Årsrapport 2005 Årsrapport 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2005 Årsrapport 2005"

Transkript

1 Årsrapport

2

3 Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006

4 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Sprog Dansk Sidetal 27 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut, Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm E-post 2

5 Indhold Beretning...4 Præsentation af virksomheden...4 Årets økonomiske resultat...4 Årets faglige resultat...6 Forventninger...7 Målafrapportering...8 Afrapportering af alle mål i resultatkontrakten...8 Uddybende analyser og vurderinger...11 Regnskab...15 Anvendt regnskabspraksis...15 Resultatopgørelse...15 Balance...18 Omregningstabel mellem resultatopgørelse og årets nettoudgifter...19 Bevillingsregnskab...19 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat...20 Påtegning af det samlede regnskab...21 Bilag...22 Noter til resultatopgørelse...22 Noter til balance...23 Indtægtsdækket virksomhed...25 Tilskudsfinansierede aktiviteter...26 Bevillingsregnskab pr. hovedformål...26 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat

6 Beretning Præsentation af virksomheden Mission SBi skaber forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Vision SBi bidrager til, at Danmark har Europas bedste vilkår for øget kvalitet og vækst i bygge- og boligsektoren. SBi er anerkendt for uvildig forskning og rådgivning af højeste kvalitet samt kendt i Danmark som sektorens vigtigste videncenter. Hovedopgaver SBi skal ud fra en samfundsmæssig helhedsbetragtning bidrage til at udvikle byggeriet og det byggede miljø gennem forskningsbaseret viden. I henhold til sektorforskningsloven og instituttets vedtægt skal SBi levere uafhængig forskningsbaseret viden inden for bygge- og boligområdet. SBi s virksomhed tager udgangspunkt i helhedsorienteret og anvendelsesorienteret forskning inden for bygge- og boligområdet og omfatter: Myndighedsberedskab i forhold til at opfylde Økonomi- og Erhvervsministeriets behov for rådgivning af betydning for bygge- og boliglovgivningen. Forskning og udvikling i forhold til at opfylde bygge- og boligsektorens behov for tværfaglig og anvendelsesorienteret, forskningsbaseret viden. Kommunikation i forhold til at opfylde bygge- og boligsektorens behov for tværfaglig og anvendelsesorienteret, forskningsbaseret viden. Uddannelse og efteruddannelse af kandidater og forskere inden for bygge- og boligområdet. Årets økonomiske resultat Årsrapporten aflægges for hovedkonto Instituttets økonomiske resultat er samlet set tilfredsstillende, idet det er lykkedes at opnå det forventede resultat med færre årsværk. Andelen af ekstern finansiering af forskningsaktiviteterne i forhold til de samlede indtægter ligger på 46,4 pct. Tabel 1. Oversigt over SBi s finansielle resultat (mio. kr.), hovedkonto Indtægter 34,1 Udgifter 65,2 Resultat, brutto - 31,1 Bevilling (nettotal) 29,8 Resultat, netto - 1,3 Videreførsel, der bortfalder 2,1 Til videreførsel 1,4 Bruttoresultatet viser underskuddet før finanslovens bevilling. Nettoresultatet inkluderer finanslovsbevillingen og overføres til næste år. Resultatet indgår i det akkumulerede resultat fra tidligere år, jf. tabel 15. 4

7 I det udgiftsbaserede regnskab blev resultatet (ekskl. bevilling) et underskud på 31,1 mio. kr. Bevillingen udgjorde 29,8 mio. kr. hvorfor det samlede resultat i for Statens Byggeforskningsinstitut blev et underskud på 1,3 mio. kr. Instituttets samlede videreførsel blev dermed reduceret med 1,3 mio. kr. Dertil kommer 2,1 mio. kr. af videreførslen som bortfalder, hvorefter instituttets videreførsel udgør 1,4 mio.kr., jf. tabel 1 og 2. Indtægter på 0,6 mio. kr. indgår ikke i statsregnskabet for (Statens Budgetsystem, SB) på grund af teknisk fejl i forbindelse med overførsel af regnskabstal fra Navision til Statens Koncernsystem (SKS). Indtægterne vil indgå i regnskabet for Statens Byggeforskningsinstituts resultat for blev i det omkostningsbaserede regnskab et underskud på 32,1 mio. kr., tabel 2. Tabel 2. Virksomhedens økonomiske hovedtal (mio.kr) Mio. kr. Regnskab Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger) 34,1 Ordinære driftsomkostninger 66,2 Heraf personaleomkostninger 36,9 Andre driftsposter, netto 0,0 Finansielle poster, netto 0,0 Ekstraordinære poster, netto 0,0 Årets resultat (ekskl. bevillinger) -32,1 SB-tal Driftsbevilling Indtægter 34,1 Udgifter 65,2 Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger) 31,1 Bevilling (nettotal) inkl. TB 29,8 Årets overskud -1,3 Videreførsel der bortfalder 2,1 Videreførelse primo ,4 Mio. kr Status pr Anlægsaktiver i alt 3,8 Heraf immaterielle anlægsaktiver 0,5 Heraf materielle anlægsaktiver 3,3 Omsætningsaktiver i alt 27,8 Aktiver i alt 31,6 Egenkapital 13,8 Hensatte forpligtelser 5,5 Øvrige forpligtelser 12,3 Passiver i alt 31,6 Forskellen mellem det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede resultat kan henføres til afskrivninger, hensættelser og anskaffelser. Det udgiftsbaserede underskud kan henføres til udvidelse af lejemål i forbindelse med fremleje af lokaler, etablering af nyt indgangsparti samt forskydning i betalinger af husleje. Dertil kommer planlagte omkostninger til renovering af instituttets mødefaciliteter via opsparingen. Instituttets samlede videreførsel er med underskuddet blevet reduceret. Dertil kommer, at 2,1 mio. kr. af videreførslen bortfalder, hvorefter videreførslen udgør 1,4 mio. kr. For en yderligere uddybning henvises til afsnit vedr. regnskab. 5

8 Tabel 3a. Opfyldelse af resultatkontrakt for. Mål Årets faglige resultat har været præget af instituttets arbejde med udvikling af en langsigtet faglig positionering af SBi og realisering af målene for kerneopgaverne i SBi's strategi videnskabelig forskningsmeritering, sektor- og erhvervssamarbejde, myndighedsrådgivning og praksisrettet kommunikation. Overordnet set har målopfyldelsen været tilfredsstillende i særligt i lyset af at der har været ca. 10 årsværk færre end budgetteret til at realisere disse mål. Endvidere er omsætningen med de færre årsværk forøget med 9 pct. På nogle få interne udviklingstiltag har det dog været nødvendigt at nedprioritere nogle aktiviteter, eller de er gennemført med mindre forsinkelser. Dette skyldes en bevist prioritering af de eksterne kerneopgaver frem for de interne opgaver, hvilket var nødvendigt grundet de færre ressourcer. Overordnet set har instituttets faglige resultater været tilfredsstillende. Der har særlig været fokus på øget kvalitet i byggeriet, øget produktivitet i byggeriet, sundere bygninger, minimering af energiforbrug og miljøbelastning, samt et mere velfungerende og fleksibelt boligmarked. Følgende gennemførte projekter kan særligt fremhæves på grund af deres omfang og deres strategiske betydning for instituttet: Grundlag for beregning af bygningers energibehov, Fejl og mangler i byggeriet, Sikkerheden i eksisterende byggeri, Status og perspektiver på indeklimaområdet, Energieffektiv belysning i kontor og erhvervsbyggeri, Nøgletalssystem og digitalt værktøj til understøtning af bygherren, Partnerskaber i byggeriet, Efterspørgsel i boligmarkedet, Virkemidler til støtte for integration. På en lang række områder inden for Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram har SBi bidraget med videnopbygning og input til policytiltagene i Vækststrategien, særligt inden for ØEM s arbejdsprogramområder: Vækst i sektor / Byggeri, Konkurrence og Innovation / Effektiv konkurrence og Innovation / Regional vækst. Samarbejdet med sektoren forløber godt og styrkes løbende. Dette ses blandt andet af resultatkontraktens resultat omkring sektorsamarbejde. En række fokusgruppeinterviews med centrale interessenter inden for byggeog boligområdet har ligeledes bekræftet behovet og efterspørgslen efter den anvendelsesorienterede og tværfaglige forskning og praksisrettede formidling, som SBi leverer. Ligesom de understregede SBi's rolle som den centrale og koordinerende vidensaktør i sektoren. Antal resultatkrav e krav Ikke opfyldte krav Budget/ Regnskab kr. Ny profil / Anvendt og helhedsorienteret forskning / Myndighedsberedskab / Kommunikation / Uddannelse og efteruddannelse / ,5 Samarbejde og partnerskaber / Medarbejdere / Økonomisk styring / IKT Informations- og kommunikationsteknologi / ,5 Indtjening og medfinansiering ,5 I alt ,5 Vægt Score 6

9 Tabel 3b. Samlet målopfyldelse Resultat 2000 Resultat 2001 Resultat 2002 Resultat 2003 Resultat 2004 Resultat Samlet målopfyldelse 71,5 % 74,5 % 78,0 % 47,0 % 76,0 % 77,5 % Forventninger I har SBi udarbejdet en midtvejsstatus for Strategi , der viser, at der inden for alle fire strategiske målsætninger generelt er en god fremdrift, eller at det er lykkedes at fastholde performance samtidig med implementering af ny organisation. Med udgangspunkt i midtvejsstatus for Strategi er der identificeret fire fokusområder for indsatsten i 2006: 'Videnskabelig kvalitet', 'Praksisrettede ydelser', 'Effektivitet i ydelser' og 'Lønsom vækst'. Desuden overtager SBi fra 2006 Dansk Center for Tilgængeligheds aktiviteter inden for byggeri, udearealer og transport. Disse aktiviteter forankres i SBi's forskningsafdeling 'Byggeteknik og Design'. Med den fastlagte langsigtede faglige positionering af instituttet bliver det en central udfordring i 2006 at omsætte den til målrettede ydelser til gavn for bygge- og boligsektoren. Positioneringen skal desuden styrke forskningen mod spydspidsområder på internationalt niveau. Endvidere er det en central opgave for SBi som sektorforskningsinstitut i ØEM at spille en aktiv rolle i forbindelse realisering af regeringens vækststrategi og ministeriets interne arbejdsprogram. Dette sker især gennem vidensopbygning og input til policytiltagene inden for ØEM s arbejdsprogramområder: Vækst i sektor / Byggeri, Konkurrence og Innovation / Effektiv konkurrence og Innovation / Regional vækst. Med de fortsatte krav til effektivisering som statslig institution og den øgede konkurrence om forskningsmidlerne vil det også i 2006 blive en betydelig udfordring at sikre en effektiv ressourceudnyttelse og en prioritering af indsatsområderne, således at instituttets mål kan opfyldes. Positioneringen, samt en fortsat analyse af kerneprocesser og kompetenceopbygninger er vigtige led heri. Gennem indsatsen med positionering, mere effektiv ressourceudnyttelse og kompetenceudvikling forventer SBi at kunne skabe en lønsom vækst. I 2006 er det målet at øge instituttets omsætning incl. tilgængelighedsaktiviteter med 20 % og den eksterne finansiering fra 46 % til 57 %, hvoraf ca. halvdelen kommer fra tilgængelighedsområdet. Ovenstående målsætninger er fastlagt før offentliggørelsen af regeringens oplæg om globalisering og nye større samlede universitets- og sektorforskningsorganisationer. 7

10 Målafrapportering Afrapportering af alle mål i resultatkontrakten Tabel 4. Oversigt over samlet målopfyldelse. Resultatmål/resultatkrav Status Budget/Regnskab Bemærkninger kr. Ny profil 1. Faglig positionering og "klare mål" 633/581 Regnskabet er inden for rammerne af budgettet 1.1. Fastlæggelse af langsigtet positionering af instituttet inkl. mål 1.2. Udarbejdelse af handlingsplan for realisering af den langsigtede positionering 1.3. Gennemførelse af minimum to tiltag fra handlingsplanen 1.4. Offentliggørelse af og opfølgning på tre "klare mål for brugerrettede ydelser" 1.5 Fastlæggelse og offentliggørelse af "klare mål for alle brugerrettede ydelser" 31. december Anvendt og helhedsorienteret forskning Der er redegjort nærmere for målopfyldelsen nedenfor 2. Kvalitet i forskningen og publiceringsomfang 2.1. Rapporter 30 stk. (0,60 rapporter pr. forsker årsværk) 2.2. Internationale artikler og konferenceindlæg mv. 60 stk. (1,20 rapporter pr. forsker årsværk) 2.3. Heraf med referee 29 stk. (0,58 rapporter pr. forsker årsværk) 2.4. Danske artikler og konferenceindlæg mv. 50 stk. (1,0 rapporter pr. forskerårsværk) Myndighedsberedskab / I budgettet var forudsat i alt 50 forskerårsværk i til at nå målet. Der har været 40,19 forskerårsværk i. Der er redegjort nærmere for målopfyldelsen 67 (1,68) nedenfor. 76 (1,89) 33 (0,82) 65 (1,62) 3. Samarbejde og videndeling med styrelser 5.313/5.208 Regnskabet er inden for rammerne af budgettet. 3.1.a. Koncernprojekter deltagelse i 2 projekter og gennemførelse af de i projektkontrakterne SBi har deltaget i 3 projekter der gennemføres i henhold til planen. anførte milepæle samt overholdelse af til- knyttede tidsfrister 3.1.b. Årligt chefmøde med EBST og ENS med udveksling af samarbejdsideer 3.2. Udbygning af samarbejdet med SM og INM Der er aftalt halvårlige møder med SM og der har været møde med INM om konkrete samarbejder Fastlæggelse af procedurer for kortsigtet myndighedsrådgivning 8

11 Resultatmål/resultatkrav Status Budget/Regnskab kr. Bemærkninger Kommunikation 4. Bredere og mere koordineret kommunikation 4.1.a. Igangsætning af et konkret udviklingsprojekt i samarbejde med andre vidensinstitutioner, brugergrupper og en eller flere finansielle parter 4.1.b. Vedtagelse af forretningsplan for et fælles formidlingssystem Delvist opfyldt Ikke opfyldt 9.102/8.479 Regnskabet er inden for rammerne af budgettet men lidt lavere på grund af manglende realisering af delmål 4.3. Der er redegjort nærmere for målopfyldelsen nedenfor 4.2.a. Beskrivelse af koncept for elektroniske anvisninger på 4.2.b. Valg af teknisk løsning og implementering af denne 4.3. Udgivelse af fem nye SBi-anvisninger Ikke opfyldt Indikatorer for kommunikationsresultater: 3,1 mio. kr, i publikationssalg 1,5 mio. sidevisninger på hjemmesiden 350 Artikler og indslag i døgnmedier Arrangør/medarrangør af 20 formidlingsarrangementer Bidrag til 110 formidlingsarrangementer mm Brugerundersøgelse: Der gennemføres en undersøgelse af brugernes anvendelse af og tilfredshed med en afgrænset del af SBi's kommunikation Uddannelse og efteruddannelse 3,7 1, Uddannelses- og forskningssamarbejde Delvist opfyldt 5.1. Uddannelsesbidrag: Ikke opfyldt 5 Ph.d.-studerende 8 15 Speciale- og praktikstuderende 7 Arrangør/medarrangør af 4 videnskabelige konferencer 4 15 Forelæsninger Fastlæggelse af institutpolitik og handlingsplan 5.3. Etablering af uddannelses- og forskningsforum Ikke opfyldt 5.4. Udmøntning af samarbejdsaftalen med minimum 3 institutter/centre på universiteter, højere læreranstalter og erhvervsakademier mm /1.718 Regnskabet er inden for rammerne af budgettet men lidt lavere på grund af manglende realisering af delmål 5.3. Målet er opfyldt på nær antallet af specialestuderende. Det skyldes til dels en uenighed med DTU om aflønning af specialestuderende Der er udarbejdet politik for SBi's indsats inden for uddannelse og efteruddannelse Aktiviteten er indstillet lige inden mødeindkaldelser skulle sendes som følge af den offentlige debat og globaliseringsrådets drøftelser om universiteters og sektorforskningsinstitutioners fremtidige struktur Der er udmøntet samarbejdsaftaler med 5 institutter/centre 9

12 Resultatmål/resultatkrav Status Budget/Regnskab Bemærkninger kr. Samarbejde og partnerskaber 6. Sektor- og erhvervssamarbejde nationalt 595/595 Der er redegjort nærmere for målopfyldelsen nedenfor og internationalt 6.1. Analyse af sektorsamarbejdet og udarbejdelsen af handlingsplan 6.2. Nationalt og internationalt samarbejde: I 60 % af alle projekter er der et økonomisk forpligtende samarbejde med sektoren. 23 % af alle projekter er internationale projekter 6.3. Etablering af minimum tre partnerskaber med erhvervet, herunder minimum et innovationskonsortie 6.4. Rekvirentundersøgelse: Løbende undersøgelser gennemføres projekt for projekt. Resultaterne for perioden 1. juli 2004 til 30. juni sammenfattes i en årlig rapport Medarbejdere 7. Anerkendelse, samarbejde og kompetenceudvikling 7.1. Information fra og dialog med ledelsen gennemførelse og opfølgning på igangsatte initiativer fra MTU 7.2. Videndeling og erfaringsudveksling på tværs gennemførelse af fastlagte initiativer fra MTU 7.3.a. Fastlægge en målbar procedure for opfølgning på MUS 7.3.b. Gennemføre og rapportere opfølgningen 7.4.a. Gennemføre projektlederuddannelsens modul II med deltagelse af mindst 25 % af forskerne 7.4.b. Udbredelse af projektlederuddannelsens modul I til mindst 80 % af forskerne 62 % 23 % Delvist opfyldt Ikke opfyldt 2.042/1.784 Regnskabet er inden for rammerne af budgettet, men lavere på grund af manglende opfyldelse af mål 7.4.a Handlingsplaner er gennemført De mål, der krævede konkrete handlinger er opfyldt og der arbejdes kontinuerligt på de mål, der udmøntes via adfærd og handlinger i hverdagen Modul II var planlagt til afvikling i efteråret med er udskudt til primo Dette skyldes en prioritering af ekstern rettede opgaver. Interne processer og ressourcer 8. Omlægning af den økonomiske styring 636/603 Regnskabet er inden for rammerne af budgettet 8.1. Analyse af støtteproces I forbindelse med omlægning af den økonomiske styring er der gennemført en analyse af støtteprocesserne og stillet forslag til ændringer 8.2. Omlægning af beslutningsforløb og kompetence vedr. økonomisk styring De nye retningsliner sigter på en mere proaktiv og fleksibel ledelsesindsats, hvor ansvaret for budgetopfølgningen er lagt ud i afdelingerne Måling af brugertilfredshed med den interne service til de øvrige afdelinger 8.4. Fastlæggelse af mål og udarbejdelse af handlingsplan KoncernUdvikling har foretaget en stikprøveundersøgelse af kundernes tilfredshed med den interne service fra ADM til de øvrige afdelinger Der er fastlagt mål for ADM i

13 9. IKT Information- og kommunikationsteknologi 9.1.a. Implementering af "Backoffice"-system Delvist opfyldt 452/434 Regnskabet er inden for rammerne af budgettet 9.1.b.. Udrulning af ny Office-pakke Ikke opfyldt i men ikke inden for terminen 9.2.a. Vedtagelse af koncept og valg af teknisk platform for nyt intranet 9.2.b. Implementering af nyt intranet Ikke opfyldt i men ikke inden for terminen 10. Indtjening og finansiering Delvist opfyldt Der er redegjort nærmere for målopfyldelsen nedenfor 10.1.a. 48 % ekstern finansiering Ikke opfyldt 46,4 % 10.1.b. - heraf 12% privat finansiering 10.1.c. - og 8,5 % international finansiering 10.1.d. Overskudsgrad (resultat/totalindtægter): 1,2 % 15,4 % Ikke opfyldt 4,4 % 1,4 % Udvikling af indikatorer for omkostninger til forskningsrelaterede ydelser i forhold til de samlede omkostninger Note 1: I "Noter til resultatopgørelse" i bilagsdelen redegøres nærmere for, hvorledes overskudsgraden er udregnet. Bestyrelsen har lagt til grund for opgørelsen af overskudsgraden, at de strategiske investeringer som er foretaget ligger uden for. Hvis investeringerne havde været med i beregningen, ville overskudsgraden have været 0,5. Ressourceforbruget til de aktiviteter, der er beskrevet i resultatkontrakten har stort set været som forventet. Målopfyldelsen vurderes, som det fremgår af beskrivelsen af årets faglige resultater, generelt som tilfredsstillende. I følgende afsnit analyseres mål 1, 2, 4, 6 og 10. Disse er udvalgt fordi de er vægtet højt i resultatkontrakten, de har et vist omfang, de har stor strategisk betydning for instituttet og de dækker instituttets aktiviteter bredt. Uddybende analyser og vurderinger Analyse af udvalgte resultatmål Resultatmål 1 Faglig positionering og klare mål Med afsæt i SBi's profil, kompetencer og det samlede forskningslandskab på bygge- og boligområdet er der i udarbejdet en langsigtet faglig positionering for instituttet. Med forskningen som omdrejningspunkt definerer positioneringen tre praksisrettede ydelser formidling, evaluering og innovation. Målsætningen for den nye positionering er at tilbyde sektorens parter en bredere og mere målrettet palet af ydelser, som samlet vil kunne styrke bygge- og boligsektoren og de enkelte virksomheder. Positionering skal desuden styrke forskningen mod spydspidsområder på internationalt niveau. Som led i realiseringen af positioneringen er der udarbejdet en handlingsplan. Her fra er der gennemført en analyse af sektorens opfattelse af den valgte positionering, samt en intern kortlægning af det nuværende niveau og udarbejdelse af konkrete eksempler inden for alle ydelsestyper. I har SBi fortsat indsatsen med at fastlægge 'klare mål for brugerrettede ydelser', samt offentliggørelse og opfølgning af disse på hjemmesiden. Der er nu fastlagt mål for alle hidtidige brugerrettede ydelser i instituttets hidtidige opgavestruktur. 11

14 Resultatmål 2 Kvalitet i forskningen og publiceringsomfang SBi har haft en formidling via rapporter der i forhold til antal årsværk er næsten på højde med Dette er højere end forventet, og den planlagte omlægning af den videnskabelige rapportering er således ikke slået igennem endnu. Dette skyldes, at traditionelle rapporter som dokumentation for de opnåede resultater ofte forventes af finansieringskilderne, uafhængigt af om det er offentlige eller private forskningsfonde, offentlige myndigheder eller private virksomheder og organisationer. Alligevel er antallet af internationale artikler og konferenceindlæg vokset med ca. 80% i forhold til 2004, og resultatet er væsentligt højere end målet. Andelen med referee er fastholdt trods det højere totalantal. Antallet af danske artikler og kongresindlæg er på samme niveau som i de tidligere år, dvs. over målet for. Dette er overraskende, idet der var forudset en faldende tendens. Årsagen til denne forventning er, at det i dag er meget sjældent, at der overhovedet skrives et egentligt indlæg til en national kongres, samt at der har været en tilbagegang i antallet af lødige fagblade, hvor det har været relevant at skrive artikler til. I forlængelse heraf har instituttet besluttet ikke at opretholde dette mål fra Tabel 5. Publiceringer. Resultat 2002 Resultat 2003 Resultat 2004 Mål Resultat Rapporter 62 (1,02) 64 (1,26) 75 (1,74) 30 (0,60) 67 (1,68) Internationale artikler og kongresindlæg 82 (1,35) 43 (0,84) 42 (0,98) 60 (1,20) 76 (1,89) - heraf med referee-system 37 (0,61) 24 (0,46) 18 (0,42) 25 (0,58) 33 (0,82) Danske artikler og kongresindlæg mv. 83 (1,37) 92 (1,80) 67 (1,56) 50 (1,0) 65 (1,62) Nogle af tallene i tabellen kan ikke umiddelbart sammenlignes med de tilsvarende tal i Årsrapport 2003, da opgørelsesmetoden ikke er helt den samme. Tallene i parantes er antal rapporter pr. forskerårsværk. Resultatmål 4 Bredere og mere koordineret kommunikation I forlængelse af et forprojekt igangsat i 2004 har SBi i samarbejde med en række andre videninstitutioner i bygge- og boligsektoren etableret en fælles løsning for distribution af e-bøger via Byggecentrum. Gennem denne e- bogs-løsning har instituttet gjort en række af sine mest populære anvisninger tilgængelige i digital form. Arbejdet med at konvertere trykte anvisninger til e- bøger fortsætter i SBi-anvisninger er et effektivt middel for kommunikation af instituttets viden til sektorens praktikere. Instituttet har derfor udgivet tre nye anvisninger i, heriblandt et it-baseret værktøj. Målet er dog ikke fuldt nået da 2 planlagte anvisninger har måttet udskydes til 2006 pga. større arbejde med at få grundlaget tilvejebragt end planlagt. Forsinkelsen medfører udelukkende en forskydning af indtægter fra til Imidlertid er alle øvrige indikatorer for effekten af SBi's kommunikation herunder også publikationssalget mere end opfyldt i forhold til resultatkontraktens mål. SBi er endvidere initiativtager til et projekt vedr. en fælles standard for metadata, som skal gøre det lettere for brugerne at få overblik over al tilgængelig viden på tværs af byggesektorens videninstitutioner. Som opfølgning på Økonomi- og Erhvervsministeriets kunde- og interessentstrategi har SBi gennemført en brugerundersøgelse af en afgrænset del af instituttes kommunikation, i form af en læserundersøgelse af nyhedsbrevet FORSK. Undersøgelsen viser bl.a. at over 90 pct. af læserne betegner FORSK som værende relevant for dem. Tilsvarende brugerundersøgelser af andre, afgrænsede dele af kommunikationsaktiviteterne ventes gennemført i de kommende år. 12

15 Tabel 6. Indikatorer for kommunikation Realiseret 2003 Realiseret 2004 Realiseret Mål Realiseret Publikationssalg (mio. kr.) 3 2,8 2,7 2,6 3,1 3,7 Trafik på hjemmeside (antal sidevisninger) ( ) 1 Artikler og indslag i døgnmedier 407 (336) Arrangør/medarrangør af formidlingsarrangementer Bidrag til formidlingsarrangementer Skønsmæssigt fraregnet ekstraordinær trafik som følge af Danmarks Forskningsråds forslag om at overveje at afvikle SBi. 2 Fraregnet ekstraordinær omtale vedrørende Danmarks Forskningsråds forslag. 3 Hovedparten af publikationssalget stammer fra anvisninger og it-baserede værktøjer. 4 Formidlingsarrangementer omfatter debatdage, seminarer, kurser, orienteringsmøder o. lign. Resultatmål 6 Sektor- og erhvervssamarbejde nationalt og internationalt SBi har i øget det økonomisk forpligtende samarbejde med sektoren og andelen af internationale projekter med henholdsvis 7 % og 3 % i forhold til Resultatet er kommet i hus som følge af både en intern bevidstgørelse af betydning af et stærkt og forpligtende samarbejde med sektoren og internationalt samt en målrettet strategi for at styrke disse relationer. Analysen af sektorsamarbejdet og rekvirentundersøgelsen har givet en god indsigt i kundernes og samarbejdspartnernes behov. Det har bl.a. vist den forskellighed der er fra segment til segment, samt givet SBi nogle pejlemærker for den fremtidige udvikling af ydelser og målretning af samarbejdsrelationerne. Analyserne har bekræftet behovet og efterspørgslen efter den anvendelsesorienterede og tværfaglige forskning og praksisrettede formidling, som SBi leverer. Ligesom de understregede SBi's rolle som den centrale og koordinerende vidensaktør i sektoren. Udbredelsen af målrettede partnerskaber og innovationsnetværk med erhvervet og formidlingssystemet har tydeligt vist sin berettigelse i den langsigtede strategi. Virksomheder, skoler og enkeltpersoner med interesse i innovation har fået et tættere tilhørsforhold til SBi, og der er en stigende forståelse for innovation i alle sektorgrene. Gennem disse relationer har SBi desuden fået værdifuld indsigt i sektorens aktuelle problemer og muligheder for udvikling og forandring. Strategien og realiseringen af handlingsplanen passer godt ind i regeringens vision om mere brugerdreven innovation. Set fra den synsvinkel er SBi allerede kommet godt i gang og har et godt fundament for en accelereret udvikling på dette område. Tabel 7. Sektorsamarbejde udvalgte nøgletal Realiseret 2003 Realiseret 2004 Realiseret Mål Realiseret Økonomisk forpligtende samarbejde med sektoren (andel af projekter) 52 % 55 % 55 % 60 % 62 % Internationale projekter 23 % 20 % 20 % 23 % 23 % Resultatmål 10 Mål for indtjening og medfinansiering Instituttet har næsten opfyldt målet for den eksterne forskningsfinansierings procentvise andel af de samlede indtægter. Den udgør 46,4 % mod budgetteret 48,0 %. Den private sektors finansieringsandel heraf fortsætter den stigende tendens fra de foregående år. Til gengæld har instituttet opnået en væsentlig lavere international finansiering end forventet, primært fordi andelen af udgifter, der ydes tilskud til er faldende og der i højere grad ydes støtte til netværk end til egentlige forskningsprojekter. 13

16 Tabel 8. Mål og resultat for økonomiske nøgletal. Indtægter, nøgletal (%) Regnskab 2002 Regnskab 2003 Regnskab 2004 Mål Regnskab Ekstern forskningsfinansiering 41,6 41,6 41, ,4 - heraf privat finansiering 3,9 10,0 13,0 12,0 15,4 - heraf international finansiering 6,6 6,1 6,0 8,5 4,4 Overskudsgrad (%) Resultat/totalindtægter - 4,3 2,3 5,5 1,2 1,4 1 Note 1: I "Noter til resultatopgørelse" i bilagsdelen redegøres nærmere for, hvorledes overskudsgraden er udregnet. Bestyrelsen har lagt til grund for opgørelsen af overskudsgraden, at de strategiske investeringer som er foretaget ligger uden for. Hvis investeringerne havde været med i beregningen, ville overskudsgraden have været 0,5. Til yderligere belysning af udviklingen i den eksterne finansiering over de seneste år, er der i tabel 9 vist en opgørelse af udviklingen i forskellige finansieringskilders andel af den samlede eksterne finansiering fra 2002 til. Som det fremgår af tabellen, har der været store ændringer i instituttets eksterne finansieringskilder over årene. Udviklingen fra 2004 til viser en stor nedgang i finansieringen fra eget ministerområde samt fra EU og andre internationale kilder. De meget faldende indtægter fra Erhvervs- og Byggestyrelsen skyldes, at der er afsluttet en række sager med større finansiering fra styrelsen i 2004 og det ikke er lykkedes at opnå nye sager med tilsvarende finansiering i. Til gengæld er der en meget markant stigning i finansieringen fra andre statslige kilder. Dette skyldes bl.a. en væsentlig større indtægt fra Integrationsministeriet. En lidt større indtægt fra Socialministeriet i kompenserer i mindre grad for den faldende indtægt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Indtægten fra Miljøministeriet/Energistyrelsen er tilbage på niveauet fra 2003 efter et fald i Finansieringen fra private fonde og branchen i øvrigt incl. ELFOR viser en mindre fremgang. Der er ligeledes en mindre stigning i finansieringen fra kommuner og forskningsrådene. Tabel 9. Udvikling i ekstern finansiering fra 2002 til. Finansieringskilde Procentvis andel i ekstern finansiering i 2002 Procentvis andel i ekstern finansiering i 2003 Procentvis andel i ekstern finansiering i 2004 Procentvis andel i ekstern finansiering i By- og Boligministeriet (sager bevilget før ressortomlægningen i 2001) 17,2 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % Erhvervsfremme Styrelsen 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Økonomi- og Erhvervsministeriet (sager bevilget efter ressortomlægningen i 2001) 3,4 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % Erhvervs- og Byggestyrelsen 3,3 % 8,4 % 19,9 % 3,4 % Miljøministeriet/Energistyrelsen 25,6 % 16,1, % 10,5 % 15,4 % Forskningsrådene 8,7 % 3,6 % 2,3 % 3,3 % Andre statslige kilder 9,6 % 17,5 % 6,4 % 21,2 % Kommuner 4,3 % 9,8 % 1,7 % 2,6 % ELFOR - - 9,9 % 11,4 % Private fonde og branchen i øvrigt 12,7 % 24,0 % 33,7 % 33,4 % EU og andre internationale kilder 14,9 % 14,7 % 15,6 % 9,4 % 14

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005 Lægemiddelstyrelsens Årsrapport 2005 J.nr. 1322-54 Den 6. april 2006 Indhold Indhold... 2 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af Lægemiddelstyrelsen... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25 ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Beretning 3 1.1. Præsentation af institutionen 3 1.2. Årets finansielle resultater 3 1.3. Årets faglige resultat 4 1.4. Forventninger til det

Læs mere

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 29 Bilag 1 Offentligt ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014 UDLÆNDiNGE Udlændingestyrelsen Årsrapport 2014 København, marts 2015 2BERETNING 4 1.2. Ledelsens påtegning 3 1.1. Årsrapportens omfang 3 L PÅTEGNING 3 Side2af33 4.1. Bilag i 4.2. Bilag 2 Gebyrfinansieret

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER Årsrapport 2009 for Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Udgivet af: Dansk Center for Internationale

Læs mere

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre Årsrapport 2009 Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre 1 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 3 1.1 Præsentation af beskæftigelsessystemet 3 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3a Årets økonomiske resultater,

Læs mere

Arbejdsmiljøinstituttet. Virksomhedsregnskab 2002

Arbejdsmiljøinstituttet. Virksomhedsregnskab 2002 Arbejdsmiljøinstituttet Virksomhedsregnskab 2002 København, april 2003 Indhold 1. Beretning 3 1.1. Mission og vision 3 1.1.1. Mission 3 1.1.2. Vision 3 1.2. Mål og væsentligste resultater 2002 4 1.3. Årets

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift Årsrapport 2014 for Helsingør Stift Fællesfonden Marts 2015 dok.nr. 32356/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere

Henrik Estrup Energidirektør

Henrik Estrup Energidirektør Årsberetning 2013 FORORD ØKONOMISK ANSVARLIGHED OG FORRETNINGSORIENTERING Nukissiorfiits resultat for 2013 er på et meget tilfredsstillende niveau. For tredje år i træk opnår vi et positivt resultat.

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Redaktion Embedslægevæsenets Årsrapportgruppe og Sekretariatet i Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2014 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 6 2.3.1.

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

Budgetanalyse af politiet 2009-2010

Budgetanalyse af politiet 2009-2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 288 Offentligt STYREGRUPPEN FOR BUDGETANALYSE AF POLITIET Budgetanalyse af politiet 2009-2010 Afrapportering 17. maj 2010 FORTROLIGT. ALLE

Læs mere