1. Påtegning Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 2 Årsrapport 2013

3 Indhold 1. Påtegning Beretning Præsentation af Miljøstyrelsen Miljøstyrelsens økonomiske omfang Årets faglige resultater Strategisk mål 1: Sundt og sikkert Miljø Strategisk mål 2: Grundlag for en grøn omstilling og et grønt erhvervsliv Strategisk mål 3: Bæredygtig udnyttelse af ressourcerne Strategisk mål 4: EU og internationalt miljøsamarbejde Strategisk mål 5: Ministerieopgaver - betjening af minister, regering og Folketing Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: skematisk oversigt Målrapportering Skematisk oversigt Uddybende analyse og vurderinger Redegørelse for reservation Forventninger til kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Redegørelse for tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter Balance Egenkapital Likviditet og låneramme Lønsumsloft Bevillingsregnskab Udgiftsbaserede hovedkonti Kildeangivelse Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance Bilag 2: Årets resultatopfyldelse Bilag 3: Gebyrfinansieret virksomhed Bilag 4: Tilskudsfinansieret aktivitet Bilag 5: Anvendt regnskabspraksis Bilag 6: Redegørelse for øvrig reservation under 1 mio. kr Årsrapport

4 4 Årsrapport 2013

5 1. Påtegning Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven 23, som Miljøstyrelsen (CVR ) er ansvarlig for: Miljøstyrelsen Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning Oprydning efter udslip fra villaolietanke Teknologipulje Indsamlingsordninger vedr. dæk og biler Indsamlingsordning vedrørende bærbare batterier Miljømærkeordninger, formidling m.v Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO Miljøstøtte til Arktis m.v Ordninger for reduktion af partikeludslip Virksomhedsordningen Tilskudsordning vedr. reduktion af partikeludslip fra brændefyring i private hjem Grøn teknologi Toksikologisk bistand vedr. kemikalier mv., herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Årsrapport

6 2. Beretning 2.1 Præsentation af Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og er national myndighed på dele af miljøområdet. Miljøstyrelsen arbejder med begrænsning af forurening af luft, jord, vand og hav håndtering og genanvendelse af affald regulering af landbrugets miljøpåvirkninger regulering af kemikalier, bekæmpelsesmidler og visse anvendelser af genetisk modificerede organismer. Miljøstyrelsen betjener minister, regering og Folketing ved at forberede og administrere lovgivningen på disse områder og varetager herunder godkendelse og tilsyn med visse virksomheder og produkter. Begrænsning af forurening sker gennem en lang række virkemidler herunder fremme af miljøteknologiske løsninger, bæredygtigt forbrug og produktion, grønne indkøb og miljømærker. Rammerne for Miljøstyrelsens arbejde beskrives i mission og vision. For en uddybende beskrivelse af arbejdet med mål og resultatstyring henvises til resultatkontrakten for 2013, som kan findes på: For en uddybende beskrivelse af Miljøstyrelsen henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk. Mission: Vi rådgiver regeringen om miljøindsatsen Vi administrerer og udvikler regler og indsatser nationalt og internationalt Vi arbejder i dialog med borgere, virksomheder og andre myndigheder Vi samler og formidler viden om miljøet. Vision: Vi vil øge beskyttelsen af mennesker, miljø og natur nationalt og internationalt ved at navigere og kommunikere målrettet i en foranderlig verden på et højt, fagligt niveau samarbejde åbent, engageret og fordomsfrit udadtil og indadtil være troværdige, fremsynede og nytænkende være en attraktiv og familievenlig arbejdsplads, hvor alle bidrager og gør en forskel. Fra 2012 aflægges der ikke grønt regnskab i Årsrapporten, idet der henvises til den kommende Miljøredegørelse i forbindelse med Miljøstyrelsens EMAS certificering, der offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside: Sådan+arbejder+vi+med+miljøet/ Årsrapporten aflægges for hovedkonti under FL 23.2, heraf driftsbevilling og øvrige bevillinger af typen reservationsbevillinger. For en oversigt henvises der til afsnit 2.2 herunder. 6 Årsrapport 2013

7 2.2 Miljøstyrelsens økonomiske omfang TABEL 1 MILJØSTYRELSENS ADMINISTREREDE UDGIFTER OG INDTÆGTER (MIO. KR.) Art Bevillingstype Hovedkonto Bevilling Regnskab Note Øvrige administrerede udgifter og indtægter Administrerede tilskud og lovbundne ordninger Drift Reservation Reservation Miljøstyrelsen Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning Oprydning efter udslip fra villaolietanke Udgift 377,6 381,7 A Indtægt 65,9 79,0 A Udgift 25,9 25,7 Indtægt 0,1 0,4 Udgift - 4,4 Indtægt - 1,8 Reservation Teknologipulje Udgift 5,9 6,9 Reservation Reservation Reservation Reservation Reservation Reservation Reservation Reservation Reservation Reservation Reservation Reservation Indsamlingsordninger vedr. dæk, blyakkumulatorer og biler Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier Miljømærkeordninger Aktivitetsafhængigt tilskud til sagsbehandling af miljøgodkendelser Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO Miljøstøtte til Arktis Tilskudsordning for reduktion af partikeludslip fra tunge køretøjer Virksomhedsordningen Tilskudsordning vedr. partikeludslip fra brændefyring i private hjem Tilskudsordning til fremme af miljøeffektiv teknologi Toksikologisk bistand vedr. kemikalier m.v. Udgift 227,5 257,9 B Indtægt 217,8 207,4 Udgift - - Indtægt 20,8 20,9 Udgift 65,2 40,7 Udgift - - Udgift 32,6 34,9 Indtægt 38,1 38,1 Udgift - - Indtægt - - Udgift 24,3 24,0 Udgift - 0,5 Udgift - 5,7 C Udgift - - Udgift 150,6 142,2 C Udgift 15,7 15,7 A: Der henvises til afsnit 3.7 om bevillingsregnskab, afsnit 2.4 om årets økonomiske resultat og afsnit 2.7, der redegør for reservationen. B: Der er vedtaget lov om godtgørelse og tilskudssatser vedr. underkonto 40. biler i efteråret 2013, som implementeres foråret C: Naturstyrelsen har i 2013 haft bemyndigelse til at disponere over 10 mio. kr. på FL Virksomhedsordningen. Naturstyrelsen har derudover på FL Grøn teknologi i 2013 haft bemyndigelse til projekter for kr. 54,3 mio. kr. Årsrapport

8 2.3 Årets faglige resultater Miljøstyrelsens resultatkontrakt er struktureret ud fra fem strategiske mål, der afspejler områderne i Finanslovens tabel 5 og Strategisk mål 1: Sundt og sikkert Miljø Miljøstyrelsen arbejder for at sikre, at det er let og attraktivt at være grøn forbruger. Det er styrelsens mål, at sikre alle borgere i Danmark et sundt og sikkert miljø herunder mindske borgernes kemikaliepåvirkning fra farlige stoffer i hverdagen, øge borgerkendskab til kemikalierisici, mindske gener fra støj-, lugt- og luftforurening samt informere om, hvordan man som borger og virksomhed kan agere miljøvenligt Strategisk mål 2: Grundlag for en grøn omstilling og et grønt erhvervsliv Miljøstyrelsen arbejder for at sikre vandmiljø og natur herunder nedbringe landbrugets påvirkning heraf, samt fremme bæredygtig udvikling gennem brugen af miljøvenlig teknologi. Det er styrelsens mål, at sikre, at det er let og attraktivt at være en grøn virksomhed herunder et selvbærende landbrugserhverv. Samtidig arbejdes der for at sikre grundlaget for en grøn omstilling generelt og at fremtidig miljøregulering er enkel og overskuelig Strategisk mål 3: Bæredygtig udnyttelse af ressourcerne Miljøstyrelsen arbejder for at skabe ressourceeffektivisering samt øge kvaliteten af affaldsbehandlingen. Det er styrelsens mål at sikre en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne, herunder at nedsætte ressourcetab ved håndtering af affald samt sikre, at affaldshåndteringen sker på en sundheds-, klima- og miljøforsvarlig måde med fokus på øget genanvendelse. Der er fokus på, at der produceres produkter med lavt ressourceinput og lang levetid samt at der inddrages miljøhensyn i design og indkøb Strategisk mål 4: EU og internationalt miljøsamarbejde Miljøstyrelsen arbejder for et bæredygtigt miljø nationalt og på globalt plan. Det er styrelsens mål at deltage aktivt og fokuseret i EU samt i det øvrige internationale miljøsamarbejde for herigennem at arbejde for at påvirke forhandlingerne i internationale fora, inden beslutningerne er truffet. Der er særligt fokus på udformning og implementering af EU-lovgivning, deltagelse i EU-arbejdsgrupper og specialudvalg samt koordinering på området Strategisk mål 5: Ministerieopgaver - betjening af minister, regering og Folketing Miljøstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger indenfor miljøområdet. Det er styrelsens mål, at levere rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet herunder fremsætte lovforslag i overensstemmelse med regeringens lovprogram. 8 Årsrapport 2013

9 2.4 Årets økonomiske resultat TABEL 2 MILJØSTYRELSENS HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter 349,2 370,2 361,3 - Heraf indtægtsført bevilling 316,6 335,1 316,4 - Heraf eksterne indtægter 32,6 35,1 44,9 Ordinære driftsomkostninger 336,8 371,3 360,6 - Heraf løn (personaleomkostninger) 217,0 223,1 217,2 - Heraf af- og nedskrivninger 5,5 5,8 3,7 - Heraf øvrige omkostninger 114,4 142,4 139,7 Resultat af ordinær drift 12,4-1,1 0,7 Resultat før finansielle poster 19,2 4,3 14,5 Årets resultat 6,7 3,2 13,7 Balance Anlægsaktiver 20,6 17,0 18,8 Omsætningsaktiver 40,3 40,1 31,5 Egenkapital 38,3 41,5 55,2 Langfristede forpligtelser 20,8 17,5 16,9 Kortfristede forpligtelser 140,6 150,6 86,3 Låneramme 27,2 42,4 42,4 Trækket på lånerammen 20,0 16,4 18,3 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 73,5 38,8 43,3 Negativ udsvingsrate 4,9 5,4 7,6 Overskudsgrad 1,9 0,9 3,8 Bevillingsandel 90,7 90,5 87,6 Opretholdelsesgrad 236,8 4,9 17,7 Tab på debitorer (tabsandel) 0,1 1,4 2,4 Akkumuleret reservationsandel 18,6 13,2 11,3 Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværkspris (tusinde kr.) Lønomkostningsandel 0,6 0,6 0,6 Lønsumsloft 226,1 223,9 232,7 Lønforbrug 216,9 222,9 215,7 Tabellen er opstillet iht. Moderniseringsstyrelsens kravspecifikation af 7. februar 2014, der angiver, at anlægsaktiver er uden statsforskrivningen, og omsætningsaktiver er uden likvide beholdninger på 167,7 mio. kr., jf. afsnit 3.3. Trækket på lånerammen er beregnet ud fra anlægsinvesteringerne ultimo eksklusiv donationer på 0,5 mio. kr., jf. afsnit 3.3. Opretholdelsesgraden er beregnet på baggrund af Navision data, da SKS anvender balancen som udgangspunkt for beregningen og på grund af anlægssaneringen i 2013 giver balancen ikke det rette billede af årets afskrivninger jf. note 10 og 11 i bilag 1. Resultatet for 2013 på 13,7 mio. kr. bevirker, at Miljøstyrelsens overskud stiger med 5,7 mio.kr. i lønsum og 8,0 mio.kr i øvrig drift, således at det akkumulerede overskud ultimo 2013 er på i alt 48,7 mio. kr. fordelt med 17,1 mio.kr. vedr. lønsum og 31,6 mio. kr. vedr. øvrig drift. Stigningen i akkumuleret overskud og dermed egenkapitalen illustreres også af stigningerne i den negativeudsvingsrate og overskudsgraden. Den øgede opsparing på lønbevillingen skyldes især færre hensættelser til ferie-/fleks i 2013 grundet en større gennemstrømning af medarbejdere i overensstemmelse med forventningerne for året. Det forventes derfor, at der vil komme en merhensættelse i 2014 af en tilsvarende størrelse som overskuddet for Gennemstrømningen er ikke udtrykt i nøgletallene, hvor der kun har været en mindre reduktion i årsværkforbruget for Dette er også på linje med forventningerne for året, som beskrevet i årsrapporten for Mindreforbruget i forhold til driftsbevillingen skyldes primært, at en del projekter og aktiviteter ikke har fået det forventede afløb, og dermed ikke de budgetterede merindtægter. Faldet i de kortfristede forpligtelser viser dog, at det i 2013 lykkedes at ændre forbrugsmønstret, så flere udgifter falder tidligere på året. Årsrapport

10 En stigende del af Miljøstyrelsens områder bliver gebyrfinansieret, jf. den faldende bevillingsandel og de stigende eksterne indtægter. Sammenholdt med flere konkurser inden for de senere år har det betydet, at der er en stigning i tab på debitorer. Faldet i omsætningsaktiverne indikerer, at det er lykkes at flytte realisationen af tilgodehavenderne til tidligere på året. Det kontinuerlige fald i reservationsandelen fra 2011 til 2013 indebærer, at Miljøstyrelsen i året har nedbragt den reserverede bevilling fra 53,7 mio. kr. til 42,5 mio. kr. Miljøstyrelsen er, jf. årsrapporten for 2012 og redegørelse for reservation i afsnit 2.7, i gang med en række større IT-udviklingsprojekter, men aktiveringen af et anlægsprojekt er udskudt til primo 2014 og øvrige projekter er i forundersøgelsesfasen. Derfor er opretholdelsesgraden for 2013 lav og stigningen i udnyttelsesgraden af lånerammen er beskeden. 2.5 Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: skematisk oversigt TABEL 3 SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR MILJØSTYRELSENS STRATEGISKE MÅL (MIO. KR.) Strategiske mål Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Lønomkostninger Øvrige omkostninger Andel af årets overskud 1. Sundt og sikkert miljø 38,3 9,6 26,3 19,9 1,7 2. Grøn Vækst og grønt erhvervsliv 99,0 24,7 68,0 51,5 4,3 3. Bæredygtig udnyttelse af 29,7 7,4 20,4 15,4 1,3 ressourcer 4. Internationalt miljøsamarbejde 37,6 9,4 25,8 19,5 1,6 5. Ministerbetjening 111,9 27,9 76,8 58,2 4,8 I alt 316,4 79,0 217,2 164,5 13,7 Miljøstyrelsens samlede indtægter og udgifter er baseret på forbrug på samtlige opgaver og fordelt på de strategiske mål ud fra en opstillet fordelingsnøgle. For sammenhæng til produktområderne henvises til bilag 2: Årets resultatopfyldelse. I alt tal kan afvige 0,1 mio. kr. fra summen af de specificerede tal pga. afrundinger Strategisk mål 1: Sundt og sikkert miljø Til dette mål er der anvendt ca. 12 % af Miljøstyrelsens samlede ressourcer i Miljøstyrelsen har i som led i kemikaliehandlingsplanen gennemført indsatser med henblik på at mindske borgernes kemikaliepåvirkning fra farlige stoffer i hverdagen og øge borgernes kendskab til kemikalierisici gennem informationskampagner til forbrugerne, kontrolkampagner, analyser og kontrol af en lang række produkter. Miljøstyrelsen har samtidig arbejdet intensivt for at bidrage med en ny kemikalieindsats for , som blev politisk besluttet i forbindelse med Finanslovsforhandlingerne for Ikke alle miljøfarer er lige synlige, men kan fortsat udgøre en risiko for miljø og sundhed. Miljøstyrelsen har derfor fokus på, at der skal ske en løbende udfasning af kemikalier med særlig problematiske effekter for sundhed og miljø frem mod Dette med henblik på en faldende eksponering allerede frem mod 2015, især blandt børn og gravide. I 2013 har der været et særligt fokus på ny viden om hormonforstyrrende stoffer og kombinationseffekter Strategisk mål 2: Grøn omstilling og grønt erhvervsliv Til arbejdet med Grøn vækst og grønt erhvervsliv er der brugt ca. 31 % af Miljøstyrelsens samlede ressourcer i Årsrapport 2013

11 Miljøstyrelsen prioriterer, at miljøgodkendelser og -tilsyn behandles med høj kvalitet og rettidigt. Med hensyn til den fremtidige regulering af virksomheder og landbrug, har der i 2013 især været fokus på, at dette skal ske gennem en forenkling og overskuelighed, bl.a. ved implementering af nyt EU Industrial Emission Directive, samt ved indspil til opfølgningen på Natur- og Landbrugskommissionens arbejde. Desuden skal der ske en fortsat brug af partnerskaber med henblik på videndeling som drivkraft i udviklingen af ny miljøteknologi. Miljøstyrelsen har arbejdet for, at det er let og attraktivt at være en grøn virksomhed. Dette er blandt andet tilstræbt gennem en afkortning af sagsbehandlingsfristerne. Som led i ny Sprøjtemiddelstrategi har Miljøstyrelsen bidraget med nye initiativer, der skal skærpe håndhævelsen af brug af pesticider. Inden for bekæmpelsesmidler gennemførte MST i øvrigt en informationskampagne om biocidforordningen og biocider generelt rettet mod virksomheder, professionelle brugere og borgere. Hensigten er, at der skal ske færre overtrædelser og skabes større sikkerhed for mennesker og miljø Strategisk mål 3: Bæredygtig udnyttelse af ressourcer Til arbejdet med bæredygtig udnyttelse af ressourcer er der anvendt ca. 9 % af Miljøstyrelsens samlede ressourcer i Miljøstyrelsen har i 2013 bidraget med formuleringen af ny ressourcestrategi for affaldshåndtering, og har samtidig igangsat initiativer til at øge ressourceeffektiviteten af materialer. Herudover er det prioriteret at gennemføre effektive tilsyn med import/eksport af farligt affald Strategisk mål 4: Internationalt miljøsamarbejde Til arbejdet med Internationalt miljøsamarbejde er der anvendt ca. 12 % af Miljøstyrelsens samlede ressourcer i Miljøstyrelsen har bidraget aktivt til at forbedre kvaliteten af industriens dokumentation om stoffer (registreringer), og igangsat regulering af problematiske stoffer, hvis der har været behov. Miljøstyrelsen har herudover bidraget gennem arbejde i EU med at sikre miljømæssig forsvarlig ophugning af skibe på globalt plan Strategisk mål 5: Ministerbetjening Til arbejdet med ministerbetjening er der anvendt ca. 35 % af Miljøstyrelsens samlede ressourcer i Det har i 2013 været Miljøstyrelsens målsætning at levere en rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet. I løbet af året er kvaliteten af ministerforelæggelser løbende blevet evalueret. Miljøstyrelsens hjemmeside er opdateret for at sikre korrekt vejledning af borgere, virksomheder og øvrige myndigheder. Årsrapport

12 2.6 Målrapportering Skematisk oversigt TABEL 4 MÅLOPFYLDELSESGRAD FOR MILJØSTYRELSENS STRATEGISKE MÅL Tekniske krav til Strategiske mål vurdering 1. Sundt og sikkert miljø 2. Grøn vækst og grønt erhvervsliv %: opfyldt %: opfyldt/delvist opfyldt Opnået resultat Vurdering 83 Meget tilfredsstillende 57 Ikke helt tilfredsstillende 3. Bæredygtig udnyttelse af 75 Tilfredsstillende ressourcer 4. Internationalt %: delvist opfyldt 100 Meget tilfredsstillende miljøsamarbejde %: ikke opfyldt 5. Ministerbetjening 83 Meget tilfredsstillende Samlet 80 Meget tilfredsstillende Miljøstyrelsens resultatkontrakt for 2013 omfatter 5 strategiske mål, herunder 33 fastsatte resultatkrav, hvoraf et krav er udgået. Kravene er specifikt afrapporteret i bilag 2. Af de samlede krav er 21 opfyldt, 9 delvist opfyldt og 2 ikke opfyldt. Den samlede målopfyldelsesgrad på 80 % tager højde for vægtningen af de forskellige krav i resultatkontrakten. Den samlede målopfyldelse i 2012 var 77 % og i 2011 var den 84 %. Årets resultatopfyldelse vurderes at være meget tilfredsstillende Sundt og sikkert miljø For dette strategiske mål er fire resultatkrav opfyldt og to delvist opfyldt. Den samlede målopfyldelse for dette mål er 83 %, hvilket vurderes at være meget tilfredsstillende. Der er i løbet af 2013 afsluttet 15 kontrolkampagner. Derudover er der arbejdet med ny kemikaliehandlingsplan og strategi for håndtering af ti stoffer på listen over uønskede stoffer. Yderligere er der gennemført et program vedr. videnopbygning i forhold til nanomaterialer. De delvist opfyldte mål vedrører forslag til samlet indsats for at forbedre luftkvaliteten og gennemførelse af forbrugerproduktprogram vedr. kemikalierisici, herunder risikovurdering- og håndtering gennem information til forbrugerne Grøn omstilling og grønt erhvervsliv For dette strategiske mål er otte resultatkrav opfyldt, fire delvist opfyldt og to krav er ikke opfyldt. Den samlede målopfyldelse for dette mål er 57 %, hvilket vurderes at være ikke helt tilfredsstillende. I 2013 har Miljøstyrelsen arbejdet med sprøjtemiddelstrategien, herunder med bidrag til ministeren og Folketinget til brug for behandling af ændringsforslag til kemikalieloven om skærpet håndhævelse på pesticidområdet (skærpede bødestraffe, tilbagekaldelse af sprøjtecertifikat og begrænsning i private borgeres adgang til køb af pesticider), og udarbejdet årlig rapport om bekæmpelsesmiddelstatistik med opgørelse af både behandlingshyppighed og den nye pesticidbelastningsindikator samt data fra indberettede sprøjtejournaler. Herudover har Miljøstyrelsen givet indspil til Natur- og Landbrugskommissionen forud for afslutningen på kommissionens arbejde. 12 Årsrapport 2013

13 Miljøstyrelsen har bidraget med faglige afklaringer forbundet med etablering af en model for emissionsbaseret regulering af husdyrbrug. Der er fulgt op på finanslovsaftalen for 2013 ved etablering af et sammenhængende program for grøn teknologi. Endvidere har Miljøstyrelsen færdigbehandlet alle ansøgninger om miljøgodkendelse indkommet før 1. januar 2013, der ikke har krævet VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) eller behandling efter risikobekendtgørelsen. Der er ført tilsyn med alle listevirksomheder i overensstemmelse med fastsat tilsynsfrekvens. Endelig har Miljøstyrelsen gennemført en informationskampagne om biocidforordningen og biocider generelt rettet mod virksomheder, professionelle brugere og borgere. De delvist opfyldte mål vedrører afklaringer af grundlaget for etablering af en generel sårbarhedsdifferentieret arealregulering (GSA), udarbejdelse af vejledning for at sikre en vellykket implementering af IED og sagsbehandlingsfrister på biocidafgørelser. Endelig har Miljøstyrelsen udarbejdet en bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler som opfølgning på biocidforordningen, der trådte i kraft 1. september De ikke opfyldte mål drejer sig begge om godkendelse af pesticider herunder sagsbehandlingstiden på fornyelser og på nye produkter. De ikke opfyldte mål skyldes delvist, at sagerne har været flere end forventet og er blevet mere komplicerede. Fra 1. januar 2014 er der indført gebyrfinansiering for godkendelsesansøgninger. Der er ikke reserveret bevilling hertil. Det er prioriteret at behandle ansøgninger med en mulig risiko først, og der er nedsat en taskforce til at få ansøgningerne færdige. Der er ansat nye medarbejdere per , som oplæres ved at afvikle fornyelser af eksisterende godkendelser Bæredygtig udnyttelse af ressourcer For dette strategiske mål er to resultatkrav opfyldt og to er delvist opfyldt. Den samlede målopfyldelse for dette mål er 75 %, hvilket vurderes som værende tilfredsstillende. Der er i 2013 gennemført mellem 10 og 15 tilsyn med overførsel af affald. Hertil blev der gennemført udvidede totalkontroller og kontroller i samarbejde med SKAT. Målsætningen om, at 90 % af alle anmeldelser vedrørende overførsel af affald er sagsbehandlet inden 30 dage, er ligeledes opfyldt i De delvist opfyldte mål vedrører sikring af en mere effektiv administration af dækordningen og færdiggørelse af ressourcestrategi I for affaldshåndtering og ressourcestrategi II for affaldsforebyggelse Internationalt miljøsamarbejde For dette strategiske mål er fem resultatkrav opfyldt. Den samlede målopfyldelse for dette mål er 100 %, hvilket vurderes som værende meget tilfredsstillende. I 2013 har Miljøstyrelsen gennem arbejde i EU bidraget til at sikre miljømæssig forsvarlig ophugning af skibe på globalt plan og har deltaget i forhandlinger vedr. global harmonisering af regler for klassificering af farligt affald. Herudover har styrelsen gennem en ledende rolle i Nordsø NECA-gruppen medvirket til at reducere skibstrafikkens emissioner. Årsrapport

14 Miljøstyrelsen har desuden bidraget til at forbedre kvaliteten af industriens dokumentation om stoffer (registreringer) og igangsat stofvurderingsarbejdet for tre nye stoffer. Endelig har styrelsen bidraget med danske indspil vedr. konkret miljøteknologi og danske virksomheders miljøperformance i forbindelse med BREF (Best available techniques REFerence documents) Ministerbetjening For dette strategiske mål er to resultatkrav opfyldt, et er delvist opfyldt, og et mål er udgået. Den samlede målopfyldelse for dette mål er 83 %, hvilket vurderes at være meget tilfredsstillende. Lovforslagene under Miljøstyrelsens ressort er fremsat i overensstemmelse med lovprogrammet og Miljøstyrelsens forelæggelse af ministersager er sket rettidigt. Det delviste opfyldte mål vedrører tidsfrister for myndighedsafgørelser, besvarelse af forespørgsler og øvrige henvendelser med en tidsfrist på fire uger. Målet vedrørende Bedst på nettets måling af kvaliteten af hjemmesiderne (opgjort i Netkroner) er udgået, da Netkroner ikke længere opgøres af Digitaliseringsstyrelsen Uddybende analyse og vurderinger Krav Luftkvalitet Trods klare forbedringer i luftkvaliteten i Danmark er luftforurening fortsat et vigtigt parameter for helbredspåvirkning i Danmark. Til at sætte retning og ramme for den videre indsats med at reducere natur- og helbredspåvirkningen overvejedes det at lave en samlet strategi for forbedring af luftkvaliteten med henblik på at reducere sundhedsskadelig luftforurening. Denne skulle skitsere status og potentielle virkemidler på tværs af kilderne til luftforurening både i Danmark og udenlands. Målet blev delvist opfyldt, hvilket er tilfredsstillende, eftersom der undervejs blev besluttet ny strategisk tilgang. Baseret på nyeste viden omkring kilder til luftforurening, luftkvalitet i byerne og sygdomsbillede, blev der i første omgang tegnet en skitse til en samlet strategi. Efterfølgende blev det besluttet i stedet at fokusere på at få virkeliggjort de enkelte virkemidler og tiltag, med samme effekt som en samlet strategi. Således blev målet om en decideret samlet strategi ikke længere relevant i sin oprindelige form. Der er anvendt ca. 0,5 årsværk til sagsbehandling. Det overblik, der er blevet etableret med indsatsen, vil blive brugt i det videre arbejde på de enkelte virkemidler Krav og Godkendelse af pesticider Godkendelsesordningen for pesticider sikrer, at de pesticider, der lovligt anvendes, ikke udgør en uacceptabel risiko for miljø og sundhed. Arbejdet er et væsentligt element i Regeringens Sprøjtemiddelstrategi for og bidrager til opretholdelse af en skrap godkendelsesordning i Danmark og dermed en nedsat belastning af sundhed og miljø. 14 Årsrapport 2013

15 Der var følgende mål for sagsbehandlingstid: A1) Sagsbehandlingstiden på nye produkter (med nye og gamle aktivstoffer) overholdes for 80 % af de løbende sager, og A2) Sagsbehandlingstiden på fornyelser overholdes for 90 % af sagerne. Der blev truffet afgørelse på 57 % af ansøgninger om nye produkter (A1) og 67 % af fornyelsessagerne (A2). Målene er derfor ikke opfyldt. Der er anvendt ca. 8 årsværk til sagsbehandlingen (budgetteret ca. 10 årsværk) samt ca. 0,9 mio. kr. i driftsmidler til eksterne konsulenter. Der er truffet afgørelse på knap 100 ansøgninger om nye produkter og fornyelser, samtidig med at der er arbejdet på ca. 200 igangværende sager i At målet for overholdelse af sagsbehandlingstider ikke er opfyldt, kan delvist begrundes med, at der har været flere sager end forventet, og at sagerne er komplekse. Ud over de planlagte sager er to aktivstoffer (som indgår i 10 produkter) revurderet på grund af nye oplysninger om risiko for udvaskning til grundvand. Godkendelsesarbejdet er endvidere udfordret af afhængigheden af, at andre lande leverer deres vurderinger og overholder tidsfristerne, samt om ansøgningerne har den fornødne kvalitet. Målopfyldelsen er ikke tilfredsstillende. Fra 1. januar 2014 er der indført gebyrfinansiering for godkendelsesansøgninger Krav IED (EU-direktiv for miljøgodkendelsesordningen for virksomheder) I 2013 har Miljøstyrelsen fortsat haft fokus på implementeringen af Industrial Emission (IE-) direktivet. Det overordnede sigte har været at sikre en vellykket implementering af direktivet og den nye tilsynsmodel igennem konkret og målrettet vejledning. Derigennem understøtter Miljøstyrelsen administrationen af regler for godkendelse og tilsyn med virksomheder. Som led i dette har Miljøstyrelsen haft som mål at udvikle og udgive wiki-vejledninger om godkendelse, tilsyn og håndhævelse samt et FAQ-modul. Miljøstyrelsen sendte i 2013 de digitale vejledninger om tilsyn og miljøgodkendelse i høring, og dermed er målet delvist opfyldt. For tilsynsvejledningen gælder det, at håndhævelsesmodulet er udskudt til 2014 efter omprioritering af arbejdsopgaverne af ressourcemæssige hensyn. Det betyder, at den eksisterende håndhævelsesvejledning gælder, indtil en ny digital vejledning udsendes (marts 2014) som supplement til den nye tilsynsvejledning. For godkendelsesvejledningen gælder det, at vejledningen blev sendt i høring i december Høringsfristen udløber ultimo februar. Vejledningen er allerede nu digitalt tilgængelig og forventes endelig i maj For at formidle de nye regler om miljøgodkendelser, som med IED blev implementeret i en ny godkendelsesbekendtgørelse, har Miljøstyrelsen udarbejdet en samling FAQ er, som er tilgængelige på mst.dk. Vejledningerne er således næsten klar, men forsinkede, hvilket vurderes som delvist tilfredsstillende. Det vurderes, at Miljøstyrelsen har brugt ca. 1 årsværk (ÅV) på arbejdet med tilsynsvejledningen mod forventede ca. 0,9 ÅV. Der er anvendt 0,2 mio. kr. til at konvertere ældre vejledninger til wikisprog, så de lettere kan integreres i den nye tilsynsvejledning. Årsrapport

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005 Lægemiddelstyrelsens Årsrapport 2005 J.nr. 1322-54 Den 6. april 2006 Indhold Indhold... 2 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af Lægemiddelstyrelsen... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske

Læs mere

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014 UDLÆNDiNGE Udlændingestyrelsen Årsrapport 2014 København, marts 2015 2BERETNING 4 1.2. Ledelsens påtegning 3 1.1. Årsrapportens omfang 3 L PÅTEGNING 3 Side2af33 4.1. Bilag i 4.2. Bilag 2 Gebyrfinansieret

Læs mere

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 29 Bilag 1 Offentligt ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2014 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 6 2.3.1.

Læs mere

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre Årsrapport 2009 Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre 1 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 3 1.1 Præsentation af beskæftigelsessystemet 3 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3a Årets økonomiske resultater,

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift Årsrapport 2014 for Helsingør Stift Fællesfonden Marts 2015 dok.nr. 32356/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Redaktion Embedslægevæsenets Årsrapportgruppe og Sekretariatet i Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25 ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Beretning 3 1.1. Præsentation af institutionen 3 1.2. Årets finansielle resultater 3 1.3. Årets faglige resultat 4 1.4. Forventninger til det

Læs mere

Henrik Estrup Energidirektør

Henrik Estrup Energidirektør Årsberetning 2013 FORORD ØKONOMISK ANSVARLIGHED OG FORRETNINGSORIENTERING Nukissiorfiits resultat for 2013 er på et meget tilfredsstillende niveau. For tredje år i træk opnår vi et positivt resultat.

Læs mere

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2008 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Mission... 4 3. Vision... 4 4. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram...

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER Årsrapport 2009 for Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Udgivet af: Dansk Center for Internationale

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2012. Nordsøfonden

Årsrapport 2012. Nordsøfonden Årsrapport 2012 Nordsøfonden Indholdsfortegnelse Oplysninger om Nordsøfonden 3 Nordsøfondens hovedtal 5 Ledelsesberetning 8 Regnskabspraksis 22 Regnskab 29 Resultatopgørelse 29 Balance 31. december 30

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere