Hjørring Kommune. Analyse af planlægningsfunktionen Handicap- og psykiatri Juni 2012 (revideret oktober 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjørring Kommune. Analyse af planlægningsfunktionen Handicap- og psykiatri Juni 2012 (revideret oktober 2012)"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hjørring Kommune planlægningsfunktionen Hjørring Kommune Analyse af planlægningsfunktionen Handicap- og psykiatri Juni 2012 (revideret oktober 2012) INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund Formål Indhold og metode Dataindsamling Analyse af botilbuddenes økonomi- og ressourcestyring Interview med ledelsen i handicapafdelingen og administrationsafdelingen Interviews med repræsentanter fra botilbuddene Styregruppe Rapportering Grundlag for planlægningen Et klart defineret serviceniveau Visitation til botilbuddet Organisering Funktionsbeskrivelser og retningslinjer Kompetencer Planlægningsfunktionen Vagtplanlægning Den daglige planlægning Sammenhænge til planlægningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 2

3 1 Indledning og baggrund BDO har i foråret 2011 løst en opgave for Hjørring Kommune i relation til planlægningsfunktionen i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. I den forbindelse blev drøftet, hvorvidt det ville være relevant at analysere planlægningsfunktionen på Handicapområdet. På møde den 23. maj 2011 med deltagelse af handicapchef Pia Skaarup, administrationschef Svend Erik Pedersen fra Hjørring Kommune og konsulenter fra BDO Kommunernes Revision (BDO) blev de planlægningsmæssige udfordringer på handicapområdets botilbud drøftet. På den baggrund blev det aftalt, at BDO udarbejdede et tilbud. Tilbuddet blev drøftet på et nyt møde d BDO blev oplyst om, at der fra politisk side er et ønske om at gennemføre en undersøgelse af planlægningsfunktionen, idet der har været en ubalance mellem budget og forbrug. Hjørring Kommune ønsker, at BDO analyserer planlægningsfunktionen på to institutioner, som omfatter dels handicapområdet og dels det socialpsykiatriske område. Hjørring Kommune vælger Aage Holms Vej samt Laden. Det vurderes, at disse institutioner omfatter botilbud med en størrelse og kompleksitet, som indebærer, at resultater fra analysen kan inspirere andre institutioner. Planlægningsfunktionen har stor betydning for både kvalitet i tilbuddene samt for økonomistyringen. Afdækning af forhold vedrørende økonomistyring og budgettildeling varetager Hjørring Kommune selv, hvorfor dette ikke indgår i denne analyse. 2 Formål Det overordnede formål med opgaven er at opstille konkrete og operationelle anbefalinger, som kan understøtte et beslutningsgrundlag i forhold til den fremtidige planlægningsfunktion på handicapafdelingens botilbud samt indenfor psykiatrien. Der tages afsæt i Aage Holms Vej og Laden. BDO kortlægger og vurderer de arbejdsgange, metoder og retningslinjer, som de to botilbud anvender i forbindelse med: Planlægning af og bemanding af vagter Planlægning af opgaver / anvendelsen af ressourcer Ud over ovennævnte kortlægninger og vurderinger vil analysen indeholde en række konkrete og operationelle anbefalinger, som kan understøtte et beslutningsgrundlag i forhold til den fremtidige planlægning. 3 Indhold og metode Opgaven er opdelt i følgende faser: 1) Dataindsamling INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 3

4 2) Analyse af botilbuddenes planlægningsfunktioner 3) Udvikling af anbefalinger 4) Rapportering til styregruppen 3.1 Dataindsamling Indledningsvis foretages en dataindsamling, som sigter på at tilvejebringe oplysninger, der indgår som baggrundsmateriale i analysen. Det omfatter materiale som fx: Eksempler på vagtplaner. Eksempler på dags-og ugeplaner. Ledelsesinformation, herunder fraværsprocent. Funktionsbeskrivelser for afdelingsledere og planlæggere. Servicedeklarationer, ydelsesbeskrivelser og målgruppebeskrivelser. Øvrigt materiale som Hjørring Kommune og BDO vurderer relevant. 3.2 Analyse af botilbuddenes økonomi- og ressourcestyring Interview med ledelsen i handicapafdelingen og administrationsafdelingen Der gennemføres indledningsvist kvalitative interviews med handicapafdelingens ledelse og økonomikonsulenter fra forvaltningen. Der gennemføres: Ét interview med handicapchef Pia Skaarup og Susanne Hesner. Ét interview med økonomikonsulenter fra administrationsafdelingen. Interviewene har primært fokuseret på følgende emner: Handicapafdelingens organisatoriske opbygning og styringsgrundlag. Kompetencer og ansvar ift. ressourcestyring og planlægning. Ressourcestyring- og planlægningsværktøjer. Budgetopfølgningsprocedurer herunder opfølgning på lønforbrug Kommunikation og samarbejde internt i afdelingen og forvaltningen herunder til myndighedsafdelingen og administrationsafdelingen Formålet med interviewene var at opnå viden om den overordnede styring samt opnå viden som kvalificerede efterfølgende interview med repræsentanter fra botilbuddene Interviews med repræsentanter fra botilbuddene Der er gennemført interviews med hver af de to afdelingsledere samt personer med planlægningsfunktioner. Formålet med interviewene var at belyse afdelingsledernes samt planlæggernes prioriteter, herunder hvilke principper, arbejdsgange, redskaber og it-værktøjer, der anvendes. Interviewene havde til formål at give et overordnet billede af botilbuddenes nuværende praksis for planlægningen og danne baggrund for fremadrettede anbefalinger i forhold til en mere effektiv og hensigtsmæssig planlægning. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 4

5 Forud for interviewene har BDO udsendt en interviewguide, således interviewdeltagerne har haft mulighed for at forberede sig på de emner, der blev belyst Styregruppe Der er nedsat en styregruppe, hvis rolle er at koordinere opgaven under hensyn til de erfaringer, der drages i forbindelse med løsningen af projektets delopgaver, herunder at medvirke til eventuelle ændringer i kommissoriet for processen. Styregruppen består af Pia Skaarup og Svend Erik Pedersen fra Hjørring Kommune samt Annette Balsgaard fra BDO. Der afholdes som udgangspunkt to møder i styregruppen: Opstartsmøde hvor forløbet gennemgås og evt. øvrige praktiske forhold aftales Et rapporteringsmøde hvor opgaven rapporteres 4 Rapportering Rapporteringen indeholder en fremstilling af analysen samt en række konkrete og operationelle anbefalinger. Rapporteringen har til formål at understøtte et beslutningsgrundlag i forhold til den fremtidige planlægning på botilbuddene på handicap- og psykiatriområdet. Opgaven rapporteres til styregruppen, hvorefter det endelige notat udarbejdes. Afrapporteringen opdeles i tre hovedoverskrifter: Grundlag for planlægningen Selve planlægningen Sammenhænge til planlægningen I forhold til grundlag for planlægningen og sammenhænge medtages udelukkende forhold, der er relevante for planlægningen. I hvert afsnit beskrives først resultater fra analysen og herefter BDOs vurderinger og anbefalinger. BDO baserer vurderinger og anbefalinger på resultater fra analysen, erfaringer fra andre organisationer samt generel viden om området. Da der er store forskelle på de to udvalgte botilbud, er der ikke direkte sammenlignelighed, men der kan være forhold vedrørende planlægningsfunktionen, som kan være inspirerende for de to botilbud og inspirerende for øvrige botilbud i Hjørring Kommune Grundlag for planlægningen En række forhold spiller ind på grundlaget og vilkårene for god planlægning. Nogle af de væsentligste vil blive beskrevet i dette afsnit Et klart defineret serviceniveau På baggrund af den gennemførte desk-research ses det, at Hjørring kommune har ydelsesbeskrivelser for botilbud i henhold til SEL 85 og 107. Desuden har Hjørring kommune ydelsespakker i forhold til 85 bostøtte i eget hjem, hvilket dog ikke indgår i denne analyse. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 5

6 Ydelsesbeskrivelserne er opdelt efter målgrupper og inddelt i forskellige kategorier. Ydelsesbeskrivelserne skal synliggøre bostøtteindsatsen overfor voksne med handicap eller psykiatriske lidelser og ydelsesbeskrivelserne skal dermed bidrage til at sikre, at borgernes forventninger til den kommunale service er afstemt med det politisk besluttede serviceniveau. Formålet med ydelsesbeskrivelserne er endvidere, at de enkelte botilbud/bostøttecentre har en præcis ramme for levering af ydelser og at Myndighedsfunktion Handicap tilsvarende ved, hvilke ydelser der leveres i de respektive botilbud/bostøttecentre. Borgerens funktionsniveau (ICF-skala) sammenholdes med borgerens støttebehov og angiver derved et forventet indsatsniveau. Der arbejdes med tildeling af ressourcer ud fra pakker i stedet for timer. Dette er valgt for at afbureakratisere samt understøtte handlefriheden for udførerene. Udmøntning af støttens indhold aftales i samarbejde mellem beboer og personale i udførerleddet via en pædagogisk plan. På Aage Holms Vej opfatter personalet ydelsesbeskrivelserne som meget overordnede, og har ikke et nært kendskab til disse. Personalet oplever, at det er de individuelle handleplaner, som angiver serviceniveauet. Lederen af Laden oplyser, at tilbuddene er beskrevet i Tilbudsportalen samt i ydelsesbeskrivelserne, mens man internt arbejder på at beskrive værdigrundlag, mål og hvordan man skal yde bostøtte ud fra kerneydelsen. Der udarbejdes handleplaner for beboerne. Målene for hver enkelt beboer opsættes sammen med beboeren og med udgangspunkt i beboerens ønsker. BDO vurderer, at der er et klart beskrevet serviceniveau i form af ydelsesbeskrivelser på botilbudsområdet. Beskrivelserne er udformet på hvert botilbud. Særydelser er ikke beskrevet. Handicapchef Pia Skaarup oplyser, at der pt. foregår et arbejde med at gøre kvalitetsstandarderne mere operationelle på baggrund af de eksisterende servicedeklarationer. Herunder vil der også ske en nærmere beskrivelse af særydelserne. BDO vurderer, at ydelsesbeskrivelser er kendt af personalet, men at der med fordel kan sættes mere fokus på sammenhænge mellem ydelsesbeskrivelserne og borgerens handleplan, herunder særligt på Aage Holms Vej. Det er således BDOs vurdering, at det politisk vedtagne serviceniveau ikke er fuldt ud implementeret i den daglige praksis. - At Hjørring Kommune fortsat har fokus på levering af de visiterede ydelser, sammenhæng til borgerens handleplan og sammenhængen til den økonomiske ramme for det enkelte tilbud. - At Hjørring kommune i sammenhæng med ovenstående har fortsat fokus på information til de pårørende Visitation til botilbuddet Visitationen til botilbuddet sker via myndighedsafdelingen. I ydelsesbeskrivelserne ses, at der tilbydes et matchningsmøde ved indflytning i botilbud. Bevilling af særtilbud og tillægsydelser sker i Visitationsudvalget, og finansiering er tidsbegrænset. Der ses ikke beskrevne INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 6

7 retningslinjer for revisitation, men det oplyses, at der er møde en gang årligt mellem myndighed og drift i forhold til opfølgning på handleplaner. For begge botilbud er der få ind- og udflytninger. Laden oplyser, at myndighed tilbyder et matchningsmøde, mens Aage Holms Vej oplyser, at en ny beboer får tilbud om besøg på botilbuddet inden indflytning, men at der ikke er et egentligt matchningsmøde. BDO vurderer, at visitationen giver et godt afsæt for planlægningen, idet der tildeles en ramme. Der er således et kendt grundlag. Revisitering årligt giver struktur på opfølgning, men der kan ses en risiko for, at der ikke sker en løbende revisitation ved behov. Dialogen i forhold til matching vurderes at være en styrke for både beboer og botilbud. - At der ved det driftsorienterede tilsyn sættes fokus på sammenhænge mellem serviceniveauet og de pædagogiske planer generelt Organisering På Aage Holms Vej har lederen det overordnede ansvar for vagtplanlægningen, men har uddelegeret dette til en planlægger for hvert af de seks huse. Denne organisering begrundes med vigtigheden i, at planlæggeren har kendskab til beboerne og sikrer, at det er samme personale, som dækker vagterne af hensyn til kontinuitet for beboeren. Personalet oplyser, at beboerne har helt særlige behov for kontinuitet. Ud over de seks planlæggere har to ansatte en særlig funktion i forhold til lønindberetning. I alt har Aage Holms Vej 67 fastansatte og ca. 22 vikarer, fordelt på seks huse. På Laden er det lederen, som varetager vagtplanlægningen samt indberetning til løn. Dette gøres ved hjælp af værktøjer i Silkeborg Data. I alt har Laden 14 fastansatte fordelt i to team og leder. Lederen af Laden har tidligere haft ansvar for vagtplanlægningen uddelegeret til flere personaler, men erfaringen er, at dette ikke var optimalt set ud fra et økonomisk perspektiv. Planlæggerne har umiddelbart ikke noget eksakt tal på forbruget af timer til planlægningsopgaven. Det varierer meget fra uge til uge, hvor meget tid, der anvendes til planlægning afhængig af antal af ændringer, ferie og sygdom. BDO vurderer, at planlægningsfunktionen på Aage Holms Vej kan optimeres ved, at færre personer har ansvar for denne. Erfaring fra andre kommuner viser, at én planlægger kan have overblik over ca. 30 ansatte, og at en sådan størrelse på medarbejdergruppe giver mulighed for at opnå fleksibilitet med hensyn til at dække vagterne. I dagligdagen vil den enkelte medarbejder i hvert hus/team dog have del i det fælles ansvar med at sikre optimal planlægning. Det vurderes, at hensynet til kontinuitet for beboerne kan tilgodeses ved færre planlæggere. Ved tvillingehuse opnås mindre sårbarhed og større smidighed i opgavevaretagelsen. Personer, som overlapper mellem de to huse, er medvirkende til en videndeling på tværs der kommer nye input. Erfaringer fra andre kommuner (bl.a. Syddjurs Kommune) er, at der bliver sat nye kompetencer i spil, når nogle medarbejdere kan arbejde på tværs af huse. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 7

8 - At der udarbejdes en registrering af tidsforbruget til planlægningsopgaven, og at det ud fra denne drøftes, hvad der afsættes af tid. - At det afprøves på Aage Holms Vej at have færre planlæggere, fx ved etablering af tvillingehuse, således der er tre planlæggere i stedet for seks. - At Aage Holms Vej lader sig inspirere af de erfaringer der er opnået i Laden i forhold til brug af Silkeborg Data i forbindelse med vagtplanlægning og lønindberetning Funktionsbeskrivelser og retningslinjer I 2012 blev der på Aage Holms Vej udarbejdet en kort beskrivelse af rammer og kriterier for vagtplanlæggere. Der er ingen egentlig funktionsbeskrivelse, og der er ikke angivet skriftlige prioriteringshensyn. Personalet oplyser, at deres prioritering tager hensyn til kontinuitet for beboeren. Det væsentligste ved vagtplanlægning er derfor at dække ind med kendt personale. Ved tvivl og ved behov for at pålægge kollegaer vagter, træffer lederen beslutning. På Laden findes skriftlige retningslinjer og principper for planlægningen, som er kendt og anvendt af personalet. Her arbejdes i to team, men man dækker også vagter for hinanden, dvs. alle 13 ansatte arbejder jævnligt i begge teams. BDO vurderer, at planlægningen på Aage Holms Vej kan optimeres ved mere detaljerede skriftlige retningslinjer for personalet samt funktionsbeskrivelse for planlæggere. Planlæggere har ingen ledelsesmæssig kompetence, hvorfor det er væsentligt at definere retningslinjer og kompetence i forhold til planlægningen. Planlæggeren kan stå i situationer, hvor der skal træffes et valg om dækning af vagter, som omfatter mange forskelige hensyn, fx kontinuitet for beboeren, kollegers ønske om frihed samt økonomiske hensyn. Udviklings- og læringsperspektivet for den enkelte planlægger udvikles gennem en fast ledelsesmæssig sparring, ligesom der herigennem vil kunne skabes helhed i vagtplanlægningen og en fælles forståelse for rammerne. - At der udarbejdes en funktionsbeskrivelse for planlæggere. - At retningslinjer og principper for vagtplanlægning beskrives mere omfattende for Aage Holms Vej. - At det fortsat er lederen, som træffer beslutning ved tvivl, og at lederen på det enkelte tilbud fx en gang månedligt og i akutte tilfælde har dialog med samt tilsyn i forhold til planlægningen. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 8

9 4.1.6 Kompetencer Lederne og planlæggerne har ikke deltaget i konkrete kompetenceudviklingsforløb i forhold til planlægningen. På Aage Holms Vej orienteres om nyheder indenfor overenskomsten via tillidsrepræsentanterne. I forhold til øvrig viden og kompetencer indenfor brug af IT systemet, konflikthåndtering, mv. er der ingen struktureret tilgang. Der er ikke strukturerede erfa- møder e.l. BDO vurderer, at planlægningen kan optimeres ved at sikre rette kompetencer samt erfaringsudveksling, herunder særligt mellem Laden og Aage Holms Vej. Der kan fokuseres på udvikling af kompetencer indenfor brug af IT (Silkeborg Data), overenskomst, konflikthåndtering, sammenhænge mellem planlægning og økonomi mv. - At der iværksættes kompetenceudvikling for leder og planlæggere på Aage Holms Vej i forhold til brug af Silkeborg Data. - At der foretages audits på vagtplanlægningen for herigennem at skabe læring og øge fokus på forbrug af vikarer, behov for ændringer i rulleplan og de økonomiske afledte konsekvenser. - At der etableres netværksmøder med erfaringsudveksling fx én gang årligt for at sikre udvikling af best practise samt kendskab til hinanden. 4.2 Planlægningsfunktionen Planlægningen omfatter dels vagtplaner, dels den daglige arbejdsplanlægning Vagtplanlægning Rulleplaner På Laden udarbejdes 12 ugers rulleplaner som grundlag for vagtplanlægningen. Det opleves, at dette giver personalet en forudsigelighed, som fremmer trivslen. Behov for tilretninger ved fx sygdom opnås ved fleksibilitet fra personalet, dog mener lederen, at der er en del fagorganisatoriske bindinger. I rulleplanerne er fastlagt en minimusbemanding. Lederen oplyser, at fordelen ved 12 ugers rulleplaner bl.a. også er, at du har mulighed for at tage højde for søn- og helligdage, afspadsering, økonomi m.v. På Aage Holms Vej udarbejdes rulleplaner forskelligt husene imellem. I et hus er der 4 ugers rul, hvilket opleves som mest overskueligt for planlæggeren og mest fleksibelt i forhold til at planlægge ved ændret personalebehov. I de øvrige huse er 8 ugers rulleplaner. Behov for ændringer imødekommes ved høj grad af fleksibilitet fra personalet. Personalet peger på, at fleksibiliteten er begge veje, dvs. der også er stor velvilje i forhold til at opnå frihed ved behov. I rulleplanerne er fastlagt minimumsbemanding. Der er lagt yderligere bemanding ind i planen på visse dage for at imødekomme Hjørring Kommunes lokale serviceniveau om hjemmedage for beboerne. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 9

10 Der er skiftende vagter begge steder, dvs. man har både dag- og aftenvagter. Der er en opfattelse af, at dette fungerer godt, da det skaber fleksibilitet, et bedre kendskab til beboerne og en større forståelse for hinanden blandt medarbejderne. BDO vurderer, at rulleplanerne kan omfatte fra 4-12 uger. Det afgørende er, at der løbende foretages justeringer efter behov. Der er brug for at se 4 uger frem kontinuerligt samt brug for en tilpasning ugevis og i det daglige. Dog er erfaringerne fra Laden væsentlige at medtage i forhold til procedurebeskrivelser på Aage Holms Vej, herunder de økonomiske fordele ved at benytte 12 ugers vagtplaner, hvorved brug af vikarer må formodes at kunne minimeres. - At vagtplanlægning ensartes i botilbuddene, herunder at der lægges vægt på den økonomiske dimension i planlægningsfunktionen. - Processen anbefales at tage hensyn til kompleksiteten i forbindelse med vagtplanlægningsfunktionens tilsyneladende betydning i forhold til medarbejdernes trivsel. - At der koordineres fast i forhold til lån og udlån af personale på tværs af huse/botilbud. Ferie, sygdom og afspadsering På Laden fastlægges ferieplanen af lederen. Personalet er gode til at dække ind for hinanden. I ferieåret er det indskærpet, at alle 6 ferieuger skal afholdes, dvs. der ikke længere kan overføres ferie. Dette indføres for at undgå ophobning af ferie. Sygemelding skal fremadrettet meldes til lederen, og ikke længere til nattevagten. Lederen vurderer, at dette kan fremme dialogen om tilbagevenden til arbejdet. Lederen vurderer, at sygefraværet ligger på et naturligt niveau. I 2011 blev der anvendt ca kr. på vikarer, af et vikarbudget på På Laden er der ikke sat en fast sum af til vikarer. Ved indkaldelse af vikarer tilstræbes først, at kendt personale dækker vagterne, dernæst tilkaldevikarer fra kommunens andre socialpsykiatriske tilbud og sidst fra eksternt vikarbureau. Det er sket, at fx Lysningen eller et regionalt tilbud har bistået med vikardækning. Laden kom således ud af 2011 med et mindreforbrug på kr og for første kvartal i år ses også et mindreforbrug. Afspadsering godkendes af lederen. Næsten alle afspadseringsdage bliver afviklet, og der udbetales således minimalt. Der er for tiden en prøveperiode, hvor medarbejderne selv kan tilkalde vikarer ud fra nedskrevne retningslinjer. På Aage Holms Vej meddeler personalet ferieønsker til planlæggeren i en ønskebog. Oftest kan planlægningen lykkes, idet der også her er stor grad af fleksibilitet. Dog er der situationer, som giver særlige udfordringer med planlægningen, eksempelvis kræver, længerevarende sygdom og barsel længere planlægningstid. En planlægger oplyser, at hun anvender i gennemsnit ca. ½ time pr. uge, mens de øvrige planlæggere vurderer, at de anvender noget mere tid, men de har ikke et konkret bud på omfanget. Aage Holms Vej har erfaring med etablering af et vikarkorps. Det viste sig, at vikarene ofte ikke kunne tiltræde ved behov, da de allerede var i vagt. På Aage Holms Vej er der i 2011 forbrugt 2.71 mio. kr. på vikarudgifter. Heraf har hus 14, som har multihandicappede beboere, forbrugt 1.4 mio. kr. Af disse er de brugt på INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 10

11 vikarudgifter til nattevagter på alle huse og de kr. på en langtidssygemelding, hvor den ansatte senere blev opsagt. Når disse fratrækkes har der i hus 14 været vikarudgifter på kr i alt. De øvrige huse har haft vikarudgifter på mellem kr kr i Hertil kommer de nævnte kr til nattevagter, som dækker alle 6 huse. BDO vurderer, at fleksibiliteten er en stor styrke, som bør tilstræbes bevaret. BDO vurderer, at der er stor opmærksomhed på at anvende kvalitative og økonomiske optimale løsninger. Fx har hvert hus faste afløsere, som eksempelvis er tidligere ansatte eller studerende. Derved opnås kendt personale til en løn, som er på niveau med fast ansatte. Det vurderes, at fleksibiliteten kan udbygges ved højere grad at arbejde på tværs af huse/andre kommunale tilbud. Et internt vikarkorps fordrer en relativ stor personalegruppe, hvorfor dette må ske på tværs af flere områder fx ældre, handicap og psykiatri. Hjørring Kommune oplyser at et tværgående vikarkorps er afprøvet og evalueret, tilsyneladende uden en positiv effekt. - At der udarbejdes en plan for lån og udlån af personale fx om hvilke huse/tilbud der bistår hinanden. - At der analyseres nærmere på behovet for vikardækning og at det er den lokale ledelse der træffer beslutninger omkring forbrug af vikarer - At der træffes beslutning om hvorvidt der ønskes fastlæggelse af en økonomisk ramme til vikardækning. Arbejdsgange På Aage Holms Vej er det vagtplanlæggeren i hvert hus, som udarbejder rulleplanen. Personalegruppen og TR godkender rulleplanen, og denne printes ud til hvert hus. Daglige ændringer noteres på den udprintede plan og de to lønindberettere indtaster disse. Derpå printes eventuelle ændringer ud af lønindberetterne, og kopien tilgår planlægger for hvert hus. Planlæggerne skal godkende og lægger herefter kopier af den ændrede vagtplan frem igen, således al personale har mulighed for at følge med i ændringerne. På Laden varetages alle funktioner af lederen, som samtidigt er superbruger i forhold til Silkeborg Data. Lederen på Laden benytter Silkeborg Data til vagtplanlægning, lønindberetning og udtræk til ledelsesinformation. BDO vurderer, at optimal IT understøttelse kan reducere arbejdsbyrden. Såfremt personale oplæres i at anvende IT-systemet kan arbejdsgange vedrørende kopiering, håndskrevne noter mv undgås. En mulighed er en webbaseret ønske-planlægning. Her fastlægges personalebehov og personalet indskriver selv sine vagter. Den endelige godkendelse sker via leder/planlægger i IT-systemet. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udarbejdet evidensbaseret viden, som viser, at en sådan løsning er tidsbesparende samt fremmer arbejdsglæden. - At Aage Holmsvej fremadrettet benytter funktionerne i Silkeborg Data, svarende til Ladens brug af systemet. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 11

12 4.2.2 Den daglige planlægning For Laden planlægges de daglige aktiviteter for de enkelte beboere i hver af de to teams, og noteres på en fælles White-board på personalekontoret samt i en notesbog/kalender. Dagens opgaver fordeles i det tværfaglige team, man arbejder i. Erfaring med kontaktpersonsystemet viste, at dette var for sårbart, hvorfor der er indført teams. Via bosteds-systemet kan medarbejderne følge alle beboere, og modtage advis ved ændringer o.lign. Dokumentation foretages ved registrering af afgivelser. Opfølgning på mål i forhold til den enkelte beboer, foregår i et team af medarbejdere hver 14. dag. Der er 3 personaler i dagvagt til 17 beboere, 2 i aftenvagt, 1 sovende nattevagt med tilkaldefunktion. Ingen af beboerne på Laden er i dagtilbud. Laden har ansat pædagoger, sygeplejersker, SSA og SSH ere samt ergoterapeuter. Lederen indgår i det daglige arbejde ved sygdom hos personalet eller ved andre behov. På Aage Holms Vej er 1-3 kontaktpersoner tilknyttet hver beboer, og det er kontaktpersonen, som afgør dagens aktiviteter. Nogle beboere har ugeplan, handleplaner og pædagogiske planer, som er styrendende for aktiviteterne. Der afholdes møde for hvert af de seks huse månedligt af ca. 2 timers varighed. Der holdes møde for repræsentanter fra alle husene 4 gange årligt. Der er 2-3 personaler i hvert hus i dagvagt (4 ved hjemmedage) til 6 beboere i hvert hus, i alt 36 beboere. Der er 2 i aftenvagt og 2 i weekendvagt i hvert hus, og på hele Aage Holmsvej er der 2 nattevagter. På Aage Holms Vej er næsten alle beboere i dagtilbud, kun ca. 5 % er ikke i dagtilbud. Når beboeren er i dagtilbud, varetager dagpersonalet administrative og praktiske opgaver. Disse opleves som tidskrævende, specielt nævnes dokumentation, ledelsestilsyn og egenkontrol som værende tidskrævende. Aage Holms Vej har ansat pædagoger med undtagelse af nattevagten, hvor social- og sundhedspersonale varetager denne. Det er Aage Holms Vejs erfaring, at det er vigtigt, at personalet har en pædagogisk uddannelse som baggrund for at kunne imødekomme beboernes behov. BDO vurderer, at risikoen for sårbarhed ved kontaktpersonsystemet kan imødekommes ved at arbejde i teams, alternativt, at der er tre kontaktpersoner til en beboer. Erfaring fra andre kommuner viser desuden, at tværfaglighed kan medvirke til at imødekomme forskelligartede behov hos beboerne. Det kan være vanskeligt at opnå effektiv arbejdstid, da døgnrytmen fordrer forskellig personaletyngde på forskellige tider. En tidsregistrering vil give et grundlag for vurdering af, hvorledes der opnås optimal fordeling af timeforbruget i forhold til døgnrytmen. Handicapchef Pia Skaarup oplyser, at alle beboerne har en fuldtids dagtilbudsplads, men at særydelser følger den enkelte borger. Der er overvejelser om, hvorvidt dette også skal gælde i forhold til dagtilbudsydelser og hjemmedage. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 12

13 - At personalesammensætning tages op til vurdering ud fra LEONprincippet. - At der udarbejdes en registrering af BTP i de enkelte botilbud, og der foretages en benchmarking til andre kommuner på BTP og takstniveau. - At Hjørring Kommune arbejder videre med at udvikle muligheder for f.eks. at medarbejdere fra dagtilbud følger borgeren, når denne ikke kommer i dagtilbuddet. - At det vurderes hvorvidt døgnrytmen kan justeres fx undersøge, hvorvidt nattevagten kan omlægges til at bistå i morgentimerne, dagtilbudspersonale eller hjemmeplejen kan bistå ved morgenplejen. - At der i botilbuddene arbejdes med at etablere et kendskab til sammenhængen mellem normering, takstniveauerne og botilbuddets konkurrencesituation på markedet. 4.3 Sammenhænge til planlægningen Sammenhænge mellem økonomi og planlægning varetages ved kvartaltsvise budgetopfølgninger for begge botilbud. Lederne af botilbuddene overvåger økonomien hver måned. Leder af Aage Holms Vej oplyser, at hun har oplevet, at budgetforudsætninger ikke var realistiske i forhold til vikarudgifter. For et par år siden har tilbuddene skullet reducere med 5 %, i en periode hvor der tillige var et højt sygefravær. Dette blev løst ved hjælp af en konkret særskilt tillægsbevilling og et aktivt medansvar for problematikken fra medarbejderne. Handicapchef Pia Skaarup oplyser at arbejdsmiljøforhold i forbindelse med en konkret pårørendeproblematik havde betydning for det høje sygefravær. Fra stabsfunktionen oplyses, at der er arbejdet særskilt med at afdække de budgetmæssige forudsætninger og siden 2011 har den budgetmæssige ramme været opnormeret. Personalet oplever en høj grad af inddragelse og involvering og et godt samarbejde mellem personale og leder, hvilket bidrager til udvikling af fleksibiliteten. Personalet oplever, at der er overensstemmelse mellem det fastlagte serviceniveau og det der leveres. Leder af Laden har et mindreforbrug, og lederen efterlyser bedre mulighed for overførsel. Sammenhænge til lønsystemet varetages på Aage Holms Vej af to medarbejdere med denne særlige funktion. Der understøttes centralt ved af hoc rådgivning. Ledelsesinformation udarbejdes af lederne selv. BDO vurderer, at Hjørring Kommune arbejder aktivt på at skabe optimale sammenhænge for planlægningsfunktionen. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 13

14 - Udarbejdelse af månedlig ledelsesinformation og jævnlig intern benchmarking på baggrund af fastsatte parametre. - At der fortsat arbejdes med at sikre gennemsigtighed i forbindelse med sammenhænge mellem økonomi og planlægning. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 14

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Baggrund for forslag...3 Ændring af strukturen...3 Fordele ved ny struktur i distrikterne...4 Distriktslederne...4

Læs mere

Indstiller medarbejder til ansættelse i samarbejde med ansættelsesudvalg.

Indstiller medarbejder til ansættelse i samarbejde med ansættelsesudvalg. Udover de punkter der er nævnt for afdelingsledere, løser stedfortræder i forbindelse med aftaleholders fravær, opgaver som det fremgår af funktionsbeskrivelse for aftaleholder. Forventninger til opfyldelse

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Københavns Kommune. Maj 2010

Københavns Kommune. Maj 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 10-n001 JEAN DDNA 169100 10007.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS

STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS STYRINGSMODEL PÅ FOREBYGGELSESOMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MYNDIGHED (FAMILIERÅDGIVNING OG UNGEENHED) OG LEVERANDØR PFI (PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS)

Læs mere

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Møde kontaktforum 20-9-2012 Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Præsentation af centret Et 108 botilbud med 27 pladser Givet tilsagn om ved pladsledighed, at være villig til at modtage borgere

Læs mere

Til afdelingsledelsen. Hvilke Vagtplanlægningssystemer gør vi brug af i HEV?

Til afdelingsledelsen. Hvilke Vagtplanlægningssystemer gør vi brug af i HEV? Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV HR Til afdelingsledelsen Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +7843 0000 Fax. +45 7843 8609 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Hvilke Vagtplanlægningssystemer gør vi brug

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august 2016. Task force anbefalinger Politik og strategi Fastsætter konkrete målsætninger for voksenhandicapområdet. Tilretter de nævnte styringsdokumenter i forhold

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn. 5. december Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen

Tilsyn Uanmeldt tilsyn. 5. december Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen Tilsyn Uanmeldt tilsyn 5. december 2014 Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet

Læs mere

Notat. Antallet af medarbejdere i borgernes hjem, når det modtager hjemmehjælp og evt. hjemmesygepleje.

Notat. Antallet af medarbejdere i borgernes hjem, når det modtager hjemmehjælp og evt. hjemmesygepleje. Til: Social og Sundhedsudvalget BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. november 2014 Tlf. dir.: 2535 2893 E-mail: eth@balk.dk Kontakt: Elisabeth Thuesen Bredahl Sagsid: 27.36.04-G01-8-14 Notat Antallet af medarbejdere

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

Budgetstyringsprincipper 2018

Budgetstyringsprincipper 2018 Budgetstyringsprincipper 2018 Sektor tilbud for mennesker med handicap Indhold Baggrund... 2 Overordnede budgetstyringsprincipper... 2 Bestiller-Udfører-Modtager modellen (BUM-model)... 2 Budgetmodellen

Læs mere

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Bilag 1. Evalueringsrapport...3 Bilag 2. Organisationsdiagram, forslag til strukturændring...9 Bilag

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Forskellige behov forskellige indsatser

Forskellige behov forskellige indsatser 1 Forskellige behov forskellige indsatser I Ikast-Brande Kommune er tilgangen at borgerne skal opleve et ensartet serviceniveau. Da borgerne har forskellige behov skal de have forskellige indsatser for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Etablere og formulere bedredskab / politik for sorg og krise i forbindelse med dødsfald, alvorlig sygdom samt ulykker. Målgruppe:... Børn og unge anbragt i Børnehusene.

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Gode råd og opmærksomhedspunkter. Hvordan fastsættes prisen på tilbuddet til borgeren på de sociale centre?

Gode råd og opmærksomhedspunkter. Hvordan fastsættes prisen på tilbuddet til borgeren på de sociale centre? Gode råd og opmærksomhedspunkter Hvordan fastsættes prisen på tilbuddet til borgeren på de sociale centre? regionsyddanmark.dk April 2016 Denne pjece beskriver gode råd og opmærksomhedspunkter i forhold

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud 2011 Fredensborg Kommune Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Organisering

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Bofællesskabet Lundagervej Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Leder Rita A Nielsen Tilsynsrapport af 22. oktober

Læs mere

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg Afdeling: FAM Svendborg Sygehus Udarbejdet Oversygeplejerske Anne Pedersen Valdemarsgade 53 5700 Svendborg af: E-mail: anne.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 05.01. 2013 Telefon: 21380367 Notat vedr.

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

Ledelsesprofilerne skal udarbejdes under hensyntagen til, at ressourcerne anvendes optimalt og med høj kvalitet. Herunder bl.a.

Ledelsesprofilerne skal udarbejdes under hensyntagen til, at ressourcerne anvendes optimalt og med høj kvalitet. Herunder bl.a. Afrapportering fra arbejdsgruppen Ledelsesprofiler Arbejdsgruppen har afholdt 4 møder og har nu afsluttet processen. Arbejdsgruppens opgave var: Arbejdsgruppen skal udarbejde forslag til ledelsesprofiler

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nylars plejecenter 18. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Overordnet giver leder udtryk for at det går godt på Nylars. - Personalesituationen

Læs mere

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version 1 INDLEDNING OG FORMÅL Hillerød Kommune har besluttet at iværksætte en analyse af ældreområdet. Analysen skal føre til konkrete, realiserbare forslag

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for politikområdet Udviklingshæmning, fysisk handicap og senhjerneskade

Årlig tilsynsredegørelse for politikområdet Udviklingshæmning, fysisk handicap og senhjerneskade Årlig tilsynsredegørelse for politikområdet Udviklingshæmning, fysisk handicap og senhjerneskade Esbjerg Kommune, februar 2011 Indhold Konklusion og sammenfatning... 2 Opsamling på fokusområderne... 3

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 4 Juni 2013 Borgeren skal med! Ellers kan vi ligeså godt lade være I Vejle Kommune arbejder myndighed og drift med det fælles mål at styrke

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune. Mandag den 4. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune. Mandag den 4. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune Mandag den 4. juli 2011 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Musvågevej. Formålet med tilsynet

Læs mere

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring på voksenområdet - Nogle eksempler De centrale emner i et serviceniveau og styring på voksenområdet: 1. Behov: - Tydelige kriterier for at få adgang til hjælp - Tydelige mål for

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Rammerne for arbejdet med Faglige Kvalitetsoplysninger (FKO) Politisk beslutning

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv.

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Aftale mellem Solbo og Afdelingschef for Handicap- og Psykiatriafdelingen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem sektionslederen og den budgetansvarlige

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007 Område: Det sociale område Udarbejdet af: Mette Zierau Kudsk/Lena Nørregaard Afdeling: Afdelingen for social- og specialundervisning E-mail: Mette.Zierau.Kudsk@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/2701

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Tre Birke. Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch. Joan Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Tre Birke. Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch. Joan Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Handicap og Psykiatri Dato: 07.06.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Tre Birke Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch Joan Nørgaard Mia Mortensen

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Sengeløse Plejecenter 3. november 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr. 63448-15

Læs mere

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Tårnly / Fjordblink, Sødisbakke, herefter blot kaldet Tårnly. Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde:, Region Nordjylland

Læs mere

Resumé af sagsgangsanalyse

Resumé af sagsgangsanalyse Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 48 Offentligt Resumé 1 Resumé af sagsgangsanalyse 1.1. Indledning I løbet af 2005 og 2006 var der øget fokus på Statsministeriets

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Bilag 1 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter xxxxx - xxxxxx Uanmeldt tilsynsbesøg den xx. xxxxxxxx 2008 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Servicedeklaration for Lindehuset

Servicedeklaration for Lindehuset Servicedeklaration for Lindehuset Beskrivelse af tilbuddet: Lindehuset består af en villa, som er beliggende centralt i Ringe by. Den centrale beliggenhed giver mulighed for, at beboerne kan færdes i et

Læs mere

NOTAT. Medudvalget og områdeforældrebestyrelsen ønsker at udtale følgende:

NOTAT. Medudvalget og områdeforældrebestyrelsen ønsker at udtale følgende: Høringssvar fra Områdeforældrebestyrelsen og Medudvalget ved, vedr. rapport om analyse af særlige tilbud indenfor dagtilbudsområdet DATO 8. oktober 2012 SAGSNR. Områdeforældrebestyrelsen og Medudvalget

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Baldersbo Plejecenter 13. oktober 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr.

Læs mere

Opfølgning på review af hjemmeplejens styring

Opfølgning på review af hjemmeplejens styring Opfølgning på review af hjemmeplejens styring Indhold 0. Indledning... 3 1. Timeprisberegning... 3 2. Organisation og ledelse... 3 3. Procedurer og arbejdsgange... 4 4. Balancen i personaleomsætningen...

Læs mere

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Indsatser Formål Resultatmål frem til 31. december 2014 Ledelsesinformation Der er etableret en fast kadence for og udvikling af skemaer,

Læs mere

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Tilsyn. Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere.

Tilsyn. Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere. Tilsyn Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere. Vi tilbyder at føre tilsynet BDO tilbyder et metodisk stærkt og systematisk tilrettelagt tilsyn, der lever op til den

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Organisationen Bramdrupdam, afd. Ungdomskollegiet, Skovvejen 1A, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Lokalt MED Område Øst har drøftet såvel analyse som forløbet vedr. denne.

Lokalt MED Område Øst har drøftet såvel analyse som forløbet vedr. denne. Lokalt MED Område Øst, Ældreområdet Dato 22.05..2012 Høringssvar vedr. MANTEC s analyse af ældreområdet Lokalt MED Område Øst har drøftet såvel analyse som forløbet vedr. denne. Generelt har det været

Læs mere

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Nedenfor er angivet et eksempel på en strategi for kompetenceudvikling for den enhed i en kommune, som har ansvaret for

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere