Grønlandsk. Lovsamling 1TJNAARUTIT - Serie C-I. Afsnit 8 Sundhedskartellet. Arbejdstid PPK - 1 AFTALr:,:K;FJIN5OERAD:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlandsk. Lovsamling 1TJNAARUTIT - Serie C-I. Afsnit 8 Sundhedskartellet. Arbejdstid PPK - 1 AFTALr:,:K;FJIN5OERAD:"

Transkript

1 Arbejdstid PPK - Afsnit Sundhedskartellet NAI 1TJNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Aftale om arbejdstid mellem Naalakkersuisut og Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit for tjeneste mænd og overenskomstansatte på sundhedsområdet. Indb cl d stort. egne se KAPITEL 1. INDLEDNING AFTALr:,:K;FJIN5OERAD: KAPITEL 2. TJENESTENS TILRETTELÆGGELSE ARBEJDSTIDSNORM 3 3 ARBEJDSTID OG FRI DAGE 4 4 DAGLIG HVILEPERIODE 6 5 SØGNEHELLIGDAGE OG SÆRLIGE FRIDAGE 6 6 TILKALDEVAGTER 7 KAP 2. HONORERING FOR BBE3DSTIDSBESTEMTE ULEMPER 7 7 BETALING FOR OVERTID, MISTEDE FRIDAGE OG SØGNEHELLIGDAGE OMLAGT ARBEJDSTID 9 DØGN OG TILKALDEVAGTER 10 ANDRE ULEMPETILLÆG (WEEKEND, SØGNEHELLIGDkS, ArrEN KAP. 3. SÆRLIGE BESTEMMELSER.. 11 R. LGHEDSTILLÆG 12 KTRSER 13 PATIENTLEDSAGELSE 14 EVAKUERING OG NATTILLÆG) at 20

2 - Arbejdstid PPK Afsnit Sundhedskarteliet 15 MANUEL VENTILATION, NE.DKØLING OG VARNEBESIRAL1NG Rs SETT3 14 KAP. 4. DELTIDSANSATTE OG ANSATTE Pk TIMELØN DEl IDSANSATTE TIMI,ciNsrt ANSATIE 15 KAP. 5. ARBEJDSTID FOR ANSATTE I TJENESTENANDSSTILLINGER S/ERLTGT VEL)R&)RFNDE ANSATTE I STILLINGER, DER ER KLASSIFICERET PA 5 filatrin 45 OG DEROVER SAMU FOR TJENESTEMTN T), HVIS NORMALE TJENESTE UNDDRAGER SIG NONTROL 16 KAP. 6. IKRAFTTPÆDEIJSE IKRAFLREDFLSE 16 BILAG 1 - BESKRIVELSE Al RÅDIGHEDSTILLÆG 1 PROTOKOLLAT af 20

3 Afsnit Arbejdstid PPK - Sundhedskartellet Kapitel 1. Indledning 1 Aftalens dækningsområde Denne aftale omfatter tjenestemandsansatte sygeplejersker enskornstansatte bioanalytikere og og over farmakonomer, ergoterapeulex, fysioterapeuter, jordernzdre, sundhedsassistenter, syceple og i ersker radiografer samt økonomaer der ansæltes indenfor Sundhedsvæse net eller i ster og aftaler kommunerne i med Grønland, der er omfattet at overenskom Peqqinnisaq Pillugu Ka.Luffiit, Aaviaasuc Ka laallit Nunaanni, Pillorissaesut, Kalaallit Nunaani Timimik usaasut, Ernisussiortuunerit Kat tuffi at, Sundhedsassistentit Sungi Peqatigiiffiat, Peqqissaasut Kattuffiat og Inuussutissalerisut Ne risassalerisullu Kattuffiat. Kapitel 2. Tjenestens tilrettelæggelse 2 Arbej ds tid.snorm Den timer gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for om ugen. en fuldtidsansat er 40 Stk. 2. For en ugentlige arbejdstid riode, der er 1 dog 4 fuldtidsansat i dagtjeneste er uger. dog 40 Hvor timer opgjort over den en samaibejdsudvalget i medfør at er enige herom, kar pianlægningsperioden være højst 6 uger. på gennemsnitlige planlægningspe over 4 3 uger, stk. Stk. vagt er 3. Den 37 gennemsnitlige ugentlige arbejdstid timer. For hver vagt, ydes honorering som 40 for timers tjeneste 3 overtimer. i i aften og aftenog natte natte 3 at 20

4 Arbejdstid PPK Afsnit Sundhedskartellet B Stk. 4. Arbejdstiden kan tilrettelægges som effektivt arbejde, ti]kaldevag: fra hjem (vagt i) eller fra vagtværelse (vagt II). 3 Arbejdstid og fridage Samarbejdsudvalget udarbejder principperne for tilrettelæggelse og omlægning af arbejdstiden samt fridagenes placering. Der henvises til den til en hver tid gældende arbejdsmiljølovgivning og Aftale om hviletid for Sundhedspersonale i Grønland Stk. 2. Hvis samarbejdsudvalget ønsker det, skal den ugentlige ar bejdstid fordeles med B timer pr. dag på 5 dage, medmindre hensy net til institutionens drift taler imod dette. Den daglige ar bejdstid kan højst udgøre 9 Limer pr. dag. Stk.3. Arbejdstiden bekendtgøres i en tjenestetidsplan således, at personalet til enhver tid kender arbejdsl±dens og fridagenes placering mindst 4 uger frem eller den længere periode, der er af talt i medfør af 2 stk. 2. Stk. 4. Ændring af tjenestetidsolanen kan kun ske i ganske særlige tilfælde, fx. ved sygdom. Stk. 5. Dzgnvagter indgår med B effektive timer i den i 2, stk. 1 fastsatle ugentlige arbejdstid. Vagt fra vagtværelse (vagt II) opføres dog med samtlige vagttimer, jf. 14 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 32. af 23. januar 2006, Hvileperioder og fridøgn i Grønland. Stk. 6. Der kan olanlægges effektiv cjeneste efter afslutning af en tilkaldevagt (vagt I eller II). Dog skal den ansatte ikke give møde, før der er opnået mindst B timers sammenhængende hvile efter 4 af 20

5 Afsnit Arbejdstid PPK Sundhedskartelle: afslutningen af arbejdet efter sidste opkald. Denne hvileperiode er at betragte som udført normaltjenest.e. Stk. 7. Inden for hver pericde på 7 døgn ska der normalt være mindst i fridag, jf. 4 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 32. af 23. januar 2006, Hvileperioder og fridøgn i Grønland. Se i øvrigt. stk. 11. Stk.. En tjer.estettdsolan for en fuldtidsansat med en timers normal arbejdsdag skal gennemsnitligt indeholde 2 fridage pt. uge. Hertil kommer evt. søgnehelligdage, erstatningsfridage samt even tuelle andre arbejdsfri dage som følge af nedsat arbejdstid ( stregdage ) Se i øvrigt stk. 11. Stk. 9. Fridager.e skal placeres således, at der så vldc muligt er to sammenhængende fridage inden for hver periode på 14 dage. Stk. 10. Fridage mv., jf. stk., samt 1. ferie og barselsorlovs dag skal have en varighed på mindst 40 timer efter sidste tjene stes ophør. Når betingelserne for nedsættelse af hvijetiden i med før af aftale om hviletid for Sundhedspersonalet i Grønland er op fyldt, kan 1. fridag dog have en varighed på 32 timer. Det andet af 2 sammenhængende fridøgn samt eventuelle yderligere fridøgn skal være på mindst 24 timer. S:k. 11. Reglerne i stk. 7 og kan fraviges under de betingelser, der er fastsat i Aftale om Hviletid for Sundhedspersonale i Grøn land, når der er enighed herom i det lokale samarbejdsudvalg, jf. stk. 5 af 20

6 Arbejdstid PPK - Afsnit Sundhedskareliet 4 Daglig hvileperiode Den daglige hvileperiode, opgjort som tiden mellem en tjenestes afslutning og næste tjenestes påbegyndelse, er ncrmalt på mindst 11 timer, jf 3 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 32. af 23. januar 2006, Hvileperioder og fridøgn i Zrcnland. Stk. 2. Den daglige hviletid kan nedsættes til gange på en uge inden for de i aftale om hvijetid timer højst 3 stk. te 65 gange indenfor et løbende år. Der kan ikke planlægges med på hinanden følgende nedsættelser af hvileperioden. 1 2 nævn 2 Stk. 3. Når hvile:tden nedsættes, har den ansatte ret til kompen serende hvil af sarrlme varighed som nedsættelsen. Den kompenserende hviletid skal gives snarest muligt efter den nedsatte hviletid. Stk. 4. Vagttimer fra vagtværelse betragtes ikke som hviletid, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 32. af 23. januar 2006 I-{vileperioder og fridøgn i Grønland. 14, 5 Søgnehelligdage og særlige fridage Ansatte har ud over de i 3 stk. 7 og nævnte fridage ret ti] frihed på de uden for søndage faldende helligdage jf. de dage anses for helligdage: 7. Følgen a) Folkekirkens helligdage b) Jueaftensdag den 24. december c) Nytårsaftensdag den 31. december d) Grønlands Nationaldag den 21. juni. e) I. maj (tiden efter kl ), samt. f) Helligtrekongersdag den 6. januar (tiden efter kl ) 6 af 20

7 Arbejdstid PPK Afsnit Sundhedskartellet Stk. 2. Stationssygeplejersker optjener ud over de i stk. 1 og 3 stk. 7 nævnte fridage århgt tel løn for hver måneds tjeneste. til i dags tjeneslefrihed uden Under afholdelse at tjenestefrihed uden løn i henhold Lil denne beslemmelse, optjener sygeplejersken ret til ferie og anciennitet. Den optjente frihed skel afvikles inden udgangen at det retten til efter den optjente tjenestefrihed optjeningsåret følgende ellers ferieår, bortfalder. idet 6 Tilkaldevagter Tilkaldevagter kan tilreti.elægges Som døgnvagt vact i umiddelbar forlængelse at dag 9. eller som tilkalde eller aftentjeneste, jf. Stk.? kald/tilkald Under tilkaldevagter skal den ansatte være klar fon/vagttelefon omgående, og der udleveres en mohiltele til den ansatte. til op Stk. 3 Ved kostningerne tilkald til i arbejdstiden, under vagt fra hjem bærer arbejdsgiveren om transport jf. til 9, stk. 3. og fra hjem. Transporttiden indgår Kap. 2. Honorering for arbejdstidsbestemte ulemper 7 Betaling for overtid, mistede fridage og søgnehelligdage Følgende arbejdsydelser m.v. denne bestemmelse: honoreres med overtidsbetaling efter 1. Beordret eller eller aftalt arbejde ud over den ugentlige arbejdstidsnorm, 7 af 20 jf. fastsatte 2 og 3 stk. 2, daglige

8 GJ GJ GJ to 4-) 1-4 E 4 ild Et -4 to t GJ t GJ z GJ, I I t I 4- GJ mi 44 ti GJ I GJ -1 GJ 4-4 >, I GJ 4-i ml GJ E GJ 4- GJ GJ GJ 44 GJ GJ > i 4-i.0 ---i t to GJ GJ 0 GJ GJ GJ - 4- (G Lfl -I $4 0 GJ Et GJ to -rl FU.C GJ GJ t 4-i GJ $4 -H GJ t -.- ni 4 -H 0 ti GJ 0 t -4 --i 4-i GJ $- GJ GJ GJ ni I GJ E & 1-4 Et $4 GJ Et GJ GJ GJ $4 mi t -i-i -.4 C 4-) GJ 0.0 -d GJ 04 to FU GJ GJ 41 IC GJ to to i GJ t > GJ -H.0 t 4.) S) GJ 4 0 ti FU 0 to to GJ Et 4 1$ to GJ GJ - to GJ 4-, -I GJ 4242 GJ 04 GJ ti P4 0 0 GJ H to GJ 34 to GJ (4.4 0 mi to 0 <ti GJ GJ t - ti to t Et ni 04 t 0 GJ GJ GJ 4-i GJ GJ GJ 4-i GJ GJ $4. r 0 to GJ,1 GJ - to to -H GJ -H GJ - -I GJ 4-) (fl ti O -.-I to t t ttot GJ ti to 44 t GJ GJ ti GJ GJ 0 ti GJ ti GJ d GJ i 0 0 GJ GJ $ -.4 GJ Q 4 GJ E GJ 04GJ 042 to to GJ GJ GJ 0., n $4 to -d Et -.4 to t 4-i to t 4.3 mi to 42 Oa GJ GJ t $4 ti 4-4 GJ I-i 4-4 GJ to GJ GJ i-) 4-i ti GJ GJ Et I to Et GJ 4-4 Et GJ Et -.1 t E 04 GJ IB GJ t GJ 04 GJ t 0 t n to to -r E to 4-i to to >1 GJ.4 Et Et to GJ t GJ 0 GJ GJ t GJ t 4-i t 0 4-i GJ 4-.0 Et -I 0 GJ 0 0 Et GJ GJ Et -0 GJ Et to ml to Et 0 ti d ti ti 0 to IGJ Q t ti t -.-4 Et to mi ti Et 43-l 2, 4-i to GJ to 0 -r--, 4-4 (ti ti ti H 42 ti 4-i > ti GJ Et Et to 4-4 ti ti mi t GJ 0 0 i- Z GJ Et ($4 GJ to 0 44 t t Et GJ-Et ti ml fl 42 4i ($4 -r, to Æ > Et.2 t 0 ti to -H GJ to GJ 4-i ti t 0 to Et GJ 4-i to t 4-4 > $4 < Et Et ti Cl, -n i-i ti 4-) ti 0.. GJ.2 - to GJ Et (ti GJ H ni GJ 0 GJ to GJ GJ 01 GJ to 4-) to GJ GJ > GJ GJ Æ GJ t E i-) GJ -d GJ -.4 to too GJ 0 Et Et ---4 GJ t GJ -H 42 GJ (ti Et 0 ti -H t GJ 4-i 0) i Et 1-4 4i mi ni to GJ GJ -H 0 Et 0 4-i to to > GJ 4-i 04 to GJ GJ 4-4 GJ 4-i EN GJ GJ Cl GJ $4 43 GJ GJ ti Et 44 -rj Æ ti GJ. GJ GJ r GJ r GJ 0 -H to ni 41 0 GJ 44 t 43 GJ GJ Et ni t E GJ GJ GJ 4-i FU GJ GJ >, 0 GJ ---4 GJ Cl, tot t -n to L4 GJ ti to 0 GJ <ti 44 <ti GJ 4-i GJ GJ 0 t GJ r-l -. GJ 0 ti GJ GJ 43 GJ $4 4 $4 ti EN 4-i GJ Et Et 0 44 to GJ 0 to 0 t GJ 4-) -H GJ Et 0 - to $-I -2 0 $4 > mi GJ GJ GJ GJ Et 0 0 GJ 4-i GJ Et to -H too 4) t 0 C t 4 > 4- t Et 1 to GJ 41 GJ 4-4 -r, -r-t t 0) t 04 GJ b 4 GJ t GJ GJ t GJ GJ 4-i GJ (GJ GJ GJ 4-4 ni 0 E 0 4-i 0 GJ GJ GJ GJ t ml 0 cio > ti.0.c ---- GJ Et i 0 to 0 ---i t i1 GJ 41 GJ 0 GJ 4-4 ti to 43 GJ 4 GJ.0 Et I ti 0 GJ 4-I GJ GJ 1 4-) GJ to GJ GJ GJ 4-4 to to GJ GJ JJ > 0 r (I) 0 4 to GJ GJ.0 I.0 0 GJ to > GJ GJ GJ Et -.1 j GJ 4-4 Et t GJ r4 GJ GJ 0 GJ - r ti.0 0 ti 04-i to ti r ti GJ EtGJ 0 ti Et.0 EN.0 GJ 0 $4 GJ GJ.0 4-i GJ GJ $4.0 Et n 0 t i L9] > -H 4-4 GJ 4-I 4-4 Et > 4-i GJ fl -(ti - 0 GJ GJ I-i.0 tit GJ Et 0 ti GJ 0 GJ to X 0 GJ 0 ti Z 4-) 0 IB GJ E )-4 (ti 1.0 GJ GJ GJ Et GJ.4 GJ GJ ti 4-) Oa GJ >4.i -H ni Gj 0 -d.0 i to ---i < to 0 4-i (J GJ rfl 1 43 rl > GJ r 42 GJ Lfl 1 GJ GJ to 14 -H GJ GJ. GJ GJ IB.2 mi to GJ 04- EN N LO I 1H. >, GJ 41 GJ ti 34 > 4-i.4 4 ti 24 ti.0 to GJ ti I GJmi i GJ -ii 04 GJ i- GJ GJ GJ GJ (1) to 2, Cl) GJ ti ti 4-i (i) Et ni 0) C/).0 0 ifl Et 0 Cl 4-4 Et 0)

9 Rettelsesbiad Afsnit Arbejdstid PPK Sundhedskartellet Stk. 7. For arbejde udført efter tjenstlig ordre på en planlagt fridag eller på en søgnehelligdag ydes overtidsbetaling efter stk. 2 for det faktiske antal timers arbejde, dog mindst for 6 timer (mistet fridags eller søgnehelligdagsbetaling). Såfremt godtgø relse sker med afspadsering efter reglerne om overtid, skal af spadsering gives i hele dage. Stk.. Opkald/tilkald i fritiden på arbejdsdage honoreres med overtidsbetaling for det erlagte timetal, dog mindst 3 overtimer. Omlagt arbejdstid Omlagte timer er timer, som den ansatte pålægges, at udføre i an det tidsrum end planlagt i henhold til tjenestetidsplanen, jf. 3, stk. 3. Stk. 2. Omlagte timer efter tjenstlig ordre, der varsles med min dre end 72 timer før den oprindelige planlagte tjeneste start ho noreres med et tillæg på 29,49 kr. pr. 1. april 2000 pr. omlagte time jf. sats nr. 99 om særligt tillæg. Stk. 3. Omlagte rådighedstimer efter tjenstlig ordre, der varsles med mindre end 72 timer før den oprindelige planlagte rådigheds tjenestes start honoreres med et tillæg på 14,75 kr. pr. 1. april 2000 pr. omlagte time jf. sats nr. 7 om særligt tillæg. Ved om lagte rådighedstimer forstås timer, som den ansatte pålægges, at udføre i andet tidsrum end planlagt i henhold til tjenestetidspla nen, jf. 3, stk Døgn og tilkaldevagter Under vagter ydes vagttillæg efter følgende satser: 9 af 20

10 Arbejdstid PPK - Afsnit Sindhedskartellet Vaet. I (vagt fra hjem): 34,36 kr. pr. Vagt II (vagt fra vagtværelse) : 62,15 kr. pr. Lime, Lime. Stk.2. Effektivt arbejde under tilkaldevagter de ud over timer i en og effektivt arbej døgnvagt opgøres fra opkald/tilkald såle des, at der ydes overarbejdsbetaling pr. påbegyndt times effektivt arbejde, herunder for telefonopkeld. Hvert opkald :æller mindst ydes én dog kun times arbejde. Ved overtidsbetaling for flere opkald inden fcr én time. samme som time Stk. gynder den 3. Ved den tilkald, hvor den effektive arbejdstid ansatte skal give effektive arbejdstid når møde på den ansatte skal give ved opkaldet. Ved møde straks, be tilkald, hvor et senere tidspunkt, begynder ansatte forlader hjemmet. den Stk. 4. Hvor 110, ydes der for følgende rende til over en 75 % antallet at vagttimer inden for 70 vagttimer at det normale vagthoncrar særlig godtgørelse svarende til honorar. Dzgnvagter indoår i en og 100 % denne beregning én måned overstiger særlig godtgørelse sva for vaettimer herud at det normale med højst 16 vagt timer. Stk. 5. I stedet for udbetaling at vagthonorar efter stk. vagttimer efter tjenestestedets skøn godtgøres hed/atspadsering, således at der ydes vagttime i vagt I, og med fri 1, kan minutters frihed for hver minutter for hver vagttime i vagt II. Stk. sættes 6. Ved de tiltrædelse i stk. 4 uden for tjenestetidsskemaets start, ned nævnte timer forhoidsmæssigt. 10 at 20

11 Arbejdstid PPK Afsnit Sundhedskartelle: 10 Andre ulempetillæg (weekend-, søgnehelligdags-, aften- og nattil læg) For timer, der medregnes som effektiv tjeneste i tidsrummet fredag kl til mandag kl samt for tjeneste på søgnehelligda ge ydes weekendtillæg på 50 kr. pr. time. Stk. 2. For tjenstiigt beordret arbejde mellem kl og kl ydes et aftentillæg pr. time på 25 timeløn. % at den ansattes grund Stk. 3. For tjenstligt beordret arbejde mellem kl og kl ydes et nattillæg pr. time på 50 timeløn. % af den ansattes grund Kap. 3. Særlige bestenuuelser 13. Rådighedstillæg Til ledere samt andre ansatte, hvis tjeneste indebærer selvstændig arbejdstidstilrettelæggelse, kan der mellem overenskomstparterne aftales et rådighedstillæg. Stk. 2. Ansatte med rådighedstillæg følger reglerne i 2 stk. samt 3 5, den til en hver tid gældende arbejdsmiljølovgivning 1 og Aftale om hviletid og fridøgn for Sundhedspersonale ± Grønland. Det påhviler den ansatte i samarbejde med sine foresatte at til rettelægge sir, arbejdstid i overensstemmelse hermed. stk. 3. Rådighedstillægget honorerer de ulemper og den fleksihiji tet, der er forbundet med varetagelse af det ledelsesmæssige og/eller selvstændige ansvar på tjenestestedet, herunder fox even tuelle akutte opkald/tilkald. 11 af 20

12 Arbejdstid PPK Afsnit Sundhedskartellet Stk. 4. Ansatte med rådighedstillæg er ikke forpligtet til i døg nets 24 timer at kunne opkalcies/tilkaides uden for arbejdstiden, jf. dog stk. 5. Stk.5. Såfremt ansatte med rådighedstillæg ska: påtage sig til kaldevagtz, følger honoreringen bestemmelserne i 7, 9 og 10. Stk. 6. Såfremt ansatte med rådighedstillæg deltager i udrykning, patientledsageise eller manuel ventilation, honoreres herfor efter bestemmelserne i denne aftale. 12 Kurser Når en ansat, efter aftale med tjenestesredet, deltager i kursus, beregnes arbejdstiden efter følgende regler: Stk. 2. Alle timer på en kursusdag er at opfatte som arbejdstid, men der honoreres højst for arbejdstimer. Stk. 3. Hvis den ansatte på en. kursusdag udfører normaltjeneste, beregnes arbejdstiden som den [normal]tjeneste, der faktisk er ud ført den pågældende dag, tillagt de timer kursus varer. Det bliver honoreret ved det faktisk præsterede arbejde inklusiv kursusti merne, dog mindst med timer i alt. Stk. 4. Hvis kurset afvikles på en planlagt fridag, ydes der en erstatningsfridag for kursusdagen i henhold til reglerne gørelse for mistede fridage jf. 7. om godt Stk. 5. Hvis der afvikles kursustimer i forbindelse med start el ler afslutning af kursus på en rejsedag, honoreres de med det fak tiske antal timer uden at udløse overtidsbetaling. 12 af 20

13 Afsnit Arbejdstid PPK Sundhedskartellet Stk. 6. Under deltagelse i kurser optjenes der ikke aften og nat tillæg eller godtgørelse for tjeneste på søgnehelligdage og week ends. 13 Patientledsagelse Ved patienl.ledsagelse ydes ulempetillæg efter 10, stk. i for mindst timer og efter 10, stk. 2 4 for de effektive timer. Derudover ydes ledsagerhonorar, svarende til vacttillæg som for vagt II, jf. 9, stk. 1. Stk. 2. Beregningen sker pr. påbegyndt time, fra det tidspunkt den ansatte begynder klargøring af patienten, og så længe den ansatte har ansvaret for patienten. Ved tilkald fra hjem, begynder den ef fektive arbejdstid fra det tidspunkt, hvor den ansatte forlader hjemmet. Tidsrummet til 0.00 medregnes ikke i arbejdstids opgørelsen, hvis der stilles soveplads til rådighed, medmindre den ansatte har ansvar for patienten i dette tidsrum. Stk. 3. I forbindelse med patientledsagelse ydes dagpenge i hen hold til de til en enhver tid gældende regler for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner. Dokumenterede ud gifter til patientens nødvendige fortæring under rejsen godtgøres i fuldt omfang. Stk. 4. Mistede fridage i forbindelse med patientedsagelse er stattes 1 til af 20

14 Arbejdstid PPK Afsnit Sundhedskarrel let 14 Evakuering Ved evakuering (ambulance, båd eller fly) ydes et tillæg på kr.112 pr. udrykning. Stk. 2. Reglerne for patientledsagelse anvendes ved evakuering. 15 Manuel ventilation, nedkøling og varmebestråling Når en ansat medvirker ved manuel ventilation at åndedrætshæaur..ede patienter samt i de tilfælde, hvor pleje at patienter under r.edkø lingsbehandling eller varmebestråling medfører ulemper for perso nalet, medregnes hver times tjeneste som 2 timer i arbejdstidsop gørelsen - 16 Rej setid Rejsetid til et andet arbejdssted end det faste er arbejdstid og ikke hviletid. Hvis der stilles en soveplads til rådighed i tids rummet til 0.00 medregnes tiden ikke i arbejdstidsopgørel sen. Stk. 2. Al rejsetid honoreres 1 til 1, og udløser ikke overtidsbe taling. Rejsetid er den tid, der medgår fra mødetid ± luft havn/skibsafgang til ankomst på det planlagte rejsemål. Dog mindst svarende til den planlagte arbejdstid. Stk. 3. Opholdstid i forbindelse med rejsen, der skyldes vejrlig eller tekniske problemer, medregnes i arbejdstiden med den plan lagte arbejdstid. Planlagte fridage erstattes 1 til at 20

15 Arbejdstid PPK Aisnit SundhedskartelleL B Stk. 4. Ved fartplansbetinget ophoidstid i forbindelse med hjem rejse fra kursus, patientledsagelse og tjenesterejser, medregnes deri planlagte arbejdstid på bpholdsdagene i arbejdstidsopgørelse. Planlagte fridage betragtes son afho)dt, dog ikke ved hjemrejse fra natientledsagelse jf. 13, stk. 4. Kap. 4. Deltidsansatte og ansatte på timeign 17 Deltidsansatte Arbejdstiden for deltidsansatte følger reglerne i denne aftale. Der kan således først oppebæres overtidsbetaling i medfør at stk. det. 1 nr. 1, når den i 2 beskrevne arbejdstidsnorm er overskre 7 1 Tizuelønnede ansatte Ansatte på timeløn følger denne aftales bestemmelser, jf. dog stk. 2. Stk.2. Bestemnelsen cm særlic honorerina for tjeneste pâ en søg nehelligdag, jf. 7, stk. 7 finder dog først anvendelse, når den tirnelønnede har været beskættiget i mindst 6 på hinanden følgende dage, inkl. skemalagte fridage, i tilslutning til søgnehelligda gen. 15 af 20

16 Afsnit T\rbejdstid PPK Sundheds kartel let Kap. 5. Arbejdstid for ansatte i tjenestemandsstiflinger 19 Særligt vedrørende ansatte i stillinger, der er klassificeret pi skalatrin 45 og derover samt for tjenestemænd, hvis normale tjeneste unddrager sig kontrol Ansatte i tjenestemandsstillinger, der er indpiaceret på skalatrin 45 og derover og ansatte i tjenestemandsstillinger, hvis normale tjeneste unddrager sig kontrol, kan ikke oppebære overtidsbetaling for tjeneste efter bestemmelsen i 7 stk.l, pkt. 1. Stk. 2. De i stk. i nævnte tjenestemænd og ansatte i tjeneste mandsstillinger er ikke omfattet af denne aftales 3 stk. 2. øvrigt følges denne aftales bestemmelser. St.k.3. De i stk, 1 nævnte tjenestemænd og ansatte i tjeneste mandsstillinger kan oppebærer engangsvederlag i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem PPK og Naalakkersuisut om arbejdstid og nerarbejde for Lienestenænd. Stk. 4. Tjenestemænd og ansatte i tjenestemandsstillinger, der er klassificeret på skalatrin 45 og derover, der bestrider en admini strativ stilling, følger den til enhver tid gældende aftale mellem P?< og Naalakkersuisuc om arbejdstid og merarbejde for tjeneste mænd. Kap. 6. Ikrafttrædelse 20 Ikrafttrædelse Denne aftale træder i kraft med virkning fra den 1. april af 20

17 Afsnit Arbejdstid PPK Sundheciskartollet Nuuk, den 9. juli 2012 Peqqinnissaa Pillugu Kautuffift Naalakkersuisut / Sundhedskartellet i Grønland e.b. :nuuti Fleischer Hasse :ledemand Herved udgår aftale at 10. tebxuar 2010 om arbejdstid for sund hedspersonale, og Vejledning at 30. april 2007 Lii aftale om ar bejdstid for sundhedspersonale. 17 af 20

18 Afsnit B Arbejdstid P?K Sundhedskartellet Bilag i - Beskrivelse af rådighedstillæg Beskrivelse af rkdighedstillæg I de enkelte overenskomster og lønaftaler er der fastsat et rådig hedstillæg til visse stillinger. Det er typisk lederstillinger, som naturligt indebærer et umiddelbart ansvar for at institutionen fungerer, også når lederen ikke selv er i effektiv vagt. Som leder mâ man derfor acceptere henvendelser vedrørende sin institution, også uden for sir. effektive tjeneste. Det vil typisk dreje sig om uforudsete og /eller hastende forhold, som en underordnet ikke har forudsætningerne for at kunne tage sig af. Andre forhod bør ikke begrunde tilkad/opkald, og det er lederens ansvar at instruere personalet herom, samt om hvorledes de skal tack]e forskellige si tuationer. Rådighedsforpligtelsen for en leder indebærer dog også naturligt rådighed i tilfælde af kendte kritiske situationer. Dette er situ ationer, hvor lederen anser det for nødvendigt at være til stede eller at være klar til opkald/tilkald, såsom hvor patien ters/beboeres tilstand kræver dette, samt i situationer, hvor et nyt personale ikke har tilegnet sig de fornødne færdigheder. Her nærner rådighedspligten sig en vagtforpligteise, men må fortsat betragtes som et led i den rådighedsforpligtelse, som lederen må tfle i sin eaer.skab af leder. Rådighedsforpligtelsen indebærer således ikke en forpligtelse til at være at træffe/kunne tilkaldes i døgnets 24 timer året rundt. Det er op til den enkelte leder i samarbejde med den foresatte chef og/eller souschef eller andet sygeplejefagligt personale at 1 af

19 ekstrabetaling ulempe Arbejdstid PPK - Afsnit Sundhedskart& let tilrettelægge t jenesten/instruere personalet på en sådan iråde, at der også kan bestå reel frihed for lederen selv. Der er intet til hinder for, at der tildeles lederen en mobiltelefon. Rådighedsfor pliotelser. medfører heller ikke af deri grund er kontinuerlig til altid pligt at opholde sig i nærheden af en telefon/bære rnobiitelefon for at kunne træffes. Når lederen bliver kontaktet af arbejdspladsen, bør lederen vurde re henvendelsens indhold og derefter afgøre, hvilket skridt: hen vendelsen skal medføre, og om et eventuelt fremmøde er nødvendigt. Denne vurdering, såvel som arbejdspladsens vurdering af, hvornår lederen skal kontaktes, skal gøres under hensyntagen til et godt og tværfagligt samarbejdsforhold, arbejdspladsens behov såvel som almindelig konduite i forhold til lederens privatliv. Rådighedstillæcge: dækker herefter: ulempeydelser opkald/tilkald for arbejde aften, nat, lørdag, søndag og søg nehelligdage, for overarbejde på fridage og søgnehelligdage alle former for rådighed ved at blive kontaktet på alle tider af døgnet. Den ansatte kan indgå i er. fast vag:plan i fornødent omfang, des at arbejdspladsen har en fornuftig vagtplanlægning. i de, hvor sygeplejerskens direkle vedkommende til foresatte/direktoratet såle tilfæl beordrer at påtage sig en generel egentlig vagtforpligteise i forbindelse med en vagtplanlægning med pligt til taktes/fremmede, herunder træde ind ved forfald for andet ligt vagtpersonale, ydes betaling efter at kunne kon egent de almindeligt gæ dende regler herom, herunder betaling for mistede fridage. 19 af 2D

20 Afsnit Arbejdstid PPK Sundhedskartellet NAIJUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie 0 I Protokollat i til aftale om arbejdstid mellem Naalakkersuisut og Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit for tje nestemænd og overenskomstansatte på sundhedsområdet. Parterne er enige cm, at aftale at 22. juni 2007 om hviletid og fridøgr. for sundhedspersonale fortsætter uændret fra 1. april 2009 indtil der sker sådanne ændringer, at det kræver en ny godkendelse fra Arbejdstilsynet. Nuuk, den 9. juli 2012 Peqqirmissaq Pillugu Kattuffiic Naalakkersuisut / Sundhedskartellet i Grønland e.b. Inuuti Fleischer Hasse Hedemand 20 at 20

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK Indhold Indledning... 3 1. Aftale... 3 1.1 Reglerne gælder for... 3 1.2 Reglerne gælder delvis

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

08 Danske Regioner. Arbejdstidsaftale

08 Danske Regioner. Arbejdstidsaftale Arbejdstidsaftale 08 Danske Regioner for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter fysioterapeuter jordmødre kost- og ernæringsfagligt personale farmakonomer tandplejere Arbejdstidsaftale

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Arbejdstidsaftalen Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Rammeaftale mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund om arbejdstidsregler Bilag 6 1. Arbejdstid mm. Arbejdstid Ved arbejdstid forstås tiden mellem mødetid

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Grønlands Landsstyre som aftale eller overenskomstdart, der indeholder bestemmelser om feriefrireser.

Grønlands Landsstyre som aftale eller overenskomstdart, der indeholder bestemmelser om feriefrireser. GRØNLANDS HJEMMESTYRE Journal nr. 17.43/000/001 Personaledirektoratet Cirkulære nr. 2/95 13. februar 1995 CI RKULERE om feriefrirej ser Incihoidsfortegnelse 1. Optjening 2 2. Afvikling 3 3. Medarbejderens

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om aftale om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2015 Cirkulære af 9. juni 2015 Modst. nr. 018-15 J.nr. 2015-1721-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger...

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 025-08 PKAT nr. 201 J.nr. 08-510-20 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved efterskoler

Arbejdstid for lærere ved efterskoler FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere ved efterskoler 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne vil bestå af bestemmelser fra: Aftale om arbejdstid for

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2. udgave, december 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie

Læs mere

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

Overenskomst for vikarbureauer

Overenskomst for vikarbureauer Overenskomst for vikarbureauer mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010-2012 Indholdsfortegnelse for timelønnede sygeplejersker 1 Overenskomstens område... 4 2 Løn - sygeplejersker og

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Hviletid og fridøgn CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Redaktion: Keld Høgh Layout: Thomas Olivarius Foto: Harry

Læs mere

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E af 19. januar 2015 i

O P M A N D S K E N D E L S E af 19. januar 2015 i O P M A N D S K E N D E L S E af 19. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0158: Dansk Sygeplejeråd (advokat Steen Hellmann) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Midtjylland (Advokat Morten

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ Decentral arbejdstidsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter på skoleområdet, ansat i Aftaler overordnet for arbejdstidsaftalen ^~ % Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter,

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

De nye arbejdstidsregler i den korte version

De nye arbejdstidsregler i den korte version Redigeret 7. marts 2014 De nye arbejdstidsregler i den korte version Lov 409 fastsætter fra 1. august 2014 de overordnede rammer for organiseringen af dit arbejde. Når der tidligere er sket store ændringer

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE OVERENSKOMST for lægestuderende, der ansættes som vikar i underordnet lægestilling **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter Merarbejds-/overtidsbetaling til rengøringsassistenter. Flere har spurgt om, hvornår der udløses merarbejde/overtidsbetaling til rengøringsassistenter, hvis ansættelseskvote er beregnet efter den særlige

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Indledning. Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten

Indledning. Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten Indledning...1 1. Definitioner...2 2. Fastsættelse af ansættelsesbrøken...3 2.1. Fastsættelse af ansættelsesbrøken ved brug af vejledningen på it-skrivebordet...4

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse,

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, almen voksenuddannelse samt arbejdsmarkedsuddannelse 2. udgave, december 2014

Læs mere

32.13.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.13.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE OVERENSKOMST for lægestuderende, der beskæftiges som sygeplejevikar og ventilatør **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen)

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen) PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013 i faglig voldgiftssag 2011.0185 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Tandlægeforening (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere