Anmeldt ledelsestilsyn Socialpsykiatrisk Center

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center"

Transkript

1 Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon E-post Dato 29. august 2013 Sagsnummer EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

2 Socialpsykiatrisk Center Kort beskrivelse: Socialpsykiatrisk Center består af Rosengården, et socialpsykiatrisk bo- og dagtilbud beliggende i Skjern, samt 4 støttecentre i byerne Hvide Sande, Ringkøbing, Skjern og Videbæk. Den ældste del af Rosengården er opført i 1916 og gennemrenoveret i I 2006 er der opført 10 lejligheder samt fællesarealer efter Almenboligloven. Der er 20 beboere og 31 pladser i dagcentret inklusiv de 10 beboere i 107-boligerne. Desuden har Rosengården en akutfunktion. Målgruppe: Voksne mennesker med sindslidelse. Dato for tilsyn: Ledelsestilsyn: Den 11. juni 2013 Tilsynet er udført af Fagchef Inge Marie Vestergaard, Faglig Koordinator Kirsten Villumsen og Udviklingskonsulent Mette Andersen som sekretær. Endelig tilsynsrapport: Udarbejdet den 29. august 2013 Indledning: Tilsynet er foretaget på baggrund af 16 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvoraf det fremgår at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne løses på. Tilsynsforpligtelsen uddybes i Lov om social service. Det fremgår således af Lov om social service 148 a, at kommunalbestyrelsen skal føre et driftsorienteret tilsyn med forholdene i det enkelte sociale tilbud, herunder tilsyn med økonomi og personaleforhold med videre. Desuden er tilsynet foretaget med baggrund i de retningslinjer for tilsyn, som er vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune den 22. februar Rammer for tilsynet:

3 Tilsynet er udført på baggrund af Retningslinjer for det generelle tilsyn med kommunale tilbud: Uanmeldt tilsyn og ledelsestilsyn. Det primære formål med ledelsestilsynet er udvikling og læring. Ledelsestilsynet tager udgangspunkt i Idékatalog for tilsyn. Der er udarbejdet en spørgeguide for årets tilsyn med følgende temaer: Arbejdsgrundlag Planer Dokumentation Vold og andre overgreb Arbejdsmiljø Samarbejde Særlige forhold Centret har indsendt dagsordenspunkter til emnet Særlige forhold. Tilsynet med økonomi føres via intern revision, og økonomi indgår således ikke i ledelsestilsynet. På ledelsestilsynet er der interview med medarbejdere og ledelse for sig samt samlet interview med ledelse og medarbejdere. Til stede ved ledelsestilsynet: Fra ledelsen: Birgit Hindbo, centerleder Mette Søndergaard Larsen, daglig leder Rosengården Rita Knudsen, daglig leder støttecentrene Fra personalet: Enes Begovic, Ringkøbing Støttecenter Henrik Sø Larsen, Rosengården Inger Lund, Videbæk Støttecenter Tina Risom Pedersen, Rosengården (ældre del) Charlotte Theilgaard Nielsen, Rosengården (ny del) Conni Henriksen, Rosengården (ældre del) Ledelsestilsynet har endvidere haft gruppesamtale med 8 brugere samt samtale med pårørende til 4 brugere fra centret. Referat fra Ledelsestilsynet 1. Arbejdsgrundlag Personale: På Rosengården arbejder man med relationer, bl.a. træning i at skabe og indgå i relationer. Dette kan være en lang proces. Arbejdet afpasses den enkelte bruger på

4 baggrund af dennes 141-handleplan. Der anvendes fælles teknikker, men medarbejderne har hver deres tilgang til brugerne, og der er en individuel følen efter. Støttecentrene arbejder ligeledes med relationsarbejde, herunder kommunikation. Metoderne afhænger af bruger, men kommunikation er grundstammen. På centret anvendes recovery. Recovery består af en række metoder, så det er op til medarbejderen selv at finde den/de relevante metode(r) for bruger. Det tager lang tid at omstille sig til recovery-tankegangen, men medarbejderne oplever, at brugerne kan komme sig via recovery. Der er dog lang vej dertil, da mange af centret brugere er svage. I behandlingsdelen er der også mere fokus på at arbejde målrettet på udvikling af brugers kompetencer. Nogle brugere har dog ikke et stort udviklingspotentiale og vil have behov for vedvarende støtte. Der er fokus på udvikling af medarbejdernes kompetencer samt på at bruge kompetencerne bevidst og struktureret, fx er man begyndt at arbejde i teams. Endvidere leveres ydelserne i højere grad som gruppeydelser frem for 1-1. Rosengården har bl.a. en madgruppe, som er selvkørende. På støttecentrene er det sværere at levere gruppeydelser. Her har man enkelte gruppeydelser, fx café og sang. Centret arbejder på en psykodynamisk referenceramme. Ledelsen: Man er netop begyndt at arbejde med en psykodynamisk referenceramme. Referencerammen drejer sig bl.a. om anerkendende samtaler, aktiv lytning, afgiftning af medarbejderne, således at medarbejderne forbliver åbne overfor brugerne følelser. Udgangspunktet er, at medarbejderne skal møde brugerne, der hvor de er. Medarbejderne vil til efteråret blive undervist i metoden af daglig leder. Et team har allerede fået undervisning, og det kan man mærke. 3. og 4. Planer og dokumentation Personale: På Rosengården udarbejdes (personlige) planer i samarbejde med brugeren. Brugeren er således med til at prioritere hvilke mål og delmål, der skal arbejdes med. Ønsker bruger ikke at deltage i udarbejdelsen af planen, spørger medarbejderne ind til, hvad bruger ønsker at arbejde med og indarbejder dette i planen. På støttecentrene er man først lige begyndt på at arbejde med (personlige) planer. Brugerne deltager i formuleringen af mål. Personalet fortæller, at det kan være svært at sætte tidsfrister på opnåelse af et mål, idet der er mange ting, der skal tages hensyn til. Det drøftes, om man med fordel kan

5 lave skrappere frister, således at der tilskyndes til udvikling af borger. Dette vil skulle koordineres med Myndighed, idet der vil være behov for hyppigere opfølgning. Både Rosengården og støttecentrene dokumenterer i Bosted. Ledelsen: Det er sket meget inden for det sidste halve år ift. arbejdet med (personlige) planer. 11. Vold og andre overgreb Personale: Vold overfor personalet er på et minimum. Vold kan forekomme, hvis bruger trænges op i en krog. Ved at respektere brugers ret til at sige fra, kan man således i vid udstrækning forebygge vold. På støttecentrene oplever man nogle gange trusler, men bruger falder som regel ned, når der spørges ind til baggrunden for truslerne. Der er klare retningslinjer for anmeldelse og indberetning af evt. vold. Retningslinjerne er nemme at følge. Der har netop været en episode på Rosengården, hvor en bruger har truet en medarbejder ifm. Medicin. Her er lavet opfølgning jf. retningslinjerne. 19. Arbejdsmiljø Personale: Der er en god omgangstone på centret. Der er plads til forskellighed samt åbenhed og tillid mellem medarbejderne. Både den kollegiale og den eksterne supervision medvirker til et godt arbejdsmiljø. Hvis man oplever, at en medarbejder handler uhensigtsmæssigt, så påtales det overfor vedkommende. Det kan fx drøftes, hvordan man kan møde bruger og anerkende brugers følelser. Klager over personale tages altid alvorligt, og der laves en undersøgelse samt rapport. Dette er meget betydningsfuldt for bruger. Nogle brugere er utrygge ved at gå direkte til den konkrete medarbejder. En anden medarbejder kan evt. gå med som støtte. 20. Samarbejde Personale-Ledelse Personale: Det er opfattelsen, at ledelsen er et velfungerende trekløver. Rosengården og støttecentrene har fået hver deres daglige leder, hvilket fungerer godt, og der er kommet tydelighed ift., at daglige ledere ikke skal interagere med brugerne. Den nye struktur er en proces, som er i fortsat udvikling. Det er opfattelsen, at ledelsen er meget travl, og at de bør sætte tempoet ned, så de kan holde mange år endnu. Ledelsesteam

6 Ledelsen: Ledelsesteamet er nyt. Der har været mange drøftelser, og de har været givtige, bl.a. ift. at få det administrative og det pædagogiske til at spille bedre sammen. Ledelsen har en klar rollefordeling. Der er et godt samarbejde og tryghed ift., at aftaler overholdes. Ved ansættelsen af ny daglig leder havde man forinden gjort sig klart, hvilke ønsker der var til denne. Endvidere blev der sat tid af til, at hun kunne komme ind i arbejdet. Ledelsen har arbejdet meget, bl.a. med administrative opgaver. Disse vil blive (afsat) uddelegeret. 23. Særlige forhold centret har indsendt dagsordenspunkter (vedlagt) Personale og ledelsen: Dagtilbuddet, herunder normering til de nuværende visiterede. I forbindelse med implementering af pakker/funktionsudredningen indgår dagtilbuddet ikke. Det er tidligere anført som et problem i Socialpsykiatrisk Center, da en del af brugerne slet ikke kan nøjes med et 104 tilbud, men også får 85 (bostøtte) ydelse. Det har været en kultur igennem mange år, men det har altid blot figureret som et dag-/ og aktivitetstilbud. Dagtilbuddet på Rosengården er meget rummeligt. Det har åbent 24 timer i døgnet samt i weekenden, og der tilbydes hjemmebesøg. Det drøftes, hvordan man skal forholde sig til denne rummelighed i tilbuddet, og om man kan dele tilbuddet op i dagtilbud jf. Servicelovens 104 (kl. 8-16), akutordning og hjemmebesøg jf. 85. Ved en opdeling vil der være mulighed for, at 85-støtten fortsat leveres fra dagtilbuddet. Drøftelse af ½ plads bevillinger til dagtilbudet? Nogle brugere kommer på dagtilbuddet 2-3 dage om ugen, men har behov for personaledækning svarende til en fuldtidsplads, idet de har behov for fuld opdækning i den tid, de er der. I sådanne situationer, må man kigge på tilbuddet som helhed måske er nogle af fuldtidplads-brugerne lettere i perioder. Fremtidige normering/økonomi? Man er spændt på, hvordan pakkerne kommer til at se ud. Det er en bekymring, om de vil komme til at påvirke tilbuddets fleksibilitet. Usikkerheden om ændringer i normeringen er en udfordring. Det er opfattelsen, at centrets personale er meget fleksible og at dette er en del af centrets kultur. Denne fleksibilitet skal der holdes fast i ved det nye pakkekoncept. Kultur- og kompetenceudvikling, herunder at gå fra den meget rummelige kultur med lidt struktur, hen imod en tiltagende struktur, målrettethed og dokumentation. Dette ønskes drøftet både i forhold til konsekvenser for medarbejdere, brugere, og for ledelsen/ledelsesindsatsen.

7 Medarbejderne bliver mødt med større og større krav vedr. planer og dokumentation. Det giver faglig tilfredsstillelse, at man som medarbejder kan se og dokumentere fremgang hos bruger. Endvidere medfører målrettetheden tryghed man ved hvilken vej man skal gå ift. bruger. Tidligere har fokus været på at rumme brugerne. Nu stilles der krav til bruger. Det kan være svært for brugerne at forstå, at der skal følges op på planerne, og de skal støttes i forhold hertil. Det er en udfordring, at nogle brugere har været på Rosengården i mange år og er vant til en anden kultur. Implementeringen af den nye kultur er en fortløbende proces. På støttecentrene har man opnået meget det seneste år, og man føler, at man snart er i mål. Det er opfattelsen, at man kan rumme mere end tidligere, fordi tingene fungerer. Rammer for vagtplanlægning som led i kulturudviklingen/budgetstyringen. Der er udarbejdet nye procedurer for vagtplanlægning, som er godkendt i MED-udvalg og i arbejdsmiljøgruppen. Procedurerne er en stramning ift., hvordan man tidligere har arbejdet med vagtplanlægning, og de er mindre fleksible end tidligere for medarbejderne. Nogle medarbejdere synes, at reglerne er for stramme. Baggrunden for ændringerne skal formidles ud på centet. Det er fortsat muligt at bytte vagter. Der er enighed om, at det er et fælles ansvar, at antallet af vikarer nedsættes. Balancen mellem de ydre krav og de indre krav set i forhold til de seneste års udfordringer og hermed de muligheder og nødvendige prioriteringer der skønnes nødvendige for nuværende. Der har været meget uro i organisationen pga. besparelser og lederskift. Derfor ønsker centret ikke pt. for store omvæltninger. Man vil dog være åbne for at være med til at vurdere, om centret kan tage imod konkrete borgere fra nye målgrupper, fx personer med spiseforstyrrelse. Samtale med brugerne: Samtale med B fra Rosengården B fortæller, at hun er glad for at bo på Rosengården. Det er det bedste sted, hun har været, og at hun får den hjælp og støtte, som hun har behov for. B har selv været med til at lave sin handleplan, og hun er meget tilfreds med den, bl.a. glæder hun sig til, at hun snart skal starte på matematik. Hun har hængt planen op, så hun altid kan se den. B fortæller, at hun er god til at komme med forslag til aktiviteter, fx svømning og en tur til Givskud. Hun fortæller, at personalet tager godt imod beboernes idéer, og at de som oftest bliver til noget.

8 B kender sine udgifter. Hendes mor hjælper hende med økonomien. B fortæller, at hun selv henvender sig til personalet, når hun har behov for hjælp. Personalet banker altid på døren, inden de går ind. Samtale med I fra Rosengården I fortæller, at Rosengården er et godt sted at bo, og at hun får hjælp til det, som hun har behov for hjælp til. Personalet tager ikke over, men giver beboerne ansvar. I har fået udleveret sin handleplan. Hun har nået målet i handleplanen og flytter derfor fra Rosengården om et år. I fortæller, at hun også har en (personlig) plan. Hun er glad for, at der udarbejdes planer. I fortæller, at personalet tager højde for beboernes idéer. Hvis der er konflikter, så drøftes det med personalet. Man kan også tage det med til beboerrådet. I styrer selv sin økonomi. Tidligere fik hun hjælp til rengøring, men nu kan hun selv. Personalet banker altid på, inden de går ind til beboerne. I har lavet en aftale med personalet om, at de banker på og stikker hovedet ind. Det fungerer godt. I fortæller, at der er problemer med stank fra afløb i den ældre del af Rosengården, bl.a. i hendes lejlighed. Hun fortæller videre, at personalet har fået meget mere travlt efter udvidelsen af Rosengården. Man kan mærke på medarbejderne, at de hele tiden skal videre. Samtale med T fra Rosengården T har tidligere boet i den gamle del af Rosengården og bor nu i den nye del. Han er glad for at bo der. T arbejder som medhjælper ved Åkanden i Tarm. T fortæller, at personalet er gode til at lave fællesaktiviteter, fx spille Wii, og at der er en god omgangstone på Rosengården, hvor personale og beboere kan lave sjov med hinanden. Han er glad for, at personalet er begyndt at arbejde i teams, da det giver mere tryghed og færre medarbejdere at skulle forholde sig til. Endvidere er han glad for, at personalet tager med til psykolog eller læge. T har selv været med til at lave sin handleplan og har fået den udleveret. Han fortæller, at han har nået de mål, som er sat i planen. Han kan godt lide, at man kan se, at der sker en udvikling. T fortæller, at der er revner i væggene og utætte vinduer i den nye del af Rosengården. Skaderne er ikke blevet udbedret, selvom der hvert år kommer nogen og tager billeder af dem. Samtale med D tilknyttet støttecenter D har de sidste 4 måneder været gæstebruger på Rosengården. Hun fortæller, at hun får den hjælp, hun har brug for, og at hun er tilfreds med tilbuddet.

9 D fortæller videre, at hun gerne vil have et job. Rosengården har en konsulent, der kan hjælpe hermed. Samtale med E fra Rosengården E fortæller, at beboerne har det godt på Rosengården. Man kan selv være med til at bestemme mange ting og inddrages i beslutninger. Man får også god vejledning, fx ift. medicin. Hun er glad for, at medarbejderne nu arbejder i teams. E kender sin en handleplan. Hun fortæller, at det kan virke stressende at have en handleplan, men personalet er gode til at snakke med beboerne om planen og fortælle, at det er OK, hvis man ikke når målene i planen til den fastsatte tid. E fortæller også, at hun har snakket med sin kontaktperson om sin livshistorie. Det er godt. E har lavet en aftale med personalet om, at de banker på og stikker hoved ind, inden de går ind i hendes lejlighed. Det er hun glad for. Samtale med J fra 6 tilknyttet Rosengårdens dagtilbud J fortæller, at han får god hjælp i dagtilbuddet. Han har fået det meget bedre siden han flyttede til Skjern, og personalet har en væsentlig andel heri. J har forskelligt frivilligt arbejde, bl.a. på et seniorcenter samt havearbejde i løbet af foråret og sommeren. J har for nylig fået udarbejdet en ny handleplan, da målene i den tidligere plan var opfyldt. Han kan savne mere kontakt, da støtten er sat ned, fordi han har fået det bedre og ikke længere har behov for den. Han fortæller, at personalet har meget travlt. Hvis man har noget godt eller skidt - kan man sige det til personalet. Der er en god dialog med personalet. Fælles drøftelser Kantinelederen bestemmer menuen i Rosengårdens café. Hun tager gerne imod gode idéer, og man bestemmer selv menuen på sin fødselsdag. Man kan vælge maden fra, hvis man ikke spiser på tilbuddet. Så betaler man ikke for maden. Post deles ud til beboerne i den gamle del af Rosengården. Beboerne i den nye del har postkasser. Samtale med pårørende: Samtale med I og A, forældre til L fra Rosengårdens dagtilbud og akutfunktion L har tidligere boet på Rosengården, men er nu kun på dagtilbuddet og i akutfunktionen efter behov. I og A fortæller, at de blev godt modtaget og fik god støtte, da L flyttede ind. De var slidt ned, da L kom på et tilbuddet, og det er derfor vigtigt, at der også er øje for de pårørende ved indflytningen.

10 I og A synes, at der bliver taget godt hånd om tingene på Rosengården. De er glade for, at Rosengården har akutpladser og mener, at man derved kan undgå mange indlæggelser. Hvis L har behov for at komme akut, så går dette gnidningsløst. I og A deltager ikke i handleplansmøder, men var meget med i starten. Det er deres opfattelse, at L synes, at det er rart, at tingene er sat i faste rammer, og at han kender sit forløb. De fortæller, at det er vigtigt, at brugerne frigør sig fra forældrene. Det var dog svært, da L blev myndig. I og A har været med i et pårørende netværk, men det gik i opløsning. De kunne måske være interesserede i at lave frivilligt arbejde på Rosengården. Det er dog en balancegang ift. i hvor stort et omfang L ønsker, at de pårørende er involveret. I og A føler sig også godt behandlet af den nye ledelse. De kunne dog godt have ønsket sig mere information om lederskiftet. Endvidere ville de gerne, at kosten på Rosengården var sundere, og at brugerne i højere grad blev støttet ift. at spise sundt. De har enkelte gange oplevet, at maden var for dårlig. De synes, at det er godt, at der er kommet fitness rum og oplever, at personalet arbejder for, at der sker noget og at brugerne kommer ud. Samtale med R, mor til A fra Rosengården A har boet på Rosengården i mange år. R fortæller, at hun er blevet rigtig godt modtaget fra første dag, og at hun altid føler sig velkommen, når hun kommer på besøg. Hvis der er noget, kan man gå til personalet. A kører tilbuddets bus, så R han har nogle gange haft besøg af ham og andre brugere. Det er hun glad for. R fortæller, at det var svært, da A blev myndig, bl.a. gik der flere år, før hun blev bekendt med A s diagnose. Endvidere kan det være svært ift. A s økonomi, da bankerne ofte ikke vil rådgive. Nu hjælper hun selv A ift. økonomi. Samtale med M og E, forældre til D fra Rosengårdens dagtilbud og akutfunktion M og E fortæller, at D først kom på støttecentret og herefter begyndte at komme på dagtilbuddet. De er glade for, at Rosengården tog hende ind og fortæller, at de blev rigtig godt modtaget. D har altid fået rigtig god hjælp, og M og E synes, at det er dejligt at komme både på Rosengården og på støttecentret. Personalet har altid tid til at snakke med de pårørende. Endvidere er de glade for, at Rosengården har akutpladser. Samtale med A, mor til B fra Rosengården A fortæller, at hun fik god velkomst ved indflytningen. Overgangen til Rosengården var blid, og tingene skete i det tempo, som var passende for både B og de pårørende. A er med til handleplansmøder efter B s ønske. A oplever, at møderne er relevante, og at der opstilles relevante mål for brugerne.

11 A fortæller, at det virker meget forebyggende, at der er mulighed for at komme akut ind på Rosengården. Det er også trygt som pårørende. A ville gerne, hvis pårørende fik udlevet en liste over telefonnumre til centret. Hun har tidligere ringet og fået fat i en bruger i stedet for en medarbejder. Endvidere blev de pårørende ikke oplyst om, at telefonnumrene blev skiftet. Hun har fortalt dette til personalet ved et møde. A fortæller, at økonomien kan være problematisk, og at hun kunne ønske, at brugerne fik mere støtte hertil. Endvidere ville hun gerne, at der var mere motion og sundere kost. Fælles drøftelser Der er ikke et pårørenderåd centret. De pårørende fortæller, at de tager sig af deres egne, og at de i hvert fald lige efter deres pårørendes indflytning - ikke ville have energi til at deltage i et pårørenderåd. Det er generelt opfattelsen, at et pårørenderåd kunne tilføre energi til centret. Det er vigtigt at fokus er, at rådet skal være til gavn for brugerne. Ledelsen: Man vil prøve at åbne yderligere op for kontakten til pårørende. Vedr. telefonnumre, så gik hovedtelefonen tidligere direkte ind i caféen, hvor der var en bruger, som havde til opgave af besvare opkald. Nu går hovedtelefonen til kontoret. Man er opmærksom på, at telefonnumre til de relevante teams formidles ud. Vedr. pårørenderåd/frivillige, så er fokus vigtigheden i at have de pårørende med, fx ift. forståelse for sygdommen mv. Godt med Bedre Psykiatri. Vedr. mad, så er brugerne ikke med i en fast madordning. Der er fokus på, at kosten kunne være mere fedtfattig. Man oplever dog, at brugerne ikke kommer i caféen, hvis maden er for sund. Vedr. motion, så vil ledelsen gerne lave motionsforløb, så motionen bliver vedvarende.

12 Konklusion: Arbejdsgrundlag: Centret er på vej mod fælles metoder. Positivt at der er fokus på udvikling af medarbejdernes kompetencer. Planer og dokumentation: Positivt at der generelt arbejdes med (personlige) planer. Vold og andre overgreb: Positivt at der er fokus på forebyggelse og håndtering af vold, og at medarbejderne kender gældende retningslinjer. Arbejdsmiljø: Godt samarbejde med ledelsen. God omgangstone. Særlige forhold: Der er usikkerhed ift. fremtidig normering, og om indførelse af pakker vil påvirke centrets fleksibilitet. Brugere og pårørende: Brugerne har generelt et godt forhold til personalet og er glade for tilbuddene. God brugerindflydelse. Handleplan: Der ønskes udarbejdet en handleplan for: hvordan centret kan skabe mere tydelighed omkring arbejdsgrundlag/metoder. den fortsatte implementering af procedurer for arbejdet med personlige planer på støttecentrene. hvordan man fortsat kan arbejde på optimal inddragelse af pårørende.

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Center Øst

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Center Øst Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 12. juli 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Center Øst Center Øst Kort

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN SOCIALPSYKIATRISK CENTER ROSENGÅRDEN

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN SOCIALPSYKIATRISK CENTER ROSENGÅRDEN Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 24. oktober 2013 Sagsnummer 2013040070A ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 SOCIALPSYKIATRISK CENTER

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2012. Center Bakkehuset

Anmeldt ledelsestilsyn 2012. Center Bakkehuset Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 15. januar 2013 Sagsnummer Anmeldt ledelsestilsyn 2012 Center Bakkehuset Center Bakkehuset

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Center Vest

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Center Vest Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 24. april 2013 Sagsnummer Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Center Vest Center Vest Kort beskrivelse:

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej

Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej Påbud 1: Tilbuddet skal arbejde systematisk med relevante faglige tilgange og metoder, der fører

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Mandag den 12. december 2016 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Social- og sundhedsassistent Karina - ansat siden 2006. Fra Ringkøbing-Skjern Kommune: Rådgiver

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport SOCIALAFDELINGEN 7 Botilbud ved : Uddannelsecenter Mariebjerg UANMELDT TILSYN DEN: 19.09.2012 Endelig rapport Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvikv Seneste gemt:

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER BAKKEHUSET

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER BAKKEHUSET Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 8. august 2013 Sagsnummer 2013040110EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER BAKKEHUSET Center

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn Skelbæk Centret

Anmeldt ledelsestilsyn Skelbæk Centret Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 13. juni 2013 Sagsnummer Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Skelbæk Centret Center Vest Kort beskrivelse:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Uanmeldt tilsyn den 20. januar Kildegårdsvej 3-7, Karrebæk

TILSYNSRAPPORT. Uanmeldt tilsyn den 20. januar Kildegårdsvej 3-7, Karrebæk TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn den 20. januar 2010 Kildegårdsvej 3-7, Karrebæk TILSTEDEVÆRENDE Kontorchef Lars Ravn Koordinator Anita Scheel Ældrerådet: Henriette Jensen Hanne Jespersen Kildegårdsvej:

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet i Glesborg den 6. juni 2013. Juni 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Møllebo Markedsgade 120 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Afd.leder Britta Magnussen Tilsynsrapport af

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO Tilsynsrapport For Opholdsstedet TAO Uanmeldt tilsyn den 1.maj 2013 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik Volmer

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Dolmer Have. den 9. oktober 2012

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Dolmer Have. den 9. oktober 2012 MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn i Dolmer Have den 9. oktober 2012 November 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid: Torvet

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Voksenudredningsmetoden VUM & faglige kvalitetsoplysninger FKO. Ringkøbing-Skjern Kommune

Voksenudredningsmetoden VUM & faglige kvalitetsoplysninger FKO. Ringkøbing-Skjern Kommune Voksenudredningsmetoden VUM & faglige kvalitetsoplysninger FKO Ringkøbing-Skjern Kommune Dagsorden Præsentation Lidt om kommunen Organisationsplan Ændret syn på borgeren Voksenudredningsmetoden Faglige

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Centerleder Marion Pihl Jensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007 Område: Det sociale område Udarbejdet af: Mette Zierau Kudsk/Lena Nørregaard Afdeling: Afdelingen for social- og specialundervisning E-mail: Mette.Zierau.Kudsk@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/2701

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Oplysninger om tilbuddet Horskær Tilbudets navn: Bo-og levestedet Horskær Pottehusevej 7 6580 Vamdrup Tilbudstype: Horskær er et Socialpsykiatrisk Center oprettet

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Oplysninger om tilbuddet: Tilbuddets navn, adresse, tlf., mail: Organisationen Bramdrupdam, Centervej 7 19, 6000 Kolding. Tlf. 79797090 Org-bramdrupdam@kolding.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011 Tilsynsførende: Afdelingschef Inge Ketelsen Specialkonsulent Christian Blaase Johansen

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dalsmark Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dalsmark Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dalsmark Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Værkstedsskolen Krummebækgaard

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Værkstedsskolen Krummebækgaard Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Værkstedsskolen Krummebækgaard Dato for tilsyn: 5. april 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Forstander Bent Legaard Tilsyn

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Hørsholm Kommune. Rapport. Anmeldt tilsyn Bofællesskabet Gutfeldshave

Hørsholm Kommune. Rapport. Anmeldt tilsyn Bofællesskabet Gutfeldshave Hørsholm Kommune Rapport Anmeldt tilsyn Bofællesskabet Gutfeldshave 25. oktober 2012 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det anmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Gutfeldtshave.

Læs mere

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010.

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sønderparken, tlf. 75 68 70 66 Søndergade 21, 8783 Hornsyld Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her:

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her: SOCIALAFDELINGEN 7 Indsæt et billede her: Bredde = 18 cm Højde maks. = 9,2 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: 26.11.2012 Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nylars plejecenter 18. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Overordnet giver leder udtryk for at det går godt på Nylars. - Personalesituationen

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / handicapområdet voksne. Asperger-støttecenter Grenen

Årsrapport for tilsyn 2012 / handicapområdet voksne. Asperger-støttecenter Grenen Årsrapport for tilsyn 2012 / handicapområdet voksne Asperger-støttecenter Grenen Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Asperger-støttecenter Grenen, Ndr. Ringvej 6 st., 6000 Kolding Tlf.: 79 79 71

Læs mere

Furesø Kommune Ældreområdet. Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn. Plejecentret Solbjerghaven Solbjerghaven Værløse

Furesø Kommune Ældreområdet. Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn. Plejecentret Solbjerghaven Solbjerghaven Værløse Furesø Kommune Ældreområdet Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn Plejecentret Solbjerghaven Solbjerghaven 6 3500 Værløse Tilsynsbesøg den 7. april 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og metode for

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: DNS, Det nødvendige seminarium SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: DNS, Det nødvendige seminarium SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : DNS, Det nødvendige seminarium UANMELDT TILSYN DEN: 19.12.2012 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste

Læs mere

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne.

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Organisatoriske forhold for Bo og Netværk. Struktur. Oversigt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Birkelund

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Birkelund Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Birkelund Opsummering Plejehjemmet Birkelund Vurdering: Godkendt Sted: Kobbermøllevej 50 A, 6340 Kruså Dato for tilsyn: 12.10.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens

Læs mere

Endelig tilsynsrapport 2009. tematiseret tilsyn. Socialpsykiatrisk Center - Rosengården

Endelig tilsynsrapport 2009. tematiseret tilsyn. Socialpsykiatrisk Center - Rosengården Sagsbehandler Solveig Wiuff Direkte telefon 99 74 15 63 E-post solveig.wiuff@rksk.dk Dato 2. februar 2010 Sagsnummer 2009091002A Endelig tilsynsrapport 2009 tematiseret tilsyn Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Birkerød Parkvej 4.5.2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Birkerød Parkvej Birkerød Parkvej 18 3460

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision Københavns Kommune Sundheds- og omsorgsforvaltningen Tilsyn på plejehjem m.v. April 2008 U D K A S T Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilsynsresultater

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Plejecenter Fuglsanggården

Plejecenter Fuglsanggården Sundhed og Omsorg Plejecenter Fuglsanggården Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Kvalitetsvurdering...2 3. Datakilder...2 4. Samlet vurdering...3 5. Anbefalinger...4

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Dolmer Have. den 11. september 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Dolmer Have. den 11. september 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Dolmer Have den 11. september 2013. Oktober 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere