Klar til Generalforsamling side 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klar til 2014. Generalforsamling side 6"

Transkript

1 NR 2 // marts Klar til 2014 Generalforsamling side 6

2 Sejlklubben København Formand: Birgit Thejls tlf Næstformand: Steffen Torvits tlf Kasserer: Sten Emborg tlf Pladsudvalgsformand: Jan Bredde Andersen tlf Bestyrelsesmedlem & sekretær: Ole Holm tlf Bestyrelsesmedlem: Erik Kragh-Hansen tlf Bestyrelsesmedlem: Karsten Linderskov tlf Bestyrelsesmedlem: Jens Rosengaard tlf Bestyrelsessuppleant: Henrik Bjerregaard Jensen tlf Bestyrelsessuppleant: Søren Larsen tlf til klubben: Om økonomi, opkrævning o.lign.: Om bøjepladser, ventelisten og skur: Om indmeldelse o.lign. til Sejlskolen: Om kapsejlads: Om klubhuset: Om alle øvrige driftsforhold: Om sociale aktiviteter: Indlæg o.lign. til klubbladet: Indlæg o.lign. til hjemmesiden: Om indmeldelser, adresseændringer o.lign. samt alle andre henvendelser: Klubbens hjemmeside: klubbenkbh.dk Bestyrelsens udvalgsansvar: Pladsudvalg: Driftsudvalget: Klubhusudvalg: Sejlerskole: Kapsejladsudvalg: Bladudvalg: Fest/Aktivitetsudvalg: Web udvalg: Nordre Klubhusudvalg: Havnelavets bestyrelse: Jan Bredde Andersen Karsten Linderskov Birgit Thejls Søren Larsen Erik Kragh-Hansen Steffen Torvits/Kirsten Danø (redaktør) Birgit Thejls Steffen Torvits Sten Emborg Birgit Thejls, Jens Rosengaard og Erik Kragh-Hansen Brisen udgives af Sejlklubben København. Kun indlæg signeret af bestyrelsen repræsenterer sejlklubbens holdning. Oplag ca. 600 stk. Redaktion (ansvarshavende): Kirsten Danø: Layout: Poul Poulsen Web-udvalget: 2

3 Indholdsfortegnelse Nyt fra havnekontoret... 4 Arbejdsweekend... 5 Generalforsamling 10. april... 6 Bestyrelsens beretning Regnskab og budget Forslag fra bestyrelse og medlemmer Broen til Svaneøen Nyt fra sejlerskolen Nyt fra pladsudvalget Kursus ikran Endetal 5 til kontrol...27 Pinsetur til Borstahusen Tirsdagssejladser Nye medlemmer og åbningstider VIGTIGT Førstehjælpskasse og hjertestarter finder du i klubhuset, ved køkkenet! Anbefal en havn til sommerturen Du har sikkert en dejlig oplevelse, du har lyst til at dele med dine klubkammerater. Send kort artikel og foto til 3

4 Nyt fra havnekontoret Nu ser det ud til, at vinteren er forbi, og foråret er på vej, og der er aktivitet i bådene både på land og i vandet. Husk, at 1. april skal de vinterbåde, der har ligget i vandet, tilbage på deres sommerplads Husk også, at alt affald skal sorteres, køkkenaffald i containeren, glas og flasker i flaskecontaineren og miljøaffald f.eks. olie, batterier og kemikalier skal på miljøstationen på Østersøvej. Skal der bundslibes på landpladsen, skal der bruges støvsuger til at optage slibestøv og andre rester, husk også, at el må kun bruges, når man er ved sin båd. Godkendt slibeudstyr kan lånes på havnekontoret. Igen i år vil vi forsøge os med bookingsystemet Dock Spot, så I vil kunne se et antal skilte med Dock Spot stående rundt i havnen. Der er intet nyt om den sunkne benzinø udfor Svanemølleværket, By og Havn kæmper stadig med ejer og forsikring om at få den hævet og fjernet. Havnekontoret har indtil juni åbent torsdage mellem kl , man kan også bruge Svanemøllehavnens havnekontor i dagtimerne. BIB nøgler kan kun kodes om på Sundkrogens havnekontor, men ellers er man velkommen til at kontakte os på telefon/mail og komme forbi. Havnefoged John Vestergaard Der har været store problemer med el på broerne efter stormen og højvandet i december, men alt skulle være ordnet. HUSK, at havnereglementet foreskriver, at der skal være synligt navn og hjemhavn på båden. Alle ønskes et godt forår. Venlig hilsen John Vestergaard, havnefoged Havnekontoret mangler at få afleveret 1 stk centersliber af mærket Festool ETS 150 i en grå plastikkasse. Havnekontoret vil meget gerne have den tilbage hurtigst muligt, den kan afleveres enten på havnekontoret i Sundkrogen eller Svanemøllehavnen John Vestergaard 4

5 Lørdag den 24. maj Byder vi velkommen til en hygge-/arbejdsdag Der skal males, ryddes op, gøres rent etc. Hvis du har tid og lyst så tilmed dig - vi har brug for din arbejdskraft! Program Kl Vi mødes i Klubhuset Sundkrogskaj 19 Alle møder op i arbejdstøj Vi starter med fælles morgenmad og et morgenmøde, hvor vi sammen fordeler opgaverne Klubben står for friskbagt morgenbrød, kaffe, the m.m. - og selvfølgelig sørger Klubben også for passende forplejning i løbet af dagen. Kl Tak for i dag! Af hensyn til arbejdsfordelingen samt indkøb af forplejning m.m., vil det være rart med en hurtig tilmelding. Tilmeldingen foregår via kalenderen på klubbens hjemmeside Eventuelle spørgsmål? Ring til Peter Schmidt - telefon

6 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SEJLKLUBBEN KØBENHAVN Torsdag, den 10. april 2014 kl i klubhuset. Der er indskrivning og sandwichs fra kl Dagsorden: 6 1. Valg af dirigent og referent. Disse kan ikke være medlemmer af bestyrelsen 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af udvalgsberetninger 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag. 5.1 Vedtægtsændring SKK 4, stk Vedtægtsændring SKK 12, stk Vedtægtsændringer SKK generelt 5.4 Bøje- og Landpladsreglement for SKK 5.5 Bøjepladsreglement for Havnelavet Sundkrogen 5.6 Landpladsreglement for Havnelavet Sundkrogen 5.7 Forslag fra Tom Allersted: Telefonliste for bådejere. 5.8 Forslag fra Bruno Jensen: Passive medlemmers deltagelse i kurser m.v. 5.9 Forslag fra Inger Billund: Ændring af vedtægternes 10, Valg af bestyrelse 6. Godkendelse af takstblad, og orientering om indeværende og kommende års budget 7. Valg af formand Birgit Thejls ønsker ikke genvalg bestyrelsen indstiller Finn Kristiansen. 8. Valg af næstformand ikke på valg i lige år 9. Valg af kasserer ikke på valg i lige år 10. Valg af pladsudvalgsformand Jan Bredde Andersen ønsker ikke genvalg/bestyrelsen indstiller Henrik Bjerregaard Jensen 11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer - Erik Kragh-Hansen og Jens Rosengaard er på valg, og modtager genvalg - Karsten Lindskov fratræder i utide og der skal vælges et bestyrelsesmedlem for et år bestyrelsen indstiller Andreas Schousboe 12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Suppleant Søren Larsen ønsker ikke genvalg bestyrelsen indstiller Jacob Rubæk Christensen. Hvis Henrik Bjerregaard Jensen vælges som pladsudvalgsformand, skal der vælges en suppleant for et år bestyrelsen indstiller i givet fald Dan Wandahl 13. Valg af 2 interne revisorer og en revisorsuppleant En revisor og revisorsuppleanten er ikke på valg. Der skal vælges en revisor 14. Valg af ekstern revisor bestyrelsen indstiller Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 15. Eventuelt Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at stille op til intern revisor. Bestyrelsen Sejlklubben København

7 Bestyrelsens beretning Vores medlemstal ligger stadig tæt på 500 aktive og 50 passive med en jævn udskiftning. Vi har i årets løb fået ca. 40 nye medlemmer mod 34 udmeldte, så interessen for vores klub og et aktivt sejlerliv i københavnsområdet bærer ikke spor af den forhåbentlig overståede økonomiske krise. I foråret udbad HS møde m. By & Havn om gennemgang af det lejede. På mødet frembragte By & Havn forslag om at HS kunne overtage broerne i Sundkrogen mod en lejereducering og at overtage vedligeholdelsesforpligtelserne. Vi byder velkommen til de nye medlemmer, og til de gamle opfordrer vi til, at I hjælper til med gode råd og vejleder om hvordan man finder de rette ansvarlige, og hvordan vi gør tingene. Den moderne dagligdag bliver mere og mere hektisk for mange af os. På trods af en vis bekymring for om vi til stadighed kan motivere medlemmer, ser vi at både udvalg og frivillige grupper udvikler sig og får løst både vedligeholdelses opgaver og nye tiltag. Udvalgene: Bladudvalget, Webudvalget, Sejlerskolen, Kapsejladsudvalget, Festudvalget, Driftudvalg, Pladsudvalg og Nordre Klubhus får alle lejlighed for at fortælle om de planlagte aktiviteter, som jo danner rammen for vores sociale fællesskab, på generalforsamlingen. På baggrund af diskussioner om standen af det lejede, afholdtes der i efteråret møde hvor der blev tilbudt forskellige varianter af aftaler om broanlæg. By & Havn tilbyder i at anlægge nye broer, hvorefter en ny kontrakt skal baseres på en kombination af en vandleje kontrakt tillagt en eventuel financieringsleje, foreløbig baseret på en skønnet investering på 6 millioner. Vores vandlejekontrakt i Sundkrogen er opsagt til genforhandling i En væsentlig opgave for den kommende bestyrelse og Havnelav, bliver at udarbejde og forhandle en konkret plan for overtagelse eller fornyelse af broer. Omkring det vedtagne havnetunnelbyggeri, holder vi os til stadighed orienteret om nyheder om planlægningen. Der er overvejende sandsynlighed for at en 7

8 del af Svanemøllehavnens arealer bliver inddraget til byggeplads og at der i en kortere eller længere periode vil være lukket for indsejling til både Svanemøllehavnen og Sundkrogen. Der er endnu ingen konkret tidshorisont eller løsning og bestyrelsen skønner ikke at arbejdet bliver igangsat de første 5 år. Som altid vil vi takke alle, der har gjort en indsats for vores fællesskab, vi håber at I fortsat vil bidrage til udviklingen af vores klub, og ser frem til en ny sæson med masser af sejlads! Og husk, vi mødes allerede igen til standerhejsning lørdag d. 12. april kl bestyrelsen Bestyrelsen har besluttet ikke at lade vedtægter og reglementer trykke i Brisen, men offentliggøre ændringsforslagene på klubbens hjemmeside, samt fremlægge materialet til gennemsyn i klubhuset. 8

9 Revideret regnskab 2013: Resultatopgørelse Budget Note DKK DKK DKK 2 Indtægter Udgifter Bruttofortjeneste Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført resultat I alt Balance AKTIVER DKK DKK Klubhus Nord Skolebåde Materielle anlægsaktiver i alt Værdipapirer Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Tilgodehavende medlemskontingenter Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER DKK DKK Overført resultat Egenkapital i alt Skyldige omkostninger Skyldige medlemskontingenter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Beierholm 9

10 10

11 11

12 12

13 Takstblad Sejlklubben København Generalforsamling Betalingsfrist: Kontingent februar Kontingent, nedsat februar Kontingent, passive medlemmer februar Ved indmeldelse Indskud, nye aktive medlemmer Betaling = ancinitetsdato! Indskud, skur Ved tildeling Bøjeplads, sommer, pr. m 2 vandplads * februar Nytildelt/låne bøjeplads, sommer * april Vinterlandplads pr. m² båd * november Bøjeplads, vinter pr. m² båd * november Skurleje pr. år februar Søsætning/optagning. Pr. gang Ved regning Optagning/hænge i kran/inspektion o.lign. hvis pladsudvalget kan assistere? Ved regning Flytning på land Ved regning Sommerlandplads pr. dag * Ved regning Sommerlandplads for sæson pr m² * april Sejlskoleafgift /år Ved skolens start Lån af skolebåd /pr døgn Ved regning Navigationkursus Ved regning Tovværkskursus Ved regning Rykkergebyr 1. og 2. rykker Ved regning Manglende oplysninger Ved regning Stander + frihavnsmærke * februar * 1. Bøjepladslejen beregnes udfra pladsens areal: pladslængde x pladsbredde. Ved nytildeling af bøjepladser eller tildeling af lånepladser sker opkrævningen som hovedregel den 1. marts eller umiddelbart efter tildeling *2. Vinterpladslejen beregnes udfra bådensareal: bådlængde x bådbredde - - opkræves med virkning fra 1. nov 2014 *3. Dog ikke ved betalt bøjeplads og max. svarende til sæsonlejen *4 Stander og frihavnsmærke er en pligtig ydelse for alle bøjepladsindehavere 13

14 14

15 15

16 Klubrelaterede indtægter SKK R2012 R2013 B2013 b2014 b2015 Tilskud klubblad Sejlskole indtægter Standere +frihavn salg Elsalg HS Rykkergebyrer Kapsejlads Arrangementer indtægter Klubrelaterede indtægter i alt Klubrelaterede udgifter SKK R2012 R2013 B2013 b2014 b2015 Bådhåndtering/ plads Fest Arrangementer Sejlskole Kapsejlads Klubhus nord Lokal politisk udvalg Uddannelse af frivillige Klubblad Tlf, IT, Winkas Kontingenter DS Køb af standere Kontor mv El afregnet til HS Møder Regnskab+revision Gebyrer Tab på debitorer Afskrivning og tab vedr både Kurstab værdipapirer Diverse I alt I alt netto - indtægter

17 Bestyrelsens forslag til behandling på Sejlklubben Københavns ordinære generalforsamling den 10. april 2014 under dagsordenens punkt 5, Indkomne forslag. Forslag 5.1: I Vedtægterne for Sejlklubben København (SKK) foreslås 4, stk. 10 suppleret med følgende sætning: Generalforsamlingen kan vedtage nedsat kontingent for medlemmer, der er registreret at have udført fællesarbejde i det forudgående regnskabsår. Bestyrelsens begrundelse: Det frivillige arbejde som mange udfører til gavn og glæde for klubben og dens medlemmer holder kontingentet nede for alle klubbens medlemmer. Bestyrelsen ønsker mulighed for at kunne påskønne dette arbejde ved en økonomisk kompensation til de frivillige. Forslag 5.2: I Vedtægterne for Sejlklubben København (SKK) foreslås 12, stk. 2 suppleret med følgende sætning:, der derpå skal forsyne regnskabet med en erklæring til bestyrelsen inden den 10. marts. Vedtægternes 12, stk. 3 udgår og erstattes af ny 12, stk. 3 med følgende ordlyd: Erklæringen på klubbens regnskab afgives af den på den ordinære generalforsamling valgte revisor, der skal være statsautoriseret eller registreret. Bestyrelsens begrundelse: I forbindelse med de skærpede regler for revisorer er det i samråd med klubbens nuværende revisor besluttet at anbefale ovenstående ændringer af vedtægterne vedtaget af generalforsamlingen. Regnskabet skal således ikke påtegnes, men alene forsynes med revisors erklæring, hvilket bl.a. stiller færre krav til indhentning af bankoplysninger. Endvidere foreslår bestyrelsen, at revisor skal være statsautoriseret eller registreret. Ændringerne følger de tilsvarende ændringer i Vedtægterne for Havnelavet Sundkrogen.

18 Forslag 5.3: Vedtægterne for Sejlklubben København (SKK) er generelt gennemgået - og bestyrelsen foreslår de grammatiske og præciserende ændringer vedtaget i den form, forslag til vedtægter foreligger på Sejlklubben Københavns hjemmeside og er fremlagt i klubhuset, dog eksklusiv ovenstående Forslag 1 og/eller Forslag 2, såfremt disse ikke vedtages af generalforsamlingen. Forslag 5.4: Bestyrelsen anbefaler generalforsamlingen at godkende et forslag til et revideret Bøje- og landpladsreglement for medlemmer af Sejlklubben København (SKK). Forslaget fremgår af Sejlklubben Københavns hjemmeside og er fremlagt i klubhuset. En væsentlig ændring fremgår af 4, stk. 1, hvor opkrævning bøje- og landplads foreslås ændret til en helårsleje, opkrævet i 2 rater. Forslag 5.5: Bestyrelsen i Havnelavet Sundkrogen (HS) har behandlet og godkendt et forslag til revideret Bøjepladsreglement for Havnelavet Sundkrogen. Bestyrelsen i SKK indstiller forslaget til godkendelse. Forslaget fremgår af Sejlklubben Københavns hjemmeside og er fremlagt i klubhuset. Forslag 5.6: Bestyrelsen i Havnelavet Sundkrogen (HS) har behandlet og godkendt et forslag til revideret Landpladsreglement for Havnelavet Sundkrogen. Bestyrelsen i SKK indstiller forslaget til godkendelse. Forslaget fremgår af Sejlklubben Københavns hjemmeside og er fremlagt i klubhuset.

19 Indkomne forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen: Forslag 5.7: Forslagsstiller: Tom Allersted Bestyrelsen etablerer en telefonliste indeholdende navne på bådejere, skibsnavn samt bøjeplads ved broerne. Listen udarbejdes således, at den er til rådighed for medlemmerne snarest muligt dog senest i løbet af første halvdel af Begrundelse Der har med mindre mellemrum været fremsat ønsker om behov for en medlemsliste. Bestyrelsen introducerede på GF i 2013 en model herfor. I denne vinter har sejlklubbens medlemmer oplevet med efterårsstormene i oktober og november et stort behov for at kunne komme i kontakt med hinanden, dels for at varsko om farer, dels for at kunne komme til at assistere og hjælpe hverandre. Det ekstreme højvande, der senere benævntes som en stormflod med en vandstand op til to meter over dagligt vand, fik mange bådejere til hver især og med rette at blive nervøse for deres fartøjer på land og i vand. I denne situation ville tilstedeværelsen af en telefonliste kunne have været til uvurderlig hjælp og støtte. Andre situationer såsom hærværk og tyveri mv og behov for at varsko hinanden underbygger behovene for en nem tilgængelig medlemsliste Historik På generalforsamlingen (GF) 2013 fremlagde bestyrelsen til orientering for GF et konkret oplæg og en køreplan for implementering af en bruger- 19

20 venlig hjemmeside herunder en medlemsliste via sejlklubbens hjemmeside. Bestyrelsens model fremlagt i 2013 placerede medlemslisten på den med et password lukkede del af hjemmesiden forbeholdt medlemmerne. Det er ikke afgørende for dette forslag, om medlemslisten gøres hemmelig kun for medlemmernes brug eller om listen er frit tilgængelig på hjemmesiden, når blot kommercielt brug af en evt. åben medlemsliste gøres forbudt. Forslag 5.8: Forslagsstiller: Bruno Jensen Jeg vil gerne foreslå at pasive medlemmer kan deltage i klubbens navigation, tovværkskurser, med mere. Som passive kan man ikke deltage på kurser og dermed lære nogle grundlæggende ting om sejlads. Hvis det var muligt at deltage på disse kurser, ville interessen måske komme for også at deltage på skoleholdet og lære og sejle og dermed melde sig som aktive. Desuden er det jo en formålsparagraf i klubben at vi skal lære folk at sejle og kunne begå sig rigtigt på havet og dermed en mere sikker sejlads for alle, da gasterne så også vil have uddannelse. Forslag 5.9: Forslagsstiller: Inger Billund Jeg foreslår, at der ændres i vedtægternes 10 - så teksten bliver Valg til bestyrelse og andre tillidshverv 20

21 1. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og der vælges min. 4 og max. 8 bestyrelsesmedlemmer 2. Generalforsamlingen vælger endvidere 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant 3. Alle vælges for 2 år og alle kan genvælges 4. De valgte afgår skiftevis: Fire af de valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal og op til 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal. Den ene suppleant er til genvalg i lige årstal og den anden suppleant er til genvalg i ulige årstal. 1 revisor er til genvalg i lige årstal og en revisor og en revisorsuppleant er til genvalg i ulige årstal 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, pladsformand, kasserer, sekretær og diverse øvrige udvalgsposter Er der flertal for forslaget vil det selvfølgelig også påvirke: 8. Generalforsamling. Punkterne: Valg af formand - Valg af næstformand - Valg af kasserer & Valg af pladsudvalgsformand - vil udgå

22

23 Broen er kommet hjem igen Under stormvejret og højvande i havnen den december 2013 forsvandt broen ud til svaneøen. På en råkold søndag den 2. marts kom den på plads igen ved frivillige kræfters hjælp.

24 Nyt fra sejlerskolen Teoretisk navigation Til lykke med eksamen til deltagerne på navigationsholdet. Hele holdet bestod. Hilsen Grete Obligatoriske sejladser i 2014, kapsejladser og sommertogt i sejlerskoleregi: 24-timer (tur- og navigationssejlads) 31/5-1/6 Pinsetur (tursejlads med sejlklubben) 7 9/6 Sommertogt** (KAS arrangerer) uge 28, 29,30, 31 Fælles skoletur tursejlads) 22-24/8 *Spækhugger DM kapsejlads 29-/8 24-timer (tur- og navigationssejlads) 30-31/8 SKK s natnavigation (navigationssejlads) 12/9 *DS Sejlerskole Cup i Kerteminde (kapsejlads) 13/9 Gaffelriggerdag 14/9 (tursejlads- kapsejlads) Hven rundt ved nat (kapsejlads tur og navigationssejlads) 19/9 *Disse to kapsejladser vil være for de rutinesejlere, som deltager i sejlerskolens kapsejladstilbud. **Sejlerskolen har modtaget en invitation til at deltage i Sommertogtet til den vestsvenske skærgård for svanemølleklubberne arrangeret af KAS. Elever har mulighed for at deltage som gaster. Hvis der er førere, der vil deltage i turen, kan der stilles skolebåd til rådighed. Tilmeldingsfrist (bindende) fredag d. 6. juni. Efterfulgt af koordineringsmøde den 11 juni. (se opslag i Bedstes hus og på sejlerskolens opslagstavle) Sejlerskole Cup i Kerteminde den 13. september 2014 Det ville være flot, hvis SKK kunne stille med et hold i år ved DS s Sejlerskole Cup den 13. september i Kerteminde, hvor de danske sejlerskoler konkurrerer mod hinanden i fleetrace-kapsejlads. Kapsejladsen afvikles i H-både, der stilles til rådighed af Kerteminde Sejlklub. Forrige år deltog 15 hold og sidste år deltog der 18 hold i sejlerskole Cup en. Førerprøven års eleverne kan allerede nu sætte kryds i kalenderen for førerprøven. Prøven er fastlagt til den lørdag 27/9. Den 28/9 reserveres som reservedag, hvis prøven ikke kan afholdes om lørdagen pga. vejrlig. For at gå op til førerprøven skal 2 års eleverne indstilles af deres instruktør, hvilket sker på et skoleudvalgsmøde i august. Grete

25 Nyt fra pladsudvalget På hjemmesiden er der lavet en oversigt over, hvornår bådene skal søsættes. Listen er lavet ud fra bådoptagningerne i efteråret og er i tilfældig orden. Erfaringerne siger, at det går hurtigere at få bådene søsat end at få dem på land. Derfor møder alle bådejere til mønstring kl til morgenkaffe og beskeder. Pladsudvalget vil orientere om søsætningens forløb og uddele nye standere, måske også frihavnsmærker. Pladsudvalget vil også modtage dokumentation for betalt ansvarsforsikring. Ligesom vi vil fordele eventuelt forefaldende arbejde. Bundmaling og pletmaling på søsætningsdagen er ikke tilladt. Vi vil ikke risikere at have maling på stropperne, som sætter sig på fribordet. Ved kranen vil vi uddele stropmærker til alle både, der mangler, så det bliver nemt og sikkert, at finde ud af, hvor stropperne skal sættes, næste gang båden skal løftes med kran. Ifølge regler for både i havnen skal alle både være mærket med navn og hjemhavn, og der skal føres klubstander. Havnefogden opfordrer også ti,l at båden har navn, der kan læses fra broen. Det er nok med et lille klistermærke. Havnefogden skal således ikke kravle rundt på bådene for at finde ud af, om de hører til i havnen eller ej. Standeren skal føres for at vise, at bådejeren ikke er ligeglad med klubben, tillidsfolk og klubkammerater, men gerne viser SKKstanderen. Skal du slibe bund eller forny bundmaling, skal du bruge godkendt værktøj til opsamling af afskrab og slibestøv. Se på hjemmesiden: eller spørg havnefogden. På selve søsætningsdagen er der også gode ting at huske: Har klodslaget den rigtige højde i år, så mål det, så du ved, hvor højt det skal være til efteråret. Du kan også mærke klodserne med bådnavn og gemme dem til næste år. Der vil være mærkater m.m. til rådighed, så stativer og bukke m.m. kan mærkes med bådnavn og tlf. nr. Skal traktor-køresættet have en bestemt bredde, så mål det, og husk det til optagning til næste år. Tag evt. et billede af båden på stativet,

26 så du kan vise pladsfolkene det til efteråret. Pladsen, som båden stod på, skal selvfølgelig opryddes, og affald skal sorteres og lægges de steder, der er anvist. Bukke og støtter skal stilles væk efter anvisning fra pladsfolkene. Trænger du til nye bukke eller nyt stativ, anbefaler pladsudvalget kørestativer til finnekølede både, og saequip-bukke til langkølede. Du er velkommen til at spørge pladsudvalget om et råd. Håndtering, tilrigning og opbevaring Kursus i kran Påsætning af mast og brug af mastekraner Ved optagningerne sidste år erfarede Pladsudvalget, at mastekranen i nordhavnen flere gange var ophørt med at fungere primært på grund af fejlbetjening. Derfor ønsker vi at tilbyde et kursus i brug af kranerne i vores havn. Hvis du ikke føler, at du har styr på processerne, eller måske bare ønsker at få nogle fif af nogle erfarne mennesker, der har styr på kraner, vanter, stag, fald og påsætning af master, vil vi meget gerne høre fra dig. af master skal ske, så søsætningen kan køre uhindret. Pladsfolkene skal ikke flytte rundt på master på landpladsen for at kunne afsætte kørestativer eller komme omkring med traktoren. Når båden er i vandet, og du er klar til at sejle af, så spørg lige pladsfolkene, om alt er, som det skal være. Det skulle nødig være sådan, at pladsfolkene står med al oprydning og aflåsning, når alle søsatte både er væk. Vi ønsker alle en god dag. Påsætning og aftagning af master kan være farligt og potentielt beskadige personer og fartøjer, og det er noget, mange sejlere er meget usikre overfor. Der er mange ting, man kan gøre for at gøre arbejdet sikkert og trygt, og samtidig få det gjort uden at være bange og nervøs hvis bare man ved nogenlunde, hvad man har med at gøre. Hvis du har interesse i et kursus, så skriv til Skriv mastekran i emnefeltet. Så vil vi vende tilbage med forslag til datoer og tider for et kursus. Vi påregner, at det tager ca 3 timer.god vind. Pladsudvalget

27 Endetal 5 skal til kontrol Alle bådejere skal have en ansvarsforsikring på båden. Sejlklubben København gennemfører stikprøvekontrol om forsikringen er betalt. For medlemmer og gæster på Havnelavets gæstepladser kan Havnefogden forlange dokumentation. I sejlsæsonen 2014 udtages bådejere med fast eller låneplads i havnen og med endetal 5 (fem) i medlemsnummeret til kontrol. Medlemsnummeret findes nemt på bagsiden af Brisen. Pladsudvalget skal modtage dokumentation af betalt ansvarsforsikring inden 1. juni Det kan være en kopi på papir i forbindelse med søsætningen eller som post til klubben. Det kan være et printscreen af bankoverførelse eller scannet kopi af kvittering sendt som vedhæftet fil til Pladsudvalget ORIENTERING FRA HUS- OG DRIFTSUDVALGET Sammenlægning af Hus- og Driftsudvalget I efteråret 2013 blev Hus- og Driftsudvalget slået sammen, dog stadig med selvstændige udvalgs-formænd - men udadtil som et samlet udvalg. Begrundelsen herfor var sammenfaldende arbejder samt en overordnede koordinering mellem disse. Forslag om etablering af Broformænd Med udgangspunkt i efterårets voldsomme storme m.m., kunne det måske være en idé, at hver enkelt bro etablerer en broformand. Ideén har vist været prøvet før, men faldt af en eller anden grund fra hinanden. Broformandens opgave kunne være: Etablere en telefon/ liste i tilfælde af nødvendig kontakt til broens medlemmer. Kunne arrangere og uddelligere nødvendige mindre arbejder på den pågældende bro. Skaffe arbejdshænder i forbindelse med større fælles opgaver. Medlemmers ønsker om fremtidige tiltag Vi er kun et mindre udvalg som på bedst mulig måde prøver, at varetage Jeres 27

28 interesser. Men det kunne jo være, at I har ønsker om diverse nye tiltag, som vi ikke umiddelbart har fået øje på. Kom endelig med forslag til nye tiltag / aktiviteter m.m. Hyggedage / Arbejdsdage Vi har besluttet at udvide begrebet arbejdsdage med hyggedage, idet vi syntes at begge dele er indeholdt. Grundet havnelaugets mange arealer m.m. som løbende kræver vedligeholdelse, har vi besluttet af udvide hyggedage / Arbejdsdage fra 2 til 3. Der vil løbende komme opslag i klubblade, broer, klubhuse m.m. Sidste år havde vi forholdsvis mange deltagere, men kan stadig bruge mange flere hænder. Så tilmeld Jer hurtigst muligt. Eventuelle spørgsmål, forslag, tilmeldninger bedes rettet til: Driftsud- Hus- og Driftsudvalget : Pinsetur juni 2014 til Borstahusen Skøn frihavn nord for Landskrona Som sædvanlig mødes vi lørdag kl følg med på klubbens hjemmeside, hvor du snarest kan finde et detaljeret program og tilmelde dig... Standerhejsning Lørdag den 12. april kl Bådene er på vej i vandet, og vi er klar til en ny sæson. Kom til standerhejsning, hvor klubben er vært ved et lille traktement. Vel mødt festudvalget 28

29 Tirsdagssejladser Nu kan alle være med! Svanemøllekredsens Tirsdagssejladser er primært et tilbud til de mange sejlere med kølbåde uden gyldigt målerbrev. Der sejles efter søvejsreglerne på en kort bane (Ca. 3 sm). En kammeratlig dyst på vandet med start efter omvendt handicap, så første båd i mål vinder. Efter sejladsen er der hyggeligt samvær i klubhuset/på grillpladsen, Sundkrogskaj 19, hvor den medbragte mad og drikkevarer indtages sammen med de aktuelle sørøverhistorier. Kom til introduktionsaften den 30. april 2014, kl i klubhuset, Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø., hvor der også er tilmeldingsfrist til sejladserne. Se mere på Med sejlerhilsen Erik Kragh-Hansen Mobil: Vil du slå stregerne? Redaktionen søger en ny layouter, der kan overtage det frivillige arbejde med layout af Brisen. Vores klubblad udkommer fem gange om året og bliver lavet i IN Design. Det vil være en fordel, hvis du kender dette program, ellers kan du blive oplært i at bruge det. Send os gerne en mail på: De bedste hilsner Kirsten Danø, redaktør. Tlf

30 På vandring gennem Spanien. Ved et fredagsarrangement den 7. februar tog Margit sejlklubben med på vandretur gennem Spanien. Med udgangspunkt i Pamplona startede hun sin vandring den 13. september Den 13. oktober præcis 1 måned og 706 km senere nåede hun frem til sit mål - Santiago de Compostela. Margit fortalte levende om sin tur, om de steder hun oplevede, de spændene mennesker som hun lærte at kende på sin vej men også om de fortrædeligheder, som kan følge med sådan en lang rejse. Alt imens viste hun os sine fantastiske billeder. Menuen blev serveret løbende under hele herligheden bestående af skønne tapas i selskab med spanske vine. Tak Margit, fordi du tog os med på turen. Det var en dejlig aften og vi er fuld af beundring for dit mod og din styrke til at gennemføre en så krævende tur alene. Spændende møde om Thea II s sommertogt til vikingernes forsvundne by Steffen og Kisser gav en interessant og humoristisk fortælling i ord og billeder om deres sommertogt i Vi blev på underholdende vis indviet i deres spændende tur til Rügen, Usedom og Polen fredag den 28. februar. Vi blev nok, mest på foranledning af Kisser, indviet i samtlige kirker og koncerter, da hun elsker kirker. Vi kunne mærke, at de virkelig havde sat sig grundig ind i de lokale forhold og attraktioner samt en Michelin guide til kulinariske oplevelser. Alt i alt en hyggelig og inspirerende aften med god retro mad og afstemte drikkevarer. Vi har efter denne dejlige aften, fået endnu mere blod på tanden (ikke blåtand) til at udforske dette spændende område. Kirsten og Jørgen, Angula 30

31 Vigtige datoer Marts 26. Banelederfunktionen ved Christian Lerche April 10. Generalforsamling i SKK 12. Stander hejsning kl Tilmelding til onsdagsmatch 2014 Maj timers sejlads Juni Pinsetur til Borstahusen August timers sejlads STAR kapsejlads September Sensommertur til Bådeklubben Valby 19. Hven Rundt ved nat 27. Fiskekonkurrence 27. Førerprøve - Sejlerskolen Oktober 4. Bomlukker 25. Klubbens årsfest November 14. Andespil 16. Stander nedhaling Havnekontoret Havnekontoret Havnefogedens træffetider i Sundkrogen Marts,april ogmaj: Torsdag kl Havnefogeden kan træffes alle hverdage mellem kl og samt mandage kl på Svanemøllehavnens havnekontor, Strandvænget 45, tlf eller mail Kode til toilet i Sundkrogen: 2014 Velkommen til Morten Grønning Finn Chabert Martin Scheel Grønkjær Alexander Breland Carl Joakim Brandt Todd Andrew Kenworth Jan Thorn Skriv til Brisen, dit klubblad Har du gode ideer til klubbe, til sommerturen, til klargøringen eller oplevelser fra havnen og vandet, så skriv til 31

32 Afsender: Sejlklubben København Sundkrogskaj Østerbro RENSKIB Teakrens 1L* Vejl. kr. 149,- NU kr. 119,- Int. VC 17m 2L kr. (1.295) 1.095,- 3/4l kr. (595) kr. 495,- *Tilbud gælder kun i april 2014 og kunså længe laver haves, forbehold for udsolgte varer. Åbningstider: Marts Juni 2014 man-fre lør/søn Helligdage Fra juni - okt: Søn/hellig LUKKET VORDINGBORGGADE KØBENHAVN Ø - TELEFON SPAR kr. 30,- SUPERPRIS! Det er klargøringstid og sejlsæsonen står for døren, vi er klar med alt til både besætning og dig... Docksides sejlersko Introduktionstilbud* kr ,- Vi håndterer også... Riggeropgaver Service på veste Navn til båden Polering af båd Udlejning af maskiner og meget mere!

Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013. Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013. 11 juni 2013. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jan Bredde Andersen (JBA), Steffen Torvits (ST), Steen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 70, den 9. april 2015 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 70, den 9. april 2015 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 70, den 9. april 2015 kl. 17:30. V2, 23 april 2015 Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Steen Emborg (SE), Andreas Schousboe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 62, den 26. juni 2014 kl. 17.30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 62, den 26. juni 2014 kl. 17.30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 62, den 26. juni 2014 kl. 17.30. 6. august 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jens Rosengaard

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 69, den 12. marts 2015 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 69, den 12. marts 2015 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 69, den 12. marts 2015 kl. 17:30. V2, 26 marts 2015 Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Steen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. V2, 26 oktober 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Andreas Schousboe (AS),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30. V2, 21 januar 2015 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Andreas Schousboe (AS), Erik Kragh-Hansen

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK)

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Indhold: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskab af organisationer 4. Optagelse og ansvar som medlem 5. Udmeldelse og eksklusion 6. Kontingent og indskud 7.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 25, d. 13. januar 2011.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 25, d. 13. januar 2011. Referat af bestyrelsesmøde nr. 25, d. 13. januar 2011. 19. jan. 2011. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Sten Emborg (SE), Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København 1) Til stede: merne: Finn Kristiansen (FK), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Sten Emborg (SE), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jens Rosengaard (JR), Steffen Torvits (ST), Grete Ørskov (GØ), Jacob Rubæk Christensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 66, den 6. november 2014 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 66, den 6. november 2014 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 66, den 6. november 2014 kl. 17:30. 18 november 2014, v2 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ),

Læs mere

Nr 2 // April 2015 www.sejlklubbenkbh.dk

Nr 2 // April 2015 www.sejlklubbenkbh.dk Brisen Nr 2 // April 2015 www.sejlklubbenkbh.dk www.sejlklubbenkbh.dk Sejlklubben København Sundkrogskaj 19 2100 København Ø Bestyrelsen Formand Finn Kristiansen formand@sejlklubbenkbh.dk 2092 8010 Næstformand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 13, d. 14. jan. 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 13, d. 14. jan. 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 13, d. 14. jan. 2010. 25. jan. 2010 Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Leif Jørgensen (LJ), Jens Rosengaard (JR),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub Velkommen - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub 1 Velkommen til Sejlklubben København Det glæder os at byde dig velkommen til vores sejlklub. På de følgende sider kan

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 38, d. 8. marts 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 38, d. 8. marts 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 38, d. 8. marts 2012. 13. marts 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), Leif Jørgensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 44, d. 11. oktober 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 44, d. 11. oktober 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 44, d. 11. oktober 2012. 25. okt. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Erik Kragh- Hansen (EKH), Sten Emborg (SE), Henrik Sengeløv

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 18, d. 6. maj 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 18, d. 6. maj 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 18, d. 6. maj 2010. 4. juni 2010. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), og Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Referat af bestyrelsesmøde nr. 73 - den 17. august 2015 kl. 17.30 Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Sten Emborg (SE), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jens

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. 17. august 2010. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), og suppleant

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 33, d. 13. okt

Referat af bestyrelsesmøde nr. 33, d. 13. okt Referat af bestyrelsesmøde nr. 33, d. 13. okt. 2011. 15. okt. 2011. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Peter Clemmensen (PC), Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard (JR), Henrik

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Sejl- og Motorbådsklub

Vedtægter for Skanderborg Sejl- og Motorbådsklub Vedtægter for Skanderborg Sejl- og Motorbådsklub Klubbens navn er Skanderborg Sejl- og Motorbådsklub. Klubbens hjemsted er Skanderborg Kommune. 1 2 Klubbens formål er: At fremme interessen for og kendskabet

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 14, d. 11. feb. 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 14, d. 11. feb. 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 14, d. 11. feb. 2010. 14. feb. 2010. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Leif Jørgensen (LJ), Jens Rosengaard (JR),

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Vedtægter & Havnereglement. samt. Regler for Medlemshuse. for. Egense Sejlklub & Lystbådehavn

Vedtægter & Havnereglement. samt. Regler for Medlemshuse. for. Egense Sejlklub & Lystbådehavn Vedtægter & Havnereglement samt Regler for Medlemshuse for Egense Sejlklub & Lystbådehavn 1 Vedtægter 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er EGENSE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Egense i Sejlflod

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Motorbådsklubben af 1943, med hjemsted på Bådevænget 14, 8930 Randers NØ. Klubbens bomærke og stander er en skrue indeni en redningskrans,

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro.

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro. Vedtægter for Sejlklubben Mou ro. 1 Navn: Klubbens navn er SEJLKLUEN MOU RO. Klubbens forkortelse er SM og dens hjemsted er alborg Kommune. SM har 2 binavne: Mou aadelaug samt Mou ro. 2 Formål: Klubbens

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 24, d. 9. december 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 24, d. 9. december 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 24, d. 9. december 2010. 9. jan. 2011. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Sten Emborg (SE), Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub.

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. 2009-1 1. Klubbens navn, stander og hjemsted: Klubbens navn er Kolding Motorbådsklub. Klubbens stander er hvid, med en rød ottetakket stjerne. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<<

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<< 1. Navn og formål Klubbens navn er Motorbådsklubben Guldborgsund, hvis formål er at danne samlingssted for sejlog motorbådssportens udøvere. Klubben varetager medlemmernes interesser over for myndighederne,

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub Velkommen - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub 1 Velkommen til Sejlklubben København Det glæder os at byde dig velkommen til vores sejlklub. På de følgende sider kan

Læs mere

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer 1 Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål 1 Klubbens navn er Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) stiftet den 26. Maj 1976. Klubbens hjemsted er Vestamager Idrætscenter,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Sammenskrivning af vedtægter for Antennelauget MASTEN dateret 4. marts 2014 med ændring af vedtægterne som endeligt vedtaget på ekstraordinær laugsforsamling den 2. februar 2016 (ændringerne er angivet

Læs mere

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB VEDTÆGTER DANSK BB10m KLUB Vedtægter for Dansk BB10m Klub 1 Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk BB10m Klub. Officiel forkortelse er DABB. 1.2 Klubbens adresse er den til enhver tid siddende

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune.

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. Vedtægter for Nivå Bådelaug (Vedtaget 08.04.2014) 1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere