Nanna Ferslev (naf), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2"

Transkript

1 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere: Mødesekretær: Bestyrelsen Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering Orientering om ny læreruddannelse og international læreruddannelse Beslutning om sammensætning af den kommende bestyrelse Orientering om FIVU s gennemgang af UCSJ s årsrapport Orientering om halvårsregnskab 2013 og beslutning om at forecast 2 ophøjes til revideret budget Orientering om finanslovsforslag 2014 og overvejelser om budgetmodel for Orientering om optagelsen 2013 status og tendenser Drøftelse af status for implementering af Koncernstrategi og udviklingskontrakt 2013/ Drøftelse af de igangværende campusprojekter i Slagelse Kommune, Næstved Kommune og Køge Kommune Opsamling på bestyrelsesseminaret Orientering om ny struktur i De Studerendes Råd (DSR) Drøftelse af punkter til næste bestyrelsesmøde Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet Eventuelt /31

2 1. Godkendelse af dagsorden 1.1 Sagsfremstilling 1.2 Indstilling Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes. 1.3 Økonomi 1.4 Proces 1.5 Kommunikation 1.6 Bilag 2/31

3 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering 2.1 Sagsfremstilling Nyhedsbrev for august/september måned udgør rektors meddelelser (bilag 1). Referat af forretningsudvalgsmødet den 11. september fremgår af bilag 2. Bente Sorgenfrey og Per B. Christensen orienterer om nyt fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser. 2.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 2.3 Økonomi 2.4 Proces 2.5 Kommunikation 2.6 Bilag Bilag 2.1 Nyhedsbrev Bilag 2.2 Referat af forretningsudvalgsmødet den 11. september /31

4 3. Orientering om ny læreruddannelse og international læreruddannelse 3.1 Sagsfremstilling Uddannelseschef for læreruddannelsen Stina Møllenbach orienterer bestyrelsen om ny læreruddannelse og international læreruddannelse. Der er afsat 15 min. til oplæg og 15 min. til drøftelse. Nyhedsklippene fra Infomedia havde i weekenden et link til artikel i Dagbladet den 13. september om den nye læreruddannelse skrevet af Per B. Christensen og Stina Møllenbach. Artiklen kan læses her. Kort om ny læreruddannelse Formålet med den ny læreruddannelse er at styrke fagligheden og målrette uddannelsen til professionen, så den i endnu højere grad matcher folkeskolens behov. Sammenholdt med den gamle læreruddannelse er den nye læreruddannelse karakteriseret af: Der er fokus på den studerendes kompetencer, hvad man skal kunne som lærer (kompetencemål) Dimittenderne får typisk undervisningskompetence i 3 undervisningsfag i folkeskolen (tidligere kom mange ud med 2 fag) Fællesfagene er styrket og samlet i fagområdet: Lærerens grundfaglighed Uddannelsen er opdelt i moduler á 10 ECTS, hvilket giver øget fleksibilitet Der er større valgfrihed og mulighed for toning Det er blevet lettere at læse et semester i udlandet. I den nye læreruddannelse kan de studerende bygge deres egen uddannelse, dvs. at de studerende selv vælger undervisningsfag og toner deres uddannelse gennem specialiseringsmodulerne. De studerende vælger således, hvilke fagområder de vil specialisere sig i, og om de vil uddanne sig til fortrinsvis at undervise de yngste eller de ældste elever i folkeskolen. Fra sommeren 2013 er optagelseskvotienten på læreruddannelsen 7. Ansøgere med et gennemsnit under 7 skal deltage i en optagelsessamtale. Målet med optagelsessamtalen er en individuel afdækning af studieegnethed i forhold til både faglighed og profession. Obligatoriske fællesfag lærernes grundfaglighed Lærerens grundfaglighed er et gennemgående fag under hele uddannelsen, der afsluttes på 7. semester. I lærerens grundfaglighed indgår elementer fra både psykologi, pædagogik og didaktik. I dette fag lærer de studerende at tilrettelægge undervisning ud fra elevernes behov og forudsætninger. Alle lærer ligeledes om inklusion. Også i dette fag kan de studerende specialisere sig ved fx at tilvælge et ekstra specialiseringsmodul med fokus på udsatte børn og unge. Undervisningsfag Den ny læreruddannelse består af tre undervisningsfag fx dansk, matematik, musik eller tysk. Et undervisningsfag på læreruddannelsen kvalificerer til at undervise i det samme fag i folkeskolen. 4/31

5 Inden for hvert undervisningsfag er der både basis- og specialiseringsmoduler. Basismoduler er de obligatoriske moduler i faget. Specialiseringsmodulerne er de moduler, hvor de studerende specialiserer sig. UCSJ udbyder både tværfaglige og tværprofessionelle specialiseringsmoduler, ligesom vi har monofaglige specialiseringsmoduler med plads til faglig fordybelse. UCSJ arbejder også på at kunne tilbyde særlige specialiseringsmoduler, der er udviklet i samarbejde med universitet. UCSJ udbyder som noget nyt alle undervisningsfag over den fireårige periode, som de studerende uddanner sig i. Dette er blevet muliggjort pga. organisationsændringen og sker i en koordineret plan mellem de tre udbudssteder og e-læring. Praktikog praksistilknytning I uddannelsen er der i alt tre praktikperioder. Hver praktikperiode bliver bedømt med karakterer. Der er med ny læreruddannelse kommet skærpede krav til praktikken. Bl.a. er kompetencemålene blevet skærpede, og det er nu et krav at studerende skal gøre sig erfaringer med mange typer af læreropgaver (ud over det at undervise). Fx er det i kompetencemålene for praktik indskrevet, at studerende undervejs i praktikken skal have erfaringer med skole-hjemsamarbejde. Dimittendundersøgelser af den gamle læreruddannelse har vist at dimittender ofte står svagt i forhold til dette. I UCSJ lægger vi vægt på en tæt integration af praksis i fagene - også i de perioder hvor studerende ikke er i praktik. Vi har som noget helt nyt etableret et unikt samarbejde med en række skoler i Region Sjælland. Vi kalder det innovationslaboratorier. I innovationslaboratorierne inviterer læreruddannelsen kommuner og skoler til helt konkret samarbejde. Målet er at skolelever, lærere, læreruddannere og lærerstuderende sammen skal finde nye innovative løsninger på aktuelle problemstillinger i dagens skolehverdag. Der har vist sig stor interesse for at deltage i dette fra mange skolers side. Professionsbachelorprojekt Den studerende afslutter uddannelsen med at skrive et professionsbachelorprojekt om en problemstilling den studerende selv har valgt. Som noget nyt har de studerende mulighed for at skrive professionsbachelorprojektet enten alene eller i gruppe; tidligere kunne de studerende kun skrive alene. Den studerende kan også skrive et tværprofessionelt professionsbachelorprojekt fx i samarbejde med en pædagogstuderende, og som et nyt initiativ fra UCSJ s side giver vi også vores studerende mulighed for at skrive et internationalt professionsbachelorprojekt. Dette indebærer at de studerende rejser ud for at indsamle empiri til deres professionsbachelorprojekt. Via de digitale mulighede er de i kontakt med deres danske vejleder mens de er i udlandet. E-læring og meritlæreruddannelsen Den ny læreruddannelse udbydes som e-læring på samme vis som hidtil. Det er fortsat muligt for studerende med en anden uddannelsesbaggrund at tage en meritlæreruddannelse, der indholdsmæssigt tilrettelægges efter den studerendes kvalifikationer. Meritlæreruddannelsen er med deltagerbetaling. Kort om international læreruddannelse (ITE) Den internationale læreruddannelse (ITE) er den første fulde professionsbacheloruddannelse, der uddanner lærere, som er særligt kvalificerede til at undervise på internationale og multikulturelle skoler. Uddannelsen udbydes nu for første gang i UCSJ Adgangskravene til den internationale læreruddannelse er de samme som til den danske læreruddannelse. ITE tilbydes i fællesskab af UCSJ, Buskerud University College (Norge) og Stenden University (Holland). Uddannelsen består af moduler, således at dele af uddannelsen læses i Danmark og andre dele læses hos vores partnere i Norge eller Holland. Det er 5/31

6 endvidere muligt at komme på udlandsophold hos vores øvrige internationale partneruniversiteter. Undervisningen foregår på engelsk, og der er særlige sprogkrav for at kunne blive optaget. UCSJ udbyder ITE i Vordingborg. Der er optaget 25 meget dygtige studerende. UCSJ tiltrækker med denne uddannelse en helt ny målgruppe, bl.a. er der danske studerende der har valgt denne uddannelse fremfor en universitetsuddannelse. Underviserne på uddannelsen har gennemgået et særligt kompetenceudviklingsforløb bla. i forhold til deres engelskkundskaber. 3.2 Indstilling Til orientering og drøftelse 3.3 Økonomi For UCSJ har den ny læreruddannelse som sådan ingen økonomiske konsekvenser. Taxametret er det samme, men læreruddannelsen er som de øvrige uddannelser ramt af takstreduktioner på FFL Det kan på sigt få økonomiske konsekvenser for læreruddannelsen, hvis antallet af optagne falder grundet de nye skærpede optagelseskrav. Gennemførelsen af optagelsessamtaler (hvilket er obligatorisk for alle med et karaktergennemsnit under 7) er ligeledes forholdsvis ressourcekrævende, men har muligvis effekt i forhold til gennemførelsesprocenten. Det vides endnu ikke, men det vil vi følge tæt i UCSJ. Som nævnt under punktet om forecast 2013 så er der fuld balance mellem udgifter og indtægter i forbindelse med praktikken, men grundet den nye placering af praktikken falder udgifterne i ét regnskabsår, mens indtægterne først kommer i regnskabsåret efter. 3.4 Proces 3.5 Kommunikation 3.6 Bilag 6/31

7 4. Beslutning om sammensætning af den kommende bestyrelse 4.1 Sagsfremstilling Den nuværende bestyrelses funktionsperiode udløber 30. april På bestyrelsesmødet i maj besluttede bestyrelsen, at bestyrelsen sammensættes af 15 personer, heraf fire selvsuppleringer, og at bestyrelsen på mødet i september skal beslutte vedtægtsændring ift. sammensætning af bestyrelsen samt drøfte bruttoliste for selvsuppleringer Efterfølgende er der indgået politisk aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen. Som bestyrelsen blev orienteret om i mail af 5. juni indebærer aftalen, at kravet, om at erhvervsakademierne og professionshøjskolerne skal repræsenteres i hinandens bestyrelser, ophæves. Denne ændring fremgår derfor også af udkast til forslag til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. nyhedsbrevet, hvor det nævnes i bemærkningerne til lovforslaget, at et samarbejde mellem erhvervsakademier og professionshøjskoler mest hensigtsmæssigt kan forankres i institutionens ledelse. Denne ændring vil fremgå af en kommende standardvedtægt for professionshøjskolerne, som UCSJ s vedtægt skal baseres på. Det vides pt. ikke, hvornår denne standardvedtægt kommer på plads og hvilke ændringer den indebærer. Men det er forventningen, at den nye standardvedtægt vil medføre mindre detaljerede vedtægter. Det var forventningen at bortfaldet af kravet om gensidig repræsentation i EASJ s og UCSJ s bestyrelse ville betyde, at UC erne fremover skulle have 9-14 medlemmer. Men af udkast til forslag til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser fremgår det at UC ernes bestyrelser fortsat skal bestå af medlemmer som i dag. I forbindelse med drøftelse af den fremtidige sammensætning skal bestyrelsen være opmærksom på følgende krav i den nuværende standardvedtægt/ucsj s vedtægt: Bestyrelsens medlemmer skal bidrage til at fremme professionshøjskolens strategiske virke med deres erfaring med og faglige indsigt i professionsbacheloruddannelser rettet mod private og offentlige erhverv og professioner samt med deres indsigt i det private og det offentlige arbejdsmarkeds behov for erhvervsrettet videregående uddannelse Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd Blandt de udefrakommende medlemmer skal der endvidere være medlemmer med indgående erfaring fra såvel offentlig som privat virksomhed, med strategisk ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgettet og regnskaber De udefrakommende medlemmer skal fortrinsvis være fra Region Sjælland Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Denne regel kan forventes ændret i en ny standardvedtægt. Formand og rektor har holdt møder med hhv. Roskilde Universitet og Erhvervsakademi Sjælland for at drøfte bestyrelsesrepræsentation. 7/31

8 4.2 Indstilling Formand og rektor indstiller, at: - Sammensætning af bestyrelsen besluttes med udgangspunkt i bilag 1 - Bestyrelsen udarbejder en bruttoliste, som den kommende bestyrelse kan anvende som grundlag for beslutning om selvsupplering. - Bestyrelsen drøfter bruttolisten for selvsuppleringer (bilag 2) - Bestyrelsens godkendelse af en revideret vedtægt afventer en ny standardvedtægt for professionshøjskolerne 4.3 Økonomi 4.4 Proces Den kommende bestyrelse træffer beslutning om selvsupplering på det første møde ultimo marts 2014 og konstituerer sig selv på det følgende møde. 4.5 Kommunikation 4.6 Bilag Bilag 4.1 Bilag 4.2 Forslag til sammensætning af bestyrelsen (offentliggøres ikke) Bruttoliste (offentliggøres ikke) 8/31

9 5. Orientering om FIVU s gennemgang af UCSJ s årsrapport Sagsfremstilling Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte har gennemgået årsrapport med tilhørende revisionsrapport for UCSJ og har i brev af 30. august 2013, stilet til bestyrelsen, flg. bemærkninger (UCSJ s evt. kommentar er fremhævet med kursiv): 1) Styrelsen konstaterer, at retningslinjerne for udarbejdelse af årsrapporten er fuldt. 2) Styrelsen konstaterer, at der ikke er kritiske bemærkninger (red. fra revisionen), og at revisionsplanerne er fulgt. 3) Styrelsen opstiller de regnskabsmæssige nøgletal og konkluderer, at der, taget institutionens økonomi i betragtning, ikke er yderligere bemærkninger til udviklingen af nøgletallene. Endvidere konstaterer styrelsen, at mellemregning mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og videregående Uddannelser udgør ca. 0,2 mio. kr. 4) Styrelsen konstaterer, at der ved sidste årsregnskabsgennemgang ikke var kritiske bemærkninger. 5) Styrelsen konstaterer yderligere, at det indsendte formålsregnskab for 2012 ikke stemmer overens med årsrapporten. Dette finder styrelsen ikke tilfredsstillende, men samtidig påpeges det, at der pågår en dialog med UCSJ om årsagen til problemet og mulighederne for at rette det op. Styrelsen henstiller, at bogføringen fremadrettet tilrettelægges, således at der kan indberettes et retvisende formålsregnskab. Først og fremmet skal bemærkes, at afstemninger i det finansielle regnskab er korrekte, og selve regnskabet er revideret uden bemærkninger. Der er således kun tale om en divergens i fordelingen på formålsniveau. Det er beklageligt, at UCSJ således ikke har kunnet leve op til ministeriets krav på området, men det kan oplyses, at der arbejdes med at rette dette forhold op til årsafslutning UCSJ anvender Navision som økonomisystem, men at andet produkt til budgetlægning, ledelsesinformation og opstilling af regnskab. Der er naturligvis afstemning mellem de to systemer. UCSJ har derfor ikke hidtil anvendt kontoskemaer i Navision, hvilket indtil 2012 har været en anerkendt og accepteret praksis. UCSJ har således også for regnskab 2012 indsendt det opstillede regnskab uden brug af kontoskemaer i Navision. UCSJ og vores revision har således ikke haft tilstrækkeligt fokus på, at ministeriet fra og med regnskab 2012 forventede en fuld anvendelse af kontoskemaer i Navision. Ved årsafslutning blev det derfor meget sent erkendt, at kontoskemaer skulle anvendes. Det var således ikke realistisk og forsvarligt at lave en komplet omkontering af et helt års regnskab indenfor den tidsramme der var til rådighed for en årsafslutning. Der arbejdes, som tidligere skrevet, på at rette dette forhold, således der til årsafslutning 2013 kan indsendes regnskab også ved brug af kontoskemaer. 9/31

10 Styrelsen oplyser endvidere at 9-aftalen for de statsfinansierede selvejende institutioner er fornyet. Aftalen fremsendes sammen med deres brev. Styrelsen gør i den forbindelse opmærksom på, at der med fornyelse af 9-aftalen for de statsfinansierede selvejende institutioner skal indsendes revisionsplaner senest 1. november 2013 til Rigsrevisionen. Styrelsen gør derudover opmærksom på, at UCCSJ modtager tilskud fra staten og er i forbindelse med løn- og ansættelsesvilkår samt forvaltning af statstilskuddet i det hele taget omfattet af en række generelle såvel som særskilte regler, jf. Budgetvejledningen, som findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Sluttelig konstaterer styrelsen, at årsrapport og revisionsprotokollat derudover ikke har givet anledning til yderligere bemærkninger. 5.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager FIVU s brev (bilag 1) og UCSJ s bemærkninger, som fremgår af sagsfremstillingen, til efterretning. 5.3 Økonomi 5.4 Proces 5.5 Kommunikation 5.6 Bilag Bilag 5.1 Brev fra FIVU vedr. årsrapport /31

11 6. Orientering om halvårsregnskab 2013 og beslutning om at forecast 2 ophøjes til revideret budget 6.1 Sagsfremstilling Halvårsregnskab 2013 Det realiserede resultat for første halvår 2013 afviger positivt fra det periodiserede budget med 27,1 mio. kr kr. Realiseret 1H Budget 1H Afv. R/B Afv. PCT Teoristå ,6% Praktikstå ,3% Færdiggjorte ,7% Resultatopgørelse, drift , , ,1-270,6% Indtægter , , ,2 2,2% Personaleomkostninger , , ,8-8,2% Driftsomkostninger , , ,4-14,0% Finansielle omkostninger , , ,5-29,6% Afskrivninger , , ,8 18,4% Den positive afvigelse skyldes en tilbageholdenhed i det generelle forbrug i UCSJ, hvor forbruget for andet halvår 2013 generelt forventes at stige i takt med en øget aktivitet. Der er også værd at fremhæve, at likviditeten er særdeles sund. UCSJ har således en del forudbetalte midler, som er øremærket til senere afholdte aktiviteter. Af nedenstående graf fremgår den gennemsnitlige saldo pr. måned holdt op imod en gennemsnitlig lønudbetaling pr. måned. 11/31

12 Det har tidligere været drøftet, at UCSJ skulle optage yderligere lån i størrelsesordenen mio. kr. a.h.t. konsolidering af likviditeten. Likviditeten for UCSJ har udviklet sig positivt siden da, så det er ledelsens vurdering, at behovet for yderligere lån kan nedbringes til 25 mio. kr. Forecast 2 Iflg. forecast 2 kommer UCSJ ud med et samlet overskud på 15 mio. kr. mod det budgetterede overskud på 20 mio. kr. En samlet afvigelse på -5 mio. kr kr. Oprindelige budget Korrigeret budget/fc2 Afv. F2/B Afv. PCT Teoristå ,0% Praktikstå ,5% Færdiggjorte ,8% Resultatopgørelse, drift , ,4-24,9% Indtægter , ,1 2,8% Personaleomkostninger , ,2 2,4% Driftsomkostninger , ,4 8,9% Finansielle omkostninger , ,9-30,7% Afskrivninger , ,7 17,6% Grunden til, at resultatet i forecast 2 afviger så markant fra budget skyldes den nye læreruddannelse. I forbindelse med den nye læreruddannelse er der en udgift til praktik på 5,3 mio. kr., hvor udgiften henføres til regnskabsår 2013, men indtægten først kommer i regnskabsår Den totale afvigelse for UCSJ kan således henføres til dette ene element. Igennem hele året er der på sektorniveau spurgt til økonomimodel for ny læreruddannelse. Modellen er således først blevet klarlagt i juli måned 2013, hvorfor der i budgetlægning for 2013 ikke har været mulig at tage højde for denne udgift. Det skal pointeres, at der er fuld balance mellem udgifter og indtægter i forbindelse med praktikken, men grundet den ændrede tilgang falder udgifterne i ét regnskabsår, mens indtægterne først kommer i regnskabsåret efter. I bund og grund handler det altså om, at ændringen i læreruddannelsen lander i en regnskabsteknisk mellemregning, og der udelukkende er tale om en periodeforskydning mellem udgifter og indtægter. 6.2 Indstilling Rektor indstiller: - At bestyrelsen tager halvårsregnskabet til efterretning 12/31

13 - At overskudsmålet for 2013 reduceres fra 20 mio. kr. til 15 mio. kr. som følge af implementering af ny læreruddannelse. - At forecast 2 ophøjes til revideret budget for At formanden og rektor bemyndiges til at optage et realkreditlån på 25 mio. kr. 6.3 Økonomi Som beskrevet i Indstillingen. 6.4 Proces Kommunikation Bilag Bilag 6.1 Halvårsregnskab og forecast /31

14 7. Orientering om finanslovsforslag 2014 og overvejelser om budgetmodel for Sagsfremstilling Regeringen har d. 27. august 2013 fremlagt sit forslag til finansloven for Rektorkollegiet har i den forbindelse udsendt notat og pressemeddelelse. Nærværende sagsfremstilling tager udgangspunkt i dele af rektorkollegiets notat suppleret med de umiddelbare konsekvens for UCSJ s budget 2014 og fremefter. Forslag til finanslov 2014 Forskning og udvikling Bevillingen til udviklings- og evidensbasering, der på FL2013 blev afsat for , er sammen med bevillingen til praksisnære ph.d. forløb inden for uddannelsesforskning, forlænget med et år, dvs. til og med Det er således tilfredsstillende, at der i en årrække fremover er budgetsikkerhed for midlerne. Det giver mulighed for en bedre og mere langsigtet planlægning af forsknings- og udviklingsaktiviteter. Omstillingsreserven Omstillingsreserven, der tilbage i FL2011 blev etableret til nye initiativer inden for de korte og mellemlange videregående uddannelser, føres med FFL14 tilbage til alle taksterne i Det skal dog bemærkes, at ministeren er bemyndiget til at pålægge institutionerne at medfinansiere fælles effektiviseringsløsninger på det administrative område, herunder studieadministrationen. Effektiviseringskrav FFL 2014 indebærer en reduktion af institutionstilskud og reduktion af alle taxametre. Det giver et effektiviseringskrav i hele organisationen, men specielt i fællesfunktionerne, hvor effektivitetskravet er væsentlig større end forventet i forbindelse med FL2013. Dette betyder at der skal arbejdes på en langsigtet plan i forhold til hvilke ydelser og serviceniveauer UCSJ fremover skal levere fra såvel kernefunktioner som støttefunktioner - og hvordan disse ydelser tilvejebringes. Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Med forslaget til finansloven er bevillingen til Statens Voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse reduceret som følge af, at støtten begrænses til personer, der ikke i forvejen har en mellemlang eller lang videregående uddannelse, og personer, der har en forældet mellemlang eller lang videregående uddannelse. Der forventes fremsat lovforslag i forlængelse af forhandlingerne om finansloven. Ændringen har ikke betydning for taxametersatserne. Konsekvens for buget 2014 og fremefter Udvikling i taxametre Det var forventet, at taksterne igen for 2014 var faldende, men reduktionen i fællestaxameteret er markant højere end forventet. Der var en forventet reduktion på 3,4%, men i finanslovsforslaget er der lagt op til en reduktion på 8,9%. 14/31

15 Ser man på udviklingen af taxametrene siden 2010 ser billedet således ud: Takstudvikling Faste priser FL FL FL FL FFL FFL FFL FFL Taxametre Undervisning 100,0 97,6 98,0 97,4 97,1 95,1 93,1 91,1 Fælles 100,0 96,5 97,7 94,3 85,4 76,1 74,7 73,1 Bygning 100,0 97,9 98,8 98,1 97,8 95,8 93,8 91,9 Nedenfor fremgår en grafisk fremstilling af tabellen. Det betyder, at der også i årene fremover kan forventes markante fald i taxametrene. Da UCSJ stort set har fuldt optag er konsekvensen populært sagt, at vi for færre midler skal løse flere opgaver fremover. Det kan på sigt ikke klares igennem tilpasninger og justeringer. Der er derfor behov for en strategisk plan for at omstille hele organisationen til de ændrede vilkår. Det gælder ikke alene støttefunktionerne, men også kernefunktionerne, dvs. vi skal finde frem til hvordan UCSJ kan levere uddannelse på en mere effektiv og billigere måde. Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) I forhold til ændringen omkring SVU midler, kan det få drastiske konsekvenser for hele efter-/videreuddannelsesområdet. I forhold til omstillingsreserven vil det for UCSJ medføre en kompleksitet i økonomistyringen. På den ene side kan vi budgetlægge inden for rammen af disse midler, og på den anden side er der risiko for, at vi på et senere tidspunkt kan blive pålagt at medfinansiere løsninger, vi måske kun har delvis eller ingen indflydelse på. Det skaber en 15/31

16 usikkerhedsfaktor i budgetlægningen. Kommer en melding eller beslutning om medfinansiering sent på året, vil det kun forværre de reelle handlemuligheder for UCSJ. Omvendt vil det ikke give nogen mening, at reservere puljer til imødegåelse af budgetusikkerhedsmomenter. En anden løsning der kunne arbejdes med ville være tolerancetærskler for resultatmålet, således forstået at én afvigelse fra det budgetlagte mål med +/- 1% vil være at betragte som værende indenfor en acceptabel tolerance. Det vil reducere en del af budgetusikkerheden, og samtidig give en langt mere fleksibel og operationel ledelsesrum og økonomistyring. Med forslaget til finanslov for 2014 varsler regeringen en ændring af SVU-reglerne, sådan at personer med en videregående uddannelse ikke kan søge SVU, bortset fra personer med en kort videregående uddannelse eller en forældet uddannelse. Det skal indbringe en besparelse på 120 mio. kr. årligt på SVU og en besparelse på 5 mio. kr. årligt på taxametertilskud til åben uddannelse, fordi der forventes en mindre-aktivitet på primært diplomuddannelserne. Ændringen vil både have konsekvenser for den ordinære efteruddannelsesaktivitet og for de jobrotationsprojekter, som tilrettelægges med en kombination af SVU og ansættelse med kombination af løntilskud og ordinær ansættelse. Det er skønsmæssigt opgjort, at mellem 80% - 90% af de personer, der tager en efter-/videreuddannelse hos UCSJ i dag har en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Ny budgetmodel Der er siden sommeren arbejdet med nye budgetmodeller og budgetprocesser for UCSJ. Der arbejdes med følgende overordnede principper for budgetlægningen: Alle indtægter fordeles til de respektive direktørers områder efter en nærmere fastsat fordelingsnøgle, og hver direktør er ansvarlig for detailudmøntning af budgetrammen inden for eget område. Der oprettes flere fælles puljer til finansiering af større fælles udfordringer, som den enkelte budgetansvarlige enhed ikke kan løfte inden for eget budget. Der oprettes én strategisk fælles pulje til finansiering af strategiske tiltag. Underskudsgivende uddannelser (f.eks. hjemtag) eller etablering af helt nye uddannelser skal besluttes af direktionen og finansiering skal være klarlagt inden beslutning effektueres. Etablering af nye tværgående uddannelser, samt nye uddannelser kan understøttes af fælles puljer eller den strategiske pulje. 7.2 Indstilling Rektor indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 7.3 Økonomi 7.4 Proces Bestyrelsen vedtager budget 2014 på bestyrelsesmødet den 19. december. Finansloven forventes vedtaget ultimo december. 16/31

17 7.5 Kommunikation 7.6 Bilag Bilag 7.1 Fremskrivning af budgetudfordring 17/31

18 8. Orientering om optagelsen 2013 status og tendenser 8.1 Sagsfremstilling Optagelsen i forhold til sidste år. Optagelsen 2013/14 har været over det forventede og lever derfor op til de seneste års rekordoptag. Der har ved denne optagelse været endnu flere kvalificerede ansøgere og det har betydet fuldt hus på de fleste uddannelser. Samtidig har den store søgning betydet flere afviste ansøgere end tidligere. Især har der været pres på sommerstudiestarterne. Uddannelsesministeriets dimensionering af uddannelserne lægger loft over hvor mange studerende, der kan optages. Dette er gældende for de fleste af vores uddannelser. For pædagoguddannelsen fastsættes dimensioneringen dog efter indstilling fra KKR (på baggrund af indstilling fra Praktikpladsforum (PPF). For uddannelserne til socialrådgiver, leisure management og offentlig administration fastsætter UCSJ selv dimensioneringen ud fra hvor mange praktikpladser, der kan indgås aftale om. Det er glædeligt at UCSJ i foråret fik forøget dimensioneringen med 30 ekstra pladser på fysioterapeutuddannelsen, som er den uddannelse hvor flest kvalificerede ansøgere gennem årene er blevet afvist. På mange af de øvrige uddannelser har stigningen i ansøgere betydet at ansøgeren skal have en højere adgangskvotient for at sikre sig optagelse. Flere udbud end tidligere har afvist ansøgere. Dette gælder på socialrådgiver-, pædagog-, sygeplejerske- bioanalytiker-, ergoterapeut- og ernæring og sundhedsuddannelsen. UCSJ har en forrygende start på den helt nye uddannelse Professionsbachelor i offentlig administration, som har optaget 53 studerende. På læreruddannelsen har der i 2013 været tilbagegang i antallet af optagne. Fra og med i år er der indført skærpede adgangskrav til læreruddannelsen. Der kræves minimum 7 i adgangskvotient fra den adgangsgivende eksamen for at være adgangsberettiget. Ansøgere uden minimum 7 i adgangskvotient skal til optagelsessamtale, og på baggrund af den, vurderes det, om de er berettigede til optagelse. I år havde 92 optagne en adgangskvotient på minimum 7 mod 91 sidste år (KOT-optaget den 30. juli). UCSJ har altså opretholdt optagelsen af studerende med høje karakterer. Til gengæld er der i år væsentlig færre optagne med adgangskvotient under 7. Leisure management er fra dette semester hjemtaget til UCSJ. Det er positivt at så mange studerende har valgt at starte i Roskilde I Nykøbing er der startet et enkelt engelsksproget hold. På otte af UCSJ s uddannelser er der desuden optagelse til vinter. Dette gælder sygeplejerske, ernæring og sundhed, socialrådgiver, fysioterapeut, pædagog, lærer, leisure management og offentlig administration. Alle studiepladser forventes udnyttet bortset fra læreruddannelsen og leisure management. For læreruddannelsen forventes en tilbagegang i optaget i forhold til sidste år. På offentlig administration imødeses vinteroptaget med spænding, men efter en flot sommerstudiestart forventes det at der vil være et hold på ca. 30. til vinter. 18/31

19 Nyoptag for sommerstudiestarterne Optagelsesår Uddannelse og lokation pr. 1. okt. pr. 9. sept. Bioanalytiker Næstved Ergoterapeut Næstved Ernæring og Sundhed Sorø Fysioterapeut Næstved Roskilde Leisure Management Nykøbing F Roskilde Lærer Holbæk Roskilde Vordingborg Offentlig administration 53 Næstved 53 Pædagog Nykøbing F Roskilde Slagelse Vordingborg Socialrådgiver Nykøbing F Roskilde Sygeplejerske Nykøbing F Næstved Roskilde Slagelse Hovedtotal Tabel 1. Optaget af studerende på ordinære uddannelser på UCSJ for sommeren 2012 og den nuværende status for 2013 pr. 9. september Årets nyoptag tælles officielt pr. 1. oktober /31

20 Udviklingen i KOT-optaget med fokus på køn og alder De fleste nyoptagne studerende på UCSJ er kvinder. Andelen af mænd der optages afhænger af uddannelsen. Andelen af mænd er i år steget i forhold til de forgående tre år. På pædagoguddannelsen er andelen af nyoptagne mænd steget fra 22% i 2010 til 30% i På ernæring og sundhed er andelen af mænd steget fra 11% i 2010 til 18% i Kønsfordeling af optagne via KOT Antal optagne via KOT Optagelsesår andel mænd andel kvinder mænd kvinder I alt ,1% 78,9% ,0% 79,0% ,0% 77,0% ,6% 75,4% Hovedtotal 22,5% 77,5% Tabel 2 Kønsfordeling for de nyoptagne for optaget via KOT Aldersprofilen på de nyoptagne over de sidste 4 år ses nedenfor. Der er en tydelig forskel på aldersprofilen afhængigt af undervisningsformen. De enkelte uddannelser har også en forskellig alderssammensætning. Sygeplejerske og fysioterapeut har de yngste nyoptagne og offentlig administration har de ældste. Medianalder for nyoptagne via KOT Undervisningsform Tabel 3. Medianalder for nyoptagne for optagelsesårene fordelt på undervisningsform. Alder er beregnet som KOT-optagelsesår fratrukket fødselsår. Median er angiver hvor der er 10 eller flere optagne. tilstede e-læring Uddannelse Bioanalytiker Ergoterapeut Ernæring og Sundhed Fysioterapeut Leisure Management Lærer Pædagog Socialrådgiver Sygeplejerske Offentlig administration Hovedtotal Rekruttering Rekruttering af studerende fremgår af de vedlagte bilag med oversigter over hvilke kommuner de nyoptagne kommer fra i forhold til det uddannelsesudbud de er optaget på. Desuden indgår en oversigt over hvor stor en andel af rekrutteringsgrundlaget i hver kommune, som optages på UCSJ (fangst). Rekrutteringsgrundlaget er beregnet dels som samtlige årige indbyggere i kommunen dels som et mere specifikt kernerekrutteringsgrundlag. (Kernerekrutteringsgrundlaget er antal personer (18-29 år), som enten har en gymnasial uddannelse eller kort videregående uddannelse som højst fuldførte uddannelse, og som ikke er i gang med en uddannelse. Hertil lægges 1/3 af antallet som er i gang med en gymnasial uddannelse, da de formodes at fær- 20/31

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER UNIVERSITY COLLEGES DENMARK NY VESTERGADE 17 ST.TV. 1471 KØBENHAVN K +45 3338 2200 UC-DK@UC-DK.DK WWW.UC-DK.DK 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi 2012 Departementet for Uddannelse og Forskning Politisk forord For det enkelte menneske og for samfundet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi Working Paper Læreruddannelse før og nu med et særligt blik på teknologi UDARBEJDET AF ANN-THÉRÈSE ARSTORP FOR TECHNUCATION PROJEKTET Side 1 af 43 INDHOLD Indledning... 4 Danmarks læreruddannelse i et

Læs mere

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner Mod bedre viden En antologi om erfaringerne i videncentrene i CVU Storkøbenhavn beskrevet af medarbejderne af Udviklingsforum

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere