Karin Sten Madsen. Hvor ku du gøre det? Konfliktmægling ved seksuelle overgreb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karin Sten Madsen. Hvor ku du gøre det? Konfliktmægling ved seksuelle overgreb"

Transkript

1 Karin Sten Madsen Hvor ku du gøre det? Konfliktmægling ved seksuelle overgreb Center for Voldtægtsofre Rigshospitalet Juni 2005

2 Hvor ku du gøre det? Center for Voldtægtsofre Afsnit 4073 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 DK 2100 København Ø Karin Sten Madsen Rapporten kan downloades på Kopiering tilladt med tydelig kildeangivelse

3 Indholdsfortegnelse FORORD... 4 RESUMÉ OG PERSPEKTIVER... 4 HVORFOR DENNE UNDERSØGELSE?... 6 UNDERSØGELSENS FORMÅL...6 LÆSEVEJLEDNING VOLDTÆGT... 8 ANTAL, ANMELDELSE OG STRAF...8 HVEM BLIVER VOLDTAGET?...8 OVERVEJELSER OM ANMELDELSE...9 RETSPRAKSIS VED VOLDTÆGT KAN MAN STRAFFE SIG TIL RETFÆRDIGHED? RESTORATIVE JUSTICE DEFINITIONER KONFLIKTMÆGLING OFFER/GERNINGSMANDSMÆGLING I DANMARK INTERNATIONALE EVALUERINGER SEKSUELLE OVERGREB OG MÆGLING KONFLIKTMÆGLING SOM LED I REHABILITERINGEN AF UNGE KVINDER UDSAT FOR VOLDTÆGT/VOLDTÆGTSFORSØG BRUG AF BEGREBER OG TERMINOLOGI UNDERSØGELSENS DESIGN OG UDFØRELSE DELTAGERE VALG AF MÆGLINGSMETODE METODEOVERVEJELSER SAMTALE TRIN FOR TRIN FREMGANGSMÅDE FORTROLIGHED VED MÆGLING MÆGLERENS NEUTRALITET OG UPARTISKHED DET EMPIRISKE MATERIALE KVINDERNE TANKER OM STRAF OG HÆVN ØNSKE OM GENOPREJSNING OMGIVELSERNES REAKTION HVAD BLEV OPFYLDT, OG PÅ HVILKEN MÅDE SKETE DET? OPLEVELSE AF MÆGLERS ROLLE REFLEKSION MÆNDENE KVINDERNES OPLYSNINGER OM MÆNDENE OVERVEJELSER OM MÆND, ANMELDELSE OG TILSTÅELSE MÆNDENES SVAR PÅ KVINDERNES HENVENDELSE INTERVIEW MED HENRIK INTERVIEW MED ADVOKAT STEEN BECH REFLEKSION

4 6. KONKLUSION OG FREMTIDIGE PERSPEKTIVER PROFILERING AF UNDERSØGELSEN LITTERATURLISTE BILAGSOVERSIGT Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Seksten historier Samtykkeerklæring Spørgeguides Pjece Eksempel på brev EU s Rammeafgørelse af 15. marts 2001 om ofres stilling i forbindelse med straffesager 3

5 Forord Kan konfliktmægling anvendes som led i rehabiliteringen af unge kvinder, der har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg? Spørgsmålet danner udgangspunkt for denne undersøgelse, der fandt sted på Center for Voldtægtsofre, Rigshospitalet i 2003/2004. At projektet overhovedet så dagens lys, kan vi først og fremmest takke de kvinder for, som havde mod til at udtale, at de ønskede at komme til at tale med den mand, der havde begået overgreb mod dem. Det er et dristigt ønske at fremsætte. Ikke blot fordi det kræver mod, men fordi det i en tid, hvor kravet om strengere straffe står højt på dagsordenen, kan være vanskeligt at udtale et ønske om at forholde sig direkte og humant til det menneske, der har forbrudt sig mod en. Det er langt fra alle voldtagne kvinder, der ønsker konfliktmægling, men Center for Voldtægtsofre ønsker at varetage kvinders behov for hjælp efter en voldtægt, og det er derfor vigtigt også at tilbyde rammer og muligheder til de kvinder, der ønsker at betræde nye stier. Konfliktmægling er handling, ikke behandling, men skal ses i forlængelse af centrets målsætning om at rehabilitere kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb. Undersøgelsen har taget udgangspunkt i kvindernes ønsker, og har i det omfang, det har været muligt, inviteret mændene til at deltage. Projektet har derfor både været rettet mod den kvinde, der er blevet voldtaget, og den mand, der har begået voldtægten. Denne rapport vil gøre rede for undersøgelsens baggrund, forløb og resultater. Den vil præsentere de kvinder og mænd, der valgte at tage imod tilbuddet om konfliktmægling og reflektere over erfaringer og muligheder for at videreføre konfliktmægling som en del af det tilbud om hjælp, der stilles til rådighed på Center for Voldtægtsofre. Sygekassernes Helsefond, Bikubenfonden og Aase og Ejnar Danielsens Fond har velvilligt støttet dette projekt og derved gjort det muligt. Jeg takker for den interesse fondene hermed har vist ikke alene projektet, men også tanken bag projektet. Resumé og perspektiver Center for Voldtægtsofre har i 2003/2004 gennemført en undersøgelse af, om konfliktmægling kan medvirke til at kvinder, der har været udsat for et seksuelt overgreb, kan forbedre deres livssituation. Denne rapport beskriver den teoretiske baggrund for konfliktmægling, måden hvorpå konfliktmægling blev gennemført og resultaterne af konfliktmæglingen. Center for Voldtægtsofre modtager kvinder, der har været udsat for et seksuelt overgreb, hvad enten det er anmeldt til politiet eller ikke er anmeldt. Hvorvidt der har været tale om, hvad man i juridisk forstand betegner som voldtægt, er ikke afgørende for at modtage hjælp på centret. Blandt de kvinder, der undersøges og behandles på centret, er kvinder, der ønsker at tale med manden, der krænkede dem seksuelt, og centret har som forsøg i en periode på tolv måneder medvirket til at etablere konfliktmægling mellem parterne. 4

6 I undersøgelsen indgår seksten kvinder, der i løbet af forsøgsperioden på tolv måneder modtog hjælp til at kontakte manden, der havde krænket dem, og i fem tilfælde blev der etableret en samtale mellem parterne. Kvinderne henvendte sig mundtligt eller skriftligt til manden, og hvor deres ønske om at mødes direkte med manden blev imødekommet, har en medarbejder på centret som mægler forberedt en samtale mellem parterne og deltaget i samtalen som tredjepart. Kvindernes motivation for at deltage i konfliktmægling og deres oplevelse af konfliktmægling beskrives på baggrund af kvalitative interview i forbindelse med og tre måneder efter mæglingsprocessen. Resultaterne peger på, at kvinderne har haft udbytte af processen, også i de tilfælde hvor der ikke har kunnet etableres en samtale med manden. Beslutningen om at tage til genmæle og give udtryk for de følelser, reaktioner og konsekvenser, overgrebet har medført, har givet kvinderne en oplevelse af at have fået oprejsning. Ved at træde ud af en passiv offerrolle har de genvundet deres selvværd, hvilket har været medvirkende til, at de har kunnet lægge overgrebet bag sig og gå videre i livet. Mænd har kun i beskedent omfang ønsket at deltage direkte i konfliktmægling. Mænds oplevelser og reaktioner efter at have begået et seksuelt overgreb og deres reaktion på at få en henvendelse fra kvinderne er derfor kun sparsomt beskrevet i denne rapport. Hvor der stilles hjælpemuligheder til rådighed for en kvinde, der har været udsat for et seksuelt overgreb, gives mænd, der begår overgreb, ikke støtte til at erkende og tage ansvar for deres handling. Handlingen enten dæmoniseres eller bagatelliseres. Der tegner sig dog, selv på baggrund at det spinkle materiale i denne undersøgelse, et billede af, at nogle mænd ønsker eller kan motiveres til at tage ansvar for at have været medvirkende til, at en kvinde led overlast. På baggrund af denne undersøgelse kan man anbefale følgende: At tilbuddet om konfliktmægling bliver en integreret del af det tilbud om hjælp og støtte, som Center for Voldtægtsofre giver kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb At konfliktmægling nævnes i en generel informationsskrivelse om centret, således at kvinder gøres opmærksom på, at de, også efter afslutningen af deres kontakt med centret, har mulighed for at benytte tilbuddet At konfliktmæglingsmetoden ved seksuelle overgreb videreudvikles i teori og praksis At mænds oplevelser og reaktioner på at have begået et seksuelt overgreb gøres til genstand for særskilt forskning At der tilknyttes en mandlig mægler til konfliktmægling på Center for Voldtægtsofre At der udbydes kurser til medarbejdere ved centre for voldtægtsofre, politi, advokater og andre interesserede om anvendelse af konfliktmægling ved seksuelle overgreb. 5

7 Hvorfor denne undersøgelse? Man lever videre med sine elskere, overgribere og sine ofre. Paul Leer-Salvesen 1 Allerede et års tid efter Center for Voldtægtsofre blev etableret i marts 2000 bad en kvinde, der havde henvendt sig til centret, om hjælp til at kontakte den mand, der havde krænket hende seksuelt. Kvinden kendte manden i forvejen, og derfor ville hun ikke anmelde ham, men hun følte sig urimeligt og uretfærdigt behandlet, og hun var blevet urolig for at forlade sit hjem. Hun syntes, hun så manden overalt i gadebilledet og følte, at hun hele tiden måtte se sig over skulderen af frygt for at støde ind i ham. Den frygt ville hun af med, og så havde hun i øvrigt et par borgerlige ord at sige til manden. Senere kom flere kvinder til med samme ønske - eller måske var der nu banet vej for, at vi kunne høre ønsket udtalt hos andre kvinder. For det var sandt at sige ikke et ønske vi som medarbejdere på centret havde forestillet os at høre. Det drejede sig ikke om mange kvinder, men nok til at vi blev opmærksomme på, at der var kvinder, der som et led i deres bearbejdning af det seksuelle overgreb, havde behov for at konfrontere manden med hans handling - både for at give udtryk for deres vrede, for at forstå hvad der var sket, og for at sikre sig at de kunne færdes i sikkerhed. På daværende tidspunkt var jeg ansat som socialrådgiver på centret og fungerede desuden som konfliktmægler i straffesager, hvor offer og gerningsmand i mindre grove voldssager fik tilbud om at mødes og tale med hinanden som et supplement til den verserende straffesag 2. Jeg var desuden optaget af Restorative Justice, som er det retfærdighedsbegreb, der ligger bag anvendelsen af konfliktmægling mellem offer og gerningsmand 3. Det var derfor nærliggende at afprøve, om erfaringerne fra mægling i straffesager kunne anvendes og indgå i centrets øvrige tilbud til kvinder, der havde været udsat for et seksuelt overgreb. Et pilotprojekt blev iværksat, og resultaterne herfra danner baggrund for denne undersøgelse. Undersøgelsens formål Det var undersøgelsens formål: At undersøge om konfliktmægling kan bidrage til at forbedre voldtægtsofres livssituation At identificere betingelser og faktorer, som muliggør eller begrænser konfliktmægling At vurdere betydningen af mægling for voldtægtsofre og gerningsmænd på såvel kort som lang sigt At pege på kriminalpræventive faktorer At udvikle en metodebeskrivelse til brug for andre, der arbejder med voldtægtsofre og gerningsmænd. Center for Voldtægtsofre, Rigshospitalet har dannet ramme om undersøgelsen. Den er tilrettelagt og gennemført af denne rapports forfatter, som har været ansat på centret siden marts 2000, først som socialrådgiver, senere som undervisnings- og formidlingskoordinator og projektmedarbejder. 1 Leer-Salvesen, Paul Tilgivelse, Oslo Mægling mellem offer og gerningsmand i Danmark vil blive omtalt på side Restorative Justice vil blive omtalt side 14. 6

8 Undersøgelsen er gennemført i et tæt samarbejde med centrets øvrige medarbejdere. Overlæge Katrine Sidenius, psykolog Anitta Guldberg, sygeplejerske Hanne Nielsen og sekretær Susanne Yun Kragh har været direkte involveret i undersøgelsen, mens psykolog Bodil Pedersen, socialrådgiver Kristina Uddin, socialrådgiver Thomas Haansbæk og psykolog Annalise Rust, alle har været støttende og medlevende i processen. Udviklingskonsulent og master i konfliktmægling Hanne Andersson har været ansat som interviewer og har desuden været en inspirerende samtalepartner omkring metodeudvikling. Lektor ph.d. Kenneth Reinicke, Roskilde Universitets Center har været konsulent på undersøgelsen. Desuden har psykolog Michael Storm og psykolog Ruben Elgård stået klar i kulissen som (mandlige) mæglere. Undersøgelsen er blevet vejledt af professor, dr. jur. Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet og chefpsykolog, ph.d. Svend Aage Madsen, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet. Læsevejledning Antallet af voldtægter, anmeldelse og det strafferetslige forløb efter en voldtægt vil blive omtalt i kapitel 1. I kapitel 2 vil Restorative Justice blive introduceret, og mægling mellem offer og gerningsmand i såvel Danmark som i udlandet blive omtalt. Kapitel 3 fortæller, hvorledes undersøgelsen af konfliktmægling er designet og gennemført. I kapitel 4 gennemgås den anvendte mæglingsmetode trin for trin. Det empiriske materiale, opdelt i et afsnit om kvinderne og et afsnit om mændene, beskrives i kapitel 5, hvor man også kan læse et interview med advokat Steen Bech. I kapitel 6 følger undersøgelsens konklusion og perspektivering og i kapitel 7 redegøres for, i hvilke sammenhænge undersøgelsen har været præsenteret. Som bilag bringes de seksten kvinders historier, som undersøgelsen er baseret på og materialer anvendt i undersøgelsen. 7

9 1. Voldtægt Antal, anmeldelse og straf Hvor mange voldtægter eller voldtægtsforsøg, der finder sted i Danmark, kan ingen sige med sikkerhed. Professor, dr. jur. Flemming Balvig, Kriminologisk Institut på Københavns Universitet og dr. jur. Britta Kyvsgaard, Justitsministeriet anslår på baggrund af den danske undersøgelse foretaget i 2003 i forbindelse med The International Violence Against Women Survey (IVAWS) 4, at der finder 2000 tvangssamlejer sted årligt 5. Alle tvangssamlejer vil næppe falde ind under den juridiske definition af en voldtægt 6, og forsøg er ikke medregnet. Tallet kan derfor kun ses som et fingerpeg om, hvordan virkeligheden ser ud. Det samme gælder antallet af anmeldte voldtægter og voldtægtsforsøg. I perioden blev der indgivet ca. 500 anmeldelser årligt 7, mens tallet i 2004 steg til 562. At der finder langt flere overgreb sted, vidner ikke blot IVAWS undersøgelsen, men også henvendelserne til centre for voldtægtsofre i Danmark om. Med oprettelse af centre for voldtægtsofre 8, er der kastet lys over dele af det såkaldte mørketal, da centrene modtager og behandler alle, der henvender sig, hvad enten der er foretaget en politianmeldelse eller ikke foretaget en anmeldelse. På Center for Voldtægtsofre i København, der årligt modtager ca. 250 henvendelser, er det opgjort, at ca. 30 % ikke anmelder det seksuelle overgreb 9. I perioden blev der årligt afsagt dom i sager, svarende til %. I de resterende sager blev der givet tiltalefrafald, eller sagen blev henlagt som uopklaret eller blev ikke rejst af mangel på beviser 10. Kyvsgaard (2003) har i en redegørelse til Rigsadvokaten om udviklingen af strafniveauet i voldtægtssager fundet, at den gennemsnitlige længde af ubetinget frihedsstraf var 18 måneder 11. Strafferammen for voldtægt blev i 2002 hævet med to år til 8 12 års ubetinget fængsel, hvilket skulle medføre en skærpelse af normalstraffen på et år 12. Hvem bliver voldtaget? Kvinder bliver voldtaget af mænd, og mænd bliver voldtaget af mænd 13. Sandsynligvis finder der flere voldtægter af mænd sted, end både politiet og centre for voldtægtsofre har kendskab til. På Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet kommer 1 % af samtlige henvendelser fra mænd. På den baggrund vil jeg i det følgende referere til voldtægtsofre som kvinder. 4 International Violence Against Women Survey (IVAWS). The European Institute for Crime prevention and Control affiliated with the United Nations. 5 Personlig kommunikation. 6 En voldtægt er et tvunget samleje med anvendelse af vold eller trusler om vold, hvor der har været fortsæt til at gennemføre handlingen. 7 I Straffelovens kapitel 24 ( 216, 217, 218, 221 og 224) findes bestemmelser om voldtægt og voldtægtslignende forhold. Straffelovens kapitel 4 ( 21-24) omtaler Forsøg og medvirken. 8 I 1999 blev det første center for voldtægtsofre oprettet i Århus og kort efter blev Center for Voldtægtsofre i København. åbnet. Der er siden oprettet centre i Ålborg, Odense, Kolding, Herning og Hillerød. 9 Center for Voldtægtsofre Status & Årsrapport Undersøgelsen er baseret på endelige domme for overtrædelse af straffelovens 216 og 217 for årene 1984, 1988, 1992, 1996 og Rigsadvokaten informerer, J.nr , Januar 2004 redegør for udviklingen af domme efter I april 2005 blev en kvinde i Norge for første gang dømt for voldtægt af en mand. 8

10 Voldtægt kender ingen alder. Hovedparten (60 %) af henvendelserne til Center for Voldtægtsofre kommer fra kvinder i alderen år, men også ganske unge piger og ældre kvinder bliver voldtaget. I fire ud af fem tilfælde, er overgrebet begået af én mand, mens der ved de øvrige overgreb var flere mænd tilstede. En tredjedel af de kvinder, der henvender sig til centret, er blevet voldtaget af en ukendt mand. To tredjedele af kvinderne kender derimod den mand, der begik overgrebet. Nogle har haft et langvarigt og nært kendskab til manden, andre har måske lært ham at kende samme aften eller via nettet. Overvejelser om anmeldelse Vi bliver på Center for Voldtægtsofre ofte spurgt om, hvordan det kan være, at kvinder vælger ikke at anmelde et seksuelt overgreb. Sjældnere bliver vi stillet det modsatte spørgsmål, om hvad der får en kvinde til at anmelde, om end dette spørgsmål er mindst lige så interessant. På Center for Voldtægtsofre har fordelingen mellem anmeldte og ikke anmeldte voldtægter og voldtægtsforsøg været næsten konstant i de 5 år, centret har eksisteret. Ca. 70 % af henvendelserne til centret er politianmeldt, mens ca. 30 % ikke politianmeldes. I 2002 foretog centret en sammenlignende undersøgelse af de to grupperinger 14. Undersøgelsen viste, at der kun er marginale forskelle mellem dem, der anmeldte, og dem der ikke anmeldte. Der var dog en tendens til at kvinder, der var blevet voldtaget af en nær bekendt, sjældnere anmeldte end kvinder, der havde været udsat for overfaldsvoldtægter, og at voldtægter, hvor der havde været anvendt vold, eller hvor kvinden var blevet påført gynækologiske skader, hyppigere blev anmeldt. En interessant og tydelig forskel viste sig imidlertid omkring alder, hvor overgreb mod unge under 15 år og kvinder over 50 år alle blev anmeldt. Det er således hverken overgrebets eller de påførte skaders karakter, der er den primære årsag til, at et overgreb anmeldes eller ikke anmeldes. Undersøgelser af kvinder, der ikke anmelder, peger enslydende på en række faktorer, som bevirker, at kvinder ikke anmelder et seksuelt overgreb. Psykolog Annalise Rust (Rust 2004) nævner følgende grunde til, at kvinder ikke anmelder: Gerningsmanden er en nær bekendt. Usikkerhed i forhold til hændelsesforløbet. Frygt for repressalier. Oplevelse af egen skyld. Negativ opfattelse af politiet. Manglende overskud. Ønsket om at glemme. Voldtægtsforsøg (dvs. ikke fuldbyrdet voldtægt). Rust refererer samstemmende undersøgelser, bl.a. Hazelwood og Burgess (2001), som nævner følgende årsager til ikke at anmelde: 1. Frygt for repressalier, især hvis gerningsmanden kender ofret, 2. Frygt for stigmatisering, 3. Frygt for bebrejdelser, 4. Tidligere negative oplevelser med anmeldelse, 5. Mangel på opmuntring til at tale om overgrebet, 6. Frygt for de psykologiske konsekvenser (retraumatisering). Disse forfattere nævner også manglende kendskab og tillid til retssystem og erindringslakuner (at erindringen om voldtægten og hændelser forbundet med voldtægten er mangelfulde) som årsager til ikke at anmelde. Årsager til ikke at anmelde har ifølge disse undersøgelser overvejende et negativt og defensivt udgangspunkt. Beslutningen om ikke at anmelde kan imidlertid også, som jeg senere vil vise i denne rapport, være truffet på baggrund af en tro på det gode i mennesker, en anderledes holdning til straf eller et ønske om ikke at dømme en mand på et enkelt fejltrin. 14 Center for Voldtægtsofre Årsrapport

11 Retspraksis ved voldtægt Jeg vil her beskrive gældende retspraksis ved voldtægt, som baggrund for senere at beskrive, hvordan konfliktmægling med eller uden forbindelse til det juridiske system kan anvendes. Anmeldelse Når en kvinde anmelder en voldtægt til politiet, vil politiets første opgave være at afklare, om det anmeldte er en kriminel handling. Ifølge Retsplejeloven 749, stk. 1 kan politiet afvise anmeldelsen, hvis det vurderes, at der ikke er sket noget strafbart. Har man imidlertid en formodning om, at den anmeldte handling er strafbar, vil kvinden blive afhørt som vidne i sagen. Hun vil efter en ændring af Retsplejeloven 741a 15 blive beskikket en bistandsadvokat, med mindre hun frabeder sig dette. I Retsplejeloven 741 c, stk. 1 og 2 står: Advokaten har adgang til at overvære afhøringer af den forurettede såvel hos politiet som i retten og har ret til at stille yderligere spørgsmål til den forurettede. Advokaten har ret til at gøre indsigelse mod en bevisførelse i strid med retsplejelovens 185, stk. 2. Advokaten underrettes om tidspunktet for afhøringer. Retsmøder, hvor forurettede skal afhøres, berammes så vidt muligt efter aftale med bistandsadvokaten. Kvinden vil efter en kort afhøring hos politiet blive bragt til et center for voldtægtsofre, hvor der vil blive foretaget en retsmedicinsk undersøgelse. Formålet med undersøgelsen er at søge efter og dokumentere spor af det seksuelle overgreb 16. Politiet vil sideløbende iværksætte en efterforskning af sagen. Finder politiet den formodede gerningsmand, bliver han anholdt og sigtet for overgrebet, og han vil blive afhørt med en sigtets rettigheder. Han har således ikke pligt til at udtale sig, og han har krav på at få beskikket en forsvarsadvokat. Politiets efterforskning skal være objektiv, dvs. at man ikke blot skal søge oplysninger, der kan bevise den sigtedes skyld, men også søge oplysninger, der taler til gunst for ham. Efterforskningen skal blandt andet vise, om gerningsmanden var eller burde være klar over, at der forelå en tvangssituation (Larsen 2003). Kvinden indkaldes til anden afhøring og genafhøres på baggrund af mandens forklaring. Kvinderne oplever her for alvor politiets objektivitetskrav, som er overraskende for mange, der for første gang stifter bekendtskab med retssystemet og kan afhængig af hvordan det praktiseres i afhøringssituationen give kvinden en oplevelse af, at politiet nærer mistillid til hendes forklaring og troværdighed 17. Tilståelse Tilstår manden at have begået overgrebet, vil sagen blive indbragt for retten, og der afsiges dom. Kvinden vil da ikke blive afhørt i retten, men skal være til stede med sin bistandsadvokat, hvis der skal fremsættes et erstatningskrav. Beviser Mænd, der sigtes for seksuelle overgreb, tilstår imidlertid yderst sjældent. I vore dage, hvor DNA analyser vil kunne afsløre, at der har været kropslig berøring og seksuel indtrængning, vil manden oftest vedstå, at der har været seksuel kontakt, men 15 Lov om ændring af retsplejeloven (L160) Forbedring af voldtægtsofres retsstilling m.v. og beskikkelse af bistandsadvokat for pårørende til afdøde i straffesager mod politipersonale. Loven blev vedtaget den 14. juni Center for Voldtægtsofre Status & Årsrapport Ann Maskell og Tenna Roepstorff Poulsen har i deres speciale En voldtægt er en voldtægt eller er den? undersøgt politiets holdning til kontaktvoldtægter. Speciale ved Københavns Universitet, Sociologisk Institut og RUC, Psykologisk Institut

12 benægte, at der har været tale om tvang. Han vil påberåbe sig, at han handlede i god tro og ikke havde fortsæt til at gennemføre en handling mod kvindens vilje. For at kunne dømme en mand for voldtægt skal det kunne bevises, at der blev anvendt tvang, eller trusler om tvang. Her udgør fund på kvindens krop vigtigt bevismateriale. Er der synlige tegn på, at manden har anvendt vold, bestyrker det mistanken om, at manden havde fortsæt til at udføre sin handling, på trods af kvindens verbale og fysiske modstand. Men et tvunget samleje kan ikke altid spores på kvindens krop. Ikke alle kvinder gør fysisk modstand og pådrager sig synlige rifter og mærker, og de kan af frygt for at fremprovokere yderligere vold undlade at gøre modstand. Der skal derfor andet og mere til at sansynliggøre, at manden havde en intention om at begå et overgreb. Her spiller kvindens fremstilling af sagen ind. Hvor længe efterforskningen varer er naturligvis afhængig af sagens karakter, men påvirkes også af hvordan politiet i den pågældende politikreds arbejder 18. Det kan tage en uge, og det kan tage flere måneder. Der er intet til hinder for, at parterne kan have kontakt med hinanden under efterforskningen, men truer manden kvinden eller personer i kvindens nærhed, kan han idømmes fængsel efter Straffeloven 123. Anklagemyndighedens afgørelse Når efterforskningen er afsluttet, overdrages sagen til anklagemyndigheden, som herefter beslutter, om sagen er grundløs (i så fald kan kvinden blive sigtet for falsk anmeldelse) der skal gives påtalefrafald (hvis gerningsmanden eksempelvis er meget ung) sagen skal henlægges - enten fordi en gerningsmand ikke kan pågribes, eller fordi bevisbyrden ikke kan løftes i tilstrækkelig grad til, at sagen kan vindes i retten der skal rejses tiltale mod manden. Henlæggelse Bliver der ikke rejst tiltale, vil såvel kvinden som manden modtage et brev fra anklagemyndigheden, hvor man skriftligt begrunder afgørelsen om henlæggelse eller påtalefrafald 19. Afgørelsen begrundes - i et ofte knudret juridisk sprog - i mandens forklaring om hændelsen. Det fremgår ikke af brevet, hvilken slags meddelelse manden modtager. I brevet gøres opmærksom på, at afgørelsen kan ankes til Rigsadvokaten inden for en måned. Det er imidlertid yderst sjældent, at Rigsadvokaten omstøder anklagemyndighedens afgørelse, og sagen er dermed afsluttet fra politiets side. Tiltale Hvis anklagemyndigheden beslutter, at der skal rejses tiltale mod den sigtede mand, får kvinden enten en meddelelse fra sin bistandsadvokat, eller hun hører om tiltalen ved at blive indkaldt som vidne til retten. Sagen kommer for, når der er en ledig tid i Byretten, hvilket kan betyde en ventetid på op til flere måneder. Som vidne får kvinden en tilsigelse til retten i lighed med andre vidner, der skal afhøres, og bistandsadvokaten udfærdiger et erstatningskrav, som skal forelægges i retten. I retten I retten begynder sagen med, at manden, der er mødt op med sin forsvarer, afhøres. Som part i sagen har han ikke pligt til at tale sandt. Kvinden kan som vidne ikke være til stede under afhøringen af manden, og hun hører derfor ikke mandens forklaring. Hun venter sammen med sin bistandsadvokat på gangen udenfor retslokalet, og vil, 18 Man kan på læse en opgørelse over den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i politikredse landet over. 19 I visse politikredse indkaldes kvinden for at få en mundtlig redegørelse i tilknytning til den skriftlige meddelelse om henlæggelse af sagen. 11

13 hvis der holdes pause efter mandens forklaring, kunne møde både presse og tilhørere, heriblandt mandens familie og venner, på gangen. Under afhøringen sidder hun i vidneskranken, sommetider med bistandsadvokaten ved sin side, sommetider uden bistandsadvokaten ved sin side afhængig af dommerens indstilling. Kvinden har ret til at forlange dørene lukket (alle tilhørere bliver bedt om at forlade lokalet), mens hun afgiver forklaring, og hun kan anmode om, at manden ikke er til stede under hendes forklaring. Det er som oftest bistandsadvokaten, der på kvindens vegne fremsætter denne anmodning. Nogle kvinder ønsker, at manden føres ud, mens andre ønsker, at manden skal være til stede for ansigt til ansigt at blive konfronteret med hendes forklaring. Det er dommerens afgørelse, om manden skal føres ud eller som det oftest sker i praksis føres ned bagest i retslokalet og dermed uden for kvindens synsfelt. Retslokalerne er i eksempelvis Københavns Byret af meget forskellig størrelse, og i visse lokaler er afstanden mellem kvinden og manden uanset hvor han sidder i lokalet, så lille, at parterne næsten kan røre ved hinanden. Anklagemyndigheden, som på statens vegne har anlagt sagen mod manden, begynder med at afhøre kvinden på baggrund af den forklaring, hun har aflagt til politiet. Kvinden har ikke tidligere mødt den advokat, som repræsenterer anklagemyndigheden. Hun bliver gjort opmærksom på, at hun udtaler sig under vidneansvar, hvilket vil sige, at hun har pligt til at tale sandt. Kvinden har forud sammen med bistandsadvokaten gennemgået sin forklaring og er blevet gjort opmærksom på, at hun udelukkende skal svare på de spørgsmål, der bliver stillet til hende. Efter anklagemyndigheden er det mandens forsvarer, der stiller spørgsmål. Hun har ikke hørt mandens forklaring, men kan gennem forsvarerens spørgsmål fornemme, hvad der tidligere er blevet sagt, og hvilken forklaring hun er oppe imod. Kvinden er naturligvis klar over, at manden har udtalt sig som tiltalt uden pligt til at tale sandt, men hun har ingen mulighed for at stille spørgsmål til hans forklaring eller få uddybet de spørgsmål, hun bliver stillet af anklagemyndigheden eller forsvareren. Også dommeren kan stille spørgsmål til kvinden både under afhøringen og afslutningsvis. Inden kvinden forlader vidneskranken, fremsætter bistandsadvokaten et erstatningskrav på vegne af kvinden. Dette kan afføde nogen diskussion mellem anklagemyndigheden og forsvareren og også bistandsadvokatens aflønning kan være til diskussion med dommeren. Herefter forlader kvinden retslokalet sammen med bistandsadvokaten, og retten går videre med afhøring af andre vidner indkaldt af enten anklagemyndigheden eller forsvareren. Kvinden kan som vidne nu sætte sig på tilhørerpladserne og overvære resten af retssagen, hvad få føler trang til. Før anklagemyndigheden og forsvareren procederer, forelægger forsvareren en personundersøgelse, som kriminalforsorgen har foretaget af manden. Her beskrives mandens liv og levned, som det er blevet fremstillet af ham selv til personundersøgeren. Til sidst spørger dommeren, om tiltalte har noget, han vil fremføre for retten. Dommerne trækker sig herefter tilbage for at votere og vender tilbage, når de er nået frem til en kendelse. Dommen afsiges over for tiltalte, og der bliver gjort opmærksom på, at såvel skyldspørgsmålet, som strafudmålingen kan ankes inden for 14 dage. Over halvdelen af domme, afsagt i 1. instans, ankes (Kyvsgaard 2003). Nogle domme ankes på stedet af enten forsvareren eller anklagemyndigheden, mens andre domme ankes inden for de tilladte fjorten dage. Kvinden, der jo ikke er part, men vidne i sagen, har ingen indflydelse på, om anklagemyndigheden (f.eks. af principielle grunde) anker dommen. Bliver dommen anket, skal sagen gå om ved Landsretten, og udbetaling af evt. erstatning stilles i bero. Er manden varetægtsfængslet kan anklagemyndigheden 12

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

Genoprettende retfærdighed i Danmark i 2011 og hvordan kan det udbredes

Genoprettende retfærdighed i Danmark i 2011 og hvordan kan det udbredes SSP konference torsdag den 24. november Furesø Kommune Genoprettende retfærdighed i Danmark i 2011 og hvordan kan det udbredes Oplæg og gruppedrøftelse ved Bo Ørsnes, proceskonsulent og konfliktmægler

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2016

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2016 Rigsadvokaten, 9. marts 2016 2 Det er en vigtig opgave for den samlede anklagemyndighed at sikre løbende fokus på, at anklagemyndigheden bidrager aktivt til i retspraksis at få afklaret de spørgsmål, der

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet 14. januar 2018 Indhold Forord 2 Straffesagskæden 3 erne 4 Sigtede må ikke vælge en forsvarer,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring 2013/1 BSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2014 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017 Rigsadvokaten, 7. juli 2017 2 Det er vigtigt, at anklagemyndigheden i sit arbejde med konkrete straffesager også bidrager aktivt til gennem retspraksis at få afklaret spørgsmål af mere generel karakter

Læs mere

Til alle politikredse og regionale statsadvokater. Behandling af voldtægtssager 6 initiativer i 2017

Til alle politikredse og regionale statsadvokater. Behandling af voldtægtssager 6 initiativer i 2017 Til alle politikredse og regionale statsadvokater DATO 21. de c e m be r 20 1 6 J O U R N A L N R. RA- 2 0 16-909- 0 2 85 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017 Rigsadvokaten, 23. januar 2017 2 Det er vigtigt, at anklagemyndigheden i sit arbejde med konkrete straffesager også bidrager aktivt til gennem retspraksis at få afklaret spørgsmål af mere generel karakter

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2013-14 B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 27. maj 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

LOKK henviser til sine bemærkninger under bemærkninger til de almindelige bemærkninger.

LOKK henviser til sine bemærkninger under bemærkninger til de almindelige bemærkninger. Justitsministeriet Politi-og Strafferetsafdelingen e-mail: strafferetskontoret@jm.dk 20. november 2015 Vedr. : Justitsministeriets sags.nr. 2015-731-0057 - Svar på høring over udkast til lovforslag om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 317 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 11. juni 2013 Kontor: Budget- og planlægningskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199 RM 12/1998: Indberetningsordning vedrørende afgørelser om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt domme med vurdering af sagsbehandlingstiden. 1. Indledning Ved lov nr. 285 af 29. April 1992 blev

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, besk.)

D O M. 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, besk.) D O M Afsagt den 28. januar 2015 af Østre Landsrets 1. afdeling (landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Sanne Kolmos og Henrik S. Øe (kst.) med doms- mænd). 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser 23. august 2007 Nationalt Forebyggelsescenter Anker Heegaards Gade 3 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 00047 E-mail: Web: rpchi@politi.dk www.politi.dk Overordnet strategi for en styrket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

GENOPRETTENDE RET SOM ALTERNATIV REAKTION

GENOPRETTENDE RET SOM ALTERNATIV REAKTION GENOPRETTENDE RET SOM ALTERNATIV REAKTION NÅR UNGE ER I KONFLIKT K A T R I N E B A R N E K O W R A S M U S S E N S T U D. P H. D. J U R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T GENERELT OM GENOPRETTENDE

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen ADV 5701-26 Indledning Ved lov nr. 393 af 14. juni 1995 om ændring af retspleje-loven er der indført et regelsæt om behandling af klager m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

VOLDTÆGT AF ANITTA GULDBERG

VOLDTÆGT AF ANITTA GULDBERG VOLDTÆGT AF ANITTA GULDBERG ILLUSTRATIONER: LISBETH E. CHRISTENSEN 14 PSYKOLOG NYT En voldtægt er belastende i sig selv men det kan det efterfølgende forløb også være. Hvordan kvinden, der anmelder overgrebet,

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 Sag 62/2016 T (advokat Stine Gry Johannessen, beskikket) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

GENOPRETTENDE RET SOM ALTERNATIV REAKTION

GENOPRETTENDE RET SOM ALTERNATIV REAKTION Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 202 Offentligt GENOPRETTENDE RET SOM ALTERNATIV REAKTION NÅR UNGE BRYDER LOVEN SSP-SAMRÅDETS FAGUDVALG FOR GENOPRETTENDE RET OG PRAKSIS CHARLIE LYWOOD,

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 256/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Casper Andreasen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2008 Status: Historisk Udskrevet: 23.9.2017

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

Evaluering af konfliktråd. Februar 2003. Claus Syberg Henriksen CASA

Evaluering af konfliktråd. Februar 2003. Claus Syberg Henriksen CASA Evaluering af konfliktråd Februar 2003 Claus Syberg Henriksen CASA CASA Evaluering af konfliktråd Februar 2003 Claus Syberg Henriksen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25 1361 København

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2012.11.05B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: familievold; Stikord: Vold i familieforhold, 13 årig datter, lussinger, tømt indhold af glas rødvin i ansigtet, 40 dg bet, pt 1 år, samf tj 40 t, tilsyn

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere