Arbejdssituationens indflydelse på design og udvikling af applikationer til styring af etikettrykmaskiner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdssituationens indflydelse på design og udvikling af applikationer til styring af etikettrykmaskiner"

Transkript

1 Arbejdssituationens indflydelse på design og udvikling af applikationer til styring af etikettrykmaskiner Thomas Bo Jensen IT Universitetet E Business linien Vejleder: Mads Bødker Projektperiode: 1. september 17. december 2008

2

3 Resumé Denne rapport er udarbejdet for at sætte fokus på udvikling af applikationer til styring af trykmaskiner. Formålet har været at undersøge, hvordan kan en moderne og innovativ brugergrænseflade af applikationer til styring af etikettrykmaskiner bedst understøtte initial læring (ved opstilling af en ny trykmaskine), effektiv drift og kontinuerlig læring og optimering af produktionen i den daglige drift. I denne undersøgelse, hvor produktet Nillon fra Nilpeter A/S er i fokus, viser resultaterne, at applikationens effekt på læring og produktivitet ikke er så stor som først antaget. Emnet er undersøgt ved anvendelse af observation og interview i kontekst. Emneord: Applikation, brugergrænseflade, CSCW, GUI, Contextual Inquiry. Thomas Bo Jensen. December Side 1

4 Side 2

5 Indhold Resumé Indledning Metode Beskrivelse af egen proces Afgrænsning Teori Kildekritik og kritik af anvendt teori Rapportens struktur Præsentation af case, Nilpeter og Nillon Udvikling af HCI applikationer Introduktion til etiketproduktion Introduktion til produktionsmiljøet i etikettrykkeriet Tilrettelægning af dataindsamlingen Dataindsamling hos Nilpeter (23/8) Dataindsamling på LabelExpo (9/9 11/9) Dataindsamling hos Nilpeter Nillon TaskForce (23/9) Dataindsamling hos Nilpeter Help Desk (24/9) Dataindsamling hos Nilpeter Showroom (12/11) Dataindsamling hos Flexiket A/S (19/11) Dataindsamling hos Tesa Labels (3/12) Ekspertvurdering (6/12) Kontakt til Nilpeter (8/12) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Diskussion og anbefalinger Refleksion på projektet Konklusion Perspektivering Litteratur, internet og personer Bilag Side 3

6 1. Indledning Den grafiske brugergrænseflade på moderne produktionsmaskiner i den grafiske branche m.fl. bliver mere og mere komplekse i takt med maskinernes stigende antal funktioner, automatisering og kommunikation i work flow systemer. Online forbindelse til den enkelte maskine er i dag normalt. Herunder muligheden for fejldiagnosticering og upload af nye softwareversioner. Den grafiske brugergrænseflade er også en del af virksomhedens branding, idet en software der understøtter produktionsvirksomhedens effektivitet er en salgsfeature. Ved design af moderne og innovative brugergrænseflader til HCI applikationer til styring af etikettrykmaskiner, må softwareudvikler teamet træffe en række valg vedr. det grafiske design, strukturen og applikationens funktioner. Hvilke faktorer er i denne forbindelse centrale? og hvordan er samspillet mellem applikationens kompleksitet og de potentielle positive økonomiske og kognitive konsekvenser, for såvel maskinproducenten der skal udvikle softwaren, og etiketproducenten der skal anvende trykmaskinen? Mit mål har været at præsentere Nilpeter s udviklingsteam for designråd og inspiration i det videre arbejde med Nillon versioner baseret på mine observationer i et antal brugeres kontekst. Projektets hovedproblem der undersøges: Hvordan kan en moderne og innovativ brugergrænseflade af applikationer til styring af etikettrykmaskiner bedst understøtte initial læring (ved opstilling af en ny trykmaskine), effektiv drift og kontinuerlig læring og optimering af produktionen i den daglige drift? Underspørgsmål: Hvordan kan maskinproducenten bedst implementere forbedringer af applikationen baseret på brugernes erfaringer? Side 4

7 2. Metode Analysen baserer sig på udvalgt empiri og teori. At knytte kontakt til en maskinproducent samt en etiketproducent, og ved interviews og observation indsamle data for at holde det op mod relevant teori. Min empiri består i kvalitative data i form af observationer, ustrukturerede interviews med trykkere, produktionsledere og softwareudviklere. Som dokumentation har jeg anvendt notater, fotos samt videooptagelser. Det var været min strategi at færdes nogle hele dage i kontekst. Jeg har ikke anvendt en diktafon, da jeg ikke fandt, at det var praktisk ved en medarbejder (trykker), der bevæger sig meget rundt. Der er også en del maskinlarm, som ville betyde en ringe lydkvalitet. Contextual Inquiry 1 har været den centrale metode, suppleret med en heuristisk ekspert vurdering 2 af systemet Nillon og herunder analyse af logfiler 3. Ved at sammenholde kvantitative data i form af logfiler med notater fra observation undersøttet af videooptagelse, har jeg søgt at kortlægge trykkerens praksis med henblik på en vurdering af Nillon s indflydelse på trykkerens arbejdssituation. Ved anvendelse af interview, med fortrinsvis åbne spørgsmål har jeg søgt at afdække domænet med en åben tilgang til den nuværende praksis og trykkerens forslag til optimering af denne. 1 Beyer og Holtzblatt. 2 Nielsen, Jacob. 3 Kuniavsky. Side 402. Side 5

8 3. Beskrivelse af egen proces Mit arbejde med dette projekt har endnu engang bekræftet den uforudsigelighed ethvert projekt indeholder. Jeg havde blot arbejdet nogle få uger med problemstillingen i denne opgave, før jeg var blevet meget klogere og som følge af min nye indsigt begyndte at justere mine metoder og til dels min problemformulering og mit fokus. Min overordnede problemstilling var stadig relevant, men jeg kunne med min nye viden se mere nuanceret på mit problem. Jeg blev hen ad vejen også bedre til at udvælge de metoder, der kunne give mig svar på mine spørgsmål. Det betød f.eks. af observation i arbejdssituationen med Contextual Inquiry var vigtigere end egentlige brugertest. Jeg måtte også konstatere, at Nilpeters nyeste version af Nillon, udviklet til deres MO Line ikke kunne bruges til Contextual Inquiry i Danmark, da modellen er meget ny og indtil videre kun opstillet i nogle få amerikanske trykkerier. Betydningen af mit domænekendskab Mit valg af emne og domæne (etikettrykning) er naturligvis ikke tilfældigt. Jeg har indsigt i de grafiske processer fra min professionelle karriere, og dette påvirker naturligvis også min tilgang til emnet. I min dokumentation af observationer har der således været nogle faglige processer jeg forstod og jeg har derfor bedre kunne fokuserer på processen i praksis. Jeg har kunnet skelne trykteknisk faglig snak fra kommentarer, der vedrører betjening af Nillon, hvor det var relevant at skelne. Dog vil jeg sige at projektet alligevel har lært mig utrolig meget i min proces fra novice til ekspert. Side 6

9 4. Afgrænsning Min dataindsamling i form af observationer, interviews og litteraturstudier, har givet mig et øjebliksbillede af Nilpeter s og to danske trykkeriers praksis. Jeg måtte prioritere mine ressourcer i arbejdet med denne opgave og jeg har derfor foretaget følgende afgrænsning af det felt, som jeg undersøger, som læsere skal være opmærksom på. Min dataindsamling vedrører kun praksis i Danmark. Arbejdssituationens indflydelse på Nillons udformning og indflydelsen på produktivitet og læring beskrives, men underbygges ikke med kvantitative data. Da jeg ikke kunne få adgang til at afprøve en Nillon version med data (dvs. en trykmaskine) bygger min ekspertvurdering på egen afprøvning af Nillon version uden data på min computer samt observationer af Nillon i konteksten. 5. Teori Jeg har valgt at analysere min empiri ud fra de fem Work Models som Hugh Beyer og Karen Holtzblatt har identificeret 4. Ved at have fokus på kommunikationen i virksomheden, operatørens arbejdsgang, arbejdssituationens artifakter, arbejdspladsens fysiske indretning og virksomhedens kulturelle dimensioner belyses trykkerens anvendelse af Nillon fra flere vinkler. McElroys teori om videnproduktion og videnintegration, 5 anvender jeg i relation Nilpeter s Help Desk funktion. I min vurdering af Contextual Inquiry som en velegnet metode til datainsamling om Nilpeters brugeres adfærd har jeg endvidere søgt videnskabelige artikler 6 der forholder sig til metoden samt anviser alternativer som f.eks. (Kantner. Condensed contextual inquiry, ethnographic interviewing, og field usability testing). Jeg har dog af tidsmæssige årsager koncentreret mig om Contextual Inquiry som dataindsamlingsmetode. Jeg er opmærksom på at mit datagrundlag, der er to grafiske virksomheder, ikke berettiger til at drage konklusioner for Nillon s anvendelse i hele Nilpeters kundegruppe, der jo hovedsaglig består af udenlandske virksomheder med andre uddannelsestraditioner end de virksomheder, jeg har besøgt. 4 Beyer og Holtzblatt. 5 Dalkir, Kimiz. side 35. The McElroy KM Cycle. 6 Kantner. Alternative methods for field usability research, Wixon. Contextual inquiry: grounding your design in user's work. Holtzblatt, Getting started on a contextual project. Side 7

10 6. Kildekritik og kritik af anvendt teori De primære kilder til udarbejdelsen af denne rapport er interview med medarbejdere hos Nilpeter A/S, Flexiket A/S og tesa A/S. Jeg har derfor været opmærksom på, at medarbejderne er loyale overfor deres arbejdsplads, og dermed vil fremstille arbejdsgangen bedst muligt. Det er dog ikke mit indtryk, at medarbejderne har tilbageholdt informationer og varigheden af mine virksomhedsbesøg har bidraget til at få valide data på trods af say/do problematikken 7. Med hensyn til kritik af Contextual Inquiry som metode har jeg i mit afsnit 5. Teori, nævnt nogle alternative fremgangsmåder. (Kantner. Condensed contextual inquiry, ethnographic interviewing, og field usability testing) 8. Jeg er opmærksom på, at man ved konsolideringen af indsamlet data kan komme til at give et for unuanceret billede af brugernes praksis. For dette ikke skal ske bør man være omhyggelig ved sin udvælgelse af respondenter samt præsentere designteamet for forskellige dimensioner og tilgange til praksis f.eks. i form at fotos, artifakter, og beskrivelser. 7. Rapportens struktur Jeg har ved udarbejdelsen af denne rapport været opmærksom på at vægte indholdet, så fire dele i rapporten træder tydeligt frem i min argumentation. Først giver jeg en introduktion til udvikling af HCI applikationer og domænet etiketproduktion. Her præsenteres kontekst kort og objektet for min undersøgelse. Det leder til en beskrivelse af min dataindsamling i afsnit 12. Af de mange data og indtryk jeg har indsamlet, præsentere jeg i denne del de vigtigste data i en koncentreret form med henblik på en uddybning i min sammenfatning af resultaterne, i min diskussion og ved den mundtlige præsentation. I afsnit 13 sammenfatter jeg resultaterne af min undersøgelse. Et vigtigt afsnit der bl.a. gennem konsolidering af Work Models 9 skal skabe grundlaget for anbefalinger til Nilpeter s Nillon TaskForce. I afsnit 14 diskutere jeg resultaternes betydning i forhold til læring og produktivitet og jeg argumenterer for, hvorfor arbejdssituationen skal have indflydelse på udvikling af de applikationer, Nilpeter arbejder med. Rapporten afsluttes herefter med en refleksion over projektet, en konklusion og en perspektivering. 7 Blomberg, Jeanette et. al. Etnografisk tilgang til kontekst. 8 Kantner. Alternative methods for field usability research, Wixon. Contextual inquiry: grounding your design in user's work. Holtzblatt, Getting started on a contextual project. 9 Beyer, Hugh og Holtzblatt, Karen. Side 89. Side 8

11 8. Præsentation af case, Nilpeter og Nillon Nilpeter er en dansk ejet virksomhed beliggende i Slagelse. Nilpeter er totalleverandør af etikettrykmaskiner og beskæftiger sig udover udvikling, produktion, afsætning og service af disse maskiner også med videns udvikling omkring informationsformidling via selvklæbende etiketter. Virksomheden er blandt de førende i verden af disse maskiner og besidder ca. 10% af verdensmarkedet. Virksomheden havde i medarbejdere og en omsætning på ca. 650 mio. kr. Hvoraf 95% stammer fra eksport. 10 Trykmaskinerne, der leveres enten som standardiserede maskiner eller som kundetilpassede løsninger, har en typisk værdi af 3 20 mio. kr. /stk. Nilpeter har stor erfaring med kombinationsmaskiner der trykker etiketter ved anvendelse af flere trykmetoder samtidig. F.eks. Offset til et detaljeret farvebillede, Cold Foil til et flot guld effekt og Flexo til lakering af etiketten. Figur 1. FA line. Nilpeter s produktprogram omfatter p.t. fem serier. Nilpeter s MO line er den mest avancerede, en modulopbygget maskine hvor trykmetoden offset er det centrale element. FAline, som er mit fokus i denne undersøgelse, er en trykmaskine der anvender flexo princippet. Nilpeter har fremstillet mere end 200 maskiner af denne type. Såvel MO line og FA line anvender Nillon softwaren. Derudover har Nilpeter en FB Line og en FG line. Disse maskiner anvender også flexoprincippet, men betjenes udelukkende via paneler på maskinen. Nilpeter har også en digital trykmaskine, Caslon. Den styres også via en skærm, men denne software fremstilles ikke af Nilpeter. Desuden fremstiller Nilpeter sliddele og reservedele til alle tidligere modeller i Nilpeter omfattende produktprogram. Nedenfor ses Nillon s brugerflade og kontrolpult samt den type panel, der sidder på hvert trykværk. 10 Side 9

12 Figur 2. Nillons brugerflade på FA line. 11 Figur 3. Brugerfladen på trykværkernes paneler. Nillon til FA line sælges med en grundpakke, samt ekstra moduler til Job Management, Registerlog og Backup. Eksempler på funktioner i Nillons menuer er vist nedenfor Forside Nillons brugerflade # Aflæse/indstille banespænding # Aflæse/indstille afrullerspænding # Aflæse/indstille oprullerspænding # Aflæse/indstille materialetykkelse # Kvitter for at fejl er læst # Aflæse Z (tryklængde) på værk # Aflæse/indstille maskinens hastighed # Aflæse tæller (antal etiketter/meter) 01.1 Ikon for registerkurver 02.1 Ikon for indstilling af register 03.1 Ikon for side med indstillingsmuligheder (tæller, farvevalg, jobsave/load) 04.1 Ikon for side med Job data 11 Bilag: Se en større udgave af illustrationen på bilag side 20. Side 10

13 Der er anvendt cirka 60 ikoner i Nillon til FA4. Ved mouse over sættes der en ramme om knappen, og man ser derved, at knappen er aktiv. Der fremkommer ikke en tekst (som det kendes fra web Title ), men en del af advarselsikonerne indeholder en tekst foruden et symbol. Fra Nillons startside kan man ved hjælp af knapper gå til underliggende sider, som der her vises nogle eksempler på for at give et indtryk af brugerfladen. Side 11

14 Med registerlog modulet sættes en tolerance. f.eks. 50/1000 mm. I logfilen noteres: REG ERROR COUNTER 1200 METER. REG OK COUNTER 1240 METER. OSV... når registeret er udenfor den fastsatte tolerance. Side 12

15 Kunder der har købt Job Management modulet kan ved hjælp af symbolerne til højre registrere: Start på indstilling, start på produktion og ventetid. Side 13

16 9. Udvikling af HCI applikationer Brugeren af et IT system forventer, at systemet virker. At der ikke opstår uforklarlige fejl. At svartider er hurtige, samt at systemet har de funktioner der er nødvendige for brugeren. 12 Systemudviklere har også disse mål og er endvidere optaget af systemets stabilitet, sikkerhed samt en uproblematisk vedligeholdelse af kildekoden. Uden et driftssikkert system kommer brugeren ikke langt. Men for at systemet skal understøtte brugerens arbejdssituation og brugerens opgaver, må der endvidere være tale om et brugervenligt system. Ifølge Søren Lauesen består brugervenlighed af seks faktorer 13 : Fit for use. Ease of learning. Task efficiency. Ease of remembering. Sujective satisfaction. Understandability. Dog må de seks faktorer prioriteres under hensyn til den aktuelle bruger af systemet. Og som Jonathat Grudin har påpeget, kan faktorer være i konflikt med hinanden, f.esk. Ease of learning og Ease of Use. 14 I forhold til Nillon systemet anser jeg Task efficiency og Understandability for at være de faktorer, der skal prioriteres højest. Jeg har som studerende på IT Universitetet fået interesse for udformningen af brugergrænseflader, og det har bl. a. været mit ønske at undersøge hvordan variationerne i den grafiske udformning har indflydelse på applikationens effektivitet i kontekst. Eksemperne nedenfor viser eksempler på forskellige layout, ikoner og anvendelse af farver. 12 Lauesen, Søren, side Lauesen, Søren, side Grudin, Jonathan. The case against user interface consistency. Side 14

17 Figur 4. Seks eksempler på brugerflader fra LabelExpo America og Drupa messen 15 Designet af den grafiske brugerflade har indflydelse på systemets kvalitet totalt set, men de underliggende lag i form af layout modul, struktur, scope og strategi er også vigtige elementer, som udviklingsteamet må forholde sig til. Selvom Jesse James Garrett 16 fortrinsvis har fokus på websider i sin bog The Elements of User Experience, finder jeg hans model nyttig. Det at nedbryde Nilpeters Nillon applikation i de fem planer muliggør en diskussion af en afgrænset problemstilling i forbindelse med udvikling af nye versioner. Også Jennifer Tidwell s struktur for sidelayout i bogen Designing Interfaces har elementer jeg mener man i denne forbindelse skal overveje. Jennifer skriver om sidens fem elementer i form af (visual hierarchy, visual flow, grouping and allignment, and dynamis display) 17. Figur 5. Model. Jesse James Garrett. I mine samtaler med Nilpeters medarbejdere i Nillon TaskForce talte vi om hvilke elementer det er hensigtsmæssigt at integrere i Nillon. F.eks. er styring af UV lamperne og det videoovervågningsystem fra BST 18 Nilpeter anvender ikke integreret i Nillon. Det er endvidere også valgt ikke at give trykkeren direkte adgang til Windows XP der er operativsystem og f.eks. adgang til internettet. Bortset fra at berettigelsen og formålet med en sådan adgang til internettet kan diskuteres, er det set fra Nilpeters synsvinkel faren for computervirus der i første omgang afholder dem fra at åbne systemet for internetadgang. 15 og 16 Garrett, Jesse James, side Tidwell. Side Side 15

18 10. Introduktion til etiketproduktion Selvklæbende etiketter sidder på mange produkter. I dagligvarebutikker ses de f.eks. på shampoo, krydderiglas, kød i køledisken, ost og indpakket frugt og grøntsager. Etiketten supplere varens emballage eller bliver en del af produktet. F.eks. kan man købe mange forskellige typer hårshampoo, der sælges i den samme plastemballage, men forsynet med forskellige etiketter til normalt hår, tørt hår o.s.v. Figur 6. Etiketvarianter. Etiketter trykkes på papir eller folie, der er samlet i lag på papirfabrikken 19. Bag på frontmaterialet sidder etikettens klæber. Et silikonelag på bagpapiret muliggør at etiketten kan sættes på maskinelt (dispenseres). De færdige etiketter leveres som hovedregel i ruller, der passer til pakkemaskinen. Figur 7. Principskitse. Etiketmateriale. Ved fremstillingen i etikettrykkeriet trykkes etikettens farver på etiketmaterialet. Ofte trykkes også lak på hele etiketten. Man kan anvende forskellige trykmetoder 20 men anvendelsen af flexotryk, hvor der anvendes klichéer som trykform, er meget udbredt. Når trykfarven sidder på etiketmaterialet, udstanses frontpapiret i etikettens facon, og spildet (imellem etiketterne) trækkes op på en spildrulle. Figur 8. Spildet trækkes op efter udstansning Etiketmaterialeproducent Handbook of Print Media Side 16

19 11. Introduktion til produktionsmiljøet i etikettrykkeriet De to virksomheder, jeg har besøgt i min undersøgelse, er meget typiske for branchen. Der er tale om virksomheder med mellem 30 og 50 ansatte. Begge virksomheder kører skiftehold. Trykkerens typiske arbejdsdag består af et antal produktioner. Hvor mange ordrer der skal produceres på et skift, afhænger af hvor mange meter etiketmateriale der skal køres for hver etiketordre. Over halvdelen af de ordrer der produceres er genoptryk. Altså en produktion af en etiket, der er produceret før. Når dette er tilfældet, har trykkeren klichéer fra forrige produktion og farveblandinger, samt anvendelsen af aniloxvalser er kendt. Aniloxvalsetypen bestemmer, hvor meget farve der overføres til trykformen og dermed på papiret. Genoptryk er hurtigere at indstille end nye etiketter der skal produceres for første gang. Nedenfor har jeg oplistet et bud på trykkerens opgaver generelt: Indretning Farveblanding Afvaskning Jobskifte (nye farver, nye trykforme, nyt etiketmaterialer, ny stanseform) Montere klichéer Maskinvedligeholdelse Tidsregistrering Kvittere for kvaliteten (især aktuelt for ISO 9001 certificerede virksomheder) Udtage prøver til arkiv Rulleskift (isætte ny rulle med papir og udtage de producerede etiketter) Som tidligere nævnt i afsnit 5 Teori, vil jeg gerne have fokus på kommunikationen i virksomheden, operatørens arbejdsgang, arbejdssituationens artifakter, arbejdspladsens fysiske indretning og virksomhedens kultur. I en ordreproducerende virksomhed er kommunikation vigtig. Hver ordre er unik og må specificeres nøje på en ordrepose/produktionsordre. 21 Som det også vil blive beskrevet i de følgende afsnit involverer trykkerens arbejdssituation mange artifakter. F.eks. godkendte etiketprøver, ordreposer, stregkodelæser og farvevifter. 21 Produktionsordre. Se bilag side 1 og side 4. Side 17

20 Når man ser på virksomhedens fysiske indretning, er den opdelt i flere forskellige afdelinger, der gerne skal have et godt kendskab til hinandens arbejdsgang, hvis produktionen skal foregår optimalt. En typisk virksomhed kan have følgende funktioner, der typisk også udføres i særskilte lokaler: Salgskontor / ordrebehandler Driftskontor Forarbejder / Prepress Kliché / trykformfremstilling Trykkeri Skære/spole afdeling Forsendelse Bogholderi (fakturering) Figur 9. Princip fabrikslayout for et etikettrykkeri. Side 18

21 12. Tilrettelægning af dataindsamlingen Da jeg havde besluttet mig for at anvende metoden Contextual Inquiry som undersøgelsesmetode, for at besvare de spørgsmål, som jeg har stillet i min problemformulering, blev Hugh Beyer og Karen Holtzblatt s anbefalinger i bogen Contextual design styrende for, hvordan jeg planlagde min dataindsamling i de to virksomheder jeg havde udvalgt. Da metoden er en kombination af interview og observation, havde jeg forberedt, hvordan jeg ville agere i begge situationer. Jeg besluttede at dokumentere mine besøg med notater, fotos og video. Jeg fravalgte båndoptagelse med diktafon, da jeg vidste, jeg ville være i virksomheden hele dagen og bevæge mig meget rundt. Anvendelsen af Nillon var mit projekts hovedfokus, men jeg var også klar over, at jeg måtte være opmærksom på trykkerens samlede arbejdssituation. Jeg forberedte derfor såvel konkrete spørgsmål samt en indsamlingsstrategi i forhold til de fem Work Models Hugh Beyer og Karen Holtzblatt har beskrevet. Inden besøgene til de to trykkerier havde jeg også sendt s til de to produktionschefer, jeg talte med, hvor jeg blandt andet skrev til Flexiket Jeg har sat mig for at undersøge, hvordan samspillet er mellem trykkerens arbejde og Nilpeter's brugerflade "Nillon" på maskinens styrepult, brugerfladen på FA maskinens paneler og generelt funktionerne i Nilpeters software på deres FA line. Hvordan fungerer det i praksis, og hvordan kan maskinen og styringen udvikles fremover. Jeg har derfor besøgt Nilpeter's software udviklingsafdeling nogle dage, og jeg er i øjeblikket ved at sætte mig ind i Nilpeter's software og til dels maskinens betjening. I forbindelse med projektet, ønsker jeg at se, hvordan en trykker anvender systemet i praksis, til at køre med trykmaskinen. Jeg vil gerne følge trykkeren på FA4 maskinen to halve dage (onsdag og torsdag). I løbet af dagen skal jeg så tale med trykkeren noget af tiden eller han fortæller mig, hvad han er i gang med (interview). Gerne optage video en del af tiden. Kameraet vil stå fast på et stativ, f.eks. ved afrulleren, så man kan se, hvordan trykkeren betjener maskinen i en periode. Trykkeren skal passe sit arbejde, og jeg skal se, hvad han bruger tiden på, og hvilken rolle maskinens konsol og paneler spiller i forhold til de opgaver, han skal løse (undersøge dette ved samtale og observation). Som spørgeguide havde jeg forberedt nedenstående spørgsmål. Ikke nødvendigvis nogle jeg ville følge slavisk, men en tjekliste for mine notater og observationer. Spørgsmål til driftslederen # Hvornår fik I FA4 maskinen opstillet? # Overvejede I andre maskinproducenter end Nilpeter? # Hvad betyder Nillon for jeres virksomhed? # Hvordan forsøger I at optimere produktionen? Side 19

22 # Hvordan forløb opstilling og træning? # Har I et kvalitetsstyringssystem? # Holder I trykkermøder? Hvor ofte? # Hvem er på arbejde i dag på trykmaskinen? Spørgsmål til trykkeren # Jeg fortæller først hvem jeg er og hvad jeg er ved at undersøge # Trykkerens alder og uddannelse # Anciennitet i virksomheder # Hvor længe har du kørt på FA4 maskinen? # Monterer du selv dine klichéer? # Er FA4 en god maskine? # Er Nillon et godt system? # Hvad bidrager til din effektivitet? # Benytter du en kvalitetshåndbog? # Hvilke andre trykmaskinen har du erfaring med? # Hvor gemmes oplysninger om hvilke aniloxvalser du har kørt med? Foruden disse spørgsmål til driftsledelsen og trykkerne var jeg optaget af at få kortlagt fem forhold omkring trykkerens arbejdssituation. # Informationsgangen (Flow) # Trykkerens opgaver (Sequence) # Trykkerens anvendelse af artifakter # Arbejdspladsens fysiske indretning # Virksomhedskulturen På de følgende sider refererer jeg i kronologisk rækkefølge, hvordan mine virksomhedsbesøg og samtaler med medarbejdere fra praksis har bidraget til at give mig et billede af Nillon s rolle set fra en udviklers og en brugers synsvinkel. Side 20

23 12.1 Dataindsamling hos Nilpeter (23/8) Efter min indledende henvendelse til Nilpeter i august måned og en del telefonsamtaler og s besøgte jeg lederen af Nillon TaskForce Jesper Larsen den 23. august. Mødets formål var at forklare mine tanker om projektet samt begynde at få et kendskab til, hvor Nillon blev fremstillet i Nilpeter s organisation, samt hvilke medarbejdere jeg skulle tale med for at få mere at vide. Selvom dette møde var af indledende karakter fik jeg meget information med hjem og var faktisk i fuld gang med mit projekt efter dette møde. Jesper Larsen havde inviteret systemudvikler Henrik Lentz Nielsen med til mødet, og de fortalte i en times tid om arbejdet med Nillon, og hvordan udviklingen de senere år var foregået. Figur 10. Designforslag til Nillon fra Klaus Rath. Allerede på dette møde gik det op for mig at omend Nillons brugergrænseflade havde deres opmærksomhed, så var der mange andre udfordringer, de anvendte deres tid på. Figur 11. Monitor screenfoto (MO line). Det faktum, at applikationen styrer en maskine, betyder, at ingeniørernes og udviklernes fokus i høj grad er på forhold, der er usynlige for brugeren. Samspillet mellem maskinens mange komponenter der styrer f.eks. servomotorer og den dialog der foregår på netværket mellem disse enheder og Nillon s tekniske interface. At maskinen reagerer korrekt på de kommandoer skærmens touch screen knapper registrerer når de bagvedliggende scripts sender impulser til maskinens dele via LonWorks 22. Jeg fik også lejlighed til at se de designforslag, som designer Klaus Rath 23 havde udarbejdet med udgangspunkt i stilen på Nilpeters nye digitale trykmaskine Caslon Echelon fremstiller software til udvikling af HCI applikationer 23 Klaus Rath Design 24 ES.pdf Side 21

24 12.2 Dataindsamling på LabelExpo (9/9 11/9) Meget belejligt blev den årlige LabelExpo 25 messe afholdt i efteråret 2008, så den kunne indgå i min dataindsamling. Fra den 9 til 11 september blev fagmessen LabelExpo America afholdt i Chicago. Cirka 440 virksomheder, der fremstiller trykmaskiner, stanseforme, selvklæbende materialer (papir/folie), farvefabrikker m.fl., præsenterede deres produkter. LabelExpo messen afholdes på skift i amerika (Chicago), Europa (Brussel) og Asien (Shanghai) gæster besøgte dette års messe i Chicago. På LabelExpo er der flere gange om dagen demonstrationer, hvor trykmaskinernes egenskaber forklares. Dette var en god anledning til at sammenligne de førende mærker og kortlægge Nilpeter s konkurrenter, samt overveje hvordan trykkerens arbejdssituation kunne observeres i de danske trykkerier, jeg planlagde at besøge. Jeg kontaktede naturligvis også repræsentanter og operatører fra de forskellige maskinproducenter og fik på den måde viden om de udstillede maskiner. Figur 12. Nilpeter s FG line. Min umiddelbare konklusion fra LabelExpo er at maskinproducenterne har en egen stil når man ser på deres brugergrænseflade. Der er også forskel på hvor mange funktioner softwaren integrerer. Mark Andy havde f.eks. kontrol af UV lamperne integreret i deres software, og Gallus viste en prototype på en software til produktionsplanlægning. Figur 13. Mark Andy XP5000 På Gallus RCS 330 var styrepulten mobil og kunne skubbes hen foran et trykværk i hele maskinens længde. Skærmen var af touch screen typen, og den hvide runde knap i højre side af panelet blev anvendt til finjusteringer.. Figur 14. Styrepult på Gallus RCS Side 22

25 12.3 Dataindsamling hos Nilpeter Nillon TaskForce (23/9) For at etablere et grundlag for min dataindsamling i et antal trykkerier startede jeg min research hos Nilpeter i Slagelse. Formålet var at få indblik i Nilpeter s organisation generelt og specifikt i forhold til medarbejdernes ansvarsområder i TaskForce afdelingen. Figur 15. Udvikling af Nillons brugerfladen med softwarepakken InTouch. Nilpeter s afdeling for softwareudvikling er et team med 7 medarbejdere, der varetager såvel udvikling af nye produkter og vedligeholdelse af solgte installationer. En del opgaver kommer via Nilpeter s HelpDesk. Ved softwareproblemer på en maskine overtager en specialist sagen og via netværk (f.eks. ISDN) kigger software specialisten på problemet hos kunden. Set i forhold til udviklingsmodeller for softwareudvikling vil jeg karakterisere Nilpeter s arbejdsform som en iterativ proces. Udvikling af nye trykmaskiner og den tilhørende software sker i et tæt samarbejde med ingeniører, de medarbejderne der bygger og samler maskinen og Nilpeter s egne trykkere, der udfører tryktest, når en nybygget trykmaskine er køreklar. Figur 16. Iterativ udviklingsmodel. Nilpeter samarbejder også med udvalgte kunder i udviklingsfasen, og nye produkter afprøves reelt først, når maskinen kører uafbrudt i produktionsmiljøet hos kunden ved en pilotinstallation. Ved denne praksis, må såvel Nilpeter og kunden forvente justeringer af maskinen i den første periode, når maskinen tages i brug til produktion. Side 23

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Et fuldautomatisk system

Et fuldautomatisk system Et fuldautomatisk system Optimerer fleksibilitet og effektivitet Manuelle indstillinger er fortid med SI 92, dette gælder også falseindstillinger. Det brugervenlige design gør det muligt at indstille kuverteringssystemet

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Aflæsning via dit netværk

Aflæsning via dit netværk FRANKERING TIL EN DIGITAL VERDEN Aflæsning via dit netværk MERE END EN FRANKERINGSMASKINE 30 45 65 PostBase er mere end en frankeringsmaskine. Postbase er modulopbygget og kan derfor tilpasses alle dine

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Avanceret softwarelogik der optimerer flow management

Avanceret softwarelogik der optimerer flow management Avanceret softwarelogik der optimerer flow management Laboratoriet i Herlev Get your ideas moving Udvikling af mekatronik til industrien og medicosektoren Opstartet i 2009. ApS. 10 mill. i omsætning High

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

SkagenBrugtMarked.dk - en service fra SkagensAvis.dk

SkagenBrugtMarked.dk - en service fra SkagensAvis.dk SkagenBrugtMarked.dk - en service fra SkagensAvis.dk Dette er en vejledning i brugen af SkagenBrugtMarked.dk Vælg eventuelt at skrive denne vejledning ud, den er forbredt til udskrift på A4 papir. Generelt

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig Grafisk design Opgaven Jeg fik til opgave at lave en folder angående det nye -program (Customer Relation ), der skal implementeres hos sælgerne i politikernes lokalaviser. Målet var at skabe en overskuelig

Læs mere

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI Socio-tekniske systemer: SEPTIGON-modellen Anvende psykologisk viden og metoder i udforskning

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Installation og brug af MoBilScan J2ME udgave

Installation og brug af MoBilScan J2ME udgave Installation og brug af MoBilScan J2ME udgave 1: Få fat i installationsfilen Installationsfilen hedder MoBilScan.JAR Nyeste version kan altid downloades fra www.mobilscan.dk (siden Download ). Bemærk at

Læs mere

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.:

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.: ClinicCare Web Produktblad 2012 Psykologjournal ClinicCare/ Novolog ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Indhold Journalmodulets opbygning

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer:

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Vejledning i brug af materialet Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Hvor og hvornår du vil gennemgå stoffet. I hvilket tempo du vil læse stoffet - du har dog maks.

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Generel information ikke at installere

Generel information ikke at installere Quick Guide Indholdsfortegnelse Generel information...3 Hovedmenu...4 Kamera & Display funktioner...4 Optagelse...5 Fullscreen...6 Justering af lys & kontrast...7 Afspilning af Videosekvenser...8 Udskrivningspanelet...10

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Forbedringsmodellen. En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning

Forbedringsmodellen. En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning Forbedringsmodellen En introduktion til et forbedringsværktøj og anvendelse af småskala-afprøvning Maria Staun, kvalitetskonsulent, Improvement Advisor, Sygehus Lillebælt Timeplan Inden kl. 1500 Inden

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Malwarebytes en guide. Hanne B. Stegemüller 9. juni 2015

Malwarebytes en guide. Hanne B. Stegemüller 9. juni 2015 Malwarebytes en guide Hanne B. Stegemüller 9. juni 2015 Hvad kan/gør Malwarebytes? Malwarebytes Anti-Malware er ikke et traditionelt antivirusprogram til bekæmpelse af traditionelle virusinfektioner og

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Glance - Del din skærm med op. til 200 deltagere. TelefonMøder. Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer,

Glance - Del din skærm med op. til 200 deltagere. TelefonMøder. Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer, Glance - Del din skærm med op 1 til 200 deltagere. Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer, der vises på den med dine mødedeltagere. Fordelene ved at benytte

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

Med base i Aalborg er vi centralt placeret i forhold til vores kunder, hvilket optimerer både tilkaldetid og fleksibilitet.

Med base i Aalborg er vi centralt placeret i forhold til vores kunder, hvilket optimerer både tilkaldetid og fleksibilitet. 1 2 Om os Office Partner er professionel samarbejdspartner og leverandør af kontormaskiner, herunder kopi, print, scan, kaffeautomater og software. Vi leverer den rette løsning til den aftalte pris og

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere