Forvandlingen af Peder Madsens Gang til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forvandlingen af Peder Madsens Gang til"

Transkript

1 1 HVOR ER KVINDERNE HENNE? Synliggørelse af kvinders liv i Peder Madsens Gang ca Af Mette Mortensen Forvandlingen af Peder Madsens Gang til den mondæne Ny Østergade skete i årene Det var den første af en lang række gadesaneringer i det indre København. Middelalderbyens små, kringlede gader og stræder samt til- og udbygninger blev over nogle årtier slettet fra bykortet, og de mennesker slummen havde huset flyttede udenfor voldene. I denne artikel vil læseren finde en historie om livet i Peder Madsens Gang omkring 1870 med to omdrejningspunkter. Det ene, hvordan man kan skabe spændende individhistorier om mennesker, der ofte i arbejder- og socialhistorie har været del af en stor masse uden nuancer. Det ved at kombinere tre metodiske og teoretiske blik (kvinde- og kønsforskning, den nye kulturhistorie og familiehistorie) med empiri fra arkivkasser, der ikke umiddelbart oser af levede liv. 2 Det andet omdrejningspunkt er, hvordan mikroniveauet i form af dagliglivet i Peder Madsens Gang hænger sammen med et overordnet samfundsniveau. Hvordan en delvist konstrueret diskurs om slum og fattigdom havde konkret fysisk betydning for beboerne i form af kontrol og indgreb. Denne længst forsvundne, trange og halvmørke, kun 5 Alen bred, Gang eller Gyde, hvis Omraade i det væsentlige strakte sig over nuv: Ny Østergades Areal, hørte til den Række af snævre, snavsede og uhumske Gyder, som Staden i gammel Tid var saa rig paa, men en senere Tids Ombygninger og Ildebrande næsten helt har udryddet, og det var en sand Velgerning mod Byen, da Peder Madsens Gang omsider blev sløjfet. 1 Kvinde- og kønsforskning Ved læsningen af brede fremstillinger om Københavns historie eller om arbejderhistorie, syner kvinder ikke af meget i gadebilledet, men hvis man kigger i kildematerialet, optræder de overalt. Der boede flere kvinder end mænd i Peder Madsens Gang, og flere af dem boede alene med børn eller sammen med andre kvinder. Det var også kvinderne, der kunne ernære sig helt eller delvist ved prostitution, hvilket gjorde dem til genstand for en stor del af Sundhedspolitiets aktiviteter. Den marxistiske historieskrivning har skrevet netop denne periodes fattige ind i et klasseperspektiv, som det er svært at tænke udover. En udfordring, når man vil skrive om mindrebemidlede kvinder, der levede og havde fuldtidsarbejde lige inden eller samtidig

2 2 ARBEJDERHISTORIE NR med, at arbejderbevægelsen blev født. De tilhørte ikke nogen arbejderklasse i gængs begrebsmæssig forstand, og deres mænd var ikke i nogen fagforening. Selv hvis de havde været, skulle der gå mange år før fagbevægelsen for alvor begyndte at interessere sig for kvinders. I stedet for at fokusere på fattigdom i et klasseperspektiv synes det brugbart at bringe individet i fokus. Ikke som offer for magthavende klassers diskursive udgrænsning, udbytningen af kapitalismen, eller det undertrykkende patriarkat. Men som genstand for en oprigtig interesse i nærmere at undersøge de fysisk/materielle og strukturelle rammer for kvindernes tilværelse og dermed måske få øjnene op for forskelligheder. Hvordan indrettede de deres liv; hvordan arbejde de, bosatte sig og indgik i familiesammenhænge? En sådan undersøgelse kræver både empiri og inspiration til analytiske tilgange. Kvinders liv har ikke haft historikernes opmærksomhed før fra 1970 erne og frem. Feltet har siden da været grebet an på mange forskellige måder og er blevet opdyrket både i professionelle forskningsmiljøer og inden for organisationer med interesse for området. Overordnet kan kvindehistorien groft deles op i tre retninger eller faser; kompensatorisk herstory, socialhistorie og poststrukturalisme. 3 Kompensatorisk herstory og socialhistorie Det kvindehistoriske udgangspunkt var at synliggøre kvinders særlige erfaringer og handlinger og at indskrive kønnet i en historie, der næsten udelukkende havde handlet om og var blevet skrevet af mænd. Den såkaldte herstory påtog sig at vægte kvinders værd som historiske aktører, og den kompensatoriske tilgang var dermed samtidigt et emancipatorisk projekt. Den første kvindeforskning og -historie var tæt sammenknyttet med kvindebevægelsen og meget politisk fokuseret på den daglige oplevelse af kvindeundertrykkelse som produktet af det kapitalistiske samfund. En anden del af kvindehistorien lagde sig metodisk op ad socialhistorien, og denne tilgang sigtede udover synliggørelsen også mod at indskrive kvindearbejdets historie og den kvindelige arbejders historie i den overordnede socialhistorie. Herstory og socialhistorie har mange ligheder og var også det metodiske og teoretiske udgangspunkt for den forskning, der blev lavet i Danmark i 1970 erne og 80 erne. I danske studier af mindrebemidlede kvinder i 1800-tallet er det en fælles pointe, at disse kvinders liv skal forstås i konteksten af en kompleks navigering mellem produktion og reproduktion med familiens overlevelse/ velvære som drivkraften i deres aktiviteter. Der bruges forskellige betegnelser og begreber for kvindernes situation: strategier, konstantarbejde, dobbeltarbejde, opfindsomhed, kombinationsarbejde, sameksisterende livsformer og lignende. Argumentationen er forskellig, men pointen er i hovedtræk den samme: Der har ikke været mange kvinder, der kun havde en enkelt indtægtskilde som for eksempel lønarbejder. Hverken ugifte, gifte, forladte, fraskilte eller enker. I stedet havde de alle forskellige ideer om, hvordan de kunne kombinere deres ansvar for hjemmet, og dermed husholdning og børnepasning, med nødvendigheden af at supplere husholdsøkonomien. Disse forskellige studier af kvinders hverdagsliv gjorde op med den traditionelle forestilling om brugbare kilder og bragte f.eks. erindringer ind i historievidenskaben som et væsentligt og levende supplement til andre kildetyper i bestræbelsen på at synliggøre kvindernes univers. 4 Poststrukturalisme Den kompensatoriske herstory og socialhistorien blev i slutningen af 1980 erne udfordret af en poststrukturalistisk retning anført af den amerikanske historiker Joan W. Scott. Perspektivet var forskudt fra synliggørelsen af kvinderne til en dekonstruktion af de betydningsstrukturer, der lægger sig til kategorien køn. En af Scotts centrale pointer er, at køn betyder viden om kønsforskelle, både mellem

3 HVOR ER KVINDERNE HENNE? 3 Et kig fra Østergade igennem Svane Apotekets port ned til Peder Madsens Gang omkring På det tidspunkt boede der ca. 750 mennesker i gadens 17 ejendomme. Bymuseet, København

4 4 ARBEJDERHISTORIE NR kvinder og mænd, men også kvinder imellem. Scott er blevet kritiseret for, at hendes tilgang bedst fungerer som teori, og i forhold til empiri bedst når det drejer sig om politisk historie. Kritikerne mener, at det kvindehistoriske fundament må være de konkrete kvindelige erfaringer, og at faren ved en tilgang som Scotts er, at kvindehistorien bliver integreret i en mandscentreret materialitet. 5 En berømt debat mellem Scott og en anden amerikansk kvindehistoriker, Linda Gordon, viser nogle af de grundlæggende forskelle mellem den stærke tradition for kvindekulturhistorie, der samler herstory og socialhistorie på den ene side og Scotts poststrukturalistiske tilgang på den anden. 6 Scott argumenterer for, at køn (gender) skal studeres på et overindividuelt og diskursivt niveau, mens Gordon på sin side argumenterer for, at køn ikke kan reduceres til strukturelle betydningssystemer af overindividuel anonym karakter. Gordon afviser ikke diskursens betydning, men argumenterer for, at betydningen af køn bliver til inden for et magtsystem, hvis betydningsstrukturer er modstridende og flertydige. I sin bog undersøger Gordon udviklingen i opfattelsen af vold i familier i Boston fra 1880 til Det teoretiske fundament som er bestemmende for hendes analysemetode er, at hun forholder sig kritisk til spørgsmålet om den sociale kontrol. Det skal ikke forstås sådan, at hun afviser den sociale kontrols eksistens eller betydning. Men hun argumenterer for, at det forskningsmæssigt kan give nye indsigter, hvis man overskrider forestillingen om, at rationalet bag den sociale kontrol er det eneste, der kan give indsigt i hvordan de sociale mekanismer fungerer. Det interessante er den centrale placering, hun tildeler den marginaliserede underklasse. Socialarbejderne repræsenterer middelstandens normer, og hjælpen blev derfor formuleret på baggrund af de behov middelstanden mente, at kvinderne havde. Men Gordons pointe er, at holdningerne til volden og de voldsramte kvinder langsomt ændres over tid, hvilket hun bl.a tilskriver, at kvinderne selv har taget ordet. De voldsramte kvinders erfaringshorisont har været radikalt anderledes end middelklassens, men begge parter har været med til at påvirke og udvikle de definitioner, som magtsystemet indirekte hviler på. Hermed understreger hun aktørniveauet, og i hendes tilgang bliver den definerende diskurs til gennem en forhandlingsproces mellem flere forskellige og modstridende meninger. Selvom Gordons kildemateriale er hentet fra socialarbejdernes arkiver, betoner hun klienternes aktive status, hvilket også går igen i bogens titel, hvor hun udnævner kvinderne til helte i deres eget liv. Dette er et af de elementer, Scott slår ned på i sin kritik af Gordon. Hun kritiserer Gordon for at studere de sociale klienters erfaringer gennem et kildemateriale, der er produceret af socialarbejdere. Et sådant kildemateriale, fremfører Scott, vil altid afspejle socialarbejdernes repræsentation af virkeligheden og ikke klienternes. Endvidere stiller Scott sig uforstående overfor Gordons ensidige og negative fortolkning af den sociale kontrols rækkevidde. Scott mener, at Gordon underkender den diskursive magts positive egenskaber. Den skal ikke kun forstås som en undertrykkende mekanisme, men også som det rum hvor der sættes fokus på problemerne: It was after all, the existence of welfare societies that not only made family violence a problem to be dealt with but also gave family members a place to turn, a sense of responsibility, a reason for acting, and a way of thinking about resistance. 7 Ingen af dem får det sidste ord, for begge synspunkter er inspirerende og deres kritik af hinanden åbner øjnene for væsentlige problematikker i kildestudier. Den måde, hvorpå Gordon tildeler de voldsramte kvinder en aktiv rolle i deres eget liv, er også interessant i studiet af mindrebemidledes kvinders liv i København under industrialiseringen. Kvinderne har ofte stået alene i deres møde med myndighederne, eftersom de hverken var organiserede eller havde nogen form for fælles formuleret standpunkt. Netop denne isolation og kvindernes manglende italesættelse af egne problemer peger på en central metodisk vanskelighed ved studiet af dem. Det kildemateri-

5 HVOR ER KVINDERNE HENNE? 5 ale, der findes om dem, er produceret af andre end dem selv. I det kildemateriale, der kan være med til at belyse livet i Peder Madsens Gang, er der ingen socialarbejdere. Men Sundhedspolitiets betjente, der skrev rapport om gaden og beboerne, har stået i en tilsvarende position i forhold til deres klienter som Gordons socialarbejdere. Dermed kan Scotts kritik og påpegning af problemer hos Gordon fint benyttes i nogle af de problemstillinger, vi skal vende tilbage til senere i artiklen. Kvindehistorien har dermed undergået en forandring hvor fokus er flyttet fra samfundets kapitalisering og den patriarkalske dominans til en poststrukturalistisk interesse for kvinders forskellighed også i samfund med en kønsstruktur der er patriarkalsk og undertrykkende. Samtidig er der kommet mere fokus på individuelle livshistorier og det kulturhistoriske perspektiv. Den ny kulturhistorie I en artikel med titlen Den nye kulturhistorie. Tættere på hverdagslivet beskriver etnologen Palle O. Christiansen, hvordan historieskrivning i dag mere og mere sætter fokus på helt almindelige menneskers samfærdsel og handlinger: I en sådan skildring af samfundet er det netop livet, der står i centrum. Det vil sige det bevægelige i dagligdagen, hvor menneskene nok fra dag til dag handler såkaldt traditionelt, men hvor også mange ansatser til store og små forandringer er gemt i sprækkerne på deres rutiner. 8 Citatet viser tydeligt, hvordan kvindekulturhistorien og den etnologisk inspirerede kulturhistorie hænger sammen. Drivkraften for begge er historie fra neden og troen på at studiet af ganske almindelige menneskers liv rummer en nøgle til forståelse af generelle samfundsændringer. Dermed bliver den ny kulturhistorie netop en mulig bro over den kløft, der har adskilt den traditionelle kvindekulturhistorie og den poststrukturalistiske tilgang. 9 Den ny kulturhistorie sætter fokus på, hvilke kulturelle indsigter og normer bestemte grupper i samfundet besidder, og hvordan disse skabes i samspil med andre. En sådan tilgang er vanskelig, når det gælder mennesker, der ikke selv har skrevet noget, som kan findes i arkiverne. Men det er den bedste metode til at lede efter små spor. Og derigennem at nærme sig en forståelse af de mulige, subjektive, kvindelige erfaringer som livet i denne bestemte gade har givet. Kvindekulturbegrebet er blevet kritiseret for i sit udgangspunkt at være universalistisk, fordi det arbejder med en implicit antagelse af, at kvinder overalt i verden til alle tider har dannet særlige fællesskaber på baggrund af et univers, der både rumligt, mentalt og materielt var adskilt fra mænds. 10 Der var måske ikke nogen særlig kvindekultur i Peder Madsens Gang, men det er ikke ensbetydende med, at man ikke skal studere kvinders kultur selvstændigt. For deres liv var både forskelligt fra mænds, men også forskelligt fra hinandens. Når kvinder har haft helt andre kategorier af arbejde end mænd, har oplevet at skulle klare sig selv i lange perioder af deres tilværelse, har haft andre ansvarsområder end mænd og så videre, så må det også have betydet, at de generelt har haft andre måder at klare sig igennem livet på og en anden værdiorientering. Kvinder i storbyen Der er skrevet meget spændende om livet i storbyen i 1800-tallet. Her skal kort nævnes tre forfattere, der har været med til at skærpe blikket for problemstillinger i studiet af Peder Madsens Gang. I bogen Byen tæmmes. Kernefamilie, sociale reformer og velgørenhed i 1800-tallets København fortæller folkloristen Karin Lützen blandt andet historien om middelstanden og dens forsøg på at disciplinere København. Disciplineringen handlede dels om at modernisere byen, så man fik kontrol over skidtet og stanken, dels om at bibringe dele af arbejderklassen ideen om og forståelsen af Det Gode Liv et liv som blev levet inden for rammerne af en kernefamilie. Bogen har, udover nyttig faktuel viden om blandt andet lov-

6 6 ARBEJDERHISTORIE NR givning, et godt blik for problemstillinger, der vedrører den symbolske fremstilling af fattigdom, familien samt køn og klasse. Den engelske historiker Ellen Ross sætter i bogen Love and Toil. Motherhood in Outcast London, fokus på kvinders daglige overlevelseskamp, både for sig selv, men især for deres børn og mænd i nævnte rækkefølge. Oversat til dansk betyder love and toil noget i retningen af kærlighed og hårdt arbejde, hvilket er meget sigende. Ud fra en righoldig blanding af kildemateriale fra offentlige arkiver og forskellige, hovedsageligt trykte, erindringer beskriver Ross, hvordan mødres evne til at administrere husholdningsbudgettet, tjene deres egne penge og tage sig af børn i forskellige aldre, var afgørende for, at familierne rent faktisk klarede sig. Ross forklarer, at de sociale arbejdere som regel fokuserede på, hvor dårligt disse mødre eksempelvis ernærede deres børn, mens hun vender perspektivet og reflekterer over, hvor fantastisk det egentlig var, at disse kvinder faktisk formåede både at give deres familier føde, men samtidig også intimitet og nærhed. Ross skriver historie, der befinder sig mellem kvindekulturhistorien og den ny kulturhistorie, men er samtidigt inspireret af den poststrukturalistiske tilgang. Dette kommer blandt andet til udtryk i en påvisning af, hvorledes moderskab, lige såvel som det er biologisk, er socialt og historisk skabt. En anden meget inspirerende vinkel er hendes beskrivelse af mænds og kvinders forskellige roller og positioner i familien, og følgende refleksioner over, hvilket enormt konfliktpotentiale, der var indlejret i familiestrukturen. Sidst skal nævnes den norske etnolog Kari Telste. I artiklen Master of his House. Moral Geography, Sexuality and the Home, in the City of Kristiania at the End of the Nineteenth Century, tager hun læseren med til den berygtede gade Fjerdingen, hvor en interessant mordsag udspillede sig. Som artiklens overskrift lover, bruger Telste mordsagen til at indkredse tre emnefelter og deres sammenhæng. Hun bruger begrebet moralgeografi til at undersøge, hvordan et bestemt område konstrueres og får en bestemt identitet, og viser hvordan den får konkret betydning for mennesker, som bor der. Hun viser, at det for beboerne i gaden ikke var noget moralsk problem, at logerende kvinder ernærende sig ved prostitution. For familier, der indtog logerende, gik ekstra indtjening forud for moral. Endelig peger Telste på paradokset i, at den hjemlige sfære har været kvindens, men at hjemmet symbolsk betragtet var konstrueret som noget maskulint det var indrettet så manden kunne føle sig vel, og det var ham, der var dets beskytter. I bogen Brutte løfter. En kulturhistorisk studie av kjønn og ære fra 2000 undersøger hun hovedsageligt på baggrund af retssager, den folkelige forståelse af ægteskabsløftet: Ekteskapsløftet befinner seg i skjæringspunktet mellom mann og kvinne, mellom individ og kollektiv, mellom begjær og moralske normer, mellom hverdagslig praksis og diskurs, mellom individets frie vilje og lovens regler, mellom det tillatte og det forbudte, mellom ære og skam. Løftet er derfor en innfallsvinkel til å avdekke underliggende kulturelle konvensjoner for kjønnsforholdet under skiftende historiske betingelser. 11 Disse dikotomier indfanger flere brugbare problemstillinger: hvordan skal køn anskues? Hvordan kommer klasseforhold til udtryk i konkrete kulturelle sammenhænge? Hvad er forholdet mellem individ og samfund mellem individuel handling og diskursiv magt? Familiehistorie Den amerikanske familiehistoriker Tamara K. Hareven undersøger i artiklen Family Time and Historical Time, hvordan individers skift mellem forskellige roller er sammenhængende med familien som kollektiv enhed, og stiller i forlængelse heraf det vigtige spørgsmål: How did individuals time their transitions into and out of various family roles, and how were these patterns of timing related to the family as a collective unit? 12 Studier af familien har ligesom kvindehi-

7 HVOR ER KVINDERNE HENNE? 7 storien været med til at øge den historievidenskabelige interesse for de mere intime sider af almindelige menneskers liv. Historiografisk har familiehistorien udviklet sig mod en mere dynamisk forståelse af familien. I 1960 erne og 70 erne benyttede familieforskningen hovedsageligt kvantitative metoder til at betone kernefamilien som en universel instans. 13 Denne tilgang er blevet kritiseret for at fokusere for meget på harmoni og er udfordret af studier, hvor familien anskues som et dynamisk kollektiv af enkeltindivider, hvilket giver blik for det konfliktpotentiale, der ligger i familiestrukturen. 14 Det er tankevækkende, hvordan faste forestillinger om familiestruktur og arbejdsdeling samt den statiske definition af arbejde har betydet at vigtige økonomiske, kulturelle og sociale dynamikker i familien er blevet overset. Den dynamiske forståelse af familien rummer, udover fokus på sammenhængen mellem familien som aktør i forhold til samfundsændringer, også blik for hvordan familien er en rummelig størrelse, som forandres over tid. Dette kan også ses i studiet af hushold/familier i Peder Madsens Gang, hvor der er flere eksempler på, hvordan familier og hushold ændrer sig både økonomisk, socialt og fysisk/geografisk. Dette sker i takt med både ydre påvirkninger og enkelte individers forandrede placering i forhold til en normativ livscyklus. Begrebet normativ livscyklus dækker over en række af de sociale og biologiske kategorier, der lægger sig til kvindekønnet og definerer dets livscyklus. Kvinder begynder deres liv som døtre og jomfruer. Bliver kønsmodne og forlader deres forældre for at komme ud at tjene. Derefter begynder de at orientere sig mod mandlige partnere; elskere og ægtemænd. Gifter sig og bliver hustruer, føder børn og bliver mødre. De oplever børn flytte hjemmefra og når måske at se dem blive gift og selv få børn, hvorefter de bliver svigermødre og bedstemødre. Mange af dem oplever deres mænd dø og bliver enker. Der er selvfølgelig også mange kvinder, der ikke oplever alle stadier. Denne kvindelige livscyklus bygger på en forestilling om, at en kvindes biologiske og sociale alder har fulgtes ad. Dermed får den også et moralsk aspekt; der findes en rigtig rækkefølge. Den rigtige rækkefølge må formodes at være en, hvor børn vokser op hos deres forældre, hvor der ikke foregår seksuelt samkvem inden ægteskabet og dermed heller ikke kommer uægte børn til verden. Den moralske livscyklus synes defineret ud fra middelstandsværdier og går i spænd med forestillingen om det Gode Liv. I den forbindelsen kommer Harevens begreber om individuel tid, familietid og historisk tid eller samfundstid igen ind i billedet. Sammen med ideen om den normative livscyklus udgør de nemlig gode analyseredskaber, fordi de åbner øjnene for, hvordan livstiming både foregår på et individuelt, et familiært og et samfundsmæssigt plan. Med nogle mere teoretiske begreber kunne man sige, at det bliver muligt at undersøge sammenhængen mellem et mikro-, meso- og makroplan og derved bibeholde spændingen mellem et aktør- og et strukturniveau. Til dette kommer så endnu en dimension, nemlig kvindearbejdet. Kvinders arbejde hang uvægerligt sammen med, hvor de var i deres sociale og biologiske livscyklus. Og deres muligheder og måder at leve på var endvidere defineret af sammenhængen mellem deres livscyklus og deres familieforhold. De har stræbt efter ægteskabet, for det har været vanskeligere at være én forsørger end at være to. Ægteskabet indvarslede ikke begyndelsen på et kernefamilieliv. Det var i lige så høj grad økonomiske forhold som biologiske, der havde betydning for, hvem der boede sammen i et hushold. Familien har ganske sikkert udgjort et betydeligt socialt netværk, men den var samtidig en bøjelig enhed, der i perioder blev udvidet med en eller flere logerende. F.eks. flyttede familierne i Peder Madsens Gang meget hyppigt. Denne nødvendige mobilitet har været en af konsekvenserne af et liv, der var defineret af uforudsigelighed og skiftende økonomiske og sociale forhold. En anden konsekvens var, at mange kvinder levede en stor del af deres liv som eneforsørgende. De kunne ikke tilrettelægge deres liv efter at

8 8 ARBEJDERHISTORIE NR To kort, der viser området, hvor Peder Madsens Gang fra blev forvandlet til Ny Østergade. Efter: København før og nu og aldrig. Bind 4. Nord for Strøget af Allan Tønnesen

9 HVOR ER KVINDERNE HENNE? 9 blive forsørget, hvilket er en pointe, der udfordrer den maskuline og patriarkalske konstruktion af arbejderklassen. Kvinders liv var komplekse og må derfor også studeres som sådan. Brune kasser og ulæselige kragetæer Teoretiske og metodiske overvejelser er væsentlige for at kunne sætte empirien ind i nogle interessante rammer. Men det er det empiriske materiale, der er kernen i en undersøgelse, der gerne vil ned på gadeniveau. Det er de utrykte arkivalier skrevet med sirlig svungen gotisk håndskrift og til tider ditto ulæselige kragetæer, der er grundlaget. Grundstammen i undersøgelsen af Peder Madsens Gang har været folketællingen fra Og det statistiske materiale der kan skabes på baggrund af den er suppleret med de oplysninger, områdets forskellige distriktslæger har samlet i de månedlige beretninger og som er opsummeret i lægen F. F. Ulriks artikel fra 1871 Kan Peder Madsens Gang betragtes som et Sygdoms Focus? Den største og vigtigste kildegruppe har været dokumenter fra Københavns Politis 3. inspektorat, også betegnet Sundhedspolitiet. 15 Sundhedspolitiet blev nedsat omkring 1860 i forbindelse med vedtagelsen af Københavns første sundhedsvedtægter. Allerede efter koleraepidemien i 1853 fremsatte et udvalg nedsat af Sundhedskollegiet (forgængeren til nutidens Sundhedsstyrelse) et forslag til lov om Sundhedspolitiet. Ifølge lovforslaget skulle embedslægerne have større myndighed og lovhjemmel til indgreb overfor bygninger, indretninger og institutioner. Justitsministeriet fandt dog dette forslag for vidtrækkende og nedsatte derfor en kommission, hvor lægerne fra Sundhedskollegiet ikke var repræsenteret. Først i 1857 fremkom det endelige lovudkast, og i 1858 blev loven om Sundhedsvedtægter vedtaget. 16 Loven gav beføjelser til lokalt at udfærdige sundhedsvedtægter og nedsætte permanente sundhedskommissioner. I København blev vedtægterne bekendtgjort den 26. oktober 1860, og Sundhedskommissionen bestod af politidirektøren som formand, borgmesteren fra Magistratens fjerde afdeling, stadslægen og et medlem fra Borgerrepræsentationen. Sundhedsvedtægterne havde overordnet til hensigt at forbedre byens hygiejne. De bestod af en række udførligt beskrevne anvisninger for forbedringer af forholdene omkring vandforsyning, afløb, latrinvæsen, offentlig renlighed, skadelige næringsveje, skadelige næringsmidler, logihuse og fattigvæsnets boliger, begravelsesvæsen, byens udvidelse, fabrikker, skoler, plejebørns anbringelse og straffeparagraffer. Til den daglige varetagelse af det ambitiøse program ansatte Sundhedskommissionen nogle betjente, hvis daglige aktiviteter hovedsageligt drejede sig om overbefolkning, prostitution og sygdom. Fra disse tre områder er størstedelen af den anvendte empiri hentet. Sundhedspolitiets indberetninger og rapporter er ved første gennemlæsning nogle nøgterne beskrivelser af sagsgangen, skrevet af de politifolk, der blev sendt ud. Men når indberetningerne og afrapporteringerne underkastes en lidt nærmere granskning, ligger der mange oplysninger om boligerne, gademiljøet i Peder Madsens Gang og de mennesker, der boede i gaden. De forskellige sager som sundhedspolitiet tog sig af, er arkiveret efter et litrasystem, hvoraf materiale er hentet fra: Litra D I (Kohold), Litra G (Logishuse og herberger), Litra K (Slette Boliger, overbefolkede og med Mangler), Litra M I (Epidemiske og andre sygdomme Kolera), Litra M IV (Epidemiske og andre sygdomme Forskellige Sygdomme), Litra N (Forskjellige Sager). Sundhedspolitiets arbejde Peder Madsens Gang var et af de steder i København, hvor Sundhedspolitiet brugte mest tid i forhold til beboerantallet. Gennemgang af arkivmaterialet viser, at alle ejendommene i gaden på et tidspunkt mellem 1866 og 1873 har været igennem mindst én undersøgelse. Dette betyder, at arkivmaterialet faktisk er righoldigt, og at det er muligt at skabe et detaljeret billede af det fysiske miljø, der udgjorde rammerne for

10 10 ARBEJDERHISTORIE NR livet i gaden: Hvordan så værelserne ud, hvor meget plads var der, hvor mange boede der, hvilke problemer var der med kostalde, gårdmiljø, toiletforhold, trapper og lignende? Rapporterne indeholder endvidere oplysninger om de mennesker, der boede i de overbefolkede lejligheder. Oplysninger om navn, status, husholdets sammensætning, logerende og børn. Det er ikke oplysninger, der kan fortælle om beboernes egen opfattelse af deres situation. Men de mange forskellige oplysninger kan danne baggrund for bud på mulige subjektive oplevelser og sandsynliggørelse af kvindernes erfaringer. Umiddelbart synes rapporterne at være ret nøgterne beskrivelser af faktiske forhold såsom lejlighedsmål, luftmængde, ovntype og så videre. Det samme gør sig gældende i rapporterne om sygdomstilfælde, hvor Sundhedspolitiets opgave var at foranstalte hospitalsindlæggelser på baggrund af distriktslægens vurderinger. Rapporterne er beskrivelser af de værelser, hvor sygdommen er opstået, navne, alder, ægteskabelig status og stilling på både de syge og de resterende beboere i lejligheden. Navnene har kunnet bruges til at skaffe oplysninger om de indlagte på Kommunehospitalet og Kgl. Frederiks Hospital, der begge var hospitaler med modtagelse af patienter under frit ophold. Oplysningerne fra patientjournalerne varierer og omhandler mest udviklingen fra dag til dag; temperatur, afføring, appetit og den slags. Men der kommer også interessante oplysninger om barnefødsler, daglig alkoholindtagelse og tiden før indlæggelsen i forhold til livet i hjemmet og på arbejdspladsen. Alt sammen små brikker der er med til at danne et større billede. I Sundhedspolitiets arkiver findes også en række interessante kilder om kvinder, der enten blev mistænkt for at bedrive prostitution eller officielt levede af prostitution. I observationsprotokollerne registrerede man kvinder, der var mistænkt for at leve af utugt. De blev kaldt på stationen og udspurgt om levevis, hvilket vil sige, hvordan de ernærede sig. Herefter blev de lægevisiteret, og hvis det viste sig, at de havde en venerisk sygdom (kønssygdom hovedsageligt syfilis), blev de indskrevet i protokollen og videre udspurgt om, hvordan de havde pådraget sig sygdommen. Rapporterne vedrørende offentlige fruentimmere var derimod en registrering af kvinder, der med sikkerhed havde ernæret sig ved prostitution eller ønskede at gøre det. Men oplysningerne i de to slags protokoller ligner hinanden; hvor kom kvinderne oprindeligt fra, hvornår flyttede de hjemmefra, hvilke erhverv havde de haft, havde de været eller var de gift, havde de børn, hvor havde de boet og så videre. Dette er altså en række kvinders levnedsbeskrivelser, der selvfølgelig skal benyttes med et vågent kildekritisk hoved. Man skal være bevidst om den officielle kontekst og reflektere over, hvordan betjentenes syn på kvinderne har påvirket deres beskrivelse af dem. Har de set ned på kvinderne? Har de haft ondt af dem? Har de anset rapporteringen som et stykke arbejde og undgået værdiladninger? Et liv i fattigdom. Den offentlige fattighjælp Fra cirka 1840 og frem var Danmark et land med en stærk og vedvarende økonomisk vækst, samtidig med en stigende befolkningsvækst. Den engelske præst og økonom Thomas Malthus havde i slutningen af 1700-tallet forudset, at den demografiske transition, som var begyndt i de fleste vesteuropæiske lande, ville medføre, at befolkningsvæksten ville stige langt hurtigere end produktionen og medføre fattigdom og nød. Men mange steder gik det anderledes, blandt andet i Danmark, hvor produktionen steg dobbelt så stærkt som befolkningen, hvilket i det lange perspektiv muliggjorde en forbedring af befolkningens levestandard. 17 Men selvom der var positive tal for produktion, vækst og levestandard, og selvom flere historikere pointerer, at der i Danmark aldrig opstod noget pjalte-proletariat i byerne, 18 er det ikke ensbetydende med, at der ikke var sociale problemer. Fordelingen i den økonomiske fremgang var meget ujævn, og store befolkningsgrupper levede nær eller under fattigdomsgrænsen.

11 HVOR ER KVINDERNE HENNE? 11 På et spørgsmål om, hvorvidt arbejderfamiliens indtægter var tilstrækkelig, svarede en fattigforstander for distrikt 1 i 1872: Naar baade Mand og Kone gør deres Pligt, naar Familien ikke er for stor og navnlig ikke har flere ganske smaa Børn, naar intet Uheld som Sygdom eller Arbejdsstandsning i den gode Tid støder til ja! men alle disse Betingelser maa være til Stede, da det selv med den bedste Vilje ikke er muligt at lægge til Side for mødende Tilfælde. I reglen altsaa nej. 19 De fleste beboere i Peder Madsens Gang har været i samme situation. Deres daglige indtjening rakte ikke, men i stedet bød dagligdagen på en kalkulation af, hvor der kunne spares. Ofte kunne der kun skæres ned på maden; en sparemetode der førte til sult. Når sulten blev en del af hverdagen, kom fattighjælpen på tale, og det gjorde den for mange mennesker i Peder Madsens Gang. I folketællingen fra 1870 er det kun angivet om 7 familier og 4 enker (i alt 19 voksne og 18 børn), at de forsørges af fattigvæsenet, mens de forskellige rapporter fra Sundhedspolitiet opgiver yderligere 4 familier. F. F Ulrik derimod angiver, at der i 1870 blev givet fast almisse til 58 voksne og 81 børn, mens 25 voksne og 28 børn fik midlertidig hjælp. Det vil sige at godt 1/4 af gadens beboere fik offentlig fattighjælp. Endvidere skriver han, at Helliggeistes Sogns Understøttelsesforening gav hjælp til 8 enker med 11 børn, samt 21 familier med 47 børn i alt 107 personer. 20 Alle iberegnet betød det, at ca. 300 personer eller 40% af beboerne på dette tidspunkt i 1870 modtog fattighjælp fra enten det offentlige eller private. Året efter indsamlede F. F. Ulrik igen tal, der viste, at 41, familier og enkelte personer, havde modtaget hjælp af Helliggeistes Sogns Understøttelsesforening. Hvad den offentlige fattighjælp angik var det vanskeligere, idet Fattigforstanderens med megen Omhu førte Dagbog er forkommet (...) 21 Både den offentlige og den private fattighjælp havde mange forskellige former. Den offentlige kunne bestå af fast eller midlertidig almisse og blev genforhandlet cirka en gang årligt. Almissen kunne bestå af måltider, der kunne hentes, halvårlig huslejehjælp, der blev betalt til værten, eller rugbrød. Understøttelsesforeninger Blandt beboerne i Peder Madsens Gang fandtes altså flest, der modtog offentlig fattighjælp, og færre der modtog hjælp fra en understøttelsesforening. Understøttelsesforeningerne var blevet udbredt, siden præsten Johan Holck startede den første på Christianshavn i Han deltog aktivt i samfundsdebatten om værdigt og uværdigt trængende: mennesker der havde vilje til at gøre noget ved deres fattigdom og mennesker, der ikke magtede det. I 1869 beskrev Holck i bogen Om Godgjørenhed og Frivilligt Fattigvæsen i Kjøbenhavn et fattigbesøg på Christianshavn: Idet du aabner Døren, som fra den smudsige Trappe fører dig ind i Familiens eneste Værelse, møder dig en i høj Grad ubehagelig Lugt og Luft, som er meget vanskelig at beskrive men meget let at kjende, og som den, der har bevæget sig noget i de fattiges Boliger, godt kjender. Er det første Gang du gjør Besøg hos de fattige, betænker du dig maaske lidt, inden du træder ind, saa lidet indbydende er alting herinde, saa megen Smuds er der paa Gulv, Vægge og Loft, kort sagt over alt i den fattige Stue. 22 Christianshavn var på dette tidspunkt en i mange henseender forarmet bydel med mange små lejligheder i dårlig stand. I disse boede uformuende mennesker, der var vanskeligt stillet både økonomisk og socialt, og derfor har bydelen haft meget tilfælles med Peder Madsens Gang. Johan Holcks beskrivelse af den stinkende og smudsige lejlighed fungerede som et led i en længere argumentation, der skulle illustrere forskellen mellem de, der var værdige til hjælp fra Christianshavns Understøttelsesforening, og de der ikke kunne gøre sig forhåbninger derom. For Holck var den manglende renlighed ikke kun et udtryk for

12 12 ARBEJDERHISTORIE NR fattigdom, men havde ligeledes sin begrundelse i husmoderens Mangel paa Sands for Renlighed og Orden. En kvinde, der ikke kunne holde hus, var ifølge Holck ikke værdig til at modtage hjælp fra den private forening, fordi hun formodentlig blot ville spilde sin understøttelse på sold. 23 Den symbolske konstruktion af fattigdom Sammenkædningen af ordenssans og egnethed til fattighjælp går igen i følgende, der fandt sted i Peder Madsens Gang. Søndag den 11. december 1870 berettede en skribent på Dagens Nyheder, 24 under titlen Dyb Armod, om en opdagelsesbetjents jagt på et fruentimmer mistænkt for Bedrageri med leiede Klædningsstykker. Betjenten havde med hjælp fra stikkere fået oplysninger om kvindens tilholdssted; hun logerede paa en 2den Bagsal i en af de værste Rønner i den berygtede Pedermadsensgang. Betjenten allierede sig med en kollega, og sammen begav de sig ind i ejendommen: der var saa mørkt, at de maatte tænde deres Blændlygter for ikke at risikere at brække Arme og Ben paa de faldefærdige Hønsestiger, hvor et smudsigt Toug traadte istedenfor Rækværk. Endelig naaede de da op til 2den Bagsal, fik den ormstukne Dør, der hverken havde Laas eller Slaa, lukket op, og kom ind i et lille mørkt, stinkende Rum med sprukne Vinduesruder og aldeles blottet for Meubler. I en Krog under Vinduet laa et Par Straasække og, rodet ind mellem dem, tildækket med en væmmelig Hoben Pjalter og Klude, laa da det af Opdagelsesbetjentene eftersøgte Fruentimmer, der ikke engang havde saameget som det allernødvendigste Klædningsstykke at dække sin Nøgenhed med. Da hun strax tilstod sig skyldig i den hende paasigtede Forbrydelse, fik Betjentene med megen Møie hos Husets øvrige Beboere laant nogle Pjalter til hende og kjørte hende derpaa til Politikamret, hvorfra hun strax efter blev overført til Politiarresten, hvor hun, som hun selv sagde, for første Gang efter fjorten Dages Forløb fik en ordentlig Portion varm Mad at smage og kom i en ordentlig Seng. Beretningen har ganske givet fået pæne mennesker til at gyse, hvilket angiveligt også var hensigten. Det karakteristiske for sproget i notitsen er, hvordan armodens skræmmende detaljer fremmales, mens der samtidig ikke er nogen direkte tilkendegivet fordømmelse. Notitsen stimulerer ikke desto mindre læsernes forestilling om, hvordan den nøgne og stinkende armod tog sig ud i Peder Madsens Gang. Hos Sundhedspolitiet blev notitsen taget alvorligt og gav anledning til en nærmere undersøgelse af forholdene i den nævnte ejendom. Blot fem dage senere, den 16. december, fandt en udsendt betjent, at det omtalte værelse lå i nr. 3 på kvisten i forhuset. Det viste sig ganske rigtigt at være lille og var beboet af de to ugifte tvillingesøstre Emilie og Ida Krøiter på 37 år og Idas barn på 1 år. Betjenten fandt, at værelset havde tilstrækkelig Lys og Luft gjennem et Vindue med 4 Ruder til at aabne og det fandtes i det Hele i god og reenlig Stand. Men der var ikke nogen kakkelovn, hvorfor der må have været isnende koldt taget i betragtning, at det var midt i december måned. Betjenten sluttede sin rapport om besøget med at skrive: efter hvad der er blevet mig meddelt og efter hvad her oplyst, er den ommeldte Anonce Usandhed Ord til anden. 25 Den eneste sandhed ved notitsen var tilsyneladende, at der i lejligheden var blevet anholdt en kvinde ved navn Dorthea Bergstrøm. Den 31. juli 1871, næsten otte måneder senere, blev Ida Krøiter og hendes barn indlagt på Kommunehospitalet med tyfus. På grund af smittefaren kom distriktslægen F. F. Ulrik nu og inspicerede lejligheden, hvor Emilie Krøiter for en tid var alene. F. F. Ulrik skrev i sin rapport om lejligheden på kvisten: Der er stor Armod og Pigen er blottet for alt og Lejligheden trænger i høj Grad til at males. Jeg må derfor anmode om at Pigen [søsteren Emilie] gives Bolig paa Fattiggaarden. 26 Den samme dag blev lejligheden visiteret af betjent J. Christensen fra Sundhedspolitiet,

13 HVOR ER KVINDERNE HENNE? 13 Afstanden mellem de stort anlagte huse i Ny Østergade blev hele tolv meter. Solen kunne derfor frit bade de stukprydede facader i sit lys, og beboerne i de nye store lejligheder fik mulighed for at ånde frit og nyde en udsigt, der næsten var blottet for mindelser om de tidligere beboere. der langt fra fandt forholdene så kritiske som Ulrik. Af Christensens rapport fremgår det, at han havde talt med husværten Sandgaard, der var vidende om, at begge søstre boede på værelset, selvom det egentlig var for småt dertil. Sandgaard fortalte til betjenten, at han havde tilladt det: fordi disse Søstre altid holder reent og ordentlig hos dem og fordi der ere Adgang til det store Kjøkken, men eftersom der havde været tyfus i lejligheden, opfordrede han Emilie til at tage ophold på fattiggården, mens Sandgaard blev pålagt at male lejligheden. 27 Divergerende virkelighedsopfattelser Ovennævnte kan bruges til at nuancere to problemstillinger. Den ene at den symbolske fremstilling af fattigdommen havde konkret betydning for beboerne i gaden. Den anden at det er interessant hvor forskellige opfattelserne og beskrivelserne af gaden kunne være. Beskrivelsen af Peder Madsens Gang i Dyb Armod har været med til at indhylle gaden i fattigmyternes tåge. Artiklen har forstærket samtidens billede af gaden som et sted, hvor der hovedsageligt boede uværdige fattige, og dermed også billedet af et sted hvor den private velgørenhed ikke gjorde megen gavn. Det er endvidere alvorligt, at sådanne beskrivelser har været med til at legitimere Sundhedspolitiets, Distriktslægernes og Fattigforstandernes gentagne besøg i de private hjem i en helt uhørt grad; langt mere end det var tilfældet for alle andre borgere i København.

14 14 ARBEJDERHISTORIE NR Disse mænd, overvejende fra middelstanden, gjorde det selvfølgelig i, hvad der for dem var en god og vigtig sags tjeneste, men i et andet perspektiv kan det også tolkes som daglige overgreb på menneskers privatsfære. Dette er også en af de væsentligste pointer i Kari Telstes artikel om Fjerdingen som blev nævnt tidligere. Hun understreger, at den symbolske konstruktion af et område som amoralsk kan ses som et forsøg på at give det en bestemt fikseret identitet. En identitet som i realiteten selvfølgelig er mangfoldig, dynamisk og konstant udfordret af de forskellige mennesker, hvor mange ligheder de end måtte have, der bor i ethvert område. 28 Pointen er, at fattigdommen for beboere i Peder Madsens Gang både var en ramme i sig selv; de levede et liv, hvor det krævede dagligt slid, opfindsomhed og overvejelser af få mad på bordet, mens den overordnede diskursive, symbolske konstruktion også havde en helt konkret indflydelse på deres liv. Spørgsmålet om repræsentation af virkeligheden var omdrejningspunktet i den tidligere nævnte debat mellem Joan Scott og Linda Gordon. Samme spørgsmål er relevant i tilfældet med avisartiklen, Sundhedspolitiets gendrivelse af beretningen og den senere indlæggelse af Ida Krøiter, hvor Ulrik og betjent Christensen havde forskellige opfattelser af lejlighedens stand. Hvorfor er der så store uoverensstemmelser i disse menneskers opfattelse af virkeligheden i Peder Madsens Gang? Umiddelbart forestiller man sig, at skribenten på Dagens Nyheder har overdrevet for at yde læserne en dramatisk historie. Men samtidig skriver han ikke noget, undersøgelsen af Sundhedspolitiets rapporter om lejlighederne og gaden kan affeje som usandt. Det er altså muligt, at artiklens forfatter virkelig beskrev hvad han så, og at Sundhedspolitiets gendrivelse skyldes, at betjentene var hærdede. De var vant til arbejdet med armoden, og hvor andre så horrible forhold, så de måske noget, der var bedre end det værste, de kendte til. Nuancerne er lidt anderledes i tilfældet med distriktslægen Ulrik og betjenten Christensen, der har forskellige opfattelser af søstrene Krøiters hjem. Ulriks officielle dagsorden var at bekæmpe sygdomme og højne hygiejnen i København, og han var tilhænger af nedrivningen af Peder Madsens Gang. Betjent Christensen derimod havde måske et mere hverdagsligt forhold til gaden og dens beboere og har haft ondt af søstrene, der som det fremgår altid holdt reent og ordentlig hos dem. Pointen er, at der bag de mange rapporteringer om forholdene og beboerne i gaden gemmer sig mennesker, for hvem armoden har taget sig yderst forskelligt ud. Beretningen i Dagens Nyheder, og reaktionen på den, giver også anledning til at drage tvivl om, hvorvidt opdelingen i værdige og uværdige fattige var retfærdig. Hele sagen understreger nemlig, at fattigdom er et relativt begreb. Beskrivelsen af armod og definitionen af fattigdom kan have været meget afhængig af øjnene, der så. Overbefolkning og sygdom Det er en Selvfølge, at en saadan Befolkning i høi Grad maa være hjemsøgt af Sygdomme; thi Armod og Nød, en haard Kamp for Opholdet og dertil et overfyldt, usselt Hjem i en fordærvet Atmosfære svække i høi Grad Individets Modstandsevne, saa de fleste mere eller mindre ligge under for de skadelige Paavirkninger, som de alle ere udsatte for. 29 Sådan skrev Ulrik om befolkningen i Peder Madsens Gang og understregede dermed, at fattigdom ikke kun var et økonomisk og socialt problem, men også et fysisk. Et liv med hårdt arbejde, tæt samliv i små rum og uden fast og stabil næring har betydet at mange mennesker var underernærede, fysisk svækkede og dermed mere modtagelige for sygdomme. Ulriks artikel stiller i sin titel spørgsmålet om, hvorvidt Peder Madsens Gang kan betragtes som et sygdomsfokus, og konklusionen var, at det kunne gaden i høj grad. Der var flere tilfælde af alle slags sygdomme, og børnedødeligheden var markant højere end i andre dele af København. Om nogen bar disse mennesker fattigdommens tegn på deres kroppe. Men hvordan var deres eget forhold til

15 HVOR ER KVINDERNE HENNE? 15 sygdomme? Det er ikke muligt at give et svar ud fra det undersøgte kildemateriale, men andres brug af erindringer kan give en ide om, hvilke subjektive opfattelser af sygdom, der kunne være. Den tidligere omtalte Ellen Ross har i sin bog et kapitel, der hedder She Fought for Me like a Tigress. Her beskriver hun mødres forhold til deres børns sygdom og sundhed, og fremhæver, at det handlede om de store perspektiver som livet og døden. Mødrene vidste godt, at spædbørnsdødeligheden var høj, 30 og at chancerne for, at børnene fik en sikker opvækst, derfor var tilsvarende lave. I en trængt hverdag var der ikke plads til at bekymre sig om småting, og ved at ignorere småproblemerne håbede mødrene på, at børnene ville gøre det samme: Late Victorian and Edwardian medical workers were astonished at the succes of an entire culture in not seeing such problems as perpetually running noses, decayed teeth, squinty eyes, infected sores, and rashes. Children afflicted with these conditions ran about cheerfully, apparently without distress and without worrying their mothers. 31 Dette er ofte også det generelle billede, der skabes i fremstillinger af fattige københavnerbørn i anden halvdel af 1800-tallet som f.eks. hos Anne Løkke: Gaderne i de store byer var fyldt med flabede, sultne, snottede, kirtelsyge, blege fattigunger. 32 Et var, hvordan befolkningen selv så på sygdom, noget andet hvordan myndighederne gik til sagen. Angsten for epidemier havde blandt andet ført til Sundhedspolitiets oprettelse og på grund af mistanken om sygdomsfokus, var Peder Madsens Gang en af de gader, hvor kontrollen var skærpet. De to farligste epidemiske sygdomme var kolera og tyfus, og af Sundhedspolitiets rapporter fremgår det, at der var en fast procedure, som blev fulgt ved disse tilfælde. En procedure der synes at være skabt med udgangspunkt i både en contagiøs (berøring) og miasmatisk (luftbåren) opfattelse af smitte. Når Fattigforstanderen eller Distriktslægen Et udsnit fra en af F.F.Ulriks artikeler om Peder Madsens Gang, hvoraf det fremgår, hvor mange syge, der var i gaden. Det var efter hans optællinger ca. halvdelen af beboerne. konstaterede et sygdomstilfælde, blev der med det samme foranstaltet, at den eller de syge blev indlagt. Derefter blev Sundhedspolitiet kontaktet og havde til opgave at rømme lejligheden, hvor smitten var opstået. Ofte blev også lejligheder beliggende på samme sal rømmet. Rømningen medførte, at beboere og deres ejendele, i langt de fleste tilfælde, blev sendt til midlertidigt ophold på Ladegårdens særlige husvildeafdeling. Herefter blev lejlighederne desinficeret ved Chlorrygning. Sengklæderne, blev sendt til dampdesinficering på Alm. Hospital, hvor man havde en dampdesinfikationsanstalt. Hvis ikke der fandtes noget sengetøj, blev halmen og kludene, hvori folk havde haft leje, smidt væk. Herefter skulle lejligheden typisk stå tom i 14 dage til udluftning, og ejeren skulle hvidte murværket og lade træværket rense og oliere. Så kunne beboerne atter vende tilbage om end ofte i reduceret antal, da sygdommene krævede sine ofre. Bag de nøgterne og temmelig ens rapporter

16 16 ARBEJDERHISTORIE NR om proceduren ved sygdomstilfælde gemmer sig selvfølgelig en lang række gadeoptrin, fordi folk ganske sikkert ikke fulgte frivilligt med: Lørdagen den 16de September 1871 Distriktslæge Ulrik anmeldte Dags Eftermiddag Kl 2 paa Stationen et ugift Fruentimmer Sine Amalie Hansen 24 Aar gl boende i Pedermadsensgang No 3 paa Quisten tilgaden som lider af Typhus exanthematiqus, men Patienten vil ikke indlægges paa Hospitalet da hun er aldeles blottet for Klæder og hun har desuden 1 Barn paa omtrent 3 Aar som hun formodentlig ikke vil skilles med. Lægen erklærede at hun maatte afhentes liggende (...) Samme Dag Ved Stationens Foranstaltning blev hosnævnte Patientinde, ugift Frt. Sine Amalie Hansen i Eftm. Indlagt i Komm. Hosp. afhentet i Vogn derfra (...). At komme på sygehuset var generelt forbundet med angst. Både for det fremmede og for hvad der skulle ske med resten af familien, hvis man havde en. Omkring 1870 var der ikke nogen medicinske grunde til at behandle folk på hospitalet. Hospitalsvæsenet var endnu ikke så udbygget, at det kunne tilbyde en behandling alternativ til den, læger kunne tilbyde i private hjem. Derfor var sygehusene indtil omkring 1880 en del af samfundets løsning på det stigende antal fattige. 33 Indlæggelse var den billigste måde at hjælpe proletarerne på. Privat lægehjælp var forbeholdt de velhavende. På den ene side kan den ovenfor beskrevne procedure tolkes som myndighedernes nødvendige konkretisering af ønsket om at komme sygdomme og smitte til livs. Set fra beboernes synspunkt må det have været svært at forstå, at dette overordnede samfundsønske kunne legitimere daglige indgreb i deres liv og privatsfære. Sundhedspolitiet har nok ikke selv opfattet udflytningerne som overgreb, for betjentene udførte deres arbejde. Myndighedernes legitimering af kontrollen i Peder Madsens Gang har været sammenknyttet med den symbolske konstruktion af området. En parallel er historien om Fjerdingen. Kari Telste skriver ikke om sygdom i sin artikel, men hun reflekterer over sammenhængen mellem moralgeografi og myndighedernes overvågning. Disse refleksioner rammer meget præcist, hvad der også synes at have været tilfældet med Peder Madsens Gang: The geographical location of the houses subjected to surveillance, however, indicates that the idea of privacy and its protection was not an asset to be enjoyed by people living in the districts that were culturally constructed as immoral and criminal. 34 Netop i tilfældet med sygdom bliver denne overvågning helt konkret og fysisk. Kroppene var overvåget af myndighederne. Dette gjaldt i særlig udstrækning for kvinderne, fordi de fødte børnene og oftest var hovedansvarlige for opdragelsen. Endvidere var det kvinderne, der kunne benytte sig af muligheden for at sælge deres krop som prostituerede. Derfor var kvindernes kroppe til dels ikke deres egne de blev kontrolleret af Fattigforstanderen, Distriktslægen og Sundhedspolitiet. Afslutning På en gåtur i gaderne omkring Strøget i dag, er der ikke noget, der leder tankerne hen på 1800-tallets slum og forarmede beboere. Nedrivningen af Peder Madsens Gang var kun begyndelsen på en lang række saneringer i det indre København. Det lykkedes dermed at slette de fleste spor efter den fattigdom, som igennem det meste af århundredet prægede bybilledet stærkt. Der blev nok ikke fældet mange tårer over beslutningen om at fjerne Peder Madsens Gang. De som havde en offentlig stemme udtrykte stor glæde og lettelse over fjernelsen af denne og andre skampletter. Ejerne fik deres betaling af det Københavnske Byggeselskab, der havde entreprisen, og beboerne blev bedt om at flytte,

17 HVOR ER KVINDERNE HENNE? 17 hvilket de gjorde, som de havde gjort mange gange før og sikkert ville komme til mange gange senere. Det har ikke været artiklens hensigt at argumentere for, at gaden skulle have været bevaret. Men det er fornuftigt at forholde sig kritisk til grundlaget for dynamisk og innovativ byudvikling både dengang og i dag. Hvad er drevet af fremsynet bypolitik og hvad er drevet af liberalistisk eufori og tro på fremskridtet. Hvad bliver der af dem, der ikke passer ind i tidens bybillede. I hvor høj grad træffes politiske beslutninger på baggrund af konstruerede billeder af bestemte områder og kulturer. Hvilken konkret betydning har det for menneskers hverdag? Noter 1. Nielsen 1935, s I januar 2006 modtog forfatteren arbejderhistorieprisen for et speciale om Peder Madsens Gang og dens beboere: Kvindeliv i Peder Madsens Gang. En undersøgelse af udvalgte kvinders livsvilkår, strategier og muligheder i en københavnsk gade omkring 1870 (specialet kan downloades i sin fulde længe på: En af begrundelser for tildelingen var det spændende arbejde med at levendegøre kvinderne ved at kombinere metoder og teorier fra kvinde- og kønsforskning og den nye kulturhistorie, med et mikroperspektiv, der er muliggjort ved en grundig gennemgang af små detaljer i ellers tørre og nøgterne politirapporter om bl.a. boligforhold, hospitalsindlæggelser, prostitution og fattighjælp. 3. Denne gennemgang er inspireret af Hanne Rimmen Nielsens diskussion af og indføring i retninger indenfor kvindehistorien: Køn, kultur, repræsentation fra Historikerne Bente Rosenbeck og Tinne Vammen skriver i oversigten arbejderkvinder bliver synlige, at en del af arbejderkvindeforskningen har været igang sat og gennemført af universitetsstuderende. Det er derfor i høj grad specialer, der har dækket forskningen i arbejderkvinders dagligliv. Rosenbeck og Vammen 1981, s Rimmen Nielsen 1990, s Debatten foregik i tidskriftet Signs og fremkom på baggrund af en anmodning om at de to anmeldte hinandens netop udkomne bøger: Heroes of their Own Lives The Politics and History of Family Violence af Linda Gordon 1988, og Gender and the Politics of History af Joan Scott Scott 1990a, s Christiansen 2003, s Rimmen Nielsen 1992, s Rimmen Nielsen 1990, s Telste 2000, s Hareven, 1977, s Carlslund Petersen 1985, s Hartmann 1987, s Statens arkiver, Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. 16. Lützen 1998, s Hyldtoft 1999, s Mørch 1982, s. 74 ff; Hyldtoft 1999, s Citeret fra Willerslev 1949, s Ulrik 1871a, s Ulrik 1871b, s Holck 1869, s Holck 1869, Dagens Nyheder ( ) som bragte notitsen, tilhørte den københavnske populærpresse, der havde sin storhedstid i perioden I forhold til de mere seriøse aviser udgjorde gengivelsen af dagligdagens ulykker, overfald og andre opsigtsvækkende hændelser en forholdsmæssigt stor del af avisernes redaktionelle stof. 25. Københavns politi, 3. inspektorat, K89/1870, Landsarkivet. 26. Københavns politi, 3. inspektorat, MIV 65/1871, Landsarkivet. 27. Ibid. 28. Telste 2002, s Ulrik 1871a, s I årene nåede 20 ud af 100 københavnske spædbørn aldrig at blive 1 år. Løkke 1998, s Ross 1993, s Løkke 1994, s Vallgårda 1985, s Telste 2002, s Udvalgt litteratur Christiansen, Palle Ove 1995: Kultur og Historie. Studiebøger, Institut for arkæologi og etnologi. Christiansen, Palle Ove 2003: Den nye kulturhistorie. Tættere på hverdagslivet. Siden Saxo, nr. 2, Gordon, Linda 1988: Heroes of their own lives. The politics and history of family violence. Boston Gordon, Linda 1990a: Gender and the Politics of History by Joan Wallach Scott. Signs, vol. 15, no. 4,

18 18 ARBEJDERHISTORIE NR Gordon, Linda 1990b: Response to Scott. Signs, vol. 15, no. 4, Gordon, Linda 2000: Families, History and Social Change. Life-Course and Cross-Cultural Perspectives. Hareven, Tamara K. 1977: Family Time and Historical Time. Daedalus, vol. 106, spring, Hartmann, Heidi I. 1987: The Familiy as the Locus of Gender, Class, and Political Struggle. The Example of Housework. I Harding, Sandra (red), Feminism and Methodology Holck, Johan 1869: Om Godgjørenhed og frivilligt Fattigvæsen i København. Hyldtoft, Ole 1984: Københavns industrialisering, Hyldtoft, Ole 1999: Danmarks økonomiske historie Jensen, Hannelene Toft 1984: Det københavnske spekulationsbyggeri I Årbog for arbejderbevægelsens historie Arbejderen og boligen, Lützen, Karin 1998: Byen tæmmes. Kernefamilie, sociale reformer og velgørenhed i 1800-tallets København. Løkke, Anne 1994: Præmierede plejemødre den københavnske filantropi og uægte børn i 1800-tallet. Den jyske historiker, nr. 67, 1994, Løkke, Anne 1998: Døden i barndommen. Spædbørnsdødelighed og moderniseringsprocesser i Danmark Malling, V 1976: Den første sanering i København (Peder Madsens Gang). I Københavns Kronik, 13, 3-8. Mørch, Søren 1982: Den ny Danmarkshistorie (3 udgave, 2. oplag, 1997). Nielsen, O.C 1935: Peder Madsens Gang historisk-topographisk beskreven. Pedersen, Lykke L. 1989: Hvad der er sparet, er fortjent om husholdsøkonomi og livsformer i byen. I Christensen, Lone Rahbek (red.), Livsstykker. 12 studier af livsformer og vilkår Pedersen, Lykke L. 1995: Det daglige brød forbrugsvaner og kulturkonflikter. Arbejderhistorie, nr. 4, Petersen, Grethe C. 1985: Forsvaret for kernefamilien kritiske noter om familieforskning. I Ravn, Anna-Birte og Rostgård, Marianne (red.), Kvindefællesskaber Rimmen Nielsen, Hanne 1990: Køn, kultur og historie. I Horstbøll, Henrik og Kaare Nielsen, Henrik (red), Delkulturer Rimmen Nielsen, Hanne 1992: Køn, kultur og repræsentation. Nyere tendenser i international kvindehistorisk forskning. Den jyske historiker, nr , Rosenbeck, Bente og Vammen, Tinne 1981: Arbejderkvinder bliver synlige. I Callesen, Gert, Caspersen, Hanne og Knudsen, Knud (red.), Fremad og aldrig glemme 10 års forskning i arbejderbevægelsens historie Status og perspektiver. København: Selskab til forskning i arbejderbevægelsens historie, Ross, Ellen 1993: Love and Toil. Motherhood in Outcast London, Ross, Ellen 1989: Kvindekøn og arbejderhistorie. Kvinder i The Making of the English Working Class. Årbog for arbejderbevægelsens historie. København: Selskab til forskning i arbejderbevægelsens historie, Ross, Ellen 1990a: Heroes of Their Own Lives: The Politics and History of Family Violence by Linda Gordon. Signs, vol. 15, no Ross, Ellen 1990b: Response to Gordon. Signs, vol. 15, no. 4, Scott, Joan Wallach 1988: Gender and the Politics of History. New York og Oxford: Columbia University Press, Telste, Kari 2000: Brutte løfter. En kulturhistorisk studie av kjønn og ære Oslo: Det Historisk-filosofiske fakultet. Telste, Kari 2002: Master of his House. Moral Geography, Sexuality and the Home, in the City of Kristiania at the End of the Nineteenth Century. I Sandvik, Hilde, Telste, Kari og Thorvaldsen, Gunnar (eds.), Pathways of the past: essays in honour of Sølvi Sogner on her 70th anniversary 15. March Oslo: Novus, Ulrik, F.F. 1869: Ved hvilke Midler bør Fattigdommen modarbejdes. København. Ulrik, F.F. 1871a: Kan Peder Madsens Gang betragtes som et Sygdoms Focus?. I Hygiejniske Meddelelser Ulrik, F.F. 1871b: Kan Peder Madsensgang betragtes som et Sygdoms Focus her i Staden? Fortsættelse for 1871 af den statistiske Oversigt samt nogle Bidrag til Gydens Historie. I Hygiejniske Meddelelser Vallgårda, Signild 1985: Sjukhus och fattigpolitik et bidrag til de danska sjukhusens historia Willerslev, Richard 1949: Københavnske fabriksarbejderes og arbejdsmænds vilkår omkring I Historiske meddelelser om København. Københavns kommune, Willerslev, Richard 1979: Sådan boede vi. Arbejdernes boligforhold i København omkring 1880.

19 HVOR ER KVINDERNE HENNE? 19 Abstract Mette Mortensen: Where s the women? how to make women living in Peder Madsens Gang around 1870 visible. Arbejderhistorie 2-3/2006, p In the years the narrow, dark alleyway Peder Madsens Gang (in Copenhagen) was turned into the fashionable street of commerce Ny Østergade. This was the first redevelopment of the old medieval town. Over the next decades others followed and the traces of the poor slowly disappeared. This article deals with two main questions. Firstly, how is it possible to tell the story of some of the women living in the street around 1870, knowing that they themselves have never created any known source material? Secondly, The other what impact did the construction of the alleyway as a mythological place of moral disorder contemporary construction of the alleyway as a mythological place of moral disorder with pimps, sailors and prostitutes haved on the individuals living there? The main source material used is policerecords. From the 1860 s onwards, a substantial surveillance of the poor took place and these records tell quite a bit about the individuals, the flats, the family relations etc. The article is based on theory that is presented is women s history (herstory), new cultural history and family history theories which all all of which emphasize how history from below can facilitate a history of individuals that can indeed challenge the mainstream History. Mette Mortensen, Projektmedarbejder Nationalmuseet

Kvindeliv i Peder Madsens Gang

Kvindeliv i Peder Madsens Gang Mette Mortensen Kvindeliv i Peder Madsens Gang En undersøgelse af udvalgte kvinders vilkår, strategier og muligheder i en københavnsk gade omkring 1870 Historiespeciale Institut for historie og samfundsforhold

Læs mere

Kilde- og billedoversigt

Kilde- og billedoversigt Kilde- og billedoversigt Kilde 1 33: 1. Afgørelser i Magistratens 3. afdeling angående de uterlige børn, dec. 1868. Fra 1840 bestod Københavns bystyre af Magistraten og Borgerrepræsentationen. Magistraten

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen Kenneth & Mary Gerken (2005) SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen den 09-03-2012 kl. 8:31 Søren Moldrup side 1 af 5 sider 1. Dramaet i socialkonstruktionisme En dramatisk transformation finder sted i idéernes

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

Fattigdom og nøjsomhed

Fattigdom og nøjsomhed Fattigdom og nøjsomhed v. Jesper Bækgaard og Line Lee Horster, Give-Egnens Museum Indledning På Give-egnen er vi på de fattige jorde. Sandet og heden har præget og præger selvopfattelsen. Nøjsomheden har

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet:

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Odense gågaden - En hjemløs råber efter mig føler mig lidt utilpas hvad vil han. han ville bare snakke så jeg

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Mænd. Køn under forvandling. Kenneth Reinicke. unı vers

Mænd. Køn under forvandling. Kenneth Reinicke. unı vers Mænd Køn under forvandling Kenneth Reinicke unı vers Mænd Køn under forvandling unı vers Mænd Køn under forvandling Af Kenneth Reinicke Mænd Køn under forvandling Univers 14 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid 7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid Af Marie Vejrup Nielsen, lektor, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet Når der skal skrives kirke og kristendomshistorie om perioden

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

3. søndag i fasten. Salmevalg

3. søndag i fasten. Salmevalg 3. søndag i fasten Salmevalg Den mørke nat forgangen er, 736 Hyggelig rolig, 411 Kom, Gud Helligånd, kom brat, 305 Gud, vi er i gode hænder, 675 Du ved det nok, mit hjerte, 634 Dette hellige evangelium

Læs mere

Metadon fortsat den modvillige hjælp?

Metadon fortsat den modvillige hjælp? STOF nr. 3, 2004 TEMA Modsætninger Metadon fortsat den modvillige hjælp? Narkotikapolitikkens og behandlingssystemets forhold til metadon og behandling er ikke uden indbyggede modsætninger. Metadonbrugeres

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Indhold Eksistensbetingelser for at studere mænd generelt Debatten om mænd som prostitutionskunder Anbefalinger Vigtige spørgsmål Hvordan vi får mænd til

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

Indledning. kapitel i

Indledning. kapitel i kapitel i Indledning 1. om samfundsfilosofi Når min farfar så tilbage over et langt liv og talte om den samfundsudvikling, han havde oplevet og været med i, sagde han tit:»det er i de sidste ti år, det

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Kultur og lederopgaven

Kultur og lederopgaven Kultur og lederopgaven Jeg har hørt De kender ikke til termostater radiator på 5 og åbne vinduer Hvis man ikke passer på stiger overarbejde stille og roligt De har ikke overblik og tager ikke ansvar De

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 8.marts er en vigtig dag at fejre. Vi markerer, at vi er nået langt i kampen for ligestilling

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger I indeværende år, 1993, er det 100 år siden, Bornholms Højskole på sit nuværende sted ved Ekkodalen begyndte sin virksomhed. Der havde været forberedelser hele foråret 1893, den

Læs mere

Indledning til Rådets arbejde. Magt og afmagt i psykiatrien

Indledning til Rådets arbejde. Magt og afmagt i psykiatrien Indledning til Rådets arbejde Magt og afmagt i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien MAGT OG AFMAGT opleves utvivlsomt af alle, som har svær psykisk sygdom inde på livet, både på det personlige, det

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op Gudstjeneste i Skævinge & Gørløse Kirke den 31. juli 2016 Kirkedag: 10.s.e.Trin/B Tekst: Ez 33,23+30-33; Hebr 3,12-14;Matt 11,16-24 Salmer: SK: 749 * 447 * 449 * 143 * 6,2 * 11 Gørløse: 1 * 347 * 592 *

Læs mere

Studie 7 Guds lov 41

Studie 7 Guds lov 41 Studie 7 Guds lov 41 Åbningshistorie Lav en liste over de ti største problemer, verden står over for i dag. Når du tænker på verdens udfordringer, så tænk over, hvad mediemogulen Ted Turner havde at sige

Læs mere

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI HER Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI Af: Tine Sønderby Praxis21 November 2013 Om kataloget Katalogets indhold Dette er et katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret. Det er tænkt

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

ARTIKEL: FRA KRIMINALITET TIL UDDANNELSE

ARTIKEL: FRA KRIMINALITET TIL UDDANNELSE ARTIKEL: FRA KRIMINALITET TIL UDDANNELSE Fra kriminalitet til uddannelse Denne artikel er udsprunget af specialet: Fortællinger om kriminalitet og uddannelse (Hentze & Jensen, 2016). Artiklen handler om

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren

Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren 1900 Sidst i 1800-tallet debatteredes børnearbejde og dets konsekvenser åbent. Dette førte til en 5 række love, der skulle regulere børnearbejdet.

Læs mere

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program At positionere sig som vejleder Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014 Dagens program 14.00: Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20: Oplæg om diskurs og positionering

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! I DAG BETRAGTES KØN IKKE SOM NOGET GUDGIVET ELLER EN UDELUKKENDE NATURGIVEN STØRRELSE. I DET SENMODERNE SAMFUND ER KØN I HØJERE GRAD EN FLYDENDE OG ÅBEN KATEGORI, DER

Læs mere

Niels Egelund (red.) Skolestart

Niels Egelund (red.) Skolestart Niels Egelund (red.) Skolestart udfordringer for daginstitution, skole og fritidsordninger Kroghs Forlag Indhold Forord... 7 Af Niels Egelund Skolestart problemer og muligheder... 11 Af Niels Egelund Forudsætninger

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm

Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm Det er ingen skam at have et problem. Men det er en skam, ikke at arbejde med det. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klientkontakt... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

KERNEFAMILIENS AF- OG OPBLOMSTRING

KERNEFAMILIENS AF- OG OPBLOMSTRING KERNEFAMILIENS AF- OG OPBLOMSTRING Om 50 års forskning i den vigtigste socialiseringsarena Interview med seniorforsker Mai Heide Ottosen Af Mads Andersen Høg Kernefamilien har levet en omskiftelig tilværelse

Læs mere

Kroppene i kølerummet

Kroppene i kølerummet 2 Kroppene i kølerummet I kapellet på Regionshospitalet Viborg står der hvide gummistøvler klar til obduktioner. Kølerum passer på ligene. Kapelassistenterne går blandt de døde og har vænnet sig til lugten

Læs mere

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde.

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde. PRÆDIKEN HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 28.SEPTEMBER 2014 15.SETRIN AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 14.00 Tekster: Sl.73,23-28; Ap.G. 8,26-39; Luk. 10,38-42 Salmer: 729,728,730,Nat med mørke,11 Ja, du gør

Læs mere

Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1, Lihme Nu vågne Dåb Lovet være 71 Nu kom der bud 10 Alt hvad som

Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1, Lihme Nu vågne Dåb Lovet være 71 Nu kom der bud 10 Alt hvad som Es 7,10-14, 1 Joh 1,1-3, Luk 1,26-38 Salmer: Lem 9.00 Lihme 10.30 748 Nu vågne Dåb 448 108 Lovet være 71 Nu kom der bud 10 Alt hvad som Lihme 10.30 748 Nu vågne Dåb 448 108 Lovet være 71 Nu kom der bud

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere