Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012"

Transkript

1 Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Blak Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten: meter Beliggenhed Lille holm syd for Eskilsø i Nuværende drift: ingen Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig afkryds typerne og det samlede omfang af behovet (0: ingen; 1: mindre; 2: betydelig; 3: omfattende;?: vides ikke) Afbrænding/tørveskrælning 0 Øge afgræsning 0 Bekæmpe invasive arter 0 Slåning/høslet 0 Mindske afgræsning 0 Nedsætte eutrofiering 0 Rørskær 0 Hæve vandstand 0 Ophøre gødskning 0 Rydde vedplanter 0 Ophøre dræning 0 Ophøre tilskudsfodring 0 Forstyrrelser fra færdsel 1 Løse hunde 0 Affald 0 Andre forhold vedrørende drift, pleje eller problemer på lokaliteten På grund af højvande og is-erosion er vegetationen på øen yderst sparsom og i atter 2012 var det meste af øen næsten vegetationsløs, hvilket medfører stærkt forringede muligheder for, at de ynglende fugle kan finde skjul til rederne.

2 Blak 2012 Ynglende fugle: Ederfugl 10 par Svartbag 1 par Stormmåge 40 par Havterne 1 par Strandskade 1 par Andre fugleiagttagelser 2012 Øen er rasteplads for skarver og omkring 2/3 af øen er præget af fuglenes ekskrementer Aktuel værdi Bestandsudvikling Årsager til udvikling Potentiale Medium Stabil, men langsigtet tilbagegang Vegetationen er ved at forsvinde på grund af erosion ved højvande og evt. isskruninger samt skarvers ekskrementer Der har tidligere været en havternekoloni, og der burde være mulighed for, at arten kan vende tilbage i større tal Andre iagttagelser

3 Lok. Nr. 6 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Ægholm Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: Observatører: Pelle Andersen-Harild & Erik Mandrup Kort over lokaliteten: meter Beliggenhed: Lille holm, der ved lavvande er forbundet med et vegetationsløst rev mod nordvest. Øen ligger øst for Gershøj, i Frederikssund kommune Nuværende drift: ingen Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig afkryds typerne og det samlede omfang af behovet (0: ingen; 1: mindre; 2: betydelig; 3: omfattende;?: vides ikke) Afbrænding/tørveskrælning 0 Øge afgræsning 0 Bekæmpe invasive arter 0 Slåning/høslet 0 Mindske afgræsning 0 Nedsætte eutrofiering 0 Rørskær 0 Hæve vandstand 0 Ophøre gødskning 0 Rydde vedplanter 0 Ophøre dræning 0 Ophøre tilskudsfodring 0 Forstyrrelser fra færdsel 1 Løse hunde 0 Affald 0 Andre forhold vedrørende drift, pleje eller problemer på lokaliteten

4 Ægholm 2012 Ynglende fugle: Knopsvane 1 par Ederfugl 43 par Strandskade 1 par Svartbag 1 par Stormmåge 20 par Andre fugleiagttagelser 2012 Skarv 12, Knopsvane 19, Hættemåge 2 Aktuel værdi Bestandsudvikling Årsager til udvikling Potentiale Medium Langsigtet tilbagegang for hættemåge og terner Kendes ikke Hættemåger og terner burde kunne komme tilbage, men manglen på vegetation kan gøre det vanskeligt for hættemågerne. Andre iagttagelser Øen er nu næsten vegetationsløs formentlig på grund af forhøjet vandstand og øget erosion på grund af øget frekvens af højvander.

5 Lok. Nr. 10 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Eskilsø Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: , , Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten: Beliggenhed I i fjordens sydlige ende, umiddelbart sydvest for Jyllinge Nuværende drift: efter at hele øen nu er lagt i brak, afgræsses næsten hele øen af omkring 100 kreaturer. I løbet af vinteren/foråret 2011 er engen mellem Rørmosen og diget sydfor sat under vand. Det har givet fremragende fourageringsmuligheder for svømmeænder, gæs og vadefugle. Der er skudt fire ræve i vinteren og der menes ikke at være ræv på øen i foråret Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig afkryds typerne og det samlede omfang af behovet (0: ingen; 1: mindre; 2: betydelig; 3: omfattende;?: vides ikke) Afbrænding/tørveskrælning 0 Øge afgræsning 1 Bekæmpe invasive arter 2 Slåning/høslet 1 Mindske afgræsning 0 Nedsætte eutrofiering 0 Rørskær 0 Hæve vandstand 0 Ophøre gødskning 0 Rydde vedplanter 2 Ophøre dræning 0 Ophøre tilskudsfodring 0 Forstyrrelser fra færdsel 1 Løse hunde 0 Affald 0

6 Andre forhold vedrørende drift, pleje eller problemer på lokaliteten (lok. Nr. 10) Det ville være ønskeligt, om græsningen og hegningen fremover blev tilrettelagt på en sådan måde, at afgræsningen starter på de højestliggende områder og først omkring 1.7. flyttes fra de højtliggende områder til strandengene. Det er samtidig meget vigtigt, at øen holdes fri for ræve. Det har ikke været tilfældet de sidste mange år og resultatet er at fuglelivet på strandengene er gået katastrofalt tilbage, således at der i dag stort set ikke yngler måger og terner på øen, og bestandene af ynglende vadefugle er stærkt reduceret. Det vil dog tage lang tid at få genoprettet bestandene af terner, måger og vadefugle på Eskilsøs strandenge, fordi der ikke i umiddelbar nærhed af Eskilsø er noget overskud af de nævnte arter. Der er etableret en kunstgrav på øen og dette vil givet lette arbejdet med at holde øen rævefri. Det er dog trods en betydelig indsats fra Jyllinge jagtforening ikke lykkedes at holde øen helt rævefri. Der bør desuden etableres en løbende overvågning af forekomsten af rotter og mink og en bekæmpelse i givet fald iværksættes. Etablering af minkfælder på øen for løbende at følge udviklingen vil være ønskelig. Etableringen af en permanent vanddækket eng mellem rørmosen og diget syd for har i betydelig grad forbedret forholdene for svømmeænder, gæs og vadefugle ikke blot de ynglende arter, men også for trækgæster. Rørmosen virkede i 2012 noget død, muligvis mangel på vandplanter. Et sandsynligt ynglefund af almindelig ryle på den sydvestlige del af øen i 2012 er det første ynglefund af arten i Roskilde Fjord siden 2006.

7 Eskilsø 2012 Ynglende fugle: Gråstrubet lappedykker 6 par i Rørmosen Toppet lappedykker 3 par i Rørmosen Knopsvane 3 par i Rørmosen 0 1 par vestkysten Grågås 2 par Gråand 34 par Knarand 10 par Skeand 11 par Pibeand 4 par Gravand 92 fugle Troldand 2 par Taffeland 3 par Ederfugl 1 par Toppet skallesluger 11 fugle Rørhøg 1 par Blishøne 5 par Strandskade 25 par Vibe 25 par Rødben 13 par Almindelig ryle 1 par Klyde 13 par Svartbag 1 par Stormmåge 6 par Havterne 4 par Rastende trækgæster: Strandhjejle 7, Almindelig ryle 134 Stor præstekrave 8 Storspove 3 Bramgås 600 Havørn 1 ungfugl Andre fugleiagttagelser 2012 (lok. Nr. 10) Aktuel værdi Bestandsudvikling Årsager til udvikling Potentiale Høj bl.a. pga forekomsten af havterne og klyde Langsigtet tilbagegang for måger, terner og vadefugle, men fremgang for lappedykkere og svømmeænder Tilstedeværelse af ræv har haft voldsomme negative konsekvenser, mens etablering af Rørmosen har været et stort plus Hvis en effektiv bekæmpelse af ræv kan sættes i værk vil måger, terner og vadefugle kunne vende tilbage. Nedlæggelse af landbruget på øen bør med tiden også få en positiv effekt Andre iagttagelser

8 Lok. Nr. 17 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Kølholm Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten: meter Beliggenhed Langstrakt holm syd for Tørslev Hage i Nuværende drift: ingen Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig afkryds typerne og det samlede omfang af behovet (0: ingen; 1: mindre; 2: betydelig; 3: omfattende;?: vides ikke) Afbrænding/tørveskrælning 0 Øge afgræsning 0 Bekæmpe invasive arter 2 Slåning/høslet 0 Mindske afgræsning 0 Nedsætte eutrofiering 0 Rørskær 0 Hæve vandstand 0 Ophøre gødskning 0 Rydde vedplanter 0 Ophøre dræning 0 Ophøre tilskudsfodring 0 Forstyrrelser fra færdsel 1 Løse hunde 0 Affald 0 Andre forhold vedrørende drift, pleje eller problemer på lokaliteten De hårde vintre 2010 og 2011 har decimeret rottebestanden kraftigt og i 2012 var øen tilsyneladende rottefri, men der er permanent risiko for nyindvandring. Bekæmpelse bør foretages i februar-marts inden ynglefugle ankommer og mens føderesurserne er minimale og bevoksningen vissen. Da den tidligere bekæmpelse i fuglenes yngletid og opfølgende bekæmpelse i vintermånederne har været ineffektiv, anbefales det, at rottebekæmpelsen overlades til et professionelt firma og iværksættes snarest efter isens opbrud. Der var i 2012 efterladt et større antal rottegiftdepoter spredt over hele øen. Denne spredning af rottegift er uhensigtsmæssig og bekæmpelse af rotter i de tidlige måneder februar-marts bør efterfølges af indsamling af ikke opspist gift.

9 Kølholm 2012 Ynglende fugle: Knopsvane 16 par Grågås 8 par Gråand 3 par Ederfugl 150 par Strandskade 4 par Svartbag 3 par Sølvmåge 125 par mange tomme reder og reder med kun 1 eller 2 æg. Ringe ynglesucces Stormmåge 3 par Andre fugleiagttagelser 2012 Aktuel værdi Bestandsudvikling Årsager til udvikling Potentiale Medium Langsigtet tilbagegang for især hættemåger og fjordterne Annelgræsbæltet fjordternernes foretrukne ynglehabitat er forsvundet pga øget højvande og de senere års rotteforekomster har tydeligvis haft en negativ indflydelse bl.a. er hættemågekolonien forsvundet. I det mindste hættemågerne burde kunne komme igen, hvis øen kan holdes fri for prædatorer Andre iagttagelser Der er en enkelt mindre bevoksning af Rosa rugusa på omkring 1 m2, bør fjernes mens tid er

10 Lok. Nr. 18 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Gadekærsholmen Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten: Beliggenhed Lille holm i mellem Lille Rørbæk og Skuldelev Strand Nuværende drift: ingen meter Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig afkryds typerne og det samlede omfang af behovet (0: ingen; 1: mindre; 2: betydelig; 3: omfattende;?: vides ikke) Afbrænding/tørveskrælning 0 Øge afgræsning 0 Bekæmpe invasive arter 2 Slåning/høslet 0 Mindske afgræsning 0 Nedsætte eutrofiering 0 Rørskær 0 Hæve vandstand 0 Ophøre gødskning 0 Rydde vedplanter 0 Ophøre dræning 0 Ophøre tilskudsfodring 0 Forstyrrelser fra færdsel 1 Løse hunde 0 Affald 0 Andre forhold vedrørende drift, pleje eller problemer på lokaliteten På den nordøstlige del af øen en del pastinak. Øen bør årligt tjekkes for tilstedeværelse af ræv, rotter og mink og bekæmpelse i givet fald iværksættes. Den nyindvandrede bestand af pastinak burde fjernes, mens tid er.

11 Gadekærsholmen 2012 Ynglende fugle: Ingen Andre fugleiagttagelser 2012 Ingen Aktuel værdi Bestandsudvikling Årsager til udvikling Potentiale ringe konstant Tilstedeværelse af ræv Der har for mange år siden været en stor hættemågekoloni Andre iagttagelser

12 Lok. Nr. 19 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Peberholmen Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten: meter Beliggenhed I nordøst for Skuldelev Strand. Nuværende drift: Der er et benyttet sommerhus på øen, der i øvrigt til næsten 100% er beplantet med buske og træer. Bortset fra nogle almindelige småfugle som solsort, grønirisk mv er øen med sin nuværende anvendelse og beplantning uden ynglefugle og uden særlig ornitologisk værdi i yngletiden Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig afkryds typerne og det samlede omfang af behovet (0: ingen; 1: mindre; 2: betydelig; 3: omfattende;?: vides ikke) Afbrænding/tørveskrælning 0 Øge afgræsning 0 Bekæmpe invasive arter? Slåning/høslet 0 Mindske afgræsning 0 Nedsætte eutrofiering 0 Rørskær 0 Hæve vandstand 0 Ophøre gødskning 0 Rydde vedplanter? Ophøre dræning 0 Ophøre tilskudsfodring 0 Forstyrrelser fra færdsel 2 Løse hunde? Affald 0 Andre forhold vedrørende drift, pleje eller problemer på lokaliteten Se ovenfor under nuværende drift

13 Peberholmen 2012 Ynglende fugle: Ingen vandfugle Andre fugleiagttagelser 2012 Aktuel værdi Bestandsudvikling Årsager til udvikling Potentiale Ringe konstant Bebyggelse og beplantning dårlig Andre iagttagelser

14 Lok. Nr. 20 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Stenø S. Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten: meter Beliggenhed Lille ø nord for Tørslev Hage i Nuværende drift: ingen Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig afkryds typerne og det samlede omfang af behovet (0: ingen; 1: mindre; 2: betydelig; 3: omfattende;?: vides ikke) Afbrænding/tørveskrælning 0 Øge afgræsning 2 Bekæmpe invasive arter 0 Slåning/høslet 0 Mindske afgræsning 0 Nedsætte eutrofiering 0 Rørskær 0 Hæve vandstand 0 Ophøre gødskning 0 Rydde vedplanter 0 Ophøre dræning 0 Ophøre tilskudsfodring 0 Forstyrrelser fra færdsel 1 Løse hunde 0 Affald 0 Andre forhold vedrørende drift, pleje eller problemer på lokaliteten Som øen henligger nu er den uden særlig ornitologisk værdi. Hvis der etableres en samlet afgræsning af strandengene omkring Tørslev Hage bør Søndre Stenø inddrages.

15 Stenø S Ynglende fugle: Rørspurv 1 par Ingen Andre fugleiagttagelser 2012 Aktuel værdi Bestandsudvikling Ringe Konstant Årsager til udvikling - Potentiale Ringe p.g.a. landnær beliggenhed Andre iagttagelser

16 Lok. Nr. 21 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Stenø N. Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten: meter Beliggenhed Langstrakt ø ud for Græse Bakkeby i Nuværende drift: ingen drift Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig afkryds typerne og det samlede omfang af behovet (0: ingen; 1: mindre; 2: betydelig; 3: omfattende;?: vides ikke) Afbrænding/tørveskrælning 0 Øge afgræsning 0 Bekæmpe invasive arter 0 Slåning/høslet 0 Mindske afgræsning 0 Nedsætte eutrofiering 0 Rørskær 0 Hæve vandstand 0 Ophøre gødskning 0 Rydde vedplanter 0 Ophøre dræning 0 Ophøre tilskudsfodring 0 Forstyrrelser fra færdsel 1 Løse hunde 0 Affald 0 Andre forhold vedrørende drift, pleje eller problemer på lokaliteten Ingen

17 Stenø N Ynglende fugle: Strandskade 1 par Andre fugleiagttagelser 2012 Både et par havørne og et par vandrefalke raster hyppigt på øen og jager omkring øen. Aktuel værdi Bestandsudvikling Ringe konstant Årsager til udvikling - Potentiale Ringe pga landnær beliggenhed Ingen Andre iagttagelser

18 Lok. Nr. 22 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Øksneholm Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: & Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten: meter Beliggenhed I den nordlige del af Roskilde Fjord i Nuværende drift: øen afgræsses af c. 25 kreaturer, der i 2012 først fik adgang til øen sidst på sommeren. Den tidligere forpagter gik i fallit og det er formentlig årsag til den sene afgræsning af øen. Det tørre forår gjorde dog at græsset var i meget sen vækst- Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig afkryds typerne og det samlede omfang af behovet (0: ingen; 1: mindre; 2: betydelig; 3: omfattende;?: vides ikke) Afbrænding/tørveskrælning 0 Øge afgræsning 1 Bekæmpe invasive arter 1 Slåning/høslet 0 Mindske afgræsning 0 Nedsætte eutrofiering 0 Rørskær 0 Hæve vandstand 0 Ophøre gødskning 0 Rydde vedplanter 0 Ophøre dræning 0 Ophøre tilskudsfodring 0 Forstyrrelser fra færdsel 1 Løse hunde 0 Affald 1 Andre forhold vedrørende drift, pleje eller problemer på lokaliteten

19 Øen bør årligt tjekkes for tilstedeværelse af ræv, mink og rotter. Der var en beboet rævegrav på øen i 2006, og i januar 2007 sås en ræv på øen. Der konstateredes ikke ræv på øen i december 2008, men den gamle rævegrav var atter beboet i Der blev iagttaget ræv på Øksneholm i januar 2011, men øen var dog rævefri i ynglesæsonerne 2010, 2011 og Det anbefales, at der tages kontakt til Frederik den VII stiftelse med henblik på at der søges dispensation til bekæmpelse af ræv på Øksneholm så snart isen bryder om foråret. Frederikssund kommune bør i samarbejde med stiftelsen sørge for den praktiske bekæmpelse af ræv. Der var i 2012 som på en række andre lokaliteter i Roskilde Fjord meget ringe ynglesucces for mågerne. Årsagerne hertil er ukendte. Der raster jævnligt havørn på øen også i fuglenes yngletid og fra land sås et tilfælde, hvor en gammel havørn slog og fortærede en rugende ederfugl. Ynglende fugle: Øksneholm 2012 Knopsvane 216 par Gravand 17 fugle Gråand 5 par Ederfugl 75 par Strandskade 13 par Vibe 3 par Stor præstekrave 1 par Rødben 3 par Klyde 18 par Stormmåge 190 par Sølvmåge 650 par. Der var meget ringe ynglesucces. Ved gennemgang var der mange tomme reder og mange reder med kun 1 eller 2 æg var der så unger at det ikke skønnedes muligt at ringmærke et blot nogenlunde antal. I begyndelsen af august var antallet af flyvefærdige unger under 50, hvilket er omkring 5% af det normale. Svartbag 10 par Sildemåge 2 par Hættemåge 361 par Fjordterne 10 par. Havterne 35 par. Andre fugleiagttagelser 2012 Der raster jævnligt både havørn (2 adulte) og vandrefalk på øen. Aktuel værdi Høj p.g.a. forekomsten af klyde, havterne, fjordterne og sorthovedet måge (i 2010 og 2011) Bestandsudvikling Årsager til udvikling Potentiale Aftagende især pga tilbagegangen i hættemågernes antal. Fjordternekolonien var forsvundet i 2008 og 2009 p.g.a. ræv, men vendte tilbage i 2010, 2011 og 2012, men i stadig mindre antal. Det samme gælder Klyderne og havterne. Årsagerne til de tidvise tilbagegange skyldes forekomsten af ræv, men det kan heller ikke udelukkes, at den tidvise tilstedeværelse af havørn har en vis indflydelse Stort Andre iagttagelser En adult fjordterne fandtes indviklet og død i et ilanddrevet fiskenet.

20 Lok. Nr. 23 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Ammesholm Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten: meter Beliggenhed Langstrakt ø mellem Frederikssund og Neder Dråby i Nuværende drift: ingen Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig afkryds typerne og det samlede omfang af behovet (0: ingen; 1: mindre; 2: betydelig; 3: omfattende;?: vides ikke) Afbrænding/tørveskrælning 0 Øge afgræsning 0 Bekæmpe invasive arter 0 Slåning/høslet 0 Mindske afgræsning 0 Nedsætte eutrofiering 0 Rørskær 0 Hæve vandstand 0 Ophøre gødskning 0 Rydde vedplanter 0 Ophøre dræning 0 Ophøre tilskudsfodring 0 Forstyrrelser fra færdsel 2 Løse hunde 0 Affald 0 Andre forhold vedrørende drift, pleje eller problemer på lokaliteten Øen er ofte overskyllet ved selv middelstort højvande og er nu fuldstændig vegetationsløs og derved ikke længere egnet som yngleplads for fugle.

21 Ammesholm 2012 Ynglende fugle: ingen Andre fugleiagttagelser 2012 Ammesholm er en vigtig rasteplads for andefugle. Desuden raster det samme havørnepar, som besøger Øksneholm og Stenø, jævnligt på Ammesholm Aktuel værdi Bestandsudvikling Årsager til udvikling Potentiale Ringe Tilbagegang Manglende vegetation pga øget højvande Intet Ingen Andre iagttagelser

22 Lok. Nr. 24 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Hyldeholm ved Skuldelev. Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten: meter Beliggenhed Lille holm ud for Skuldelev Strand i. Nuværende drift: på øen er placeret 3-4 hytter/sommerhuse. Desuden er øen beplantet med mange indslæbte buske, træer og urter. Eneste områder på øen af interesse for vandfugle er en smal bræmme mod vest og fundamentsøen for højspændingsmasterne. Der har tidligere været en stor bestand af toppet skallesluger, som rugede i den tætte buskvegetation af bukketorn, men der har i mange år været en mere eller mindre fast bestand af rotter på øen, hvilket efterhånden har fået skalleslugerne til at fortrække. Øen var dog formentlig rottefri i 2012 Der er så vidt vides planer om at fjerne højspændingsledningerne syd for Hyldeholm. I den forbindelse bør området retableres ved fjernelse af betonfundamenterne syd og øst for Hyldeholm. Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig afkryds typerne og det samlede omfang af behovet (0: ingen; 1: mindre; 2: betydelig; 3: omfattende;?: vides ikke) Afbrænding/tørveskrælning 0 Øge afgræsning 0 Bekæmpe invasive arter 3 Slåning/høslet 0 Mindske afgræsning 0 Nedsætte eutrofiering 0 Rørskær 0 Hæve vandstand 0 Ophøre gødskning 0 Rydde vedplanter? Ophøre dræning 0 Ophøre tilskudsfodring 0 Forstyrrelser fra færdsel 3 Løse hunde 2 Affald 0 Andre forhold vedrørende drift, pleje eller problemer på lokaliteten

23 Se ovenfor under nuværende drift. Øens mangeårige funktion som naturistfristed er ikke foreneligt med et større antal vandfugle. Ynglende fugle: Knopsvane 1 par Ederfugl 1 par Toppet skallesluger 6 fugle Strandskade 1 par Svartbag 1 par (på østligste højspændingsfundament) Stormmåge 19 par (på sydlige højspændingsfundament) Sølvmåge 1 par Hyldeholm ved Skuldelev 2012 Ingen Andre fugleiagttagelser 2012 Aktuel værdi Bestandsudvikling Årsager til udvikling Potentiale Ringe Langsigtet tilbagegang for toppet skallesluger Prædation fra rotter Skalleslugerne kan komme igen, hvis øen holdes rottefri Ingen Andre iagttagelser

24 Lok. Nr. 26 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Selsø Sø Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: og Observatører: Erik Mandrup Jacobsen, Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten: meter Beliggenhed Afsnøring af Roskilde Fjord beliggende umiddelbart øst for Skibby i. Området nord for den gamle Selsø Sø blev naturgenoprettet i Området omfatter samlet 126 hektar rørskov, fersk eng og lavvandet sø Nuværende drift Kreaturafgræsning, færdselsregulering, rørhøst, sikring af øer og holme. Lejlighedsvis rydning af krat på den sydlige søbred, dog næppe siden Omfattende og meget gavnlig rydning af pil mod NØ gennemført af Frederikssund Kommune ca og ved Ventevej Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig afkryds typerne og det samlede omfang af behovet (0: ingen; 1: mindre; 2: betydelig; 3: omfattende;?: vides ikke) Afbrænding/tørveskrælning 0 Øge afgræsning 2 Bekæmpe invasive arter 2 Slåning/høslet 1 Mindske afgræsning 0 Nedsætte eutrofiering 2 Rørskær 1 Hæve vandstand 1 Ophøre gødskning? Rydde vedplanter 3 Ophøre dræning 1 Ophøre tilskudsfodring? Forstyrrelser fra færdsel 1 Løse hunde 0 Affald 0

25 Lok. 26: Andre forhold vedrørende drift, pleje eller problemer på lokaliteten Arealer mellem Møllekrogen og engene ved Selsø Sø, der blev forsøgt ryddet i 2001, er nu atter delvist under tilgroning, men en rydning af disse arealer vil kræve en særdeles stor indsats. Det anbefales, at pleje af engene ved Ventevej og ved Selsø Kirke gives højere prioritet. Særligt den vestlige søbred fremstod i 2012 attraktive og med ringe plejebehov. Formentlig fungerer græsningen som et samarbejde mellem de udsatte kreaturer og de mange grågæs, der anvender området til fouragering og hvil. De senere år har hegnet ud mod rørsumpen flere steder været lagt ned eller væltet, hvilket har givet kreaturerne mulighed for at græsse længere ud i rørsumpen til gavn for engenes flora og fauna. En tidligere meget stor bestand af eng-troldurt på de vestlige enge var i 2011 af ukendte årsager næsten helt forsvundet. I 2012 sås atter enkelte individer. Engene ved Ventevej har tidligere været under tilgroning med især pil. Engene rummer givetvis et potentiale både for fugle og flora og fremstod i 2012 efter naturpleje gennemført af atter attraktive. Flere eksemplarer af Maj gøgeurt sås således på de tidligere tilgroede arealer, og bestanden af vibe var den højeste i området som helhed siden begyndelsen af 1980erne. På engene ved Ventevej findes desuden lidt gyldenris, der bør fjernes inden de for alvor for fat, ligesom der tilstødende den gamle kystskrænt på østsiden af den gamle Selsø Sø findes nogen opvækst af kæmpebjørneklo. Mink vil muligvis i de kommende år sprede sig i Hornsherred. Trafikdræbte mink er fundet ved Slusen, og det kan ikke udelukkes, at mink har fundet vej til Vildtreservatet, men den sunde hættemågekoloni mod syd tyder ikke på, at mink har spredt sig til denne koloni. Den tilsyneladende ringe ynglesucces hos især toppet lappedykker og blishøne samt det forhold at både klyder og hættemåger nu er forsvundet fra øen ved Ventevej er dog mistænkelig og kunne godt tyde på tilstedeværelse af mink, måske kombineret med en ringe vandkvalitet. For at undersøge forekomsten af mink i området og for at sikre en bekæmpelse i tide kan vinter og forår foreslås det at opsætte minkfælder gerne sladretypen som er udviklet af Naturstyrelsen. Styrelsen har på forespørgsel oplyst at man gerne stiller konventionelle minkfælder til rådighed, men dette kræver en tilladelse fra lodsejeren og at to daglige tilsyn kan etableres.

26 Ynglende fugle (mulige + sandsynlige + sikre ynglepar): Selsø Sø 2012 (lok. 26) Lille lappedykker Toppet Lappedykker Gråstr. lappedykker Skarv Knopsvane Grågås Gravand Knarand Gråand Atlingand Skeand Taffeland? Troldand? Rørhøg Vandrikse Gr. benet rørhøne? Blishøne Strandskade Klyde St. præstekrave Vibe Dobbeltbekkasin Rødben Hættemåge Stormmåge Fjordterne Engpiber Gul vipstjert Nattergal Bynkefugl Sivsanger Kærsanger Rørsanger 10 5 Græshoppesanger Rørspurv

27 Andre fugleiagttagelser 2012 (Selsø Sø) Maks-tal i 2012 for de to tællinger foretaget i regi af (det højeste antal fugle set på en dag). For observationernes fordeling på dage, fuglenes adfærd m.m. henvises til Aktuel værdi Art Maks tal Art Maks tal Toppet Lappedykker 18 Vibe 22 Gråstrubet Lappedykker 6 Brushane 7 Skarv 610 Dobbeltbekkasin 1 Fiskehejre 2 Rødben 6 Knopsvane 45 Hættemåge 1900 Grågås 825 Stormmåge 2 Gravand 11 Fjordterne 35 Pibeand 2 Gøg 2 Knarand 48 Gul Vipstjert 1 Krikand 10 Hvid Vipstjert 5 Gråand 24 Gærdesmutte 1 Atlingand 3 Jernspurv 1 Skeand 14 Nattergal 2 Taffeland 54 Sivsanger 9 Troldand 495 Kærsanger 1 Hvinand 7 Rørsanger 5 Toppet Skallesluger 5 Gærdesanger 1 Rød Glente 1 Munk 1 Rørhøg 2 Gransanger 3 Spurvehøg 2 Løvsanger 5 Musvåge 2 Musvit 2 Blishøne 90 Grønirisk 1 Strandskade 3 Tornirisk 4 Klyde 15 Gulspurv 2 Stor Præstekrave 2 Rørspurv 5 Meget stor værdi for ynglende og rastende fugle. Flere af de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde 105 yngler ved Selsø Sø Passende pleje af arealerne ved Selsø Sø er derfor af afgørende betydning for at opfylde intentionerne i Fuglebeskyttelsesdirektivet. Bestandsudvikling Årsager til udvikling Potentiale Relativt stabile bestande. Hættemåge bestand dog meget tilbage 1980 til midten af 1990erne; Siden nogen fremgang. Desuden mindre tilbagegang blandt enkelte engfuglearter, måske pga. tilgroning. Skarv, klyde og fjordterne er indvandret som nye ynglefugle siden slutningen af 1990erne de to sidstnævnte arter som følge af etablering af ø i det genoprettede område ved Ventevej, og grågås er gået markant frem i overensstemmelse med udviklingen på landsplan var et særligt godt år med det højeste antal ynglende viber siden midten af 1980erne. Tilgroning har forårsaget en vis tilbagegang for nogle engfuglearter. Naturgenopretning og pleje i regi af bl.a. Frederiksborg Amt og de senere år også har til gengæld skabt nye levesteder for en række arter, bl.a. klyde og fjordterne. Engarealer kan blive endnu bedre, end tilfældet er i dag hvis græsning øges og forbedres fremover jf. ovenstående. Især arealerne ved Ventevej rummer stadigt et potentiale. Andre iagttagelser Hare og rådyr. Desuden ifølge dofbasen.dk sorthovedet måge ved Selsø Kirke i april og syngende vagtel i juni.

Skema nr. Lokaliteter Kommune

Skema nr. Lokaliteter Kommune BILAG Skema nr. Lokaliteter Kommune 1 Hesteholmene Lejre 2 Ringøen Roskilde 3 Sivholm Lejre 4 Elleore Roskilde 5 Blak Frederikssund 6 Ægholm Frederikssund 7 Langholm L Lejre 8 Hyldeholm L Lejre 9 Skovholmene

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Med registrering af naturforhold Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Rekvirent Rådgiver Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner v/troels Karlog, Morten Vincents & Rikke

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2015 Med registrering af naturforhold Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2015 Rekvirent Rådgiver Frederikssund,

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Med registrering af naturforhold Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Rekvirent Rådgiver Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner v/troels Karlog, Morten Vincents & Søren

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Frederikssund Kommune Orbicon A/S Torvet 2 Ringstedvej 20 3600 Frederikssund 4000 Roskilde Tlf. 47 35 10 00

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2007 - med registrering af naturforhold Ynglende knopsvaner på Øksneholm (Foto: E.M. Jacobsen). Rekvirenter Rådgiver Roskilde Kommune Orbicon A/S Køgevej 80 Ringstedvej

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2008 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Roskilde Kommune Orbicon A/S Køgevej 80 Ringstedvej 20 4000 Roskilde 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 Telefon

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2010

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2010 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2010 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Frederikssund Kommune Orbicon A/S Torvet 2 Ringstedvej 20 3600 Frederikssund 4000 Roskilde Tlf. 47 35 10 00

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2003 Af Palle A.F. Rasmussen og Henrik Haaning Nielsen Vejlerne, som

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser

Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser Ynglende fugle 2014 Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser (Fuglebeskyttelsesområderne 103 og 104) Rapport fra Orbicon A/S til Roskilde og Solrød Kommuner Rekvirent Roskilde og Solrød Kommuner, Morten

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord

1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord 1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord Observatør: 1996/97/98/99/00/01/02/03: Jens Mortensen, /06/07/08/09: John Bang Jørgensen, /06/07/08/09: Karsten Christoffersen 16/5, 19/5 1996 11/6 2/4, 19/5 delvis

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Hov Vig Vildtreservat

Hov Vig Vildtreservat Hov Vig Vildtreservat Jagttegnsmidler 2012 Naturstyrelsen, Vestsjælland, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. vsj@nst.dk 1 Hov Vig`s historie Hov Vig blev inddæmmet i 1870 året efter inddæmningen af Ringholm

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017

Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017 Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017 Rapport til Københavns Kommune Udarbejdet af Lars Maltha Rasmussen September 2017 Datablad Titel: Damhussøen og Damhusengen, Fugle og forvaltning 2017

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Kerteminde Kommune 2009

Overvågning af ynglende kystfugle i Kerteminde Kommune 2009 2009 LARS HANSEN Overvågning af ynglende kystfugle i Kerteminde Kommune 2009 Udarbejdet for Kerteminde Kommune 1 Indhold Indledning og metode. 1 Anbefalinger... Status og udviklingstendenser for udvalgte

Læs mere

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater AARHUS UNIVERSITET 1.februar 2010 DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater Stefan Pihl, Karsten Laursen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Bjarne Søgaard & Thomas Bregnballe Hvordan

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2016

Ynglefuglene på Tipperne 2016 Ynglefuglene på Tipperne 2016 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 25. august 2016 Ole Thorup 1 & Thomas Bregnballe 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent: Styrelsen

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Kerteminde Kommune 2014

Overvågning af ynglende kystfugle i Kerteminde Kommune 2014 LARS HANSEN Overvågning af ynglende kystfugle i Kerteminde Kommune 2014 Udarbejdet af Naturkonsulent.dk for Kerteminde Kommune 0 Indhold Indledning og metode. 1 Status og udviklingstendenser for udvalgte

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Ynglefugle i Vadehavet 2004 Af Ole Thorup Danmark overvåger sammen med Holland og Tyskland en række ynglende vandfugle

Læs mere

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor 1 1. Beskrivelse af området Habitatområde: F64 Flensborg Fjord og Nybøl Nor 3422 hektar Området ligger i den sydøstlige del af Sønderjylland, og udgøres

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Dansk Land og Strandjagt

Dansk Land og Strandjagt Forslag til ændring af jagttider udarbejdet under hensyntagen til bæredygtighed og balance i den danske fauna I nedenstående skema vises de aktuelle jagttider, iht. Naturstyrelsen, i venstre kolonne. Ændringer

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2017

Ynglefuglene på Tipperne 2017 Ynglefuglene på Tipperne 2017 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 22. august 2017 Ole Thorup 1 & Thomas Bregnballe 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent: Miljøstyrelsen

Læs mere

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl Emner der kan stilles spørgsmål i til den skriftlige jagtprøve: 1. Artsbestemmelse (vildtkendskab) og vildtbiologi Følgende arter skal kunne artsbestemmes på baggrund af et billede, der viser arten i den

Læs mere

Ynglefugle i enge og moser langs S u så e n^^^^-^"^""^

Ynglefugle i enge og moser langs S u så e n^^^^-^^^ Ynglefugle i enge og moser langs S u så e n^^^^^"^""^ STORSTRØMS AMT L/ ]jl^i Teknik og Miljøforvaltningen Ynglefugle i enge og moser langs Susåen Udgivet af Storstrøms Amt Teknik og Miljøforvaltningen

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015 Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 6. oktober 2015 Ole Thorup 1 & Karsten Laursen 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen Page 1 of 5 Ulvshale - Nyord Landskabet På det nordvestlige Møn ligger halvøen Ulvshale, og i forlængelse heraf øen Nyord. Landskabet er karakteristisk ved strandenge og rørsumpe, som danner overgang til

Læs mere

Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009

Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Rapport til Nationalparkundersøgelsen Det Sydfynske Øhav af Rasmus Bisschop-Larsen Datablad: Titel: Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Forfatter Billeder Udarbejdet

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen AFLANDSHAGE

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen AFLANDSHAGE FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen AFLANDSHAGE natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Aflandshage, Natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver:

Læs mere

Fugle, padder og krybdyr pa Amager Fælled 2013

Fugle, padder og krybdyr pa Amager Fælled 2013 Fugle, padder og krybdyr pa Amager Fælled 2013 Biomedia Rapport til Københavns Kommune Udarbejdet af Lars Maltha Rasmussen og Anders N. Michaelsen Antal sider: 45 December 2013 Datablad Titel: Fugle, padder

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F60 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Vidåen, Tøndermarsken

Læs mere

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Miljø Natur og Vand Overvågning af Løvfrø, Kolding kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Naturovervågning ved hjælp af fugletællinger ROSKILDE FJORD. 2000,2001 og 2002

Naturovervågning ved hjælp af fugletællinger ROSKILDE FJORD. 2000,2001 og 2002 Naturovervågning ved hjælp af fugletællinger ROSKILDE FJORD 2,21 og 22 Rapport til Roskilde Amtskommune udarbejdet af Ornis Consult A/S Naturovervågning ved hjælp af fugletællinger Roskilde Fjord 2,21

Læs mere

Indhold. Sammenfatning. 1. Indledning og metode 2. Tornen/Fællesstrand.. 3. Langø Hoved og Ægø 5. Bogø Mejlø/Enø 10. Vejlø Kalv..

Indhold. Sammenfatning. 1. Indledning og metode 2. Tornen/Fællesstrand.. 3. Langø Hoved og Ægø 5. Bogø Mejlø/Enø 10. Vejlø Kalv.. Indhold Sammenfatning. 1 Indledning og metode 2 Tornen/Fællesstrand.. 3 Langø Hoved og Ægø 5 Bogø... 7 Mejlø/Enø 10 Vejlø Kalv.. 14 Vejlø og Brockdorff Enge.. 15 Bogensø.. 16 Sylten v. Madehøj... 18 Alø..

Læs mere

Turrapport Sønderjylland August 2010

Turrapport Sønderjylland August 2010 Turrapport Sønderjylland August 2010 Rudbøl Sø (foto: Frank Desting) Vands og Vadere 6.-8. august 2010 Denne måske lettere underlige overskrift dækker over et Feltudprojekt/-træf, hvor vi satser på at

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet Rastende fugle i Vejlerne 2002 Af Henrik Haaning Nielsen & Palle A. F. Rasmussen Vejlerne, som ligger nord

Læs mere

Legind Vejle (Areal nr. 29)

Legind Vejle (Areal nr. 29) Legind Vejle (Areal nr. 29) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Legind Vejle er beliggende mellem Nykøbing Mors og Legindbjerge Plantage. Arealet gennemskæres mod øst af statsvej nr. 26. Oversigtskort 1.2 Geologi

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Vadehavet Mandø. Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52

Forslag til. Natura 2000-handleplan Vadehavet Mandø. Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Mandø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Mandø Natura 2000-område

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet Overvågning af fugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord 24 Af Ole Thorup (ynglefugle Tipperne), Ole Amstrup (ynglefugle Ringkøbing Fjord,

Læs mere

Nibe og Gjøl. Vildtreservat

Nibe og Gjøl. Vildtreservat Nibe og Gjøl Bredninger Vildtreservat Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Nibe og Gjøl Bredninger Bredningerne i den østlige del af Limfjorden er karakteristisk ved de lavvandede grunde og øer. På

Læs mere

Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet. Overvågning af fugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord 2005

Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet. Overvågning af fugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord 2005 Overvågning af fugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord 25 Af Ole Amstrup (trækfugle) og Ole Thorup (ynglefugle) Arbejdsprogrammet for Tipperne 25 Fra slutningen af april til og med november blev der udført

Læs mere

af Ole Thorup Ynglefugle i Vadehavet 2005 Danmarks Miljøundersøgelser Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet

af Ole Thorup Ynglefugle i Vadehavet 2005 Danmarks Miljøundersøgelser Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet Ynglefugle i Vadehavet 2005 af Ole Thorup Danmark overvåger sammen med Holland og Tyskland en række ynglende vandfugle i Vadehavet. Ynglefuglene optælles efter et fælles optællingsprogram i de tre lande,

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde F52 Mandø Titel: Natura 2000-plejeplan for

Læs mere

Buksør Odde (Areal nr. 28)

Buksør Odde (Areal nr. 28) Buksør Odde (Areal nr. 28) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt På den nordøstlige side af Mors finder man Buksør Odde. En godt to kilometer lange odde, hvor staten ejer den sydlige del på knapt 40 ha. Staten erhvervede

Læs mere

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Med forslag til naturpleje Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Rekvirent Rådgiver Egedal og Høje-Taastrup kommuner v/rikke Storm-Ringström & Henriette Voigt Orbicon, Ringstedvej

Læs mere

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2, med resultater fra feltstationerne Faglig rapport fra DMU nr. 35 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø-

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER LANDSDÆKKENDE OPTÆLLINGER AF VANDFUGLE I DANMARK Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl Historisk overblik: Landsdækkende optællinger af vandfugle i Danmark 1965-74 (5 tællinger)

Læs mere

Naturperler i Roskilde Kommune

Naturperler i Roskilde Kommune Naturperler i Roskilde Kommune Guide til naturoplevelser Landskabet i Roskilde Kommune er smukt og varieret, og byder på mange muligheder for at opleve dyr og planter på egen hånd. Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere