Grønlandsk. Lovsamling 1TJNAARUTIT - Serie C-I. Afsnit 8 Sundhedskartellet. Arbejdstid PPK - 1 AFTALr:,:K;FJIN5OERAD:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlandsk. Lovsamling 1TJNAARUTIT - Serie C-I. Afsnit 8 Sundhedskartellet. Arbejdstid PPK - 1 AFTALr:,:K;FJIN5OERAD:"

Transkript

1 Arbejdstid PPK - Afsnit Sundhedskartellet NAI 1TJNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Aftale om arbejdstid mellem Naalakkersuisut og Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit for tjeneste mænd og overenskomstansatte på sundhedsområdet. Indb cl d stort. egne se KAPITEL 1. INDLEDNING AFTALr:,:K;FJIN5OERAD: KAPITEL 2. TJENESTENS TILRETTELÆGGELSE ARBEJDSTIDSNORM 3 3 ARBEJDSTID OG FRI DAGE 4 4 DAGLIG HVILEPERIODE 6 5 SØGNEHELLIGDAGE OG SÆRLIGE FRIDAGE 6 6 TILKALDEVAGTER 7 KAP 2. HONORERING FOR BBE3DSTIDSBESTEMTE ULEMPER 7 7 BETALING FOR OVERTID, MISTEDE FRIDAGE OG SØGNEHELLIGDAGE OMLAGT ARBEJDSTID 9 DØGN OG TILKALDEVAGTER 10 ANDRE ULEMPETILLÆG (WEEKEND, SØGNEHELLIGDkS, ArrEN KAP. 3. SÆRLIGE BESTEMMELSER.. 11 R. LGHEDSTILLÆG 12 KTRSER 13 PATIENTLEDSAGELSE 14 EVAKUERING OG NATTILLÆG) at 20

2 - Arbejdstid PPK Afsnit Sundhedskarteliet 15 MANUEL VENTILATION, NE.DKØLING OG VARNEBESIRAL1NG Rs SETT3 14 KAP. 4. DELTIDSANSATTE OG ANSATTE Pk TIMELØN DEl IDSANSATTE TIMI,ciNsrt ANSATIE 15 KAP. 5. ARBEJDSTID FOR ANSATTE I TJENESTENANDSSTILLINGER S/ERLTGT VEL)R&)RFNDE ANSATTE I STILLINGER, DER ER KLASSIFICERET PA 5 filatrin 45 OG DEROVER SAMU FOR TJENESTEMTN T), HVIS NORMALE TJENESTE UNDDRAGER SIG NONTROL 16 KAP. 6. IKRAFTTPÆDEIJSE IKRAFLREDFLSE 16 BILAG 1 - BESKRIVELSE Al RÅDIGHEDSTILLÆG 1 PROTOKOLLAT af 20

3 Afsnit Arbejdstid PPK - Sundhedskartellet Kapitel 1. Indledning 1 Aftalens dækningsområde Denne aftale omfatter tjenestemandsansatte sygeplejersker enskornstansatte bioanalytikere og og over farmakonomer, ergoterapeulex, fysioterapeuter, jordernzdre, sundhedsassistenter, syceple og i ersker radiografer samt økonomaer der ansæltes indenfor Sundhedsvæse net eller i ster og aftaler kommunerne i med Grønland, der er omfattet at overenskom Peqqinnisaq Pillugu Ka.Luffiit, Aaviaasuc Ka laallit Nunaanni, Pillorissaesut, Kalaallit Nunaani Timimik usaasut, Ernisussiortuunerit Kat tuffi at, Sundhedsassistentit Sungi Peqatigiiffiat, Peqqissaasut Kattuffiat og Inuussutissalerisut Ne risassalerisullu Kattuffiat. Kapitel 2. Tjenestens tilrettelæggelse 2 Arbej ds tid.snorm Den timer gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for om ugen. en fuldtidsansat er 40 Stk. 2. For en ugentlige arbejdstid riode, der er 1 dog 4 fuldtidsansat i dagtjeneste er uger. dog 40 Hvor timer opgjort over den en samaibejdsudvalget i medfør at er enige herom, kar pianlægningsperioden være højst 6 uger. på gennemsnitlige planlægningspe over 4 3 uger, stk. Stk. vagt er 3. Den 37 gennemsnitlige ugentlige arbejdstid timer. For hver vagt, ydes honorering som 40 for timers tjeneste 3 overtimer. i i aften og aftenog natte natte 3 at 20

4 Arbejdstid PPK Afsnit Sundhedskartellet B Stk. 4. Arbejdstiden kan tilrettelægges som effektivt arbejde, ti]kaldevag: fra hjem (vagt i) eller fra vagtværelse (vagt II). 3 Arbejdstid og fridage Samarbejdsudvalget udarbejder principperne for tilrettelæggelse og omlægning af arbejdstiden samt fridagenes placering. Der henvises til den til en hver tid gældende arbejdsmiljølovgivning og Aftale om hviletid for Sundhedspersonale i Grønland Stk. 2. Hvis samarbejdsudvalget ønsker det, skal den ugentlige ar bejdstid fordeles med B timer pr. dag på 5 dage, medmindre hensy net til institutionens drift taler imod dette. Den daglige ar bejdstid kan højst udgøre 9 Limer pr. dag. Stk.3. Arbejdstiden bekendtgøres i en tjenestetidsplan således, at personalet til enhver tid kender arbejdsl±dens og fridagenes placering mindst 4 uger frem eller den længere periode, der er af talt i medfør af 2 stk. 2. Stk. 4. Ændring af tjenestetidsolanen kan kun ske i ganske særlige tilfælde, fx. ved sygdom. Stk. 5. Dzgnvagter indgår med B effektive timer i den i 2, stk. 1 fastsatle ugentlige arbejdstid. Vagt fra vagtværelse (vagt II) opføres dog med samtlige vagttimer, jf. 14 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 32. af 23. januar 2006, Hvileperioder og fridøgn i Grønland. Stk. 6. Der kan olanlægges effektiv cjeneste efter afslutning af en tilkaldevagt (vagt I eller II). Dog skal den ansatte ikke give møde, før der er opnået mindst B timers sammenhængende hvile efter 4 af 20

5 Afsnit Arbejdstid PPK Sundhedskartelle: afslutningen af arbejdet efter sidste opkald. Denne hvileperiode er at betragte som udført normaltjenest.e. Stk. 7. Inden for hver pericde på 7 døgn ska der normalt være mindst i fridag, jf. 4 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 32. af 23. januar 2006, Hvileperioder og fridøgn i Grønland. Se i øvrigt. stk. 11. Stk.. En tjer.estettdsolan for en fuldtidsansat med en timers normal arbejdsdag skal gennemsnitligt indeholde 2 fridage pt. uge. Hertil kommer evt. søgnehelligdage, erstatningsfridage samt even tuelle andre arbejdsfri dage som følge af nedsat arbejdstid ( stregdage ) Se i øvrigt stk. 11. Stk. 9. Fridager.e skal placeres således, at der så vldc muligt er to sammenhængende fridage inden for hver periode på 14 dage. Stk. 10. Fridage mv., jf. stk., samt 1. ferie og barselsorlovs dag skal have en varighed på mindst 40 timer efter sidste tjene stes ophør. Når betingelserne for nedsættelse af hvijetiden i med før af aftale om hviletid for Sundhedspersonalet i Grønland er op fyldt, kan 1. fridag dog have en varighed på 32 timer. Det andet af 2 sammenhængende fridøgn samt eventuelle yderligere fridøgn skal være på mindst 24 timer. S:k. 11. Reglerne i stk. 7 og kan fraviges under de betingelser, der er fastsat i Aftale om Hviletid for Sundhedspersonale i Grøn land, når der er enighed herom i det lokale samarbejdsudvalg, jf. stk. 5 af 20

6 Arbejdstid PPK - Afsnit Sundhedskareliet 4 Daglig hvileperiode Den daglige hvileperiode, opgjort som tiden mellem en tjenestes afslutning og næste tjenestes påbegyndelse, er ncrmalt på mindst 11 timer, jf 3 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 32. af 23. januar 2006, Hvileperioder og fridøgn i Zrcnland. Stk. 2. Den daglige hviletid kan nedsættes til gange på en uge inden for de i aftale om hvijetid timer højst 3 stk. te 65 gange indenfor et løbende år. Der kan ikke planlægges med på hinanden følgende nedsættelser af hvileperioden. 1 2 nævn 2 Stk. 3. Når hvile:tden nedsættes, har den ansatte ret til kompen serende hvil af sarrlme varighed som nedsættelsen. Den kompenserende hviletid skal gives snarest muligt efter den nedsatte hviletid. Stk. 4. Vagttimer fra vagtværelse betragtes ikke som hviletid, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 32. af 23. januar 2006 I-{vileperioder og fridøgn i Grønland. 14, 5 Søgnehelligdage og særlige fridage Ansatte har ud over de i 3 stk. 7 og nævnte fridage ret ti] frihed på de uden for søndage faldende helligdage jf. de dage anses for helligdage: 7. Følgen a) Folkekirkens helligdage b) Jueaftensdag den 24. december c) Nytårsaftensdag den 31. december d) Grønlands Nationaldag den 21. juni. e) I. maj (tiden efter kl ), samt. f) Helligtrekongersdag den 6. januar (tiden efter kl ) 6 af 20

7 Arbejdstid PPK Afsnit Sundhedskartellet Stk. 2. Stationssygeplejersker optjener ud over de i stk. 1 og 3 stk. 7 nævnte fridage århgt tel løn for hver måneds tjeneste. til i dags tjeneslefrihed uden Under afholdelse at tjenestefrihed uden løn i henhold Lil denne beslemmelse, optjener sygeplejersken ret til ferie og anciennitet. Den optjente frihed skel afvikles inden udgangen at det retten til efter den optjente tjenestefrihed optjeningsåret følgende ellers ferieår, bortfalder. idet 6 Tilkaldevagter Tilkaldevagter kan tilreti.elægges Som døgnvagt vact i umiddelbar forlængelse at dag 9. eller som tilkalde eller aftentjeneste, jf. Stk.? kald/tilkald Under tilkaldevagter skal den ansatte være klar fon/vagttelefon omgående, og der udleveres en mohiltele til den ansatte. til op Stk. 3 Ved kostningerne tilkald til i arbejdstiden, under vagt fra hjem bærer arbejdsgiveren om transport jf. til 9, stk. 3. og fra hjem. Transporttiden indgår Kap. 2. Honorering for arbejdstidsbestemte ulemper 7 Betaling for overtid, mistede fridage og søgnehelligdage Følgende arbejdsydelser m.v. denne bestemmelse: honoreres med overtidsbetaling efter 1. Beordret eller eller aftalt arbejde ud over den ugentlige arbejdstidsnorm, 7 af 20 jf. fastsatte 2 og 3 stk. 2, daglige

8 GJ GJ GJ to 4-) 1-4 E 4 ild Et -4 to t GJ t GJ z GJ, I I t I 4- GJ mi 44 ti GJ I GJ -1 GJ 4-4 >, I GJ 4-i ml GJ E GJ 4- GJ GJ GJ 44 GJ GJ > i 4-i.0 ---i t to GJ GJ 0 GJ GJ GJ - 4- (G Lfl -I $4 0 GJ Et GJ to -rl FU.C GJ GJ t 4-i GJ $4 -H GJ t -.- ni 4 -H 0 ti GJ 0 t -4 --i 4-i GJ $- GJ GJ GJ ni I GJ E & 1-4 Et $4 GJ Et GJ GJ GJ $4 mi t -i-i -.4 C 4-) GJ 0.0 -d GJ 04 to FU GJ GJ 41 IC GJ to to i GJ t > GJ -H.0 t 4.) S) GJ 4 0 ti FU 0 to to GJ Et 4 1$ to GJ GJ - to GJ 4-, -I GJ 4242 GJ 04 GJ ti P4 0 0 GJ H to GJ 34 to GJ (4.4 0 mi to 0 <ti GJ GJ t - ti to t Et ni 04 t 0 GJ GJ GJ 4-i GJ GJ GJ 4-i GJ GJ $4. r 0 to GJ,1 GJ - to to -H GJ -H GJ - -I GJ 4-) (fl ti O -.-I to t t ttot GJ ti to 44 t GJ GJ ti GJ GJ 0 ti GJ ti GJ d GJ i 0 0 GJ GJ $ -.4 GJ Q 4 GJ E GJ 04GJ 042 to to GJ GJ GJ 0., n $4 to -d Et -.4 to t 4-i to t 4.3 mi to 42 Oa GJ GJ t $4 ti 4-4 GJ I-i 4-4 GJ to GJ GJ i-) 4-i ti GJ GJ Et I to Et GJ 4-4 Et GJ Et -.1 t E 04 GJ IB GJ t GJ 04 GJ t 0 t n to to -r E to 4-i to to >1 GJ.4 Et Et to GJ t GJ 0 GJ GJ t GJ t 4-i t 0 4-i GJ 4-.0 Et -I 0 GJ 0 0 Et GJ GJ Et -0 GJ Et to ml to Et 0 ti d ti ti 0 to IGJ Q t ti t -.-4 Et to mi ti Et 43-l 2, 4-i to GJ to 0 -r--, 4-4 (ti ti ti H 42 ti 4-i > ti GJ Et Et to 4-4 ti ti mi t GJ 0 0 i- Z GJ Et ($4 GJ to 0 44 t t Et GJ-Et ti ml fl 42 4i ($4 -r, to Æ > Et.2 t 0 ti to -H GJ to GJ 4-i ti t 0 to Et GJ 4-i to t 4-4 > $4 < Et Et ti Cl, -n i-i ti 4-) ti 0.. GJ.2 - to GJ Et (ti GJ H ni GJ 0 GJ to GJ GJ 01 GJ to 4-) to GJ GJ > GJ GJ Æ GJ t E i-) GJ -d GJ -.4 to too GJ 0 Et Et ---4 GJ t GJ -H 42 GJ (ti Et 0 ti -H t GJ 4-i 0) i Et 1-4 4i mi ni to GJ GJ -H 0 Et 0 4-i to to > GJ 4-i 04 to GJ GJ 4-4 GJ 4-i EN GJ GJ Cl GJ $4 43 GJ GJ ti Et 44 -rj Æ ti GJ. GJ GJ r GJ r GJ 0 -H to ni 41 0 GJ 44 t 43 GJ GJ Et ni t E GJ GJ GJ 4-i FU GJ GJ >, 0 GJ ---4 GJ Cl, tot t -n to L4 GJ ti to 0 GJ <ti 44 <ti GJ 4-i GJ GJ 0 t GJ r-l -. GJ 0 ti GJ GJ 43 GJ $4 4 $4 ti EN 4-i GJ Et Et 0 44 to GJ 0 to 0 t GJ 4-) -H GJ Et 0 - to $-I -2 0 $4 > mi GJ GJ GJ GJ Et 0 0 GJ 4-i GJ Et to -H too 4) t 0 C t 4 > 4- t Et 1 to GJ 41 GJ 4-4 -r, -r-t t 0) t 04 GJ b 4 GJ t GJ GJ t GJ GJ 4-i GJ (GJ GJ GJ 4-4 ni 0 E 0 4-i 0 GJ GJ GJ GJ t ml 0 cio > ti.0.c ---- GJ Et i 0 to 0 ---i t i1 GJ 41 GJ 0 GJ 4-4 ti to 43 GJ 4 GJ.0 Et I ti 0 GJ 4-I GJ GJ 1 4-) GJ to GJ GJ GJ 4-4 to to GJ GJ JJ > 0 r (I) 0 4 to GJ GJ.0 I.0 0 GJ to > GJ GJ GJ Et -.1 j GJ 4-4 Et t GJ r4 GJ GJ 0 GJ - r ti.0 0 ti 04-i to ti r ti GJ EtGJ 0 ti Et.0 EN.0 GJ 0 $4 GJ GJ.0 4-i GJ GJ $4.0 Et n 0 t i L9] > -H 4-4 GJ 4-I 4-4 Et > 4-i GJ fl -(ti - 0 GJ GJ I-i.0 tit GJ Et 0 ti GJ 0 GJ to X 0 GJ 0 ti Z 4-) 0 IB GJ E )-4 (ti 1.0 GJ GJ GJ Et GJ.4 GJ GJ ti 4-) Oa GJ >4.i -H ni Gj 0 -d.0 i to ---i < to 0 4-i (J GJ rfl 1 43 rl > GJ r 42 GJ Lfl 1 GJ GJ to 14 -H GJ GJ. GJ GJ IB.2 mi to GJ 04- EN N LO I 1H. >, GJ 41 GJ ti 34 > 4-i.4 4 ti 24 ti.0 to GJ ti I GJmi i GJ -ii 04 GJ i- GJ GJ GJ GJ (1) to 2, Cl) GJ ti ti 4-i (i) Et ni 0) C/).0 0 ifl Et 0 Cl 4-4 Et 0)

9 Rettelsesbiad Afsnit Arbejdstid PPK Sundhedskartellet Stk. 7. For arbejde udført efter tjenstlig ordre på en planlagt fridag eller på en søgnehelligdag ydes overtidsbetaling efter stk. 2 for det faktiske antal timers arbejde, dog mindst for 6 timer (mistet fridags eller søgnehelligdagsbetaling). Såfremt godtgø relse sker med afspadsering efter reglerne om overtid, skal af spadsering gives i hele dage. Stk.. Opkald/tilkald i fritiden på arbejdsdage honoreres med overtidsbetaling for det erlagte timetal, dog mindst 3 overtimer. Omlagt arbejdstid Omlagte timer er timer, som den ansatte pålægges, at udføre i an det tidsrum end planlagt i henhold til tjenestetidsplanen, jf. 3, stk. 3. Stk. 2. Omlagte timer efter tjenstlig ordre, der varsles med min dre end 72 timer før den oprindelige planlagte tjeneste start ho noreres med et tillæg på 29,49 kr. pr. 1. april 2000 pr. omlagte time jf. sats nr. 99 om særligt tillæg. Stk. 3. Omlagte rådighedstimer efter tjenstlig ordre, der varsles med mindre end 72 timer før den oprindelige planlagte rådigheds tjenestes start honoreres med et tillæg på 14,75 kr. pr. 1. april 2000 pr. omlagte time jf. sats nr. 7 om særligt tillæg. Ved om lagte rådighedstimer forstås timer, som den ansatte pålægges, at udføre i andet tidsrum end planlagt i henhold til tjenestetidspla nen, jf. 3, stk Døgn og tilkaldevagter Under vagter ydes vagttillæg efter følgende satser: 9 af 20

10 Arbejdstid PPK - Afsnit Sindhedskartellet Vaet. I (vagt fra hjem): 34,36 kr. pr. Vagt II (vagt fra vagtværelse) : 62,15 kr. pr. Lime, Lime. Stk.2. Effektivt arbejde under tilkaldevagter de ud over timer i en og effektivt arbej døgnvagt opgøres fra opkald/tilkald såle des, at der ydes overarbejdsbetaling pr. påbegyndt times effektivt arbejde, herunder for telefonopkeld. Hvert opkald :æller mindst ydes én dog kun times arbejde. Ved overtidsbetaling for flere opkald inden fcr én time. samme som time Stk. gynder den 3. Ved den tilkald, hvor den effektive arbejdstid ansatte skal give effektive arbejdstid når møde på den ansatte skal give ved opkaldet. Ved møde straks, be tilkald, hvor et senere tidspunkt, begynder ansatte forlader hjemmet. den Stk. 4. Hvor 110, ydes der for følgende rende til over en 75 % antallet at vagttimer inden for 70 vagttimer at det normale vagthoncrar særlig godtgørelse svarende til honorar. Dzgnvagter indoår i en og 100 % denne beregning én måned overstiger særlig godtgørelse sva for vaettimer herud at det normale med højst 16 vagt timer. Stk. 5. I stedet for udbetaling at vagthonorar efter stk. vagttimer efter tjenestestedets skøn godtgøres hed/atspadsering, således at der ydes vagttime i vagt I, og med fri 1, kan minutters frihed for hver minutter for hver vagttime i vagt II. Stk. sættes 6. Ved de tiltrædelse i stk. 4 uden for tjenestetidsskemaets start, ned nævnte timer forhoidsmæssigt. 10 at 20

11 Arbejdstid PPK Afsnit Sundhedskartelle: 10 Andre ulempetillæg (weekend-, søgnehelligdags-, aften- og nattil læg) For timer, der medregnes som effektiv tjeneste i tidsrummet fredag kl til mandag kl samt for tjeneste på søgnehelligda ge ydes weekendtillæg på 50 kr. pr. time. Stk. 2. For tjenstiigt beordret arbejde mellem kl og kl ydes et aftentillæg pr. time på 25 timeløn. % at den ansattes grund Stk. 3. For tjenstligt beordret arbejde mellem kl og kl ydes et nattillæg pr. time på 50 timeløn. % af den ansattes grund Kap. 3. Særlige bestenuuelser 13. Rådighedstillæg Til ledere samt andre ansatte, hvis tjeneste indebærer selvstændig arbejdstidstilrettelæggelse, kan der mellem overenskomstparterne aftales et rådighedstillæg. Stk. 2. Ansatte med rådighedstillæg følger reglerne i 2 stk. samt 3 5, den til en hver tid gældende arbejdsmiljølovgivning 1 og Aftale om hviletid og fridøgn for Sundhedspersonale ± Grønland. Det påhviler den ansatte i samarbejde med sine foresatte at til rettelægge sir, arbejdstid i overensstemmelse hermed. stk. 3. Rådighedstillægget honorerer de ulemper og den fleksihiji tet, der er forbundet med varetagelse af det ledelsesmæssige og/eller selvstændige ansvar på tjenestestedet, herunder fox even tuelle akutte opkald/tilkald. 11 af 20

12 Arbejdstid PPK Afsnit Sundhedskartellet Stk. 4. Ansatte med rådighedstillæg er ikke forpligtet til i døg nets 24 timer at kunne opkalcies/tilkaides uden for arbejdstiden, jf. dog stk. 5. Stk.5. Såfremt ansatte med rådighedstillæg ska: påtage sig til kaldevagtz, følger honoreringen bestemmelserne i 7, 9 og 10. Stk. 6. Såfremt ansatte med rådighedstillæg deltager i udrykning, patientledsageise eller manuel ventilation, honoreres herfor efter bestemmelserne i denne aftale. 12 Kurser Når en ansat, efter aftale med tjenestesredet, deltager i kursus, beregnes arbejdstiden efter følgende regler: Stk. 2. Alle timer på en kursusdag er at opfatte som arbejdstid, men der honoreres højst for arbejdstimer. Stk. 3. Hvis den ansatte på en. kursusdag udfører normaltjeneste, beregnes arbejdstiden som den [normal]tjeneste, der faktisk er ud ført den pågældende dag, tillagt de timer kursus varer. Det bliver honoreret ved det faktisk præsterede arbejde inklusiv kursusti merne, dog mindst med timer i alt. Stk. 4. Hvis kurset afvikles på en planlagt fridag, ydes der en erstatningsfridag for kursusdagen i henhold til reglerne gørelse for mistede fridage jf. 7. om godt Stk. 5. Hvis der afvikles kursustimer i forbindelse med start el ler afslutning af kursus på en rejsedag, honoreres de med det fak tiske antal timer uden at udløse overtidsbetaling. 12 af 20

13 Afsnit Arbejdstid PPK Sundhedskartellet Stk. 6. Under deltagelse i kurser optjenes der ikke aften og nat tillæg eller godtgørelse for tjeneste på søgnehelligdage og week ends. 13 Patientledsagelse Ved patienl.ledsagelse ydes ulempetillæg efter 10, stk. i for mindst timer og efter 10, stk. 2 4 for de effektive timer. Derudover ydes ledsagerhonorar, svarende til vacttillæg som for vagt II, jf. 9, stk. 1. Stk. 2. Beregningen sker pr. påbegyndt time, fra det tidspunkt den ansatte begynder klargøring af patienten, og så længe den ansatte har ansvaret for patienten. Ved tilkald fra hjem, begynder den ef fektive arbejdstid fra det tidspunkt, hvor den ansatte forlader hjemmet. Tidsrummet til 0.00 medregnes ikke i arbejdstids opgørelsen, hvis der stilles soveplads til rådighed, medmindre den ansatte har ansvar for patienten i dette tidsrum. Stk. 3. I forbindelse med patientledsagelse ydes dagpenge i hen hold til de til en enhver tid gældende regler for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner. Dokumenterede ud gifter til patientens nødvendige fortæring under rejsen godtgøres i fuldt omfang. Stk. 4. Mistede fridage i forbindelse med patientedsagelse er stattes 1 til af 20

14 Arbejdstid PPK Afsnit Sundhedskarrel let 14 Evakuering Ved evakuering (ambulance, båd eller fly) ydes et tillæg på kr.112 pr. udrykning. Stk. 2. Reglerne for patientledsagelse anvendes ved evakuering. 15 Manuel ventilation, nedkøling og varmebestråling Når en ansat medvirker ved manuel ventilation at åndedrætshæaur..ede patienter samt i de tilfælde, hvor pleje at patienter under r.edkø lingsbehandling eller varmebestråling medfører ulemper for perso nalet, medregnes hver times tjeneste som 2 timer i arbejdstidsop gørelsen - 16 Rej setid Rejsetid til et andet arbejdssted end det faste er arbejdstid og ikke hviletid. Hvis der stilles en soveplads til rådighed i tids rummet til 0.00 medregnes tiden ikke i arbejdstidsopgørel sen. Stk. 2. Al rejsetid honoreres 1 til 1, og udløser ikke overtidsbe taling. Rejsetid er den tid, der medgår fra mødetid ± luft havn/skibsafgang til ankomst på det planlagte rejsemål. Dog mindst svarende til den planlagte arbejdstid. Stk. 3. Opholdstid i forbindelse med rejsen, der skyldes vejrlig eller tekniske problemer, medregnes i arbejdstiden med den plan lagte arbejdstid. Planlagte fridage erstattes 1 til at 20

15 Arbejdstid PPK Aisnit SundhedskartelleL B Stk. 4. Ved fartplansbetinget ophoidstid i forbindelse med hjem rejse fra kursus, patientledsagelse og tjenesterejser, medregnes deri planlagte arbejdstid på bpholdsdagene i arbejdstidsopgørelse. Planlagte fridage betragtes son afho)dt, dog ikke ved hjemrejse fra natientledsagelse jf. 13, stk. 4. Kap. 4. Deltidsansatte og ansatte på timeign 17 Deltidsansatte Arbejdstiden for deltidsansatte følger reglerne i denne aftale. Der kan således først oppebæres overtidsbetaling i medfør at stk. det. 1 nr. 1, når den i 2 beskrevne arbejdstidsnorm er overskre 7 1 Tizuelønnede ansatte Ansatte på timeløn følger denne aftales bestemmelser, jf. dog stk. 2. Stk.2. Bestemnelsen cm særlic honorerina for tjeneste pâ en søg nehelligdag, jf. 7, stk. 7 finder dog først anvendelse, når den tirnelønnede har været beskættiget i mindst 6 på hinanden følgende dage, inkl. skemalagte fridage, i tilslutning til søgnehelligda gen. 15 af 20

16 Afsnit T\rbejdstid PPK Sundheds kartel let Kap. 5. Arbejdstid for ansatte i tjenestemandsstiflinger 19 Særligt vedrørende ansatte i stillinger, der er klassificeret pi skalatrin 45 og derover samt for tjenestemænd, hvis normale tjeneste unddrager sig kontrol Ansatte i tjenestemandsstillinger, der er indpiaceret på skalatrin 45 og derover og ansatte i tjenestemandsstillinger, hvis normale tjeneste unddrager sig kontrol, kan ikke oppebære overtidsbetaling for tjeneste efter bestemmelsen i 7 stk.l, pkt. 1. Stk. 2. De i stk. i nævnte tjenestemænd og ansatte i tjeneste mandsstillinger er ikke omfattet af denne aftales 3 stk. 2. øvrigt følges denne aftales bestemmelser. St.k.3. De i stk, 1 nævnte tjenestemænd og ansatte i tjeneste mandsstillinger kan oppebærer engangsvederlag i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem PPK og Naalakkersuisut om arbejdstid og nerarbejde for Lienestenænd. Stk. 4. Tjenestemænd og ansatte i tjenestemandsstillinger, der er klassificeret på skalatrin 45 og derover, der bestrider en admini strativ stilling, følger den til enhver tid gældende aftale mellem P?< og Naalakkersuisuc om arbejdstid og merarbejde for tjeneste mænd. Kap. 6. Ikrafttrædelse 20 Ikrafttrædelse Denne aftale træder i kraft med virkning fra den 1. april af 20

17 Afsnit Arbejdstid PPK Sundheciskartollet Nuuk, den 9. juli 2012 Peqqinnissaa Pillugu Kautuffift Naalakkersuisut / Sundhedskartellet i Grønland e.b. :nuuti Fleischer Hasse :ledemand Herved udgår aftale at 10. tebxuar 2010 om arbejdstid for sund hedspersonale, og Vejledning at 30. april 2007 Lii aftale om ar bejdstid for sundhedspersonale. 17 af 20

18 Afsnit B Arbejdstid P?K Sundhedskartellet Bilag i - Beskrivelse af rådighedstillæg Beskrivelse af rkdighedstillæg I de enkelte overenskomster og lønaftaler er der fastsat et rådig hedstillæg til visse stillinger. Det er typisk lederstillinger, som naturligt indebærer et umiddelbart ansvar for at institutionen fungerer, også når lederen ikke selv er i effektiv vagt. Som leder mâ man derfor acceptere henvendelser vedrørende sin institution, også uden for sir. effektive tjeneste. Det vil typisk dreje sig om uforudsete og /eller hastende forhold, som en underordnet ikke har forudsætningerne for at kunne tage sig af. Andre forhod bør ikke begrunde tilkad/opkald, og det er lederens ansvar at instruere personalet herom, samt om hvorledes de skal tack]e forskellige si tuationer. Rådighedsforpligtelsen for en leder indebærer dog også naturligt rådighed i tilfælde af kendte kritiske situationer. Dette er situ ationer, hvor lederen anser det for nødvendigt at være til stede eller at være klar til opkald/tilkald, såsom hvor patien ters/beboeres tilstand kræver dette, samt i situationer, hvor et nyt personale ikke har tilegnet sig de fornødne færdigheder. Her nærner rådighedspligten sig en vagtforpligteise, men må fortsat betragtes som et led i den rådighedsforpligtelse, som lederen må tfle i sin eaer.skab af leder. Rådighedsforpligtelsen indebærer således ikke en forpligtelse til at være at træffe/kunne tilkaldes i døgnets 24 timer året rundt. Det er op til den enkelte leder i samarbejde med den foresatte chef og/eller souschef eller andet sygeplejefagligt personale at 1 af

19 ekstrabetaling ulempe Arbejdstid PPK - Afsnit Sundhedskart& let tilrettelægge t jenesten/instruere personalet på en sådan iråde, at der også kan bestå reel frihed for lederen selv. Der er intet til hinder for, at der tildeles lederen en mobiltelefon. Rådighedsfor pliotelser. medfører heller ikke af deri grund er kontinuerlig til altid pligt at opholde sig i nærheden af en telefon/bære rnobiitelefon for at kunne træffes. Når lederen bliver kontaktet af arbejdspladsen, bør lederen vurde re henvendelsens indhold og derefter afgøre, hvilket skridt: hen vendelsen skal medføre, og om et eventuelt fremmøde er nødvendigt. Denne vurdering, såvel som arbejdspladsens vurdering af, hvornår lederen skal kontaktes, skal gøres under hensyntagen til et godt og tværfagligt samarbejdsforhold, arbejdspladsens behov såvel som almindelig konduite i forhold til lederens privatliv. Rådighedstillæcge: dækker herefter: ulempeydelser opkald/tilkald for arbejde aften, nat, lørdag, søndag og søg nehelligdage, for overarbejde på fridage og søgnehelligdage alle former for rådighed ved at blive kontaktet på alle tider af døgnet. Den ansatte kan indgå i er. fast vag:plan i fornødent omfang, des at arbejdspladsen har en fornuftig vagtplanlægning. i de, hvor sygeplejerskens direkle vedkommende til foresatte/direktoratet såle tilfæl beordrer at påtage sig en generel egentlig vagtforpligteise i forbindelse med en vagtplanlægning med pligt til taktes/fremmede, herunder træde ind ved forfald for andet ligt vagtpersonale, ydes betaling efter at kunne kon egent de almindeligt gæ dende regler herom, herunder betaling for mistede fridage. 19 af 2D

20 Afsnit Arbejdstid PPK Sundhedskartellet NAIJUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie 0 I Protokollat i til aftale om arbejdstid mellem Naalakkersuisut og Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit for tje nestemænd og overenskomstansatte på sundhedsområdet. Parterne er enige cm, at aftale at 22. juni 2007 om hviletid og fridøgr. for sundhedspersonale fortsætter uændret fra 1. april 2009 indtil der sker sådanne ændringer, at det kræver en ny godkendelse fra Arbejdstilsynet. Nuuk, den 9. juli 2012 Peqqirmissaq Pillugu Kattuffiic Naalakkersuisut / Sundhedskartellet i Grønland e.b. Inuuti Fleischer Hasse Hedemand 20 at 20

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST (N.P.IC.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat for pædago gisk personale ved dag- døgninstitutioner i Grønland.

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie 0 11 OVERENSKOMST mel lem Lægeforeningen og Naalakkersuisut for læger ansat i Grønlands Selvstyre for perioden 1. april 2011 til 31. marts 2015. Indholds fortegnelse

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET

CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET FORSVARETS PERSONELTJENESTE CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET Ref.: a. Kundgørelse for Forsvaret B. 2-15 af 8. maj 2003, Cirkulære om egentlig militærtjeneste.

Læs mere

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem PædagOgisk PersOnale OverenskOmst 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk 2010 2012 Overenskomst 2010 2012 for pædagogisk personale mellem DI Overenskomst

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN gældende fra 1. april 2015 Grafisk design www.prik.dk Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S April 2015 INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 9 Parterne

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer

2014/2017. Landsoverenskomst. Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst Social- og sundhedsvikarer 2014/2017 Landsoverenskomst For social- og sundhedsvikarer mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og FOA Fag og Arbejde INDHOLD Kap. 1. Overenskomstens

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN!

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 Foto: Lizette Kabré Layout:

Læs mere

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje Overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde 2014 FOA Fag og Arbejde Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje 1 Indhold Kapitel I Overenskomstens dækningsområde... 4 1. Dækningsområde...

Læs mere

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 29)

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 29) Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 29) Fagoverenskomster Mindstelønninger, tillæg samt fagspecifikke bestemmelser (s. 31 76) Aftale om samarbejde og trivsel

Læs mere

Overenskomst. mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014. privat service hotel og restauration

Overenskomst. mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014. privat service hotel og restauration Overenskomst mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014 privat service hotel og restauration OVERENSKOMST mellem Mols-Linien A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32)

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32) Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32) Fagoverenskomster Mindstelønninger, tillæg samt fagspecifikke bestemmelser (s. 33 78) Aftaler om samarbejde og trivsel

Læs mere

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere