Odense Bytrafik og COWI. Udlicitering af Odense Bytrafik. Trafikchef Jørgen Rassen, Odense Bytrafik og projektleder Niels Melchior Jensen, COWI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Bytrafik og COWI. Udlicitering af Odense Bytrafik. Trafikchef Jørgen Rassen, Odense Bytrafik og projektleder Niels Melchior Jensen, COWI"

Transkript

1 Bytrafik og COWI Udlicitering af Bytrafik Trafikchef Jørgen Rassen, Bytrafik og projektleder Niels Melchior Jensen, COWI Trafikdage på Universitet

2 Indledning Baggrund og formål og Århus er de eneste byer i Danmark, hvor driften af bustrafikken varetages af kommunalt ejede driftsselskaber. De kommunale busselskaber er ansvarlige for såvel køreplanlægning, vagtplanlægning og for kørslens udførelse. I alle andre byer - også hvor der tidligere har været kommunale busselskaber - er driften delt i en "bestiller"- og en "udfører"-rolle, hvor udførerfunktionen ikke længere er en del af den kommunale virksomhed. Kommunerne eller de fælleskommunale trafikselskaber har alle andre steder ansvaret for køreplanlægningen og indgår - efter udbud og licitation - kontrakter med busentreprenører om kørslens udførelse. Licitationerne har vist, at der kan opnås væsentligt billigere priser for buskørslen, end der tidligere blev betalt. Og det var også klart for Byråd, at driften er dyrere, end den pris, der skal betales på markedet. Omvendt er der også fordele ved, at kommunen selv har det fulde ansvar for den kollektive trafik. For at belyse fordele og ulemper ved fortsat kommunal busdrift besluttede Byråd i 1999, at der - med henblik på eventuel udlicitering - skulle gennemføres analyser af udvalgte kommunale serviceområder, herunder Bytrafik. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for ledelse og chauffører til styring af analysearbejdet. Følgende fire områder skulle analyseres: juridiske og lovgivningsmæssige forhold organisatoriske forhold økonomiske forhold servicemæssige forhold. Arbejdsgruppen tilknyttede COWI som konsulent, og gennemførte sit arbejde i løbet af efteråret Metode Arbejdsmetoden bestod i en sammenligning mellem Bytrafik og det privatiserede Omnibus Selskab på følgende områder: sammenligning over økonomiske og servicemæssige nøgletal interview med ledelse og chauffører i og tilfredshedsundersøgelse af chauffører og passagerer i og. Det var således ikke kun de økonomiske forskelle, der skulle belyses. Man ønskede også en vurdering af de kvalitetsmæssige forskelle belyst ud fra såvel de ansattes som passagerernes synspunkt. 670 Trafikdage på Universitet 2000

3 Den kollektive trafik i og Servicemæssige nøgletal Som baggrund for de interviews, der gennemførtes af passagererne opstilledes en række nøgletal, der illustrerer forskelle i den service, den kollektive trafik yder i de to byer. Eksempler på de belyste nøgletal fremgår af følgende skema: Køreplantimer pr. indbygger pr. år 1,44 1,92 Passagerer pr. køreplantime Rejser pr. indbygger pr. år Bussernes gennemsnitlige alder i år 11,2 5,5 Det fremgår: at udbuddet af køreplantimer er 33% højere i end i, at antallet af passagerer pr. køreplantime er 50% højere i end i. Busserne er altså i gennemsnit mere fyldte i, hvilket har sammenhæng med, at Bytrafiks betjeningsområde er langt tættere befolket end Omnibus Selskabs. at borgerne i bruger den kollektive trafik mere end i og at busserne er dobbelt så gamle i som i Bybusselskaberne Der er flere forskellige måder at opgøre det antal timer, der skal bruges til busdriften på. Antallet af køreplantimer viser, hvor mange timer passagererne kan stå på busserne. Dette tal er udgangspunktet, idet det afspejler køreplanen, der er basis for alle aktiviteterne i et busselskab. Der er imidlertid flere måder at opgøre timeforbruget på. Dette er vist i Tabel 0.1 Trafikdage på Universitet

4 Tabel 0.1 Fem forskellige måder at opgøre timeforbruget på. Tal for 1998 Køreplantimer (den tid kunderne kan stå på bussen) Vognplantimer (fra første til sidste endestation) Driftplantimer (vognplantimer + tomkørsel) Tjenesteplantimer (driftplantimer + de timer, der skal til for at udfylde vagtplanen) Løntimer (tjenesteplanstimer + fravær) Bybusser Servicebuss er Ekstrakørsl er Bybusser Servicebuss er Ekstrakørsl er Tallene i Tabel 0.1 er illustreret i Figur 0.1. Der er lidt færre køreplantimer i end i, men stigningen fra køreplantimer til vognplantimer illustrerer, at der bruges lidt flere timer i på grund af pauseafviklingen, der indgår i lokalaftalerne i Bytrafik. Der er ingen relativ forskel i udviklingen, når der derefter ses på driftplantimer. Dette betyder, at det koster det samme antal timer at køre busserne mellem garageanlæggene og endestationerne. Udviklingen fra driftplanstimer til tjenesteplantimer viser, at der bruges ca flere timer til at udfylde vagtplanerne i end i. Dette skyldes forskelle i overenskomster og lokalaftaler. I er stigningen fra tjenesteplantimer til løntimer på 38%, mens den i er på 22%. Dette illustrerer forskelle i personalepolitik, bl.a. håndtering af sygefravær m.v Køreplantimer Vognplantimer Driftplantimer Tjenesteplantimer Løntimer Figur 0.1 Fem forskellige måder at illustrere timeforbruget på. 672 Trafikdage på Universitet 2000

5 Totalt bruger 2,36 løntimer til at producere 1 køreplantime. bruger 1,72 løntimer til at producere 1 køreplantime. bruger således 37% flere løntimer end til chaufførerne til at producere 1 køreplantime. Sagt på en anden måde den enkelte chauffør i kun betjening af borgerne 819 timer i gennemsnit pr. år mod timer pr. år i. Økonomiske nøgletal Regnskaberne for Bytrafik og Omnibus Selskab A/S for 1998 var basis for de økonomiske sammenligninger. Regnskaberne blev korrigeret for forhold, hvor de to selskaber ikke var sammenlignelige. Det drejer sig fx. om, afskrivninger, finansielle poster, udgifter til billetteringsudstyr, reklameindtægter og planlægningspersonale. Hovedresultatet er, at driftsudgifterne pr. køreplantime til er væsentlig højere i end i : 418 kr./køreplantime i Bytrafik 306 kr./køreplantime i AOS. Udgifterne er eksklusiv forrentning og afskrivning, et beløb der skønsmæssigt kan sættes til 40 kr./køreplantime. De to byers samlede udgifter er således henholdsvis ca. 458 kr. og 346 kr. pr. køreplantime. Det skal nævnes, at Omnibus Selskabs udgift er tæt på de licitationspriser, der opnåedes i At Omnibus Selskab kun fik ca. 328 kr. pr. køreplantime i betaling fra Nordjyllands trafikselskab er en anden historie, der viser, at det tilbud Omnibus Selskab afgav, da man vandt licitationen over buskørslen i i 1996 var for lavt, hvilket selskabets konstante underskud siden da også viser. Forskellen i udgiften pr. køreplantime i de to bybusselskaber på 112 kr. har følgende hovedårsager: Chaufførudgifter: 85 kr. dyrere i end i. Denne forskel er nærmere analyseret og skyldes overenskomster og lokalaftaler, udgifterne til sygdom (26 dage i mod 13 dage i -området) og beredskab til - med kort varsel - at indsætte anden chauffør, hvor der intet beredskab er i, hvilket medfører at det antal ture, der ikke bliver kørt er højere i end i. Busudgifter (værksted, brændstof, dæk mv.): 25 kr. dyrere i end i. Trafikledelse: 8 kr. dyrere i end i. Administration 5 kr. dyrere i end i. Dette skyldes primært, at det koster, at der skal personale til gennemførelse af licitationer og kontrol med kørslens udførelse, når kørslen udliciteres. På baggrund af dette vurderes, at der er et besparelsespotentiale på ca mio. kr. årligt ved udlicitering af hele Bytrafik. Trafikdage på Universitet

6 Nøgletalssammmenligninger Det offentlige tilskud til busdriften i de to byer er sammenlignet i Tabel 0.2 Tabel 0.2 Nøgletalssammenligninger for de to byer. Kroner Tilskud pr. time 245,52 119,21 Tilskud pr. rejse 3,12 2,25 Tabellen viser, at tilskuddet pr. time er 245,52 kr. i og 119,21 kr. i. Tallene er illustreret på. Tabellen viser videre, at det i koster 3,12 kr. og i 2,25 kr. i offentligt tilskud, hver gang en passager stiger på bussen. Tallene er illustreret på Tilskud pr. time Tilskud pr. rejse 300 3, ,5 2 1, ,5 0 0 Figur 0.2 Tilskud pr. time og pr.. rejse Hvis indtægterne sættes i forhold til udgifterne til drift og genanskaffelse af busser, kommer man frem til selvfinansieringsgraden. Den kan opgøres til: 50% i og 69% i. Tilfredshedsundersøgelse blandt chaufførerne Der uddeltes enslydende spørgeskemaer til chaufførerne i de to bybusselskaber. Resultatet af undersøgelsen er, at chaufførerne i Bytrafik var mere tilfredse end chaufførerne i AOS, især omkring ansættelsesforhold, arbejdstempo, vagtlængde, pauser og sikkerhed, velfærdsfaciliteter samt indretning og arbejdsmiljø i busserne. Derimod var tilfredsheden med samarbejde med kolleger og ledelse stort set ens i de to selskaber. Chaufførerne i er mere tilfredse end chaufførerne i med mulighederne for at få indflydelse på eget arbejde. I begge selskaber var der generel utilfredshed med forholdet til ledelsen. 674 Trafikdage på Universitet 2000

7 Passagerernes tilfredshed Der gennemførtes en spørgekortundersøgelse i såvel som i over passagerernes tilfredshed med bustrafikken. Der blev uddelt spørgekort i busserne, som passagererne kunne aflevere i busserne eller returnere gennem postvæsenet. Resultaterne fremgår af Tabel 0.3 Tabel 0.3 Tilfredsundersøgelsen Spørgsmål Tilfredshedsscore Forskel Signifikant bedst OB AOS Afgangstidernes egnethed 3,97 4,07-0,10 AOS Ventetid ved skift 3,59 3,46 0,13 OB Indeklimaet i bus 3,52 3,63-0,12 AOS Indvendig rengøring 3,64 3,79-0,15 AOS Støj og rystelser i bus 3,22 3,24-0,02 Mulighed for siddeplads 3,63 3,67-0,04 Venteforhold ved stoppested 3,55 3,43 0,12 OB Ren- og vedligehold af stoppested 3,42 3,49-0,07 AOS Læ ved stoppested 3,37 3,27 0,10 Pris for rejsen 3,57 3,53 0,04 Chaufførens kundeservice 3,92 3,78 0,13 OB Chaufførens kørsel 3,88 3,75 0,14 OB Overholdelse af køreplan 3,71 3,31 0,40 OB Rejsens samlede varighed 3,62 3,63-0,01 Antal afgange på linien 3,58 3,86-0,28 AOS Gennemsnit 3,61 3,59 0,02 Samlet set er passagererne i og lige tilfredse med bybusbetjeningen. Men opdelt på de forskellige bestanddele af betjeningen er der forskel. Chaufførernes generelt større tilfredshed i end i viser sig da også på den måde, at passagererne i giver udtryk for en signifikant større tilfredshed på de meget vigtige faktorer som chaufførernes kundeservice og kørsel. Også for den allervigtigste faktor, nemlig overholdelse af køreplanen, er tilfredsheden større i end i. I er passagererne mere tilfredse end i i forhold, der også er vigtige, nemlig antallet af afgange og afgangenes egnethed, samt ren- og vedligeholdelse af både busserne og stoppestederne. Mulige organisationsmodeller for den kollektive trafik i Der blev opstillet tre modeller for den fremtidige organisationsform i Bytrafik: Status quo Salg af hele Bytrafik med efterfølgende licitation Frasalg af dele af Bytrafik Trafikdage på Universitet

8 Status quo Fordelene ved denne model er: Der bevares en tæt sammenhæng mellem rekvirent og udfører, hvilket giver en stor fleksibilitet i forhold til imødekommelse af de ændringer, som borgere og Byråd måtte ønske. Der er en stor forsyningssikkerhed. Strejker er meget sjældne i Bytrafik, hvilket bestemt ikke har været tilfældet i f.eks.. Der er mulighed for at tage sociale hensyn ved ansættelser af personale, altså at anvende personale, der ud fra rent effektivitetshensyn ikke fungerer optimalt. Der kan gives en god kundeservice, fordi chaufførerne ikke stresses så meget som under et system, hvor økonomiske hensyn hele tiden spiller ind. Interview og øvrige undersøgelser har også peget på ulemper ved den nuværende organisationsform. Hvis den bevares, bør der derfor gennemføres forskellige organisatoriske justeringer. Der skal peges på: Organiseringen af personalepolitikken, hvor der bør gives Bytrafiks daglige ledelse større indflydelse på såvel overenskomster som lokalaftaler og også på den daglige personaleadministration. Organiseringen af chaufførernes daglige arbejde, hvor erfaringerne fra omkring selvstyrende grupper bør overvejes indført. Uklarhederne i de interne ledelsesforhold mellem den udførende og den rekvirerende afdeling. En flytning af den rekvirerende afdeling til et andet sted i kommunen kan anbefales. I skete dette 15 år før privatiseringen af busdriften. Der bør naturligvis også ses på de økonomiske forhold, hvor sammenligningerne med kan give inspiration til, hvor der er besparelsesmuligheder primært på chauffør- og værkstedsområdet.. Frasalg, hvor kommunen eventuelt bevarer en ikke-bestemmende aktiepost Dette er den samme model, der anvendtes i Fordele og ulemper ved denne model (uanset om kommunen bevarer en ikke-bestemmende indflydelse eller ej) er: Bybusdriften bliver forretningspræget og fri for politisk indblanding i daglige driftsforhold. Der bliver hurtige og klare beslutningsveje, der antagelig vil medføre større indflydelse på eget arbejde for de ansatte. Borgerne vil opleve, at der kommer en nyere buspark, men til gengæld vil chaufførernes service og bussernes standard med hensyn til vedligeholdelse og rengøring måske blive ringere. Der vil sikkert også blive flere afgange, der udgår. Disse ulemper kan dog afbødes, hvis der stilles skrappere krav til entreprenøren, end det er sket i. 676 Trafikdage på Universitet 2000

9 Personalets tryghed i ansættelsen vil blive forringet, fordi de forholdsmæssigt favorable kommunale ansættelsesvilkår erstattes af skrappere private vilkår. Der skønnes at være en årlig besparelse for kommunen på mio. kr. pr. år. I besparelsen er modregnet, at der bør ske en udvidelse af de kontrolfunktioner, som den rekvirerende afdeling udfører, samt udgifterne til gennemførelse af udbud. Salget af busserne vil give en pris skønsmæssigt i størrelsesordenen på mio. kr. Der skal en afklaring af tjenestemændenes forhold. Der kan etableres nogle fratrædelsesordninger ud fra en rammeaftale med tjenestemændenes organisation. Den enkelte tjenestemand er dog frit stillet overfor en tiltrædelse af aftalen. Det vil koste et stort engangsbeløb at løse problemet, men dette anbefales dog, hvis denne model vælges. En model, hvor det aftales, at de tjenestemænd, der ønsker det, udlånes, vil blive meget kompliceret, når man efter et EU-udbud (1-2 år efter overtagelsen) ikke kan være sikker på, hvor længe det nye selskab bevarer kørslen i. Engangsbeløbet er et forhandlingsspørgsmål. I værste tilfælde svarer det til 3 års løn for alle tjenestemænd, svarende til 35 mio. kr. pr. år i 3 år. Hertil kommer pensionsforpligtelsen. byråd har ønsket at muligheden for at bybuskørslen senere tages tilbage til kommunalt regi bevares. Denne mulighed er i praksis ikke tilstede i denne model. Hvis kommunen ikke længere har ekspertise til busdrift, er det ikke realistisk at forestille sig "fall-back". Det bliver vanskeligere fremover at deltage i forsøg omkring busserne, hvor i de senere år har modtaget tilskud til og deltaget i forsøg med f.eks. servicebusser, gasbusser og DME-busser. Udlicitering af dele af trafikken For at undgå de problemer, der er forbundet med tjenestemændenes ansættelsesforhold ved omdannelse af hele Bytrafikken til et privat selskab, kan man vælge en model, der kun omfatter frasalg og udlicitering af dele af kørslen, f.eks. svarende til de 35-40%, der udføres af de ikketjenestemandsansatte chauffører. For de dele af bustrafikken, der udliciteres, vil der være de samme fordele og ulemper, som er nævnt ovenfor. Derudover opnås, at der skabes en konkurrencesituation, hvor kvaliteten af det kommunale driftsselskabs indsats og dette selskabs økonomi løbende kan måles mod den eller de private entreprenører, der udfører resten af driften. Der vil være en engangsfortjeneste til kommunen i form af salg af de busser, der ikke længere skal anvendes af det kommunale selskab. Derudover skønnes der at blive en besparelse på driften på 8-10 mio. kr. pr. år. Heri er modregnet merudgiften i forbindelse med udvidelse af de kontrolfunktioner, som den rekvirerende afdeling udfører, samt udgifterne til gennemførelse af udbud. Ved gennemførelse af frasalg af dele af Bytrafik er en meget væsentlig problemstilling, hvad man vil med det tilbageblevne kommunale driftsselskab på sigt. De to hovedmuligheder er: Trafikdage på Universitet

10 Er målet fuld udlicitering på sigt, bør man f.eks. hvert 6. år frasælge og udlicitere dele af driften, indtil der er sket en fuldstændig afvikling af den kommunale drift i Er målet at gøre Bytrafik konkurrencedygtigt, må man overveje størrelsen af den udliciterede del. Initiativerne foreslået i "Status Quo"-afsnittet bør implementeres, og der skal mellem ledelse og medarbejdere etableres enighed om klare resultatmål. Perspektivering Uanset valg af en ny organisationsform fører rapporten til, følgende anbefalinger: hvis "status quo"-modellen vælges, bør adskillelsen af rekvirerende og udførende afdeling gøres mere klar. Ledelsen bør gives mere kompetence overfor medarbejderne, så beslutningsvejene bliver enkle og hurtige. Personalepolitikken bør overføres til Bytrafiks ledelse, for at give større indflydelse på overenskomster og lokalaftaler inden for KL/KTO-områdets begrænsede rammer, så dette område bliver mere lig det øvrige danske kollektive trafikområde hvis "frasalg"- modellen vælges, bør i salgsbetingelserne og det efterfølgende udbudsmateriale stille høje krav til service og personale, for herigennem at sikre rimelige arbejdsforhold for chaufførerne. Dette skal naturligvis ske under hensyntagen til, at arbejdsgiverforholdet overdrages det privatiserede selskab. De høje krav vil naturligvis koste noget af den forventede økonomiske gevinst. Kravene skal sikres gennem en effektiv kontrol overfor det privatiserede selskab - til gavn for både passagerer og chauffører hvis "delvis udlicitering"-modellen vælges, gælder begge ovenstående råd. Her vil det for den rekvirerende afdeling være vigtigt at stille Bytrafik og det private selskab lige omkring service- og personalekrav. Her skal kontrollen da også omfatte begge selskaber. Det er vigtigt, at Byrådet gør sig klart, hvad målet med det kommunale "restselskab" er på sigt. Skal det afvikles med tiden eller skal det gøres konkurrencedygtigt. Hvad er der sket siden undersøgelsens afslutning? Efter undersøgelsens afslutning i december 1999 er den politiske proces gået i gang. Den har resulteret i, at byrådet har besluttet, at 25% af Bytrafiks kørsel skal udbydes i licitation. Jørgen Rassen vil orientere om forløbet indtil nu, hvor såvel politikere som personale har været kraftigt involveret, ligesom de videre perspektiver vil blive berørt. 678 Trafikdage på Universitet 2000

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Evaluering af Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Gennemført for Københavns Kommune og Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation December 2001 Inger-Marie Wiegman, Dorte Kira Nielsen, Jon

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne Juni 2010 Peter Munk Christiansen 1 Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 1. Indledning Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2009 indgået i juni 2008 aftalte regeringen og

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU på transportområdet Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk for Undervisningsministeriet 2008 Forord Side 3

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere