Nanna Ferslev (naf), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2"

Transkript

1 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere: Mødesekretær: Bestyrelsen Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering Orientering om ny læreruddannelse og international læreruddannelse Beslutning om sammensætning af den kommende bestyrelse Orientering om FIVU s gennemgang af UCSJ s årsrapport Orientering om halvårsregnskab 2013 og beslutning om at forecast 2 ophøjes til revideret budget Orientering om finanslovsforslag 2014 og overvejelser om budgetmodel for Orientering om optagelsen 2013 status og tendenser Drøftelse af status for implementering af Koncernstrategi og udviklingskontrakt 2013/ Drøftelse af de igangværende campusprojekter i Slagelse Kommune, Næstved Kommune og Køge Kommune Opsamling på bestyrelsesseminaret Orientering om ny struktur i De Studerendes Råd (DSR) Drøftelse af punkter til næste bestyrelsesmøde Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet Eventuelt /31

2 1. Godkendelse af dagsorden 1.1 Sagsfremstilling 1.2 Indstilling Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes. 1.3 Økonomi 1.4 Proces 1.5 Kommunikation 1.6 Bilag 2/31

3 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering 2.1 Sagsfremstilling Nyhedsbrev for august/september måned udgør rektors meddelelser (bilag 1). Referat af forretningsudvalgsmødet den 11. september fremgår af bilag 2. Bente Sorgenfrey og Per B. Christensen orienterer om nyt fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser. 2.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 2.3 Økonomi 2.4 Proces 2.5 Kommunikation 2.6 Bilag Bilag 2.1 Nyhedsbrev Bilag 2.2 Referat af forretningsudvalgsmødet den 11. september /31

4 3. Orientering om ny læreruddannelse og international læreruddannelse 3.1 Sagsfremstilling Uddannelseschef for læreruddannelsen Stina Møllenbach orienterer bestyrelsen om ny læreruddannelse og international læreruddannelse. Der er afsat 15 min. til oplæg og 15 min. til drøftelse. Nyhedsklippene fra Infomedia havde i weekenden et link til artikel i Dagbladet den 13. september om den nye læreruddannelse skrevet af Per B. Christensen og Stina Møllenbach. Artiklen kan læses her. Kort om ny læreruddannelse Formålet med den ny læreruddannelse er at styrke fagligheden og målrette uddannelsen til professionen, så den i endnu højere grad matcher folkeskolens behov. Sammenholdt med den gamle læreruddannelse er den nye læreruddannelse karakteriseret af: Der er fokus på den studerendes kompetencer, hvad man skal kunne som lærer (kompetencemål) Dimittenderne får typisk undervisningskompetence i 3 undervisningsfag i folkeskolen (tidligere kom mange ud med 2 fag) Fællesfagene er styrket og samlet i fagområdet: Lærerens grundfaglighed Uddannelsen er opdelt i moduler á 10 ECTS, hvilket giver øget fleksibilitet Der er større valgfrihed og mulighed for toning Det er blevet lettere at læse et semester i udlandet. I den nye læreruddannelse kan de studerende bygge deres egen uddannelse, dvs. at de studerende selv vælger undervisningsfag og toner deres uddannelse gennem specialiseringsmodulerne. De studerende vælger således, hvilke fagområder de vil specialisere sig i, og om de vil uddanne sig til fortrinsvis at undervise de yngste eller de ældste elever i folkeskolen. Fra sommeren 2013 er optagelseskvotienten på læreruddannelsen 7. Ansøgere med et gennemsnit under 7 skal deltage i en optagelsessamtale. Målet med optagelsessamtalen er en individuel afdækning af studieegnethed i forhold til både faglighed og profession. Obligatoriske fællesfag lærernes grundfaglighed Lærerens grundfaglighed er et gennemgående fag under hele uddannelsen, der afsluttes på 7. semester. I lærerens grundfaglighed indgår elementer fra både psykologi, pædagogik og didaktik. I dette fag lærer de studerende at tilrettelægge undervisning ud fra elevernes behov og forudsætninger. Alle lærer ligeledes om inklusion. Også i dette fag kan de studerende specialisere sig ved fx at tilvælge et ekstra specialiseringsmodul med fokus på udsatte børn og unge. Undervisningsfag Den ny læreruddannelse består af tre undervisningsfag fx dansk, matematik, musik eller tysk. Et undervisningsfag på læreruddannelsen kvalificerer til at undervise i det samme fag i folkeskolen. 4/31

5 Inden for hvert undervisningsfag er der både basis- og specialiseringsmoduler. Basismoduler er de obligatoriske moduler i faget. Specialiseringsmodulerne er de moduler, hvor de studerende specialiserer sig. UCSJ udbyder både tværfaglige og tværprofessionelle specialiseringsmoduler, ligesom vi har monofaglige specialiseringsmoduler med plads til faglig fordybelse. UCSJ arbejder også på at kunne tilbyde særlige specialiseringsmoduler, der er udviklet i samarbejde med universitet. UCSJ udbyder som noget nyt alle undervisningsfag over den fireårige periode, som de studerende uddanner sig i. Dette er blevet muliggjort pga. organisationsændringen og sker i en koordineret plan mellem de tre udbudssteder og e-læring. Praktikog praksistilknytning I uddannelsen er der i alt tre praktikperioder. Hver praktikperiode bliver bedømt med karakterer. Der er med ny læreruddannelse kommet skærpede krav til praktikken. Bl.a. er kompetencemålene blevet skærpede, og det er nu et krav at studerende skal gøre sig erfaringer med mange typer af læreropgaver (ud over det at undervise). Fx er det i kompetencemålene for praktik indskrevet, at studerende undervejs i praktikken skal have erfaringer med skole-hjemsamarbejde. Dimittendundersøgelser af den gamle læreruddannelse har vist at dimittender ofte står svagt i forhold til dette. I UCSJ lægger vi vægt på en tæt integration af praksis i fagene - også i de perioder hvor studerende ikke er i praktik. Vi har som noget helt nyt etableret et unikt samarbejde med en række skoler i Region Sjælland. Vi kalder det innovationslaboratorier. I innovationslaboratorierne inviterer læreruddannelsen kommuner og skoler til helt konkret samarbejde. Målet er at skolelever, lærere, læreruddannere og lærerstuderende sammen skal finde nye innovative løsninger på aktuelle problemstillinger i dagens skolehverdag. Der har vist sig stor interesse for at deltage i dette fra mange skolers side. Professionsbachelorprojekt Den studerende afslutter uddannelsen med at skrive et professionsbachelorprojekt om en problemstilling den studerende selv har valgt. Som noget nyt har de studerende mulighed for at skrive professionsbachelorprojektet enten alene eller i gruppe; tidligere kunne de studerende kun skrive alene. Den studerende kan også skrive et tværprofessionelt professionsbachelorprojekt fx i samarbejde med en pædagogstuderende, og som et nyt initiativ fra UCSJ s side giver vi også vores studerende mulighed for at skrive et internationalt professionsbachelorprojekt. Dette indebærer at de studerende rejser ud for at indsamle empiri til deres professionsbachelorprojekt. Via de digitale mulighede er de i kontakt med deres danske vejleder mens de er i udlandet. E-læring og meritlæreruddannelsen Den ny læreruddannelse udbydes som e-læring på samme vis som hidtil. Det er fortsat muligt for studerende med en anden uddannelsesbaggrund at tage en meritlæreruddannelse, der indholdsmæssigt tilrettelægges efter den studerendes kvalifikationer. Meritlæreruddannelsen er med deltagerbetaling. Kort om international læreruddannelse (ITE) Den internationale læreruddannelse (ITE) er den første fulde professionsbacheloruddannelse, der uddanner lærere, som er særligt kvalificerede til at undervise på internationale og multikulturelle skoler. Uddannelsen udbydes nu for første gang i UCSJ Adgangskravene til den internationale læreruddannelse er de samme som til den danske læreruddannelse. ITE tilbydes i fællesskab af UCSJ, Buskerud University College (Norge) og Stenden University (Holland). Uddannelsen består af moduler, således at dele af uddannelsen læses i Danmark og andre dele læses hos vores partnere i Norge eller Holland. Det er 5/31

6 endvidere muligt at komme på udlandsophold hos vores øvrige internationale partneruniversiteter. Undervisningen foregår på engelsk, og der er særlige sprogkrav for at kunne blive optaget. UCSJ udbyder ITE i Vordingborg. Der er optaget 25 meget dygtige studerende. UCSJ tiltrækker med denne uddannelse en helt ny målgruppe, bl.a. er der danske studerende der har valgt denne uddannelse fremfor en universitetsuddannelse. Underviserne på uddannelsen har gennemgået et særligt kompetenceudviklingsforløb bla. i forhold til deres engelskkundskaber. 3.2 Indstilling Til orientering og drøftelse 3.3 Økonomi For UCSJ har den ny læreruddannelse som sådan ingen økonomiske konsekvenser. Taxametret er det samme, men læreruddannelsen er som de øvrige uddannelser ramt af takstreduktioner på FFL Det kan på sigt få økonomiske konsekvenser for læreruddannelsen, hvis antallet af optagne falder grundet de nye skærpede optagelseskrav. Gennemførelsen af optagelsessamtaler (hvilket er obligatorisk for alle med et karaktergennemsnit under 7) er ligeledes forholdsvis ressourcekrævende, men har muligvis effekt i forhold til gennemførelsesprocenten. Det vides endnu ikke, men det vil vi følge tæt i UCSJ. Som nævnt under punktet om forecast 2013 så er der fuld balance mellem udgifter og indtægter i forbindelse med praktikken, men grundet den nye placering af praktikken falder udgifterne i ét regnskabsår, mens indtægterne først kommer i regnskabsåret efter. 3.4 Proces 3.5 Kommunikation 3.6 Bilag 6/31

7 4. Beslutning om sammensætning af den kommende bestyrelse 4.1 Sagsfremstilling Den nuværende bestyrelses funktionsperiode udløber 30. april På bestyrelsesmødet i maj besluttede bestyrelsen, at bestyrelsen sammensættes af 15 personer, heraf fire selvsuppleringer, og at bestyrelsen på mødet i september skal beslutte vedtægtsændring ift. sammensætning af bestyrelsen samt drøfte bruttoliste for selvsuppleringer Efterfølgende er der indgået politisk aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen. Som bestyrelsen blev orienteret om i mail af 5. juni indebærer aftalen, at kravet, om at erhvervsakademierne og professionshøjskolerne skal repræsenteres i hinandens bestyrelser, ophæves. Denne ændring fremgår derfor også af udkast til forslag til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. nyhedsbrevet, hvor det nævnes i bemærkningerne til lovforslaget, at et samarbejde mellem erhvervsakademier og professionshøjskoler mest hensigtsmæssigt kan forankres i institutionens ledelse. Denne ændring vil fremgå af en kommende standardvedtægt for professionshøjskolerne, som UCSJ s vedtægt skal baseres på. Det vides pt. ikke, hvornår denne standardvedtægt kommer på plads og hvilke ændringer den indebærer. Men det er forventningen, at den nye standardvedtægt vil medføre mindre detaljerede vedtægter. Det var forventningen at bortfaldet af kravet om gensidig repræsentation i EASJ s og UCSJ s bestyrelse ville betyde, at UC erne fremover skulle have 9-14 medlemmer. Men af udkast til forslag til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser fremgår det at UC ernes bestyrelser fortsat skal bestå af medlemmer som i dag. I forbindelse med drøftelse af den fremtidige sammensætning skal bestyrelsen være opmærksom på følgende krav i den nuværende standardvedtægt/ucsj s vedtægt: Bestyrelsens medlemmer skal bidrage til at fremme professionshøjskolens strategiske virke med deres erfaring med og faglige indsigt i professionsbacheloruddannelser rettet mod private og offentlige erhverv og professioner samt med deres indsigt i det private og det offentlige arbejdsmarkeds behov for erhvervsrettet videregående uddannelse Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd Blandt de udefrakommende medlemmer skal der endvidere være medlemmer med indgående erfaring fra såvel offentlig som privat virksomhed, med strategisk ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgettet og regnskaber De udefrakommende medlemmer skal fortrinsvis være fra Region Sjælland Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Denne regel kan forventes ændret i en ny standardvedtægt. Formand og rektor har holdt møder med hhv. Roskilde Universitet og Erhvervsakademi Sjælland for at drøfte bestyrelsesrepræsentation. 7/31

8 4.2 Indstilling Formand og rektor indstiller, at: - Sammensætning af bestyrelsen besluttes med udgangspunkt i bilag 1 - Bestyrelsen udarbejder en bruttoliste, som den kommende bestyrelse kan anvende som grundlag for beslutning om selvsupplering. - Bestyrelsen drøfter bruttolisten for selvsuppleringer (bilag 2) - Bestyrelsens godkendelse af en revideret vedtægt afventer en ny standardvedtægt for professionshøjskolerne 4.3 Økonomi 4.4 Proces Den kommende bestyrelse træffer beslutning om selvsupplering på det første møde ultimo marts 2014 og konstituerer sig selv på det følgende møde. 4.5 Kommunikation 4.6 Bilag Bilag 4.1 Bilag 4.2 Forslag til sammensætning af bestyrelsen (offentliggøres ikke) Bruttoliste (offentliggøres ikke) 8/31

9 5. Orientering om FIVU s gennemgang af UCSJ s årsrapport Sagsfremstilling Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte har gennemgået årsrapport med tilhørende revisionsrapport for UCSJ og har i brev af 30. august 2013, stilet til bestyrelsen, flg. bemærkninger (UCSJ s evt. kommentar er fremhævet med kursiv): 1) Styrelsen konstaterer, at retningslinjerne for udarbejdelse af årsrapporten er fuldt. 2) Styrelsen konstaterer, at der ikke er kritiske bemærkninger (red. fra revisionen), og at revisionsplanerne er fulgt. 3) Styrelsen opstiller de regnskabsmæssige nøgletal og konkluderer, at der, taget institutionens økonomi i betragtning, ikke er yderligere bemærkninger til udviklingen af nøgletallene. Endvidere konstaterer styrelsen, at mellemregning mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og videregående Uddannelser udgør ca. 0,2 mio. kr. 4) Styrelsen konstaterer, at der ved sidste årsregnskabsgennemgang ikke var kritiske bemærkninger. 5) Styrelsen konstaterer yderligere, at det indsendte formålsregnskab for 2012 ikke stemmer overens med årsrapporten. Dette finder styrelsen ikke tilfredsstillende, men samtidig påpeges det, at der pågår en dialog med UCSJ om årsagen til problemet og mulighederne for at rette det op. Styrelsen henstiller, at bogføringen fremadrettet tilrettelægges, således at der kan indberettes et retvisende formålsregnskab. Først og fremmet skal bemærkes, at afstemninger i det finansielle regnskab er korrekte, og selve regnskabet er revideret uden bemærkninger. Der er således kun tale om en divergens i fordelingen på formålsniveau. Det er beklageligt, at UCSJ således ikke har kunnet leve op til ministeriets krav på området, men det kan oplyses, at der arbejdes med at rette dette forhold op til årsafslutning UCSJ anvender Navision som økonomisystem, men at andet produkt til budgetlægning, ledelsesinformation og opstilling af regnskab. Der er naturligvis afstemning mellem de to systemer. UCSJ har derfor ikke hidtil anvendt kontoskemaer i Navision, hvilket indtil 2012 har været en anerkendt og accepteret praksis. UCSJ har således også for regnskab 2012 indsendt det opstillede regnskab uden brug af kontoskemaer i Navision. UCSJ og vores revision har således ikke haft tilstrækkeligt fokus på, at ministeriet fra og med regnskab 2012 forventede en fuld anvendelse af kontoskemaer i Navision. Ved årsafslutning blev det derfor meget sent erkendt, at kontoskemaer skulle anvendes. Det var således ikke realistisk og forsvarligt at lave en komplet omkontering af et helt års regnskab indenfor den tidsramme der var til rådighed for en årsafslutning. Der arbejdes, som tidligere skrevet, på at rette dette forhold, således der til årsafslutning 2013 kan indsendes regnskab også ved brug af kontoskemaer. 9/31

10 Styrelsen oplyser endvidere at 9-aftalen for de statsfinansierede selvejende institutioner er fornyet. Aftalen fremsendes sammen med deres brev. Styrelsen gør i den forbindelse opmærksom på, at der med fornyelse af 9-aftalen for de statsfinansierede selvejende institutioner skal indsendes revisionsplaner senest 1. november 2013 til Rigsrevisionen. Styrelsen gør derudover opmærksom på, at UCCSJ modtager tilskud fra staten og er i forbindelse med løn- og ansættelsesvilkår samt forvaltning af statstilskuddet i det hele taget omfattet af en række generelle såvel som særskilte regler, jf. Budgetvejledningen, som findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Sluttelig konstaterer styrelsen, at årsrapport og revisionsprotokollat derudover ikke har givet anledning til yderligere bemærkninger. 5.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager FIVU s brev (bilag 1) og UCSJ s bemærkninger, som fremgår af sagsfremstillingen, til efterretning. 5.3 Økonomi 5.4 Proces 5.5 Kommunikation 5.6 Bilag Bilag 5.1 Brev fra FIVU vedr. årsrapport /31

11 6. Orientering om halvårsregnskab 2013 og beslutning om at forecast 2 ophøjes til revideret budget 6.1 Sagsfremstilling Halvårsregnskab 2013 Det realiserede resultat for første halvår 2013 afviger positivt fra det periodiserede budget med 27,1 mio. kr kr. Realiseret 1H Budget 1H Afv. R/B Afv. PCT Teoristå ,6% Praktikstå ,3% Færdiggjorte ,7% Resultatopgørelse, drift , , ,1-270,6% Indtægter , , ,2 2,2% Personaleomkostninger , , ,8-8,2% Driftsomkostninger , , ,4-14,0% Finansielle omkostninger , , ,5-29,6% Afskrivninger , , ,8 18,4% Den positive afvigelse skyldes en tilbageholdenhed i det generelle forbrug i UCSJ, hvor forbruget for andet halvår 2013 generelt forventes at stige i takt med en øget aktivitet. Der er også værd at fremhæve, at likviditeten er særdeles sund. UCSJ har således en del forudbetalte midler, som er øremærket til senere afholdte aktiviteter. Af nedenstående graf fremgår den gennemsnitlige saldo pr. måned holdt op imod en gennemsnitlig lønudbetaling pr. måned. 11/31

12 Det har tidligere været drøftet, at UCSJ skulle optage yderligere lån i størrelsesordenen mio. kr. a.h.t. konsolidering af likviditeten. Likviditeten for UCSJ har udviklet sig positivt siden da, så det er ledelsens vurdering, at behovet for yderligere lån kan nedbringes til 25 mio. kr. Forecast 2 Iflg. forecast 2 kommer UCSJ ud med et samlet overskud på 15 mio. kr. mod det budgetterede overskud på 20 mio. kr. En samlet afvigelse på -5 mio. kr kr. Oprindelige budget Korrigeret budget/fc2 Afv. F2/B Afv. PCT Teoristå ,0% Praktikstå ,5% Færdiggjorte ,8% Resultatopgørelse, drift , ,4-24,9% Indtægter , ,1 2,8% Personaleomkostninger , ,2 2,4% Driftsomkostninger , ,4 8,9% Finansielle omkostninger , ,9-30,7% Afskrivninger , ,7 17,6% Grunden til, at resultatet i forecast 2 afviger så markant fra budget skyldes den nye læreruddannelse. I forbindelse med den nye læreruddannelse er der en udgift til praktik på 5,3 mio. kr., hvor udgiften henføres til regnskabsår 2013, men indtægten først kommer i regnskabsår Den totale afvigelse for UCSJ kan således henføres til dette ene element. Igennem hele året er der på sektorniveau spurgt til økonomimodel for ny læreruddannelse. Modellen er således først blevet klarlagt i juli måned 2013, hvorfor der i budgetlægning for 2013 ikke har været mulig at tage højde for denne udgift. Det skal pointeres, at der er fuld balance mellem udgifter og indtægter i forbindelse med praktikken, men grundet den ændrede tilgang falder udgifterne i ét regnskabsår, mens indtægterne først kommer i regnskabsåret efter. I bund og grund handler det altså om, at ændringen i læreruddannelsen lander i en regnskabsteknisk mellemregning, og der udelukkende er tale om en periodeforskydning mellem udgifter og indtægter. 6.2 Indstilling Rektor indstiller: - At bestyrelsen tager halvårsregnskabet til efterretning 12/31

13 - At overskudsmålet for 2013 reduceres fra 20 mio. kr. til 15 mio. kr. som følge af implementering af ny læreruddannelse. - At forecast 2 ophøjes til revideret budget for At formanden og rektor bemyndiges til at optage et realkreditlån på 25 mio. kr. 6.3 Økonomi Som beskrevet i Indstillingen. 6.4 Proces Kommunikation Bilag Bilag 6.1 Halvårsregnskab og forecast /31

14 7. Orientering om finanslovsforslag 2014 og overvejelser om budgetmodel for Sagsfremstilling Regeringen har d. 27. august 2013 fremlagt sit forslag til finansloven for Rektorkollegiet har i den forbindelse udsendt notat og pressemeddelelse. Nærværende sagsfremstilling tager udgangspunkt i dele af rektorkollegiets notat suppleret med de umiddelbare konsekvens for UCSJ s budget 2014 og fremefter. Forslag til finanslov 2014 Forskning og udvikling Bevillingen til udviklings- og evidensbasering, der på FL2013 blev afsat for , er sammen med bevillingen til praksisnære ph.d. forløb inden for uddannelsesforskning, forlænget med et år, dvs. til og med Det er således tilfredsstillende, at der i en årrække fremover er budgetsikkerhed for midlerne. Det giver mulighed for en bedre og mere langsigtet planlægning af forsknings- og udviklingsaktiviteter. Omstillingsreserven Omstillingsreserven, der tilbage i FL2011 blev etableret til nye initiativer inden for de korte og mellemlange videregående uddannelser, føres med FFL14 tilbage til alle taksterne i Det skal dog bemærkes, at ministeren er bemyndiget til at pålægge institutionerne at medfinansiere fælles effektiviseringsløsninger på det administrative område, herunder studieadministrationen. Effektiviseringskrav FFL 2014 indebærer en reduktion af institutionstilskud og reduktion af alle taxametre. Det giver et effektiviseringskrav i hele organisationen, men specielt i fællesfunktionerne, hvor effektivitetskravet er væsentlig større end forventet i forbindelse med FL2013. Dette betyder at der skal arbejdes på en langsigtet plan i forhold til hvilke ydelser og serviceniveauer UCSJ fremover skal levere fra såvel kernefunktioner som støttefunktioner - og hvordan disse ydelser tilvejebringes. Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) Med forslaget til finansloven er bevillingen til Statens Voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse reduceret som følge af, at støtten begrænses til personer, der ikke i forvejen har en mellemlang eller lang videregående uddannelse, og personer, der har en forældet mellemlang eller lang videregående uddannelse. Der forventes fremsat lovforslag i forlængelse af forhandlingerne om finansloven. Ændringen har ikke betydning for taxametersatserne. Konsekvens for buget 2014 og fremefter Udvikling i taxametre Det var forventet, at taksterne igen for 2014 var faldende, men reduktionen i fællestaxameteret er markant højere end forventet. Der var en forventet reduktion på 3,4%, men i finanslovsforslaget er der lagt op til en reduktion på 8,9%. 14/31

15 Ser man på udviklingen af taxametrene siden 2010 ser billedet således ud: Takstudvikling Faste priser FL FL FL FL FFL FFL FFL FFL Taxametre Undervisning 100,0 97,6 98,0 97,4 97,1 95,1 93,1 91,1 Fælles 100,0 96,5 97,7 94,3 85,4 76,1 74,7 73,1 Bygning 100,0 97,9 98,8 98,1 97,8 95,8 93,8 91,9 Nedenfor fremgår en grafisk fremstilling af tabellen. Det betyder, at der også i årene fremover kan forventes markante fald i taxametrene. Da UCSJ stort set har fuldt optag er konsekvensen populært sagt, at vi for færre midler skal løse flere opgaver fremover. Det kan på sigt ikke klares igennem tilpasninger og justeringer. Der er derfor behov for en strategisk plan for at omstille hele organisationen til de ændrede vilkår. Det gælder ikke alene støttefunktionerne, men også kernefunktionerne, dvs. vi skal finde frem til hvordan UCSJ kan levere uddannelse på en mere effektiv og billigere måde. Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) I forhold til ændringen omkring SVU midler, kan det få drastiske konsekvenser for hele efter-/videreuddannelsesområdet. I forhold til omstillingsreserven vil det for UCSJ medføre en kompleksitet i økonomistyringen. På den ene side kan vi budgetlægge inden for rammen af disse midler, og på den anden side er der risiko for, at vi på et senere tidspunkt kan blive pålagt at medfinansiere løsninger, vi måske kun har delvis eller ingen indflydelse på. Det skaber en 15/31

16 usikkerhedsfaktor i budgetlægningen. Kommer en melding eller beslutning om medfinansiering sent på året, vil det kun forværre de reelle handlemuligheder for UCSJ. Omvendt vil det ikke give nogen mening, at reservere puljer til imødegåelse af budgetusikkerhedsmomenter. En anden løsning der kunne arbejdes med ville være tolerancetærskler for resultatmålet, således forstået at én afvigelse fra det budgetlagte mål med +/- 1% vil være at betragte som værende indenfor en acceptabel tolerance. Det vil reducere en del af budgetusikkerheden, og samtidig give en langt mere fleksibel og operationel ledelsesrum og økonomistyring. Med forslaget til finanslov for 2014 varsler regeringen en ændring af SVU-reglerne, sådan at personer med en videregående uddannelse ikke kan søge SVU, bortset fra personer med en kort videregående uddannelse eller en forældet uddannelse. Det skal indbringe en besparelse på 120 mio. kr. årligt på SVU og en besparelse på 5 mio. kr. årligt på taxametertilskud til åben uddannelse, fordi der forventes en mindre-aktivitet på primært diplomuddannelserne. Ændringen vil både have konsekvenser for den ordinære efteruddannelsesaktivitet og for de jobrotationsprojekter, som tilrettelægges med en kombination af SVU og ansættelse med kombination af løntilskud og ordinær ansættelse. Det er skønsmæssigt opgjort, at mellem 80% - 90% af de personer, der tager en efter-/videreuddannelse hos UCSJ i dag har en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Ny budgetmodel Der er siden sommeren arbejdet med nye budgetmodeller og budgetprocesser for UCSJ. Der arbejdes med følgende overordnede principper for budgetlægningen: Alle indtægter fordeles til de respektive direktørers områder efter en nærmere fastsat fordelingsnøgle, og hver direktør er ansvarlig for detailudmøntning af budgetrammen inden for eget område. Der oprettes flere fælles puljer til finansiering af større fælles udfordringer, som den enkelte budgetansvarlige enhed ikke kan løfte inden for eget budget. Der oprettes én strategisk fælles pulje til finansiering af strategiske tiltag. Underskudsgivende uddannelser (f.eks. hjemtag) eller etablering af helt nye uddannelser skal besluttes af direktionen og finansiering skal være klarlagt inden beslutning effektueres. Etablering af nye tværgående uddannelser, samt nye uddannelser kan understøttes af fælles puljer eller den strategiske pulje. 7.2 Indstilling Rektor indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 7.3 Økonomi 7.4 Proces Bestyrelsen vedtager budget 2014 på bestyrelsesmødet den 19. december. Finansloven forventes vedtaget ultimo december. 16/31

17 7.5 Kommunikation 7.6 Bilag Bilag 7.1 Fremskrivning af budgetudfordring 17/31

18 8. Orientering om optagelsen 2013 status og tendenser 8.1 Sagsfremstilling Optagelsen i forhold til sidste år. Optagelsen 2013/14 har været over det forventede og lever derfor op til de seneste års rekordoptag. Der har ved denne optagelse været endnu flere kvalificerede ansøgere og det har betydet fuldt hus på de fleste uddannelser. Samtidig har den store søgning betydet flere afviste ansøgere end tidligere. Især har der været pres på sommerstudiestarterne. Uddannelsesministeriets dimensionering af uddannelserne lægger loft over hvor mange studerende, der kan optages. Dette er gældende for de fleste af vores uddannelser. For pædagoguddannelsen fastsættes dimensioneringen dog efter indstilling fra KKR (på baggrund af indstilling fra Praktikpladsforum (PPF). For uddannelserne til socialrådgiver, leisure management og offentlig administration fastsætter UCSJ selv dimensioneringen ud fra hvor mange praktikpladser, der kan indgås aftale om. Det er glædeligt at UCSJ i foråret fik forøget dimensioneringen med 30 ekstra pladser på fysioterapeutuddannelsen, som er den uddannelse hvor flest kvalificerede ansøgere gennem årene er blevet afvist. På mange af de øvrige uddannelser har stigningen i ansøgere betydet at ansøgeren skal have en højere adgangskvotient for at sikre sig optagelse. Flere udbud end tidligere har afvist ansøgere. Dette gælder på socialrådgiver-, pædagog-, sygeplejerske- bioanalytiker-, ergoterapeut- og ernæring og sundhedsuddannelsen. UCSJ har en forrygende start på den helt nye uddannelse Professionsbachelor i offentlig administration, som har optaget 53 studerende. På læreruddannelsen har der i 2013 været tilbagegang i antallet af optagne. Fra og med i år er der indført skærpede adgangskrav til læreruddannelsen. Der kræves minimum 7 i adgangskvotient fra den adgangsgivende eksamen for at være adgangsberettiget. Ansøgere uden minimum 7 i adgangskvotient skal til optagelsessamtale, og på baggrund af den, vurderes det, om de er berettigede til optagelse. I år havde 92 optagne en adgangskvotient på minimum 7 mod 91 sidste år (KOT-optaget den 30. juli). UCSJ har altså opretholdt optagelsen af studerende med høje karakterer. Til gengæld er der i år væsentlig færre optagne med adgangskvotient under 7. Leisure management er fra dette semester hjemtaget til UCSJ. Det er positivt at så mange studerende har valgt at starte i Roskilde I Nykøbing er der startet et enkelt engelsksproget hold. På otte af UCSJ s uddannelser er der desuden optagelse til vinter. Dette gælder sygeplejerske, ernæring og sundhed, socialrådgiver, fysioterapeut, pædagog, lærer, leisure management og offentlig administration. Alle studiepladser forventes udnyttet bortset fra læreruddannelsen og leisure management. For læreruddannelsen forventes en tilbagegang i optaget i forhold til sidste år. På offentlig administration imødeses vinteroptaget med spænding, men efter en flot sommerstudiestart forventes det at der vil være et hold på ca. 30. til vinter. 18/31

19 Nyoptag for sommerstudiestarterne Optagelsesår Uddannelse og lokation pr. 1. okt. pr. 9. sept. Bioanalytiker Næstved Ergoterapeut Næstved Ernæring og Sundhed Sorø Fysioterapeut Næstved Roskilde Leisure Management Nykøbing F Roskilde Lærer Holbæk Roskilde Vordingborg Offentlig administration 53 Næstved 53 Pædagog Nykøbing F Roskilde Slagelse Vordingborg Socialrådgiver Nykøbing F Roskilde Sygeplejerske Nykøbing F Næstved Roskilde Slagelse Hovedtotal Tabel 1. Optaget af studerende på ordinære uddannelser på UCSJ for sommeren 2012 og den nuværende status for 2013 pr. 9. september Årets nyoptag tælles officielt pr. 1. oktober /31

20 Udviklingen i KOT-optaget med fokus på køn og alder De fleste nyoptagne studerende på UCSJ er kvinder. Andelen af mænd der optages afhænger af uddannelsen. Andelen af mænd er i år steget i forhold til de forgående tre år. På pædagoguddannelsen er andelen af nyoptagne mænd steget fra 22% i 2010 til 30% i På ernæring og sundhed er andelen af mænd steget fra 11% i 2010 til 18% i Kønsfordeling af optagne via KOT Antal optagne via KOT Optagelsesår andel mænd andel kvinder mænd kvinder I alt ,1% 78,9% ,0% 79,0% ,0% 77,0% ,6% 75,4% Hovedtotal 22,5% 77,5% Tabel 2 Kønsfordeling for de nyoptagne for optaget via KOT Aldersprofilen på de nyoptagne over de sidste 4 år ses nedenfor. Der er en tydelig forskel på aldersprofilen afhængigt af undervisningsformen. De enkelte uddannelser har også en forskellig alderssammensætning. Sygeplejerske og fysioterapeut har de yngste nyoptagne og offentlig administration har de ældste. Medianalder for nyoptagne via KOT Undervisningsform Tabel 3. Medianalder for nyoptagne for optagelsesårene fordelt på undervisningsform. Alder er beregnet som KOT-optagelsesår fratrukket fødselsår. Median er angiver hvor der er 10 eller flere optagne. tilstede e-læring Uddannelse Bioanalytiker Ergoterapeut Ernæring og Sundhed Fysioterapeut Leisure Management Lærer Pædagog Socialrådgiver Sygeplejerske Offentlig administration Hovedtotal Rekruttering Rekruttering af studerende fremgår af de vedlagte bilag med oversigter over hvilke kommuner de nyoptagne kommer fra i forhold til det uddannelsesudbud de er optaget på. Desuden indgår en oversigt over hvor stor en andel af rekrutteringsgrundlaget i hver kommune, som optages på UCSJ (fangst). Rekrutteringsgrundlaget er beregnet dels som samtlige årige indbyggere i kommunen dels som et mere specifikt kernerekrutteringsgrundlag. (Kernerekrutteringsgrundlaget er antal personer (18-29 år), som enten har en gymnasial uddannelse eller kort videregående uddannelse som højst fuldførte uddannelse, og som ikke er i gang med en uddannelse. Hertil lægges 1/3 af antallet som er i gang med en gymnasial uddannelse, da de formodes at fær- 20/31

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. februar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Svar til Region Sjælland. Spørgsmål besvaret 20. januar 2014

Svar til Region Sjælland. Spørgsmål besvaret 20. januar 2014 Svar til Region Sjælland Spørgsmål besvaret 20. januar 2014 1. Vil I sende en oversigt over søgetallene til Holbæk Seminarium i skoleåret 2013/2014? Der var i alt 94 ansøgninger til læreruddannelsen i

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse. Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj.

Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej 32, 4873 Væggerløse. Rikke Maja Kromann (RMK), tlf. 7248 1093, rmk@ucsj. Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. november 2011 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Storstrøm Leisure Managementuddannelsen Hotel Nørrevang, Marielyst Strandvej

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj.

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj. Dagsorden Mødedato: Fredag den 12. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: B 101 Journalnummer:

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet. Dagsorden: 1. Årsrapport for 2013 / v. revisor

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Marjatta og University College Sjælland

Samarbejdsaftale mellem Marjatta og University College Sjælland Samarbejdsaftale mellem Marjatta og University College Sjælland Samarbejdsaftale vedrørende pædagoguddannelsen, forskning og Center for Videreuddannelse University College Sjælland Slagelsevej 7 4180 Sorø

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: Starttidspunkt: 8. januar Kl. 13.: Det fælles udvalgsmøde; kl. 1: pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16: Mødested:

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger]

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger] Afrapportering på udviklingskontrakt for 2008-2009 [Institutionens navn] Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens

Læs mere

Reform af pædagoguddannelsen

Reform af pædagoguddannelsen Den 21. juni 2013 Reform af pædagoguddannelsen Trygge og udviklende dagtilbud til børn og unge er en af grundpillerne i det danske velfærdssystem. Reformen af pædagoguddannelsen skal understøtte målet

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner vedtaget af Folketinget i dag! Kvalitetssikring af videregående

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat...

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Optag på Erhversakademiet Lillebælt pr. september 2008-2013 Område. EA Lillebælt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ændring 08-13 Ændring 12-13

Optag på Erhversakademiet Lillebælt pr. september 2008-2013 Område. EA Lillebælt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ændring 08-13 Ændring 12-13 Optag på Erhversakademiet Lillebælt pr. september 2008-2013 Område EA Lillebælt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ændring 08-13 Ændring 12-13 Produktion, teknologi og logistik Produktionsteknolog 20 37 30

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nordvestsjællands HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Holbæk Kommune,

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Mødereferat af ekstraordinært bestyrelsesmøde

Mødereferat af ekstraordinært bestyrelsesmøde Mødereferat af ekstraordinært bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 27. august 2015 Mødested: Til stede: Ankerhus (Sorø) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Fra bestyrelsen: Anne Møller Ronex, Bente Sorgenfrey

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Vedtægt for VUC Roskilde

Vedtægt for VUC Roskilde Vedtægt for VUC Roskilde Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Roskilde er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Roskilde Kommune, Region Sjælland, og omfattet

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere

Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser...

Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser... Mødereferat Mødedato: Onsdag den 10. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Helle Kehlet, Jennifer Olsen, Susanne Lønborg Friis,

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Mødedato: Torsdag den 16. december 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Knudsens Gaard, Hunderupgade 2, 5230 Odense M Mødelokale: Ny konferencelokale

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Vest Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-544/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Ole Bundgaard, Claus Hensing, Søren Slotsaa,

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Professionshøjskolen UCC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen UCC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Københavns Kommune

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddannelsen Dagsorden Mødedato: Onsdag den 11. januar 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Næstved Sygeplejerskeuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved B08 Journalnummer:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-95/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere