Årsrapport 2005 Årsrapport 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2005 Årsrapport 2005"

Transkript

1 Årsrapport

2

3 Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006

4 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Sprog Dansk Sidetal 27 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut, Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm E-post 2

5 Indhold Beretning...4 Præsentation af virksomheden...4 Årets økonomiske resultat...4 Årets faglige resultat...6 Forventninger...7 Målafrapportering...8 Afrapportering af alle mål i resultatkontrakten...8 Uddybende analyser og vurderinger...11 Regnskab...15 Anvendt regnskabspraksis...15 Resultatopgørelse...15 Balance...18 Omregningstabel mellem resultatopgørelse og årets nettoudgifter...19 Bevillingsregnskab...19 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat...20 Påtegning af det samlede regnskab...21 Bilag...22 Noter til resultatopgørelse...22 Noter til balance...23 Indtægtsdækket virksomhed...25 Tilskudsfinansierede aktiviteter...26 Bevillingsregnskab pr. hovedformål...26 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat

6 Beretning Præsentation af virksomheden Mission SBi skaber forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Vision SBi bidrager til, at Danmark har Europas bedste vilkår for øget kvalitet og vækst i bygge- og boligsektoren. SBi er anerkendt for uvildig forskning og rådgivning af højeste kvalitet samt kendt i Danmark som sektorens vigtigste videncenter. Hovedopgaver SBi skal ud fra en samfundsmæssig helhedsbetragtning bidrage til at udvikle byggeriet og det byggede miljø gennem forskningsbaseret viden. I henhold til sektorforskningsloven og instituttets vedtægt skal SBi levere uafhængig forskningsbaseret viden inden for bygge- og boligområdet. SBi s virksomhed tager udgangspunkt i helhedsorienteret og anvendelsesorienteret forskning inden for bygge- og boligområdet og omfatter: Myndighedsberedskab i forhold til at opfylde Økonomi- og Erhvervsministeriets behov for rådgivning af betydning for bygge- og boliglovgivningen. Forskning og udvikling i forhold til at opfylde bygge- og boligsektorens behov for tværfaglig og anvendelsesorienteret, forskningsbaseret viden. Kommunikation i forhold til at opfylde bygge- og boligsektorens behov for tværfaglig og anvendelsesorienteret, forskningsbaseret viden. Uddannelse og efteruddannelse af kandidater og forskere inden for bygge- og boligområdet. Årets økonomiske resultat Årsrapporten aflægges for hovedkonto Instituttets økonomiske resultat er samlet set tilfredsstillende, idet det er lykkedes at opnå det forventede resultat med færre årsværk. Andelen af ekstern finansiering af forskningsaktiviteterne i forhold til de samlede indtægter ligger på 46,4 pct. Tabel 1. Oversigt over SBi s finansielle resultat (mio. kr.), hovedkonto Indtægter 34,1 Udgifter 65,2 Resultat, brutto - 31,1 Bevilling (nettotal) 29,8 Resultat, netto - 1,3 Videreførsel, der bortfalder 2,1 Til videreførsel 1,4 Bruttoresultatet viser underskuddet før finanslovens bevilling. Nettoresultatet inkluderer finanslovsbevillingen og overføres til næste år. Resultatet indgår i det akkumulerede resultat fra tidligere år, jf. tabel 15. 4

7 I det udgiftsbaserede regnskab blev resultatet (ekskl. bevilling) et underskud på 31,1 mio. kr. Bevillingen udgjorde 29,8 mio. kr. hvorfor det samlede resultat i for Statens Byggeforskningsinstitut blev et underskud på 1,3 mio. kr. Instituttets samlede videreførsel blev dermed reduceret med 1,3 mio. kr. Dertil kommer 2,1 mio. kr. af videreførslen som bortfalder, hvorefter instituttets videreførsel udgør 1,4 mio.kr., jf. tabel 1 og 2. Indtægter på 0,6 mio. kr. indgår ikke i statsregnskabet for (Statens Budgetsystem, SB) på grund af teknisk fejl i forbindelse med overførsel af regnskabstal fra Navision til Statens Koncernsystem (SKS). Indtægterne vil indgå i regnskabet for Statens Byggeforskningsinstituts resultat for blev i det omkostningsbaserede regnskab et underskud på 32,1 mio. kr., tabel 2. Tabel 2. Virksomhedens økonomiske hovedtal (mio.kr) Mio. kr. Regnskab Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger) 34,1 Ordinære driftsomkostninger 66,2 Heraf personaleomkostninger 36,9 Andre driftsposter, netto 0,0 Finansielle poster, netto 0,0 Ekstraordinære poster, netto 0,0 Årets resultat (ekskl. bevillinger) -32,1 SB-tal Driftsbevilling Indtægter 34,1 Udgifter 65,2 Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger) 31,1 Bevilling (nettotal) inkl. TB 29,8 Årets overskud -1,3 Videreførsel der bortfalder 2,1 Videreførelse primo ,4 Mio. kr Status pr Anlægsaktiver i alt 3,8 Heraf immaterielle anlægsaktiver 0,5 Heraf materielle anlægsaktiver 3,3 Omsætningsaktiver i alt 27,8 Aktiver i alt 31,6 Egenkapital 13,8 Hensatte forpligtelser 5,5 Øvrige forpligtelser 12,3 Passiver i alt 31,6 Forskellen mellem det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede resultat kan henføres til afskrivninger, hensættelser og anskaffelser. Det udgiftsbaserede underskud kan henføres til udvidelse af lejemål i forbindelse med fremleje af lokaler, etablering af nyt indgangsparti samt forskydning i betalinger af husleje. Dertil kommer planlagte omkostninger til renovering af instituttets mødefaciliteter via opsparingen. Instituttets samlede videreførsel er med underskuddet blevet reduceret. Dertil kommer, at 2,1 mio. kr. af videreførslen bortfalder, hvorefter videreførslen udgør 1,4 mio. kr. For en yderligere uddybning henvises til afsnit vedr. regnskab. 5

8 Tabel 3a. Opfyldelse af resultatkontrakt for. Mål Årets faglige resultat har været præget af instituttets arbejde med udvikling af en langsigtet faglig positionering af SBi og realisering af målene for kerneopgaverne i SBi's strategi videnskabelig forskningsmeritering, sektor- og erhvervssamarbejde, myndighedsrådgivning og praksisrettet kommunikation. Overordnet set har målopfyldelsen været tilfredsstillende i særligt i lyset af at der har været ca. 10 årsværk færre end budgetteret til at realisere disse mål. Endvidere er omsætningen med de færre årsværk forøget med 9 pct. På nogle få interne udviklingstiltag har det dog været nødvendigt at nedprioritere nogle aktiviteter, eller de er gennemført med mindre forsinkelser. Dette skyldes en bevist prioritering af de eksterne kerneopgaver frem for de interne opgaver, hvilket var nødvendigt grundet de færre ressourcer. Overordnet set har instituttets faglige resultater været tilfredsstillende. Der har særlig været fokus på øget kvalitet i byggeriet, øget produktivitet i byggeriet, sundere bygninger, minimering af energiforbrug og miljøbelastning, samt et mere velfungerende og fleksibelt boligmarked. Følgende gennemførte projekter kan særligt fremhæves på grund af deres omfang og deres strategiske betydning for instituttet: Grundlag for beregning af bygningers energibehov, Fejl og mangler i byggeriet, Sikkerheden i eksisterende byggeri, Status og perspektiver på indeklimaområdet, Energieffektiv belysning i kontor og erhvervsbyggeri, Nøgletalssystem og digitalt værktøj til understøtning af bygherren, Partnerskaber i byggeriet, Efterspørgsel i boligmarkedet, Virkemidler til støtte for integration. På en lang række områder inden for Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram har SBi bidraget med videnopbygning og input til policytiltagene i Vækststrategien, særligt inden for ØEM s arbejdsprogramområder: Vækst i sektor / Byggeri, Konkurrence og Innovation / Effektiv konkurrence og Innovation / Regional vækst. Samarbejdet med sektoren forløber godt og styrkes løbende. Dette ses blandt andet af resultatkontraktens resultat omkring sektorsamarbejde. En række fokusgruppeinterviews med centrale interessenter inden for byggeog boligområdet har ligeledes bekræftet behovet og efterspørgslen efter den anvendelsesorienterede og tværfaglige forskning og praksisrettede formidling, som SBi leverer. Ligesom de understregede SBi's rolle som den centrale og koordinerende vidensaktør i sektoren. Antal resultatkrav e krav Ikke opfyldte krav Budget/ Regnskab kr. Ny profil / Anvendt og helhedsorienteret forskning / Myndighedsberedskab / Kommunikation / Uddannelse og efteruddannelse / ,5 Samarbejde og partnerskaber / Medarbejdere / Økonomisk styring / IKT Informations- og kommunikationsteknologi / ,5 Indtjening og medfinansiering ,5 I alt ,5 Vægt Score 6

9 Tabel 3b. Samlet målopfyldelse Resultat 2000 Resultat 2001 Resultat 2002 Resultat 2003 Resultat 2004 Resultat Samlet målopfyldelse 71,5 % 74,5 % 78,0 % 47,0 % 76,0 % 77,5 % Forventninger I har SBi udarbejdet en midtvejsstatus for Strategi , der viser, at der inden for alle fire strategiske målsætninger generelt er en god fremdrift, eller at det er lykkedes at fastholde performance samtidig med implementering af ny organisation. Med udgangspunkt i midtvejsstatus for Strategi er der identificeret fire fokusområder for indsatsten i 2006: 'Videnskabelig kvalitet', 'Praksisrettede ydelser', 'Effektivitet i ydelser' og 'Lønsom vækst'. Desuden overtager SBi fra 2006 Dansk Center for Tilgængeligheds aktiviteter inden for byggeri, udearealer og transport. Disse aktiviteter forankres i SBi's forskningsafdeling 'Byggeteknik og Design'. Med den fastlagte langsigtede faglige positionering af instituttet bliver det en central udfordring i 2006 at omsætte den til målrettede ydelser til gavn for bygge- og boligsektoren. Positioneringen skal desuden styrke forskningen mod spydspidsområder på internationalt niveau. Endvidere er det en central opgave for SBi som sektorforskningsinstitut i ØEM at spille en aktiv rolle i forbindelse realisering af regeringens vækststrategi og ministeriets interne arbejdsprogram. Dette sker især gennem vidensopbygning og input til policytiltagene inden for ØEM s arbejdsprogramområder: Vækst i sektor / Byggeri, Konkurrence og Innovation / Effektiv konkurrence og Innovation / Regional vækst. Med de fortsatte krav til effektivisering som statslig institution og den øgede konkurrence om forskningsmidlerne vil det også i 2006 blive en betydelig udfordring at sikre en effektiv ressourceudnyttelse og en prioritering af indsatsområderne, således at instituttets mål kan opfyldes. Positioneringen, samt en fortsat analyse af kerneprocesser og kompetenceopbygninger er vigtige led heri. Gennem indsatsen med positionering, mere effektiv ressourceudnyttelse og kompetenceudvikling forventer SBi at kunne skabe en lønsom vækst. I 2006 er det målet at øge instituttets omsætning incl. tilgængelighedsaktiviteter med 20 % og den eksterne finansiering fra 46 % til 57 %, hvoraf ca. halvdelen kommer fra tilgængelighedsområdet. Ovenstående målsætninger er fastlagt før offentliggørelsen af regeringens oplæg om globalisering og nye større samlede universitets- og sektorforskningsorganisationer. 7

10 Målafrapportering Afrapportering af alle mål i resultatkontrakten Tabel 4. Oversigt over samlet målopfyldelse. Resultatmål/resultatkrav Status Budget/Regnskab Bemærkninger kr. Ny profil 1. Faglig positionering og "klare mål" 633/581 Regnskabet er inden for rammerne af budgettet 1.1. Fastlæggelse af langsigtet positionering af instituttet inkl. mål 1.2. Udarbejdelse af handlingsplan for realisering af den langsigtede positionering 1.3. Gennemførelse af minimum to tiltag fra handlingsplanen 1.4. Offentliggørelse af og opfølgning på tre "klare mål for brugerrettede ydelser" 1.5 Fastlæggelse og offentliggørelse af "klare mål for alle brugerrettede ydelser" 31. december Anvendt og helhedsorienteret forskning Der er redegjort nærmere for målopfyldelsen nedenfor 2. Kvalitet i forskningen og publiceringsomfang 2.1. Rapporter 30 stk. (0,60 rapporter pr. forsker årsværk) 2.2. Internationale artikler og konferenceindlæg mv. 60 stk. (1,20 rapporter pr. forsker årsværk) 2.3. Heraf med referee 29 stk. (0,58 rapporter pr. forsker årsværk) 2.4. Danske artikler og konferenceindlæg mv. 50 stk. (1,0 rapporter pr. forskerårsværk) Myndighedsberedskab / I budgettet var forudsat i alt 50 forskerårsværk i til at nå målet. Der har været 40,19 forskerårsværk i. Der er redegjort nærmere for målopfyldelsen 67 (1,68) nedenfor. 76 (1,89) 33 (0,82) 65 (1,62) 3. Samarbejde og videndeling med styrelser 5.313/5.208 Regnskabet er inden for rammerne af budgettet. 3.1.a. Koncernprojekter deltagelse i 2 projekter og gennemførelse af de i projektkontrakterne SBi har deltaget i 3 projekter der gennemføres i henhold til planen. anførte milepæle samt overholdelse af til- knyttede tidsfrister 3.1.b. Årligt chefmøde med EBST og ENS med udveksling af samarbejdsideer 3.2. Udbygning af samarbejdet med SM og INM Der er aftalt halvårlige møder med SM og der har været møde med INM om konkrete samarbejder Fastlæggelse af procedurer for kortsigtet myndighedsrådgivning 8

11 Resultatmål/resultatkrav Status Budget/Regnskab kr. Bemærkninger Kommunikation 4. Bredere og mere koordineret kommunikation 4.1.a. Igangsætning af et konkret udviklingsprojekt i samarbejde med andre vidensinstitutioner, brugergrupper og en eller flere finansielle parter 4.1.b. Vedtagelse af forretningsplan for et fælles formidlingssystem Delvist opfyldt Ikke opfyldt 9.102/8.479 Regnskabet er inden for rammerne af budgettet men lidt lavere på grund af manglende realisering af delmål 4.3. Der er redegjort nærmere for målopfyldelsen nedenfor 4.2.a. Beskrivelse af koncept for elektroniske anvisninger på 4.2.b. Valg af teknisk løsning og implementering af denne 4.3. Udgivelse af fem nye SBi-anvisninger Ikke opfyldt Indikatorer for kommunikationsresultater: 3,1 mio. kr, i publikationssalg 1,5 mio. sidevisninger på hjemmesiden 350 Artikler og indslag i døgnmedier Arrangør/medarrangør af 20 formidlingsarrangementer Bidrag til 110 formidlingsarrangementer mm Brugerundersøgelse: Der gennemføres en undersøgelse af brugernes anvendelse af og tilfredshed med en afgrænset del af SBi's kommunikation Uddannelse og efteruddannelse 3,7 1, Uddannelses- og forskningssamarbejde Delvist opfyldt 5.1. Uddannelsesbidrag: Ikke opfyldt 5 Ph.d.-studerende 8 15 Speciale- og praktikstuderende 7 Arrangør/medarrangør af 4 videnskabelige konferencer 4 15 Forelæsninger Fastlæggelse af institutpolitik og handlingsplan 5.3. Etablering af uddannelses- og forskningsforum Ikke opfyldt 5.4. Udmøntning af samarbejdsaftalen med minimum 3 institutter/centre på universiteter, højere læreranstalter og erhvervsakademier mm /1.718 Regnskabet er inden for rammerne af budgettet men lidt lavere på grund af manglende realisering af delmål 5.3. Målet er opfyldt på nær antallet af specialestuderende. Det skyldes til dels en uenighed med DTU om aflønning af specialestuderende Der er udarbejdet politik for SBi's indsats inden for uddannelse og efteruddannelse Aktiviteten er indstillet lige inden mødeindkaldelser skulle sendes som følge af den offentlige debat og globaliseringsrådets drøftelser om universiteters og sektorforskningsinstitutioners fremtidige struktur Der er udmøntet samarbejdsaftaler med 5 institutter/centre 9

12 Resultatmål/resultatkrav Status Budget/Regnskab Bemærkninger kr. Samarbejde og partnerskaber 6. Sektor- og erhvervssamarbejde nationalt 595/595 Der er redegjort nærmere for målopfyldelsen nedenfor og internationalt 6.1. Analyse af sektorsamarbejdet og udarbejdelsen af handlingsplan 6.2. Nationalt og internationalt samarbejde: I 60 % af alle projekter er der et økonomisk forpligtende samarbejde med sektoren. 23 % af alle projekter er internationale projekter 6.3. Etablering af minimum tre partnerskaber med erhvervet, herunder minimum et innovationskonsortie 6.4. Rekvirentundersøgelse: Løbende undersøgelser gennemføres projekt for projekt. Resultaterne for perioden 1. juli 2004 til 30. juni sammenfattes i en årlig rapport Medarbejdere 7. Anerkendelse, samarbejde og kompetenceudvikling 7.1. Information fra og dialog med ledelsen gennemførelse og opfølgning på igangsatte initiativer fra MTU 7.2. Videndeling og erfaringsudveksling på tværs gennemførelse af fastlagte initiativer fra MTU 7.3.a. Fastlægge en målbar procedure for opfølgning på MUS 7.3.b. Gennemføre og rapportere opfølgningen 7.4.a. Gennemføre projektlederuddannelsens modul II med deltagelse af mindst 25 % af forskerne 7.4.b. Udbredelse af projektlederuddannelsens modul I til mindst 80 % af forskerne 62 % 23 % Delvist opfyldt Ikke opfyldt 2.042/1.784 Regnskabet er inden for rammerne af budgettet, men lavere på grund af manglende opfyldelse af mål 7.4.a Handlingsplaner er gennemført De mål, der krævede konkrete handlinger er opfyldt og der arbejdes kontinuerligt på de mål, der udmøntes via adfærd og handlinger i hverdagen Modul II var planlagt til afvikling i efteråret med er udskudt til primo Dette skyldes en prioritering af ekstern rettede opgaver. Interne processer og ressourcer 8. Omlægning af den økonomiske styring 636/603 Regnskabet er inden for rammerne af budgettet 8.1. Analyse af støtteproces I forbindelse med omlægning af den økonomiske styring er der gennemført en analyse af støtteprocesserne og stillet forslag til ændringer 8.2. Omlægning af beslutningsforløb og kompetence vedr. økonomisk styring De nye retningsliner sigter på en mere proaktiv og fleksibel ledelsesindsats, hvor ansvaret for budgetopfølgningen er lagt ud i afdelingerne Måling af brugertilfredshed med den interne service til de øvrige afdelinger 8.4. Fastlæggelse af mål og udarbejdelse af handlingsplan KoncernUdvikling har foretaget en stikprøveundersøgelse af kundernes tilfredshed med den interne service fra ADM til de øvrige afdelinger Der er fastlagt mål for ADM i

13 9. IKT Information- og kommunikationsteknologi 9.1.a. Implementering af "Backoffice"-system Delvist opfyldt 452/434 Regnskabet er inden for rammerne af budgettet 9.1.b.. Udrulning af ny Office-pakke Ikke opfyldt i men ikke inden for terminen 9.2.a. Vedtagelse af koncept og valg af teknisk platform for nyt intranet 9.2.b. Implementering af nyt intranet Ikke opfyldt i men ikke inden for terminen 10. Indtjening og finansiering Delvist opfyldt Der er redegjort nærmere for målopfyldelsen nedenfor 10.1.a. 48 % ekstern finansiering Ikke opfyldt 46,4 % 10.1.b. - heraf 12% privat finansiering 10.1.c. - og 8,5 % international finansiering 10.1.d. Overskudsgrad (resultat/totalindtægter): 1,2 % 15,4 % Ikke opfyldt 4,4 % 1,4 % Udvikling af indikatorer for omkostninger til forskningsrelaterede ydelser i forhold til de samlede omkostninger Note 1: I "Noter til resultatopgørelse" i bilagsdelen redegøres nærmere for, hvorledes overskudsgraden er udregnet. Bestyrelsen har lagt til grund for opgørelsen af overskudsgraden, at de strategiske investeringer som er foretaget ligger uden for. Hvis investeringerne havde været med i beregningen, ville overskudsgraden have været 0,5. Ressourceforbruget til de aktiviteter, der er beskrevet i resultatkontrakten har stort set været som forventet. Målopfyldelsen vurderes, som det fremgår af beskrivelsen af årets faglige resultater, generelt som tilfredsstillende. I følgende afsnit analyseres mål 1, 2, 4, 6 og 10. Disse er udvalgt fordi de er vægtet højt i resultatkontrakten, de har et vist omfang, de har stor strategisk betydning for instituttet og de dækker instituttets aktiviteter bredt. Uddybende analyser og vurderinger Analyse af udvalgte resultatmål Resultatmål 1 Faglig positionering og klare mål Med afsæt i SBi's profil, kompetencer og det samlede forskningslandskab på bygge- og boligområdet er der i udarbejdet en langsigtet faglig positionering for instituttet. Med forskningen som omdrejningspunkt definerer positioneringen tre praksisrettede ydelser formidling, evaluering og innovation. Målsætningen for den nye positionering er at tilbyde sektorens parter en bredere og mere målrettet palet af ydelser, som samlet vil kunne styrke bygge- og boligsektoren og de enkelte virksomheder. Positionering skal desuden styrke forskningen mod spydspidsområder på internationalt niveau. Som led i realiseringen af positioneringen er der udarbejdet en handlingsplan. Her fra er der gennemført en analyse af sektorens opfattelse af den valgte positionering, samt en intern kortlægning af det nuværende niveau og udarbejdelse af konkrete eksempler inden for alle ydelsestyper. I har SBi fortsat indsatsen med at fastlægge 'klare mål for brugerrettede ydelser', samt offentliggørelse og opfølgning af disse på hjemmesiden. Der er nu fastlagt mål for alle hidtidige brugerrettede ydelser i instituttets hidtidige opgavestruktur. 11

14 Resultatmål 2 Kvalitet i forskningen og publiceringsomfang SBi har haft en formidling via rapporter der i forhold til antal årsværk er næsten på højde med Dette er højere end forventet, og den planlagte omlægning af den videnskabelige rapportering er således ikke slået igennem endnu. Dette skyldes, at traditionelle rapporter som dokumentation for de opnåede resultater ofte forventes af finansieringskilderne, uafhængigt af om det er offentlige eller private forskningsfonde, offentlige myndigheder eller private virksomheder og organisationer. Alligevel er antallet af internationale artikler og konferenceindlæg vokset med ca. 80% i forhold til 2004, og resultatet er væsentligt højere end målet. Andelen med referee er fastholdt trods det højere totalantal. Antallet af danske artikler og kongresindlæg er på samme niveau som i de tidligere år, dvs. over målet for. Dette er overraskende, idet der var forudset en faldende tendens. Årsagen til denne forventning er, at det i dag er meget sjældent, at der overhovedet skrives et egentligt indlæg til en national kongres, samt at der har været en tilbagegang i antallet af lødige fagblade, hvor det har været relevant at skrive artikler til. I forlængelse heraf har instituttet besluttet ikke at opretholde dette mål fra Tabel 5. Publiceringer. Resultat 2002 Resultat 2003 Resultat 2004 Mål Resultat Rapporter 62 (1,02) 64 (1,26) 75 (1,74) 30 (0,60) 67 (1,68) Internationale artikler og kongresindlæg 82 (1,35) 43 (0,84) 42 (0,98) 60 (1,20) 76 (1,89) - heraf med referee-system 37 (0,61) 24 (0,46) 18 (0,42) 25 (0,58) 33 (0,82) Danske artikler og kongresindlæg mv. 83 (1,37) 92 (1,80) 67 (1,56) 50 (1,0) 65 (1,62) Nogle af tallene i tabellen kan ikke umiddelbart sammenlignes med de tilsvarende tal i Årsrapport 2003, da opgørelsesmetoden ikke er helt den samme. Tallene i parantes er antal rapporter pr. forskerårsværk. Resultatmål 4 Bredere og mere koordineret kommunikation I forlængelse af et forprojekt igangsat i 2004 har SBi i samarbejde med en række andre videninstitutioner i bygge- og boligsektoren etableret en fælles løsning for distribution af e-bøger via Byggecentrum. Gennem denne e- bogs-løsning har instituttet gjort en række af sine mest populære anvisninger tilgængelige i digital form. Arbejdet med at konvertere trykte anvisninger til e- bøger fortsætter i SBi-anvisninger er et effektivt middel for kommunikation af instituttets viden til sektorens praktikere. Instituttet har derfor udgivet tre nye anvisninger i, heriblandt et it-baseret værktøj. Målet er dog ikke fuldt nået da 2 planlagte anvisninger har måttet udskydes til 2006 pga. større arbejde med at få grundlaget tilvejebragt end planlagt. Forsinkelsen medfører udelukkende en forskydning af indtægter fra til Imidlertid er alle øvrige indikatorer for effekten af SBi's kommunikation herunder også publikationssalget mere end opfyldt i forhold til resultatkontraktens mål. SBi er endvidere initiativtager til et projekt vedr. en fælles standard for metadata, som skal gøre det lettere for brugerne at få overblik over al tilgængelig viden på tværs af byggesektorens videninstitutioner. Som opfølgning på Økonomi- og Erhvervsministeriets kunde- og interessentstrategi har SBi gennemført en brugerundersøgelse af en afgrænset del af instituttes kommunikation, i form af en læserundersøgelse af nyhedsbrevet FORSK. Undersøgelsen viser bl.a. at over 90 pct. af læserne betegner FORSK som værende relevant for dem. Tilsvarende brugerundersøgelser af andre, afgrænsede dele af kommunikationsaktiviteterne ventes gennemført i de kommende år. 12

15 Tabel 6. Indikatorer for kommunikation Realiseret 2003 Realiseret 2004 Realiseret Mål Realiseret Publikationssalg (mio. kr.) 3 2,8 2,7 2,6 3,1 3,7 Trafik på hjemmeside (antal sidevisninger) ( ) 1 Artikler og indslag i døgnmedier 407 (336) Arrangør/medarrangør af formidlingsarrangementer Bidrag til formidlingsarrangementer Skønsmæssigt fraregnet ekstraordinær trafik som følge af Danmarks Forskningsråds forslag om at overveje at afvikle SBi. 2 Fraregnet ekstraordinær omtale vedrørende Danmarks Forskningsråds forslag. 3 Hovedparten af publikationssalget stammer fra anvisninger og it-baserede værktøjer. 4 Formidlingsarrangementer omfatter debatdage, seminarer, kurser, orienteringsmøder o. lign. Resultatmål 6 Sektor- og erhvervssamarbejde nationalt og internationalt SBi har i øget det økonomisk forpligtende samarbejde med sektoren og andelen af internationale projekter med henholdsvis 7 % og 3 % i forhold til Resultatet er kommet i hus som følge af både en intern bevidstgørelse af betydning af et stærkt og forpligtende samarbejde med sektoren og internationalt samt en målrettet strategi for at styrke disse relationer. Analysen af sektorsamarbejdet og rekvirentundersøgelsen har givet en god indsigt i kundernes og samarbejdspartnernes behov. Det har bl.a. vist den forskellighed der er fra segment til segment, samt givet SBi nogle pejlemærker for den fremtidige udvikling af ydelser og målretning af samarbejdsrelationerne. Analyserne har bekræftet behovet og efterspørgslen efter den anvendelsesorienterede og tværfaglige forskning og praksisrettede formidling, som SBi leverer. Ligesom de understregede SBi's rolle som den centrale og koordinerende vidensaktør i sektoren. Udbredelsen af målrettede partnerskaber og innovationsnetværk med erhvervet og formidlingssystemet har tydeligt vist sin berettigelse i den langsigtede strategi. Virksomheder, skoler og enkeltpersoner med interesse i innovation har fået et tættere tilhørsforhold til SBi, og der er en stigende forståelse for innovation i alle sektorgrene. Gennem disse relationer har SBi desuden fået værdifuld indsigt i sektorens aktuelle problemer og muligheder for udvikling og forandring. Strategien og realiseringen af handlingsplanen passer godt ind i regeringens vision om mere brugerdreven innovation. Set fra den synsvinkel er SBi allerede kommet godt i gang og har et godt fundament for en accelereret udvikling på dette område. Tabel 7. Sektorsamarbejde udvalgte nøgletal Realiseret 2003 Realiseret 2004 Realiseret Mål Realiseret Økonomisk forpligtende samarbejde med sektoren (andel af projekter) 52 % 55 % 55 % 60 % 62 % Internationale projekter 23 % 20 % 20 % 23 % 23 % Resultatmål 10 Mål for indtjening og medfinansiering Instituttet har næsten opfyldt målet for den eksterne forskningsfinansierings procentvise andel af de samlede indtægter. Den udgør 46,4 % mod budgetteret 48,0 %. Den private sektors finansieringsandel heraf fortsætter den stigende tendens fra de foregående år. Til gengæld har instituttet opnået en væsentlig lavere international finansiering end forventet, primært fordi andelen af udgifter, der ydes tilskud til er faldende og der i højere grad ydes støtte til netværk end til egentlige forskningsprojekter. 13

16 Tabel 8. Mål og resultat for økonomiske nøgletal. Indtægter, nøgletal (%) Regnskab 2002 Regnskab 2003 Regnskab 2004 Mål Regnskab Ekstern forskningsfinansiering 41,6 41,6 41, ,4 - heraf privat finansiering 3,9 10,0 13,0 12,0 15,4 - heraf international finansiering 6,6 6,1 6,0 8,5 4,4 Overskudsgrad (%) Resultat/totalindtægter - 4,3 2,3 5,5 1,2 1,4 1 Note 1: I "Noter til resultatopgørelse" i bilagsdelen redegøres nærmere for, hvorledes overskudsgraden er udregnet. Bestyrelsen har lagt til grund for opgørelsen af overskudsgraden, at de strategiske investeringer som er foretaget ligger uden for. Hvis investeringerne havde været med i beregningen, ville overskudsgraden have været 0,5. Til yderligere belysning af udviklingen i den eksterne finansiering over de seneste år, er der i tabel 9 vist en opgørelse af udviklingen i forskellige finansieringskilders andel af den samlede eksterne finansiering fra 2002 til. Som det fremgår af tabellen, har der været store ændringer i instituttets eksterne finansieringskilder over årene. Udviklingen fra 2004 til viser en stor nedgang i finansieringen fra eget ministerområde samt fra EU og andre internationale kilder. De meget faldende indtægter fra Erhvervs- og Byggestyrelsen skyldes, at der er afsluttet en række sager med større finansiering fra styrelsen i 2004 og det ikke er lykkedes at opnå nye sager med tilsvarende finansiering i. Til gengæld er der en meget markant stigning i finansieringen fra andre statslige kilder. Dette skyldes bl.a. en væsentlig større indtægt fra Integrationsministeriet. En lidt større indtægt fra Socialministeriet i kompenserer i mindre grad for den faldende indtægt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Indtægten fra Miljøministeriet/Energistyrelsen er tilbage på niveauet fra 2003 efter et fald i Finansieringen fra private fonde og branchen i øvrigt incl. ELFOR viser en mindre fremgang. Der er ligeledes en mindre stigning i finansieringen fra kommuner og forskningsrådene. Tabel 9. Udvikling i ekstern finansiering fra 2002 til. Finansieringskilde Procentvis andel i ekstern finansiering i 2002 Procentvis andel i ekstern finansiering i 2003 Procentvis andel i ekstern finansiering i 2004 Procentvis andel i ekstern finansiering i By- og Boligministeriet (sager bevilget før ressortomlægningen i 2001) 17,2 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % Erhvervsfremme Styrelsen 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Økonomi- og Erhvervsministeriet (sager bevilget efter ressortomlægningen i 2001) 3,4 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % Erhvervs- og Byggestyrelsen 3,3 % 8,4 % 19,9 % 3,4 % Miljøministeriet/Energistyrelsen 25,6 % 16,1, % 10,5 % 15,4 % Forskningsrådene 8,7 % 3,6 % 2,3 % 3,3 % Andre statslige kilder 9,6 % 17,5 % 6,4 % 21,2 % Kommuner 4,3 % 9,8 % 1,7 % 2,6 % ELFOR - - 9,9 % 11,4 % Private fonde og branchen i øvrigt 12,7 % 24,0 % 33,7 % 33,4 % EU og andre internationale kilder 14,9 % 14,7 % 15,6 % 9,4 % 14

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Årsrapport 2004 Årsrapport 2004

Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2005 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2005 Sprog Dansk Sidetal 19 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Resultatkontrakt 2005-2008. Faglig positionering og styrket samarbejde

Resultatkontrakt 2005-2008. Faglig positionering og styrket samarbejde Resultatkontrakt 2005-2008 Faglig positionering og styrket samarbejde SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2004 Titel Resultatkontrakt 2005-2008 Undertitel Faglig positionering og styrket samarbejde Serietitel

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

Commercial Group ApS

Commercial Group ApS Commercial Group ApS CVR 25077148 ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2016 Dirigent 1 INDHOLD Side Påtegninger: Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning:

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C CVR-nr. 36 40 89 28 Årsrapport 16. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

DANSK PLAST INDUSTRI ApS

DANSK PLAST INDUSTRI ApS DANSK PLAST INDUSTRI ApS Årsrapport 8. marts 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Anne-Marie Bülow Broløs Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

TYLSTRUP AUTOHANDEL ApS

TYLSTRUP AUTOHANDEL ApS TYLSTRUP AUTOHANDEL ApS Tylstrupvej 35 9382 Tylstrup Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2017 Michael Sudergaard

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/11/2014 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 YEJI ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 Shuwei Ji Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS Årsrapport 1. maj 2013-30. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/09/2014 Lars Stig Duerhart Dirigent Side

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ALTMALER ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2013 Lazlo Gyözö Fazekas Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere