Nanna Ferslev (naf), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2"

Transkript

1 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere: Mødesekretær: Bestyrelsen Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering Orientering om ny læreruddannelse og international læreruddannelse Beslutning om sammensætning af den kommende bestyrelse Orientering om FIVU s gennemgang af UCSJ s årsrapport Orientering om halvårsregnskab 2013 og beslutning om at forecast 2 ophøjes til revideret budget Orientering om finanslovsforslag 2014 og overvejelser om budgetmodel for Orientering om optagelsen 2013 status og tendenser Drøftelse af status for implementering af Koncernstrategi og udviklingskontrakt 2013/ Drøftelse af de igangværende campusprojekter i Slagelse Kommune, Næstved Kommune og Køge Kommune Opsamling på bestyrelsesseminaret Orientering om ny struktur i De Studerendes Råd (DSR) Drøftelse af punkter til næste bestyrelsesmøde Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet Eventuelt /31

2 1. Godkendelse af dagsorden 1.1 Sagsfremstilling 1.2 Indstilling Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes. 1.3 Økonomi 1.4 Proces 1.5 Kommunikation 1.6 Bilag 2/31

3 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering 2.1 Sagsfremstilling Nyhedsbrev for august/september måned udgør rektors meddelelser (bilag 1). Referat af forretningsudvalgsmødet den 11. september fremgår af bilag 2. Bente Sorgenfrey og Per B. Christensen orienterer om nyt fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser. 2.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 2.3 Økonomi 2.4 Proces 2.5 Kommunikation 2.6 Bilag Bilag 2.1 Nyhedsbrev Bilag 2.2 Referat af forretningsudvalgsmødet den 11. september /31

4 3. Orientering om ny læreruddannelse og international læreruddannelse 3.1 Sagsfremstilling Uddannelseschef for læreruddannelsen Stina Møllenbach orienterer bestyrelsen om ny læreruddannelse og international læreruddannelse. Der er afsat 15 min. til oplæg og 15 min. til drøftelse. Nyhedsklippene fra Infomedia havde i weekenden et link til artikel i Dagbladet den 13. september om den nye læreruddannelse skrevet af Per B. Christensen og Stina Møllenbach. Artiklen kan læses her. Kort om ny læreruddannelse Formålet med den ny læreruddannelse er at styrke fagligheden og målrette uddannelsen til professionen, så den i endnu højere grad matcher folkeskolens behov. Sammenholdt med den gamle læreruddannelse er den nye læreruddannelse karakteriseret af: Der er fokus på den studerendes kompetencer, hvad man skal kunne som lærer (kompetencemål) Dimittenderne får typisk undervisningskompetence i 3 undervisningsfag i folkeskolen (tidligere kom mange ud med 2 fag) Fællesfagene er styrket og samlet i fagområdet: Lærerens grundfaglighed Uddannelsen er opdelt i moduler á 10 ECTS, hvilket giver øget fleksibilitet Der er større valgfrihed og mulighed for toning Det er blevet lettere at læse et semester i udlandet. I den nye læreruddannelse kan de studerende bygge deres egen uddannelse, dvs. at de studerende selv vælger undervisningsfag og toner deres uddannelse gennem specialiseringsmodulerne. De studerende vælger således, hvilke fagområder de vil specialisere sig i, og om de vil uddanne sig til fortrinsvis at undervise de yngste eller de ældste elever i folkeskolen. Fra sommeren 2013 er optagelseskvotienten på læreruddannelsen 7. Ansøgere med et gennemsnit under 7 skal deltage i en optagelsessamtale. Målet med optagelsessamtalen er en individuel afdækning af studieegnethed i forhold til både faglighed og profession. Obligatoriske fællesfag lærernes grundfaglighed Lærerens grundfaglighed er et gennemgående fag under hele uddannelsen, der afsluttes på 7. semester. I lærerens grundfaglighed indgår elementer fra både psykologi, pædagogik og didaktik. I dette fag lærer de studerende at tilrettelægge undervisning ud fra elevernes behov og forudsætninger. Alle lærer ligeledes om inklusion. Også i dette fag kan de studerende specialisere sig ved fx at tilvælge et ekstra specialiseringsmodul med fokus på udsatte børn og unge. Undervisningsfag Den ny læreruddannelse består af tre undervisningsfag fx dansk, matematik, musik eller tysk. Et undervisningsfag på læreruddannelsen kvalificerer til at undervise i det samme fag i folkeskolen. 4/31

5 Inden for hvert undervisningsfag er der både basis- og specialiseringsmoduler. Basismoduler er de obligatoriske moduler i faget. Specialiseringsmodulerne er de moduler, hvor de studerende specialiserer sig. UCSJ udbyder både tværfaglige og tværprofessionelle specialiseringsmoduler, ligesom vi har monofaglige specialiseringsmoduler med plads til faglig fordybelse. UCSJ arbejder også på at kunne tilbyde særlige specialiseringsmoduler, der er udviklet i samarbejde med universitet. UCSJ udbyder som noget nyt alle undervisningsfag over den fireårige periode, som de studerende uddanner sig i. Dette er blevet muliggjort pga. organisationsændringen og sker i en koordineret plan mellem de tre udbudssteder og e-læring. Praktikog praksistilknytning I uddannelsen er der i alt tre praktikperioder. Hver praktikperiode bliver bedømt med karakterer. Der er med ny læreruddannelse kommet skærpede krav til praktikken. Bl.a. er kompetencemålene blevet skærpede, og det er nu et krav at studerende skal gøre sig erfaringer med mange typer af læreropgaver (ud over det at undervise). Fx er det i kompetencemålene for praktik indskrevet, at studerende undervejs i praktikken skal have erfaringer med skole-hjemsamarbejde. Dimittendundersøgelser af den gamle læreruddannelse har vist at dimittender ofte står svagt i forhold til dette. I UCSJ lægger vi vægt på en tæt integration af praksis i fagene - også i de perioder hvor studerende ikke er i praktik. Vi har som noget helt nyt etableret et unikt samarbejde med en række skoler i Region Sjælland. Vi kalder det innovationslaboratorier. I innovationslaboratorierne inviterer læreruddannelsen kommuner og skoler til helt konkret samarbejde. Målet er at skolelever, lærere, læreruddannere og lærerstuderende sammen skal finde nye innovative løsninger på aktuelle problemstillinger i dagens skolehverdag. Der har vist sig stor interesse for at deltage i dette fra mange skolers side. Professionsbachelorprojekt Den studerende afslutter uddannelsen med at skrive et professionsbachelorprojekt om en problemstilling den studerende selv har valgt. Som noget nyt har de studerende mulighed for at skrive professionsbachelorprojektet enten alene eller i gruppe; tidligere kunne de studerende kun skrive alene. Den studerende kan også skrive et tværprofessionelt professionsbachelorprojekt fx i samarbejde med en pædagogstuderende, og som et nyt initiativ fra UCSJ s side giver vi også vores studerende mulighed for at skrive et internationalt professionsbachelorprojekt. Dette indebærer at de studerende rejser ud for at indsamle empiri til deres professionsbachelorprojekt. Via de digitale mulighede er de i kontakt med deres danske vejleder mens de er i udlandet. E-læring og meritlæreruddannelsen Den ny læreruddannelse udbydes som e-læring på samme vis som hidtil. Det er fortsat muligt for studerende med en anden uddannelsesbaggrund at tage en meritlæreruddannelse, der indholdsmæssigt tilrettelægges efter den studerendes kvalifikationer. Meritlæreruddannelsen er med deltagerbetaling. Kort om international læreruddannelse (ITE) Den internationale læreruddannelse (ITE) er den første fulde professionsbacheloruddannelse, der uddanner lærere, som er særligt kvalificerede til at undervise på internationale og multikulturelle skoler. Uddannelsen udbydes nu for første gang i UCSJ Adgangskravene til den internationale læreruddannelse er de samme som til den danske læreruddannelse. ITE tilbydes i fællesskab af UCSJ, Buskerud University College (Norge) og Stenden University (Holland). Uddannelsen består af moduler, således at dele af uddannelsen læses i Danmark og andre dele læses hos vores partnere i Norge eller Holland. Det er 5/31

6 endvidere muligt at komme på udlandsophold hos vores øvrige internationale partneruniversiteter. Undervisningen foregår på engelsk, og der er særlige sprogkrav for at kunne blive optaget. UCSJ udbyder ITE i Vordingborg. Der er optaget 25 meget dygtige studerende. UCSJ tiltrækker med denne uddannelse en helt ny målgruppe, bl.a. er der danske studerende der har valgt denne uddannelse fremfor en universitetsuddannelse. Underviserne på uddannelsen har gennemgået et særligt kompetenceudviklingsforløb bla. i forhold til deres engelskkundskaber. 3.2 Indstilling Til orientering og drøftelse 3.3 Økonomi For UCSJ har den ny læreruddannelse som sådan ingen økonomiske konsekvenser. Taxametret er det samme, men læreruddannelsen er som de øvrige uddannelser ramt af takstreduktioner på FFL Det kan på sigt få økonomiske konsekvenser for læreruddannelsen, hvis antallet af optagne falder grundet de nye skærpede optagelseskrav. Gennemførelsen af optagelsessamtaler (hvilket er obligatorisk for alle med et karaktergennemsnit under 7) er ligeledes forholdsvis ressourcekrævende, men har muligvis effekt i forhold til gennemførelsesprocenten. Det vides endnu ikke, men det vil vi følge tæt i UCSJ. Som nævnt under punktet om forecast 2013 så er der fuld balance mellem udgifter og indtægter i forbindelse med praktikken, men grundet den nye placering af praktikken falder udgifterne i ét regnskabsår, mens indtægterne først kommer i regnskabsåret efter. 3.4 Proces 3.5 Kommunikation 3.6 Bilag 6/31

7 4. Beslutning om sammensætning af den kommende bestyrelse 4.1 Sagsfremstilling Den nuværende bestyrelses funktionsperiode udløber 30. april På bestyrelsesmødet i maj besluttede bestyrelsen, at bestyrelsen sammensættes af 15 personer, heraf fire selvsuppleringer, og at bestyrelsen på mødet i september skal beslutte vedtægtsændring ift. sammensætning af bestyrelsen samt drøfte bruttoliste for selvsuppleringer Efterfølgende er der indgået politisk aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen. Som bestyrelsen blev orienteret om i mail af 5. juni indebærer aftalen, at kravet, om at erhvervsakademierne og professionshøjskolerne skal repræsenteres i hinandens bestyrelser, ophæves. Denne ændring fremgår derfor også af udkast til forslag til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. nyhedsbrevet, hvor det nævnes i bemærkningerne til lovforslaget, at et samarbejde mellem erhvervsakademier og professionshøjskoler mest hensigtsmæssigt kan forankres i institutionens ledelse. Denne ændring vil fremgå af en kommende standardvedtægt for professionshøjskolerne, som UCSJ s vedtægt skal baseres på. Det vides pt. ikke, hvornår denne standardvedtægt kommer på plads og hvilke ændringer den indebærer. Men det er forventningen, at den nye standardvedtægt vil medføre mindre detaljerede vedtægter. Det var forventningen at bortfaldet af kravet om gensidig repræsentation i EASJ s og UCSJ s bestyrelse ville betyde, at UC erne fremover skulle have 9-14 medlemmer. Men af udkast til forslag til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser fremgår det at UC ernes bestyrelser fortsat skal bestå af medlemmer som i dag. I forbindelse med drøftelse af den fremtidige sammensætning skal bestyrelsen være opmærksom på følgende krav i den nuværende standardvedtægt/ucsj s vedtægt: Bestyrelsens medlemmer skal bidrage til at fremme professionshøjskolens strategiske virke med deres erfaring med og faglige indsigt i professionsbacheloruddannelser rettet mod private og offentlige erhverv og professioner samt med deres indsigt i det private og det offentlige arbejdsmarkeds behov for erhvervsrettet videregående uddannelse Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd Blandt de udefrakommende medlemmer skal der endvidere være medlemmer med indgående erfaring fra såvel offentlig som privat virksomhed, med strategisk ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgettet og regnskaber De udefrakommende medlemmer skal fortrinsvis være fra Region Sjælland Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Denne regel kan forventes ændret i en ny standardvedtægt. Formand og rektor har holdt møder med hhv. Roskilde Universitet og Erhvervsakademi Sjælland for at drøfte bestyrelsesrepræsentation. 7/31

8 4.2 Indstilling Formand og rektor indstiller, at: - Sammensætning af bestyrelsen besluttes med udgangspunkt i bilag 1 - Bestyrelsen udarbejder en bruttoliste, som den kommende bestyrelse kan anvende som grundlag for beslutning om selvsupplering. - Bestyrelsen drøfter bruttolisten for selvsuppleringer (bilag 2) - Bestyrelsens godkendelse af en revideret vedtægt afventer en ny standardvedtægt for professionshøjskolerne 4.3 Økonomi 4.4 Proces Den kommende bestyrelse træffer beslutning om selvsupplering på det første møde ultimo marts 2014 og konstituerer sig selv på det følgende møde. 4.5 Kommunikation 4.6 Bilag Bilag 4.1 Bilag 4.2 Forslag til sammensætning af bestyrelsen (offentliggøres ikke) Bruttoliste (offentliggøres ikke) 8/31

9 5. Orientering om FIVU s gennemgang af UCSJ s årsrapport Sagsfremstilling Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte har gennemgået årsrapport med tilhørende revisionsrapport for UCSJ og har i brev af 30. august 2013, stilet til bestyrelsen, flg. bemærkninger (UCSJ s evt. kommentar er fremhævet med kursiv): 1) Styrelsen konstaterer, at retningslinjerne for udarbejdelse af årsrapporten er fuldt. 2) Styrelsen konstaterer, at der ikke er kritiske bemærkninger (red. fra revisionen), og at revisionsplanerne er fulgt. 3) Styrelsen opstiller de regnskabsmæssige nøgletal og konkluderer, at der, taget institutionens økonomi i betragtning, ikke er yderligere bemærkninger til udviklingen af nøgletallene. Endvidere konstaterer styrelsen, at mellemregning mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og videregående Uddannelser udgør ca. 0,2 mio. kr. 4) Styrelsen konstaterer, at der ved sidste årsregnskabsgennemgang ikke var kritiske bemærkninger. 5) Styrelsen konstaterer yderligere, at det indsendte formålsregnskab for 2012 ikke stemmer overens med årsrapporten. Dette finder styrelsen ikke tilfredsstillende, men samtidig påpeges det, at der pågår en dialog med UCSJ om årsagen til problemet og mulighederne for at rette det op. Styrelsen henstiller, at bogføringen fremadrettet tilrettelægges, således at der kan indberettes et retvisende formålsregnskab. Først og fremmet skal bemærkes, at afstemninger i det finansielle regnskab er korrekte, og selve regnskabet er revideret uden bemærkninger. Der er således kun tale om en divergens i fordelingen på formålsniveau. Det er beklageligt, at UCSJ således ikke har kunnet leve op til ministeriets krav på området, men det kan oplyses, at der arbejdes med at rette dette forhold op til årsafslutning UCSJ anvender Navision som økonomisystem, men at andet produkt til budgetlægning, ledelsesinformation og opstilling af regnskab. Der er naturligvis afstemning mellem de to systemer. UCSJ har derfor ikke hidtil anvendt kontoskemaer i Navision, hvilket indtil 2012 har været en anerkendt og accepteret praksis. UCSJ har således også for regnskab 2012 indsendt det opstillede regnskab uden brug af kontoskemaer i Navision. UCSJ og vores revision har således ikke haft tilstrækkeligt fokus på, at ministeriet fra og med regnskab 2012 forventede en fuld anvendelse af kontoskemaer i Navision. Ved årsafslutning blev det derfor meget sent erkendt, at kontoskemaer skulle anvendes. Det var således ikke realistisk og forsvarligt at lave en komplet omkontering af et helt års regnskab indenfor den tidsramme der var til rådighed for en årsafslutning. Der arbejdes, som tidligere skrevet, på at rette dette forhold, således der til årsafslutning 2013 kan indsendes regnskab også ved brug af kontoskemaer. 9/31

10 Styrelsen oplyser endvidere at 9-aftalen for de statsfinansierede selvejende institutioner er fornyet. Aftalen fremsendes sammen med deres brev. Styrelsen gør i den forbindelse opmærksom på, at der med fornyelse af 9-aftalen for de statsfinansierede selvejende institutioner skal indsendes revisionsplaner senest 1. november 2013 til Rigsrevisionen. Styrelsen gør derudover opmærksom på, at UCCSJ modtager tilskud fra staten og er i forbindelse med løn- og ansættelsesvilkår samt forvaltning af statstilskuddet i det hele taget omfattet af en række generelle såvel som særskilte regler, jf. Budgetvejledningen, som findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Sluttelig konstaterer styrelsen, at årsrapport og revisionsprotokollat derudover ikke har givet anledning til yderligere bemærkninger. 5.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager FIVU s brev (bilag 1) og UCSJ s bemærkninger, som fremgår af sagsfremstillingen, til efterretning. 5.3 Økonomi 5.4 Proces 5.5 Kommunikation 5.6 Bilag Bilag 5.1 Brev fra FIVU vedr. årsrapport /31

11 6. Orientering om halvårsregnskab 2013 og beslutning om at forecast 2 ophøjes til revideret budget 6.1 Sagsfremstilling Halvårsregnskab 2013 Det realiserede resultat for første halvår 2013 afviger positivt fra det periodiserede budget med 27,1 mio. kr kr. Realiseret 1H Budget 1H Afv. R/B Afv. PCT Teoristå ,6% Praktikstå ,3% Færdiggjorte ,7% Resultatopgørelse, drift , , ,1-270,6% Indtægter , , ,2 2,2% Personaleomkostninger , , ,8-8,2% Driftsomkostninger , , ,4-14,0% Finansielle omkostninger , , ,5-29,6% Afskrivninger , , ,8 18,4% Den positive afvigelse skyldes en tilbageholdenhed i det generelle forbrug i UCSJ, hvor forbruget for andet halvår 2013 generelt forventes at stige i takt med en øget aktivitet. Der er også værd at fremhæve, at likviditeten er særdeles sund. UCSJ har således en del forudbetalte midler, som er øremærket til senere afholdte aktiviteter. Af nedenstående graf fremgår den gennemsnitlige saldo pr. måned holdt op imod en gennemsnitlig lønudbetaling pr. måned. 11/31

12 Det har tidligere været drøftet, at UCSJ skulle optage yderligere lån i størrelsesordenen mio. kr. a.h.t. konsolidering af likviditeten. Likviditeten for UCSJ har udviklet sig positivt siden da, så det er ledelsens vurdering, at behovet for yderligere lån kan nedbringes til 25 mio. kr. Forecast 2 Iflg. forecast 2 kommer UCSJ ud med et samlet overskud på 15 mio. kr. mod det budgetterede overskud på 20 mio. kr. En samlet afvigelse på -5 mio. kr kr. Oprindelige budget Korrigeret budget/fc2 Afv. F2/B Afv. PCT Teoristå ,0% Praktikstå ,5% Færdiggjorte ,8% Resultatopgørelse, drift , ,4-24,9% Indtægter , ,1 2,8% Personaleomkostninger , ,2 2,4% Driftsomkostninger , ,4 8,9% Finansielle omkostninger , ,9-30,7% Afskrivninger , ,7 17,6% Grunden til, at resultatet i forecast 2 afviger så markant fra budget skyldes den nye læreruddannelse. I forbindelse med den nye læreruddannelse er der en udgift til praktik på 5,3 mio. kr., hvor udgiften henføres til regnskabsår 2013, men indtægten først kommer i regnskabsår Den totale afvigelse for UCSJ kan således henføres til dette ene element. Igennem hele året er der på sektorniveau spurgt til økonomimodel for ny læreruddannelse. Modellen er således først blevet klarlagt i juli måned 2013, hvorfor der i budgetlægning for 2013 ikke har været mulig at tage højde for denne udgift. Det skal pointeres, at der er fuld balance mellem udgifter og indtægter i forbindelse med praktikken, men grundet den ændrede tilgang falder udgifterne i ét regnskabsår, mens indtægterne først kommer i regnskabsåret efter. I bund og grund handler det altså om, at ændringen i læreruddannelsen lander i en regnskabsteknisk mellemregning, og der udelukkende er tale om en periodeforskydning mellem udgifter og indtægter. 6.2 Indstilling Rektor indstiller: - At bestyrelsen tager halvårsregnskabet til efterretning 12/31

13 - At overskudsmålet for 2013 reduceres fra 20 mio. kr. til 15 mio. kr. som følge af implementering af ny læreruddannelse. - At forecast 2 ophøjes til revideret budget for At formanden og rektor bemyndiges til at optage et realkreditlån på 25 mio. kr. 6.3 Økonomi Som beskrevet i Indstillingen. 6.4 Proces Kommunikation Bilag Bilag 6.1 Halvårsregnskab og forecast /31

14 7. Orientering om finanslovsforslag 2014 og overvejelser om budgetmodel for Sagsfremstilling Regeringen har d. 27. august 2013 fremlagt sit forslag til finansloven for Rektorkollegiet har i den forbindelse udsendt notat og pressemeddelelse. Nærværende sagsfremstilling tager udgangspunkt i dele af rektorkollegiets notat suppleret med de umiddelbare konsekvens for UCSJ s budget 2014 og fremefter. Forslag til finanslov 2014 Forskning og udvikling Bevillingen til udviklings- og evidensbasering, der på FL2013 blev afsat for , er sammen med bevillingen til praksisnære ph.d. forløb inden for uddannelsesforskning, forlænget med et år, dvs. til og med Det er således tilfredsstillende, at der i en årrække fremover er budgetsikkerhed for midlerne. Det giver mulighed for en bedre og mere langsigtet planlægning af forsknings- og udviklingsaktiviteter. Omstillingsreserven Omstillingsreserven, der tilbage i FL2011 blev etableret til nye initiativer inden for de korte og mellemlange videregående uddannelser, føres med FFL14 tilbage til alle taksterne i Det skal dog bemærkes, at ministeren er bemyndiget til at pålægge institutionerne at medfinansiere fælles effektiviseringsløsninger på det administrative område, herunder studieadministrationen. Effektiviseringskrav FFL 2014 indebærer en reduktion af institutionstilskud og reduktion af alle taxametre. Det giver et effektiviseringskrav i hele organisationen, men specielt i fællesfunktionerne, hvor effektivitetskravet er væsentlig større end forventet i forbindelse med FL2013. Dette betyder at der skal arbejdes på en langsigtet plan i forhold til hvilke ydelser og serviceniveauer UCSJ fremover skal levere fra såvel kernefunktioner som støttefunktioner - og hvordan disse ydelser tilvejebringes. Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Med forslaget til finansloven er bevillingen til Statens Voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse reduceret som følge af, at støtten begrænses til personer, der ikke i forvejen har en mellemlang eller lang videregående uddannelse, og personer, der har en forældet mellemlang eller lang videregående uddannelse. Der forventes fremsat lovforslag i forlængelse af forhandlingerne om finansloven. Ændringen har ikke betydning for taxametersatserne. Konsekvens for buget 2014 og fremefter Udvikling i taxametre Det var forventet, at taksterne igen for 2014 var faldende, men reduktionen i fællestaxameteret er markant højere end forventet. Der var en forventet reduktion på 3,4%, men i finanslovsforslaget er der lagt op til en reduktion på 8,9%. 14/31

15 Ser man på udviklingen af taxametrene siden 2010 ser billedet således ud: Takstudvikling Faste priser FL FL FL FL FFL FFL FFL FFL Taxametre Undervisning 100,0 97,6 98,0 97,4 97,1 95,1 93,1 91,1 Fælles 100,0 96,5 97,7 94,3 85,4 76,1 74,7 73,1 Bygning 100,0 97,9 98,8 98,1 97,8 95,8 93,8 91,9 Nedenfor fremgår en grafisk fremstilling af tabellen. Det betyder, at der også i årene fremover kan forventes markante fald i taxametrene. Da UCSJ stort set har fuldt optag er konsekvensen populært sagt, at vi for færre midler skal løse flere opgaver fremover. Det kan på sigt ikke klares igennem tilpasninger og justeringer. Der er derfor behov for en strategisk plan for at omstille hele organisationen til de ændrede vilkår. Det gælder ikke alene støttefunktionerne, men også kernefunktionerne, dvs. vi skal finde frem til hvordan UCSJ kan levere uddannelse på en mere effektiv og billigere måde. Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) I forhold til ændringen omkring SVU midler, kan det få drastiske konsekvenser for hele efter-/videreuddannelsesområdet. I forhold til omstillingsreserven vil det for UCSJ medføre en kompleksitet i økonomistyringen. På den ene side kan vi budgetlægge inden for rammen af disse midler, og på den anden side er der risiko for, at vi på et senere tidspunkt kan blive pålagt at medfinansiere løsninger, vi måske kun har delvis eller ingen indflydelse på. Det skaber en 15/31

16 usikkerhedsfaktor i budgetlægningen. Kommer en melding eller beslutning om medfinansiering sent på året, vil det kun forværre de reelle handlemuligheder for UCSJ. Omvendt vil det ikke give nogen mening, at reservere puljer til imødegåelse af budgetusikkerhedsmomenter. En anden løsning der kunne arbejdes med ville være tolerancetærskler for resultatmålet, således forstået at én afvigelse fra det budgetlagte mål med +/- 1% vil være at betragte som værende indenfor en acceptabel tolerance. Det vil reducere en del af budgetusikkerheden, og samtidig give en langt mere fleksibel og operationel ledelsesrum og økonomistyring. Med forslaget til finanslov for 2014 varsler regeringen en ændring af SVU-reglerne, sådan at personer med en videregående uddannelse ikke kan søge SVU, bortset fra personer med en kort videregående uddannelse eller en forældet uddannelse. Det skal indbringe en besparelse på 120 mio. kr. årligt på SVU og en besparelse på 5 mio. kr. årligt på taxametertilskud til åben uddannelse, fordi der forventes en mindre-aktivitet på primært diplomuddannelserne. Ændringen vil både have konsekvenser for den ordinære efteruddannelsesaktivitet og for de jobrotationsprojekter, som tilrettelægges med en kombination af SVU og ansættelse med kombination af løntilskud og ordinær ansættelse. Det er skønsmæssigt opgjort, at mellem 80% - 90% af de personer, der tager en efter-/videreuddannelse hos UCSJ i dag har en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Ny budgetmodel Der er siden sommeren arbejdet med nye budgetmodeller og budgetprocesser for UCSJ. Der arbejdes med følgende overordnede principper for budgetlægningen: Alle indtægter fordeles til de respektive direktørers områder efter en nærmere fastsat fordelingsnøgle, og hver direktør er ansvarlig for detailudmøntning af budgetrammen inden for eget område. Der oprettes flere fælles puljer til finansiering af større fælles udfordringer, som den enkelte budgetansvarlige enhed ikke kan løfte inden for eget budget. Der oprettes én strategisk fælles pulje til finansiering af strategiske tiltag. Underskudsgivende uddannelser (f.eks. hjemtag) eller etablering af helt nye uddannelser skal besluttes af direktionen og finansiering skal være klarlagt inden beslutning effektueres. Etablering af nye tværgående uddannelser, samt nye uddannelser kan understøttes af fælles puljer eller den strategiske pulje. 7.2 Indstilling Rektor indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 7.3 Økonomi 7.4 Proces Bestyrelsen vedtager budget 2014 på bestyrelsesmødet den 19. december. Finansloven forventes vedtaget ultimo december. 16/31

17 7.5 Kommunikation 7.6 Bilag Bilag 7.1 Fremskrivning af budgetudfordring 17/31

18 8. Orientering om optagelsen 2013 status og tendenser 8.1 Sagsfremstilling Optagelsen i forhold til sidste år. Optagelsen 2013/14 har været over det forventede og lever derfor op til de seneste års rekordoptag. Der har ved denne optagelse været endnu flere kvalificerede ansøgere og det har betydet fuldt hus på de fleste uddannelser. Samtidig har den store søgning betydet flere afviste ansøgere end tidligere. Især har der været pres på sommerstudiestarterne. Uddannelsesministeriets dimensionering af uddannelserne lægger loft over hvor mange studerende, der kan optages. Dette er gældende for de fleste af vores uddannelser. For pædagoguddannelsen fastsættes dimensioneringen dog efter indstilling fra KKR (på baggrund af indstilling fra Praktikpladsforum (PPF). For uddannelserne til socialrådgiver, leisure management og offentlig administration fastsætter UCSJ selv dimensioneringen ud fra hvor mange praktikpladser, der kan indgås aftale om. Det er glædeligt at UCSJ i foråret fik forøget dimensioneringen med 30 ekstra pladser på fysioterapeutuddannelsen, som er den uddannelse hvor flest kvalificerede ansøgere gennem årene er blevet afvist. På mange af de øvrige uddannelser har stigningen i ansøgere betydet at ansøgeren skal have en højere adgangskvotient for at sikre sig optagelse. Flere udbud end tidligere har afvist ansøgere. Dette gælder på socialrådgiver-, pædagog-, sygeplejerske- bioanalytiker-, ergoterapeut- og ernæring og sundhedsuddannelsen. UCSJ har en forrygende start på den helt nye uddannelse Professionsbachelor i offentlig administration, som har optaget 53 studerende. På læreruddannelsen har der i 2013 været tilbagegang i antallet af optagne. Fra og med i år er der indført skærpede adgangskrav til læreruddannelsen. Der kræves minimum 7 i adgangskvotient fra den adgangsgivende eksamen for at være adgangsberettiget. Ansøgere uden minimum 7 i adgangskvotient skal til optagelsessamtale, og på baggrund af den, vurderes det, om de er berettigede til optagelse. I år havde 92 optagne en adgangskvotient på minimum 7 mod 91 sidste år (KOT-optaget den 30. juli). UCSJ har altså opretholdt optagelsen af studerende med høje karakterer. Til gengæld er der i år væsentlig færre optagne med adgangskvotient under 7. Leisure management er fra dette semester hjemtaget til UCSJ. Det er positivt at så mange studerende har valgt at starte i Roskilde I Nykøbing er der startet et enkelt engelsksproget hold. På otte af UCSJ s uddannelser er der desuden optagelse til vinter. Dette gælder sygeplejerske, ernæring og sundhed, socialrådgiver, fysioterapeut, pædagog, lærer, leisure management og offentlig administration. Alle studiepladser forventes udnyttet bortset fra læreruddannelsen og leisure management. For læreruddannelsen forventes en tilbagegang i optaget i forhold til sidste år. På offentlig administration imødeses vinteroptaget med spænding, men efter en flot sommerstudiestart forventes det at der vil være et hold på ca. 30. til vinter. 18/31

19 Nyoptag for sommerstudiestarterne Optagelsesår Uddannelse og lokation pr. 1. okt. pr. 9. sept. Bioanalytiker Næstved Ergoterapeut Næstved Ernæring og Sundhed Sorø Fysioterapeut Næstved Roskilde Leisure Management Nykøbing F Roskilde Lærer Holbæk Roskilde Vordingborg Offentlig administration 53 Næstved 53 Pædagog Nykøbing F Roskilde Slagelse Vordingborg Socialrådgiver Nykøbing F Roskilde Sygeplejerske Nykøbing F Næstved Roskilde Slagelse Hovedtotal Tabel 1. Optaget af studerende på ordinære uddannelser på UCSJ for sommeren 2012 og den nuværende status for 2013 pr. 9. september Årets nyoptag tælles officielt pr. 1. oktober /31

20 Udviklingen i KOT-optaget med fokus på køn og alder De fleste nyoptagne studerende på UCSJ er kvinder. Andelen af mænd der optages afhænger af uddannelsen. Andelen af mænd er i år steget i forhold til de forgående tre år. På pædagoguddannelsen er andelen af nyoptagne mænd steget fra 22% i 2010 til 30% i På ernæring og sundhed er andelen af mænd steget fra 11% i 2010 til 18% i Kønsfordeling af optagne via KOT Antal optagne via KOT Optagelsesår andel mænd andel kvinder mænd kvinder I alt ,1% 78,9% ,0% 79,0% ,0% 77,0% ,6% 75,4% Hovedtotal 22,5% 77,5% Tabel 2 Kønsfordeling for de nyoptagne for optaget via KOT Aldersprofilen på de nyoptagne over de sidste 4 år ses nedenfor. Der er en tydelig forskel på aldersprofilen afhængigt af undervisningsformen. De enkelte uddannelser har også en forskellig alderssammensætning. Sygeplejerske og fysioterapeut har de yngste nyoptagne og offentlig administration har de ældste. Medianalder for nyoptagne via KOT Undervisningsform Tabel 3. Medianalder for nyoptagne for optagelsesårene fordelt på undervisningsform. Alder er beregnet som KOT-optagelsesår fratrukket fødselsår. Median er angiver hvor der er 10 eller flere optagne. tilstede e-læring Uddannelse Bioanalytiker Ergoterapeut Ernæring og Sundhed Fysioterapeut Leisure Management Lærer Pædagog Socialrådgiver Sygeplejerske Offentlig administration Hovedtotal Rekruttering Rekruttering af studerende fremgår af de vedlagte bilag med oversigter over hvilke kommuner de nyoptagne kommer fra i forhold til det uddannelsesudbud de er optaget på. Desuden indgår en oversigt over hvor stor en andel af rekrutteringsgrundlaget i hver kommune, som optages på UCSJ (fangst). Rekrutteringsgrundlaget er beregnet dels som samtlige årige indbyggere i kommunen dels som et mere specifikt kernerekrutteringsgrundlag. (Kernerekrutteringsgrundlaget er antal personer (18-29 år), som enten har en gymnasial uddannelse eller kort videregående uddannelse som højst fuldførte uddannelse, og som ikke er i gang med en uddannelse. Hertil lægges 1/3 af antallet som er i gang med en gymnasial uddannelse, da de formodes at fær- 20/31

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 23. maj 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud Henning

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2 Dagsorden Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 20. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Mødested: Mødelokale: Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf ,

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Christian Nielsen Gjesthede,

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 18. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø 2.sal Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 23. maj 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf ,

Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsorden Mødedato: Fredag den 11. december 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej

Læs mere

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 27. august 2015 Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 010 Deltagere:

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor til orientering Strategisk rammekontrakt...

1 Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor til orientering Strategisk rammekontrakt... Dagsorden Mødedato: tirsdag den 10. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Lokale: D 010 Deltagere: Mødesekretær: Professionshøjskolen Absalon Slagelsevej 70-74, 4180

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Kl i lok. D002 fælles med de øvrige uddannelsesudvalg Kl i lok. D021 læreruddannelsen

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Kl i lok. D002 fælles med de øvrige uddannelsesudvalg Kl i lok. D021 læreruddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Kl. 13-14 i lok. D002 fælles med de øvrige

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand...

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand... Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. maj 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Fællesmødet: lokale D014, Monofagligtmøde: Lokaleoversigt fremsendes sammen med dagsorden for fællesmødet.

Fællesmødet: lokale D014, Monofagligtmøde: Lokaleoversigt fremsendes sammen med dagsorden for fællesmødet. Referat Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Starttidspunkt: Monofagligt møde Kl. 14.00 16.00 Fællesmødet er fra kl. 13.00 14.00 Mødested: Ankerhus, Slagelsevej 70-74. 4180 Sorø - Lokale D014 Mødelokale:

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. juni 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 021 Deltagere: Mødesekretær:

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Dagsorden Mødedato: Torsdag den 2. juni 2016 Starttidspunkt: Fællesmøde kl. 13.00 14.00 Monofagligt møde kl. 14.00 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 29. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Roskilde Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde Mødelokale:

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Tirsdag den 16. marts Starttidspunkt: Kl. 15:00. Sluttidspunkt: Kl. 17:00

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Tirsdag den 16. marts Starttidspunkt: Kl. 15:00. Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 16. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: Starttidspunkt: 11. april Kl. 13.30: pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere:

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Orientering om Forslag til finanslov for finansåret 2014 27.

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Mødested: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag d. 11.april 2014 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg for Læreruddannelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Torsdag den 18. december 2014 Starttidspunkt Kl. 16:00 Sluttidspunkt Kl. 20:00 Mødested Hotel Knudsens Gård Hunderupgade 2 5230 Odense M Mødelokale Mødet afholdes

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være 1 Rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Bemærkninger Lavt frafald blandt de studerende på

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen Dagsorden Mødedato: Mandag den 21. januar 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D004 Uddannelsesudvalg

Læs mere

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 16. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Grethe Funch Pedersen, Benedicte Hesselager, Camilla

Læs mere

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være Uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer: Resultatlønskontrakt 1. januar - 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. februar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Forskning, 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt Notat Kommenteret høringsoversigt til lovforslag om ændring af lov om onshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Danmarks institut og om

Læs mere

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen

Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Absalon Mødedato: 5. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Lokale: B1.14 Deltagere:

Læs mere

Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse. Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.

Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse. Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj. Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. november 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Storstrøm Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 8. november 2016 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D021 Bestyrelsen

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3 Referat Mødedato: Mandag den 5. januar Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Leisure Management

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3 Dagsorden Mødedato: Mandag den 5. januar Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Leisure Management

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1260, naf@ucsj.dk

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1260, naf@ucsj.dk Dagsorden Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 13. december 2016 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 021 Deltagere: Mødesekretær: Bestyrelsen

Læs mere

Erfaringer med blended learning. - University College Sjælland. FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015

Erfaringer med blended learning. - University College Sjælland. FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015 Erfaringer med blended learning - University College Sjælland FORSVARSAKADEMIET 10. November 2015 UCSJ Kvalitet Kvalitetschef Christian Moldt Lektor Käte Akselsen UCSJ Lokationer og udbud - 6 Lokationer

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Nordjylland har i de sidste 8 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for bioanalytikeruddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Næstved Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: Mødelokale 101

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Politik for optagelse og merit på UCSJ s grunduddannelser - De studerende foran systemet

Politik for optagelse og merit på UCSJ s grunduddannelser - De studerende foran systemet på UCSJ s grunduddannelser - De studerende foran systemet Introduktion UCSJ sætter de studerende foran systemet. Som professionshøjskole har UCSJ en unik position i krydsfeltet mellem uddannelse og praksis

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj.

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj. Dagsorden Mødedato: Fredag den 12. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: B 101 Journalnummer:

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015

Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015 Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015 Indledende oplæg ved rektor Ulla Koch og efterfølgende oplæg ved uddannelsesdirektør Hanne Fischer Ulla Koch indledte det fælles møde for de sundhedsfaglige

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen

Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen Mødedato: Tirsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Mødested: Kl.14.00. Kl.16.00 Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil...

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: UCSJ, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Mødelokale: A2.16 Deltagere: Afbud:

Læs mere

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

1. Ny Pædagoguddannelse

1. Ny Pædagoguddannelse Dagsordenspunkt Uddannelse/afdeling: Pædagoguddannelsen/Slagelse Oprettelsesdato: 23-okt-2013 Sagsbehandler: STE Journal: Behandles af: Uddannelsesudvalg for pædagoguddannelsen Mødedato: 31-okt-2013 1.

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj.

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj. Dagsorden Mødedato: Onsdag den 25. august 2010 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: B 101 Journalnummer:

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være Dekan Johny Lauritsens resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel nyoptagne

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Nordjylland har i de sidste 5 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Møde i Regionalt Strategisk Samarbejdsforum Referat Fredag den 10. februar 2017 kl. 13.00 16.00 Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø DELTAGERE Repræsentanter Region Sjælland: Kim Leck Fischer

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 20. MAJ 2015 Vedr.: Midtvejsstatus vedrørende institutionsakkreditering på Københavns

Læs mere

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering.

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering. UKF 26.02.2013 Pkt. 3 - bilag 2-12-0237 - ERSC - 18.02.2013 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 r ved institutionsakkreditering og prækvalificering. Notatet lægger op til en drøftelse

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation

Vejledning til prækvalifikation Vejledning til prækvalifikation Introduktion til prækvalifikation Alle nye videregående uddannelser under Kulturministeriet skal fremover gennemgå prækvalifikation, før de kan oprettes, jf. lov om akkreditering

Læs mere