakt 2005-2008 Undertitel Faglig positionering og styrket samarbejde Serietitel

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Notat Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Nedenstående udtrykker de synspunkter som SBi's bestyrelse har på

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere