Fyringsmanager W-FM / Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI"

Transkript

1 Montage- og drftsvejlednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75 X X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 E L L N E E N L FUE 1 T6.3 IEC /V FUEL ULE-IN COUNTER U ENOR ION QRB/C QRB/C-N L QRA QRA L ON/OFF 3 L 2 X REET V2 FLAME V1 L E N L ar OERATION emens Buldng Technologes HVAC roducts GmbH Made n Germany CE-xxxxxxxxxxxxx DIN Rg.xxxxxxxxxxxxxx Refer to data sheet 7543 VDE Geräte-Nr.: AFETY LOO LINE VOLTAGE 1 LMV27.210A2WH 230 VAC 50 or 60 Hz -20C to + 60C - 4 F to +140 F Best.-Nr.: FM W-FM50 IEMEN L max max/oc 1E mn LT V3/V FLANGE IGNITION V MOTOR CONT ALARM MOTOR L mn 1E L LT 1E L N E L N 1E L N 1E L L 1L L X5-02 X5-01 X9-04 X X4-02 X6-03 X3-05 X3-03 X3-03 X3-05 X6-03 X4-02 X7-02 X9-04 X5-01 X5-02 Fyrngsmanager W-FM /

2 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 1 Brugeranvsnnger Vejlednng for bruger ymboler Målgruppe Garant og ansvar kkerhed Forskrftsmæssg anvendelse Anvsnnger ved gaslugt kkerhedsanvsnnger Normaldrft Elektrsk tlslutnng Gasforsynng Ombygnnger tøjemsson Bortskaffelse roduktbeskrvelse Funkton Tæthedskontrol Gasmangelprogram Manuelt lastvalg Beregnng Back-up Referencekontrol af stepmotorer rogramforløb Indgange pændngsforsynng kkerhedskæde Genndkoblng Lastregulator va kontakter Lastregulator analog ndgang Lastregulator RO/CT-anlæg Luftvagt Trykvagt mn Trykvagt maks Trykvagt tæthedskontrol Flammeføler Brændstofmåler Udgange Alarm Motor Tændngsenhed Frekvensomformer Lastsgnal Teknske data Elektrske data Omgvelsesbetngelser Dmensoner / La 2-98

3 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 4 Elektrsk nstallaton Betjenng Betjenngsområde Betjenngspanel Dsplay Vsnng og ændrng af parametre assword arametre assword-område Info-menu ervce-menu Idrftsættelse Indregulerng ved gas Indregulerng ved ole - modulerende drft Indregulerng af oledel - trnvs drft Drftsafbrydelse Vedlgeholdelse kkerhedsrelaterede komponenter Fejlfndng Fremgangsmåde ved fejl Fejlkode Reservedele Teknske blag Frekvensomformer tkordsregster / La 3-98

4 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 1 Brugeranvsnnger Oversættelse af orgnal drftsvejlednng 1 Brugeranvsnnger Denne betjenngsvejlednng er fast tlhørende anlægget og skal tl enhver td opbevares på opstllngsstedet. 1.1 Vejlednng for bruger ymboler FARE Umddelbar fare med høj rsko. Manglende agttagelse kan medføre alvorlge personskader eller død. ADVAREL FORIGTIG Mndre rsko for fare. Manglende agttagelse kan medføre skader det omkrnglggende mljø, alvorlge personskader eller død. Lav rsko for fare. Manglende agttagelse kan forårsage materel skade eller begrænset personskade. Vgtg nformaton. Opfordrng tl en konkret handlng. Resultat efter en handlng. Opremsnng. Værdområde Målgruppe Denne montage- og drftsvejlednng henvender sg tl drftspersonalet og tl kvalfceret fagpersonale. Vejlednngen skal overholdes af alle, der arbejder ved brænderen. Kun personale som har modtaget den fornødne uddannelse eller nstrukton det konkrete arbejdsområde må arbejde ved brænderen / La 4-98

5 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 1 Brugeranvsnnger 1.2 Garant og ansvar Garant- og ansvarserstatnngsydelser forbndelse med personskade eller materel skade er udelukket, hvs de kan henføres tl en eller flere af følgende årsager: Ureglementeret anvendelse af anlægget. Manglende agttagelse af montage- og drftsvejlednngen. Drft af anlægget med ukorrekt anbragte eller kke funktonsdygtge skkerhedseller beskyttelsesndretnnger. Fortsat drft på trods af mangler. Uhensgtsmæssg monterng, drftsættelse, betjenng eller vedlgeholdelse af anlægget. Egenhændge ombygnnger af anlægget. Monterng af ekstra komponenter, som kke er afprøvet sammen med anlægget. Monterng af brændkammerndsatse, der forhndrer den oprndelgt konstruerede flammedannelse. Uhensgtsmæssgt gennemførte reparatoner. Anvendelse af uorgnale dele (kke Weshaupt orgnaldele). Anvendelse af kke egnede brændstoftyper. Mangler forsynngslednngerne. Force majeure / La 5-98

6 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 2 kkerhed 2 kkerhed 2.1 Forskrftsmæssg anvendelse Fyrngsmanager W-FM 50 er brændere, som udelukkende er beregnet for enten gas eller ole. Ved uhensgtsmæssg anvendelse: Kan være forbundet med lvsfare og fare for personskade. Anlægget eller andet materel kan blve beskadget. 2.2 Anvsnnger ved gaslugt Undgå rsko for åben ld eller gnstdannelse. For eksempel: Tænd eller sluk kke for kontakter. Tænd kke for elektrske apparater. Anvend kke mobltelefon. Åbn døre og vnduer. Luk kuglehanen. Advar beboere (brug kke dørklokke). Forlad bygnngen. Kontakt VV-frma eller gasleverandør udenfor bygnngen. 2.3 kkerhedsanvsnnger Mangler af skkerhedsmæssg betydnng skal omgående afhjælpes. Komponenter af skkerhedsmæssg betydnng skal udskftes, nden den konstruktonsbetngede levetd for den enkelte komponent er nået (se kap. 8.1) Normaldrft Alle sklte skal holdes læselg stand. Alle afdæknnger skal være fastmonterede, når brænderen er drft. Undgå at berøre bevægelge dele under drft. Foreskrevne ndstllngs-, servce- og nspektonsarbejder skal gennemføres ndenfor den foreskrevne tdsramme Elektrsk tlslutnng Ved alt arbejde på spændngsførende dele: Forskrfter tl forebyggelse af uheld BGV A3 samt de regonale regler og forskrfter skal overholdes. Det anvendte værktøj skal opfylde EN / La 6-98

7 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 2 kkerhed Gasforsynng Installerng, ændrng og vedlgeholdelse af gasanlæg skal udføres af et af gasleverandøren godkendt autorseret VV-frma. Der skal foretages en for- og hovedafprøvnng og tæthedsprøvnng af anlæggets rørførng svarende tl det forventede tryktrn overensstemmelse med gældende myndghedsregler. Gasselskabet skal nden nstallerng af anlægget nformeres om type og omfang af det planlagte anlæg. Anlægget skal nstalleres overensstemmelse med lokale forskrfter og gældende myndghedsregler. Gasforsynngen skal afhænggt af gasart og gaskvaltet udføres således, at der kke dannes kondensat. Vær sær opmærksom på fordampnngstemperaturen for F-gas. Kun afprøvede og godkendte tætnngsmateraler må anvendes. Overhold enhver anvsnng vedrørende anvendelse. Ved omstllng tl anden gasart skal brænderen ndreguleres på ny. Foretag tæthedsprøvnng efter enhver form for vedlgeholdelse og afhjælpnng af fejl. 2.4 Ombygnnger Ombygnnger kræver en forudgående skrftlg tlladelse fra Max Weshaupt GmbH. Der må kun monteres supplerende komponenter, der er afprøvet sammen med anlægget. Anvend kun -Weshaupt- orgnaldele. 2.5 tøjemsson tøjemssonen fra et forbrændngsanlæg bestemmes af de akustske forhold for alle ndbyggede komponenter. Et for højt lydtryksnveau kan medføre nedsat hørelse. Betjenngspersonalet skal anvende relevante personlge værnemdler. For at mndske støjemssonen yderlgere kan der monteres en støjreduktonskappe. 2.6 Bortskaffelse Anvendte materaler skal bortskaffes mljømæssgt korrekt. I den forbndelse skal de regonale forskrfter overholdes / La 7-98

8 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 3 roduktbeskrvelse 3 roduktbeskrvelse 3.1 Funkton Tæthedskontrol 3 sek 10 sek 3 sek 10 sek Ved trykvagt tæthedskontrollen kontrolleres, om ventlerne er tætte. Fyrngsmanageren får meddelelse om, hvs trykket stger eller falder for meget under tæthedskontrollen. Tæthedskontrollen udføres automatsk af fyrngsmanageren: Efter en regulerngsudkoblng. Inden brænderstart efter en fejludkoblng eller et spændngsudfald. 1. prøvefase (funktonsforløb for tæthedsprøvnng af Ventl 1): Ventl 1 lukker. Ventl 2 lukker forsnket. Gassen strømmer ud, og trykket mellem Ventl 1 og Ventl 2 blver aflastet. De to ventler er lukkede 10 sekunder. Hvs gastrykket overskrder den øvre grænseværd løbet af de 10 sekunder, er Ventl 1 utæt. Fyrngsmanageren gennemfører en fejludkoblng. 2. prøvefase (funktonsforløb for tæthedsprøvnng af Ventl 2): Ventl 1 åbner, Ventl 2 forblver lukket. Gastrykket mellem Ventl 1 og Ventl 2 stger. Ventl 1 lukker gen. De to ventler er lukkede 10 sekunder. Hvs gastrykket underskrder den nedre grænseværd løbet af de 10 sekunder, er Ventl 2 utæt. Fyrngsmanageren gennemfører en fejludkoblng. V1 V Ventl 1 2 Ventl 2 3 Tryk mellem Ventl 1 og Ventl 2 4 Trykvagt tæthedskontrol 5 Drftsfaser Gasmangelprogram Gasvagt mn. overvåger tlslutnngstrykket fra og med fase 22. Hvs det ndstllede gastryk blver underskredet, starter et gasmangelprogram. I gasmangelprogrammet foretager fyrngsmanageren en skkerhedsudkoblng og forsøger derefter at genstarte efter en pause (10 sekunder). For hver gang en genstart mslykkes, fordobles pausens længde. Hvs startforsøgene overskrder antallet af tlladte genstartsforsøg (arameter 223), blokerer fyrngsmanageren fejlstllng. Hvs brænderen starter, blver repettonstælleren automatsk resat / La 8-98

9 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Ydelsesndstllng Manuelt lastvalg Gves der et sgnal på ndgang X5-03:1 (brænder ON), kan man va manuelt lastvalg køre op tl ethvert ydelsestrn ndenfor ydelsesgrænserne. Hvs manuelt lastvalg er aktvt, blnker den aktuelle ydelse dsplayet. Manuelt lastvalg kan aktveres enten va en genvejstast eller va arameter 121. Aktveres manuelt lastvalg va arameter 121, er der yderlgere funktoner tl rådghed. Funkton arameter 121 Genvejstast ---- Manuelt lastvalg deaktveret Ikke mulgt Manuel blokerng er stadg aktv efter genetableret spændngsforsynng Opkørsel tl tændposton (kun ved trnvs drft) Opkørsel tl ydelsestrn ndenfor ydelsesgrænser. Mulgt at ndstlle værder udenfor lastgrænserne, men kke mulgt at køre op tl dsse. Hvs lastgrænserne udvdes, mens manuelt lastvalg er aktveret, følger brænderen med. Ikke mulgt Ikke mulgt Opkørsel tl ydelsestrn ndenfor ydelsesgrænser. Kun mulgt at ndstlle værder ndenfor ydelsesgrænserne. Under opstarten (400 et) er manuelt lastvalg kke mulg. I forbndelse med en brændstofomkoblng blver manuelt lastvalg deaktveret, bortset fra manuel blokerng. Manuelt lastvalg va genvejstast Aktverng af manuelt lastvalg: Hold [F] tasten nde. I dsplayet vses LoAd. Indstl manuelt lastvalg med [+] og [-] tasterne. Den ndstllede værd for manuelt lastvalg blnker dsplayet. Manuelt lastvalg brænder off: Kør op tl laveste last og slp tasterne [F] og [-]. Tryk gen på tasterne [F] og [-]. Deaktverng af manuelt lastvalg: Hold [esc] tasten nde 5 sekunder. V h mn s V h mn s V h mn s 5 s V h mn s Manuelt lastvalg va arameter 121 Angv password (se kap ). Vælg arameter 121. Tryk på [ENTER]. Indstl værden for manuelt lastvalg va [+] og [-] tasterne. Tryk på [ENTER]. Der køres op tl værden for manuelt lastvalg / La 9-98

10 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Beregnng I modulerende drft kan der foretages en beregnng, hvs 1 og 9 er defneret. Ved en beregnng dannes der en lge lne fra det vste punkt tl 1 hhv. 9. Værderne på den lge lne overføres som nye drftspunkter. Udfør beregnng retnng af 9: Hold [+] tasten nde 3 5 sekunder. Udfør beregnng retnng af 1: Hold [-] tasten nde 3 5 sekunder. Hvs kun 1 og 9 er ndstllet, udfører fyrngsmanageren automatsk en beregnng, når den går fra 1 og beregner 2 op tl Automatsk beregnng 2 Beregnng fra 5 frem tl Back-up Indstllngen af fyrngsmanageren kan gemmes ABEen va arameter 050 (se kap ) (Backup). Hvs fyrngsmanageren er blevet udskftet, eller der er foretaget en uønsket parameterændrng, kan dataene lægges nd fyrngsmanageren på ny. For at beskytte mod fejlagtg overførsel af data fra ABEen tl fyrngsmanageren, sammenlgnes brænder IDen for begge enheder. Det er kun mulgt at overføre data (Restore), hvs brænder IDen er den samme. ADVAREL od eller CO pga. manglende kontrol af forbrændngen Ved et varmekrav starter brænderen automatsk efter ca. 30 sekunder efter dataoverførslen (Restore). Umddelbart efter dataoverførslen (Restore): Kontrollér funktonsforløbet. Kontrollér forbrændngen alle punkter. Kun forbndelse med frekvensomformer Efter at data er lagt nd på ny (Restore), skal der foretages en standardserng af omdrejnngstallet og derefter en ndregulerng / La 10-98

11 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Referencekontrol af stepmotorer I drftsfase 10 (slutløb) knytter fyrngsmanageren en reference mellem stepmotorerne, hvorved stepmotoren bevæger sg henover et referencepunkt. Tl slut kører stepmotoren tlbage gen og regstrerer referencepunktets værd. Alle step refererer herefter tl denne poston. Fyrngsmanageren knytter referencepunkterne som vst sktsen. Indstllngsområdet for luftspjældakslen er mekansk afgrænset. Hvs stepmotorerne er forbyttet, regstreres der en fejl ved referencekontrollen (fejl 85) Referencepunkt LUKKET (stepmotor brændstof) 0 grader mnus 8 grader) 2 Referencemærke LUKKET (stepmotor luft) (0 grader mnus 6 grader) 3 Referencepunkt ÅBEN (stepmotor luft) (112 grader) 4 Referencepunkt ÅBEN (stepmotor brændstof) (108 grader) / La 11-98

12 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 3 roduktbeskrvelse rogramforløb Drftsfaser 00 Fejludkoblngsfase 02 kkerhedsfase 10 lutløb 12 tandby 22 Blæser / skkerhedsventl ON 24 Forventlatonsposton 30 Forventlaton 36 Tændposton 38 Fortændng 40 Brændstoffrgvelse 42 Tændng UD 44 Flammesgnal 50 Flammestablserng (kun ved gas med plottændng) 52 Tændplotventl OFF (kun ved gas med plottændng) 60 Drftsposton 1 62 Drftsposton 2 70 Efterbrændetd 72 Efterventlatonsposton 74 Efterventlaton 78 Efterventlaton 80 Tømnng af armatur (kun ved tæthedskontrol) 81 Test uden tryk (kun ved tæthedskontrol) 82 Fyldnng af armatur (kun ved tæthedskontrol) 83 Test under systemtryk (kun ved tæthedskontrol) 90 Gasmangelventetd / La 12-98

13 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Gas med tændplotventl X3-03:1, X3-04:1 X5-03:1 X10-05:2 X3-02:1 X5-01:2 X5-02:2 X9-04:2 X3-05:1 X4-02:3 X6-03:3 X8-02:1 X7-01:3 X7-02:3 gnal på ndgang / udgang aktveret Intet sgnal på ndgang Indgang uden ndflydelse 1 Drftsfaser 2 kkerhedskæde 3 Varmekrav regulator 4 Flammesgnal 5 Luftvagt 6 Trykvagt mn. 7 Trykvagt maks. 8 Trykvagt tæthedskontrol 9 Blæsermotor 0 Tændngsenhed q kkerhedsventl w Brændstofventl 1 e Brændstofventl 2 r Tændplotventl / La 13-98

14 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Gas - drekte tændng X3-03:1, X3-04:1 X5-03:1 X10-05:2 X3-02:1 X5-01:2 X5-02:2 X9-04:2 X3-05:1 X4-02:3 X6-03:3 X8-02:1 X7-01:3 gnal på ndgang / udgang aktveret Intet sgnal på ndgang Indgang uden ndflydelse 1 Drftsfaser 2 kkerhedskæde 3 Varmekrav regulator 4 Flammesgnal 5 Luftvagt 6 Trykvagt mn. 7 Trykvagt maks. 8 Trykvagt tæthedskontrol 9 Blæsermotor 0 Tændngsenhed q kkerhedsventl w Brændstofventl 1 e Brændstofventl / La 14-98

15 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Ole - modulerende eller trnvs X3-03:1, X3-04:1 X5-03:1 X10-05 X3-02:1 X5-01:2 X5-02:2 X3-05:1 X4-02:3 X6-03:3 X8-02:1 X7-01:3 X7-02:3 (1 (1 (2 (1 Kun ved lang fortændngstd (arameter 281) (2 Kun ved drftsmåde 12 (ole modulerende) gnal på ndgang / udgang aktveret Intet sgnal på ndgang Indgang uden ndflydelse 1 Drftsfaser 2 kkerhedskæde 3 Varmekrav regulator 4 Flammesgnal 5 Luftvagt 6 Trykvagt mn. 7 Trykvagt maks. 8 Blæsermotor 9 Tændngsenhed 0 kkerhedsventl q Brændstofventl 1 w Brændstofventl 2 e Brændstofventl / La 15-98

16 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 3 roduktbeskrvelse 3.2 Indgange L E N L X E N L pændngsforsynng W-FM 50 forsynes med spændng va ndgangene X3-04:3-5. Netfrekvensen skal ndstlles va arameter 125. L L E N L X3-04 X kkerhedskæde I dagnosekoden udgør ndgangene X3-03:1/2 og X3-04:1/2 skkerhedskæden. Hvs en ndgang er åben, udløses der som mnmum en skkerhedsudkoblng. Hvs en repettonsværd overskrdes, vl det medføre en blokerng, hvs en ndgang er åben. Repettonsværden kan ndstlles va arameter 215. Alle eksterne komponenter skkerhedskæden sereforbndes på ndgang X3-04:1/2, bl.a.: Nødstop, kkerhedstemperaturbegrænser (TB), Vandmangelskrng,... Endestoppet på brænderflangen tlsluttes ndgang X3-03:1/2. REET OERATION L E N L MOTOR ALARM MOTOR CONT X8-04 X3-04 X E N L Genndkoblng (1 (2 å ndgang X8-04:1 kan der tlsluttes en genndkoblngstast. tår fyrngsmanageren fejlstllng, kan fyrngsmanageren genndkobles ved at holde tasten nde 1 6 sekunder. Holdes tasten nde længere eller kortere td, vl der kke ske nogen reakton. Med blokerngsfunkton (1 Hvs tasten også skal kunne blokere manuelt, skal tasten være tlsluttet netndgang X3-04:5 (L). Er fyrngsmanageren en drftsfase, gennemføres der en manuel blokerng ved at holde tasten nde 1 6 sekunder. Uden blokerngsfunkton (2 Hvs tasten kke skal kunne blokere manuelt, skal tasten være forbundet med alarmudgang X3-05: / La 16-98

17 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Lastregulator va kontakter Kontakten for varmekravet skal tlsluttes ndgang X5-03:1 (brænder ON). Ved ydelsesregulerng skelnes der mellem trnvs og modulerende drftsmåde. Drftsmåden defneres va arameter 201. ON/OFF L X C Modulerende drft med lastregulator ættes der spændng på ndgang X5-03:2, falder brænderydelsen. ættes der spændng på ndgang X5-03:3, øges brænderydelsen. Hvs der kke sættes spændng på nogen af dsse ndgange, ændrer brænderydelsen sg kke. ON/OFF L ON/OFF L X5-03 X Modulerende drft med termostat Hvs der tlsluttes en termostat eller en trykregulator tl ndgang X5-03, kan det modulerende brændstof kun anvendes gldende to-trns. Ved et varmekrav, sættes der spændng på ndgang X5-03:2, hvorefter brænderen kører dellast. Hvs temperaturen falder tl under den ndstllede værd, sættes der spændng på ndgang X5-03:3, og brænderen kører fuldlast. Gves der et sgnal på ndgang X5-03:3, gnoreres ndgang X5-03:2. ON/OFF L X C Trnvs drft (kun ole) To- og tre-trns: Indgang To-trns Drftsmåde Tre-trns X5-03:1 Trn 1 Trn 1 X5-03:2 Trn 1 Trn 2 X5-03:3 Trn 2 Trn 3 ættes der spændng på ndgang X5-03:3 under 3-trns drft, kører brænderen trn 3. gnalet tl trn 2 er her kke relevant. ON/OFF L X tartlast: Brænderen tænder ved trn 1 va en lus mellem klemme 1 og 2 efter et varmekrav og kører derefter automatsk vdere tl trn 2. Hvs der også sættes spændng på ndgang X5-03:2, kører brænderen tl trn 3. ON/OFF L X Lastomkoblng: Klemme 2 og 3 er forbundet va en lus. Ved varmekrav, kører brænderen tl trn 1. Hvs der sættes spændng på ndgangene X5-03:2/3 samtdg, kører brænderen va trn 2 tl trn / La 17-98

18 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Lastregulator analog ndgang ON/OFF L GND X5-03 X C Kontakten for varmekravet tlsluttes ndgang X5-03:1 (brænder ON). Det analoge lastsgnal tlsluttes klemme X64:1 (4 20 ma) og X64:2 (GND). Hvs sgnalet er mndre end 3 ma, blver den analoge ndgang deaktveret, og lastangvelsen på ndgang X5-03:2/3 har forrang (arameter 942). Hvs der kke er tlsluttet en lastregulator tl ndgang X5-03:2/3, blver fyrngsmanageren stående ved den aktuelle last, ndtl varmekravet blver afbrudt. Modulerende drft I modulerende drftsmåde defnerer arameter 123 (se kap ) den mnmale lastndstllng. gnal på X64:1/2 Ydelse W-FM 3 4 ma ma 100 Trnvs drft I trnvs drft optræder der en hysterese på 1 ma mellem drftspunkterne. Derved undgås unødg lastomkoblng. To-trns: gnal på X64:1/2 Ydelse W-FM ma Trn ma Trn 2 Tre-trns: gnal på X64:1/2 Ydelse W-FM ma Trn ma Trn ma Trn 3 ON/OFF L COM X5-03 X Interface Lastregulator RO/CT-anlæg å ndgang COM X92 kan der tlsluttes en Bus-nterface for tlslutnng af RO/CTanlæg. Modbus: Bus-Interface Modbus OCI (best. nr.: ) ebus: Adapter MA ebu (best. nr.: ) For at brænderen kan starte, skal ndgang X5-03:1 (brænder ON) tlsluttes spændngsudgang X5-03:4. Lasten angves va RO/CT-anlægget. De nødvendge ndstllnger for buskommunkatonen skal foretages va parametrene 141 tl / La 18-98

19 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Luftvagt L X luttekontakten for luftvagten skal sluttes tl ndgang X3-02. Gves der kke et sgnal efter blæserstart, gennemfører fyrngsmanageren en fejludkoblng. L E mn X Trykvagt mn. luttekontakten for trykvagt mn. skal tlsluttes ndgang X5-01. å brændere uden olevagt mn. skal der lægges en lus på klemme 2 og 3. Gasvagt mn. I gasdrft venter fyrngsmanageren fra og med fase 22 på et sgnal på ndgang X5-01:2. Hvs den ndstllede værd for gasvagt mn. underskrdes, åbner gasvagtkontakten, og fyrngsmanageren starter gasmangelprogrammet (se kap ). Olevagt mn. I oledrft venter fyrngsmanageren fra og med fase 38 hhv. fase 40 (afhænggt af arameter 276) på et sgnal på ndgang X5-01:2. Underskrdes den værd, der er ndstllet for trykvagt mn, åbner trykvagtkontakten, og fyrngsamanageren gennemfører en fejludkoblng. I fase 38 (fortændng) sker fejludkoblngen efter 30 sekunder; de efterfølgende faser sker fejludkoblngen med det samme. L E mn X Trykvagt maks. Brydekontakten for trykvagt maks. skal være tlsluttet ndgang X5-02. å brændere uden trykvagt maks. skal der lægges en lus på klemme 2 og 3. Gasvagt maks. I gasdrft venter fyrngsmanageren fra fase 40 på et sgnal på ndgang X5-02:2. Overskrdes den værd, der er ndstllet va trykvagten, åbner trykvagtkontakten, og fyrngsmanageren gennemfører en fejludkoblng. Olevagt maks. I oledrft venter fyrngsmanageren fra fase 22 på et sgnal på ndgang X5-02:2. Overskrdes den værd, der er ndstllet va trykvagten, åbner trykvagtkontakten, og fyrngsmanageren gennemfører en fejludkoblng. I fase 22 (blæser ON) sker fejludkoblngen først efter 30 sekunder. I de efterfølgende faser sker fejludkoblngen med det samme / La 19-98

20 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 3 roduktbeskrvelse L E mn X Trykvagt tæthedskontrol Brydekontakten for trykvagt tæthedskontrollen skal tlsluttes ndgang X9-04. Indgang X9-04 er kun aktv under tæthedskontrollen (se kap ). Tdspunktet for tæthedskontrollen kan ndstlles va arameter 241. Hvs den ndstllede værd blver underskredet fase 81 (test trykløs), lukker kontakten. Hvs det ndstllede tryk blver overskredet fase 83 (test med systemtryk), åbner kontakten Flammeføler Hvs flammesgnalet fase 44 kke præsterer den krævede værd, gennemfører fyrngsmanageren en fejludkoblng. Hvs flammesgnalet underskrder den krævede værd under drft, gennemfører fyrngsmanageren en skkerhedsudkoblng med efterfølgende genstart. To på hnanden følgende skkerhedsudkoblnger udløser en fejludkoblng. Et flammesgnal ved varmekrav (fase 12) medfører en startforhndrng. Et flammesgnal under forventlatonen (fase 30 tl 36) eller efterventlatonen (fase 78) medfører efter en gentagelse og endnu en gentagelse en fejludkoblng. arameter 954 angver det aktuelle flammesgnal procent. QRA QRA X BR + QRA BU Flammeføler QRA (UV-celle) tlsluttes ndgang X Flammesgnal arameter 954 Reaktonsgrænse falsk flammesgnal Mere end 18 Drft Mn. 24 E ION QRB/C QRB/C-N X L 5 Ionserngselektrode Ionserngselektroden tlsluttes ndgang X10-05:2. Følerstrøm mn.: 4 µa ca. 30 Følerstrøm maks.: µa 100 Flammesgnal arameter 954 E ION QRB/C QRB/C-N X L 5 QRB Flammeføler QRB (fotomodstand) tlsluttes ndgang X10-05:3/4. Reaktonsgrænse falsk flammesgnal (modstand under 400 kω) ca. 10 Drft (modstand under 230 kω) ca. 16 Kortslutnngs ID (modstand under 0,5 kω) - Flammesgnal arameter / La 20-98

21 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 3 roduktbeskrvelse X Brændstofmåler Der kan tlsluttes en brændstofmåler med Reed-kontakt på ndgang X75. Det forudsættes, at der hverken er tlsluttet eller aktveret en frekvensomformer. Tællermpulserne pr. volumenenhed skal ndstlles va arameter 128. Impulsfrekvensen må kke overstge 300 Hz / La 21-98

22 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 3 roduktbeskrvelse 3.3 Udgange Alarm MOTOR ALARM MOTOR CONT X I tlfælde af fejl gves der et netspændngssgnal (fase 00) på alarmudgang X3-05:2. Derudover kan der også gves et sgnal om startforhndrng. Dette kræver, at arameter 210 ndstlles på Motor MOTOR ALARM MOTOR CONT X L M N Normaldrft Motorrelæet hhv. stjerne-trekant-kombnatonen tlsluttes som standard brændermotoren på udgang X3-05:1. MOTOR ALARM MOTOR CONT X L M N Kontnuerlg drft For konstant blæserdrft tlsluttes motorrelæet hhv. stjerne-trekant-kombnatonen for brændermotoren udgang X3-05:3. Hvs der er monteret en luftvagt, skal der også monteres en aflastnngsventl, som skal tlsluttes udgang X3-05: Tændngsenhed E N L X Tændngsenheden tlsluttes udgang X4-02. Tændndstllnger gas Va arameter 226 er det mulgt at ændre vargheden af fortændngstden (fase 38). Tændndstllnger ole Va arameter 281 kan det fastlægges, om tændng skal ndledes fase 22 eller fase 38. I arameter 266 er det mulgt at ændre vargheden af fortændngstden (fase 38) Frekvensomformer V 10 V X V Frekvensomformer og regstrerng af omdrejnngstal kan tlsluttes stk X74. Frekvensomformer Klemme X74:1 Klemme X74:2 24 V ndgang; forsynng fra frekvensomformer gnalreference Klemme X74:3 etpunktsgnal for omdrejnngstal (arameter 645) Regstrerng af omdrejnngstal Klemme X74:4 Klemme X74:5 Retursgnal for omdrejnngstal (ndgang aktuelt omdrejnngstal) 10 V; forsynng fra fyrngsmanager / La 22-98

23 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 3 roduktbeskrvelse V 10 V X Lastsgnal 24 V I stedet for frekvensomformeren kan der på udgang X74:3 gves et lastafhænggt analogsgnal. Dette kræver, at der tlføres en ekstern 24 V jævnspændng på ndgang X74:1/2. De anførte værder gælder ved et 0 10 V analogsgnal. Hvs sgnalet ndstlles tl 2 10 V hhv. 0/2 10 V va arameter 645, vl de anførte spændngsværder ændre sg. Omregnng: (Oprndelge værd x 0,8) +2 = ny værd Modulerende drft Ydelse Kurvepunkt Analogsgnal OFF - 0 V Tændlast 0 1 V Dellast (20) 1 2 V Fuldlast (100) 9 10 V To-trnsdrft Ydelse Kurvepunkt Analogsgnal OFF - 0 V Trn V Trn V Tre-trnsdrft Ydelse Kurvepunkt Analogsgnal OFF - 0 V Trn V Trn V Trn V / La 23-98

24 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 3 roduktbeskrvelse 3.4 Teknske data Elektrske data Fyrngsmanager W-FM 50 Netspændng/netfrekvens 230 V/50 60 Hz Maks. ydelse 30 W Maks. forskrng 16 AT Anlægsskrng ntern 6,3 AT Kapslngsklasse I 00 tepmotor Netspændng/netfrekvens TE 50 1,2 Nm DC/AC 24 V/ Hz Maks. ydelse 7,5 W 10 W Drejnngsmoment 1,2 Nm 3 Nm TE 50 3 Nm DC/AC24 V/ Hz Indstllngstd 5 s/90 4 s/90 Kapslngsklasse I 54 I 54 Beskyttelsesklasse II II ABE Netspændng DC 5 V Maks. ydelse 50 mw Kapslngsklasse (forsde) Kapslngsklasse (bagsde) I54 ht. ICE 529 I40 ht. ICE 529 Beskyttelsesklasse II ht. DIN EN Omgvelsesbetngelser Temperatur under drft C Temperatur ved transport/opbevarng C Relatv luftfugtghed maks. 95, ngen dugdannelse / La 24-98

25 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 3 roduktbeskrvelse Dmensoner Fyrngsmanager Vsnngs- og betjenngsenhed Dmensoner: 127 x 91 mm ±5 mm , ,4 V h mn s VD esc nfo F A / La 25-98

26 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 4 Elektrsk nstallaton 4 Elektrsk nstallaton FARE Elektrsk stød ved arbejde under spændng Kan medføre alvorlge personskader eller død. Inden arbejdet påbegyndes, skal strømforsynngen tl anlægget afbrydes, og der skal skres mod utlsgtet genndkoblng. ADVAREL Elektrsk stød tl trods for afbrudt strømforsynng å brændere med frekvensomformere kan komponenterne stadg være spændngsførende og gve elektrsk stød efter afbrydelse af strømforsynngen. Vent ca. 5 mnutter nden arbejdet påbegyndes, ndtl den elektrske spændng er faldet. Den elektrske nstallaton må kun foretages af autorserede el-nstallatører. Lokale regler og bestemmelser skal overholdes. Efter den elektrske tlslutnng skal brænderen stadg kunne svnges ud. Tlslutnng af fyrngsmanager W-FM Anvend kabelgennemførnger ved brænderhuset. Forbnd lednngerne henhold tl det medleverede el-dagram. tyrestrømkredse, der forsynes drekte va en 16 AT fórskrng, der forsynes fra 3-faset eller 1-faset vekselstrømsnet, må kun tlsluttes mellem en faselednng og nul, hvor nul er jordforbundet ved forsynngstransformatorens stjernepunkt. å net uden nulleder skal styrestrømkredsen forsynes fra en styretrafo. olen fra styretrafoen, som anvendes som nulleder, skal føres tl stel (jord). Der må kke byttes om på fase L og nullederen. I modsat fald er der kke berørngsbeskyttelse. Der kan opstå funktonsforstyrrelser, der kan nedsætte drftskkerheden. Lednngstværsnttet for spændngsforsynngen skal være udlagt for fórskrngens nomnelle strøm (maks. 16 AT). Alle øvrge lednngstlslutnnger skal udføres overensstemmelse med den nterne apparatskrng (6,3 AT). Jordng og nulstllng henhold tl lokale regler og forskrfter. For lednngslængden gælder: Vsnngs- og betjenngsenhed, lastregulator, skkerhedskæde, brænderflange, reset-tast maks. 20 m (100 pf/m) BCI-nterface maks. 20 m (100 pf/m). Tlslutnng af brændermotor Motoren skal være beskyttet termsk og mod kortslutnng. Det anbefales at montere et motorværn. Åbn klemkassen ved motoren. Etablér spændngsforsynngen henhold tl medleverede el-dagram. Vær opmærksom på motorens omdrejnngsretnng. Tlslutnng af gasarmaturer Tlslutnngen skal udføres henhold tl det el-dagram, der er leveret med brænderen. Tlslut dobbeltmagnetventlen for gas (stk Y2): Magnetspole ved W-FM hhv. DMV, tepmotor ved VGD. Tlslut gasvagt mn. (stk F11). Tlslut trykvagt tæthedskontrollen (stk F12). Tlslut trykvagt maks. (stk F33) hvs den forefndes / La 26-98

27 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 4 Elektrsk nstallaton Omdrejnngsregulerng Hvs frekvensomformeren er anbragt på motoren, er kablet tl frekvensomformeren kke skærmet. Er frekvensomformeren anbragt separat, er styrelednngen og netforbndelsen fra motor tl frekvensomformer skærmet. Anbrng afskærmnng for frekvensomformeren på skærmbøjlen. Anvend skærmkabelforskrunnger (metal) på brænderen / La 27-98

28 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 5 Betjenng 5 Betjenng 5.1 Betjenngsområde Betjenngspanel Vsnngs- og betjenngsenhed (ABE) VD V h mn s esc nfo F A - + Nr. Tast Funkton 1 [ENTER] Lagrng af ændrede værder; Indgang tl parametre og værder [nfo] Aktvér tasten ca. 3 sekunder = Info-område; Aktvér tasten ca. 5 sekunder = ervce-område 2 [+] Navgerng gennem parameterstrukturen; 3 [ ] Ændrng af ndstllngsværder 2 og 3 [+] og [ ] samtdgt Afbryd/gå tlbage (esc) (1 4 [A] (Ar) Vælger stepmotor for luftspjældene 5 [F] (Fuel) Vælger brændstoftlførsel 4 og 5 [A] og [F] samtdgt (VD) (2 (1 Escape (2 Varable peed Drve Vælger frekvensomformer (opton) Manuel blokerng Aktvér [ENTER] og en vlkårlg anden tast samtdgt. Der udløses omgående en fejludkoblng / La 28-98

29 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 5 Betjenng Dsplay De sorte bjælker dsplayet angver status for nd- og udgange, værdernes mængdebetegnelser samt de aktve områder. V h mn s 1 Varmekrav va kedelstyrng (tart) 2 Brændermotor 3 Tændng 4 Brændstofventler 5 Flammesgnal aktv 6 Flammeudfald eller fejl 7 Vnkelndstllng 8 rocentværd 9 ekund 0 Mnut q Tme (sammenholdt med volumen = V/h) w Volumen (m³, l, ft³, gal) e tepmotor ÅBEN r tepmotor LUKKET t ervce-menu z Info-menu u arameterndstllng (fagmandsområde) / La 29-98

30 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 5 Betjenng Dsplay OFF arameterndstllng mangler, er ufuldstændg eller er slettet. Intet varmekrav fra regulator (ndgang X5-03:1). kkerhedskæde kke lukket ved varmekrav (ndgang X3-03:1/2 og X3-04:1/2). Dsplay h Dsplay Op Fyrngsmanageren er en drftsfase og venter på sgnaler henhold tl programforløbet eller sætter spændng på udgange. Fyrngsmanageren er en drftsfase og angver den resterende fasetd (f.eks. forventlatonsfase) ht. det programmerede. Fyrngsmanageren er modulerende drft og angver den aktuelle ydelse procent. Fyrngsmanageren er trnvs drft og angver det aktuelle brændstoftrn. Når der skftes tl nyt brændstoftrn, angver hhv. on og of, om den tlhørende brændstofventl kobles tl eller fra. Dsplay blnker Manuelt lastvalg er aktv. Fyrngsmanageren kan ndstlles va manuelt lastvalg. Deaktverng af manuelt lastvalg: Hold [esc] tasten nde 5 sekunder. Dsplay fejl I tlfælde af fejl vser dsplayet skftevs fejlkode C og dagnosekode D (se kap. 9.2). Fyrngsmanageren er fejlstllng. Når fejlen er afhjulpet, skal der genndkobles (se kap. 9.1). Fyrngsmanageren gennemfører en skkerhedsudkoblng. Brænderen starter automatsk, så snart årsagen tl fejlen er fjernet. Fyrngsmanageren angver en tlstand, som kke medfører en udkoblng / La 30-98

31 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 5 Betjenng assword-område (fagmand) Hente område Næste parameter Forrge parameter 5.2 Vsnng og ændrng af parametre Tryk på [F] og [A] tasterne samtdgt og angv derefter password (se kap ). Tryk på [+] tasten. Tryk på [-] tasten. Info-/servceområde Info- og servceområdet kan kun hentes frem va standardvsnngen. Tryk på [ENTER]. - For nfo-område 1 3 sek. - For servceområde 3 5 sek. Tryk på [+] tasten. eller Tryk kortvargt på [ENTER] tasten. Tryk på [-] tasten. Et nveau lavere Tryk på [ENTER]. Hold [ENTER] tasten nde 1 3 sek. Et nveau højere Ændre værd Tryk på [esc] tasten. Tryk på [+] eller [-] tasten. Hold [ENTER] tasten nde 3 5 sek. eller Tryk på [esc] tasten. Ikke mulgt Gemme værd Tryk på [ENTER]. Ikke mulgt / La 31-98

32 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 5 Betjenng assword Indtastnng af password Aktvér tasterne [F] og [A] samtdgt. I dsplayet vses CodE. Indtast det første tegn va [+] eller [ ] tasten og bekræft med [ENTER]. Gentag proceduren ndtl hele passwordet er ndtastet. Forlad ndtastnng af password med [ENTER]. I dsplayet vses kortvargt ArA (parameternveau) og skfter derefter tl 400: Et (etup). V h mn s V h mn s V h mn s V h mn s Deaktverng af password Hvs ngen af tasterne er blevet betjent 30 mnutter, deaktverer fyrngsmanageren automatsk passwordet og blokerer området. I password-området er det mulgt at deaktvere passwordet nden udløbet af de 30 mn.: Tryk på [esc] tasten ndtl dsplayet vser CLr CodE. lp [esc] tasten. Fyrngsmanageren blokerer password-området og skfter tl drftsvsnngen. V h mn s 3 s V h mn s V h mn s / La 32-98

33 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 5 Betjenng 5.3 arametre Nr. Funkton 050 Opdaterng (se kap ) assword-område Interne parametre (000: Int) Koperng af datasæt mellem W-FM og ABE hvs brænder ID (113) er dentsk. Hvs backup eller opdaterngen kke lykkedes, angves der en negatv værd. Årsagen tl fejlen er beskrevet fejlmeldng 137 (se kap. 9.2). Overførsel fra W-FM tl ABE (Backup): Tryk på [ENTER]. I dsplayet vses bac_up. Tryk på [ENTER]. Indstl 1 va [+] tasten og bekræft med [ENTER). Er overførslen gennemført korrekt, vser dsplayet 0. Overførsel fra ABE tl W-FM (restore): Tryk på [ENTER]. I dsplayet vses bac_up. Tryk på [+] tasten. I dsplayet vses retore. Indstl 1 va [+] tasten og bekræft med [ENTER). Er overførslen gennemført korrekt, vser dsplayet Brænder ID for opdaterngen (kan kke ændres). 056 AN-uddrag af opdaterng (kan kke ændres) 057 oftwareverson ved opdaterngen (kan kke ændres). Nr. Funkton 102 Fabrkatonsdato DD.MM.ÅÅ. 103 roduktonsnummer 104 arameterforndstllng: Kundekode 105 arameterforndstllng: Verson 107 oftwareverson 108 oftwarevarant Generelle parametre (100: ArA) 111 AN-uddrag for sammenlgnng med opdaterng (056). 113 Brænder ID: Identsk med brænderens fabrkatonsnummer (se typesklt). Hvs fyrngsmanageren udskftes, skal brænder ID en ndstlles på ny. 121 Manuelt lastvalg (se kap ) 123 Mnmale lastndstllng procent Lastændrnger sker kun ved ændrnger, der er større end den ndstllede værd. å denne måde undgås unødge ændrnger af ndstllngen under modulerende drft = Indstllng af ydelse for RO/CT-anlæg = Analog lastregulator for X = Lastregulatorkontakter for X / La 33-98

34 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 5 Betjenng Nr. Funkton 124 Flammeudfaldstest (TÜV-test) Flammeudfaldstesten kan kun gennemføres drftstllng 1 (fase 60). Ved flammeudfaldstesten blver brændstofventlerne lukket, og tden ndtl flammeudfaldet beregnes. Den beregnede td vses dagnosekoden med en opløsnng på 0,2 sekunder (f.eks.: Loc.D: 8 = 1,6 sekunder). I forbndelse med flammeudfaldstesten kører brænderen tl det lastpunkt, der er defneret va arameter 133. Er der kke defneret en ydelse va arameter 133, gennemføres flammeudfaldstesten med den aktuelle ydelse. Tryk på [ENTER]. Indstl værden 1 va [+] tasten og bekræft med [ENTER]. Når testen er gennemført korrekt, vser dsplayet skftevst fejlkoden Loc.c: 7 og dagnosekoden Loc.d: x. 125 Netfrekvens 0 = 1 = 50 Hz 60 Hz 126 Dsplaybelysnng 128 Brændstofmåler Værden skal svare tl brændstofmålerens antal mpulser per m³. ættes værden tl 0, tælles værden kke. 130 letnng af fejlhstork (se kap. 9.1) 133 Ydelse ved flammeudfaldstest 141 Drftsmode RO/CT-anlæg 0 = OFF 1 = Modbus. Fyrngsmanageren fungerer som slave. RTU-overførselsmode anvendes (Remote Termnal Unt) 2 = ebus 142 Tlbagefaldstd ved kommunkatonsafbrydelse (område: sek.) Ved manglende kommunkaton med RO/CT-anlægget aktveres den næste lastregulator prorteret rækkefølge efter udløbet af denne td. Er der kke tlsluttet andre lastregulatorer, blver brænderen stående den aktuelle ydelse, eller der køres op tl den ydelse, der er defneret va arameter 148. rortet 1: Lastregulator RO/CT-anlæg rortet 2: Lastregulator på analog ndgang X64 rortet 3: Lastregulator på ndgang X Fyrngsmanagers ebus-netværksadresse 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 = 8 = Adresse 03 Adresse 13 Adresse 33 Adresse 73 Adresse F3 Adresse 1F Adresse 3F Adresse 7F 144 endecyklus sekunder for ebus-tjeneste 05 og Fyrngsmanagers Modbus-netværksadresse 146 Baudrate Modbus Baudraten for fyrngsmanageren og for RO/CT-anlægget skal være dentsk. 0 = 1 = / La 34-98

35 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 5 Betjenng Nr. Funkton 147 artet Modbus arteten for fyrngsmanageren og for RO/CT-anlægget skal være dentsk. 0 = 1 = 2 = Ingen partetsbt Ulge partetsbt Lge partetsbt 148 Reservelast (område: 0 100) Defnerede ydelse ved svgtende kommunkaton med RO/CT-anlægget = Ingen reservelast = Brænder OFF 161 Antal drftsforstyrrelser 162 Antal drftstmer sden seneste resetnng Resetnng: Tryk på [ENTER]. Tryk på [-] tasten. Dsplayet vser 0, drftstmer er resat. 163 Antal drftstmer alt (fyrngsmanager under spændng) 164 Antal opstarter sden seneste resetnng Resetnng: Tryk på [ENTER]. Tryk på [-] tasten. Dsplayet vser 0, drftstmer er resat. 166 Antal opstarter alt 167 Brændstofvolumen sden seneste resetnng Resetnng: Tryk på [ENTER]. Tryk på [-] tasten. Dsplayet vser 0, brændstofvolumen er resat. Nr. Funkton 201 Drftsmåde 1 2 3, rogramstop 0 = 1 = 2 = 3 = 4 = Fyrngsautomat (200: Ar0) = Ikke defneret (kurver slettet) = Gas drekte tændng = Gas plottændng = Anvendes kke = Ole to-trns = Ole tre-trns = Anvendes kke = Ole modulerende = Anvendes kke Deaktveret Forventlatonsposton (fase 24) Tændposton (fase 36) Intervaltd 1 (fase 44) Intervaltd 2 (fase 52) 210 Alarm ved startforhndrng Bestemmer om der også ved startforhndrng gves et sgnal på udgang X3-05/2 0 = 1 = Ingen alarm (ntet sgnal på udgang X3-05/2) Alarm (sgnal på udgang X3-05/2) 211 Blæser opkørselstd (område: 2,0 60 sek.) Td fra start af blæser ndtl stepmotorerne kører op / La 35-98

36 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 5 Betjenng Nr. Funkton 212 Dellastudkoblng / maks. td ndtl dellast (område: 0,2 45 sek.) Forelgger der kke et varmekrav, kører brænderen så vdt mulgt dellast den fastlagte td og kobler derefter ud. Brænderen kræver maks. 32 sekunder for at komme fra 100 ydelse tl 20 (dellast). 215 Repettonstæller skkerhedskæde (område: 1 16) Antal skkerhedsudkoblnger va skkerhedskæden ndtl blokerng (se kap ). 221 Flammeføler gas 0 = 1 = 222 Forventlaton gas QRC Ionserngselektrode/QRA Hvs der anvendes ventltæthedskontrol og to brændstofventler af klasse A, er det kke nødvendgt med forventlaton efter en regulerngsudkoblng (ht. EN 676). 0 = 1 = OFF ON (forventlatonstd arameter 225) 223 Repettonstæller gasvagt mn. (område: 1 16) Antal skkerhedsudkoblnger va gasvagt mn. ndtl blokerng (se kap ). 225 Forventlatonstd gas drftsfase 30 (område: sek.) Når forventlatonspostonen er nået, blver fyrngsmanageren stående den ndstllede td fase Fortændngstd gas (område: 0, sek.) Fortændngstdens varghed fase Intervaltd 1 gas Intervaltd 1 fase 44 fungerer som stablserngstd efter flammedannelsen. 232 Intervaltd 2 gas Intervaltd 2 fase 52 fungerer som stablserngstd efter flammedannelsen. 233 Efterbrændetd gas (område: 0,2 60 sek.) Fyrngsmanageren blver stående fase 70 den ndstllede td. Flammeføleren gnoreres denne td. 234 Efterventlatonstd gas (område: 0, sek.) Når efterventlatonspostonen er nået, blver fyrngsmanageren stående fase 74 den ndstllede td. Flammeføleren blver gnoreret denne td. 236 Gasvagt mn. ndgang / placerng 0 = OFF 1 = Gasvagt mn. monteret foran Ventl 1 (fabrksndstllng) 2 = Gasvagt mn. monteret mellem Ventl 1 og Ventl 2, tæthedskontrol va gasvagt mn. 237 Gasvagt maks. Er der tlsluttet en gasvagt maks., skal parameteret ndstlles tl 1. 0 = 1 = 2 = OFF Gasvagt maks. Ventlsluttekontakt 241 Tæthedskontrol I henhold tl DIN EN 676 er tæthedskontrol kke nødvendg, hvs forventlaton er aktveret, og brænderydelsen kke overstger 1200 kw. 0 = Tæthedskontrol OFF (kun ved ydelse < 1200 kw, arameter 222 skal ndstlles tl 1 = ON) 1 = Tæthedskontrol ved opstart 2 = Tæthedskontrol ved drftsafbrydelse (fabrksndstlng) 3 = Tæthedskontrol ved opstart og ved drftsafbrydelse 248 Efterventlatonstd 3 gas (område: 0, sek.) Fyrngsmanageren blver stående fase 78 den ndstllede td, hvs der kke er gvet et nyt varmekrav, som afbryder efterventlatonstden 3 fase / La 36-98

37 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 5 Betjenng Nr. Funkton 261 Flammeføler ole 0 = 1 = QRB QRA 265 Forventlatonstd ole drftsfase 30 (område: sek.) Når forventlatonspostonen er nået, blver fyrngsmanageren stående den ndstllede td fase Fortændngstd ole (område: 0, sek.) Når tændluftpostonen er nået, blver fyrngsmanageren stående fase 38 den ndstllede td. 270 Intervaltd 1 ole Intervaltd 1 fase 44 fungerer som stablserngstd efter flammedannelsen. 272 Anvendes kke 273 Efterbrændetd ole (ole: 0,2 60 sek.) Fyrngsmanageren blver stående fase 70 den ndstllede td. Flammeføleren gnoreres denne td. 274 Efterventlatonstd ole (område: 0, sek.) Når efterventlatonspostonen er nået, blver fyrngsmanageren stående fase 74 den ndstllede td. Flammeføleren blver gnoreret denne td. 276 Olevagt mn. 0 = 1 = 2 = 277 Olevagt maks. OFF Aktv fra fase 38 Aktv fra fase 40 med magnetventl foran trykvagt (f.eks. pumpe med ventl) Er der tlsluttet en olevagt, skal parameteret ndstlles på 1. 0 = 1 = 2 = OFF Olevagt maks. Ventlsluttekontakt 281 Tændngstdspunkt ole 0 = 1 = Tændng aktv fase 38 (kort fortændng) Tændng aktv fase 22 (lang fortændng ved blæserstart) 284 Efterventlatonstd 3 ole (område: 0, sek.) Fyrngsmanageren blver stående fase 78 den ndstllede td, hvs der kke er gvet et nyt varmekrav, som afbryder efterventlatonstden 3 fase / La 37-98

38 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 5 Betjenng Nr. Funkton Idrftsættelse arameter (400: Et) arametersæt 400 anvendes ved ndregulerng af brændstof-luft-regulerngen (se kap. 6). Brændstof-luft-regulerng (500: ArA) 501 pecelle postoner stepmotor brændstof = tlstandsposton (køres der op tl fase 10, 12 og 00) = Forventlatonsposton (køres der op tl fase 24) = Efterventlatonsposton (køres der op tl fase 72) 502 pecelle postoner stepmotor luft = tlstandsposton (køres der op tl fase 10, 12 og 00) = Forventlatonsposton (køres der op tl fase 24) = Efterventlatonsposton (køres der op tl fase 72) 503 pecelle postoner frekvensomformer = tlstandsposton (køres der op tl fase 10, 12 og 00) = Forventlatonsposton (køres der op tl fase 24) = Efterventlatonsposton (køres der op tl fase 72) 522 Opkørsel af rampe (område: 5 20 sek.) Rampen skal mnmum være 20 større end rampen for frekvensomformeren. 523 Nedkørsel af rampe (område: 5 20 sek.) Rampen skal mnmum være 20 større end rampen for frekvensomformeren. 542 Aktverng af frekvensomformer 0 = Ikke aktv 1 = Aktv 545 Nedre lastgrænse (område: 20,0 100) Defnerer den nedre modulerngsgrænse (dellast). Er der kke defneret en grænse, defneres den nedre ydelsesgrænse under drft automatsk tl 20. = Ingen ydelsesgrænse defneret (20) 546 Øvre lastgrænse (område: 20,0 100) Defnerer den øvre modulerngsgrænse (fuldlast). Er der kke defneret en grænse, defneres den øvre ydelsesgrænse under drft automatsk tl 100. = Ingen ydelsesgrænse defneret (100) / La 38-98

39 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 5 Betjenng Nr. Funkton Aktuatorer (600: ACtr) 606 Tolerancemargn for stepmotor - postonsovervågnng (kan kke ændres) Den vste værd (1,4 fabrksndstllng) fratrukket 0,6 gver tolerancemargnen. F.eks.: 1,4-0,6 = 0,8 0,8 = Fra og med denne værd kan en postonsfejl evt. regstreres. 1,4 = Fra og med denne værd blver en postonsfejl med skkerhed regstreret = = tepmotor brændstof tepmotor luft 641 tandardserng af omdrejnngstal Under standardserng af omdrejnngstal sendes der et setpunktsgnal på 95 (9,5 V) tl frekvensomformeren. Det opnåede omdrejnngstal lagres som en 100-værd, således at der under drft er en reserve tl rådghed på 5. Maks. frekvensen på frekvensomformeren skal derfor være 52,6 Hz. Hvs frekvensomformeren er påbygget motoren, er maks. frekvensen defneret fra fabrkken. Ved eksterne frekvensomformere skal maks. frekvensen være ndstllet tl denne værd. tart af standardserng af omdrejnngstal: Tryk på [ENTER]. Indstl værden 1 va [+] tasten og bekræft med [ENTER]. Luftspjældet er åben poston, når blæsermotoren starter. Når standardserngen er gennemført, vser dsplayet 0 gen; hvs standardserngen kke er gennemført, vses der en negatv værd (-X). Efter hver standardserng af omdrejnngstallet skal der gennemføres en kontrol af forbrændngsværderne. 642 tandardseret omdrejnngstal Ved standardserngen af omdrejnngstallet gves der et sgnal tl frekvensomformeren på 95, og det opnåede omdrejnngstal lagres som det standardserede omdrejnngstal = tandardserede omdrejnngstal lagret af mkrocontroller = tandardserede omdrejnngstal lagret af mkrocontroller 2. Forskellen på omdrejnngstallet for de to mkrocontrollere må kke være mere end 1, Analogudgang X74 Va denne udgang kan der gves et lastafhænggt analogsgnal (se kap ), eller udgangen kan anvendes tl at aktvere en frekvensomformer (se kap ). Hvs udgangen anvendes tl at aktvere en frekvensomformer, skal spændngen på udgang X74 og på setpunktndgangen for frekvensomformeren have samme ndstllng. 0 = DC 0 10 V 1 = DC 2 10 V 2 = DC 0/2 10 V Fejlhstork (700: HIt) arametersæt 700 anvendes tl at dentfcere og afhjælpe fejl (se kap. 9.1) / La 39-98

40 Montage- og drftsvejlednng Fyrngsmanager W-FM 50 5 Betjenng Nr. Funkton 903 Aktuelle ydelse = Brændstof = Luft 922 oston stepmotor = tepmotor brændstof = tepmotor luft 935 Absolut omdrejnngstal rocesdata (900: data) Aktuelle omdrejnngstal (regstrerng va aftaster på motor) 936 tandardserede omdrejnngstal Aktuelle omdrejnngstalsgnal procent. 942 Aktve lastressource (lastregulator) arameteret angver den aktuelt aktve lastressource. Er der tale om flere lastressourcer, prorterer fyrngsmanageren efter nedennævnte rækkefølge. Rækkefølgen kan kke ændres. 1 = Ydelse ved kurvendstllng 2 = Manuelt lastvalg 3 = Lastregulator va RO/CT-anlæg 4 = Ekstern lastregulator va analogndgang X64 klemme 1 / klemme 2 5 = Ekstern lastregulator va kontakt X5-03 klemme 2 / klemme Kontaktstllng W-FM (btkodet udgave) = Indgange 1 = Trykvagt mn. 2 = Trykvagt maks. 4 = Internt brændstofvalg 8 = Luftvagt 16 = Lastregulator O 32 = Lastregulator ON 64 = Lastregulator NED 128 = kkerhedskæde = Udgange 1 = kkerhedsventl 2 = Tændng 4 = Brændstofventl 1 8 = Brændstofventl 2 16 = Brændstofventl 3 / plotventl 32 = Internt brændstofvalg Relæstatus (btkodet udgave) 1 = Alarm 2 = kkerhedsventl 4 = Tændng 8 = Brændstofventl 1 16 = Brændstofventl 2 32 = Brændstofventl 3 / plotventl 954 Aktuelle flammesgnal procent (se kap ) 960 Aktuelle brændstofflow 961 Aktuelle drftsfase (se kap ) 981 Fejlhstork: Fejlkode (se kap. 9.2) 982 Fejlhstork: Dagnosekode (se kap. 9.2) 992 Fejlflag / La 40-98

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

Kondenserende kedel CeraPur

Kondenserende kedel CeraPur Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng Kondenserende kedel CeraPur 6 720 610 793-00.2O ZSBR 3-16 A 23 ZSBR 7-28 A 23 ZBR 11-42 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbnd dt husholdnngsapparat med fremtden. Quck start-gude 1 Fremtden begynder fra nu af dn husholdnng! ejlgt, at du benytter Home onnect * Hjertelgt tllykke med dt fremtdsrettede husholdnngsapparat, som

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange Referencevejlednng Opsætnng og prmng med forudtlsluttet slange Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: En 500 ml eller 1000 ml pose/flaske fysologsk saltvand med en (1) enhed (U) heparn pr. mlllter (ml)

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til Vejlednng for tlslutnng tl Grndsted Vandværk A.m.b.a 1. Forord Grndsted Vandværk A.m.b.a. er gældende nden for Grndsted Vandværks forsynngsområde. Denne Vejlednng for tlslutnng tl Følgende er grundlag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright note

Indholdsfortegnelse. Copyright note Indholdsfortegnelse 1. Skkerhed... 182 1.1 Anvendelsesområde...182 1.2 Mærker denne håndbog...182 1.3 Almndelge skkerhedsanvsnnger...183 2. Klargørng tl brug... 183 2.1 Udpaknng...183 2.2 Pakkens ndhold...184

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng Project 115 Arless Sprayer 0418A Ejermanual DK 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) 3 1) 2) c) b) a) (a) (b) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a)

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-100 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Forberedelse & feature Informaton

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg 63043970.0-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC- tl fladtags- og facademonterng for osch solvarmeanlæg 6 70 64 90 DK (006/04) DK Generelt............................................... 3 Teknske

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur Betjenngsvejlednng Trådløs rumtemperaturføler med ur 1186.. Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Funkton af den trådløse rumtemperaturføler... 2 Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng

Læs mere

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053 A800 Orgnal betjenngsvejlednng Kaffemaskne: FCS050 - Køleenhed: FCS053 Læs betjenngsvejlednngen og kaptlet «Tl dn skkerhed», nden der arbejdes på masknen. Opbevar betjenngsvejlednngen ved masknen, og gv

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04)

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04) 604975.00-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC-, ntegreret tagflade for osch solvarmeanlæg 6 70 64 98 DK (006/04) DK Generelt............................................... Teknske data...........................................

Læs mere

Retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere

Retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere Retnngslnjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tlsluttes lavspændngsnettet va vekselrettere 8. oktober 2012 SFJ/AKN Retnngslnjer dækker de elementære krav tl elproducerende

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com Benvendo a B.E.G. B.E.G. LUX B.E.G. partnerrogram www.beg-luxomat.com B.E.G. LUXOMAT Velkommen tl B.E.G. Sgnatur forklarng ~ Spændng Detekterngsområde Afbryderstyrke Rækkevdde (ca.) m Tdsndstllnger Skumrngsafbryder

Læs mere

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet Trafkudvalget 2008-09 TRU alm. del Blag 602 Offentlgt greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune shøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune rosklde kommune solrød kommune vallensbæk

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installationsvejledning

Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installationsvejledning Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installatonsvejlednng Modeller: PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 PC9155I-433/868 Brugt med: WT5500-433/868 WT5500P-433/868 2-vejs trådløs tastatur seren

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning EXCELLENCE COMPACT BLACK Produktnummer: 6165377_01 Dato: 7. marts 2017 Indhold 1- Skkerhedsnstruktoner...5 2- Teknske specfkatoner...7 2.1 Specfkatoner... 7 2.2 Dmensoner... 8 3- Beskrvende oversgt over

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Støbning af plade. Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2005

Støbning af plade. Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2005 Støbnng af plade Køreplan 01005 Matematk 1 - FORÅR 2005 1 Ldt hstorsk baggrund Det første menneske beboede Jorden for over 100.000 år sden. Arkæologske studer vser, at det allerede havde opdaget fænomenet

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Elektromagnetisk induktion

Elektromagnetisk induktion Elektromagnetsme 11 Sde 1 af 9 Elektromotorsk kraft: Elektromagnetsk ndukton Den elektromotorske kraft en lukket kreds er defneret som det elektromagnetske arbede pr. ladnng på en prøveladnng q, der føres

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide BERNINA EdtorLte BERNINA EdtorPlus BERNINA DesgnerPlus Quck Start Gude Indhold Kaptel 1 Introdukton BERNINA produkt nveauer 3 Almndelg brug af manualen 5 Kaptel 2 Installaton og setup Systemkrav 6 Installatonsmulgheder

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER

DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER -AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER Betjenngsvejlednng MODEL : RN-850 PAL R Dansk Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Skkerhedsforanstaltnnger

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

HR-XV2E BETJENINGSVEJLEDNING DANSK DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E BETJENINGSVEJLEDNING DANSK DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + TV/VCR PR AUDIO MONITOR OK PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL DANSK -AFSPILLER

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng 2 års garant WallPerfect Flexo 995 WallPerfect Flexo 995 Inholdsfortegnelse. Forklarng af de anvendte symboler... 2. Generelle skkerhedsanvsnnger....2 3. Skkerhedsanvsnnger

Læs mere

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann Gulvvarmeanlæg en ntrodukton af Peter Wetzmann Sde 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Introdukton tl gulvvarme... 4 2.1 Hstorsk gennemgang...4 2.2 Fyssk beskrvelse...4 3 Typer... 6 3.1 Tung gulvvarme...6

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36

NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36 NYBORG KOMMUNE Lokalpan nr. 36 for DSB S anlægsområde ved Knudshoved samt for dele af tlgrænsende arealer. 2. oplag, august 1997 NYBORG KONMIJNE LOKALPLAN NR. 36 FOR DSB S ANLÆGSORNADE VED KNUDSHOVED SANT

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Elementær kredsløbsteknik OPGAVESAMLING. af Torben Elm Larsen

Elementær kredsløbsteknik OPGAVESAMLING. af Torben Elm Larsen Elementær kredsløbsteknk OPGAVESAMLING af Torben Elm Larsen Elementær kredsløbsteknk Opgavesamlng 1. udgave,. oplag 001 Ingenøren bøger, Ingenøren A/S 1996 Forlagsredakton: Søren Flenng DTP: Torben Elm

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd.

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd. Beboer nfomøde 08. maj 2014 Almen Bo Aarhus Afd. 16 Græsvangen Flytteassstance/ Genhusnng med Transport ApS.. team: relocatons ransformng relocalon Almen Bo - Græsvangen - 5vær.127m2 5vær.115m2 Om Flytteprocessen

Læs mere