1. Påtegning Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 2 Årsrapport 2013

3 Indhold 1. Påtegning Beretning Præsentation af Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens økonomiske omfang Årets faglige resultater Strategisk mål 1: Sundt og sikkert Miljø Strategisk mål 2: Grundlag for en grøn omstilling og et grønt erhvervsliv Strategisk mål 3: Bæredygtig udnyttelse af ressourcerne Strategisk mål 4: EU og internationalt miljøsamarbejde Strategisk mål 5: Ministerieopgaver - betjening af minister, regering og Folketing Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: skematisk oversigt Målrapportering Skematisk oversigt Uddybende analyse og vurderinger Redegørelse for reservation Forventninger til kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Redegørelse for tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter Balance Egenkapital Likviditet og låneramme Lønsumsloft Bevillingsregnskab Udgiftsbaserede hovedkonti Kildeangivelse Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance Bilag 2: Årets resultatopfyldelse Bilag 3: Gebyrfinansieret virksomhed Bilag 4: Tilskudsfinansieret aktivitet Bilag 5: Anvendt regnskabspraksis Bilag 6: Redegørelse for øvrig reservation under 1 mio. kr Årsrapport

4 4 Årsrapport 2013

5 1. Påtegning Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven 23, som Miljøstyrelsen (CVR ) er ansvarlig for: Miljøstyrelsen Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning Oprydning efter udslip fra villaolietanke Teknologipulje Indsamlingsordninger vedr. dæk og biler Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier Miljømærkeordninger, formidling m.v Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO Miljøstøtte til Arktis m.v Ordninger for reduktion af partikeludslip Virksomhedsordningen Tilskudsordning vedr. reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem Grøn teknologi Toksikologisk bistand vedr. kemikalier mv., herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Årsrapport

6 2. Beretning 2.1 Præsentation af Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og er national myndighed på dele af miljøområdet. Miljøstyrelsen arbejder med begrænsning af forurening af luft, jord, vand og hav håndtering og genanvendelse af affald regulering af landbrugets miljøpåvirkninger regulering af kemikalier, bekæmpelsesmidler og visse anvendelser af genetisk modificerede organismer. Miljøstyrelsen betjener minister, regering og Folketing ved at forberede og administrere lovgivningen på disse områder og varetager herunder godkendelse og tilsyn med visse virksomheder og produkter. Begrænsning af forurening sker gennem en lang række virkemidler herunder fremme af miljøteknologiske løsninger, bæredygtigt forbrug og produktion, grønne indkøb og miljømærker. Rammerne for Miljøstyrelsens arbejde beskrives i mission og vision. For en uddybende beskrivelse af arbejdet med mål og resultatstyring henvises til resultatkontrakten for 2013, som kan findes på: For en uddybende beskrivelse af Miljøstyrelsen henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk. Mission: Vi rådgiver regeringen om miljøindsatsen Vi administrerer og udvikler regler og indsatser nationalt og internationalt Vi arbejder i dialog med borgere, virksomheder og andre myndigheder Vi samler og formidler viden om miljøet. Vision: Vi vil øge beskyttelsen af mennesker, miljø og natur nationalt og internationalt ved at navigere og kommunikere målrettet i en foranderlig verden på et højt, fagligt niveau samarbejde åbent, engageret og fordomsfrit udadtil og indadtil være troværdige, fremsynede og nytænkende være en attraktiv og familievenlig arbejdsplads, hvor alle bidrager og gør en forskel. Fra 2012 aflægges der ikke grønt regnskab i Årsrapporten, idet der henvises til den kommende Miljøredegørelse i forbindelse med Miljøstyrelsens EMAS certificering, der offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside: Sådan+arbejder+vi+med+miljøet/ Årsrapporten aflægges for hovedkonti under FL 23.2, heraf driftsbevilling og øvrige bevillinger af typen reservationsbevillinger. For en oversigt henvises der til afsnit 2.2 herunder. 6 Årsrapport 2013

7 2.2 Miljøstyrelsens økonomiske omfang TABEL 1 MILJØSTYRELSENS ADMINISTREREDE UDGIFTER OG INDTÆGTER (MIO. KR.) Art Bevillingstype Hovedkonto Bevilling Regnskab Note Øvrige administrerede udgifter og indtægter Administrerede tilskud og lovbundne ordninger Drift Reservation Reservation Miljøstyrelsen Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning Oprydning efter udslip fra villaolietanke Udgift 377,6 381,7 A Indtægt 65,9 79,0 A Udgift 25,9 25,7 Indtægt 0,1 0,4 Udgift - 4,4 Indtægt - 1,8 Reservation Teknologipulje Udgift 5,9 6,9 Reservation Reservation Reservation Reservation Reservation Reservation Reservation Reservation Reservation Reservation Reservation Reservation Indsamlingsordninger vedr. dæk, blyakkumulatorer og biler Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier Miljømærkeordninger Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbehandling af miljøgodkendelser Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO Miljøstøtte til Arktis Tilskudsordning for reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer Virksomhedsordningen Tilskudsordning vedr. partikeludslip fra brændefyring i private hjem Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi Toksikologisk bistand vedr. kemikalier m.v. Udgift 227,5 257,9 B Indtægt 217,8 207,4 Udgift - - Indtægt 20,8 20,9 Udgift 65,2 40,7 Udgift - - Udgift 32,6 34,9 Indtægt 38,1 38,1 Udgift - - Indtægt - - Udgift 24,3 24,0 Udgift - 0,5 Udgift - 5,7 C Udgift - - Udgift 150,6 142,2 C Udgift 15,7 15,7 A: Der henvises til afsnit 3.7 om bevillingsregnskab, afsnit 2.4 om årets økonomiske resultat og afsnit 2.7, der redegør for reservationen. B: Der er vedtaget lov om godtgørelse og tilskudssatser vedr. underkonto 40. biler i efteråret 2013, som implementeres foråret C: Naturstyrelsen har i 2013 haft bemyndigelse til at disponere over 10 mio. kr. på FL Virksomhedsordningen. Naturstyrelsen har derudover på FL Grøn teknologi i 2013 haft bemyndigelse til projekter for kr. 54,3 mio. kr. Årsrapport

8 2.3 Årets faglige resultater Miljøstyrelsens resultatkontrakt er struktureret ud fra fem strategiske mål, der afspejler områderne i Finanslovens tabel 5 og Strategisk mål 1: Sundt og sikkert Miljø Miljøstyrelsen arbejder for at sikre, at det er let og attraktivt at være grøn forbruger. Det er styrelsens mål, at sikre alle borgere i Danmark et sundt og sikkert miljø herunder mindske borgernes kemikaliepåvirkning fra farlige stoffer i hverdagen, øge borgerkendskab til kemikalierisici, mindske gener fra støj-, lugt- og luftforurening samt informere om, hvordan man som borger og virksomhed kan agere miljøvenligt Strategisk mål 2: Grundlag for en grøn omstilling og et grønt erhvervsliv Miljøstyrelsen arbejder for at sikre vandmiljø og natur herunder nedbringe landbrugets påvirkning heraf, samt fremme bæredygtig udvikling gennem brugen af miljøvenlig teknologi. Det er styrelsens mål, at sikre, at det er let og attraktivt at være en grøn virksomhed herunder et selvbærende landbrugserhverv. Samtidig arbejdes der for at sikre grundlaget for en grøn omstilling generelt og at fremtidig miljøregulering er enkel og overskuelig Strategisk mål 3: Bæredygtig udnyttelse af ressourcerne Miljøstyrelsen arbejder for at skabe ressourceeffektivisering samt øge kvaliteten af affaldsbehandlingen. Det er styrelsens mål at sikre en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne, herunder at nedsætte ressourcetab ved håndtering af affald samt sikre, at affaldshåndteringen sker på en sundheds-, klima- og miljøforsvarlig måde med fokus på øget genanvendelse. Der er fokus på, at der produceres produkter med lavt ressourceinput og lang levetid samt at der inddrages miljøhensyn i design og indkøb Strategisk mål 4: EU og internationalt miljøsamarbejde Miljøstyrelsen arbejder for et bæredygtigt miljø nationalt og på globalt plan. Det er styrelsens mål at deltage aktivt og fokuseret i EU samt i det øvrige internationale miljøsamarbejde for herigennem at arbejde for at påvirke forhandlingerne i internationale fora, inden beslutningerne er truffet. Der er særligt fokus på udformning og implementering af EU-lovgivning, deltagelse i EU-arbejdsgrupper og specialudvalg samt koordinering på området Strategisk mål 5: Ministerieopgaver - betjening af minister, regering og Folketing Miljøstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger indenfor miljøområdet. Det er styrelsens mål, at levere rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet herunder fremsætte lovforslag i overensstemmelse med regeringens lovprogram. 8 Årsrapport 2013

9 2.4 Årets økonomiske resultat TABEL 2 MILJØSTYRELSENS HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter 349,2 370,2 361,3 - Heraf indtægtsført bevilling 316,6 335,1 316,4 - Heraf eksterne indtægter 32,6 35,1 44,9 Ordinære driftsomkostninger 336,8 371,3 360,6 - Heraf løn (personaleomkostninger) 217,0 223,1 217,2 - Heraf af- og nedskrivninger 5,5 5,8 3,7 - Heraf øvrige omkostninger 114,4 142,4 139,7 Resultat af ordinær drift 12,4-1,1 0,7 Resultat før finansielle poster 19,2 4,3 14,5 Årets resultat 6,7 3,2 13,7 Balance Anlægsaktiver 20,6 17,0 18,8 Omsætningsaktiver 40,3 40,1 31,5 Egenkapital 38,3 41,5 55,2 Langfristede forpligtelser 20,8 17,5 16,9 Kortfristede forpligtelser 140,6 150,6 86,3 Låneramme 27,2 42,4 42,4 Trækket på lånerammen 20,0 16,4 18,3 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 73,5 38,8 43,3 Negativ udsvingsrate 4,9 5,4 7,6 Overskudsgrad 1,9 0,9 3,8 Bevillingsandel 90,7 90,5 87,6 Opretholdelsesgrad 236,8 4,9 17,7 Tab på debitorer (tabsandel) 0,1 1,4 2,4 Akkumuleret reservationsandel 18,6 13,2 11,3 Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværkspris (tusinde kr.) Lønomkostningsandel 0,6 0,6 0,6 Lønsumsloft 226,1 223,9 232,7 Lønforbrug 216,9 222,9 215,7 Tabellen er opstillet iht. Moderniseringsstyrelsens kravspecifikation af 7. februar 2014, der angiver, at anlægsaktiver er uden statsforskrivningen, og omsætningsaktiver er uden likvide beholdninger på 167,7 mio. kr., jf. afsnit 3.3. Trækket på lånerammen er beregnet ud fra anlægsinvesteringerne ultimo eksklusiv donationer på 0,5 mio. kr., jf. afsnit 3.3. Opretholdelsesgraden er beregnet på baggrund af Navision data, da SKS anvender balancen som udgangspunkt for beregningen og på grund af anlægssaneringen i 2013 giver balancen ikke det rette billede af årets afskrivninger jf. note 10 og 11 i bilag 1. Resultatet for 2013 på 13,7 mio. kr. bevirker, at Miljøstyrelsens overskud stiger med 5,7 mio.kr. i lønsum og 8,0 mio.kr i øvrig drift, således at det akkumulerede overskud ultimo 2013 er på i alt 48,7 mio. kr. fordelt med 17,1 mio.kr. vedr. lønsum og 31,6 mio. kr. vedr. øvrig drift. Stigningen i akkumuleret overskud og dermed egenkapitalen illustreres også af stigningerne i den negativeudsvingsrate og overskudsgraden. Den øgede opsparing på lønbevillingen skyldes især færre hensættelser til ferie-/fleks i 2013 grundet en større gennemstrømning af medarbejdere i overensstemmelse med forventningerne for året. Det forventes derfor, at der vil komme en merhensættelse i 2014 af en tilsvarende størrelse som overskuddet for Gennemstrømningen er ikke udtrykt i nøgletallene, hvor der kun har været en mindre reduktion i årsværkforbruget for Dette er også på linje med forventningerne for året, som beskrevet i årsrapporten for Mindreforbruget i forhold til driftsbevillingen skyldes primært, at en del projekter og aktiviteter ikke har fået det forventede afløb, og dermed ikke de budgetterede merindtægter. Faldet i de kortfristede forpligtelser viser dog, at det i 2013 lykkedes at ændre forbrugsmønstret, så flere udgifter falder tidligere på året. Årsrapport

10 En stigende del af Miljøstyrelsens områder bliver gebyrfinansieret, jf. den faldende bevillingsandel og de stigende eksterne indtægter. Sammenholdt med flere konkurser inden for de senere år har det betydet, at der er en stigning i tab på debitorer. Faldet i omsætningsaktiverne indikerer, at det er lykkes at flytte realisationen af tilgodehavenderne til tidligere på året. Det kontinuerlige fald i reservationsandelen fra 2011 til 2013 indebærer, at Miljøstyrelsen i året har nedbragt den reserverede bevilling fra 53,7 mio. kr. til 42,5 mio. kr. Miljøstyrelsen er, jf. årsrapporten for 2012 og redegørelse for reservation i afsnit 2.7, i gang med en række større IT-udviklingsprojekter, men aktiveringen af et anlægsprojekt er udskudt til primo 2014 og øvrige projekter er i forundersøgelsesfasen. Derfor er opretholdelsesgraden for 2013 lav og stigningen i udnyttelsesgraden af lånerammen er beskeden. 2.5 Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: skematisk oversigt TABEL 3 SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR MILJØSTYRELSENS STRATEGISKE MÅL (MIO. KR.) Strategiske mål Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Lønomkostninger Øvrige omkostninger Andel af årets overskud 1. Sundt og sikkert miljø 38,3 9,6 26,3 19,9 1,7 2. Grøn Vækst og grønt erhvervsliv 99,0 24,7 68,0 51,5 4,3 3. Bæredygtig udnyttelse af 29,7 7,4 20,4 15,4 1,3 ressourcer 4. Internationalt miljøsamarbejde 37,6 9,4 25,8 19,5 1,6 5. Ministerbetjening 111,9 27,9 76,8 58,2 4,8 I alt 316,4 79,0 217,2 164,5 13,7 Miljøstyrelsens samlede indtægter og udgifter er baseret på forbrug på samtlige opgaver og fordelt på de strategiske mål ud fra en opstillet fordelingsnøgle. For sammenhæng til produktområderne henvises til bilag 2: Årets resultatopfyldelse. I alt tal kan afvige 0,1 mio. kr. fra summen af de specificerede tal pga. afrundinger Strategisk mål 1: Sundt og sikkert miljø Til dette mål er der anvendt ca. 12 % af Miljøstyrelsens samlede ressourcer i Miljøstyrelsen har i som led i kemikaliehandlingsplanen gennemført indsatser med henblik på at mindske borgernes kemikaliepåvirkning fra farlige stoffer i hverdagen og øge borgernes kendskab til kemikalierisici gennem informationskampagner til forbrugerne, kontrolkampagner, analyser og kontrol af en lang række produkter. Miljøstyrelsen har samtidig arbejdet intensivt for at bidrage med en ny kemikalieindsats for , som blev politisk besluttet i forbindelse med Finanslovsforhandlingerne for Ikke alle miljøfarer er lige synlige, men kan fortsat udgøre en risiko for miljø og sundhed. Miljøstyrelsen har derfor fokus på, at der skal ske en løbende udfasning af kemikalier med særlig problematiske effekter for sundhed og miljø frem mod Dette med henblik på en faldende eksponering allerede frem mod 2015, især blandt børn og gravide. I 2013 har der været et særligt fokus på ny viden om hormonforstyrrende stoffer og kombinationseffekter Strategisk mål 2: Grøn omstilling og grønt erhvervsliv Til arbejdet med Grøn vækst og grønt erhvervsliv er der brugt ca. 31 % af Miljøstyrelsens samlede ressourcer i Årsrapport 2013

11 Miljøstyrelsen prioriterer, at miljøgodkendelser og -tilsyn behandles med høj kvalitet og rettidigt. Med hensyn til den fremtidige regulering af virksomheder og landbrug, har der i 2013 især været fokus på, at dette skal ske gennem en forenkling og overskuelighed, bl.a. ved implementering af nyt EU Industrial Emission Directive, samt ved indspil til opfølgningen på Natur- og Landbrugskommissionens arbejde. Desuden skal der ske en fortsat brug af partnerskaber med henblik på videndeling som drivkraft i udviklingen af ny miljøteknologi. Miljøstyrelsen har arbejdet for, at det er let og attraktivt at være en grøn virksomhed. Dette er blandt andet tilstræbt gennem en afkortning af sagsbehandlingsfristerne. Som led i ny Sprøjtemiddelstrategi har Miljøstyrelsen bidraget med nye initiativer, der skal skærpe håndhævelsen af brug af pesticider. Inden for bekæmpelsesmidler gennemførte MST i øvrigt en informationskampagne om biocidforordningen og biocider generelt rettet mod virksomheder, professionelle brugere og borgere. Hensigten er, at der skal ske færre overtrædelser og skabes større sikkerhed for mennesker og miljø Strategisk mål 3: Bæredygtig udnyttelse af ressourcer Til arbejdet med bæredygtig udnyttelse af ressourcer er der anvendt ca. 9 % af Miljøstyrelsens samlede ressourcer i Miljøstyrelsen har i 2013 bidraget med formuleringen af ny ressourcestrategi for affaldshåndtering, og har samtidig igangsat initiativer til at øge ressourceeffektiviteten af materialer. Herudover er det prioriteret at gennemføre effektive tilsyn med import/eksport af farligt affald Strategisk mål 4: Internationalt miljøsamarbejde Til arbejdet med Internationalt miljøsamarbejde er der anvendt ca. 12 % af Miljøstyrelsens samlede ressourcer i Miljøstyrelsen har bidraget aktivt til at forbedre kvaliteten af industriens dokumentation om stoffer (registreringer), og igangsat regulering af problematiske stoffer, hvis der har været behov. Miljøstyrelsen har herudover bidraget gennem arbejde i EU med at sikre miljømæssig forsvarlig ophugning af skibe på globalt plan Strategisk mål 5: Ministerbetjening Til arbejdet med ministerbetjening er der anvendt ca. 35 % af Miljøstyrelsens samlede ressourcer i Det har i 2013 været Miljøstyrelsens målsætning at levere en rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet. I løbet af året er kvaliteten af ministerforelæggelser løbende blevet evalueret. Miljøstyrelsens hjemmeside er opdateret for at sikre korrekt vejledning af borgere, virksomheder og øvrige myndigheder. Årsrapport

12 2.6 Målrapportering Skematisk oversigt TABEL 4 MÅLOPFYLDELSESGRAD FOR MILJØSTYRELSENS STRATEGISKE MÅL Tekniske krav til Strategiske mål vurdering 1. Sundt og sikkert miljø 2. Grøn vækst og grønt erhvervsliv %: opfyldt %: opfyldt/delvist opfyldt Opnået resultat Vurdering 83 Meget tilfredsstillende 57 Ikke helt tilfredsstillende 3. Bæredygtig udnyttelse af 75 Tilfredsstillende ressourcer 4. Internationalt %: delvist opfyldt 100 Meget tilfredsstillende miljøsamarbejde %: ikke opfyldt 5. Ministerbetjening 83 Meget tilfredsstillende Samlet 80 Meget tilfredsstillende Miljøstyrelsens resultatkontrakt for 2013 omfatter 5 strategiske mål, herunder 33 fastsatte resultatkrav, hvoraf et krav er udgået. Kravene er specifikt afrapporteret i bilag 2. Af de samlede krav er 21 opfyldt, 9 delvist opfyldt og 2 ikke opfyldt. Den samlede målopfyldelsesgrad på 80 % tager højde for vægtningen af de forskellige krav i resultatkontrakten. Den samlede målopfyldelse i 2012 var 77 % og i 2011 var den 84 %. Årets resultatopfyldelse vurderes at være meget tilfredsstillende Sundt og sikkert miljø For dette strategiske mål er fire resultatkrav opfyldt og to delvist opfyldt. Den samlede målopfyldelse for dette mål er 83 %, hvilket vurderes at være meget tilfredsstillende. Der er i løbet af 2013 afsluttet 15 kontrolkampagner. Derudover er der arbejdet med ny kemikaliehandlingsplan og strategi for håndtering af ti stoffer på listen over uønskede stoffer. Yderligere er der gennemført et program vedr. videnopbygning i forhold til nanomaterialer. De delvist opfyldte mål vedrører forslag til samlet indsats for at forbedre luftkvaliteten og gennemførelse af forbrugerproduktprogram vedr. kemikalierisici, herunder risikovurdering- og håndtering gennem information til forbrugerne Grøn omstilling og grønt erhvervsliv For dette strategiske mål er otte resultatkrav opfyldt, fire delvist opfyldt og to krav er ikke opfyldt. Den samlede målopfyldelse for dette mål er 57 %, hvilket vurderes at være ikke helt tilfredsstillende. I 2013 har Miljøstyrelsen arbejdet med sprøjtemiddelstrategien, herunder med bidrag til ministeren og Folketinget til brug for behandling af ændringsforslag til kemikalieloven om skærpet håndhævelse på pesticidområdet (skærpede bødestraffe, tilbagekaldelse af sprøjtecertifikat og begrænsning i private borgeres adgang til køb af pesticider), og udarbejdet årlig rapport om bekæmpelsesmiddelstatistik med opgørelse af både behandlingshyppighed og den nye pesticidbelastningsindikator samt data fra indberettede sprøjtejournaler. Herudover har Miljøstyrelsen givet indspil til Natur- og Landbrugskommissionen forud for afslutningen på kommissionens arbejde. 12 Årsrapport 2013

13 Miljøstyrelsen har bidraget med faglige afklaringer forbundet med etablering af en model for emissionsbaseret regulering af husdyrbrug. Der er fulgt op på finanslovsaftalen for 2013 ved etablering af et sammenhængende program for grøn teknologi. Endvidere har Miljøstyrelsen færdigbehandlet alle ansøgninger om miljøgodkendelse indkommet før 1. januar 2013, der ikke har krævet VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) eller behandling efter risikobekendtgørelsen. Der er ført tilsyn med alle listevirksomheder i overensstemmelse med fastsat tilsynsfrekvens. Endelig har Miljøstyrelsen gennemført en informationskampagne om biocidforordningen og biocider generelt rettet mod virksomheder, professionelle brugere og borgere. De delvist opfyldte mål vedrører afklaringer af grundlaget for etablering af en generel sårbarhedsdifferentieret arealregulering (GSA), udarbejdelse af vejledning for at sikre en vellykket implementering af IED og sagsbehandlingsfrister på biocidafgørelser. Endelig har Miljøstyrelsen udarbejdet en bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler som opfølgning på biocidforordningen, der trådte i kraft 1. september De ikke opfyldte mål drejer sig begge om godkendelse af pesticider herunder sagsbehandlingstiden på fornyelser og på nye produkter. De ikke opfyldte mål skyldes delvist, at sagerne har været flere end forventet og er blevet mere komplicerede. Fra 1. januar 2014 er der indført gebyrfinansiering for godkendelsesansøgninger. Der er ikke reserveret bevilling hertil. Det er prioriteret at behandle ansøgninger med en mulig risiko først, og der er nedsat en taskforce til at få ansøgningerne færdige. Der er ansat nye medarbejdere per , som oplæres ved at afvikle fornyelser af eksisterende godkendelser Bæredygtig udnyttelse af ressourcer For dette strategiske mål er to resultatkrav opfyldt og to er delvist opfyldt. Den samlede målopfyldelse for dette mål er 75 %, hvilket vurderes som værende tilfredsstillende. Der er i 2013 gennemført mellem 10 og 15 tilsyn med overførsel af affald. Hertil blev der gennemført udvidede totalkontroller og kontroller i samarbejde med SKAT. Målsætningen om, at 90 % af alle anmeldelser vedrørende overførsel af affald er sagsbehandlet inden 30 dage, er ligeledes opfyldt i De delvist opfyldte mål vedrører sikring af en mere effektiv administration af dækordningen og færdiggørelse af ressourcestrategi I for affaldshåndtering og ressourcestrategi II for affaldsforebyggelse Internationalt miljøsamarbejde For dette strategiske mål er fem resultatkrav opfyldt. Den samlede målopfyldelse for dette mål er 100 %, hvilket vurderes som værende meget tilfredsstillende. I 2013 har Miljøstyrelsen gennem arbejde i EU bidraget til at sikre miljømæssig forsvarlig ophugning af skibe på globalt plan og har deltaget i forhandlinger vedr. global harmonisering af regler for klassificering af farligt affald. Herudover har styrelsen gennem en ledende rolle i Nordsø NECA-gruppen medvirket til at reducere skibstrafikkens emissioner. Årsrapport

14 Miljøstyrelsen har desuden bidraget til at forbedre kvaliteten af industriens dokumentation om stoffer (registreringer) og igangsat stofvurderingsarbejdet for tre nye stoffer. Endelig har styrelsen bidraget med danske indspil vedr. konkret miljøteknologi og danske virksomheders miljøperformance i forbindelse med BREF (Best available techniques REFerence documents) Ministerbetjening For dette strategiske mål er to resultatkrav opfyldt, et er delvist opfyldt, og et mål er udgået. Den samlede målopfyldelse for dette mål er 83 %, hvilket vurderes at være meget tilfredsstillende. Lovforslagene under Miljøstyrelsens ressort er fremsat i overensstemmelse med lovprogrammet og Miljøstyrelsens forelæggelse af ministersager er sket rettidigt. Det delviste opfyldte mål vedrører tidsfrister for myndighedsafgørelser, besvarelse af forespørgsler og øvrige henvendelser med en tidsfrist på fire uger. Målet vedrørende Bedst på nettets måling af kvaliteten af hjemmesiderne (opgjort i Netkroner) er udgået, da Netkroner ikke længere opgøres af Digitaliseringsstyrelsen Uddybende analyse og vurderinger Krav Luftkvalitet Trods klare forbedringer i luftkvaliteten i Danmark er luftforurening fortsat et vigtigt parameter for helbredspåvirkning i Danmark. Til at sætte retning og ramme for den videre indsats med at reducere natur- og helbredspåvirkningen overvejedes det at lave en samlet strategi for forbedring af luftkvaliteten med henblik på at reducere sundhedsskadelig luftforurening. Denne skulle skitsere status og potentielle virkemidler på tværs af kilderne til luftforurening både i Danmark og udenlands. Målet blev delvist opfyldt, hvilket er tilfredsstillende, eftersom der undervejs blev besluttet ny strategisk tilgang. Baseret på nyeste viden omkring kilder til luftforurening, luftkvalitet i byerne og sygdomsbillede, blev der i første omgang tegnet en skitse til en samlet strategi. Efterfølgende blev det besluttet i stedet at fokusere på at få virkeliggjort de enkelte virkemidler og tiltag, med samme effekt som en samlet strategi. Således blev målet om en decideret samlet strategi ikke længere relevant i sin oprindelige form. Der er anvendt ca. 0,5 årsværk til sagsbehandling. Det overblik, der er blevet etableret med indsatsen, vil blive brugt i det videre arbejde på de enkelte virkemidler Krav og Godkendelse af pesticider Godkendelsesordningen for pesticider sikrer, at de pesticider, der lovligt anvendes, ikke udgør en uacceptabel risiko for miljø og sundhed. Arbejdet er et væsentligt element i Regeringens Sprøjtemiddelstrategi for og bidrager til opretholdelse af en skrap godkendelsesordning i Danmark og dermed en nedsat belastning af sundhed og miljø. 14 Årsrapport 2013

15 Der var følgende mål for sagsbehandlingstid: A1) Sagsbehandlingstiden på nye produkter (med nye og gamle aktivstoffer) overholdes for 80 % af de løbende sager, og A2) Sagsbehandlingstiden på fornyelser overholdes for 90 % af sagerne. Der blev truffet afgørelse på 57 % af ansøgninger om nye produkter (A1) og 67 % af fornyelsessagerne (A2). Målene er derfor ikke opfyldt. Der er anvendt ca. 8 årsværk til sagsbehandlingen (budgetteret ca. 10 årsværk) samt ca. 0,9 mio. kr. i driftsmidler til eksterne konsulenter. Der er truffet afgørelse på knap 100 ansøgninger om nye produkter og fornyelser, samtidig med at der er arbejdet på ca. 200 igangværende sager i At målet for overholdelse af sagsbehandlingstider ikke er opfyldt, kan delvist begrundes med, at der har været flere sager end forventet, og at sagerne er komplekse. Ud over de planlagte sager er to aktivstoffer (som indgår i 10 produkter) revurderet på grund af nye oplysninger om risiko for udvaskning til grundvand. Godkendelsesarbejdet er endvidere udfordret af afhængigheden af, at andre lande leverer deres vurderinger og overholder tidsfristerne, samt om ansøgningerne har den fornødne kvalitet. Målopfyldelsen er ikke tilfredsstillende. Fra 1. januar 2014 er der indført gebyrfinansiering for godkendelsesansøgninger Krav IED (EU-direktiv for miljøgodkendelsesordningen for virksomheder) I 2013 har Miljøstyrelsen fortsat haft fokus på implementeringen af Industrial Emission (IE-) direktivet. Det overordnede sigte har været at sikre en vellykket implementering af direktivet og den nye tilsynsmodel igennem konkret og målrettet vejledning. Derigennem understøtter Miljøstyrelsen administrationen af regler for godkendelse og tilsyn med virksomheder. Som led i dette har Miljøstyrelsen haft som mål at udvikle og udgive wiki-vejledninger om godkendelse, tilsyn og håndhævelse samt et FAQ-modul. Miljøstyrelsen sendte i 2013 de digitale vejledninger om tilsyn og miljøgodkendelse i høring, og dermed er målet delvist opfyldt. For tilsynsvejledningen gælder det, at håndhævelsesmodulet er udskudt til 2014 efter omprioritering af arbejdsopgaverne af ressourcemæssige hensyn. Det betyder, at den eksisterende håndhævelsesvejledning gælder, indtil en ny digital vejledning udsendes (marts 2014) som supplement til den nye tilsynsvejledning. For godkendelsesvejledningen gælder det, at vejledningen blev sendt i høring i december Høringsfristen udløber ultimo februar. Vejledningen er allerede nu digitalt tilgængelig og forventes endelig i maj For at formidle de nye regler om miljøgodkendelser, som med IED blev implementeret i en ny godkendelsesbekendtgørelse, har Miljøstyrelsen udarbejdet en samling FAQ er, som er tilgængelige på mst.dk. Vejledningerne er således næsten klar, men forsinkede, hvilket vurderes som delvist tilfredsstillende. Det vurderes, at Miljøstyrelsen har brugt ca. 1 årsværk (ÅV) på arbejdet med tilsynsvejledningen mod forventede ca. 0,9 ÅV. Der er anvendt 0,2 mio. kr. til at konvertere ældre vejledninger til wikisprog, så de lettere kan integreres i den nye tilsynsvejledning. Årsrapport

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2008. 23.2. Miljøstyrelsen

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2008. 23.2. Miljøstyrelsen ÅRSRAPPORT for Regnskabsåret 2008 23.2. Miljøstyrelsen 2 Indhold 1 BERETNING 5 1.1 PRÆSENTATION AF MILJØSTYRELSEN 5 1.2 VURDERING AF DE OVERORDNEDE FAGLIGE RESULTATER 6 1.2.1 Produktområde 1: Ministerieopgaver

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Side 2 af 37 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Virksomhedens omfang 5 2.3 Årets faglige resultater 6 2.4 Årets økonomiske

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 for Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K CVR 31 41 21 96 EAN nummer: 5798000020023 København 19. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1.

BERETNING. 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN. 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER. 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT. 7 2.4.10 2.4.1. 1. INDLEDNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT... 7 2.4. OPGAVER OG RESSOURCER 2010...10

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

Årsrapport 2014 Marts 2015

Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Årsrapport 2009 By- og Landskabstyrelsen

Årsrapport 2009 By- og Landskabstyrelsen Årsrapport 2009 By- og Landskabstyrelsen Titel: URL: Årsrapport 2009 - By- og Landskabstyrelsen www.blst.dk ISBN: 978-87-92617-93-4 Udgiver: Udgiverkategori: By- og Landskabsstyrelsen Statslig År: 2009

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere