Anmeldt ledelsestilsyn Socialpsykiatrisk Center

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center"

Transkript

1 Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon E-post Dato 29. august 2013 Sagsnummer EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

2 Socialpsykiatrisk Center Kort beskrivelse: Socialpsykiatrisk Center består af Rosengården, et socialpsykiatrisk bo- og dagtilbud beliggende i Skjern, samt 4 støttecentre i byerne Hvide Sande, Ringkøbing, Skjern og Videbæk. Den ældste del af Rosengården er opført i 1916 og gennemrenoveret i I 2006 er der opført 10 lejligheder samt fællesarealer efter Almenboligloven. Der er 20 beboere og 31 pladser i dagcentret inklusiv de 10 beboere i 107-boligerne. Desuden har Rosengården en akutfunktion. Målgruppe: Voksne mennesker med sindslidelse. Dato for tilsyn: Ledelsestilsyn: Den 11. juni 2013 Tilsynet er udført af Fagchef Inge Marie Vestergaard, Faglig Koordinator Kirsten Villumsen og Udviklingskonsulent Mette Andersen som sekretær. Endelig tilsynsrapport: Udarbejdet den 29. august 2013 Indledning: Tilsynet er foretaget på baggrund af 16 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvoraf det fremgår at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne løses på. Tilsynsforpligtelsen uddybes i Lov om social service. Det fremgår således af Lov om social service 148 a, at kommunalbestyrelsen skal føre et driftsorienteret tilsyn med forholdene i det enkelte sociale tilbud, herunder tilsyn med økonomi og personaleforhold med videre. Desuden er tilsynet foretaget med baggrund i de retningslinjer for tilsyn, som er vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune den 22. februar Rammer for tilsynet:

3 Tilsynet er udført på baggrund af Retningslinjer for det generelle tilsyn med kommunale tilbud: Uanmeldt tilsyn og ledelsestilsyn. Det primære formål med ledelsestilsynet er udvikling og læring. Ledelsestilsynet tager udgangspunkt i Idékatalog for tilsyn. Der er udarbejdet en spørgeguide for årets tilsyn med følgende temaer: Arbejdsgrundlag Planer Dokumentation Vold og andre overgreb Arbejdsmiljø Samarbejde Særlige forhold Centret har indsendt dagsordenspunkter til emnet Særlige forhold. Tilsynet med økonomi føres via intern revision, og økonomi indgår således ikke i ledelsestilsynet. På ledelsestilsynet er der interview med medarbejdere og ledelse for sig samt samlet interview med ledelse og medarbejdere. Til stede ved ledelsestilsynet: Fra ledelsen: Birgit Hindbo, centerleder Mette Søndergaard Larsen, daglig leder Rosengården Rita Knudsen, daglig leder støttecentrene Fra personalet: Enes Begovic, Ringkøbing Støttecenter Henrik Sø Larsen, Rosengården Inger Lund, Videbæk Støttecenter Tina Risom Pedersen, Rosengården (ældre del) Charlotte Theilgaard Nielsen, Rosengården (ny del) Conni Henriksen, Rosengården (ældre del) Ledelsestilsynet har endvidere haft gruppesamtale med 8 brugere samt samtale med pårørende til 4 brugere fra centret. Referat fra Ledelsestilsynet 1. Arbejdsgrundlag Personale: På Rosengården arbejder man med relationer, bl.a. træning i at skabe og indgå i relationer. Dette kan være en lang proces. Arbejdet afpasses den enkelte bruger på

4 baggrund af dennes 141-handleplan. Der anvendes fælles teknikker, men medarbejderne har hver deres tilgang til brugerne, og der er en individuel følen efter. Støttecentrene arbejder ligeledes med relationsarbejde, herunder kommunikation. Metoderne afhænger af bruger, men kommunikation er grundstammen. På centret anvendes recovery. Recovery består af en række metoder, så det er op til medarbejderen selv at finde den/de relevante metode(r) for bruger. Det tager lang tid at omstille sig til recovery-tankegangen, men medarbejderne oplever, at brugerne kan komme sig via recovery. Der er dog lang vej dertil, da mange af centret brugere er svage. I behandlingsdelen er der også mere fokus på at arbejde målrettet på udvikling af brugers kompetencer. Nogle brugere har dog ikke et stort udviklingspotentiale og vil have behov for vedvarende støtte. Der er fokus på udvikling af medarbejdernes kompetencer samt på at bruge kompetencerne bevidst og struktureret, fx er man begyndt at arbejde i teams. Endvidere leveres ydelserne i højere grad som gruppeydelser frem for 1-1. Rosengården har bl.a. en madgruppe, som er selvkørende. På støttecentrene er det sværere at levere gruppeydelser. Her har man enkelte gruppeydelser, fx café og sang. Centret arbejder på en psykodynamisk referenceramme. Ledelsen: Man er netop begyndt at arbejde med en psykodynamisk referenceramme. Referencerammen drejer sig bl.a. om anerkendende samtaler, aktiv lytning, afgiftning af medarbejderne, således at medarbejderne forbliver åbne overfor brugerne følelser. Udgangspunktet er, at medarbejderne skal møde brugerne, der hvor de er. Medarbejderne vil til efteråret blive undervist i metoden af daglig leder. Et team har allerede fået undervisning, og det kan man mærke. 3. og 4. Planer og dokumentation Personale: På Rosengården udarbejdes (personlige) planer i samarbejde med brugeren. Brugeren er således med til at prioritere hvilke mål og delmål, der skal arbejdes med. Ønsker bruger ikke at deltage i udarbejdelsen af planen, spørger medarbejderne ind til, hvad bruger ønsker at arbejde med og indarbejder dette i planen. På støttecentrene er man først lige begyndt på at arbejde med (personlige) planer. Brugerne deltager i formuleringen af mål. Personalet fortæller, at det kan være svært at sætte tidsfrister på opnåelse af et mål, idet der er mange ting, der skal tages hensyn til. Det drøftes, om man med fordel kan

5 lave skrappere frister, således at der tilskyndes til udvikling af borger. Dette vil skulle koordineres med Myndighed, idet der vil være behov for hyppigere opfølgning. Både Rosengården og støttecentrene dokumenterer i Bosted. Ledelsen: Det er sket meget inden for det sidste halve år ift. arbejdet med (personlige) planer. 11. Vold og andre overgreb Personale: Vold overfor personalet er på et minimum. Vold kan forekomme, hvis bruger trænges op i en krog. Ved at respektere brugers ret til at sige fra, kan man således i vid udstrækning forebygge vold. På støttecentrene oplever man nogle gange trusler, men bruger falder som regel ned, når der spørges ind til baggrunden for truslerne. Der er klare retningslinjer for anmeldelse og indberetning af evt. vold. Retningslinjerne er nemme at følge. Der har netop været en episode på Rosengården, hvor en bruger har truet en medarbejder ifm. Medicin. Her er lavet opfølgning jf. retningslinjerne. 19. Arbejdsmiljø Personale: Der er en god omgangstone på centret. Der er plads til forskellighed samt åbenhed og tillid mellem medarbejderne. Både den kollegiale og den eksterne supervision medvirker til et godt arbejdsmiljø. Hvis man oplever, at en medarbejder handler uhensigtsmæssigt, så påtales det overfor vedkommende. Det kan fx drøftes, hvordan man kan møde bruger og anerkende brugers følelser. Klager over personale tages altid alvorligt, og der laves en undersøgelse samt rapport. Dette er meget betydningsfuldt for bruger. Nogle brugere er utrygge ved at gå direkte til den konkrete medarbejder. En anden medarbejder kan evt. gå med som støtte. 20. Samarbejde Personale-Ledelse Personale: Det er opfattelsen, at ledelsen er et velfungerende trekløver. Rosengården og støttecentrene har fået hver deres daglige leder, hvilket fungerer godt, og der er kommet tydelighed ift., at daglige ledere ikke skal interagere med brugerne. Den nye struktur er en proces, som er i fortsat udvikling. Det er opfattelsen, at ledelsen er meget travl, og at de bør sætte tempoet ned, så de kan holde mange år endnu. Ledelsesteam

6 Ledelsen: Ledelsesteamet er nyt. Der har været mange drøftelser, og de har været givtige, bl.a. ift. at få det administrative og det pædagogiske til at spille bedre sammen. Ledelsen har en klar rollefordeling. Der er et godt samarbejde og tryghed ift., at aftaler overholdes. Ved ansættelsen af ny daglig leder havde man forinden gjort sig klart, hvilke ønsker der var til denne. Endvidere blev der sat tid af til, at hun kunne komme ind i arbejdet. Ledelsen har arbejdet meget, bl.a. med administrative opgaver. Disse vil blive (afsat) uddelegeret. 23. Særlige forhold centret har indsendt dagsordenspunkter (vedlagt) Personale og ledelsen: Dagtilbuddet, herunder normering til de nuværende visiterede. I forbindelse med implementering af pakker/funktionsudredningen indgår dagtilbuddet ikke. Det er tidligere anført som et problem i Socialpsykiatrisk Center, da en del af brugerne slet ikke kan nøjes med et 104 tilbud, men også får 85 (bostøtte) ydelse. Det har været en kultur igennem mange år, men det har altid blot figureret som et dag-/ og aktivitetstilbud. Dagtilbuddet på Rosengården er meget rummeligt. Det har åbent 24 timer i døgnet samt i weekenden, og der tilbydes hjemmebesøg. Det drøftes, hvordan man skal forholde sig til denne rummelighed i tilbuddet, og om man kan dele tilbuddet op i dagtilbud jf. Servicelovens 104 (kl. 8-16), akutordning og hjemmebesøg jf. 85. Ved en opdeling vil der være mulighed for, at 85-støtten fortsat leveres fra dagtilbuddet. Drøftelse af ½ plads bevillinger til dagtilbudet? Nogle brugere kommer på dagtilbuddet 2-3 dage om ugen, men har behov for personaledækning svarende til en fuldtidsplads, idet de har behov for fuld opdækning i den tid, de er der. I sådanne situationer, må man kigge på tilbuddet som helhed måske er nogle af fuldtidplads-brugerne lettere i perioder. Fremtidige normering/økonomi? Man er spændt på, hvordan pakkerne kommer til at se ud. Det er en bekymring, om de vil komme til at påvirke tilbuddets fleksibilitet. Usikkerheden om ændringer i normeringen er en udfordring. Det er opfattelsen, at centrets personale er meget fleksible og at dette er en del af centrets kultur. Denne fleksibilitet skal der holdes fast i ved det nye pakkekoncept. Kultur- og kompetenceudvikling, herunder at gå fra den meget rummelige kultur med lidt struktur, hen imod en tiltagende struktur, målrettethed og dokumentation. Dette ønskes drøftet både i forhold til konsekvenser for medarbejdere, brugere, og for ledelsen/ledelsesindsatsen.

7 Medarbejderne bliver mødt med større og større krav vedr. planer og dokumentation. Det giver faglig tilfredsstillelse, at man som medarbejder kan se og dokumentere fremgang hos bruger. Endvidere medfører målrettetheden tryghed man ved hvilken vej man skal gå ift. bruger. Tidligere har fokus været på at rumme brugerne. Nu stilles der krav til bruger. Det kan være svært for brugerne at forstå, at der skal følges op på planerne, og de skal støttes i forhold hertil. Det er en udfordring, at nogle brugere har været på Rosengården i mange år og er vant til en anden kultur. Implementeringen af den nye kultur er en fortløbende proces. På støttecentrene har man opnået meget det seneste år, og man føler, at man snart er i mål. Det er opfattelsen, at man kan rumme mere end tidligere, fordi tingene fungerer. Rammer for vagtplanlægning som led i kulturudviklingen/budgetstyringen. Der er udarbejdet nye procedurer for vagtplanlægning, som er godkendt i MED-udvalg og i arbejdsmiljøgruppen. Procedurerne er en stramning ift., hvordan man tidligere har arbejdet med vagtplanlægning, og de er mindre fleksible end tidligere for medarbejderne. Nogle medarbejdere synes, at reglerne er for stramme. Baggrunden for ændringerne skal formidles ud på centet. Det er fortsat muligt at bytte vagter. Der er enighed om, at det er et fælles ansvar, at antallet af vikarer nedsættes. Balancen mellem de ydre krav og de indre krav set i forhold til de seneste års udfordringer og hermed de muligheder og nødvendige prioriteringer der skønnes nødvendige for nuværende. Der har været meget uro i organisationen pga. besparelser og lederskift. Derfor ønsker centret ikke pt. for store omvæltninger. Man vil dog være åbne for at være med til at vurdere, om centret kan tage imod konkrete borgere fra nye målgrupper, fx personer med spiseforstyrrelse. Samtale med brugerne: Samtale med B fra Rosengården B fortæller, at hun er glad for at bo på Rosengården. Det er det bedste sted, hun har været, og at hun får den hjælp og støtte, som hun har behov for. B har selv været med til at lave sin handleplan, og hun er meget tilfreds med den, bl.a. glæder hun sig til, at hun snart skal starte på matematik. Hun har hængt planen op, så hun altid kan se den. B fortæller, at hun er god til at komme med forslag til aktiviteter, fx svømning og en tur til Givskud. Hun fortæller, at personalet tager godt imod beboernes idéer, og at de som oftest bliver til noget.

8 B kender sine udgifter. Hendes mor hjælper hende med økonomien. B fortæller, at hun selv henvender sig til personalet, når hun har behov for hjælp. Personalet banker altid på døren, inden de går ind. Samtale med I fra Rosengården I fortæller, at Rosengården er et godt sted at bo, og at hun får hjælp til det, som hun har behov for hjælp til. Personalet tager ikke over, men giver beboerne ansvar. I har fået udleveret sin handleplan. Hun har nået målet i handleplanen og flytter derfor fra Rosengården om et år. I fortæller, at hun også har en (personlig) plan. Hun er glad for, at der udarbejdes planer. I fortæller, at personalet tager højde for beboernes idéer. Hvis der er konflikter, så drøftes det med personalet. Man kan også tage det med til beboerrådet. I styrer selv sin økonomi. Tidligere fik hun hjælp til rengøring, men nu kan hun selv. Personalet banker altid på, inden de går ind til beboerne. I har lavet en aftale med personalet om, at de banker på og stikker hovedet ind. Det fungerer godt. I fortæller, at der er problemer med stank fra afløb i den ældre del af Rosengården, bl.a. i hendes lejlighed. Hun fortæller videre, at personalet har fået meget mere travlt efter udvidelsen af Rosengården. Man kan mærke på medarbejderne, at de hele tiden skal videre. Samtale med T fra Rosengården T har tidligere boet i den gamle del af Rosengården og bor nu i den nye del. Han er glad for at bo der. T arbejder som medhjælper ved Åkanden i Tarm. T fortæller, at personalet er gode til at lave fællesaktiviteter, fx spille Wii, og at der er en god omgangstone på Rosengården, hvor personale og beboere kan lave sjov med hinanden. Han er glad for, at personalet er begyndt at arbejde i teams, da det giver mere tryghed og færre medarbejdere at skulle forholde sig til. Endvidere er han glad for, at personalet tager med til psykolog eller læge. T har selv været med til at lave sin handleplan og har fået den udleveret. Han fortæller, at han har nået de mål, som er sat i planen. Han kan godt lide, at man kan se, at der sker en udvikling. T fortæller, at der er revner i væggene og utætte vinduer i den nye del af Rosengården. Skaderne er ikke blevet udbedret, selvom der hvert år kommer nogen og tager billeder af dem. Samtale med D tilknyttet støttecenter D har de sidste 4 måneder været gæstebruger på Rosengården. Hun fortæller, at hun får den hjælp, hun har brug for, og at hun er tilfreds med tilbuddet.

9 D fortæller videre, at hun gerne vil have et job. Rosengården har en konsulent, der kan hjælpe hermed. Samtale med E fra Rosengården E fortæller, at beboerne har det godt på Rosengården. Man kan selv være med til at bestemme mange ting og inddrages i beslutninger. Man får også god vejledning, fx ift. medicin. Hun er glad for, at medarbejderne nu arbejder i teams. E kender sin en handleplan. Hun fortæller, at det kan virke stressende at have en handleplan, men personalet er gode til at snakke med beboerne om planen og fortælle, at det er OK, hvis man ikke når målene i planen til den fastsatte tid. E fortæller også, at hun har snakket med sin kontaktperson om sin livshistorie. Det er godt. E har lavet en aftale med personalet om, at de banker på og stikker hoved ind, inden de går ind i hendes lejlighed. Det er hun glad for. Samtale med J fra 6 tilknyttet Rosengårdens dagtilbud J fortæller, at han får god hjælp i dagtilbuddet. Han har fået det meget bedre siden han flyttede til Skjern, og personalet har en væsentlig andel heri. J har forskelligt frivilligt arbejde, bl.a. på et seniorcenter samt havearbejde i løbet af foråret og sommeren. J har for nylig fået udarbejdet en ny handleplan, da målene i den tidligere plan var opfyldt. Han kan savne mere kontakt, da støtten er sat ned, fordi han har fået det bedre og ikke længere har behov for den. Han fortæller, at personalet har meget travlt. Hvis man har noget godt eller skidt - kan man sige det til personalet. Der er en god dialog med personalet. Fælles drøftelser Kantinelederen bestemmer menuen i Rosengårdens café. Hun tager gerne imod gode idéer, og man bestemmer selv menuen på sin fødselsdag. Man kan vælge maden fra, hvis man ikke spiser på tilbuddet. Så betaler man ikke for maden. Post deles ud til beboerne i den gamle del af Rosengården. Beboerne i den nye del har postkasser. Samtale med pårørende: Samtale med I og A, forældre til L fra Rosengårdens dagtilbud og akutfunktion L har tidligere boet på Rosengården, men er nu kun på dagtilbuddet og i akutfunktionen efter behov. I og A fortæller, at de blev godt modtaget og fik god støtte, da L flyttede ind. De var slidt ned, da L kom på et tilbuddet, og det er derfor vigtigt, at der også er øje for de pårørende ved indflytningen.

10 I og A synes, at der bliver taget godt hånd om tingene på Rosengården. De er glade for, at Rosengården har akutpladser og mener, at man derved kan undgå mange indlæggelser. Hvis L har behov for at komme akut, så går dette gnidningsløst. I og A deltager ikke i handleplansmøder, men var meget med i starten. Det er deres opfattelse, at L synes, at det er rart, at tingene er sat i faste rammer, og at han kender sit forløb. De fortæller, at det er vigtigt, at brugerne frigør sig fra forældrene. Det var dog svært, da L blev myndig. I og A har været med i et pårørende netværk, men det gik i opløsning. De kunne måske være interesserede i at lave frivilligt arbejde på Rosengården. Det er dog en balancegang ift. i hvor stort et omfang L ønsker, at de pårørende er involveret. I og A føler sig også godt behandlet af den nye ledelse. De kunne dog godt have ønsket sig mere information om lederskiftet. Endvidere ville de gerne, at kosten på Rosengården var sundere, og at brugerne i højere grad blev støttet ift. at spise sundt. De har enkelte gange oplevet, at maden var for dårlig. De synes, at det er godt, at der er kommet fitness rum og oplever, at personalet arbejder for, at der sker noget og at brugerne kommer ud. Samtale med R, mor til A fra Rosengården A har boet på Rosengården i mange år. R fortæller, at hun er blevet rigtig godt modtaget fra første dag, og at hun altid føler sig velkommen, når hun kommer på besøg. Hvis der er noget, kan man gå til personalet. A kører tilbuddets bus, så R han har nogle gange haft besøg af ham og andre brugere. Det er hun glad for. R fortæller, at det var svært, da A blev myndig, bl.a. gik der flere år, før hun blev bekendt med A s diagnose. Endvidere kan det være svært ift. A s økonomi, da bankerne ofte ikke vil rådgive. Nu hjælper hun selv A ift. økonomi. Samtale med M og E, forældre til D fra Rosengårdens dagtilbud og akutfunktion M og E fortæller, at D først kom på støttecentret og herefter begyndte at komme på dagtilbuddet. De er glade for, at Rosengården tog hende ind og fortæller, at de blev rigtig godt modtaget. D har altid fået rigtig god hjælp, og M og E synes, at det er dejligt at komme både på Rosengården og på støttecentret. Personalet har altid tid til at snakke med de pårørende. Endvidere er de glade for, at Rosengården har akutpladser. Samtale med A, mor til B fra Rosengården A fortæller, at hun fik god velkomst ved indflytningen. Overgangen til Rosengården var blid, og tingene skete i det tempo, som var passende for både B og de pårørende. A er med til handleplansmøder efter B s ønske. A oplever, at møderne er relevante, og at der opstilles relevante mål for brugerne.

11 A fortæller, at det virker meget forebyggende, at der er mulighed for at komme akut ind på Rosengården. Det er også trygt som pårørende. A ville gerne, hvis pårørende fik udlevet en liste over telefonnumre til centret. Hun har tidligere ringet og fået fat i en bruger i stedet for en medarbejder. Endvidere blev de pårørende ikke oplyst om, at telefonnumrene blev skiftet. Hun har fortalt dette til personalet ved et møde. A fortæller, at økonomien kan være problematisk, og at hun kunne ønske, at brugerne fik mere støtte hertil. Endvidere ville hun gerne, at der var mere motion og sundere kost. Fælles drøftelser Der er ikke et pårørenderåd centret. De pårørende fortæller, at de tager sig af deres egne, og at de i hvert fald lige efter deres pårørendes indflytning - ikke ville have energi til at deltage i et pårørenderåd. Det er generelt opfattelsen, at et pårørenderåd kunne tilføre energi til centret. Det er vigtigt at fokus er, at rådet skal være til gavn for brugerne. Ledelsen: Man vil prøve at åbne yderligere op for kontakten til pårørende. Vedr. telefonnumre, så gik hovedtelefonen tidligere direkte ind i caféen, hvor der var en bruger, som havde til opgave af besvare opkald. Nu går hovedtelefonen til kontoret. Man er opmærksom på, at telefonnumre til de relevante teams formidles ud. Vedr. pårørenderåd/frivillige, så er fokus vigtigheden i at have de pårørende med, fx ift. forståelse for sygdommen mv. Godt med Bedre Psykiatri. Vedr. mad, så er brugerne ikke med i en fast madordning. Der er fokus på, at kosten kunne være mere fedtfattig. Man oplever dog, at brugerne ikke kommer i caféen, hvis maden er for sund. Vedr. motion, så vil ledelsen gerne lave motionsforløb, så motionen bliver vedvarende.

12 Konklusion: Arbejdsgrundlag: Centret er på vej mod fælles metoder. Positivt at der er fokus på udvikling af medarbejdernes kompetencer. Planer og dokumentation: Positivt at der generelt arbejdes med (personlige) planer. Vold og andre overgreb: Positivt at der er fokus på forebyggelse og håndtering af vold, og at medarbejderne kender gældende retningslinjer. Arbejdsmiljø: Godt samarbejde med ledelsen. God omgangstone. Særlige forhold: Der er usikkerhed ift. fremtidig normering, og om indførelse af pakker vil påvirke centrets fleksibilitet. Brugere og pårørende: Brugerne har generelt et godt forhold til personalet og er glade for tilbuddene. God brugerindflydelse. Handleplan: Der ønskes udarbejdet en handleplan for: hvordan centret kan skabe mere tydelighed omkring arbejdsgrundlag/metoder. den fortsatte implementering af procedurer for arbejdet med personlige planer på støttecentrene. hvordan man fortsat kan arbejde på optimal inddragelse af pårørende.

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Center Øst

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Center Øst Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 12. juli 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Center Øst Center Øst Kort

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Endelig tilsynsrapport 2009. tematiseret tilsyn. Socialpsykiatrisk Center - Rosengården

Endelig tilsynsrapport 2009. tematiseret tilsyn. Socialpsykiatrisk Center - Rosengården Sagsbehandler Solveig Wiuff Direkte telefon 99 74 15 63 E-post solveig.wiuff@rksk.dk Dato 2. februar 2010 Sagsnummer 2009091002A Endelig tilsynsrapport 2009 tematiseret tilsyn Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Idavang. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup.

Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Morelhuset Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012 Tilsynet udført den 21. juni 2012 af Teamleder Tilsynsenheden Kristina Vang Jensen

Læs mere

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Center for døgn tilbud Den 27. februar 2013

Rapport om anmeldt tilsyn Center for døgn tilbud Den 27. februar 2013 Rapport om anmeldt tilsyn Center for døgn tilbud Den 27. februar 2013 Udarbejdet af Sofie Lodahl Bai Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2013...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Tilsyn i praksis - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Socialt Udviklingscenter SUS 2010 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Den

Læs mere

Hjernecenter Syd. Velkommen til Aktivitetscentret. Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev

Hjernecenter Syd. Velkommen til Aktivitetscentret. Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev Hjernecenter Syd Velkommen til Aktivitetscentret Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev Velkommen Aktivitetscentret under Hjernecenter Syd er et rehabiliteringstilbud

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Tilsynet omhandler følgende fire temaer: Selvstændighed og relationer, Organisation og ledelse, Kompetencer og Fysiske rammer.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport for tilpasset tilsyn med

Rapport for tilpasset tilsyn med Rapport for tilpasset tilsyn med Østruplund tirsdag den 18.9.2007. Udarbejdet af jurist Annemarie Myrup og chefkonsulent Alice Storgaard. Der har været fokus på pædagogisk koncept, metoder, handleplaner,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

DANNEBROGSGADE 12. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION

DANNEBROGSGADE 12. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION DANNEBROGSGADE 12 Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION Dannebrogsgade 12, 1660 København V Personalet: 33 17 83 13 Leder: 33 17 81 50 Souschef: 33 17 81

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 15. august 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3627-061/PH 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 3. Bygningsmæssige forhold...

Læs mere

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud kan en stor del af den relevante

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere