Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center"

Transkript

1 Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj

2 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning Kort fortalt om reglerne i Svendborg Kommune Afsnit 2.0 Lovgrundlaget Lov om Social Service Socialministeriets vejledning om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2.3 Betingelser der skal være opfyldte for at kunne få bevilget BPA 2.4 Arbejdslederfunktioner 2.5 Arbejdsgiverfunktioner Side Afsnit 3.0 Svendborg Kommunes procedurer og retningslinjer Hvordan ansøges om borgerstyret personlig assistance 3.2 Procedure ved behandling af ansøgningen 3.3 Indhold af bevillingen til borgerstyret personlig assistance 3.4 Ferie- og week-endophold i Danmark 3.5 Bistands- og plejetillæg 3.6 Hjælperrelaterede udgifter Afsnit 4.0 Dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsgiverforpligtelse 4.2 Ansættelse af hjælpere 4.3 Afskedigelse af hjælpere 4.4 Bortvisning 4.5 Lønindberetning 4.6 Overført arbejdsgiveransvar 4.7 Tilrettelæggelse af arbejdet 4.8 Arbejdsmiljø 4.9 Forsikringer Afsnit 5.0 Handicaphjælperens jobfunktion. 13 Afsnit 6.0 Løn- og ansættelsesvilkår Løn 6.2 Ferie 6.3 Arbejdstid vagtplanlægning overarbejde - merarbejde 6.4 Kolonitillæg ved overnatning udenfor arbejdspladsen 6.5 Tjeneste på skæve helligdage 6.6 Frihedsperiode 6.7 Hviletid 6.8 Sygdom 2 2

3 6.9 Barns 1. sygedag 6.10 Forhold under barsel og adoption 6.11 Omsorgsdage 6.12 Seniordage 6.13 Opsigelsesbestemmelser 6.14 Dagpengegodtgørelse G dage 6.15 Frigørelsesattest 7.0 Praktisk og administrativt Ansættelseskontrakten 7.2 Indberetningslister 7.3 Sygemelding og raskmelding 7.4 Når handicaphjælperen fratræder 7.5 Dine lønsagsbehandlere 8.0 Budget og regnskab Budget 8.2 Regnskab med de bevilgede timer 9.0 Overførsel af tilskud og arbejdsgiveransvar Regler om overførsel 9.2 Overførsel af tilskud til en nærtstående 9.3 Hvornår kan overførslen træde i kraft 9.4 Aftale om overførsel af tilskud 3 3

4 1.0 Indledning. Håndbogen er udfærdiget af Socialfagligt Center i Svendborg Kommune. Håndbogen beskriver de retningslinier Lov om Social Service udstikker for 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), samt den praksis der gælder i Svendborg Kommune for administration af BPA. Det er hensigten at håndbogen giver svar på nogle af de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med BPA. Det er naturligvis altid muligt at henvende sig i Socialfagligt Center ved handicapgruppen og få svar på de spørgsmål, der måtte være i forbindelse med BPA. Håndbogen er vejledende, hvorfor de takster der er beskrevet er vejledende. I den enkelte situation vedr. ansøgning om BPA og diverse tilskud vil der blive foretages en individuel og konkret vurdering. Takster vedrørende løn til handicaphjælperne og tilskud til dækning af administrationsomkostningerne ligger imidlertid fast. Afsnit 6.0 beskriver løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælperne, disse regler gælder for alle handicaphjælpere og der kan ikke ske en forhandling om disse vilkår. Håndbogen vil være at finde på Svendborg Kommunes hjemmeside Kort fortalt om reglerne i Svendborg Kommune. Bevilling af BPA er placeret i Socialfagligt Center, Handicapgruppen. Du får tilknyttet en myndighedssagsbehandler, som kan rådgive og vejlede dig om ordningen, og som er ansvarlig for behandling af dine ansøgninger. Socialfagligt Center fastlægger retningslinierne for administrationen af BPA jfr. Servicelovens 96. Fra 1. januar 2009 som bruger af BPA kan du vælge at overføre arbejsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Det drejer sig om ansvar for ansættelse, afskedigelse og lønudbetaling. Ønsker du selv at varetage arbejdsgiveransvaret, er det en forudsætning at du er i stand til at fungere som arbejdsgiver. Brugere af BPA som har fået en bevilling før 1. januar 2009 forudsættes at kunne bestride arbejdsgiveransvaret med mindre der er sket væsentlige ændringer i deres funktionsniveau. Svendborg Kommune betaler administrationsomkostninger i.f.m. arbejdsgiveopgaven til foreninger og private virksomheder. Ønsker du at bevare arbejdsgiveransvaret selv eller overføre det til en nærtstående, kan eventuelle administrationsomkostninger ikke dækkes. Svendborg Kommune tilbyder at administrere lønudbetalingen til dine hjælpere hvis du selv eller din pårørende har arbejdsgiveransvaret, medmindre du selv ønsker at forestå lønudbetaling og dermed forbundne opgaver. Du kan få tilskud til at f.eks. multidataløn står for udbetaling af løn. Du skal selv kunne fungere som daglig arbejdsleder, det vil blandt andet sige tilrettelæggelse af det daglige arbejde, udfærdige arbejdsplaner, sørge for at det fysiske og psykiske arbejdsmiljø fungerer. 4 4

5 2.0 Lovgrundlaget. 2.1 Lov om Social Service (Serviceloven) 96: Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. Stk. 4. I de situationer, hvor borgeren eller en nærtstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v. 96 a. Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunalbestyrelsens udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance, herunder om dækning af udgifter til hjælpernes løn, udgifter ved varetagelse af arbejdsgiveropgaver og administrative opgaver m.v. samt andre udgifter for borgeren, der er forbundet med den modtagne hjælp. Stk. 2. Tilskud til borgerstyret personlig assistance efter 95 og 96 udbetales månedsvis forud. Stk. 3. Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling og regulering af tilskud, regnskabsaflæggelse og tilbagebetaling af tilskud. 96 b. Flytter en person fra en kommune, der udbetaler tilskud efter 95 eller 96, skal den hidtidige opholdskommune, uanset reglerne i j 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, fortsætte udbetalingen af tilskud, indtil den nye opholdskommune har truffet afgørelse om tilskud efter 95 eller 96. Stk. 2. Har en kommune udbetalt tilskud efter stk. 1 har kommunen krav på refusion herfor fra den nye opholdskommune. Refusionskravet omfatter tilskud, som den hidtidige opholdskommune har betalt efter borgerens flytning fra den tidligere opholdskommune og frem til datoen for den nye opholdskommunes afgørelse. 96 c. Hvis en borger, der modtager tilskud efter 95 og 96 dør, bortfalder tilskuddet ved udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket jfr. dog stk. 2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen dækker dog eventuelle udgifter til hjælpere i minimum en måned efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er sket. Stk. 3. Indenrigs- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling. 5 5

6 2.2 Socialministeriets vejledning om Borgerstyret personlig assistance. (BPA) Følgende er uddrag af vejledningen. Formålet med BPA er at borgere med omfattende funktionsnedsættelser kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv og sikre borgerens selvbestemmelse samtidig med, at den enkelte borger kan aflastes i forhold til en række administrative opgaver, ved at overføre tilskuddet til en anden part, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne i ansættelsesretlig forstand, og varetager de administrative og juridiske opgaver, der er forbundet hermed. Personkredsen jfr. Servicelovens 96 omfatter voksne borgere, der bor i eget hjem, med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte til pleje, overvågning eller ledsagelse, for at kunne opbygge eller fastholde et selvstændigt liv. Det vil normalt sige personer, som i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner, og som har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand. Der er tale om borgere med massive og sammensatte hjælpebehov, og hvor borgerens behov ikke kan dækkes ved almindelig praktisk og personlig hjælp. 2.3 Betingelser der skal være opfyldte for at kunne få bevilget BPA. Det er en betingelse at modtageren af BPA kan fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende overfører tilskuddet til en nærtstående, forening eller privat virksomhed. Hvis kommunen vurderer at borgeren ikke kan være arbejdsgiver for hjælperne er det en forudsætning for at kunne modtage BPA, at borgeren indgår aftale om overførsel af tilskuddet og dermed afgivelse af arbejdsgiveransvaret. 2.4 Arbejdslederfunktioner. Som udgangspunkt forstås arbejdslederfunktionen ved at borgeren skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne, dvs. at: Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne. Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce. Udvælge hjælpere, herunder at varetage ansættelsessamtaler. Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne. Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS). 2.5 Arbejdsgiverfunktioner. Som udgangspunkt indebærer arbejdsgiveropgaven ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til BPA: Ansættelse og afskedigelse af hjælpere Udarbejde ansættelsesbevis til hjælperne. Udbetaling af løn (opgaven kan varetages af kommunen eller af en privat virksomhed) Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling til ferie og barselsfond og ATP (opgaven kan varetages af kommunen eller af en privat virksomhed) Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger Kun i helt særlige tilfælde bistå i ansættelsessamtaler 6 6

7 For yderligere oplysning om lovgrundlaget, bekendtgørelse og vejledning henvises til Socialministeriets hjemmeside under lovstof regler og afgørelser - Social Service. 3.0 Svendborg Kommunes procedurer og retningsliner. 3.1 Hvordan ansøges om borgerstyret personlig assistance. Ansøgning rettes til Socialfagligt Center, Handicapgruppen, Svinget 14, 5700 Svendborg. Du kan henvende dig personligt, tlf. eller skriftligt. Ved henvendelse på tlf kan du få oplyst, hvilken myndighedssagsbehandler du skal tale med. 3.2 Procedure ved behandling af ansøgningen. Senest 10 dage efter din ansøgning er modtaget bliver du kontaktet af den myndighedssagsbehandler som skal behandle din ansøgning. Der aftales herefter tid til et besøg hos dig. Visitator fra Myndighedsafdelingen kan deltage i dette besøg med henblik på hjælp til vurdering af dit plejebehov. Ved dette besøg skal følgende emner gennemdrøftes: - omfang og konsekvenser af din betydeligt og varigt nedsatte funktionsevne - hvilke ting kan du selv klare og hvilke ting skal du have hjælp til - hvad er behovet for hjælp i hvor mange timer i døgnet og til hvilke opgaver - aktiviteter som du har eller påtænker at gå i gang med - forudsætninger for at kunne administrere en hjælpeordning - oplysning, råd og vejledning om hvad en hjælpeordning er og hvilke andre hjælpemuligheder der kan være tale om. Med din accept vil der blive indhentet oplysninger fra egen læge, hospital, speciallæge. På baggrund af dine og de indhentede oplysninger vil myndighedssagsbehandleren foretage en vurdering af om du opfylder betingelserne for bevilling af BPA og i hvilket omfang du har behov for hjælp. Du vil få mulighed for at se denne vurdering og evt. kommentere den. Herefter vil din ansøgning blive behandlet i et møde i Handicapgruppen, hvor lederen har den endelige kompetence til afgørelsen. Du vil modtage en skriftlig afgørelse med ankevejledning. Bevilling af BPA ydet efter Servicelovens 96 skal følges op 1 gang årligt eller ved ændringer i hjælpebehovet. Ved den årlige opfølgning skal du også aflægge regnskab for forbruget af timer. 3.3 Indhold af bevillingen til borgerstyret personlig assistance. I forbindelse med ansøgning og bevilling til BPA efter Servicelovens 96, bliver der taget en personlig og individuel vurdering af den enkeltes behov. Da det drejer sig om borgere med et omfattende og sammensat behov for hjælp, vil der ofte være behov for hjælp hele døgnet, eller i en stor del af døgnets aktive timer. Udgangspunktet for udmåling af timerne er normalt at borgerens samlede behov for personlig og praktisk hjælp, overvågning og ledsagelse skal dækkes. 7 7

8 Hjælpen kan kombineres med praktisk og personlig hjælp, omsorg og pleje (Servicelovens 83) i det omfang borgeren ønsker det. Bevilling af BPA indeholder følgende: - Antal ugentlige timer der gives løntilskud til, og på hvilke tidspunkter af døgnet. - Hvilke behov der dækkes personligt, praktisk, overvågning, ledsagelse til behandling. - Hvilke aktiviteter med ledsagelse der indgår. - 1 time pr. måned pr. handicaphjælper til personalemøder. - 3 timer årligt pr. handicaphjælper til MUS samtale og APV. - Evt. ekstrabevilling til weekendophold max. 12 døgn årligt. Ved et evt. behov ud over 12 døgn årligt, tages en særskilt individuel vurdering af ansøgningen. - Evt. ekstrabevilling til ferieophold max. 14 døgn årligt. - Evt. ekstrabevilling til 1 årligt handicaprettet kursus. - Timer til afløser ved hjælpers ferie (og evt. sygdom.) og deltagelse i kurser om arbejdsmiljø. - Dækning af hjælperrelaterede udgifter. 3.4 Ferie- og weekendophold i Danmark. Ekstrabevillingen gives efter en individuel vurdering af dit særlige behov for hjælp ved f.eks. overnatning udenfor eget hjem, og dit eventuelle større behov for praktisk bistand end i dagligdagen. Har du en bevilling på 24 timer i døgnet, og skal have hjælpere med på ferie, skal du have 2 hjælpere med. Hovedreglen for aflønning i disse situationer er: Hjælper 1 aflønnes med 16 arbejdstimer og 8 rådighedstimer Hjælper 2 aflønnes med 8 arbejdstimer og 16 rådighedstimer pr. døgn. Hjælperne arbejder på skift 16 timer og hviler 8 timer. Dette sikrer de sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige hensyn til hjælperne og giver dem mulighed for den nødvendige hvile/søvn i løbet af døgnet. Weekend bevillingen gælder ved overnatning og døgnene kan benyttes enkeltvis. Der er ikke mulighed for at spare døgn sammen til efterfølgende år. Feriebevillingen kan ikke overføres fra det ene kalenderår til det andet. Ved ferieophold i udlandet under en måneds varighed, kan du bevare din daglige bevilling af BPA, uden ansøgning herom. Ved ferieophold der strækker sig udover en måned, skal du ansøge om at bevare din daglige bevilling af BPA. Som udgangspunkt dækkes udgifter i.f.m. ferie i udlandet ikke. Finder du imidlertid behov for ekstrabevilling i.f.m. et kortvarigt ferieophold i udlandet, skal du ansøge særskilt herom. Et kortvarigt ferieophold forstås efter praksis fra Ankestyrelsen som ferie af max. 14 dages varighed. Ekstrabevilling kan være dækning af dine hjælperes rejse- og opholdsudgifter, udgifter til medbringning af hjælpemidler eller ekstra bevilling af hjælpertimer. Bevillingen vil bero på en konkret og individuel vurdering af dit behov. 3.5 Bistands- og plejetillæg. Modtager du førtidspension efter Lov om førtidspension før 1. januar 2003 har du mulighed for at få tilkendt bistands- eller plejetillæg. Bistandstillæg kan tilkendes, når invaliditeten bevirker, at ansøgeren stadig må have personlig bistand af andre, eller invaliditeten består af blindhed eller stærk svagtsynethed. 8 8

9 Plejetillæg tilkendes, hvis invaliditeten bevirker, at ansøgeren må have vedvarende pleje eller tilsyn, der nødvendiggør andres stadige nærværelse. Som hovedregel gælder nedenstående, der vil dog altid indgå en individuel vurdering af forholdet mellem bevilling af timer til hjælp og dit behov for dækning af udgifter herudover. Hvis din hjælpeordning jfr. Servicelovens 96 dækker 24 t. i døgnet vil der blive fastsat en egenbetaling svarende til dit bistands- eller plejetillæg. Hvis din hjælpeordning dækker mellem 24 t. og 16 t. i døgnet vil 75 % af dit bistands- eller plejetillæg blive fastsat som egenbetaling. Hvis din hjælpeordning dækker mellem 16 t. og 8 t. i døgnet vil 50 % af dit bistands- eller plejetillæg blive fastsat som egenbetaling. Hvis din hjælpeordning er under 8 t. i døgnet beholder du dit bistands- eller plejetillæg. 3.6 Hjælperrelaterede udgifter. Efter en individuel vurdering kan der udmåles et særskilt beløb til dækning af de direkte udgifter i forbindelse med BPA jfr. Servicelovens 96. Taksterne er vejledende og vil blive reguleret løbende. Tilskud til kost til din hjælper udgør kr. 100 pr. døgn ved ledsageopgaver under weekendophold, kursus og ferie eller ledsagelse til eks. behandling som strækker sig over 8 t. i døgnet. Hjælperens transportudgift fra sædvanlig arbejdsplads (dit hjem) til en anden arbejdsplads. Som udgangspunkt skal offentlige transportmidler benyttes, er dette uhensigtsmæssigt kan udgiften ved kørsel i egen bil dækkes med statens lave km. takst. Hjælpers entréudgift ved ledsagelse til kulturelle aktiviteter max kr. 3000,00 årligt. Ved ferieophold i Danmark kan der ydes et tilskud på kr. 2000,00 pr. uge (2 uger årligt) til dine hjælperes ophold. Du skal søge om tilskuddet, når du har planlagt ferie. Ved behov for overnatning udenfor eget hjem, og når der ikke findes andre muligheder for overnatning end hotel eller lignende, kan der bevilges max. kr. 1100,00 pr. døgn. Arbejdsgiverforsikringer. Hvis du overfører dit arbejdsgiveransvar til et firma eller en forening, er det firmaet eller foreningen, der har ansvar for betaling af arbejdsgiverforsikringer. Du skal huske at gemme dokumentation for dine udgifter. De merudgifter jfr. Servicelovens 100 du selv måtte have i.f.m. din varigt nedsatte funktionsevne omtales ikke i denne brugerhåndbog. 4.0 Dit hjem er en arbejdsplads. 4.1 Arbejdsgiverforpligtelse. Dit hjem er en arbejdsplads. Du kan vælge at overføre arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, disse vil i så fald have ansvaret for ansættelse, afskedigelse og lønindberetning vedrørende dine hjælpere. Du kan selv vælge hvilke hjælpere du vil have. 9 9

10 Du kan hente råd og vejledning om arbejdsgiveropgaven på denne hjemmeside: Du har selv ansvaret for den daglige arbejdsledelse, hvilket betyder ansvar for et godt arbejdsmiljø, og tilrettelæggelse af arbejdet. Under forudsætning af at du er i stand til selv at fungere som arbejdsgiver for dine hjælpere kan du vælge at beholde arbejdsgiveransvaret. Der henvises i øvrigt til pkt. 2.4, 2.5 og afsnit 4 i håndbogen. Løn- og ansættelsesvilkår fremgår af håndbogens afsnit 6.0. Herudover gælder følgende regler: - Kommunen dækker ikke lønudgifter til hjælpere under 18 år. - Der dækkes ikke lønudgifter til timer, som ligger ud over den givne bevilling. - Kommunen må ikke udbetale løn til hjælpere udover 48 arbejdstimer pr. uge i gennemsnit set over en 4 måneders periode incl. merarbejde. Perioder med ferie og sygdom medregnes ikke. 1 - Hvis din hjælper holder ferie med feriepenge fra det faste job hos dig, kan hjælperen ikke optjene løn hos dig i samme periode. Kommunen overtager arbejdsgiverens forpligtelser i tilfælde af, at arbejdsgiveren dør eller akut indlægges på hospital og ikke er i stand til at varetage arbejdsgiverfunktionen. Kommunen forpligter sig ikke økonomisk ud over den bevilling, som er givet i sagen. 4.2 Ansættelse af hjælpere. Ved ansættelsessamtalen skal ansøgeren informeres grundigt om, hvad arbejdet indebærer, om der er væsentlige vilkår, om arbejdstider og om løn og ansættelsesvilkår (se nærmere herom i afsnit 6.0). Et Væsentlige vilkår kan være opgaver/arbejdsfunktioner som adskiller sig fra de almindelige opgaver i et hjælperjob, og som du lægger vægt på at hjælperen skal vide og være indforstået med. Vilkåret skal fremgå af ansættelseskontrakten. Når du ansætter en hjælper har du oplysningspligt om arbejds- løn- og ansættelsesforhold. Disse oplysninger fremgår bl.a. af ansættelseskontrakten, og det anbefales at du bruger kontrakten ved ansættelsessamtalen som disposition og huskeseddel. Den hjælper du ansætter, får dit hjem som arbejdsplads, og derfor har du ret til i en ansættelsessituation at spørge om en ansøger er tidligere straffet. Du har også ret til at bede en ansøger om at fremskaffe en straffeattest til dit brug. Socialfagligt Center anbefaler, at du beder en ansøger fremvise en straffeattest. På samme måde har du ret til i en ansættelsessituation at sikre dig at ansøgeren er sund og rask og ikke lider af en sygdom, som vil vanskeliggøre udførelsen af arbejdet hos dig. Du må til gengæld ikke konkret spørge om ansøgeren lider af bestemte sygdomme. Straks ved ansættelsen skal du udfylde ansættelseskontrakt for handicaphjælpere og fremsende den til din myndighedssagsbehandler. Myndighedssagsbehandleren ser om kontrakten er korrekt udfyldt og returnerer den til dig til underskrift. Se i øvrigt afsnit 7. Du skal oplyse om hvorvidt der bliver røget eller ikke røget i dit hjem. Vikardækning. 1 Lov om gennemførelse af arbejdsdirektivet nr. 248 af 8. maj

11 Du skal sørge for også at ansætte personer, som kan tilkaldes i forbindelse med akut behov for vikarer, samt til dækning af faste hjælperes ferie. Du vil ikke få dækket udgiften til vikarer fra et vikarbureau uden Socialfagligt Centers godkendelse. 4.3 Afskedigelse af hjælpere. De fleste ansættelsesforhold får en naturlig afslutning, typisk når hjælperen søger nye udfordringer, begynder på en uddannelse eller lignende. Evt. uoverensstemmelser med en hjælper skal søges løst gennem samtaler med hjælperen og præciseringer af forventninger til arbejdets udførelse. I nogle situationer er du, som arbejdsgiver, nødt til at opsige en hjælper. Det er arbejdsgiverens ansvar at arbejdsforholdet afsluttes på korrekt og ordentlig måde. Opsigelsen skal altid være begrundet og foreligge skriftligt. Inden du starter en opsigelse af din hjælper, skal der finde en tjenstlig samtale sted. Hjælperen gøres opmærksom på de forhold, som du kan være utilfreds med, eller som nødvendiggør en opsigelse, hjælperen skal have lejlighed til at udtale sig om det grundlag der vil være for en opsigelse. Du kan bede din myndighedssagsbehandler om at være til stede under samtalen. Der skal laves et referat af samtalen som skal underskrives af begge parter. Har du problemer med at komme i kontakt med din hjælper, f.eks. i forbindelse med indkaldelse til samtale / partshøring, bør du sende et anbefalet brev. Du har derved garanti for at hjælperen er blevet tilbudt samtale. Inden du afskediger din hjælper skal din myndighedssagsbehandler og konsulent i HR afdelingen være kontaktet for at sikre afskedigelsens korrekthed. Grunde til afskedigelse kan være: - Væsentlige ændringer i ansættelsen, f.eks. ændringer i en bevilling, som medfører ændret timetal. - Væsentlige samarbejdsproblemer. - Hyppig sygdom, hvor en hjælper ofte er fraværende uden egentlig begrundet sygdom. - Langvarig sygdom, hvor sygdommen er af sådan en karakter, at hjælperen enten ikke forventes at kunne vende tilbage til arbejdet, eller at sygdommen er af meget lang varighed. Vær opmærksom på at der ved langvarig sygdom skal indhentes en lægeerklæring senest efter 6 uger. Betaling af lægeerklæring kan ske efter Servicelovens 96. Ved alle former for afskedigelse skal opsigelsesvarslerne overholdes jfr. ansættelseskontrakten. 4.4 Bortvisning. En hjælper der væsentligt misligholder sine forpligtelser i ansættelsesforholdet kan bortvises. Ansættelsesforholdet betragtes som ophørt uden varsel. Misligholdelsen skal være åbenlys og uden for al tvivl. Du bør aldrig bortvise en hjælper før du har rådført dig med din myndighedssagsbehandler og konsulent i HR afdelingen. En bortvisning kan medføre en retssag og du kan få et erstatningskrav fra hjælperen

12 4.5 Lønindberetning. Dine hjælpere skal udfylde arbejdssedler hver måned. Du er ansvarlig for at de er udfyldt korrekt og at de bliver fremsendt til Anette Nørgaard, Svinget 14, 5700 senest den 10. i hver måned. 4.6 Overført arbejdsgiveransvar. Hvis du har overført dit arbejdsgiveransvar til en forening eller et firma skal du henvende dig til disse i forbindelse med de opgaver der er beskrevet i ovenstående afsnit Tilrettelæggelse af arbejdet. Som arbejdsleder har du ansvar for den daglige arbejdstilrettelæggelse, ligesom du har ansvar for planlægning af vagtplaner, varsling af ferie, afholdelse af personalemøder og MUS samtaler. Du skal instruere og oplære din hjælper i de opgaver og de arbejdsrutiner hjælperen skal udføre. Du skal sørge for at hjælperen ved hvad der forventes af ham/hende i de forskellige situationer. Det anbefales at du udfærdiger en jobbeskrivelse. Afholdelse af pause er inkluderet i hjælperens arbejdstid og der ydes på denne måde løn under pauser. Pauser bliver afholdt efter aftale med dig. 4.8 Arbejdsmiljø. Dit hjem udgør en arbejdsplads, og det ligger i arbejdsgiver- og arbejdslederfunktionen at sikre dine hjælperes arbejdsmiljø. Du skal sørge for: - At arbejdsforholdene er forsvarlige. - At arbejdsskader undgås, f.eks. ved at de nødvendige hjælpemidler anvendes. - At hjælperne får den nødvendige instruktion og oplæring i at udføre arbejdet uden risiko. - At arbejdet tilrettelægges, så der er tid til pauser i rimeligt omfang. - At en sammenhængende vagt for en hjælper som udgangspunkt max. er på 24 timer. Grunden til dette er et sikkerheds- og arbejdsmiljømæssigt hensyn til hjælperne samt sikre at opgaverne kan løses forsvarligt i forhold til dig som bruger. - At eventuelle arbejdsulykker anmeldes. Kommunen arrangerer kurser i forflytningsteknik og brug af hjælpemidler. Tilmelding foregår til din myndighedssagsbehandler. Kommunen kan arrangere grundkursus for handicaphjælpere, når der er et tilstrækkeligt antal tilmeldte. Tilmelding foregår til din myndighedssagsbehandler. Handicaphjælperens arbejde i dit hjem er omfattet af arbejdsmiljøloven almindelige område, da arbejdet er af plejende karakter. Der skal udarbejdes en APV arbejdspladsvurdering. Svendborg Kommune kan være dig behjælpelig med dette. Branchesikkerhedsrådet for Social- og Sundhedsvæsen har udgivet en branchevejledning om handicaphjælpernes arbejdsmiljø

13 I branchevejledningen er der gode råd og oplysninger at hente vedr. arbejdsmiljø, hvad du skal gøre i forskellige situationer, og hvordan du anmelder en arbejdsulykke. Denne vejledning findes på og det anbefales at du og dine hjælpere bruger vejledningen efter behov. Du kan også finde oplysning og vejledning om arbejdsmiljø på 4.9 Forsikringer. Der er forsikringspligt overfor dine ansatte hjælpere. Det er en arbejdsgiverforpligtelse at tegne følgende forsikringer: Arbejdsskadeforsikring Erhvervsansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring er lovpligtig og sikrer dine hjælpere erstatning, hvis de bliver ramt af en arbejdsulykke. Erhvervsansvarsforsikring er ikke lovpligtig men meget vigtig, den dækker det erstatningsansvar du kan pådrage dig, hvis dine hjælpere under udførelse af arbejde for dig forvolder skade på andre eller andres ejendele. Arbejdsmarkeds Erhvervs Sygdomsforsikring AES er lovpligtig og dækker erhvervssygdomme opstået over tid. Denne forsikring betales igennem ATP bidraget i hjælperens løn. Svendborg Kommune dækker udgift til disse forsikringer. Ved ferieophold i udlandet skal du tegne en særlig rejseforsikring for de(n) hjælper du har med. Hjælperen er ikke dækket af sit eget sygesikringskort, når han/hun er på arbejde hos dig. Du kan søge om dækning af denne udgift. Bevillingen beror på en individuel vurdering, da der som udgangspunkt ikke ydes hjælp til afholdelse af ferie i udlandet, udover den daglige bevilling jfr. Servicelovens Handicaphjælperens jobfunktion. En handicaphjælpers jobfunktion kan ikke beskrives udtømmende, da opgaverne vil variere alt efter den enkelte borgers handicap, behov og ønsker. Handicaphjælperen er populært sagt arbejdsgiverens arme og ben. Der er ikke krav om nogen specifik uddannelse / kvalifikationer som er nødvendige for at bestride et handicaphjælperjob. En handicaphjælper skal respektere at arbejdspladsen er et privat hjem. Man skal indstille sig på og acceptere de forhold, der er i hjemmet. Opgaverne er meget forskellige og nogle af dem er af meget personlig karakter. Generelt består hjælpeopgaverne af praktisk og personlig pleje, hjælp til påklædning, madlavning, almindelig husførelse og ledsageopgaver udenfor hjemmet. Handicaphjælperen udfører de opgaver som borgeren selv ville have udført. Større håndværksmæssige opgaver er ikke et handicaphjælperjob. Det vil fremgå af ansættelseskontrakten hvilke væsentlige vilkår der gælder for arbejdet. Det anbefales at udfærdige en jobbeskrivelse. 2 Der henvises til bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet

14 Handicaphjælperen har tavshedspligt. De væsentligste områder hvor tavshedspligten gælder, er arbejdsgiverens rent private forhold, religion, sex, helbred, straffeforhold og økonomi. Arbejdsgiveren kan herudover afgøre hvilke andre områder tavshedspligten gælder. I tilfælde af at arbejdsgiveren oplever at handicaphjælperen har overskredet sin tavshedspligt, kan arbejdsgiveren anlægge en retssag for afgørelse heraf. Der er i 2008 taget initiativ til oprettelse af netværksgruppe for handicaphjælpere. Netværksgruppen er åben for både fastansatte og afløsere. Nærmere oplysning kan fås ved din myndighedssagsbehandler. 6.0 Løn og ansættelsesvilkår Svendborg Kommune har fastlagt løn- og ansættelsesvilkår efter principperne i Bekendtgørelse nr af om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 95 og Løn Lønnen svarer til FOAs lønsatser for ufaglært personale. Start løn er på skalatrin 11. Med virkning fra 1. juli 2009 er indført anciennitetsstigning. Efter 12 måneders fastansættelse sker der anciennitetsstigning til skalatrin 12 og herefter stigning med et skalatrin efter henholdsvis 3 år, 5 år og 8 år. Anciennitetsstigning gælder ved ansættelse som handicaphjælper ved BPA brugere i Svendborg Kommune, og bevares ved eventuelt skift af ansættelsessted til en anden BPA bruger i Svendborg Kommune. For ansatte hos respiratorbrugere ydes et funktionstillæg med 6,08 kr./time. Der udbetales tillæg for forskudt tjeneste. Forskudt tjeneste: Aftentillæg: 28 % af timelønnen i tidsrummet mellem kl. 17 og 23. Nattillæg: 31,5 % af timelønnen i tidsrummet mellem kl. 23 og 06 Lørdagstillæg: 28 % af timelønnen i tidsrummet mellem kl. 11 og 24. Søn- og helligdage: 50 % af timelønnen i tidsrummet mellem kl. 00 og 24. Lønnen udbetales fra Svendborg Kommunes HR afdeling månedsvis bagud. Lønsedlen indeholder en specificeret oversigt over det udbetalte beløb. Pension. Der er indgået aftale med PenSam pr. 1. januar Aftalen gælder når en handicaphjælper har været fastansat i 10 måneder på månedsløn. Hvis handicaphjælperen op til ansættelsen er omfattet af en tilsvarende pensionsordning bortfalder kravet om 10 måneders ansættelse og handicaphjælperen er berettiget til pension fra ansættelsens start. Der indbetales 12,6 % af lønnen eksklusiv tillæg og særydelser til pensionsordningen. Hvis det ønskes kan der vælges en anden pensionskasse. Pensam oplyser mere om pensionsordningen på telefon ATP Der indbetales til arbejdsmarkedets tillægspension (ATP) Beklædningsgodtgørelse. Der ydes den ansatte kontant beklædningsgodtgørelse for benyttelse af eget tøj, svarende til den fastsatte godtgørelse i overenskomst mellem KL og FOA. Tillæg til fastansatte, er kr. 322,45 pr. måned, tillæg til timelønsansatte er kr. 2,07 pr. arbejdstime

15 6.2 Ferie Handicaphjælperen har ret til 5 ugers ferie og en 6. ferieuge, uanset om der er optjent feriegodtgørelse eller ej. Fastansatte optjener ferie med løn. Optjeningsåret følger kalenderåret. Ferieåret er fra 1. maj til 30. april. Den 6. ferieuge kan overføres til næste ferieår, eller udbetales efter aftale med arbejdsgiver i juni måned. Fastansatte, der holder ferie med løn, oppebærer herudover en særlig feriegodtgørelse på 1,95 % af den ferieberettigede løn i optjeningsåret, som udbetales i april måned. Medarbejdere der ikke har optjent ret til ferie med løn vil blive trukket i løn for de pågældende timer man afholder ferie. Der udstedes feriekort ved fratræden. Timelønsansatte optjener ikke ret til ferie med løn, men får i stedet et feriekort beregnet med 12,5 % af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. Der udstedes feriekort efter hvert optjeningsår. Varsling af ferie: Handicaphjælpernes ønske om ferietidspunkt skal i videst muligt omfang imødekommes. Træf derfor aftale om ferieafholdelse i god tid. Hovedferie skal aftales 3 mdr. før afvikling. Øvrig ferie skal aftales 1 måned før afvikling. Hvis parterne er indforståede kan ovenstående fraviges. 6.3 Arbejdstid vagtplanlægning overarbejde merarbejde. Arbejdstiden planlægges for en periode på grundlag af et timetal svarende til gennemsnitlig 37 timer pr uge for fuldtidsansatte. For deltidsansatte reduceres arbejdstiden i perioden i overensstemmelse med den aftalte gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Planlagt tjeneste og frihed fastlægges i vagtplaner af mindst 4 ugers varighed. Vagtplanen skal endvidere indeholde oplysning om placering af: 1) Fridøgn (regel om et ugentligt fridøgn) 2) Feriedage Vagtplanen drøftes med de ansatte, inden den udleveres senest 4 uger før ikraftræden. Ændring i den planlagte tjenestes placering kan kun ske efter drøftelse med den ansatte og kun i ganske særlige tilfælde. Inddragelse af fridøgn med kortere varsel end 4 uger honoreres hele vagten efter reglerne om overarbejde. Regler om overarbejde. Overarbejde forekommer for fuldtidsansatte ved tjeneste på vagter udover de vagter, der er planlagt i vagtplanen. Overarbejde forekommer for deltidsansatte ved tjeneste udover fuldtid beregnet pr lønperiode = 1 måned. Overarbejde betales med timeløn + 50 % tillæg. Merarbejde. Merarbejde forekommer for deltidsansatte og ved merarbejdstimer forstås tjeneste ud over det gennemsnitlige ugentlige timetal den deltidsansatte er ansat på og op til 37 t ugentligt

16 6.4 Kolonitillæg ved overnatning udenfor arbejdspladsen Der ydes kolonitillæg for overnatning udenfor arbejdspladsen. Kolonitillægget er for hverdage 214, 47 kr. (pr. 31.marts 2000 niveau), for søn- og helligdage kr. 428,41 (pr. 31. marts 2000 niveau). I øvrigt oppebærer den ansatte sædvanlig løn under ferieophold/overnatning udenfor arbejdspladsen. Kolonitillæg gives når hjælperen ikke har mulighed for at komme hjem efter en vagt er med på ferie o.l. En hjælper der er ansat i 24 t. vagter får ikke kolonitillæg, selvom brugeren er på overnatning, såfremt man har fri og kan tage hjem, når ens vagt er forbi. 6.5 Tjeneste på specialdage 1. maj, grundlovsdag, juleaften og nytårsaftensdag. Ansatte der må udføre effektiv tjeneste: a) juleaftensdag fra kl. 00 til 24 honoreres søndagstillæg. b) 1. maj, grundlovsdag og nytårsaftensdag fra kl. 12 til 24 honoreres med søndagstillæg. 6.6 Frihedsperioder Arbejdsmiljølovens regler om fridøgn og hviletidsbestemmelser gælder. Som hovedregel ydes der et ugentligt fridøgn indenfor hvert 7. døgn. Fridøgnet skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Da den daglige hvileperiode er 11 timer, vil den ansatte derfor normalt have krav på en sammenhængende hvileperiode på 35 timer hvert 7. døgn. Der må ikke være mere end 7 døgn mellem 2 fridøgn. 6.7 Hviletid Inden for hver arbejdsperiode skal den ansatte have et fridøgn. Fridøgnet skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Da den daglige hvileperiode er på 11 timer, vil den ansatte derfor normalt have krav på en sammenhængende hvileperiode på 35 timer hvert 7. døgn. 6.8 Sygdom Fastansatte oppebærer fuld løn under sygdom og barsel. Timelønsansatte oppebærer i sygdomstilfælde dagpenge efter reglerne i lov om dagpenge ved sygdom og barsel. Kronisk sygdom der giver anledning til hyppige sygefravær skal være oplyst ved ansættelsessamtalen, undlades dette kan retten til sygedagpenge mistes, evt. vil ansættelsesforholdet kunne ophæves. Får handicaphjælperen under sin ansættelse en sådan kronisk sygdom, som giver hyppige sygefravær, skal dette straks oplyses til arbejdsgiveren. Der kan evt. ved en kronisk sygdom laves en 56 aftale, med dækning af sygedagpenge, de dage hjælperen er sygemeldt. 6.9 Barns 1. og 2. sygedag Betingelser: barnet er under 18 år og har ophold hos den ansatte, fravær er nødvendigt af hensyn til barnet og det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages. Fastansatte ydes løn ifølge deres vagtplan. Timelønsansatte ydes beløb efter reglerne i lov om dagpenge ved sygdom og barsel Forhold under barsel og adoption Under forudsætning af, at arbejdsgiveren kan få udbetalt de fulde dagpenge, som handicaphjælperen vil have ret til efter dagpengeloven, vil handicaphjælperen have ret til fuld løn ved graviditet og barsel og adoption. Kvindelige arbejdstagere: ved forebyggende graviditetsundersøgelser fra det tidspunkt hvor der skønnes at være 8 uger til fødslen ved førtidig graviditetsorlov pga. risiko for kvindens helbred eller fosteret 14 uger efter fødslen 16 16

17 6 uger efter de 14 uger 6 uger til fælles fordeling med faderen Mandlige arbejdstagere: 2 uger inden for de første 14 uger efter fødslen 6 uger efter de 14 uger 6 uger til fælles fordeling med moderen Adoption sidestilles med barsel. For afløsere gælder lov om dagpenge ved sygdom og barsel Omsorgsdage Der kan afholdes 2 dage pr. barn indtil det år barnet fylder 7 år. Omsorgsdage som ikke er afholdt indenfor kalenderåret bortfalder med mindre andet er aftalt Seniordage Man er seniormedarbejder det år man fylder 58 år. Dette giver ret til fravær 4 dage i det kalenderår, hvor man fylder 58 år. 5 dage i det kalenderår, hvor man fylder 59 år. 6 dage fra det kalenderår, hvor man fylder 60 år. Seniordage kan holdes som hele eller halve dage. Det skal aftales i så god tid som muligt hvornår og hvordan seniordagene ønskes afholdt. Seniordage som ikke er afholdt indenfor et kalenderår bortfalder med mindre andet er aftalt Opsigelsesbestemmelser. Opsigelse fra arbejdsgiver skal ske med følgende varsel: Ved ansættelse indtil 1 år 7 dage fra arbejdsgiverside og 3 dage fra arbejdstagers side. Efter 1 års ansættelse 21 dage fra arbejdsgiverside og 7 dage fra arbejdstagers side. Efter 3 års ansættelse 49 dage fra arbejdsgiverside og 14 dage fra arbejdstagers side. Efter 6 års ansættelse 70 dage fra arbejdsgiverside og 21 dage fra arbejdstagers side. Opsigelsesvarsel for afløsere: Gensidigt opsigelsesvarsel fra dag til dag Dagpengegodtgørelse G dage Arbejdsgiveren skal betale dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag ved afskedigelse af hjælpere eller ved ophør af en tidsbestemt ansættelse. Hjælperen skal have været beskæftiget i mindst 74 timer indenfor de sidste 4 uger og være medlem af en arbejdsløshedskasse for at få godtgørelsen. Blanketten kan rekvireres i HR afdelingen Frigørelsesattest Undtagelsesvis kan der gives en frigørelsesattest, hvis der ikke er andre muligheder for at få ansat en handicaphjælper. Frigørelsesattesten kan ifølge dagpengeloven kun udstedes for et år. Med en frigørelsesattest har handicaphjælperen ret til at ophøre med arbejdet med dags varsel, uanset gældende opsigelsesvarsel. 7.0 Praktisk og administrativt Nedenstående regler gælder når du bevarer arbejdsgiveransvaret, eller overfører det til din ægtefælle og Svendborg Kommune administrerer lønudbetalingen for dig

18 7.1 Ansættelseskontrakten Kontrakten udfyldes af arbejdsgiver og underskrives af arbejdsgiver og den nyansatte. Herefter sendes kontrakten til Anette Nørgaard, Svinget 14, 5700 Svendborg. som kontrollerer om den er korrekt udfyldt, og sender herefter kopi af kontrakten til parterne og HR afdelingen Den nyansatte handicaphjælper er herved oprettet i HR afdelingen til lønudbetaling. 7.2 Indberetningslister Indberetning af arbejdstimer sker på indberetningslister. Der findes 2 lister, den ene er til timelønnede og døgnhjælpere den anden er til de, der er ansat på et fast timetal om ugen. Timelønnede og døgnhjælpere skal udfylde indberetningslisten med alle arbejdstimer, månedslønnede skal udfylde evt. ekstra timer og timer med forskudttidsarbejde. Timerne skal være talt sammen og indberetningslisterne skal være underskrevet af både arbejdsgiver og handicaphjælper. Ferieafholdelse o.l. skal være påført. Udfyldt ferieseddel skal indsendes sammen med indberetningslisten. Indberetningslisterne skal indsendes senest den 10. i hver måned til Anette Nørgaard, Svinget 14, 5700 Svendborg, som herefter sørger for videresendelse til HR kontoret. Er indberetningslisterne ikke modtaget rettidigt, kan der ikke udbetales løn. Indberetningslister kan udskrives fra Svendborg Kommunes hjemmeside. Borger voksen handicap og psykiatri hjælp i eget hjem BPA. 7.3 Sygemelding og raskmelding Sygemelding skal ske senest 1. fraværsdag inden arbejdstids begyndelse. Meldingen skal ske telefonisk til arbejdsgiver. Raskmelding skal ske tlf. til arbejdsgiver, den dag handicaphjælperen er rask. Arbejdsgiver skal udfylde skema vedr. sygemelding, skemaet underskrives af handicaphjælperen, på første arbejdsdag efter raskmelding. Arbejdsgiver sender herefter skemaet til HR afdelingen. Skemaet rekvireres hos lønsagsbehandler i HR afdelingen. Ved en handicaphjælpers sygdom før 8 ugers ansættelse, skal dette indberettes til HR kontoret samme dag. Sker dette ikke får handicaphjælperen ingen godtgørelse for sygedagene. 7.4 Når handicaphjælperen fratræder Arbejdsgiver giver meddelelse om en handicaphjælpers ophør til Socialfagligt Center tlf Kopi af handicaphjælperens opsigelse fremsendes med arbejdsgivers påtegnelse af rigtigheden til Myndighedsgruppen, som efter påtegning sender den til HR afdelingen. 7.5 Dine lønsagsbehandlere Ved spørgsmål i forhold til de almindelige løn- og ansættelsesvilkår kan følgende lønsagsbehandlere i HR afdelingen kontaktes. Ulla Bøgner, tlf Maibritt Gyllenborg, tlf Helle Vestergård Christensen, tlf

19 8.0 Budget og regnskab 8.1 Budget På baggrund af din BPA bevilling opstiller Socialfagligt Center et budget med de forventede omkostninger til de enkelte elementer i den udmålte bevilling. Budgettet danner baggrund for det årlige regnskab. I tilfælde af, at du ikke selv er arbejdsgiver danner budgettet baggrund for det tilskud som overføres til en forening eller en privat virksomhed. 8.2 Regnskab med de bevilgede timer Arbejdsgiver skal føre regnskab over de udmålte og forbrugte timer i sin BPA bevilling. Det anbefales at føre regnskab måned for måned, så det er muligt at følge med i timeforbruget både i den faste bevilling og i puljetimerne. Regneark til brug for dette regnskab kan rekvireres hos din myndighedssagsbehandler. Timer til dækning af afløsere ved sygdom, barsel, barnets 1. og 2. sygedag, omsorgsdage og seniordage er ikke indregnet i den faste bevilling, men kan anvendes når behovet opstår. Der skal også føres regnskab over forbrug af disse timer. Hvis dit behov ændrer sig, og du har brug for flere eller færre timer skal du kontakte din myndighedssagsbehandler, som vil foretage en ny vurdering og beregning af din BPA bevilling. Regnskabet forelægges en gang årligt i forbindelse med opfølgning af din bevilling. Hvis du selv er arbejdsgiver eller har overført ansvaret til en nærtstående udarbejder din myndighedssagsbehandler det økonomiske regnskab og sammenholder det med det opstillede budget. Har du overført dit arbejdsgiveransvar til en forening eller en privat virksomhed er det disse, der udarbejder det økonomiske regnskab. Timer der ikke er anvendt i overensstemmelse med bevillingen skal tilbagebetales til kommunen. 9.0 Overførsel af tilskud og arbejdsgiveransvar 9.1 Regler om overførsel Du kan vælge at overføre dit BPA tilskud og dit arbejdsgiveransvar til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Socialfagligt Center vurderer om du er i stand til at være arbejdsgiver, og kan som forudsætning for at du kan få en BPA bevilling stille krav om, at du overfører dit arbejdsgiveransvar. Når du overfører dit udmålte BPA tilskud og dit arbejdsgiveransvar til andre, varetager disse de opgaver som er forbundet med at være arbejdsgiver for dine hjælpere i ansættelsesretslig forstand. Du skal selv fortsætte med at varetage de opgaver der er forbundet med at være arbejdsleder. 9.2 Overførsel af tilskud til en nærtstående Som nærtstående anses normalt ægtefælle, samlever, forældre, søskende samt andre, som du har et nært forhold til. Det er en forudsætning at både du og din nærtstående ønsker denne løsning. Det er desuden en forudsætning at den nærtstående kan varetage denne opgave. Den nærtstående person modtager ikke aflønning for de opgaver, der er forbundet med at være arbejdsgiver for hjælperne

20 20 svb 1833

Afsnit 1.0 Indledning. 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Langeland Kommune

Afsnit 1.0 Indledning. 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Langeland Kommune cialafdelingen Borgerstyret personlig assistance Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1.0 Indledning. 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Langeland Kommune Afsnit 2.0 Lovgrundlaget 4 2.1 Lov om Social Service

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1.0 Indledning... 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Faaborg-Midtfyn Kommune... 3 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget... 3 2.1 Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget Marts 2010

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget Marts 2010 Håndbog i Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 95 Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget Marts 2010 Sundhed og Omsorg Visitationsenheden Møllevej 9, 7500 Holstebro Tlf.: 9611 4130, fax.:

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Servicelovens 95 stk. 2 og 96

Servicelovens 95 stk. 2 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 95 stk. 2 og 96 Udarbejdet den 15. april 2010 Seneste revision 1. august 2011 Ikrafttræden den 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse. Side 1.0 INDLEDNING....4

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Håndbog i Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Håndbog i Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Håndbog i Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Opdateret December 2013 Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 8. november 2011 Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Visitation

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

Håndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem. Jf. Servicelovens 96

Håndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem. Jf. Servicelovens 96 Ikast-Brande Kommune Håndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistance Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem Jf. Servicelovens 96 Udarbejdet af Handicap og psykiatriafdelingen Juni 2012 1. Forord/indledning

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Retningslinjer BPA. Borgerstyret Personlig Assistance

Retningslinjer BPA. Borgerstyret Personlig Assistance Retningslinjer BPA Borgerstyret Personlig Assistance Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem Jf. Servicelovens 95 og 96 Udarbejdet af Handicap og Psykiatri Gældende fra 1. juli 2009 Redigeret Januar

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med borgerstyret Formålet med assistance er, at personer

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Borgerstyret personlig assistance 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4 og 96a

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde borgerstyret

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Kontaktperson for døvblinde

Kontaktperson for døvblinde Retningslinjer Information til borgere og pårørende Februar 2017 Kontaktperson for døvblinde Serviceloven 98 Indhold 1. Forord... 1 2. Lovgivning og personkredsen for 98... 2 3. Borger... 2 3.1. Ansøgning,

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 201527. april 2016 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Maj 2012 Udgivet af Herlev Kommune Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA 1. Baggrund og formål... Side 4 Generelle forhold i en BPA

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96 Håndbog om BPA-ordningen - i henhold til Servicelovens 96 Juni 2016 Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA... 4 Baggrund og formål... 4 Generelle forhold i en BPA... 4 1. Arbejdsleder... 4 2. Arbejdsgiver...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog til Servicelovens 95 og 96 Håndbogen er politisk godkendt i januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Afsnit 1.0 Indledning 4 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96 Myndighedsafdelingen Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Lov om Social Service 96 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. KORT OG GODT OM BPA... 2 2.1 Baggrund og formål... 2 2.2 Overgang fra hjælperordning

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere