Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø. Erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø. Erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler"

Transkript

1 Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø Erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler Karin Mathiesen, Maya Flensborg Jensen og Hans Hvenegaard April 2007

2

3 Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø Erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler Karin Mathiesen Maya Flensborg Jensen Hans Hvenegaard April 2007

4 Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø. Erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler Udgivet af TeamArbejdsliv, april 2007 Trekronergade 15, 2500 Valby ISBN Rapporten kan hentes på

5 Indhold 1 Indledning Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø Baggrund Læsevejledning Resumé Materiale og analyse Materialet Analysen Præsentation af modellerne Modeller med en grundplan og fleks (3-3 m.fl.) Fleksible modeller Modeller med 12 timers vagter Formålene De generelle formål med at indgå en arbejdstidsaftale Formål knyttet til arbejdstidsmodeller Opsamling Erfaringerne Arbejdsmiljø Medbestemmelse Udskiftning og tilstedeværelse Fleksibilitet og servicekvalitet i opgaveløsningen - brugerperspektivet Økonomiske konsekvenser Generelle erfaringer med modellerne At få et arbejdstidsforsøg i gang Pointer og perspektiver Arbejdstid, fleksibilitet og medbestemmelse Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljøet Arbejdstid kan være en anledning Formuler behovet og find den model, der passer til jer Bilag 1: Casene opdelt på modellerne Bilag 2: Materialeliste Indhold 1

6

7 1 Indledning 1.1 Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø Denne rapport handler om erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler. Den handler om erfaringer fra sygehusafdelinger, døgninstitutioner og plejehjem for personale, der er omfattet af Sundhedskartellets område. Der er tale om en opsamling og analyse, som bygger på skriftlige evalueringer af forsøg med decentrale arbejdstidsaftaler. Rapporten er rekvireret af Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner og Sundhedskartellet, som ønsker de succesfulde erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler opsamlet og formidlet. I formålsbeskrivelsen for projektet Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø siges blandt andet: Formålet med projektet er at afdække den allerede eksisterende viden om sammenhængen mellem medbestemmelse, arbejdstidens tilrettelæggelse og arbejdsmiljø med henblik på at undersøge, hvorvidt det er muligt at identificere bestemte fremgangsmåder og succesfulde erfaringer, der kan genkendes på de enkelte sygehusafdelinger, døgninstitutioner og plejehjem for personale omfattet af Sundhedskartellets område. I forlængelse af identificeringen af de succesfulde erfaringer bør det overvejes at igangsætte initiativer der, i regi af Rammeaftalen om decentrale arbejdstider fra 1999, kan understøtte brugen af lokale aftaler om arbejdstilrettelæggelse. Brugen af de lokale arbejdstidsaftaler kan på sigt skabe et bedre arbejdsmiljø og derved fastholde personalet, der i sidste ende er med til at sikre en højere produktivitet til glæde for patienter og borgere. Citat fra projektbeskrivelsen for Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø Parterne ønsker erfaringerne opsamlet med særlig vægt på betydningen af medarbejdernes indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdstiden og konsekvenserne af indførelsen af anderledes arbejdstidssystemer i forhold til arbejdsmiljø, produktivitet og kvalitet i ydelserne. Det ønskes endvidere belyst i hvilket omfang, at hensyn til arbejdsmiljø, produktivitet og kvalitet er en del af formålene med at indgå decentrale arbejdstidsaftaler, samt i hvilket omfang, der tages højde for eventuelle mulige negative arbejdsmiljøeffekter ved indførelsen af anderledes arbejds- Indledning 3

8 tidssystemer. Parterne ønsker de langsigtede konsekvenser belyst i det omfang, det er muligt på baggrund af det foreliggende materiale. TeamArbejdsliv har udført opgaven i perioden september 2006 februar I kapitel 3 beskrives fremgangsmåden i arbejdet med opgaven. 1.2 Baggrund Baggrunden for projektet Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø er den rammeaftale om decentrale arbejdstider fra 1999, som er indgået mellem KL, Amtsrådsforeningen (nu Danske Regioner) og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO). 1 Rammeaftalen giver mulighed for at indgå aftaler mellem lokale parter om arbejdstidens tilrettelæggelse på den enkelte arbejdsplads uafhængig af bestemmelser herom i de centrale overenskomster, når blot aftalen overholder gældende regler i lovgivningen (EU's arbejdstidsdirektiv og Arbejdsmiljøloven). I praksis kan det være en arbejdstidsaftale gældende for en enkelt institution eller dele heraf. Rammeaftalen indeholder en bestemmelse om, at aftalerne skal evalueres efter f.eks. 2 år. Denne rapport bygger på sådanne evalueringer, primært af den forsøgsvirksomhed med decentrale arbejdstidsaftaler, som fulgte i kølvandet på aftalen fra Rammeaftalen stiller ikke krav om skriftlig evaluering eller, at evalueringerne skal fremsendes til andre instanser. Det må formodes, at der derfor først og fremmest foreligger skriftlige og mere omfattende evalueringer af den omtalte forsøgsvirksomhed, idet der her i en del tilfælde blev etableret projekter omkring arbejdstidsforsøgene, eventuelt med en ekstern finansiering, hvor en 1 Rammeaftalen kan downloades på under Arbejdstid, hvor den ligger som den sidste på publikationslisten. Aftalens bilag 1 indeholder bud på modeller for decentrale arbejdstidsaftaler og bilag 2 handler om arbejdsmiljøhensyn i decentrale arbejdstidsaftaler, herunder anføres 14 anbefalinger til hensyn i arbejdstidsplanlægning på døgndækkede arbejdspladser. 4 Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø

9 ekstern evaluator eller en intern projektstyregruppe har gennemført en egentlig evaluering. I forbindelse med dette projekt er der indsamlet materiale gennem rundspørge til organisationerne, kommuner og regioner, og en del materiale er fremkommet. Men det skal pointeres, at materialet ikke nødvendigvis er dækkende for udbredelsen af decentrale aftaler inden for Sundhedskartellets område 2. Desuden er evalueringerne typisk nogle år gamle og dermed ikke nødvendigvis udtryk for status på de pågældende arbejdspladser i dag. 1.3 Læsevejledning Efter denne indledning følger rapportens resumé i kapitel 2. Er man interesseret i, hvilket materiale rapporten bygger på og karakteren heraf, anbefales kapitel 3. Derudover kan man alt efter interesse dykke ned i de enkelte kapitler. En guide til dette følger her: Jeg vil vide, hvad de gjorde For den læser, der ønsker konkret viden om erfaringerne fra de 34 cases, kan det anbefales først at læse det korte kapitel 4, som introducerer hovedmodellerne (3-3 modellen med varianter, fleksible modeller og 12 timers vagter), og derefter læse bilag 1, som giver en kort præsentation af de enkelte cases. Jeg vil vide, hvorfor de gjorde det og hvad der kom ud af det De centrale kapitler i analysen af de mange arbejdstidsforsøg er det korte kapitel 5 om formålene med de lokale aftaler og det lange kapitel 6 med analyse af resultaterne eller konsekvenserne i forhold til temaerne: Arbejdsmiljø, medbestemmelse, udskiftning og tilstedeværelse af medarbejderne, fleksibilitet og servicekvalitet samt økonomiske konsekvenser. 2 Enkelte evalueringer dækker lokale ændringer i arbejdstidstilrettelæggelsen, hvor ændringerne ikke krævede en lokal arbejdstidsaftale, idet de kunne lade sig gøre inden for de gældende overenskomster. Indledning 5

10 Jeg vil vide noget om processen Er man mest interesseret i processen, anbefales det korte kapitel 7 herom samt kapitel 8. Jeg vil inspireres For den læser, der gerne vil inspireres, kan det anbefales at læse kapitel 8. Her løftes synsvinklen op over de konkrete erfaringer med hensyn til centrale temaer i arbejdet med arbejdstid: Fleksibilitet, medbestemmelse, arbejdsmiljø og processen ved indførelse af en ny arbejdstidstilrettelæggelse. 6 Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø

11 2 Resumé Rapporten er en opsamling og analyse af erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler inden for Sundhedskartellets område. Den bygger primært på en gennemgang af evalueringer af forsøg med decentrale arbejdsaftaler indgået i perioden efter vedtagelsen af rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler fra Rapportens 34 cases fordeler sig med flest inden for sygehus- og ældresektoren og et mindre antal inden for døgninstitutioner for børn eller handicappede. I det følgende gennemgås rapportens centrale temaer med henblik på at give overblik og samle op på væsentlige forhold og konklusioner. Tre grundlæggende arbejdstidsmodeller De mange forsøg med nye former for tilrettelæggelse af arbejdstiden kan rubriceres under tre overordnede arbejdstidsmodeller: Modeller med en fast grundplan (faste mødetider) og timer som skal flekses Fleksible modeller Modeller med 12 timers vagter Modellerne med fast grundplan og fleks er karakteriseret ved, at ikke alle timer indgår i den fastlagte arbejdstid. Der er timer til overs, som skal bruges fleksibelt til at dække sygdom og ferie. Disse modeller anvendes oftest i ældreplejen, og omfatter primært den såkaldte 3-3 model, hvor man arbejder 3 dage i træk og har 3 dage fri. Intentionen bag de fleksible modeller er at gøre den hidtidige vagtplanlægning mere fleksibel. Der brydes op i de traditionelle vagter, hvad angår både mødetider og vagtlængder. I de mest fleksible modeller kan man løbende ændre arbejdstiderne for hver ny vagtplan. Specielt ønskeplanmodellen er karakteriseret ved, at fleksibiliteten følges af indflydelse og uddelegering af ansvaret for vagtplanlægningen til medarbejderne. I andre fleksible modeller aftaler man nye mødetider, som derefter ligger fast enten for alle eller forskelligt for enkeltpersoner. De fleksible modeller er primært afprøvet inden for sygehus- og døgninstitutionsområdet. Resumé 7

12 12 timers vagterne er, som navnet siger, vagter af 12 timers varighed. Stort set alle forsøg med dette har været i forbindelse med weekendarbejde. Motivet har primært været at reducere weekendarbejdet fra hver anden til hver tredje weekend. Det er primært på sygehusene disse modeller anvendes. Formålene med at indføre nye arbejdstidsmodeller Der er tre grundlæggende formål med at ændre på arbejdstiderne: Skabe en bedre og mere fleksibel ydelse for borgere eller patienter Give medarbejderne et bedre arbejdsliv og en bedre sammenhæng mellem arbejde og fritid Bedre ressourceudnyttelse og muligheden for bedre at fastholde og rekruttere arbejdskraft Konkret er der mange varianter af disse formål. Der synes at være en vis sammenhæng mellem formålene og den valgte arbejdstidsmodel. For modeller med en grundplan og fleks er formålene primært at reducere og forebygge nedslidning og sygdom, større trivsel og bedre kvalitet i ydelsen. For 12 timers vagterne er formålet primært at opnå flere friweekender og dermed en bedre balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. De fleksible modeller retter sig mod indflydelse/medbestemmelse, bedre balance mellem arbejde og fritid samt at gøre medarbejderne medansvarlige i forhold til tilrettelæggelsen af arbejdet. At sætte arbejdstidsforsøg i gang Det varierer meget fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvordan man har grebet ændringer i arbejdstiden an og hvor omfattende en sådan proces har været. Der kan dog grundlæggende indkredses tre forskellige tilgange: Igangsættelse af et arbejdstidsprojekt med afklaringsproces med inddragelse af medarbejderne Medarbejderinitieret arbejdstidsændring Ledelsesinitieret arbejdstidsændring. Der er tendens til, at de tre tilgange hver især er knyttet til én sektor og til en eller flere modeller. Det handler om, at der i praksis især har været igangsat større arbejdstidsprojekter inden for sygehusområdet heraf er der også udsprunget flest blandede projekter, hvor flere modeller er afprøvet samtidig. Omvendt synes 8 Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø

13 forsøgene i ældreplejen i højere grad at have været motiveret af et konkret behov hos ledelsen for at forsøge sig med ændringer, der kunne medvirke til at reducere nedslidning og sygefravær og forbedre arbejdstilrettelæggelsen. Dette behov har 3-3 modellen i denne periode været et oplagt svar på. Den er derfor blevet introduceret, typisk samtidig med indførelse af leve-bo -miljø i institutionerne. De medarbejderinitierede processer handler primært om indførelse af 12 timers weekend-vagter inden for sygehusområdet. Figuren opsummerer disse forskelle. Arbejdstidsprojekt Medarbejderinitieret Ledelsesinitieret Sektor Psykiatriske og somatiske sygehuse Somatiske sygehuse Ældreplejen Modeller Flere muligheder 12 timers weekendvagter 3-3 modellen og vagtplanlægningssystemer Behov for eksterne midler for gennemførelse Ja Nej Nej Processens omfang Stor Middel Middel Medbestemmelse i forhold til processen Frivillighed i forhold til tilvalg af nye arbejdstider Stor Stor Middel/lille Ja Ja Nej/(Ja) Arbejdstidsprojekterne har som regel haft de mest omfattende processer og er i nogle tilfælde løbet ud i sandet. Måske fordi der ikke har været klare mål for processen og processtyringen har manglet. De medarbejderinitierede arbejdstidsændringer har været succesfulde. Måske fordi de har bygget på et klart oplevet behov. De ledelsesinitierede ændringer har opnået størst succes de steder, hvor ledelsen har lyttet til medarbejdernes ønsker og behov for justeringer, fx fra 3-3 model til model. Generelle erfaringer med arbejdstidsmodellerne Der fremtræder en række generelle erfaringer med arbejdstidsmodellerne på tværs af de mange forskellige erfaringer og forskelligheden i evalueringerne. Modellerne med en grundplan og fleks opleves at have en aflastende effekt arbejdsmiljømæssigt og der er tilfredshed med de kortere arbejdsperioder og de Resumé 9

14 flere sammenhængende fridage. I den rene 3-3 model er det samtidig det faste rul, der giver utilfredshed, idet modellen indebærer, at der skal arbejdes i 4 ud af 6 weekender enten lørdag eller søndag eller begge dage. Som konsekvens har man flere steder tilpasset 3-3 modellen for at imødegå dette. I stedet har man lavet en fast grundplan, der hedder Her arbejder man 3 dage, har 3 dage fri, arbejder 2 dage og har 2 dage fri, og til sidst arbejder man 2 dage og har 2 dage fri og så fremdeles. En anden variant har været Her arbejder man 5 dage, holder 2 dage fri, arbejder 2 dage og holder 5 dage fri, hvorefter man starter forfra. Den fleksible del i modellen kan for nogen være belastende. Det skyldes den uddelegering af ansvaret til medarbejderne for at afvikle timerne, der typisk ligger i ordningen. Heri ligger en forventning om selvafløsning, som kan blive belastende, hvis der er meget sygdom. Endvidere fordrer det en gensidig fleksibilitet i medarbejderkollektivet, som ikke i alle tilfælde har været til stede. Endelig har nogle medarbejdere svært ved selv at styre brugen af disse timer. Ønsket om en forbedret ydelse over for borgerne er indløst i forskellig grad. Den fleksible del skulle anvendes til at undgå for mange vikarer og dermed skabe kontinuitet for borgerne med hensyn til, hvem der møder i hverdagen. Dette er ikke lykkedes fuldt ud. Ønsket om at kunne bemande mere i borgernes vågne timer er indløst ved at lave en kombination af modellen med fleksible mødetider og vagtlængder. For 12 timers weekend-vagter gælder, at der er stor tilfredshed med kun at arbejde hver tredje weekend i stedet for hver anden. Flere steder peges der på, at 12 timers vagterne kan være belastende både fysisk og psykisk. De fleksible modeller har betydet, at medarbejdere oplever større indflydelse på deres arbejdstid og har opnået en større tilfredshed. De mere omfattende fleksible ordninger har betydet en øget bevidsthed om og ansvarliggørelse hos medarbejderne i forhold til arbejdsplanlægning/serviceniveauet og i forhold til arbejdstidsreglerne. Det er en proces, der i nogle tilfælde starter i forbindelse med arbejdstidsdiskussionerne op til implementering af ændringerne, hvor arbejdsgange 10 Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø

15 (evt. med brugerinddragelse) bliver undersøgt nærmere, i andre tilfælde opstår i praksis, når vagtplanlægningen er blevet uddelegeret. For de fleksible modeller med uddelegering af ansvaret for vagtplanlægningen til medarbejderne gælder tilsvarende problematikker, som nævnt ovenfor vedrørende det fleksible element i grundplanerne med fleks. Der er eksempler på, at forsøgene er blevet opgivet, fordi medarbejdergruppen ikke har kunnet håndtere at skulle afbalancere hinandens ønsker og behov indbyrdes. Arbejdstid, fleksibilitet og kontinuitet I analysen af erfaringerne har større fleksibilitet som formål og konsekvens i arbejdstidsforsøgene til fordel for medarbejdere og/eller brugere været en central parameter. Begrebet står helt centralt både for arbejdspladsen og medarbejderne i de fleksible modeller og til dels i 3-3 modellen. Ved nærmere eftersyn viser det sig, at en øget kontinuitet eller stabilitet i ydelsen eller en større forudsigelighed for medarbejderne i deres arbejdstider i en række tilfælde har været et lige så fremherskende formål eller er blevet en konsekvens af arbejdstidsændringerne. Set fra brugerperspektivet, kan øget fleksibilitet i medarbejdernes arbejdstider således enten bidrage til større kontinuitet i tilstedeværelsen af de faste medarbejdere, fordi disse i højere grad vikarierer for hinanden ved brug af fleks- eller puljetimer eller er til stede i længere vagter, så brugeren møder færre ansigter, eller den kan bidrage til større fleksibilitet i imødekommelsen af brugernes behov, fordi differentierede mødetider og vagtlængder udvider mulighederne for, hvornår aktiviteter kan placeres. Det er ikke i alle tilfælde, at en mere fleksibel ydelse bryder med forudsigelighed for medarbejderne. Det gælder typisk i de tilfælde, hvor man har indført differentierede mødetider og/eller vagtlængder, som derefter ligger fast. Fleksibiliteten består da i, at man har udvidet viften af muligheder eller flyttet ressourcer i forhold til behovet én gang for alle (ikke dermed sagt, at vagtplanen ikke kan justeres senere). Endvidere skal siges, at man også kører med en vis planlægningshorisont i de mest fleksible modeller. Det mest uforudsigelige element er afviklin- Resumé 11

16 gen af fleks-/puljetimer, som bruges ved såvel planlagt som akut fravær. Det er naturligvis ikke nyt at kunne blive kaldt på vagt med kort varsel inden for de sektorer, vi har med at gøre her men når målet er selvafløsning frem for brug af vikarer, må dette element af uforudsigelighed antages at blive forstærket. Set fra medarbejderperspektivet, kan der på den ene side være behov for at få løbende indflydelse på sin arbejdstid, på den anden side behov for forudsigelighed i arbejdstiden. Det fremgår ovenfor, at hensynet til medarbejdernes ønsker til deres arbejdstid i nogle tilfælde kan være i overensstemmelse med at tilgodese brugernes behov, mens der i andre situationer kan være modstrid mellem disse hensyn. I arbejdstidsmodellerne finder vi nærmest modsatrettede erfaringer med hensyn til at tilgodese medarbejdernes behov for fleksibilitet (og indflydelse) i de fleksible modeller versus 3-3 modellen. De fleksible modeller (specielt ønskeplanmodellerne) vægter i udgangspunktet både medarbejdernes og arbejdspladsens mulighed for fleksibilitet og søger derpå at bringe overensstemmelse mellem bemandingsbehov og medarbejdernes ønsker til placeringen af deres arbejdstid gennem fleksibel planlægning. Resultatet har generelt været tilfredshed blandt medarbejderne med den indflydelse og de muligheder, de har fået. Heroverfor indføres med 3-3 modellen en ny fast grundplan. 3-3 modellens fleks-/puljetimer giver i princippet medarbejderne mulighed for at øve indflydelse på placeringen af en del af deres normerede arbejdstid (hvis de er gode til at byde ind selv), men erfaringerne tyder på, at afviklingen af flekstimer i mange tilfælde af medarbejderne opleves som en påtvungen fleksibilitet oveni deres faste arbejdstid. Medbestemmelse og fleksibilitet Det helt centrale formål med rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler er at give de lokale parter størst mulig indflydelse på arbejdstidstilrettelæggelsen på den enkelte arbejdsplads. Vi så, at der har været stor forskel i graden af medarbejdernes direkte medbestemmelse med hensyn til indførelsen af de nye arbejdstidsmodeller. Her skal peges på et andet aspekt af medbestemmelsen, som fremstår på baggrund af erfaringerne nemlig, at en mere eller mindre vidtrækkende medbestemmelse følges ad med en mere eller mindre vidtgående fleksibilitet og uddelegering af ansvar for arbejdstidsplanlægningen. 12 Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø

17 Der kan skelnes mellem indflydelse på fastlæggelsen af en vagtplan, som derefter ligger fast (planlagt fleksibilitet), og den løbende indflydelse i de fleksible modeller (fuld fleksibilitet). Den planlagte fleksibilitet er en engangsindflydelse, hvor indflydelsen består i at være med til at fastlægge arbejdstiderne efter de forskelle, som måtte passe til virksomhedens eller personens(ernes) ønsker og behov. Når man har fundet frem til, hvordan arbejdstiden skal placeres, er indflydelsen sådan set overstået. Arbejdstiden fremtræder nu som en ny fast ramme. Medarbejderne er generelt meget tilfredse med denne indflydelse. Ved den fulde fleksibilitet er indflydelsen ikke brugt en gang for alle. Her skal man løbende tage stilling til, hvordan arbejdstiden skal planlægges. I modellerne med grundplan og fleks er det flekstiden, der er til løbende planlægning og dermed den del, der til stadighed skal øves indflydelse på. I de mere omfattende modeller sker indflydelsen løbende eller med faste intervaller. Indflydelsen betyder i forbindelse med den fulde fleksibilitet, at den ofte er forbundet med en mere omfattende stillingtagen til arbejdsforholdene, og bringer den enkelte medarbejder ind i en tættere dialog med kollegaer og leder. Herunder også i forhold til den enkelte medarbejders privatliv, idet særlige ønsker til arbejdstiden oftest er forbundet med særlige forhold i familie- og fritidslivet. Arbejdstid og arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet har stået centralt i analysen, dels i forhold til om hensyn til arbejdsmiljøet har været overvejet i udformningen af arbejdstidsmodellerne, dels i forhold til konsekvenserne for arbejdsmiljøet. En af intentionerne bag herværende rapport var at undersøge, om rammeaftalens henvisning til 14 arbejdsmiljøanbefalinger var blevet opfyldt i forsøgene. Dette har stort set ikke været tilfældet eksplicit. Men nogle tiltag har svaret til nogle af anbefalingerne. Skemaet viser en række generaliserede forskelle mellem de overordnede arbejdstidsmodeller på dette område. Resumé 13

18 Arbejdsmiljøhensyn og -konsekvenser i de tre hovedmodeller 3-3 modellen 12 timers vagter Fleksible modeller Forhåndshensyn til arbejdsmiljøet Ja Modstridende Konsekvenser: Øgede fysiske og psykiske belastninger Bedre balance mellem privatliv og arbejdsliv Større arbejdsglæde/trivsel og tilfredshed Både og Ja Både og Ja Ja Delvis Ja Ja Forbedret kollegialt klima Både og Både og Både og Bedre indsigt i rettigheder Nej/delvis Nej Ja Større indflydelse på vagtplanlægningen Delvis Delvis Ja Figuren opsummerer forhåndshensyn til arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøkonsekvenserne set i forhold til de tre hovedmodeller Forhåndshensyn og konsekvenser i forhold til arbejdsmiljøet er både set i forhold til det, man sædvanligvis forstår ved arbejdsmiljø (bliver de fysiske og psykiske belastninger i arbejdet større eller mindre) og i forhold til en bredere forståelse, som omfatter balancen mellem arbejdsliv og privatliv, arbejdsglæde m.v. 3-3 modellen tager mest eksplicit forhåndshensyn til arbejdsmiljøet i sædvanlig forstand, idet de kortere arbejdsperioder og længere friperioder skal mindske belastningen og dermed forebygge nedslidning og andre negative effekter af et belastende arbejde. De andre modeller har ikke på samme måde arbejdsmiljøhensynet tænkt ind. Til gengæld er intentionerne med dem i højere grad at tage hensyn til balancen mellem arbejdsliv og privatliv og/eller give medarbejderne større indflydelse på arbejdstiden hvilket hører med i den bredere forståelse af arbejdsmiljøet. Set i det brede arbejdsmiljøperspektiv, er det i praksis 12 timers vagterne og de fleksible modeller, der falder bedst ud på arbejdsmiljøparametrene. 12 timers vagterne opleves i nogle tilfælde som mere belastende end de normale vagter, 14 Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø

19 men foretrækkes alligevel for at få flere friweekender. De fleksible modeller er generelt ikke evalueret direkte i forhold til det fysisk/psykiske arbejdsmiljø. De arbejdsmiljømæssige erfaringer med 3-3 modellen er både positive og negative; erfaringen er, at når 3-3 modellen bliver modificeret til en eller model, så er vurderingen af trivslen og balancen mellem privatliv og arbejdsliv mere positiv. Arbejdstid, fravær, vikarer og personaleudskiftning Der er ingen entydige resultater i forhold til fraværet som følge af 3-3 modellerne. Det går både den ene og den anden vej i de forsøg, som har gjort det op. Kun få har opgjort, om vikarbehovet er faldet som følge af 3-3 modellen. I 2 ud af 3 eksempler er dette tilfældet. 12 timers vagterne med færre weekendvagter synes at have forbedret muligheden for at rekruttere arbejdskraft. Fraværet er kun gjort op i et mindre antal cases, og synes her at være faldende eller stabilt. Arbejdstid og servicekvalitet Der er ikke noget klart billede af, om servicekvaliteten er blevet bedre. Ved 3-3 modellen var der et ønske om, at der skulle være færrest mulige hjælpere for borgerne. I nogle tilfælde er dette indfriet og i andre ikke, idet det har knebet med at opnå den såkaldte selvafløsning inden for de fastlagte flekstimer. En anden intention til forbedring af servicekvaliteten har været at bruge flest ressourcer i borgernes vågne timer. Dette er opnået ved at kombinere 3-3 modellen med fleksible vagtlængder. Denne intention synes i en række tilfælde at være indfriet. Hvad angår 12 timers vagterne, giver disse i sig selv en kontinuitet i plejen. Også det, at det er den samme person, man afløser, og som man selv bliver afløst af, giver mulighed for at sikre kontinuiteten. Det giver også ro og tid til at færdiggøre arbejdet. Hvad angår de fleksible modeller, peges der hyppigst på, at et øget ansvar og en større forståelse for arbejdstidsplanlægningen har medført, at medarbejderne er blevet mere fleksible i forhold til arbejdspladsens behov. Resumé 15

20 Find en model, der passer til jer! Når man skal i gang med at lave arbejdstidsforandringer, er der nogle forhold, man skal være opmærksom på. Nogle af disse angives nedenfor, som en slags tjekliste. Den gør det ikke ud for en endelig liste, men trods alt en liste over nogle af de forhold, som kan trækkes ud af de mange cases, som denne rapport bygger på. Emnerne er mere udfoldet i kapitel 8 om pointer og perspektiver. A: Gør klart hvad formålet med en arbejdstidsændring er Der er erfaringer med, at et mere diffust udgangspunkt for at iværksætte overvejelser om arbejdstiden kan føre til en lang proces, som ikke ender nogen steder. De steder, hvor der derimod har været et begrundet ønske enten fra ledelsens eller fra medarbejdernes side, har processen været mere målrettet og har i højere grad båret frugt. B: Afklar de forskellige ønsker og behov, som findes hos ledere, ansatte og brugere Etablering af en proces, hvor de forskellige aktører og interessehavere har mulighed for gennem dialog og indflydelse at finde frem til holdbare løsninger, har vist gode resultater. C: Nogle skal sikre gennemførelsen af en god proces For at sikre gennemførelse af en god proces er det nødvendigt, at der er en eller flere personer, som har overblik over processen og ansvar for at bringe den frem mod en konklusion. D: Arbejdstid kan være en anledning til også at diskutere arbejdsgange Diskussionerne om arbejdstid kan føre til diskussion af arbejdsgange, ydelsernes kvalitet, kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og brugersamarbejde. Det omvendte kan også være tilfældet, hvor overvejelser om organisationsudvikling kan have arbejdstidskonsekvenser. E: Hav en bred tilgang til arbejdstidsdiskussionen Arbejdstidsændringer skal tage hensyn til medarbejderne, brugerne og driften. Samtidig har arbejdstidsændringer ofte indflydelse på en lang række faktorer i og 16 Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø

21 omkring arbejdet. Inddrag derfor flere aspekter i diskussionerne om eventuelle arbejdstidsændringer, for eksempel: Arbejdets karakter. Hvilke arbejdstidsmodeller kan passe til produktionen på vores arbejdsplads eller hvilke ændringer i produktionen/arbejdsgangene ønsker vi at opnå ved hjælp af en anden arbejdstidsmodel? Herunder: Ydelsernes tidspunkt og kvalitet, fleksibilitet og/eller kontinuitet, samspillet mellem bemanding og ydelser i de forskellige vagter Medarbejdergruppen. Hvilke behov for arbejdstider, fleksibilitet eller stabilitet er der; skal der tages særlige hensyn til seniorer, småbørnsfamilier m.v. Arbejdsmiljøet på kort og lang sigt Mulighed for fastholdelse og rekruttering af arbejdskraft Tilrettelæggelse af processen. Hvordan opnår vi ejerskab til den nye arbejdstidsplanlægning på hele arbejdspladsen, herunder indflydelse på den nye arbejdstidsmodel, klare rammer og retningslinier, graden af uddelegering af indflydelse og ansvar. F: Skal alle deltage i et eventuelt forsøg? Skal der etableres et forsøg, inden man beslutter sig endeligt og skal alle deltage i dette? En overvejelse kan også være, om alle skal arbejde efter de samme arbejdstidsregler eller der er plads til flere former samtidig. G: Er der behov for en lokal arbejdstidsaftale? Når man har fundet frem til en model eller en måde at tilrettelægge arbejdstiden på, skal man vurdere, om denne kan rummes inden for de centralt fastsatte arbejdstidsregler for de pågældende personalegrupper, eller om man skal udarbejde en lokal arbejdstidsaftale. H: Evaluering af aftalen Allerede når man er enige om en arbejdstidsaftale er det vigtigt at aftale et evalueringstidspunkt, så det er muligt at gøre status og lave eventuelle justeringer. Resumé 17

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007 Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance Balance hvorfor og hvordan? Om du oplever balance og sammenhæng i din tilværelse arbejdstiden, så den sikrer den nødvendige bemanding på har stor betydning

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN. med erfaring i lokale arbejdstidsaftaler. rejsehold

FÅ DEL I TIDEN. med erfaring i lokale arbejdstidsaftaler. rejsehold FÅ DEL I TIDEN med erfaring i lokale arbejdstidsaftaler 10 rejsehold 2 10 rejsehold med erfaring i lokale arbejdstidsaftaler Har I planer om at lave en lokal arbejdstidsaftale, kan det være en god idé

Læs mere

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler Kommunernes Landsforening Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 1. Aftalens

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse FÅ DEL I TIDEN Hvorfor fastholde traditionelle vagtplaner og arbejdstider, hvis medarbejdere, brugere og ledelsen kan opnå fordele med nye, lokale aftaler om arbejdstiden. Arbejdstidsaftaler som kan skabe

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 2 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler. 12-timers vagter er kun starten. Det hele er blevet nemmere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 2 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler. 12-timers vagter er kun starten. Det hele er blevet nemmere FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 2 om lokale arbejdstidsaftaler LÆS OM 12-timers vagter er kun starten Det hele er blevet nemmere Hver anden laver sin egen arbejdstidsplan FÅ DEL I TIDEN Udgivet af parterne

Læs mere

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SHK11.05.2 Side 1 SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler 1999 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. AFTALENS FORMÅL... 4 3. DECENTRALE

Læs mere

Arbejdstid Medbestemmelse Arbejdsmiljø

Arbejdstid Medbestemmelse Arbejdsmiljø Inspirationshæfte til sundhedssektoren 2008 Arbejdstid Medbestemmelse Arbejdsmiljø Udgivet af: KL, Danske Regioner og Sundhedskartellet Arbejdstid Medbestemmelse Arbejdsmiljø Udgivet af: KL (Kommunernes

Læs mere

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. AFTALENS FORMÅL... 3 3. DECENTRALE

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 1 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler. Vagtplanen er et personalegode. Tid til at følge børnene i skole

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 1 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler. Vagtplanen er et personalegode. Tid til at følge børnene i skole FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 1 om lokale arbejdstidsaftaler LÆS OM Vagtplanen er et personalegode Tid til at følge børnene i skole Flere fridage og fleksible mødetider FÅ DEL I TIDEN Udgivet af parterne

Læs mere

Arbejde og planlægning

Arbejde og planlægning Arbejde og planlægning det er tiden, der tæller! 1 Tilrettelæggelse af arbejdstiden hvor svært kan det være? Hvornår du skal arbejde, hvornår du kan holde fri, hvor vigtig og ofte undervurderet faktor

Læs mere

Konsekvenser af fleksible arbejdstider. Anne Helene Garde 7. Oktober 2010

Konsekvenser af fleksible arbejdstider. Anne Helene Garde 7. Oktober 2010 Konsekvenser af fleksible arbejdstider A H l G d Anne Helene Garde 7. Oktober 2010 Hvad siger sygeplejerskerne? 100 80 60 40 20 0 Dag Aften Nat 2-hold 3-hold Andelen (%) af sygeplejersker, som oplever,

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630

Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630 Introduktion til Time Care metoden Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630 Helt kort om Time Advice A/S Vi planlægger menneskers

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Notat. Antallet af medarbejdere i borgernes hjem, når det modtager hjemmehjælp og evt. hjemmesygepleje.

Notat. Antallet af medarbejdere i borgernes hjem, når det modtager hjemmehjælp og evt. hjemmesygepleje. Til: Social og Sundhedsudvalget BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. november 2014 Tlf. dir.: 2535 2893 E-mail: eth@balk.dk Kontakt: Elisabeth Thuesen Bredahl Sagsid: 27.36.04-G01-8-14 Notat Antallet af medarbejdere

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Trivselsmåling for hjemmeplejen og sygeplejen. Handleplan for Sygeplejen, jf. trivselsundersøgelse, efteråret 2016

Trivselsmåling for hjemmeplejen og sygeplejen. Handleplan for Sygeplejen, jf. trivselsundersøgelse, efteråret 2016 Trivselsmåling for hjemmeplejen og sygeplejen Indsatsområder Handleplan for Sygeplejen, jf. trivselsundersøgelse, efteråret 2016 Trivselsundersøgelsen viste tydeligt, at sygeplejerskerne ønsker mere kontinuitet

Læs mere

Arbejde og planlægning

Arbejde og planlægning Arbejde og planlægning det er tiden, der tæller! 1 Tilrettelæggelse af arbejdstiden hvor svært kan det være? Der er mange forhold, som har betydning for, hvordan du Det er en kunst at få disse mange forskellige

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Arbejdstid og arbejdsmiljø

Arbejdstid og arbejdsmiljø Arbejdstid og arbejdsmiljø Temadag 21. marts 2012 for TR og AMR i FOA Århus Inger-Marie Wiegman, imw@teamarbejdsliv.dk, 29 84 01 64 MIN BAGGRUND OG MINE PLANER FOR FORMIDDAGEN 25 år som konsulent (og forsker)

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR 1 Tilbud om helbredskontrol Alle ansatte i Region Sjælland

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 1 FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse LÆS OM Nu kan beboerne også få bad i weekenden Lange vagter fordel

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid

Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid KB den 20.6.2016 I nedenstående er kredsformandskabets reviderede retningslinjer samt nye anbefalinger for arbejdstidsområdet. Dokumentet tager afsæt i

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Att.: Borgmesterens Afdeling Side 1 af 6 Børn og Unges svar på forespørgsel vedrørende implementering af folkeskolereformen Socialdemokraterne i Aarhus Byråd har 9. februar

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 130 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr. 20060037360 Opgave nr. 1 JSL Beskæftigelsesministerens besvarelse

Læs mere

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere Arbejdstid Lokalaftaler Arbejdstid Lokalaftaler Indholdsfortegnelse Indledning Forhandlingskompetencer Arbejdstidsaftalen i kommunerne Arbejdstidsaftalen

Læs mere

Anvendelse af vikarer på sygehusene

Anvendelse af vikarer på sygehusene Kapitel 8 78 Anvendelse af vikarer på sygehusene Brug af vikarer er en naturlig del af det at drive et sygehusvæsen. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge vikarer til for eksempel at lukke huller i forbindelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Til afdelingsledelsen. Hvilke Vagtplanlægningssystemer gør vi brug af i HEV?

Til afdelingsledelsen. Hvilke Vagtplanlægningssystemer gør vi brug af i HEV? Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV HR Til afdelingsledelsen Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +7843 0000 Fax. +45 7843 8609 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Hvilke Vagtplanlægningssystemer gør vi brug

Læs mere

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Livsfasepolitik I Region Midtjyllands livsfasepolitik defineres det, at vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset hvilken

Læs mere

Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger. , Kreds Midtjylland. vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid

Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger. , Kreds Midtjylland. vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid, Kreds Midtjylland Om kredsens anbefalinger Kredsbestyrelsen i Kreds Midtjylland har

Læs mere

Trivsel via selvvalgt arbejdstid. Evalueringsrapport

Trivsel via selvvalgt arbejdstid. Evalueringsrapport Trivsel via selvvalgt arbejdstid Evalueringsrapport Juli 2011 Arbejdsliv Trivsel via selvvalgt arbejdstid Udgivet af Teknologisk Institut Center for Arbejdsliv i forbindelse med projektet Trivsel via selvvalgt

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere Arbejdstid Lokalaftaler Arbejdstid Lokalaftaler Indholdsfortegnelse Indledning Forhandlingskompetencer Arbejdstidsaftalen i kommunerne Arbejdstidsaftalen

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Karrieresamtaleguide til ledere og chef

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Karrieresamtaleguide til ledere og chef Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Karrieresamtaleguide til ledere og chef En samtaleguide, som I kan bruge, når I skal navigere igennem karrieresamtalen med den erfarne leder senkarrieresamtalen.

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

mellem medarbejdernes kompetencer og ressourcer individuelle aftaler om seniorordninger. En senior- og potentialer.

mellem medarbejdernes kompetencer og ressourcer individuelle aftaler om seniorordninger. En senior- og potentialer. Seniorpolitik Seniorpolitik I Frederikshavn Kommune anerkender vi, at vi har forskellige behov i forskellige perioder i vores liv. Derfor skal vi behandle hinanden individuelt på Det er en styrke for arbejdspladsen

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 5 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler perspektiver og muligheder

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 5 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler perspektiver og muligheder FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 5 om lokale arbejdstidsaftaler perspektiver og muligheder LÆS OM Attraktivt med fleksible arbejdstider Arbejdstidsaftaler vigtig medicin for sygehusene Arbejdstiden skal bruges

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015 Sunde arbejdsrytmer bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. 24.-25. MARTS 2015. Karen Albertsen; kal@teamarbejdsliv.dk. PUBLIKATION FRA BAR SOSU Fokus er ikke så

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Hvad gør du? 1) Kort 22

Hvad gør du? 1) Kort 22 Jeres vagtplaner er lavet for år tilbage. Nu har opgavefordelingen ændret sig, så du ind imellem undrer dig over bemandingen nogle gange er der for få og andre gange for mange på arbejde. 1) Beklager dig

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2017/ Dato: 13. februar Notat om Fleksibel arbejdstid. Sagsbehandler: Kirstine Stenz HR-konsulent

Notat. Sagsnr.: 2017/ Dato: 13. februar Notat om Fleksibel arbejdstid. Sagsbehandler: Kirstine Stenz HR-konsulent Notat Sagsnr.: 2017/0002228 Dato: 13. februar 2017 Titel: Notat om Fleksibel arbejdstid Sagsbehandler: Kirstine Stenz HR-konsulent Borgmester Steen Hasselriis har bedt administrationen i Halsnæs Kommune

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark

Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark - Resultater og erfaringer December 2007 - 2 - Beskæftigelsesregion Syddanmark har iværksat en analyse af beskæftigelsessituationen på SO- SU 1 -området

Læs mere

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Indhold 1. Introduktion og formål 3 2. Faserne i en evaluering af borgerinddragelsen 4

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Publikationen kan hentes

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Livsfasepolitik Region Midtjylland

Livsfasepolitik Region Midtjylland Livsfasepolitik Region Midtjylland Vedtaget af Regions-MEDudvalget, februar 2010 Uddrag fra Region Midtjyllands personalepolitik: Region Midtjylland er en mangfoldig og rummelig arbejdsplads Mangfoldighed

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Giv arbejdstiden et serviceeftersyn! et værktøj til TR og leder i MED/SU

Giv arbejdstiden et serviceeftersyn! et værktøj til TR og leder i MED/SU Giv arbejdstiden et serviceeftersyn! et værktøj til TR og leder i MED/SU Giv arbejdstiden et serviceeftersyn! KL og Bibliotekarforbundets rapport Personalepolitisk undersøgelse af folkebibliotekarers arbejdstid

Læs mere

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007 Område: Det sociale område Udarbejdet af: Mette Zierau Kudsk/Lena Nørregaard Afdeling: Afdelingen for social- og specialundervisning E-mail: Mette.Zierau.Kudsk@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/2701

Læs mere