Københavns Kommune. Maj 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune. Maj 2010"

Transkript

1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg Telefon Telefax n001 JEAN DDNA docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er medlem af. KPMG International yder ikke professionelle services m.v. til kunder. Hvert medlemsfirma er en selvstændig, uafhængig juridisk enhed. Fortegnelse over ejere kan indhentes hos KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

2 Indhold Økonomiske måltal for budget Karakteristik og generel risikovurdering af de 8 nøgletalsområder Konklusion og anbefalinger Budgetoverholdelse Konklusion og anbefalinger 6 10-n001 JEAN DDNA docx 1

3 1 1.1 Økonomiske måltal for budget 2010 KPMG's vurdering af budgetforudsætningerne og budget 2010 bygger på de økonomiske måltal, der er angivet i tabel 1.2 nedenfor. Vi har opdelt området i 8 nøgletalsområder. 1.2 Karakteristik og generel risikovurdering af de 8 nøgletalsområder De styringsmæssige udfordringer og risikoen for styringssvigt varierer en del inden for de forskellige fagområder. Der er derfor forskellige forventninger og krav til styringsværktøjerne og budgetforudsætningerne inden for nøgletalsområderne. Vi har derfor vurderet nøgletalsområderne i forhold til den styringskompleksitet, nøgletalsområdet er karakteriseret ved, og i forhold til nøgletallets andel af budget I forhold til styringskompleksiteten er de enkelte nøgletalsområder blevet vurderet efter følgende skala: Lav risiko, Middel risiko eller Høj risiko. I forhold til andelen af budget 2010, er det angivet om nøgletalsområdets budget 2010 udgør en Lav andel (mindre end 10 %), Middel andel (mellem 10 % og 20 %), eller en høj andel (mere end 20 %) af budgettet. Vurderingen af styringskompleksiteten og andelen af budgettet giver samlet set det enkelte nøgletalsområde en indledende risikoprofil. Denne risikoprofil angiver væsentligheden og styringsbehovet inden for det pågældende nøgletalsområde. I tabel 1.2 nedenfor er resultaterne af KPMG's samlede risikovurdering illustreret. Tabel 1.2: Samlet risikovurdering DU HaPs Andel af budget 2010 Budget 2010 Styringsværktøjer Væsentlighed og Styringsbehov Botilbud Psykiatri - længerevarende Botilbud 34% 425,9 Høj Botilbud Psykiatri - midlertidige Botilbud 1% 12,7 Lav Botilbud Psykiatri - projekter 1% 16,0 Lav Bo- og dagtilbud Handicappede Rammebelagt drift 0% 5,7 Lav Botilbud Handicap - Botilbud 45% 554,9 Høj Botilbud Handicap - Midlertidige Botilbud 1% 12,7 Lav Dagtilbud ( 103, 104 og tilskudsinstitutioner) 9% 107,0 Middel Døgninstitutioner Handicap - Børn 8% 103,2 Middel De tre yderste søjler til højre illustrerer vores risikoprofil af nøgletalsområderne. Nøgletalsområderne er i tabellen prioriteret efter vurderingen af deres væsentlighed og styringsbehov. Farverne i tabellen illustrerer den samlede risikovurdering af de 8 nøgletalsområder og angiver, i hvor høj grad styringsværktøjerne og budgetforudsætningerne understøtter den løbende økonomistyring. 10-n001 JEAN DDNA docx 2

4 Kategorierne grøn, gul og rød er defineret på følgende måde: Grøn: Styringsværktøjerne og budgetforudsætningerne har en høj kvalitet og understøtter den løbende økonomistyring. Der er lav risiko for styringssvigt. Gul: Styringsværktøjerne og budgetforudsætningerne understøtter kun i nogen grad den løbende økonomistyring. Der er en risiko for styringssvigt. Rød: Styringsværktøjerne og budgetforudsætningerne understøtter ikke den løbende økonomistyring. Der er stor risiko for styringssvigt. For at sikre budgetoverholdelse på risikoområdet vedrørende Botilbud til handicappede/handicapinstitutioner i 2010, har Socialforvaltningen iværksat følgende initiativer i 2010: Etablering af central økonomifunktion: Institutionscentrene skal have etableret en central økonomifunktion, der skal udarbejde opgave- og ansvarsbeskrivelser, beskrivelser af forretningsgange og metoder på nøgleområder, som vagtplanlægning og lønstyring. Nyt prognosekoncept: Pr. 1. januar 2010 er der udrullet et nyt prognoseværktøj til institutionscentrene, som skal forbedre prognosegrundlaget og sikre ensartet opfølgning på tværs af centrene. Der igangsættes et undervisningsforløb om brug af prognoseværktøjet, styringsprincipper og økonomistyring generelt. Vagtplanlægning og styring: Der udarbejdes et styringsværktøj til forbedret vagtplanlægning, så personaleressourcerne udnyttes optimalt. Sygefravær og vikarforbrug: På en lang række tilbud er der et forholdsvist højt sygefravær, som kræver mange vikartimer. For at sikre bedre styring med vikarforbruget skal der bl.a. udarbejdes retningslinjer for brug af vikar. Lønniveau og lønstyring: Lønstyring er helt central på bo- og dagområdet, da lønudgifterne udgør op til 90 % af udgifterne. Det er derfor essentielt, at centrene har det fornødne fokus på lønstyring og kan handle på forventede merudgifter rettidigt. Der igangsættes et uddannelsesforløb for at sikre en bedre lønstyring og hvordan de tilgængelige værktøjer bruges Konklusion og anbefalinger KPMG har i forbindelse med denne maj prognose haft særlig fokus på at vurdere om de initiativer, som skulle være med til at styrke styringen på handicap- og botilbudsområdet og dermed sikre budgetoverholdelse, har haft den ønskede effekt. Analysen og vurderingerne knytter sig primært til nøgletalsområde 5 "Botilbud - Handicap", hvor der efter vores vurdering er store styringsmæssige udfordringer sammenlignet med de øvrige nøgletalsområder. Vores interview og analyser har givet anledning til følgende vurderinger: 10-n001 JEAN DDNA docx 3

5 Etablering af central økonomifunktion Det er vores vurdering, at der generelt har været arbejdet med at få etableret en central økonomifunktion på centerniveau. Det er dog samtidig vores vurdering, at de centrale økonomifunktioner på centerniveau ikke fuldt ud er på plads på hele området. Derudover er der ikke systematisk blevet udarbejdet opgave- og ansvarsbeskrivelser med dertilhørende beskrivelser af forretningsgange og metoder på nøgleområder som vagtplanlægning og lønstyring. Nyt prognosekoncept Det er vores vurdering, at det nye prognosekoncept, som er udrullet i 2010, har været med til at sikre en bedre gennemsigtighed og sikre en mere ensartet opfølgning på tværs af centrene. Vi vil dog samtidig gøre opmærksom på, at det udrullede prognosekoncept ikke i sig selv vil forbedre styringen og forbedre de prognoser, der udarbejdes. Hvis den underliggende styring og planlægning ikke har den nødvendige kvalitet, vil prognosekonceptet "kun" fungere som fine skabeloner, der ikke indeholder de nødvendige valide styringsdata. Der gives i nogen grad udtryk for, at der mangler gennemsigtighed og klarhed omkring betalingsforpligtigelser og forventede udgifter vedrørende udgiftsområder på den øvrige drift (Ejendomme, IT m.v.). Vagtplanlægning og styring Der er vores overordnede vurdering, at der ikke eksisterer et fælles og tilstrækkeligt styringsværktøj til at sikre en hensigtsmæssig og effektiv økonomistyring af området. En af de centrale udfordringer er blandt andet at koble vagtplanlægningen med lønstyringen på baggrund af eksisterende data, så det kan bidrage til at skabe grundlag for adfærdsændring for den faglige ledelse. Der er i de enkelte centre udviklet regnearksbaserede styringsværktøjer, som ikke på nuværende tidspunkt sikrer en optimal udnyttelse af de styringsdata, der er til rådighed, bl.a. fra lønsystemet og vagtplansystemet. De nuværende regnearksløsninger understøtter ikke i tilstrækkeligt omfang centerledere og afdelingsledere med præcise styringsdata, som sikrer gennemsigtighed og dermed sikrer, at der skabes grundlag for at iværksætte de nødvendige handlinger med henblik på at nå det overordnede mål, budgetoverholdelse. Budgetoverholdelse forudsætter selvfølgelig, at centerledelsen og afdelingsledelsen træffer de nødvendige beslutninger og iværksætter de handlinger, som skal sikre, at forbrug og budget balancerer. Det er uhensigtsmæssigt, at der ikke på tværs er udviklet et fælles styringsværkstøj, som skaber synlighed og balance mellem vagtplaner, faktiske lønudgifter og budgetter. Det er i den forbindelse vores klare vurdering, at der med de nuværende vagtplandata, løndata og økonomidata vil kunne opstilles og beregnes præcise økonomiske konsekvenser af en given vagtplan på botilbudsniveau. Det er derfor vores vurdering, at der er et uudnyttet potentiale for at styrke den løbende afrapportering/økonomistyring væsentligt, idet der ikke har været tilstrækkelig fokus på denne kobling hidtil. Derudover er det vores vurdering, at det er forbundet med en væsentlig risiko for den fremtidige styring af området, hvis der ikke udvikles en (midlertidig) valid og holdbar 10-n001 JEAN DDNA docx 4

6 løsning vedrørende vagtplanlægningen og koblingen mellem den faglige opgaveløsning og økonomien. Det er vores vurdering, at den nuværende kvalitet af økonomistyringen ikke kan vente på implementeringen af et nyt vagtplanlægningssystem i 2012/2013. Vi vil samtidig gøre opmærksom på, at der er iværksat undervisningsforløb i lønsystemet, arbejdstidsregler, overenskomster og selve planlægningen af vagter, så der opnås større viden, om de konsekvenser den ledelsesmæssige planlægning har. Lønniveau og lønstyring Vores analyse og vurderinger svarer til beskrivelserne i ovenstående afsnit, idet lønstyringen udgør den væsentligste andel af de samlede styringsudfordring. Vi vil dog gerne gøre opmærksom på, at den grundlæggende driftsmæssige lønstyring og for så vidt også den grundlæggende økonomistyring (den daglige økonomiadministration, herunder bilagshåndtering, bogføring, kontroller m.v.) har et fint og betryggende niveau. Samlede vurderinger og anbefalinger Det er sammenfattende vores vurdering, at de planlagte initiativer ikke er blevet implementeret på de væsentligste områder, så det på nuværende tidspunkt har haft en mærkbar effekt på styringen og dermed muligheden for budgetoverholdelse på området. Derudover er det vores vurdering, at den grundlæggende økonomistyring (den daglige økonomiadministration) har et fint og betryggende niveau. Udfordringen for er at anvende dette grundlag til at få udviklet økonomistyringen, så budgetopfølgningerne, lønstyringen (personaleressourcer) og aktivitetsstyringen bliver bedre. Der er et stort behov for at sikre en bedre kobling mellem den faglige opgaveløsning og budgettet med henblik på at sikre målet om budgetoverholdelse. Det derfor vores anbefaling, at der udarbejdes en samlet implementeringsplan for de initiativer, der skal iværksættes med klare beskrivelser af målsætninger, milepæle og tidsplaner. der prioriteres de nødvendige ressourcer og kompetencer centralt med henblik på at sikre implementeringen af de skitserede handleplaner/initiativer. der iværksættes en mere centralt styret proces vedrørende Nyt prognosekoncept, Vagtplanlægning og styring med henblik på at sikre en ensartet udvikling og en tilfredsstillende kvalitet af de styringsværktøjer m.v., der udvikles. der udvikles et (midlertidig) validt og holdbart styringsværktøj, der sikrer en bedre kobling mellem den faglige opgaveløsning, det faktiske lønforbrug og budgettet. 10-n001 JEAN DDNA docx 5

7 1.3 Budgetoverholdelse I tabel 1.3 nedenfor er resultaterne af KPMG's samlede vurdering vedrørende budgetoverholdelsen illustreret. Tabel 1.3: Samlet vurdering af budgetoverholdelse DU HaPs Budget 2010 Forventet forbrug (prognose maj) Budget- overholdese 2010 Væsentlighed og Styringsbehov 1 Botilbud Psykiatri - længerevarende Botilbud 425,9 425,9 - Høj 2 Botilbud Psykiatri - midlertidige Botilbud 12,7 12,7 - Lav 3 Botilbud Psykiatri - projekter 16,0 16,0 - Lav 4 Bo- og dagtilbud Handicappede Rammebelagt drift 5,7 4,7-1,0 Lav 5 Botilbud Handicap - Botilbud 554,9 548,0-6,9 Høj 6 Botilbud Handicap - Midlertidige Botilbud 12,7 12,7 - Lav 7 Dagtilbud ( 103, 104 og tilskudsinstitutioner) 107,0 106,6-0,4 Middel 8 Døgninstitutioner Handicap - Børn 103,2 98,8-4,4 Middel I alt i tkr. før handleplener 1.238, ,4-12,7 Helårseffekt I alt i tkr. handleplaner I alt i tkr. efter handleplaner 1.238, ,4-12,7 Kategori 1: Der er en høj grad af sikkerhed vedrørende de forventede udgifter. Der forventes budgetoverholdelse. Kategori 2: Der er usikkerhed vedrørende udviklingen i de forventede udgifter. Der kan ske budgetoverskridelser på området. Kategori 3: Der må forventes budgetoverskridelser på området Konklusion og anbefalinger Det er vores samlede vurdering, at der fortsat er væsentlige styringsmæssige udfordringer på væsentlige budgetområder i. De væsentligste, skitserede initiativer/handleplaner er ikke implementeret og har derfor ikke kunne bidrage til at styrke økonomistyringen på området. På grund af usikre styringsværktøjer og manglende lønstyring (personaleressourcer) og aktivitetsstyring er det vores vurdering, at der er væsentlig usikkerhed vedrørende budgetoverholdelse på området. Det er samtidig vores vurdering, at den nuværende prognose, der viser en budgetoverskridelse på ca. 12,7 mio. kr. er forbundet med stor usikkerhed. 10-n001 JEAN DDNA docx 6

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering Januar 2015 BERETNING OM SKATS SYSTEMMODERNISERING Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv

Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv August 2014 Resumé Både internationalt og i Danmark er der blandt kommuner og nærdemokratier i disse år igangsat en række reformtendenser af den økonomiske

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume og anbefalinger... 4 2. Indledning... 6 2.1 Baggrunden for analysen... 6 2.2 Afgrænsning

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet 12. maj 2014 Rapport - udkast Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL Indholdsfortegnelse 1. Fokus på resultater kræver digitalt ledelsesværktøj 4 1.1. Om disponering af beskrivelsen 4 1.2.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

$ % '*! +#! %)!! Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 2

$ % '*! +#! %)!! Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 2 ! "## $ % &% '! ()!"# '*! +#! *&#% $%%& "## %)!! '%()% & Rapporten er udarbejdet af: Partner Morten Ry Manager Lone Dawe Seniorkonsulent Heidi Carlsen Seniorkonsulent Johan Toft Sørensen Student Hans Christian

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne Juni 2010 Peter Munk Christiansen 1 Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 1. Indledning Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2009 indgået i juni 2008 aftalte regeringen og

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering. Bilag 5: Business case INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 5: Business case Forfatter: BDO og CEDI Udgivet 2015 Download rapporten

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008 1 Administrative servicecentre i staten - Hovedrapport Udkast Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Ledelsesresume...4 1.1. De administrative opgaver i centraladministrationen i dag...7 1.2. Anbefalinger

Læs mere