Grønlandsk. Lovsamling 1TJNAARUTIT - Serie C-I. Afsnit 8 Sundhedskartellet. Arbejdstid PPK - 1 AFTALr:,:K;FJIN5OERAD:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlandsk. Lovsamling 1TJNAARUTIT - Serie C-I. Afsnit 8 Sundhedskartellet. Arbejdstid PPK - 1 AFTALr:,:K;FJIN5OERAD:"

Transkript

1 Arbejdstid PPK - Afsnit Sundhedskartellet NAI 1TJNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Aftale om arbejdstid mellem Naalakkersuisut og Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit for tjeneste mænd og overenskomstansatte på sundhedsområdet. Indb cl d stort. egne se KAPITEL 1. INDLEDNING AFTALr:,:K;FJIN5OERAD: KAPITEL 2. TJENESTENS TILRETTELÆGGELSE ARBEJDSTIDSNORM 3 3 ARBEJDSTID OG FRI DAGE 4 4 DAGLIG HVILEPERIODE 6 5 SØGNEHELLIGDAGE OG SÆRLIGE FRIDAGE 6 6 TILKALDEVAGTER 7 KAP 2. HONORERING FOR BBE3DSTIDSBESTEMTE ULEMPER 7 7 BETALING FOR OVERTID, MISTEDE FRIDAGE OG SØGNEHELLIGDAGE OMLAGT ARBEJDSTID 9 DØGN OG TILKALDEVAGTER 10 ANDRE ULEMPETILLÆG (WEEKEND, SØGNEHELLIGDkS, ArrEN KAP. 3. SÆRLIGE BESTEMMELSER.. 11 R. LGHEDSTILLÆG 12 KTRSER 13 PATIENTLEDSAGELSE 14 EVAKUERING OG NATTILLÆG) at 20

2 - Arbejdstid PPK Afsnit Sundhedskarteliet 15 MANUEL VENTILATION, NE.DKØLING OG VARNEBESIRAL1NG Rs SETT3 14 KAP. 4. DELTIDSANSATTE OG ANSATTE Pk TIMELØN DEl IDSANSATTE TIMI,ciNsrt ANSATIE 15 KAP. 5. ARBEJDSTID FOR ANSATTE I TJENESTENANDSSTILLINGER S/ERLTGT VEL)R&)RFNDE ANSATTE I STILLINGER, DER ER KLASSIFICERET PA 5 filatrin 45 OG DEROVER SAMU FOR TJENESTEMTN T), HVIS NORMALE TJENESTE UNDDRAGER SIG NONTROL 16 KAP. 6. IKRAFTTPÆDEIJSE IKRAFLREDFLSE 16 BILAG 1 - BESKRIVELSE Al RÅDIGHEDSTILLÆG 1 PROTOKOLLAT af 20

3 Afsnit Arbejdstid PPK - Sundhedskartellet Kapitel 1. Indledning 1 Aftalens dækningsområde Denne aftale omfatter tjenestemandsansatte sygeplejersker enskornstansatte bioanalytikere og og over farmakonomer, ergoterapeulex, fysioterapeuter, jordernzdre, sundhedsassistenter, syceple og i ersker radiografer samt økonomaer der ansæltes indenfor Sundhedsvæse net eller i ster og aftaler kommunerne i med Grønland, der er omfattet at overenskom Peqqinnisaq Pillugu Ka.Luffiit, Aaviaasuc Ka laallit Nunaanni, Pillorissaesut, Kalaallit Nunaani Timimik usaasut, Ernisussiortuunerit Kat tuffi at, Sundhedsassistentit Sungi Peqatigiiffiat, Peqqissaasut Kattuffiat og Inuussutissalerisut Ne risassalerisullu Kattuffiat. Kapitel 2. Tjenestens tilrettelæggelse 2 Arbej ds tid.snorm Den timer gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for om ugen. en fuldtidsansat er 40 Stk. 2. For en ugentlige arbejdstid riode, der er 1 dog 4 fuldtidsansat i dagtjeneste er uger. dog 40 Hvor timer opgjort over den en samaibejdsudvalget i medfør at er enige herom, kar pianlægningsperioden være højst 6 uger. på gennemsnitlige planlægningspe over 4 3 uger, stk. Stk. vagt er 3. Den 37 gennemsnitlige ugentlige arbejdstid timer. For hver vagt, ydes honorering som 40 for timers tjeneste 3 overtimer. i i aften og aftenog natte natte 3 at 20

4 Arbejdstid PPK Afsnit Sundhedskartellet B Stk. 4. Arbejdstiden kan tilrettelægges som effektivt arbejde, ti]kaldevag: fra hjem (vagt i) eller fra vagtværelse (vagt II). 3 Arbejdstid og fridage Samarbejdsudvalget udarbejder principperne for tilrettelæggelse og omlægning af arbejdstiden samt fridagenes placering. Der henvises til den til en hver tid gældende arbejdsmiljølovgivning og Aftale om hviletid for Sundhedspersonale i Grønland Stk. 2. Hvis samarbejdsudvalget ønsker det, skal den ugentlige ar bejdstid fordeles med B timer pr. dag på 5 dage, medmindre hensy net til institutionens drift taler imod dette. Den daglige ar bejdstid kan højst udgøre 9 Limer pr. dag. Stk.3. Arbejdstiden bekendtgøres i en tjenestetidsplan således, at personalet til enhver tid kender arbejdsl±dens og fridagenes placering mindst 4 uger frem eller den længere periode, der er af talt i medfør af 2 stk. 2. Stk. 4. Ændring af tjenestetidsolanen kan kun ske i ganske særlige tilfælde, fx. ved sygdom. Stk. 5. Dzgnvagter indgår med B effektive timer i den i 2, stk. 1 fastsatle ugentlige arbejdstid. Vagt fra vagtværelse (vagt II) opføres dog med samtlige vagttimer, jf. 14 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 32. af 23. januar 2006, Hvileperioder og fridøgn i Grønland. Stk. 6. Der kan olanlægges effektiv cjeneste efter afslutning af en tilkaldevagt (vagt I eller II). Dog skal den ansatte ikke give møde, før der er opnået mindst B timers sammenhængende hvile efter 4 af 20

5 Afsnit Arbejdstid PPK Sundhedskartelle: afslutningen af arbejdet efter sidste opkald. Denne hvileperiode er at betragte som udført normaltjenest.e. Stk. 7. Inden for hver pericde på 7 døgn ska der normalt være mindst i fridag, jf. 4 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 32. af 23. januar 2006, Hvileperioder og fridøgn i Grønland. Se i øvrigt. stk. 11. Stk.. En tjer.estettdsolan for en fuldtidsansat med en timers normal arbejdsdag skal gennemsnitligt indeholde 2 fridage pt. uge. Hertil kommer evt. søgnehelligdage, erstatningsfridage samt even tuelle andre arbejdsfri dage som følge af nedsat arbejdstid ( stregdage ) Se i øvrigt stk. 11. Stk. 9. Fridager.e skal placeres således, at der så vldc muligt er to sammenhængende fridage inden for hver periode på 14 dage. Stk. 10. Fridage mv., jf. stk., samt 1. ferie og barselsorlovs dag skal have en varighed på mindst 40 timer efter sidste tjene stes ophør. Når betingelserne for nedsættelse af hvijetiden i med før af aftale om hviletid for Sundhedspersonalet i Grønland er op fyldt, kan 1. fridag dog have en varighed på 32 timer. Det andet af 2 sammenhængende fridøgn samt eventuelle yderligere fridøgn skal være på mindst 24 timer. S:k. 11. Reglerne i stk. 7 og kan fraviges under de betingelser, der er fastsat i Aftale om Hviletid for Sundhedspersonale i Grøn land, når der er enighed herom i det lokale samarbejdsudvalg, jf. stk. 5 af 20

6 Arbejdstid PPK - Afsnit Sundhedskareliet 4 Daglig hvileperiode Den daglige hvileperiode, opgjort som tiden mellem en tjenestes afslutning og næste tjenestes påbegyndelse, er ncrmalt på mindst 11 timer, jf 3 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 32. af 23. januar 2006, Hvileperioder og fridøgn i Zrcnland. Stk. 2. Den daglige hviletid kan nedsættes til gange på en uge inden for de i aftale om hvijetid timer højst 3 stk. te 65 gange indenfor et løbende år. Der kan ikke planlægges med på hinanden følgende nedsættelser af hvileperioden. 1 2 nævn 2 Stk. 3. Når hvile:tden nedsættes, har den ansatte ret til kompen serende hvil af sarrlme varighed som nedsættelsen. Den kompenserende hviletid skal gives snarest muligt efter den nedsatte hviletid. Stk. 4. Vagttimer fra vagtværelse betragtes ikke som hviletid, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 32. af 23. januar 2006 I-{vileperioder og fridøgn i Grønland. 14, 5 Søgnehelligdage og særlige fridage Ansatte har ud over de i 3 stk. 7 og nævnte fridage ret ti] frihed på de uden for søndage faldende helligdage jf. de dage anses for helligdage: 7. Følgen a) Folkekirkens helligdage b) Jueaftensdag den 24. december c) Nytårsaftensdag den 31. december d) Grønlands Nationaldag den 21. juni. e) I. maj (tiden efter kl ), samt. f) Helligtrekongersdag den 6. januar (tiden efter kl ) 6 af 20

7 Arbejdstid PPK Afsnit Sundhedskartellet Stk. 2. Stationssygeplejersker optjener ud over de i stk. 1 og 3 stk. 7 nævnte fridage århgt tel løn for hver måneds tjeneste. til i dags tjeneslefrihed uden Under afholdelse at tjenestefrihed uden løn i henhold Lil denne beslemmelse, optjener sygeplejersken ret til ferie og anciennitet. Den optjente frihed skel afvikles inden udgangen at det retten til efter den optjente tjenestefrihed optjeningsåret følgende ellers ferieår, bortfalder. idet 6 Tilkaldevagter Tilkaldevagter kan tilreti.elægges Som døgnvagt vact i umiddelbar forlængelse at dag 9. eller som tilkalde eller aftentjeneste, jf. Stk.? kald/tilkald Under tilkaldevagter skal den ansatte være klar fon/vagttelefon omgående, og der udleveres en mohiltele til den ansatte. til op Stk. 3 Ved kostningerne tilkald til i arbejdstiden, under vagt fra hjem bærer arbejdsgiveren om transport jf. til 9, stk. 3. og fra hjem. Transporttiden indgår Kap. 2. Honorering for arbejdstidsbestemte ulemper 7 Betaling for overtid, mistede fridage og søgnehelligdage Følgende arbejdsydelser m.v. denne bestemmelse: honoreres med overtidsbetaling efter 1. Beordret eller eller aftalt arbejde ud over den ugentlige arbejdstidsnorm, 7 af 20 jf. fastsatte 2 og 3 stk. 2, daglige

8 GJ GJ GJ to 4-) 1-4 E 4 ild Et -4 to t GJ t GJ z GJ, I I t I 4- GJ mi 44 ti GJ I GJ -1 GJ 4-4 >, I GJ 4-i ml GJ E GJ 4- GJ GJ GJ 44 GJ GJ > i 4-i.0 ---i t to GJ GJ 0 GJ GJ GJ - 4- (G Lfl -I $4 0 GJ Et GJ to -rl FU.C GJ GJ t 4-i GJ $4 -H GJ t -.- ni 4 -H 0 ti GJ 0 t -4 --i 4-i GJ $- GJ GJ GJ ni I GJ E & 1-4 Et $4 GJ Et GJ GJ GJ $4 mi t -i-i -.4 C 4-) GJ 0.0 -d GJ 04 to FU GJ GJ 41 IC GJ to to i GJ t > GJ -H.0 t 4.) S) GJ 4 0 ti FU 0 to to GJ Et 4 1$ to GJ GJ - to GJ 4-, -I GJ 4242 GJ 04 GJ ti P4 0 0 GJ H to GJ 34 to GJ (4.4 0 mi to 0 <ti GJ GJ t - ti to t Et ni 04 t 0 GJ GJ GJ 4-i GJ GJ GJ 4-i GJ GJ $4. r 0 to GJ,1 GJ - to to -H GJ -H GJ - -I GJ 4-) (fl ti O -.-I to t t ttot GJ ti to 44 t GJ GJ ti GJ GJ 0 ti GJ ti GJ d GJ i 0 0 GJ GJ $ -.4 GJ Q 4 GJ E GJ 04GJ 042 to to GJ GJ GJ 0., n $4 to -d Et -.4 to t 4-i to t 4.3 mi to 42 Oa GJ GJ t $4 ti 4-4 GJ I-i 4-4 GJ to GJ GJ i-) 4-i ti GJ GJ Et I to Et GJ 4-4 Et GJ Et -.1 t E 04 GJ IB GJ t GJ 04 GJ t 0 t n to to -r E to 4-i to to >1 GJ.4 Et Et to GJ t GJ 0 GJ GJ t GJ t 4-i t 0 4-i GJ 4-.0 Et -I 0 GJ 0 0 Et GJ GJ Et -0 GJ Et to ml to Et 0 ti d ti ti 0 to IGJ Q t ti t -.-4 Et to mi ti Et 43-l 2, 4-i to GJ to 0 -r--, 4-4 (ti ti ti H 42 ti 4-i > ti GJ Et Et to 4-4 ti ti mi t GJ 0 0 i- Z GJ Et ($4 GJ to 0 44 t t Et GJ-Et ti ml fl 42 4i ($4 -r, to Æ > Et.2 t 0 ti to -H GJ to GJ 4-i ti t 0 to Et GJ 4-i to t 4-4 > $4 < Et Et ti Cl, -n i-i ti 4-) ti 0.. GJ.2 - to GJ Et (ti GJ H ni GJ 0 GJ to GJ GJ 01 GJ to 4-) to GJ GJ > GJ GJ Æ GJ t E i-) GJ -d GJ -.4 to too GJ 0 Et Et ---4 GJ t GJ -H 42 GJ (ti Et 0 ti -H t GJ 4-i 0) i Et 1-4 4i mi ni to GJ GJ -H 0 Et 0 4-i to to > GJ 4-i 04 to GJ GJ 4-4 GJ 4-i EN GJ GJ Cl GJ $4 43 GJ GJ ti Et 44 -rj Æ ti GJ. GJ GJ r GJ r GJ 0 -H to ni 41 0 GJ 44 t 43 GJ GJ Et ni t E GJ GJ GJ 4-i FU GJ GJ >, 0 GJ ---4 GJ Cl, tot t -n to L4 GJ ti to 0 GJ <ti 44 <ti GJ 4-i GJ GJ 0 t GJ r-l -. GJ 0 ti GJ GJ 43 GJ $4 4 $4 ti EN 4-i GJ Et Et 0 44 to GJ 0 to 0 t GJ 4-) -H GJ Et 0 - to $-I -2 0 $4 > mi GJ GJ GJ GJ Et 0 0 GJ 4-i GJ Et to -H too 4) t 0 C t 4 > 4- t Et 1 to GJ 41 GJ 4-4 -r, -r-t t 0) t 04 GJ b 4 GJ t GJ GJ t GJ GJ 4-i GJ (GJ GJ GJ 4-4 ni 0 E 0 4-i 0 GJ GJ GJ GJ t ml 0 cio > ti.0.c ---- GJ Et i 0 to 0 ---i t i1 GJ 41 GJ 0 GJ 4-4 ti to 43 GJ 4 GJ.0 Et I ti 0 GJ 4-I GJ GJ 1 4-) GJ to GJ GJ GJ 4-4 to to GJ GJ JJ > 0 r (I) 0 4 to GJ GJ.0 I.0 0 GJ to > GJ GJ GJ Et -.1 j GJ 4-4 Et t GJ r4 GJ GJ 0 GJ - r ti.0 0 ti 04-i to ti r ti GJ EtGJ 0 ti Et.0 EN.0 GJ 0 $4 GJ GJ.0 4-i GJ GJ $4.0 Et n 0 t i L9] > -H 4-4 GJ 4-I 4-4 Et > 4-i GJ fl -(ti - 0 GJ GJ I-i.0 tit GJ Et 0 ti GJ 0 GJ to X 0 GJ 0 ti Z 4-) 0 IB GJ E )-4 (ti 1.0 GJ GJ GJ Et GJ.4 GJ GJ ti 4-) Oa GJ >4.i -H ni Gj 0 -d.0 i to ---i < to 0 4-i (J GJ rfl 1 43 rl > GJ r 42 GJ Lfl 1 GJ GJ to 14 -H GJ GJ. GJ GJ IB.2 mi to GJ 04- EN N LO I 1H. >, GJ 41 GJ ti 34 > 4-i.4 4 ti 24 ti.0 to GJ ti I GJmi i GJ -ii 04 GJ i- GJ GJ GJ GJ (1) to 2, Cl) GJ ti ti 4-i (i) Et ni 0) C/).0 0 ifl Et 0 Cl 4-4 Et 0)

9 Rettelsesbiad Afsnit Arbejdstid PPK Sundhedskartellet Stk. 7. For arbejde udført efter tjenstlig ordre på en planlagt fridag eller på en søgnehelligdag ydes overtidsbetaling efter stk. 2 for det faktiske antal timers arbejde, dog mindst for 6 timer (mistet fridags eller søgnehelligdagsbetaling). Såfremt godtgø relse sker med afspadsering efter reglerne om overtid, skal af spadsering gives i hele dage. Stk.. Opkald/tilkald i fritiden på arbejdsdage honoreres med overtidsbetaling for det erlagte timetal, dog mindst 3 overtimer. Omlagt arbejdstid Omlagte timer er timer, som den ansatte pålægges, at udføre i an det tidsrum end planlagt i henhold til tjenestetidsplanen, jf. 3, stk. 3. Stk. 2. Omlagte timer efter tjenstlig ordre, der varsles med min dre end 72 timer før den oprindelige planlagte tjeneste start ho noreres med et tillæg på 29,49 kr. pr. 1. april 2000 pr. omlagte time jf. sats nr. 99 om særligt tillæg. Stk. 3. Omlagte rådighedstimer efter tjenstlig ordre, der varsles med mindre end 72 timer før den oprindelige planlagte rådigheds tjenestes start honoreres med et tillæg på 14,75 kr. pr. 1. april 2000 pr. omlagte time jf. sats nr. 7 om særligt tillæg. Ved om lagte rådighedstimer forstås timer, som den ansatte pålægges, at udføre i andet tidsrum end planlagt i henhold til tjenestetidspla nen, jf. 3, stk Døgn og tilkaldevagter Under vagter ydes vagttillæg efter følgende satser: 9 af 20

10 Arbejdstid PPK - Afsnit Sindhedskartellet Vaet. I (vagt fra hjem): 34,36 kr. pr. Vagt II (vagt fra vagtværelse) : 62,15 kr. pr. Lime, Lime. Stk.2. Effektivt arbejde under tilkaldevagter de ud over timer i en og effektivt arbej døgnvagt opgøres fra opkald/tilkald såle des, at der ydes overarbejdsbetaling pr. påbegyndt times effektivt arbejde, herunder for telefonopkeld. Hvert opkald :æller mindst ydes én dog kun times arbejde. Ved overtidsbetaling for flere opkald inden fcr én time. samme som time Stk. gynder den 3. Ved den tilkald, hvor den effektive arbejdstid ansatte skal give effektive arbejdstid når møde på den ansatte skal give ved opkaldet. Ved møde straks, be tilkald, hvor et senere tidspunkt, begynder ansatte forlader hjemmet. den Stk. 4. Hvor 110, ydes der for følgende rende til over en 75 % antallet at vagttimer inden for 70 vagttimer at det normale vagthoncrar særlig godtgørelse svarende til honorar. Dzgnvagter indoår i en og 100 % denne beregning én måned overstiger særlig godtgørelse sva for vaettimer herud at det normale med højst 16 vagt timer. Stk. 5. I stedet for udbetaling at vagthonorar efter stk. vagttimer efter tjenestestedets skøn godtgøres hed/atspadsering, således at der ydes vagttime i vagt I, og med fri 1, kan minutters frihed for hver minutter for hver vagttime i vagt II. Stk. sættes 6. Ved de tiltrædelse i stk. 4 uden for tjenestetidsskemaets start, ned nævnte timer forhoidsmæssigt. 10 at 20

11 Arbejdstid PPK Afsnit Sundhedskartelle: 10 Andre ulempetillæg (weekend-, søgnehelligdags-, aften- og nattil læg) For timer, der medregnes som effektiv tjeneste i tidsrummet fredag kl til mandag kl samt for tjeneste på søgnehelligda ge ydes weekendtillæg på 50 kr. pr. time. Stk. 2. For tjenstiigt beordret arbejde mellem kl og kl ydes et aftentillæg pr. time på 25 timeløn. % at den ansattes grund Stk. 3. For tjenstligt beordret arbejde mellem kl og kl ydes et nattillæg pr. time på 50 timeløn. % af den ansattes grund Kap. 3. Særlige bestenuuelser 13. Rådighedstillæg Til ledere samt andre ansatte, hvis tjeneste indebærer selvstændig arbejdstidstilrettelæggelse, kan der mellem overenskomstparterne aftales et rådighedstillæg. Stk. 2. Ansatte med rådighedstillæg følger reglerne i 2 stk. samt 3 5, den til en hver tid gældende arbejdsmiljølovgivning 1 og Aftale om hviletid og fridøgn for Sundhedspersonale ± Grønland. Det påhviler den ansatte i samarbejde med sine foresatte at til rettelægge sir, arbejdstid i overensstemmelse hermed. stk. 3. Rådighedstillægget honorerer de ulemper og den fleksihiji tet, der er forbundet med varetagelse af det ledelsesmæssige og/eller selvstændige ansvar på tjenestestedet, herunder fox even tuelle akutte opkald/tilkald. 11 af 20

12 Arbejdstid PPK Afsnit Sundhedskartellet Stk. 4. Ansatte med rådighedstillæg er ikke forpligtet til i døg nets 24 timer at kunne opkalcies/tilkaides uden for arbejdstiden, jf. dog stk. 5. Stk.5. Såfremt ansatte med rådighedstillæg ska: påtage sig til kaldevagtz, følger honoreringen bestemmelserne i 7, 9 og 10. Stk. 6. Såfremt ansatte med rådighedstillæg deltager i udrykning, patientledsageise eller manuel ventilation, honoreres herfor efter bestemmelserne i denne aftale. 12 Kurser Når en ansat, efter aftale med tjenestesredet, deltager i kursus, beregnes arbejdstiden efter følgende regler: Stk. 2. Alle timer på en kursusdag er at opfatte som arbejdstid, men der honoreres højst for arbejdstimer. Stk. 3. Hvis den ansatte på en. kursusdag udfører normaltjeneste, beregnes arbejdstiden som den [normal]tjeneste, der faktisk er ud ført den pågældende dag, tillagt de timer kursus varer. Det bliver honoreret ved det faktisk præsterede arbejde inklusiv kursusti merne, dog mindst med timer i alt. Stk. 4. Hvis kurset afvikles på en planlagt fridag, ydes der en erstatningsfridag for kursusdagen i henhold til reglerne gørelse for mistede fridage jf. 7. om godt Stk. 5. Hvis der afvikles kursustimer i forbindelse med start el ler afslutning af kursus på en rejsedag, honoreres de med det fak tiske antal timer uden at udløse overtidsbetaling. 12 af 20

13 Afsnit Arbejdstid PPK Sundhedskartellet Stk. 6. Under deltagelse i kurser optjenes der ikke aften og nat tillæg eller godtgørelse for tjeneste på søgnehelligdage og week ends. 13 Patientledsagelse Ved patienl.ledsagelse ydes ulempetillæg efter 10, stk. i for mindst timer og efter 10, stk. 2 4 for de effektive timer. Derudover ydes ledsagerhonorar, svarende til vacttillæg som for vagt II, jf. 9, stk. 1. Stk. 2. Beregningen sker pr. påbegyndt time, fra det tidspunkt den ansatte begynder klargøring af patienten, og så længe den ansatte har ansvaret for patienten. Ved tilkald fra hjem, begynder den ef fektive arbejdstid fra det tidspunkt, hvor den ansatte forlader hjemmet. Tidsrummet til 0.00 medregnes ikke i arbejdstids opgørelsen, hvis der stilles soveplads til rådighed, medmindre den ansatte har ansvar for patienten i dette tidsrum. Stk. 3. I forbindelse med patientledsagelse ydes dagpenge i hen hold til de til en enhver tid gældende regler for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner. Dokumenterede ud gifter til patientens nødvendige fortæring under rejsen godtgøres i fuldt omfang. Stk. 4. Mistede fridage i forbindelse med patientedsagelse er stattes 1 til af 20

14 Arbejdstid PPK Afsnit Sundhedskarrel let 14 Evakuering Ved evakuering (ambulance, båd eller fly) ydes et tillæg på kr.112 pr. udrykning. Stk. 2. Reglerne for patientledsagelse anvendes ved evakuering. 15 Manuel ventilation, nedkøling og varmebestråling Når en ansat medvirker ved manuel ventilation at åndedrætshæaur..ede patienter samt i de tilfælde, hvor pleje at patienter under r.edkø lingsbehandling eller varmebestråling medfører ulemper for perso nalet, medregnes hver times tjeneste som 2 timer i arbejdstidsop gørelsen - 16 Rej setid Rejsetid til et andet arbejdssted end det faste er arbejdstid og ikke hviletid. Hvis der stilles en soveplads til rådighed i tids rummet til 0.00 medregnes tiden ikke i arbejdstidsopgørel sen. Stk. 2. Al rejsetid honoreres 1 til 1, og udløser ikke overtidsbe taling. Rejsetid er den tid, der medgår fra mødetid ± luft havn/skibsafgang til ankomst på det planlagte rejsemål. Dog mindst svarende til den planlagte arbejdstid. Stk. 3. Opholdstid i forbindelse med rejsen, der skyldes vejrlig eller tekniske problemer, medregnes i arbejdstiden med den plan lagte arbejdstid. Planlagte fridage erstattes 1 til at 20

15 Arbejdstid PPK Aisnit SundhedskartelleL B Stk. 4. Ved fartplansbetinget ophoidstid i forbindelse med hjem rejse fra kursus, patientledsagelse og tjenesterejser, medregnes deri planlagte arbejdstid på bpholdsdagene i arbejdstidsopgørelse. Planlagte fridage betragtes son afho)dt, dog ikke ved hjemrejse fra natientledsagelse jf. 13, stk. 4. Kap. 4. Deltidsansatte og ansatte på timeign 17 Deltidsansatte Arbejdstiden for deltidsansatte følger reglerne i denne aftale. Der kan således først oppebæres overtidsbetaling i medfør at stk. det. 1 nr. 1, når den i 2 beskrevne arbejdstidsnorm er overskre 7 1 Tizuelønnede ansatte Ansatte på timeløn følger denne aftales bestemmelser, jf. dog stk. 2. Stk.2. Bestemnelsen cm særlic honorerina for tjeneste pâ en søg nehelligdag, jf. 7, stk. 7 finder dog først anvendelse, når den tirnelønnede har været beskættiget i mindst 6 på hinanden følgende dage, inkl. skemalagte fridage, i tilslutning til søgnehelligda gen. 15 af 20

16 Afsnit T\rbejdstid PPK Sundheds kartel let Kap. 5. Arbejdstid for ansatte i tjenestemandsstiflinger 19 Særligt vedrørende ansatte i stillinger, der er klassificeret pi skalatrin 45 og derover samt for tjenestemænd, hvis normale tjeneste unddrager sig kontrol Ansatte i tjenestemandsstillinger, der er indpiaceret på skalatrin 45 og derover og ansatte i tjenestemandsstillinger, hvis normale tjeneste unddrager sig kontrol, kan ikke oppebære overtidsbetaling for tjeneste efter bestemmelsen i 7 stk.l, pkt. 1. Stk. 2. De i stk. i nævnte tjenestemænd og ansatte i tjeneste mandsstillinger er ikke omfattet af denne aftales 3 stk. 2. øvrigt følges denne aftales bestemmelser. St.k.3. De i stk, 1 nævnte tjenestemænd og ansatte i tjeneste mandsstillinger kan oppebærer engangsvederlag i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem PPK og Naalakkersuisut om arbejdstid og nerarbejde for Lienestenænd. Stk. 4. Tjenestemænd og ansatte i tjenestemandsstillinger, der er klassificeret på skalatrin 45 og derover, der bestrider en admini strativ stilling, følger den til enhver tid gældende aftale mellem P?< og Naalakkersuisuc om arbejdstid og merarbejde for tjeneste mænd. Kap. 6. Ikrafttrædelse 20 Ikrafttrædelse Denne aftale træder i kraft med virkning fra den 1. april af 20

17 Afsnit Arbejdstid PPK Sundheciskartollet Nuuk, den 9. juli 2012 Peqqinnissaa Pillugu Kautuffift Naalakkersuisut / Sundhedskartellet i Grønland e.b. :nuuti Fleischer Hasse :ledemand Herved udgår aftale at 10. tebxuar 2010 om arbejdstid for sund hedspersonale, og Vejledning at 30. april 2007 Lii aftale om ar bejdstid for sundhedspersonale. 17 af 20

18 Afsnit B Arbejdstid P?K Sundhedskartellet Bilag i - Beskrivelse af rådighedstillæg Beskrivelse af rkdighedstillæg I de enkelte overenskomster og lønaftaler er der fastsat et rådig hedstillæg til visse stillinger. Det er typisk lederstillinger, som naturligt indebærer et umiddelbart ansvar for at institutionen fungerer, også når lederen ikke selv er i effektiv vagt. Som leder mâ man derfor acceptere henvendelser vedrørende sin institution, også uden for sir. effektive tjeneste. Det vil typisk dreje sig om uforudsete og /eller hastende forhold, som en underordnet ikke har forudsætningerne for at kunne tage sig af. Andre forhod bør ikke begrunde tilkad/opkald, og det er lederens ansvar at instruere personalet herom, samt om hvorledes de skal tack]e forskellige si tuationer. Rådighedsforpligtelsen for en leder indebærer dog også naturligt rådighed i tilfælde af kendte kritiske situationer. Dette er situ ationer, hvor lederen anser det for nødvendigt at være til stede eller at være klar til opkald/tilkald, såsom hvor patien ters/beboeres tilstand kræver dette, samt i situationer, hvor et nyt personale ikke har tilegnet sig de fornødne færdigheder. Her nærner rådighedspligten sig en vagtforpligteise, men må fortsat betragtes som et led i den rådighedsforpligtelse, som lederen må tfle i sin eaer.skab af leder. Rådighedsforpligtelsen indebærer således ikke en forpligtelse til at være at træffe/kunne tilkaldes i døgnets 24 timer året rundt. Det er op til den enkelte leder i samarbejde med den foresatte chef og/eller souschef eller andet sygeplejefagligt personale at 1 af

19 ekstrabetaling ulempe Arbejdstid PPK - Afsnit Sundhedskart& let tilrettelægge t jenesten/instruere personalet på en sådan iråde, at der også kan bestå reel frihed for lederen selv. Der er intet til hinder for, at der tildeles lederen en mobiltelefon. Rådighedsfor pliotelser. medfører heller ikke af deri grund er kontinuerlig til altid pligt at opholde sig i nærheden af en telefon/bære rnobiitelefon for at kunne træffes. Når lederen bliver kontaktet af arbejdspladsen, bør lederen vurde re henvendelsens indhold og derefter afgøre, hvilket skridt: hen vendelsen skal medføre, og om et eventuelt fremmøde er nødvendigt. Denne vurdering, såvel som arbejdspladsens vurdering af, hvornår lederen skal kontaktes, skal gøres under hensyntagen til et godt og tværfagligt samarbejdsforhold, arbejdspladsens behov såvel som almindelig konduite i forhold til lederens privatliv. Rådighedstillæcge: dækker herefter: ulempeydelser opkald/tilkald for arbejde aften, nat, lørdag, søndag og søg nehelligdage, for overarbejde på fridage og søgnehelligdage alle former for rådighed ved at blive kontaktet på alle tider af døgnet. Den ansatte kan indgå i er. fast vag:plan i fornødent omfang, des at arbejdspladsen har en fornuftig vagtplanlægning. i de, hvor sygeplejerskens direkle vedkommende til foresatte/direktoratet såle tilfæl beordrer at påtage sig en generel egentlig vagtforpligteise i forbindelse med en vagtplanlægning med pligt til taktes/fremmede, herunder træde ind ved forfald for andet ligt vagtpersonale, ydes betaling efter at kunne kon egent de almindeligt gæ dende regler herom, herunder betaling for mistede fridage. 19 af 2D

20 Afsnit Arbejdstid PPK Sundhedskartellet NAIJUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie 0 I Protokollat i til aftale om arbejdstid mellem Naalakkersuisut og Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit for tje nestemænd og overenskomstansatte på sundhedsområdet. Parterne er enige cm, at aftale at 22. juni 2007 om hviletid og fridøgr. for sundhedspersonale fortsætter uændret fra 1. april 2009 indtil der sker sådanne ændringer, at det kræver en ny godkendelse fra Arbejdstilsynet. Nuuk, den 9. juli 2012 Peqqirmissaq Pillugu Kattuffiic Naalakkersuisut / Sundhedskartellet i Grønland e.b. Inuuti Fleischer Hasse Hedemand 20 at 20

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 Kommunernes Landsforening Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 - KL Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout:

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale Side 1 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 79.01 Side 2 Forord... 3 Drøftelser om arbejdstid på arbejdspladsen...

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk. SerieC-I. t9 SEP. 1999 Lb.nr. al. Afsnit 8, Gruppe 1. Aftale. arbejdstid og merarbejde for tjenestemænd

Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk. SerieC-I. t9 SEP. 1999 Lb.nr. al. Afsnit 8, Gruppe 1. Aftale. arbejdstid og merarbejde for tjenestemænd NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling SerieCI t9 SEP. 1999 Lb.nr. al Afsnit 8, Gruppe 1 Aftale om arbejdstid og merarbejde for tjenestemænd Der er mellem Grønlands Landsstyre og P.kadecnikernes Sammenslutning

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet mv.

Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet mv. Udvalget for en budgetanalyse af politiet 2009-2010 Notat 26. maj 2010 Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner Arbejdstidsaftale 11 Danske Regioner for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter fysioterapeuter jordmødre kost- og ernæringsfagligt personale farmakonomer tandplejere Arbejdstidsaftale

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8, Gruppe 1 Lb.nr. Aftale om arbejdstiden m.v. for ledere i folkeskolen og kultur- og fritidsvirksomheden. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 15

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 15 Titel O.15 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - syge/sundhedsplejersker, kostfagligt personale, ergo- og Status Gældende Ikrafttrådt 01-04-2016 Type Aftale Nummer 79.03 Publiceret 09-09-2015

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid.

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. Omfatter ikke: AC-ansatte, undervisere og dyrepassere ( Lager & Handel ) er p.t. uafklaret,

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DANSKE BIOANALYTIKERE DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK TANDPLEJERFORENING DEN ALMINDELIGE DANSKE JORDEMODERFORENING ERGOTERAPEUTFORENINGEN

Læs mere

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK Indhold Indledning... 3 1. Aftale... 3 1.1 Reglerne gælder for... 3 1.2 Reglerne gælder delvis

Læs mere

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Side 1 Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt GÆLDENDE Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Aftale af 1. april 2013 FOA Fag og Arbejde KL Kapitel 1. skudt tid 1. Definition Arbejde i forskudt tid er arbejde ved institutionen,

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

64.11 O /2011 Side 1. Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.11 O /2011 Side 1. Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. KL Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.11 Side 2

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 12

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 12 Titel O.15 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og Status Gældende Ikrafttrådt 01-04-2015 Type Aftale Nummer 04.89 Publiceret 29-06-2015 Udgiver KL Udskrevet af Lene Madsen Dato EG Kommuneinformation

Læs mere

Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. KL Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Kapitel 1 Aftalens område 1 Område Aftalen omfatter

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Indledende bemærkninger Med henblik på en fortsat opretholdelse af et rimeligt beredskab inden for sygehus og institutionsområdet samt i kommunernes ældreområde

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv.

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Nr. Aftale af 1. april 2013 FOA Fag og Arbejde KL Indledende bemærkninger Tilrettelæggelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8,Gruppe 1 30. juni 2004 Lb.nr. Aftale om arbejdstid m.v. for ledere og undervisere ved Ilinniarfissuaq. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniagartuut

Læs mere

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Indledende bemærkninger Med henblik på en fortsat opretholdelse af et rimeligt beredskab inden for sygehus og institutionsområdet samt i kommunernes ældreområde

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet 11.05.1.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen.

Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen. Lokalaftale nr. 4.H. om overarbejde Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen. Mht. aktuelt gældende satser benyt dette link: https://teleoest.dk/index.php?id=3300

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv.

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk FOA - Fag og Arbejde Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende 1. Protokollatets dækningsområde 2 Protokol lat Generelle bemærkninger Dansk Røde Kors Asylafdeling.

Læs mere

A RBEJDSTIDSAFTALE (Husassistenter m.fl.)

A RBEJDSTIDSAFTALE (Husassistenter m.fl.) AMTSRÅDSFORENINGEN 11.05.9.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE A RBEJDSTIDSAFTALE (Husassistenter m.fl.) 1999 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 KAPITEL 1. ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE...

Læs mere

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014.

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014. Nedenfor følger en oversigt over de aftalte ændringer for overenskomsten mellem PenSam og AC organisationerne i forbindelse med forlængelse af overenskomsten pr. 01.04.2012. 21 Ikrafttræden og ophør...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

ARBEJDSTIDSAFTALE (Sygehusportører)

ARBEJDSTIDSAFTALE (Sygehusportører) AMTSRÅDSFORENINGEN 11.05.9.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE ARBEJDSTIDSAFTALE (Sygehusportører) 1999 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 KAPITEL 1. ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE... 6 1.

Læs mere

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND

FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND ARBEJDSTIDSAFTALE FOR HUSASSISTENTER M.FL., RENGØRINGSASSISTENTER M.FL., OG FOTOGRAFER **NYT**

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK11

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK11 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE indenfor DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK11 FORORD Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal udføres

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL Frederiksberg Kommune Akademikernes Centralorganisation Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet...

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign.

Arbejdstidsaftale for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. Side 31 Arbejdstidsaftale for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Side 32 Kapitel 1. Arbejdstilrettelæggelse...

Læs mere

Side 1. A F T A L E om etablering af samt betaling for rådighedsvagt i hjemmet

Side 1. A F T A L E om etablering af samt betaling for rådighedsvagt i hjemmet AMTSRÅDSFORENINGEN 33.01.3.1 Side 1 AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION A F T A L E om etablering af samt betaling for rådighedsvagt i hjemmet 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ETABLERING AF RÅDIGHEDSVAGT...

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

08 Danske Regioner. Arbejdstidsaftale

08 Danske Regioner. Arbejdstidsaftale Arbejdstidsaftale 08 Danske Regioner for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter fysioterapeuter jordmødre kost- og ernæringsfagligt personale farmakonomer tandplejere Arbejdstidsaftale

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste... 3 2. Delt tjeneste... 3 3. Omlagt normaltjeneste... 4 4. Ekstratimer for deltidsansatte... 5 Manglende varsel...

Læs mere

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse nalunaerutit GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II 13. juli 1993 Afsnit 5. (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem GrØnlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuutis sarsiuteqartut Kattuffiat for STI-elever.

Læs mere

Side 1 HK/KOMMUNAL DANSK LÆGESEKRETÆR- FORENING/HK

Side 1 HK/KOMMUNAL DANSK LÆGESEKRETÆR- FORENING/HK AMTSRÅDSFORENINGEN 11.05.11.1 Side 1 FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DANSK LÆGESEKRETÆR- FORENING/HK ARBEJDSTIDSAFTALE 2005 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE...

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK 11 Forord: Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

ARBEJDSTID... 8 FLEX FLEX - EN DEL AF DAGEN: FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: FLEX - HELE DAGE:... 12

ARBEJDSTID... 8 FLEX FLEX - EN DEL AF DAGEN: FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: FLEX - HELE DAGE:... 12 1 Indhold INDLEDNING... 4 Overordnede rammer for WEBTAS... 4 Hvad er WEBTAS?... 4 Ansvar og roller:... 4 SOM BRUGER:... 5 SOM GODKENDER OG STEDFORTRÆDER FOR BRUGER:... 7 ARBEJDSTID... 8 FLEX... 10 FLEX

Læs mere

AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v.

AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNERNES LANDSFORENING KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE 11.05.4.1 Side 1 SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORBUNDET AF OFFENT- LIGT ANSATTE KØBENHAVNS KOMMUNAL- FORENING AFTALE

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 1 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 2 Forord: Denne arbejdstidsaftale er præget af en række forskellige forudsætninger og hensyn: aftalen dækker et område, hvor

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S. KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA

Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S. KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S 2002 KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA REFERAT Tid: 28. august 2002 Sted: Emne: Deltagere: Færgeselskabet Læsø I/S kontor Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten Oversigt over de enkelte ydelser/tillæg, idet der dog administration af disse henvises til selve arbejdstidsaftalen, ligesom reglerne for kan ses i arbejdstidsaftalen: Overarbejde (pålagt eller nødvendigt

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

Arbejdstidsaftale. om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftale. om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftale om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND

Læs mere

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKST- NÆVN AKADEMIKERNES CENTRALOR- GANISATION A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

AMTSRÅDSFORENINGEN Side 1 VEJLEDNING OM IVÆRKSÆTELSE AF EKSTRA ARBEJDE PÅ SYGEHUSOMRÅDET

AMTSRÅDSFORENINGEN Side 1 VEJLEDNING OM IVÆRKSÆTELSE AF EKSTRA ARBEJDE PÅ SYGEHUSOMRÅDET AMTSRÅDSFORENINGEN 11.31.1 Side 1 VEJLEDNING OM IVÆRKSÆTELSE AF EKSTRA ARBEJDE PÅ SYGEHUSOMRÅDET 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 2. BEGREBER... 5 2.1 OVERARBEJDE... 5 2.2 DELTIDSANSATTES

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner KOMMUNALT ANSATTE Arbejdstidsbestemte særydelser Arbejdstidsbestemte særydelser er de tillæg, der typisk er aftalt for gener og ulemper i forbindelse med arbejdet. De aftalte sær - ydelser er forskellige

Læs mere