Hjørring Kommune. Analyse af planlægningsfunktionen Handicap- og psykiatri Juni 2012 (revideret oktober 2012)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjørring Kommune. Analyse af planlægningsfunktionen Handicap- og psykiatri Juni 2012 (revideret oktober 2012)"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hjørring Kommune planlægningsfunktionen Hjørring Kommune Analyse af planlægningsfunktionen Handicap- og psykiatri Juni 2012 (revideret oktober 2012) INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund Formål Indhold og metode Dataindsamling Analyse af botilbuddenes økonomi- og ressourcestyring Interview med ledelsen i handicapafdelingen og administrationsafdelingen Interviews med repræsentanter fra botilbuddene Styregruppe Rapportering Grundlag for planlægningen Et klart defineret serviceniveau Visitation til botilbuddet Organisering Funktionsbeskrivelser og retningslinjer Kompetencer Planlægningsfunktionen Vagtplanlægning Den daglige planlægning Sammenhænge til planlægningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 2

3 1 Indledning og baggrund BDO har i foråret 2011 løst en opgave for Hjørring Kommune i relation til planlægningsfunktionen i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. I den forbindelse blev drøftet, hvorvidt det ville være relevant at analysere planlægningsfunktionen på Handicapområdet. På møde den 23. maj 2011 med deltagelse af handicapchef Pia Skaarup, administrationschef Svend Erik Pedersen fra Hjørring Kommune og konsulenter fra BDO Kommunernes Revision (BDO) blev de planlægningsmæssige udfordringer på handicapområdets botilbud drøftet. På den baggrund blev det aftalt, at BDO udarbejdede et tilbud. Tilbuddet blev drøftet på et nyt møde d BDO blev oplyst om, at der fra politisk side er et ønske om at gennemføre en undersøgelse af planlægningsfunktionen, idet der har været en ubalance mellem budget og forbrug. Hjørring Kommune ønsker, at BDO analyserer planlægningsfunktionen på to institutioner, som omfatter dels handicapområdet og dels det socialpsykiatriske område. Hjørring Kommune vælger Aage Holms Vej samt Laden. Det vurderes, at disse institutioner omfatter botilbud med en størrelse og kompleksitet, som indebærer, at resultater fra analysen kan inspirere andre institutioner. Planlægningsfunktionen har stor betydning for både kvalitet i tilbuddene samt for økonomistyringen. Afdækning af forhold vedrørende økonomistyring og budgettildeling varetager Hjørring Kommune selv, hvorfor dette ikke indgår i denne analyse. 2 Formål Det overordnede formål med opgaven er at opstille konkrete og operationelle anbefalinger, som kan understøtte et beslutningsgrundlag i forhold til den fremtidige planlægningsfunktion på handicapafdelingens botilbud samt indenfor psykiatrien. Der tages afsæt i Aage Holms Vej og Laden. BDO kortlægger og vurderer de arbejdsgange, metoder og retningslinjer, som de to botilbud anvender i forbindelse med: Planlægning af og bemanding af vagter Planlægning af opgaver / anvendelsen af ressourcer Ud over ovennævnte kortlægninger og vurderinger vil analysen indeholde en række konkrete og operationelle anbefalinger, som kan understøtte et beslutningsgrundlag i forhold til den fremtidige planlægning. 3 Indhold og metode Opgaven er opdelt i følgende faser: 1) Dataindsamling INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 3

4 2) Analyse af botilbuddenes planlægningsfunktioner 3) Udvikling af anbefalinger 4) Rapportering til styregruppen 3.1 Dataindsamling Indledningsvis foretages en dataindsamling, som sigter på at tilvejebringe oplysninger, der indgår som baggrundsmateriale i analysen. Det omfatter materiale som fx: Eksempler på vagtplaner. Eksempler på dags-og ugeplaner. Ledelsesinformation, herunder fraværsprocent. Funktionsbeskrivelser for afdelingsledere og planlæggere. Servicedeklarationer, ydelsesbeskrivelser og målgruppebeskrivelser. Øvrigt materiale som Hjørring Kommune og BDO vurderer relevant. 3.2 Analyse af botilbuddenes økonomi- og ressourcestyring Interview med ledelsen i handicapafdelingen og administrationsafdelingen Der gennemføres indledningsvist kvalitative interviews med handicapafdelingens ledelse og økonomikonsulenter fra forvaltningen. Der gennemføres: Ét interview med handicapchef Pia Skaarup og Susanne Hesner. Ét interview med økonomikonsulenter fra administrationsafdelingen. Interviewene har primært fokuseret på følgende emner: Handicapafdelingens organisatoriske opbygning og styringsgrundlag. Kompetencer og ansvar ift. ressourcestyring og planlægning. Ressourcestyring- og planlægningsværktøjer. Budgetopfølgningsprocedurer herunder opfølgning på lønforbrug Kommunikation og samarbejde internt i afdelingen og forvaltningen herunder til myndighedsafdelingen og administrationsafdelingen Formålet med interviewene var at opnå viden om den overordnede styring samt opnå viden som kvalificerede efterfølgende interview med repræsentanter fra botilbuddene Interviews med repræsentanter fra botilbuddene Der er gennemført interviews med hver af de to afdelingsledere samt personer med planlægningsfunktioner. Formålet med interviewene var at belyse afdelingsledernes samt planlæggernes prioriteter, herunder hvilke principper, arbejdsgange, redskaber og it-værktøjer, der anvendes. Interviewene havde til formål at give et overordnet billede af botilbuddenes nuværende praksis for planlægningen og danne baggrund for fremadrettede anbefalinger i forhold til en mere effektiv og hensigtsmæssig planlægning. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 4

5 Forud for interviewene har BDO udsendt en interviewguide, således interviewdeltagerne har haft mulighed for at forberede sig på de emner, der blev belyst Styregruppe Der er nedsat en styregruppe, hvis rolle er at koordinere opgaven under hensyn til de erfaringer, der drages i forbindelse med løsningen af projektets delopgaver, herunder at medvirke til eventuelle ændringer i kommissoriet for processen. Styregruppen består af Pia Skaarup og Svend Erik Pedersen fra Hjørring Kommune samt Annette Balsgaard fra BDO. Der afholdes som udgangspunkt to møder i styregruppen: Opstartsmøde hvor forløbet gennemgås og evt. øvrige praktiske forhold aftales Et rapporteringsmøde hvor opgaven rapporteres 4 Rapportering Rapporteringen indeholder en fremstilling af analysen samt en række konkrete og operationelle anbefalinger. Rapporteringen har til formål at understøtte et beslutningsgrundlag i forhold til den fremtidige planlægning på botilbuddene på handicap- og psykiatriområdet. Opgaven rapporteres til styregruppen, hvorefter det endelige notat udarbejdes. Afrapporteringen opdeles i tre hovedoverskrifter: Grundlag for planlægningen Selve planlægningen Sammenhænge til planlægningen I forhold til grundlag for planlægningen og sammenhænge medtages udelukkende forhold, der er relevante for planlægningen. I hvert afsnit beskrives først resultater fra analysen og herefter BDOs vurderinger og anbefalinger. BDO baserer vurderinger og anbefalinger på resultater fra analysen, erfaringer fra andre organisationer samt generel viden om området. Da der er store forskelle på de to udvalgte botilbud, er der ikke direkte sammenlignelighed, men der kan være forhold vedrørende planlægningsfunktionen, som kan være inspirerende for de to botilbud og inspirerende for øvrige botilbud i Hjørring Kommune Grundlag for planlægningen En række forhold spiller ind på grundlaget og vilkårene for god planlægning. Nogle af de væsentligste vil blive beskrevet i dette afsnit Et klart defineret serviceniveau På baggrund af den gennemførte desk-research ses det, at Hjørring kommune har ydelsesbeskrivelser for botilbud i henhold til SEL 85 og 107. Desuden har Hjørring kommune ydelsespakker i forhold til 85 bostøtte i eget hjem, hvilket dog ikke indgår i denne analyse. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 5

6 Ydelsesbeskrivelserne er opdelt efter målgrupper og inddelt i forskellige kategorier. Ydelsesbeskrivelserne skal synliggøre bostøtteindsatsen overfor voksne med handicap eller psykiatriske lidelser og ydelsesbeskrivelserne skal dermed bidrage til at sikre, at borgernes forventninger til den kommunale service er afstemt med det politisk besluttede serviceniveau. Formålet med ydelsesbeskrivelserne er endvidere, at de enkelte botilbud/bostøttecentre har en præcis ramme for levering af ydelser og at Myndighedsfunktion Handicap tilsvarende ved, hvilke ydelser der leveres i de respektive botilbud/bostøttecentre. Borgerens funktionsniveau (ICF-skala) sammenholdes med borgerens støttebehov og angiver derved et forventet indsatsniveau. Der arbejdes med tildeling af ressourcer ud fra pakker i stedet for timer. Dette er valgt for at afbureakratisere samt understøtte handlefriheden for udførerene. Udmøntning af støttens indhold aftales i samarbejde mellem beboer og personale i udførerleddet via en pædagogisk plan. På Aage Holms Vej opfatter personalet ydelsesbeskrivelserne som meget overordnede, og har ikke et nært kendskab til disse. Personalet oplever, at det er de individuelle handleplaner, som angiver serviceniveauet. Lederen af Laden oplyser, at tilbuddene er beskrevet i Tilbudsportalen samt i ydelsesbeskrivelserne, mens man internt arbejder på at beskrive værdigrundlag, mål og hvordan man skal yde bostøtte ud fra kerneydelsen. Der udarbejdes handleplaner for beboerne. Målene for hver enkelt beboer opsættes sammen med beboeren og med udgangspunkt i beboerens ønsker. BDO vurderer, at der er et klart beskrevet serviceniveau i form af ydelsesbeskrivelser på botilbudsområdet. Beskrivelserne er udformet på hvert botilbud. Særydelser er ikke beskrevet. Handicapchef Pia Skaarup oplyser, at der pt. foregår et arbejde med at gøre kvalitetsstandarderne mere operationelle på baggrund af de eksisterende servicedeklarationer. Herunder vil der også ske en nærmere beskrivelse af særydelserne. BDO vurderer, at ydelsesbeskrivelser er kendt af personalet, men at der med fordel kan sættes mere fokus på sammenhænge mellem ydelsesbeskrivelserne og borgerens handleplan, herunder særligt på Aage Holms Vej. Det er således BDOs vurdering, at det politisk vedtagne serviceniveau ikke er fuldt ud implementeret i den daglige praksis. - At Hjørring Kommune fortsat har fokus på levering af de visiterede ydelser, sammenhæng til borgerens handleplan og sammenhængen til den økonomiske ramme for det enkelte tilbud. - At Hjørring kommune i sammenhæng med ovenstående har fortsat fokus på information til de pårørende Visitation til botilbuddet Visitationen til botilbuddet sker via myndighedsafdelingen. I ydelsesbeskrivelserne ses, at der tilbydes et matchningsmøde ved indflytning i botilbud. Bevilling af særtilbud og tillægsydelser sker i Visitationsudvalget, og finansiering er tidsbegrænset. Der ses ikke beskrevne INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 6

7 retningslinjer for revisitation, men det oplyses, at der er møde en gang årligt mellem myndighed og drift i forhold til opfølgning på handleplaner. For begge botilbud er der få ind- og udflytninger. Laden oplyser, at myndighed tilbyder et matchningsmøde, mens Aage Holms Vej oplyser, at en ny beboer får tilbud om besøg på botilbuddet inden indflytning, men at der ikke er et egentligt matchningsmøde. BDO vurderer, at visitationen giver et godt afsæt for planlægningen, idet der tildeles en ramme. Der er således et kendt grundlag. Revisitering årligt giver struktur på opfølgning, men der kan ses en risiko for, at der ikke sker en løbende revisitation ved behov. Dialogen i forhold til matching vurderes at være en styrke for både beboer og botilbud. - At der ved det driftsorienterede tilsyn sættes fokus på sammenhænge mellem serviceniveauet og de pædagogiske planer generelt Organisering På Aage Holms Vej har lederen det overordnede ansvar for vagtplanlægningen, men har uddelegeret dette til en planlægger for hvert af de seks huse. Denne organisering begrundes med vigtigheden i, at planlæggeren har kendskab til beboerne og sikrer, at det er samme personale, som dækker vagterne af hensyn til kontinuitet for beboeren. Personalet oplyser, at beboerne har helt særlige behov for kontinuitet. Ud over de seks planlæggere har to ansatte en særlig funktion i forhold til lønindberetning. I alt har Aage Holms Vej 67 fastansatte og ca. 22 vikarer, fordelt på seks huse. På Laden er det lederen, som varetager vagtplanlægningen samt indberetning til løn. Dette gøres ved hjælp af værktøjer i Silkeborg Data. I alt har Laden 14 fastansatte fordelt i to team og leder. Lederen af Laden har tidligere haft ansvar for vagtplanlægningen uddelegeret til flere personaler, men erfaringen er, at dette ikke var optimalt set ud fra et økonomisk perspektiv. Planlæggerne har umiddelbart ikke noget eksakt tal på forbruget af timer til planlægningsopgaven. Det varierer meget fra uge til uge, hvor meget tid, der anvendes til planlægning afhængig af antal af ændringer, ferie og sygdom. BDO vurderer, at planlægningsfunktionen på Aage Holms Vej kan optimeres ved, at færre personer har ansvar for denne. Erfaring fra andre kommuner viser, at én planlægger kan have overblik over ca. 30 ansatte, og at en sådan størrelse på medarbejdergruppe giver mulighed for at opnå fleksibilitet med hensyn til at dække vagterne. I dagligdagen vil den enkelte medarbejder i hvert hus/team dog have del i det fælles ansvar med at sikre optimal planlægning. Det vurderes, at hensynet til kontinuitet for beboerne kan tilgodeses ved færre planlæggere. Ved tvillingehuse opnås mindre sårbarhed og større smidighed i opgavevaretagelsen. Personer, som overlapper mellem de to huse, er medvirkende til en videndeling på tværs der kommer nye input. Erfaringer fra andre kommuner (bl.a. Syddjurs Kommune) er, at der bliver sat nye kompetencer i spil, når nogle medarbejdere kan arbejde på tværs af huse. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 7

8 - At der udarbejdes en registrering af tidsforbruget til planlægningsopgaven, og at det ud fra denne drøftes, hvad der afsættes af tid. - At det afprøves på Aage Holms Vej at have færre planlæggere, fx ved etablering af tvillingehuse, således der er tre planlæggere i stedet for seks. - At Aage Holms Vej lader sig inspirere af de erfaringer der er opnået i Laden i forhold til brug af Silkeborg Data i forbindelse med vagtplanlægning og lønindberetning Funktionsbeskrivelser og retningslinjer I 2012 blev der på Aage Holms Vej udarbejdet en kort beskrivelse af rammer og kriterier for vagtplanlæggere. Der er ingen egentlig funktionsbeskrivelse, og der er ikke angivet skriftlige prioriteringshensyn. Personalet oplyser, at deres prioritering tager hensyn til kontinuitet for beboeren. Det væsentligste ved vagtplanlægning er derfor at dække ind med kendt personale. Ved tvivl og ved behov for at pålægge kollegaer vagter, træffer lederen beslutning. På Laden findes skriftlige retningslinjer og principper for planlægningen, som er kendt og anvendt af personalet. Her arbejdes i to team, men man dækker også vagter for hinanden, dvs. alle 13 ansatte arbejder jævnligt i begge teams. BDO vurderer, at planlægningen på Aage Holms Vej kan optimeres ved mere detaljerede skriftlige retningslinjer for personalet samt funktionsbeskrivelse for planlæggere. Planlæggere har ingen ledelsesmæssig kompetence, hvorfor det er væsentligt at definere retningslinjer og kompetence i forhold til planlægningen. Planlæggeren kan stå i situationer, hvor der skal træffes et valg om dækning af vagter, som omfatter mange forskelige hensyn, fx kontinuitet for beboeren, kollegers ønske om frihed samt økonomiske hensyn. Udviklings- og læringsperspektivet for den enkelte planlægger udvikles gennem en fast ledelsesmæssig sparring, ligesom der herigennem vil kunne skabes helhed i vagtplanlægningen og en fælles forståelse for rammerne. - At der udarbejdes en funktionsbeskrivelse for planlæggere. - At retningslinjer og principper for vagtplanlægning beskrives mere omfattende for Aage Holms Vej. - At det fortsat er lederen, som træffer beslutning ved tvivl, og at lederen på det enkelte tilbud fx en gang månedligt og i akutte tilfælde har dialog med samt tilsyn i forhold til planlægningen. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 8

9 4.1.6 Kompetencer Lederne og planlæggerne har ikke deltaget i konkrete kompetenceudviklingsforløb i forhold til planlægningen. På Aage Holms Vej orienteres om nyheder indenfor overenskomsten via tillidsrepræsentanterne. I forhold til øvrig viden og kompetencer indenfor brug af IT systemet, konflikthåndtering, mv. er der ingen struktureret tilgang. Der er ikke strukturerede erfa- møder e.l. BDO vurderer, at planlægningen kan optimeres ved at sikre rette kompetencer samt erfaringsudveksling, herunder særligt mellem Laden og Aage Holms Vej. Der kan fokuseres på udvikling af kompetencer indenfor brug af IT (Silkeborg Data), overenskomst, konflikthåndtering, sammenhænge mellem planlægning og økonomi mv. - At der iværksættes kompetenceudvikling for leder og planlæggere på Aage Holms Vej i forhold til brug af Silkeborg Data. - At der foretages audits på vagtplanlægningen for herigennem at skabe læring og øge fokus på forbrug af vikarer, behov for ændringer i rulleplan og de økonomiske afledte konsekvenser. - At der etableres netværksmøder med erfaringsudveksling fx én gang årligt for at sikre udvikling af best practise samt kendskab til hinanden. 4.2 Planlægningsfunktionen Planlægningen omfatter dels vagtplaner, dels den daglige arbejdsplanlægning Vagtplanlægning Rulleplaner På Laden udarbejdes 12 ugers rulleplaner som grundlag for vagtplanlægningen. Det opleves, at dette giver personalet en forudsigelighed, som fremmer trivslen. Behov for tilretninger ved fx sygdom opnås ved fleksibilitet fra personalet, dog mener lederen, at der er en del fagorganisatoriske bindinger. I rulleplanerne er fastlagt en minimusbemanding. Lederen oplyser, at fordelen ved 12 ugers rulleplaner bl.a. også er, at du har mulighed for at tage højde for søn- og helligdage, afspadsering, økonomi m.v. På Aage Holms Vej udarbejdes rulleplaner forskelligt husene imellem. I et hus er der 4 ugers rul, hvilket opleves som mest overskueligt for planlæggeren og mest fleksibelt i forhold til at planlægge ved ændret personalebehov. I de øvrige huse er 8 ugers rulleplaner. Behov for ændringer imødekommes ved høj grad af fleksibilitet fra personalet. Personalet peger på, at fleksibiliteten er begge veje, dvs. der også er stor velvilje i forhold til at opnå frihed ved behov. I rulleplanerne er fastlagt minimumsbemanding. Der er lagt yderligere bemanding ind i planen på visse dage for at imødekomme Hjørring Kommunes lokale serviceniveau om hjemmedage for beboerne. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 9

10 Der er skiftende vagter begge steder, dvs. man har både dag- og aftenvagter. Der er en opfattelse af, at dette fungerer godt, da det skaber fleksibilitet, et bedre kendskab til beboerne og en større forståelse for hinanden blandt medarbejderne. BDO vurderer, at rulleplanerne kan omfatte fra 4-12 uger. Det afgørende er, at der løbende foretages justeringer efter behov. Der er brug for at se 4 uger frem kontinuerligt samt brug for en tilpasning ugevis og i det daglige. Dog er erfaringerne fra Laden væsentlige at medtage i forhold til procedurebeskrivelser på Aage Holms Vej, herunder de økonomiske fordele ved at benytte 12 ugers vagtplaner, hvorved brug af vikarer må formodes at kunne minimeres. - At vagtplanlægning ensartes i botilbuddene, herunder at der lægges vægt på den økonomiske dimension i planlægningsfunktionen. - Processen anbefales at tage hensyn til kompleksiteten i forbindelse med vagtplanlægningsfunktionens tilsyneladende betydning i forhold til medarbejdernes trivsel. - At der koordineres fast i forhold til lån og udlån af personale på tværs af huse/botilbud. Ferie, sygdom og afspadsering På Laden fastlægges ferieplanen af lederen. Personalet er gode til at dække ind for hinanden. I ferieåret er det indskærpet, at alle 6 ferieuger skal afholdes, dvs. der ikke længere kan overføres ferie. Dette indføres for at undgå ophobning af ferie. Sygemelding skal fremadrettet meldes til lederen, og ikke længere til nattevagten. Lederen vurderer, at dette kan fremme dialogen om tilbagevenden til arbejdet. Lederen vurderer, at sygefraværet ligger på et naturligt niveau. I 2011 blev der anvendt ca kr. på vikarer, af et vikarbudget på På Laden er der ikke sat en fast sum af til vikarer. Ved indkaldelse af vikarer tilstræbes først, at kendt personale dækker vagterne, dernæst tilkaldevikarer fra kommunens andre socialpsykiatriske tilbud og sidst fra eksternt vikarbureau. Det er sket, at fx Lysningen eller et regionalt tilbud har bistået med vikardækning. Laden kom således ud af 2011 med et mindreforbrug på kr og for første kvartal i år ses også et mindreforbrug. Afspadsering godkendes af lederen. Næsten alle afspadseringsdage bliver afviklet, og der udbetales således minimalt. Der er for tiden en prøveperiode, hvor medarbejderne selv kan tilkalde vikarer ud fra nedskrevne retningslinjer. På Aage Holms Vej meddeler personalet ferieønsker til planlæggeren i en ønskebog. Oftest kan planlægningen lykkes, idet der også her er stor grad af fleksibilitet. Dog er der situationer, som giver særlige udfordringer med planlægningen, eksempelvis kræver, længerevarende sygdom og barsel længere planlægningstid. En planlægger oplyser, at hun anvender i gennemsnit ca. ½ time pr. uge, mens de øvrige planlæggere vurderer, at de anvender noget mere tid, men de har ikke et konkret bud på omfanget. Aage Holms Vej har erfaring med etablering af et vikarkorps. Det viste sig, at vikarene ofte ikke kunne tiltræde ved behov, da de allerede var i vagt. På Aage Holms Vej er der i 2011 forbrugt 2.71 mio. kr. på vikarudgifter. Heraf har hus 14, som har multihandicappede beboere, forbrugt 1.4 mio. kr. Af disse er de brugt på INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 10

11 vikarudgifter til nattevagter på alle huse og de kr. på en langtidssygemelding, hvor den ansatte senere blev opsagt. Når disse fratrækkes har der i hus 14 været vikarudgifter på kr i alt. De øvrige huse har haft vikarudgifter på mellem kr kr i Hertil kommer de nævnte kr til nattevagter, som dækker alle 6 huse. BDO vurderer, at fleksibiliteten er en stor styrke, som bør tilstræbes bevaret. BDO vurderer, at der er stor opmærksomhed på at anvende kvalitative og økonomiske optimale løsninger. Fx har hvert hus faste afløsere, som eksempelvis er tidligere ansatte eller studerende. Derved opnås kendt personale til en løn, som er på niveau med fast ansatte. Det vurderes, at fleksibiliteten kan udbygges ved højere grad at arbejde på tværs af huse/andre kommunale tilbud. Et internt vikarkorps fordrer en relativ stor personalegruppe, hvorfor dette må ske på tværs af flere områder fx ældre, handicap og psykiatri. Hjørring Kommune oplyser at et tværgående vikarkorps er afprøvet og evalueret, tilsyneladende uden en positiv effekt. - At der udarbejdes en plan for lån og udlån af personale fx om hvilke huse/tilbud der bistår hinanden. - At der analyseres nærmere på behovet for vikardækning og at det er den lokale ledelse der træffer beslutninger omkring forbrug af vikarer - At der træffes beslutning om hvorvidt der ønskes fastlæggelse af en økonomisk ramme til vikardækning. Arbejdsgange På Aage Holms Vej er det vagtplanlæggeren i hvert hus, som udarbejder rulleplanen. Personalegruppen og TR godkender rulleplanen, og denne printes ud til hvert hus. Daglige ændringer noteres på den udprintede plan og de to lønindberettere indtaster disse. Derpå printes eventuelle ændringer ud af lønindberetterne, og kopien tilgår planlægger for hvert hus. Planlæggerne skal godkende og lægger herefter kopier af den ændrede vagtplan frem igen, således al personale har mulighed for at følge med i ændringerne. På Laden varetages alle funktioner af lederen, som samtidigt er superbruger i forhold til Silkeborg Data. Lederen på Laden benytter Silkeborg Data til vagtplanlægning, lønindberetning og udtræk til ledelsesinformation. BDO vurderer, at optimal IT understøttelse kan reducere arbejdsbyrden. Såfremt personale oplæres i at anvende IT-systemet kan arbejdsgange vedrørende kopiering, håndskrevne noter mv undgås. En mulighed er en webbaseret ønske-planlægning. Her fastlægges personalebehov og personalet indskriver selv sine vagter. Den endelige godkendelse sker via leder/planlægger i IT-systemet. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udarbejdet evidensbaseret viden, som viser, at en sådan løsning er tidsbesparende samt fremmer arbejdsglæden. - At Aage Holmsvej fremadrettet benytter funktionerne i Silkeborg Data, svarende til Ladens brug af systemet. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 11

12 4.2.2 Den daglige planlægning For Laden planlægges de daglige aktiviteter for de enkelte beboere i hver af de to teams, og noteres på en fælles White-board på personalekontoret samt i en notesbog/kalender. Dagens opgaver fordeles i det tværfaglige team, man arbejder i. Erfaring med kontaktpersonsystemet viste, at dette var for sårbart, hvorfor der er indført teams. Via bosteds-systemet kan medarbejderne følge alle beboere, og modtage advis ved ændringer o.lign. Dokumentation foretages ved registrering af afgivelser. Opfølgning på mål i forhold til den enkelte beboer, foregår i et team af medarbejdere hver 14. dag. Der er 3 personaler i dagvagt til 17 beboere, 2 i aftenvagt, 1 sovende nattevagt med tilkaldefunktion. Ingen af beboerne på Laden er i dagtilbud. Laden har ansat pædagoger, sygeplejersker, SSA og SSH ere samt ergoterapeuter. Lederen indgår i det daglige arbejde ved sygdom hos personalet eller ved andre behov. På Aage Holms Vej er 1-3 kontaktpersoner tilknyttet hver beboer, og det er kontaktpersonen, som afgør dagens aktiviteter. Nogle beboere har ugeplan, handleplaner og pædagogiske planer, som er styrendende for aktiviteterne. Der afholdes møde for hvert af de seks huse månedligt af ca. 2 timers varighed. Der holdes møde for repræsentanter fra alle husene 4 gange årligt. Der er 2-3 personaler i hvert hus i dagvagt (4 ved hjemmedage) til 6 beboere i hvert hus, i alt 36 beboere. Der er 2 i aftenvagt og 2 i weekendvagt i hvert hus, og på hele Aage Holmsvej er der 2 nattevagter. På Aage Holms Vej er næsten alle beboere i dagtilbud, kun ca. 5 % er ikke i dagtilbud. Når beboeren er i dagtilbud, varetager dagpersonalet administrative og praktiske opgaver. Disse opleves som tidskrævende, specielt nævnes dokumentation, ledelsestilsyn og egenkontrol som værende tidskrævende. Aage Holms Vej har ansat pædagoger med undtagelse af nattevagten, hvor social- og sundhedspersonale varetager denne. Det er Aage Holms Vejs erfaring, at det er vigtigt, at personalet har en pædagogisk uddannelse som baggrund for at kunne imødekomme beboernes behov. BDO vurderer, at risikoen for sårbarhed ved kontaktpersonsystemet kan imødekommes ved at arbejde i teams, alternativt, at der er tre kontaktpersoner til en beboer. Erfaring fra andre kommuner viser desuden, at tværfaglighed kan medvirke til at imødekomme forskelligartede behov hos beboerne. Det kan være vanskeligt at opnå effektiv arbejdstid, da døgnrytmen fordrer forskellig personaletyngde på forskellige tider. En tidsregistrering vil give et grundlag for vurdering af, hvorledes der opnås optimal fordeling af timeforbruget i forhold til døgnrytmen. Handicapchef Pia Skaarup oplyser, at alle beboerne har en fuldtids dagtilbudsplads, men at særydelser følger den enkelte borger. Der er overvejelser om, hvorvidt dette også skal gælde i forhold til dagtilbudsydelser og hjemmedage. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 12

13 - At personalesammensætning tages op til vurdering ud fra LEONprincippet. - At der udarbejdes en registrering af BTP i de enkelte botilbud, og der foretages en benchmarking til andre kommuner på BTP og takstniveau. - At Hjørring Kommune arbejder videre med at udvikle muligheder for f.eks. at medarbejdere fra dagtilbud følger borgeren, når denne ikke kommer i dagtilbuddet. - At det vurderes hvorvidt døgnrytmen kan justeres fx undersøge, hvorvidt nattevagten kan omlægges til at bistå i morgentimerne, dagtilbudspersonale eller hjemmeplejen kan bistå ved morgenplejen. - At der i botilbuddene arbejdes med at etablere et kendskab til sammenhængen mellem normering, takstniveauerne og botilbuddets konkurrencesituation på markedet. 4.3 Sammenhænge til planlægningen Sammenhænge mellem økonomi og planlægning varetages ved kvartaltsvise budgetopfølgninger for begge botilbud. Lederne af botilbuddene overvåger økonomien hver måned. Leder af Aage Holms Vej oplyser, at hun har oplevet, at budgetforudsætninger ikke var realistiske i forhold til vikarudgifter. For et par år siden har tilbuddene skullet reducere med 5 %, i en periode hvor der tillige var et højt sygefravær. Dette blev løst ved hjælp af en konkret særskilt tillægsbevilling og et aktivt medansvar for problematikken fra medarbejderne. Handicapchef Pia Skaarup oplyser at arbejdsmiljøforhold i forbindelse med en konkret pårørendeproblematik havde betydning for det høje sygefravær. Fra stabsfunktionen oplyses, at der er arbejdet særskilt med at afdække de budgetmæssige forudsætninger og siden 2011 har den budgetmæssige ramme været opnormeret. Personalet oplever en høj grad af inddragelse og involvering og et godt samarbejde mellem personale og leder, hvilket bidrager til udvikling af fleksibiliteten. Personalet oplever, at der er overensstemmelse mellem det fastlagte serviceniveau og det der leveres. Leder af Laden har et mindreforbrug, og lederen efterlyser bedre mulighed for overførsel. Sammenhænge til lønsystemet varetages på Aage Holms Vej af to medarbejdere med denne særlige funktion. Der understøttes centralt ved af hoc rådgivning. Ledelsesinformation udarbejdes af lederne selv. BDO vurderer, at Hjørring Kommune arbejder aktivt på at skabe optimale sammenhænge for planlægningsfunktionen. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 13

14 - Udarbejdelse af månedlig ledelsesinformation og jævnlig intern benchmarking på baggrund af fastsatte parametre. - At der fortsat arbejdes med at sikre gennemsigtighed i forbindelse med sammenhænge mellem økonomi og planlægning. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 14

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Bilag 1. Evalueringsrapport...3 Bilag 2. Organisationsdiagram, forslag til strukturændring...9 Bilag

Læs mere

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version 1 INDLEDNING OG FORMÅL Hillerød Kommune har besluttet at iværksætte en analyse af ældreområdet. Analysen skal føre til konkrete, realiserbare forslag

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Københavns Kommune. Maj 2010

Københavns Kommune. Maj 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 10-n001 JEAN DDNA 169100 10007.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og Analysestab NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sagsnr. 2012-78503 Dokumentnr. 2012-439594 Dette notat beskriver erfaringerne med projekt Besøgsblokke i

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. NY ORGANISATIONSSTRUKTUR PÅ ÆLDREOMRÅDET. JUNI 2008 1. ORGANISATIONSMODELLEN.

HØRINGSSVAR VEDR. NY ORGANISATIONSSTRUKTUR PÅ ÆLDREOMRÅDET. JUNI 2008 1. ORGANISATIONSMODELLEN. Bilag 23: Beboerråd Åløkkeparken HØRINGSSVAR VEDR. NY ORGANISATIONSSTRUKTUR PÅ ÆLDREOMRÅDET. JUNI 2008 1. ORGANISATIONSMODELLEN. A. FAGSEKRETARIATET FORDELE: ULEMPER: Der er mulighed for faglig inspiration.

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Dan Ren Service A/S (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Lokalt MED Område Øst har drøftet såvel analyse som forløbet vedr. denne.

Lokalt MED Område Øst har drøftet såvel analyse som forløbet vedr. denne. Lokalt MED Område Øst, Ældreområdet Dato 22.05..2012 Høringssvar vedr. MANTEC s analyse af ældreområdet Lokalt MED Område Øst har drøftet såvel analyse som forløbet vedr. denne. Generelt har det været

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Deltagere: Medarbejdere fra Trinbrættet Formand: Mette Mørk Bjørnskov, konstitueret leder i Trinbrættet Trinbrættets høringssvar tager sit afsæt i

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 Servicedeklaration for Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 BO & AKTIV Sekretariatet Pugesøvej 22 5600 Faaborg Telefon: 72530682 Mail: boaktiv@faaborgmidtfyn.dk Hjemmeside: www.bo-og-aktiv.dk

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 4/12/2014 Fællesbestyrelsesmøde Mols Deltagere: Fraværende uden afbud: Fraværende med afbud: Sted / lokale: Susanne, Eva, Thomas, Carl Oskar, Frants, Mette, Winnie, Trine, Louise, Bjarne,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Aftale for Socialpædagogisk enhed

Aftale for Socialpædagogisk enhed Aftale for Socialpædagogisk enhed Overskrifter for aftalens mål 1 Nye borgere på Frøgård Allé 2 Opstart Taastrup Torv Dato: [ ] Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Grete Ringgaard Leder Underskrift

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen

Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Syddjurs Kommune Januar 2012 Notat til Syddjurs Kommune Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen Januar 2012 WWW.BDO.DK 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Formål... 3 3 Hjemmesygeplejen

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbuddet: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Hus 18, Botilbuddet Åge Holmsvej ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Åge Holmsvej 8 18 9800 Hjørring 72335577 bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

- Forslag til praksis

- Forslag til praksis Sikkerhedsuddannelse for vikarer - Forslag til praksis Psykiatri & Social Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Baggrund og formål...3 1.2 Arbejdsgruppens opgave...3 1.2.1 Afgrænsning...3

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU)

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) 1. Indledning På baggrund af budgetstyringsanalysen og de heraf afstedkomne anbefalinger fra BDO, er følgende

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE ARBEJDSGANGSANALYSE PÅ ÆLDREOMRÅDET DØGNPLEJEN SYDBORNHOLM November 2006 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Side 1 Formål og metode.........................................................

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere