Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version"

Transkript

1 Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version

2 1 INDLEDNING OG FORMÅL Hillerød Kommune har besluttet at iværksætte en analyse af ældreområdet. Analysen skal føre til konkrete, realiserbare forslag til væsentlige budgetreduktioner på ældreområdet. Flere nøgletalsundersøgelser indikerer, at Hillerød Kommune i sammenligning med andre kommuner bruger flere ressourcer på ældreområdet pr årig borger. Dette er baggrunden for, at der i budgetforliget for indgår følgende formulering; nøgletal giver forventning om mulighed for budgetforbedringer på ældreområdet. Derfor vil der blive gennemført en nærmere analyse af ældreområdet, som der kan handles på. Byrådet vil i foråret 2015 tage stilling til serviceniveauet og eventuelle ændringer på det samlede ældreområde. Direktionen forelægger byrådet en redegørelse for hvilke økonomiske og administrative ressourcer, der vil medgå til analysen og et forslag til kommissorium for den. Hillerød Kommune har på baggrund heraf bedt BDO Consulting om en analyse ældreområdet. Det overordnede formål med analysen er således at identificere de områder inden for ældreområdet, hvor det vurderes, at der kan opnås større besparelsespotentialer. Budgetreduktionerne på ældreområdet i Hillerød skal kunne findes over en kort årrække. Konsekvenserne af forslagene for borgere og medarbejdere er beskrevet. Nærværende rapport er en kort version af den samlet afrapportering af de undersøgelser og analyser, som BDO har gennemført i forbindelse med afdækning af besparelsespotentialer og konkrete besparelsesforslag. Forud for nærværende rapport har BDO udarbejdet fire delrapporter, som er afleveret til Hillerød Kommune. Delrapporterne omfatter en afrapportering på afdækkende interviews, en afrapportering på sagsgennemgange, en benchmarkanalyse samt præsentation af resultaterne fra BTP-målingen. Disse delrapporter har været afsæt for udarbejdelse af bruttoliste over besparelsespotentialer. I nærværende rapport indgår dele af disse delrapporter i redigeret form, for at skabe sammenhæng og tydeliggøre analysernes kontekst. 2 METODE OG AKTIVITETER Analysen er gennemført i tre faser. Ældreanalysens første fase er gennemført som en åben kortlægning og identifikation at besparelsespotentialer på ældreområdet i Hillerød Kommune. Analysens anden fase har omhandlet udarbejdelsen af uddybende analyser for udvalgte områder med henblik på at belyse konkrete besparelsesforslag. Fase tre består primært i afrapportering og beregning af forslagene.

3 Møder Kortlæggende interviews Indsamling og gennemgang af data Deskresearch BTP-måling Identifikation af forslag Analyse Fase 1: Åben kortlægning og analyse af besparelsespotentiale Udvælgelse af besparelsespotentialer Fremlæggelse af bruttoliste med besparelsespotentialer i styregruppen Prioritering og udvælgelse af besparelsespotentialer til videre analyse Interviews Indhentning af suppl. information Vagtplansanalyse Workshop Fase 2: Udarbejdelse af konkrete besparelsespotentialer Fase : Konsekvenser, beskrivelser og præsentation Afrapportering og præsentationer Udarbejdelse af og beregninger til besparelseskatalog Beskrivelse af konsekvenser FASE 1: ÅBEN KORTLÆGNING Følgende aktiviteter har været gennemført som elementer i BDO s kortlægning af Ældreområdet i Hillerød Kommune: Benchmarking-analyse med Frederikssund og Hedensted Kommuner BDO har gennemført en benchmarking-analyse af udgifts- og aktivitetsdata på ældreområdet, der sammenligner Hillerød med Frederikssund og Hedensted Kommuner. BTP-måling Hillerød Kommune og BDO har i perioden januar gennemført en BTP-måling i udvalgte dele af hjemmeplejen (2 distrikter), på 2 plejecentrene og i sygeplejen i Hillerød Kommune. Endvidere er alle enheder blevet bedt om, at foretage en opgørelse over deres løbende og planlagte mødeaktivitet. Sagsgennemgang BDO har gennemgået 10 tilfældigt udvalgte sager på 8 og 10 sager på hvert sit paragrafområde med henblik på vurdering af sagsbehandlingen generelt, herunder dokumentation, afgørelse og fokus på rehabiliteringspotentialer. Interviews med medarbejdere og ledere samt FTR og Ældreråd BDO har gennemført 1 interviews med ledelse og medarbejdere samt FTR og Ældreråd i Hillerød Kommune. Med henblik på at afdække arbejdsgange, samarbejde, driftsforhold, kultur og erfaringer, der kan understøtte identificerede besparelsespotentialer Desk research gennemgang af budget, data og dokumenter BDO gennemgået en lang række dokumenter fremsendt af Hillerød Kommune, omhandlende budget og regnskab samt Løndata og fraværsstatistik. Derudover har BDO gennemgået kvalitetsstandarder og ydelseskataloger samt beskrivelse af procedurer. Samlet har BDO inddraget dette i en vurdering af besparelsespotentialer for de forskellige dele af Ældreområdet.

4 2.2 FREMLÆGGELSE AF BRUTTOLISTE MED BESPARELSESPOTENTIALE På baggrund af fase 1 udarbejdede BDO en bruttoliste med besparelsespotentialer, som BDO har identificeret ved den indledende kortlægning. Bruttolisten blev forelagt Styregruppen med henblik på dels en gennemgang af de observationer og besparelsespotentialer BDO havde identificeret, dels en prioritering af områder til genstand for en uddybende analyse. Tabel 1 Bruttoliste over besparelsepotentialer Initiativ nr. Forslag til besparelsespotentiale Ændret serviceniveau Minimum (mio. kr.) maksimum (mio.kr.) 1 Ændret serviceniveau på plejecentre 9,00 27,20 2 Afskaffelse af ekstra tildeling til demenspl. 6,80 6,80 Ændring af serviceniveau i hjemmeplejen 1,65 5,90 Ændret serviceniveau rehabiliteringspladser 0,95 2,85 5 Ændret serviceniveau for daghjem og dagcentre 1,00 1,20 6 Nedsættelse af serviceniveau ledsageordning 0,70 1,0 Effektiviseringer 7 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen (revitalisering) 0,50 1, 8 Effektivisering tiltag i hjemmeplejen og sygeplejen 2,55,25 9 Omlægninger i myndighedsafdelingen 0,00 0,8 10 Nedbringelse af udgifter til færdigbehandlede patienter 1,16 1,67 11 Optimering af beklædning og anvendelse af biler 0,10 0,0 Organisering og struktur 12 Ændret ledelsesstruktur på ældreområdet 0,55 2,20 1 Samling af administrative ressourcer 0,0 1,60 1 Optimeringer for vikarkorps og brug af eksterne vikarer 0,75 1,50 Diverse 15 Øget brug af velfærdsteknologi loftslift 0,00 0,50 I alt (forslag 2 ikke medregnet) 19,1 52,8 Styregruppen valgte på baggrund heraf tre forslag fra bruttolisten til uddybende analyse, med henblik på at udarbejde konkrete og realiserbare forslag til at udmønte besparelsespotentialet. De tre forslag er: Ændret serviceniveau på plejecentre (1) Nærmere analyse af hjemmeplejen og sygeplejen (8) Omlægninger i myndighedsafdelingen samt en vurdering af mulighederne for at styrke rehabiliteringsindsatsen (9 + 7)

5 2. FASE 2: UDDYBENDE ANALYSER BDO har på baggrund af prioriteringen af områder for uddybende analyser foretaget en yderligere undersøgelse. Til grund for resultaterne heraf ligger udover de informationer indsamlet i den afdækkende fase, en række yderligere undersøgelser og analyser. Der således yderligere gennemført følgende: Gruppeinterviews med medarbejdere i hjemmeplejen, sygeplejen, plejecentre og myndighedsafdelingen Der foretaget i alt 10 gruppeinterviews med medarbejdere, hvor der spurgte til en række temaer omhandlende medarbejdernes hverdag. Fx organiseringen, vagt- og kørselsplanlægningen, samarbejde på tværs, møder, opgaver og dokumentation. Dette med henblik på at få beskrivelser af den daglige drift og eventuelle uhensigtsmæssigheder og optimeringsmuligheder. Vagtplansanalyse BDO har derfor gennemgået dele af hjemmeplejens og plejecentrenes vagtplanlægning (medarbejdernes arbejdstidsplanlægning) med henblik på at identificere optimeringspotentialer. Gennemgang af løndata og sygefraværsstatistik BDO har modtaget og gennemgået sygefraværsstatistik for hjemmeplejen, sygeplejen og plejecentrene i Hillerød Kommune. BDO har vurderet og analyseret omfanget af sygefravær, omfang af dyre timer, personalesammensætning og forbrug af vikarer, hos de forskellige enheder. Workshop BDO har afholdt en workshop hvor deltagerne blev præsenteret for en række temaer baseret på BDOs vurderinger af besparelsesområder. Hver af disse understøttet af en række anbefalinger. Deltagerne på workshoppen har således drøftet og kvalificeret de anbefalinger og observationer BDO har foretaget. BTP-måling for myndighed Myndighedsafdelingen har foretaget en tidsregistrering på en uge. Her er arbejdstiden blevet registreret i på en række kategorier og i forhold til lovområder. BDO har endvidere ift. eksempelvis BTP-niveauer anvendt vores erfaring fra lignende analyser i andre kommuner. BDO S SAMLEDE ANBEFALINGER OG FORSLAG TIL REALISERBARE BESPARELSESFORSLAG Processens tredje fase har omfattet beregning og afrapportering af de konkrete besparelsespotentialer. De tre udvalgte besparelsespotentialer fokuserer på en nærmere analyse af hjemmeplejen og sygeplejen, serviceniveauet på plejecentre samt en nærmere analyse af myndighedsafdelingen herunder en vurdering af rehabiliteringsindsatsen. Det estimerede besparelsespotentiale for disse forslag var efter den indledende afdækning mellem 12,05 og,26 mio.

6 .1 HJEMMEPLEJEN OG SYGEPLEJEN BDO konkluderer overordnet, at der bruges uforholdsmæssigt mange ressourcer på biler og logistik. Vagtplanlægningen kan optimeres og der kan herigennem sikres større kontinuitet og ensartethed i fremmødet. Et middel hertil er medindflydelse og inddragelse af medarbejderne. Herigennem øges engagement og motivation, hvilket også vil have en positiv effekt på fraværet. På baggrund af bl.a. stikprøver af kørelister, konkluderer BDO at disse ikke giver et reelt billede af vagten, hvilket sammen med vagtplanerne bør have skærpet opmærksomhed. Endelig konkluderer BDO at visitering i pakker vil lette hjemmeplejens arbejdsgange. På baggrund heraf anbefaler BDO følgende: At Hillerød Kommune opstiller en business case på potentialet ved at lave hjemmeplejen og hjemmesygeplejens medarbejdere anvende egen biler og få udbetalt befordringsgodtgørelse som følge heraf, i de situationer hvor anvendelse af kommunens egne biler er uhensigtsmæssig. At Hillerød Kommune gennemgår hjemmeplejens ruter med henblik på at minimere stjernekørsel. At der ansættes en person til at varetage praktiske serviceopgaver omkring de kommunale biler, med henblik på at minimere plejepersonalets tidsanvendelse på disse opgaver. Endvidere at dette skal medvirke til at optimere logistikken omkring anvendelse af kommunale biler. At der arbejdes med klare retningslinjer og systematik for vagtplanlægningen med henblik på at nedbringe variationen i vagtplanerne. Dette med henblik på, at sikre et stabilt fremmøde og ensartethed i vagtplanlægningen. At kørelister og faste ruter gennemgås med henblik på afspejling af den faktiske transporttid og overensstemmelse med fremmødetiden for vagten. Dette kan betyde, at der sker en reduktion i antallet af ruter. At medindflydelse og inddragelse styrkes gennem tættere ledelse. Dette anbefales bl.a. med henblik på at reducere hjemmeplejens fravær og anvendelse af vikarer. At strukturen omkring triage genovervejes, idet der dels anvendes mange ressourcer herpå, dels at det vurderes at engagement heri er faldende. At der overvejes en omlægning til afregning via pakker, hvorved hjemmeplejen får en større handlefrihed ved levering af ydelser hos borgerne. (se afsnit omkring myndighed) At Hillerød Kommune definerer standardtider som udgangspunkt for de sygeplejeydelser der delegeres. Endvidere at der tages stilling til hvilket niveau for delegering der er målsætningen set i lyset af LEON-princippet. At der arbejdes mere systematisk med anvendelse af ledelsesinformation på udvalgte parametre.

7 .1.1 KONKRETE OG REALISERBARE BESPARELSESPOTENTIALER FOR HJEMMEPLEJEN OG SYGEPLEJEN BDO har analyseret og undersøgt en række forhold omkring hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. BDO har igennem disse analyser og undersøgelser påpeget en række området, hvor der vurderes et besparelsespotentiale, og har ovenfor listet en række anbefalinger, der samlet og hver for sig vil kunne bidrage til at høste sådanne besparelser. Det er dog vanskeligt at fastsætte konkrete og realiserbare økonomiske mål for hver af disse anbefalinger. Der vil ligeledes kunne være sammenfald mellem de forskellige anbefalinger, der ikke gør det realistisk at realisere alle samtidig. BDO har derfor valgt at fokusere på de mest konkrete, i forhold til at beregne et realiserbart besparelsespotentiale. 1) Øge BTP ved en reduktion af tiden anvendt på transport Tiden som hjemmeplejen og sygeplejen anvender på transport bør efter BDO s vurdering kunne reduceres. Dette betyder, at tiden i stedet vil kunne anvendes til levering af ydelser hos borgerne. Ved implementering af de anbefalinger som BDO har beskrevet, vil der være muligheder for at mindske tiden og spildtiden hertil. BTP målingen viser, at der i gennemsnit anvendes omkring 17 % af arbejdstiden på transport. Et konservativt estimat vil være en reduktion til 15 %, hvilket, ift. BDO s erfaringer fra tilsvarende målinger, stadigt er højt. Omsættes en sådan reduktion af transporttiden til flere leverede timer af de samme medarbejdere, vil besparelsespotentialet være ca. 2, mio. Da nogle anbefalinger også medfører en udgift som f.eks. en teknisk servicemedarbejder til varetagelse af service og vedligeholdelse af biler, vil en reduktion af potentialet på kr. være rimelig. Alt i alt vurderer BDO, at der som minimum ligger et potentiale på 1,8 mio. ved en øget BTP gennem en reduktion af tiden anvendt på transport. 2) Reduktion af udgifterne til eksterne vikarer gennem forbedret planlægning Det er BDO s klare vurdering, at der ligger et optimeringspotentiale i forhold til vagtplaningen, der kan sikre en mere stringent procedure for vagtplanlægning. Dette vil sikre et mere ensartet fremmøde, der bør mindske behovet for tilkald af eksterne vikarer. Optimering af vagtplanlægningen bør suppleres med klare retningslinjer for tilkald af vikarer. BDO vurderer, at en halvering af 201 niveauet, bør være realistisk. Det bemærkes, at der vil være et sammenfald med effekten af et lavere sygefravær. Besparelsespotentialet svarer til 1,9 mio. ) Bringe sygefravær i hjemmeplejen på niveau med sygeplejen og plejecentre BDO har peget på en række anbefalinger der kan medvirke til at styrke arbejdsmiljø, inddragelse og medindflydelse. Dette kan påvirke engagement og motivation og dermed have en positiv effekt på fraværet. Nedbringes sygefraværet fra de 1,8 timer pr. fuldtidsansat til 95 timer, som er niveauet både i hjemmesygepleje og på hovedparten af plejecentre, vil dette frigive ressourcer svarende til,6 fuldtidsstillinger, og dermed et besparelsespotentiale på 1, mio. ) Justeringer i mødeaktivitet BDO vurderer, at der er et potentiale i at justere i deltagelsen i møder. Konkret foreslår BDO at strukturen vedrørende triage gentænkes. Hillerød Kommunes egen opgørelse viser, at hjemmepleje og sygeplejen samlet bruger omkring timer herpå. Dette svarer til,85 fuldtidsstillinger i fremmøde. Da triage møderne ligger i medarbejdernes frokostpause, vurderer BDO det vanskeligt at beregne et konkret og realiserbart økonomisk potentiale herpå. Såfremt Hillerød Kommune vurderer at triage kan foregå under en anden struktur, vil der kunne beregnes et potentiale herved.

8 .2 PLEJECENTRE Ovenstående afsnit beskriver BDO s analyser og undersøgelser af plejecentrene. Selvom kun seks plejecentre indgår i analysen, opleves der store forskelle og en lang række detaljer og nuancer, der ikke er fuldt afdækket i ovenstående. Overordnet konkluderer BDO, at der kan foretages en generel reduktion i normering på plejecentre. Der kan konstateres forskelle i serviceniveau og prioriteringer mellem de forskelle plejecentre, hvilket formegentlig kan tilskrives tildelingsmodellen. Tildelingen af ekstra ressourcer til demensboliger og dagcentre kan være en årsag hertil. Vagtplanlægningen forekommer meget varierende, hvilket kan have betydning for forbrug af dyre timer og vikarer. På baggrund heraf anbefaler BDO følgende: At normeringen justeres, såfremt der skal opnås et økonomisk potentiale. Dette kan ske ved at der er et mindre fremmøde i vagtplanlægningen At der opsættes mere ensartede standarder for serviceniveauet på plejecentrene og at kvalitetsstandarderne tilpasses hertil. At praksis med to sygeplejersker omkring medicindosering ændres, og det eventuelt afdækkes, om der i højere grad kan anvendes dosisdispensering. At der ses på plejecentrenes ledelsesstruktur, således at områdeleder-niveauet styrkes og ledelse tæt på medarbejderne styrkes. At Hillerød Kommune overvejer om dagcentrenes åbningstider skal gøres mere fleksible eller justeres, for at imødekomme behov fra hjemmeplejen. At der, i lighed med hjemmeplejen, arbejdes med klare retningslinjer og systematik for vagtplanlægningen med henblik på at nedbringe variationen i vagtplanerne. Dette med henblik på, at sikre et stabilt fremmøde og ensartethed i vagtplanlægningen. At der sikres en langsigtet planlægning, hvor der samtidig er fokus på nedbringelse af forbrug på dyre timer og vikarer. At der sættes et skærpet fokus på hjælpemidler (afhentning af hjælpemidler), idet der står ubrugte hjælpemidler på plejecentre. At der sættes fokus på brug af flere to-til-en teknologier/forflytningsmetoder f.eks. kipstole, vendesystemer og rotavirsenge. Endvidere at Hillerød Kommune udarbejder en særskilt businesscase for dette, herunder at businesscasen indregner udgifterne til de konkrete hjælpemidler. At der ses på tildelingen til plejecentrene med henblik på at sikre ensartede muligheder for at efterleve Hillerød Kommunes serviceniveau. Herunder særlig tildelingen til demensboliger og plejecentre med dagcenter funktioner. At der arbejdes mere systematisk med anvendelse af ledelsesinformation på udvalgte parametre for plejecentre..2.1 KONKRETE OG REALISERBARE BESPARELSESPOTENTIALER PLEJECENTRE Udgangspunktet for analysen var en reduktion af serviceniveauet, hvilket BDO overordnet vurderer, vil kunne reduceres. BDO har oplistet en række anbefalinger og påpeget områder, hvor der vurderes et besparelsespotentiale for at gennemføre effektiviseringer af driften af

9 plejecentre. En kombination af et reduceret serviceniveau og implementering af effektivisering, vil efter BDO s opfattelse sikre, at der opnås et betydeligt besparelsespotentiale uden at det vil medføre betydelige forringelser i serviceniveauet for beboerne på plejecentrene. Anbefalingerne kan samlet og hver for sig bidrage til at høste sådanne effektiviseringer. Det er dog vanskeligt at fastsætte konkrete og realiserbare økonomiske mål for hver af disse anbefalinger. Der vil ligeledes kunne være sammenfald mellem de forskellige anbefalinger, der ikke gør det realistisk at realisere alle samtidig. BDO har derfor, i lighed med analysen af hjemmeplejen, valgt at fokusere på de mest konkrete, i forhold til at beregne et realiserbart besparelsespotentiale. 1) Reduktion i normering på plejecentre Det er BDO s vurdering, at serviceniveauet på plejecentre i Hillerød Kommune er højt, hvilket sammenligninger med andre kommuner også bekræfter. Derfor vurderer BDO, at der er et besparelsespotentiale ved at reducere normeringen. BDO foreslår en reduktion svarende til en nedsættelse af normeringen med 0,1 fra 1,087 til 0,987. Hillerød Kommune vil herved stadig have en høj normering ift. sammenlignelige kommuner. En nedsættelse af serviceniveauet vil naturligvis have konsekvenser for beboerne, idet visse aktiviteter må fraprioriteres. En række af de anbefalinger BDO har beskrevet ovenfor, giver dog mulighed at der samtidig kan arbejdes med effektivisering, der i nogen grad vil kunne kompenseres for et reduceret serviceniveau. Det økonomiske potentiale ved en reducering i normeringen via budgettildeling svarer til 6 stillinger eller ca. 1 mio. kr. 2) Forbedret vagtplanlægning Gennemgangen af vagtplanlægningen og lønforbrug har identificeret et potentiale for bedre vagtplanlægning. Sammenlignet med hjemmeplejen er forbruget at dyre timer højere hos plejecentrene, henholdsvis 2 % og,5 %. BDO vurderer, at potentialet for en optimering af planlægning og nedbringelse af brugen af vikarer og dyre timer, kunne udgøre en målsætning om at omfanget af dyre timer højest må være på samme niveau som hjemmeplejen. Det realiserbare potentiale ved merudgifterne ved det høje forbrug af dyre timer er beregnet til ca. 1, mio. ) Loftslifte Det er BDO s vurdering, at der i plejeboligerne vil kunne ske en effektivisering ved ændret forflytningsteknik med udgangspunkt i en større anvendelse af loftslifte betjent af en medarbejder frem for to. BDO har dog ikke et tilstrækkeligt grundlag til at kunne foretage en beregning af et realiserbart effektiviseringspotentiale. Implementering af dette forslag vil dels kræve at de nødvendige loftslifte er installeret, dels at mulighederne for liftforflytning er afdækket hos beboerne og endelig, at medarbejderne har tilstrækkelig oplæring i at foretage forflytning alene. BDO forslår, at Hillerød Kommune undersøger mulighederne nærmere og opstiller en business case, idet der vurderes et potentiale heri.. MYNDIGHED OG REHABILITERINGSINDSATSEN Overordnet konkluderer BDO, at myndighed bør overveje at arbejde med geografiske faste sagsstammer. Det vurderes, at give bedre mulighed for opfølgning og fastholdelse af mål for borgeren. Det konkluderes endvidere, at der bør arbejdes med en kortlægning af APV hjælpemidler, med henblik på en decentral placering heraf og dermed frigørelse af ressourcer hos myndighed. Af samme årsag bør det overvejes, om der skal arbejdes med visitation efter en pakkemodel, idet dette både kan frigive ressourcer hos myndighed og i hjemmeplejen. Som følge af analysen af Myndighed og rehabiliteringsindsatsen anbefaler BDO: At myndighedsafdelingen organiseres mere tværfagligt og med faste sagsstammer f.eks. geografisk, hvorved rehabiliteringsindsatsen understøttes.

10 At der udarbejdes et konkret administrationsgrundlag til henholdsvis visitationen og hjælpemiddelteamet, som sætter rammer og retning for sagsbehandlingen At der løbende laves ledelsestilsyn med henblik på, at sikre en harmonisering i visitation og bevilling af ydelser. At der opsættes en struktur for ledelsesinformation, der giver et ugentlig overblik over udviklingen i visiterede timer, disponerede timer, udgifter til APV og øvrige hjælpemiddelparagrafområder At ledelsesinformationen også opsættes med henblik på at kunne følge udgifterne til Aktiv i din hverdag i forhold til det samtidige fald i de visiterede timer. Samt at der i tillæg hertil opsættes faste rapporter og det defineres hvilke data, der har betydning for udviklingen på ældreområdet. At implementering af projekter og tiltag tilrettelægges i et årshjul, således at der sikres ressourcer og ledelsesfokus, der medfører at den ønskede effekt opnås. At der til hvert projekt opsættes en businesscase, der opstiller krav til ressourceforbrug, output og outcome. At der indføres visitation i pakkeydelser med henblik på at minimere ressourceforbruget til løbende justering samt sikre større handlefrihed i hjemmeplejen. At det i den nye model for Aktiv i din hverdag tydeligøres, at myndighed har det overordnede ansvar for opgaven. At der opstilles et mindre omkostningsdrivende forløb for Aktiv i din hverdag At der udarbejdes faste tidsintervaller og målgruppebeskrivelser for ophold på rehabiliteringspladserne..1 KONKRETE OG REALISERBARE BESPARELSESPOTENTIALER FOR MYNDIGHED OG REHABILITERINGSINDSATSEN Myndighed har snitflader til alle dele af ældreområdet, hvorfor det er vurderet relevant af se på Myndigheds arbejdsgange og processer, herunder om der kunne frigøres ressourcer til at sikre en effektiv sagsbehandling via Myndighed. Endvidere var formået, at vurdere rehabiliteringsindsatsen. Den uddybende analyse af Myndighed viser, at Myndighed har en række udfordringer i forhold til at nå egne krav og mål, hvorfor omprioriteringer og omlægning af arbejdsgange der kan frigive ressourcer vil være kærkommen. De ovenfor listede anbefalinger indeholder en række konkrete eksempler på, hvorledes dette kan opnås. BDO har valg at fokusere på de mest konkrete, i forhold til at beregne et realiserbart besparelsespotentiale. 1) Redskaber til effektivisering af sagsbehandling og dokumentation BDO vurderer, at implementering af redskaber i form af et administrationsgrundlag samt indkøb af tablets til dokumentation i borgerens hjem, på plejecentre og rehabilitering, vil kunne udløse et besparelsespotentiale på 5 % af opgave tiden. Det vurderes, at der kan ske en reduktion i tiden til interne møder (fra 9,2 % til 6,2 %). Herudover kan arbejdsgange omkring dokumentation smidigøres, såvel som bedre muligheder for at foretage dokumentation i borgerens hjem, kan reducerer tiden anvendt på sagsbehandling og dokumentation med 2 %. En tabletløsning vil give mere fleksibilitet og understøtte samarbejdet med borgeren. Det er dog en forudsætning, at alle i så fald benytter disse, og IT understøtning virker. Udgifter til

11 drift og indkøb af tablets, er fratrukket i beregningen. Det beregnede besparelsespotentiale herved udgør ca kr. 2) Omlægning til visitation af pakker BDO vurderer, at Myndighed anvender mange ressourcer på at håndtere løbende ændringer og justeringer til ydelser og tid hos den enkelte borger. Disse ændringer sker bl.a. via advis henvendelser fra hjemmeplejen, hvor Myndighed skal forholde sig til dokumentationen. Det vurderes at, de 25,9 % af tiden der ifølge tidsregistreringen anvendes til sagsbehandling og dokumentation, kan reduceres med yderligere %, ved at indføre en pakkemodel. Det beregnede besparelsespotentiale herved udgør ca kr. Det bemærkes, at der ikke er beregnet forudsætninger om ændring i den samlede sum af ydelser, ved omlægning til pakkemodel. Ligeledes er hjemmeplejens gevinster herved ikke medtaget. For forslag 1 og 2 gælder, at de beregnede besparelse vil kunne høstes via en personalereduktion. Beskrivelse af Myndighed viser dog, at besparelsen formegentlig er bedre anvendt som frigjorte ressourcer hos medarbejdere, der i stedet vil kunne styrke sagsbehandlingen og opfølgningen med de frigjorte ressourcer. Dette kan vise sig at være en bedre investering. ) Potentiale for styrkelse af rehabiliteringsindsatsen. Den indledende benckmark viser, at Hillerød Kommune har relativt færre borgere, der er visiteret til hverdagsrehabilitering i forhold til sammenligningskommunerne. Interviews med medarbejdere og leder i Hillerød Kommune, bekræfter ligeledes at potentialet for rehabilitering ikke er fuldt udnytte. BDO har gennemgået og vurderet det nye set up for rehabiliteringsindsatsen og har nævnt givet anbefalinger hertil. Set i lyset af den begrænsede udbredelse af rehabilitering, skønner BDO, at det er et potentiale i størrelsesorden 10 minutter i gennemsnit pr. borger pr. uge. Omregnet vil dette kunne udløse et besparelsespotentiale på, mio...2 OPSAMLING PÅ KONKRETE BESPARELSESPOTENTIALER BDO er af den opfattelse at processen har involveret mange medarbejdere på Ældreområdet i Hillerød Kommune. De mange forskellige undersøgelser og analyser, der er foretaget giver en grundig afdækning af ældreområdet. Dog giver rapporten ikke mulighed for at uddybe alle nuancer og detaljer. I nedenstående tabel ses det samlede besparelsespotentiale på 2,9 mio. som BDO vurderer, er et konkret og realiserbart potentiale for de tre udvalgte områder.

12 Tabel 2 - Forslag til konkrete besparelsespotentialer for Ældreområdet i Hillerød Kommune maksimu Minimum m Bruttoliste over områder med besparelsespotentiale Effektivisering tiltag i hjemmeplejen og sygeplejen (mio. kr.) (mio.kr.) Optimering af beklædning og anvendelse af biler 0,10 0,0 Ændring af serviceniveau i hjemmeplejen 1,65 5,90 Beregnede besparelsespotentialer pba. uddybende analyser BDOs beregnede besparelsespotentiale 2,55,25 Hjemmeplejen og sygeplejen 5,00 1) Øget BTP ved en reduktion af tiden anvendt på transport 1,80 Reduktion af udgifterne til eksterne vikarer gennem forbedret planlægning Sygefravær i hjemmeplejen bringes på niveau med sygeplejen og plejecentre Ændret serviceniveau på plejecentre 9,00 27,20 Plejecentrene 1,0 Reduktion i normering på plejecentrene 1,00 Afskaffelse af ekstra tildeling til demenspl. 6,80 6,80 Ændret serviceniveau rehabiliteringspladser 0,95 2,85 Ændret serviceniveau for daghjem og dagcentre 1,00 1,20 Øget brug af velfærdsteknologi loftslift 0,00 0,50 Optimeringer for vikarkorps og brug af eksterne vikarer 0,75 1,50 1,90 1,0 Forbedret vagtplanlægning (1, mio.) 1,0 Anvendelse af loftlifte - ændret forflytningsteknisk og udstyr? BDOs vurdering af realiserbarh ed og tidshorisont 2 2 2

13 Omlægninger i myndighedsafdelingen 0,00 0,8 Myndighedsafdelingen,6 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen (revitalisering) 0,50 1, Ændret ledelsesstruktur på ældreområdet 0,55 2,20 Samling af administrative ressourcer 0,0 1,60 Nedsættelse af serviceniveau ledsageordning 0,70 1,0 Nedbringelse af udgifter til færdigbehandlede patienter (forslag vedr. demenspladser ikke medregnet) 1,16 1,67 Redskaber til effektivisering af sagsbehandling og dokumentation 0,15 Omlægning til visitation af pakker 0,15 Styrket rehabiliteringsindsats,0 2) 19,1 52,8 2,9 1) Hillerød Kommune har i budget 2015 indarbejdet en besparelse på 0,99 mio. på Effektivisering i Hjemmeplejen, denne besparelse er ikke modregnet, idet BDO alene har forholdt sig til data for 201 2) Hillerød Kommune har i budget 2015 indarbejdet en besparelse på ca. 2,0 mio. på Hverdagsrehabilitering øget effekt, disse er ikke modregnet, da potentialet er beregnet på baggrund af oplysninger og data for 201. BDOs vurdering af realiserbarhed Fuld cirkel betyder, at besparelsespotentialet efter BDOs vurdering forholdsvis let vil kunne opnås, set i forhold til Politiske beslutninger, koordinering og usikkerhed om provenu. BDOs vurdering af tidshorisont for implementering og opnåelse af potentialet. Fuld dækning betyder, at potentialet vurderes at kunne indhentes forholdsvis hurtigt, når implementeringstid og nødvendige omlægninger tages i betragtning

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 4 2 RESUME... 4 3 PROCES OG METODE... 5 3.1 Proces...5 3.2 Metode...7

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Vejledning til Statusmåling 2017 Denne vejledning er udarbejdet for at lette og kvalificere dataindsamlingen til statusmålingen for udbredelse

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for effektiviseringstiltag i døgnplejen

NOTAT. Kommissorium for effektiviseringstiltag i døgnplejen NOTAT Kommissorium for effektiviseringstiltag i døgnplejen Indledning og baggrund Ved budget 2016-2019 blev det vedtaget at Ældre og Sundhedsområdet skal spare 2,457 mio. kr. fra 2017. Dette kommissorium

Læs mere

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 er til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 til Tabel 1 og 2: Geografisk er Hedensted dobbelt så store som de to andre kommuner Befolkningstal og andel af ældre 65+ er sammenlignelig mellem de tre

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

Århus Kommune Mål- og økonomistyring. Budget 2015 retning

Århus Kommune Mål- og økonomistyring. Budget 2015 retning Århus Kommune Mål- og økonomistyring Budget 2015 retning 1 Mål for budgettet Århus Kommune Mål- og økonomistyring Et budget for 2015 der understøtter ledetrådene og Kærlig kommune Konsensus på forskellige

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser Bilag 1A. Handlingsplan SOU Udvalg Beløb (mio. kr.) Handlingsplaner Sundheds- og omsorgsudvalget i alt 22,2 I alt Enkeltinstitutioner med selvstændige handlingsplaner - Hjemmeplejen - Hjemmesygeplejen

Læs mere

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre - Benchmarkinging og beregning af potentialer Formål og afgrænsning Antallet af 70+-årige forventes at stige med 37 % over de næste ti år. Dette er en

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet

SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet Til Hjørring Byråd Nørregade 2 9800 Hjørring Telefon 72333333 Fax 72333035 www.hjoerring.dk 1. September 2015 SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet I forbindelse med

Læs mere

Notat kommunale effektiviseringseksempler

Notat kommunale effektiviseringseksempler Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær

Læs mere

Pkt.nr. 5. Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365. Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at

Pkt.nr. 5. Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365. Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at Pkt.nr. 5 Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365 Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at 1. Opgavefordelingen i hjemmesygeplejen mellem sygeplejersker og

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting Consulting Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Notat Uddybning

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering.

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering. IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balancekatalog 20.000 5.32 Integreret pleje -

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

SERVICENIVEAU. Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1

SERVICENIVEAU. Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1 SERVICENIVEAU Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. NDLEDNING....3 2. HVORFOR SKAL VI HAVE ET SERVICENIVEAU?.... 3 3. VEJEN MOD ET

Læs mere

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Baggrund og behov for en ejendomsstrategi Hvidovre kommune råder over ca. 285.000 m 2 bygninger og ca. 318,3 ha. arealer til skoler, institutioner, sports-, fritids-

Læs mere

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser.

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser. Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidser til Rehabiliteringser. Baggrund for forslag er: For det første KL s udspil om det nære sundhedsvæsen som bl.a. indeholder visioner

Læs mere

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor.

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor. Projektnavn: Baggrund for projektet Overordnet formål: Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er forudsat, at kommunerne skal effektivisere varetagelse

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 2. november 2015 1 Indledning Socialstyrelsen

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Kommunikationskanal. Indflydelse (1 til 5) Center/Teamleder 5 Inddrages. 5 Inddrages. Lokal projektleder 5 Inddrages. 4 (MED udvalg) 5 (MED grupper)

Kommunikationskanal. Indflydelse (1 til 5) Center/Teamleder 5 Inddrages. 5 Inddrages. Lokal projektleder 5 Inddrages. 4 (MED udvalg) 5 (MED grupper) Kommunikationsplan Modtager Medarbejdere (SOSU) Forflytningsvejledere Forflytningskoordinatorer Kommunikationskanal Indflydelse (1 til 5) Center/Teamleder 5 Inddrages Lokal projektleder/ Forflytningskoordinator

Læs mere

Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011

Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011 Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011 Til: Børn- og Skoleudvalget Fra: Center for Udvikling, Effektivisering og Kommunikation Svar på politiske spørgsmål vedr. tandplejen 2011 I forbindelse

Læs mere

Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem. Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015

Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem. Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015 Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015 Baggrund Hermed præsenteres resultatet af arbejdet med omstillingen Fælles indsats på plejecentre,

Læs mere

Vagtplanlægning i dagtilbud

Vagtplanlægning i dagtilbud Vagtplanlægning i dagtilbud Business case Projektets formål Formålet med projektet er, at skabe et grundlag for effektiv udnyttelse af ressourcerne i daginstitutionerne ved at indføre et vagtplanlægningssystem.

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver i ældreplejen

socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver i ældreplejen Pkt.nr. 16 Nye Veje Nye Måder - Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 259791 Indstilling: socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet

Læs mere

Bilag 1: Råderum og budgetønsker til Social- og Seniorudvalget, Budget Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41

Bilag 1: Råderum og budgetønsker til Social- og Seniorudvalget, Budget Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41 RÅDERUMSFORSLAG Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41 Titel: Effektivisering via Bestiller Udfører Dialog (BUD) og faldende efterspørgsel. Nærmere beskrivelse af forslaget: Ved at gå fra BUM

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 28. april 2003 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT AF TILLÆ G S D A G SO R D E N Økonomiudvalget 28. april 2003 kl. 8.30 på Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Knud B Christoffersen,

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Oplæg om vores erfaringer med styring på ældreområdet i Aabenraa Kommune

Oplæg om vores erfaringer med styring på ældreområdet i Aabenraa Kommune Oplæg om vores erfaringer med styring på ældreområdet i Aabenraa Kommune Hvordan gør vi i Aabenraa og hvilke problemstillinger og udfordringer har vi mødt undervejs? Bjarne Ipsen Afdelingschef for Visitation

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Borgerstyret Personlig Assistance Overordnede benchmarks Aalborg Kommune, Aarhus Kommune, Odense Kommune, Esbjerg Kommune og Randers Kommune Marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Ledelsesprofilerne skal udarbejdes under hensyntagen til, at ressourcerne anvendes optimalt og med høj kvalitet. Herunder bl.a.

Ledelsesprofilerne skal udarbejdes under hensyntagen til, at ressourcerne anvendes optimalt og med høj kvalitet. Herunder bl.a. Afrapportering fra arbejdsgruppen Ledelsesprofiler Arbejdsgruppen har afholdt 4 møder og har nu afsluttet processen. Arbejdsgruppens opgave var: Arbejdsgruppen skal udarbejde forslag til ledelsesprofiler

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Effektiviseringsnotat Ældre og Omsorg

Effektiviseringsnotat Ældre og Omsorg Effektiviseringsnotat Ældre og Omsorg Som led i arbejdet med screeningen af kommunens serviceområder har Deloitte modtaget materiale og analyser fra Roskilde Kommunes vedrørende området for Ældre og Omsorg.

Læs mere

Konklusion. Notat Business Case 2-1 forflytninger

Konklusion. Notat Business Case 2-1 forflytninger Notat Business Case 2-1 forflytninger 1. marts 2016 Der er i forbindelse med effektviseringsforslag, som følge af 2-1 forflytning udarbejdet en business case på området. Dette notat beskriver de forudsætninger,

Læs mere

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet Åbent punkt 7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet 00.30.04P05-0006 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget 24-06-2015 2 Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 7

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice.

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. I kommunens årsregnskab angives, hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav

Læs mere

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt.

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt. Ældre Høringssvar vedr. budget 2017-20 fra medarbejderne i SMU ældre. Sygefraværet i kommunen har i de seneste år været faldende, og det er det, fordi vi systematisk arbejder og har sygefraværet i fokus.

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. NOTAT Køge Kommune Effektiv vagtplanlægning. Juni 2015

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. NOTAT Køge Kommune Effektiv vagtplanlægning. Juni 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING NOTAT Køge Kommune Effektiv vagtplanlægning Juni 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 2 KONKLUSION OG RESUMÉ... 3 3 METODE... 4 4 VAGTPLANLÆGNING...

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Rambøll Hannemanns

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Udgifter til det specialiserede socialområde er stigende. Derfor er det vigtigere end

Læs mere

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017 Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

24. marts 2014. Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi

24. marts 2014. Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi Temadag om Længst mulig i eget liv Myndighed og økonomi Præsentation og program Leder af Bestillerfunktionen Hanne Rasmussen Udgangspunkt BUM model siden 2003 på praktiskog personlig hjælp, træning og

Læs mere

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre Tilsynspolitik ved hjælp efter Servicelovens 83 Social & Ældre 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Februar 2017 Ordrenr.: 680-17 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen Bilag 1 Tilsynspolitik - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Aalborg 1 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter

Læs mere

Ringsted Kommune Analyse af ældreområdet. 12. december 2008

Ringsted Kommune Analyse af ældreområdet. 12. december 2008 Ringsted Kommune Analyse af ældreområdet 12. december 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Et øjebliksbillede... 6 3. En organisation i bevægelse... 8 4. Anbefalinger og besparelsespotentiale...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Bilag 2. Specialskoleområdet. Indhold. Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato

Bilag 2. Specialskoleområdet. Indhold. Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato 22.1.2016 Bilag 2. Specialskoleområdet Indhold Kommissorium (formål)...2 Projektgruppe og projektleder...3 Kort beskrivelse...3 Hvordan inddrages relevante

Læs mere