Årsrapport 2005 Årsrapport 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2005 Årsrapport 2005"

Transkript

1 Årsrapport

2

3 Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006

4 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Sprog Dansk Sidetal 27 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut, Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm E-post 2

5 Indhold Beretning...4 Præsentation af virksomheden...4 Årets økonomiske resultat...4 Årets faglige resultat...6 Forventninger...7 Målafrapportering...8 Afrapportering af alle mål i resultatkontrakten...8 Uddybende analyser og vurderinger...11 Regnskab...15 Anvendt regnskabspraksis...15 Resultatopgørelse...15 Balance...18 Omregningstabel mellem resultatopgørelse og årets nettoudgifter...19 Bevillingsregnskab...19 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat...20 Påtegning af det samlede regnskab...21 Bilag...22 Noter til resultatopgørelse...22 Noter til balance...23 Indtægtsdækket virksomhed...25 Tilskudsfinansierede aktiviteter...26 Bevillingsregnskab pr. hovedformål...26 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat

6 Beretning Præsentation af virksomheden Mission SBi skaber forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Vision SBi bidrager til, at Danmark har Europas bedste vilkår for øget kvalitet og vækst i bygge- og boligsektoren. SBi er anerkendt for uvildig forskning og rådgivning af højeste kvalitet samt kendt i Danmark som sektorens vigtigste videncenter. Hovedopgaver SBi skal ud fra en samfundsmæssig helhedsbetragtning bidrage til at udvikle byggeriet og det byggede miljø gennem forskningsbaseret viden. I henhold til sektorforskningsloven og instituttets vedtægt skal SBi levere uafhængig forskningsbaseret viden inden for bygge- og boligområdet. SBi s virksomhed tager udgangspunkt i helhedsorienteret og anvendelsesorienteret forskning inden for bygge- og boligområdet og omfatter: Myndighedsberedskab i forhold til at opfylde Økonomi- og Erhvervsministeriets behov for rådgivning af betydning for bygge- og boliglovgivningen. Forskning og udvikling i forhold til at opfylde bygge- og boligsektorens behov for tværfaglig og anvendelsesorienteret, forskningsbaseret viden. Kommunikation i forhold til at opfylde bygge- og boligsektorens behov for tværfaglig og anvendelsesorienteret, forskningsbaseret viden. Uddannelse og efteruddannelse af kandidater og forskere inden for bygge- og boligområdet. Årets økonomiske resultat Årsrapporten aflægges for hovedkonto Instituttets økonomiske resultat er samlet set tilfredsstillende, idet det er lykkedes at opnå det forventede resultat med færre årsværk. Andelen af ekstern finansiering af forskningsaktiviteterne i forhold til de samlede indtægter ligger på 46,4 pct. Tabel 1. Oversigt over SBi s finansielle resultat (mio. kr.), hovedkonto Indtægter 34,1 Udgifter 65,2 Resultat, brutto - 31,1 Bevilling (nettotal) 29,8 Resultat, netto - 1,3 Videreførsel, der bortfalder 2,1 Til videreførsel 1,4 Bruttoresultatet viser underskuddet før finanslovens bevilling. Nettoresultatet inkluderer finanslovsbevillingen og overføres til næste år. Resultatet indgår i det akkumulerede resultat fra tidligere år, jf. tabel 15. 4

7 I det udgiftsbaserede regnskab blev resultatet (ekskl. bevilling) et underskud på 31,1 mio. kr. Bevillingen udgjorde 29,8 mio. kr. hvorfor det samlede resultat i for Statens Byggeforskningsinstitut blev et underskud på 1,3 mio. kr. Instituttets samlede videreførsel blev dermed reduceret med 1,3 mio. kr. Dertil kommer 2,1 mio. kr. af videreførslen som bortfalder, hvorefter instituttets videreførsel udgør 1,4 mio.kr., jf. tabel 1 og 2. Indtægter på 0,6 mio. kr. indgår ikke i statsregnskabet for (Statens Budgetsystem, SB) på grund af teknisk fejl i forbindelse med overførsel af regnskabstal fra Navision til Statens Koncernsystem (SKS). Indtægterne vil indgå i regnskabet for Statens Byggeforskningsinstituts resultat for blev i det omkostningsbaserede regnskab et underskud på 32,1 mio. kr., tabel 2. Tabel 2. Virksomhedens økonomiske hovedtal (mio.kr) Mio. kr. Regnskab Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger) 34,1 Ordinære driftsomkostninger 66,2 Heraf personaleomkostninger 36,9 Andre driftsposter, netto 0,0 Finansielle poster, netto 0,0 Ekstraordinære poster, netto 0,0 Årets resultat (ekskl. bevillinger) -32,1 SB-tal Driftsbevilling Indtægter 34,1 Udgifter 65,2 Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger) 31,1 Bevilling (nettotal) inkl. TB 29,8 Årets overskud -1,3 Videreførsel der bortfalder 2,1 Videreførelse primo ,4 Mio. kr Status pr Anlægsaktiver i alt 3,8 Heraf immaterielle anlægsaktiver 0,5 Heraf materielle anlægsaktiver 3,3 Omsætningsaktiver i alt 27,8 Aktiver i alt 31,6 Egenkapital 13,8 Hensatte forpligtelser 5,5 Øvrige forpligtelser 12,3 Passiver i alt 31,6 Forskellen mellem det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede resultat kan henføres til afskrivninger, hensættelser og anskaffelser. Det udgiftsbaserede underskud kan henføres til udvidelse af lejemål i forbindelse med fremleje af lokaler, etablering af nyt indgangsparti samt forskydning i betalinger af husleje. Dertil kommer planlagte omkostninger til renovering af instituttets mødefaciliteter via opsparingen. Instituttets samlede videreførsel er med underskuddet blevet reduceret. Dertil kommer, at 2,1 mio. kr. af videreførslen bortfalder, hvorefter videreførslen udgør 1,4 mio. kr. For en yderligere uddybning henvises til afsnit vedr. regnskab. 5

8 Tabel 3a. Opfyldelse af resultatkontrakt for. Mål Årets faglige resultat har været præget af instituttets arbejde med udvikling af en langsigtet faglig positionering af SBi og realisering af målene for kerneopgaverne i SBi's strategi videnskabelig forskningsmeritering, sektor- og erhvervssamarbejde, myndighedsrådgivning og praksisrettet kommunikation. Overordnet set har målopfyldelsen været tilfredsstillende i særligt i lyset af at der har været ca. 10 årsværk færre end budgetteret til at realisere disse mål. Endvidere er omsætningen med de færre årsværk forøget med 9 pct. På nogle få interne udviklingstiltag har det dog været nødvendigt at nedprioritere nogle aktiviteter, eller de er gennemført med mindre forsinkelser. Dette skyldes en bevist prioritering af de eksterne kerneopgaver frem for de interne opgaver, hvilket var nødvendigt grundet de færre ressourcer. Overordnet set har instituttets faglige resultater været tilfredsstillende. Der har særlig været fokus på øget kvalitet i byggeriet, øget produktivitet i byggeriet, sundere bygninger, minimering af energiforbrug og miljøbelastning, samt et mere velfungerende og fleksibelt boligmarked. Følgende gennemførte projekter kan særligt fremhæves på grund af deres omfang og deres strategiske betydning for instituttet: Grundlag for beregning af bygningers energibehov, Fejl og mangler i byggeriet, Sikkerheden i eksisterende byggeri, Status og perspektiver på indeklimaområdet, Energieffektiv belysning i kontor og erhvervsbyggeri, Nøgletalssystem og digitalt værktøj til understøtning af bygherren, Partnerskaber i byggeriet, Efterspørgsel i boligmarkedet, Virkemidler til støtte for integration. På en lang række områder inden for Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram har SBi bidraget med videnopbygning og input til policytiltagene i Vækststrategien, særligt inden for ØEM s arbejdsprogramområder: Vækst i sektor / Byggeri, Konkurrence og Innovation / Effektiv konkurrence og Innovation / Regional vækst. Samarbejdet med sektoren forløber godt og styrkes løbende. Dette ses blandt andet af resultatkontraktens resultat omkring sektorsamarbejde. En række fokusgruppeinterviews med centrale interessenter inden for byggeog boligområdet har ligeledes bekræftet behovet og efterspørgslen efter den anvendelsesorienterede og tværfaglige forskning og praksisrettede formidling, som SBi leverer. Ligesom de understregede SBi's rolle som den centrale og koordinerende vidensaktør i sektoren. Antal resultatkrav e krav Ikke opfyldte krav Budget/ Regnskab kr. Ny profil / Anvendt og helhedsorienteret forskning / Myndighedsberedskab / Kommunikation / Uddannelse og efteruddannelse / ,5 Samarbejde og partnerskaber / Medarbejdere / Økonomisk styring / IKT Informations- og kommunikationsteknologi / ,5 Indtjening og medfinansiering ,5 I alt ,5 Vægt Score 6

9 Tabel 3b. Samlet målopfyldelse Resultat 2000 Resultat 2001 Resultat 2002 Resultat 2003 Resultat 2004 Resultat Samlet målopfyldelse 71,5 % 74,5 % 78,0 % 47,0 % 76,0 % 77,5 % Forventninger I har SBi udarbejdet en midtvejsstatus for Strategi , der viser, at der inden for alle fire strategiske målsætninger generelt er en god fremdrift, eller at det er lykkedes at fastholde performance samtidig med implementering af ny organisation. Med udgangspunkt i midtvejsstatus for Strategi er der identificeret fire fokusområder for indsatsten i 2006: 'Videnskabelig kvalitet', 'Praksisrettede ydelser', 'Effektivitet i ydelser' og 'Lønsom vækst'. Desuden overtager SBi fra 2006 Dansk Center for Tilgængeligheds aktiviteter inden for byggeri, udearealer og transport. Disse aktiviteter forankres i SBi's forskningsafdeling 'Byggeteknik og Design'. Med den fastlagte langsigtede faglige positionering af instituttet bliver det en central udfordring i 2006 at omsætte den til målrettede ydelser til gavn for bygge- og boligsektoren. Positioneringen skal desuden styrke forskningen mod spydspidsområder på internationalt niveau. Endvidere er det en central opgave for SBi som sektorforskningsinstitut i ØEM at spille en aktiv rolle i forbindelse realisering af regeringens vækststrategi og ministeriets interne arbejdsprogram. Dette sker især gennem vidensopbygning og input til policytiltagene inden for ØEM s arbejdsprogramområder: Vækst i sektor / Byggeri, Konkurrence og Innovation / Effektiv konkurrence og Innovation / Regional vækst. Med de fortsatte krav til effektivisering som statslig institution og den øgede konkurrence om forskningsmidlerne vil det også i 2006 blive en betydelig udfordring at sikre en effektiv ressourceudnyttelse og en prioritering af indsatsområderne, således at instituttets mål kan opfyldes. Positioneringen, samt en fortsat analyse af kerneprocesser og kompetenceopbygninger er vigtige led heri. Gennem indsatsen med positionering, mere effektiv ressourceudnyttelse og kompetenceudvikling forventer SBi at kunne skabe en lønsom vækst. I 2006 er det målet at øge instituttets omsætning incl. tilgængelighedsaktiviteter med 20 % og den eksterne finansiering fra 46 % til 57 %, hvoraf ca. halvdelen kommer fra tilgængelighedsområdet. Ovenstående målsætninger er fastlagt før offentliggørelsen af regeringens oplæg om globalisering og nye større samlede universitets- og sektorforskningsorganisationer. 7

10 Målafrapportering Afrapportering af alle mål i resultatkontrakten Tabel 4. Oversigt over samlet målopfyldelse. Resultatmål/resultatkrav Status Budget/Regnskab Bemærkninger kr. Ny profil 1. Faglig positionering og "klare mål" 633/581 Regnskabet er inden for rammerne af budgettet 1.1. Fastlæggelse af langsigtet positionering af instituttet inkl. mål 1.2. Udarbejdelse af handlingsplan for realisering af den langsigtede positionering 1.3. Gennemførelse af minimum to tiltag fra handlingsplanen 1.4. Offentliggørelse af og opfølgning på tre "klare mål for brugerrettede ydelser" 1.5 Fastlæggelse og offentliggørelse af "klare mål for alle brugerrettede ydelser" 31. december Anvendt og helhedsorienteret forskning Der er redegjort nærmere for målopfyldelsen nedenfor 2. Kvalitet i forskningen og publiceringsomfang 2.1. Rapporter 30 stk. (0,60 rapporter pr. forsker årsværk) 2.2. Internationale artikler og konferenceindlæg mv. 60 stk. (1,20 rapporter pr. forsker årsværk) 2.3. Heraf med referee 29 stk. (0,58 rapporter pr. forsker årsværk) 2.4. Danske artikler og konferenceindlæg mv. 50 stk. (1,0 rapporter pr. forskerårsværk) Myndighedsberedskab / I budgettet var forudsat i alt 50 forskerårsværk i til at nå målet. Der har været 40,19 forskerårsværk i. Der er redegjort nærmere for målopfyldelsen 67 (1,68) nedenfor. 76 (1,89) 33 (0,82) 65 (1,62) 3. Samarbejde og videndeling med styrelser 5.313/5.208 Regnskabet er inden for rammerne af budgettet. 3.1.a. Koncernprojekter deltagelse i 2 projekter og gennemførelse af de i projektkontrakterne SBi har deltaget i 3 projekter der gennemføres i henhold til planen. anførte milepæle samt overholdelse af til- knyttede tidsfrister 3.1.b. Årligt chefmøde med EBST og ENS med udveksling af samarbejdsideer 3.2. Udbygning af samarbejdet med SM og INM Der er aftalt halvårlige møder med SM og der har været møde med INM om konkrete samarbejder Fastlæggelse af procedurer for kortsigtet myndighedsrådgivning 8

11 Resultatmål/resultatkrav Status Budget/Regnskab kr. Bemærkninger Kommunikation 4. Bredere og mere koordineret kommunikation 4.1.a. Igangsætning af et konkret udviklingsprojekt i samarbejde med andre vidensinstitutioner, brugergrupper og en eller flere finansielle parter 4.1.b. Vedtagelse af forretningsplan for et fælles formidlingssystem Delvist opfyldt Ikke opfyldt 9.102/8.479 Regnskabet er inden for rammerne af budgettet men lidt lavere på grund af manglende realisering af delmål 4.3. Der er redegjort nærmere for målopfyldelsen nedenfor 4.2.a. Beskrivelse af koncept for elektroniske anvisninger på 4.2.b. Valg af teknisk løsning og implementering af denne 4.3. Udgivelse af fem nye SBi-anvisninger Ikke opfyldt Indikatorer for kommunikationsresultater: 3,1 mio. kr, i publikationssalg 1,5 mio. sidevisninger på hjemmesiden 350 Artikler og indslag i døgnmedier Arrangør/medarrangør af 20 formidlingsarrangementer Bidrag til 110 formidlingsarrangementer mm Brugerundersøgelse: Der gennemføres en undersøgelse af brugernes anvendelse af og tilfredshed med en afgrænset del af SBi's kommunikation Uddannelse og efteruddannelse 3,7 1, Uddannelses- og forskningssamarbejde Delvist opfyldt 5.1. Uddannelsesbidrag: Ikke opfyldt 5 Ph.d.-studerende 8 15 Speciale- og praktikstuderende 7 Arrangør/medarrangør af 4 videnskabelige konferencer 4 15 Forelæsninger Fastlæggelse af institutpolitik og handlingsplan 5.3. Etablering af uddannelses- og forskningsforum Ikke opfyldt 5.4. Udmøntning af samarbejdsaftalen med minimum 3 institutter/centre på universiteter, højere læreranstalter og erhvervsakademier mm /1.718 Regnskabet er inden for rammerne af budgettet men lidt lavere på grund af manglende realisering af delmål 5.3. Målet er opfyldt på nær antallet af specialestuderende. Det skyldes til dels en uenighed med DTU om aflønning af specialestuderende Der er udarbejdet politik for SBi's indsats inden for uddannelse og efteruddannelse Aktiviteten er indstillet lige inden mødeindkaldelser skulle sendes som følge af den offentlige debat og globaliseringsrådets drøftelser om universiteters og sektorforskningsinstitutioners fremtidige struktur Der er udmøntet samarbejdsaftaler med 5 institutter/centre 9

12 Resultatmål/resultatkrav Status Budget/Regnskab Bemærkninger kr. Samarbejde og partnerskaber 6. Sektor- og erhvervssamarbejde nationalt 595/595 Der er redegjort nærmere for målopfyldelsen nedenfor og internationalt 6.1. Analyse af sektorsamarbejdet og udarbejdelsen af handlingsplan 6.2. Nationalt og internationalt samarbejde: I 60 % af alle projekter er der et økonomisk forpligtende samarbejde med sektoren. 23 % af alle projekter er internationale projekter 6.3. Etablering af minimum tre partnerskaber med erhvervet, herunder minimum et innovationskonsortie 6.4. Rekvirentundersøgelse: Løbende undersøgelser gennemføres projekt for projekt. Resultaterne for perioden 1. juli 2004 til 30. juni sammenfattes i en årlig rapport Medarbejdere 7. Anerkendelse, samarbejde og kompetenceudvikling 7.1. Information fra og dialog med ledelsen gennemførelse og opfølgning på igangsatte initiativer fra MTU 7.2. Videndeling og erfaringsudveksling på tværs gennemførelse af fastlagte initiativer fra MTU 7.3.a. Fastlægge en målbar procedure for opfølgning på MUS 7.3.b. Gennemføre og rapportere opfølgningen 7.4.a. Gennemføre projektlederuddannelsens modul II med deltagelse af mindst 25 % af forskerne 7.4.b. Udbredelse af projektlederuddannelsens modul I til mindst 80 % af forskerne 62 % 23 % Delvist opfyldt Ikke opfyldt 2.042/1.784 Regnskabet er inden for rammerne af budgettet, men lavere på grund af manglende opfyldelse af mål 7.4.a Handlingsplaner er gennemført De mål, der krævede konkrete handlinger er opfyldt og der arbejdes kontinuerligt på de mål, der udmøntes via adfærd og handlinger i hverdagen Modul II var planlagt til afvikling i efteråret med er udskudt til primo Dette skyldes en prioritering af ekstern rettede opgaver. Interne processer og ressourcer 8. Omlægning af den økonomiske styring 636/603 Regnskabet er inden for rammerne af budgettet 8.1. Analyse af støtteproces I forbindelse med omlægning af den økonomiske styring er der gennemført en analyse af støtteprocesserne og stillet forslag til ændringer 8.2. Omlægning af beslutningsforløb og kompetence vedr. økonomisk styring De nye retningsliner sigter på en mere proaktiv og fleksibel ledelsesindsats, hvor ansvaret for budgetopfølgningen er lagt ud i afdelingerne Måling af brugertilfredshed med den interne service til de øvrige afdelinger 8.4. Fastlæggelse af mål og udarbejdelse af handlingsplan KoncernUdvikling har foretaget en stikprøveundersøgelse af kundernes tilfredshed med den interne service fra ADM til de øvrige afdelinger Der er fastlagt mål for ADM i

13 9. IKT Information- og kommunikationsteknologi 9.1.a. Implementering af "Backoffice"-system Delvist opfyldt 452/434 Regnskabet er inden for rammerne af budgettet 9.1.b.. Udrulning af ny Office-pakke Ikke opfyldt i men ikke inden for terminen 9.2.a. Vedtagelse af koncept og valg af teknisk platform for nyt intranet 9.2.b. Implementering af nyt intranet Ikke opfyldt i men ikke inden for terminen 10. Indtjening og finansiering Delvist opfyldt Der er redegjort nærmere for målopfyldelsen nedenfor 10.1.a. 48 % ekstern finansiering Ikke opfyldt 46,4 % 10.1.b. - heraf 12% privat finansiering 10.1.c. - og 8,5 % international finansiering 10.1.d. Overskudsgrad (resultat/totalindtægter): 1,2 % 15,4 % Ikke opfyldt 4,4 % 1,4 % Udvikling af indikatorer for omkostninger til forskningsrelaterede ydelser i forhold til de samlede omkostninger Note 1: I "Noter til resultatopgørelse" i bilagsdelen redegøres nærmere for, hvorledes overskudsgraden er udregnet. Bestyrelsen har lagt til grund for opgørelsen af overskudsgraden, at de strategiske investeringer som er foretaget ligger uden for. Hvis investeringerne havde været med i beregningen, ville overskudsgraden have været 0,5. Ressourceforbruget til de aktiviteter, der er beskrevet i resultatkontrakten har stort set været som forventet. Målopfyldelsen vurderes, som det fremgår af beskrivelsen af årets faglige resultater, generelt som tilfredsstillende. I følgende afsnit analyseres mål 1, 2, 4, 6 og 10. Disse er udvalgt fordi de er vægtet højt i resultatkontrakten, de har et vist omfang, de har stor strategisk betydning for instituttet og de dækker instituttets aktiviteter bredt. Uddybende analyser og vurderinger Analyse af udvalgte resultatmål Resultatmål 1 Faglig positionering og klare mål Med afsæt i SBi's profil, kompetencer og det samlede forskningslandskab på bygge- og boligområdet er der i udarbejdet en langsigtet faglig positionering for instituttet. Med forskningen som omdrejningspunkt definerer positioneringen tre praksisrettede ydelser formidling, evaluering og innovation. Målsætningen for den nye positionering er at tilbyde sektorens parter en bredere og mere målrettet palet af ydelser, som samlet vil kunne styrke bygge- og boligsektoren og de enkelte virksomheder. Positionering skal desuden styrke forskningen mod spydspidsområder på internationalt niveau. Som led i realiseringen af positioneringen er der udarbejdet en handlingsplan. Her fra er der gennemført en analyse af sektorens opfattelse af den valgte positionering, samt en intern kortlægning af det nuværende niveau og udarbejdelse af konkrete eksempler inden for alle ydelsestyper. I har SBi fortsat indsatsen med at fastlægge 'klare mål for brugerrettede ydelser', samt offentliggørelse og opfølgning af disse på hjemmesiden. Der er nu fastlagt mål for alle hidtidige brugerrettede ydelser i instituttets hidtidige opgavestruktur. 11

14 Resultatmål 2 Kvalitet i forskningen og publiceringsomfang SBi har haft en formidling via rapporter der i forhold til antal årsværk er næsten på højde med Dette er højere end forventet, og den planlagte omlægning af den videnskabelige rapportering er således ikke slået igennem endnu. Dette skyldes, at traditionelle rapporter som dokumentation for de opnåede resultater ofte forventes af finansieringskilderne, uafhængigt af om det er offentlige eller private forskningsfonde, offentlige myndigheder eller private virksomheder og organisationer. Alligevel er antallet af internationale artikler og konferenceindlæg vokset med ca. 80% i forhold til 2004, og resultatet er væsentligt højere end målet. Andelen med referee er fastholdt trods det højere totalantal. Antallet af danske artikler og kongresindlæg er på samme niveau som i de tidligere år, dvs. over målet for. Dette er overraskende, idet der var forudset en faldende tendens. Årsagen til denne forventning er, at det i dag er meget sjældent, at der overhovedet skrives et egentligt indlæg til en national kongres, samt at der har været en tilbagegang i antallet af lødige fagblade, hvor det har været relevant at skrive artikler til. I forlængelse heraf har instituttet besluttet ikke at opretholde dette mål fra Tabel 5. Publiceringer. Resultat 2002 Resultat 2003 Resultat 2004 Mål Resultat Rapporter 62 (1,02) 64 (1,26) 75 (1,74) 30 (0,60) 67 (1,68) Internationale artikler og kongresindlæg 82 (1,35) 43 (0,84) 42 (0,98) 60 (1,20) 76 (1,89) - heraf med referee-system 37 (0,61) 24 (0,46) 18 (0,42) 25 (0,58) 33 (0,82) Danske artikler og kongresindlæg mv. 83 (1,37) 92 (1,80) 67 (1,56) 50 (1,0) 65 (1,62) Nogle af tallene i tabellen kan ikke umiddelbart sammenlignes med de tilsvarende tal i Årsrapport 2003, da opgørelsesmetoden ikke er helt den samme. Tallene i parantes er antal rapporter pr. forskerårsværk. Resultatmål 4 Bredere og mere koordineret kommunikation I forlængelse af et forprojekt igangsat i 2004 har SBi i samarbejde med en række andre videninstitutioner i bygge- og boligsektoren etableret en fælles løsning for distribution af e-bøger via Byggecentrum. Gennem denne e- bogs-løsning har instituttet gjort en række af sine mest populære anvisninger tilgængelige i digital form. Arbejdet med at konvertere trykte anvisninger til e- bøger fortsætter i SBi-anvisninger er et effektivt middel for kommunikation af instituttets viden til sektorens praktikere. Instituttet har derfor udgivet tre nye anvisninger i, heriblandt et it-baseret værktøj. Målet er dog ikke fuldt nået da 2 planlagte anvisninger har måttet udskydes til 2006 pga. større arbejde med at få grundlaget tilvejebragt end planlagt. Forsinkelsen medfører udelukkende en forskydning af indtægter fra til Imidlertid er alle øvrige indikatorer for effekten af SBi's kommunikation herunder også publikationssalget mere end opfyldt i forhold til resultatkontraktens mål. SBi er endvidere initiativtager til et projekt vedr. en fælles standard for metadata, som skal gøre det lettere for brugerne at få overblik over al tilgængelig viden på tværs af byggesektorens videninstitutioner. Som opfølgning på Økonomi- og Erhvervsministeriets kunde- og interessentstrategi har SBi gennemført en brugerundersøgelse af en afgrænset del af instituttes kommunikation, i form af en læserundersøgelse af nyhedsbrevet FORSK. Undersøgelsen viser bl.a. at over 90 pct. af læserne betegner FORSK som værende relevant for dem. Tilsvarende brugerundersøgelser af andre, afgrænsede dele af kommunikationsaktiviteterne ventes gennemført i de kommende år. 12

15 Tabel 6. Indikatorer for kommunikation Realiseret 2003 Realiseret 2004 Realiseret Mål Realiseret Publikationssalg (mio. kr.) 3 2,8 2,7 2,6 3,1 3,7 Trafik på hjemmeside (antal sidevisninger) ( ) 1 Artikler og indslag i døgnmedier 407 (336) Arrangør/medarrangør af formidlingsarrangementer Bidrag til formidlingsarrangementer Skønsmæssigt fraregnet ekstraordinær trafik som følge af Danmarks Forskningsråds forslag om at overveje at afvikle SBi. 2 Fraregnet ekstraordinær omtale vedrørende Danmarks Forskningsråds forslag. 3 Hovedparten af publikationssalget stammer fra anvisninger og it-baserede værktøjer. 4 Formidlingsarrangementer omfatter debatdage, seminarer, kurser, orienteringsmøder o. lign. Resultatmål 6 Sektor- og erhvervssamarbejde nationalt og internationalt SBi har i øget det økonomisk forpligtende samarbejde med sektoren og andelen af internationale projekter med henholdsvis 7 % og 3 % i forhold til Resultatet er kommet i hus som følge af både en intern bevidstgørelse af betydning af et stærkt og forpligtende samarbejde med sektoren og internationalt samt en målrettet strategi for at styrke disse relationer. Analysen af sektorsamarbejdet og rekvirentundersøgelsen har givet en god indsigt i kundernes og samarbejdspartnernes behov. Det har bl.a. vist den forskellighed der er fra segment til segment, samt givet SBi nogle pejlemærker for den fremtidige udvikling af ydelser og målretning af samarbejdsrelationerne. Analyserne har bekræftet behovet og efterspørgslen efter den anvendelsesorienterede og tværfaglige forskning og praksisrettede formidling, som SBi leverer. Ligesom de understregede SBi's rolle som den centrale og koordinerende vidensaktør i sektoren. Udbredelsen af målrettede partnerskaber og innovationsnetværk med erhvervet og formidlingssystemet har tydeligt vist sin berettigelse i den langsigtede strategi. Virksomheder, skoler og enkeltpersoner med interesse i innovation har fået et tættere tilhørsforhold til SBi, og der er en stigende forståelse for innovation i alle sektorgrene. Gennem disse relationer har SBi desuden fået værdifuld indsigt i sektorens aktuelle problemer og muligheder for udvikling og forandring. Strategien og realiseringen af handlingsplanen passer godt ind i regeringens vision om mere brugerdreven innovation. Set fra den synsvinkel er SBi allerede kommet godt i gang og har et godt fundament for en accelereret udvikling på dette område. Tabel 7. Sektorsamarbejde udvalgte nøgletal Realiseret 2003 Realiseret 2004 Realiseret Mål Realiseret Økonomisk forpligtende samarbejde med sektoren (andel af projekter) 52 % 55 % 55 % 60 % 62 % Internationale projekter 23 % 20 % 20 % 23 % 23 % Resultatmål 10 Mål for indtjening og medfinansiering Instituttet har næsten opfyldt målet for den eksterne forskningsfinansierings procentvise andel af de samlede indtægter. Den udgør 46,4 % mod budgetteret 48,0 %. Den private sektors finansieringsandel heraf fortsætter den stigende tendens fra de foregående år. Til gengæld har instituttet opnået en væsentlig lavere international finansiering end forventet, primært fordi andelen af udgifter, der ydes tilskud til er faldende og der i højere grad ydes støtte til netværk end til egentlige forskningsprojekter. 13

16 Tabel 8. Mål og resultat for økonomiske nøgletal. Indtægter, nøgletal (%) Regnskab 2002 Regnskab 2003 Regnskab 2004 Mål Regnskab Ekstern forskningsfinansiering 41,6 41,6 41, ,4 - heraf privat finansiering 3,9 10,0 13,0 12,0 15,4 - heraf international finansiering 6,6 6,1 6,0 8,5 4,4 Overskudsgrad (%) Resultat/totalindtægter - 4,3 2,3 5,5 1,2 1,4 1 Note 1: I "Noter til resultatopgørelse" i bilagsdelen redegøres nærmere for, hvorledes overskudsgraden er udregnet. Bestyrelsen har lagt til grund for opgørelsen af overskudsgraden, at de strategiske investeringer som er foretaget ligger uden for. Hvis investeringerne havde været med i beregningen, ville overskudsgraden have været 0,5. Til yderligere belysning af udviklingen i den eksterne finansiering over de seneste år, er der i tabel 9 vist en opgørelse af udviklingen i forskellige finansieringskilders andel af den samlede eksterne finansiering fra 2002 til. Som det fremgår af tabellen, har der været store ændringer i instituttets eksterne finansieringskilder over årene. Udviklingen fra 2004 til viser en stor nedgang i finansieringen fra eget ministerområde samt fra EU og andre internationale kilder. De meget faldende indtægter fra Erhvervs- og Byggestyrelsen skyldes, at der er afsluttet en række sager med større finansiering fra styrelsen i 2004 og det ikke er lykkedes at opnå nye sager med tilsvarende finansiering i. Til gengæld er der en meget markant stigning i finansieringen fra andre statslige kilder. Dette skyldes bl.a. en væsentlig større indtægt fra Integrationsministeriet. En lidt større indtægt fra Socialministeriet i kompenserer i mindre grad for den faldende indtægt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Indtægten fra Miljøministeriet/Energistyrelsen er tilbage på niveauet fra 2003 efter et fald i Finansieringen fra private fonde og branchen i øvrigt incl. ELFOR viser en mindre fremgang. Der er ligeledes en mindre stigning i finansieringen fra kommuner og forskningsrådene. Tabel 9. Udvikling i ekstern finansiering fra 2002 til. Finansieringskilde Procentvis andel i ekstern finansiering i 2002 Procentvis andel i ekstern finansiering i 2003 Procentvis andel i ekstern finansiering i 2004 Procentvis andel i ekstern finansiering i By- og Boligministeriet (sager bevilget før ressortomlægningen i 2001) 17,2 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % Erhvervsfremme Styrelsen 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Økonomi- og Erhvervsministeriet (sager bevilget efter ressortomlægningen i 2001) 3,4 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % Erhvervs- og Byggestyrelsen 3,3 % 8,4 % 19,9 % 3,4 % Miljøministeriet/Energistyrelsen 25,6 % 16,1, % 10,5 % 15,4 % Forskningsrådene 8,7 % 3,6 % 2,3 % 3,3 % Andre statslige kilder 9,6 % 17,5 % 6,4 % 21,2 % Kommuner 4,3 % 9,8 % 1,7 % 2,6 % ELFOR - - 9,9 % 11,4 % Private fonde og branchen i øvrigt 12,7 % 24,0 % 33,7 % 33,4 % EU og andre internationale kilder 14,9 % 14,7 % 15,6 % 9,4 % 14

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport 2004 Årsrapport 2004

Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2005 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2005 Sprog Dansk Sidetal 19 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Resultatkontrakt 2005-2008. Faglig positionering og styrket samarbejde

Resultatkontrakt 2005-2008. Faglig positionering og styrket samarbejde Resultatkontrakt 2005-2008 Faglig positionering og styrket samarbejde SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2004 Titel Resultatkontrakt 2005-2008 Undertitel Faglig positionering og styrket samarbejde Serietitel

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/11/2014 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ALTMALER ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2013 Lazlo Gyözö Fazekas Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

ANLÆGSGARTNERFIRMAET ANDREAS ApS

ANLÆGSGARTNERFIRMAET ANDREAS ApS ANLÆGSGARTNERFIRMAET ANDREAS ApS Årsrapport 31. juli 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Andreas Lassen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 5450 Otterup CVR nr. 1299 5717 Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamlingen den 13.

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS Årsrapport 24. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/11/2014 John Bo Kristensen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS DANNERHØJ SAVVÆRK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2013 Bo Sørensen Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere